Delrapport 2/ Årsrapport för Ny PBL på rätt sätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt"

Transkript

1 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det att kommittén har slutfört sitt arbete Uppdraget, kommitténs program och årsrapport för Uppdraget Kommitténs program den 30 september 2010 och uppföljande program Program 30 september Övergripande program för fördjupningskurser Ny PBL hösten från 16 juni Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år 2011 från 16 juni Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år 2012 från 30 november Årsrapport för 2010 den 28 januari Utbildningsaktiviteter Genomförda orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän och översiktskurser för tjänstemän våren Innehållet i utbildningarna Genomförandet av kurserna... 9

2 2.1.3 En första utvärdering Fördjupningsaktiviteter - Genomförda webbseminarier med tillhörande aktiviteter Webbseminarier En första utvärdering Planerade fördjupningsaktiviteter för år Utbildning av andra statliga myndigheter Kommunikationsaktiviteter Kommunikation med kommitténs målgrupper Kommitténs webbplats Kommitténs projektplats för experter Ny PBL Informationsinsatser till näringslivet Frukostseminarium i april Informationsinsatser till medborgare Inför ikraftträdandet 2 maj Arena Ny PBL i maj Andra aktiviteter för att främja en mer enhetlig tillämpning av den nya plan- och bygglagen och för att bidra till att skapa nätverk Aktiviteter för experter Ny PBL Forum NyPBL i september 2011 tillsammans med Boverket Andra aktiviteter riktade till experter NyPBL Bidrag till praxisbildning och Boverkets Kunskapsbank Externa aktiviteter som kommittén medverkat i Kommitténs organisation under året Ordförande och kansli Samverkan med andra Sakkunniggruppen är rådgivande och förmedlande länk Referensgrupper Referensgrupp för kommuner och kommunala regionplaneorgan Referensgrupp för statliga aktörer och regionala självstyrande organ Referensgrupp för regionala utbildningsanordnare Arbetsgrupper Arbetsgrupp för Planfrågor

3 5.5.2 Arbetsgrupp för Plangenomförandefrågor Arbetsgrupp för Lov- och byggfrågor Sammanfattande Tidplan för år Kompetenssatsningar efter det att kommittén har slutfört sitt arbete35 BILAGOR Bilaga 1 Tidplan med aktiviteter Bilaga 2 Lärarutbildningar våren Bilaga 3 Genomförda översiktskurser för tjänstemän och orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän våren Bilaga 4 Fördelning av utbetalda ersättningar till lärare på översiktskurserna 37 Bilaga 5 Planerade aktiviteter för Bilaga 6 Kommitténs referensgrupper...37 Bilaga 7 Kompetenssatsningar efter det att kommittén har slutfört sitt arbete 37 3

4 4 SAMMANFATTNING Kommittén lämnar härmed sin andra årsrapport till regeringen. Uppdraget är att underlätta införandet av den nya plan- och bygglagen (PBL) genom att organisera, samordna, koordinera och genomföra utbildnings- och kompetensinsatser. Dessa insatser ska rikta sig till kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter. Därutöver ska vissa insatser rikta sig till företag och allmänhet. Kommittén presenterade ett första program för hela arbetet i september 2010 och lämnade en första årsrapport i januari Under år 2011 har kommittén presenterat ett övergripande program för kommitténs utbildningsaktiviteter under hösten , ett separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL för hösten 2011 och ett separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år Utbildningar år 2011 Under år 2011 har kommittén tagit fram och genomfört orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän inom kommuner och länsstyrelser, översiktskurser för tjänstemän och ett antal fördjupande webbseminarier på olika teman. Kommittén utvecklade två grundutbildningar om nyheterna i den nya PBL. Dessa utbildningar genomfördes under våren 2011; en orienteringskurs för politiker och chefstjänstemän inom kommuner och länsstyrelser samt en översiktskurs för handläggare. Därutöver utvecklades och genomfördes en utbildning för de lärare som skulle genomföra kurserna regionalt och lokalt. Kommittén tog under slutet av 2010 initiativ till att det bildades särskilda regionala utbildningsorganisationer med ansvar för att genomföra kurser med stöd av kommitténs material. De regionala utbildningarna organiserades runt om i landet av länsstyrelserna och de regionala kommunala samverkansorganisationerna i samverkan. Kursmaterialet bestod av en omfattande kursdokumentation som behandlade de relevanta avsnitten i den nya lagen och därutöver serier av powerpointbilder som anknöt till de standardupplägg som kommittén utvecklat för de olika målgrupperna. Sammanfattningsvis har intresset för kurserna varit stort. Det framgår av utvärderingar att många deltagare och lärare har uppskattat att få möjlighet att träffas och diskutera vad den nya lagen kommer att innebära. Kommittén har utvecklat och genomfört fem webbseminarier. Formen har varit tre timmars webbsänd utbildning för respektive tema, med föreläsningar med viss interaktivitet och frågepaneler: 1) Förändringar inom byggområdet (april)

5 5 2) Kontrollplan (september) 3) Enkla ärenden samt Sanktionssystemet (oktober) 4) Genomförande tidigt i planprocessen (oktober) 5) Lovprocessen med exemplet tillgänglighet (november) Formen har stora fördelar för mindre och avlägsna kommuner och länsstyrelser. Det är även ett tidseffektivt sätt för sakkunniga t.ex. Boverkets jurister och experter att under en enskild föreläsning nå ut över hela landet med ett ensat budskap. För att uppmuntra till att man också träffas i nätverk och diskuterar egna fall med andra handläggare har kommittén via lärarlagen och inbjudningar kommunicerat idén att samlas och gemensamt titta på webbseminarierna och om möjligt följa upp med ett möte eller en workshop där frågorna kan behandlas ur regionalt och lokalt perspektiv. Kommittén har tagit fram underlagsmaterial för respektive tema på webbseminarierna. I flera fall har de bestått av sammanställda dokument med lagtexter och exempel eller erfarenheter som berör ämnet. Därutöver har kommittén tillhandahållit en handledning med förslag till agenda och frågeställningar för regionala och lokala workshops som anknyter till temat samt powerpointbilder som stöd för mötesledare. Utvärderingar av webbseminarierna visar att många tyckte om seminariernas upplägg med praktiska exempel, konkreta fall från olika kommuner, bra variation med flera olika föreläsare samt hög kompetensnivå hos experter som föreläste. Uppskattat var också att få ställa frågor till frågepaneler. Tekniken, vad gäller ljud och bild, har förbättrats efter hand, men den behöver utvecklas ytterligare. Kommunikation med kommitténs målgrupper Kommittén har tagit fram en egen webbplats, Målet med webbplatsen är att ge lättillgänglig, begriplig och målgruppsanpassad information om pågående och planerade kompetensinsatser kring den nya plan- och bygglagen. Utöver detta ger webbplatsen en vägledning och hänvisningar till fördjupad information om lagen. På webbplatsen finns även utbildningsmaterialet och de inspelade webbseminarierna tillgängliga för alla. Kommittén har genomfört särskilda kommunikationsinsatser riktade till näringsliv och medborgare.

6 6 Andra aktiviteter för att främja en mer enhetlig tillämpning av den nya planoch bygglagen och för att bidra till att skapa nätverk Kommittén har under året, tillsammans med Boverket, genomfört en konferens för experter på kommuner och länsstyrelser. Ett stort antal frågor kring tolkningen och tillämpningen av den nya lagen kommer upp i samband med kommitténs olika aktiviteter. Det kan ge värdefulla bidrag till praxisbildningen, bl.a. genom att frågorna förs vidare för behandling i utvecklingen av Boverkets Kunskapsbank. Kommittén har också deltagit i de diskussioner som har lett fram till att Boverket knutit till sig ett nätverk av jurister som har i uppgift att behandla olika frågor och problemställningar som rör den nya plan- och bygglagen. Syftet är att bidra till praxisbildningen och en mer enhetlig tillämpning av lagen över landet. Planerade fördjupningsaktiviteter för år 2012 Kommittén fortsätter nu att bygga på med fördjupningsaktiviteter efter de översikts- och orienteringskurser och webbseminarier som genomfördes under Det finns fortsatt uttalade önskemål om att kommittén under år 2012, liksom under hösten 2011, svarar för ett övergripande nationellt upplägg av utbildningsaktiviteter. Avsikten är att kommittén presenterar ett antal utbildningsaktiviteter till vilka frivilliga kringaktiviteter kan anordnas. Länsstyrelser, kommuner och deras regionala organisationer ansvarar sedan själva för att från utbudet av de nationella utbildningsaktiviteterna fritt välja ämnen och för att genomföra kompletterande regionala och lokala aktiviteter i form av workshops eller seminarier. Kommittén planerar också att i två omgångar erbjuda aktiviteter för lärare och andra PBL-experter. Kommittén avser också att anordna en Arena Ny PBL omkring den 2 maj 2012 för flera olika målgrupper. Takten i utbudet av fördjupningsaktiviteter behöver anpassas till länsstyrelsernas och kommunernas möjlighet att hinna med att ta del av utbildningarna. Särskilt länsstyrelserna har förmedlat till kommittén att takten behöver dämpas för att man ska hinna med att ordna regionala och lokala seminarier. Vidare är det viktigt att innehållet i utbildningarna ligger i fas med arbetet ute i landet med den nya plan- och bygglagen. Övergången till den nya PBL har i många kommuner präglats av att ta hand om akuta frågor, medan andra frågor, som översiktsplaneringen, fått anstå. Det behöver också komma fram tillräckliga erfarenheter och exempel i arbetet med den nya lagen för att utbildningarna ska bli riktigt bra. Vidare pågår det arbete med allmänna råd/vägledningar, uppdrag m.m. på bl.a. Boverket, länsstyrelserna och andra myndigheter vars resultat har avsevärd betydelse för tillämpningen av den nya lagen. Kommittén har därför valt att glesa ut utbildningarna något under våren Under hösten 2012 ligger det nu i programmet egentligen alltför

7 7 många aktiviteter. Av de skäl som anges ovan vore det önskvärt att förlägga några av dessa aktiviteter under första halvåret Kompetenssatsningar efter det att kommittén har slutfört sitt arbete Kommittén har i uppdrag att föreslå hur kompetensnivån rörande planoch bygglagstiftningen framöver ska kunna hållas på en hög nivå efter det att utredningen avslutat sitt arbete. Kommittén redovisar därför nu sina utgångspunkter för framtida kompetenssatsningar och kommer att arbeta vidare med frågan under Uppdraget, kommitténs program och årsrapport för Uppdraget Uppdraget beskrivs i Kommittédirektiv Dir.2010:55. Kommittén ska underlätta införandet av den nya plan- och bygglagen (PBL), som trädde i kraft den 2 maj 2011, genom att organisera, samordna, koordinera och genomföra utbildnings- och kompetensinsatser. Dessa insatser ska rikta sig till kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter. Därutöver ska vissa insatser rikta sig till företag och allmänhet. 1.2 Kommitténs program den 30 september 2010 och uppföljande program Program 30 september 2010 Kommittén presenterade ett program för arbetet den 30 september I programmet uttrycker kommittén bl.a. följande mål för sin verksamhet: Kommittén ska ge förutsättningar för en enhetlig tillämpning av den nya plan- och bygglagen genom målgruppsanpassade utbildnings- och informationsinsatser. Insatserna ska behandla förändringarna i lagen satta i sina sammanhang samt viktiga problemområden och sakfrågor. Kommittén arbetar i samverkan och dialog med berörda aktörer inom kommuner, statliga myndigheter, organisationer samt med plan- och byggsektorns olika nätverk. Programmet finns i sin helhet på En uppdaterad övergripande tidplan för åren finns i bilaga Övergripande program för fördjupningskurser Ny PBL hösten från 16 juni 2011 I juni 2011 presenterade kommittén sitt övergripande program för kommitténs utbildningsaktiviteter under hösten Det ska ses som ett ramprogram utifrån vilket separata, mer detaljerade program,

8 8 tagits fram. Programmet finns i sin helhet på Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år 2011 från 16 juni 2011 I juni 2011 presenterade kommittén ett separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL för hösten Det baserades på kommitténs Övergripande program för fördjupningskurser Ny PBL hösten från 16 juni Programmet finns i sin helhet på Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år 2012 från 30 november 2011 I november 2011 presenterade kommittén ett separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år Det baserades också på kommitténs Övergripande program för fördjupningskurser Ny PBL hösten från 16 juni Programmet finns i sin helhet på 1.3 Årsrapport för 2010 den 28 januari 2011 Kommittén lämnade en första årsrapport den 28 januari I denna redovisade kommittén den planerade inriktningen på den första utbildningsomgången, sina inledande informationsinsatser och hur arbetet organiserades bl.a. med hjälp av arbetsgrupper och referensgrupper. 2. Utbildningsaktiviteter Under år 2011 har kommittén tagit fram och genomfört orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän inom kommuner och länsstyrelser och översiktskurser för tjänstemän samt ett antal fördjupande webbseminarier på olika teman. 2.1 Genomförda orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän och översiktskurser för tjänstemän våren Innehållet i utbildningarna Kommittén utvecklade två grundutbildningar om nyheterna i den nya PBL. Dessa utbildningar genomfördes under våren 2011; en orienteringskurs för politiker och chefstjänstemän inom kommuner och länsstyrelser samt en översiktskurs för handläggare. Därutöver utvecklades och genomfördes en utbildning för de lärare som skulle genomföra kurserna regionalt och lokalt. Kommitténs expertgrupper svarade för att innehåll för kurserna anpassades till olika målgrupper med fokus på de viktigaste förändringarna i den nya PBL satta i sina sammanhang. Kursmaterialet bestod av en omfattande kursdokumentation som behandlade de relevanta avsnitten i den nya

9 lagen och därutöver serier av powerpointbilder som anknöt till de standardupplägg kommittén utvecklat för de olika målgrupperna. Materialet syftade främst till att ligga till grund för regionala kurser genomförda av lärarlagen, men materialet gjordes också tillgängligt på kommitténs webbplats och har kunnat användas för interna och lokala utbildningar för en vidare krets En strävan var att så långt möjligt anpassa utbildningsmaterialet och kurserna till olika målgrupper, vilket bl.a. innebar ett översiktligt material riktat till politiker och ledning i kommuner och på länsstyrelser samt ett mer utförligt underlag riktat till berörda tjänstemän. Utbildningsmaterialet, dvs. powerpointbilder (med läraranvisningar i anteckningssidor) samt kursdokumentation, författades i huvudsak av kommitténs ansvariga experter för respektive sakområde i samverkan med övriga experter i arbetsgrupperna och med hjälp av kvalitetsgranskning av Boverket Genomförandet av kurserna Kommittén tog under slutet av 2010 initiativ till att det bildades särskilda regionala utbildningsorganisationer med ansvar för att genomföra kurser med stöd av kommitténs material. De regionala utbildningarna organiserades runt om i landet av länsstyrelserna och de regionala kommunala samverkansorganisationerna i samverkan. Länsstyrelserna svarade bl.a. för att sätta samman lärarlagen och de kommunala samverkansorganisationerna svarade bl.a. för att administrera anordnandet av de utbildningar som hölls i regionen. Länsstyrelsen i Blekinge län åtog sig uppdraget att tillsammans med SKL övergripande samordna den regionala utbildningsorganisationen inom Ny PBL på rätt sätt under våren För att underlätta lärarrekryteringen och bidra till att minska kursavgifterna avsatte kommittén också en summa på 6,1 miljoner kronor som användes till att ersätta de organisationer, dvs. huvudsakligen kommuner och länsstyrelser, som bidrog med lärare. Se mer under delavsnittet Ersättning till lärare sist under För att underlätta de regionala utbildningsorganisationernas arbete och den övergripande samordning som behövdes inrättade kommittén i samverkan med SKL också en särskild webbaserad projektplats. Se avsnitt Kommitténs projektplats för experter Ny PBL. Kommittén har också publicerat alla regionalt och lokalt anordnade översiktskurser i hela landet på för att stödja marknadsföringen av kurserna. Genomförandet av utbildningspaketet skedde i två steg. I ett första steg utbildades handledare/lärare, med en strävan att bilda regionala lärarlag.

10 Själva utbildningarna genomfördes därefter av lärarlagen regionalt i hela landet. 10 Lärarutbildningar Under vecka 6-10 år 2011 genomförde kommittén sju lärarutbildningar, i Nässjö, Malmö, Stockholm (2 tillfällen), Umeå, Göteborg och Karlstad för sammanlagt ca 220 PBL-handläggare från kommuner och länsstyrelser och för ett tjugotal från övriga statliga myndigheter med kopplingar till PBL. Några intresserade från näringslivet deltog också. Se bilaga 2 Lärarutbildningar våren De rekryterade handläggarna från plan- och byggförvaltningar på länsstyrelser och kommuner och några från Lantmäteriet, utgjorde de regionala lärarlag som skulle genomföra kurserna för tjänstemän och politiker landet runt. Rekryteringen av lärare skedde genom Länsstyrelsen och SKL och även Lantmäteriet bidrog med lärare. Länsstyrelsen samordnade lärarlagen i länen. Syftet med att rekrytera regionala lärare istället för att utbilda en kärntrupp experter, var att, enligt modell från PBL 1987 och Miljöbalksutbildningarna på nittiotalet, stärka den regionala kompetensen. Lärarutbildningen omfattade två dagar och leddes av experter inom planoch byggområdena vilka ingick i kommitténs arbetsgrupper, jurister från Boverket och en pedagogisk expert. Målet var att lärarna konkret skulle komma en bit i sina förberedelser dels genom behandling av sakfrågor, dels genom att i sina lärarlag lägga upp roll- och ansvarsfördelning och börja planera för genomförande och regional anpassning. Upplägget innebar att planlärare och bygglärare till en del arbetade i två separata grupper för att möjliggöra fördjupade diskussioner kring de respektive pass som var stommen för Översiktskursen för handläggare. Man arbetade därutöver i sina lärarlag och ett gemensamt pass berörde pedagogik och utbyte av idéer mellan lärarlagen om regionala anpassningar som skulle stärka kursupplägget. Viktiga resultat av lärarutbildningarna var att nätverk etablerades och att lärarna bereddes möjlighet att diskutera och fördjupa sig i frågor och oklarheter som man såg framför sig med den nya lagen. Avsikten var att deltagarna (lärarna) dels skulle bli stärkta i rollen som handläggare, dels i rollen som kursledare. Det var angeläget att komma igång med förberedelser och att få personlig kontakt inom lärarlaget eftersom tiden var kort till det att kurserna skulle genomföras. Allmänt kan sägas att lärarna hade stor spridning vad gäller erfarenhet och bakgrundskunskaper och i de flesta länen kände inte lärarna varandra sedan tidigare.

11 Regionala och lokala orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän Med stöd av kommitténs material genomfördes ca 50 utbildningstillfällen med halvdags orienteringskurser för politiker och ledning i kommuner, länsstyrelser och andra regionalt verksamma statliga myndigheter. Bilaga 3 visar genomförda orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän våren Kurserna tog upp konsekvenserna av den nya PBL ur ett ledningsperspektiv, med tonvikt på nya krav samt tänkbara konsekvenser för organisation, resurser, kompetenser och rutiner. Syftet var att ge en grund för fortsatt dialog i den egna organisationen, dvs. hur den enskilda kommunen eller länsstyrelsen behöver möta förändringarna. Att politiker och chefstjänstemän från flera kommuner och länsstyrelsens ledning deltog vid samma kurstillfälle gav möjlighet att diskutera övergipande strategiska frågor, t.ex. hur kommunerna kan samarbeta och hur samarbetet med länsstyrelsen kan läggas upp. Kurserna, som i flera fall även innehöll regionala tillägg, tog främst upp följande: Olika roller i PBL-processen Viktigaste förändringarna ur ett ledningsperspektiv Den strategiska översiktsplanen Detaljplanen som genomförandeverktyg Den förenklade planprocessen Den utvidgade bygglovsprocessen Den nya byggprocessen Summering vad innebär ändringarna? 11 Regionala och lokala översiktskurser för tjänstemän Parallellt med orienteringskurserna för politiker och chefstjänstemän genomfördes ca 90 längre (1,5-2 dagar) översiktskurser i nya PBL för direkt berörda handläggare inom kommun, länsstyrelser och berörda statliga myndigheter. Utbildningen lades upp så att även andra handläggare som behöver känna till den nya lagen kunde delta vid ett inledande, allmänt pass. Bilaga 3 visar genomförda översiktskurser för tjänstemän våren Syftet med kurserna var att ge översiktliga kunskaper om de viktigaste förändringarna i den nya PBL satta i sitt sammanhang. Kurserna omfattade därför såväl nyheter som är väsentliga att känna till inom det egna området som andra delar av PBL-systemet som helhet. Kommitténs upplägg uppmuntrade till att det nationella materialet kompletterades med konkreta exempel och frågeställningar från länet. Genom att tjänstemän från olika kommuner, länsstyrelsen och även vissa statliga myndigheter inbjöds till ett och samma utbildningstillfälle gavs möjligheter att knyta nya kontakter och att förstå varandras roller och därmed öppna för en effektivare samverkan.

12 12 Kurserna tog i stort upp följande: Vad innebär de nya bestämmelserna om enskilda och allmänna intressen och hur ska de hanteras? Vilka nya regler gäller för nationella och regionala mål i översiktsplanen och hur kan en kontinuerlig översiktsplanering bedrivas? Innebörden av de nya och förtydligade reglerna om genomförande av detaljplan De nya reglerna om planbesked På vilket sätt ändras planprocessen och vad gäller för program? De nya reglerna för lovprövning, bl.a. att tillgänglighet, användbarhet och lämplighet prövas i lovet Nya regler för handläggning av lovärenden, bl.a. 10 veckors handläggning i kommunen, krav på samordning mellan byggnadsnämnden och miljönämnden Meddelande av beslut för laga kraft, Kungörelse i Post och inrikes tidningar, PoIT Kommunens nya uppgifter för kontroll och insyn i byggprocessen, bl.a. o kontrollansvarig o kontrollplan o tekniskt samråd o startbesked o arbetsplatsbesök och o slutbesked Ersättning till lärare I slutet av år 2010 avsatte kommittén 6,1 miljoner kronor för att kunna ersätta de organisationer som bidrog med lärare under vårens översiktskurser. Kommittén fastställde också villkor för hur medlen kunde användas. Länsstyrelsen i Blekinge län hade uppdraget att tillsammans med SKL övergripande samordna den regionala utbildningsorganisationen inom Ny PBL på rätt sätt under våren Som en del av detta uppdrag hade Länsstyrelsen i Blekinge också uppgiften att fördela de avsatta medlen som viss proportionell ersättning till de kommuner och länsstyrelser eller andra organisationer som bidragit med lärare samt till de organisationer som åtagit sig ett övergripande samordningsansvar för den regionala utbildningsorganisationen. I syfte att minska administrationskostnaden och maximera ersättningen så betalades ersättningen huvudsakligen ut som en schablon utifrån hur många lärardagar varje organisation bidragit med, dvs. en summa som var

13 13 lika för alla per dag som läraren medverkat som lärare i en regionalt anordnad orienteringskurs- eller översiktskurs under perioden mars - oktober För att minska administrationen för de regionala samverkansorganen och för att minska kursavgifterna bidrog schablonen även till kostnader för lärarnas resor och logi. Detta innebär att de kursavgifter som togs ut regionalt kunde hållas relativt låga eftersom de inte behövde täcka kostnaderna för lärare. Fördelningen av de utbetalda ersättningarna till lärare på översiktskurserna framgår i Bilaga En första utvärdering Många deltagare och lärare har uppskattat möjligheten att få träffas och diskutera med varandra vad den nya lagen kommer att innebära. Det framgår av utvärderingar som har genomförts. Sammanfattningsvis har intresset för kurserna varit stort. I vissa regioner har man anordnat extra kurser för att möta efterfrågan. Kunskaperna bland deltagarna har varierat. Detta innebar att vissa kurser har blivit väldigt bra med intressanta diskussioner medan andra kurser hade behövt inledas av en mer grundläggande genomgång av PBL-systemet. Eftersom jag inte jobbar med PBL dagligen, så kan jag inte lagen sen tidigare och vissa delar av kursen var svår att hänga med i. Många nya termer för mig! (Exempel på svar vid utvärdering) De varierande förkunskaperna speglades också i utvärderingen. Många har varit mycket nöjda med kurserna och en stor del av deltagarna har upplevt att de fick en genomgång av de viktigaste förändringarna i den nya lagen. De som redan har djupgående kunskaper hade emellertid gärna velat få mer detaljerad information om hur lagen ska tolkas och tillämpas. Vi frågade hur många som kände sig bekväma med plan- och bygglagen och av 60 deltagare var det 3 stycken som räckte upp handen. Det var inte lönt att bara tala om skillnaderna med den nya lagen det var bara att anpassa kursen under gång (Exempel på svar vid utvärdering) 2.2 Fördjupningsaktiviteter - Genomförda webbseminarier med tillhörande aktiviteter Webbseminarier Från kommunerna och SKL fanns förväntningar på en fördjupningsutbildning inom byggområdet redan i april, före ikraftträdandet av den nya lagen. Samtidigt fanns det inte kapacitet i

14 lärarlagen för ytterligare insatser under våren. Kommittén beslöt därför att genomföra en halv dags webbseminarium. Fördelen med ett webbseminarium är att utbildningarna är tillgängliga för alla som har tillgång till en dator och internat. Utfallet blev mycket positivt och lade grunden till att den valda formen för höstens fyra huvudaktiviteter har varit webbsända föreläsningar med viss interaktivitet och frågepanel. Formen har varit tre timmars webbsänd utbildning för respektive tema: 14 1) Förändringar inom byggområdet (april) 2) Kontrollplan (september) 3) Enkla ärenden samt Sanktionssystemet (oktober) 4) Genomförande tidigt i planprocessen (oktober) 5) Lovprocessen med exemplet tillgänglighet (november) Vid fyra tillfällen har webbseminarierna direktsänts från SKL via teknikplattformen Adobe Connect. Vid det femte tillfället filmades föreläsarnas inslag i förväg och det anordnades av ett externt produktionsbolag. Föreläsarna har varit experter från kommittén och Boverket och sakkunniga från kommuner och länsstyrelser, andra statliga myndigheter, yrkesföreningar och i några fall konsulter. Handläggare från kommuner har deltagit med egna exempel på tillämpningar. Tittarna har kunnat skicka in frågor via chat/frågelåda. Ett urval av dessa frågor har besvarats eller diskuterats av experterna i sändning och flera av

15 de övriga har i efterhand besvarats skriftligt och lagts ut på Utestående frågor som behöver mer ingående behandling har överlämnats till Boverket så att de kan ge värdefulla bidrag till utvecklingen av Kunskapsbanken. Föreläsningarna filmas och läggs ut på webbplatsen så att man kan följa seminariet i efterhand. Även föreläsarnas presentationsmaterial finns tillgängligt här. Formen har stora fördelar för mindre och avlägsna kommuner och länsstyrelser. Det är även ett tidseffektivt sätt för sakkunniga t.ex. Boverkets jurister och experter att under en enskild föreläsning nå ut över hela landet med ett ensat budskap. 15 Statistik över deltagare webbseminarier hösten ) Webbseminarium om Förändringar inom byggområdet Kommittén genomförde den 14 april 2011 sitt första webbseminarium om förändringar inom byggområdet. De mest kritiska förändringarna inför ikraftträdandet av nya PBL och nya PBF den 2 maj togs upp utifrån de önskemål och frågor som aktualiserats under lärarutbildningarna. Innehåll och föreläsare:

16 16 Plan- och byggförordningen, Camilla Adolfsson och Sara Benjamin, Socialdepartementet, Boverkets föreskrifter som berörs av nya PBL, Yvonne Svensson, Boverket, Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök, Stig Åkerman, Boverket/Kommittén Ny PBL på rätt sätt och Rune Johansson, Byggutbildarna, Laga kraft för lov och förhandsbesked, Yvonne Svensson, Boverket och Kungörelse i Post och Inrikes Tidningar, Olov Vikström, Bolagsverket. Webbseminariet genomfördes med direktsändning från SKL inför en publik på plats med ca 40 deltagare. Antalet uppkopplingar i riket uppgick till ca 320 st. 2) Webbseminarium om Kontrollplanen i nya PBL Den 12 september genomfördes ett webbseminarium på temat Kontrollplan. Syftet var ökade kunskaper för målgruppen som ska kunna ta ställning till byggherrens förslag till kontrollplan och att öka kunskapen om lagstadgade krav för att godkänna en kontrollplan samt en enhetligare tolkning av PBL, PBF, BBR (Boverkets byggregler) och EKS (Europeiska konstruktionsstandarder). Kontrollplanen är grunden för hela tillsyns- och kontrollsystemet i planoch bygglagen. Det är byggherren som ska upprätta en kontrollplan och det är byggnadsnämnden som fastställer den i startbeskedet. Byggnadsnämnden har tillsyn och uppföljning av Byggherrens kontroll. Innehåll och föreläsare: Från kryss till Vad, När, Vem, Mot vad?, Stig Åkerman, Boverket/Kommittén Ny PBL på rätt sätt, Vad står det i lagen och förordningen?, Yvonne Svensson, rättschef, Boverket, Kontrollplanen ska säkerhetsställa att de tekniska egenskaperna uppfylls, Nikolaj Tolstoy, Boverket/Kommittén Ny PBL på rätt sätt, Hur hjälper vi byggherren att ta fram en kontrollplan?, Magdi Dobi, ordförande i KARF (Kontrollansvarigas riksförbund), Exempel på kontrollplan i Norrköpings kommun, Anna Liedman, Bygg och miljökontoret, Norrköping,

17 17 Exempel på kontrollplan i Stockholms stad, Jan Szabela, Stockholms SBK, Paneldiskussion där alla medverkande svarade på frågor från publiken och på frågor som inkommit via chattfunktion, i urval av Anna Eklund, SKL, Öppet chattforum för deltagare via webb, en halvtimmes chat sköttes av Nikolaj Tolstoy, Filmade inslag, Boverksexperter Anders Sjelvgren, Caroline Cronsioe, Stefan Norrman och Olle Åberg medverkade i filmade inslag och Frågor och svar har lagts ut på Webbseminariet genomfördes med direktsändning från SKL och inför en publik på plats på c:a 40 deltagare. Antalet uppkopplingar i riket uppgick till c:a 210 st och genom svar på tittarfråga uppskattar vi att det i snitt var ca 4 personer vid varje uppkoppling och att ca 820 personer följde seminariet i direktsändning. 12% 15% 16% I hög grad Ganska väl I liten grad Ej berörda 57% Tittarfråga den 12 september: 1b, Har ni som handläggare på kommunen de kunskaper ni anser er behöva för att tillfoga saker till kontrollplanen? 3) Webbseminarium om Enkla ärenden samt om det nya sanktionssystemet

18 Webbseminariet som genomfördes den 12 oktober var uppdelat i två avsnitt: Enkla ärenden samt Det nya sanktionssystemet. Syftet med avsnittet Enkla ärenden var dels att ge en enhetlig bild och ledning i avgränsning av vad som är ett enkelt ärende, dels att ge anvisningar för effektiv och korrekt handläggning av ett enkelt ärende. Syftet med ett kort (1 timme) inslag om det nya sanktionssystemet var att klargöra grundläggande drag och definitioner om ett avsnitt som upplevs som komplext av många. Emellertid var detta endast en introduktion med planerad uppföljning under Enkla ärenden Innehåll och föreläsare: 18 Enkla ärenden i PBL, Yvonne Svensson, Boverket, Det enkla ärendet i praktiken, Stig Åkerman, Boverket/Kommittén Ny PBL på rätt sätt, Riktlinjer för vad som är Enkelt ärende. När krävs kontrollansvarig?, Johan Hjalmarsson, Länsstyrelsen i Stockholms län, Fem kommuner presenterade hur de hade handlagt olika typer av ärenden av karaktären enklare ärenden: o Mari von Sivers, Göteborgs stad redogjorde för handläggning av eldstad, o Ulrika Nolåker, Ale kommun, handläggning av inglasad balkong/uteplats, o Anders Bolin, Sundsvalls kommun, handläggning av garage och av skylt, o Leif Johnsson, Skellefteå kommun, handläggning av tillbyggnad och o Lennart Westberg, Hudiksvalls kommun, handläggning av uthus. Det nya sanktionssystemet Innehåll och föreläsare: Det nya sanktionssystemet och Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning, Yvonne Svensson, Boverket, Ingripanden enligt 11 kap. PBL, Rickard Börlin, Stockholms stad och Frågelåda/Chat, under seminariet fanns tillfälle för deltagare/tittare att skicka in frågor via frågelådan (chat), och ett urval besvarades av Yvonne Svensson och Stig Åkerman.

19 Webbseminariet genomfördes med direktsändning från SKL och denna gång utan publik. Antalet uppkopplingar i riket uppgick till c:a 280 st. med en uppskattad total publik på ca 1100 personer under direktsändningen. 19 Tittarfråga den 12 oktober: Har ni haft nytta av detta webbseminarium? 4) Webbseminarium om Genomförande tidigt i planprocessen Den 24 oktober anordnades webbseminarium om genomförande tidigt i planprocessen. Syftet med seminariet var att ge planerare fördjupade kunskaper i fastighetsrättsliga och fastighetsekonomiska genomförandefrågor och vice versa. Detta för att stärka grunden för att dessa bägge yrkeskategorier ska kunna arbeta bättre tillsammans gemensamt tidigt i planprocessen. Innehåll och föreläsare: Samspelet mellan planer enligt PBL och genomförandet, Micaela Schulman, Kommittén Ny PBL på rätt sätt, Vad kan regleras i detaljplan?, Margareta Björck, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Vad kan regleras i detaljplan?, Karolina Andersson, Lantmäteriet i Karlskrona, Huvudmannaskap för allmänplats, Thomas Holm, Kommittén Ny PBL på rätt sätt/lantmäteriet, Vilka krav och möjligheter gäller för planprocessen?, Margareta Björck och Eva Sjölin, Arkplan, Redovisning av plangenomförandet i planbeskrivningen, Gunilla Thorvaldsson, Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun, Förhandlingar och avtal i planeringsprocessen, Irene Bellman, Fastighet och Projektutveckling och Eva Sjölin,

20 20 Frågelåda/Chat under sändning, Under seminariet fanns tillfälle för deltagare att skicka in frågor via frågelådan (chat). Svar på chattfrågorna förbereddes under sändningen av en panel under ledning av Eva Ekelund, Lantmäteriet i Kiruna. I panelen medverkade i olika omfattning de olika föredragshållarna. Ett urval frågorna besvarades i slutet av seminariet av Thomas Holm och Micaela Schulman, En halvtimmes chat efter sändning. En halvtimmes chat sköttes omedelbart efter själva sändningen av Thomas Holm, med bistånd av Nikolai Tolstoy och de som deltagit som föredragshållare i sändningen och Vissa frågor och svar har lagts ut på och de skickades också till de anmälda deltagarna. De resterande frågorna har vidarebefordrats till Boverket och Lantmäteriet för att ingå i underlaget till Kunskapsbanksprojektet. Webbseminariet genomfördes med direktsändning från SKL. Antalet uppkopplingar i riket uppgick till ca 280 st. med en uppskattad total publik på ca personer under direktsändningen. 5) Webbseminarium om Lovprocessen med exemplet Tillgänglighet Ett webbseminarium om tillgänglighet sändes den 14 november Syftet var att med konkreta typfall och genomgång av lagtexter visa hur tillgänglighet ska hanteras i plan, lov- och byggskedet enligt nya PBL. För att få bättre kvalitet på ljud och bild och för att alla föreläsare inte kunde delta på sändningsdagen, filmades föreläsarna i förväg. En panel var dock på plats för att besvara frågor som kom in under seminariet. Panelen bestod av Nikolaj Tolstoy och Stig Åkerman (båda från Kommittén Ny PBL på rätt sätt/boverket), Eva Björklund och på distans från Boverket i Karlskrona medverkade Agnes Jensen-Carlén och Anders O Larsson. Innehåll och föreläsare: Tillgänglighet i Nya PBL, Stig Åkerman, Boverket/Kommittén Ny PBL på rätt sätt, Politiska mål för tillgänglighet, Birgitta Mekibes, Handisam, PBL-krav på Tillgänglighet i ÖP, DP och områdesbestämmelser, Michaela Schulman, Kommittén Ny PBL på rätt sätt, PBL:s krav att pröva tillgänglighet, lämplighet och användbarhet redan i bygglovet, Agnes Jensen-Carlén, Boverket,

21 21 Bedömning av tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall, Eva Björklund, sakkunnig i tillgänglighet, Eva Björklund Arkitektkontor AB, Tillgänglighet och användbarhet i tekniskt samråd, Stig Åkerman, Kommittén Ny PBL på rätt sätt/boverket, Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel, Eva Björklund och Frågepanel med urval av inskickade frågor som besvarades av Stig Åkerman och Eva Björklund. Antalet uppkopplingar under seminariet var i snitt ca 320 (variation mellan ). Med ett uppskattat genomsnitt på fyra tittare per uppkoppling hade vi ca 1350 deltagare. Den teknikplattform vi använde har också kunnat visa att 108 besökare på webbplatsen tittat på filmerna efteråt under dagarna november. Regionala och lokala aktiviteter i anslutning till webbseminarierna Behovet av att träffas i nätverk och diskutera egna fall med andra handläggare fångas inte upp av webbseminarier. För att uppmuntra till detta har kommittén via lärarlagen och inbjudningar kommunicerat idén att samlas och gemensamt titta på webbseminarierna och om möjligt följa upp med ett möte (workshop) där frågorna kan behandlas ur regionalt och lokalt perspektiv. Kommittén har tagit fram underlagsmaterial för respektive tema på webbseminarierna (hösten 2011). I flera fall har de bestått av sammanställda dokument med lagtexter och exempel eller erfarenheter som berör ämnet. Därutöver har kommittén tillhandahållit en handledning med förslag till agenda och frågeställningar för regionala och lokala workshops som anknyter till temat samt powerpointbilder som stöd för mötesledare.

22 22 Tittarfråga den 24 oktober: Hur många sitter ni gemensamt vid denna uppkoppling? Enligt den tittarundersökning som kommittén har gjort efter 3 seminarier har man i snitt suttit 3,9 personer vid varje uppkoppling och på platser deltog uppskattningsvis fler än 10 personer. Flera länsstyrelser har bjudit in sina kommuner på själva dagen för sändningen, andra har haft mötet ett par veckor i efterhand och tittat gemensamt på filmerna och en del ytterligare länsstyrelser har valt att baka in kopplingen till kommitténs seminarier i sina ordinarie kommunträffar. Kommittén har också fått rapporter från kommunerna själva att de samlats från flera förvaltningar (t.ex personer på Göteborgs Stadsbyggnadskontor och ca 20 på Nyköpings kommun den 24 oktober, medan 11 personer samlats i Motala och 10 i Övertorneå, för att se ett filmat seminarium i efterhand).

23 23 I samband med webbseminariet om Genomförande tidigt i planprocessen den 24 oktober hade kommittén ursprungligen planerat för regionala seminarier på 7-9 orter för planarkitekter och genomförare. Detta gick emellertid inte att genomföra med anledning av svårigheter att vid denna tid organisera lärarlag regionalt. Istället tillhandahöll kommittén ovan nämnda underlagsmaterial. Kommitténs uppmaning och rekommendation att personal från olika myndigheter och förvaltningar i samma stad eller län skulle titta tillsammans följdes på många håll. Kommittén har fått kännedom om att workshops genomfördes, vid sändningstillfället eller senare, på länsstyrelserna eller i kommuner i Halland, Östergötland, Skåne, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Kronoberg, Södermanland och Västernorrland men det har troligen skett på fler platser. Det omfattande intresset för seminariets budskap avtecknas också genom det stora antalet frågor från och om tillämpningen som fortsätter att komma in till kommittén ännu flera månader efter sändningen En första utvärdering En utvärdering har skickats till alla deltagare efter varje seminarium och tittarna har vid några av seminarierna även fått besvara några enkla frågor direkt efter sändningen. Deltagarantalet har ökat från ca 215 uppkopplingar den 12 september till ca 340 den 14 november. Uppskattningsvis har vi nästan 4 tittare per uppkoppling vilket ger ca 1100 deltagare/tittare i direktsändning den 14 november. Vi har haft anmälningar från ca 85 % av Sveriges kommuner och därutöver många

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

Handledning Workshop Lov prövning april 2012 Innehållsförteckning

Handledning Workshop Lov prövning april 2012 Innehållsförteckning Handledning Workshop Lov prövning april 2012 Innehållsförteckning Agenda för en dag exempel... 3 Förslag till olika tema inom Lovprövning... 4 GENERELLT tema: Rådgivande roll - myndighetsroll... 5 Tema

Läs mer

Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef

Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef Olika sorters bindande regler Lag Riksdagen (bindande) t ex Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken Förordning Regeringen (bindande)

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

Planeringsförenklande åtgärder II

Planeringsförenklande åtgärder II Rapport 2013:26 REGERINGSUPPDRAG Planeringsförenklande åtgärder II slutrapportering av regeringsuppdrag, redovisning av kunskapsspridning Planeringsförenklande åtgärder II slutrapportering av regeringsuppdrag,

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen. Lars Brask och Stig Åkerman

Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen. Lars Brask och Stig Åkerman Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen Lars Brask och Stig Åkerman Uppdraget Kartlägga vilken kompetens som är önskvärd för att handlägga byggfrågor i

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen sida 2 av 27 Innehållsförteckning 3 Vad är PBL? 4 Lagens anda 5 Bygglagsstifningens framväxt 6 Intervju med Yvonne Svensson 7 Vad är myndighetsutövning? 8 Varför ska förtroendevalda

Läs mer

ÖP DP BL (Genomförande)

ÖP DP BL (Genomförande) Nyheter i Plan- och bygglag Lagen börjar gälla från 2 maj 2011. ÖP DP BL (Genomförande) Slutbesked ANSÖKAN OM LOV Besked till bygglovansökande ska lämnas inom tio veckor. Redan i bygglov ska en bedömning

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Stig Åkerman och Yvonne Svensson

Stig Åkerman och Yvonne Svensson Stig Åkerman och Yvonne Svensson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle Boverket informerar Certifierade sakkunniga Kontrollansvariga Energideklarationer BBR 2013, EKS CPR 1 juli 2013

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

PBL kunskapsbanken. PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10

PBL kunskapsbanken. PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10 PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10 Uppföljning tillsyn - Boverket 1 av 1 2014-04-08 16:47 Boverket har i uppgift att årligen samla in och sammanställa

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Stöd för tillämpning vid kontroll av brandskyddet i byggprocessen

Stöd för tillämpning vid kontroll av brandskyddet i byggprocessen Stöd för tillämpning vid kontroll av brandskyddet i byggprocessen REDOVISNING AV TILLÄMPNINGSGRUPPENS ARBETE BIV-KONFERENS 2013 NILS OLSSON, BENGT DAHLGREN BRAND & RISK Arbetsgruppen Henrik Alling Cecilia

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare Boverket informerar Mottagare Kommuner, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer, certifieringsorgan, universitet och högskolor Utgivningsdag 2011-04-29 Mer upplysningar På Boverkets webbplats

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 inklusive underlag för 2016 Organisation Styrgrupp Samordnare Nätverk Byggchefer Bygghandläggare Presidie- och handläggarträffar Projekt Utbildning Fastställd

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

Ett år med nya PBL. Hur har den nya lagen påverkat byggandet av Sverige? n y h e t s b r e v. Arena 2 maj. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall

Ett år med nya PBL. Hur har den nya lagen påverkat byggandet av Sverige? n y h e t s b r e v. Arena 2 maj. Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Deltagare Vårt ansva till en god PBL? n y h e t s b r e v Arena 2 maj Civil- och bostadsminister Stefan Attefall Janna Valik Generaldirektör Boverket och Ordförande i kommittén Ny PBL på rätt sätt. Ett

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan

2012-10-30. Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan 2012-10-30 Årsrapport 2012 Musik- och kulturskolan Innehåll Innehåll...2 Inledning...3 Ledning och samordning...3 Verksamhetsberättelse...4 Observationer...4 Ungefärlig tidplan för en observation...4 Rekrytering

Läs mer

Instruktion till särskilt utvalda utbildare

Instruktion till särskilt utvalda utbildare Instruktion till särskilt utvalda utbildare Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk

Läs mer

Sant och falskt om PBL. Yvonne Svensson rättschef

Sant och falskt om PBL. Yvonne Svensson rättschef Sant och falskt om PBL Yvonne Svensson rättschef Varför finns det regler? Vilka regler finns? Vem bestämmer vad reglerna ska innehålla? 2014-02-14 Sida 2 av xx Regeringsformen en av våra grundlagar 1 kap.

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Frågor och svar om kontrollplan, webbseminarium den 12 september 2011

Frågor och svar om kontrollplan, webbseminarium den 12 september 2011 2011-09-12 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar om kontrollplan, webbseminarium den 12 september 2011 Finns det möjlighet att ladda ner PowerPoint bilder som visades?

Läs mer

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Tillsynsvägledning av OVK- regelverk Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Vägledning till Boverkets nya webb och kunskapsbanken Den nya webben från 30 september:

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Rapport 2014:3 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen

Rapport 2014:3 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen Rapport 2014:3 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan- och bygglagen Boverket januari 2014 Titel: Uppdrag att förbereda

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 2013-11-15 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/362315 Datum: 2013-11-15 Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att vidta åtgärder för att förbereda införandet

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder Sundbyberg 2007-05-18 Vår referens: Anna-Lena Jacobsson Diarienummer 07-158 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Ange diarienummer vid all korrespondens Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län

Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län Regional verksamhet för samhällsorientering i Stockholms län - Hur kan den bedrivas, organiseras och finansieras? Arrangörer: Kommunförbundet, Länsstyrelsen, Botkyrka kommun Samhällsorientering i samverkan

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00

Protokoll. Styrgruppsmöte 4 december 2013. 10 december 2013. GR Göteborg, 13.00-15.00 10 december 2013 Protokoll Styrgruppsmöte 4 december 2013 GR Göteborg, 13.00-15.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Daniel Eek, Göteborgs stad Monica Dahlberg, Göteborgsregionens

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och medlemsorganisation för landets kommuner, landsting och regioner SKL arbetar med intressebevakning, verksamhetsutveckling,

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Översiktskurs om nyheterna i PBL 2011

Översiktskurs om nyheterna i PBL 2011 Översiktskurs Ny PBL på rätt sätt Uppdaterad 2012-09-15 Kursmaterial Översiktskurs om nyheterna i PBL 2011 KOMPETENSINSATSER GÄLLANDE NY PLAN- OCH BYGGLAG M 2010:01 besöksadress: KARLAVÄGEN 100 postadress:

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-06-21 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Välkommen! placera dig i blandade grupper plan och bygg olika förvaltningar olika kommuner länsstyrelse kommun ålder, man/kvinna osv.

Välkommen! placera dig i blandade grupper plan och bygg olika förvaltningar olika kommuner länsstyrelse kommun ålder, man/kvinna osv. LÄR DIG MER OM NYA PLAN- OCH BYGGLAGEN Välkommen! placera dig i blandade grupper plan och bygg olika förvaltningar olika kommuner länsstyrelse kommun ålder, man/kvinna osv. Ny plan- och bygglag - på rätt

Läs mer

Enhetliga kommunwebbplatser

Enhetliga kommunwebbplatser Enhetliga kommunwebbplatser en möjlighet? Inledningsvis Frågeställningar Kan enhetliga kommunwebbplatser utgöra en del i kommunwebbplatsernas utveckling? Är det dags att fokusera på användbarhet genom

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG

DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG 2011-05-11 Förtydligad 2015-06-04 DELEGATIONSORDNING FÖR MILJÖ- OCH BYGG- NÄMNDENS VERKSAMHETER - PLAN-BYGG Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar miljö-

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22

Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22 Strategisk informationsförsörjning 2015-05-22 Ombedda att titta på hur vi tillsammans kan realisera en (gemensam) lösning för långsiktigt. Vi har bl.a. genomfört ett e-arkiv seminarium och samlat en expertgrupp

Läs mer

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23) D nr YTTRANDE Stockholm 2013-07-10 Handläggare Anna Gabrielsson Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Tid för undervisning lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (Ds 2013:23)

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer