Delrapport 2/ Årsrapport för Ny PBL på rätt sätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt"

Transkript

1 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det att kommittén har slutfört sitt arbete Uppdraget, kommitténs program och årsrapport för Uppdraget Kommitténs program den 30 september 2010 och uppföljande program Program 30 september Övergripande program för fördjupningskurser Ny PBL hösten från 16 juni Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år 2011 från 16 juni Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år 2012 från 30 november Årsrapport för 2010 den 28 januari Utbildningsaktiviteter Genomförda orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän och översiktskurser för tjänstemän våren Innehållet i utbildningarna Genomförandet av kurserna... 9

2 2.1.3 En första utvärdering Fördjupningsaktiviteter - Genomförda webbseminarier med tillhörande aktiviteter Webbseminarier En första utvärdering Planerade fördjupningsaktiviteter för år Utbildning av andra statliga myndigheter Kommunikationsaktiviteter Kommunikation med kommitténs målgrupper Kommitténs webbplats Kommitténs projektplats för experter Ny PBL Informationsinsatser till näringslivet Frukostseminarium i april Informationsinsatser till medborgare Inför ikraftträdandet 2 maj Arena Ny PBL i maj Andra aktiviteter för att främja en mer enhetlig tillämpning av den nya plan- och bygglagen och för att bidra till att skapa nätverk Aktiviteter för experter Ny PBL Forum NyPBL i september 2011 tillsammans med Boverket Andra aktiviteter riktade till experter NyPBL Bidrag till praxisbildning och Boverkets Kunskapsbank Externa aktiviteter som kommittén medverkat i Kommitténs organisation under året Ordförande och kansli Samverkan med andra Sakkunniggruppen är rådgivande och förmedlande länk Referensgrupper Referensgrupp för kommuner och kommunala regionplaneorgan Referensgrupp för statliga aktörer och regionala självstyrande organ Referensgrupp för regionala utbildningsanordnare Arbetsgrupper Arbetsgrupp för Planfrågor

3 5.5.2 Arbetsgrupp för Plangenomförandefrågor Arbetsgrupp för Lov- och byggfrågor Sammanfattande Tidplan för år Kompetenssatsningar efter det att kommittén har slutfört sitt arbete35 BILAGOR Bilaga 1 Tidplan med aktiviteter Bilaga 2 Lärarutbildningar våren Bilaga 3 Genomförda översiktskurser för tjänstemän och orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän våren Bilaga 4 Fördelning av utbetalda ersättningar till lärare på översiktskurserna 37 Bilaga 5 Planerade aktiviteter för Bilaga 6 Kommitténs referensgrupper...37 Bilaga 7 Kompetenssatsningar efter det att kommittén har slutfört sitt arbete 37 3

4 4 SAMMANFATTNING Kommittén lämnar härmed sin andra årsrapport till regeringen. Uppdraget är att underlätta införandet av den nya plan- och bygglagen (PBL) genom att organisera, samordna, koordinera och genomföra utbildnings- och kompetensinsatser. Dessa insatser ska rikta sig till kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter. Därutöver ska vissa insatser rikta sig till företag och allmänhet. Kommittén presenterade ett första program för hela arbetet i september 2010 och lämnade en första årsrapport i januari Under år 2011 har kommittén presenterat ett övergripande program för kommitténs utbildningsaktiviteter under hösten , ett separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL för hösten 2011 och ett separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år Utbildningar år 2011 Under år 2011 har kommittén tagit fram och genomfört orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän inom kommuner och länsstyrelser, översiktskurser för tjänstemän och ett antal fördjupande webbseminarier på olika teman. Kommittén utvecklade två grundutbildningar om nyheterna i den nya PBL. Dessa utbildningar genomfördes under våren 2011; en orienteringskurs för politiker och chefstjänstemän inom kommuner och länsstyrelser samt en översiktskurs för handläggare. Därutöver utvecklades och genomfördes en utbildning för de lärare som skulle genomföra kurserna regionalt och lokalt. Kommittén tog under slutet av 2010 initiativ till att det bildades särskilda regionala utbildningsorganisationer med ansvar för att genomföra kurser med stöd av kommitténs material. De regionala utbildningarna organiserades runt om i landet av länsstyrelserna och de regionala kommunala samverkansorganisationerna i samverkan. Kursmaterialet bestod av en omfattande kursdokumentation som behandlade de relevanta avsnitten i den nya lagen och därutöver serier av powerpointbilder som anknöt till de standardupplägg som kommittén utvecklat för de olika målgrupperna. Sammanfattningsvis har intresset för kurserna varit stort. Det framgår av utvärderingar att många deltagare och lärare har uppskattat att få möjlighet att träffas och diskutera vad den nya lagen kommer att innebära. Kommittén har utvecklat och genomfört fem webbseminarier. Formen har varit tre timmars webbsänd utbildning för respektive tema, med föreläsningar med viss interaktivitet och frågepaneler: 1) Förändringar inom byggområdet (april)

5 5 2) Kontrollplan (september) 3) Enkla ärenden samt Sanktionssystemet (oktober) 4) Genomförande tidigt i planprocessen (oktober) 5) Lovprocessen med exemplet tillgänglighet (november) Formen har stora fördelar för mindre och avlägsna kommuner och länsstyrelser. Det är även ett tidseffektivt sätt för sakkunniga t.ex. Boverkets jurister och experter att under en enskild föreläsning nå ut över hela landet med ett ensat budskap. För att uppmuntra till att man också träffas i nätverk och diskuterar egna fall med andra handläggare har kommittén via lärarlagen och inbjudningar kommunicerat idén att samlas och gemensamt titta på webbseminarierna och om möjligt följa upp med ett möte eller en workshop där frågorna kan behandlas ur regionalt och lokalt perspektiv. Kommittén har tagit fram underlagsmaterial för respektive tema på webbseminarierna. I flera fall har de bestått av sammanställda dokument med lagtexter och exempel eller erfarenheter som berör ämnet. Därutöver har kommittén tillhandahållit en handledning med förslag till agenda och frågeställningar för regionala och lokala workshops som anknyter till temat samt powerpointbilder som stöd för mötesledare. Utvärderingar av webbseminarierna visar att många tyckte om seminariernas upplägg med praktiska exempel, konkreta fall från olika kommuner, bra variation med flera olika föreläsare samt hög kompetensnivå hos experter som föreläste. Uppskattat var också att få ställa frågor till frågepaneler. Tekniken, vad gäller ljud och bild, har förbättrats efter hand, men den behöver utvecklas ytterligare. Kommunikation med kommitténs målgrupper Kommittén har tagit fram en egen webbplats, Målet med webbplatsen är att ge lättillgänglig, begriplig och målgruppsanpassad information om pågående och planerade kompetensinsatser kring den nya plan- och bygglagen. Utöver detta ger webbplatsen en vägledning och hänvisningar till fördjupad information om lagen. På webbplatsen finns även utbildningsmaterialet och de inspelade webbseminarierna tillgängliga för alla. Kommittén har genomfört särskilda kommunikationsinsatser riktade till näringsliv och medborgare.

6 6 Andra aktiviteter för att främja en mer enhetlig tillämpning av den nya planoch bygglagen och för att bidra till att skapa nätverk Kommittén har under året, tillsammans med Boverket, genomfört en konferens för experter på kommuner och länsstyrelser. Ett stort antal frågor kring tolkningen och tillämpningen av den nya lagen kommer upp i samband med kommitténs olika aktiviteter. Det kan ge värdefulla bidrag till praxisbildningen, bl.a. genom att frågorna förs vidare för behandling i utvecklingen av Boverkets Kunskapsbank. Kommittén har också deltagit i de diskussioner som har lett fram till att Boverket knutit till sig ett nätverk av jurister som har i uppgift att behandla olika frågor och problemställningar som rör den nya plan- och bygglagen. Syftet är att bidra till praxisbildningen och en mer enhetlig tillämpning av lagen över landet. Planerade fördjupningsaktiviteter för år 2012 Kommittén fortsätter nu att bygga på med fördjupningsaktiviteter efter de översikts- och orienteringskurser och webbseminarier som genomfördes under Det finns fortsatt uttalade önskemål om att kommittén under år 2012, liksom under hösten 2011, svarar för ett övergripande nationellt upplägg av utbildningsaktiviteter. Avsikten är att kommittén presenterar ett antal utbildningsaktiviteter till vilka frivilliga kringaktiviteter kan anordnas. Länsstyrelser, kommuner och deras regionala organisationer ansvarar sedan själva för att från utbudet av de nationella utbildningsaktiviteterna fritt välja ämnen och för att genomföra kompletterande regionala och lokala aktiviteter i form av workshops eller seminarier. Kommittén planerar också att i två omgångar erbjuda aktiviteter för lärare och andra PBL-experter. Kommittén avser också att anordna en Arena Ny PBL omkring den 2 maj 2012 för flera olika målgrupper. Takten i utbudet av fördjupningsaktiviteter behöver anpassas till länsstyrelsernas och kommunernas möjlighet att hinna med att ta del av utbildningarna. Särskilt länsstyrelserna har förmedlat till kommittén att takten behöver dämpas för att man ska hinna med att ordna regionala och lokala seminarier. Vidare är det viktigt att innehållet i utbildningarna ligger i fas med arbetet ute i landet med den nya plan- och bygglagen. Övergången till den nya PBL har i många kommuner präglats av att ta hand om akuta frågor, medan andra frågor, som översiktsplaneringen, fått anstå. Det behöver också komma fram tillräckliga erfarenheter och exempel i arbetet med den nya lagen för att utbildningarna ska bli riktigt bra. Vidare pågår det arbete med allmänna råd/vägledningar, uppdrag m.m. på bl.a. Boverket, länsstyrelserna och andra myndigheter vars resultat har avsevärd betydelse för tillämpningen av den nya lagen. Kommittén har därför valt att glesa ut utbildningarna något under våren Under hösten 2012 ligger det nu i programmet egentligen alltför

7 7 många aktiviteter. Av de skäl som anges ovan vore det önskvärt att förlägga några av dessa aktiviteter under första halvåret Kompetenssatsningar efter det att kommittén har slutfört sitt arbete Kommittén har i uppdrag att föreslå hur kompetensnivån rörande planoch bygglagstiftningen framöver ska kunna hållas på en hög nivå efter det att utredningen avslutat sitt arbete. Kommittén redovisar därför nu sina utgångspunkter för framtida kompetenssatsningar och kommer att arbeta vidare med frågan under Uppdraget, kommitténs program och årsrapport för Uppdraget Uppdraget beskrivs i Kommittédirektiv Dir.2010:55. Kommittén ska underlätta införandet av den nya plan- och bygglagen (PBL), som trädde i kraft den 2 maj 2011, genom att organisera, samordna, koordinera och genomföra utbildnings- och kompetensinsatser. Dessa insatser ska rikta sig till kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter. Därutöver ska vissa insatser rikta sig till företag och allmänhet. 1.2 Kommitténs program den 30 september 2010 och uppföljande program Program 30 september 2010 Kommittén presenterade ett program för arbetet den 30 september I programmet uttrycker kommittén bl.a. följande mål för sin verksamhet: Kommittén ska ge förutsättningar för en enhetlig tillämpning av den nya plan- och bygglagen genom målgruppsanpassade utbildnings- och informationsinsatser. Insatserna ska behandla förändringarna i lagen satta i sina sammanhang samt viktiga problemområden och sakfrågor. Kommittén arbetar i samverkan och dialog med berörda aktörer inom kommuner, statliga myndigheter, organisationer samt med plan- och byggsektorns olika nätverk. Programmet finns i sin helhet på En uppdaterad övergripande tidplan för åren finns i bilaga Övergripande program för fördjupningskurser Ny PBL hösten från 16 juni 2011 I juni 2011 presenterade kommittén sitt övergripande program för kommitténs utbildningsaktiviteter under hösten Det ska ses som ett ramprogram utifrån vilket separata, mer detaljerade program,

8 8 tagits fram. Programmet finns i sin helhet på Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år 2011 från 16 juni 2011 I juni 2011 presenterade kommittén ett separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL för hösten Det baserades på kommitténs Övergripande program för fördjupningskurser Ny PBL hösten från 16 juni Programmet finns i sin helhet på Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år 2012 från 30 november 2011 I november 2011 presenterade kommittén ett separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år Det baserades också på kommitténs Övergripande program för fördjupningskurser Ny PBL hösten från 16 juni Programmet finns i sin helhet på 1.3 Årsrapport för 2010 den 28 januari 2011 Kommittén lämnade en första årsrapport den 28 januari I denna redovisade kommittén den planerade inriktningen på den första utbildningsomgången, sina inledande informationsinsatser och hur arbetet organiserades bl.a. med hjälp av arbetsgrupper och referensgrupper. 2. Utbildningsaktiviteter Under år 2011 har kommittén tagit fram och genomfört orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän inom kommuner och länsstyrelser och översiktskurser för tjänstemän samt ett antal fördjupande webbseminarier på olika teman. 2.1 Genomförda orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän och översiktskurser för tjänstemän våren Innehållet i utbildningarna Kommittén utvecklade två grundutbildningar om nyheterna i den nya PBL. Dessa utbildningar genomfördes under våren 2011; en orienteringskurs för politiker och chefstjänstemän inom kommuner och länsstyrelser samt en översiktskurs för handläggare. Därutöver utvecklades och genomfördes en utbildning för de lärare som skulle genomföra kurserna regionalt och lokalt. Kommitténs expertgrupper svarade för att innehåll för kurserna anpassades till olika målgrupper med fokus på de viktigaste förändringarna i den nya PBL satta i sina sammanhang. Kursmaterialet bestod av en omfattande kursdokumentation som behandlade de relevanta avsnitten i den nya

9 lagen och därutöver serier av powerpointbilder som anknöt till de standardupplägg kommittén utvecklat för de olika målgrupperna. Materialet syftade främst till att ligga till grund för regionala kurser genomförda av lärarlagen, men materialet gjordes också tillgängligt på kommitténs webbplats och har kunnat användas för interna och lokala utbildningar för en vidare krets En strävan var att så långt möjligt anpassa utbildningsmaterialet och kurserna till olika målgrupper, vilket bl.a. innebar ett översiktligt material riktat till politiker och ledning i kommuner och på länsstyrelser samt ett mer utförligt underlag riktat till berörda tjänstemän. Utbildningsmaterialet, dvs. powerpointbilder (med läraranvisningar i anteckningssidor) samt kursdokumentation, författades i huvudsak av kommitténs ansvariga experter för respektive sakområde i samverkan med övriga experter i arbetsgrupperna och med hjälp av kvalitetsgranskning av Boverket Genomförandet av kurserna Kommittén tog under slutet av 2010 initiativ till att det bildades särskilda regionala utbildningsorganisationer med ansvar för att genomföra kurser med stöd av kommitténs material. De regionala utbildningarna organiserades runt om i landet av länsstyrelserna och de regionala kommunala samverkansorganisationerna i samverkan. Länsstyrelserna svarade bl.a. för att sätta samman lärarlagen och de kommunala samverkansorganisationerna svarade bl.a. för att administrera anordnandet av de utbildningar som hölls i regionen. Länsstyrelsen i Blekinge län åtog sig uppdraget att tillsammans med SKL övergripande samordna den regionala utbildningsorganisationen inom Ny PBL på rätt sätt under våren För att underlätta lärarrekryteringen och bidra till att minska kursavgifterna avsatte kommittén också en summa på 6,1 miljoner kronor som användes till att ersätta de organisationer, dvs. huvudsakligen kommuner och länsstyrelser, som bidrog med lärare. Se mer under delavsnittet Ersättning till lärare sist under För att underlätta de regionala utbildningsorganisationernas arbete och den övergripande samordning som behövdes inrättade kommittén i samverkan med SKL också en särskild webbaserad projektplats. Se avsnitt Kommitténs projektplats för experter Ny PBL. Kommittén har också publicerat alla regionalt och lokalt anordnade översiktskurser i hela landet på för att stödja marknadsföringen av kurserna. Genomförandet av utbildningspaketet skedde i två steg. I ett första steg utbildades handledare/lärare, med en strävan att bilda regionala lärarlag.

10 Själva utbildningarna genomfördes därefter av lärarlagen regionalt i hela landet. 10 Lärarutbildningar Under vecka 6-10 år 2011 genomförde kommittén sju lärarutbildningar, i Nässjö, Malmö, Stockholm (2 tillfällen), Umeå, Göteborg och Karlstad för sammanlagt ca 220 PBL-handläggare från kommuner och länsstyrelser och för ett tjugotal från övriga statliga myndigheter med kopplingar till PBL. Några intresserade från näringslivet deltog också. Se bilaga 2 Lärarutbildningar våren De rekryterade handläggarna från plan- och byggförvaltningar på länsstyrelser och kommuner och några från Lantmäteriet, utgjorde de regionala lärarlag som skulle genomföra kurserna för tjänstemän och politiker landet runt. Rekryteringen av lärare skedde genom Länsstyrelsen och SKL och även Lantmäteriet bidrog med lärare. Länsstyrelsen samordnade lärarlagen i länen. Syftet med att rekrytera regionala lärare istället för att utbilda en kärntrupp experter, var att, enligt modell från PBL 1987 och Miljöbalksutbildningarna på nittiotalet, stärka den regionala kompetensen. Lärarutbildningen omfattade två dagar och leddes av experter inom planoch byggområdena vilka ingick i kommitténs arbetsgrupper, jurister från Boverket och en pedagogisk expert. Målet var att lärarna konkret skulle komma en bit i sina förberedelser dels genom behandling av sakfrågor, dels genom att i sina lärarlag lägga upp roll- och ansvarsfördelning och börja planera för genomförande och regional anpassning. Upplägget innebar att planlärare och bygglärare till en del arbetade i två separata grupper för att möjliggöra fördjupade diskussioner kring de respektive pass som var stommen för Översiktskursen för handläggare. Man arbetade därutöver i sina lärarlag och ett gemensamt pass berörde pedagogik och utbyte av idéer mellan lärarlagen om regionala anpassningar som skulle stärka kursupplägget. Viktiga resultat av lärarutbildningarna var att nätverk etablerades och att lärarna bereddes möjlighet att diskutera och fördjupa sig i frågor och oklarheter som man såg framför sig med den nya lagen. Avsikten var att deltagarna (lärarna) dels skulle bli stärkta i rollen som handläggare, dels i rollen som kursledare. Det var angeläget att komma igång med förberedelser och att få personlig kontakt inom lärarlaget eftersom tiden var kort till det att kurserna skulle genomföras. Allmänt kan sägas att lärarna hade stor spridning vad gäller erfarenhet och bakgrundskunskaper och i de flesta länen kände inte lärarna varandra sedan tidigare.

11 Regionala och lokala orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän Med stöd av kommitténs material genomfördes ca 50 utbildningstillfällen med halvdags orienteringskurser för politiker och ledning i kommuner, länsstyrelser och andra regionalt verksamma statliga myndigheter. Bilaga 3 visar genomförda orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän våren Kurserna tog upp konsekvenserna av den nya PBL ur ett ledningsperspektiv, med tonvikt på nya krav samt tänkbara konsekvenser för organisation, resurser, kompetenser och rutiner. Syftet var att ge en grund för fortsatt dialog i den egna organisationen, dvs. hur den enskilda kommunen eller länsstyrelsen behöver möta förändringarna. Att politiker och chefstjänstemän från flera kommuner och länsstyrelsens ledning deltog vid samma kurstillfälle gav möjlighet att diskutera övergipande strategiska frågor, t.ex. hur kommunerna kan samarbeta och hur samarbetet med länsstyrelsen kan läggas upp. Kurserna, som i flera fall även innehöll regionala tillägg, tog främst upp följande: Olika roller i PBL-processen Viktigaste förändringarna ur ett ledningsperspektiv Den strategiska översiktsplanen Detaljplanen som genomförandeverktyg Den förenklade planprocessen Den utvidgade bygglovsprocessen Den nya byggprocessen Summering vad innebär ändringarna? 11 Regionala och lokala översiktskurser för tjänstemän Parallellt med orienteringskurserna för politiker och chefstjänstemän genomfördes ca 90 längre (1,5-2 dagar) översiktskurser i nya PBL för direkt berörda handläggare inom kommun, länsstyrelser och berörda statliga myndigheter. Utbildningen lades upp så att även andra handläggare som behöver känna till den nya lagen kunde delta vid ett inledande, allmänt pass. Bilaga 3 visar genomförda översiktskurser för tjänstemän våren Syftet med kurserna var att ge översiktliga kunskaper om de viktigaste förändringarna i den nya PBL satta i sitt sammanhang. Kurserna omfattade därför såväl nyheter som är väsentliga att känna till inom det egna området som andra delar av PBL-systemet som helhet. Kommitténs upplägg uppmuntrade till att det nationella materialet kompletterades med konkreta exempel och frågeställningar från länet. Genom att tjänstemän från olika kommuner, länsstyrelsen och även vissa statliga myndigheter inbjöds till ett och samma utbildningstillfälle gavs möjligheter att knyta nya kontakter och att förstå varandras roller och därmed öppna för en effektivare samverkan.

12 12 Kurserna tog i stort upp följande: Vad innebär de nya bestämmelserna om enskilda och allmänna intressen och hur ska de hanteras? Vilka nya regler gäller för nationella och regionala mål i översiktsplanen och hur kan en kontinuerlig översiktsplanering bedrivas? Innebörden av de nya och förtydligade reglerna om genomförande av detaljplan De nya reglerna om planbesked På vilket sätt ändras planprocessen och vad gäller för program? De nya reglerna för lovprövning, bl.a. att tillgänglighet, användbarhet och lämplighet prövas i lovet Nya regler för handläggning av lovärenden, bl.a. 10 veckors handläggning i kommunen, krav på samordning mellan byggnadsnämnden och miljönämnden Meddelande av beslut för laga kraft, Kungörelse i Post och inrikes tidningar, PoIT Kommunens nya uppgifter för kontroll och insyn i byggprocessen, bl.a. o kontrollansvarig o kontrollplan o tekniskt samråd o startbesked o arbetsplatsbesök och o slutbesked Ersättning till lärare I slutet av år 2010 avsatte kommittén 6,1 miljoner kronor för att kunna ersätta de organisationer som bidrog med lärare under vårens översiktskurser. Kommittén fastställde också villkor för hur medlen kunde användas. Länsstyrelsen i Blekinge län hade uppdraget att tillsammans med SKL övergripande samordna den regionala utbildningsorganisationen inom Ny PBL på rätt sätt under våren Som en del av detta uppdrag hade Länsstyrelsen i Blekinge också uppgiften att fördela de avsatta medlen som viss proportionell ersättning till de kommuner och länsstyrelser eller andra organisationer som bidragit med lärare samt till de organisationer som åtagit sig ett övergripande samordningsansvar för den regionala utbildningsorganisationen. I syfte att minska administrationskostnaden och maximera ersättningen så betalades ersättningen huvudsakligen ut som en schablon utifrån hur många lärardagar varje organisation bidragit med, dvs. en summa som var

13 13 lika för alla per dag som läraren medverkat som lärare i en regionalt anordnad orienteringskurs- eller översiktskurs under perioden mars - oktober För att minska administrationen för de regionala samverkansorganen och för att minska kursavgifterna bidrog schablonen även till kostnader för lärarnas resor och logi. Detta innebär att de kursavgifter som togs ut regionalt kunde hållas relativt låga eftersom de inte behövde täcka kostnaderna för lärare. Fördelningen av de utbetalda ersättningarna till lärare på översiktskurserna framgår i Bilaga En första utvärdering Många deltagare och lärare har uppskattat möjligheten att få träffas och diskutera med varandra vad den nya lagen kommer att innebära. Det framgår av utvärderingar som har genomförts. Sammanfattningsvis har intresset för kurserna varit stort. I vissa regioner har man anordnat extra kurser för att möta efterfrågan. Kunskaperna bland deltagarna har varierat. Detta innebar att vissa kurser har blivit väldigt bra med intressanta diskussioner medan andra kurser hade behövt inledas av en mer grundläggande genomgång av PBL-systemet. Eftersom jag inte jobbar med PBL dagligen, så kan jag inte lagen sen tidigare och vissa delar av kursen var svår att hänga med i. Många nya termer för mig! (Exempel på svar vid utvärdering) De varierande förkunskaperna speglades också i utvärderingen. Många har varit mycket nöjda med kurserna och en stor del av deltagarna har upplevt att de fick en genomgång av de viktigaste förändringarna i den nya lagen. De som redan har djupgående kunskaper hade emellertid gärna velat få mer detaljerad information om hur lagen ska tolkas och tillämpas. Vi frågade hur många som kände sig bekväma med plan- och bygglagen och av 60 deltagare var det 3 stycken som räckte upp handen. Det var inte lönt att bara tala om skillnaderna med den nya lagen det var bara att anpassa kursen under gång (Exempel på svar vid utvärdering) 2.2 Fördjupningsaktiviteter - Genomförda webbseminarier med tillhörande aktiviteter Webbseminarier Från kommunerna och SKL fanns förväntningar på en fördjupningsutbildning inom byggområdet redan i april, före ikraftträdandet av den nya lagen. Samtidigt fanns det inte kapacitet i

14 lärarlagen för ytterligare insatser under våren. Kommittén beslöt därför att genomföra en halv dags webbseminarium. Fördelen med ett webbseminarium är att utbildningarna är tillgängliga för alla som har tillgång till en dator och internat. Utfallet blev mycket positivt och lade grunden till att den valda formen för höstens fyra huvudaktiviteter har varit webbsända föreläsningar med viss interaktivitet och frågepanel. Formen har varit tre timmars webbsänd utbildning för respektive tema: 14 1) Förändringar inom byggområdet (april) 2) Kontrollplan (september) 3) Enkla ärenden samt Sanktionssystemet (oktober) 4) Genomförande tidigt i planprocessen (oktober) 5) Lovprocessen med exemplet tillgänglighet (november) Vid fyra tillfällen har webbseminarierna direktsänts från SKL via teknikplattformen Adobe Connect. Vid det femte tillfället filmades föreläsarnas inslag i förväg och det anordnades av ett externt produktionsbolag. Föreläsarna har varit experter från kommittén och Boverket och sakkunniga från kommuner och länsstyrelser, andra statliga myndigheter, yrkesföreningar och i några fall konsulter. Handläggare från kommuner har deltagit med egna exempel på tillämpningar. Tittarna har kunnat skicka in frågor via chat/frågelåda. Ett urval av dessa frågor har besvarats eller diskuterats av experterna i sändning och flera av

15 de övriga har i efterhand besvarats skriftligt och lagts ut på Utestående frågor som behöver mer ingående behandling har överlämnats till Boverket så att de kan ge värdefulla bidrag till utvecklingen av Kunskapsbanken. Föreläsningarna filmas och läggs ut på webbplatsen så att man kan följa seminariet i efterhand. Även föreläsarnas presentationsmaterial finns tillgängligt här. Formen har stora fördelar för mindre och avlägsna kommuner och länsstyrelser. Det är även ett tidseffektivt sätt för sakkunniga t.ex. Boverkets jurister och experter att under en enskild föreläsning nå ut över hela landet med ett ensat budskap. 15 Statistik över deltagare webbseminarier hösten ) Webbseminarium om Förändringar inom byggområdet Kommittén genomförde den 14 april 2011 sitt första webbseminarium om förändringar inom byggområdet. De mest kritiska förändringarna inför ikraftträdandet av nya PBL och nya PBF den 2 maj togs upp utifrån de önskemål och frågor som aktualiserats under lärarutbildningarna. Innehåll och föreläsare:

16 16 Plan- och byggförordningen, Camilla Adolfsson och Sara Benjamin, Socialdepartementet, Boverkets föreskrifter som berörs av nya PBL, Yvonne Svensson, Boverket, Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök, Stig Åkerman, Boverket/Kommittén Ny PBL på rätt sätt och Rune Johansson, Byggutbildarna, Laga kraft för lov och förhandsbesked, Yvonne Svensson, Boverket och Kungörelse i Post och Inrikes Tidningar, Olov Vikström, Bolagsverket. Webbseminariet genomfördes med direktsändning från SKL inför en publik på plats med ca 40 deltagare. Antalet uppkopplingar i riket uppgick till ca 320 st. 2) Webbseminarium om Kontrollplanen i nya PBL Den 12 september genomfördes ett webbseminarium på temat Kontrollplan. Syftet var ökade kunskaper för målgruppen som ska kunna ta ställning till byggherrens förslag till kontrollplan och att öka kunskapen om lagstadgade krav för att godkänna en kontrollplan samt en enhetligare tolkning av PBL, PBF, BBR (Boverkets byggregler) och EKS (Europeiska konstruktionsstandarder). Kontrollplanen är grunden för hela tillsyns- och kontrollsystemet i planoch bygglagen. Det är byggherren som ska upprätta en kontrollplan och det är byggnadsnämnden som fastställer den i startbeskedet. Byggnadsnämnden har tillsyn och uppföljning av Byggherrens kontroll. Innehåll och föreläsare: Från kryss till Vad, När, Vem, Mot vad?, Stig Åkerman, Boverket/Kommittén Ny PBL på rätt sätt, Vad står det i lagen och förordningen?, Yvonne Svensson, rättschef, Boverket, Kontrollplanen ska säkerhetsställa att de tekniska egenskaperna uppfylls, Nikolaj Tolstoy, Boverket/Kommittén Ny PBL på rätt sätt, Hur hjälper vi byggherren att ta fram en kontrollplan?, Magdi Dobi, ordförande i KARF (Kontrollansvarigas riksförbund), Exempel på kontrollplan i Norrköpings kommun, Anna Liedman, Bygg och miljökontoret, Norrköping,

17 17 Exempel på kontrollplan i Stockholms stad, Jan Szabela, Stockholms SBK, Paneldiskussion där alla medverkande svarade på frågor från publiken och på frågor som inkommit via chattfunktion, i urval av Anna Eklund, SKL, Öppet chattforum för deltagare via webb, en halvtimmes chat sköttes av Nikolaj Tolstoy, Filmade inslag, Boverksexperter Anders Sjelvgren, Caroline Cronsioe, Stefan Norrman och Olle Åberg medverkade i filmade inslag och Frågor och svar har lagts ut på Webbseminariet genomfördes med direktsändning från SKL och inför en publik på plats på c:a 40 deltagare. Antalet uppkopplingar i riket uppgick till c:a 210 st och genom svar på tittarfråga uppskattar vi att det i snitt var ca 4 personer vid varje uppkoppling och att ca 820 personer följde seminariet i direktsändning. 12% 15% 16% I hög grad Ganska väl I liten grad Ej berörda 57% Tittarfråga den 12 september: 1b, Har ni som handläggare på kommunen de kunskaper ni anser er behöva för att tillfoga saker till kontrollplanen? 3) Webbseminarium om Enkla ärenden samt om det nya sanktionssystemet

18 Webbseminariet som genomfördes den 12 oktober var uppdelat i två avsnitt: Enkla ärenden samt Det nya sanktionssystemet. Syftet med avsnittet Enkla ärenden var dels att ge en enhetlig bild och ledning i avgränsning av vad som är ett enkelt ärende, dels att ge anvisningar för effektiv och korrekt handläggning av ett enkelt ärende. Syftet med ett kort (1 timme) inslag om det nya sanktionssystemet var att klargöra grundläggande drag och definitioner om ett avsnitt som upplevs som komplext av många. Emellertid var detta endast en introduktion med planerad uppföljning under Enkla ärenden Innehåll och föreläsare: 18 Enkla ärenden i PBL, Yvonne Svensson, Boverket, Det enkla ärendet i praktiken, Stig Åkerman, Boverket/Kommittén Ny PBL på rätt sätt, Riktlinjer för vad som är Enkelt ärende. När krävs kontrollansvarig?, Johan Hjalmarsson, Länsstyrelsen i Stockholms län, Fem kommuner presenterade hur de hade handlagt olika typer av ärenden av karaktären enklare ärenden: o Mari von Sivers, Göteborgs stad redogjorde för handläggning av eldstad, o Ulrika Nolåker, Ale kommun, handläggning av inglasad balkong/uteplats, o Anders Bolin, Sundsvalls kommun, handläggning av garage och av skylt, o Leif Johnsson, Skellefteå kommun, handläggning av tillbyggnad och o Lennart Westberg, Hudiksvalls kommun, handläggning av uthus. Det nya sanktionssystemet Innehåll och föreläsare: Det nya sanktionssystemet och Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning, Yvonne Svensson, Boverket, Ingripanden enligt 11 kap. PBL, Rickard Börlin, Stockholms stad och Frågelåda/Chat, under seminariet fanns tillfälle för deltagare/tittare att skicka in frågor via frågelådan (chat), och ett urval besvarades av Yvonne Svensson och Stig Åkerman.

19 Webbseminariet genomfördes med direktsändning från SKL och denna gång utan publik. Antalet uppkopplingar i riket uppgick till c:a 280 st. med en uppskattad total publik på ca 1100 personer under direktsändningen. 19 Tittarfråga den 12 oktober: Har ni haft nytta av detta webbseminarium? 4) Webbseminarium om Genomförande tidigt i planprocessen Den 24 oktober anordnades webbseminarium om genomförande tidigt i planprocessen. Syftet med seminariet var att ge planerare fördjupade kunskaper i fastighetsrättsliga och fastighetsekonomiska genomförandefrågor och vice versa. Detta för att stärka grunden för att dessa bägge yrkeskategorier ska kunna arbeta bättre tillsammans gemensamt tidigt i planprocessen. Innehåll och föreläsare: Samspelet mellan planer enligt PBL och genomförandet, Micaela Schulman, Kommittén Ny PBL på rätt sätt, Vad kan regleras i detaljplan?, Margareta Björck, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Vad kan regleras i detaljplan?, Karolina Andersson, Lantmäteriet i Karlskrona, Huvudmannaskap för allmänplats, Thomas Holm, Kommittén Ny PBL på rätt sätt/lantmäteriet, Vilka krav och möjligheter gäller för planprocessen?, Margareta Björck och Eva Sjölin, Arkplan, Redovisning av plangenomförandet i planbeskrivningen, Gunilla Thorvaldsson, Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun, Förhandlingar och avtal i planeringsprocessen, Irene Bellman, Fastighet och Projektutveckling och Eva Sjölin,

20 20 Frågelåda/Chat under sändning, Under seminariet fanns tillfälle för deltagare att skicka in frågor via frågelådan (chat). Svar på chattfrågorna förbereddes under sändningen av en panel under ledning av Eva Ekelund, Lantmäteriet i Kiruna. I panelen medverkade i olika omfattning de olika föredragshållarna. Ett urval frågorna besvarades i slutet av seminariet av Thomas Holm och Micaela Schulman, En halvtimmes chat efter sändning. En halvtimmes chat sköttes omedelbart efter själva sändningen av Thomas Holm, med bistånd av Nikolai Tolstoy och de som deltagit som föredragshållare i sändningen och Vissa frågor och svar har lagts ut på och de skickades också till de anmälda deltagarna. De resterande frågorna har vidarebefordrats till Boverket och Lantmäteriet för att ingå i underlaget till Kunskapsbanksprojektet. Webbseminariet genomfördes med direktsändning från SKL. Antalet uppkopplingar i riket uppgick till ca 280 st. med en uppskattad total publik på ca personer under direktsändningen. 5) Webbseminarium om Lovprocessen med exemplet Tillgänglighet Ett webbseminarium om tillgänglighet sändes den 14 november Syftet var att med konkreta typfall och genomgång av lagtexter visa hur tillgänglighet ska hanteras i plan, lov- och byggskedet enligt nya PBL. För att få bättre kvalitet på ljud och bild och för att alla föreläsare inte kunde delta på sändningsdagen, filmades föreläsarna i förväg. En panel var dock på plats för att besvara frågor som kom in under seminariet. Panelen bestod av Nikolaj Tolstoy och Stig Åkerman (båda från Kommittén Ny PBL på rätt sätt/boverket), Eva Björklund och på distans från Boverket i Karlskrona medverkade Agnes Jensen-Carlén och Anders O Larsson. Innehåll och föreläsare: Tillgänglighet i Nya PBL, Stig Åkerman, Boverket/Kommittén Ny PBL på rätt sätt, Politiska mål för tillgänglighet, Birgitta Mekibes, Handisam, PBL-krav på Tillgänglighet i ÖP, DP och områdesbestämmelser, Michaela Schulman, Kommittén Ny PBL på rätt sätt, PBL:s krav att pröva tillgänglighet, lämplighet och användbarhet redan i bygglovet, Agnes Jensen-Carlén, Boverket,

21 21 Bedömning av tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall, Eva Björklund, sakkunnig i tillgänglighet, Eva Björklund Arkitektkontor AB, Tillgänglighet och användbarhet i tekniskt samråd, Stig Åkerman, Kommittén Ny PBL på rätt sätt/boverket, Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel, Eva Björklund och Frågepanel med urval av inskickade frågor som besvarades av Stig Åkerman och Eva Björklund. Antalet uppkopplingar under seminariet var i snitt ca 320 (variation mellan ). Med ett uppskattat genomsnitt på fyra tittare per uppkoppling hade vi ca 1350 deltagare. Den teknikplattform vi använde har också kunnat visa att 108 besökare på webbplatsen tittat på filmerna efteråt under dagarna november. Regionala och lokala aktiviteter i anslutning till webbseminarierna Behovet av att träffas i nätverk och diskutera egna fall med andra handläggare fångas inte upp av webbseminarier. För att uppmuntra till detta har kommittén via lärarlagen och inbjudningar kommunicerat idén att samlas och gemensamt titta på webbseminarierna och om möjligt följa upp med ett möte (workshop) där frågorna kan behandlas ur regionalt och lokalt perspektiv. Kommittén har tagit fram underlagsmaterial för respektive tema på webbseminarierna (hösten 2011). I flera fall har de bestått av sammanställda dokument med lagtexter och exempel eller erfarenheter som berör ämnet. Därutöver har kommittén tillhandahållit en handledning med förslag till agenda och frågeställningar för regionala och lokala workshops som anknyter till temat samt powerpointbilder som stöd för mötesledare.

22 22 Tittarfråga den 24 oktober: Hur många sitter ni gemensamt vid denna uppkoppling? Enligt den tittarundersökning som kommittén har gjort efter 3 seminarier har man i snitt suttit 3,9 personer vid varje uppkoppling och på platser deltog uppskattningsvis fler än 10 personer. Flera länsstyrelser har bjudit in sina kommuner på själva dagen för sändningen, andra har haft mötet ett par veckor i efterhand och tittat gemensamt på filmerna och en del ytterligare länsstyrelser har valt att baka in kopplingen till kommitténs seminarier i sina ordinarie kommunträffar. Kommittén har också fått rapporter från kommunerna själva att de samlats från flera förvaltningar (t.ex personer på Göteborgs Stadsbyggnadskontor och ca 20 på Nyköpings kommun den 24 oktober, medan 11 personer samlats i Motala och 10 i Övertorneå, för att se ett filmat seminarium i efterhand).

23 23 I samband med webbseminariet om Genomförande tidigt i planprocessen den 24 oktober hade kommittén ursprungligen planerat för regionala seminarier på 7-9 orter för planarkitekter och genomförare. Detta gick emellertid inte att genomföra med anledning av svårigheter att vid denna tid organisera lärarlag regionalt. Istället tillhandahöll kommittén ovan nämnda underlagsmaterial. Kommitténs uppmaning och rekommendation att personal från olika myndigheter och förvaltningar i samma stad eller län skulle titta tillsammans följdes på många håll. Kommittén har fått kännedom om att workshops genomfördes, vid sändningstillfället eller senare, på länsstyrelserna eller i kommuner i Halland, Östergötland, Skåne, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Kronoberg, Södermanland och Västernorrland men det har troligen skett på fler platser. Det omfattande intresset för seminariets budskap avtecknas också genom det stora antalet frågor från och om tillämpningen som fortsätter att komma in till kommittén ännu flera månader efter sändningen En första utvärdering En utvärdering har skickats till alla deltagare efter varje seminarium och tittarna har vid några av seminarierna även fått besvara några enkla frågor direkt efter sändningen. Deltagarantalet har ökat från ca 215 uppkopplingar den 12 september till ca 340 den 14 november. Uppskattningsvis har vi nästan 4 tittare per uppkoppling vilket ger ca 1100 deltagare/tittare i direktsändning den 14 november. Vi har haft anmälningar från ca 85 % av Sveriges kommuner och därutöver många

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet April 2015 Innehåll INLEDNING... 3 Sammanfattning... 3 DELPROJEKT 1:

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Redovisning av ett regeringsuppdrag Ju2007/4690/KRIM Ju2005/9830/KRIM Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Se kraften och kompetensen!

Se kraften och kompetensen! Datum 2012-08-27 Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer