Delrapport 2/ Årsrapport för Ny PBL på rätt sätt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport 2/ Årsrapport för 2011. Ny PBL på rätt sätt"

Transkript

1 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Kansliet Delrapport 2/ Årsrapport för 2011 Ny PBL på rätt sätt SAMMANFATTNING... 4 Kompetenssatsningar efter det att kommittén har slutfört sitt arbete Uppdraget, kommitténs program och årsrapport för Uppdraget Kommitténs program den 30 september 2010 och uppföljande program Program 30 september Övergripande program för fördjupningskurser Ny PBL hösten från 16 juni Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år 2011 från 16 juni Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år 2012 från 30 november Årsrapport för 2010 den 28 januari Utbildningsaktiviteter Genomförda orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän och översiktskurser för tjänstemän våren Innehållet i utbildningarna Genomförandet av kurserna... 9

2 2.1.3 En första utvärdering Fördjupningsaktiviteter - Genomförda webbseminarier med tillhörande aktiviteter Webbseminarier En första utvärdering Planerade fördjupningsaktiviteter för år Utbildning av andra statliga myndigheter Kommunikationsaktiviteter Kommunikation med kommitténs målgrupper Kommitténs webbplats Kommitténs projektplats för experter Ny PBL Informationsinsatser till näringslivet Frukostseminarium i april Informationsinsatser till medborgare Inför ikraftträdandet 2 maj Arena Ny PBL i maj Andra aktiviteter för att främja en mer enhetlig tillämpning av den nya plan- och bygglagen och för att bidra till att skapa nätverk Aktiviteter för experter Ny PBL Forum NyPBL i september 2011 tillsammans med Boverket Andra aktiviteter riktade till experter NyPBL Bidrag till praxisbildning och Boverkets Kunskapsbank Externa aktiviteter som kommittén medverkat i Kommitténs organisation under året Ordförande och kansli Samverkan med andra Sakkunniggruppen är rådgivande och förmedlande länk Referensgrupper Referensgrupp för kommuner och kommunala regionplaneorgan Referensgrupp för statliga aktörer och regionala självstyrande organ Referensgrupp för regionala utbildningsanordnare Arbetsgrupper Arbetsgrupp för Planfrågor

3 5.5.2 Arbetsgrupp för Plangenomförandefrågor Arbetsgrupp för Lov- och byggfrågor Sammanfattande Tidplan för år Kompetenssatsningar efter det att kommittén har slutfört sitt arbete35 BILAGOR Bilaga 1 Tidplan med aktiviteter Bilaga 2 Lärarutbildningar våren Bilaga 3 Genomförda översiktskurser för tjänstemän och orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän våren Bilaga 4 Fördelning av utbetalda ersättningar till lärare på översiktskurserna 37 Bilaga 5 Planerade aktiviteter för Bilaga 6 Kommitténs referensgrupper...37 Bilaga 7 Kompetenssatsningar efter det att kommittén har slutfört sitt arbete 37 3

4 4 SAMMANFATTNING Kommittén lämnar härmed sin andra årsrapport till regeringen. Uppdraget är att underlätta införandet av den nya plan- och bygglagen (PBL) genom att organisera, samordna, koordinera och genomföra utbildnings- och kompetensinsatser. Dessa insatser ska rikta sig till kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter. Därutöver ska vissa insatser rikta sig till företag och allmänhet. Kommittén presenterade ett första program för hela arbetet i september 2010 och lämnade en första årsrapport i januari Under år 2011 har kommittén presenterat ett övergripande program för kommitténs utbildningsaktiviteter under hösten , ett separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL för hösten 2011 och ett separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år Utbildningar år 2011 Under år 2011 har kommittén tagit fram och genomfört orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän inom kommuner och länsstyrelser, översiktskurser för tjänstemän och ett antal fördjupande webbseminarier på olika teman. Kommittén utvecklade två grundutbildningar om nyheterna i den nya PBL. Dessa utbildningar genomfördes under våren 2011; en orienteringskurs för politiker och chefstjänstemän inom kommuner och länsstyrelser samt en översiktskurs för handläggare. Därutöver utvecklades och genomfördes en utbildning för de lärare som skulle genomföra kurserna regionalt och lokalt. Kommittén tog under slutet av 2010 initiativ till att det bildades särskilda regionala utbildningsorganisationer med ansvar för att genomföra kurser med stöd av kommitténs material. De regionala utbildningarna organiserades runt om i landet av länsstyrelserna och de regionala kommunala samverkansorganisationerna i samverkan. Kursmaterialet bestod av en omfattande kursdokumentation som behandlade de relevanta avsnitten i den nya lagen och därutöver serier av powerpointbilder som anknöt till de standardupplägg som kommittén utvecklat för de olika målgrupperna. Sammanfattningsvis har intresset för kurserna varit stort. Det framgår av utvärderingar att många deltagare och lärare har uppskattat att få möjlighet att träffas och diskutera vad den nya lagen kommer att innebära. Kommittén har utvecklat och genomfört fem webbseminarier. Formen har varit tre timmars webbsänd utbildning för respektive tema, med föreläsningar med viss interaktivitet och frågepaneler: 1) Förändringar inom byggområdet (april)

5 5 2) Kontrollplan (september) 3) Enkla ärenden samt Sanktionssystemet (oktober) 4) Genomförande tidigt i planprocessen (oktober) 5) Lovprocessen med exemplet tillgänglighet (november) Formen har stora fördelar för mindre och avlägsna kommuner och länsstyrelser. Det är även ett tidseffektivt sätt för sakkunniga t.ex. Boverkets jurister och experter att under en enskild föreläsning nå ut över hela landet med ett ensat budskap. För att uppmuntra till att man också träffas i nätverk och diskuterar egna fall med andra handläggare har kommittén via lärarlagen och inbjudningar kommunicerat idén att samlas och gemensamt titta på webbseminarierna och om möjligt följa upp med ett möte eller en workshop där frågorna kan behandlas ur regionalt och lokalt perspektiv. Kommittén har tagit fram underlagsmaterial för respektive tema på webbseminarierna. I flera fall har de bestått av sammanställda dokument med lagtexter och exempel eller erfarenheter som berör ämnet. Därutöver har kommittén tillhandahållit en handledning med förslag till agenda och frågeställningar för regionala och lokala workshops som anknyter till temat samt powerpointbilder som stöd för mötesledare. Utvärderingar av webbseminarierna visar att många tyckte om seminariernas upplägg med praktiska exempel, konkreta fall från olika kommuner, bra variation med flera olika föreläsare samt hög kompetensnivå hos experter som föreläste. Uppskattat var också att få ställa frågor till frågepaneler. Tekniken, vad gäller ljud och bild, har förbättrats efter hand, men den behöver utvecklas ytterligare. Kommunikation med kommitténs målgrupper Kommittén har tagit fram en egen webbplats, Målet med webbplatsen är att ge lättillgänglig, begriplig och målgruppsanpassad information om pågående och planerade kompetensinsatser kring den nya plan- och bygglagen. Utöver detta ger webbplatsen en vägledning och hänvisningar till fördjupad information om lagen. På webbplatsen finns även utbildningsmaterialet och de inspelade webbseminarierna tillgängliga för alla. Kommittén har genomfört särskilda kommunikationsinsatser riktade till näringsliv och medborgare.

6 6 Andra aktiviteter för att främja en mer enhetlig tillämpning av den nya planoch bygglagen och för att bidra till att skapa nätverk Kommittén har under året, tillsammans med Boverket, genomfört en konferens för experter på kommuner och länsstyrelser. Ett stort antal frågor kring tolkningen och tillämpningen av den nya lagen kommer upp i samband med kommitténs olika aktiviteter. Det kan ge värdefulla bidrag till praxisbildningen, bl.a. genom att frågorna förs vidare för behandling i utvecklingen av Boverkets Kunskapsbank. Kommittén har också deltagit i de diskussioner som har lett fram till att Boverket knutit till sig ett nätverk av jurister som har i uppgift att behandla olika frågor och problemställningar som rör den nya plan- och bygglagen. Syftet är att bidra till praxisbildningen och en mer enhetlig tillämpning av lagen över landet. Planerade fördjupningsaktiviteter för år 2012 Kommittén fortsätter nu att bygga på med fördjupningsaktiviteter efter de översikts- och orienteringskurser och webbseminarier som genomfördes under Det finns fortsatt uttalade önskemål om att kommittén under år 2012, liksom under hösten 2011, svarar för ett övergripande nationellt upplägg av utbildningsaktiviteter. Avsikten är att kommittén presenterar ett antal utbildningsaktiviteter till vilka frivilliga kringaktiviteter kan anordnas. Länsstyrelser, kommuner och deras regionala organisationer ansvarar sedan själva för att från utbudet av de nationella utbildningsaktiviteterna fritt välja ämnen och för att genomföra kompletterande regionala och lokala aktiviteter i form av workshops eller seminarier. Kommittén planerar också att i två omgångar erbjuda aktiviteter för lärare och andra PBL-experter. Kommittén avser också att anordna en Arena Ny PBL omkring den 2 maj 2012 för flera olika målgrupper. Takten i utbudet av fördjupningsaktiviteter behöver anpassas till länsstyrelsernas och kommunernas möjlighet att hinna med att ta del av utbildningarna. Särskilt länsstyrelserna har förmedlat till kommittén att takten behöver dämpas för att man ska hinna med att ordna regionala och lokala seminarier. Vidare är det viktigt att innehållet i utbildningarna ligger i fas med arbetet ute i landet med den nya plan- och bygglagen. Övergången till den nya PBL har i många kommuner präglats av att ta hand om akuta frågor, medan andra frågor, som översiktsplaneringen, fått anstå. Det behöver också komma fram tillräckliga erfarenheter och exempel i arbetet med den nya lagen för att utbildningarna ska bli riktigt bra. Vidare pågår det arbete med allmänna råd/vägledningar, uppdrag m.m. på bl.a. Boverket, länsstyrelserna och andra myndigheter vars resultat har avsevärd betydelse för tillämpningen av den nya lagen. Kommittén har därför valt att glesa ut utbildningarna något under våren Under hösten 2012 ligger det nu i programmet egentligen alltför

7 7 många aktiviteter. Av de skäl som anges ovan vore det önskvärt att förlägga några av dessa aktiviteter under första halvåret Kompetenssatsningar efter det att kommittén har slutfört sitt arbete Kommittén har i uppdrag att föreslå hur kompetensnivån rörande planoch bygglagstiftningen framöver ska kunna hållas på en hög nivå efter det att utredningen avslutat sitt arbete. Kommittén redovisar därför nu sina utgångspunkter för framtida kompetenssatsningar och kommer att arbeta vidare med frågan under Uppdraget, kommitténs program och årsrapport för Uppdraget Uppdraget beskrivs i Kommittédirektiv Dir.2010:55. Kommittén ska underlätta införandet av den nya plan- och bygglagen (PBL), som trädde i kraft den 2 maj 2011, genom att organisera, samordna, koordinera och genomföra utbildnings- och kompetensinsatser. Dessa insatser ska rikta sig till kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter. Därutöver ska vissa insatser rikta sig till företag och allmänhet. 1.2 Kommitténs program den 30 september 2010 och uppföljande program Program 30 september 2010 Kommittén presenterade ett program för arbetet den 30 september I programmet uttrycker kommittén bl.a. följande mål för sin verksamhet: Kommittén ska ge förutsättningar för en enhetlig tillämpning av den nya plan- och bygglagen genom målgruppsanpassade utbildnings- och informationsinsatser. Insatserna ska behandla förändringarna i lagen satta i sina sammanhang samt viktiga problemområden och sakfrågor. Kommittén arbetar i samverkan och dialog med berörda aktörer inom kommuner, statliga myndigheter, organisationer samt med plan- och byggsektorns olika nätverk. Programmet finns i sin helhet på En uppdaterad övergripande tidplan för åren finns i bilaga Övergripande program för fördjupningskurser Ny PBL hösten från 16 juni 2011 I juni 2011 presenterade kommittén sitt övergripande program för kommitténs utbildningsaktiviteter under hösten Det ska ses som ett ramprogram utifrån vilket separata, mer detaljerade program,

8 8 tagits fram. Programmet finns i sin helhet på Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år 2011 från 16 juni 2011 I juni 2011 presenterade kommittén ett separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL för hösten Det baserades på kommitténs Övergripande program för fördjupningskurser Ny PBL hösten från 16 juni Programmet finns i sin helhet på Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år 2012 från 30 november 2011 I november 2011 presenterade kommittén ett separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år Det baserades också på kommitténs Övergripande program för fördjupningskurser Ny PBL hösten från 16 juni Programmet finns i sin helhet på 1.3 Årsrapport för 2010 den 28 januari 2011 Kommittén lämnade en första årsrapport den 28 januari I denna redovisade kommittén den planerade inriktningen på den första utbildningsomgången, sina inledande informationsinsatser och hur arbetet organiserades bl.a. med hjälp av arbetsgrupper och referensgrupper. 2. Utbildningsaktiviteter Under år 2011 har kommittén tagit fram och genomfört orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän inom kommuner och länsstyrelser och översiktskurser för tjänstemän samt ett antal fördjupande webbseminarier på olika teman. 2.1 Genomförda orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän och översiktskurser för tjänstemän våren Innehållet i utbildningarna Kommittén utvecklade två grundutbildningar om nyheterna i den nya PBL. Dessa utbildningar genomfördes under våren 2011; en orienteringskurs för politiker och chefstjänstemän inom kommuner och länsstyrelser samt en översiktskurs för handläggare. Därutöver utvecklades och genomfördes en utbildning för de lärare som skulle genomföra kurserna regionalt och lokalt. Kommitténs expertgrupper svarade för att innehåll för kurserna anpassades till olika målgrupper med fokus på de viktigaste förändringarna i den nya PBL satta i sina sammanhang. Kursmaterialet bestod av en omfattande kursdokumentation som behandlade de relevanta avsnitten i den nya

9 lagen och därutöver serier av powerpointbilder som anknöt till de standardupplägg kommittén utvecklat för de olika målgrupperna. Materialet syftade främst till att ligga till grund för regionala kurser genomförda av lärarlagen, men materialet gjordes också tillgängligt på kommitténs webbplats och har kunnat användas för interna och lokala utbildningar för en vidare krets En strävan var att så långt möjligt anpassa utbildningsmaterialet och kurserna till olika målgrupper, vilket bl.a. innebar ett översiktligt material riktat till politiker och ledning i kommuner och på länsstyrelser samt ett mer utförligt underlag riktat till berörda tjänstemän. Utbildningsmaterialet, dvs. powerpointbilder (med läraranvisningar i anteckningssidor) samt kursdokumentation, författades i huvudsak av kommitténs ansvariga experter för respektive sakområde i samverkan med övriga experter i arbetsgrupperna och med hjälp av kvalitetsgranskning av Boverket Genomförandet av kurserna Kommittén tog under slutet av 2010 initiativ till att det bildades särskilda regionala utbildningsorganisationer med ansvar för att genomföra kurser med stöd av kommitténs material. De regionala utbildningarna organiserades runt om i landet av länsstyrelserna och de regionala kommunala samverkansorganisationerna i samverkan. Länsstyrelserna svarade bl.a. för att sätta samman lärarlagen och de kommunala samverkansorganisationerna svarade bl.a. för att administrera anordnandet av de utbildningar som hölls i regionen. Länsstyrelsen i Blekinge län åtog sig uppdraget att tillsammans med SKL övergripande samordna den regionala utbildningsorganisationen inom Ny PBL på rätt sätt under våren För att underlätta lärarrekryteringen och bidra till att minska kursavgifterna avsatte kommittén också en summa på 6,1 miljoner kronor som användes till att ersätta de organisationer, dvs. huvudsakligen kommuner och länsstyrelser, som bidrog med lärare. Se mer under delavsnittet Ersättning till lärare sist under För att underlätta de regionala utbildningsorganisationernas arbete och den övergripande samordning som behövdes inrättade kommittén i samverkan med SKL också en särskild webbaserad projektplats. Se avsnitt Kommitténs projektplats för experter Ny PBL. Kommittén har också publicerat alla regionalt och lokalt anordnade översiktskurser i hela landet på för att stödja marknadsföringen av kurserna. Genomförandet av utbildningspaketet skedde i två steg. I ett första steg utbildades handledare/lärare, med en strävan att bilda regionala lärarlag.

10 Själva utbildningarna genomfördes därefter av lärarlagen regionalt i hela landet. 10 Lärarutbildningar Under vecka 6-10 år 2011 genomförde kommittén sju lärarutbildningar, i Nässjö, Malmö, Stockholm (2 tillfällen), Umeå, Göteborg och Karlstad för sammanlagt ca 220 PBL-handläggare från kommuner och länsstyrelser och för ett tjugotal från övriga statliga myndigheter med kopplingar till PBL. Några intresserade från näringslivet deltog också. Se bilaga 2 Lärarutbildningar våren De rekryterade handläggarna från plan- och byggförvaltningar på länsstyrelser och kommuner och några från Lantmäteriet, utgjorde de regionala lärarlag som skulle genomföra kurserna för tjänstemän och politiker landet runt. Rekryteringen av lärare skedde genom Länsstyrelsen och SKL och även Lantmäteriet bidrog med lärare. Länsstyrelsen samordnade lärarlagen i länen. Syftet med att rekrytera regionala lärare istället för att utbilda en kärntrupp experter, var att, enligt modell från PBL 1987 och Miljöbalksutbildningarna på nittiotalet, stärka den regionala kompetensen. Lärarutbildningen omfattade två dagar och leddes av experter inom planoch byggområdena vilka ingick i kommitténs arbetsgrupper, jurister från Boverket och en pedagogisk expert. Målet var att lärarna konkret skulle komma en bit i sina förberedelser dels genom behandling av sakfrågor, dels genom att i sina lärarlag lägga upp roll- och ansvarsfördelning och börja planera för genomförande och regional anpassning. Upplägget innebar att planlärare och bygglärare till en del arbetade i två separata grupper för att möjliggöra fördjupade diskussioner kring de respektive pass som var stommen för Översiktskursen för handläggare. Man arbetade därutöver i sina lärarlag och ett gemensamt pass berörde pedagogik och utbyte av idéer mellan lärarlagen om regionala anpassningar som skulle stärka kursupplägget. Viktiga resultat av lärarutbildningarna var att nätverk etablerades och att lärarna bereddes möjlighet att diskutera och fördjupa sig i frågor och oklarheter som man såg framför sig med den nya lagen. Avsikten var att deltagarna (lärarna) dels skulle bli stärkta i rollen som handläggare, dels i rollen som kursledare. Det var angeläget att komma igång med förberedelser och att få personlig kontakt inom lärarlaget eftersom tiden var kort till det att kurserna skulle genomföras. Allmänt kan sägas att lärarna hade stor spridning vad gäller erfarenhet och bakgrundskunskaper och i de flesta länen kände inte lärarna varandra sedan tidigare.

11 Regionala och lokala orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän Med stöd av kommitténs material genomfördes ca 50 utbildningstillfällen med halvdags orienteringskurser för politiker och ledning i kommuner, länsstyrelser och andra regionalt verksamma statliga myndigheter. Bilaga 3 visar genomförda orienteringskurser för politiker och chefstjänstemän våren Kurserna tog upp konsekvenserna av den nya PBL ur ett ledningsperspektiv, med tonvikt på nya krav samt tänkbara konsekvenser för organisation, resurser, kompetenser och rutiner. Syftet var att ge en grund för fortsatt dialog i den egna organisationen, dvs. hur den enskilda kommunen eller länsstyrelsen behöver möta förändringarna. Att politiker och chefstjänstemän från flera kommuner och länsstyrelsens ledning deltog vid samma kurstillfälle gav möjlighet att diskutera övergipande strategiska frågor, t.ex. hur kommunerna kan samarbeta och hur samarbetet med länsstyrelsen kan läggas upp. Kurserna, som i flera fall även innehöll regionala tillägg, tog främst upp följande: Olika roller i PBL-processen Viktigaste förändringarna ur ett ledningsperspektiv Den strategiska översiktsplanen Detaljplanen som genomförandeverktyg Den förenklade planprocessen Den utvidgade bygglovsprocessen Den nya byggprocessen Summering vad innebär ändringarna? 11 Regionala och lokala översiktskurser för tjänstemän Parallellt med orienteringskurserna för politiker och chefstjänstemän genomfördes ca 90 längre (1,5-2 dagar) översiktskurser i nya PBL för direkt berörda handläggare inom kommun, länsstyrelser och berörda statliga myndigheter. Utbildningen lades upp så att även andra handläggare som behöver känna till den nya lagen kunde delta vid ett inledande, allmänt pass. Bilaga 3 visar genomförda översiktskurser för tjänstemän våren Syftet med kurserna var att ge översiktliga kunskaper om de viktigaste förändringarna i den nya PBL satta i sitt sammanhang. Kurserna omfattade därför såväl nyheter som är väsentliga att känna till inom det egna området som andra delar av PBL-systemet som helhet. Kommitténs upplägg uppmuntrade till att det nationella materialet kompletterades med konkreta exempel och frågeställningar från länet. Genom att tjänstemän från olika kommuner, länsstyrelsen och även vissa statliga myndigheter inbjöds till ett och samma utbildningstillfälle gavs möjligheter att knyta nya kontakter och att förstå varandras roller och därmed öppna för en effektivare samverkan.

12 12 Kurserna tog i stort upp följande: Vad innebär de nya bestämmelserna om enskilda och allmänna intressen och hur ska de hanteras? Vilka nya regler gäller för nationella och regionala mål i översiktsplanen och hur kan en kontinuerlig översiktsplanering bedrivas? Innebörden av de nya och förtydligade reglerna om genomförande av detaljplan De nya reglerna om planbesked På vilket sätt ändras planprocessen och vad gäller för program? De nya reglerna för lovprövning, bl.a. att tillgänglighet, användbarhet och lämplighet prövas i lovet Nya regler för handläggning av lovärenden, bl.a. 10 veckors handläggning i kommunen, krav på samordning mellan byggnadsnämnden och miljönämnden Meddelande av beslut för laga kraft, Kungörelse i Post och inrikes tidningar, PoIT Kommunens nya uppgifter för kontroll och insyn i byggprocessen, bl.a. o kontrollansvarig o kontrollplan o tekniskt samråd o startbesked o arbetsplatsbesök och o slutbesked Ersättning till lärare I slutet av år 2010 avsatte kommittén 6,1 miljoner kronor för att kunna ersätta de organisationer som bidrog med lärare under vårens översiktskurser. Kommittén fastställde också villkor för hur medlen kunde användas. Länsstyrelsen i Blekinge län hade uppdraget att tillsammans med SKL övergripande samordna den regionala utbildningsorganisationen inom Ny PBL på rätt sätt under våren Som en del av detta uppdrag hade Länsstyrelsen i Blekinge också uppgiften att fördela de avsatta medlen som viss proportionell ersättning till de kommuner och länsstyrelser eller andra organisationer som bidragit med lärare samt till de organisationer som åtagit sig ett övergripande samordningsansvar för den regionala utbildningsorganisationen. I syfte att minska administrationskostnaden och maximera ersättningen så betalades ersättningen huvudsakligen ut som en schablon utifrån hur många lärardagar varje organisation bidragit med, dvs. en summa som var

13 13 lika för alla per dag som läraren medverkat som lärare i en regionalt anordnad orienteringskurs- eller översiktskurs under perioden mars - oktober För att minska administrationen för de regionala samverkansorganen och för att minska kursavgifterna bidrog schablonen även till kostnader för lärarnas resor och logi. Detta innebär att de kursavgifter som togs ut regionalt kunde hållas relativt låga eftersom de inte behövde täcka kostnaderna för lärare. Fördelningen av de utbetalda ersättningarna till lärare på översiktskurserna framgår i Bilaga En första utvärdering Många deltagare och lärare har uppskattat möjligheten att få träffas och diskutera med varandra vad den nya lagen kommer att innebära. Det framgår av utvärderingar som har genomförts. Sammanfattningsvis har intresset för kurserna varit stort. I vissa regioner har man anordnat extra kurser för att möta efterfrågan. Kunskaperna bland deltagarna har varierat. Detta innebar att vissa kurser har blivit väldigt bra med intressanta diskussioner medan andra kurser hade behövt inledas av en mer grundläggande genomgång av PBL-systemet. Eftersom jag inte jobbar med PBL dagligen, så kan jag inte lagen sen tidigare och vissa delar av kursen var svår att hänga med i. Många nya termer för mig! (Exempel på svar vid utvärdering) De varierande förkunskaperna speglades också i utvärderingen. Många har varit mycket nöjda med kurserna och en stor del av deltagarna har upplevt att de fick en genomgång av de viktigaste förändringarna i den nya lagen. De som redan har djupgående kunskaper hade emellertid gärna velat få mer detaljerad information om hur lagen ska tolkas och tillämpas. Vi frågade hur många som kände sig bekväma med plan- och bygglagen och av 60 deltagare var det 3 stycken som räckte upp handen. Det var inte lönt att bara tala om skillnaderna med den nya lagen det var bara att anpassa kursen under gång (Exempel på svar vid utvärdering) 2.2 Fördjupningsaktiviteter - Genomförda webbseminarier med tillhörande aktiviteter Webbseminarier Från kommunerna och SKL fanns förväntningar på en fördjupningsutbildning inom byggområdet redan i april, före ikraftträdandet av den nya lagen. Samtidigt fanns det inte kapacitet i

14 lärarlagen för ytterligare insatser under våren. Kommittén beslöt därför att genomföra en halv dags webbseminarium. Fördelen med ett webbseminarium är att utbildningarna är tillgängliga för alla som har tillgång till en dator och internat. Utfallet blev mycket positivt och lade grunden till att den valda formen för höstens fyra huvudaktiviteter har varit webbsända föreläsningar med viss interaktivitet och frågepanel. Formen har varit tre timmars webbsänd utbildning för respektive tema: 14 1) Förändringar inom byggområdet (april) 2) Kontrollplan (september) 3) Enkla ärenden samt Sanktionssystemet (oktober) 4) Genomförande tidigt i planprocessen (oktober) 5) Lovprocessen med exemplet tillgänglighet (november) Vid fyra tillfällen har webbseminarierna direktsänts från SKL via teknikplattformen Adobe Connect. Vid det femte tillfället filmades föreläsarnas inslag i förväg och det anordnades av ett externt produktionsbolag. Föreläsarna har varit experter från kommittén och Boverket och sakkunniga från kommuner och länsstyrelser, andra statliga myndigheter, yrkesföreningar och i några fall konsulter. Handläggare från kommuner har deltagit med egna exempel på tillämpningar. Tittarna har kunnat skicka in frågor via chat/frågelåda. Ett urval av dessa frågor har besvarats eller diskuterats av experterna i sändning och flera av

15 de övriga har i efterhand besvarats skriftligt och lagts ut på Utestående frågor som behöver mer ingående behandling har överlämnats till Boverket så att de kan ge värdefulla bidrag till utvecklingen av Kunskapsbanken. Föreläsningarna filmas och läggs ut på webbplatsen så att man kan följa seminariet i efterhand. Även föreläsarnas presentationsmaterial finns tillgängligt här. Formen har stora fördelar för mindre och avlägsna kommuner och länsstyrelser. Det är även ett tidseffektivt sätt för sakkunniga t.ex. Boverkets jurister och experter att under en enskild föreläsning nå ut över hela landet med ett ensat budskap. 15 Statistik över deltagare webbseminarier hösten ) Webbseminarium om Förändringar inom byggområdet Kommittén genomförde den 14 april 2011 sitt första webbseminarium om förändringar inom byggområdet. De mest kritiska förändringarna inför ikraftträdandet av nya PBL och nya PBF den 2 maj togs upp utifrån de önskemål och frågor som aktualiserats under lärarutbildningarna. Innehåll och föreläsare:

16 16 Plan- och byggförordningen, Camilla Adolfsson och Sara Benjamin, Socialdepartementet, Boverkets föreskrifter som berörs av nya PBL, Yvonne Svensson, Boverket, Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök, Stig Åkerman, Boverket/Kommittén Ny PBL på rätt sätt och Rune Johansson, Byggutbildarna, Laga kraft för lov och förhandsbesked, Yvonne Svensson, Boverket och Kungörelse i Post och Inrikes Tidningar, Olov Vikström, Bolagsverket. Webbseminariet genomfördes med direktsändning från SKL inför en publik på plats med ca 40 deltagare. Antalet uppkopplingar i riket uppgick till ca 320 st. 2) Webbseminarium om Kontrollplanen i nya PBL Den 12 september genomfördes ett webbseminarium på temat Kontrollplan. Syftet var ökade kunskaper för målgruppen som ska kunna ta ställning till byggherrens förslag till kontrollplan och att öka kunskapen om lagstadgade krav för att godkänna en kontrollplan samt en enhetligare tolkning av PBL, PBF, BBR (Boverkets byggregler) och EKS (Europeiska konstruktionsstandarder). Kontrollplanen är grunden för hela tillsyns- och kontrollsystemet i planoch bygglagen. Det är byggherren som ska upprätta en kontrollplan och det är byggnadsnämnden som fastställer den i startbeskedet. Byggnadsnämnden har tillsyn och uppföljning av Byggherrens kontroll. Innehåll och föreläsare: Från kryss till Vad, När, Vem, Mot vad?, Stig Åkerman, Boverket/Kommittén Ny PBL på rätt sätt, Vad står det i lagen och förordningen?, Yvonne Svensson, rättschef, Boverket, Kontrollplanen ska säkerhetsställa att de tekniska egenskaperna uppfylls, Nikolaj Tolstoy, Boverket/Kommittén Ny PBL på rätt sätt, Hur hjälper vi byggherren att ta fram en kontrollplan?, Magdi Dobi, ordförande i KARF (Kontrollansvarigas riksförbund), Exempel på kontrollplan i Norrköpings kommun, Anna Liedman, Bygg och miljökontoret, Norrköping,

17 17 Exempel på kontrollplan i Stockholms stad, Jan Szabela, Stockholms SBK, Paneldiskussion där alla medverkande svarade på frågor från publiken och på frågor som inkommit via chattfunktion, i urval av Anna Eklund, SKL, Öppet chattforum för deltagare via webb, en halvtimmes chat sköttes av Nikolaj Tolstoy, Filmade inslag, Boverksexperter Anders Sjelvgren, Caroline Cronsioe, Stefan Norrman och Olle Åberg medverkade i filmade inslag och Frågor och svar har lagts ut på Webbseminariet genomfördes med direktsändning från SKL och inför en publik på plats på c:a 40 deltagare. Antalet uppkopplingar i riket uppgick till c:a 210 st och genom svar på tittarfråga uppskattar vi att det i snitt var ca 4 personer vid varje uppkoppling och att ca 820 personer följde seminariet i direktsändning. 12% 15% 16% I hög grad Ganska väl I liten grad Ej berörda 57% Tittarfråga den 12 september: 1b, Har ni som handläggare på kommunen de kunskaper ni anser er behöva för att tillfoga saker till kontrollplanen? 3) Webbseminarium om Enkla ärenden samt om det nya sanktionssystemet

18 Webbseminariet som genomfördes den 12 oktober var uppdelat i två avsnitt: Enkla ärenden samt Det nya sanktionssystemet. Syftet med avsnittet Enkla ärenden var dels att ge en enhetlig bild och ledning i avgränsning av vad som är ett enkelt ärende, dels att ge anvisningar för effektiv och korrekt handläggning av ett enkelt ärende. Syftet med ett kort (1 timme) inslag om det nya sanktionssystemet var att klargöra grundläggande drag och definitioner om ett avsnitt som upplevs som komplext av många. Emellertid var detta endast en introduktion med planerad uppföljning under Enkla ärenden Innehåll och föreläsare: 18 Enkla ärenden i PBL, Yvonne Svensson, Boverket, Det enkla ärendet i praktiken, Stig Åkerman, Boverket/Kommittén Ny PBL på rätt sätt, Riktlinjer för vad som är Enkelt ärende. När krävs kontrollansvarig?, Johan Hjalmarsson, Länsstyrelsen i Stockholms län, Fem kommuner presenterade hur de hade handlagt olika typer av ärenden av karaktären enklare ärenden: o Mari von Sivers, Göteborgs stad redogjorde för handläggning av eldstad, o Ulrika Nolåker, Ale kommun, handläggning av inglasad balkong/uteplats, o Anders Bolin, Sundsvalls kommun, handläggning av garage och av skylt, o Leif Johnsson, Skellefteå kommun, handläggning av tillbyggnad och o Lennart Westberg, Hudiksvalls kommun, handläggning av uthus. Det nya sanktionssystemet Innehåll och föreläsare: Det nya sanktionssystemet och Tillsyn, tillsynsvägledning och uppföljning, Yvonne Svensson, Boverket, Ingripanden enligt 11 kap. PBL, Rickard Börlin, Stockholms stad och Frågelåda/Chat, under seminariet fanns tillfälle för deltagare/tittare att skicka in frågor via frågelådan (chat), och ett urval besvarades av Yvonne Svensson och Stig Åkerman.

19 Webbseminariet genomfördes med direktsändning från SKL och denna gång utan publik. Antalet uppkopplingar i riket uppgick till c:a 280 st. med en uppskattad total publik på ca 1100 personer under direktsändningen. 19 Tittarfråga den 12 oktober: Har ni haft nytta av detta webbseminarium? 4) Webbseminarium om Genomförande tidigt i planprocessen Den 24 oktober anordnades webbseminarium om genomförande tidigt i planprocessen. Syftet med seminariet var att ge planerare fördjupade kunskaper i fastighetsrättsliga och fastighetsekonomiska genomförandefrågor och vice versa. Detta för att stärka grunden för att dessa bägge yrkeskategorier ska kunna arbeta bättre tillsammans gemensamt tidigt i planprocessen. Innehåll och föreläsare: Samspelet mellan planer enligt PBL och genomförandet, Micaela Schulman, Kommittén Ny PBL på rätt sätt, Vad kan regleras i detaljplan?, Margareta Björck, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Vad kan regleras i detaljplan?, Karolina Andersson, Lantmäteriet i Karlskrona, Huvudmannaskap för allmänplats, Thomas Holm, Kommittén Ny PBL på rätt sätt/lantmäteriet, Vilka krav och möjligheter gäller för planprocessen?, Margareta Björck och Eva Sjölin, Arkplan, Redovisning av plangenomförandet i planbeskrivningen, Gunilla Thorvaldsson, Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun, Förhandlingar och avtal i planeringsprocessen, Irene Bellman, Fastighet och Projektutveckling och Eva Sjölin,

20 20 Frågelåda/Chat under sändning, Under seminariet fanns tillfälle för deltagare att skicka in frågor via frågelådan (chat). Svar på chattfrågorna förbereddes under sändningen av en panel under ledning av Eva Ekelund, Lantmäteriet i Kiruna. I panelen medverkade i olika omfattning de olika föredragshållarna. Ett urval frågorna besvarades i slutet av seminariet av Thomas Holm och Micaela Schulman, En halvtimmes chat efter sändning. En halvtimmes chat sköttes omedelbart efter själva sändningen av Thomas Holm, med bistånd av Nikolai Tolstoy och de som deltagit som föredragshållare i sändningen och Vissa frågor och svar har lagts ut på och de skickades också till de anmälda deltagarna. De resterande frågorna har vidarebefordrats till Boverket och Lantmäteriet för att ingå i underlaget till Kunskapsbanksprojektet. Webbseminariet genomfördes med direktsändning från SKL. Antalet uppkopplingar i riket uppgick till ca 280 st. med en uppskattad total publik på ca personer under direktsändningen. 5) Webbseminarium om Lovprocessen med exemplet Tillgänglighet Ett webbseminarium om tillgänglighet sändes den 14 november Syftet var att med konkreta typfall och genomgång av lagtexter visa hur tillgänglighet ska hanteras i plan, lov- och byggskedet enligt nya PBL. För att få bättre kvalitet på ljud och bild och för att alla föreläsare inte kunde delta på sändningsdagen, filmades föreläsarna i förväg. En panel var dock på plats för att besvara frågor som kom in under seminariet. Panelen bestod av Nikolaj Tolstoy och Stig Åkerman (båda från Kommittén Ny PBL på rätt sätt/boverket), Eva Björklund och på distans från Boverket i Karlskrona medverkade Agnes Jensen-Carlén och Anders O Larsson. Innehåll och föreläsare: Tillgänglighet i Nya PBL, Stig Åkerman, Boverket/Kommittén Ny PBL på rätt sätt, Politiska mål för tillgänglighet, Birgitta Mekibes, Handisam, PBL-krav på Tillgänglighet i ÖP, DP och områdesbestämmelser, Michaela Schulman, Kommittén Ny PBL på rätt sätt, PBL:s krav att pröva tillgänglighet, lämplighet och användbarhet redan i bygglovet, Agnes Jensen-Carlén, Boverket,

21 21 Bedömning av tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall, Eva Björklund, sakkunnig i tillgänglighet, Eva Björklund Arkitektkontor AB, Tillgänglighet och användbarhet i tekniskt samråd, Stig Åkerman, Kommittén Ny PBL på rätt sätt/boverket, Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel, Eva Björklund och Frågepanel med urval av inskickade frågor som besvarades av Stig Åkerman och Eva Björklund. Antalet uppkopplingar under seminariet var i snitt ca 320 (variation mellan ). Med ett uppskattat genomsnitt på fyra tittare per uppkoppling hade vi ca 1350 deltagare. Den teknikplattform vi använde har också kunnat visa att 108 besökare på webbplatsen tittat på filmerna efteråt under dagarna november. Regionala och lokala aktiviteter i anslutning till webbseminarierna Behovet av att träffas i nätverk och diskutera egna fall med andra handläggare fångas inte upp av webbseminarier. För att uppmuntra till detta har kommittén via lärarlagen och inbjudningar kommunicerat idén att samlas och gemensamt titta på webbseminarierna och om möjligt följa upp med ett möte (workshop) där frågorna kan behandlas ur regionalt och lokalt perspektiv. Kommittén har tagit fram underlagsmaterial för respektive tema på webbseminarierna (hösten 2011). I flera fall har de bestått av sammanställda dokument med lagtexter och exempel eller erfarenheter som berör ämnet. Därutöver har kommittén tillhandahållit en handledning med förslag till agenda och frågeställningar för regionala och lokala workshops som anknyter till temat samt powerpointbilder som stöd för mötesledare.

22 22 Tittarfråga den 24 oktober: Hur många sitter ni gemensamt vid denna uppkoppling? Enligt den tittarundersökning som kommittén har gjort efter 3 seminarier har man i snitt suttit 3,9 personer vid varje uppkoppling och på platser deltog uppskattningsvis fler än 10 personer. Flera länsstyrelser har bjudit in sina kommuner på själva dagen för sändningen, andra har haft mötet ett par veckor i efterhand och tittat gemensamt på filmerna och en del ytterligare länsstyrelser har valt att baka in kopplingen till kommitténs seminarier i sina ordinarie kommunträffar. Kommittén har också fått rapporter från kommunerna själva att de samlats från flera förvaltningar (t.ex personer på Göteborgs Stadsbyggnadskontor och ca 20 på Nyköpings kommun den 24 oktober, medan 11 personer samlats i Motala och 10 i Övertorneå, för att se ett filmat seminarium i efterhand).

23 23 I samband med webbseminariet om Genomförande tidigt i planprocessen den 24 oktober hade kommittén ursprungligen planerat för regionala seminarier på 7-9 orter för planarkitekter och genomförare. Detta gick emellertid inte att genomföra med anledning av svårigheter att vid denna tid organisera lärarlag regionalt. Istället tillhandahöll kommittén ovan nämnda underlagsmaterial. Kommitténs uppmaning och rekommendation att personal från olika myndigheter och förvaltningar i samma stad eller län skulle titta tillsammans följdes på många håll. Kommittén har fått kännedom om att workshops genomfördes, vid sändningstillfället eller senare, på länsstyrelserna eller i kommuner i Halland, Östergötland, Skåne, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Kronoberg, Södermanland och Västernorrland men det har troligen skett på fler platser. Det omfattande intresset för seminariets budskap avtecknas också genom det stora antalet frågor från och om tillämpningen som fortsätter att komma in till kommittén ännu flera månader efter sändningen En första utvärdering En utvärdering har skickats till alla deltagare efter varje seminarium och tittarna har vid några av seminarierna även fått besvara några enkla frågor direkt efter sändningen. Deltagarantalet har ökat från ca 215 uppkopplingar den 12 september till ca 340 den 14 november. Uppskattningsvis har vi nästan 4 tittare per uppkoppling vilket ger ca 1100 deltagare/tittare i direktsändning den 14 november. Vi har haft anmälningar från ca 85 % av Sveriges kommuner och därutöver många

2011-06-16. Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01

2011-06-16. Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 2011-06-16 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter hösten 2011 Detta är en samlad beskrivning av utbildningsaktiviteterna

Läs mer

Ny PBL på rätt sätt. Slutrapport av Utredningen om kompetensinsatser gällande en ny plan- och bygglag. Stockholm 2012 SOU 2012:87

Ny PBL på rätt sätt. Slutrapport av Utredningen om kompetensinsatser gällande en ny plan- och bygglag. Stockholm 2012 SOU 2012:87 Ny PBL på rätt sätt Slutrapport av Utredningen om kompetensinsatser gällande en ny plan- och bygglag Stockholm 2012 SOU 2012:87 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag. M 2010:01 www.nypbl.se

Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag. M 2010:01 www.nypbl.se Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 www.nypbl.se Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år 2012 Detta är en samlad beskrivning av utbildningsaktiviteterna

Läs mer

Handledning Workshop Lov prövning april 2012 Innehållsförteckning

Handledning Workshop Lov prövning april 2012 Innehållsförteckning Handledning Workshop Lov prövning april 2012 Innehållsförteckning Agenda för en dag exempel... 3 Förslag till olika tema inom Lovprövning... 4 GENERELLT tema: Rådgivande roll - myndighetsroll... 5 Tema

Läs mer

Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef

Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef Olika sorters bindande regler Lag Riksdagen (bindande) t ex Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken Förordning Regeringen (bindande)

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) iiregeringen Regeringsbeslut 1114 2016-12-14 N2016/07801/PBB Näringsdepartemen~t Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Regeringens

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

Språngbräda för ny plan- och bygglag. Kerstin Hugne, projektledare

Språngbräda för ny plan- och bygglag. Kerstin Hugne, projektledare Språngbräda för ny plan- och bygglag Kerstin Hugne, projektledare Fakta om Boverket 200 medarbetare med kompetens inom bland annat samhällsplanering, teknik, arkitektur, juridik och ekonomi. Miljödepartementet

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Lovprocessen med exemplet Tillgänglighet

Lovprocessen med exemplet Tillgänglighet Handledning Workshop november 2011 Lovprocessen med exemplet Tillgänglighet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte med workshops - allmänt... 2 Specifikt syfte för er?... 2 Dokumentation som underlag/arbetsmaterial...

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen. Lars Brask och Stig Åkerman

Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen. Lars Brask och Stig Åkerman Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen Lars Brask och Stig Åkerman Uppdraget Kartlägga vilken kompetens som är önskvärd för att handlägga byggfrågor i

Läs mer

Höstkonferens Planprocessen

Höstkonferens Planprocessen Höstkonferens 2014 Planprocessen Standardförfarande Normalfallet Utökat förfarande Kriterier Inte förenlig med översiktsplanen eller Länsstyrelsens granskningsyttrande (krävs dock inte uttalat stöd i ÖP)

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

Så arbetar Boverket med stöd för kontrollplaner. Thomas Norman Byggnadsingenjör Plan & bygg - Boverket

Så arbetar Boverket med stöd för kontrollplaner. Thomas Norman Byggnadsingenjör Plan & bygg - Boverket Så arbetar Boverket med stöd för kontrollplaner Thomas Norman Byggnadsingenjör Plan & bygg - Boverket Bakgrund 18 mars 2010 Regeringens proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag Bild: Boverket

Läs mer

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna oss? Regional handlingsplan för Kronobergs län Dokumentation från klimatanpassningsmöte, Alvesta 14 november 2012 Seminariet är en del av Länsstyrelsens

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Beräkningsguide för byggsanktionsavgifter

Beräkningsguide för byggsanktionsavgifter Lina Magnusson Beräkningsguide för byggsanktionsavgifter Beräkningsguide för byggsanktionsavgifter Krångliga formler Tidstjyv Felaktiga uträkningar beslut upphävs i högre instans. http://www.boverket.se/secure/cms/#context=epi.cms.contentdata:///15793

Läs mer

Boverket. Plan för uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen Regeringskansliet

Boverket. Plan för uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen Regeringskansliet Boverket Myndigheten för samhållsplanering, byggande och boende Datum 2017-02-17 3.4.1 Diarienummer 4756/2016 Ert diarienummer N2016/07801/PBB Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Plan

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen

Tillsynsvägledningsplan Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen Tillsynsvägledningsplan 2013-2015 Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen Förord Den 2 maj 2011 infördes en ny plan- och bygglag (PBL) med tillhörande

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

LÄR DIG MER OM NYA PLAN- OCH BYGGLAGEN. Välkommen!

LÄR DIG MER OM NYA PLAN- OCH BYGGLAGEN. Välkommen! LÄR DIG MER OM NYA PLAN- OCH BYGGLAGEN Välkommen! Orienteringskurs för ledning Tydliga ledningsfrågor i PBL 2011 Strategiska frågor för kommunen planering för framtiden långsiktiga processer Frågor om

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket

Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning 2015 Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket Uppföljningsarbetet Insamling av material: enkäter till länsstyrelser (100 %) och kommuner (92

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Regeringsuppdrag Kompetensinsatser kring PBL 2014-2016

Regeringsuppdrag Kompetensinsatser kring PBL 2014-2016 Regeringsuppdrag Kompetensinsatser kring PBL 2014-2016 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring planoch bygglagen Maria Rundqvist Carl-Magnus Oredsson 2014-11-18 Sida 2 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser

Läs mer

Planeringsförenklande åtgärder II

Planeringsförenklande åtgärder II Rapport 2013:26 REGERINGSUPPDRAG Planeringsförenklande åtgärder II slutrapportering av regeringsuppdrag, redovisning av kunskapsspridning Planeringsförenklande åtgärder II slutrapportering av regeringsuppdrag,

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Välkomna. - Hur ska ett föreläggande utformas, praxis - Diskussion, frågor

Välkomna. - Hur ska ett föreläggande utformas, praxis - Diskussion, frågor Välkomna Dagens program - Info från FSB - Vad är tillsyn, varför är det viktigt och vad är på gång i vårt län? - Inomhusluft kopplat till OVK - FIKA - Från tillsynsobjekt till aktiv tillsyn exempel från

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Kommande regeländringar. Yvonne Svensson Rättschef

Kommande regeländringar. Yvonne Svensson Rättschef Kommande regeländringar Yvonne Svensson Rättschef Fem aktuella lagändringar och lagförslag Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd Fler bostäder åt unga

Läs mer

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Varför ny PBL? - Förenkling och effektivisering av processerna - Ökad förutsägbarhet, bättre tillämpning -

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Varia 607. Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat

Varia 607. Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Seminarieserie om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat Varia 607 Bengt Rydell LINKÖPING 2009 STATENS

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Lina Magnusson, Klara Falk och Karl Evald

Lina Magnusson, Klara Falk och Karl Evald Lina Magnusson, Klara Falk och Karl Evald Regeringsuppdrag PBL Kompetens Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen. Bild: Boverket Del 1 nationella utvecklingsprojekt Syftet med

Läs mer

Planeringsförenklande åtgärder

Planeringsförenklande åtgärder Planeringsförenklande åtgärder Kerstin Åkerwall (uppdragsansvarig) Kerstin.akerwall@boverket.se Yvonne Svensson, Maria Rydqvist, Jonas Fränne och Agneta Gardar Uppdraget Av regeringsuppdraget framgår att:

Läs mer

Stig Åkerman och Yvonne Svensson

Stig Åkerman och Yvonne Svensson Stig Åkerman och Yvonne Svensson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle Boverket informerar Certifierade sakkunniga Kontrollansvariga Energideklarationer BBR 2013, EKS CPR 1 juli 2013

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11

Kommittédirektiv. Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd. Dir. 2013:11 Kommittédirektiv Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd Dir. 2013:11 Beslut vid regeringssammanträde den 31 januari 2013 Sammanfattning Regeringen inrättar en kommitté

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Byggnadsnämndens tillsyn 4 Vad är tillsyn? 5 Intervju med Margareta Yngvesson 6 Vad är syftet med tillsynen? 7 Vad har vi för nytta av tillsyn? 8 När

Läs mer

Ladok3-införande. Kommunikationsplan

Ladok3-införande. Kommunikationsplan Ladok3-införande Sida: 1 (5) Ladok3-införande Kommunikationsplan Dnr SU FV-2.14-1617-14 Ladok3-införande Sida: 2 (5) 1 Mål för kommunikationsplanen Att öka kännedomen om nya Ladok som ska införas succesivit

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen sida 2 av 27 Innehållsförteckning 3 Vad är PBL? 4 Lagens anda 5 Bygglagsstifningens framväxt 6 Intervju med Yvonne Svensson 7 Vad är myndighetsutövning? 8 Varför ska förtroendevalda

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se

Kontrollansvarig. Byggherrens stöd vid projektering och byggande. www.karf.se Kontrollansvarig Byggherrens stöd vid projektering och byggande www.karf.se 1 I denna broschyr avser Kontrollansvarig och Kontrollplan de begrepp som finns reglerade i Plan- och bygglagen, PBL (kap10 9,

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7.

Lägesrapport 2013. 7.1.1 Tillgänglighet första linjen STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 7. STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK OHÄLSA 2013 Lägesrapport 2013 7.1 BARN OCH UNGA 7.1.1 Tillgänglighet första linjen Mätning första linjen, ett förslag till uppföljning inför år 2014 Med

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe

Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling. Information till utbildningsanordnare i Carpe Kompetensutveckling Lärande och vardagsutveckling Information till utbildningsanordnare i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe Syftet med materialet är att informera utbildningsanordnare om Carpe

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Tillämpning av nya PBL-bestämmelserna 2015

Tillämpning av nya PBL-bestämmelserna 2015 Tillämpning av nya PBL-bestämmelserna 2015 Hur skapa en enklare planprocess och effektivare plangenomförande i praktiken för ökat bostadsbyggande? 28-29 maj 2015 Stockholm UR KONFERENSENS INNEHÅLL: ä Nya

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Boverkets svar och kommentarer följer direkt efter respektive rekommendation enligt nedan.

Boverkets svar och kommentarer följer direkt efter respektive rekommendation enligt nedan. Datum 2014-03-14 Diarienummer 1229-5625/2013 Ert diarienummer O-06/12 1(6) Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Statens haverikommission Sveavägen 151 102 29 Stockholm info@havkom.se

Läs mer

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet. Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten Jonas Frykman, Sveriges Kommuner och Landsting Några praktikaliteter www.mötesplatssocialhållbarhet.se WiFi: choiceguest

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) RAPPORT 2016:1 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport

Läs mer

ÖP DP BL (Genomförande)

ÖP DP BL (Genomförande) Nyheter i Plan- och bygglag Lagen börjar gälla från 2 maj 2011. ÖP DP BL (Genomförande) Slutbesked ANSÖKAN OM LOV Besked till bygglovansökande ska lämnas inom tio veckor. Redan i bygglov ska en bedömning

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig...

Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft som kanske berör dig... Från den 2 maj gäller nya regler för byggande: Bygglovsansökan ska innehålla nya uppgifter Vissa arbeten kräver att det görs

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Klimatanpassning är angeläget

Klimatanpassning är angeläget Klimatanpassning är angeläget Naturvårdsverkets, Boverkets, SMHI:s, Räddningsverkets och SGI:s webbportal om anpassning till klimatets förändring Publicerad i juni 2007. Större uppdateringar 1-2 ggr/år.

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Lagförändringar januari 2015 Prop. 2013/14:126 Förenklingar i detaljplaneprocessen underlättar byggandet 1/1-2015 Plan- och bygglagen görs tydligare för bättre tillämpning

Läs mer

Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015

Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015 Boverkets Konstruktionsregler, EKS 10 Seminarium i samarbete mellan CIR och Boverket 1 december 2015 Föreläsare för det här avsnittet är Lars Nygård, Byggnadsinspektör Stockholms Stad, 1 december 2015

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Länsstyrelsen Skåne och Skånes kommuner

Länsstyrelsen Skåne och Skånes kommuner 151110 Länsstyrelsen Skåne och Skånes kommuner Dialog om ett förbättrat samspel Kommunförbundet Skåne driver sedan 2014, tillsammans med Skånes kommuner, ett nätverk för planerare. Nätverket träffas två

Läs mer

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet

AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan Stärkt brandskydd för den enskilde 2015 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Kontaktpersoner: David Jutendahl, david.jutendahl@trelleborg.se

Läs mer

Processen för detaljplan från 1 januari Enligt propositionen En enklare planprocess 2013/14:126, reviderad enligt Civilutskottets betänkande

Processen för detaljplan från 1 januari Enligt propositionen En enklare planprocess 2013/14:126, reviderad enligt Civilutskottets betänkande Processen för detaljplan från 1 januari 2015 - Enligt propositionen En enklare planprocess 2013/14:126, reviderad enligt Civilutskottets betänkande 2013/14:CU31 Detaljplaneprocessen enligt 5 kap. PBL från

Läs mer

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458

Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicy Beslut av rektor 2008-03-10, dnr 10-2008-458 Kommunikationspolicyn anger Högskolan i Halmstads förhållningssätt till intern och extern kommunikation. Policyn tydliggör dessutom ansvarsfördelning

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan 2013-2015. från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan 2013-2015. från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2013-2015 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2013-2015 Utgiven av: Författare: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Beställning: Länsstyrelsen

Läs mer