Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012"

Transkript

1 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 7 december 2012 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl Protokollsjustering Godkännande av dagordning Informationsärenden 1. Personalpolitiska anslaget (uppföljning) Karin Odhnoff (9.25) Beslutsärenden 2. Detaljbudget personalpolitiska anslaget 2013 Karin Odhnoff (9.30) 3. REGATT 2013 RS Eva Lundh (9.35) 4. Medicinska kompetensutvecklingsrådet finanseringsprinciper och inriktning Dnr RSK Eva Lundh (9.40). 5. Finansiering av ST-tjänster i reumatologi som en konsekvens av regionuppdrag rörelseorganens sjukdomar Eva Lundh (9.45) 6. Finansiering och omfattning av AT-block i sjukvården 2013 Dnr RSK Eva Lundh (9.50) 7. Delfinansiering av ST-tjänster i laboratoriemedicin/patologi, radiologi/bild- och funktionsmedicin samt onkologi under 2012 Eva Lundh (9.55) 8. Fördelning av medel mot oskäliga skillnader i lönestruktur till sjukvårdsförvaltningar Annika Bogren (10.05) 9. LIPA (Lärande, Introduktion, Praktik och Arbete) Dnr RS

3 Karin Odhnoff (10.15) 10. Anmälnings- och delegationslistan Karin Odhnoff (10.20) Informationsärenden 11. Specialistutbildning för sjuksköterskor Eva Lundh (10.25) 12. Avveckling av hyrläkare inom psykiatrin Christina Ederström (10.35) 13. Inriktning för arbetsmiljöarbetet 2013 Stig Lindholm (10.45) 14. Förmånsbilar/trängselskatt Karin Odhnoff (10.55) 15. Västtrafikkort Niklas Hjelte (11.15) 16. Omställning Karin Odhnoff (11.20) 17. Uppdrag Företagshälsovård Karin Odhnoff (11.35)) 18. Konkurrensmässiga villkor för folktandvården och primärvården Bengt Säterskog (11.55) 19. Motionssvar Regionövergripande arbetsmiljöstrategi Gunilla Levén (M) Stig Lindholm (12.00) 20. Övriga frågor 21. Skriftlig information Förteckning över ST tjänster: specialitet, finansiering, beslut

4 POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

5 ÄRENDE 2

6 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum HR-strategiska avdelningen Handläggare Ann-Sophie Svedhem E-post Personalutskottet Detaljbudget personalpolitiska anslaget 2013 Ärendet Regionstyrelsen beslutade den 13 november 2012, 219 Dnr RS , fastställa budget för Beslutet avser även personalpolitiska medel som fastställs till kr för Inom ramen avser kr finansiering för AT. Ramen inkluderar även resurser för beslut om jämställda löner, utökade uppdrag för specialistutbildning till sjuksköterskor, arbetslösa ungdomar och ST inom Hälsa och Habilitering Kostnad för arbetsmarknadsnoderna måste rymmas inom anslaget för Enligt arbetsordning för personalutskottet beslutar utskottet om inriktning och användning av dessa medel. Beredning Beredning har skett inom regionkansliet, med övriga verksamheter samt med fackliga organisationer. I det förslag som tagits fram till detaljbudget för det personalpolitiska anslaget inryms de finansieringsbeslut som angivits i Regionfullmäktiges Budget 2013, planeringsdirektiv för 2013 samt regionstyrelsens beslut från den 13 november. Förslag till beslut Personalutskottet beslutar att det personalpolitiska anslaget för 2013 fördelas enligt följande: Strategisk kompetensförsörjning Strategiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmarknadsnoder Omställning Jämställda löner Jämställdhetspris HR-strategiska avdelningen Karin Odhnoff HR-direktör POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Östergatan 1 Ann-Sophie Svedhem Kanslichef TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

7 Sida 2 Datum Bilaga/Expedieras till/kopia till Samtliga förvaltningar Hälso- och sjukvårdsavdelningen Administrativa avdelningen, regionkansliet

8 Personalpolitiska anslaget 2013 Bilaga detaljbudget 2013 Aktiviteter inom områden i detaljbudget 2013 Strategisk kompetensförsörjning Delområde Aktivitet budget Utbildningsuppdraget REGATT MUR Studierektor tandvård Studierektor REGATT Studierektorsnätverk AT ST ST tjänster ST Lab ST Reumatologi ST kir/ort bas ST tandvård ST habilitering o hälsa ST psykiatri ST cancer Särskilda yrkesgrupper Undersköterskor Specialistutbildning sjuksköterskor PTP psykologer Introduktionsprogram utländska läkare AT läkarfrågor Utbildning i försäkringsmedicin Marknadsföring canceröversyn KIP genomförande Övrigt Nya Pespektiv Praktikplatser Feriepraktik RGS Regionala samverkansgruppen Uppdrag HRH Summa strategisk kompetensförsörjning Budget strategiska kompetensförsörjning

9 ÄRENDE 3

10 Sida 1(3) Tjänsteutlåtande Datum: Diarienummer RSK HR-strategiska avdelningen Eva Lundh Mobil E-post: Personalutskottet REGATT 2013 Bakgrund Sedan 2001 har Västra Götalandsregionen med regiongemensamma medel, s k REGATT-medel (Regionala medel för AT/ST-utveckling) finansierat vissa utvecklingsinsatser för AT- och ST-läkare. För att kunna nyttja medlen krävs att det finns en fungerande studierektorsorganisation inom resp förvaltning. I anslutning till det första beslutet om REGATT-medel 2001 skapades därför ett regionalt nätverk med studierektorer för regionens AT-och ST-läkare. Detta nätverk finns fortfarande kvar. Beslut om finansering har fattats för en tre-årsperiod i taget och förlängts ett antal gånger. Nuvarande finansieringsbeslut som fattades av personalutskottet hösten 2009 gäller tom utgången av 2012 och innebär att 12 mnkr årligen avsätts i REGATT-medel. Finansiering, användningsområde och uppföljning. Den ursprungliga finansieringsmodellen innebar att resp förvaltning, för varje ST-läkare som anställdes, årligen erhöll kr. För varje anställd AT-läkare erhöll resp förvaltning ett engångsbelopp på kr som bidrag till olika utvecklingsaktiviteter under hela AT-perioden. Som en konsekvens av beslutet om central finansiering och styrning av ATblock from år 2010 ingår REGATT-medlen för AT-läkare i den engångssumma som varje förvaltning erhåller månaden efter det att AT-läkaren anställts. För 2012 uppgår denna engångssumma till kr. Detta innebär att de REGATT-medel som avsatts inom ramen för det personalpolitiska anslaget numera endast riktar sig till ST-läkare. REGATT-medlen ska i första hand användas till gemensamma aktiviteter för AT- och ST-läkarna, men kan också stödja individuella utvecklingsinsatser. Avsikten är att REGATT-medlen ska innebära en kvalitetsökning och öka kunskapen och förståelsen inom områden som ledarskap, medarbetarskap, pedagogik, organisation, handledning, personlig utveckling mm och inte täcka kostnader, som den enskilde läkaren eller förvaltningen ska bekosta. Uppföljning sker genom att varje förvaltning/övergripande studierektor i slutet av varje år lämnar en rapport över genomförda aktiviteter och vilka mål som uppnåtts till HR-strategiska avdelningen.

11 Sida 2(3) Datum Diarienummer RS Överväganden Den allmänna uppfattningen är att REGATT-medlen på ett positivt sätt bidrar till att öka Västra Götalandsregionens attraktionskraft för blivande AT- och ST-läkare, Medlen bidrar också till att skapa en ökad kunskap och förståelse för regionens gemensamma värderingar och förhållningssätt utifrån olika styrdokument. Som exempel på detta kan nämnas olika utbildningar kring ledarskap, medarbetarskap, förbättrings- och förändringsledning, kommunikation, organisation, upphandling, ekonomi, handledning, personlig utveckling, pedagogik och nätverksbyggande för Framtidens specialistläkare. Samtidigt har förutsättningarna ändrats jämfört med de förhållanden som rådde vid REGATT-medlens tillkomst De nya målbeskrivningarna för ST-läkare, som började tillämpas 2008, har inneburit att många av aktiviteterna inom områdena ledarskap, kvalitet, förbättringsarbete mm, numera är obligatoriska inslag i ST-utbildningen. Det finns därför skäl att ifrågasätta om ägaren ska fortsätta att finanseria aktiviteter som är reguljära inslag i ST-utbildningen och som logiskt sett borde finansieras av förvaltningarna själva. År 2001 var Västra Götalandsregionen relativt ensamt om att ha en struktur för och regiongemensam finansiering av utvecklingsinsatser för AT- och ST-läkare. En omvärldsanalys som gjordes i våras ger vid handen att många landsting har någon form av gemensam modell för AT- och STutbildning, och i en del fall även gemensam ekonomisk hantering och finansiering. Däremot finns inte något landsting som fullt ut infört vår REGATT- hantering, även om några uttryckt en önskan i den riktningen. Mot bakgrund av ovanstående är vår bedömning att särskilt avsatta medel med regiongemensam målsättning, stärker AT- och ST-utbildningens kvalitet. Vårt förslag är därför att det också fortsättningsvis avsätts regiongemensamma REGATT-medel men att dessa bör användas på ett mer riktat och offensivt sätt för att bl a ytterligare stärka varumärket Västra Götalandsregionen. Ett sådant förslag bör tas fram i god tid inför 2014 års budgetarbete. För år 2013 föreslås en förlängd finansiering med nuvarande principer och inriktning. Ett skäl är att förvaltningarna finansierar delar av sina studierektorskanslier med REGATT-medel och att tiden är för kort för att hinna ställa om organisationen redan till nästa år. Förslag till beslut Personalutskottet beslutar att under 2013 avsätta 12 mnkr ur det personalpolitiska anslaget för att stödja ST-läkares utbildning och utveckling, s k REGATT-medel. Personalutskottet beslutar även att uppdra åt HR-direktören att senast den 30 april 2013 återkomma med förslag på

12 Sida 3(3) Datum Diarienummer RS en mer offensiv inriktning av REGATT-medlen för att stärka varumärket Västra Götalandsregionen HR-strategiska avdelningen Karin Odhnoff HR-direktör Eva Lundh HR-chef, strategisk kompetensförsörjning

13 ÄRENDE 4

14 Sida 1 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RSK HR-strategiska avdelningen Handläggare Eva Lundh Mobil E-post Personalutskottet Medicinska kompetensutvecklingsrådet finanseringsprinciper och inriktning Bakgrund Personalutskottet fattade den 28 augusti 2012 ( 86) ett inriktningsbeslut om fortsatt finansiering av Medicinska kompetensutvecklingsrådet för åren 2013 och 2014 med medel från det personalpolitiska anslaget. Samtidigt gavs ett uppdrag till HR-direktören att senare under hösten återkomma med förslag kring finansieringsprinciper och inriktning för rådets verksamhet. Överväganden Frågan om större medverkan från Medicinska kompetensutvecklingsrådets sida i implementering av nya vårdprogram har varit föremål för dialog under en längre tid, både internt inom rådet och med företrädare för hälso- och sjukvårdsavdelningen. Den 28 september 2012 behandlade Program- och prioriteringsrådet (PPR) frågan om hur Medicinska kompetensutvecklingsrådet kan bidra i implementeringen av regionala vårdprogram och riktlinjer. PPR fann att studierektorerna skulle kunna vara en bra samarbetspartner i implementeringsarbetet och gav hälso- och sjukvårdsavdelningen och HR-strategiska avdelningen i uppdrag att formulera ett förtydligande i uppdraget till Medicinska kompetensutvecklingsrådet om medverkan i implementeringen av ordnat införande och nya nationella och regionala medicinska riktlinjer. Denna implementeringsväg bör testas i några fall och utvärderas, enligt PPR. Vår bedömning är att detta nya uppdrag i nuläget inte innebär något behov av utökad tid för studierektorerna i Medicinska kompetensutvecklingsrådet. Det kan dock vara aktuellt att återkomma med denna fråga hösten 2013, när det nya arbetssättet prövats och utvärderats. En fråga som också diskuterats under några år är möjligheten för fler specialiteter, än de ursprungliga 13, att få en egen regional studierektor. Det är några specialiteter, bl a reumatologi och infektion, som anmält intresse av att erhålla en specialitetsansvarig studierektor. Dessa specialiteter har bjudits in för att delta i rådets verksamhet, men utan att erhålla någon finansiering. POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

15 Sida 2(2) Datum Diarienummer RSK XX-2010 Den specialitet som aktivt deltagit i rådets möten och som regelbundet arrangerar fortbildning för sina specialister är reumatologin. Det är därför logiskt att erbjuda reumatologin en ordinarie plats i rådet och en egen studierektor. Principen om att tillkommande specialiteter ska erhålla finansiering i förhållande till sin storlek har tidigare diskuterats. Vårt förslag är därför att reumatologin erhåller finansering av en studierektor motsvarande 15% av en heltidsanställning samt kr för egen kompetensutveckling. Vad gäller övriga specialiteter föreslås att dessa, liksom tidigare, bjuds in att följa rådets verksamhet under 2013 och att det förs en diskussion hur eventuella behov av en specialitetsansvarig studierektor för dessa kan arrangeras. Kanske är det möjligt att ha en gemensam studierektor för några av de mindre specialiteterna. Vårt förlag är att också denna fråga aktualiseras hösten Förslag till beslut Personalutskottet beslutar att för 2013 och 2014 årligen avsätta 4,7 mnkr ur det personalpolitiska anslaget för Medicinska kompetensutvecklingsrådets verksamhet samt att rådet utökas med en studierektor inom reumatologi som finansieras med motsvarande 15% av en heltidsanställning samt kr för egen kompetensutveckling. Personalutskottet uppdrar till HR-direktören att återkommer med eventuellt förslag om utökning med ytterligare specialiteter hösten HR-strategiska avdelningen Karin Odhnoff HR-direktör Eva Lundh Enhetchef, strategisk kompetensförsörjning

16

17

18 ÄRENDE 5

19 Sida 1 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RSK xxx-2012 HR-strategiska avdelningen Handläggare Eva Lundh Mobil E-post Personalutskottet Finansiering av ST-tjänster i reumatologi som en konsekvens av regionuppdrag rörelseorganens sjukdomar Bakgrund I samband med regionbildningen 1999 gjordes en utredning kring reumatologin i Västra Götaland. En av slutsatserna var att reumatologiskaverksamheten behövde koncentreras till de största sjukhusen och kompetensförsörjningen förstärkas, bl a genom en satsning på STtjänster. År 2001 beslutades därför avsätta medel för sex ST-tjänster motsvarande 3 mnkr årligen ur det personalpolitiska anslaget. Beslutet har förlängts två gånger och indexuppräknats. Nuvarande beslut löper ut och innebär att 3,5 mnkr avsätts per år. Satsningen har haft en tydlig regional ambition och tjänsterna har därför fördelats på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. För att stärka utbildningen har Sahlgrenska universitetssjukhuset tillsatt en regional ST-studierektor. Överväganden Initialt var den svårt att rekrytera ST-läkare, vilket innebar att det tagit längre tid än beräknad att uppnå önskvärda effekter. Idag är den regionala satsningen fullt genomförd och ST-läkare finns, förutom på Sahlgrenska universitetssjukhuset, också i NU-sjukvården, på Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus. År 2002 fanns sex specialister och tre ST-läkare vid länssjukhusen och idag finns 12 specialister och sju ST-läkare. Dock kvarstår obalanser mellan tillgång och efterfrågan på reumatologer i Västra Götalandsregionen. I förhållande till andra jämförbara landsting har Västra Götalandsregionen få reumatologer per invånare. År 2010 hade Region Skåne i genomsitt 3,5 reumatologspecialister per invånare, Stockholms läns landsting 3,2 och Västra Götalandsregionen 2,3. Av kompetensförsörjningsplanerna framgår att det blir ett tillskott av STläkare de kommande åren, framför allt 2013, men att det finns ett nettogap de kommande åren på mellan 2 och 4 årsarbetare. Till detta kommer att nya nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar antagna av socialstyrelsen i maj 2011, innebär behov av ytterligare reumatologer. För närvarande sker ett arbete (regionuppdrag för rörelseorganens sjukdomar) som innebär förslag på åtgärder för att successivt anpassa vårdpraxis i POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

20 Sida 2(2) Datum Diarienummer RSK XX-2010 regionen till de nationella riktlinjerna. I detta arbete, som leds av Hälso- och sjukvårdsavdelningen, har identifierats behov av kompetensförstärkning av såväl läkare som sjuksköterskor, för att kunna behandla fler patienter med biologiska läkemedel. Kostnader för dessa nya tjänster kommer enligt förslaget att finansieras inom ramen för regionuppdraget. Samtidigt förutsätts en fortsatt finansiering av ST-tjänster inom ramen för det personalpolitiska anslaget åren Med tanke på regionuppdraget ovan och de satsningar som kommer att ske som en följd av detta är vår bedömning att personalutskottets finansering av ST-tjänsterna inom reumatologi inte bör avslutas utan fortsätta under 2013 och Beredning Ärendet har beretts av HR-strategiska avdelningen och Hälso- och sjukvårdsavdelningen tillsammans. Avstämning har skett med sektorsrådet i reumatologi. Redovisning av regionuppdraget kommer att ske i Hälso- och sjukvårdsutskottet den 19 december. Personalutskottet föreslås därför fatta beslut under förutsättning av Hälso- och sjukvårdsutskottets beslut. Förslag till beslut Personalutskottet beslutar att fortsatt delfinansiera 6 ST-tjänster i reumatologi under åren 2013 och 2014 till en kostnad av 3,5 mnkr per år och att dessa medel avsätts inom ramen för det personalpolitiska anslaget HR-strategiska avdelningen Karin Odhnoff HR-direktör Eva Lundh Enhetchef, strategisk kompetensförsörjning

21 ÄRENDE 6

22 Sida 1(3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RSK HR-strategiska avdelningen Handläggare Eva Lundh Mobil E-post Personalutskottet Finansiering och omfattning av AT-block i sjukvården Bakgrund Den 8 februari 2011 ( 33) fattade regionstyrelsen beslut om organisering, finansiering och omfattning av AT-block i Västra Götalandsregionen som en följd av budgetuppdrag lämnat i 2011 års budget. Beslutet innebar regiongemensam finansiering av 200 AT-block med ett finansieringsbidrag motsvarande 1,010 mnkr per block. Hälso- och sjukvårdsutskottet samt personalutskottet fick i uppdrag att följa upp utfallet av finansieringen samt omfattning inför kommande budgetår. Efter gemensam beredning av personalstrategiska avdelningen och hälsooch sjukvårdsavdelningen föreslogs oförändrad omfattning och fördelning av AT-block inför 2012 samt en höjning av finansieringsbidraget till 1,025 mnkr. Den 14 december 2011 ( 157) fattades personalutskottet beslut enligt förslaget. Detta innebär att det under 2012 avsatts medel för 200 AT-block, totalt 205 mnkr och att dessa fördelats på sjukhusen enligt följande;. SU 45 NU-sjukv. 49 SÄS 33 SkaS 44 Kungälvs sjh 16 Alingsås las. 13 Antal AT-block 200 Den uppföljning som gjorts av tillsatta AT-block 2011 (se bilaga) visar att samtliga sjukhus uppnått måltalen ovan utom SU, som tillsatt 40 AT-block. Detta innebär att det under 2011 tillsattes totalt 195 AT-block i regionen. Inför 2012 meddelande SU att det troligtvis inte skulle vara möjligt att tillsätta fler än 40 AT-block, men att man skulle ha en dialog med övriga sjukhus och förhoppningsvis kunna fördela resterande 5 AT-block på några av dessa. POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

23 Sida 2(3) Datum Diarienummer RSK XX-2010 Uppföljningen för 2012 är klar först i januari 2013 men en kontakt med berörda sjukhus visar att måltalet om 200 AT-block kommer att uppnås under innevarade år genom att Alingsås lasarett och Skaraborgs sjukhus har anställt två 2 AT-block vardera av de block som tillhör SU. SU 41 NU-sjukv. 49 SÄS 33 SkaS (+ 2 från SU 46 Kungälvs sjh 16 Alingsås las.(+ 2 från SU) 13 Antal AT-block 200 Beredning Ärendet har beretts av personalstrategiska avdelningen och hälso- och sjukvårdsavdelningen gemensamt. Avstämning har skett med studierektorsnätverket och Västra Götalandsregionens HR-chefer. Överväganden Det utökade antalet platser på grundutbildningen av läkare samt på sjuksköterskeprogrammet ställer ökade krav på handledning och tillgång till verksamhetsförlagd praktik på olika kliniker och mottagningar där det redan idag råder utbildningsträngsel. Samtidigt innebär fler läkarstudenter också ökat behov av AT-platser. Den information som hittills lämnats kring förväntat resultat av den pågående översynen av läkarutbildningen fram till legitimation ger vid handen att utredningen kommer att föreslå att ATtjänstgöringen upphör och att läkarutbildningen blir sex-årig med integrerad klinisk utbildning. När i tiden AT-tjänstgöringen kommer att upphöra och utbildningen bli sex-årig samt hur eventuella övergångsregler ser ut vet vi dock först om någon månad, eftersom utredningen ska vara klar den 31 december i år. Mot bakgrund av ovanstående är vårt förslag att bibehålla 200 AT-block i regionen, med den ursprungliga fördelningen d v s 45 At-block på SU. Vidare föreslås att 206 mnkr avsätts i budget 2013 vilket innebär en uppräkning av finansieringsbidraget jämfört med 2012.

24 Sida 3(3) Datum Diarienummer RSK XX-2010 Förslag till beslut Personalutskottet beslutar att den omfattning och fördelning av AT-block som fastställdes för 2012 d v s 200 AT-block gäller också för Personalutskottet beslutar att finansieringsbidraget per AT block är 1,030 mnkr för år HR-strategiska avdelningen Karin Odhnoff HR-direktör Eva Lundh Enhetchef, strategisk kompetensförsörjning

25 BILAGA 2 - ÅRSVIS REDOVISNING FÖR 2011 över AT- LÄKARE FÖRVALTNINGAR: Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, SU, SkaS, NUsjukvården, SÄS. NYANSTÄLLDA AT-LÄKARE Antal nyanställda AT-läkare under 2011: Kungälv sjukhus 16 (16). Alingsås lasarett 13 (13). SU 40 (45). SkaS 44 (44). NU-sjukv. 49 (49). SÄS 33 (33) = totalt 195. (200 i målplan för VGR, måltal för varje förvaltning inom parentes efter årsresultatet). Av dessa är fortfarande anställda: Kungälvs sjukhus 16. Alingsås lasarett 13. SU 40. SkaS 44. NU-sjukv. 49. SÄS 33. Genomsnittliga tid mellan läkarexamen och start av AT-anställning för de under 2011 anställda AT-läkarna är antal månader: Kungälvs sjukhus 14 månader. Alingsås lasarett 6-7 månader. SU ca 10 månader. SkaS 2 månader. NU-sjukv. 6,78 månader. SÄS 5 månader + 2 veckor. De under 2011 anställda AT-läkarna har i genomsnitt efter läkarexamen arbetat som läkare antal månader innan start av AT-anställning: Kungälvs sjukhus 11 månader. Alingsås lasarett 3-4 månader. SU ca 10 månader. SkaS 1 mån. NU-sjukv. 2,73 månader. SÄS 4 månader. AT-LÄKARE SOM FULLFÖLJT SIN AT-TJÄNSTGÖRING Under 2011 har följande antal fullföljt sin AT-tjänstgöring och efter varje tjänstgöringsavsnitt uppfyllt sina mål: Kungälvs sjukhus 18. Alingsås lasarett 15. SU 31. SkaS 40. NU-sjukv. 35. SÄS 30.

26 2 (2) Av dessa har följande en fortsatt anställning inom förvaltningen: Kungälvs sjukhus 3. Alingsås lasarett 1. SU 23. SkaS 25 (44). NU-sjukv. 16 (49). SÄS 10 (33). Av dessa har följande en fortsatt anställning utom förvaltningen men inom VGR: Kungälvs sjukhus 9. Alingsås lasarett 13. SU 9. SkaS 5 (44). NU-sjukv. 11 (49). SÄS 16 (33). Av dessa har följande ingen fortsatt anställning inom VGR: Kungälvs sjukhus 6. Alingsås lasarett 1. SU 0. SkaS 10 (44). NU-sjukv. 8 (49). SÄS 4 (33).

27 ÄRENDE 7

28 Sida 1 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RSK xxx-2012 HR-strategiska avdelningen Handläggare Eva Lundh Mobil E-post Personalutskottet Delfinansiering av ST-tjänster i laboratoriemedicin/patologi, radiologi/bild- och funktionsmedicin samt onkologiunder 2012 Bakgrund I januari 2006 fick hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag av hälso- och sjukvårdsutskottet att genomföra en översyn och genomlysning av cancersjukvården i Västra Götalandsregionen. Översynen resulterade i en rapport som beskriver en systemanlys av sjukvården och drar ett antal slutsatser om cancersjukvårdens förutsättningar. En sådan slutsats var att kompetensförsörjningen inom cancersjukvården inte var säkrad för regionens onkologi, radiologi och patologi. Regionkansliets hälso- och sjukvårdsavdelning i samarbete med HR-strategiska avdelningen fick därför i uppdrag att leda och samordna arbetet med att ta fram en strategi och handlingsplan för hur cancersjukvården avseende onkologi, radiologi och patologi ska förses med rätt kompetens, i rätt tid och på rätt plats. Kompetensförsörjningsprojektet som pågått under tre år avslutades i mars F n genomförs en utvärdering som beräknas vara slutförd första kvartalet I projektet identifierades och genomfördes en rad olika aktiviteter utifrån kompetensförsörjningsprocessens fem delar; att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetens. Exempel på insatsområden har varit marknadsföring, kompetensöverföring mellan olika yrkesgrupper, verksamhetsutveckling, ersättningsformer och åtgärder för att förstärka kompetensförsörjningen till vissa yrkesgrupper. Det senare har bl a inneburit en satsning på regionala ST-tjänster i laboratoriemedicin/patologi,, radiolog/bild- och funktionsmedicin samt onkologi, totalt 21 tjänster. Kompetensförsörjningsprojektet inom cancersjukvården har delfinansierats av personalutskottet och hälso- och sjukvårdsutskottet. När det gäller STtjänster har hälso- och sjukvårdsutskottet finansierat ST-tjänsterna inom laboratoriemedicin/patologi (9 tjänster) medan personalutskottet finansierat ST-tjänsterna i onkologi (6 tjänster) resp radiologi/bild- och funktionsmedicin (6 tjänster). Anställande förvaltning har för varje ST-tjänst erhållit POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

29 Sida 2(3) Datum Diarienummer RSK XX-2010 ett finanseringsbidrag med kr per månad. Vid projektets upphörande d v s from år 2012 skulle den fortsatta finanseringen ske inom ramen för vårdöverenskommelserna, vilket kommunicerats med berörda förvaltningar och övriga intressenter under projekttiden och som också tydligt framgår av projektets slutrapport. Överväganden I planeringsdirektivet för 2012 (RS ) angavs i avsnitt 5.4 Komptensförsörjning att den fortsatta finanseringen av ST-tjänsterna inom kompetensförsörjningsprojektet cancersjukvården måste beaktas i beställningsarbetet. Under den fortsatta beredningen av budget och planeringsdirektiv gjordes överväganden som innebar att någon dialog om finansiering av nämnda ST-tjänster aldrig kom till stånd inom ramen för beställningsarbetet. När utförarna inte erhöll ersättning för ST-tjänsterna i vårdöverenskommelserna har fakturor istället skickats till hälso- och sjukvårdsavdelningen resp HR-strategiska avdelningen. Dessa fakturor har hittills avvisats, eftersom det inte finns några medel avsatta för ST-tjänster 2012, varken inom personalpolitiska anslaget eller inom hälso- och sjukvårdsutskottets budget. Men med tanke på nu gällande planeringsdirektiv för 2013 finns anledning att överväga om inte en delfinansering av ST-tjänsterna ska ske också innevarande år. Detta med hänvisning till att det i planeringsdirektivet för 2013 under punkten Fortsatt finansiering av kompetensförsörjning och utbildningsuppdrag föreslås att personalutskottet med hänsyn till sjukhusens ekonomi fortsätter att finansiera ST-tjänsterna inom radiologi/bild- och funktionsmedicin, onkologi och laboratoriemedicin. Att tillfälligt upphöra med finanseringen under 2012, när denna pågått tom 2011 och ska återupptas igen 2013 kan vara svårt att motivera. Dock finns inte några medel avsatta ur personalpolitiska anslaget för detta ändamål i 2012 års budget. En delfinansering får därför ske utifrån ett prognostiserat överskott för Om personalutskottet beslutar att delfinansiera ST-tjänsterna i onkologi och radiologi/bild- och funktionsmedicin kommer motsvarande finanseringsärende att skrivas fram inom hälso- och sjukvårdsavdelningen gällande ST-tjänsterna i laboratoriemedicin/patologi så att finanseringsbidraget blir lika stort för alla.

30 Sida 3(3) Datum Diarienummer RSK XX-2010 Förslag till beslut Personalutskottet beslutar att under 2012 delfinansiera sex ST-tjänster inom onkologi och sex ST-tjänster inom radiologi/bild- och funktionsmedicin avseende kompetensförsörjningsprojektet cancersjukvården med kr i månaden per ST-tjänst till en total kostnad av kr.. HR-strategiska avdelningen Karin Odhnoff HR-direktör Eva Lundh Enhetchef, strategisk kompetensförsörjning

31 ÄRENDE 8

32 Sida 1 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS XX-2012 HR-strategiska avdelningen Handläggare Annika Bogren Personalutskottet Fördelning av medel mot oskäliga skillnader i lönestruktur till sjukvårdsförvaltningar Ärendet Fördelning av de 50 miljoner som enligt budget 2013 avsätts varje år under perioden för att förstärka förvaltningarnas egna satsningar för att komma tillrätta med oskäliga skillnader i lönestrukturen inom hälso- och sjukvården. De medel som tillförs de berörda förvaltningarna (sjukhus, primärvård, och habilitering och hälsa) fördelas i förhållande till hur stor andel förvaltningen har av det totala antalet nettoårsarbetare inom de prioriterade yrkesgrupperna i enlighet med de lönepolitiska riktlinjerna för Bil 1. Förslag till beslut Personalutskottet beslutar att fördela medel för jämställda löner, 50 miljoner kronor för 2013, med följande fördelningsnyckel: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 40,2% NU-sjukvården 12,9% Södra Älvsborgs Sjukhus 10,4% Skaraborgs Sjukhus 11,2% Kungälvs Sjukhus 3,3% Alingsås lasarett 1,6% Frölunda Specialistsjukhus 0,6% Angereds Närsjukhus 0,3% Primärvården 16,5% Habilitering och Hälsa 3% HR-strategiska avdelningen Karin Odhnoff HR-direktör Eva Johansson Förhandlingschef POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Östergatan 1 TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

33 Bilaga 1 Fördelning 50 miljoner till berörda sjukvårdsförvaltningar Källa: UDP PA Årsarbetarkub Nettoårsarbetare* oktober 2012 Andel Fördelning Sahlgrenska Universitetssjukhuset ,2% NU-sjukvården ,9% Södra Älvsborgs Sjukhus ,4% Skaraborg Sjukhus ,2% Kungälvs Sjukhus 494 3,3% Alingsås lasarett 244 1,6% Frölunda Specialistsjukhus 85 0,6% Angereds Närsjukhus 49 0,3% Primärvården ,5% Habilitering & Hälsa 453 3,0% Summa ,0% *Antal nettoårsarbetare motsvarar de yrkesgrupper som är prioriterade utifrån den önskvärda lönestrukturen.

34 ÄRENDE 9

35 Sida 1(3) Tjänsteutlåtande Datum HR-strategiska avdelningen Handläggare Ann-Sophie Svedhem Telefon Mobil E-post Personalutskottet Projekt Lärande, Introduktion, Praktik och Arbete (LIPA) Ärendet Under ett flertal år har olika aktiviteter genomförts på uppdrag av den politiska ledningen i syfte att marknadsföra regionens som arbetsgivare och underlätta introduktion och lärande i arbetslivet. Även för kommande budget och planperiod finns sådana intentioner. Inom regionkansliets HR-strategiska avdelning saknas en resurs som har huvudinriktning mot arbetsmarknadsfrågor sett ur perspektivet Västra Götaland som arbetsgivare. Under tidigare perioder med behov av arbetsmarknadspolitiska insatser har personer knutits till personalstrategiska avdelningen på projektbasis, bl a skedde så i samband med satsningen på de sk PLUS-jobben. Dessa anställningar har sedan avvecklats när projekten upphört. Kontakter med arbetsförmedlingen kring statistikuppgifter och VGRs efterfrågan av kompetens utifrån kompetensförsörjningsplanerna sker idag inom enheten för strategisk kompetensförsörjning. Med tanke på regeringens satsning på utbildning och introduktion för arbetslösa, den ambition som uttalas i budget 2013 kring arbetsmarknadsåtgärder för olika grupper, inte minst ungdomar, och behov av att utveckla Västra Götalandsregionens satsning på feriepraktik och sommarjobb finns behov av en regiongemensam resurs för dessa frågor, knuten till HR-strategiska avdelningen. Skapas en sådan resurs kan den även inrymma frågeställningar kopplade till det regiongemensamma arbetet med praktik för personer med funktionsnedsättning. En annan uppgift är samverkan med Regional Utveckling kring budgetuppdraget att möjliggöra för unga arbetslösa att få praktikplatser. Över huvudtaget är det angeläget att denna resurs har ett nära samarbete med Regional utveckling, som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor ur ett VG-perspektiv med hela territoriet som arbetsfält. Andra samarbetspartners är arbetsförmedling, försäkringskassa, SKL samt andra avdelningar inom regionkansliet, t ex kommunikation och inte minst förvaltningarna. POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Östergatan 1 TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

36 Sida 2(3) Datum Mot bakgrund av ovanstående föreslås att en HR-strateg anställs på HRstrategiska avdelningen vid Regionkansliet. Anställningen görs tillsvidare men finansieras med projektmedel under tre år och satsningen utvärderas efter två år. Anställningen finansieras med medel från de olika projekt som avses att ingå, exempelvis praktikplatser, feriepraktik, praktikplatser för personer med funktionsnedsättning mm. Motsvarande 75% av en heltidstjänst beräknas finansieras genom det personalpolitiska anslaget, resterande upp till heltid genom förslag om praktikplatser för personer med funktionsnedsättning. Kompetensprofilen är lämplig högskoleutbildning, flerårig yrkeserfarenhet från området, gärna från arbetsförmedling samt kunskaper om offentlig sektor och villkoren i politiskt styrda organisationer. Beredning Beredning har skett inom den HR-strategiska avdelningen. Kontakter har även tagits med Regional Utveckling. Innan ytterligare planering görs en avstämning om inriktningen med Personalutskottet. Förslag till beslut Personalutskottet ställer sig positiva till förslaget och uppdrar till HRdirektören att återkomma med en samlad beskrivning av projektet LIPA. HR-strategiska avdelningen Karin Odhnoff HR-direktör Eva Lundh Enhetschef för strategiska kompetensförsörjning

37 Sida 3(3) Datum Bilaga/Expedieras till/kopia till!skriv namn här Expedieras till/kopia till!skriv namn här

38 ÄRENDE 10

39

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Västra Götalandsregionen 1 (3) Yttrande Datum 2015-01-14 Diarienummer RS 1705 2014 Ärende 4 och HS 150-2015 Regionstyrelsen Yttrande över motion av Linn Brandström m.fl. (M) om mödrahälsovård och gynekologi

Läs mer

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2013-11-26 Regionstyrelsen Handläggare: Mattias Berntsson Telefon: 0700-82 42 50 E-post: mattias.h.berntsson@vgregion.se Till Regionstyrelsen Detaljbudget 2014 för Västra Götalandsregionen

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 1 april 2014 Plats: Blå salongen, Residenset, Vänersborg Tid: 9-12 Protokollsjustering

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

Jämställda löner. Önskvärd lönestruktur. Västra Götalandsregionen 2006-2009. Rapport augusti 2010 Personalstrategiska avdelningen Regionkansliet

Jämställda löner. Önskvärd lönestruktur. Västra Götalandsregionen 2006-2009. Rapport augusti 2010 Personalstrategiska avdelningen Regionkansliet Jämställda löner Önskvärd lönestruktur Västra Götalandsregionen 2006-2009 Rapport augusti 2010 Personalstrategiska avdelningen Regionkansliet 2 Innehållsförteckning Sida Sammanfattning 3 1. Inledning 4

Läs mer

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5

Avrop strategiska personalsatsningar och schemaläggning 2/5 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-03-30 LS-LED15-0253-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A T U M Avrop strategiska personalsatsningar och

Läs mer

Delegeringsordning för regionstyrelsen

Delegeringsordning för regionstyrelsen 1 (7) Delegeringsordning Västra Götalandsregionen Diarienummer RS 691-2012 Antaget av den 13 januari 2015, 7 Delegeringsordning för Förteckning över grupper av ärenden, där har delegerat beslutanderätt

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 18 mars 2015 i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 18 mars 2015 i Vänersborg Handlingar till personalutskottets sammanträde den 18 mars 2015 i Vänersborg 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med personalutskottet den 18 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen

Ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 2535-2012 Regionkansliet/administrativa avdelningen Handläggare: Frida Bjurström Telefon: 010-441 01 46 E-post: frida.bjurstrom@vgregion.se Till

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron

Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Åtgärder i Västra Götaland för att minska sjukfrånvaron Regional åtgärdsplan 2006-2008 Denna åtgärdsplan är en överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götaland. Mer

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 12 juni 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 12 juni 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 12 juni 2013 Sammanträde med personalutskottet 12 juni 2013 Plats: Blå Salongen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl. 9.15 12.55 Protokollsjustering

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 9 april 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 9 april 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 9 april 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 9 april 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl. 9.15-12

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Reviderat samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen

Reviderat samverkansavtal för Västra sjukvårdsregionen Västra Götalandsregionen 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2015-01-27 Diarienummer HS 113-2015 Ärende 5 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Johan Flarup Telefon: 0709-10 31

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015

Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 28 april 2015 Handlingar till mötet i Vänersborg med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 28 april 2015 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 28 april 2015 Plats: Regionens Hus, Östergatan

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling

Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen. Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: Kompetensutveckling Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-10-15 Handläggare Eva Lena Eirefelt Telefon: 08-508 29 315 Till Kommunstyrelsen Kompetensutveckling Stadsledningskontorets

Läs mer

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar!

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar! BESLUTSUNDERLAG Central förvaltning Datum 2016-05-12 Sida 1 (2) Personalenhet Dnr LD14/01056 Uppdnr 841 2016-05-12 Landstingsstyrelsens personalutskott 2016-05-30 Landstingsstyrelsen 2016-06-13--14 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen

Tjänsteskrivelse. 2007-01-23 Ls 070034-1. Överenskommelse om utomlänsersättningar 2007 för sjukvård inom Västra sjukvårdsregionen G Landstinget Halland Landstingskontoret Göran Jonsson, finansdirektör Ekonomiavdelningen Tfn 035-13 48 67 G ora n.l.j o nsson @ Ith al l an d. se Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer 2007-01-23 Ls 070034-1

Läs mer

Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag

Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag Förvaltningsnamn Landstingsstyrelsen Strategi för att begränsa beroendet av bemanningsföretag Bakgrund och uppdrag Strategin omfattar samtliga landsting och regioner. Arbetet sker gemensamt mellan landstingen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Ronny Wain 040-675 31 16 Ronny.Wain@skane.se YTTRANDE Datum 2015-11-17 Dnr 1500586 1 (5) Revisionsrapport. Granskning av Kompetensförsörjning - uppföljning (rapport nr 7-2015)

Läs mer

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad.

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad. Landstinget ~ DALARNA Hälso- och sjukvård Dalarna Division Primärvård BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2015-09-28 Sida 1 (3) Dnr LD14/01457 000 32 5 Uppdnr 837 2015-08-31 Landstingsstyrelsens

Läs mer

1 (8) Förvaltning/enhet Handläggare: Ann-Marie Olhede Telefon: 076-116 90 01 E-post: ann-marie.olhede@vgregion.se

1 (8) Förvaltning/enhet Handläggare: Ann-Marie Olhede Telefon: 076-116 90 01 E-post: ann-marie.olhede@vgregion.se 1 (8) Utredning Datum Diarienummer Förvaltning/enhet Handläggare: Ann-Marie Olhede Telefon: 076-116 90 01 E-post: ann-marie.olhede@vgregion.se Till Ägarutskottet Utredning om tandhygienistutbildningen

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer

Sammanträde med Personalutskottet 14 december 2011

Sammanträde med Personalutskottet 14 december 2011 FÖREDRAGNINGSLISTA 2011-12-14 Datum Sammanträde med Personalutskottet 14 december 2011 Tid: 13.00-16.00 Plats: Lilla Bommen konferenscenter, Lilla Bommen 4a, Göteborg Lokal: AIDA 1. Protokollsjustering

Läs mer

Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015

Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen. 29 oktober 2015 Handlingar till mötet i Skövde med Fastighetsnämnden för Västra Götalandsregionen 29 oktober 2015 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med fastighetsnämnden den 29 oktober 2015 Plats: Hotell Scandic Billingen,

Läs mer

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221

15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 15 Utökat samarbete med Högskolan i Halmstad för att stärka den akademiska nivån på sjuksköterskeutbildningen vid Campus Varberg RS170221 Ärendet Som ett led i att säkra den framtida kompetensförsörjningen

Läs mer

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01

BASALA UPPGIFTER. Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 BASALA UPPGIFTER Hälso- och sjukvård i Västra Götaland Verksamhetsanalys 2011 Regionkansliet Hälso- och sjukvårdsavdelningen maj 2012 REVIDERAD VERSION 2012 06-01 Rev 2012-06-01 163 Basala uppgifter om

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden Lotta Christofferson Personalstrateg 040-675 30 66 lotta.christofferson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-11-17 Dnr 1402519 1 (6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Central prioritering

Läs mer

Närsjukvårdsberedningen

Närsjukvårdsberedningen Närsjukvårdsberedningen Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-10-13 Dnr 1402153 1 (5) Närsjukvårdsberedningen Delaktighet, inflytande och

Läs mer

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare

Protokoll 1(7) Personalpolitiska utskottet 2014-12-18. kl 13.00-16.05. Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande Tjänstgörande ersättare Protokoll 1(7) Organ Personalpolitiska utskottet Plats och tid Landstingshuset, hus 3 konferensrummet plan 2, den 18 december 2014 kl 13.00-16.05 Beslutande Bengt Bergqvist (S) Anna Hildebrand (MP) Ordförande

Läs mer

Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 1 april 2014 Plats: Blå salongen, Residenset, Vänersborg Tid: 9-12 Protokollsjustering

Läs mer

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare

Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Läkarbemanning psykiatri oberoende av hyrläkare Martin Rödholm Överläkare psykiatri, Med.Dr. SKL, Uppdrag Psykisk Hälsa 2015 2015-05-20 SR Ekot 2015-01-07 Varför läkarbemanning oberoende av hyrläkare?

Läs mer

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs.

Produktionsutskottet förslår att traineeprogram inom Stockholms läns landsting införs. Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-03-27 LS 1401-0138 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-04- 08 00 02 8 Traineeprogram i Stockholms läns landsting Föredragande

Läs mer

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2016.46 Datum: 2016-03-03 Miljöplanerare Annika Friberg E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Remiss - förslag till regionalt Trafikförsörjningsprogram

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Lisa Davidsson Enhetschef 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-22 Dnr 1101776 1 (3) Personal- och arbetsgivarutskottet Specialistutbildning

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträde med Personalutskottet 27 april 2005 på Lillhagsparken, Göteborg. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträde med Personalutskottet 27 april 2005 på Lillhagsparken, Göteborg. Övriga närvarande . """--'YÄSTRA.,...,. GÖTALANDSREGIONEN PROTOKOLL Sammanträde med Personalutskottet 27 april 2005 på Lillhagsparken, Göteborg. NÄRVARANDE Ordinarie ledamöter fugela Bergendahl (s), ordförande Per-Olof

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens

Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars sjukvårdskompetens Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-17 LS 2015-1237 Landstingsstyrelsen Motion 2015:31 av Håkan Jörnehed (V) och Gunilla Roxby Cromvall (V) om att tillvarata flyktingars

Läs mer

Handlingar till personalutskottets möte den 26 augusti 2015 i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets möte den 26 augusti 2015 i Vänersborg Handlingar till personalutskottets möte den 26 augusti 2015 i Vänersborg 1 (2) Föredragningslista Sammanträde med personalutskottet den 26 augusti 2015 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid:

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Maria Samuelsson Almén TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-21 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, p 5 1 (2) HSN 1402-0216 Samordning och styrning av läkares specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Datum Dnr

Datum Dnr Personalnämnden Maria Lindborg Handläggare 0768-87 13 20 Maria.Lindborg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-10-27 Dnr 1500978 1 (7) Personalnämnden Snabbspåret - lägesrapport Ordförandens förslag 1. Lägesrapporten

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner

Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN. Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner Kompetensförsörjningsplan för VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Sammanställning av förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner 2015 Hur arbetar VGR med kompetensförsörjning? Västra Götalandsregionen har ett processorienterat

Läs mer

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland

Resultatdelning 2015 inom Folktandvården Västra Götaland 1(9) Tjänsteutlåtande Folktandvården Datum 2014-11-05 Handläggare: Kjell Einarsson Diarienummer FTV 30-2014 Telefon 0707-95 33 51 E-post: kjell.einarsson@vgregion.se Till Tandvårdsstyrelsen Resultatdelning

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen 1 2013-01-18 Jan Carlström Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015

Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Västra Götalandsregionen 1 (6) Datum 2015-03-25 Diarienummer HS 87-2015 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Handlingsplan för införande av standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen 2015 Bakgrund

Läs mer

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting.

Jens Sjöström m.fl. (S) har lämnat en motion om inrättande av ett regionalt kompetens- och valideringscentrum i Stockholms läns landsting. Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab TJÄNSTE UTLÅTANDE Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens

Läs mer

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag

Datum Dnr Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-03-16 Dnr 1502570 1 (6) Personalnämnden Rapport - Genomförande av strategi för minskad inhyrning från

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 20150-09-28 AN-2015/502.187 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh 08-535 312 76 Carin.Nyh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-03-25 LS 1410-1231 Landstingsstyrelsen Meddelande till Socialstyrelsen om Stockholms läns landstings intention att år 2020 ansöka

Läs mer

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska

Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar till specialistsjuksköterska TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Datum Diarienummer 2017-01-04 RS160616 Regionkontoret HR-avdelningen Jennie Tingblad HR-strateg Regionstyrelsens arbetsutskott Utbildningsanställningar för sjuksköterskor som studerar

Läs mer

Regiongemensam produktionsstyrning

Regiongemensam produktionsstyrning Regiongemensam produktionsstyrning Uppdraget Bedöma hur vårdbehoven och vårdutbudet bör se ut i framtiden inom Västra Götalandsregionen Ta fram förslag till en regional plan som möjliggör styrning av den

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011 Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 30 november 2011. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014

ST i vårdval. Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 ST i vårdval Framtidens specialistläkare den 4 september 2014 Bakgrund Förändringar i sjukvårdens organisation påverkar FOU. Vårdval är en aspekt i denna process Olika faktorer bakom förändring Befolkningsökning

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Förslag till budget år 2007

Förslag till budget år 2007 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0005/06 2006-09-26 Ärende nr 6 Förslag

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016 PVN

Budgetunderlag 2014-2016 PVN Hälso- och sjukvårdsförvaltningen D A T U M D I A R I E N R 2013-03-08 PVN-HSF13-029 Budgetunderlag 2014-2016 PVN Nämndens reaktion på budgetramen I anvisningarna till budgetunderlaget står att landstinget

Läs mer

Från student till specialist

Från student till specialist Från student till specialist Jens Schollin, utredare Uppdraget - Att genomföra en översyn av läkares specialiseringstjänstgöring och bl.a. analysera om en introduktion i hälso- och sjukvården inom ramen

Läs mer

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden

Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 P 12 1 (6) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Kim Nordlander Patrik Hansson Nationellt uppdrag för 1177 Vårdguiden Ärendebeskrivning I ärendet föreslås

Läs mer

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa

Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och Landsting för förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-04-18 1 (5) HSN 1512-1458 Handläggare: Anne Siltamäki Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-05-24, p 5 Fördelning av medel från Sveriges Kommuner och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:48 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:32 av Andres Käärik m fl (fp) om fler utbildningsplatser för distriktssköterskor Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende praktik med visstidsanställning inom äldreomsorgen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende praktik med visstidsanställning inom äldreomsorgen ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGS - OCH UTREDNINGSSTABEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN UTVECKLING OCH UTBIL DNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR AMN 2012-0312- 4.0 DNR ÄN 0111-273/2012 SID 1 (5) 2012-09-13 Handläggare:

Läs mer

Oberoende av inhyrd personal

Oberoende av inhyrd personal Landstingsdirektörens stab HR-enheten TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2017-01-30 Diarienummer 170087 Landstingsstyrelsen Oberoende av inhyrd personal Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen ställer sig bakom

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 2 december 2015 i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets sammanträde den 2 december 2015 i Vänersborg Handlingar till personalutskottets sammanträde den 2 december 2015 i Vänersborg 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med personalutskottet den 2 december 2015 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg

Läs mer

Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet

Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet Regeringsbeslut I:19 2013-05-30 S2013/4214/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att utreda och genomföra insatser för förstärkt kompetens inom psykiatriområdet Regeringens

Läs mer

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus

Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Ändringar enligt RF 171/14 har införts. Reglemente för styrelsen för Skaraborgs sjukhus Utöver detta reglemente

Läs mer

Vad innehåller handlingsplanen?

Vad innehåller handlingsplanen? Vad innehåller handlingsplanen? Hur/Vad - Hur kan vi göra för att bli mera attraktiva för våra medarbetare och dem vi ska rekrytera för att bli oberoende av inhyrd personal Aktivitet Exempel på aktiviteter

Läs mer

Tillsättning av ST-tjänster på SUS

Tillsättning av ST-tjänster på SUS 1 Tillsättning av ST-tjänster på SUS Utbildningsbidrag Inom Region Skåne betalar Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) ett utbildningsbidrag till ST-utbildningen som i princip motsvarar 50 % av den genomsnittliga

Läs mer

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal

Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Minnesanteckningar 2011-10-06 Diarienummer 851-14658-2010. 1(5) Minnesanteckningar dialogträff den 23 november 2011 om flyktingmottagandet i Fyrbodal Inledning Linda Karlsson och Margaretha Johnsson hälsade

Läs mer

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Karlsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-18 Reviderat 2016-02-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 13 1 (5) HSN 1404-0542 Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Dnr Kon 2016/64 Inriktningsplan för arbete med feriepraktik

Dnr Kon 2016/64 Inriktningsplan för arbete med feriepraktik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-11-22 Dnr Kon 2016/64 Inriktningsplan för arbete med feriepraktik Förslag till beslut Kompetensnämnden beslutar att följande riktlinjer gäller för hur feriepraktiken ska bedrivas

Läs mer

Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting

Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-05-07 LS 1402-0240 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN U-05-2 0 0002 7 Yrkesintroduktionsanställningar i Stockholms läns landsting

Läs mer

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård

Första linjens vård till barn och unga med psykisk ohälsa med måttliga symtom och funktionsnedsättningaruppdrag åt Driftnämnden Närsjukvård TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Regionkontoret Hälso- och sjukvård Karin Ingvarsson Utvecklare Datum Diarienummer 2016-02-10 RS150369, RS150370 Regionstyrelsen Första linjens vård till barn och unga med psykisk

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2012-04-10 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 10 april, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen, Ingelstadsvägen

Läs mer

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef Personalstrategi 2008-2011 Inledning Det goda livet är visionen för Falköpings kommun som har höga ambitioner inför framtiden. Den goda boendemiljön är en konkurrensfördel och det finns stora möjligheter

Läs mer

Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster enligt lagen om offentlig upphandling, och tillfällig förlängning av befintliga avtal

Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster enligt lagen om offentlig upphandling, och tillfällig förlängning av befintliga avtal Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-31 1 (5) HSN 2017-0668 HSN 1412-1663 Handläggare: Therese Löfqvist Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-05-16 Upphandling av gastrointestinala endoskopitjänster

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB 1 (2) FÖRSLAG 2013:6 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Tilldelande av verksamhetsuppdrag SLL Innovation till Danderyds sjukhus AB Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendebeskrivning Landstingsdirektören

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer