Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun"

Transkript

1 Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga Arboga 1 (9) Arboga kommun Box Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har granskat förskolans pedagogiska uppdrag, med fokus på hur förskolor arbetar för att säkerställa att läroplanens mål avseende utveckling och lärande uppfylls, i Junibackens förskola i Arboga kommun. Granskningen har visat på styrkor i verksamheten men också på angelägna förbättringsområden. Nedan anges Skolinspektionens rekommendationer för en höjning av verksamhetens kvalitet. Rekommendationer Förskolan behöver arbeta för att innemiljön blir än mer innehållsrik och inbjudande. Förskolan behöver utveckla arbetet med matematik så att barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga och använda matematik i meningsfulla sammanhang Förskolan behöver utveckla arbetet så att barnen i meningsfulla sammanhang får möjlighet att utveckla sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler och deras kommunikativa symboler. Förskolan behöver utveckla arbetet ytterligare så att barnen får möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av material och olika tekniker. Förskolan behöver utveckla kvalitetsarbetet ytterligare så att verksamheten utvärderas mot i förväg uppställda mål, mål som identifierats i tidigare utvärderingar. Förskolan behöver förbättra arbetet med uppföljning och dokumentation av enskilda barns utveckling och lärande i förhållande till läroplanens mål i syfte att utgöra ett underlag för utvärdering av verksamheten.

2 2 (9) Huvudmannen ska senast sex månader efter beslut redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits inom ovanstående områden. Mer information ges nedan, under rubriken uppföljning. I motiveringen till beslutet anges även de styrkor i verksamheten som iakttagits. Skolinspektionens granskning av förskolans pedagogiska uppdrag i Junibackens förskola i Arboga kommun Bakgrund Skolinspektionen genomför en kvalitetsgranskning av förskolans pedagogiska uppdrag under hösten Granskningen av Junibackens förskola i Arboga kommun ingår i detta projekt. Övergripande iakttagelser och slutsatser inom området kommer att redovisas i en sammanfattande kvalitetsgranskningsrapport. Mer information om och projektplan för kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens webbplats (http://www.skolinspektionen.se/kvalitetsgranskning/). Syftet med denna granskning är att granska hur förskolorna arbetar med att ge barn förutsättningar att utvecklas i förhållande till målen i läroplanens avsnitt 2.2 Utveckling och lärande. Granskningen har undersökt hur huvudmän, förskolechefer och pedagoger tar sitt ansvar vad gäller att säkerställa att läroplanens mål avseende utveckling och lärande uppfylls. Enligt läroplanen för förskolan ska förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Av målen i läroplanens avsnitt 2.2 Utveckling och lärande framgår att den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. För att förskolorna ska kunna säkerställa att de når läroplanens mål behöver de följa upp och utvärdera sin verksamhet. Läroplanen för förskolan har funnits i mer än tio år och har därmed varit i bruk under lång tid. Generellt har läroplanen fått genomslag i verksamheten. All personal har dock inte tagit till sig de mål som handlar om barnens lärande utan prioriterar omsorg. Det är också vanligt förekommande att förskolorna inte kan visa på i vilken utsträckning målen förverkligats och vilka åtgärder som ska vidtas för ökad måluppfyllelse. Skolinspektionen har därför valt att genomföra en kvalitetsgranskning med inriktning mot huvudmannens och förskolornas insatser för att säkerställa att läroplanens mål avseende utveckling och lärande uppfylls. Granskningen har omfattat 8 kommuner och totalt 16 förskolor. Frågor om förskolans pedagogiska uppdrag har ställts till ansvarig huvudman och till ansvariga på förskolenivå.

3 3 (9) Skolinspektionen har granskat Junibackens förskola i Arboga kommun den augusti Underlaget för Skolinspektionens bedömningar är dels dokument från huvudmannen och förskolan, dels den information som inspektörerna samlat in vid observationer, intervjuer och samtal under besöket. I Junibackens förskola genomfördes intervjuer med förskolechef samt representanter för pedagoger. Företrädare för huvudmannen och förskolan har beretts möjlighet att sakgranska vad som framkommit vid granskningen. Fråge-/granskningsområden Kvalitetsgranskningen har utgått från två centrala frågeställningar: Arbetar förskolan systematiskt med att stimulera och följa barns utveckling i förhållande till målen i läroplanens avsnitt 2.2 Utveckling och lärande? Använder förskolorna resultatet av sitt kvalitetsarbete till att förbättra och utveckla verksamheten? Dessa frågeställningar har utmynnat i följande tre granskningsområden. 1 Förutsättningar 1. Här beskriver granskningen huruvida förskolechefen och pedagogerna har de kunskaper som är nödvändiga för att bedriva en god pedagogisk verksamhet. Granskningen behandlar också om pedagogerna ges tillgång till kompetensutveckling. Vidare ges en beskrivning av kommunens kvalitetsarbete. 2. Stimulering av barns utveckling och lärande Här har granskningen fokus på hur förskolans arbete med att stimulera barns utveckling i förhållande till målen i läroplanens avsnitt 2.2 Utveckling och lärande fungerar. 3. Kvalitetsarbete Här har granskningen fokus på hur personalens arbete med att följa och bedöma enskilda barns utveckling i förhållande till målen i läroplanens avsnitt 2.2 Utveckling och lärande fungerar. Granskningen behandlar också förskolans arbete med uppföljning och utvärdering av verksamheten i förhållande till målen i läroplanens avsnitt 2.2 Utveckling och lärande. Vidare granskas om förskolan använder resultaten till att förbättra och utveckla verksamheten. 1 För en utförligare beskrivning av bedömningspunkterna inom granskningsområdena, se bilaga.

4 4 (9) Beskrivning av förskolan Junibackens förskola ligger i norra delen av Arboga. Förskolan består av två avdelningar, Knatte och Bamse. Knatte är för åldrarna 1-3 år och Bamse för åldrarna 3-5 år. Sammanlagt är det 30 inskrivna barn på förskolan. På avdelningen Bamse som Skolinspektionen har besökt arbetar det en utbildad förskollärare och två barnskötare. 17 barn är inskrivna på avdelningen. Det finns inga barn med annat modersmål än svenska på förskolan. Junibacken är en lägenhetsförskola som består av tre sammanslagna lägenheter i ett flerfamiljshus. Lokalerna består av många små rum. På bottenvåningen finns en ateljé, ett rörelserum samt ett rum som benämns lägenheten där barnen har möjlighet till olika rollekar. Gården utanför förskolan består av sandlåda och gungor. På gångavstånd finns det ett skogsområde som används ofta av förskolan. Motivering till beslutet Förutsättningar Arboga kommun ligger i Västmanland och har ca invånare. I kommunen finns 13 förskolor varav 12 drivs i kommunal regi och en förskola som drivs som föräldrakooperativ. Förskolorna är uppdelade i tre områden, Centrum, Norr och Söder. För varje område ansvarar en biträdande rektor. Kommunen har dessutom en rektor som har det övergripande ansvaret för förskoleverksamheten och som tillsammans med de tre biträdande rektorerna utgör en ledningsgrupp som ansvarar för förskolornas kvalitetsutveckling. På varje förskola finns dessutom en utvecklingsledare som har ansvar för att det pedagogiska arbetet på respektive förskola utvecklas och följs upp. Förskolan i Arboga genomför en kompetenssatsning inom ramen för ett EU-projekt som riktar sig till hela arbetslaget och omfattar all personal som arbetar på förskolan. Projektet pågår och har fokus på kommunikation, en enhetlig och gemensam begrepps- och föreställningsvärld, kunskap om läroplanen samt andra kulturer (synen på barn och värdegrund). Andelen högskoleutbildade pedagoger är 47 procent enligt 2009 års statistik. Kommunen har vidtagit olika åtgärder för att öka andelen utbildade pedagoger och har som mål att anställa förskollärare på de tjänster som blir lediga. Vissa avdelningar saknar dock fortfarande högskoleutbildad personal. Arboga kommuns skolplan lägger tyngdpunkten på Normer och värden, Kunskaper/utveckling och lärande, Barns och elevers ansvar och inflytande och Samverkan med hemmen och mellan verksamheterna. Verksamheternas kvalitetsredovisningar har en gemensam struktur och ligger till grund för dialogmöten mellan förvaltningsledning och skolledare med respektive ledningsgrupp. Syftet med dessa möten är bl.a. att fördjupa analysen av arbetssätt och resultat i förhållande till de nationella målen.

5 5 (9) Stimulering av barns utveckling och lärande Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik, där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (Lpfö98 2.2). Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Förskolor med hög kvalitet förbereder på ett framgångsrikt sätt barn för skolan. Man har kunnat se positiva effekter av barns förskolevistelse ända upp till vuxen ålder. 2 På förskolan Junibacken har personalen en intention att skapa goda förutsättningar för barnens vardag. Barnen ska erbjudas olika aktiviteter som stimulerar deras utveckling och lärande. Det pågår ett förändringsarbete på förskolan vilket innebär att samarbetet mellan avdelningarna ska breddas och förskolan ska betraktas som en enhet inte som två avdelningar. Det pedagogiska innehållet samt innemiljön är under förändring och utveckling. I de intervjuer som Skolinspektionen genomfört beskriver personalen sitt pedagogiska uppdrag förhållandevis ingående och med kännedom om styrdokumentens innehåll. Däremot har Skolinspektionen under sitt besök inte kunnat iaktta att personalens intentioner alltid omsätts i praktiken med barnen. Miljön innehåller till viss del pedagogiskt material men med förhållandevis få saker som knyter an till barns lärande. Personalen har dock ett respektfullt förhållningssätt till barnen och är lyhörda i samtalen med dem. Personalen beskriver att de arbetar med barnens inflytande genom att ta tillvara deras tankar och intressen och låter dem påverka lekar och andra aktiviteter. Läroplanens mål att sträva mot Verksamheten på Junibacken utgår från läroplanens 16 strävansmål (Lpfö98) Personalen och biträdande rektor uppger att läroplanen ligger till grund för de aktiviteter personalen genomför tillsammans med barnen. I den veckoplanering som Skolinspektionen tagit del av återfinns många av strävansmålen i läroplanen. Vid Skolinspektionens besök observerades få aktiviteter med koppling till läroplanens strävansmål som till exempel barnens möjligheter att utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang. Även språkutvecklande aktiviteter förekom i begränsad omfattning. Vid ett tillfälle arbetar en vuxen med några barn som leker med små olikfärgade klossar. Ett av barnen spontanräknar med hjälp av den vuxne. Personalen säger att de räknar i vardagen såsom bestick, tallrikar och antal barn Det är svårare enligt personalen att möta barnens behov när det gäller intresse för bokstäver och det är svårare att hitta material och pedagogiska metoder för dessa än när det gäller t.ex. matematik. Personalen uppger att många av målen i läroplanen finns med hela tiden men att de prioriterat barns inflytande som en grund för det dagliga arbetet. 2 Schweinhart m.fl., (2004)

6 6 (9) Att ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera är ett annat kunskapsområde som pedagogerna beskriver att det är svårt att definiera. I kommunen genomförs en NTA satsning(natur och teknik för alla) och tanken är att alla pedagoger i kommunen ska få delta och att förskolorna ska få låna NTA lådor med material. På förskolan finns en ateljé som barnen och de vuxna använder en eftermiddag i veckan men som kan användas vid andra tillfällen om barnen önskar. Här ska barnen få utlopp för sin kreativitet och möjlighet att utveckla och använda olika tekniker. De vuxna ska finnas med och vara vägledande och visa nya möjligheter berättar personalen. Under de två dagar Skolinspektionen besökte verksamheten pågick ingen aktivitet i detta utrymme. Personalen uppger att det beror på att det varit sommarledighet och på att de genomför inskolning av nya barn. Miljöns utformning I läroplanen för förskolan står angivet att miljön på förskolan ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. På Junibackens förskola finns endast lite pedagogiskt material tillgängligt och synlig för barnen. Material finns i förrådet och en del av sakerna står högt upp på hyllorna och är omöjliga för barnen att nå. Skolinspektionen kan konstatera att det är få saker uppsatta på väggarna som knyter an till barns lärande och det mesta av materialet som står framme är traditionellt lekmaterial såsom bilar, tågbana, klossar och dockor. På en hylla står det ritmaterial, saxar och pärlor. Verksamheten på förskolan ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet enligt läroplanen. Personalen uttrycker att lek är en viktig del för att bearbeta olika upplevelser och träna sociala kompetenser. Vidare säger man att det ska vara roligt att leka och att kreativitet och utveckling hänger ihop. Personalen säger att barnens individuella möjligheter ska tas tillvara och att alla vuxna strävar efter att klimatet ska vara positivt och öppet så att alla barn känner delaktighet. Skolinspektionen konstaterar dock att det i begränsad omfattning pågick aktiviteter som knöt an till kreativitet och lustfyllt lärande under de två dagar som besöket pågick. Förskolans läroplan anger också vikten av att verksamheten utgår ifrån barnens erfarenheter, behov och intressen. För att barnens erfarenheter, behov och åsikter ska återspeglas i verksamheten arbetar personalen med att ge dem inflytande på olika sätt. På Junibacken arbetar barn och vuxna med tankekartor där utgångspunkten är barnens tankar och där en vuxen dokumenterar utifrån något som är aktuellt i barnens vardag. Det kan vara hur barnen tänker om vad som är en bra kompis eller vad barnen upptäcker i skogen. Genom användandet av dessa tankekartor kan olika teman växa fram utifrån barnens önskemål. Barnens val är en annan aktivitet som är planerad och har sin utgångspunkt i tanken om barns inflytande. Här får barnen möjlighet att delta i en av personalen planerad verksamhet som innehåller tre olika experiment. Barnen får välja efter intresse men

7 7 (9) antalet platser är begränsade till tre stycken barn vilket betyder att de ibland får vänta på sin tur. Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att verksamheten vid Junibackens förskola till viss del är inriktad mot läroplanens strävansmål men att det finns brister i den pedagogiska miljön. Flera av strävansmålen beskrivs av personalen men återfinns inte fullt ut i den pedagogiska miljön. Detta innebär att barnen inte får möjlighet att utveckla de förmågor som återfinns i förskolans läroplan. Främst gäller det inom språkutvecklande arbete, matematik och ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera. Skolinspektionen uppfattar att förskolan behöver utveckla den pedagogiska miljön ytterligare för att kunna erbjuda barnen en stimulerande och utmanande miljö. Kvalitetsarbete Kommunen ska genom förskolans kvalitetsarbete inhämta kunskap om hur verksamheten på förskolan är utformad samt hur den lever upp till måluppfyllelsen i läroplanen. Det är viktigt att personalen inhämtar kunskap om det enskilda barnets utveckling i förhållande till läroplansmålen. Genom kunskap om det enskilda barnets behov och utveckling finns förutsättningar att förändra och utveckla innehållet i den pedagogiska verksamheten. För att kunna uttala sig om måluppfyllelse måste lärarna observera och dokumentera enskilda barns förståelse för ett område innan en lärande aktivitet inleds. Bara då kan man i efterhand göra motsvarande bedömning och göra uttalanden om vad barnen lärt sig. 3 Uppföljning och utvärdering av verksamheten Det enskilda barnets lärande på Junibacken följs upp via samtal i arbetslaget och observationer av barnen. Personalen använder sina veckovisa utvärderingar för att utveckla verksamheten och följa upp barnens utveckling och lärande och förändra innehållet i verksamheten. I samtal med biträdande rektor samt av de dokument Skolinspektionen tagit del av framgår att det pågår ett utvecklingsarbete vad gäller uppföljning av enskilda barns lärande. Kommunen håller på att ta fram en gemensam mall som är kopplad till förskolans nya läroplan. För närvarande skriver personalen ned sina iakttagelser av det enskilda barnet inför de utvecklingssamtal som personalen har tillsammans med föräldrarna en gång per termin. På Junibackens förskola har alla barn en portfoliopärm som ska visa innehållet i verksamheten och barnens utveckling och lärande. Personalen tar till vara barnens reflektioner och tankar genom personliga intervjuer. Portfoliopärmen delges föräldrarna vid utvecklingssamtal. Personalen beskriver att de observerar barnens lek och använder 3 Sheridan, S.& Pramling Samuelsson, I., (2010) Barns lärande- fokus i kvalitetsarbetet

8 8 (9) den kunskapen de får genom dessa observationer och iakttagelser för att förbättra och utveckla verksamheten. I de portfoliopärmar som Skolinspektionen tagit del av är mycket av innehållet beskrivningar om vad barnen gör på förskolan t.ex. hur barnen bakar eller bygger kojor i skogen. Beskrivningarna är gjorda utan direkt koppling till läroplanen och barnens utveckling. Personalen säger att portfolion ska förbättras och utvecklas med tydligare kopplingar till läroplan och barns lärande. Personalen efterlyser ett större samarbete med skolans förskoleklass där portfolion skulle kunna vara en viktig länk mellan förskolan och skolan. Personalen upprättar en handlingsplan i samverkan med enskilda barns föräldrar vid behov. Handlingsplanen är ett förtydligande av de mål och metoder som förskolans personal arbetar med för att det enskilda barnet ska få bästa möjligheterna att utvecklas på ett gynnsamt sätt. På Junibackens förskola skriver personalen en arbetsplan som ligger till grund för den årliga kvalitetsredovisningen förskolorna sammanställer. Arbetsplanens innehåll är baserad på iakttagelser gjorda i föregående års kvalitetsredovisningen och med de förbättringsområden som framkommit. Det sker tre skriftliga uppföljningar av arbetsplanen varje år. All personal är delaktig i arbetsplanens innehåll men utvecklingsledaren på avdelningen har ett särskilt ansvar för att det dokumenteras skriftligt. Inför den årliga kvalitetsredovisningen träffar rektor arbetslaget för att samtala kring innehållet och det som skrivits. Arbetslaget har schemalagd utvärdering en gång i veckan. På dessa möten kan erfarenheter diskuteras och gemensam reflektion göras av verksamheten och sammanställa resultat för att sedan omsätta detta i praktiken. I norra området träffas samtliga förskolor en gång i månaden för att gemensamt diskutera pedagogiska frågor. Biträdande rektor genomför medarbetarsamtal genom att använda tankekartor för att reflektera både framåt och bakåt och för att utmana medarbetarnas tankar kring verksamhetens innehåll och för att skapa förutsättningar för nya idéer. Personalen på Junibackens förskola berättar i samtal med Skolinspektionen att de är nöjda med de utvärderingsformer som används. De säger att det skapar möjligheter att utvärdera enskilda pedagogiska insatser och ytterligare stärka det pedagogiska innehållet. Den reflektion som görs varje fredag dokumenteras skriftligt för att kunna följas upp över tid för att förbättra och förändra arbetet. Pedagogerna beskriver att detta leder till direkta förändringar av verksamheten och arbetssätt. Skolinspektionen kan konstatera att förskolan försöker utveckla kvalitetsarbetet, inklusive utvärdering av verksamheten men att det inte alltid sker en koppling mellan verksamhetens kvalitet och den utvärdering som görs. Sammanfattningsvis bedömer Skolinspektionen att förskolan behöver utveckla sitt arbete med att följa och dokumentera enskilda barns utveckling och lärande i förhållande till läroplanens mål att i syfte att utgöra ett underlag för utvärdering av verksamheten. Vidare behöver personalen utveckla sitt kvalitetsarbete och i högre grad

9 9 (9) koppla verksamhetens innehåll till läroplanens strävansmål. Detta för att få en samlad bild av barnens utveckling och förändrade kunnande för att utveckla verksamheten i förhållande till läroplanen. Uppföljning Huvudmannen ska senast den 25 juli 2011 redovisa till Skolinspektionen vilka åtgärder som vidtagits utifrån myndighetens krav och rekommendationer. Om åtgärder ännu inte vidtagits men planerats, ange tidplan för planerade åtgärder och ansvarig för genomförandet. Redogörelsen skickas per post till Stockholm enhet Öster, att: Magdalena Molin, Skolinspektionen Box Stockholm eller via e-post, till Ange Skolinspektionens diarienummer (Dnr :314) vid kommunikation med myndigheten angående granskningen. I ärendets slutliga handläggning har utredare Caroline Lindqvist och undervisningsrådet Veronica Bonviart Säfström deltagit. På Skolinspektionens vägnar Luca Nesi Enhetschef Magdalena Molin Utredare Bilaga Skolinspektionens granskning av förskolans pedagogiska uppdrag

10 Bilaga 1 (2) Skolinspektionens granskning av förskolans pedagogiska uppdrag Redogörelse av beskrivnings- och bedömningspunkterna 1 Förutsättningar (Beskrivning) Kvalitetsgranskningen beskriver inom detta område huruvida förskolechefen och personalen har de kunskaper som är nödvändiga för att bedriva en god pedagogisk verksamhet. Granskningen behandlar också om personalen ges tillgång till kompetensutveckling. Vidare ges en beskrivning av kommunens kvalitetsarbete. Beskrivningspunkter 1.1 Kommunen ser till att förskolan arbetar utifrån de nationella målen 1.2 Förskolechefen har förutsättningar att bedriva ett pedagogiskt ledarskap i förskolan 1.3 Personalen har sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses 1.4 Personalen och förskolechefen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter 1.5 Kommunen följer upp och utvärderar verksamheten 1.6 Kommunen använder resultaten till att utveckla och förbättra verksamheten Stimulering av barns utveckling och lärande Kvalitetsgranskningen granskar inom detta område hur förskolans arbete med att stimulera barns utveckling i förhållande till målen i läroplanens avsnitt 2.2 Utveckling och lärande fungerar. Bedömningspunkter 2.1 Förskolan präglas av en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet 2.2 Verksamheten stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande inom alla mål att sträva mot 2.3 Miljön är öppen, innehållsrik och inbjudande 2.4 Verksamheten främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet 2.5 Verksamheten utgår från barnens erfarenheter, behov och åsikter

11 2 (2) Kvalitetsarbete Kvalitetsgranskningen granskar inom detta område hur personalens arbete med att följa och bedöma enskilda barns utveckling i förhållande till målen i läroplanens avsnitt 2.2 Utveckling och lärande fungerar. Kvalitetsgranskningen granskar också förskolans arbete med uppföljning och utvärdering av verksamheten i förhållande till målen i läroplanens avsnitt 2.2 Utveckling och lärande. Vidare granskas om förskolan använder resultaten till att förbättra och utveckla verksamheten. Bedömningspunkter 3.1 Personalen följer enskilda barns utveckling och lärande 3.2 Personalen dokumenterar enskilda barns utveckling och lärande 3.3 Personalen följer upp enskilda barns förändrade kunnande 3.4 Förskolan följer upp och utvärderar verksamheten avseende strävansmålen i avsnitt Förskolan använder resultaten till att utveckla och förbättra verksamheten

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik

Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lärkan Avdelning Musik Läsår 2015 2016 Administratör Tina Rörick, Gun Marie Holmqvist Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

2012-2013. Innehåll. Förskolan Nymånen Ekonomisk Förening Tellusgatan 46-48 415 19 Göteborg e-mail: nymanen@hotmail.com

2012-2013. Innehåll. Förskolan Nymånen Ekonomisk Förening Tellusgatan 46-48 415 19 Göteborg e-mail: nymanen@hotmail.com 2012-2013 Innehåll Vision, mål och verksamhetsidé... 2 Beskrivning av organisation och lokal... 2 Verksamhetens personalpolitik och personalutveckling... 3 Våra mål... 3 Åtgärder för att nå målen... 3

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Förskoleplan för stockholms stad

Förskoleplan för stockholms stad Förskoleplan för stockholms stad Förskola i världsklass Förskolan lägger en viktig grund för det livslånga lärandet. Den nya förskoleplanen innebär att vi nu tar ytterligare ett viktigt steg mot en förskola

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

Kvalitetsanalys för Björknäs förskolor läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Björknäs förskolor läsåret 2014/15 2015-09-01 1 (12) Kvalitetsanalys för Björknäs förskolor läsåret 2014/15 Förskolechef Om förskolan Elisabet Wahlström Björknäs förskolor är en enhet inom Välfärd Skola och består av tre förskolor, Björknäs

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Trollsländans förskoleenhet + Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Trollsländans förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Marita Rosendahl, 2015-05-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14 Värdegrund Språkprojekt Pedagogisk dokumentation IKT Treälvens förskola Arbetsplan 2013/14 Årshjul Pedagogiska året Samla kunskap Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplan för förskolan,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation..

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda Portfolio ett utvecklingsarbete Regnbågen 2010 Amanda, Lasse, Mats och Linda Vt.2010 Frågeställningar Varför dokumenterar vi, i vilket syfte och för vem? Vad väljer vi för bilder/material/alster att spara

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Lärkeskolans fritidshem Nora kommun 1 Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 3 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 3 Verksamhetens

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö och Upplands-Bro. Käppala förskola

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö och Upplands-Bro. Käppala förskola L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö och Upplands-Bro Käppala förskola Rapport Juni 2015 2 (10) Innehållsförteckning Inledning 3 1. Utvärderingens genomförande 3 1.1 Utvärderingsgrupp 3

Läs mer

Mål för förskolans arbete

Mål för förskolans arbete 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Klätten Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete

Förskolans uppdrag. Mål för förskolans arbete Höjdens förskola Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola 2014-02-11 1 (6) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Arkens förskola Huvudman: Arkens förskola Enskild firma 2014-02-11 2 (6) Beslut Vellinge kommun har den 3 februari 2014, med stöd av 26 kap. 4 1 p.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15 Värdegrund IKT Natur/Kultur Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA Arbetsplan 2014/15 Årshjul 2014/15 Pedagogiska året Jun/Jul Semesterperiod Aug/Sep 3,2 P-möte: V.36 1/9 Inskolningar Samla kunskap Maj P-möte: V.21

Läs mer

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål;

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål; Sandra, Lena, Ewa och Linda 1/11-2010 Teamplan Delfinen Inledning: På vår avdelning har vi 23 barn och 5 pedagoger. Vi som jobbar här heter Sandra, Ewa, Linda, Lena och Barbro. Barbro är planerare och

Läs mer

Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2015-04-21

Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2015-04-21 Sida 1/5 Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2015-04-21 Dunderklumpen är en fristående förskola som drivs som ett föräldrakooperativ. I dagsläget är 26 barn inskrivna.

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer

Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg.

Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg. 1 Redovisning för läsåret 2010/2011 2 Namn på verksamhet och ansvarig rektor Husensjö skolområde Äppelgårdens förskola. Ansvarig rektor Ann-Christin lundberg. 3 Förutsättningar Äppelgårdens förskola består

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor

Arbetsplan. Brage, Saga och Ymer förskolor Brage, Saga och Ymer förskolor 1 Vision På Brage Saga och Ymer förskolor strävar vi efter att se kunskap som något som skapas i samspel, i dialog mellan människor och mellan människan och hennes omvärld.

Läs mer