Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen"

Transkript

1 RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1

2

3 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Boverket januari 2015

4 Titel: Delrapport 1. Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Utgivare: Boverket januari 2015 Upplaga: 1 Antal ex: 50 Tryck: Boverket internt ISBN tryck: ISBN pdf: Sökord: PBL kompetens, tillämpning, plan- och bygglagen, delrapport, genomförande, nätverk, informationsinsatser, Stöd till nationella utvecklingsprojekt, PBL-utbildning, PBL-nätverk Dnr: 1242/2014 Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Boverket 2015

5 3 Förord Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur arbetet med regeringsuppdraget - Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) har planerats och genomförts under Regeringsuppdraget genomförs i samverkan med Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Uppdraget består av 3 delar, stöd till nationella utvecklingsprojekt, PBL-utbildning för förtroendevalda/politiker och anställda på kommuner och länsstyrelser samt PBL-nätverk. I rapporten beskrivs de aktiviteter som genomförts under året inom uppdragets 3 delar. Rapporten är sammanställd av Elisabeth Guthagen, Lina Magnusson, Carl-Magnus Oredsson och Maria Rundqvist. Karlskrona januari 2015 Janna Valik Generaldirektör

6 Innehåll Förord... 3 Inledning... 5 Sammanfattning... 6 Del 1 - Stöd till nationella utvecklingsprojekt... 6 Del 2 PBL-utbildning... 7 Del 3 PBL-nätverk... 7 Organisation PBL Kompetens... 8 Budget PBL Kompetens... 8 Del 1 Stöd till nationella utvecklingsprojekt... 9 Uppdraget...9 Genomförande Planering Del 2 PBL-utbildning Genomförande Webbaserade utbildningsmoduler Förstudie webbaserad utbildning Utbildningsmaterial för förtroendevalda/politiker Planering Del 3 PBL-nätverk Uppdraget Genomförande Medverkan på nätverksträffar Fortsatt inriktning för nätverksträffar... 20

7 5 Inledning Boverket fick i mars 2014 regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-och bygglagen (2010:900). Uppdraget ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna, Lantmäteriet och SKL Sveriges kommuner och landsting. Under 2014 har Boverket diskuterat med samverkansparterna hur upplägg och genomförande av kompetensinsatserna ska ske för att skapa mesta möjliga nytta. PBL Kompetenssatsning har flera beröringspunkter med regeringsuppdraget Plattform för hållbar utveckling. Målgrupperna för uppdragen är delvis desamma och det finns stora möjligheter att utnyttja varandras nätverk i kunskapsspridning, informationsinsatser och externa arrangemang. Samarbete om externa arrangemang kan också stimulera till nya nätverk mellan yrkesaktiva som kanske inte annars skulle kommit i kontakt med varandra.

8 6 Sammanfattning Boverket fick i mars 2014 regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-och bygglagen (2010:900). Kompetensinsatsen ska pågå och genomföras i samverkan med Länsstyrelsen, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Satsningen är en fortsättning av det arbete som bedrivits av utredningen Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87. Målet med kompetenssatsningen är att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. Regeringen avser att avsätta 10 miljoner 2014, 12 miljoner 2015 respektive Uppdraget består av tre delar: Stöd till nationella utvecklingsprojekt PBL-utbildning PBL-nätverk Del 1 - Stöd till nationella utvecklingsprojekt Kommunerna kan, så länge medel finns under sökperioden söka stöd för att ta fram metoder och arbetssätt för en mer enhetlig och effektiv tillämpning av PBL. Projekten ska ske i samverkan mellan kommuner. Länsstyrelser och andra aktörer bör bjudas in till medverkan. Resultat och erfarenheter ska sedan spridas till kommuner och länsstyrelser. Till stödet har en förordning och föreskrift tagits fram. Stöd kan sökas för hela den beräknade kostnaden för genomförandet av utvecklingsprojektet, dock maximalt med kronor per medverkande kommun. Den totala stödsumman för är 12 miljoner.

9 Sammanfattning 7 Beviljat stöd 2014 En första sökomgång har genomförts. Stödet trädde i kraft den 1 september och sista ansökningsdag 2014 var 10 september. Det inkom 29 ansökningar motsvarande 25 miljoner kronor. Totalt beviljades stöd till 13 projekt och totalt 41 kommuner samverkar i projekten. Den totala stödsumman som beviljades 2014 var 8 miljoner kronor. Stöd kommer även att beviljas för nya ansökningar i mars 2015 för 4 miljoner kronor. Del 2 PBL-utbildning Hösten 2013 fick Boverket ett regeringsuppdrag att utreda behovet av kompetensinsatser kring plan- och bygglagen och resulterade i rapporten Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan-och bygglagen, rapport 2014:3. Rapportens slutsatser från workshops, enkäter, djupintervjuer och referensgruppsmöten ligger till grund för PBL-utbildningens innehåll och utformning. Målgrupp för PBL-utbildningen PBL-utbildningen riktar sig till förtroendevalda/politiker samt anställda på kommuner och länsstyrelser. Utbildningen ska inte ersätta andra PBLutbildningar som till exempel högskoleutbildningar. Utbildning för förtroendevalda/politiker Enligt regeringsuppdraget ska en särskild utbildning riktad till förtroendevalda/politiker tas fram i samverkan med SKL. Ett sådant arbete påbörjades hösten 2014 och beräknas vara klart under första kvartalet PBL-utbildningen för anställda på kommuner och länsstyrelser PBL-utbildningen för anställda på kommuner och länsstyrelser planeras bestå av en webbaserad PBL-utbildning i kombination med fysiska möten på nätverksträffar. Utbildningen kommer att bestå av grund- och fördjupningsmoduler. Under hösten 2014 gjordes förberedelser för en upphandling för produktion av webbaserad utbildning. Under våren sker upphandlingen och de första delarna av PBL-utbildningen beräknas vara i drift september Del 3 PBL-nätverk I regeringsuppdraget ingår att vidareutveckla det PBL-nätverk som bildades under Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87. Stora delar av det nätverk som togs fram under Ny PBL på rätt sätt har visat sig vara inaktuellt på grund av att personerna antingen bytt arbete eller har gått i pension. Under hösten har Boverket därför arbetet med att definiera behovet av att skapa ett nytt PBL-nätverk. Det har även inkommit önskemål från Länsstyrelsen, Lantmäteriet och SKL att utnyttja befintliga nätverk som finns inom dessa myndigheter/organisationer. Boverket har därför under hösten deltagit på ett flertal seminarier och träffar arrangerade av Länsstyrelser, SKL samt andra arrangörer.

10 8 Organisation PBL Kompetens Projektet är omfattande med många korta avstämningstider vilket innebär att det krävs en god planering för alla parter som är involverade i projektet samt för att kompetenssatsingen ska få de effekter som avses i regeringsuppdraget. En extern styrgrupp för samverkan har skapats som haft möten med representanter från samverkansparterna ett antal gånger under hösten. Till den externa styrgruppen för samverkan har även en beredningsgrupp skapats med representanter från samverkansparterna. En projektgrupp för manusarbete till PBL-utbildningen skapades inom Boverket i början av hösten Budget PBL Kompetens För uppdraget är anslaget 10 miljoner konor 2014 och 12 miljoner Regeringen skriver i uppdraget att den avser även att avsätta 12 miljoner I uppdraget ingår bland annat att Boverket ska ta fram en budget för de tre delarna i uppdraget. I maj 2014 presenterade Boverket en budget för fördelning av medlen mellan uppdragets 3 delar under I det förslag som presenterades fördelades 2 miljoner kronor till kansli, 3 miljoner kronor till stöd till nationella utvecklingsprojekt, 4,5 miljoner kronor till PBL-utbildning och 0,5 miljoner kronor till PBL-nätverk. På grund av stort antal ansökningar till stödet till nationella utvecklingsprojekt ändrades budgeten så att 6 miljoner kronor gick till stödet och medlen för PBL-utbildningen minskades i motsvarande mån. Detta motiverades också med att upphandlingen av PBL-utbildningen tog längre tid än beräknat.

11 9 Del 1 Stöd till nationella utvecklingsprojekt Uppdraget Enligt regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-och bygglagen (2010:900) beskrivs del 1 stöd till nationella utvecklingsprojekt enligt följande: En förutsättning för förenklingar och en enhetlig tillämpning är att det utvecklas metoder och arbetssätt som baseras på den praktiska tillämpningen i kommuner och på länsstyrelser. Boverket får i uppdrag att fördela bidrag till kommuner för att skapa nationella utvecklingsprojekt som syftar till att dela erfarenheter av praktisk tillämpning från olika delar av landet. I Boverkets uppdrag ingår att ta emot förslag till projekt, utvärdera och fördela bidrag till kommuner. Länsstyrelsens kompetens bör tas tillvara i projekten och andra aktörer bör bjudas in till medverkan. Boverket ska inom ramen för uppdraget även analysera resultatet, sammanställa förbättringsförslag och idéer till effektiviseringar, dra slutsatser av projekten samt sprida erfarenheter och resultat genom vägledning och informationsinsatser. Genomförande 2014 Stödet till nationella utvecklingsprojekt syftar till att få fram metoder och arbetssätt som bidrar till en mer enhetlig och effektiv tillämpning av planoch bygglagen (PBL). Kommuner kan söka stödet för att genomföra olika projekt och ska genomföras i samverkan mellan kommuner. Länsstyrelser och andra aktörer bör bjudas in för att medverka i projekten. Inför genomförande av del 1 stöd till nationella utvecklingsprojekt har föreskrifter, ansökningsblanketter, informationsmaterial med mera tagits fram.

12 10 Boverkets föreskrifter (2014:4) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) är ett komplement till förordning (2014:835) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900). Genom föreskrifterna reglerar Boverket verkställigheten av den aktuella förordningen. För att stöd skulle kunna betalas ut under 2014 blev ansökningstiden bara 10 dagar. Anledning var att från det att beslut om beviljat stöd har tagits av Boverket har stödmottagaren 3 månader på sig att starta projektet. Enligt förordningen betalas stödet ut när anmälan om projektstart inkommit. Det var därför viktigt att sista ansökningsdag var den 10 september 2014 så att medel skulle kunna betalas ut innan årets slut. Stöd kan sökas för hela den beräknade kostnaden. Stödet uppgår dock till maximalt kronor per medverkande kommun. Trots den korta ansökningstiden att söka stödet var intresset stort bland kommunerna. Totalt inkom 29 ansökningar motsvarande 25 miljoner kronor. Den 15 september beslutade Boverket om att bevilja stöd till 13 av de inkomna projekten till en summa av 8 miljoner kronor. I de 13 projekten medverkar sammanlagt 41 kommuner. 75 procent av stödsumman betalas ut i samband med projektstart efter anmälan av mottagaren och resterande 25 procent betalas ut i samband med att projektet slutredovisas till Boverket. På Boverkets webbplats finns en beskrivning av de 13 projekt som fått beviljat stöd under 2014, se länk. -kring-plan--och-bygglagen/stod-till-utvecklingsprojekt /hittaprojekt/ I Boverkets uppdrag ingår att resultaten från projekten ska spridas till anställda på kommuner och länsstyrelser som arbetar med tillämpning av PBL. Detta arbete kommer att ske kontinuerligt under uppdragets genomförandetid på till exempel nätverksträffar, seminarium och på Boverkets webbplats. Enligt förordningen är 1 september 2016 sista datum för slutredovisning av projekt, om inte Boverket har angett ett tidigare datum i beslutet om beviljande av stöd. Av de påbörjade projekten som beviljades stöd i september 2014 anger 5 av de 13 projekten att de beräknas vara klara under Planering 2015 Intresset för stödet har varit mycket stort i kommunerna under Enligt de indikationer Boverket fått kommer det även att vara ett stort intresse att söka medel nästa sökomgång. Den korta ansökningstiden 2014 gjorde att ett många kommuner inte hann få in en ansökan. Flera av de 16 projekt som inte beviljades stöd förra gången kommer enligt de indikationer vi fått troligtvis att bearbeta sin ansökan och skicka in en ny ansökan nästa stödomgång. Sista ansökningsdag för 2015 är den 24 februari. Beslut om vilka projekt som får stöd fattas den 17 mars Stödsumman för beviljande av stöd 2015 är 4 miljoner kronor. Det stora sökintresset i relation till den summa medel som finns att tillgå för utbetalande av stöd talar för att det

13 Del 1 Stöd till nationella utvecklingsprojekt 11 även nästa sökomgång kommer att vara betydligt fler ansökningar än vad det finns medel. Boverket har tagit fram urvalskriterier för att kunna prioritera ansökningarna. För stödet till nationella utvecklingsprojekt var totalt 12 miljoner kronor avsatt för hela uppdragets genomförandetid. Det innebär att om 4 miljoner kronor beviljas i stöd den 17 mars 2015 kommer detta vara det sista tillfället då stöd beviljas.

14 12 Del 2 PBL-utbildning Uppdraget Enligt regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-och bygglagen (2010:900) beskrivs del 2 PBL-utbildning enligt följande: Att handlägga plan- och byggärenden kräver, förutom grundläggande sakkunskaper och färdigheter, insikt och förståelse för roller och ansvarsfördelning inom PBL-systemet. Boverket får i uppdrag att tillhandahålla en samordnad och systematisk introduktionsutbildning för nyanställd personal inom kommuner och länsstyrelser med ansvar för handläggning inom PBL-området. Utbildningsmaterial för kommunala politiker om PBL och PBL:s möjligheter för den kommunala planeringen ska tas fram i samråd med SKL. Genomförande 2014 Under hösten 2013 genomförde Boverket ett regeringsuppdrag Att genomföra kompetenssatsning i plan- och bygglagen (Rapport 2014:3 Syftet med uppdraget var att kartlägga behovet av kompetenssatsning inom PBL, vilka målgrupper, vilka ämnen som bör ingå i en sådan samt på vilket sätt utbildningarna bör genomföras. Kartläggningen genomfördes med workshops med anställda på kommuner och länsstyrelser som arbetar med PBL-ärenden. Deltagarna på workshopsen var både erfarna handläggare med många års erfarenhet och handläggare med högst två års erfarenhet av PBL-handläggning. Det gjordes även enkäter och intervjuer med chefer på kommuner, länsstyrelser och byggherrar för att kartlägga behovet av kompetenssatsning inom PBL. Gemensamt för samtliga grupper var att de önskade en webbaserad PBL-utbildning som kombineras med fysiska träffar.

15 Del 2 PBL-utbildning 13 Webbaserade utbildningsmoduler En webbaserad utbildning med ett kvalitetssäkrat PBL-innehåll garanterar samma information till hela landet och goda förutsättningar för en bred spridning av utbildningsmaterialet tack vare flexibiliteten för när, hur och var man kan ta del av utbildningen. En webbaserad utbildning kan även vara tillgänglig för konsulter som i praktiken behöver ha samma PBLkunskaper som en kommunal tjänsteman i framtagande av till exempel och översiktsplaner och detaljplaner. Förstudie webbaserad utbildning Under sommaren 2014 gjordes en förstudie för att få en djupare förståelse för hur en webbaserad PBL-utbildning skulle kunna genomföras med fokus på målgruppen anställda på kommuner och länsstyrelser samt politiker. Förstudien bestod av en inventering och analys av 12 webbutbildningar producerade av myndigheter, företag och organisationer. Syftet med förstudien var att få en överblick över hur en webbaserad utbildning kan utformas. Dessutom gjorders ett antal intervjuer för att få en bild av redan genomförda och producerade utbildningar på olika myndigheter och organisationer. Resultatet av inventeringen och intervjuerna blev ett viktigt underlag för den fortsatta planeringen. En stor del av höstens arbete har bestått av att skapa förståelse och erfarenheter av hur denna typ av utbildning kan utformas, genomföras och förvaltas. Förberedelser för webbaserad utbildning. Foto: Boverket Utbildningsmaterial för förtroendevalda/politiker I regeringsuppdraget ingår att utforma ett utbildningsmaterial för förtroendevalda/politiker i landets kommuner om PBL och PBL:s

16 14 möjligheter för den kommunala planeringen. Utbildningsmaterialet har tagits fram i samverkan med SKL. Utgångspunkten har varit att utbildningsmaterialet ska vara webbaserat och utformat i ett antal kortare utbildningsmoduler (ca 20 min per modul) som kan genomföras i grupp under en del av till exempel ett nämndsammanträde. Utbildningen kan även göras individuellt. I början av september startade Boverkets arbete med att ta fram manusunderlag till utbildningen. Den webbaserade PBL-utbildningen är uppdelad i fem moduler. Som komplement till den webbaserade utbildningen kommer det även att finnas ett powerpointmaterial efter önskemål från samverkansparter. Under oktober månad genomfördes en upphandling av leverantör av webbaserad utbildning och under november mars 2015 kommer det pågå ett arbete med produktion av utbildningen. Utbildningen för förtrondevalda planeras att vara klar till slutet av mars 2015 och kommer att förmedlas via Planering 2015 Det första kvartalet 2015 kommer till stor del att innehålla planering av de kommande utbildningsmodulerna för anställda på kommuner och länsstyrelser. En upphandling beräknas starta i januari för framtagning av utbildningsmoduler (e-learning). Inventering av utbildningens innehåll gjordes under hösten inom Boverket och vid de träffar som Boverket medverkade i samarbetet med SKL och länsstyrelser. Det materialet tillsammans med Boverkets framtagna underlag ska under våren bearbetas för att skapa ett faktainnehåll till manus för PBL-utbildningen. En första grundläggande utbildningsdel för anställda i kommun och länsstyrelser i PBL planeras vara klar i september/oktober 2015 och fler delar i utbildningen kommer sedan att tillkomma under Produktionstider för e-learning med interaktivitet är cirka fyra månader. Faktabearbetning av texter och manus kan påbörjas innan men själva produktionsdelen kan komma igång först under våren. Ett annat förarbete är att via referensgrupper och andra intressenter ta fram hur fördjupningsdelarna kan byggas upp. Parallellt med detta fortsätter under våren bearbetning av material och teknisk uppbyggnad av den webbaserade PBL-utbildningen för förtroendevalda/politiker.

17 Del 2 PBL-utbildning 15 Arbete med utbildningsmaterial. Foto: Boverket

18 16 Del 3 PBL-nätverk Uppdraget Enligt regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-och bygglagen (2010:900) beskrivs del 3 PBL-nätverk enligt följande: Ett nationellt nätverk av PBL-experter skapades av utredningen Ny PBL på rätt sätt, som stöd i deras arbete med att föra ut den nya lagen. Regeringen anser att nätverket är en viktig resurs för fortsatt kvalitetssäkring av olika insatser för att främja en god tillämpning av PBL, för erfarenhetsutbyte samt för att på ett enhetligt sätt föra ut utbildnings- och informationsinsatser i kommuner. Boverket får i uppdrag att upprätthålla och vidareutveckla nätverket och samt att arrangera en årlig sammankomst med nätverket Forum PBL. Genomförande 2014 I regeringsuppdraget ingår att vidareutveckla det PBL-nätverk som bildades under Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87). Stora delar av det nätverk som togs fram under Ny PBL på rätt sätt har visat sig vara inaktuellt på grund av att personerna antingen bytt arbete eller har gått i pension. Under hösten har Boverket därför arbetet med att definiera behovet av att skapa ett nytt PBL-nätverk alternativt utveckla det nätverk som finns kvar från Ny PBL på rätt sätt. Efter diskussioner med våra samverkansparter i uppdraget har det framkommit önskemål från Länsstyrelsen, Lantmäteriet och SKL att utnyttja befintliga nätverk som finns inom dessa myndigheter/organisationer istället för att skapa nya nätverk. Boverket hade för avsikt att hålla fyra regionala träffar i november 2014 på olika platser i Sverige samt hålla en avslutande nationell nätverksträff i Stockholm i början på december På dessa träffar skulle huvudsyftet vara att anordna workshops för att definiera vilka fördjupade kunskaper målgruppen ansågs sig behöva inom PBL. Nätverksträffarnas fokus skulle ha varit en fördjupad fortsättning på den

19 Del 3 PBL-nätverk 17 kartläggning som gjordes hösten 2013 i regeringsuppdraget Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen, Boverkets Rapport 2014:3. När planeringen av de regionala nätverksträffarna påbörjades (i samverkan med Länsstyrelsen, SKL och Lantmäteriet) framkom dock tydligt att Boverket inte bör skapa något nytt nätverk eller anordna egna nätverksträffar. I stället föreslogs från samverkansparterna att använda redan befintliga nätverk och inplanerade träffar som till exempel länsstyrelserna arrangerar. Boverket har därför inte arrangerat någon egen nationell nätverksträff-utan medverkat på olika typer av konferenser/seminarier/träffar under hösten 2014 som arrangerats av Länsstyrelsen, SKL eller andra arrangörer. Detta har varit mycket uppskattat och resulterat i bra inspel till den fortsatta planeringen av kompetensinsatserna. Boverket avser att även delta på sådana arrangemang under Diskussioner och inspel till innehållet i PBL-utbildningen, Luleå Foto: Susanne Lindholm Medverkan på nätverksträffar 2014 Inom ramen för uppdraget har Boverket medverkat vid ett flertal tillfällen. Plan- och bostadsdagarna, maj, Kiruna. Arrangör: Länsstyrelsen Norrbotten Deltagare och målgrupp: Plan- och bostadsdagarna riktar sig huvudsakligen till tjänstemän på samtliga länsstyrelser. Medverkande: Boverket medverkade bland annat med information om PBL Kompetens. FSB:s informations- och utbildningsdagar, maj, Luleå Arrangör: Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, FSB. Medverkande: Boverket medverkar med information och utbildning om aktuella ändringar i lagstiftningen samt information om aktuella rättsfall.

20 18 Information om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpningen av PBL, 26 juni, Stockholm Arrangör: Boverket Deltagare och målgrupp: tjänstemän inom planering och byggande hos kommuner och länsstyrelser. Medverkande: Boverket informerade om regeringsuppdraget med tyngdpunkt på stödet. Sveriges planerares riksförbund, augusti, Ronneby Arrangör: Sveriges planerares riksförbund Deltagare och målgrupp: tjänstemän inom planering hos kommuner, länsstyrelser och konsulter. Medverkande: Boverket informerade om regeringsuppdraget PBL Kompetens. FSBS utbildningsdagar, september, Uppsala Arrangör: Föreningen Sveriges Bygglovgranskare och Byggnadsnämndssekreterare, FSBS Deltagare och målgrupp: Målgruppen är tjänstemän på landets kommuner som arbetar inom byggnadsnämndsområdet, politiker i byggnadsnämnder och också tjänstemän på landets länsstyrelser som arbetar med samhällsbyggnadsfrågor. Medverkande: Boverket medverkar med information och utbildning om vad Boverket gör och om vad som är på gång (t.ex. Propositioner och kommande lagändringar, Utredningar SOU, Regeringsuppdrag till Boverket, Boverkets arbete med föreskrifter och allmänna råd, Kunskapsbanken) samt deltog i expertpanelen. Boverkets byggråd, 23 september, Karlskrona Arrangör: Boverket Deltagare och målgrupp: Representanter från bygg- och fastighetssektorn. Medverkande: Boverket informerade om regeringsuppdraget PBL Kompetens. FSB:s länsombudsmöte, 2-3 oktober, Stockholm Arrangör: Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, FSB Medverkande: Boverket medverkar med information och utbildning om aktuella ändringar i lagstiftningen samt information om aktuella rättsfall. Boverkets webbseminarium, 7 oktober En föränderlig PBLkulturvärden, buller och en enklare planprocess. Seminariet med inriktning planering tog bland annat upp kulturvärden i planeringen. Arrangör: Boverket Deltagare och målgrupp: kommunala tjänstemän inom planering och byggande Medverkande: Boverkets rättschef Yvonne Svensson berättade bland annat om en enklare planprocess (ny process från 1/1 2015). En del av

21 Del 3 PBL-nätverk 19 webbseminariet handlade om information om regeringsuppdraget PBL kompetens. Bostäder för Unga i Umeå 16 oktober, Umeå inriktning på nyligen genomförda förenklade regler för byggandet och ombyggnation av små bostäder. Arrangörer: Umeå universitet, Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå kommun och Akademiska Hus. Deltagare: branschen, kommunanställda med fokus på plan-och byggfrågor. Medverkande: Boverket medverkade som föreläsare inom buller och BBR (Boverkets byggregler). Samhällsbyggnadsdagarna, oktober, Stockholm samhällsbyggnad, teknik, juridik, exploateringsfrågor. Arrangörer: Nätverksorganisationen Samhällsbyggarna. Deltagare och målgrupp: Lantmätare, civilingenjörer mm som arbetar med samhällsbyggnad Medverkande: Boverket var medarrangör och hade en monter i utställningshallen med bland annat information om PBL Kompetens. Träff med länsjuristerna i Malmö, 5 november, Malmö Arrangör: Länsstyrelsen Skåne Deltagare: konferens för samtliga länsstyrelsers jurister. Konferensen är ett forum för såväl information, uppdateringar som meningsutbyte Medverkande: Boverket medverkar med information avseende pågående PBL-utredning (Effektiv och rättsäker PBL-överprövning) och dess framskridande och status samt en föreläsning om Attefallsreglerna och dess konsekvenser. SGBC 14, november, Stockholm stadsplanering, hållbarhet och miljöfrågor. Arrangörer: Sweden green Buildings council och Stockholms stad. Deltagare och målgrupp: alla som arbetar med stadsplanering, hållbarhet, miljöfrågor samt bygg- och fastighetsfrågor inom offentlig förvaltning, kommuner och näringsliv. Medverkande: Boverket medverkade med bland annat sakkunnig buller, hållbara städer samt medverkande från regeringsuppdraget PBL Kompetens. Boverket hade en monter i utställningshallen med bland annat information om PBL Kompetens. Seminarium SKL Bygglov 2014, 17 november, Stockholm - fokus på seminariet var aktuella frågor om lov, byggande och tillsyn. Arrangör: SKL Deltagare: bygglovchefer eller motsvarande Medverkande: Boverket deltog med sakkunnig tillsyn samt information om PBL Kompetens. Under dagen genomfördes ett längre diskussionspass kring vad inom PBL som kompetensinsatser behövs.

22 20 Boverkets webbseminarium, 27 november Ändrade byggregler, kulturvärden och ombyggnad Ett webbseminarium för byggnaden. Arrangör: Boverket Deltagare och målgrupp: kommunala tjänstemän inom planering och byggande Medverkande: Boverket informerade bland annat om ändrade regler i BBR. Plan-, bygg- och bostadsdagarna 9-10 december, Luleå Arrangör: Länsstyrelsen Norrbotten och kommunförbundet Norrbotten. Deltagare: kommuner tjänstemän & politiker i Norrbotten med inriktning på plan- och byggfrågor, länsstyrelsen samt privat sektor. Medverkande: Boverket medverkade med flera föreläsare inom områdena detaljplaneprocessen från 1 januari 2015, planbestämmelser detaljplan, BBR samt buller. Boverket medverkade även på open space sessioner där medverkande på konferensen fick diskutera samt få svar på sina frågor från Boverkets sakkunniga. Boverket höll även en Open Space- övning som handlade om en fördjupad fortsättning på den kartläggning som gjordes hösten 2013 i regeringsuppdraget Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen, Boverkets Rapport 2014:3. Fortsatt inriktning för nätverksträffar Boverket kommer fortsätta att delta på olika nätverksträffar som arrangeras i landet. Boverket prioritetar att medverka i de nätverk som riktar sig till kommuner och länsstyrelser. Boverket har ställt förfrågan till samtliga länsstyrelser i Sverige, SKL och Lantmäteriet om behov av medverkan av PBL Kompetens på de nätverksträffar som de kommer att arrangera under Boverket prioriterar att medverka på träffar med PBL-frågor i fokus för att nå målgruppen för uppdraget. Flera länsstyrelser och kommunförbund har svarat på förfrågan och nedan följer en sammanställning av redan inbokade tillfällen där Boverket planerar att medverka. En kartläggning gjordes hösten 2013 i samband med regeringsuppdraget Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen, Boverkets Rapport 2014:3. Där framkom det bland deltagarna i workshops, enkäter och intervjuer att bästa sättet att höja sin kompetens inom plan- och bygglagstiftningen var via webbaserad utbildning och fysiska träffar. Vid fysiska träffar var önskan att kunna diskutera olika konkreta fall där tillämpningen av PBL kan upplevas som svår. I PBL Kompetens finns ett tänkt scenario att deltagare som har gått någon av utbildningsmodulerna därefter får möjlighet att träffas på en nätverksträff för att diskutera hur PBL- tillämpningen kan bli mer enhetlig och fungera bättre. Boverket kommer därför förutom att medverka på till exempel länsstyrelsernas kommunträffar eller andra arrangemang, att anordna nätverksträff i samband med att webbaserade utbildningsmoduler lanseras hösten Boverket kommer under början av 2015 ta fram en planering för hur detta kan genomföras. Alternativt kompletteras

23 Del 3 PBL-nätverk 21 konventet inom plattformen för Hållbara städer (Boverkets uppdrag tillsammans med 5 andra myndigheter) med ytterligare en dag som motsvarar nätverksträff inom regeringsuppdraget för PBL kompetens. Boverket planerar bland annat att medverkat vid följande tillfällen under Tillsynsvägledningsdag för kommunernas byggnadsnämnder, 15 januari, Jönköping Arrangör: Länsstyrelsen i Jönköpings och Kronobergs län Deltagare: Riktar sig till kommunala handläggare inom bygg- och tillsynsfrågor. Medverkande: Boverket medverkar med sakkunnig inom OVK samt med information om regeringsuppdraget PBL kompetens. Öppet hus för kommunerna på planenheten, 29 januari, Stockholm Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm. Deltagare: Riktar sig till detaljplanehandläggare på kommunerna i Stockholms län. Medverkande: Boverket medverkar med sakkunniga inom detaljplanprocessen från 1 januari 2015 samt planbestämmelser detaljplan samt med information om regeringsuppdraget PBL kompetens. Sydlov Tillsyn, 2 mars, Hässleholm Arrangör: Länsstyrelsen i Skåne. Deltagare: Riktar sig till kommunala handläggare inom bygg- och tillsynsfrågor i Skåne. Medverkande: Boverket medverkar med sakkunnig inom Tillsyn samt med information om regeringsuppdraget PBL kompetens. Tillsyn, 12 mars, Gävle Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg och Dalarna. Deltagare: Riktar sig till handläggare inom bygg- och tillsynsfrågor på kommunerna i Gävleborg och Dalarna. Medverkande: Boverket medverkar med sakkunnig inom tillsyn samt med information om regeringsuppdraget PBL kompetens. Planerardagen 2015, 10 april, Stockholm, Sveriges arkitekter Arrangör: Sveriges arkitekter Deltagare: Riktar sig till verksamma inom planering, arkitektur, landskapsarkitektur (kommun, länsstyrelen och privat). Medverkande: Boverket kommer troligtvis att delta med ett pass innehållande information om PBL Kompetens samt information om Plattformen för hållbara städer. Boverkets rättschef Yvonne Svensson deltar även under dagen med ett pass om PBL. Bra planer och Bygglov, 10 april, Jönköping Arrangör: Länsstyrelsen Jönköping Deltagare: Riktar sig till kommunala handläggare inom plan- och byggfrågor i Jönköpings län.

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt

Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt 2012-01-30 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Rapport 2012:16. Kommunernas kompetensbehov för byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen

Rapport 2012:16. Kommunernas kompetensbehov för byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen Rapport 2012:16 Kommunernas kompetensbehov för byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen Kommunernas kompetensbehov för byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen Boverket oktober 2012 Titel: Kommunernas

Läs mer

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG

RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG RAPPORT 2015:16 REGERINGSUPPDRAG Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Genomförandet av Boverkets Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2014 Boverket mars 2015

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER

Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Lokala och regionala ÖVERENSKOMMELSER Redovisning av bidragsgivning 2014 Förord Under 2014 fördelade Myndigheten för ungdoms-

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler

RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG. Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler RAPPORT 2015:13 REGERINGSUPPDRAG Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Uppföljning av verksamhetsutvecklingsbidraget till allmänna samlingslokaler Boverket mars 2015

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER

Läs mer

Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG. Samordning och utveckling av samhällsplanering. till fysisk aktivitet. delredovisning

Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG. Samordning och utveckling av samhällsplanering. till fysisk aktivitet. delredovisning Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet delredovisning Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt

Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt delredovisning av regeringsuppdraget Att öka kunskapen om geologins betydelse för samhällsbyggnad och tillväxt Diarienummer 31-971/2014 december 2014 SGU-rapport 2014:41 Omslagsbild: Lars Perssson. Illustration:

Läs mer

Slutrapport för projektet. Den goda maten

Slutrapport för projektet. Den goda maten Slutrapport för projektet Den goda maten Stockholm den 30 november 2011 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Bakgrund...5 3. Syfte och målgrupp...5 4. Projektets mål...6 5. Genomförandeplan och

Läs mer

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket

Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket RAPPORT 1(14) Datum 2014-06-01 Diarienr 2012/3763 Regeringen Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm Avrapportering av Skogsstyrelsens arbete med Skogsriket Sverige ska bli bäst i världen på att ta till

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet

Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet Rapport 2012:22 REGERINGSUPPDRAG Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering av ett regeringsuppdrag Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet slutrapportering

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer