Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen"

Transkript

1 RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1

2

3 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Boverket januari 2015

4 Titel: Delrapport 1. Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Utgivare: Boverket januari 2015 Upplaga: 1 Antal ex: 50 Tryck: Boverket internt ISBN tryck: ISBN pdf: Sökord: PBL kompetens, tillämpning, plan- och bygglagen, delrapport, genomförande, nätverk, informationsinsatser, Stöd till nationella utvecklingsprojekt, PBL-utbildning, PBL-nätverk Dnr: 1242/2014 Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Boverket 2015

5 3 Förord Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur arbetet med regeringsuppdraget - Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) har planerats och genomförts under Regeringsuppdraget genomförs i samverkan med Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Uppdraget består av 3 delar, stöd till nationella utvecklingsprojekt, PBL-utbildning för förtroendevalda/politiker och anställda på kommuner och länsstyrelser samt PBL-nätverk. I rapporten beskrivs de aktiviteter som genomförts under året inom uppdragets 3 delar. Rapporten är sammanställd av Elisabeth Guthagen, Lina Magnusson, Carl-Magnus Oredsson och Maria Rundqvist. Karlskrona januari 2015 Janna Valik Generaldirektör

6 Innehåll Förord... 3 Inledning... 5 Sammanfattning... 6 Del 1 - Stöd till nationella utvecklingsprojekt... 6 Del 2 PBL-utbildning... 7 Del 3 PBL-nätverk... 7 Organisation PBL Kompetens... 8 Budget PBL Kompetens... 8 Del 1 Stöd till nationella utvecklingsprojekt... 9 Uppdraget...9 Genomförande Planering Del 2 PBL-utbildning Genomförande Webbaserade utbildningsmoduler Förstudie webbaserad utbildning Utbildningsmaterial för förtroendevalda/politiker Planering Del 3 PBL-nätverk Uppdraget Genomförande Medverkan på nätverksträffar Fortsatt inriktning för nätverksträffar... 20

7 5 Inledning Boverket fick i mars 2014 regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-och bygglagen (2010:900). Uppdraget ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna, Lantmäteriet och SKL Sveriges kommuner och landsting. Under 2014 har Boverket diskuterat med samverkansparterna hur upplägg och genomförande av kompetensinsatserna ska ske för att skapa mesta möjliga nytta. PBL Kompetenssatsning har flera beröringspunkter med regeringsuppdraget Plattform för hållbar utveckling. Målgrupperna för uppdragen är delvis desamma och det finns stora möjligheter att utnyttja varandras nätverk i kunskapsspridning, informationsinsatser och externa arrangemang. Samarbete om externa arrangemang kan också stimulera till nya nätverk mellan yrkesaktiva som kanske inte annars skulle kommit i kontakt med varandra.

8 6 Sammanfattning Boverket fick i mars 2014 regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-och bygglagen (2010:900). Kompetensinsatsen ska pågå och genomföras i samverkan med Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Satsningen är en fortsättning av det arbete som bedrivits av utredningen Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87. Målet med kompetenssatsningen är att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. Regeringen avser att avsätta 10 miljoner 2014, 12 miljoner 2015 respektive Uppdraget består av tre delar: Stöd till nationella utvecklingsprojekt PBL-utbildning PBL-nätverk Del 1 - Stöd till nationella utvecklingsprojekt Kommunerna kan, så länge medel finns under sökperioden söka stöd för att ta fram metoder och arbetssätt för en mer enhetlig och effektiv tillämpning av PBL. Projekten ska ske i samverkan mellan kommuner. Länsstyrelser och andra aktörer bör bjudas in till medverkan. Resultat och erfarenheter ska sedan spridas till kommuner och länsstyrelser. Till stödet har en förordning och föreskrift tagits fram. Stöd kan sökas för hela den beräknade kostnaden för genomförandet av utvecklingsprojektet, dock maximalt med kronor per medverkande kommun. Den totala stödsumman för är 12 miljoner.

9 Sammanfattning 7 Beviljat stöd 2014 En första sökomgång har genomförts. Stödet trädde i kraft den 1 september och sista ansökningsdag 2014 var 10 september. Det inkom 29 ansökningar motsvarande 25 miljoner kronor. Totalt beviljades stöd till 13 projekt och totalt 41 kommuner samverkar i projekten. Den totala stödsumman som beviljades 2014 var 8 miljoner kronor. Stöd kommer även att beviljas för nya ansökningar i mars 2015 för 4 miljoner kronor. Del 2 PBL-utbildning Hösten 2013 fick Boverket ett regeringsuppdrag att utreda behovet av kompetensinsatser kring plan- och bygglagen och resulterade i rapporten Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan-och bygglagen, rapport 2014:3. Rapportens slutsatser från workshops, enkäter, djupintervjuer och referensgruppsmöten ligger till grund för PBL-utbildningens innehåll och utformning. Målgrupp för PBL-utbildningen PBL-utbildningen riktar sig till förtroendevalda/politiker samt anställda på kommuner och länsstyrelser. Utbildningen ska inte ersätta andra PBLutbildningar som till exempel högskoleutbildningar. Utbildning för förtroendevalda/politiker Enligt regeringsuppdraget ska en särskild utbildning riktad till förtroendevalda/politiker tas fram i samverkan med SKL. Ett sådant arbete påbörjades hösten 2014 och beräknas vara klart under första kvartalet PBL-utbildningen för anställda på kommuner och länsstyrelser PBL-utbildningen för anställda på kommuner och länsstyrelser planeras bestå av en webbaserad PBL-utbildning i kombination med fysiska möten på nätverksträffar. Utbildningen kommer att bestå av grund- och fördjupningsmoduler. Under hösten 2014 gjordes förberedelser för en upphandling för produktion av webbaserad utbildning. Under våren sker upphandlingen och de första delarna av PBL-utbildningen beräknas vara i drift september Del 3 PBL-nätverk I regeringsuppdraget ingår att vidareutveckla det PBL-nätverk som bildades under Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87. Stora delar av det nätverk som togs fram under Ny PBL på rätt sätt har visat sig vara inaktuellt på grund av att personerna antingen bytt arbete eller har gått i pension. Under hösten har Boverket därför arbetet med att definiera behovet av att skapa ett nytt PBL-nätverk. Det har även inkommit önskemål från Länsstyrelsen, Lantmäteriet och SKL att utnyttja befintliga nätverk som finns inom dessa myndigheter/organisationer. Boverket har därför under hösten deltagit på ett flertal seminarier och träffar arrangerade av Länsstyrelser, SKL samt andra arrangörer.

10 8 Organisation PBL Kompetens Projektet är omfattande med många korta avstämningstider vilket innebär att det krävs en god planering för alla parter som är involverade i projektet samt för att kompetenssatsingen ska få de effekter som avses i regeringsuppdraget. En extern styrgrupp för samverkan har skapats som haft möten med representanter från samverkansparterna ett antal gånger under hösten. Till den externa styrgruppen för samverkan har även en beredningsgrupp skapats med representanter från samverkansparterna. En projektgrupp för manusarbete till PBL-utbildningen skapades inom Boverket i början av hösten Budget PBL Kompetens För uppdraget är anslaget 10 miljoner konor 2014 och 12 miljoner Regeringen skriver i uppdraget att den avser även att avsätta 12 miljoner I uppdraget ingår bland annat att Boverket ska ta fram en budget för de tre delarna i uppdraget. I maj 2014 presenterade Boverket en budget för fördelning av medlen mellan uppdragets 3 delar under I det förslag som presenterades fördelades 2 miljoner kronor till kansli, 3 miljoner kronor till stöd till nationella utvecklingsprojekt, 4,5 miljoner kronor till PBL-utbildning och 0,5 miljoner kronor till PBL-nätverk. På grund av stort antal ansökningar till stödet till nationella utvecklingsprojekt ändrades budgeten så att 6 miljoner kronor gick till stödet och medlen för PBL-utbildningen minskades i motsvarande mån. Detta motiverades också med att upphandlingen av PBL-utbildningen tog längre tid än beräknat.

11 9 Del 1 Stöd till nationella utvecklingsprojekt Uppdraget Enligt regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-och bygglagen (2010:900) beskrivs del 1 stöd till nationella utvecklingsprojekt enligt följande: En förutsättning för förenklingar och en enhetlig tillämpning är att det utvecklas metoder och arbetssätt som baseras på den praktiska tillämpningen i kommuner och på länsstyrelser. Boverket får i uppdrag att fördela bidrag till kommuner för att skapa nationella utvecklingsprojekt som syftar till att dela erfarenheter av praktisk tillämpning från olika delar av landet. I Boverkets uppdrag ingår att ta emot förslag till projekt, utvärdera och fördela bidrag till kommuner. Länsstyrelsens kompetens bör tas tillvara i projekten och andra aktörer bör bjudas in till medverkan. Boverket ska inom ramen för uppdraget även analysera resultatet, sammanställa förbättringsförslag och idéer till effektiviseringar, dra slutsatser av projekten samt sprida erfarenheter och resultat genom vägledning och informationsinsatser. Genomförande 2014 Stödet till nationella utvecklingsprojekt syftar till att få fram metoder och arbetssätt som bidrar till en mer enhetlig och effektiv tillämpning av planoch bygglagen (PBL). Kommuner kan söka stödet för att genomföra olika projekt och ska genomföras i samverkan mellan kommuner. Länsstyrelser och andra aktörer bör bjudas in för att medverka i projekten. Inför genomförande av del 1 stöd till nationella utvecklingsprojekt har föreskrifter, ansökningsblanketter, informationsmaterial med mera tagits fram.

12 10 Boverkets föreskrifter (2014:4) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) är ett komplement till förordning (2014:835) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900). Genom föreskrifterna reglerar Boverket verkställigheten av den aktuella förordningen. För att stöd skulle kunna betalas ut under 2014 blev ansökningstiden bara 10 dagar. Anledning var att från det att beslut om beviljat stöd har tagits av Boverket har stödmottagaren 3 månader på sig att starta projektet. Enligt förordningen betalas stödet ut när anmälan om projektstart inkommit. Det var därför viktigt att sista ansökningsdag var den 10 september 2014 så att medel skulle kunna betalas ut innan årets slut. Stöd kan sökas för hela den beräknade kostnaden. Stödet uppgår dock till maximalt kronor per medverkande kommun. Trots den korta ansökningstiden att söka stödet var intresset stort bland kommunerna. Totalt inkom 29 ansökningar motsvarande 25 miljoner kronor. Den 15 september beslutade Boverket om att bevilja stöd till 13 av de inkomna projekten till en summa av 8 miljoner kronor. I de 13 projekten medverkar sammanlagt 41 kommuner. 75 procent av stödsumman betalas ut i samband med projektstart efter anmälan av mottagaren och resterande 25 procent betalas ut i samband med att projektet slutredovisas till Boverket. På Boverkets webbplats finns en beskrivning av de 13 projekt som fått beviljat stöd under 2014, se länk. -kring-plan--och-bygglagen/stod-till-utvecklingsprojekt /hittaprojekt/ I Boverkets uppdrag ingår att resultaten från projekten ska spridas till anställda på kommuner och länsstyrelser som arbetar med tillämpning av PBL. Detta arbete kommer att ske kontinuerligt under uppdragets genomförandetid på till exempel nätverksträffar, seminarium och på Boverkets webbplats. Enligt förordningen är 1 september 2016 sista datum för slutredovisning av projekt, om inte Boverket har angett ett tidigare datum i beslutet om beviljande av stöd. Av de påbörjade projekten som beviljades stöd i september 2014 anger 5 av de 13 projekten att de beräknas vara klara under Planering 2015 Intresset för stödet har varit mycket stort i kommunerna under Enligt de indikationer Boverket fått kommer det även att vara ett stort intresse att söka medel nästa sökomgång. Den korta ansökningstiden 2014 gjorde att ett många kommuner inte hann få in en ansökan. Flera av de 16 projekt som inte beviljades stöd förra gången kommer enligt de indikationer vi fått troligtvis att bearbeta sin ansökan och skicka in en ny ansökan nästa stödomgång. Sista ansökningsdag för 2015 är den 24 februari. Beslut om vilka projekt som får stöd fattas den 17 mars Stödsumman för beviljande av stöd 2015 är 4 miljoner kronor. Det stora sökintresset i relation till den summa medel som finns att tillgå för utbetalande av stöd talar för att det

13 Del 1 Stöd till nationella utvecklingsprojekt 11 även nästa sökomgång kommer att vara betydligt fler ansökningar än vad det finns medel. Boverket har tagit fram urvalskriterier för att kunna prioritera ansökningarna. För stödet till nationella utvecklingsprojekt var totalt 12 miljoner kronor avsatt för hela uppdragets genomförandetid. Det innebär att om 4 miljoner kronor beviljas i stöd den 17 mars 2015 kommer detta vara det sista tillfället då stöd beviljas.

14 12 Del 2 PBL-utbildning Uppdraget Enligt regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-och bygglagen (2010:900) beskrivs del 2 PBL-utbildning enligt följande: Att handlägga plan- och byggärenden kräver, förutom grundläggande sakkunskaper och färdigheter, insikt och förståelse för roller och ansvarsfördelning inom PBL-systemet. Boverket får i uppdrag att tillhandahålla en samordnad och systematisk introduktionsutbildning för nyanställd personal inom kommuner och länsstyrelser med ansvar för handläggning inom PBL-området. Utbildningsmaterial för kommunala politiker om PBL och PBL:s möjligheter för den kommunala planeringen ska tas fram i samråd med SKL. Genomförande 2014 Under hösten 2013 genomförde Boverket ett regeringsuppdrag Att genomföra kompetenssatsning i plan- och bygglagen (Rapport 2014:3 Syftet med uppdraget var att kartlägga behovet av kompetenssatsning inom PBL, vilka målgrupper, vilka ämnen som bör ingå i en sådan samt på vilket sätt utbildningarna bör genomföras. Kartläggningen genomfördes med workshops med anställda på kommuner och länsstyrelser som arbetar med PBL-ärenden. Deltagarna på workshopsen var både erfarna handläggare med många års erfarenhet och handläggare med högst två års erfarenhet av PBL-handläggning. Det gjordes även enkäter och intervjuer med chefer på kommuner, länsstyrelser och byggherrar för att kartlägga behovet av kompetenssatsning inom PBL. Gemensamt för samtliga grupper var att de önskade en webbaserad PBL-utbildning som kombineras med fysiska träffar.

15 Del 2 PBL-utbildning 13 Webbaserade utbildningsmoduler En webbaserad utbildning med ett kvalitetssäkrat PBL-innehåll garanterar samma information till hela landet och goda förutsättningar för en bred spridning av utbildningsmaterialet tack vare flexibiliteten för när, hur och var man kan ta del av utbildningen. En webbaserad utbildning kan även vara tillgänglig för konsulter som i praktiken behöver ha samma PBLkunskaper som en kommunal tjänsteman i framtagande av till exempel och översiktsplaner och detaljplaner. Förstudie webbaserad utbildning Under sommaren 2014 gjordes en förstudie för att få en djupare förståelse för hur en webbaserad PBL-utbildning skulle kunna genomföras med fokus på målgruppen anställda på kommuner och länsstyrelser samt politiker. Förstudien bestod av en inventering och analys av 12 webbutbildningar producerade av myndigheter, företag och organisationer. Syftet med förstudien var att få en överblick över hur en webbaserad utbildning kan utformas. Dessutom gjorders ett antal intervjuer för att få en bild av redan genomförda och producerade utbildningar på olika myndigheter och organisationer. Resultatet av inventeringen och intervjuerna blev ett viktigt underlag för den fortsatta planeringen. En stor del av höstens arbete har bestått av att skapa förståelse och erfarenheter av hur denna typ av utbildning kan utformas, genomföras och förvaltas. Förberedelser för webbaserad utbildning. Foto: Boverket Utbildningsmaterial för förtroendevalda/politiker I regeringsuppdraget ingår att utforma ett utbildningsmaterial för förtroendevalda/politiker i landets kommuner om PBL och PBL:s

16 14 möjligheter för den kommunala planeringen. Utbildningsmaterialet har tagits fram i samverkan med SKL. Utgångspunkten har varit att utbildningsmaterialet ska vara webbaserat och utformat i ett antal kortare utbildningsmoduler (ca 20 min per modul) som kan genomföras i grupp under en del av till exempel ett nämndsammanträde. Utbildningen kan även göras individuellt. I början av september startade Boverkets arbete med att ta fram manusunderlag till utbildningen. Den webbaserade PBL-utbildningen är uppdelad i fem moduler. Som komplement till den webbaserade utbildningen kommer det även att finnas ett powerpointmaterial efter önskemål från samverkansparter. Under oktober månad genomfördes en upphandling av leverantör av webbaserad utbildning och under november mars 2015 kommer det pågå ett arbete med produktion av utbildningen. Utbildningen för förtrondevalda planeras att vara klar till slutet av mars 2015 och kommer att förmedlas via Planering 2015 Det första kvartalet 2015 kommer till stor del att innehålla planering av de kommande utbildningsmodulerna för anställda på kommuner och länsstyrelser. En upphandling beräknas starta i januari för framtagning av utbildningsmoduler (e-learning). Inventering av utbildningens innehåll gjordes under hösten inom Boverket och vid de träffar som Boverket medverkade i samarbetet med SKL och länsstyrelser. Det materialet tillsammans med Boverkets framtagna underlag ska under våren bearbetas för att skapa ett faktainnehåll till manus för PBL-utbildningen. En första grundläggande utbildningsdel för anställda i kommun och länsstyrelser i PBL planeras vara klar i september/oktober 2015 och fler delar i utbildningen kommer sedan att tillkomma under Produktionstider för e-learning med interaktivitet är cirka fyra månader. Faktabearbetning av texter och manus kan påbörjas innan men själva produktionsdelen kan komma igång först under våren. Ett annat förarbete är att via referensgrupper och andra intressenter ta fram hur fördjupningsdelarna kan byggas upp. Parallellt med detta fortsätter under våren bearbetning av material och teknisk uppbyggnad av den webbaserade PBL-utbildningen för förtroendevalda/politiker.

17 Del 2 PBL-utbildning 15 Arbete med utbildningsmaterial. Foto: Boverket

18 16 Del 3 PBL-nätverk Uppdraget Enligt regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-och bygglagen (2010:900) beskrivs del 3 PBL-nätverk enligt följande: Ett nationellt nätverk av PBL-experter skapades av utredningen Ny PBL på rätt sätt, som stöd i deras arbete med att föra ut den nya lagen. Regeringen anser att nätverket är en viktig resurs för fortsatt kvalitetssäkring av olika insatser för att främja en god tillämpning av PBL, för erfarenhetsutbyte samt för att på ett enhetligt sätt föra ut utbildnings- och informationsinsatser i kommuner. Boverket får i uppdrag att upprätthålla och vidareutveckla nätverket och samt att arrangera en årlig sammankomst med nätverket Forum PBL. Genomförande 2014 I regeringsuppdraget ingår att vidareutveckla det PBL-nätverk som bildades under Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87). Stora delar av det nätverk som togs fram under Ny PBL på rätt sätt har visat sig vara inaktuellt på grund av att personerna antingen bytt arbete eller har gått i pension. Under hösten har Boverket därför arbetet med att definiera behovet av att skapa ett nytt PBL-nätverk alternativt utveckla det nätverk som finns kvar från Ny PBL på rätt sätt. Efter diskussioner med våra samverkansparter i uppdraget har det framkommit önskemål från Länsstyrelsen, Lantmäteriet och SKL att utnyttja befintliga nätverk som finns inom dessa myndigheter/organisationer istället för att skapa nya nätverk. Boverket hade för avsikt att hålla fyra regionala träffar i november 2014 på olika platser i Sverige samt hålla en avslutande nationell nätverksträff i Stockholm i början på december På dessa träffar skulle huvudsyftet vara att anordna workshops för att definiera vilka fördjupade kunskaper målgruppen ansågs sig behöva inom PBL. Nätverksträffarnas fokus skulle ha varit en fördjupad fortsättning på den

19 Del 3 PBL-nätverk 17 kartläggning som gjordes hösten 2013 i regeringsuppdraget Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen, Boverkets Rapport 2014:3. När planeringen av de regionala nätverksträffarna påbörjades (i samverkan med Länsstyrelsen, SKL och Lantmäteriet) framkom dock tydligt att Boverket inte bör skapa något nytt nätverk eller anordna egna nätverksträffar. I stället föreslogs från samverkansparterna att använda redan befintliga nätverk och inplanerade träffar som till exempel länsstyrelserna arrangerar. Boverket har därför inte arrangerat någon egen nationell nätverksträff-utan medverkat på olika typer av konferenser/seminarier/träffar under hösten 2014 som arrangerats av Länsstyrelsen, SKL eller andra arrangörer. Detta har varit mycket uppskattat och resulterat i bra inspel till den fortsatta planeringen av kompetensinsatserna. Boverket avser att även delta på sådana arrangemang under Diskussioner och inspel till innehållet i PBL-utbildningen, Luleå Foto: Susanne Lindholm Medverkan på nätverksträffar 2014 Inom ramen för uppdraget har Boverket medverkat vid ett flertal tillfällen. Plan- och bostadsdagarna, maj, Kiruna. Arrangör: Länsstyrelsen Norrbotten Deltagare och målgrupp: Plan- och bostadsdagarna riktar sig huvudsakligen till tjänstemän på samtliga länsstyrelser. Medverkande: Boverket medverkade bland annat med information om PBL Kompetens. FSB:s informations- och utbildningsdagar, maj, Luleå Arrangör: Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, FSB. Medverkande: Boverket medverkar med information och utbildning om aktuella ändringar i lagstiftningen samt information om aktuella rättsfall.

20 18 Information om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpningen av PBL, 26 juni, Stockholm Arrangör: Boverket Deltagare och målgrupp: tjänstemän inom planering och byggande hos kommuner och länsstyrelser. Medverkande: Boverket informerade om regeringsuppdraget med tyngdpunkt på stödet. Sveriges planerares riksförbund, augusti, Ronneby Arrangör: Sveriges planerares riksförbund Deltagare och målgrupp: tjänstemän inom planering hos kommuner, länsstyrelser och konsulter. Medverkande: Boverket informerade om regeringsuppdraget PBL Kompetens. FSBS utbildningsdagar, september, Uppsala Arrangör: Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare, FSBS Deltagare och målgrupp: Målgruppen är tjänstemän på landets kommuner som arbetar inom byggnadsnämndsområdet, politiker i byggnadsnämnder och också tjänstemän på landets länsstyrelser som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor. Medverkande: Boverket medverkar med information och utbildning om vad Boverket gör och om vad som är på gång (t.ex. Propositioner och kommande lagändringar, Utredningar SOU, Regeringsuppdrag till Boverket, Boverkets arbete med föreskrifter och allmänna råd, Kunskapsbanken) samt deltog i expertpanelen. Boverkets byggråd, 23 september, Karlskrona Arrangör: Boverket Deltagare och målgrupp: Representanter från bygg- och fastighetssektorn. Medverkande: Boverket informerade om regeringsuppdraget PBL Kompetens. FSB:s länsombudsmöte, 2-3 oktober, Stockholm Arrangör: Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, FSB Medverkande: Boverket medverkar med information och utbildning om aktuella ändringar i lagstiftningen samt information om aktuella rättsfall. Boverkets webbseminarium, 7 oktober En föränderlig PBLkulturvärden, buller och en enklare planprocess. Seminariet med inriktning planering tog bland annat upp kulturvärden i planeringen. Arrangör: Boverket Deltagare och målgrupp: kommunala tjänstemän inom planering och byggande Medverkande: Boverkets rättschef Yvonne Svensson berättade bland annat om en enklare planprocess (ny process från 1/1 2015). En del av

21 Del 3 PBL-nätverk 19 webbseminariet handlade om information om regeringsuppdraget PBL kompetens. Bostäder för Unga i Umeå 16 oktober, Umeå inriktning på nyligen genomförda förenklade regler för byggandet och ombyggnation av små bostäder. Arrangörer: Umeå universitet, Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun och Akademiska Hus. Deltagare: branschen, kommunanställda med fokus på plan-och byggfrågor. Medverkande: Boverket medverkade som föreläsare inom buller och BBR (Boverkets byggregler). Samhällsbyggnadsdagarna, oktober, Stockholm samhällsbyggnad, teknik, juridik, exploateringsfrågor. Arrangörer: Nätverksorganisationen Samhällsbyggarna. Deltagare och målgrupp: Lantmätare, civilingenjörer mm som arbetar med samhällsbyggnad Medverkande: Boverket var medarrangör och hade en monter i utställningshallen med bland annat information om PBL Kompetens. Träff med länsjuristerna i Malmö, 5 november, Malmö Arrangör: Länsstyrelsen Skåne Deltagare: konferens för samtliga länsstyrelsers jurister. Konferensen är ett forum för såväl information, uppdateringar som meningsutbyte Medverkande: Boverket medverkar med information avseende pågående PBL-utredning (Effektiv och rättsäker PBL-överprövning) och dess framskridande och status samt en föreläsning om Attefallsreglerna och dess konsekvenser. SGBC 14, november, Stockholm stadsplanering, hållbarhet och miljöfrågor. Arrangörer: Sweden green Buildings council och Stockholms stad. Deltagare och målgrupp: alla som arbetar med stadsplanering, hållbarhet, miljöfrågor samt bygg- och fastighetsfrågor inom offentlig förvaltning, kommuner och näringsliv. Medverkande: Boverket medverkade med bland annat sakkunnig buller, hållbara städer samt medverkande från regeringsuppdraget PBL Kompetens. Boverket hade en monter i utställningshallen med bland annat information om PBL Kompetens. Seminarium SKL Bygglov 2014, 17 november, Stockholm - fokus på seminariet var aktuella frågor om lov, byggande och tillsyn. Arrangör: SKL Deltagare: bygglovchefer eller motsvarande Medverkande: Boverket deltog med sakkunnig tillsyn samt information om PBL Kompetens. Under dagen genomfördes ett längre diskussionspass kring vad inom PBL som kompetensinsatser behövs.

22 20 Boverkets webbseminarium, 27 november Ändrade byggregler, kulturvärden och ombyggnad Ett webbseminarium för byggnaden. Arrangör: Boverket Deltagare och målgrupp: kommunala tjänstemän inom planering och byggande Medverkande: Boverket informerade bland annat om ändrade regler i BBR. Plan-, bygg- och bostadsdagarna 9-10 december, Luleå Arrangör: Länsstyrelsen Norrbotten och kommunförbundet Norrbotten. Deltagare: kommuner tjänstemän & politiker i Norrbotten med inriktning på plan- och byggfrågor, länsstyrelsen samt privat sektor. Medverkande: Boverket medverkade med flera föreläsare inom områdena detaljplaneprocessen från 1 januari 2015, planbestämmelser detaljplan, BBR samt buller. Boverket medverkade även på open space sessioner där medverkande på konferensen fick diskutera samt få svar på sina frågor från Boverkets sakkunniga. Boverket höll även en Open Space- övning som handlade om en fördjupad fortsättning på den kartläggning som gjordes hösten 2013 i regeringsuppdraget Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen, Boverkets Rapport 2014:3. Fortsatt inriktning för nätverksträffar Boverket kommer fortsätta att delta på olika nätverksträffar som arrangeras i landet. Boverket prioritetar att medverka i de nätverk som riktar sig till kommuner och länsstyrelser. Boverket har ställt förfrågan till samtliga länsstyrelser i Sverige, SKL och Lantmäteriet om behov av medverkan av PBL Kompetens på de nätverksträffar som de kommer att arrangera under Boverket prioriterar att medverka på träffar med PBL-frågor i fokus för att nå målgruppen för uppdraget. Flera länsstyrelser och kommunförbund har svarat på förfrågan och nedan följer en sammanställning av redan inbokade tillfällen där Boverket planerar att medverka. En kartläggning gjordes hösten 2013 i samband med regeringsuppdraget Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen, Boverkets Rapport 2014:3. Där framkom det bland deltagarna i workshops, enkäter och intervjuer att bästa sättet att höja sin kompetens inom plan- och bygglagstiftningen var via webbaserad utbildning och fysiska träffar. Vid fysiska träffar var önskan att kunna diskutera olika konkreta fall där tillämpningen av PBL kan upplevas som svår. I PBL Kompetens finns ett tänkt scenario att deltagare som har gått någon av utbildningsmodulerna därefter får möjlighet att träffas på en nätverksträff för att diskutera hur PBL- tillämpningen kan bli mer enhetlig och fungera bättre. Boverket kommer därför förutom att medverka på till exempel länsstyrelsernas kommunträffar eller andra arrangemang, att anordna nätverksträff i samband med att webbaserade utbildningsmoduler lanseras hösten Boverket kommer under början av 2015 ta fram en planering för hur detta kan genomföras. Alternativt kompletteras

23 Del 3 PBL-nätverk 21 konventet inom plattformen för Hållbara städer (Boverkets uppdrag tillsammans med 5 andra myndigheter) med ytterligare en dag som motsvarar nätverksträff inom regeringsuppdraget för PBL kompetens. Boverket planerar bland annat att medverkat vid följande tillfällen under Tillsynsvägledningsdag för kommunernas byggnadsnämnder, 15 januari, Jönköping Arrangör: Länsstyrelsen i Jönköpings och Kronobergs län Deltagare: Riktar sig till kommunala handläggare inom bygg- och tillsynsfrågor. Medverkande: Boverket medverkar med sakkunnig inom OVK samt med information om regeringsuppdraget PBL kompetens. Öppet hus för kommunerna på planenheten, 29 januari, Stockholm Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm. Deltagare: Riktar sig till detaljplanehandläggare på kommunerna i Stockholms län. Medverkande: Boverket medverkar med sakkunniga inom detaljplanprocessen från 1 januari 2015 samt planbestämmelser detaljplan samt med information om regeringsuppdraget PBL kompetens. Sydlov Tillsyn, 2 mars, Hässleholm Arrangör: Länsstyrelsen i Skåne. Deltagare: Riktar sig till kommunala handläggare inom bygg- och tillsynsfrågor i Skåne. Medverkande: Boverket medverkar med sakkunnig inom Tillsyn samt med information om regeringsuppdraget PBL kompetens. Tillsyn, 12 mars, Gävle Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg och Dalarna. Deltagare: Riktar sig till handläggare inom bygg- och tillsynsfrågor på kommunerna i Gävleborg och Dalarna. Medverkande: Boverket medverkar med sakkunnig inom tillsyn samt med information om regeringsuppdraget PBL kompetens. Planerardagen 2015, 10 april, Stockholm, Sveriges arkitekter Arrangör: Sveriges arkitekter Deltagare: Riktar sig till verksamma inom planering, arkitektur, landskapsarkitektur (kommun, länsstyrelen och privat). Medverkande: Boverket kommer troligtvis att delta med ett pass innehållande information om PBL Kompetens samt information om Plattformen för hållbara städer. Boverkets rättschef Yvonne Svensson deltar även under dagen med ett pass om PBL. Bra planer och Bygglov, 10 april, Jönköping Arrangör: Länsstyrelsen Jönköping Deltagare: Riktar sig till kommunala handläggare inom plan- och byggfrågor i Jönköpings län.

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) RAPPORT 2016:1 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) iiregeringen Regeringsbeslut 1114 2016-12-14 N2016/07801/PBB Näringsdepartemen~t Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Regeringens

Läs mer

Planeringsförenklande åtgärder II

Planeringsförenklande åtgärder II Rapport 2013:26 REGERINGSUPPDRAG Planeringsförenklande åtgärder II slutrapportering av regeringsuppdrag, redovisning av kunskapsspridning Planeringsförenklande åtgärder II slutrapportering av regeringsuppdrag,

Läs mer

Beräkningsguide för byggsanktionsavgifter

Beräkningsguide för byggsanktionsavgifter Lina Magnusson Beräkningsguide för byggsanktionsavgifter Beräkningsguide för byggsanktionsavgifter Krångliga formler Tidstjyv Felaktiga uträkningar beslut upphävs i högre instans. http://www.boverket.se/secure/cms/#context=epi.cms.contentdata:///15793

Läs mer

Regeringsuppdrag Kompetensinsatser kring PBL 2014-2016

Regeringsuppdrag Kompetensinsatser kring PBL 2014-2016 Regeringsuppdrag Kompetensinsatser kring PBL 2014-2016 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring planoch bygglagen Maria Rundqvist Carl-Magnus Oredsson 2014-11-18 Sida 2 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser

Läs mer

2011-06-16. Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01

2011-06-16. Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 2011-06-16 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter hösten 2011 Detta är en samlad beskrivning av utbildningsaktiviteterna

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016 RAPPORT 2016:23 Delårsrapport 2016 Delårsrapport 2016 Titel: Delårsrapport 2016 Rapportnummer: 2016:23 Utgivare:, augusti 2016 Upplaga: 1 Tryck: ISBN tryck: 978-91-7563-400-5 ISBN pdf: 978-91-7563-401-2

Läs mer

Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef

Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef Olika sorters bindande regler Lag Riksdagen (bindande) t ex Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken Förordning Regeringen (bindande)

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Lagförändringar januari 2015 Prop. 2013/14:126 Förenklingar i detaljplaneprocessen underlättar byggandet 1/1-2015 Plan- och bygglagen görs tydligare för bättre tillämpning

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900)

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Boverket. Plan för uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen Regeringskansliet

Boverket. Plan för uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen Regeringskansliet Boverket Myndigheten för samhållsplanering, byggande och boende Datum 2017-02-17 3.4.1 Diarienummer 4756/2016 Ert diarienummer N2016/07801/PBB Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Plan

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen

Tillsynsvägledningsplan Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen Tillsynsvägledningsplan 2013-2015 Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen Förord Den 2 maj 2011 infördes en ny plan- och bygglag (PBL) med tillhörande

Läs mer

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan.

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Version 151113 Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Bakgrund Under 2014 kom 7049 ensamkommande barn till Sverige

Läs mer

Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen. Lars Brask och Stig Åkerman

Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen. Lars Brask och Stig Åkerman Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen Lars Brask och Stig Åkerman Uppdraget Kartlägga vilken kompetens som är önskvärd för att handlägga byggfrågor i

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Boverket december 2013 Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter

Läs mer

Så arbetar Boverket med stöd för kontrollplaner. Thomas Norman Byggnadsingenjör Plan & bygg - Boverket

Så arbetar Boverket med stöd för kontrollplaner. Thomas Norman Byggnadsingenjör Plan & bygg - Boverket Så arbetar Boverket med stöd för kontrollplaner Thomas Norman Byggnadsingenjör Plan & bygg - Boverket Bakgrund 18 mars 2010 Regeringens proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag Bild: Boverket

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) RAPPORT 2016:31 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Slutrapport Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Slutrapport Titel:

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

Språngbräda för ny plan- och bygglag. Kerstin Hugne, projektledare

Språngbräda för ny plan- och bygglag. Kerstin Hugne, projektledare Språngbräda för ny plan- och bygglag Kerstin Hugne, projektledare Fakta om Boverket 200 medarbetare med kompetens inom bland annat samhällsplanering, teknik, arkitektur, juridik och ekonomi. Miljödepartementet

Läs mer

Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu)

Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu) Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu) Boverkets informationspaket 2014-2016 Andreas Lidholm Länsarkitekt/funktionschef

Läs mer

Kommande regeländringar. Yvonne Svensson Rättschef

Kommande regeländringar. Yvonne Svensson Rättschef Kommande regeländringar Yvonne Svensson Rättschef Fem aktuella lagändringar och lagförslag Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd Fler bostäder åt unga

Läs mer

Processen för detaljplan från 1 januari Enligt propositionen En enklare planprocess 2013/14:126, reviderad enligt Civilutskottets betänkande

Processen för detaljplan från 1 januari Enligt propositionen En enklare planprocess 2013/14:126, reviderad enligt Civilutskottets betänkande Processen för detaljplan från 1 januari 2015 - Enligt propositionen En enklare planprocess 2013/14:126, reviderad enligt Civilutskottets betänkande 2013/14:CU31 Detaljplaneprocessen enligt 5 kap. PBL från

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

PBL dagen 27 september 2016

PBL dagen 27 september 2016 PBL dagen 27 september 2016 9.00 Välkommen! 9.10 Se plan och bygglagens möjligheter för ett ökat bostadsbyggande! 9.30 Catwalk på scenen. Metoder och arbetssätt tips och trix från nationella utvecklingsprojekt

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Lina Magnusson, Klara Falk och Karl Evald

Lina Magnusson, Klara Falk och Karl Evald Lina Magnusson, Klara Falk och Karl Evald Regeringsuppdrag PBL Kompetens Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen. Bild: Boverket Del 1 nationella utvecklingsprojekt Syftet med

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket

Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning 2015 Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket Uppföljningsarbetet Insamling av material: enkäter till länsstyrelser (100 %) och kommuner (92

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2017 2018 och uppföljning av 2016 års aktiviteter Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Varför ny PBL? - Förenkling och effektivisering av processerna - Ökad förutsägbarhet, bättre tillämpning -

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Regeringens bostadspolitik

Regeringens bostadspolitik Regeringens bostadspolitik Samhällsplaneringsdagarna i Västerbotten 19 oktober 2017 Statssekreterare Alf Karlsson Näringsdepartementet 1 Lågt byggande under lång tid Färdigställda bostäder och befolkningsökning

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Boverket Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015)

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51 177 Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) Dnr 2015-A0172 Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta miljö- byggnadsnämndens

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Höstkonferens Planprocessen

Höstkonferens Planprocessen Höstkonferens 2014 Planprocessen Standardförfarande Normalfallet Utökat förfarande Kriterier Inte förenlig med översiktsplanen eller Länsstyrelsens granskningsyttrande (krävs dock inte uttalat stöd i ÖP)

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag. M 2010:01 www.nypbl.se

Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag. M 2010:01 www.nypbl.se Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 www.nypbl.se Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år 2012 Detta är en samlad beskrivning av utbildningsaktiviteterna

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Rapport 2014:3 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen

Rapport 2014:3 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen Rapport 2014:3 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen Boverket januari 2014 Titel: Uppdrag att förbereda

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Stig Åkerman och Yvonne Svensson

Stig Åkerman och Yvonne Svensson Stig Åkerman och Yvonne Svensson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle Boverket informerar Certifierade sakkunniga Kontrollansvariga Energideklarationer BBR 2013, EKS CPR 1 juli 2013

Läs mer

Ny PBL på rätt sätt. Slutrapport av Utredningen om kompetensinsatser gällande en ny plan- och bygglag. Stockholm 2012 SOU 2012:87

Ny PBL på rätt sätt. Slutrapport av Utredningen om kompetensinsatser gällande en ny plan- och bygglag. Stockholm 2012 SOU 2012:87 Ny PBL på rätt sätt Slutrapport av Utredningen om kompetensinsatser gällande en ny plan- och bygglag Stockholm 2012 SOU 2012:87 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Sammanfattande PM om bidraget för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Sammanfattande PM om bidraget för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder Sammanfattande PM om bidraget för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder Vägledning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Nu är det dags att söka stöd för att bygga och renovera!

Nu är det dags att söka stöd för att bygga och renovera! Nu är det dags att söka stöd för att bygga och renovera! Läs mer om de statliga stöd som finns för att bygga hyresrätter eller studentbostäder, bygga bostäder för äldre, renovera och energieffektivisera.

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål

Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Projekt: Uppstart Giftsamverkan Skåne Inledning, syfte och mål Kemikalieproduktionen i världen ökar kraftigt. På cirka 50 år har den ökat från under tio miljoner ton till över 400 miljoner ton per år.

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan

ANSÖKAN medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan ANSÖKAN 2014 37-medel för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan För information och tips om hur ansökan ska fyllas i; se Vägledning

Läs mer

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild Information om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Bild I denna broschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigade och hur stöd

Läs mer

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 inklusive underlag för 2016 Organisation Styrgrupp Samordnare Nätverk Byggchefer Bygghandläggare Presidie- och handläggarträffar Projekt Utbildning Fastställd

Läs mer

Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus!

Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus! Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus! Det som är nödvändigt för några, underlättar för många och är bra för alla Ett tillgängligt samhälle är en förutsättning för att alla ska kunna delta

Läs mer

Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning?

Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning? Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning? Boverket Klimatanpassningsuppdrag I regleringsbrev 2008 får Boverket ett särskilt uppdrag att utveckla metoder för och redovisa

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

Förtydligande underlag till uppdraget om att genomföra en förstudie om utvecklingssatsning för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i länen

Förtydligande underlag till uppdraget om att genomföra en förstudie om utvecklingssatsning för att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i länen MISSIV Datum -03-11 Dnr 800-3267-2012 1(1) Utbildningsdepartementet, elektroniskt via registrator@education.ministry.se Förtydligande underlag till uppdraget om att genomföra en förstudie om utvecklingssatsning

Läs mer

PBL kunskapsbanken. PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10

PBL kunskapsbanken. PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10 PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10 Uppföljning tillsyn - Boverket 1 av 1 2014-04-08 16:47 Boverket har i uppgift att årligen samla in och sammanställa

Läs mer

Tillämpning av nya PBL-bestämmelserna 2015

Tillämpning av nya PBL-bestämmelserna 2015 Tillämpning av nya PBL-bestämmelserna 2015 Hur skapa en enklare planprocess och effektivare plangenomförande i praktiken för ökat bostadsbyggande? 28-29 maj 2015 Stockholm UR KONFERENSENS INNEHÅLL: ä Nya

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen bidrag till förstudier om boende för äldre Bo bra på äldre dar Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Ansvarig informatör: Lisbeth Säther Ansvarig

Läs mer

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013

Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 GENOMFÖRANDEPLAN 2013-03-22 1 (5) Dnr 12/6955 Ekonomi och styrning Malin Svanberg Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten ÖK 2013 1. Delprojekt Välfärdsutveckling genom

Läs mer

Energimyndighetens kompetenshöjande insats för nära-nollenergibyggnader

Energimyndighetens kompetenshöjande insats för nära-nollenergibyggnader Energimyndighetens kompetenshöjande insats för nära-nollenergibyggnader Avdelningen för Energieffektivisering Enheten för resurseffektiva byggnader Energiting Sydost 2015-11-12 Carin Råberger Bakgrund

Läs mer

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Regionala dialoger inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Det finns behov och en efterfrågan av medarbetare med eftergymnasial

Läs mer

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Götene kommun.

Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Götene kommun. BESLUT 1(2) Naturvårds- och Fiskeenheten Götene kommun Bygg- och Miljökontoret Att. Birgitta Gärdefors 533 80 Götene Statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt, Götene kommun. BESLUT Beviljade projekt

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 75% Nej 12% Nej 25% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

ANSÖKAN a-medel -med vägledning

ANSÖKAN a-medel -med vägledning ANSÖKAN 2016 37a-medel -med vägledning Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) Sökande kommun/projektägare:

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa

Utdrag. Godkännande av en överenskommelse om intensifierat samverkansarbete för barn och ungas psykiska hälsa Socialdepartementet Utdrag Protokoll I:10 vid regeringssammanträde 2011-06-22 S2006/9394/FS (delvis) S2008/2827/FS (delvis) S2008/7907/FS (delvis) S2011/6057/FS Godkännande av en överenskommelse om intensifierat

Läs mer

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning EM4000 W-4.0, 2010-11-17 Datum: 2016-05-17 Dnr: 2016-4714 1 (5) Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning Bakgrund Regeringen avsätter 25 miljoner

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer Tryggare skolor för unga hbtq-personer Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer 1 Öppna Skolan! Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer