Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)"

Transkript

1 RAPPORT 2016:1 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2

2

3 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2

4 Titel: Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 Rapportnummer: 2016:1 Utgivare:, januari, 2016 Upplaga: 1 Tryck: internt ISBN tryck: ISBN pdf: Sökord: PBL kompetens, tillämpning, plan- och bygglagen, delrapport, genomförande, nätverk, informationsinsatser, Stöd till nationella utvecklingsprojekt, PBL-utbildning, PBL-nätverk Diarienummer: /2014 Rapporten kan beställas från. Webbplats: E-post: Telefon: Postadress:, Box 534, Karlskrona Rapporten finns i pdf-format på s webbplats. Den kan också tas fram i alternativt format på begäran.

5 Förord Rapporten är en sammanställning och redovisning över hur arbetet med regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring planoch bygglagen (2010:900) har bedrivits under Uppdraget genomförs i samverkan med länsstyrelsen, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Det består av tre delar; stöd till nationella utvecklingsprojekt, PBL-utbildning för förtroendevalda politiker och anställda på kommuner och länsstyrelser samt PBL-nätverk. I rapporten beskrivs hur arbetet genomförts under 2015 inom uppdragets tre delar. Rapporten är sammanställd av Madeleine Hjortsberg, Lina Magnusson, Carl-Magnus Oredsson, Maria Rundqvist och Anna-Karin Boulliant. Karlskrona januari 2016 Janna Valik generaldirektör

6 Innehåll Sammanfattning... 5 Del 1 Stöd till nationella utvecklingsprojekt... 5 Del 2 PBL-utbildning... 6 Del 3 PBL-nätverk... 6 Inledning och läsanvisningar... 7 Bakgrund... 7 Extern samverkan... 7 Samverkan med andra uppdrag... 7 Information... 8 Läsanvisningar... 8 Del 1 Stöd till nationella utvecklingsprojekt... 9 Uppdraget... 9 Underlag för genomförande av stöd till nationella utvecklingsprojekt.. 9 Genomförande Genomförande Del 2 PBL-utbildning Uppdraget Webbaserade utbildningar Genomförande Genomförande Del 3 PBL-nätverk Uppdraget Genomförande Genomförande

7 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 5 Sammanfattning fick i mars 2014 regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900). Kompetensinsatsen ska pågå och genomföras i samverkan med länsstyrelsen, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Satsningen är en fortsättning av det arbete som bedrivits av utredningen Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87). Målet med kompetenssatsningen är att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen (PBL). Regeringen har avsatt 10 miljoner 2014 samt 12 miljoner för 2015 respektive Uppdraget består av tre delar: stöd till nationella utvecklingsprojekt PBL-utbildning PBL-nätverk. Illustration:. Del 1 Stöd till nationella utvecklingsprojekt Stöd för att ta fram metoder och arbetssätt för en mer enhetlig och effektiv tillämpning av PBL har lämnats till totalt 18 projekt. Projekten sker i samverkan mellan flera kommuner och i vissa fall medverkar också länsstyrelser. Efter utvärdering och analys ska resultat och erfarenheter spridas till övriga kommuner och länsstyrelser.

8 6 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 Till stödet finns en förordning och föreskrift. Stöd har kunnat lämnas för hela den beräknade kostnaden för genomförandet av utvecklingsprojektet, dock maximalt med kronor per medverkande kommun. Den totala stödsumman för är 12 miljoner kronor. I september 2014 beviljade stöd till 13 projekt till en summa av 8 miljoner kronor. I mars 2015 fördelade ytterligare 4 miljoner kronor till 5 olika projekt. Totalt medverkar cirka 80 kommuner i de 18 projekten. Del 2 PBL-utbildning Uppdraget omfattar PBL-utbildningar riktade till förtroendevalda politiker samt tjänstemän på kommuner och länsstyrelser. Den ska inte ersätta andra utbildningar om plan- och bygglagen till exempel högskoleutbildningar. Introduktion för förtroendevalda politiker Enligt regeringsuppdraget ska en särskild PBL-introduktion riktad till förtroendevalda politiker tas fram i samverkan med SKL. En webbaserad introduktion om plan- och bygglagen påbörjades hösten 2014 och blev klar i april PBL-utbildning för anställda på kommuner och länsstyrelser PBL-utbildning för anställda på kommuner och länsstyrelser görs i form av webbaserade utbildningar. Under 2015 har sju webbutbildningar tagits fram. Det är en översikt om plan- och bygglagen Att arbeta med PBL samt sex fördjupningar om buller, huvudmannaskap och planbestämmelser, ändring och ombyggnad, konstruktionsregler, utformningskrav och tekniska egenskapskrav samt om handeln i planeringen. har ett ramavtal med en leverantör för produktionen. Del 3 PBL-nätverk I regeringsuppdraget ingår att vidareutveckla det PBL-nätverk som bildades under Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87). Stora delar av det nätverk som togs fram då har dock visat sig vara inaktuellt på grund av att personerna antingen bytt arbete eller har gått i pension. Enligt önskemål från länsstyrelsen, Lantmäteriet och SKL har valt att utnyttja befintliga nätverk som finns inom dessa myndigheter/organisationer. Under 2015 har deltagit på ett flertal seminarier och träffar arrangerade av länsstyrelser runt om i Sverige.

9 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 7 Inledning och läsanvisningar Bakgrund Hösten 2013 fick ett regeringsuppdrag att utreda behovet av kompetensinsatser kring plan- och bygglagen som resulterade i rapporten Uppdrag att förbereda kompetenssatsning i plan-och bygglagen (rapport 2014:3). Rapportens slutsatser från workshoppar, enkäter, djupintervjuer och referensgruppsmöten är ett underlag för PBL-utbildningarnas innehåll och utformning. Gemensamt för samtliga grupper var att de önskade webbaserade PBL-utbildningar kombinerad med fysiska träffar. fick i mars 2014 regeringsuppdraget Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900). Uppdraget ska genomföras i samverkan med länsstyrelserna, Lantmäteriet och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Under 2015 har fortsatt arbetet, som genomförs under projektnamnet PBL Kompetens, och som planerades och påbörjades under 2014 för en enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. Regeringen har avsatt 10 miljoner 2014 samt 12 miljoner 2015 respektive Extern samverkan PBL Kompetens är omfattande och involverar många områden och intressenter. har bildat en extern grupp för myndighetssamverkan med SKL, Lantmäteriet och länsstyrelsen. Till den externa myndighetsgruppen för samverkan har även en grupp knutits med representanter från samverkansparterna. Samverkan med andra uppdrag PBL Kompetens har flera beröringspunkter med regeringsuppdraget Plattform för hållbar utveckling 1. Målgrupperna för uppdragen är delvis desamma och möjligheterna till samverkan kring informationsinsatser och externa arrangemang har utnyttjats. Samarbete kring externa arrangemang kan också stimulera till nya nätverk mellan yrkesaktiva som kanske inte annars skulle komma i kontakt med varandra. Plattformsdagarna, den nationella konferensen och nätverksträffen som hölls i Stockholm i december 2015, är ett exempel på en gemensam aktivitet. 1

10 8 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 Information Kompetenssatsningen har en bred målgrupp som har valt att kommunicera med genom i första hand digitala informationskanaler. Ett digitalt nyhetsbrev med information om s samlade vägledning om tillämpningen av plan- och bygglagen ges ut regelbundet. Förutom information om regeringsuppdraget PBL Kompetens innehåller nyhetsbrevet även information om webbseminarier och om uppdateringar och nyheter i den digitala handboken PBL kunskapsbanken. sprider också information om PBL Kompetens genom nätverk och på konferenser. Läsanvisningar Den här rapporten innehåller en redovisning av hur uppdraget fortskrider och vilka resultat som har uppnåtts, med särskilt fokus på aktiviteterna under har lämnat motsvarande delrapportering för 2014 i rapporten Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1.

11 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 9 Del 1 Stöd till nationella utvecklingsprojekt Uppdraget Enligt regeringsuppdraget beskrivs del 1 stöd till nationella utvecklingsprojekt enligt följande: En förutsättning för förenklingar och en enhetlig tillämpning är att det utvecklas metoder och arbetssätt som baseras på den praktiska tillämpningen i kommuner och på länsstyrelser. får i uppdrag att fördela bidrag till kommuner för att skapa nationella utvecklingsprojekt som syftar till att dela erfarenheter av praktisk tillämpning från olika delar av landet. I s uppdrag ingår att ta emot förslag till projekt, utvärdera och fördela bidrag till kommuner. Länsstyrelsens kompetens bör tas tillvara i projekten och andra aktörer bör bjudas in till medverkan. ska inom ramen för uppdraget även analysera resultatet, sammanställa förbättringsförslag och idéer till effektiviseringar, dra slutsatser av projekten samt sprida erfarenheter och resultat genom vägledning och informationsinsatser. Stödet till nationella utvecklingsprojekt syftar till att få fram metoder och arbetssätt som bidrar till en mer enhetlig och effektiv tillämpning av planoch bygglagen (PBL). Kommuner kan söka stödet för att genomföra olika projekt och ska genomföras i samverkan mellan kommuner. Länsstyrelser och andra aktörer bör bjudas in för att medverka i projekten. Underlag för genomförande av stöd till nationella utvecklingsprojekt Inför genomförandet av stödet till nationella utvecklingsprojekt togs föreskrifter, ansökningsblanketter, informationsmaterial med mera fram. s föreskrifter (2014:4) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900) är ett komplement till förordning (2014:835) om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900). Genom föreskrifterna reglerar verkställigheten av den aktuella förordningen. Enligt förordningen betalas stödet ut när anmälan om projektstart inkommit. 75 procent av stödsumman betalas ut i samband med projektstart efter anmälan av mottagaren och resterande 25 procent betalas ut i samband med att projektet slutredovisas till. Stöd kan sökas för hela

12 10 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 den beräknade kostnaden. Stödet uppgår dock till maximalt kronor per medverkande kommun. Enligt förordningen är 1 september 2016 sista datum för slutredovisning av projekt, om inte har angett ett tidigare datum i beslutet om beviljande av stöd. I s uppdrag ingår att resultaten från projekten ska spridas till anställda på kommuner och länsstyrelser som arbetar med tillämpning av PBL. Detta arbete kommer att ske kontinuerligt under uppdragets genomförandetid, till exempel på nätverksträffar, seminarium och på s webbplats. Genomförande 2014 Under 2014 hade 8 miljoner kronor att fördela till nationella utvecklingsprojekt. Intresset för att söka stödet till nationella utvecklingsprojekt var stort bland kommunerna. Totalt inkom 29 ansökningar under 2014 motsvarande 25 miljoner kronor. I september beslutade om att bevilja stöd till 13 av de inkomna projekten till en summa av 8 miljoner kronor. I de 13 projekten medverkar sammanlagt 41 kommuner. Genomförande 2015 Den 17 mars 2015 fördelade ytterligare 4 miljoner kronor till 5 olika projekt. Totalt inkom 28 ansökningar om nästan 20 miljoner kronor. På s webbplats finns en beskrivning av de 18 projekt som fått beviljat stöd under Under 2016 kommer att analysera och sprida projektens resultat på olika sätt. 2

13 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 11 Totalt medverkar cirka 80 kommuner i 18 nationella utvecklingsprojekt. Illustration:.

14 12 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 Under 2015 har sju projekt skickat in en slutrapport: Identifiering och analys av de mest kritiska momenten i plan- och exploateringsprocessen Jönköping med flera, dnr 3187/2014 Gemensam tillsynsorganisation och samordning av tillsynsplaner inom PBL Trollhättan med flera, dnr 3184/2014 Tillämpning av 9:4d PBL samt tillgänglighetsfrågor i sammanhangen Danderyd med flera, dnr 3245/2014 Processkartläggning inom PBL-området Höganäs med flera, dnr 3121/ Yes-kommunernas riktlinjer för bygglovsbefriade åtgärder Lomma med flera, dnr 3206/2014 God arkitektur inom ramen för PBL Nacka med flera, dnr 3247/2014 Utveckling av behovsbedömning utifrån nya PBL Ekerö med flera, dnr 3211/2014. Uppföljning Under sommaren 2015 kontaktades företrädare för samtliga projekt via besök eller telefon som en del i s uppföljning. För vissa projekt gjordes längre intervjuer som presenterades i s nyhetsbrev, övriga intervjuer publicerades på s webbplats. Reflektioner från uppföljningen var vikten av god projektledning, tydlig frågeställning och avgränsning för ett bra genomförande. Projekten efterfrågade också mer uppföljning och stöd från. Nätverksträff för nationella utvecklingsprojekt anordnade en träff för alla nationella utvecklingsprojekt i Stockholm den 9 december Mer detaljerad information om nätverksträffen finns i del 3 PBL-nätverk.

15 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 13 Del 2 PBL-utbildning Uppdraget I regeringsuppdraget beskrivs del 2 PBL-utbildning så här: Att handlägga plan- och byggärenden kräver, förutom grundläggande sakkunskaper och färdigheter, insikt och förståelse för roller och ansvarsfördelning inom PBL-systemet. får i uppdrag att tillhandahålla en samordnad och systematisk introduktionsutbildning för nyanställd personal inom kommuner och länsstyrelser med ansvar för handläggning inom PBL-området. Utbildningsmaterial för kommunala politiker om PBL och PBL:s möjligheter för den kommunala planeringen ska tas fram i samråd med SKL. Webbaserade utbildningar Webbaserade utbildningar möjliggör att samma information sprids i hela landet tack vare en flexibilitet för när, hur och var man kan ta del av utbildningen. En webbutbildning är även tillgänglig för konsulter som behöver ha samma kunskaper om plan- och bygglagen som en kommunal tjänsteman i framtagandet av till exempel översiktsplaner och detaljplaner. Webbutbildningarna är ett komplement till s övriga informationskanaler för PBL-tillämpning, i första hand PBL kunskapsbanken och webbseminarier. Genomförande 2014 Under 2014 gjordes en förstudie för att få en djupare förståelse för hur en webbaserad PBL-utbildning skulle kunna genomföras. Dessutom gjordes ett antal intervjuer för att få en bild av redan genomförda och producerade utbildningar på olika myndigheter och organisationer. Resultatet av inventeringen och intervjuerna blev ett viktigt underlag för den fortsatta planeringen. Under hösten startade arbetet med att ta fram manusunderlag till introduktionen för förtroendevalda politiker. Genomförande 2015 Introduktion för förtroendevalda politiker En introduktion om plan- och bygglagen för förtroendevalda politiker lanserades i april s tog fram den webbaserade introduktionen i samverkan med SKL. Den består av fem kortare utbildningsmo- 3

16 14 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 duler, där varje modul tar cirka 20 minuter att gå igenom. Introduktionen kan till exempel genomföras i grupp under ett nämndsammanträde eller individuellt. Som komplement finns även ett powerpointmaterial efter önskemål från samverkansparterna. Ledamöterna i Ystads myndighetsnämnd använder den webbaserade introduktionen i PBL. Foto: Peter Kroon. Utvärdering av introduktionen Under sommaren 2015 genomförde en utvärdering av PBLintroduktionen för politiker. Utvärderingen startade i form av korta telefonintervjuer där ett flertal av landets kommuner fick frågan om de kände till introduktionen, om de hade använt den eller om de planerade att använda den. Syftet var både att få ut information om introduktionen och att hitta frivilliga till mer djupgående telefonintervjuer. Därefter gjordes djupintervjuer med ett 30-tal respondenter (nio förtroendevalda och 24 chefer och tjänstemän på kommuner och länsstyrelser) av ett externt undersökningsföretag. Resultatet visade att många har svårt att hinna genomföra utbildningen i grupp, även om det är det mest eftersträvansvärda. De är överlag nöjda med distributionsform, innehållets relevans, avsnittsindelning och längd. Valet av tidpunkt för lanseringen av webbutbildningen anses av vissa som olämplig eftersom våren är en hektisk tid för målgruppen.

17 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 15 PBL-utbildning för anställda på kommuner och länsstyrelser Under 2015 har sju webbutbildningar tagits fram 4. Det är en översiktlig utbildning om plan- och bygglagen Att arbeta med PBL samt sex fördjupningar om buller, huvudmannaskap och planbestämmelser, ändring och ombyggnad, konstruktionsregler, utformningskrav och tekniska egenskapskrav samt om handeln i planeringen. har ett ramavtal med en leverantör för produktionen. Att arbeta med PBL Att arbeta med PBL ger en översikt över plan- och bygglagen och dess tillämpning. Syftet med webbutbildningen är att alla som arbetar med plan- och bygglagen ska få en bättre förståelse för hela PBL-systemet och dess övergripande funktion för samhällsplanering och byggande. Att arbeta med PBL har fyra delar: lagen PBL, PBL-systemet, roller och ansvar samt intressen och krav. Lagen PBL handlar om lagens innehåll, kopplingen till andra lagar samt det svenska regelsystemet och de juridiska aspekterna av PBL. PBL-systemet fokuserar på de processer som finns runt PBL planering, genomförande och förvaltning. Den här delen innehåller exempel som illustrerar hur de olika delarna påverkar varandra samt en kort introduktion till översiktsplan, detaljplanering, lov, byggprocessen och tillsyn. I delen roller och ansvar beskrivs de olika aktörerna som arbetar med och deltar i de olika processerna runt PBL. Den innehåller även en del som tydliggör skillnaden mellan politik och myndighetsutövning. En fjärde del som heter intressen och krav ingår i Att arbeta med PBL och är nu under produktion. Den kommer att färdigställas under våren 2016 och handlar om PBL-systemets prövningar av mark- och vattenanvändning och krav på det som byggs. I den delen beskrivs hela kedjan från avvägningar mellan olika intressen fram till krav som ställs på den färdiga byggnaden. 4

18 16 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 En film med exempel på planbestämmelser ingår i webbutbildningen Att arbeta med PBL. Foto:. Fördjupningar De sex fördjupningarna är: Buller en översikt som ger grundläggande kunskap om ljud och buller samt effekterna på vår hälsa och vårt välbefinnande EKS s konstruktionsregler som är en introduktion av de så kallade eurokoderna som är föreskrifter och allmänna råd för dimensionering av bärande konstruktioner i Sverige Huvudmannaskap och planbestämmelser fastighetsrättsliga frågor vid genomförande av detaljplan som ger förståelse för hur en detaljplan kan komma att förverkligas i praktiken Planera för handel som ger kunskap om hur kommunerna med stöd av plan- och bygglagen kan planera för en långsiktigt hållbar handel. Utformningskrav och tekniska egenskapskrav lämplighet för sitt ändamål och tillgänglighet som förklarar vilka regler om lämplighet för sitt ändamål och om tillgänglighet som är utformningskrav respektive tekniska egenskapskrav Ändring och ombyggnad som ger en vägledning kring de olika ändringssituationerna utifrån plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen och s byggregler.

19 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 17 Utvärdering av webbutbildningarna Webbutbildningarna utvärderas kontinuerligt och resultaten används som underlag för att förbättra och anpassa kommande utbildningar utifrån mottagarnas behov. I slutet av 2015 har en uppföljning av webbutbildningarna genomförts av ett konsultföretag som via en webbenkät samlat in omdömen om innehåll, relevans och utformning. Syftet var att få en temperaturmätare på hur utbildningarna tas emot och ett underlag för att förbättra och anpassa kommande utbildningar utifrån målgruppernas behov. Det genomsnittliga betyget för alla utbildningar blev 3,8 på en femgradig skala. Resultaten kommer att analyseras ytterligare.

20 18 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 Del 3 PBL-nätverk Uppdraget Enligt regeringsuppdraget beskrivs del 3 PBL-nätverk enligt följande: Ett nationellt nätverk av PBL-experter skapades av utredningen Ny PBL på rätt sätt, som stöd i deras arbete med att föra ut den nya lagen. Regeringen anser att nätverket är en viktig resurs för fortsatt kvalitetssäkring av olika insatser för att främja en god tillämpning av PBL, för erfarenhetsutbyte samt för att på ett enhetligt sätt föra ut utbildnings- och informationsinsatser i kommuner. får i uppdrag att upprätthålla och vidareutveckla nätverket och samt att arrangera en årlig sammankomst med nätverket Forum PBL. Genomförande 2014 I regeringsuppdraget ingår att vidareutveckla det PBL-nätverk som bildades under Ny PBL på rätt sätt (SOU 2012:87). Stora delar av det nätverk som togs fram då har visat sig vara inaktuellt på grund av att personerna antingen bytt arbete eller har gått i pension. Under hösten 2014 arbetade med att definiera behovet av att skapa ett nytt PBL-nätverk alternativt utveckla det nätverk som finns kvar från Ny PBL på rätt sätt. Efter diskussioner med våra samverkansparter i uppdraget framkom det önskemål från länsstyrelsen, Lantmäteriet och SKL att utnyttja befintliga nätverk som finns inom dessa myndigheter/organisationer i stället för att skapa nya nätverk. medverkade på samverkansparternas nätverksträffar. Genomförande 2015 har medverkat på olika typer av konferenser/seminarier/träffar under 2015 som arrangerats av länsstyrelsen. Detta har varit mycket uppskattat då de deltagande kommunerna inte behöver resa några längre sträckor för att delta. har på plats i regionala nätverk kunnat träffa kommunrepresentanter och representanter från länsstyrelserna. avser att delta på sådana arrangemang även under Medverkan på regionala nätverksträffar 2015 Inom ramen för uppdraget har medverkat vid ett flertal tillfällen på de olika länsstyrelsernas konferenser samt på en konferens anordnad av SKL.

21 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 19 s deltagande på länsstyrelsens träffar, med inriktning på lov-, bygg- och tillsynsfrågor hittills i regeringsuppdraget.

22 20 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 s deltagande på länsstyrelsens träffar, med inriktning på detaljplanefrågor hittills i regeringsuppdraget. Tillsynsvägledningsdag för kommunernas byggnadsnämnder, 15 januari, Jönköping Arrangör: Länsstyrelsen Jönköpings och Kronobergs län Deltagare: Kommunala handläggare inom bygg- och tillsynsfrågor Medverkande: medverkade med sakkunnig inom OVK samt med information om regeringsuppdraget PBL Kompetens.

23 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 21 Öppet hus för kommunerna på planenheten, 29 januari, Stockholm Arrangör: Länsstyrelsen Stockholm Deltagare: Detaljplanehandläggare på kommunerna i Stockholms län Medverkande: medverkade med sakkunniga inom detaljplanprocessen från 1 januari 2015 och planbestämmelser/detaljplan samt med information om regeringsuppdraget PBL Kompetens. Jessica Ewald från Länsstyrelsen Skåne föreläste om förorenade områden i bygglovshanteringen på länsstyrelsens träff för kommunala bygghandläggare i Eslöv. Foto:. Sydlov Tillsyn, 2 mars, Hässleholm Arrangör: Länsstyrelsen Skåne Deltagare: Kommunala handläggare inom bygg- och tillsynsfrågor i Skåne Medverkande: medverkade med sakkunnig inom förelägganden och andra tillsynsfrågor samt med information om regeringsuppdraget PBL Kompetens. PBL seminarium Tillsyn, 12 mars, Gävle Arrangör: Länsstyrelsen Gävleborg och Dalarna Deltagare: Kommunala handläggare inom bygg- och tillsynsfrågor i Gävleborg och Dalarna Medverkande: medverkade med sakkunnig inom tillsyn samt med information om regeringsuppdraget PBL Kompetens. Bra planer och Bygglov, 10 april, Jönköping Arrangör: Länsstyrelsen Jönköping Deltagare: Kommunala handläggare inom plan- och byggfrågor i Jönkö-

24 22 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 pings län Medverkande: medverkade med sakkunnig inom detaljplanprocessen från 1 januari samt med information om regeringsuppdraget PBL Kompetens. Detaljplanering, 22 april, Skåne Arrangör: Kommunförbundet Skåne Deltagare: Detaljplanhandläggare på kommunerna i Skåne. Medverkande: medverkade med sakkunnig inom detaljplan (planbestämmelser samt planprocessen från 1 januari) samt med information om regeringsuppdraget PBL Kompetens. Länsplanmöte, 22 april, Kalmar Arrangör: Länsstyrelsen Kalmar Deltagare: Detaljplanhandläggare på kommunerna i Kalmar län Medverkande: medverkade med sakkunnig inom detaljplan (planbestämmelser samt planprocessen från 1 januari) samt med information om regeringsuppdraget PBL Kompetens. Samhällsplaneringsdagar, 2 3 september, Lycksele Arrangör: Länsstyrelsen Västerbotten Deltagare: Handläggare på kommunerna i Västerbottens län som arbetar med plan- och byggfrågor Medverkande: medverkade med sakkunniga inom detaljplanering (dagvatten i detaljplan samt ändring av detaljplan) och bygglov (rättsfall) samt med information om regeringsuppdraget PBL Kompetens. Bygghandläggarträff, 28 september, Göteborg Arrangör: Länsstyrelsen Västra Götaland Deltagare och målgrupp: Kommunala handläggare i Göteborgsregionen som arbetar med bygg- och tillsynsfrågor Medverkande: medverkade med sakkunnig inom lov- och tillsynsfrågor (kontrollplan). Länsträff Bygg, 2 oktober, Karlstad Arrangörer: Länsstyrelsen Värmland Deltagare och målgrupp: Kommunala handläggare i Värmlands län som arbetar med bygg- och tillsynsfrågor Medverkande: medverkade med sakkunnig inom lov- och tillsynsfrågor. Länsstyrelsens PBL seminarium, 13 oktober, Linköping Arrangörer: Länsstyrelsen Östergötland Deltagare och målgrupp: Kommunala handläggare i Östergötlands län

25 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 23 som arbetar med detaljplanefrågor. Medverkande: medverkade med sakkunnig inom detaljplan (planprocessen från 1 januari samt dagvatten i detaljplan). Kontrollplan, 23 november, Stockholm Arrangörer: Sveriges kommuner och landsting Deltagare och målgrupp: Kommunala handläggare som arbetar med byggfrågor Medverkande: medverkade med sakkunniga inom kontrollplan. Nätverksträff nationella utvecklingsprojekt Den 9 december 2015 anordnade en workshop i Stockholm där representanter för alla nationella utvecklingsprojekt var inbjudna. Syftet var inte att presentera resultat utan att diskutera mervärde och svårigheter med samverkan samt kunskapsspridningen från projekten. Cirka 45 personer deltog i nätverksträffen. Alla var engagerade i diskussionen om vad som är mervärdet av samverkan mellan flera kommuner och vad det har tillfört projektet. Nätverksträffen med de nationella utvecklingsprojekten innehöll både inspirationsföreläsningar och grupparbeten. Foto:.

26 24 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 Erfarenhetsutbyte om samverkan och kunskapsspridning för de nationella utvecklingsprojekten. Foto:. Nationell nätverksträff Plattformsdagar 2015 Tillsammans med s uppdrag Plattform för hållbar stadsutveckling anordnade PBL Kompetens den gemensamma konferensen Plattformsdagar 2015 den december. Ett 20 tal myndigheter hjälpte till att arrangera konferensen, med som huvudarrangör. Konferensen var välbesökt med cirka 600 deltagare och dag 2 var PBL Kompetens värd. Dagen bestod då av 27 olika seminarium/workshoppar om hållbar stadsutveckling, med plan- och bygglagen i fokus. Regeringsuppdragets målgrupper var väl representerade under de två dagarna och enligt den direkta utvärderingen upplevdes konferensen som bra, men att man framöver gärna ser ännu mer fokus på diskussion och nätverkande.

27 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 25 Mingel och nätverkande på Folkets hus i Stockholm i samband med Plattformsdagarna Foto: Hans Ekestang. Speeddejtning i Folkets hus i Stockholm i samband med Plattformsdagarna Foto: Hans Ekestang.

28 26 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 2 Föreläsning i Norra Latin i Stockholm i samband med Plattformsdagarna Foto: Hans Ekestang.

29

30 Box 534, Karlskrona Telefon: Webbplats:

Beräkningsguide för byggsanktionsavgifter

Beräkningsguide för byggsanktionsavgifter Lina Magnusson Beräkningsguide för byggsanktionsavgifter Beräkningsguide för byggsanktionsavgifter Krångliga formler Tidstjyv Felaktiga uträkningar beslut upphävs i högre instans. http://www.boverket.se/secure/cms/#context=epi.cms.contentdata:///15793

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen RAPPORT 2015:4 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Delrapport 1 Delrapport 1 Regeringsuppdrag Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan-

Läs mer

Regeringsuppdrag Kompetensinsatser kring PBL 2014-2016

Regeringsuppdrag Kompetensinsatser kring PBL 2014-2016 Regeringsuppdrag Kompetensinsatser kring PBL 2014-2016 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring planoch bygglagen Maria Rundqvist Carl-Magnus Oredsson 2014-11-18 Sida 2 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser

Läs mer

Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef

Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef Olika sorters bindande regler Lag Riksdagen (bindande) t ex Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken Förordning Regeringen (bindande)

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) iiregeringen Regeringsbeslut 1114 2016-12-14 N2016/07801/PBB Näringsdepartemen~t Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Regeringens

Läs mer

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016 RAPPORT 2016:23 Delårsrapport 2016 Delårsrapport 2016 Titel: Delårsrapport 2016 Rapportnummer: 2016:23 Utgivare:, augusti 2016 Upplaga: 1 Tryck: ISBN tryck: 978-91-7563-400-5 ISBN pdf: 978-91-7563-401-2

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) RAPPORT 2016:31 Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Slutrapport Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Slutrapport Titel:

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Lina Magnusson, Klara Falk och Karl Evald

Lina Magnusson, Klara Falk och Karl Evald Lina Magnusson, Klara Falk och Karl Evald Regeringsuppdrag PBL Kompetens Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen. Bild: Boverket Del 1 nationella utvecklingsprojekt Syftet med

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Lagförändringar januari 2015 Prop. 2013/14:126 Förenklingar i detaljplaneprocessen underlättar byggandet 1/1-2015 Plan- och bygglagen görs tydligare för bättre tillämpning

Läs mer

Planeringsförenklande åtgärder II

Planeringsförenklande åtgärder II Rapport 2013:26 REGERINGSUPPDRAG Planeringsförenklande åtgärder II slutrapportering av regeringsuppdrag, redovisning av kunskapsspridning Planeringsförenklande åtgärder II slutrapportering av regeringsuppdrag,

Läs mer

2011-06-16. Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01

2011-06-16. Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 2011-06-16 Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter hösten 2011 Detta är en samlad beskrivning av utbildningsaktiviteterna

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Vad ska göras i uppdraget?

Vad ska göras i uppdraget? Ökad kompetens Vad ska göras i uppdraget? Kompetensplattform För utbyte av erfarenheter, kunskap och information. Utbildningsinsats för ledare och nämnder Lantmäteriet ska genomföra en utbildningsinsats

Läs mer

Nytt att ta del av och sådant som är på väg

Nytt att ta del av och sådant som är på väg Nytt att ta del av och sådant som är på väg Bild: Boverket Regeringsuppdrag PBL Kompetens Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen Del 1 nationella utvecklingsprojekt Syftet med

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900)

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till nationella projekt för utveckling av tillämpning av planoch bygglagen (2010:900) Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter om stöd till

Läs mer

#s25. Digitalisering av ärendehantering. Johan Lingebrant, Höganäs kommun Maria Rydqvist, Boverket Maria Rundqvist, Boverket

#s25. Digitalisering av ärendehantering. Johan Lingebrant, Höganäs kommun Maria Rydqvist, Boverket Maria Rundqvist, Boverket #s25. Digitalisering av ärendehantering Johan Lingebrant, Höganäs kommun Maria Rydqvist, Boverket Maria Rundqvist, Boverket dpbl - digitalt sammanlänkad plan- och bygglovsprocess eller Daniel Antonsson

Läs mer

Boverket. Plan för uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen Regeringskansliet

Boverket. Plan för uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen Regeringskansliet Boverket Myndigheten för samhållsplanering, byggande och boende Datum 2017-02-17 3.4.1 Diarienummer 4756/2016 Ert diarienummer N2016/07801/PBB Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Plan

Läs mer

Regeringens bostadspolitik

Regeringens bostadspolitik Regeringens bostadspolitik Samhällsplaneringsdagarna i Västerbotten 19 oktober 2017 Statssekreterare Alf Karlsson Näringsdepartementet 1 Lågt byggande under lång tid Färdigställda bostäder och befolkningsökning

Läs mer

Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu)

Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015. Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu) Plan- och bygglagen! Förändringar som träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag (remiss ute nu) Boverkets informationspaket 2014-2016 Andreas Lidholm Länsarkitekt/funktionschef

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Boverket Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket

Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket Uppföljning av plan- och bygglagstiftningens tillämpning 2015 Linda Pettersson planeringsarkitekt, Boverket Uppföljningsarbetet Insamling av material: enkäter till länsstyrelser (100 %) och kommuner (92

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

Kommande regeländringar. Yvonne Svensson Rättschef

Kommande regeländringar. Yvonne Svensson Rättschef Kommande regeländringar Yvonne Svensson Rättschef Fem aktuella lagändringar och lagförslag Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd Fler bostäder åt unga

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Byggnadsnämndens tillsyn 4 Vad är tillsyn? 5 Intervju med Margareta Yngvesson 6 Vad är syftet med tillsynen? 7 Vad har vi för nytta av tillsyn? 8 När

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Så arbetar Boverket med stöd för kontrollplaner. Thomas Norman Byggnadsingenjör Plan & bygg - Boverket

Så arbetar Boverket med stöd för kontrollplaner. Thomas Norman Byggnadsingenjör Plan & bygg - Boverket Så arbetar Boverket med stöd för kontrollplaner Thomas Norman Byggnadsingenjör Plan & bygg - Boverket Bakgrund 18 mars 2010 Regeringens proposition 2009/10:170 En enklare plan- och bygglag Bild: Boverket

Läs mer

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Länsstyrelserna. Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Länsstyrelserna Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Boverket december 2013 Titel: Konsekvensutredning - Boverkets föreskrifter

Läs mer

Hushållens boendeekonomi

Hushållens boendeekonomi Rapport 2012:3 REGERINGSUPPDRAG Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna hushåll att spara till en kontantinsats till en bostad Hushållens boendeekonomi Förutsättningarna för unga vuxna

Läs mer

PBL dagen 27 september 2016

PBL dagen 27 september 2016 PBL dagen 27 september 2016 9.00 Välkommen! 9.10 Se plan och bygglagens möjligheter för ett ökat bostadsbyggande! 9.30 Catwalk på scenen. Metoder och arbetssätt tips och trix från nationella utvecklingsprojekt

Läs mer

God morgon! Välkomna till Länsstyrelsen och en heldag om samverkan mellan byggnadsnämnderna. Tillsammans blir vi så mycket bättre!

God morgon! Välkomna till Länsstyrelsen och en heldag om samverkan mellan byggnadsnämnderna. Tillsammans blir vi så mycket bättre! Tillsammans blir vi så mycket bättre! God morgon! Välkomna till Länsstyrelsen och en heldag om samverkan mellan byggnadsnämnderna Andreas Lidholm Länsarkitekt/funktionschef Länsstyrelsen Västra Götaland

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Välkomna. - Hur ska ett föreläggande utformas, praxis - Diskussion, frågor

Välkomna. - Hur ska ett föreläggande utformas, praxis - Diskussion, frågor Välkomna Dagens program - Info från FSB - Vad är tillsyn, varför är det viktigt och vad är på gång i vårt län? - Inomhusluft kopplat till OVK - FIKA - Från tillsynsobjekt till aktiv tillsyn exempel från

Läs mer

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan.

Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Version 151113 Sammanställning av kommunernas behov av regionalt stöd gällande mottagandet av ensamkommande barn samt förslag till handlingsplan. Bakgrund Under 2014 kom 7049 ensamkommande barn till Sverige

Läs mer

Språngbräda för ny plan- och bygglag. Kerstin Hugne, projektledare

Språngbräda för ny plan- och bygglag. Kerstin Hugne, projektledare Språngbräda för ny plan- och bygglag Kerstin Hugne, projektledare Fakta om Boverket 200 medarbetare med kompetens inom bland annat samhällsplanering, teknik, arkitektur, juridik och ekonomi. Miljödepartementet

Läs mer

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Varför ny PBL? - Förenkling och effektivisering av processerna - Ökad förutsägbarhet, bättre tillämpning -

Läs mer

Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011 2016

Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011 2016 RAPPORT 2016:8 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Slutredovisning Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Slutredovisning Titel:

Läs mer

Boverket noterar ett behov av att se över några mindre oklarheter i författningsförslaget

Boverket noterar ett behov av att se över några mindre oklarheter i författningsförslaget Boverket Myndigheten for samhallsplanerrng, byggande och boende Yttrande Datum 2015-10-27 3.l.2. Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer 2051/2015 Ert diarienummer N2015/5036/PUB

Läs mer

Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen. Lars Brask och Stig Åkerman

Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen. Lars Brask och Stig Åkerman Kommunernas kompetensbehov för handläggning av byggfrågor i plan- och bygglagstiftningen Lars Brask och Stig Åkerman Uppdraget Kartlägga vilken kompetens som är önskvärd för att handlägga byggfrågor i

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2017 2018 och uppföljning av 2016 års aktiviteter Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag. M 2010:01 www.nypbl.se

Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag. M 2010:01 www.nypbl.se Ny PBL på rätt sätt Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 www.nypbl.se Separat program för fördjupade utbildningsaktiviteter Ny PBL år 2012 Detta är en samlad beskrivning av utbildningsaktiviteterna

Läs mer

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen. Utdrag Protokoll I:8 vid regeringssammanträde 2011-10-13 S2011/8975/FS (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om och vården av

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Presentationen. Hur har vi jobbat? Vad har utredningen åstadkommit? Kvarstående problemområden Delegationens förslag

Presentationen. Hur har vi jobbat? Vad har utredningen åstadkommit? Kvarstående problemområden Delegationens förslag Presentationen Hur har vi jobbat? Vad har utredningen åstadkommit? Kvarstående problemområden Delegationens förslag Hur har vi jobbat? 2015-12-21 En öppen utredning Besökt samtliga län 21 länsstyrelser

Läs mer

Information om. stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

Information om. stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Information om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter Denna information beskriver vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och

Läs mer

Folkbildnings- verksamhet med asylsökande

Folkbildnings- verksamhet med asylsökande 2016-11-21 Folkbildnings- verksamhet med asylsökande 14:3 Särskilda insatser inom folkbildningen Studieförbund Folkhögskolor Svenska från dag ett Vardagssvenska Svenska från dag ett Svenska från dag ett

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Länsstyrelsen Skåne och Skånes kommuner

Länsstyrelsen Skåne och Skånes kommuner 151110 Länsstyrelsen Skåne och Skånes kommuner Dialog om ett förbättrat samspel Kommunförbundet Skåne driver sedan 2014, tillsammans med Skånes kommuner, ett nätverk för planerare. Nätverket träffas två

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-09-20 Ärendenr: NV-01521-15 Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) Delredovisning

Läs mer

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015)

Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51 177 Yttrande gällande JO-anmälan (Dnr 3545-2015) Dnr 2015-A0172 Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta miljö- byggnadsnämndens

Läs mer

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm

Tillsynsvägledning av OVK- regelverk. Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Tillsynsvägledning av OVK- regelverk Tillsynsvägledningsdag, Länsstyrelsen, Jönköping 15 januari 2015, Wanda Rydholm Vägledning till Boverkets nya webb och kunskapsbanken Den nya webben från 30 september:

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Katja Kamila 2012-03-30

Katja Kamila 2012-03-30 VÄSTMANLANDS KOMMUNER OCH LANDSTING Barn och unga i fokus Katja Kamila 2012-03-30 Checklista kommunikation Har du kontaktat informatörerna för att diskutera informationsbehoven? Finns det personalresurser

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen

Regionala dialoger. inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Regionala dialoger inför Begäran om nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Nationellt likvärdig YH-utbildning inom äldreomsorgen Det finns behov och en efterfrågan av medarbetare med eftergymnasial

Läs mer

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild

Information om. stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden. Bild Information om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden Bild I denna broschyr hittar ni översiktlig information om vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigade och hur stöd

Läs mer

Workshop ENKLA ÄRENDEN

Workshop ENKLA ÄRENDEN Workshop ENKLA ÄRENDEN Denna handledning kan användas som inspiration eller ramverk för att arrangera möten eller workshops i anslutning till webbseminariet om ENKLA ÄRENDEN som arrangeras av kommittén

Läs mer

Redovisning av omfattningen av den organiserade vidareflyttningen under 2009 och erfarenheterna av uppdraget

Redovisning av omfattningen av den organiserade vidareflyttningen under 2009 och erfarenheterna av uppdraget Generaldirektören 2010-04-18 Dnr 111-2010-2907 Till Regeringskansliet Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Redovisning av omfattningen av den organiserade vidareflyttningen under

Läs mer

RAPPORT 2017:7. Vägledning om krav avseende hälsa, säkerhet och risk för olyckor m.m.

RAPPORT 2017:7. Vägledning om krav avseende hälsa, säkerhet och risk för olyckor m.m. RAPPORT 2017:7 Vägledning om krav avseende hälsa, säkerhet och risk för olyckor m.m. Vägledning om krav avseende hälsa, säkerhet och risk för olyckor m.m. Titel: Vägledning hälsa, säkerhet och risker

Läs mer

Projektkatalog. Nationella utvecklingsprojekt

Projektkatalog. Nationella utvecklingsprojekt Projektkatalog Nationella utvecklingsprojekt PBL-dagen 2016 A. GOD ARKITEKTUR INOM RAMEN FÖR PBL Medverkande: Nacka kommun och Gävle kommun Fråga: Hur arbetar kommunerna med gestaltningsfrågor och god

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Nu är det dags att söka stöd för att bygga och renovera!

Nu är det dags att söka stöd för att bygga och renovera! Nu är det dags att söka stöd för att bygga och renovera! Läs mer om de statliga stöd som finns för att bygga hyresrätter eller studentbostäder, bygga bostäder för äldre, renovera och energieffektivisera.

Läs mer

Bilaga 2 till tjänsteskrivelse Politisk beslutsprocess för detaljplaner, dnr KSM 0190

Bilaga 2 till tjänsteskrivelse Politisk beslutsprocess för detaljplaner, dnr KSM 0190 Bilaga 2 till tjänsteskrivelse Politisk beslutsprocess för detaljplaner, dnr. 2015 KSM 0190 Plan- och bygglovsförändringar som trätt i kraft Lagändringar 1 och 2 januari 2015 Den 1 och 2 januari 2015 träder

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt?

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Timrå Kommun Miljö & Byggkontoret Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Inledning En detaljplan skapas för en mindre del av kommunen, ofta ett kvarter eller några fastigheter. I planen

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Ut i Malmö

Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet Ut i Malmö BESLUT 1(5) Vår referens Miljöavdelningen Magnus Berglund 040-25 24 72 Malmö kommun Utbildningsförvaltningen Rönnbladsgatan 1b 212 16 Malmö Beslut om statligt bidrag för det lokala naturvårdsprojektet

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder Regeringsbeslut IV:3 2012-11-22 S2012/8156/PBB (delvis) Socialdepartementet Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att föreslå författningsändringar i syfte att stimulera byggande av student- och ungdomsbostäder

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa

Din ehälsa. Annica Blomsten Kommunal ehälsa Din ehälsa Syfte med ehälsa Rätt information till rätt person i rätt tid Tillgänglighet Din journal på nätet Kunna följa sitt ärende Invånare Medarbetaren Beslutsfattare Ansöka om vård Tidsbokning Individuellt

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland 2011 Miljösamverkan Värmland 2 (5) Inledning Miljösamverkan Värmland startade 2008 och bedrivs i samverkan mellan Region Värmland,

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Närvarande: Lillemor Dahlgren, Gunilla Sterner, Elin Turesson, Laila Berglund, Maritha Johansson, Monica Forsman, Lillemor Landsten,

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer

Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer Regeringsbeslut III 1 2015-01-08 N2015/532/TS Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus på hållbara transporter i städer Regeringens

Läs mer

Stig Åkerman och Yvonne Svensson

Stig Åkerman och Yvonne Svensson Stig Åkerman och Yvonne Svensson FSB:s Informations- och utbildningsdagar 30 maj 2012, Gävle Boverket informerar Certifierade sakkunniga Kontrollansvariga Energideklarationer BBR 2013, EKS CPR 1 juli 2013

Läs mer