Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen"

Transkript

1 RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1

2

3 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Boverket januari 2015

4 Titel: Delrapport 1. Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Utgivare: Boverket januari 2015 Upplaga: 1 Antal ex: 50 Tryck: Boverket internt ISBN tryck: ISBN pdf: Sökord: PBL kompetens, tillämpning, plan- och bygglagen, delrapport, genomförande, nätverk, informationsinsatser, Stöd till nationella utvecklingsprojekt, PBL-utbildning, PBL-nätverk Dnr: 1242/2014 Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Boverket 2015

5 3 Förord Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur arbetet med regeringsuppdraget - Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) har planerats och genomförts under Regeringsuppdraget genomförs i samverkan med Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Uppdraget består av 3 delar, stöd till nationella utvecklingsprojekt, PBL-utbildning för förtroendevalda/politiker och anställda på kommuner och länsstyrelser samt PBL-nätverk. I rapporten beskrivs de aktiviteter som genomförts under året inom uppdragets 3 delar. Rapporten är sammanställd av Elisabeth Guthagen, Lina Magnusson, Carl-Magnus Oredsson och Maria Rundqvist. Karlskrona januari 2015 Janna Valik Generaldirektör

6 Innehåll Förord... 3 Inledning... 5 Sammanfattning... 6 Del 1 - Stöd till nationella utvecklingsprojekt... 6 Del 2 PBL-utbildning... 7 Del 3 PBL-nätverk... 7 Organisation PBL Kompetens... 8 Budget PBL Kompetens... 8 Del 1 Stöd till nationella utvecklingsprojekt... 9 Uppdraget...9 Genomförande Planering Del 2 PBL-utbildning Genomförande Webbaserade utbildningsmoduler Förstudie webbaserad utbildning Utbildningsmaterial för förtroendevalda/politiker Planering Del 3 PBL-nätverk Uppdraget Genomförande Medverkan på nätverksträffar Fortsatt inriktning för nätverksträffar... 20

7 5 Inledning Boverket fick i mars 2014 regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-och bygglagen (2010:900). Uppdraget ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna, Lantmäteriet och SKL Sveriges kommuner och landsting. Under 2014 har Boverket diskuterat med samverkansparterna hur upplägg och genomförande av kompetensinsatserna ska ske för att skapa mesta möjliga nytta. PBL Kompetenssatsning har flera beröringspunkter med regeringsuppdraget Plattform för hållbar utveckling. Målgrupperna för uppdragen är delvis desamma och det finns stora möjligheter att utnyttja varandras nätverk i kunskapsspridning, informationsinsatser och externa arrangemang. Samarbete om externa arrangemang kan också stimulera till nya nätverk mellan yrkesaktiva som kanske inte annars skulle kommit i kontakt med varandra.

8 6 Sammanfattning Boverket fick i mars 2014 regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-och bygglagen (2010:900). Kompetensinsatsen ska pågå och genomföras i samverkan med Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Satsningen är en fortsättning av det arbete som bedrivits av utredningen Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87. Målet med kompetenssatsningen är att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. Regeringen avser att avsätta 10 miljoner 2014, 12 miljoner 2015 respektive Uppdraget består av tre delar: Stöd till nationella utvecklingsprojekt PBL-utbildning PBL-nätverk Del 1 - Stöd till nationella utvecklingsprojekt Kommunerna kan, så länge medel finns under sökperioden söka stöd för att ta fram metoder och arbetssätt för en mer enhetlig och effektiv tillämpning av PBL. Projekten ska ske i samverkan mellan kommuner. Länsstyrelser och andra aktörer bör bjudas in till medverkan. Resultat och erfarenheter ska sedan spridas till kommuner och länsstyrelser. Till stödet har en förordning och föreskrift tagits fram. Stöd kan sökas för hela den beräknade kostnaden för genomförandet av utvecklingsprojektet, dock maximalt med kronor per medverkande kommun. Den totala stödsumman för är 12 miljoner.

9 Sammanfattning 7 Beviljat stöd 2014 En första sökomgång har genomförts. Stödet trädde i kraft den 1 september och sista ansökningsdag 2014 var 10 september. Det inkom 29 ansökningar motsvarande 25 miljoner kronor. Totalt beviljades stöd till 13 projekt och totalt 41 kommuner samverkar i projekten. Den totala stödsumman som beviljades 2014 var 8 miljoner kronor. Stöd kommer även att beviljas för nya ansökningar i mars 2015 för 4 miljoner kronor. Del 2 PBL-utbildning Hösten 2013 fick Boverket ett regeringsuppdrag att utreda behovet av kompetensinsatser kring plan- och bygglagen och resulterade i rapporten Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan-och bygglagen, rapport 2014:3. Rapportens slutsatser från workshops, enkäter, djupintervjuer och referensgruppsmöten ligger till grund för PBL-utbildningens innehåll och utformning. Målgrupp för PBL-utbildningen PBL-utbildningen riktar sig till förtroendevalda/politiker samt anställda på kommuner och länsstyrelser. Utbildningen ska inte ersätta andra PBLutbildningar som till exempel högskoleutbildningar. Utbildning för förtroendevalda/politiker Enligt regeringsuppdraget ska en särskild utbildning riktad till förtroendevalda/politiker tas fram i samverkan med SKL. Ett sådant arbete påbörjades hösten 2014 och beräknas vara klart under första kvartalet PBL-utbildningen för anställda på kommuner och länsstyrelser PBL-utbildningen för anställda på kommuner och länsstyrelser planeras bestå av en webbaserad PBL-utbildning i kombination med fysiska möten på nätverksträffar. Utbildningen kommer att bestå av grund- och fördjupningsmoduler. Under hösten 2014 gjordes förberedelser för en upphandling för produktion av webbaserad utbildning. Under våren sker upphandlingen och de första delarna av PBL-utbildningen beräknas vara i drift september Del 3 PBL-nätverk I regeringsuppdraget ingår att vidareutveckla det PBL-nätverk som bildades under Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87. Stora delar av det nätverk som togs fram under Ny PBL på rätt sätt har visat sig vara inaktuellt på grund av att personerna antingen bytt arbete eller har gått i pension. Under hösten har Boverket därför arbetet med att definiera behovet av att skapa ett nytt PBL-nätverk. Det har även inkommit önskemål från Länsstyrelsen, Lantmäteriet och SKL att utnyttja befintliga nätverk som finns inom dessa myndigheter/organisationer. Boverket har därför under hösten deltagit på ett flertal seminarier och träffar arrangerade av Länsstyrelser, SKL samt andra arrangörer.

10 8 Organisation PBL Kompetens Projektet är omfattande med många korta avstämningstider vilket innebär att det krävs en god planering för alla parter som är involverade i projektet samt för att kompetenssatsingen ska få de effekter som avses i regeringsuppdraget. En extern styrgrupp för samverkan har skapats som haft möten med representanter från samverkansparterna ett antal gånger under hösten. Till den externa styrgruppen för samverkan har även en beredningsgrupp skapats med representanter från samverkansparterna. En projektgrupp för manusarbete till PBL-utbildningen skapades inom Boverket i början av hösten Budget PBL Kompetens För uppdraget är anslaget 10 miljoner konor 2014 och 12 miljoner Regeringen skriver i uppdraget att den avser även att avsätta 12 miljoner I uppdraget ingår bland annat att Boverket ska ta fram en budget för de tre delarna i uppdraget. I maj 2014 presenterade Boverket en budget för fördelning av medlen mellan uppdragets 3 delar under I det förslag som presenterades fördelades 2 miljoner kronor till kansli, 3 miljoner kronor till stöd till nationella utvecklingsprojekt, 4,5 miljoner kronor till PBL-utbildning och 0,5 miljoner kronor till PBL-nätverk. På grund av stort antal ansökningar till stödet till nationella utvecklingsprojekt ändrades budgeten så att 6 miljoner kronor gick till stödet och medlen för PBL-utbildningen minskades i motsvarande mån. Detta motiverades också med att upphandlingen av PBL-utbildningen tog längre tid än beräknat.

11 9 Del 1 Stöd till nationella utvecklingsprojekt Uppdraget Enligt regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-och bygglagen (2010:900) beskrivs del 1 stöd till nationella utvecklingsprojekt enligt följande: En förutsättning för förenklingar och en enhetlig tillämpning är att det utvecklas metoder och arbetssätt som baseras på den praktiska tillämpningen i kommuner och på länsstyrelser. Boverket får i uppdrag att fördela bidrag till kommuner för att skapa nationella utvecklingsprojekt som syftar till att dela erfarenheter av praktisk tillämpning från olika delar av landet. I Boverkets uppdrag ingår att ta emot förslag till projekt, utvärdera och fördela bidrag till kommuner. Länsstyrelsens kompetens bör tas tillvara i projekten och andra aktörer bör bjudas in till medverkan. Boverket ska inom ramen för uppdraget även analysera resultatet, sammanställa förbättringsförslag och idéer till effektiviseringar, dra slutsatser av projekten samt sprida erfarenheter och resultat genom vägledning och informationsinsatser. Genomförande 2014 Stödet till nationella utvecklingsprojekt syftar till att få fram metoder och arbetssätt som bidrar till en mer enhetlig och effektiv tillämpning av planoch bygglagen (PBL). Kommuner kan söka stödet för att genomföra olika projekt och ska genomföras i samverkan mellan kommuner. Länsstyrelser och andra aktörer bör bjudas in för att medverka i projekten. Inför genomförande av del 1 stöd till nationella utvecklingsprojekt har föreskrifter, ansökningsblanketter, informationsmaterial med mera tagits fram.

12 10 Boverkets föreskrifter (2014:4) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) är ett komplement till förordning (2014:835) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900). Genom föreskrifterna reglerar Boverket verkställigheten av den aktuella förordningen. För att stöd skulle kunna betalas ut under 2014 blev ansökningstiden bara 10 dagar. Anledning var att från det att beslut om beviljat stöd har tagits av Boverket har stödmottagaren 3 månader på sig att starta projektet. Enligt förordningen betalas stödet ut när anmälan om projektstart inkommit. Det var därför viktigt att sista ansökningsdag var den 10 september 2014 så att medel skulle kunna betalas ut innan årets slut. Stöd kan sökas för hela den beräknade kostnaden. Stödet uppgår dock till maximalt kronor per medverkande kommun. Trots den korta ansökningstiden att söka stödet var intresset stort bland kommunerna. Totalt inkom 29 ansökningar motsvarande 25 miljoner kronor. Den 15 september beslutade Boverket om att bevilja stöd till 13 av de inkomna projekten till en summa av 8 miljoner kronor. I de 13 projekten medverkar sammanlagt 41 kommuner. 75 procent av stödsumman betalas ut i samband med projektstart efter anmälan av mottagaren och resterande 25 procent betalas ut i samband med att projektet slutredovisas till Boverket. På Boverkets webbplats finns en beskrivning av de 13 projekt som fått beviljat stöd under 2014, se länk. -kring-plan--och-bygglagen/stod-till-utvecklingsprojekt /hittaprojekt/ I Boverkets uppdrag ingår att resultaten från projekten ska spridas till anställda på kommuner och länsstyrelser som arbetar med tillämpning av PBL. Detta arbete kommer att ske kontinuerligt under uppdragets genomförandetid på till exempel nätverksträffar, seminarium och på Boverkets webbplats. Enligt förordningen är 1 september 2016 sista datum för slutredovisning av projekt, om inte Boverket har angett ett tidigare datum i beslutet om beviljande av stöd. Av de påbörjade projekten som beviljades stöd i september 2014 anger 5 av de 13 projekten att de beräknas vara klara under Planering 2015 Intresset för stödet har varit mycket stort i kommunerna under Enligt de indikationer Boverket fått kommer det även att vara ett stort intresse att söka medel nästa sökomgång. Den korta ansökningstiden 2014 gjorde att ett många kommuner inte hann få in en ansökan. Flera av de 16 projekt som inte beviljades stöd förra gången kommer enligt de indikationer vi fått troligtvis att bearbeta sin ansökan och skicka in en ny ansökan nästa stödomgång. Sista ansökningsdag för 2015 är den 24 februari. Beslut om vilka projekt som får stöd fattas den 17 mars Stödsumman för beviljande av stöd 2015 är 4 miljoner kronor. Det stora sökintresset i relation till den summa medel som finns att tillgå för utbetalande av stöd talar för att det

13 Del 1 Stöd till nationella utvecklingsprojekt 11 även nästa sökomgång kommer att vara betydligt fler ansökningar än vad det finns medel. Boverket har tagit fram urvalskriterier för att kunna prioritera ansökningarna. För stödet till nationella utvecklingsprojekt var totalt 12 miljoner kronor avsatt för hela uppdragets genomförandetid. Det innebär att om 4 miljoner kronor beviljas i stöd den 17 mars 2015 kommer detta vara det sista tillfället då stöd beviljas.

14 12 Del 2 PBL-utbildning Uppdraget Enligt regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-och bygglagen (2010:900) beskrivs del 2 PBL-utbildning enligt följande: Att handlägga plan- och byggärenden kräver, förutom grundläggande sakkunskaper och färdigheter, insikt och förståelse för roller och ansvarsfördelning inom PBL-systemet. Boverket får i uppdrag att tillhandahålla en samordnad och systematisk introduktionsutbildning för nyanställd personal inom kommuner och länsstyrelser med ansvar för handläggning inom PBL-området. Utbildningsmaterial för kommunala politiker om PBL och PBL:s möjligheter för den kommunala planeringen ska tas fram i samråd med SKL. Genomförande 2014 Under hösten 2013 genomförde Boverket ett regeringsuppdrag Att genomföra kompetenssatsning i plan- och bygglagen (Rapport 2014:3 Syftet med uppdraget var att kartlägga behovet av kompetenssatsning inom PBL, vilka målgrupper, vilka ämnen som bör ingå i en sådan samt på vilket sätt utbildningarna bör genomföras. Kartläggningen genomfördes med workshops med anställda på kommuner och länsstyrelser som arbetar med PBL-ärenden. Deltagarna på workshopsen var både erfarna handläggare med många års erfarenhet och handläggare med högst två års erfarenhet av PBL-handläggning. Det gjordes även enkäter och intervjuer med chefer på kommuner, länsstyrelser och byggherrar för att kartlägga behovet av kompetenssatsning inom PBL. Gemensamt för samtliga grupper var att de önskade en webbaserad PBL-utbildning som kombineras med fysiska träffar.

15 Del 2 PBL-utbildning 13 Webbaserade utbildningsmoduler En webbaserad utbildning med ett kvalitetssäkrat PBL-innehåll garanterar samma information till hela landet och goda förutsättningar för en bred spridning av utbildningsmaterialet tack vare flexibiliteten för när, hur och var man kan ta del av utbildningen. En webbaserad utbildning kan även vara tillgänglig för konsulter som i praktiken behöver ha samma PBLkunskaper som en kommunal tjänsteman i framtagande av till exempel och översiktsplaner och detaljplaner. Förstudie webbaserad utbildning Under sommaren 2014 gjordes en förstudie för att få en djupare förståelse för hur en webbaserad PBL-utbildning skulle kunna genomföras med fokus på målgruppen anställda på kommuner och länsstyrelser samt politiker. Förstudien bestod av en inventering och analys av 12 webbutbildningar producerade av myndigheter, företag och organisationer. Syftet med förstudien var att få en överblick över hur en webbaserad utbildning kan utformas. Dessutom gjorders ett antal intervjuer för att få en bild av redan genomförda och producerade utbildningar på olika myndigheter och organisationer. Resultatet av inventeringen och intervjuerna blev ett viktigt underlag för den fortsatta planeringen. En stor del av höstens arbete har bestått av att skapa förståelse och erfarenheter av hur denna typ av utbildning kan utformas, genomföras och förvaltas. Förberedelser för webbaserad utbildning. Foto: Boverket Utbildningsmaterial för förtroendevalda/politiker I regeringsuppdraget ingår att utforma ett utbildningsmaterial för förtroendevalda/politiker i landets kommuner om PBL och PBL:s

16 14 möjligheter för den kommunala planeringen. Utbildningsmaterialet har tagits fram i samverkan med SKL. Utgångspunkten har varit att utbildningsmaterialet ska vara webbaserat och utformat i ett antal kortare utbildningsmoduler (ca 20 min per modul) som kan genomföras i grupp under en del av till exempel ett nämndsammanträde. Utbildningen kan även göras individuellt. I början av september startade Boverkets arbete med att ta fram manusunderlag till utbildningen. Den webbaserade PBL-utbildningen är uppdelad i fem moduler. Som komplement till den webbaserade utbildningen kommer det även att finnas ett powerpointmaterial efter önskemål från samverkansparter. Under oktober månad genomfördes en upphandling av leverantör av webbaserad utbildning och under november mars 2015 kommer det pågå ett arbete med produktion av utbildningen. Utbildningen för förtrondevalda planeras att vara klar till slutet av mars 2015 och kommer att förmedlas via Planering 2015 Det första kvartalet 2015 kommer till stor del att innehålla planering av de kommande utbildningsmodulerna för anställda på kommuner och länsstyrelser. En upphandling beräknas starta i januari för framtagning av utbildningsmoduler (e-learning). Inventering av utbildningens innehåll gjordes under hösten inom Boverket och vid de träffar som Boverket medverkade i samarbetet med SKL och länsstyrelser. Det materialet tillsammans med Boverkets framtagna underlag ska under våren bearbetas för att skapa ett faktainnehåll till manus för PBL-utbildningen. En första grundläggande utbildningsdel för anställda i kommun och länsstyrelser i PBL planeras vara klar i september/oktober 2015 och fler delar i utbildningen kommer sedan att tillkomma under Produktionstider för e-learning med interaktivitet är cirka fyra månader. Faktabearbetning av texter och manus kan påbörjas innan men själva produktionsdelen kan komma igång först under våren. Ett annat förarbete är att via referensgrupper och andra intressenter ta fram hur fördjupningsdelarna kan byggas upp. Parallellt med detta fortsätter under våren bearbetning av material och teknisk uppbyggnad av den webbaserade PBL-utbildningen för förtroendevalda/politiker.

17 Del 2 PBL-utbildning 15 Arbete med utbildningsmaterial. Foto: Boverket

18 16 Del 3 PBL-nätverk Uppdraget Enligt regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-och bygglagen (2010:900) beskrivs del 3 PBL-nätverk enligt följande: Ett nationellt nätverk av PBL-experter skapades av utredningen Ny PBL på rätt sätt, som stöd i deras arbete med att föra ut den nya lagen. Regeringen anser att nätverket är en viktig resurs för fortsatt kvalitetssäkring av olika insatser för att främja en god tillämpning av PBL, för erfarenhetsutbyte samt för att på ett enhetligt sätt föra ut utbildnings- och informationsinsatser i kommuner. Boverket får i uppdrag att upprätthålla och vidareutveckla nätverket och samt att arrangera en årlig sammankomst med nätverket Forum PBL. Genomförande 2014 I regeringsuppdraget ingår att vidareutveckla det PBL-nätverk som bildades under Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87). Stora delar av det nätverk som togs fram under Ny PBL på rätt sätt har visat sig vara inaktuellt på grund av att personerna antingen bytt arbete eller har gått i pension. Under hösten har Boverket därför arbetet med att definiera behovet av att skapa ett nytt PBL-nätverk alternativt utveckla det nätverk som finns kvar från Ny PBL på rätt sätt. Efter diskussioner med våra samverkansparter i uppdraget har det framkommit önskemål från Länsstyrelsen, Lantmäteriet och SKL att utnyttja befintliga nätverk som finns inom dessa myndigheter/organisationer istället för att skapa nya nätverk. Boverket hade för avsikt att hålla fyra regionala träffar i november 2014 på olika platser i Sverige samt hålla en avslutande nationell nätverksträff i Stockholm i början på december På dessa träffar skulle huvudsyftet vara att anordna workshops för att definiera vilka fördjupade kunskaper målgruppen ansågs sig behöva inom PBL. Nätverksträffarnas fokus skulle ha varit en fördjupad fortsättning på den

19 Del 3 PBL-nätverk 17 kartläggning som gjordes hösten 2013 i regeringsuppdraget Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen, Boverkets Rapport 2014:3. När planeringen av de regionala nätverksträffarna påbörjades (i samverkan med Länsstyrelsen, SKL och Lantmäteriet) framkom dock tydligt att Boverket inte bör skapa något nytt nätverk eller anordna egna nätverksträffar. I stället föreslogs från samverkansparterna att använda redan befintliga nätverk och inplanerade träffar som till exempel länsstyrelserna arrangerar. Boverket har därför inte arrangerat någon egen nationell nätverksträff-utan medverkat på olika typer av konferenser/seminarier/träffar under hösten 2014 som arrangerats av Länsstyrelsen, SKL eller andra arrangörer. Detta har varit mycket uppskattat och resulterat i bra inspel till den fortsatta planeringen av kompetensinsatserna. Boverket avser att även delta på sådana arrangemang under Diskussioner och inspel till innehållet i PBL-utbildningen, Luleå Foto: Susanne Lindholm Medverkan på nätverksträffar 2014 Inom ramen för uppdraget har Boverket medverkat vid ett flertal tillfällen. Plan- och bostadsdagarna, maj, Kiruna. Arrangör: Länsstyrelsen Norrbotten Deltagare och målgrupp: Plan- och bostadsdagarna riktar sig huvudsakligen till tjänstemän på samtliga länsstyrelser. Medverkande: Boverket medverkade bland annat med information om PBL Kompetens. FSB:s informations- och utbildningsdagar, maj, Luleå Arrangör: Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, FSB. Medverkande: Boverket medverkar med information och utbildning om aktuella ändringar i lagstiftningen samt information om aktuella rättsfall.

20 18 Information om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpningen av PBL, 26 juni, Stockholm Arrangör: Boverket Deltagare och målgrupp: tjänstemän inom planering och byggande hos kommuner och länsstyrelser. Medverkande: Boverket informerade om regeringsuppdraget med tyngdpunkt på stödet. Sveriges planerares riksförbund, augusti, Ronneby Arrangör: Sveriges planerares riksförbund Deltagare och målgrupp: tjänstemän inom planering hos kommuner, länsstyrelser och konsulter. Medverkande: Boverket informerade om regeringsuppdraget PBL Kompetens. FSBS utbildningsdagar, september, Uppsala Arrangör: Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare, FSBS Deltagare och målgrupp: Målgruppen är tjänstemän på landets kommuner som arbetar inom byggnadsnämndsområdet, politiker i byggnadsnämnder och också tjänstemän på landets länsstyrelser som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor. Medverkande: Boverket medverkar med information och utbildning om vad Boverket gör och om vad som är på gång (t.ex. Propositioner och kommande lagändringar, Utredningar SOU, Regeringsuppdrag till Boverket, Boverkets arbete med föreskrifter och allmänna råd, Kunskapsbanken) samt deltog i expertpanelen. Boverkets byggråd, 23 september, Karlskrona Arrangör: Boverket Deltagare och målgrupp: Representanter från bygg- och fastighetssektorn. Medverkande: Boverket informerade om regeringsuppdraget PBL Kompetens. FSB:s länsombudsmöte, 2-3 oktober, Stockholm Arrangör: Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, FSB Medverkande: Boverket medverkar med information och utbildning om aktuella ändringar i lagstiftningen samt information om aktuella rättsfall. Boverkets webbseminarium, 7 oktober En föränderlig PBLkulturvärden, buller och en enklare planprocess. Seminariet med inriktning planering tog bland annat upp kulturvärden i planeringen. Arrangör: Boverket Deltagare och målgrupp: kommunala tjänstemän inom planering och byggande Medverkande: Boverkets rättschef Yvonne Svensson berättade bland annat om en enklare planprocess (ny process från 1/1 2015). En del av

21 Del 3 PBL-nätverk 19 webbseminariet handlade om information om regeringsuppdraget PBL kompetens. Bostäder för Unga i Umeå 16 oktober, Umeå inriktning på nyligen genomförda förenklade regler för byggandet och ombyggnation av små bostäder. Arrangörer: Umeå universitet, Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun och Akademiska Hus. Deltagare: branschen, kommunanställda med fokus på plan-och byggfrågor. Medverkande: Boverket medverkade som föreläsare inom buller och BBR (Boverkets byggregler). Samhällsbyggnadsdagarna, oktober, Stockholm samhällsbyggnad, teknik, juridik, exploateringsfrågor. Arrangörer: Nätverksorganisationen Samhällsbyggarna. Deltagare och målgrupp: Lantmätare, civilingenjörer mm som arbetar med samhällsbyggnad Medverkande: Boverket var medarrangör och hade en monter i utställningshallen med bland annat information om PBL Kompetens. Träff med länsjuristerna i Malmö, 5 november, Malmö Arrangör: Länsstyrelsen Skåne Deltagare: konferens för samtliga länsstyrelsers jurister. Konferensen är ett forum för såväl information, uppdateringar som meningsutbyte Medverkande: Boverket medverkar med information avseende pågående PBL-utredning (Effektiv och rättsäker PBL-överprövning) och dess framskridande och status samt en föreläsning om Attefallsreglerna och dess konsekvenser. SGBC 14, november, Stockholm stadsplanering, hållbarhet och miljöfrågor. Arrangörer: Sweden green Buildings council och Stockholms stad. Deltagare och målgrupp: alla som arbetar med stadsplanering, hållbarhet, miljöfrågor samt bygg- och fastighetsfrågor inom offentlig förvaltning, kommuner och näringsliv. Medverkande: Boverket medverkade med bland annat sakkunnig buller, hållbara städer samt medverkande från regeringsuppdraget PBL Kompetens. Boverket hade en monter i utställningshallen med bland annat information om PBL Kompetens. Seminarium SKL Bygglov 2014, 17 november, Stockholm - fokus på seminariet var aktuella frågor om lov, byggande och tillsyn. Arrangör: SKL Deltagare: bygglovchefer eller motsvarande Medverkande: Boverket deltog med sakkunnig tillsyn samt information om PBL Kompetens. Under dagen genomfördes ett längre diskussionspass kring vad inom PBL som kompetensinsatser behövs.

22 20 Boverkets webbseminarium, 27 november Ändrade byggregler, kulturvärden och ombyggnad Ett webbseminarium för byggnaden. Arrangör: Boverket Deltagare och målgrupp: kommunala tjänstemän inom planering och byggande Medverkande: Boverket informerade bland annat om ändrade regler i BBR. Plan-, bygg- och bostadsdagarna 9-10 december, Luleå Arrangör: Länsstyrelsen Norrbotten och kommunförbundet Norrbotten. Deltagare: kommuner tjänstemän & politiker i Norrbotten med inriktning på plan- och byggfrågor, länsstyrelsen samt privat sektor. Medverkande: Boverket medverkade med flera föreläsare inom områdena detaljplaneprocessen från 1 januari 2015, planbestämmelser detaljplan, BBR samt buller. Boverket medverkade även på open space sessioner där medverkande på konferensen fick diskutera samt få svar på sina frågor från Boverkets sakkunniga. Boverket höll även en Open Space- övning som handlade om en fördjupad fortsättning på den kartläggning som gjordes hösten 2013 i regeringsuppdraget Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen, Boverkets Rapport 2014:3. Fortsatt inriktning för nätverksträffar Boverket kommer fortsätta att delta på olika nätverksträffar som arrangeras i landet. Boverket prioritetar att medverka i de nätverk som riktar sig till kommuner och länsstyrelser. Boverket har ställt förfrågan till samtliga länsstyrelser i Sverige, SKL och Lantmäteriet om behov av medverkan av PBL Kompetens på de nätverksträffar som de kommer att arrangera under Boverket prioriterar att medverka på träffar med PBL-frågor i fokus för att nå målgruppen för uppdraget. Flera länsstyrelser och kommunförbund har svarat på förfrågan och nedan följer en sammanställning av redan inbokade tillfällen där Boverket planerar att medverka. En kartläggning gjordes hösten 2013 i samband med regeringsuppdraget Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen, Boverkets Rapport 2014:3. Där framkom det bland deltagarna i workshops, enkäter och intervjuer att bästa sättet att höja sin kompetens inom plan- och bygglagstiftningen var via webbaserad utbildning och fysiska träffar. Vid fysiska träffar var önskan att kunna diskutera olika konkreta fall där tillämpningen av PBL kan upplevas som svår. I PBL Kompetens finns ett tänkt scenario att deltagare som har gått någon av utbildningsmodulerna därefter får möjlighet att träffas på en nätverksträff för att diskutera hur PBL- tillämpningen kan bli mer enhetlig och fungera bättre. Boverket kommer därför förutom att medverka på till exempel länsstyrelsernas kommunträffar eller andra arrangemang, att anordna nätverksträff i samband med att webbaserade utbildningsmoduler lanseras hösten Boverket kommer under början av 2015 ta fram en planering för hur detta kan genomföras. Alternativt kompletteras

23 Del 3 PBL-nätverk 21 konventet inom plattformen för Hållbara städer (Boverkets uppdrag tillsammans med 5 andra myndigheter) med ytterligare en dag som motsvarar nätverksträff inom regeringsuppdraget för PBL kompetens. Boverket planerar bland annat att medverkat vid följande tillfällen under Tillsynsvägledningsdag för kommunernas byggnadsnämnder, 15 januari, Jönköping Arrangör: Länsstyrelsen i Jönköpings och Kronobergs län Deltagare: Riktar sig till kommunala handläggare inom bygg- och tillsynsfrågor. Medverkande: Boverket medverkar med sakkunnig inom OVK samt med information om regeringsuppdraget PBL kompetens. Öppet hus för kommunerna på planenheten, 29 januari, Stockholm Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm. Deltagare: Riktar sig till detaljplanehandläggare på kommunerna i Stockholms län. Medverkande: Boverket medverkar med sakkunniga inom detaljplanprocessen från 1 januari 2015 samt planbestämmelser detaljplan samt med information om regeringsuppdraget PBL kompetens. Sydlov Tillsyn, 2 mars, Hässleholm Arrangör: Länsstyrelsen i Skåne. Deltagare: Riktar sig till kommunala handläggare inom bygg- och tillsynsfrågor i Skåne. Medverkande: Boverket medverkar med sakkunnig inom Tillsyn samt med information om regeringsuppdraget PBL kompetens. Tillsyn, 12 mars, Gävle Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg och Dalarna. Deltagare: Riktar sig till handläggare inom bygg- och tillsynsfrågor på kommunerna i Gävleborg och Dalarna. Medverkande: Boverket medverkar med sakkunnig inom tillsyn samt med information om regeringsuppdraget PBL kompetens. Planerardagen 2015, 10 april, Stockholm, Sveriges arkitekter Arrangör: Sveriges arkitekter Deltagare: Riktar sig till verksamma inom planering, arkitektur, landskapsarkitektur (kommun, länsstyrelen och privat). Medverkande: Boverket kommer troligtvis att delta med ett pass innehållande information om PBL Kompetens samt information om Plattformen för hållbara städer. Boverkets rättschef Yvonne Svensson deltar även under dagen med ett pass om PBL. Bra planer och Bygglov, 10 april, Jönköping Arrangör: Länsstyrelsen Jönköping Deltagare: Riktar sig till kommunala handläggare inom plan- och byggfrågor i Jönköpings län.

Planeringsförenklande åtgärder II

Planeringsförenklande åtgärder II Rapport 2013:26 REGERINGSUPPDRAG Planeringsförenklande åtgärder II slutrapportering av regeringsuppdrag, redovisning av kunskapsspridning Planeringsförenklande åtgärder II slutrapportering av regeringsuppdrag,

Läs mer

Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef

Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef Olika sorters bindande regler Lag Riksdagen (bindande) t ex Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken Förordning Regeringen (bindande)

Läs mer

Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen. Lars Brask och Stig Åkerman

Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen. Lars Brask och Stig Åkerman Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen Lars Brask och Stig Åkerman Uppdraget Kartlägga vilken kompetens som är önskvärd för att handlägga byggfrågor i

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Rapport 2014:3 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen

Rapport 2014:3 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen Rapport 2014:3 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen Boverket januari 2014 Titel: Uppdrag att förbereda

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

PBL kunskapsbanken. PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10

PBL kunskapsbanken. PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10 PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10 Uppföljning tillsyn - Boverket 1 av 1 2014-04-08 16:47 Boverket har i uppgift att årligen samla in och sammanställa

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Stig Åkerman och Yvonne Svensson

Stig Åkerman och Yvonne Svensson Stig Åkerman och Yvonne Svensson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle Boverket informerar Certifierade sakkunniga Kontrollansvariga Energideklarationer BBR 2013, EKS CPR 1 juli 2013

Läs mer

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Tillsynsvägledning av OVK- regelverk Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Vägledning till Boverkets nya webb och kunskapsbanken Den nya webben från 30 september:

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen sida 2 av 27 Innehållsförteckning 3 Vad är PBL? 4 Lagens anda 5 Bygglagsstifningens framväxt 6 Intervju med Yvonne Svensson 7 Vad är myndighetsutövning? 8 Varför ska förtroendevalda

Läs mer

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 inklusive underlag för 2016 Organisation Styrgrupp Samordnare Nätverk Byggchefer Bygghandläggare Presidie- och handläggarträffar Projekt Utbildning Fastställd

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Handledning Workshop Lov prövning april 2012 Innehållsförteckning

Handledning Workshop Lov prövning april 2012 Innehållsförteckning Handledning Workshop Lov prövning april 2012 Innehållsförteckning Agenda för en dag exempel... 3 Förslag till olika tema inom Lovprövning... 4 GENERELLT tema: Rådgivande roll - myndighetsroll... 5 Tema

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter ANVISNINGAR Datum Sida 1/9 Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter 2015-2016 Medelfördelning 2015 För 2015 disponerar Länsstyrelsen i Jönköpings län 21

Läs mer

Lokal näringslivsutveckling

Lokal näringslivsutveckling Lokal näringslivsutveckling Insatser för lokalt utvecklingsarbete Åsa Bjelkeby Enhetschef Regionala miljöer 1 Kort om Tillväxtverket 370 medarbetare på 9 orter Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Ett år med nya PBL. Hur har den nya lagen påverkat byggandet av Sverige? n y h e t s b r e v. Arena 2 maj. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall

Ett år med nya PBL. Hur har den nya lagen påverkat byggandet av Sverige? n y h e t s b r e v. Arena 2 maj. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Deltagare Vårt ansva till en god PBL? n y h e t s b r e v Arena 2 maj Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Janna Valik Generaldirektör Boverket och Ordförande i kommittén Ny PBL på rätt sätt. Ett

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Västerbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Ja 75% Nej 12% Nej 25% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

Reflektioner från fyra temaseminarier kring riksintressen för kulturmiljövården, våren 2013

Reflektioner från fyra temaseminarier kring riksintressen för kulturmiljövården, våren 2013 PM Datum 2013-06-10 Dnr 3.5.7-669-2013 Avdelning Samhällsavdelningen Projekt Kulturmiljövårdens riksintressen Reflektioner från fyra temaseminarier kring riksintressen för kulturmiljövården, våren 2013

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och medlemsorganisation för landets kommuner, landsting och regioner SKL arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling,

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd

Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd Välkommen till workshop om nationellt kunskapsstöd önskar Filippa Myrbäck, SKL, Helene Bogren, Boverket, Pia Lindeskog, Folkhälsomyndigheten och Eva Renhammar, Malmö stad Hållpunkter för 09.50-11:00 09.50

Läs mer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer Tryggare skolor för unga hbtq-personer Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer 1 Öppna Skolan! Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Kontrollköp - tobak och folköl

Kontrollköp - tobak och folköl Kontrollköp - tobak och folköl Disposition Lagstöd för kontrollköp Vad innebär kontrollköp? Provköp vs. Kontrollköp Arbetet med kontrollköp på Folkhälsomyndigheten Vägledning och information om kontrollköp

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1

Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Trygghet, service och delaktighet i hemmet genom digital teknik SLUTRAPPORT Version 1 Bergkvara 2014-12-03 Ort och datum Pär Ahlgren Projektledare Innehållsförteckning 1 Bakgrund till projektet 3 1.1 Projektets

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga. BESLUT 2013-09-24 1(4) Handläggare Paul Silfwerberg Kod Arkitekter AB Riddargatan 30 114 57 Stockholm Beslut om stöd enligt förordningen (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga.

Läs mer

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen

Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen 0 KULTURRADET BESLUT GD 2010:352 2010-10-04 Dnr KUR 2010/4183 Ärende Ansökan om bidrag för musikfrämjande insatser, andra fördelningen Sökande Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Nybrokajen 13, 111 48 Stockholm,

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Från projektledarens horisont Det har varit en tid med många olika aktiviteter, redovisning av projektår tre och planering av projektår fyra. Den

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se FunkiS Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se Certifierade funktionskontrollanter Kommunala handläggare 1 250 medlemmar av 1 400 Vägledning OVK FARO FARO-S AV OVK Remissinstans 1 Kurser 2015

Läs mer

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun MBN/-0044 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun VERKSAMHETSPLAN FÖR Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Aktiviteter... 4 Telefonrådgivning... 4 Kvalitativa,

Läs mer

Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt inom förorenade områden (Naturvårdsverkets anslag 1:4)

Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt inom förorenade områden (Naturvårdsverkets anslag 1:4) 1(4) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Larsson, Ulf Tel: 010-698 13 71 ulf.larsson@naturvardsverket.se BESLUT -01-21 Ärendenr: NV-03212-14 Samtliga Länsstyrelser Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Kommunernas organisation avseende PBL-frågor Västerbottens län

Kommunernas organisation avseende PBL-frågor Västerbottens län Kommunernas organisation avseende PBL-frågor Västerbottens län Boverket december 2008 Inledning Boverket har genom sitt uppsiktsansvar över plan- och byggväsendet i landet till uppgift att följa hur lagstiftningen

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna

Revisorernas ekonomi i landstingen och regionerna FAKTABAS REVISION 2012 1 Innehåll Inledning... 3 Ekonomiska förutsättningar... 4 Budgetberedning... 4 Underlag för revisorernas anslagsframställning... 4 Otillräckliga resurser?... 5 Revisorernas arvoden...

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Minnesanteckningar från byggnätverksträff

Minnesanteckningar från byggnätverksträff Minnesanteckningar från byggnätverksträff Den 22 maj 2015 i Åseda Göran Bergstrand, Alvesta kommun Elin Johansson Nilsson, Lessebo kommun Lina Mohager, Lessebo kommun Helena Larsson, Ljungby kommun Therese

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Intervjuundersökning. Madeleine Engfeldt-Julin

Intervjuundersökning. Madeleine Engfeldt-Julin Intervjuundersökning Madeleine Engfeldt-Julin 1 Målgrupper Miljökontor Miljöenheter länsstyrelser Entreprenörer/avnämare - vägar Vägföreningar Producenter/energiföretag Producenter/skogsindustri 2 Syfte

Läs mer

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län

En lägesrapport. användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län En lägesrapport användning av Nationellt fackspråk inom kommunal hälso- och sjukvård i Stockholms län Förord Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har i uppdrag av regeringen att arbeta med

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015. Erik Forsén, Projektledare

En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015. Erik Forsén, Projektledare En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015 Erik Forsén, Projektledare En svensk tjänstehubb > Kort om uppdraget En konkurrensneutral tjänstehubb som stödjer elmarknadens processer, underlättar rapporteringen

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Information om investeringsstöd till äldrebostäder Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Bakgrund Denna information beskriver översiktligt reglerna för investeringsstöd till äldrebostäder.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer