Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012"

Transkript

1 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 7 december 2012

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 7 december 2012 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl Protokollsjustering Godkännande av dagordning Informationsärenden 1. Personalpolitiska anslaget (uppföljning) Karin Odhnoff (9.25) Beslutsärenden 2. Detaljbudget personalpolitiska anslaget 2013 Karin Odhnoff (9.30) 3. REGATT 2013 RS Eva Lundh (9.35) 4. Medicinska kompetensutvecklingsrådet finanseringsprinciper och inriktning Dnr RSK Eva Lundh (9.40). 5. Finansiering av ST-tjänster i reumatologi som en konsekvens av regionuppdrag rörelseorganens sjukdomar Eva Lundh (9.45) 6. Finansiering och omfattning av AT-block i sjukvården 2013 Dnr RSK Eva Lundh (9.50) 7. Delfinansiering av ST-tjänster i laboratoriemedicin/patologi, radiologi/bild- och funktionsmedicin samt onkologi under 2012 Eva Lundh (9.55) 8. Fördelning av medel mot oskäliga skillnader i lönestruktur till sjukvårdsförvaltningar Annika Bogren (10.05) 9. LIPA (Lärande, Introduktion, Praktik och Arbete) Dnr RS

3 Karin Odhnoff (10.15) 10. Anmälnings- och delegationslistan Karin Odhnoff (10.20) Informationsärenden 11. Specialistutbildning för sjuksköterskor Eva Lundh (10.25) 12. Avveckling av hyrläkare inom psykiatrin Christina Ederström (10.35) 13. Inriktning för arbetsmiljöarbetet 2013 Stig Lindholm (10.45) 14. Förmånsbilar/trängselskatt Karin Odhnoff (10.55) 15. Västtrafikkort Niklas Hjelte (11.15) 16. Omställning Karin Odhnoff (11.20) 17. Uppdrag Företagshälsovård Karin Odhnoff (11.35)) 18. Konkurrensmässiga villkor för folktandvården och primärvården Bengt Säterskog (11.55) 19. Motionssvar Regionövergripande arbetsmiljöstrategi Gunilla Levén (M) Stig Lindholm (12.00) 20. Övriga frågor 21. Skriftlig information Förteckning över ST tjänster: specialitet, finansiering, beslut

4 POSTADRESS: Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Residenset Vänersborg TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

5 ÄRENDE 2

6 Sida 1(2) Tjänsteutlåtande Datum HR-strategiska avdelningen Handläggare Ann-Sophie Svedhem E-post Personalutskottet Detaljbudget personalpolitiska anslaget 2013 Ärendet Regionstyrelsen beslutade den 13 november 2012, 219 Dnr RS , fastställa budget för Beslutet avser även personalpolitiska medel som fastställs till kr för Inom ramen avser kr finansiering för AT. Ramen inkluderar även resurser för beslut om jämställda löner, utökade uppdrag för specialistutbildning till sjuksköterskor, arbetslösa ungdomar och ST inom Hälsa och Habilitering Kostnad för arbetsmarknadsnoderna måste rymmas inom anslaget för Enligt arbetsordning för personalutskottet beslutar utskottet om inriktning och användning av dessa medel. Beredning Beredning har skett inom regionkansliet, med övriga verksamheter samt med fackliga organisationer. I det förslag som tagits fram till detaljbudget för det personalpolitiska anslaget inryms de finansieringsbeslut som angivits i Regionfullmäktiges Budget 2013, planeringsdirektiv för 2013 samt regionstyrelsens beslut från den 13 november. Förslag till beslut Personalutskottet beslutar att det personalpolitiska anslaget för 2013 fördelas enligt följande: Strategisk kompetensförsörjning Strategiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmarknadsnoder Omställning Jämställda löner Jämställdhetspris HR-strategiska avdelningen Karin Odhnoff HR-direktör POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Östergatan 1 Ann-Sophie Svedhem Kanslichef TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

7 Sida 2 Datum Bilaga/Expedieras till/kopia till Samtliga förvaltningar Hälso- och sjukvårdsavdelningen Administrativa avdelningen, regionkansliet

8 Personalpolitiska anslaget 2013 Bilaga detaljbudget 2013 Aktiviteter inom områden i detaljbudget 2013 Strategisk kompetensförsörjning Delområde Aktivitet budget Utbildningsuppdraget REGATT MUR Studierektor tandvård Studierektor REGATT Studierektorsnätverk AT ST ST tjänster ST Lab ST Reumatologi ST kir/ort bas ST tandvård ST habilitering o hälsa ST psykiatri ST cancer Särskilda yrkesgrupper Undersköterskor Specialistutbildning sjuksköterskor PTP psykologer Introduktionsprogram utländska läkare AT läkarfrågor Utbildning i försäkringsmedicin Marknadsföring canceröversyn KIP genomförande Övrigt Nya Pespektiv Praktikplatser Feriepraktik RGS Regionala samverkansgruppen Uppdrag HRH Summa strategisk kompetensförsörjning Budget strategiska kompetensförsörjning

9 ÄRENDE 3

10 Sida 1(3) Tjänsteutlåtande Datum: Diarienummer RSK HR-strategiska avdelningen Eva Lundh Mobil E-post: Personalutskottet REGATT 2013 Bakgrund Sedan 2001 har Västra Götalandsregionen med regiongemensamma medel, s k REGATT-medel (Regionala medel för AT/ST-utveckling) finansierat vissa utvecklingsinsatser för AT- och ST-läkare. För att kunna nyttja medlen krävs att det finns en fungerande studierektorsorganisation inom resp förvaltning. I anslutning till det första beslutet om REGATT-medel 2001 skapades därför ett regionalt nätverk med studierektorer för regionens AT-och ST-läkare. Detta nätverk finns fortfarande kvar. Beslut om finansering har fattats för en tre-årsperiod i taget och förlängts ett antal gånger. Nuvarande finansieringsbeslut som fattades av personalutskottet hösten 2009 gäller tom utgången av 2012 och innebär att 12 mnkr årligen avsätts i REGATT-medel. Finansiering, användningsområde och uppföljning. Den ursprungliga finansieringsmodellen innebar att resp förvaltning, för varje ST-läkare som anställdes, årligen erhöll kr. För varje anställd AT-läkare erhöll resp förvaltning ett engångsbelopp på kr som bidrag till olika utvecklingsaktiviteter under hela AT-perioden. Som en konsekvens av beslutet om central finansiering och styrning av ATblock from år 2010 ingår REGATT-medlen för AT-läkare i den engångssumma som varje förvaltning erhåller månaden efter det att AT-läkaren anställts. För 2012 uppgår denna engångssumma till kr. Detta innebär att de REGATT-medel som avsatts inom ramen för det personalpolitiska anslaget numera endast riktar sig till ST-läkare. REGATT-medlen ska i första hand användas till gemensamma aktiviteter för AT- och ST-läkarna, men kan också stödja individuella utvecklingsinsatser. Avsikten är att REGATT-medlen ska innebära en kvalitetsökning och öka kunskapen och förståelsen inom områden som ledarskap, medarbetarskap, pedagogik, organisation, handledning, personlig utveckling mm och inte täcka kostnader, som den enskilde läkaren eller förvaltningen ska bekosta. Uppföljning sker genom att varje förvaltning/övergripande studierektor i slutet av varje år lämnar en rapport över genomförda aktiviteter och vilka mål som uppnåtts till HR-strategiska avdelningen.

11 Sida 2(3) Datum Diarienummer RS Överväganden Den allmänna uppfattningen är att REGATT-medlen på ett positivt sätt bidrar till att öka Västra Götalandsregionens attraktionskraft för blivande AT- och ST-läkare, Medlen bidrar också till att skapa en ökad kunskap och förståelse för regionens gemensamma värderingar och förhållningssätt utifrån olika styrdokument. Som exempel på detta kan nämnas olika utbildningar kring ledarskap, medarbetarskap, förbättrings- och förändringsledning, kommunikation, organisation, upphandling, ekonomi, handledning, personlig utveckling, pedagogik och nätverksbyggande för Framtidens specialistläkare. Samtidigt har förutsättningarna ändrats jämfört med de förhållanden som rådde vid REGATT-medlens tillkomst De nya målbeskrivningarna för ST-läkare, som började tillämpas 2008, har inneburit att många av aktiviteterna inom områdena ledarskap, kvalitet, förbättringsarbete mm, numera är obligatoriska inslag i ST-utbildningen. Det finns därför skäl att ifrågasätta om ägaren ska fortsätta att finanseria aktiviteter som är reguljära inslag i ST-utbildningen och som logiskt sett borde finansieras av förvaltningarna själva. År 2001 var Västra Götalandsregionen relativt ensamt om att ha en struktur för och regiongemensam finansiering av utvecklingsinsatser för AT- och ST-läkare. En omvärldsanalys som gjordes i våras ger vid handen att många landsting har någon form av gemensam modell för AT- och STutbildning, och i en del fall även gemensam ekonomisk hantering och finansiering. Däremot finns inte något landsting som fullt ut infört vår REGATT- hantering, även om några uttryckt en önskan i den riktningen. Mot bakgrund av ovanstående är vår bedömning att särskilt avsatta medel med regiongemensam målsättning, stärker AT- och ST-utbildningens kvalitet. Vårt förslag är därför att det också fortsättningsvis avsätts regiongemensamma REGATT-medel men att dessa bör användas på ett mer riktat och offensivt sätt för att bl a ytterligare stärka varumärket Västra Götalandsregionen. Ett sådant förslag bör tas fram i god tid inför 2014 års budgetarbete. För år 2013 föreslås en förlängd finansiering med nuvarande principer och inriktning. Ett skäl är att förvaltningarna finansierar delar av sina studierektorskanslier med REGATT-medel och att tiden är för kort för att hinna ställa om organisationen redan till nästa år. Förslag till beslut Personalutskottet beslutar att under 2013 avsätta 12 mnkr ur det personalpolitiska anslaget för att stödja ST-läkares utbildning och utveckling, s k REGATT-medel. Personalutskottet beslutar även att uppdra åt HR-direktören att senast den 30 april 2013 återkomma med förslag på

12 Sida 3(3) Datum Diarienummer RS en mer offensiv inriktning av REGATT-medlen för att stärka varumärket Västra Götalandsregionen HR-strategiska avdelningen Karin Odhnoff HR-direktör Eva Lundh HR-chef, strategisk kompetensförsörjning

13 ÄRENDE 4

14 Sida 1 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RSK HR-strategiska avdelningen Handläggare Eva Lundh Mobil E-post Personalutskottet Medicinska kompetensutvecklingsrådet finanseringsprinciper och inriktning Bakgrund Personalutskottet fattade den 28 augusti 2012 ( 86) ett inriktningsbeslut om fortsatt finansiering av Medicinska kompetensutvecklingsrådet för åren 2013 och 2014 med medel från det personalpolitiska anslaget. Samtidigt gavs ett uppdrag till HR-direktören att senare under hösten återkomma med förslag kring finansieringsprinciper och inriktning för rådets verksamhet. Överväganden Frågan om större medverkan från Medicinska kompetensutvecklingsrådets sida i implementering av nya vårdprogram har varit föremål för dialog under en längre tid, både internt inom rådet och med företrädare för hälso- och sjukvårdsavdelningen. Den 28 september 2012 behandlade Program- och prioriteringsrådet (PPR) frågan om hur Medicinska kompetensutvecklingsrådet kan bidra i implementeringen av regionala vårdprogram och riktlinjer. PPR fann att studierektorerna skulle kunna vara en bra samarbetspartner i implementeringsarbetet och gav hälso- och sjukvårdsavdelningen och HR-strategiska avdelningen i uppdrag att formulera ett förtydligande i uppdraget till Medicinska kompetensutvecklingsrådet om medverkan i implementeringen av ordnat införande och nya nationella och regionala medicinska riktlinjer. Denna implementeringsväg bör testas i några fall och utvärderas, enligt PPR. Vår bedömning är att detta nya uppdrag i nuläget inte innebär något behov av utökad tid för studierektorerna i Medicinska kompetensutvecklingsrådet. Det kan dock vara aktuellt att återkomma med denna fråga hösten 2013, när det nya arbetssättet prövats och utvärderats. En fråga som också diskuterats under några år är möjligheten för fler specialiteter, än de ursprungliga 13, att få en egen regional studierektor. Det är några specialiteter, bl a reumatologi och infektion, som anmält intresse av att erhålla en specialitetsansvarig studierektor. Dessa specialiteter har bjudits in för att delta i rådets verksamhet, men utan att erhålla någon finansiering. POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

15 Sida 2(2) Datum Diarienummer RSK XX-2010 Den specialitet som aktivt deltagit i rådets möten och som regelbundet arrangerar fortbildning för sina specialister är reumatologin. Det är därför logiskt att erbjuda reumatologin en ordinarie plats i rådet och en egen studierektor. Principen om att tillkommande specialiteter ska erhålla finansiering i förhållande till sin storlek har tidigare diskuterats. Vårt förslag är därför att reumatologin erhåller finansering av en studierektor motsvarande 15% av en heltidsanställning samt kr för egen kompetensutveckling. Vad gäller övriga specialiteter föreslås att dessa, liksom tidigare, bjuds in att följa rådets verksamhet under 2013 och att det förs en diskussion hur eventuella behov av en specialitetsansvarig studierektor för dessa kan arrangeras. Kanske är det möjligt att ha en gemensam studierektor för några av de mindre specialiteterna. Vårt förlag är att också denna fråga aktualiseras hösten Förslag till beslut Personalutskottet beslutar att för 2013 och 2014 årligen avsätta 4,7 mnkr ur det personalpolitiska anslaget för Medicinska kompetensutvecklingsrådets verksamhet samt att rådet utökas med en studierektor inom reumatologi som finansieras med motsvarande 15% av en heltidsanställning samt kr för egen kompetensutveckling. Personalutskottet uppdrar till HR-direktören att återkommer med eventuellt förslag om utökning med ytterligare specialiteter hösten HR-strategiska avdelningen Karin Odhnoff HR-direktör Eva Lundh Enhetchef, strategisk kompetensförsörjning

16

17

18 ÄRENDE 5

19 Sida 1 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RSK xxx-2012 HR-strategiska avdelningen Handläggare Eva Lundh Mobil E-post Personalutskottet Finansiering av ST-tjänster i reumatologi som en konsekvens av regionuppdrag rörelseorganens sjukdomar Bakgrund I samband med regionbildningen 1999 gjordes en utredning kring reumatologin i Västra Götaland. En av slutsatserna var att reumatologiskaverksamheten behövde koncentreras till de största sjukhusen och kompetensförsörjningen förstärkas, bl a genom en satsning på STtjänster. År 2001 beslutades därför avsätta medel för sex ST-tjänster motsvarande 3 mnkr årligen ur det personalpolitiska anslaget. Beslutet har förlängts två gånger och indexuppräknats. Nuvarande beslut löper ut och innebär att 3,5 mnkr avsätts per år. Satsningen har haft en tydlig regional ambition och tjänsterna har därför fördelats på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. För att stärka utbildningen har Sahlgrenska universitetssjukhuset tillsatt en regional ST-studierektor. Överväganden Initialt var den svårt att rekrytera ST-läkare, vilket innebar att det tagit längre tid än beräknad att uppnå önskvärda effekter. Idag är den regionala satsningen fullt genomförd och ST-läkare finns, förutom på Sahlgrenska universitetssjukhuset, också i NU-sjukvården, på Skaraborgs sjukhus och Södra Älvsborgs sjukhus. År 2002 fanns sex specialister och tre ST-läkare vid länssjukhusen och idag finns 12 specialister och sju ST-läkare. Dock kvarstår obalanser mellan tillgång och efterfrågan på reumatologer i Västra Götalandsregionen. I förhållande till andra jämförbara landsting har Västra Götalandsregionen få reumatologer per invånare. År 2010 hade Region Skåne i genomsitt 3,5 reumatologspecialister per invånare, Stockholms läns landsting 3,2 och Västra Götalandsregionen 2,3. Av kompetensförsörjningsplanerna framgår att det blir ett tillskott av STläkare de kommande åren, framför allt 2013, men att det finns ett nettogap de kommande åren på mellan 2 och 4 årsarbetare. Till detta kommer att nya nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar antagna av socialstyrelsen i maj 2011, innebär behov av ytterligare reumatologer. För närvarande sker ett arbete (regionuppdrag för rörelseorganens sjukdomar) som innebär förslag på åtgärder för att successivt anpassa vårdpraxis i POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

20 Sida 2(2) Datum Diarienummer RSK XX-2010 regionen till de nationella riktlinjerna. I detta arbete, som leds av Hälso- och sjukvårdsavdelningen, har identifierats behov av kompetensförstärkning av såväl läkare som sjuksköterskor, för att kunna behandla fler patienter med biologiska läkemedel. Kostnader för dessa nya tjänster kommer enligt förslaget att finansieras inom ramen för regionuppdraget. Samtidigt förutsätts en fortsatt finansiering av ST-tjänster inom ramen för det personalpolitiska anslaget åren Med tanke på regionuppdraget ovan och de satsningar som kommer att ske som en följd av detta är vår bedömning att personalutskottets finansering av ST-tjänsterna inom reumatologi inte bör avslutas utan fortsätta under 2013 och Beredning Ärendet har beretts av HR-strategiska avdelningen och Hälso- och sjukvårdsavdelningen tillsammans. Avstämning har skett med sektorsrådet i reumatologi. Redovisning av regionuppdraget kommer att ske i Hälso- och sjukvårdsutskottet den 19 december. Personalutskottet föreslås därför fatta beslut under förutsättning av Hälso- och sjukvårdsutskottets beslut. Förslag till beslut Personalutskottet beslutar att fortsatt delfinansiera 6 ST-tjänster i reumatologi under åren 2013 och 2014 till en kostnad av 3,5 mnkr per år och att dessa medel avsätts inom ramen för det personalpolitiska anslaget HR-strategiska avdelningen Karin Odhnoff HR-direktör Eva Lundh Enhetchef, strategisk kompetensförsörjning

21 ÄRENDE 6

22 Sida 1(3) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RSK HR-strategiska avdelningen Handläggare Eva Lundh Mobil E-post Personalutskottet Finansiering och omfattning av AT-block i sjukvården Bakgrund Den 8 februari 2011 ( 33) fattade regionstyrelsen beslut om organisering, finansiering och omfattning av AT-block i Västra Götalandsregionen som en följd av budgetuppdrag lämnat i 2011 års budget. Beslutet innebar regiongemensam finansiering av 200 AT-block med ett finansieringsbidrag motsvarande 1,010 mnkr per block. Hälso- och sjukvårdsutskottet samt personalutskottet fick i uppdrag att följa upp utfallet av finansieringen samt omfattning inför kommande budgetår. Efter gemensam beredning av personalstrategiska avdelningen och hälsooch sjukvårdsavdelningen föreslogs oförändrad omfattning och fördelning av AT-block inför 2012 samt en höjning av finansieringsbidraget till 1,025 mnkr. Den 14 december 2011 ( 157) fattades personalutskottet beslut enligt förslaget. Detta innebär att det under 2012 avsatts medel för 200 AT-block, totalt 205 mnkr och att dessa fördelats på sjukhusen enligt följande;. SU 45 NU-sjukv. 49 SÄS 33 SkaS 44 Kungälvs sjh 16 Alingsås las. 13 Antal AT-block 200 Den uppföljning som gjorts av tillsatta AT-block 2011 (se bilaga) visar att samtliga sjukhus uppnått måltalen ovan utom SU, som tillsatt 40 AT-block. Detta innebär att det under 2011 tillsattes totalt 195 AT-block i regionen. Inför 2012 meddelande SU att det troligtvis inte skulle vara möjligt att tillsätta fler än 40 AT-block, men att man skulle ha en dialog med övriga sjukhus och förhoppningsvis kunna fördela resterande 5 AT-block på några av dessa. POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

23 Sida 2(3) Datum Diarienummer RSK XX-2010 Uppföljningen för 2012 är klar först i januari 2013 men en kontakt med berörda sjukhus visar att måltalet om 200 AT-block kommer att uppnås under innevarade år genom att Alingsås lasarett och Skaraborgs sjukhus har anställt två 2 AT-block vardera av de block som tillhör SU. SU 41 NU-sjukv. 49 SÄS 33 SkaS (+ 2 från SU 46 Kungälvs sjh 16 Alingsås las.(+ 2 från SU) 13 Antal AT-block 200 Beredning Ärendet har beretts av personalstrategiska avdelningen och hälso- och sjukvårdsavdelningen gemensamt. Avstämning har skett med studierektorsnätverket och Västra Götalandsregionens HR-chefer. Överväganden Det utökade antalet platser på grundutbildningen av läkare samt på sjuksköterskeprogrammet ställer ökade krav på handledning och tillgång till verksamhetsförlagd praktik på olika kliniker och mottagningar där det redan idag råder utbildningsträngsel. Samtidigt innebär fler läkarstudenter också ökat behov av AT-platser. Den information som hittills lämnats kring förväntat resultat av den pågående översynen av läkarutbildningen fram till legitimation ger vid handen att utredningen kommer att föreslå att ATtjänstgöringen upphör och att läkarutbildningen blir sex-årig med integrerad klinisk utbildning. När i tiden AT-tjänstgöringen kommer att upphöra och utbildningen bli sex-årig samt hur eventuella övergångsregler ser ut vet vi dock först om någon månad, eftersom utredningen ska vara klar den 31 december i år. Mot bakgrund av ovanstående är vårt förslag att bibehålla 200 AT-block i regionen, med den ursprungliga fördelningen d v s 45 At-block på SU. Vidare föreslås att 206 mnkr avsätts i budget 2013 vilket innebär en uppräkning av finansieringsbidraget jämfört med 2012.

24 Sida 3(3) Datum Diarienummer RSK XX-2010 Förslag till beslut Personalutskottet beslutar att den omfattning och fördelning av AT-block som fastställdes för 2012 d v s 200 AT-block gäller också för Personalutskottet beslutar att finansieringsbidraget per AT block är 1,030 mnkr för år HR-strategiska avdelningen Karin Odhnoff HR-direktör Eva Lundh Enhetchef, strategisk kompetensförsörjning

25 BILAGA 2 - ÅRSVIS REDOVISNING FÖR 2011 över AT- LÄKARE FÖRVALTNINGAR: Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, SU, SkaS, NUsjukvården, SÄS. NYANSTÄLLDA AT-LÄKARE Antal nyanställda AT-läkare under 2011: Kungälv sjukhus 16 (16). Alingsås lasarett 13 (13). SU 40 (45). SkaS 44 (44). NU-sjukv. 49 (49). SÄS 33 (33) = totalt 195. (200 i målplan för VGR, måltal för varje förvaltning inom parentes efter årsresultatet). Av dessa är fortfarande anställda: Kungälvs sjukhus 16. Alingsås lasarett 13. SU 40. SkaS 44. NU-sjukv. 49. SÄS 33. Genomsnittliga tid mellan läkarexamen och start av AT-anställning för de under 2011 anställda AT-läkarna är antal månader: Kungälvs sjukhus 14 månader. Alingsås lasarett 6-7 månader. SU ca 10 månader. SkaS 2 månader. NU-sjukv. 6,78 månader. SÄS 5 månader + 2 veckor. De under 2011 anställda AT-läkarna har i genomsnitt efter läkarexamen arbetat som läkare antal månader innan start av AT-anställning: Kungälvs sjukhus 11 månader. Alingsås lasarett 3-4 månader. SU ca 10 månader. SkaS 1 mån. NU-sjukv. 2,73 månader. SÄS 4 månader. AT-LÄKARE SOM FULLFÖLJT SIN AT-TJÄNSTGÖRING Under 2011 har följande antal fullföljt sin AT-tjänstgöring och efter varje tjänstgöringsavsnitt uppfyllt sina mål: Kungälvs sjukhus 18. Alingsås lasarett 15. SU 31. SkaS 40. NU-sjukv. 35. SÄS 30.

26 2 (2) Av dessa har följande en fortsatt anställning inom förvaltningen: Kungälvs sjukhus 3. Alingsås lasarett 1. SU 23. SkaS 25 (44). NU-sjukv. 16 (49). SÄS 10 (33). Av dessa har följande en fortsatt anställning utom förvaltningen men inom VGR: Kungälvs sjukhus 9. Alingsås lasarett 13. SU 9. SkaS 5 (44). NU-sjukv. 11 (49). SÄS 16 (33). Av dessa har följande ingen fortsatt anställning inom VGR: Kungälvs sjukhus 6. Alingsås lasarett 1. SU 0. SkaS 10 (44). NU-sjukv. 8 (49). SÄS 4 (33).

27 ÄRENDE 7

28 Sida 1 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RSK xxx-2012 HR-strategiska avdelningen Handläggare Eva Lundh Mobil E-post Personalutskottet Delfinansiering av ST-tjänster i laboratoriemedicin/patologi, radiologi/bild- och funktionsmedicin samt onkologiunder 2012 Bakgrund I januari 2006 fick hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag av hälso- och sjukvårdsutskottet att genomföra en översyn och genomlysning av cancersjukvården i Västra Götalandsregionen. Översynen resulterade i en rapport som beskriver en systemanlys av sjukvården och drar ett antal slutsatser om cancersjukvårdens förutsättningar. En sådan slutsats var att kompetensförsörjningen inom cancersjukvården inte var säkrad för regionens onkologi, radiologi och patologi. Regionkansliets hälso- och sjukvårdsavdelning i samarbete med HR-strategiska avdelningen fick därför i uppdrag att leda och samordna arbetet med att ta fram en strategi och handlingsplan för hur cancersjukvården avseende onkologi, radiologi och patologi ska förses med rätt kompetens, i rätt tid och på rätt plats. Kompetensförsörjningsprojektet som pågått under tre år avslutades i mars F n genomförs en utvärdering som beräknas vara slutförd första kvartalet I projektet identifierades och genomfördes en rad olika aktiviteter utifrån kompetensförsörjningsprocessens fem delar; att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla kompetens. Exempel på insatsområden har varit marknadsföring, kompetensöverföring mellan olika yrkesgrupper, verksamhetsutveckling, ersättningsformer och åtgärder för att förstärka kompetensförsörjningen till vissa yrkesgrupper. Det senare har bl a inneburit en satsning på regionala ST-tjänster i laboratoriemedicin/patologi,, radiolog/bild- och funktionsmedicin samt onkologi, totalt 21 tjänster. Kompetensförsörjningsprojektet inom cancersjukvården har delfinansierats av personalutskottet och hälso- och sjukvårdsutskottet. När det gäller STtjänster har hälso- och sjukvårdsutskottet finansierat ST-tjänsterna inom laboratoriemedicin/patologi (9 tjänster) medan personalutskottet finansierat ST-tjänsterna i onkologi (6 tjänster) resp radiologi/bild- och funktionsmedicin (6 tjänster). Anställande förvaltning har för varje ST-tjänst erhållit POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Göteborg BESÖKSADRESS: Lillhagsparken 5 TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

29 Sida 2(3) Datum Diarienummer RSK XX-2010 ett finanseringsbidrag med kr per månad. Vid projektets upphörande d v s from år 2012 skulle den fortsatta finanseringen ske inom ramen för vårdöverenskommelserna, vilket kommunicerats med berörda förvaltningar och övriga intressenter under projekttiden och som också tydligt framgår av projektets slutrapport. Överväganden I planeringsdirektivet för 2012 (RS ) angavs i avsnitt 5.4 Komptensförsörjning att den fortsatta finanseringen av ST-tjänsterna inom kompetensförsörjningsprojektet cancersjukvården måste beaktas i beställningsarbetet. Under den fortsatta beredningen av budget och planeringsdirektiv gjordes överväganden som innebar att någon dialog om finansiering av nämnda ST-tjänster aldrig kom till stånd inom ramen för beställningsarbetet. När utförarna inte erhöll ersättning för ST-tjänsterna i vårdöverenskommelserna har fakturor istället skickats till hälso- och sjukvårdsavdelningen resp HR-strategiska avdelningen. Dessa fakturor har hittills avvisats, eftersom det inte finns några medel avsatta för ST-tjänster 2012, varken inom personalpolitiska anslaget eller inom hälso- och sjukvårdsutskottets budget. Men med tanke på nu gällande planeringsdirektiv för 2013 finns anledning att överväga om inte en delfinansering av ST-tjänsterna ska ske också innevarande år. Detta med hänvisning till att det i planeringsdirektivet för 2013 under punkten Fortsatt finansiering av kompetensförsörjning och utbildningsuppdrag föreslås att personalutskottet med hänsyn till sjukhusens ekonomi fortsätter att finansiera ST-tjänsterna inom radiologi/bild- och funktionsmedicin, onkologi och laboratoriemedicin. Att tillfälligt upphöra med finanseringen under 2012, när denna pågått tom 2011 och ska återupptas igen 2013 kan vara svårt att motivera. Dock finns inte några medel avsatta ur personalpolitiska anslaget för detta ändamål i 2012 års budget. En delfinansering får därför ske utifrån ett prognostiserat överskott för Om personalutskottet beslutar att delfinansiera ST-tjänsterna i onkologi och radiologi/bild- och funktionsmedicin kommer motsvarande finanseringsärende att skrivas fram inom hälso- och sjukvårdsavdelningen gällande ST-tjänsterna i laboratoriemedicin/patologi så att finanseringsbidraget blir lika stort för alla.

30 Sida 3(3) Datum Diarienummer RSK XX-2010 Förslag till beslut Personalutskottet beslutar att under 2012 delfinansiera sex ST-tjänster inom onkologi och sex ST-tjänster inom radiologi/bild- och funktionsmedicin avseende kompetensförsörjningsprojektet cancersjukvården med kr i månaden per ST-tjänst till en total kostnad av kr.. HR-strategiska avdelningen Karin Odhnoff HR-direktör Eva Lundh Enhetchef, strategisk kompetensförsörjning

31 ÄRENDE 8

32 Sida 1 Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer RS XX-2012 HR-strategiska avdelningen Handläggare Annika Bogren Personalutskottet Fördelning av medel mot oskäliga skillnader i lönestruktur till sjukvårdsförvaltningar Ärendet Fördelning av de 50 miljoner som enligt budget 2013 avsätts varje år under perioden för att förstärka förvaltningarnas egna satsningar för att komma tillrätta med oskäliga skillnader i lönestrukturen inom hälso- och sjukvården. De medel som tillförs de berörda förvaltningarna (sjukhus, primärvård, och habilitering och hälsa) fördelas i förhållande till hur stor andel förvaltningen har av det totala antalet nettoårsarbetare inom de prioriterade yrkesgrupperna i enlighet med de lönepolitiska riktlinjerna för Bil 1. Förslag till beslut Personalutskottet beslutar att fördela medel för jämställda löner, 50 miljoner kronor för 2013, med följande fördelningsnyckel: Sahlgrenska Universitetssjukhuset 40,2% NU-sjukvården 12,9% Södra Älvsborgs Sjukhus 10,4% Skaraborgs Sjukhus 11,2% Kungälvs Sjukhus 3,3% Alingsås lasarett 1,6% Frölunda Specialistsjukhus 0,6% Angereds Närsjukhus 0,3% Primärvården 16,5% Habilitering och Hälsa 3% HR-strategiska avdelningen Karin Odhnoff HR-direktör Eva Johansson Förhandlingschef POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Östergatan 1 TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

33 Bilaga 1 Fördelning 50 miljoner till berörda sjukvårdsförvaltningar Källa: UDP PA Årsarbetarkub Nettoårsarbetare* oktober 2012 Andel Fördelning Sahlgrenska Universitetssjukhuset ,2% NU-sjukvården ,9% Södra Älvsborgs Sjukhus ,4% Skaraborg Sjukhus ,2% Kungälvs Sjukhus 494 3,3% Alingsås lasarett 244 1,6% Frölunda Specialistsjukhus 85 0,6% Angereds Närsjukhus 49 0,3% Primärvården ,5% Habilitering & Hälsa 453 3,0% Summa ,0% *Antal nettoårsarbetare motsvarar de yrkesgrupper som är prioriterade utifrån den önskvärda lönestrukturen.

34 ÄRENDE 9

35 Sida 1(3) Tjänsteutlåtande Datum HR-strategiska avdelningen Handläggare Ann-Sophie Svedhem Telefon Mobil E-post Personalutskottet Projekt Lärande, Introduktion, Praktik och Arbete (LIPA) Ärendet Under ett flertal år har olika aktiviteter genomförts på uppdrag av den politiska ledningen i syfte att marknadsföra regionens som arbetsgivare och underlätta introduktion och lärande i arbetslivet. Även för kommande budget och planperiod finns sådana intentioner. Inom regionkansliets HR-strategiska avdelning saknas en resurs som har huvudinriktning mot arbetsmarknadsfrågor sett ur perspektivet Västra Götaland som arbetsgivare. Under tidigare perioder med behov av arbetsmarknadspolitiska insatser har personer knutits till personalstrategiska avdelningen på projektbasis, bl a skedde så i samband med satsningen på de sk PLUS-jobben. Dessa anställningar har sedan avvecklats när projekten upphört. Kontakter med arbetsförmedlingen kring statistikuppgifter och VGRs efterfrågan av kompetens utifrån kompetensförsörjningsplanerna sker idag inom enheten för strategisk kompetensförsörjning. Med tanke på regeringens satsning på utbildning och introduktion för arbetslösa, den ambition som uttalas i budget 2013 kring arbetsmarknadsåtgärder för olika grupper, inte minst ungdomar, och behov av att utveckla Västra Götalandsregionens satsning på feriepraktik och sommarjobb finns behov av en regiongemensam resurs för dessa frågor, knuten till HR-strategiska avdelningen. Skapas en sådan resurs kan den även inrymma frågeställningar kopplade till det regiongemensamma arbetet med praktik för personer med funktionsnedsättning. En annan uppgift är samverkan med Regional Utveckling kring budgetuppdraget att möjliggöra för unga arbetslösa att få praktikplatser. Över huvudtaget är det angeläget att denna resurs har ett nära samarbete med Regional utveckling, som ansvarar för arbetsmarknadsfrågor ur ett VG-perspektiv med hela territoriet som arbetsfält. Andra samarbetspartners är arbetsförmedling, försäkringskassa, SKL samt andra avdelningar inom regionkansliet, t ex kommunikation och inte minst förvaltningarna. POSTADRESS: Västra Götalandsregionen Regionens Hus Vänersborg BESÖKSADRESS: Östergatan 1 TELEFON: HEMSIDA: E-POST:

36 Sida 2(3) Datum Mot bakgrund av ovanstående föreslås att en HR-strateg anställs på HRstrategiska avdelningen vid Regionkansliet. Anställningen görs tillsvidare men finansieras med projektmedel under tre år och satsningen utvärderas efter två år. Anställningen finansieras med medel från de olika projekt som avses att ingå, exempelvis praktikplatser, feriepraktik, praktikplatser för personer med funktionsnedsättning mm. Motsvarande 75% av en heltidstjänst beräknas finansieras genom det personalpolitiska anslaget, resterande upp till heltid genom förslag om praktikplatser för personer med funktionsnedsättning. Kompetensprofilen är lämplig högskoleutbildning, flerårig yrkeserfarenhet från området, gärna från arbetsförmedling samt kunskaper om offentlig sektor och villkoren i politiskt styrda organisationer. Beredning Beredning har skett inom den HR-strategiska avdelningen. Kontakter har även tagits med Regional Utveckling. Innan ytterligare planering görs en avstämning om inriktningen med Personalutskottet. Förslag till beslut Personalutskottet ställer sig positiva till förslaget och uppdrar till HRdirektören att återkomma med en samlad beskrivning av projektet LIPA. HR-strategiska avdelningen Karin Odhnoff HR-direktör Eva Lundh Enhetschef för strategiska kompetensförsörjning

37 Sida 3(3) Datum Bilaga/Expedieras till/kopia till!skriv namn här Expedieras till/kopia till!skriv namn här

38 ÄRENDE 10

39

Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område.

Regionstyrelsen och dess utskott ska initiera, bereda, besluta och följa upp ärenden och frågor som faller inom deras respektive område. Sida 1(32) Detaljbudget 2014 Regionstyrelsen 1. Sammanfattning Detaljbudget 2014 för regionfullmäktige, regionstyrelsen och regionkansliet 1. Inledning Regionfullmäktiges budget inför 2014 har ett förändrat

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster

Redovisa hur landstinget arbetar med att återbesätta vakanta tjänster 1. Uppdrag...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte, revisionsfrågor...2 1.3 Avgränsning...2 1.4 Metod...3 2. Förutsättningar...3 2.1 Anställda...4 2.2 Ålder, kön...5 2.3 Frånvaro...6 2.4 Pensionsavgångar...8 2.5

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 11 januari 2012 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 11 januari 2012 Plats: Sessionssalen, residenset,

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014

Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 9 december 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset, Vänersborg Tid: Kl. 9.30 Gemensam lunch för regionstyrelsens ledamöter och ersättare, kl.

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Primärvårdens läkarbemanning

Primärvårdens läkarbemanning Primärvårdens läkarbemanning Öppna jämförelser mellan landsting och driftsformer av primärvårdens försörjning av specialistläkare 2012 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 21 januari 2014

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 21 januari 2014 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 21 januari 2014 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 21 januari 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset,

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-09-22--23 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Vann Spa/hotell/konferens, Lingådde, 454 80 Brastad DATUM OCH TID måndag 22 och tisdag 23

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernstab HR Lisa Davidsson HR-strateg 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGSPLAN Datum 2015-03-09 Dnr 0900843 1 (14) Kompetensförsörjningsplan för 2015-2018 1. Inledning ska vara

Läs mer

Samhällsekonomisk utvärdering

Samhällsekonomisk utvärdering Utvärdering av sociala investeringar Samhällsekonomisk utvärdering Heltidsmodellen Östersund, 2014-08-25 Payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13 41 503 www.payoff.se Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013

Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013 Ledningskontoret HR-avdelningen 2014-03-17 Kompetensförsörjningsplan samt nuläge för Landstinget i Uppsala län 2013 Här växer kunskap och människor 2 (57) INNEHÅLL Sammanfattning HR-strategi sid 3 Landstingets

Läs mer

Årsredovisning 2014 Kommittén för rättighetsfrågor

Årsredovisning 2014 Kommittén för rättighetsfrågor Sida 1(22) Årsredovisning 2014 Kommittén för rättighetsfrågor 1. Sammanfattning Arbetet med fullmäktiges mål kring den fysiska tillgängligheten via TDtillgänglighetsdatabasen har under året gått enligt

Läs mer

2005 - ett bra och framåtsyftande år

2005 - ett bra och framåtsyftande år Årsredovisning 2005 2005 - ett bra och framåtsyftande år Landstingets verksamheter har under 2005 utvecklats väl. Det framgår av denna årsredovisning som sammanfattar den verksamhet som landstingets alla

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland

Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Revisionsrapport 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av landstingets arbete med kompetensförsörjning Innehåll Innehåll...0 Sammanfattning...1 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002

BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 Beställarförbundet DELTA Tjänsteutlåtande Dnr 2001/25 på Hisingen 2001-09-18 Sekretariatet, JJ BESTÄLLARFÖRBUNDET DELTA PÅ HISINGEN VERKSAMHETSPLAN 2002 I detta tjänsteutlåtande föreslås Beställarförbundet

Läs mer

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 17 juni 2014

Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen. 17 juni 2014 Handlingar till mötet i Vänersborg med regionstyrelsen för Västra Götalandsregionen 17 juni 2014 1 (3) Föredragningslista Sammanträde med regionstyrelsen den 17 juni 2014 Plats: Sessionssalen, Residenset,

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-05 HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN Tid onsdag 11 mars 2015 09:00 Plats Kallade Konserthuset Växjö Ordinarie ledamöter Charlotta Svanberg (S), ordförande Tryggve Svensson (V),

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Sekretariat FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) LANDSTINGSSTYRELSEN 2015-04-20 LK/150786 Plats Galaxen Landstingshuset Tid Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar -Region Värmland årsredovisning

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer

Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 10 maj 2013

Val av justeringsman att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras den 10 maj 2013 Föredragningslista Kommittén för rättighetsfrågors sammanträde den 2 maj 2013 Klockan: 9:15 c:a 16.00 Lokal: Scandic Crown i Göteborg Adress: Polhemsplatsen 3, 411 11. Lunch: kl. 12.00 13.00 Möten med

Läs mer

Inhyrd personal - läkarförsörjning

Inhyrd personal - läkarförsörjning Revisionsrapport Inhyrd personal - läkarförsörjning Augusti 2013 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag och

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer