Sammanträde med Personalutskottet 14 december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträde med Personalutskottet 14 december 2011"

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sammanträde med Personalutskottet 14 december 2011 Tid: Plats: Lilla Bommen konferenscenter, Lilla Bommen 4a, Göteborg Lokal: AIDA 1. Protokollsjustering 2. Godkännande av dagordning INFORMATIONSÄRENDEN 3. Gröna rehab Stig Lindholm 4. Aktiv rehabilitering, rapport Sig Lindholm 5. Cancerprojektet, kompetensförsörjning Dan Wiklund, Eva Lundh 6. Delårsrapport oktober Christina Ederström - personalvolymutveckling 7. Frågor om förslag till personalpolicy Bo Öhlund med flera 8. Frågor från föregående möte - Transplantationsenheten Göteborg lägesrapport Gunilla Levén (M) - Utbildningsförmåner Karin Odhnoff Eva Johansson 9. Övriga frågor BESLUTSÄRENDEN 10. Finansiering av uppdragsutbildning till tandhygienist Dnr RS Uppdragshandling Budgetuppdrag 2012 Dnr RS Förslag till finansiering av ST platser inom Habilitering och Hälsa 2011 Dnr RS Eva Lundh Eva Lundh Eva Lundh

2 13. AT platser 2012, finansiering och dimensionering Dnr RS Personalpolitiska anslaget 2012 Dnr RS Företagshälsovård, uppdragshandling Dnr RS Anmälnings- och delegationslista Dnr RS Eva Lundh Karin Odhnoff Karin Odhnoff Karin Odhnoff

3 ÄRENDE 5

4 Version: Sida: 1.0 (1)19 Dokumenttyp: Projekt: Projeknr: Slutrapport Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Kompetensförsörjning inom Cancersjukvården Etapp 3 Lillemor Harnell Eva Lundh Slutrapport - Etapp 3 Kompetensförsörjning inom Cancersjukvården Dok.namn :Slutrapport etapp 3 Utskriftsdatum:

5 Version: Sida: 1.0 (2)19 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning inom Cancersjukvården Etapp 3 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING MÅL Övergripande mål Projekt 1 - Marknadsföring/kommunikation Projekt 2 FoUU, Vidareutbildning/utveckling och kompetensförsörjning specifika yrken Projekt 3 Verksamhetsutveckling och anställningsformer/arbetssätt Projekt 4 Ersättningsformer ARBETSMETOD Organisation Metoder och verktyg Tidsplan Budget Rutiner Dokumentation Riskhantering Rapportering Möten RESULTAT Uppföljning Utvärdering KOMMENTARER FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER REFERENSER PROJEKTDELTAGARE BILAGOR Dok.namn :Slutrapport etapp 3 Utskriftsdatum:

6 Version: Sida: 1.0 (3)19 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning inom Cancersjukvården Etapp 3 1 Sammanfattning I januari 2006 fick hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag av hälso- och sjukvårdsutskottet att göra en översyn och genomlysning av cancersjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR). Översynen, som genomfördes av en projektgrupp med bred representation resulterade i en rapport. Rapporten beskriver en systemanalys av sjukvården och drar ett antal slutsatser om cancersjukvårdens förutsättningar. En sådan slutsats är att kompetensförsörjningen inom cancersjukvården inte är säkrad för regionens onkologi, laboratoriemedicin och radiologi/bild- och funktionsmedicin. Personalstrategiska avdelningen (PSA) fick i uppdrag att leda och samordna arbetet med att ta fram en strategi och handlingsplan för hur cancersjukvården vad avser onkologi, radiologi/bild- och funktionsmedicin och laboratoriemedicin i VGR ska förses med tillräcklig kompetens. Projektet har omfattat sjukhusansluten vård/diagnostik/terapi inom cancersjukvården inom onkologi, radiologi/bild- och funktionsmedicin och laboratoriemedicin. Personalkategorier som omfattas är: - Specialistläkare inom ovan berörda områden och specialiteter - ST läkare inom ovan nämnda områden - Onkologisjuksköterskor - Röntgensjuksköterskor - Strålterapisjuksköterskor - Biomedicinska analytiker - Cytodiagnostiker cancerprevention - Fysiker och ingenjörer - Övriga ev. berörda personalgrupper som identifierats i etapp 1 Dok.namn :Slutrapport ETAPP Utskriftsdatum:

7 Version: Sida: 1.0 (4)19 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning inom Cancersjukvården Etapp 3 Projektet delades upp i fyra etapper; Etapp 1 Kartläggning av nuläget En nulägesanalys genomfördes våren 2008 som omfattade tillgång, efterfrågan, pensionsavgångar och rekryteringsförutsättningar utifrån framtida vårdbehov och utveckling av cancersjukvården i VGR på kort och på lång sikt. Med kort sikt avsågs 2010 och lång sikt avsågs Etapp 2 Framtagande av strategi och handlingsplan Under hösten 2008 togs fram en strategi och handlingsplan med förslag på aktiviteter som ska vara vägledande för att nå det övergripande målet. Strategin utgår ifrån ett processorienterat arbetssätt och regionalt samarbete mellan de olika aktörerna inom cancersjukvården. Handlingsplanen innehöll förslag på konkreta aktiviteter som utgår från kompetensförsörjningsprocessens fem steg; attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla. Aktiviteterna prioriterades av styrgruppen för fortsatt arbete under våren Etapp 3 Genomförande Utifrån strategin och handlingsplanen har projektet identifierat olika åtgärder/ aktiviteter som genomförts eller påbörjats under etapp 3. Projektet har genomfört punktinsatser för att stimulera och starta upp aktiviteter som har strategisk inriktning. Utifrån de av styrgruppen prioriterade aktiviteterna delades projektet upp i fyra delprojekt: 1. Marknadsföring/kommunikation 2. FoUU, vidareutbildning/utveckling och kompetensförsörjning specifika yrken 3. Verksamhetsutveckling och anställningsformer/arbetssätt 4. Ersättningsformer Dok.namn :Slutrapport ETAPP Utskriftsdatum:

8 Version: Sida: 1.0 (5)19 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning inom Cancersjukvården Etapp 3 Etapp 4 Uppföljning och utvärdering De olika aktiviteterna ska följas upp och utvärderas. Uppföljning av strategin kommer att ske dels genom regionens ordinarie uppföljningsarbete ( controllingrundor med respektive förvaltning, års- och delårsbokslut mm) och dels genom uppföljningsmodellen i Regionalt Cancercentrum (RCC). Utvärderingen inriktar sig på att stödja framtagen strategi och skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete och kommer att ske utanför detta projekts uppdrag. 2 Mål 2.1 Övergripande mål Det övergripande målet är att: Cancersjukvården inom Västra Götalandsregionen vad avser onkologi, radiologi/bild- och funktionsmedicin och laboratoriemedicin ska utifrån produktionsuppdraget förses med rätt kompetens, på rätt plats, vid rätt tid. 2.2 Projekt 1 - Marknadsföring/kommunikation Mål Att i en marknadsplan beskriva hur Västra Götalandsregionen ska marknadsföra och profilera cancersjukvården för att rekrytera och behålla medarbetare. 2.3 Projekt 2 FoUU, Vidareutbildning/utveckling och kompetensförsörjning specifika yrken Mål Att utöka samarbetet mellan sjukvården, Sahlgrenska akademin och regionens övriga lärosäten för att utveckla och säkerställa forskning och utveckling på alla nivåer och inom berörda yrkeskategorier. Att utöka möjligheten att dela arbetstid mellan klinisk verksamhet och FoU genom utökning av antalet kombinationstjänster och adjungeringar. Dok.namn :Slutrapport ETAPP Utskriftsdatum:

9 Version: Sida: 1.0 (6)19 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning inom Cancersjukvården Etapp 3 Att identifiera och utöka möjligheterna för forskning och utveckling inom förvaltningarna. Att säkra kompetensutveckling kopplat till verksamhetens behov och krav på kort och lång sikt. Att tillgodose regionens behov av specifika yrken som är identifierade som kritisk kompetens i etapp 1. Att rekrytera, behålla och överföra den kompetens som finns i dag hos medarbetare som går i pension, slutar eller som är identifierad som kritisk kompetens. 2.4 Projekt 3 Verksamhetsutveckling och anställningsformer/arbetssätt Mål Att arbeta processorienterat med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling där tydliga mål och inriktning styr verksamheten och medarbetarnas utveckling. Att öka flexibiliteten och rörligheten av arbetskraft inom regionen för att attrahera, skapa en bra arbetsmiljö och tillvarata och behålla kompetens. 2.5 Projekt 4 Ersättningsformer Mål Att identifiera och implementera olika former för ersättning i arbetet för att attrahera och behålla medarbetare. Dok.namn :Slutrapport ETAPP Utskriftsdatum:

10 Version: Sida: 1.0 (7)19 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning inom Cancersjukvården Etapp 3 3 Arbetsmetod 3.1 Organisation Projektet har genomförts av en projektledare med ett övergripande ansvar för att initiera, driva och följa upp de olika projekten. Projektledaren har rapporterat till styrgruppen som både representerar de olika aktörerna i regionens styrmodell (ägare, beställare, utförare) och de förvaltningarna och olika verksamhetsområden som omfattas av projektet. En projektadministratör har ansvarat för de administrativa uppgifterna. Delprojektledare har utsetts av styrgruppen för de olika delprojekten och är ansvariga för genomförande och organisation av sitt projekt. 1. Marknadsföring/kommunikation 2. FoUU, vidareutbildning/utveckling och kompetensförsörjning specifika yrken 3. Verksamhetsutveckling och anställningsformer/arbetssätt 4. Ersättningsformer Delprojekt 3 Verksamhetsutveckling har delats upp i två delar, 3A aktiviteter kopplade till verksamhetsutveckling och anställningsformer/arbetssätt och 3B aktiviteter som är kopplade till processorienterat arbetssätt. Samtliga deltagare i etapp 3 redovisas under kapitel 9 Projektdeltagare. Västra Götalandsregionens projektmodell har använts. 3.2 Metoder och verktyg I de olika delprojekten har olika metoder använts. Workshops och regelbundna projektmöten har genomförts både i delprojekten och för de olika projektmedlemmarna. Dok.namn :Slutrapport ETAPP Utskriftsdatum:

11 Version: Sida: 1.0 (8)19 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning inom Cancersjukvården Etapp Tidsplan Tidplanen omfattar även samtliga delprojekt i etapp 3. Innehåll Start Klart Etapp 1 Nuläge Januari april 2008 Etapp 2 Framtagande av handlingsplan Juni 2008 Januari 2009 Etapp 3 Genomförande September 2009 Mars 2011 Etapp 4 Uppföljning Kontinuerligt Utvärdering Januari 2012 December Budget Projektet har finansierats med medel från Hälso- och sjukvårdsutskottet respektive Personalutskottet. Kostnader för projektledning har rymts inom budget. Vid projektavslut i mars 2011 ligger projektet i linje med budget. 3.5 Rutiner Dokumentation Projektets styrande dokument har bestått av uppdragsbeskrivning, projektdirektiv och projektplan. Samtlig dokumentation finns samlad på Västra Götalandsregionens projektportal Antura Projektets dokumentation arkiveras efter projektavslut på personalstrategiska avdelningen Riskhantering Riskanalys har genomförts kontinuerligt under projektets gång och vid varje styrgruppsmöte har knäckfrågor identifierats, analyserats, lösts och följts upp. Dok.namn :Slutrapport ETAPP Utskriftsdatum:

12 Version: Sida: 1.0 (9)19 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning inom Cancersjukvården Etapp Rapportering Rapportering har skett enligt kommunikationsplan både muntligt och skriftligt. Information om projektet finns på Västra Götalands interna hemsida Möten Regelbundna möten med projektgrupp, delprojekt och styrgrupp har genomförts. Minnesanteckningar från samtliga möten finns arkiverade på Antura 4 Resultat Projektet har arbetat vidare med de av styrgruppen prioriterade aktiviteter som togs fram under etapp 2. Samtliga aktiviteter har bearbetats och kommentarer till dessa finns dokumenterade i bilaga 1 Aktivitetslista. Aktiviteterna är kopplade till respektive delprojekt som redovisar resultatet i respektive slutrapport. Utifrån strategin och de olika aktiviteterna har projektet identifierat olika aktiviteter som kunde genomföras under etapp 3. Majoriteten av de föreslagna aktiviteterna är direkt kopplade till det kontinuerliga utvecklings- och förbättringsarbetet i de berörda verksamheterna och där ansvaret för detta ligger på respektive förvaltning eller verksamhet. Under etapp 3 har projektet genomfört punktinsatser för att stimulera och starta upp aktiviteter som har strategisk inriktning. För att nå det övergripande målet behöver varje verksamhet arbeta långsiktigt och systematiskt utifrån processen för kompetensförsörjning som beskrivs i svensk standard Ledningssystem för kompetensförsörjning, SS Dok.namn :Slutrapport ETAPP Utskriftsdatum:

13 Version: Sida: 1.0 (10)19 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning inom Cancersjukvården Etapp 3 De aktiviteter som genomförts och finansierats av projektet i etapp 3 är: utifrån budskapet Bli livsviktig har marknadsförings- och informationsmaterial i form av film och broschyr och webbsida tagits fram. Projektet har bl.a. medverkat på mässor, skickat ut material till vårdgymnasier, tagit fram underlag till profilannonser och artikelserie. Gotalandsregionen/startsida/Jobb/livsviktig/ inrättande av regionfinansierade ST tjänster inom de berörda områdena, 9 st inom laboratoriemedicin, 6 st inom onkologi och 6 st inom bild och funktionsmedicin/radiologi. Efter 2011 ska kostnaderna för dessa inarbetas i respektive vårdöverenskommelse finansiering av Läkarassistenter (läkarstuderande) under sommarperioden 2010 framtagande av förslag och finansiering av startbidrag till modell för att starta upp FoU inom cancersjukvården för medarbetare med medellånga vårdutbildningar och därmed jämförbara utbildningar och som inte har forskning som en del i sina tjänster. Huvudman och ansvarig för genomförandet är Regionalt Onkologiskt centrum (ROC) uppstart av mentorprogram för att utveckla och stärka det personliga ledarskapet för 11 chefer inom cancersjukvården. Mentorprogrammet bygger på dialog med en extern mentor från en annan verksamhet utanför sjukvården. Programmet startades i januari 2011och kommer att pågå under ett år Dok.namn :Slutrapport ETAPP Utskriftsdatum:

14 Version: Sida: 1.0 (11)19 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning inom Cancersjukvården Etapp 3 uppstart av ett pilotprojekt utifrån förslaget Regional kompetenspool för att hitta alternativa arbetssätt och arbetsformer som testas under våren Förslaget innebär att det ska finnas möjlighet till att efterfråga särskild kompetens vid produktionstoppar eller då förutsättningar i verksamheter tillfälligt förändras, t.ex. vid vakanser. Inom radiologi/bildoch funktionsmedicin utvecklas möjligheter till fjärrdiagnostik och detsamma gäller även i viss utsträckning inom laboratoriemedicin. Möjlighet att tillfälligt arbeta på annan förvaltning än där man är anställd ryms också inom förslaget. Resultatet av pilotprojektet kommer att redovisas separat kartläggning av nuläget för att identifiera arbetsuppgifter och kompetens som kan utföras av någon annan har skett i de olika sektorsråden. I dagsläget har det inte framkommit områden där utbildningsinsatser krävs, utan att respektive verksamhet löser detta med kompetensöverföring kompetensöverföring för röntgensjuksköterskor i form av s.k. överanställning under 6 månader för att kunna säkerställa personalbehov längre fram, t.ex. vid pensionsavgångar utveckling av arbetssätt och process för kompetensförsörjning utifrån Svensk standard Ledningssystem för kompetensförsörjning, SS i de regionala cancerprocesserna tillsammans med Regionalt Onkologiskt centrum (ROC) utbildning av de regionala processägarna i strategisk kompetensförsörjning kartläggning av lönenivåer och övriga förmåner utöver lön för berörda yrkesgrupper inom cancersjukvården lokalt/nationellt analys av förutsättningar och villkor för anställda att arbeta i flera förvaltningar samt att analysera frågan om införande av prestationslön Dok.namn :Slutrapport ETAPP Utskriftsdatum:

15 Version: Sida: 1.0 (12)19 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning inom Cancersjukvården Etapp Uppföljning Regelbunden och kontinuerlig uppföljning är en förutsättning för att dra lärdom av det arbete som gjorts och därefter göra de förbättringar som behövs för att nå det övergripande målet. På förvaltningsnivå ska processen för kompetensförsörjning inom cancersjukvården följas upp genom att diskutera angreppssätt och resultat utifrån den regionala uppföljningsstrukturen (controlling) för hälso- och sjukvården. På respektive verksamhet ska uppföljning ske som en integrerad del i verksamhetsuppföljningen och utifrån framtagna kompetensförsörjningsplaner. Samverkan sker genom berörda sektorsråd och den regionala processägaren för respektive tumörprocess. Uppföljning i de olika cancerprocesserna sker via Regionalt Cancercentrum. Respektive processägare identifierar och beskriver behovet av kompetens i en konsekvensanalys, som ligger till grund för regionens beslutsprocess där Programoch prioriteringsrådet (PPR) beslutar/resursfördelar. Resultatet följs upp av respektive processägare och berörda sektorsråd. Detta är ett underlag och input till berörda verksamheternas kompetensförsörjningsplaner. 4.2 Utvärdering Projektets resultat kan utvärderas först efter att verksamheterna har genomfört arbetet med kompetensförsörjningsprocessen. För att praktiskt genomföra detta föreslår projektet att två pilotprojekt startas. Det ena pilotprojektet stöttar processägarnas arbete och det andra följer linjens arbete inom ett verksamhetsområde på en förvaltning. På detta sätt kan resultaten användas från utvärderingen i ett praktiskt lärande och förbättringsarbete i de olika verksamheterna. Utvärderingen inriktar sig på att stödja framtagen strategi och skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete. Dok.namn :Slutrapport ETAPP Utskriftsdatum:

16 Version: Sida: 1.0 (13)19 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning inom Cancersjukvården Etapp 3 5 Kommentarer För att möta framtiden och att säkra kompetensförsörjningen inom cancersjukvården behövs ett genomtänkt och strategiskt arbete med verksamheternas kompetensförsörjning. Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens påverkar möjligheterna att lyckas. Projektet har varit avgränsat till sjukhusansluten vård/diagnostik/terapi inom onkologi, radiologi/bild- och funktionsmedicin och laboratoriemedicin. Det finns flera andra specialiteter som omfattas av cancersjukvården, framförallt är kirurgi betydande i de olika cancerprocesserna. I processen för strategisk kompetensförsörjning ska alla berörda verksamheter i de olika cancerprocesserna involveras. Att samarbeta är en av inriktningarna i den strategi som projektet tog fram i etapp 2 och som gäller både på yrkes- verksamhets och förvaltningsnivå. Det behövs rutiner och riktlinjer som underlättar rörligheten mellan de olika förvaltningarna och gemensamma vårdprogram som möjliggör att patienterna får lika vård på lika villkor. Projektet har valt att intervjua medarbetare i de olika verksamheterna som med sina erfarenheter och tankar bidrar till att skapa attraktionskraft. Det är med stolthet och glädje de berättar om sin roll och sitt bidrag till cancersjukvården. Erfarenheterna visar ju på att nöjda medarbetare som är delaktiga och får möjlighet att utvecklas också sprider en positiv bild av verksamheten till sin omgivning. Dok.namn :Slutrapport ETAPP Utskriftsdatum:

17 Version: Sida: 1.0 (14)19 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning inom Cancersjukvården Etapp 3 En genomgående tanke och ambition har varit att skapa en flexibel arbetsmarknad inom cancersjukvården i regionen. För att attrahera både befintliga medarbetare att stanna kvar, stimulera viljan till extraarbete i regionen samt rekrytera nya medarbetare har projektet sett alternativa anställningsformer som angeläget att utveckla. Det innebär bl.a. att man skall kunna arbeta med fjärrdiagnostik inom regionens uppdragsområde. Som alternativ till dagens arbetsstruktur kan möjligheten erbjudas att på ej schemalagd tid arbeta hemifrån eller att på annan regional förvaltning än där man har sin ordinarie tjänstgöringsplats utföra arbete för regionen. En viktig framgångsfaktor för att säkra kompetensförsörjningen inom cancersjukvården är att denna nu sker utifrån en regional helhetssyn där uppföljning av kompetensförsörjningsprocessen kommer att ske i Regionalt Cancercentrum i samarbete med de berörda sektorsråden. 6 Förslag till åtgärder att hälso- och sjukvårdsavdelningen och personalstrategiska avdelningen följer upp angreppsätt och resultat utifrån strategin för kompetensförsörjning inom cancersjukvården utifrån den regionala uppföljningsstrukturen (controlling, bokslut och delårsrapporter) för hälso- och sjukvården att hälso- och sjukvårdsavdelningen och personalstrategiska avdelningen startar upp två pilotprojekt där det ena stöttar processägarnas arbete och det andra följer linjens arbete inom ett verksamhetsområde på en förvaltning. På detta sätt kan resultaten användas från utvärderingen i ett praktiskt lärande och förbättringsarbete i de olika verksamheterna att berörda verksamheter och de olika cancerprocesserna ska arbeta utifrån processen för kompetensförsörjning som beskrivs i svensk standard Ledningssystem för kompetensförsörjning SS Dok.namn :Slutrapport ETAPP Utskriftsdatum:

18 Version: Sida: 1.0 (15)19 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning inom Cancersjukvården Etapp 3 att Regionalt Cancercentrum (RCC) följer upp modellen för kompetensförsörjning utifrån de olika cancerprocesserna att berörda verksamheter inom cancersjukvården får tillgång till och använder framtaget marknadsföringsmaterial och underlag att Hälso- och sjukvårdsavdelningen och Sahlgrenska Akademin prövar möjligheten att utöka kombinations- och adjungerade tjänster för att säkerställa att FoUU bedrivs inom berörda verksamheter som en del i att öka attraktionskraften att RCC får fortsatt uppdrag och finansiering för att förvalta och ansvara för fördelning av FoU medel för medarbetare med medellånga vårdutbildningar och därmed jämförbara utbildningar och som inte har forskning som en del i sina tjänster att de ST-tjänster som projektet har finansierat ska efter 2011 ingå inom ramen i respektive verksamhets budget och kostnaderna för dessa ska inarbetas i respektive förvaltnings vårdöverenskommelse att personalstrategiska avdelningen tillsammans med Centrum för verksamhetsutveckling får i uppdrag att ta fram en plan för att utbilda berörda chefer i strategisk kompetensförsörjning att verksamhetschefer och berörda AT studierektorer undersöker möjligheten till utökad AT-tjänstgöring inom berörda verksamheter att personalstrategiska avdelningen fortsätter arbetet med att lösa frågorna kring modell och ersättningsnivåer för extraarbete i regionen Dok.namn :Slutrapport ETAPP Utskriftsdatum:

19 Version: Sida: 1.0 (16)19 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning inom Cancersjukvården Etapp 3 7 Referenser Översyn av cancersjukvården i Västra Götalandsregionen, Karin Lendenius m.fl. Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2007 Uppföljning av canceröversynen, Karin Lendenius, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2008 Ledningssystem för kompetensförsörjning SS Krav, SIS förlag AB Strategisk kompetensförsörjning, en vägledning till standarden, SIS Förlag AB Strategi för regiongemensam kvalitets- och verksamhetsutveckling, Bo Hallin, Regionkansliet 2008 Långsiktig personalförsörjning inom Laboratoriemedicin, VGR, Sektorsrådet för Laboratoriemedicin 2007 Vägen till SU 2015, Birgitha Archenholtz och Annika Rosengren Rapport Regionala Cancerregistret 2007, Siffror om Cancer i väst, Onkologiskt centrum Personalvision 2010, Västra Götalandsregionen Vägen till personalvisionen, förhållningssätt och strategier, Västra Götalandsregionen Strategier för effektivisering, Från ekonomistyrning till kunskapsstyrning, ett arbetsmaterial, Sveriges kommuner och landsting 2007 Cancervården i Sverige, Kvalitet, struktur och aktuella utmaningar, Socialstyrelsen 2007 Kompetensförsörjningen i statsförvaltningen, VERVA 2007 Slutrapport Kompetensförsörjning inom cancersjukvården Etapp 1 kartläggning av nuläget Slutrapport - Kompetensförsörjning inom cancersjukvården Etapp 2 Förslag till Strategi och handlingsplan Kompetensförsörjning, cancersjukvården, styrgruppens sammanfattning Strategi för utveckling av cancersjukvården, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Lars-Olof Rönnqvist 2010 Regional Processägare; Funktionsbeskrivning och Uppdragshandling Dok.namn :Slutrapport ETAPP Utskriftsdatum:

20 Version: Sida: 1.0 (17)19 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning inom Cancersjukvården Etapp 3 8 Projektdeltagare Styrgrupp Eva Lundh Anna Winters Anne Olmarker Dan Wiklund Eva Wallström Gunilla Nilsson Maria Dalemar Marga Brisman Per Karlsson Marie Lindh Peter Larsson Projektledare Lillemor Harnell Projektadministratör Lisbet Agerling Delprojekt 1. Marknadsföring Jeanette Bokelund Britta Björk Alf Lernestam Eva Lidman Sara Schörling Birgitta Svensson Marie Ulverborg Charlotte Örndahl Personalstrategiska avdelningen, Regionkansliet Hälso- och sjukvårdskansli, Göteborg Bild- och funktionsmedicin/radiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Regionkansliet Område diagnostik, NU-sjukvården Bild- och funktionsmedicin/radiologi, Skaraborgs Sjukhus Ledning hälso- och sjukvård, Södra Älvsborgs Sjukhus Område kirurgi-stab, Skaraborgs Sjukhus Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Resalus AB Radiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Personalstrategiska avdelningen, Regionkansliet Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kommunikation och information, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Område opererande specialiteter, NU-sjukvården Informationsavdelningen, Regionkansliet Palliativa enheten, NU-sjukvården Bild- och funktionsmedicin/radiologi Skaraborgs Sjukhus Laboratoriemedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset Dok.namn :Slutrapport ETAPP Utskriftsdatum:

21 Version: Sida: 1.0 (18)19 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning inom Cancersjukvården Etapp 3 Delprojekt 2. FoUU Lillemor Harnell Anna-Karin Dahl Elisabeth Kenne Sarenmalm Fredrik Persson Inga-Lill Koinberg Henriksson Mikael Hellström Susanne Ottosson Helene Sjögren Delprojekt 3. Verksamhetsutveckling Elisabeth Bjurklint Ann-Sofie Isaksson Birgitta Kallberg Helene Sjögren Peter Dorbell Ingegärd Andreasson Resalus AB Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen FoU, Central Stab, Skaraborgs Sjukhus Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet Avdelningen för Radiologi, Sahlgrenska Akademin Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Radiologi Mölndal Östra Mammografi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Bild- och funktionsmedicin/radiologi, Södra Älvsborgs Sjukhus Bild- och funktionsmedicin/radiologi, U-sjukvården Delprojekt 4. Ersättningsformer Bo Öhlund Jenneth Ekstrand Åsa Lindbom Inga-Lena Svensson Jan Börjesson Resurspersoner Maud Lundén Anna Ruth Personalstrategiska avdelningen, Regionkansliet Sjukhusdirektör och stab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Personalstrategiska avdelningen, Regionkansliet Ledningskansliet, NU-sjukvården Stab för personal- och verksamhetsutveckling, Södra Älvsborgs Sjukhus Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs Universitet Personal Område 4, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Dok.namn :Slutrapport ETAPP Utskriftsdatum:

22 Version: Sida: 1.0 (19)19 Dokumentbeskrivning: Kompetensförsörjning inom Cancersjukvården Etapp 3 9 Bilagor Bilaga 1 Prioriterade aktiviteter från etapp 2 Dok.namn :Slutrapport ETAPP Utskriftsdatum:

23 ÄRENDE 8

24 !" "#!" $ #%#$%&&'( )$**+!"#$,!"-!-! #.#!// "" -$%# '+ % &'(" /!"-".!-!"#+)/!.!"+0.#!#+* /!#12 + #! #+ )!"#)*,!"-!#- "" -$%& (-!"#/! "+

25 3!"!#!/ #1!2!"+ 3!" #.!1"!// + 3!"#.!/1 /!##!#!/1 + +, + - ' */./!".! /! 1# #!.#+ "+%" # 1#2 #!#+ *"! "+ 24#! "-#.#!///!++#"!! "+!,!# ". ".#1!!//.5,4!!".#1!!//,1!.#1!.!2!//,!//!"".#1

26 6 0 ',!" $%&&'($" "#1+!!" + $"#.#!" -"..#!!"+ $"!".!+ 1 ' ' & ( $"#.77#- -2#-/ "!"-!!+ 8#9*2 *+ 0".#4!" 7!!7"2 #1" "! 4!"#"2 + $" "#1!// #!!+ 2,! #"!//2 -#-!#! "" #-!"- +* "!! "+ * 3 "#!"## #!"+: "#2!".+ #"-". #"( + $".!!//"#"2 #!"+

27 $ 345 &366 ( *;)2! #"" #-"< 7 #!""#!"- $**)2 +,!"".!!// "#!"+

28 ÄRENDE 10

29 Sida 1(3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Personalstrategiska avdelningen Handläggare Eva Lundh E-post Personalutskottet Finansiering av uppdragsutbildning till tandhygienist Bakgrund Rekryteringsbehovet av tandhygienister inom Folktandvården VG är ca 50 per år från Där till kommer behovet inom privattandvården som av dess företrädare bedöms vara lika stort. Detta finns beskrivet i regionens utredning Regional utvecklingsstrategi för tandvård i Västra Götaland Nuvarande utbildningsvolym kan långt ifrån möta detta behov och utredningen föreslår därför en utökning av tandhygienistutbildningen. Tandhygienistprogrammet vid Sahlgrenska akademin bedrivs av Institutionen för odontologi i samverkan med Folktandvården Västra Götaland. Programmet har 20 utbildningsplatser per år. Samverkan sker i enlighet med det regionala samarbetsavtalet och särskilt avtal gällande den kliniska utbildningen har upprättats. Denna finansieras av Västra Götalandsregionen. Folktandvården har som mål att 2015 ha lika många tandhygienister som tandläkare i sin organisation. Prognoser för tandhälsa hos regionens invånare och arbetsfördelning mellan tandvårdens yrkeskategorier ligger som grund för detta mål. Ytterst relaterar målet till god vård åt regionens invånare i enlighet med socialstyrelsens dokument God Vård. En ökad andel tandhygienister skapar ökade förutsättningar för att erbjuda effektiv tandvård och tandvård i rimlig tid. Det betyder mer kostnadseffektiv tandvård och kortare köer. Det nationella planeringsstödet pekar på en minskning av antalet yrkesverksamma tandläkare fram till I avvaktan på en ökad utbildningsvolym vid Sahlgrenska akademin har Folktandvården köpt uppdragsutbildning från universitetet i Karlstad. Utbildningen omfattar 20 utbildningsplatser, löper över fyra terminer och målgruppen är tandsköterskor anställda inom Folktandvården. Den första omgången av uppdragsutbildning startade i november 2010 och avslutas våren Folktandvården har nu möjlighet att teckna avtal om 20 nya POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

30 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS platser med start i augusti Eftersom man på nationell nivå beslutat att tandhygienistutbildningen ska vara treårig kommer den uppdragsutbildning som nu planers att omfatta 6 terminer d v s avslutas våren Uppdragsutbildning är kostsam och inte en rimlig väg att lösa långsiktiga kompetensförsörjningsbehov. Rektor vid Göteborgs universitetet har därför tillskrivits om det ökade behovet av utbildningsplatser. Universitetet har noterat behovet och kommer att arbeta för en ökad utbildningsvolym. Det finns mot bakgrund av ovanstående ett akut behov att utbilda fler tandhygienister och det är därför angeläget att säkra finansieringen av uppdragsutbildningen av 20 nya tandhygienister vid universitet i Karlstad, så att den kan komma till stånd. Beredning Vid samråd med tjänstemän från Folktandvården och regionkansliets personalstrategiska avdelning och hälso- och sjukvårdsavdelning har förslag till möjlig lösning av finansieringsfrågan diskuterats. Den beräknade totala kostnaden för utbildningen är 25,5 mkr under tre år. Utbildningen bedrivs på helfart och omfattar 20 deltagare. Kostnaden per deltagare är kr per termin, totalt kr. Räknat på 20 deltagare blir det således en kursavgift på kr. Resterande del är lönekostnader för 20 tandsköterskor som studerar på heltid med bibehållen lön 9 månader per år under tre år. Lösningen innebär att Folktandvården finansierar lönekostnaden under utbildningstiden. Personalutskottet och Hälso- och sjukvårdsutskottet finansierar kurskostnaden på kr med hälften vardera som ett engångsbelopp under Förslag till beslut Personalutskottet föreslås besluta att 2011 motfinansiera uppdragsutbildning av tandhygienister med kr ur det personalpolitiska anslaget Personalstrategiska avdelningen Karin Odhnoff Personaldirektör Eva Lundh Enhetschef kompetensförsörjning

31 ÄRENDE 11

32 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Personalstrategiska avdelningen Handläggare M Olofsson, M Hjerpe Uppdragshandling Uppdraget Regionstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med förslag till hur avsatta medel för kompetensutvecklingsinsatser ska användas i verksamheten. Bakgrund I budget 2012 framgår att Baspersonalens kontinuerliga kompetensutveckling och fortbildning är av central betydelse för vårdens fortsatta utveckling och för att fortsätta ge adekvat vård och behandling. Frågan har även en jämställdhetsdimension som är viktig. Syftet är att möjliggöra betald utbildning inom för regionen angelägna kompetens- och bristområden. Mot denna bakgrund tillförs under perioden ytterligare 20 mkr 5 mkr 2012 och 15 mkr 2013 till detta ändamål. Med baspersonal avses undersköterskor och sjuksköterskor. Med utgångspunkt från verksamhetens mål och uppdrag tar varje förvaltning årligen fram en kompetensförsörjningsplan på kort och lång sikt vilken beskriver vilka aktiviteter som planeras för att uppnå kompetensmålen. En av flera aktiviteter som kan anges är kompetensutveckling. Kompetensutvecklingsinsatserna kan bestå av utbildning och kurser, utvecklingsarbete, karriärutveckling, handledning, deltagande i nätverk, arbetsrotation, mentorskap m.m. Inom ramen för budgetuppdraget kommer aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen att utgöra underlag för åtgärder. Den utbildning som idag leder till en anställning som undersköterska/skötare/barnsköterska ges på gymnasienivå och är yrkesförberedande. Arbetsgivaren ansvarar för att reell kompetens inhämtas. Detta sker genom olika s.k. bas-utbildningar i respektive förvaltnings regi. Påbyggnadsutbildningar finns i varierad grad och omfattning. Det förs i olika sammanhang en dialog om yrkesgruppens yrkesroll och arbetsinnehåll, då dessa kan upplevas som otydliga. Specialistutbildning för sjuksköterskor regleras i högskoleförordningen och ges inom ramen för universitet och högskolor. Inom ett antal verksamhetsområden är efterfrågan på sjuksköterskor med specialistkompetens större än tillgången. Förutsättningarna för att få betald specialistkompetens varierar mellan yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. I vissa verksamhetsområ- POSTADRESS: BESÖKSADRESS: Västra Götalandsregionen Lillhagsparken 5 Regionens Hus Göteborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

33 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS den upplevs det inte vara någon påtaglig skillnad i vad en sjuksköterska med specialistutbildning och en grundutbildad sjuksköterska har som arbetsuppgift.. Genomförande Personalstrategiska avdelningen tolkar uppdraget att de tillförda medlen till kompetensutvecklingsinsatser skall fördelas mellan yrkesgrupperna enligt följande: år undersköterskor/skötare/barnsköterskor och år sjuksköterskor. Det finns dock en flexibilitet i fördelningen av medlen mellan de två yrkesgrupperna. Bedömningen i nuläget är att det inte är meningsfullt att proportionerligt fördela medlen till respektive förvaltning. Mer ändamålsenligt är att utifrån ovanstående bakgrund och med utgångspunkt från respektive förvaltnings Kompetensförsörjningsplan rikta medlen till ett eller flera avgränsade kompetens- och bristområden. De insatser som genomförs bör kunna ligga till grund för en regional modell. Tidplan I februari 2012 kommer ett förslag, att presenteras för Personalutskottet, till hur avsatta medel för år 2012 skall användas i verksamheten. Avseende de medel som är avsatta för år 2013 kommer ett förslag att presenteras senare under året Resurser Identifiering av hur avsatta medel för kompetensutvecklingsinsatser ska användas i verksamheten genomförs inom ramen för personalstrategiska avdelningens budget. Uppdragstagare Karin Odhnoff, Personaldirektör. Förslag till beslut: Personalutskottet beslutar godkänna uppdragshandlingen. Personalstrategiska avdelningen Karin Odhnoff Personaldirektör kompetensförsörjning Enhetschef Eva Lundh

34 ÄRENDE 12

35 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RSK Personalstrategiska avdelningen Handläggare Eva Lundh E-post: Personalutskottet Läkarförsörjningen inom Habilitering & Hälsa Ärendet Vid sammanträdet den 2 november 2011 beslutade personalutskottet att under 2012 finansiera fyra ST-tjänster i barn- och ungdomsneurologi med habilitering (neuropediatriker) inom Habilitering & Hälsa till en kostnad av maximalt kr ur det personalpolitiska anslaget. Personalutskottet beslutade vidare att senast på decembersammanträdet i år överväga finansiering av kostnader för de fyra ST-tjänster som inrättats 2011 inom Habilitering och Hälsa. Beredning Under 2011 har Habilitering & Hälsa anställt fyra ST-läkare samt en studierektor och finansierat tjänsterna genom ianspråktagande av eget kapital. Habilitering & Hälsa har framfört önskemål om att erhålla regiongemensam finansiering för dessa tjänster under Kostnaden för de fyra ST-läkarna uppgår till ca kr, inklusive språkutbildning och lön under utbildningstiden motsv kr för den läkare, som rekryterats från Ungern. Om också lönen för studierektorn ska finansieras ur det personalpolitiska anslaget blir totalkostnaden ca kr för Eftersom den dialog som förevarit i tjänstemannaberedningen i första hand rör finansiering av ST-tjänster är vårt förslag att finansieringen inte omfattar studierektorstjänsten. Förslag till beslut Personalutskottet föreslås besluta Att ur personalpolitiska anslaget för 2011 finansiera de fyra ST-tjänster i barn- och ungdomsneurolog med habilitering( neuropediatriker) som under året tillsatts inom Habilitering & Hälsa till en kostnad av kr. POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Östergatan 1 TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

36 Sida 2(2) Datum Diarienummer RSK XX-2010 Personalstrategiska avdelningen Karin Odhnoff Personaldirektör Eva Lundh Enhetschef kompetensförsörjning

37 ÄRENDE 13

38 Sida 1 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RSK Personalstrategiska avdelningen Handläggare Eva Lundh Telefon Mobil E-post Personalutskottet Finansiering och omfattning av AT-block i sjukvården 2012 Bakgrund Den 8 februari 2011 fattade regionstyrelsen beslut om organisering, finansiering och omfattning av AT-block i Västra Götalandsregionen som en följd av budgetuppdrag lämnat i 2011 års budget. Beslutet innebar regiongemensam finansiering av 200 AT-block med ett finansieringsbidrag motsvarande 1, 010 mnkr per block. Hälso- och sjukvårdsutskottet samt personalutskottet fick i uppdrag att följa upp utfallet av finansieringen samt omfattning inför kommande budgetår. Beredning Ärendet har beretts av personalstrategiska avdelningen och hälso- och sjukvårdsavdelningen gemensamt. Avstämning har skett med studierektorsnätverket samt med representanter för läkarföreningarna i Göteborg, Nordvästra Götaland och Skaraborg. Överväganden De rutiner som personalstrategiska avdelningen utarbetat innebär att förvaltningarna fakturerar kostnaden på 1, 010 mnkr månaden efter det att AT-läkaren anställts. Detta gör att vi f n inte med säkerhet kan säga hur många AT-läkare som kommer att anställas under En förfrågan till berörda förvaltningar ger vid handen att tre av dessa i nuläget uppfyller fastställda måltal, nämligen NU-sjukvården, SkaS och Kungälvs sjukhus. Resterande tre förvaltningar Alingsås lasarett, SÄS och SU räknar helt eller delvis med att anställa det antal AT-läkare som krävs för att nå upp till 200 block. Vår bedömning är att 196 AT-block kommer att ha tillsatts vid årsskiftet. Rutinerna innebär också att förvaltningarna senast den 31 januari 2012 till personalstrategiska avdelningen ska lämna en detaljerad POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

39 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS redogörelse för vilka AT-läkare som nyanställts under 2011 och hur många som fullföljt AT-tjänstgöring. Genomsnittlig tid mellan AT-anställning och läkarexamen ska också anges. Vi ser också att vi behöver göra en utvärdering vad ökningen till 200 AT-block inneburit för berörda verksamheter och AT-läkare vad avser utbildningsträngsel, handledningsresurser mm. Med tanke på att det gått mindre än ett år sedan regionstyrelsens beslut och att uppföljningen kommer att ske i januari, för att därefter följas av en utvärdering med fokus på kvalitet i AT-utbildningen, föreslår vi samma omfattning av AT-block för 2012 som för 2011 d v s 200 stycken. Vidare föreslås att 205 mnkr avsätts i budget 2012 vilket innebär en viss höjning av finansieringsbidraget jämfört med Förslag till beslut Personalutskottet föreslås besluta att - den omfattning och fördelning av AT-block som fastställdes för 2011 d v s 200 AT-block gäller också för medel motsvarande 2 mkr avsätts ur det personalpolitiska anslaget 2012 för 200 AT-block, vilket innebär att dessa medel tillsammans med av regionstyrelsen avsatta medel om 203 mnkr ger ett finansieringsbidrag med 1, 025 mnkr per AT-block Personalstrategiska avdelningen Karin Odhnoff Personaldirektör Eva Lundh Enhetschef Kompetensförsörjning

40 ÄRENDE 14

41 Sida 1 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS Personalstrategiska avdelningen Handläggare Ann-Sophie Svedhem Telefon Mobil E-post Personalutskottet Personalpolitiska anslaget 2012 Ärendet Regionstyrelsen beslutar den 13 december 2011 om fördelning av medel till olika verksamheter, däribland det personalpolitiska anslaget. Personalutskottet ska sedan besluta om en fördelning av medlen för olika områden i en detaljbudget. Beredning Personalpolitiska medel finansierar olika aktiviteter inom främst strategisk kompetensförsörjning, arbetsmiljö och omställning. Sedan 2010 finansieras även Västra Götalandsregionens 200 AT platser. De flesta av aktiviteterna som finansieras löper över flera år. För att ansvaret, för framförallt kompetensförsörjning, ska bli tydligt förs en dialog om hur sådana aktiviteter ska kunna överföras till den ordinarie beställningsprocessen. Detta arbete fortgår och under tiden kommer flera aktiviteter att även 2012 få fortsatt finansiering via personapolitiska medel. Medel som inte är bundna i redan fattade beslut är avskilda i förslaget och benämns personalpolitiska projekt. Förslag till beslut Personalutskottet beslutar att de personalpolitiska medlen fördelas enligt följande: Strategisk kompetensförsörjning (pågående aktiviteter) kr Arbetsmiljö kr Omställning kr Personal politiska projekt kr Personalstrategiska avdelningen Karin Odhnoff Personaldirektör Ann-Sophie Svedhem Kanslichef POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Östergatan 1 TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

42 ÄRENDE 15

43 Sida 1(2) Personalstrategiska Karin Odhnoff E-post Datum Diarienummer RS Personalutskottet Företagshälsovård, uppdragshanding Bakgrund Personalutskottet fastställde den 31 augusti 2007, 163, riktlinjer avseende företagshälsovård. Riktlinjerna syftade till att säkerställa en likvärdig företagshälsovård för alla anställda i Västra Götalandsregionen. Bakgrunden till riktlinjernas tillkomst var ett uppdrag i budgeten 2007 där regionstyrelsen skulle utarbeta en regiongemensam plattform eller policy avseende företagshälsovård på regionens olika arbetsplatser. Uppdrag Personalutskottet ger personaldirektör Karin Odhnoff i uppdrag att se över de av personalutskottet 2007 beslutade riktlinjerna för företagshälsovård. En reviderad personalvision har tagits fram samtidigt som arbetsmiljö- och företagshälsovårdsarbetet är under ständig utveckling. Riktlinjerna 2007 var de första regiongemensamma och erfarenheterna under åren därefter i kombination med ambitioner inom området för framtiden motiverar en vidareutveckling av riktlinjerna. En god arbetsmiljö bidrar aktivt till ett bättre verksamhetsresultat. Genomförande Personalutskottets uppdrag till personaldirektören ska genomföras i samarbete med förvaltningarna. Den partssammansatta arbetsmiljödelegationen ska aktivt involveras i uppdraget. Tidplan I juni 2012 planeras att presentera ett förslag till reviderade riktlinjer för företagshälsovård för personalutskottet. Resurser Medel avsatta för arbetsmiljö kan disponeras för att genomföra uppdraget. Förslag till beslut: Personalutskottet beslutar att godkänna uppdragshandlingen POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Östergatan 1 TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

44 Sida 2(2) Datum Diarienummer RS Personalstrategiska avdelningen Karin Odhnoff Personaldirektör

45 ÄRENDE 16

46 1 Dnr RS Anmälnings- och delegationslista 14 december 2011 Delegationsärenden avgjorda av förhandlingschefen 1. Protokoll Tvi steförhandling angående felaktigt utbetald lön Parter: VGR Vision Dnr RS Förslag till beslut: Personalutskottet beslutar att sammanställning av anmälnings- och delegationsärenden läggs till protokollet Sören Kviberg Personalutskottets ordförande Personaldirektör Karin Odhnoff

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 7 december 2012 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

Västra Götalandsregionen 1 (3) Yttrande Datum 2015-01-14 Diarienummer RS 1705 2014 Ärende 4 och HS 150-2015 Regionstyrelsen Yttrande över motion av Linn Brandström m.fl. (M) om mödrahälsovård och gynekologi

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 9 april 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 9 april 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 9 april 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 9 april 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl. 9.15-12

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 1 april 2014 Plats: Blå salongen, Residenset, Vänersborg Tid: 9-12 Protokollsjustering

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 2535-2012 Regionkansliet/administrativa avdelningen Handläggare: Frida Bjurström Telefon: 010-441 01 46 E-post: frida.bjurstrom@vgregion.se Till

Läs mer

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi

Välfärdsförvaltningens kompetensförsörjningsstartegi Datum 2016-10-03 Välfärdförvaltningens kompetensförsörjningsstrategi 2016-2020 Antagen av: Humanistiska nämnden 126/2016 Omsorgsnämnden 86/2016 Dokumentägare: Välfärdsförvaltningens förvaltningschef Ersätter

Läs mer

1 (8) Förvaltning/enhet Handläggare: Ann-Marie Olhede Telefon: 076-116 90 01 E-post: ann-marie.olhede@vgregion.se

1 (8) Förvaltning/enhet Handläggare: Ann-Marie Olhede Telefon: 076-116 90 01 E-post: ann-marie.olhede@vgregion.se 1 (8) Utredning Datum Diarienummer Förvaltning/enhet Handläggare: Ann-Marie Olhede Telefon: 076-116 90 01 E-post: ann-marie.olhede@vgregion.se Till Ägarutskottet Utredning om tandhygienistutbildningen

Läs mer

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2017-01-04 RS160616 Regionkontoret HR-avdelningen Jennie Tingblad HR-strateg Regionstyrelsens arbetsutskott Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland 1(9) Tjänsteutlåtande Folktandvården Datum 2014-11-05 Handläggare: Kjell Einarsson Diarienummer FTV 30-2014 Telefon 0707-95 33 51 E-post: kjell.einarsson@vgregion.se Till Tandvårdsstyrelsen Resultatdelning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Ronny Wain 040-675 31 16 Ronny.Wain@skane.se YTTRANDE Datum 2015-11-17 Dnr 1500586 1 (5) Revisionsrapport. Granskning av Kompetensförsörjning - uppföljning (rapport nr 7-2015)

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

Vad innehåller handlingsplanen?

Vad innehåller handlingsplanen? Vad innehåller handlingsplanen? Hur/Vad - Hur kan vi göra för att bli mera attraktiva för våra medarbetare och dem vi ska rekrytera för att bli oberoende av inhyrd personal Aktivitet Exempel på aktiviteter

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträde med Personalutskottet 27 april 2005 på Lillhagsparken, Göteborg. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträde med Personalutskottet 27 april 2005 på Lillhagsparken, Göteborg. Övriga närvarande . """--'YÄSTRA.,...,. GÖTALANDSREGIONEN PROTOKOLL Sammanträde med Personalutskottet 27 april 2005 på Lillhagsparken, Göteborg. NÄRVARANDE Ordinarie ledamöter fugela Bergendahl (s), ordförande Per-Olof

Läs mer

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor

Palliativ vård, uppföljning. Landstinget i Halland. Revisionsrapport. Mars 2011. Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Palliativ vård, uppföljning Landstinget i Halland Revisionsrapport Mars 2011 Christel Eriksson, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Metod och genomförande... 4 Granskningsresultat...

Läs mer

Systematiskt arbete med kompetensförsörjning i VGR sedan 2009

Systematiskt arbete med kompetensförsörjning i VGR sedan 2009 Systematiskt arbete med kompetensförsörjning i VGR sedan 2009 Utgår från Ledningssystem för kompetensförsörjning (SS 624070) Gemensamma begrepp, struktur och arbetssätt IT-stöd i arbetet och gemensam databas,

Läs mer

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-10-15 Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: 08-508 29 315 Till Kommunstyrelsen Kompetensutveckling Stadsledningskontorets

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens hos syriska flyktingar

Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens hos syriska flyktingar Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-06-10 LS 2015-0590 Landstingsstyrelsen Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om att tillvarata sjukvårdskunskaper och medicinsk kompetens

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Långsiktig personalförsörjning

Långsiktig personalförsörjning Långsiktig personalförsörjning Krokoms kommun PM/Förstudie Datum 2010-12-10 Maj-Britt Åkerström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning INLEDNING... 3 BAKGRUND OCH REVISIONSKRITERIER... 3 ÄNDRAD

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner

Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner 2015 Hur arbetar VGR med kompetensförsörjning? Västra Götalandsregionen har ett processorienterat

Läs mer

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor

Motion 2015:33 av Jonas Lindberg (V) och Feline Flodin (V) om specialistutbildning för undersköterskor 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom 2016-08- 1 6 Motion 2015:33 av Jonas

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet

Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet YTTRANDE 1(3) 2013-09-25 LJ 2012/863 Landstingsfullmäktige Motion: Satsa på undersköterskorna! I en motion till landstingsfullmäktige föreslår Inga Jonasson, vänsterpartiet - att behovet av utbildnings-

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

1. Val av justerare Marie Robertsson. 2. Godkännande av föregående protokoll Godkändes. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes

1. Val av justerare Marie Robertsson. 2. Godkännande av föregående protokoll Godkändes. 3. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes Minnesanteckningar Patient & Na rsta endera det vid Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland Tid: 6 november 16.00 19.00 Plats: Regionalt Cancercentrum, Va stgo tagatan 2, - lokal: Edsviken Deltagare:

Läs mer

Stockholms läns landsting i (2)

Stockholms läns landsting i (2) Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2013-11-06 LS 1309-1077 lamos^lgsstmseh Landstingsstyrelsen 13*11-19 00 Skrivelse från Lars Dahlberg (S) och Helene Hellmark Knutsson

Läs mer

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län

Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Projektdirektiv 1(8) Projektdirektiv för Samordnad vårdplanering på distans fortsatt införande i Örebro län Versionshistorik Version Datum Författare Godkänd av Ändringshistorik 0.1 2015-05-12 Boel Arbetsmtrl

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Projektdirektiv Ledarskaps-ST

Projektdirektiv Ledarskaps-ST Region Skåne Koncernledning Förnyelsekontoret Projektledare Charlotta Sävblom Tel 044-309 33 25 E-post charlotta.savblom@skane.se Adress Regionhuset, Box 1, 211 00 Lund Datum 2008-09-24 1 (4) Projektdirektiv

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Lisa Davidsson Enhetschef 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-22 Dnr 1101776 1 (3) Personal- och arbetsgivarutskottet Specialistutbildning

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad

UFV 2014/1186. Arbetssätt Projektplan. Fastställd av universitetsdirektören Reviderad UFV 2014/1186 Arbetssätt 2020 Fastställd av universitetsdirektören 2014-10-17 Reviderad 2014-12-18 Innehållsförteckning Bakgrund 3 Mål för projektet 3 Övergripande mål 3 Projektmål 3 Initiering 3 Genomförande

Läs mer

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2 från - Nulägesbild - Analys - Förslag till fortsatt arbete Åsa Lindskog Tyréns AB Beställare: Region Skåne Uppdragsnummer: 921051, 221213B från Inledning och sammanfattning Utvecklingsprojektet är ett

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1237 Landstingsstyrelsen Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars

Läs mer

Reviderat samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen

Reviderat samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-27 Diarienummer HS 113-2015 Ärende 5 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Johan Flarup Telefon: 0709-10 31

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses över och en modell med erbjudande om heltid ska tas fram

Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses över och en modell med erbjudande om heltid ska tas fram Landstingsdirektörens stab Personalenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2016-04-29 Diarienummer 160304 Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 16/22 Landstingets riktlinje för önskad sysselsättningsgrad ska ses

Läs mer

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för innovation GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Avgränsningar... 4 3.2 Beroenden till andra processerv... 4 4. Nuläge... 4

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö

Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö Personalavdelningen Ylva Berggren, projektledare PROJEKTPLAN 1 / 5 2012-10-15 dnr Y 2012/5 Medarbetarforum ett projekt för ökad rörlighet, vidareutvecklad kompetens och bättre arbetsmiljö Bakgrund Hösten

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Regiongemensam produktionsstyrning

Regiongemensam produktionsstyrning Regiongemensam produktionsstyrning Uppdraget Bedöma hur vårdbehoven och vårdutbudet bör se ut i framtiden inom Västra Götalandsregionen Ta fram förslag till en regional plan som möjliggör styrning av den

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015

Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015 Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 29 oktober 2015 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 29 oktober 2015 Plats: Hotell Scandic Billingen,

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 18 mars 2015 i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 18 mars 2015 i Vänersborg Handlingar till personalutskottets sammanträde den 18 mars 2015 i Vänersborg 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med personalutskottet den 18 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Richard Widén 2016-11-30 Dnr: RS 2016-843 Regionstyrelsen Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet Bakgrund Region Östergötland

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 69/01 2001-05-18 Ks14 1 PROJEKTPOLICY Denna projektpolicy syftar till att göra projektarbete som arbetsform effektivt samt att ange riktlinjer

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar!

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar! BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2016-05-12 Sida 1 (2) Personalenhet Dnr LD14/01056 Uppdnr 841 2016-05-12 Landstingsstyrelsens personalutskott 2016-05-30 Landstingsstyrelsen 2016-06-13--14 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Camilla Ollas Hampus (C), ordförande Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S)

Camilla Ollas Hampus (C), ordförande Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S) 1(2) Plats och tid Kommunledningskontoret 12:55-14:25 Beslutande Camilla Ollas Hampus (C), ordförande Yvonne Junell (C) Britt-Marie Essell (S) Ersättare och övriga närvarande Anna Nises Borgström, personalchef

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten

PROJEKTDIREKTIV. Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten PROJEKTDIREKTIV Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten webbadress - Projektnamn Gemensam Folktandvårdsorganisation i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Ekebackens förskola belägen i Högsby kommun 1(11) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård. - Beslutsprocess

PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård. - Beslutsprocess PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård - Beslutsprocess Titel: PROJEKTSLUTRAPPORT Överföring av hemsjukvård Projekt: Överföring av hemsjukvård Idnr: Delprojekt: Beslutsprocess Idnr: Beställare: Landstingsstyrelsen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister

Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning. Framtidens kvalitetsregister Uppdragsbeskrivning Framtidens kvalitetsregister 1 1 Bakgrund Statens och landstingens femåriga satsning på Nationella Kvalitetsregister avslutas 2016. Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister behöver

Läs mer

Handlingar till personalutskottets möte den 26 augusti 2015 i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets möte den 26 augusti 2015 i Vänersborg Handlingar till personalutskottets möte den 26 augusti 2015 i Vänersborg 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med personalutskottet den 26 augusti 2015 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

Projektplan. Ersätta fax av epikriser med NPÖ. Projektplanen godkänns: Namnförtydligande Koncernkontoret. Namnförtydligande Fyrbodals Kommunalförbund

Projektplan. Ersätta fax av epikriser med NPÖ. Projektplanen godkänns: Namnförtydligande Koncernkontoret. Namnförtydligande Fyrbodals Kommunalförbund Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 0.4 Utkast 1 (11) Projektplan Utfärdat av: Utf. datum: Godkänt av: Godk. datum: S Torstensson/G Augustsson 2016-12-16

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0024-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende praktik med visstidsanställning inom äldreomsorgen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende praktik med visstidsanställning inom äldreomsorgen ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBIL DNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR AMN 2012-0312- 4.0 DNR ÄN 0111-273/2012 SID 1 (5) 2012-09-13 Handläggare:

Läs mer