Guldmedalj på kvinnors vis

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Guldmedalj på kvinnors vis"

Transkript

1 Guldmedalj på kvinnors vis De kvinnliga idrottsmännen har tagit över rubrikerna de senaste veckorna! Så löd ingressen till TV:s Sportnytt tisdagen den 10 februari De som åsyftades var världsstjärnorna Ludmila Engqvist, Magdalena Forsberg och Pernilla Wiberg. För något år sedan kunde vi i massmedia höra hur svenska idrottskvinnor kritiserades för att inte vilja tillräckligt mycket eller för att inte ha förstått vad hård elitträning innebår. Jag har i mina tidigare studier konstaterat att idroff dr en /orgfggfsg som s&apats ax? män/or män (Olofsson, 1989). Jag har vidare kunnat konstatera att kvinnor har ett annat beteende i förhållande öll idrott än män. Både kvinnor och män tror sig också veta att kvinnor och män har olika irxställning öll idrott. Det är här relevant att tala om avvikelse, då det är manligt beteende och förhållningssätt som är norm inom idrotten. Den bilden av idrotten är förvisso sann. Lika sann är dock bilden att många unga kvinnor idag ägnar sig åt idrott och också åt tävlingsidrott på elitnivå. Många menar att kvinnors annorlunda inställning öll idrott medför att kvinnor i tävlingsidmtten ofta framhäver idrottens sociala värden framför de prestaöorxsinriktade. Med Lars-Magnus Engströms terminologi skulle kvinnor således i högre grad framhäva idrottens egenvärde framför dess investeringsvärde (Engström, 1989). Denna artikel bygger på en studie, som har utförts på uppdrag av Centrum för prestaöonsutveckling (CPU), med syfte att kartlägga några kvinnliga eliödrottsutövares erfarenheter av och inställning öll idrott på intemaöonell toppnivå. Särskild uppmärksamhet har lagts på det som kan benämnas "karriären". (1) Undersökningen Studien har koncentrerats öll individuella idrotter. Samöiga spccialförbund ombads att sända in namnuppgifter på den eller de kvinnor i sina landslag som de ansåg öllhöra den intemaöonella eliten i sin gren. Bland dessa kvinnor utvaldes guldmedaljörer vid EM, VM och OS för intervjuer. Den här presenterade studien baseras på samtalen med nio kvinnor - sju olympiska eller världs- Eva Olofsson Pedagogiska institutionen, Umeå universitet J mästarinnor och två europamästarinnor i nio olika idrotter. De övriga tillställdes en enkät. Resultaten från den studien kommer att presenteras under våren 1997 som ett studerandearbete i Idrottspedagogik. Intervjuerna genomfördes under öden februari-april 19^6 och tog SO TS minuter i anspråk. Vi har samtalat om kvinnomas hela idrottskarriär. De har fått beskriva sin väg öll framgången. Jag har frågat kvinnorna om hur de själva vill förklara sin egen framgång liksom vilka råd de ger unga kvinnor som vill nå mästamivån. Vi har också samtalat om vilket stöd från omgivningen - både den idrottsliga och civila - de har, har haft och ser som idealiskt. Vidare har vi samtalat om kvinnornas erfarenheter av och inställning Öll kombinaöonen av eliödrott och familjeliv samt utbildning och yrkesliv. (2) Det har varit en ambiöon att kvinnornas egna röster skulle göras hörda. Jag har försökt att ge en beskrivning av kvinnomas erfarenheter och irxställning utan att göra jämförelser med män. I samtalen har jämförelser ibland varit oundvikliga. Det gäller särskilt när vi kommit in på frågor som rört deras erfarenheter just som kvinnor på mästamivå. Sannolikt är det så att vissa beskrivningar som ges av mästarinnorna också skulle kunna vara beskrivningar av manliga mästares situaöon och inställning. Därom säger dock denna studie litet Beskrivning av mästarinnorna Åtta av de nio intervjuade kvinnorna var vid intervjutillfället fortfarande aköva med siktet inställt mot OS eller kommande VM och EM. En av dem hade nyligen avslutat sin karriär. En av kvinnorna är 23 år, de övriga mellan 28 och 32 år gamla. Alla mästarinnorna har varit idrottsutövare under större delen av sitt Ev. De har erövrat sina guldmedaljer i vuxen ålder - merparten av dem efter det att de fyllt 25 år. Knappt hälften kan sägas ha öllhört ungdomseliten i sin idrott. Sätten av lösa kombinaöonen idrottsliv och yrkesliv varierar krafögt och man kan urskilja tre olika modeller - yrke först, både yrke och idrott eller idrott först. För dem som satt yrke först har det varit en självklarhet med en yrkesutbildning. De som gjort detta val säger att de inte skulle trivas med att "bara idrotta" under någon längre öd. De ser snarare yrkesarbete som en fördel för idrottsutövningen... yag fror aff yag swzg Wi aizdgfgs/ör /izgrad md mig s/äfu ocfz /ormodyiggm, /ormodfiggm pgmffa mgr i fiwmör a/ffsd och dd har man bara fränmggn aff tänaa pd. Man km infe fitsom /d ndf annat pgrspetfio pd fiffworom och tans&g gräoa»gr sig idfwigf myctef om man stidfg bli skadad g/fgr^iräryf a? gn dag /äm/5rf med oad ma» gör nu dd. För dem som valt bddg och är yrkesutbildningen snarast en trygghetsfaktor och de har också delödsarbeten inom sina yrkesområden. /ag egf /w dgf aff yag &an f/äna pgngar

2 t e * igen sen när pgngama är sfnf. Dgf är cäf räff sd skönt pd ndf säff. för dgf bfir inga sfora pgngar nfao dgf här som m hdffer pd mgä. Sd aft dgf kanske; och/or sig är gn grg; som gör aff yag odgar fa fgäigf och sd. fdroffgn /Örsf innebär en helödssatsning på idrott eller försörjning genom diverse delödsarbeten. De som satt idrotten först oroar sig dock inte för sin försörjning efter karriären Anöngen kommer man att börja studera eller så tror man att det ordnar sig på ett eller annat sätt tack vare de kontakter de redan har eller kommer att få under sin fortsatta karriär. Det "enkla" framgångskonceptet När kvinnorna själva beskriver vägen öll den egna framgången blir framgångskonceptet enkelt. Framgång kräver falang, enmshef, hdrd träning och gn posifn; mif/ö. Bakom dessa ord gömmer sig dock mycken detaljinformaöon De framgångsrika kvinnorna uppmanades under samtalen att ge goda råd öll en ung kvinna som vill ta steget från naöonell öll intemaöonell elit. I flera avseenden överensstämmer de goda råden med beskrivningen av det egna framgångsreceptet Bilden av vägen öll guldmedaljen blir bara än mer nyanserad. Uppmaningarna kan sammanfattas på följande sätt Ha knff Se fdngsiktigff Lär dig prioritera/ Ha oif/a, fdlomod och discipfinf Säff npp ggna mdff Träna hdrf och affsidigff Några av kvinnorna resonerar också kring något man skulle kunna kalla den obekanta/äkfom. När allt annat tycks vara lika så finns det ändå något som gör att vissa lyckas bättre än andra. Några exemplifierar med andra framgångsrika kvinnor, andra med klubbkamrater som inte lyckats lika bra som de själva Att inte vara jämställd Jämställdhet råder inte inom elitidrotten. Inga Wemersson (1980) definierar jämställdhet som en rättvis fördelning av materiella resurser, av kompetens, av makt och av socialt värde, dvs jxist inom de områden som kvinnorna rapporterar om orättvisor. Inte heller med stöd av Riksidrottsförbundets definiöon kan jämställdhet sägas råda. Jämställdhet inom intemaöonell eliödrott skulle kunna sägas råda när en sådan situaöon råder att manliga mästare skulle acceptera och känna sig nöjda om de erbjöds samma villkor för sitt idrottande som de kvinnliga mästarna (Hall, 1996). Flera av kvinnorna rapporterar om sämre ekonomiska villkor än sina manliga kollegor. Så här svarar en av guldmedaljörema när jag ber henne förtydliga det hon sagt om att förbundet satsar mer ekonomiska resurser på herrlandslaget. /a, dgf har man dg/inifict g/ort. Och sgn är dgf yn, ;a man har yn sgff aff trissa grabbar dom kommer ingenstans. Mgn ändd, sd mnyg dr sd satsas dgf gna och dgf andra pd dom. De har ibland svårt att göra sina röster hörda. Dgf (yorbimdgf) är egenffigen kmnno/%- enffigf där ocksd. Liksom/or min dgf sd är dgf hgft per/ékt atf dom infe bryr sig.... Men yag menar hadg yag uant tio dr yngre sd hadg def infe/wnkat. Kvinnorna får ibland också för liten kunskap om träningsmodeller lämpliga för kvinnor då träningsläran i huvudsak utvecklats uöfrån kunskaper om manlig eliödrott. Och passen oaryn %ppfagda/ör grabbarnas träning... Sd aff ting rxzr yw fyoärr nppfagf/ör dom hefa tiden. Sd def Äändes fife yobbigf emeffandf. Hur ska vi förstå att kvinnorna inte gör mer uppror än de gör mot den rådande situaöonen? Den danska psykologen Eva EÖielberg (1985) menar att varje flicka måste ta ställning öll motsättningen mellan den egna självkänslan och insikten om att män har högre status och mer makt i samhället än kvinnor. Hon ser tre lösningar på denna motsättning och kallar dem personlighetsstrategier. Den eliödrottande kvinnan skulle kunna sägas pendla mellan två olika strategier. Ethelberg menar att den första strategin innebär att kvinnan bortser ifrån den ena delen av verkligheten - den manliga dominansen - och framhåller "jag är bra nog". I eliödrotten innebär det att kvinnorna framhåller att kvinnor och män inte tävlar öllsammans och därför inte bör jämföras. "Vi är bra i vår idrott och de är bra i sin!" Den andra strategien baseras på protest och innebär att kvinnan säger "jag är bra nog" och manlig dominans är en realitet. De kvinnor som har denna strategi ifrågasätter den manliga dominansen och uppfattas därför ofta som problemskapande. Sådana problem beskriver också några av de kvinnliga giildrnedaljörema i denna Att själv ta huvudansvaret Mästarinnorna visar en stor beredskap att själva undanröja de hinder som önns och kan uppstå, att vara lyhörda för nya idéer och att ta kontakt med de personer som man tror kan vara posiöva för den egna elitsatsningen Falerar någon av hörnpelarna som satsningen vilar på så bygger man om. Det gäller frågor i den omgivande miljön som t ex landslagsverksamhet, ekonomi tränare osv men också själva träningsuppläggningen och övrig tävlingsförberedelse. Därmed inte sagt att inte andra personer har betydelse. Förhållandet är snarare det motsatta. Valet av medhjälpare och kvalitén hos dessa är oerhört centralt. Situaöonen kan liknas vid bilförarens, där mästarinnan är bilföraren. Det går inte att lämna ratten till någon annan. Tränaren och förbundskaptenen kan liknas vid kartläsare. För en säker färd måste också valet av passagerare göras noggrant. Mästarinnans väg är slingrig, hon lägger in pauser för vila, men ser öll att välja en jämn körbana när hon väl kör. Många vägar bär öll Rom, men absolut inte alla! Uttryckt med en kvinnas egen röst /ag är oäf ganska eif/gsfark. /ag pgf oad yag mff. Och yag/örsöker fiksom aff infe fdfa mig pdpgr&as/or mycket ax? affa/bfk mnf omkring mig. Kanske, /ag fyssnar yn gärna... men besfntgf ska %%zra gns gggf. Och sen /dr man yn ta konsgkognsgmaaudgf. Prestations- och socialt inriktad Den framgångsrika eliödrottande kvinnan har funnit ett liv som hon trivs med och som ger henne de utmaningar och det innehåll som ger livet mening. När kvinnorna själva säger att "kvinnor är sociala", kanske mer socialt inriktade än män, så säger de inte samödigt att kvinnor inte är prestaöonsinriktade. För Magdafgna fors6grg - d«66gf yär/dsmäsfar/nna i s6nfs6ywg Yffgrfigarg gff exgmpef pd gn/dmgdaf/ pd 6i/mnors i/is. Fofo; Dgnny Gzfz/o, f rg#gna Bi/d

3

4 Svensk Idrottsforskning nr2d1997 ^ den framgångsrika idrottskvixman finns det inga eller i vart fall myck et små motsättningar mellan en betoning av att vara socialt inriktad och prestationsinriktad. Av denna studieskxxllejaghellre vilja dra slutsatsen att poängen är både och. Det ena förutsätter det andra och vice versa. Enbart socialt liv ger inga idrottsliga framgångar. Detäryäffgfäftaftsägaaff manmff mnna SM. Def mil säkert affa. Men ^ag menar hnr gärna mff man göra dgf^ Hnr mycket är man inredd aff x^ra^ Sa man ska infe fnra sig syäfx^ogh...ya, man ska infg tro aff bara/ör att man mff dgf såb/irdgf så. Man/ar nog fa bort några andra sakgr som man x^i/f också, x^räna i sfäffef/ Utan idrottsframgångar erhålls inte det sociala liv som ger näring för den idrottsliga satsningen, dvs ett slags cirkelresonemang. Enbart idrottsliv med ett därtill sammanhängande negativt socialt liv ger inte den behövliga näringen för att träning och tävling ska bli meningsfull. Men ändå så är def def här andra som har betytt mest. Om yag mssfe om yag säggr.. 197^ när yag hadg håfff på några år... aff ya, dgf kommgr infg aft oara knf dgf här. Dn kommgr infg aff h^gka om dina fagkamrafgr, men dn kommgraft x^inna OS gnfd, dåhadgyag infggyorf dgt^örsåmygkgfbgfydgrinfg gnmgdaf^. Vi kan alltså konstatera att ""^vinning isnttheonly thing". A^t^äa^e^^arr^är^ä^ Att vara social ixmebär också en strä van efter att vara en hel individ. (^) Sålunda är en positiv familjesitua öon en självklarhet Sätten att kom binera idrott med andra karriärer i livet, som utbildning och arbete, varierar, gemensamt är en medve ten tanke kring dexma fråga. De för sök kvirmoma gör för att kombinera flera karriärer och därmed få ett mer helt liv skuee kxxxma beskrivas i tre typfall. Individen kan vandra emellan dem beroende på ålder och övriga livssituationer, gemensamt i alla tre fallen är en pendling mellan väg och mål. ^/ifiga Lisa Välstrukturerad tillvaro försöker med dubbelsatsning. Målet är viktigare än vägen ochelitidrott är roligt idrottenär livet just nu-annat kommer sedan Vägen är lika viktig som målet. x^^s^^^n^ ^s^ - Elitidrott är mitt liv och mitt arbete, l^lål och väg Vikansåledeskonstateraattkvin norna kan befinna sigiflera karriärer samtidigt^varavelitidrottskarriärenärdenmestsynliga.ävenden äriständigförändring.denärxnte rak.denärlångvarig.lbland-hos hälften avdessa kvinnor-härden haft mer än två år långa avbrott. Eör några av dem har den börjat väldigt trevande ibland också förhållandevis sent ^lla har haft tankar kring avslutning av karriären. Umeåpedagogen Inga Elgqvist Saltman ^1992) har studerat såväl svenska som nordiska kvinnors utbildnings- och yrkeskarriärer. Hon konstaterar att medan männens karriärer ofta följer en rak linje utan märkbara avbrott så kan kvinnomas karriärer karaktäriseras som slxngriga med olika former av kombinatio ner av studier, förvärvsarbete och omsorgsarbete. De blir därmed min dre förutsägbara. Dehär presenterade kvinnorna uppvisar likartade karriärmönster inom idrotten. Detta leder till reflexionen att eventuell planläggning av en idrottskarriär måste ta sin utgångspmxkt i den enskilda individen i detta fall i den enskilda kvinnan. Den plan som görs upp måste också vara flexibel och långsiktig. Något som också mästarinnorna säger i sina goda råda öll den unga kvinnan. En av Sveriges mest framgångsrika förbundskaptener är Pia Nilsson, ansvarig för golflandslaget Hon har liknat sin roll vid trädgårdsmästarens och utövarna vid blommomas i en trädgård. Blommorna är av olika LyckfigaLisa Det måste vara roligt Pg^iffol^ibei^ Sr^ggs^mgs^kmnnf^agnfdmedaf^ör.

5 ' t e ' typ, storlek och färg. "We want each one of Öie flowers to reach its full potenöal" (Nilsson, 1996). En sådan ledarstil får sin bekräftelse av denna studie. Gräns manligt/kvinnligt förflyttas Dessa kvinnors deltagande i intemaöonell eliödrott är ett mycket gott exempel på den kontinuerliga förändring som sker av det så hårt könsstrukterade samhället. Föreställningarna om vad kvinnor kan och får göra förskjuts. Vi kan se att där kvinnor bruöt mark är situaöonen enklare, dvs där kvinnor visat att "kvinnor kan" ökar respekten och därmed förbättras förutsättningarna för följande generaöoner av elitidrottande kvinnor. Det gäller att avslöja myten - att mästaren - åtminstone den svenska - måste vara en man. Studien antyder också att det är en myt att kvinnor vill tränas och ledas av män. Förvisso har flera studier visat att såväl kvinnliga som manliga utövare oftare föredrar manliga tränare, men bilden nyanseras av kvinnor som haft kvinnliga tränare. Det tycks då vara så att det fåtal kvinnor som har haft kvinnliga tränare har så posiöva erfarenheter att de gärna ser fler kvinnliga tränare. Även dessa iakttagelser redovisas i andra studier (Cederberg & Olofsson, 1996 och Fasöng, 1996). Kvinnors liv blir synliga De kvinnliga mästarinnorna visar att idrott som "livsprojekt" också kan vara något för kvinnor. Kvinnors Ev karaktäriseras ofta av det osynliga arbetet såsom ansvar och omsorg för andra - för bam, gamla och ibland även för friska och arbetsföra män. Mäns deltagande i idrott har ofta möjliggjorts genom kvinnors omsorgsarbete. Genom eget deltagande i idrott kan kvinnor utveckla ett eget individuellt projekt, som ger livet mening och innehåll. Genom framgång i intemaöonell eliödrott blir också detta kvinnliga projekt synligt. Därmed kan eliödrott bidra öll kvinnofrigörelse. Här är dock oerhört vikögt att poängtera att elitidrott också kan verka i motsatt riktning, dvs vara förtryckande och exploaterande, vilket flera intemaöonella studier visat (5) Sammanfattande reflexioner De svenska världsmästarinnoma, olympiska mästarinnorna och europamästarinnoma låter sig inte beskrivas i generella termer, däröll är variaöonema dem emellan alltför stora. Dcffa är hnzwdrgsnffafgf av denna undersökning. Kvinnorna är enskilda individer både socialt och fysiskt och mentalt. Att eliödrottskvinnoma måste betraktas och behandlas som enskilda individer även när de ska nå framgång betyder inte att de inte har något gemensamt eller att inte vissa saker är vanligare än andra. Intemaöonell toppidrott ger vissa gemensamma ramar för sina utövare. Till de gemensamma ramarna räknar jag sådant som t ex ökande konkurrens, massmedias involvering, överbetoning av segern - den s k tävlingsspiralen - kommersialisering och dopinganvändning. Ur ett kvinnligt perspeköv kommer häröll diskriminering av kvinnorna, manlig styrning och idrottens manlighetsfostrande inslag. (6) Inom dessa ramar önns dock utrymme för olika beteenden och inställningar, vilket de kvinnor som här kommit öll tals är goda bevis för. Annorlunda uttryckt kan sägas att dessa kvinnor har funnit sina strategier för att nå framgång. Det är också där fokus ligger i denna studie. Helhetsperspeköv och individualisering är modeord i ledarskapsdebatten idag (Cederberg & Olofsson, 1996). Denna studie bekräftar och ger stöd åt ett sådant ledarskap inom eliödrotten. Väsenöigt är dock att ge dessa begrepp ett innehåll och en mening. Det är min förhoppning att denna studie har givit ett bidrag i detta avseende liksom att den kan tjäna som en brygga mellan forskningen och det praköska och poliöska idrottsaibetet 1 Studien finns presenterad i sin helhet i Olofsson, Eva (1996). Guldmedalj på kvinnors vis (Arbetsrapport nr 116). Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen. 2 CPU:uppdraget har sin bakgrund bl a i en propå frän en tidigare landslagsledare och dennes erfarenheter av att arbeta med kvinnliga landslag. Han menar sig ha observerat att de kvinnliga elitidrottama - oftare än sina manliga kollegor - har behov av att "helheten" i livet fungerar tillfredsställande. 3 Umeåforskaren Karin Henriksson-Larsén har presenterat två översikter över fysiologisk och medicinsk forskning med inriktning på kvinnors idrottande. Se Henriksson-Larsén, Karin ( ) 4 Liv-Iorunn Kolnes (1994) visar i sin studie av kvinnliga och manliga norska toppidrottsutövare att kvinnorna framhåller behovet av att kunna kombinera idrotten med andra karhärer - att kxmna kombinera idrotten med ett så "vanligt liv" som möjligt. 5 Se Lex. Crosset, Brackenridge, Fasting, Hargreaves och Kolnes. 6 För utmärkta analyser i dessa avseenden hänvisar jag till lennifer Hargreaves (1994) som behandlar kvinnors idrott i ett historiskt och nutida perspektiv samt till Ann Hall (1996) som i sin bok "talar om feminism" med idrottskvinnor, idrottslärare, idrottsstuderande och idrottsforskare. Referenser Brackenridge, Cecilia. (1994). Sexual harassment and abuse in sport "It couldnt happen here" i Kvinner - En utfordring for idretten? (Arbeidsnotat 2/94). Oslo: Norges forskningsråd. Sekretariatet for kvinneforskning. Cederberg, Ingela & Olofsson, Eva. (1996). En katt bland hermeliner - en forskningsöversikt om kvinnor och ledarskap. Farsta: Sveriges Riksidrottsförbund. Crosset, Todd. (1986). Male coach/female athlete relationships. Paper presented at The First International Conference for Sport Sciences, Lillehammer, Norway, November Elgqvist-Saltzman, Inga. (1992). Gravel in the machinery or the huv of the wheel? I Eduards, Maud et al Rethinking change. Current swedish feminist research (Rapport från HSFR) Stockholm: HSFR. Engström, Lars-Magnus. (1989). Idrottsvanor i förändring (Rapport nr). Stockholm: Högskolan för lärarutbildning. Institutionen för pedagogik Ethelberg, Eva. (1985). Självkänsla kontra realitet - ett dilemma för psykologin och för kvinnorna. KVT, (T). Fasting, Kan. (1996). Playing soccer - its meanlng for women in different countries. Paper presented at Women, Sport and Health European Women and Sport Conference, Stockholm, Sweden August Hall, Ann. (1996). Feminism and Sporting Bodies. Essays on theory and practice. Champaign IL: Human Kinetics. Hargreaves, lennifer. (1994). Sporting females: Critical issues in the history and sociology of womens sports. London and New York Routledge. Henriksson-Larsén, Karin. ( ). Medicinsk odx fysiologisk forskning om kvinnor och idrott - del 1,2. Stockholm: Sveriges Riksidrottsförbund. Kolnes, Liv-Iorunn. (1994). Kvinner og toppidrett Om kjenn, kropp, seksualitet og relasjoner i toppidretten. Oslo: Norges Idrettshegskole. Nilsson, Pia. (1996). How to make whats impossible today possible in the future. Paper presented a t Women, Sport and Health European Women and Sport Conference, Stockholm, Sweden August Olofsson, Eva. (1989). Har kvinnorna en sportslig chans? Den svenska idrottsrörelsen och kvinnorna xmder 1900-talet. Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institudonen. Wemersson, Inga. (1980). lämställdhetsarbetet i skolan: Konsekvenser av olika ideologier (Pedagogiska rapporter nr 11). Göteborg: Göteborgs universitet, Pedagogiska institutionen.

Idrett og kjønn. Cecilia Kjellgren Socionom/doktorand Lunds Universitet

Idrett og kjønn. Cecilia Kjellgren Socionom/doktorand Lunds Universitet Idrett og kjønn Cecilia Kjellgren Socionom/doktorand Lunds Universitet Idrett og kjønn olika aspekter strukturella attityder ekonomiska makt sexuella Doktorsavhandling Ungdomar som begår r sexualbrott

Läs mer

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa

Plattformen DELTAGARHÄFTE. Idrottsledare för barn och ungdom. Idrottsledare. för barn och ungdom. verksam några år och vill fördjupa DELTAGARHÄFTE Idrottsledare för barn och ungdom re rn och ungdom tt pröva en gränsöverskridande ildning. Utbildningen har fått namgande kunskaper i att leda barn kussioner om etikfrågor och idrotkontakter

Läs mer

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström NIH 7 mars 2007 Uppföljningsstudie I Över 2000 elever i åk 3, 6 & 9 år 2001 samt samma elever tre år senare 2004 48 slumpmässigt utvalda skolor

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Anders Ekstrand Leg. Psykolog

Anders Ekstrand Leg. Psykolog Anders Ekstrand Leg. Psykolog Agenda Hur vi lär oss saker (Inlärningspsykologi) Hur motivation funkar (Motivationspsykologi) Ledarskap utifrån dessa Vad är kulturer? Hur förändrar man kulturer? Varför

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

Lång och biffig men lätt och smal

Lång och biffig men lätt och smal Lång och biffig men lätt och smal I simningen vill man se biffig ut, men när man är i skolan vill man inte se så biffig ut. Så säger Jenny, simmare. En perfekt idrottskropp följer inte alltid utseendeidealen.

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

SHIF/SPK:s Värdegrund

SHIF/SPK:s Värdegrund VÄRDEGRUND 1 SHIF/SPK:s Värdegrund Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés (SHIF/SPK) värdegrundsarbete är en del av hela idrottsrörelsens arbete. En värdegrund beskriver

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut

Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER. samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut Simklubben Elfsborgs policy gällande DROGER samt riktlinjer för att motverka, minska och senarelägga ungdomars alkoholdebut 1 Denna drogpolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

Professor Jonas Stier Mälardalens högskola

Professor Jonas Stier Mälardalens högskola Professor Jonas Stier Mälardalens högskola 1980- och 1990-talens bilder Artikelserie Larmrapporter Nulägesanalys Kritik mot SvGF Kritik från enskilda Tillsätta utredning SvGF:s styrelse tillsätter en fristående

Läs mer

Idrottens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-05

Idrottens himmel och helvete. Samtalsplan 2014-03-05 Idrottens himmel och helvete Samtalsplan 2014-03-05 Om programserien När Sveriges idrottsföreningar är som bäst erbjuder de barn och ungdomar gemenskap och lustfyllt idrottande. Utbildningsradions (UR)

Läs mer

En sann Taekwon-Do mästare

En sann Taekwon-Do mästare En sann Taekwon-Do mästare Master Per Andresen, 7 Dan Pionjär av TKD ITF i Europa. Ledare för en av världens största ITF organisationer, National Taekwon-Do Norway med drygt 6000 medlemmar. Huvudinstruktör

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Träning och studier - en oslagbar kombination Samhällsvetenskap (SA) Träning och hälsa (BF) www.hbgsportgymnasium.com Utmana dig själv! Härlig gemenskap Vill du kombinera dina studier med tuff och rolig

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral

Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Hur viktigt är det att vara lycklig? Om lycka, mening och moral Bengt Brülde Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori Göteborgs Universitet Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Ledarskap hands on eller hands off?

Ledarskap hands on eller hands off? Manpower Work Life Rapport 2012 Ledarskap hands on eller hands off? Hur kan företag förbättra sitt rykte? Det finns självklart många faktorer som påverkar hur ett företag uppfattas. Enligt en Manpower

Läs mer

Skolan med arbetsglädje Montessori

Skolan med arbetsglädje Montessori Skolan med arbetsglädje Montessori Vem var Maria Montessori? Maria Montessori (1870-1952) var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda barn och socialt

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 JÄMSTÄLLDHETSPLAN Svenska Karateförbundet Fastställd av förbundsstyrelsen den 24 april 2010 Inom idrottsrörelsen har det pågått ett medvetet jämställdhetsarbete sedan Riksidrottsförbundets (RF:s) stämma

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

RF Elitidrott 2013. Elittränarkonferens 2013

RF Elitidrott 2013. Elittränarkonferens 2013 RF Elitidrott 2013 Elittränarkonferens 2013 Prestera i vardag och mästerskap Tankar, känslor och beteende Göran Kenttä & Karin Moesch Teknikern /Metoder Teknikerna: ACT, exponering, visualisering, avslappning,

Läs mer

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi?

Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Hetero-homo-bi, trans- och queersexualiteter bland unga med intellektuell funktionsnedsättning vad vet vi? Lotta Löfgren-Mårtenson Docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi Auktoriserad specialist

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 16 Datum: 2012-08-14 Ärende: Styrelserepresentation i Malmö sliv Sammanfattning: I verksamhetsplan 2012 har förvaltningens

Läs mer

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden.

Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Mot en gemensam definition av systemiskt tänkande - i dag och inför framtiden. Det har nu gått ungefär 25 år sedan det blev möjligt att bli legitimerad psykoterapeut på familjeterapeutisk grund och då

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Intraprenörskap hur gör man?

Intraprenörskap hur gör man? Intraprenörskap hur gör man? Magnus Forslund Calcarius Consulting Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Magnus Forslund Hur får man alla anställda att agera som intraprenörer? 1 2 3 Vad betyder egentligen

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe

Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe Swedish translation of the Core Standards for guardians of separated children in Europe GRUNDPRINCIPER OCH HÅLLPUNKTER Princip 1 Den gode mannen verkar för att alla beslut fattas i vad som är barnets bästa

Läs mer

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran

Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Åldrande, jämlikhet och den politiskt laddade ålderssiffran Clary Krekula Karlstads universitet När regnbågen grånar en konferens om hbtq och åldrande Göteborg 25/10 2012 De demografiska förskjutningarna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 PISTOLSEKTIONEN Svenskt pistolskytte mot världsklass 2020 Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation www.skyttesport.se Pistolsektionens verksamhetsplan 2015 -

Läs mer

Tyresö Enskilda Gymnasium

Tyresö Enskilda Gymnasium När valet mellan utbildning och elitidrott inte är ett alternativ Ta chansen att optimera dina förutsättningar på alla plan. På ENGY Tyresö enskilda gymnasium ges du möjlighet att satsa på din idrott fullt

Läs mer

Skilsmässor nu och då!

Skilsmässor nu och då! Sida 1 (6) Skilsmässor nu och då! Att skilja sig är att gå på okänd mark. I alla fall om man inte gjort det förr. För omgivningen ser det ut som det hänt över en natt för de inblandade har processen ofta

Läs mer

ANT-policy för KFUM Central Basket

ANT-policy för KFUM Central Basket ANT-policy för KFUM Central Basket KFUM-KFUK Central basket har som mission att verka för sportsliga framgångar inom ungdoms- och seniorbasket i centrala Stockholm, baserat på proffsig basketverksamhet

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

Torgeir Alvestad Fil. Dr.

Torgeir Alvestad Fil. Dr. Förskolans relationelle värld - små barn som kompetente aktörer i produktive förhandlingar http://hdl.handle.net/2077/22228 Torgeir Alvestad Fil. Dr. Universitetslektor vid Göteborgs universitet Institutionen

Läs mer

Lorem ipsum suas. Dubbla karriärer. Framgång i idrott och studier med ADC/TDC Växjö

Lorem ipsum suas. Dubbla karriärer. Framgång i idrott och studier med ADC/TDC Växjö Dubbla karriärer Framgång i idrott och studier med ADC/TDC Växjö 1 ADC/TDC Växjö är en satsning för framtiden Athletics Development Center (ADC) och Tennis Development Center (TDC) i Växjö erbjuder dig

Läs mer

Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner

Lärande mål struktur för Sverige. Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner Lärande mål struktur för Sverige Komplexa kompetenser för nivå 1-4 i alla utbildningsdomäner Arbetsfält Den utbildade tränaren kan arbeta i ett av de nedanstående fälten Prestation Utveckling Elit Generella

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte

IDROTT OCH HÄLSA. Ämnets syfte IDROTT OCH HÄLSA Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt

Läs mer

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö

Dagens föreläsning. Grundläggande syn. Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Motivation och idrott: Att skapa en utvecklande idrottsmiljö Henrik Gustafsson 2013 Dagens föreläsning Myter om Vad är? Miljöns betydelse sklimatet Psykologiska behov och Vad göra för att stimulera? Grundläggande

Läs mer

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå.

Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursbeskrivning 2016-2017 Ett utbildningsprogram för tränare på elitförberedande nivå samt tränare på elitnivå. SISU Idrottsutbildarna genomför i samarbete med RF Idrottens

Läs mer

OPOPONAX Fredrik Bondestam fredrik@bondestam.se SFK, 150827. Leda och styra jämt. Din guide till utplånande av orättvisor

OPOPONAX Fredrik Bondestam fredrik@bondestam.se SFK, 150827. Leda och styra jämt. Din guide till utplånande av orättvisor Fredrik Bondestam fredrik@bondestam.se SFK, 150827 Leda och styra jämt Din guide till utplånande av orättvisor Några utgångspunkter Forskningssamordnare, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) Kvinnor och vetenskap (2007/2206(INI)) AM\712026.doc

Läs mer

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag

Att gränspendla samma fast olika. H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag Att gränspendla samma fast olika H.O. Gottfridsson, E. Olsson, C. Möller och A. Öjehag År 2009 gränspendlade 28 000 personer från Sverige till Norge. Under samma period var andelen utpendlare från Sverige

Läs mer

VISION 50/50 Den vinnande vägen

VISION 50/50 Den vinnande vägen VISION 50/50 Den vinnande vägen ANNICA LUNDSTRÖM Klubbchef/VD Örebro City Golf & CC Arbetat som klubbchef i 19 år Gift med Michaell Lundström, PGA Club Professional Två döttrar Emelie 22 & Ella 18 Vice

Läs mer

De som presterar är avspända!

De som presterar är avspända! t e * De som presterar är avspända! Elitutövare inom motoriskt utvecklade idrotter och musiker som presterar toppresultat har avspända muskler. Det vet vi efter åtskilliga undersökningar såväl Internationellt

Läs mer

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll

Verksamhetsplan. Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014. Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Verksamhetsplan Södermanlands Handikappidrottsförbund 2014 Foto; Leif Thorstenson 2013 arrangerade BK Sport SM och Nationella spel i fotboll Södermanlands Handikappidrottsförbund är Svenska Handikappidrottsförbundets

Läs mer

Erland Skommevik MEDVERKANDE

Erland Skommevik MEDVERKANDE Erland Skommevik Erland Skommevik Jag har lång erfarenhet som idrottslärare och är fortfarande verksam som lärare på gymnasiet. Jag startade Undervisningsvideo 1988, eftersom jag tyckte att det saknades

Läs mer

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa

Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Kupol En studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars psykiska hälsa Vad är Kupol? Skolan är en viktig miljö för lärande och socialisering under ungdomstiden. Vad som påverkar elevers studieresultat och

Läs mer

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad

Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak. Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Tillsammans för en idrott fri från alkohol, narkotika, doping och tobak Gemensam ANDT-policy för idrottsföreningar i Mölndals stad Varför? De allra flesta barn och ungdomar är någon gång aktiva i en idrottsförening.

Läs mer

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1)

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) 5. 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och

Läs mer

LEKTION 2 Användbarhet

LEKTION 2 Användbarhet LEKTION Användbarhet Uppmärksamma det positiva Fundera och skriv ner olika situationer där barnet gör något positivt och du kan ge ditt barn uppmärksamhet och beröm. Fundera och skriv ner på vilket sätt

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017

Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017 Verksamhetsinriktning med ekonomisk plan 2016-2017 Innehållsförteckning Ridsporten i samhället Så här arbetar Svenska Ridsportförbundet Ridsportens kärnverksamheter Ridklubb/Ridskola Sport/Tävling Dessa

Läs mer

Verksamhetsidé - VOIB

Verksamhetsidé - VOIB Verksamhetsidé - VOIB VOIB ansvarar för all landslagsverksamhet för svenska badmintonspelare. VOIB ska tillse bästa förutsättningar för landslagsspelare i kvalitetssäkrade miljöer och tillsammans med individen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under samma period. Källa: Tillväxtverket, Hur kan företagsstöden

Läs mer

Talangselektering. idrottens utmaning. Stockholmsidrottens. Barn- och Ungdomsforum. 23-24 november, 2013. PG Fahlström, Linnéuniversitet

Talangselektering. idrottens utmaning. Stockholmsidrottens. Barn- och Ungdomsforum. 23-24 november, 2013. PG Fahlström, Linnéuniversitet Talangselektering idrottens utmaning Stockholmsidrottens Barn- och Ungdomsforum 23-24 november, 2013 PG Fahlström, Linnéuniversitet Min bakgrund Tränare/Coach/Utbildare Idrottsvetare: forskare, lärare

Läs mer

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015

Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Idrottens Elittränarutbildning, ETU Kursplan 2013-2015 Ett utbildningsprogram för elittränare/elitcoacher SISU Idrottsutbildarna i samarbete med RF genomför Idrottens ETU 2013-15. Nytt för i år är möjlighet

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar

Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska Muaythai förbundets rekommendationer gällande utbildningar Svenska muaythai förbundet arrangerar grenspecifika utbildningar för sina medlemsklubbar i 2 steg. Därutöver finns ett steg 3 som riktar

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition.

Måndag den 30 juni. Magnus har en dubbelexamen i idrottsmedicin samt kostvetenskap med inriktning mot idrottsnutrition. Måndag den 30 juni Idrotten vill Atle Johansen och lycka med idrottens vision Svensk idrott - världens bästa som tema. Plats/tid: Knallerian klockan 11.00 och Grand Hotel klockan 13.00 Friskvård och Hälsa

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan

JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN. Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Lärgruppsplan JÄMSTÄLLDHET INOM IDROTTEN Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare

VERKSAMHETEN NU. Detta är vi, 2015 700-750 spelare VERKSAMHETEN NU Detta är vi, 2015 700-750 spelare Dunungarna 2011-2014 (40 barn + föräldrar) Träningsgrupper: (450 spelare) Flickor 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 01/02, 99/00, DJ Pojkar 10, 09, 08, 07,

Läs mer

Medvetet utförande av ledarskap

Medvetet utförande av ledarskap Medvetet utförande av ledarskap Ett avhandlingsarbete om att kartlägga och utveckla arbetsledande beteenden påverka medarbetares arbetsutförande och prestation Simon Elvnäs Industridoktorand Tillämpad

Läs mer

Motiverande Samtal MI

Motiverande Samtal MI Motiverande Samtal MI grundutbildning neuropsykiatrin UDDEVALLA 27 28 november 2012 Yvonne Bergmark Bröske leg. sjuksköterska, utbildnings & projektkonsult MI-pedagog (MINT) YB Hälsan, Tvååker y.bergmark.broske@telia.com

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION

Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Förvaltningen Omsorg och Hälsa Verksamhetsplan 2011-2013 Enheten personlig assistans VÅR VISION Nöjda och trygga omsorgstagare Individanpassad verksamhet innebär att arbeta med den enskilde i fokus och

Läs mer

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR

Varför? Motiverande samtal 100% REN HÅRD TRÄNING KALMAR Varför? Motiverande samtal EWA SJÖROS-SVENSSON PROFESSIONELL COACH OCH STRESS & FRISKVÅRDSTERAPEUT MEREWA KONSULT AB WWW.MEREWA.SE INFO@MEREWA.SE 070-661 96 76 AGENDA Vilka är våra kunder? Varför dopar

Läs mer

Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror

Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror Kön spelar roll för ledarskap men kanske inte på det sätt du tror Ulrika Haake Docent i pedagogik, ledarskapsforskare och prodekan för samhällsvetenskaplig fakultet Sveriges Ingenjörer - Västerbotten,

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson 15-05- 11 Dagens föreläsare EXPO Niclas Nilsson niclas.nilsson@expo.se Visions värderingar Niclas Nilsson, utbildningschef Stiftelsen Expo Föreläsning om extremhögerns hot mot Visions värdegrund och arbete

Läs mer

Barn, ledare och föräldrar i skilda idrottsvärldar

Barn, ledare och föräldrar i skilda idrottsvärldar Barn, ledare och föräldrar i skilda idrottsvärldar Synen på vad som är det viktigaste och bästa med barnidrotten skiljer sig åt mellan barn, ledare och föräldrar. I den här artikeln, baserad på avhandlingen

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL

SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL SKAPA ENGAGEMANG: FÖRETAGSLEDNINGENS VIKTIGA ROLL Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Senior_Leadership_062513_wp_EMEA Varför anses en

Läs mer

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument

Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument Hur är det ställt med samarbetet på din arbetsplats? Ställ diagnos och diskutera med hjälp av två enkla instrument På de följande sidorna finner du två instrument som du och dina kollegor kan använda för

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer