Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun"

Transkript

1 Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga Arboga 1 (9) Arboga kommun Box Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har granskat förskolans pedagogiska uppdrag, med fokus på hur förskolor arbetar för att säkerställa att läroplanens mål avseende utveckling och lärande uppfylls, i Junibackens förskola i Arboga kommun. Granskningen har visat på styrkor i verksamheten men också på angelägna förbättringsområden. Nedan anges Skolinspektionens rekommendationer för en höjning av verksamhetens kvalitet. Rekommendationer Förskolan behöver arbeta för att innemiljön blir än mer innehållsrik och inbjudande. Förskolan behöver utveckla arbetet med matematik så att barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga och använda matematik i meningsfulla sammanhang Förskolan behöver utveckla arbetet så att barnen i meningsfulla sammanhang får möjlighet att utveckla sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler och deras kommunikativa symboler. Förskolan behöver utveckla arbetet ytterligare så att barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av material och olika tekniker. Förskolan behöver utveckla kvalitetsarbetet ytterligare så att verksamheten utvärderas mot i förväg uppställda mål, mål som identifierats i tidigare utvärderingar. Förskolan behöver förbättra arbetet med uppföljning och dokumentation av enskilda barns utveckling och lärande i förhållande till läroplanens mål i syfte att utgöra ett underlag för utvärdering av verksamheten.

2 2 (9) Huvudmannen ska senast sex månader efter beslut redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits inom ovanstående områden. Mer information ges nedan, under rubriken uppföljning. I motiveringen till beslutet anges även de styrkor i verksamheten som iakttagits. Skolinspektionens granskning av förskolans pedagogiska uppdrag i Junibackens förskola i Arboga kommun Bakgrund Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av förskolans pedagogiska uppdrag under hösten Granskningen av Junibackens förskola i Arboga kommun ingår i detta projekt. Övergripande iakttagelser och slutsatser inom området kommer att redovisas i en sammanfattande kvalitetsgranskningsrapport. Mer information om och projektplan för kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens webbplats (http://www.skolinspektionen.se/kvalitetsgranskning/). Syftet med denna granskning är att granska hur förskolorna arbetar med att ge barn förutsättningar att utvecklas i förhållande till målen i läroplanens avsnitt 2.2 Utveckling och lärande. Granskningen har undersökt hur huvudmän, förskolechefer och pedagoger tar sitt ansvar vad gäller att säkerställa att läroplanens mål avseende utveckling och lärande uppfylls. Enligt läroplanen för förskolan ska förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Av målen i läroplanens avsnitt 2.2 Utveckling och lärande framgår att den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. För att förskolorna ska kunna säkerställa att de når läroplanens mål behöver de följa upp och utvärdera sin verksamhet. Läroplanen för förskolan har funnits i mer än tio år och har därmed varit i bruk under lång tid. Generellt har läroplanen fått genomslag i verksamheten. All personal har dock inte tagit till sig de mål som handlar om barnens lärande utan prioriterar omsorg. Det är också vanligt förekommande att förskolorna inte kan visa på i vilken utsträckning målen förverkligats och vilka åtgärder som ska vidtas för ökad måluppfyllelse. Skolinspektionen har därför valt att genomföra en kvalitetsgranskning med inriktning mot huvudmannens och förskolornas insatser för att säkerställa att läroplanens mål avseende utveckling och lärande uppfylls. Granskningen har omfattat 8 kommuner och totalt 16 förskolor. Frågor om förskolans pedagogiska uppdrag har ställts till ansvarig huvudman och till ansvariga på förskolenivå.

3 3 (9) Skolinspektionen har granskat Junibackens förskola i Arboga kommun den augusti Underlaget för Skolinspektionens bedömningar är dels dokument från huvudmannen och förskolan, dels den information som inspektörerna samlat in vid observationer, intervjuer och samtal under besöket. I Junibackens förskola genomfördes intervjuer med förskolechef samt representanter för pedagoger. Företrädare för huvudmannen och förskolan har beretts möjlighet att sakgranska vad som framkommit vid granskningen. Fråge-/granskningsområden Kvalitetsgranskningen har utgått från två centrala frågeställningar: Arbetar förskolan systematiskt med att stimulera och följa barns utveckling i förhållande till målen i läroplanens avsnitt 2.2 Utveckling och lärande? Använder förskolorna resultatet av sitt kvalitetsarbete till att förbättra och utveckla verksamheten? Dessa frågeställningar har utmynnat i följande tre granskningsområden. 1 Förutsättningar 1. Här beskriver granskningen huruvida förskolechefen och pedagogerna har de kunskaper som är nödvändiga för att bedriva en god pedagogisk verksamhet. Granskningen behandlar också om pedagogerna ges tillgång till kompetensutveckling. Vidare ges en beskrivning av kommunens kvalitetsarbete. 2. Stimulering av barns utveckling och lärande Här har granskningen fokus på hur förskolans arbete med att stimulera barns utveckling i förhållande till målen i läroplanens avsnitt 2.2 Utveckling och lärande fungerar. 3. Kvalitetsarbete Här har granskningen fokus på hur personalens arbete med att följa och bedöma enskilda barns utveckling i förhållande till målen i läroplanens avsnitt 2.2 Utveckling och lärande fungerar. Granskningen behandlar också förskolans arbete med uppföljning och utvärdering av verksamheten i förhållande till målen i läroplanens avsnitt 2.2 Utveckling och lärande. Vidare granskas om förskolan använder resultaten till att förbättra och utveckla verksamheten. 1 För en utförligare beskrivning av bedömningspunkterna inom granskningsområdena, se bilaga.

4 4 (9) Beskrivning av förskolan Junibackens förskola ligger i norra delen av Arboga. Förskolan består av två avdelningar, Knatte och Bamse. Knatte är för åldrarna 1-3 år och Bamse för åldrarna 3-5 år. Sammanlagt är det 30 inskrivna barn på förskolan. På avdelningen Bamse som Skolinspektionen har besökt arbetar det en utbildad förskollärare och två barnskötare. 17 barn är inskrivna på avdelningen. Det finns inga barn med annat modersmål än svenska på förskolan. Junibacken är en lägenhetsförskola som består av tre sammanslagna lägenheter i ett flerfamiljshus. Lokalerna består av många små rum. På bottenvåningen finns en ateljé, ett rörelserum samt ett rum som benämns lägenheten där barnen har möjlighet till olika rollekar. Gården utanför förskolan består av sandlåda och gungor. På gångavstånd finns det ett skogsområde som används ofta av förskolan. Motivering till beslutet Förutsättningar Arboga kommun ligger i Västmanland och har ca invånare. I kommunen finns 13 förskolor varav 12 drivs i kommunal regi och en förskola som drivs som föräldrakooperativ. Förskolorna är uppdelade i tre områden, Centrum, Norr och Söder. För varje område ansvarar en biträdande rektor. Kommunen har dessutom en rektor som har det övergripande ansvaret för förskoleverksamheten och som tillsammans med de tre biträdande rektorerna utgör en ledningsgrupp som ansvarar för förskolornas kvalitetsutveckling. På varje förskola finns dessutom en utvecklingsledare som har ansvar för att det pedagogiska arbetet på respektive förskola utvecklas och följs upp. Förskolan i Arboga genomför en kompetenssatsning inom ramen för ett EU-projekt som riktar sig till hela arbetslaget och omfattar all personal som arbetar på förskolan. Projektet pågår och har fokus på kommunikation, en enhetlig och gemensam begrepps- och föreställningsvärld, kunskap om läroplanen samt andra kulturer (synen på barn och värdegrund). Andelen högskoleutbildade pedagoger är 47 procent enligt 2009 års statistik. Kommunen har vidtagit olika åtgärder för att öka andelen utbildade pedagoger och har som mål att anställa förskollärare på de tjänster som blir lediga. Vissa avdelningar saknar dock fortfarande högskoleutbildad personal. Arboga kommuns skolplan lägger tyngdpunkten på Normer och värden, Kunskaper/utveckling och lärande, Barns och elevers ansvar och inflytande och Samverkan med hemmen och mellan verksamheterna. Verksamheternas kvalitetsredovisningar har en gemensam struktur och ligger till grund för dialogmöten mellan förvaltningsledning och skolledare med respektive ledningsgrupp. Syftet med dessa möten är bl.a. att fördjupa analysen av arbetssätt och resultat i förhållande till de nationella målen.

5 5 (9) Stimulering av barns utveckling och lärande Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (Lpfö98 2.2). Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Förskolor med hög kvalitet förbereder på ett framgångsrikt sätt barn för skolan. Man har kunnat se positiva effekter av barns förskolevistelse ända upp till vuxen ålder. 2 På förskolan Junibacken har personalen en intention att skapa goda förutsättningar för barnens vardag. Barnen ska erbjudas olika aktiviteter som stimulerar deras utveckling och lärande. Det pågår ett förändringsarbete på förskolan vilket innebär att samarbetet mellan avdelningarna ska breddas och förskolan ska betraktas som en enhet inte som två avdelningar. Det pedagogiska innehållet samt innemiljön är under förändring och utveckling. I de intervjuer som Skolinspektionen genomfört beskriver personalen sitt pedagogiska uppdrag förhållandevis ingående och med kännedom om styrdokumentens innehåll. Däremot har Skolinspektionen under sitt besök inte kunnat iaktta att personalens intentioner alltid omsätts i praktiken med barnen. Miljön innehåller till viss del pedagogiskt material men med förhållandevis få saker som knyter an till barns lärande. Personalen har dock ett respektfullt förhållningssätt till barnen och är lyhörda i samtalen med dem. Personalen beskriver att de arbetar med barnens inflytande genom att ta tillvara deras tankar och intressen och låter dem påverka lekar och andra aktiviteter. Läroplanens mål att sträva mot Verksamheten på Junibacken utgår från läroplanens 16 strävansmål (Lpfö98) Personalen och biträdande rektor uppger att läroplanen ligger till grund för de aktiviteter personalen genomför tillsammans med barnen. I den veckoplanering som Skolinspektionen tagit del av återfinns många av strävansmålen i läroplanen. Vid Skolinspektionens besök observerades få aktiviteter med koppling till läroplanens strävansmål som till exempel barnens möjligheter att utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Även språkutvecklande aktiviteter förekom i begränsad omfattning. Vid ett tillfälle arbetar en vuxen med några barn som leker med små olikfärgade klossar. Ett av barnen spontanräknar med hjälp av den vuxne. Personalen säger att de räknar i vardagen såsom bestick, tallrikar och antal barn Det är svårare enligt personalen att möta barnens behov när det gäller intresse för bokstäver och det är svårare att hitta material och pedagogiska metoder för dessa än när det gäller t.ex. matematik. Personalen uppger att många av målen i läroplanen finns med hela tiden men att de prioriterat barns inflytande som en grund för det dagliga arbetet. 2 Schweinhart m.fl., (2004)

6 6 (9) Att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera är ett annat kunskapsområde som pedagogerna beskriver att det är svårt att definiera. I kommunen genomförs en NTA satsning(natur och teknik för alla) och tanken är att alla pedagoger i kommunen ska få delta och att förskolorna ska få låna NTA lådor med material. På förskolan finns en ateljé som barnen och de vuxna använder en eftermiddag i veckan men som kan användas vid andra tillfällen om barnen önskar. Här ska barnen få utlopp för sin kreativitet och möjlighet att utveckla och använda olika tekniker. De vuxna ska finnas med och vara vägledande och visa nya möjligheter berättar personalen. Under de två dagar Skolinspektionen besökte verksamheten pågick ingen aktivitet i detta utrymme. Personalen uppger att det beror på att det varit sommarledighet och på att de genomför inskolning av nya barn. Miljöns utformning I läroplanen för förskolan står angivet att miljön på förskolan ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. På Junibackens förskola finns endast lite pedagogiskt material tillgängligt och synlig för barnen. Material finns i förrådet och en del av sakerna står högt upp på hyllorna och är omöjliga för barnen att nå. Skolinspektionen kan konstatera att det är få saker uppsatta på väggarna som knyter an till barns lärande och det mesta av materialet som står framme är traditionellt lekmaterial såsom bilar, tågbana, klossar och dockor. På en hylla står det ritmaterial, saxar och pärlor. Verksamheten på förskolan ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet enligt läroplanen. Personalen uttrycker att lek är en viktig del för att bearbeta olika upplevelser och träna sociala kompetenser. Vidare säger man att det ska vara roligt att leka och att kreativitet och utveckling hänger ihop. Personalen säger att barnens individuella möjligheter ska tas tillvara och att alla vuxna strävar efter att klimatet ska vara positivt och öppet så att alla barn känner delaktighet. Skolinspektionen konstaterar dock att det i begränsad omfattning pågick aktiviteter som knöt an till kreativitet och lustfyllt lärande under de två dagar som besöket pågick. Förskolans läroplan anger också vikten av att verksamheten utgår ifrån barnens erfarenheter, behov och intressen. För att barnens erfarenheter, behov och åsikter ska återspeglas i verksamheten arbetar personalen med att ge dem inflytande på olika sätt. På Junibacken arbetar barn och vuxna med tankekartor där utgångspunkten är barnens tankar och där en vuxen dokumenterar utifrån något som är aktuellt i barnens vardag. Det kan vara hur barnen tänker om vad som är en bra kompis eller vad barnen upptäcker i skogen. Genom användandet av dessa tankekartor kan olika teman växa fram utifrån barnens önskemål. Barnens val är en annan aktivitet som är planerad och har sin utgångspunkt i tanken om barns inflytande. Här får barnen möjlighet att delta i en av personalen planerad verksamhet som innehåller tre olika experiment. Barnen får välja efter intresse men

7 7 (9) antalet platser är begränsade till tre stycken barn vilket betyder att de ibland får vänta på sin tur. Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att verksamheten vid Junibackens förskola till viss del är inriktad mot läroplanens strävansmål men att det finns brister i den pedagogiska miljön. Flera av strävansmålen beskrivs av personalen men återfinns inte fullt ut i den pedagogiska miljön. Detta innebär att barnen inte får möjlighet att utveckla de förmågor som återfinns i förskolans läroplan. Främst gäller det inom språkutvecklande arbete, matematik och ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera. Skolinspektionen uppfattar att förskolan behöver utveckla den pedagogiska miljön ytterligare för att kunna erbjuda barnen en stimulerande och utmanande miljö. Kvalitetsarbete Kommunen ska genom förskolans kvalitetsarbete inhämta kunskap om hur verksamheten på förskolan är utformad samt hur den lever upp till måluppfyllelsen i läroplanen. Det är viktigt att personalen inhämtar kunskap om det enskilda barnets utveckling i förhållande till läroplansmålen. Genom kunskap om det enskilda barnets behov och utveckling finns förutsättningar att förändra och utveckla innehållet i den pedagogiska verksamheten. För att kunna uttala sig om måluppfyllelse måste lärarna observera och dokumentera enskilda barns förståelse för ett område innan en lärande aktivitet inleds. Bara då kan man i efterhand göra motsvarande bedömning och göra uttalanden om vad barnen lärt sig. 3 Uppföljning och utvärdering av verksamheten Det enskilda barnets lärande på Junibacken följs upp via samtal i arbetslaget och observationer av barnen. Personalen använder sina veckovisa utvärderingar för att utveckla verksamheten och följa upp barnens utveckling och lärande och förändra innehållet i verksamheten. I samtal med biträdande rektor samt av de dokument Skolinspektionen tagit del av framgår att det pågår ett utvecklingsarbete vad gäller uppföljning av enskilda barns lärande. Kommunen håller på att ta fram en gemensam mall som är kopplad till förskolans nya läroplan. För närvarande skriver personalen ned sina iakttagelser av det enskilda barnet inför de utvecklingssamtal som personalen har tillsammans med föräldrarna en gång per termin. På Junibackens förskola har alla barn en portfoliopärm som ska visa innehållet i verksamheten och barnens utveckling och lärande. Personalen tar till vara barnens reflektioner och tankar genom personliga intervjuer. Portfoliopärmen delges föräldrarna vid utvecklingssamtal. Personalen beskriver att de observerar barnens lek och använder 3 Sheridan, S.& Pramling Samuelsson, I., (2010) Barns lärande- fokus i kvalitetsarbetet

8 8 (9) den kunskapen de får genom dessa observationer och iakttagelser för att förbättra och utveckla verksamheten. I de portfoliopärmar som Skolinspektionen tagit del av är mycket av innehållet beskrivningar om vad barnen gör på förskolan t.ex. hur barnen bakar eller bygger kojor i skogen. Beskrivningarna är gjorda utan direkt koppling till läroplanen och barnens utveckling. Personalen säger att portfolion ska förbättras och utvecklas med tydligare kopplingar till läroplan och barns lärande. Personalen efterlyser ett större samarbete med skolans förskoleklass där portfolion skulle kunna vara en viktig länk mellan förskolan och skolan. Personalen upprättar en handlingsplan i samverkan med enskilda barns föräldrar vid behov. Handlingsplanen är ett förtydligande av de mål och metoder som förskolans personal arbetar med för att det enskilda barnet ska få bästa möjligheterna att utvecklas på ett gynnsamt sätt. På Junibackens förskola skriver personalen en arbetsplan som ligger till grund för den årliga kvalitetsredovisningen förskolorna sammanställer. Arbetsplanens innehåll är baserad på iakttagelser gjorda i föregående års kvalitetsredovisningen och med de förbättringsområden som framkommit. Det sker tre skriftliga uppföljningar av arbetsplanen varje år. All personal är delaktig i arbetsplanens innehåll men utvecklingsledaren på avdelningen har ett särskilt ansvar för att det dokumenteras skriftligt. Inför den årliga kvalitetsredovisningen träffar rektor arbetslaget för att samtala kring innehållet och det som skrivits. Arbetslaget har schemalagd utvärdering en gång i veckan. På dessa möten kan erfarenheter diskuteras och gemensam reflektion göras av verksamheten och sammanställa resultat för att sedan omsätta detta i praktiken. I norra området träffas samtliga förskolor en gång i månaden för att gemensamt diskutera pedagogiska frågor. Biträdande rektor genomför medarbetarsamtal genom att använda tankekartor för att reflektera både framåt och bakåt och för att utmana medarbetarnas tankar kring verksamhetens innehåll och för att skapa förutsättningar för nya idéer. Personalen på Junibackens förskola berättar i samtal med Skolinspektionen att de är nöjda med de utvärderingsformer som används. De säger att det skapar möjligheter att utvärdera enskilda pedagogiska insatser och ytterligare stärka det pedagogiska innehållet. Den reflektion som görs varje fredag dokumenteras skriftligt för att kunna följas upp över tid för att förbättra och förändra arbetet. Pedagogerna beskriver att detta leder till direkta förändringar av verksamheten och arbetssätt. Skolinspektionen kan konstatera att förskolan försöker utveckla kvalitetsarbetet, inklusive utvärdering av verksamheten men att det inte alltid sker en koppling mellan verksamhetens kvalitet och den utvärdering som görs. Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att förskolan behöver utveckla sitt arbete med att följa och dokumentera enskilda barns utveckling och lärande i förhållande till läroplanens mål att i syfte att utgöra ett underlag för utvärdering av verksamheten. Vidare behöver personalen utveckla sitt kvalitetsarbete och i högre grad

9 9 (9) koppla verksamhetens innehåll till läroplanens strävansmål. Detta för att få en samlad bild av barnens utveckling och förändrade kunnande för att utveckla verksamheten i förhållande till läroplanen. Uppföljning Huvudmannen ska senast den 25 juli 2011 redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits utifrån myndighetens krav och rekommendationer. Om åtgärder ännu inte vidtagits men planerats, ange tidplan för planerade åtgärder och ansvarig för genomförandet. Redogörelsen skickas per post till Stockholm enhet Öster, att: Magdalena Molin, Skolinspektionen Box Stockholm eller via e-post, till Ange Skolinspektionens diarienummer (Dnr :314) vid kommunikation med myndigheten angående granskningen. I ärendets slutliga handläggning har utredare Caroline Lindqvist och undervisningsrådet Veronica Bonviart Säfström deltagit. På Skolinspektionens vägnar Luca Nesi Enhetschef Magdalena Molin Utredare Bilaga Skolinspektionens granskning av förskolans pedagogiska uppdrag

10 Bilaga 1 (2) Skolinspektionens granskning av förskolans pedagogiska uppdrag Redogörelse av beskrivnings- och bedömningspunkterna 1 Förutsättningar (Beskrivning) Kvalitetsgranskningen beskriver inom detta område huruvida förskolechefen och personalen har de kunskaper som är nödvändiga för att bedriva en god pedagogisk verksamhet. Granskningen behandlar också om personalen ges tillgång till kompetensutveckling. Vidare ges en beskrivning av kommunens kvalitetsarbete. Beskrivningspunkter 1.1 Kommunen ser till att förskolan arbetar utifrån de nationella målen 1.2 Förskolechefen har förutsättningar att bedriva ett pedagogiskt ledarskap i förskolan 1.3 Personalen har sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses 1.4 Personalen och förskolechefen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter 1.5 Kommunen följer upp och utvärderar verksamheten 1.6 Kommunen använder resultaten till att utveckla och förbättra verksamheten Stimulering av barns utveckling och lärande Kvalitetsgranskningen granskar inom detta område hur förskolans arbete med att stimulera barns utveckling i förhållande till målen i läroplanens avsnitt 2.2 Utveckling och lärande fungerar. Bedömningspunkter 2.1 Förskolan präglas av en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet 2.2 Verksamheten stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande inom alla mål att sträva mot 2.3 Miljön är öppen, innehållsrik och inbjudande 2.4 Verksamheten främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet 2.5 Verksamheten utgår från barnens erfarenheter, behov och åsikter

11 2 (2) Kvalitetsarbete Kvalitetsgranskningen granskar inom detta område hur personalens arbete med att följa och bedöma enskilda barns utveckling i förhållande till målen i läroplanens avsnitt 2.2 Utveckling och lärande fungerar. Kvalitetsgranskningen granskar också förskolans arbete med uppföljning och utvärdering av verksamheten i förhållande till målen i läroplanens avsnitt 2.2 Utveckling och lärande. Vidare granskas om förskolan använder resultaten till att förbättra och utveckla verksamheten. Bedömningspunkter 3.1 Personalen följer enskilda barns utveckling och lärande 3.2 Personalen dokumenterar enskilda barns utveckling och lärande 3.3 Personalen följer upp enskilda barns förändrade kunnande 3.4 Förskolan följer upp och utvärderar verksamheten avseende strävansmålen i avsnitt Förskolan använder resultaten till att utveckla och förbättra verksamheten

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Danderyds kommun epost: kommunen@danderyd.se för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning grin Skolinspektionen Bes Huvudman info.forskolansputnik@gmail.com Beslut efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med särskilt stöd vid Sputniks förskola belägen i Stockholms kommun med Sputnik

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Förskola Graniten Ort Boliden Ansvarig förskolechef Isabella Ahlenius Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1 1. Vår grundverksamhet Granitens

Läs mer

Arbetsplan för Blåklockans förskola.

Arbetsplan för Blåklockans förskola. Arbetsplan för Blåklockans förskola. Vision för förskolor och skolor i Oxelösunds kommun. Oxelösund ska bli känd som en av Sveriges bästa förskole-och skolkommuner. Blåklockans förskola ligger i ett villa

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Arbetsplan för Violen

Arbetsplan för Violen Köpings kommun Arbetsplan för Violen Läsår 2015 2016 Administratör 2015 09 18 Lena Berglind, Ann Christine Larsson, Kristin Aderlind Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Gäller för verksamhetsåret 2013-2014 Förskola/avdelning Gunghästens förskola Ort Skellefteå Ansvarig förskolechef Elisabeth Westerlund Kontaktinformation Kundtjänst 0910

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Kvalitetsarbete i förskolan LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 Förskola/avdelning Fyrås förskola Ort Fyrås Hammerdal Ansvarig förskolchef Ewa Ottosson Kontaktinformation Fyrås förskola småfattran Fyrås 565 830

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Ekebackens förskola belägen i Högsby kommun 1(11) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Sammanfattning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Sammanfattning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag 1 Sammanfattning Den här granskningen handlar om förskolans pedagogiska uppdrag, det vill säga hur förskolor arbetar för att stimulera och

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Edsbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till vårdnadshavare - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Verksamhetsplan Duvans förskola

Verksamhetsplan Duvans förskola Verksamhetsplan 2017-2018 Duvans förskola Innehållsförteckning 1. Verksamhetens förutsättningar 2. Resultat 3. Analys 4. och Åtgärder Beslutande: Datum och paragraf: Dokumentansvarig: Reviderad: Gäller

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Arbetsplan för Ängen,

Arbetsplan för Ängen, Arbetsplan för Ängen, Mariebergs förskola 2010/2011 Arbetsplan för Ängen, läsåret 2010/2011 Arbetsplanen innehåller dels hur vi på Ängen kommer att arbeta under året 2010/2011 och dels hur vi alltid arbetar

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi reviderar den för att stämma

Läs mer

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka

Snickarbarnens förskola. Sollentuna kommun. Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka Snickarbarnens förskola Sollentuna kommun Regina Bergendahl Nacka kommun Gertrud Eklund Danderyds kommun Vecka 14 2017 2017-04-08 Innehållsförteckning Inledning Om Våga visa Kort om förskolan/skolan Observatörernas

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun

(12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 1 (12) Verksamhetsplan 2015/2016 för förskolan Äppelblomman Lekebergs kommun 20150529 2 (12) Innehållsförteckning Inledning Förutsättningar Läroplansmål Normer och värden Läroplansmål Utveckling

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2014/2015 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken.

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014.

Orminge skolenhet 2014-03-12. Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. Orminge skolenhet 2014-03-12 Verksamhetsplan för Östbacka förskola inom Orminge skolenhet under 2014. 1 Orminge skolenhets organisation. Orminge skolenhet består av F- 6 skola, Myrans heldagskola och Östbacka

Läs mer

för Havgårdens förskola

för Havgårdens förskola Verksamhetsplan för Havgårdens förskola H.t.2012- v.t.2013 Beskrivning av vår verksamhet Havgårdens förskola ingår i Nättraby rektorsområde och är den äldsta förskolan i området. Förskolan ligger centralt

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Förskolan Sagan Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Sagan Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Sagan Lokal Arbetsplan 2013-2104 Tyresö kommun Förskolan Sagan Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Sagan Rödingevägen 17 135 42 Tyresö 070-169 85 52 Arbetsplan 2013-2014 Vårt uppdrag Förskolan

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Myrstackens förskola belägen i Huddinge kommun 1(10) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Stenhamra och Drottningholms förskolor samt Sånga-Säby flerfamiljssytem. Grunden för ett livslångt lärande

Stenhamra och Drottningholms förskolor samt Sånga-Säby flerfamiljssytem. Grunden för ett livslångt lärande Stenhamra och Drottningholms förskolor samt Sånga-Säby flerfamiljssytem Grunden för ett livslångt lärande Dagordning. Lpfö 98 reviderad 2010 Pedagogisk plattform Miljöns betydelse för barns lärande Lotus

Läs mer

Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar

Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar Ny skollag och reviderad läroplan VAD HAR HÄNT? Perspektiv på förskolans utveckling, uppdrag och förskollärarens utökade ansvar Perspektiv Barnomsorg, Daghem, Dagis, Förskola (Förskolan nr 1. 2006) Finns

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Förskolan, före skolan lärande och bärande. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7

Förskolan, före skolan lärande och bärande. Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskolan, före skolan lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskolan i Sverige 2011 10 000 förskolor 472 000 barn går i förskola 83 % av barnen i ålder 1 5 år 94 % av barnen i ålder

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning Besiuti; Huvudman bildningsforvaltningenaoskarshamn.se Beslut efter kvalitetsgranskning av förskolans arbete med särskilt stöd vid Påskallaviks förskola i Oskarshamns kommun Skolinspektionen Box 156, 221

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun

Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12. 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Tillsyn av fristående förskolor ht-11 och vt-12 12 fristående förskolor i Ängelholms kommun Målinriktat arbete vad gäller kränkande behandling Arbetar aktivt med att motverka och förebygga kränkande behandling

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår Benjamins förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår Benjamins förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2015-2016 Benjamins förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Leila Tahvanainen Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har ordet

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Arbetsplan för Vargen

Arbetsplan för Vargen Köpings kommun Arbetsplan för Vargen Läsår 2015 2016 Else Marie LoordEriksson Agneta Karlsson Linnea Trybom 20150918 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016. Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Hasselbackens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål - normer och värden... 3 Läroplansmål - utveckling och lärande... 4 Läroplansmål

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lingonet

Arbetsplan för förskolan Lingonet Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lingonet Läsår 2015 2016 Arbetslaget förskolan Lingonet 2015 09 25 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Granskningsrapport fristående förskola. Tillsyn av. Mån... år 20

Granskningsrapport fristående förskola. Tillsyn av. Mån... år 20 2012-06-20 Rapport. Granskningsrapport fristående förskola Tillsyn av. Mån... år 20 2012-06-20 Sammanfattning Förskola Stadsdelsförvaltningen har ansvar för att kontrollera att fristående verksamhet bedrivs

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde

Arbetsplan. VillUt. för. i Villans rektorsområde Arbetsplan för VillUt i Villans rektorsområde 2010-08-30 Lärmiljöer Alla pedagoger har insikt i lärmiljöns betydelse för barns lek, utveckling och lärande. Med lärmiljö menar vi: Pedagogernas förhållningssätt,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Stockens förskola Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Arbetsplan Verkö förskola

Arbetsplan Verkö förskola Arbetsplan Verkö förskola Hösten 2009 Våren 2011 Lyckeby skolområde Välkommen till oss! Verkö förskola består av 1,5 avdelning med barn i åldrarna 2-5 år. På förskolan arbetar 5 pedagoger och en städ/köksansvarig.

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken Systematiskt Kvalitetsarbete Tufvan, Duvan och Fisken Styrdokumenten I skollagens fjärde kapitel 3 står det att förskolan skall bedriva systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att kontinuerligt planera,

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 1 (6) Datum Kvalitetsanalys för Växthusets förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017

Förskoleavdelningen. Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Förskoleavdelningen Gemensam Arbetsplan för Förskolan i Fagersta 2015-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling

Läs mer

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Presentation av Norrby Förskolor Norrby förskolor består av Hästskon och Pettersberg. Hästskon har 11 avdelningar fördelade i två hus. Pettersberg är en storavdelning

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 4 (april-juni), läsåret

Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 4 (april-juni), läsåret Kvalitetsarbete för förskolan Svedjan period 4 (april-juni), läsåret 2013-14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Kvalitetsarbete i förskolan

Kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsarbete i förskolan Läsåret 2017/2018 Förskola/avdelning Greveholm Ort Hammerdal Ansvarig förskolechef Ewa Ottosson Kontaktinformation Greveholms förskola Häradsvägen 33 833 41 Hammerdal 0644-64

Läs mer

Hjorteds förskola; Kattbjörnen

Hjorteds förskola; Kattbjörnen Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Hjorteds förskola; Kattbjörnen Förskola 1 5 år Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och barngruppens

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdraget. Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen?

Uppdraget. Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen? Uppdraget Vad innebär den reviderade läroplanen och den nya skollagen? Förskolans värdegrund och uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen

Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen Arbetsplan För förskolorna Hattstugan, Oskarstorget och Rynningeåsen 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande

Läs mer