Riskbedömning och abonnemangstandvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskbedömning och abonnemangstandvård"

Transkript

1 Anders Jonsson Riskbedömning och abonnemangstandvård Risk assessment and contract dental care Statistik C-uppsats Datum/Termin: Juni 008/VT 08 Handledare: Christian Tallberg Examinator: Abdullah Almasri Karlstads universitet Karlstad Tfn Fax

2 Sammanfattning I Sverige finns en betalningsform för tandvård som kallas Abonnemangstandvård som innebär att du som patient har möjlighet att ingå ett avtal om tandvård till ett fast pris. I Värmland var man tidigt ute med denna modell och kallar den för frisktandvård för att belysa att man inte enbart ser det som en betalningsform utan även som ett sätt att bedriva vård. Tandläkaren genomför en initial riskbedömning inom fyra olika huvudområden och för respektive område allmän risk, teknisk risk, karies risk samt parodontal risk sätts en siffra 0-4 för att representera olika risknivåer. Ett sammanfattande mått leder i sin tur leder fram till en abonnemangsklass för patienten. Syftet med denna undersökning är att studera om de som tecknat ett abonnemang har riskbedömts annorlunda än övriga. Eftersom det inte är slumpmässigt vilka patienter som väljer att teckna abonnemang måste hänsyn tas till de två gruppernas olikheter. Olikheter dels i form av ålder och kön, dels i form av tandhälsa. Totalt innefattar denna studie drygt patienter varav cirka 10 % har abonnemang. För att analysera datamaterialet har ordinal regression använts och resultatet visar att patienter med abonnemang har lägre riskvärden inom alla fyra områden. Ett faktum som kvarstår även efter att hänsyn har tagits till ålder, kön och patientens tandstatus. Abstract In Sweden there is a form of payment for dental treatment called "Contract care" which means that you as a patient have the opportunity to enter into a contract for dental care at a fixed price. The county of Värmland early adopted this model calling it Healty dental care to illustrate that they not only sees it as a form of payment but also as a way of providing care. The dentist will perform an initial risk assessment in four main areas and for each area, general risk, technological risk, risk of caries and paradontal risk, enter a digit from 0 to 4 to indicate the risk. A summary measure in turn leads to a subscription class for the patient. The purpose of this study is to examine whether those who signed a subscription has been assessed differently than the other. Since it is not random which patients who choose to subscribe we must consider the differences between the two groups. Differences both in terms of age and gender, as well as dental health. Totally this study includes over 7000 patients of which about 10 % has subscriptions. Ordinal regression was used to analyze the dataset and the results show that patients with subscriptions have lower risk values in all four areas. A fact that remains even after adjustment for age and gender, and the patient's dental health.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... Abstract... INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Bakgrund Syfte Disposition BESKRIVNING AV DATAMATERIALET Variablerna Förväntat resultat METOD Ordinal regression Ordinal regression i SPSS RESULTAT Allmän risk Teknisk risk Kariesrisk Parodontal risk DISKUSSION Slutsatser Fortsatt arbete... 4 Referenser

4 1. INLEDNING 1.1 Bakgrund Folktandvården i Värmland gör sedan flera år tillbaka riskbedömningar av alla vuxna patienter som undersöks i verksamheten. En patient bedöms avseende fyra riskvariabler, allmän risk (A), teknisk risk (T), kariesrisk (K) och parodontal risk (P). Det finns flera olika syften till varför det görs riskbedömningar. Riskbedömningar ger möjlighet att följa och prognostisera sjukdoms-och hälsoutveckling i länet för de patienter som finns i folktandvården. De innebär ett underlag för att bedöma patienters framtida behov av behandling, behov som i sin tur ger bättre möjligheter till vårdplanering. Informationen ger även förutsättningar till att i efterhand avgöra och värdera effekten av insatta åtgärder på individ-och gruppnivå. Hos folktandvården i Värmland finns en vårdmodell som kallas för Frisktandvård vilken innebär att man ger sina patienter möjlighet att teckna abonnemang. Ett abonnemang är ett kontrakt mellan patienten och vårdgivaren där patienten betalar ett fast pris under två år för sin tandvård. Systemet med abonnemangstandvård går att likna vid en försäkringslösning för patienten. Riskbedömning är i detta sammanhang en helt nödvändig komponent för att modellen ska fungera. Det egentliga syftet med abonnemangstandvård är dock inte riskspridning utan att styra verksamhet och patient till att bli mer proaktiva. Det vill säga att ge patienten bra förutsättningar genom till exempel överenskommelser om förebyggandebesök hos tandhygienist. Alla patienter, med eller utan abonnemang, har visserligen möjlighet att besöka tandhygienist och får rekommendationer om att göra så. Idén och tron är dock den att genom att på förhand veta sin kostnad och vårdplan kommer abonnemangspatienter att vara mer motiverade att följa sin vårdplan. För även om patienter som inte har abonnemang har bokat en tid med en tandhygienist, om t ex 6 månader, så har dessa patienter lättare att dra sig ur då besöket är direkt kopplat till en kostnad. De fyra riskvariablerna kan anta ett av värdena 0, 1,, 3 där 0 är ingen risk. Vilket värde som ges till respektive riskvariabel baseras på ett antal riskindikatorer som är knutna till riskområdet. De olika riskindikatorerna kan även de anta ett av värdena 0, 1,, 3. Tandläkaren gör en manuell besiktning av riskindikatorerna och sätter ett värde på riskvariabeln. När alla riskvariabler har fått ett värde summeras sedan riskvariablerna samman till en riskklass med hjälp av formeln: Riskklass = allmän risk + (* teknisk risk) + karies risk + parodontal risk Variabeln riskklass kan alltså anta 16 olika värden, 0, 1,,,15. Den riskklass som patienten får motsvarar också den avgiftsklass som patienten hamnar i om denne väljer att teckna abonnemang i frisktandvård. 4

5 Tandläkaren har dock möjlighet att glida en avgiftsklass i bägge riktningarna i det fall hon eller han inte anser att den framräknade klassen är korrekt. Det finns många goda intentioner med ett system som abonnemangstandvård men det finns samtidigt viss problematik och oönskade effekter förknippade med det. Som t ex att beteenden kan ändras hos patienter när de har tecknat en försäkring eller att det är vissa typer av individer som köper försäkring, dels de som vet att de har en relativt hög risk, dels försiktiga individer som har en låg risk. (Grönqvist, 004) Någon komplett utvärdering av modellen med frisktandvård i Värmland har ännu inte gjorts vilket kan vara en av orsakerna till att det finns en osäkerhet bland tandläkare i Värmland om frisktandvård är en bra modell. En sådan utvärdering bör förutom att beskriva de ekonomiska konsekvenserna även belysa hälsoeffekter. Eftersom riskbedömningar görs av olika individer finns även en risk att olika praxis utvecklas. Kalibreringsövningar i form av övningsfall med syfte att olika tandläkare ska göra samma bedömning är ett kontinuerligt nödvändigt inslag i verksamheten för att dessa modeller ska fungera långsiktigt. 1. Syfte Syftet med denna studie är att undersöka om patienter som tecknat abonnemang har riskbedömts annorlunda än övriga. Det finns en tro hos vissa vårdgivare att patienter som tecknar abonnemang blir snällare bedömda i riskbedömningen än övriga. En anledning till den snällare bedömningen skulle vara att dessa patienter direkt får sin framtida kostnad presenterad i mötet med vårdgivaren och att det skulle påverka vårdgivaren. Vårdgivaren hamnar inte i samma situation när det gäller patienter som betalar vid varje tillfälle. En annan anledning i samma härad kan vara att vårdgivaren helt enkelt vill vara snäll mot vissa individer, till exempel patienter som den känt länge och är det genom en låg riskbedömning med ett för billigt abonnemang till följd. Eftersom det inte är slumpmässigt vilka patienter som väljer att teckna abonnemang måste hänsyn tas till de två gruppernas olikheter med avseende på till exempel kön och ålder. 1.3 Disposition I kommande avsnitt tas följande upp: Kapitel beskriver det datamaterial som ingår i undersökningen, kapitel 3 behandlar vald metod, analysresultaten presenteras i kapitel 4 och i kapitel 5 förs en avslutande diskussion om slutsatser från studien samt förslag till fortsatt arbete. 5

6 Riskvärde. BESKRIVNING AV DATAMATERIALET Data till denna studie har hämtats från Folktandvården i Värmlands datalager. Datalagret är speciellt anpassat för analys och innehåller uppgifter som kontinuerligt förs över från klinikernas journalsystem. Data kommer från tre olika områden Riskbedömningar, epidemiologiska index och abonnemang. Alla tre källorna innehåller personidentitet och det går därför enkelt att samanvända informationen. Riskbedömningar innehåller personidentitet, tidpunkt för bedömningen samt värden för de fyra riskvariablerna. Epidemiologiska index beskriver det faktiska tillståndet avseende ett antal parametrar till exempel antal tänder, kariesangrepp och fyllningar. Tabellen innehåller personidentitet, tidpunkt för tillståndet samt värden för de olika indexen. Abonnemangstabellen innehåller personidentitet, abonnemangets starttidpunkt och sluttidpunkt. Eftersom abonnemang endast erbjuds vuxna patienter (barn har fri tandvård i Sverige) och väldigt sällan erbjuds till patienter över 65 år blir det styrande för vilka patienter som ska tas med i studien. De epidemiologiska indexen blev först tillgängliga i datalagret från varför urvalet i tid bestäms av detta faktum. Det finns inga skäl att misstänka att urvalet i tid innebär några systematiska fel. För att få riskbedömningar som matchar tillståndet togs endast de patienter med som hade en dokumenterad riskbedömning som var gjord inom samma månad som patientens epidemiologiska index. Sista steget blev att koppla på information om abonnemang vilket resulterade i tre indikatorer. En för om patienten vid tidpunkten för tillståndbedömningen hade ett abonnemang, en för om patienten hade haft ett abonnemang tidigare men inte nu samt en för om patienten nu eller någon gång tidigare haft ett abonnemang. Inklusionskriterierna ovan innebar att patienter är föremål för vidare analys..1 Variablerna I tabell 1 nedan presenteras patienterna uppdelat på kategorier för respektive responsvariabel. Riskvariabel Allmän Teknisk Karies Parodontal Summa Tabell 1. Fördelning av patienter över riskvariabler och riskvärden 6

7 Medelålder för patienterna var 41,8 år (median 4 år) och fördelning över åldersgrupper och kön visas i tabell nedan. Åldersgrupp Kvinnor Män Total 0-4 år år år år år år år år år Total (49,7%) (50,3%) Tabell. Fördelning av patienter över ålder och kön 10 % av patienterna (75 stycken) har aktiva abonemang. 14 % av patienterna (1 034 stycken) har haft abonnemang tidigare medan 75% av patienterna (5 587 stycken) aldrig har haft något friskvårdsabonnemang (tabell 3). Vidare skapades en ny variabel för med värdet ett om patienten har eller har haft abonnemang och värdet noll om patienten aldrig har haft abonnemang. Det är denna variabel som ingår i den senare analysen. Abonnemang Riskvariabel Riskvärde Har nu Haft tidigare Aldrig haft Allmän Teknisk Karies Parodontal Tabell 3. Abonnemangsvariabeln 7

8 I tabell 4 visas de olika epidemiologiska indexen som finns tillgängliga för analysen. Det finns en stor inbördes korrelation mellan flera av de epidemiologiska indexen. Det är i och för sig inte så konstigt eftersom de till stora delar baseras på samma grunddata och delvis beskriver samma sak fast ur något olika synvinklar. Eftersom studiens syfte är att utreda eventuella skillnader i riskbedömning avseende abonnemang och inte att utreda de olika indexens effekt är det lämpligt att reduceras dessa variabler med hjälp av en principal komponent analys. Metoden går ut på att skapa komponenter, som är linjärkombinationer av ursprungsvariablerna, på ett sådant sätt att komponenterna är okorrelerade med varandra. Samtidigt skapas de så att komponent ett står för den största delen av variationen i ursprungsvariablerna, komponent två för den näst största variationen och så vidare. Förhoppningen är att en stor del av variationen går att beskriva med ett fåtal komponenter och att övriga komponenter står för en så liten del att de kan bortses ifrån. Egenskapen att komponenterna är okorrelerade innebär att de beskriver olika dimensioner av det data som ingår. (Manly, 1991) Resultatet från principal komponent analysen kan studeras i tabell 4 nedan. Tabellen visar, med så kallade laddningar, hur olika ursprungsvariabler påverkar olika komponenter. Laddningarna kan variera mellan -1 och +1. När man ska förstå vad en komponent i huvudsak beskriver undersöks stora respektive små laddningar. Det finns ingen klar gräns för vad som är stort och smått men ofta används <-0,5 samt >+0,5 för att ha något att utgå ifrån. I tabellen har dessa markerats med fetstil och understruken text. Med fem komponenter kan en stor del (96 %) av variationen som finns i de 17 indexen beskrivas. Det är dessa 5 principal komponenter (epi-index komponent 1-5) som används i den kommande analysen. Komponent Index Beskrivning Medel Min Max ATIndex Antal tänder ,56 0,15 0,77 0,00-0,01 DFSAIndex Karierad fylld yta approximalt ,90-0,1 0,30 0,06 0,00 DFSIndex Karierad fylld yta ,9-0,14 0,3 0,06 0,00 DFTIndex Karierade fyllda tänder ,88-0,1 0,40 0,11 0,0 DMFSIndex Karierad saknad fylld yta ,96-0,18-0,0 0,05 0,01 DMFTIndex Karierade saknade fyllda tänder ,96-0,17 0,03 0,09 0,0 DSD3Idx Karierade yta (d3) ,13 0,83-0,06 0,49-0,10 DSIndex Karierad yta ,34 0,87-0,07-0,03-0,13 DSSEKIdx Karierade yta (sek) ,41 0,55 0,0-0,70-0,07 DTD3Idx Karierade tänder (d3) ,1 0,8-0,04 0,5-0,08 DTIndex Karierade tänder ,33 0,9-0,0 0,04-0,10 DTSEKIdx Karierade tänder (sek) ,43 0,54 0,04-0,69-0,07 FSIdx Fyllda ytor ,91-0,19 0,3 0,04 0,01 FTIdx Fyllda tänder ,87-0,18 0,40 0,07 0,0 KIndex Kariesindex ,08 0,54 0,00-0,01 0,84 MSIdx Saknade ytor ,63-0,16-0,75 0,0 0,01 MTIdx Saknade tänder ,63-0,16-0,75 0,0 0,01 % av varians Ackumulerad % Tabell 4. Epidemiologiska index, principal komponent analys 8

9 . Förväntat resultat I diagram 1 till diagram 4 visas den observerade ackumulerade procenten uppdelat på abonnemangsvariabeln för respektive riskvariabel. Ack % Ack % Abonnemang=Ja Abonnemang=Nej 0 Abonnemang=Ja Abonnemang=Nej Riskvärde Riskvärde Diagram 1. Observerad ackumulerad procent, Allmän risk Diagram. Observerad ackumulerad procent, Teknisk risk Ack % 100 Ack % Abonnemang=Ja Abonnemang=Nej 0 Abonnemang=Ja Abonnemang=Nej Riskvärde Riskvärde Diagram 3. Observerad ackumulerad procent, Karies risk Diagram 4. Observerad ackumulerad procent, Parodontal risk Eftersom patienter med abonnemang, den streckade kurvan, ligger ovanför övriga patienter så skulle vi, i en modell med enbart abonnemangsvariabeln som förklaring, förvänta oss ett samband som säger att patienter med abonnemang har lägre risk än patienter utan abonnemang. 9

10 3. METOD 3.1 Ordinal regression När man är intresserad av sambandet mellan förklarande variabler och responsvariabler är regressionsmetoder ett bra angreppssätt. I många situationer vill man studera hur en ordnad responsvariabel beror av ett antal andra variabler. Om responsvariabeln är kodad med till exempel 0, 1,, eller 3, kommer vanlig linjär regression att behandla avståndet mellan en 3:a och en :a lika som det mellan en :a och en 1:a vilket oftast inte lämpligt. För att modellera med hjälp av en logistisk regression, där responsvariabeln är binär, måste de fyra utfallsklasserna dikotomiseras på något sätt. Dikotomiseringen innebär dels att information förloras, dels att resultatet av analysen blir beroende av hur uppdelningen skett vilket ibland är godtyckligt. Ett alternativ för att slippa dikotomiseringen är att använda en multinominal logistisk regression som tar hänsyn till att det är flera diskreta kategorier. Denna metod lyckas dock inte ta hänsyn till den information som ordnade data ger. För att klara detta har speciella typer av regression utvecklats. (McCullagh, 1980, Agresti, 00, Green, 008) Vi vill undersöka hur en variabel Y, som kan anta ett av j diskreta ordnade utfall, beror av en eller flera förklarande faktorer eller kovariat. Ett vanligt tillvägagångssätt är att anta att vi har en icke observerbar kontinuerlig variabel * Y som beror på de förklarande variablerna via en linjär regressionsmodell. En sådan icke observerbar variabel benämns latent variabel och regressionsmodellen för latent regression. Det vill säga, * Y zβ Där z z, z,, är en vektor med K förklarande variabler och,,, 1 z K med regressionskoefficienter. β är en vektor 1 K Vi observerar, Y 0 om Y * 0 Y 1 om 0 Y * 1 Y om Y 1 * Y J om J-1 Y * 10

11 Där i är okända parametrar, så kallade cut-points, som skattas tillsammans med regressionskoefficienterna, β. Detta betyder att Y hamnar i kategori j när den latenta variablen sig i intervallet mellan motsvarande cut-points. * Y befinner Beroende på vilken fördelningsfunktions som antas för feltermen kommer den fortsatta modellspecifikationen att se olika ut. De två vanligaste antagandena, om, är en logistisk fördelningen eller en normalfördelningen och i praktiken ger de två fördelningarna liknande resultat. I specialfallet med endast två utfallsvärden, 0 respektive 1 är modellen densamma som binär logistisk regression alternativt binär probit regression. Här kommer fallet med antagandet då följer den logistiska fördelningen att beskrivas. I den logistiska regressionen är det logaritmen av oddset som modelleras. Logaritmen av oddset benämns logit, därav namnet logitmodeller. Den mest populära logitmodellen som tar hänsyn till fallet där utfallsvariabelns kategorier är ordnade är den kumulativa logitmodellen som modellerar med hjälp av kumulativa sannolikheter. z z, j 1,,. P( Y j z) 1 j J Där j z beskriver sannolikheten att hamna i kategori j. De kumulativa logitarna definieras som, logit P( Y j z) P( Y j z) log 1 P( Y j z) 1 log j1 z z j z z J j 1,, J. Proportionella odds modellen är en modell som samtidigt använder alla kumulativa logitar för att skatta en gemensam effekt för regressionskoefficienterna β. Att ha samma effekt för respektive logit är motiverat av grundantagandet om att det existerar en latent icke observerbar variabel. Eftersom vi antagit att följer en standard logistisk fördelning med cdf Lt P t förhållande mellan en logit och koefficienterna β. t t exp har vi efter logaritmering ett linjärt 1 exp P( Y j z) zβ j 1,, J 1. logit j Varje kumulativ logit har alltså sitt eget intercept (cut-point) som ökar med j men regressionskoefficienterna är samma. 11

12 3. Ordinal regression i SPSS Analysen i denna studie sker i SPSS I SPSS PLUM-procedur (Polytomous Universal Model) kan man specificera fem olika länkfunktioner. (Norušis, 008) Funktion Form Vanlig användning Logit Prob(event) ln 1 Prob(event) Jämt fördelade kategorier Complementary log-log ln( ln(1 Prob(event ))) Höga kategorier mer sannolika Negativ log-log ln(ln(prob(event ))) Låga kategorier mer sannolika Probit φ 1 (Prob(event )) Normalfördelad latent variabel Cauchit (inverse Cauchy) tan 0,5 Tabell 5. Länkfunktioner vid ordinal regression i SPSS 15.0 Många extrema värden Vi kan modellera en riskvariabel som kan anta fyra olika värden med de olika oddsen beskrivna nedan. Oddset att en händelse inträffar är kvoten mellan sannoliketen att händelsen inträffar och sannolikheten att den inte inträffar. Eftersom de bägge sannolikheterna har samma nämnare (totala antalet) kan oddset enklast beskrivas som antal som upplever händelsen dividerat med antal som inte upplever händelsen. θ 1 θ θ 3 Prob(att få Prob(att få Prob(att få Prob(att få Prob(att få Prob(att få risk 0) risk störreän 0) risk 0 eller 1) risk störreän 1) risk 0,1eller ) risk störreän ) Den sista kategorin har inget odds eftersom sannolikheten att få ett värde där den sista kategorin är inkluderad är lika med 1. Generellt ges oddset av, θ j Prob(att få risk 1- Prob(att få j) risk j) j 1,, Antal kategorier 1 Och som visades i föregående avsnitt beskrivs den linjära modellen genom att logaritmera oddset, log θ zβ j 1,, J 1. j j 1

13 Regressionskoefficienterna ( β ) i den logistiska regressionsmodellen talar om hur mycket logaritmen av oddset förändras av de förklarande variablerna. Logaritmen av oddset benämns logit. För en binär förklarande variabel betyder en positiv koefficient att den första kategorin har större sannolikhet att ha högre värde på riskvariabeln. En negativ koefficient betyder att lägre värden är mer sannolika. För en kontinuerlig variabel betyder en positiv koefficient att när variabeln ökar så ökar sannolikheten att få högre riskvärden. Tolkning av regressionskoefficienter vid en ordinal logistisk regression sker på likartat sätt som vid binär logistisk regression. Regressionskoefficienten mäter alltså effekten av en enhets förändring i en oberoende variabel på logaritmen av oddset. Att logaritmen av oddset ökar eller minskar är svårtolkat och det är vanligt att använda e som beskrivning av effekten. Exponentieringen gör att vi får ett värde på oddskvoten. Om vi till exempel får i =, för en oberoende dikotom variabeln, exempelvis kön, så betyder det att log-oddset ökar med när den oberoende variabeln går från 0 till 1. Uttryckt i termer av oddskvot blir det att oddset ökar med ungefär en faktor 7 ( e 7, 4 ) när den oberoende variabeln går från 0 till 1. Det är ofta detta exponentiella värde som används vid presentation av resultat i olika studier. Ibland används ordet risk, till exempel, risken är 7 gånger större att bli sjuk om man är man. I detta sammanhang är det dock viktigt att inte förväxla risk med sannolikhet. Logistisk regression är inte linjär i sannolikheten, den är linjär i log-oddset, och för att svara på frågan hur mycket sannolikheten förändras måste man veta det ursprungliga oddset. Sambandet mellan sannlikhet och odds ges i följande formel, Sannolikhet =odds/(1-odds). Har vi ett lågt initialt odds, till exempel 1 till 100, kommer sannolikheten fortsatt att vara låg även efter att oddset har ökat. Har vi däremot ett relativt högt initialt odds, till exempel 1 till 1, så kommer sannolikheten, om vi tittar på procentenheter, att bli avsevärt högre efter att oddset har ökat. Initialt odds Initial sannolikhet Nytt odds Ny sannolikhet 1 till 100 0,01 7 till 100 0,06 1 till 50 0,0 7 till 50 0,1 1 till 1 0,50 7 till 1 0,88 Tabell 7. Exempel på sambandet mellan odds och sannolikhet när oddskvoten är lika med 7 Skillnaden vid ordinal logistisk regression jämfört med binär logistisk regression är att oddskvoten förutsätts vara den samma för alla stegvisa förändringar av utfallsvariabeln. 13

14 Varje kumulativ logit har sitt eget intercept j. Interceptet, kallas threshold (tröskelvärde), i SPSS). Eftersom mitt syfte med modellen är att se om det finns samband mellan ett antal oberoende variabler och riskvariabeln finns ingen egentlig nytta med de olika skattningarna av intercept. Däremot används dessa i de fall man har som syfte att göra en prognos för responsvariabeln med hjälp av de oberoende variablerna. Modellen använder samma effekt regressionskoefficient β för varje kumulativ logit. Detta är ett antagande som man måste kontrolleras mot sitt data. Antagandet innebär att koefficienterna som beskriver sambandet mellan, t ex den lägsta kategorin och alla högre kategorier av responsvariabeln är samma som de som beskriver sambandet mellan den näst lägsta kategorin och alla högre kategorier etcetera. Testet, som i SPSS kallas test av parallella linjer, har dock begränsningar och det finns flera invändningar mot det. Den första invändningen är att om en förklarande variabel har tomma celler för responsvariabelns innervärden kan resultera i höga chi-värden i testet. Liknande problem kan uppstå när man har lite data som är glest eller när en kategori för responsvariabeln står för en väldigt liten andel av det totala stickprovet, speciellt om det är få kategorier. Invändning nummer två är att testet är ett globalt test som inte skiljer på den variabeln som ska undersökas och övriga förklaringsvariabler. För att minimera bägge dessa problem kan testet genomföras utan de övriga förklaringsvariablerna. Invändning nummer tre är att testet är känsligt för stora stickprov på så sätt att stora stickprov kan producera statistiskt signifikanta p värden trots att det är liten praktisk skillnad mellan de binära logistiska oddskvoterna för respektive cutpoint. I frånvaron av ett mer robust test är en rekommendation att grafiskt visa de binära logistiska oddskvoterna med konfidensintervall för respektive cut-point och sedan visuellt bedöma om de skiljer sig åt, det vill säga om det går att dra en linje utan lutning inom konfidensintervallen. (Scott et al, 1997) I vanlig linjär regression har vi determinationskoefficienten, R, som beskriver hur stor del av variationen i utfallsvariabeln som de oberoende variablerna kan förklara. I logistisk regression finns inte detta mått men flera försök har gjorts att ta fram R -liknande mått för sambandets styrka. Måtten kallas för pseudo R. Tolkningen av dessa mått är inte enkel och de bör användas med försiktighet. I SPSS ges tre olika pseudo mått för R, där L βˆ är log-likelihood funktionen för modellen med de skattade parametrarna (0) och Lβ log-likelihood funktionen med enbart intercepten (för cut-points) med. Det är bra med höga värden på pseudo R. (1) Cox and Snell L R cs 1 β L (0) βˆ R n () Nagelkerke s R cs R R N (0) 1 Lβ n (3) McFadden s R M L 1 Lβ R βˆ (0) 14

15 Ett sätt att se om den skattade modellen passar vårt data är att jämföra observerade värden (O) med de enligt modellen förväntade (E). SPSS har två mått, Pearson s chi-två test och Deviance, som beräknas för att ge en uppfattning om goodness-of-fit. Dessa mått går dock endast att lita på för modeller med hyfsat stort förväntat värde i respektive cell. För modeller med kontinuerliga förklaringsvariabler är måtten inte tillförlitliga. (1) Pearson () Deviance (O ij E ij) E ij D * O ij O ln E ij ij SPSS ger även ett test av hela modellen. Testet jämför -log-likelihood för en modell med endast intercept med en modell med alla förklaringsvariabler. Förändringen log-likelihood är -fördelad. Om skillnaden har ett p-värde som är litet innebär det att det går att förkasta nollhypotesen att en modell utan förklaringsvariabler är lika bra som en med, det vill säga vi har att åtminstone en regressionskoefficient skild från noll. 15

16 4. RESULTAT Resultatredovisningen sker för en riskvariabel i taget. Huvudfokus är koefficientern kring abonnemang men även andra resultat, sidoresultat, kommer att presenteras. Modellens passning och kontroll av modellantaganden tas också upp. 4.1 Allmän risk Oddskvoten för abonnemang är +3,45. Referensvärdet för abonnemangsvariabeln är 1, det vill säga abonnemang. Det är alltså drygt 3 gånger större odds att ha högre värden på responsvariabeln allmän risk om man inte har abonnemang jämfört med om man har abonnemang. Övriga förklaringsvariabler hålls konstanta. Ingen statistiskt signifikant effekt kan påvisas för kön eller epi-index komponent 4. Ålder visar en positiv effekt. Effekten är relativt liten men eftersom det är en kontinuerlig variabel som beskriver patientens ålder i år så blir effekterna över till exempel en 10-års period stor. I tabell 7 visas parameterskattningar för de oberoende variablerna. β Nedre gräns Övre Gräns exp(β) Nedre gräns Övre Gräns Abonnemang 1,4** 1,1 1,36 3,45 3,07 3,88 Kön -0,01-0,10 0,09 1,00 0,91 1,09 Ålder 0,0** 0,0 0,03 1,0 1,0 1,03 Epi-index komponent 1 0,38** 0,31 0,45 1,46 1,36 1,57 Epi-index komponent 0,14** 0,09 0,19 1,15 1,10 1,1 Epi-index komponent 3-0,** -0,6-0,17 0,81 0,77 0,84 Epi-index komponent 4 0,03-0,01 0,08 1,04 0,99 1,08 Epi-index komponent 5 0,07** 0,0 0,11 1,07 1,0 1,1 **Signifikant på 1% nivå, *Signifikant på 5% nivå Tabell 7. Parameterskattning, Allmän risk 95% Konfidensintervall 95% Konfidensintervall Modellinformationen, se tabell 8, visar att pseudo måtten för R är hyfsade. Pearson och Deviance måtten för goodness-of-fit kan vi bortse från eftersom vi har flera kontinuerliga förklaringsvariabler. När det gäller testet av hela modellen, model-fit, ser vi att vi kan förkasta nollhypotesen att en modell utan förklaringsvariabler är lika bra som en med. Vi har minst en förklaringsvariabel som är skild från noll. 16

17 Pseudo R-Square Pseudo R-Square Cox and Snell 0,167 Nagelkerke 0,193 McFadden 0,091 Goodness of fit Chi-Square df Sig. Pearson ,000 Deviance ,000 - Log Model-fit Likelihood Chi-Square df Sig. Endast intercept 1467 Slutlig modell ,000 - Log Parallella linjer Likelihood Chi-Square df Sig. Parallella linjer 1337 Generell ,000 Tabell 8. Modellinformation, Allmän risk Testet av antagandet om proportionellt odds visar nollhypotesen med parallella linjer måste förkastas. Fortsatt undersökning sker i två steg för att se hur allvarligt problemet är. Först görs testet om med en ordinal regression med enbart abonnemangsvariabeln. -värdet för den nya modellen är 16, alltså förkastas nollhypotesen fortfarande. Nästa kontroll är att titta på hur de cut-point specifika oddskvoterna ser ut för just abonnemangsvariabeln. (Scott et al, 1997) Tabell 9 visar hur riskvärdena kategoriseras för respektive cut-point. Grupp 1 Grupp cut-point 1 0 1,,3 cut-point 0,1,3 cut-point 3 0,1, 3 Tabell 9. Cut-points vid proportionella oddsmetoden I diagram 5 nedan visas de olika oddskvoterna med 95%-iga konfidensintervall från de binära logistiska regressionerna när alla förklaringsvariablerna är med i modellen. Det går inte att dra någon vågrät linje som går igenom alla konfidensintervallen varför man bör ifrågasätta om förutsättningen om proportionellt odds verkligen är uppfyllt. Visuellt ser man att det trots allt inte är ett orimligt antagande 17

För logitmodellen ges G (=F) av den logistiska funktionen: (= exp(z)/(1+ exp(z))

För logitmodellen ges G (=F) av den logistiska funktionen: (= exp(z)/(1+ exp(z)) Logitmodellen För logitmodellen ges G (=F) av den logistiska funktionen: F(z) = e z /(1 + e z ) (= exp(z)/(1+ exp(z)) Funktionen motsvarar den kumulativa fördelningsfunktionen för en standardiserad logistiskt

Läs mer

För logitmodellen ges G (=F) av den logistiska funktionen: (= exp(z)/(1+ exp(z))

För logitmodellen ges G (=F) av den logistiska funktionen: (= exp(z)/(1+ exp(z)) Logitmodellen För logitmodellen ges G (=F) av den logistiska funktionen: F(z) = e z /(1 + e z ) (= exp(z)/(1+ exp(z)) Funktionen motsvarar den kumulativa fördelningsfunktionen för en standardiserad logistiskt

Läs mer

Poissonregression. E(y x1, x2,.xn) = exp( 0 + 1x1 +.+ kxk)

Poissonregression. E(y x1, x2,.xn) = exp( 0 + 1x1 +.+ kxk) Poissonregression En lämplig utgångspunkt om vi har en beroende variabel som är en count variable, en variabel som antar icke-negativa heltalsvärden med ganska liten variation E(y x1, x2,.xn) = exp( 0

Läs mer

Logistisk regression och Indexteori. Patrik Zetterberg. 7 januari 2013

Logistisk regression och Indexteori. Patrik Zetterberg. 7 januari 2013 Föreläsning 9 Logistisk regression och Indexteori Patrik Zetterberg 7 januari 2013 1 / 33 Logistisk regression I logistisk regression har vi en binär (kategorisk) responsvariabel Y i som vanligen kodas

Läs mer

F19, (Multipel linjär regression forts) och F20, Chi-två test.

F19, (Multipel linjär regression forts) och F20, Chi-två test. Partiella t-test F19, (Multipel linjär regression forts) och F20, Chi-två test. Christian Tallberg Statistiska institutionen Stockholms universitet Då man testar om en enskild variabel X i skall vara med

Läs mer

Lösningar till SPSS-övning: Analytisk statistik

Lösningar till SPSS-övning: Analytisk statistik UMEÅ UNIVERSITET Statistiska institutionen 2006--28 Lösningar till SPSS-övning: Analytisk statistik Test av skillnad i medelvärden mellan två grupper Uppgift Testa om det är någon skillnad i medelvikt

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 4. Bertil Wegmann. November 11, IDA, Linköpings universitet

732G71 Statistik B. Föreläsning 4. Bertil Wegmann. November 11, IDA, Linköpings universitet 732G71 Statistik B Föreläsning 4 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet November 11, 2016 Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B November 11, 2016 1 / 34 Kap. 5.1, korrelationsmatris En korrelationsmatris

Läs mer

Kapitel 18: LINJÄRA SANNOLIKHETSMODELLER, LOGIT OCH PROBIT

Kapitel 18: LINJÄRA SANNOLIKHETSMODELLER, LOGIT OCH PROBIT Kapitel 18: LINJÄRA SANNOLIKHETSMODELLER, LOGIT OCH PROBIT Regressionsanalys handlar om att estimera hur medelvärdet för en variabel (y) varierar med en eller flera oberoende variabler (x). Exempel: Hur

Läs mer

Instuderingsfrågor till avsnittet om statistik, kursen Statistik och Metod, Psykologprogrammet på KI, T8

Instuderingsfrågor till avsnittet om statistik, kursen Statistik och Metod, Psykologprogrammet på KI, T8 1 Instuderingsfrågor till avsnittet om statistik, kursen Statistik och Metod, Psykologprogrammet på KI, T8 Dessa instuderingsfrågor är främst tänkta att stämma överens med innehållet i föreläsningarna,

Läs mer

Modeller för fler än två valmöjligheter. Förekommer både som logit- och som probitmodeller.

Modeller för fler än två valmöjligheter. Förekommer både som logit- och som probitmodeller. Multinominella modeller Modeller för fler än två valmöjligheter. Förekommer både som logit- och som probitmodeller. Möjligt att, genom olika modellformuleringar, beakta att vissa regressorer varierar mellan

Läs mer

Vid formulering av den linjära regressionsmodellen utgår man ifrån att; Sambandet mellan Y-variabel och X-variabel är linjärt m a p parametrar

Vid formulering av den linjära regressionsmodellen utgår man ifrån att; Sambandet mellan Y-variabel och X-variabel är linjärt m a p parametrar ICKE-LINJÄRA MODELLER Vid formulering av den linjära regressionsmodellen utgår man ifrån att; Y i = 1 + 2 X 2i + u i Sambandet mellan Y-variabel och X-variabel är linjärt m a p parametrar cov(x i,u i )

Läs mer

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska

I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Parametriska Icke-parametriska Innehåll I. Grundläggande begrepp II. Deskriptiv statistik III. Statistisk inferens Hypotesprövnig Statistiska analyser Parametriska analyser Icke-parametriska analyser Univariata analyser Univariata analyser

Läs mer

Medicinsk statistik II

Medicinsk statistik II Medicinsk statistik II Läkarprogrammet termin 5 VT 2013 Susanna Lövdahl, Msc, doktorand Klinisk koagulationsforskning, Lunds universitet E-post: susanna.lovdahl@med.lu.se Dagens föreläsning Fördjupning

Läs mer

Innehåll: 3.4 Parametriskt eller ej 3.5 Life Table 3.6 Kaplan Meier 4. Cox Regression 4.1 Hazard Function 4.2 Estimering (PL)

Innehåll: 3.4 Parametriskt eller ej 3.5 Life Table 3.6 Kaplan Meier 4. Cox Regression 4.1 Hazard Function 4.2 Estimering (PL) Innehåll: 1. Risk & Odds 1.1 Risk Ratio 1.2 Odds Ratio 2. Logistisk Regression 2.1 Ln Odds 2.2 SPSS Output 2.3 Estimering (ML) 2.4 Multipel 3. Survival Analys 3.1 vs. Logistisk 3.2 Censurerade data 3.3

Läs mer

2. Lära sig skatta en multipel linjär regressionsmodell samt plotta variablerna. 4. Lära sig skatta en linjär regressionsmodell med interaktionstermer

2. Lära sig skatta en multipel linjär regressionsmodell samt plotta variablerna. 4. Lära sig skatta en linjär regressionsmodell med interaktionstermer Datorövning 2 Regressions- och tidsserieanalys Syfte 1. Lära sig skapa en korrelationsmatris 2. Lära sig skatta en multipel linjär regressionsmodell samt plotta variablerna mot varandra 3. Lära sig beräkna

Läs mer

Statistiska analyser C2 Inferensstatistik. Wieland Wermke

Statistiska analyser C2 Inferensstatistik. Wieland Wermke + Statistiska analyser C2 Inferensstatistik Wieland Wermke + Signifikans och Normalfördelning + Problemet med generaliseringen: inferensstatistik n Om vi vill veta ngt. om en population, då kan vi ju fråga

Läs mer

FÖRELÄSNINGSMATERIAL. diff SE. SE x x. Grundläggande statistik 2: KORRELATION OCH HYPOTESTESTNING. Påbyggnadskurs T1. Odontologisk profylaktik

FÖRELÄSNINGSMATERIAL. diff SE. SE x x. Grundläggande statistik 2: KORRELATION OCH HYPOTESTESTNING. Påbyggnadskurs T1. Odontologisk profylaktik Grundläggande statistik Påbyggnadskurs T1 Odontologisk profylaktik FÖRELÄSNINGSMATERIAL : KORRELATION OCH HYPOTESTESTNING t diff SE x 1 diff SE x x 1 x. Analytisk statistik Regression & Korrelation Oberoende

Läs mer

Statistisk analys av komplexa data

Statistisk analys av komplexa data Statistisk analys av komplexa data Kategoriska data Bertil Wegmann Avdelning statistik, IDA, Linköpings universitet November 18, 2016 Bertil Wegmann (statistik, LiU) Kategoriska data November 18, 2016

Läs mer

Statistisk analys av komplexa data

Statistisk analys av komplexa data Statistisk analys av komplexa data Kategoriska data Bertil Wegmann Avdelning statistik, IDA, Linköpings universitet November 12, 2013 Bertil Wegmann (statistik, LiU) Kategoriska data November 12, 2013

Läs mer

Linjär regressionsanalys. Wieland Wermke

Linjär regressionsanalys. Wieland Wermke + Linjär regressionsanalys Wieland Wermke + Regressionsanalys n Analys av samband mellan variabler (x,y) n Ökad kunskap om x (oberoende variabel) leder till ökad kunskap om y (beroende variabel) n Utifrån

Läs mer

Föreläsning 2. Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5,2 5,3

Föreläsning 2. Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5,2 5,3 Föreläsning Kap 3,7-3,8 4,1-4,6 5, 5,3 1 Kap 3,7 och 3,8 Hur bra är modellen som vi har anpassat? Vi bedömer modellen med hjälp av ett antal kriterier: visuell bedömning, om möjligt F-test, signifikanstest

Läs mer

Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap

Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap Matematisk statistik Stockholms universitet Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap Anna Sandler Examensarbete 2007:11 Postadress: Matematisk statistik Matematiska

Läs mer

Regressionsanalys med SPSS Kimmo Sorjonen (2010)

Regressionsanalys med SPSS Kimmo Sorjonen (2010) 1 Regressionsanalys med SPSS Kimmo Sorjonen (2010) 1. Multipel regression 1.1. Variabler I det aktuella exemplet ingår följande variabler: (1) life.sat, anger i vilket utsträckning man är nöjd med livet;

Läs mer

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland

Upprepade mätningar och tidsberoende analyser. Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Upprepade mätningar och tidsberoende analyser Stefan Franzén Statistiker Registercentrum Västra Götaland Innehåll Stort område Simpsons paradox En mätning per individ Flera mätningar per individ Flera

Läs mer

Sänkningen av parasitnivåerna i blodet

Sänkningen av parasitnivåerna i blodet 4.1 Oberoende (x-axeln) Kön Kön Längd Ålder Dos Dos C max Parasitnivå i blodet Beroende (y-axeln) Längd Vikt Vikt Vikt C max Sänkningen av parasitnivåerna i blodet Sänkningen av parasitnivåerna i blodet

Läs mer

Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08

Laboration 5: Regressionsanalys. 1 Förberedelseuppgifter. 2 Enkel linjär regression DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08 LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA MATEMATIKCENTRUM MATEMATISK STATISTIK Laboration 5: Regressionsanalys DATORLABORATION 5 MATEMATISK STATISTIK FÖR I, FMS 012, HT-08 Syftet med den här laborationen är att du skall

Läs mer

Statistisk analys av komplexa data

Statistisk analys av komplexa data Statistisk analys av komplexa data Kategoriska data Bertil Wegmann Avdelning statistik, IDA, Linköpings universitet November 28, 2012 Bertil Wegmann (statistik, LiU) Kategoriska data November 28, 2012

Läs mer

Föreläsning 9. NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi

Föreläsning 9. NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi Föreläsning 9 Statistik; teori och tillämpning i biologi 1 (kap. 20) Introduktion I föregående föreläsning diskuterades enkel linjär regression, där en oberoende variabel X förklarar variationen hos en

Läs mer

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset.

Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset. Statistiska institutionen Nicklas Pettersson Skriftlig tentamen i Finansiell Statistik Grundnivå 7.5hp, VT2014 2014-05-26 Skrivtid: 9.00-14.00 Hjälpmedel: Godkänd miniräknare utan lagrade formler eller

Läs mer

Analytisk statistik. Mattias Nilsson Benfatto, PhD.

Analytisk statistik. Mattias Nilsson Benfatto, PhD. Analytisk statistik Mattias Nilsson Benfatto, PhD Mattias.nilsson@ki.se Beskrivande statistik kort repetition Centralmått Spridningsmått Normalfördelning Konfidensintervall Korrelation Analytisk statistik

Läs mer

Resursfördelningsmodellen

Resursfördelningsmodellen PCA/MIH Johan Löfgren Rapport 25-6-26 (6) Resursfördelningsmodellen Växjös skolor våren 25 Inledning Underlag för analyserna utgörs av ett register som innehåller elever som gått ut årskurs nio 2 24. Registret

Läs mer

Statistik B Regressions- och tidsserieanalys Föreläsning 1

Statistik B Regressions- och tidsserieanalys Föreläsning 1 Statistik B Regressions- och tidsserieanalys Föreläsning Kurskod: 732G7, 8 hp Lärare och examinator: Ann-Charlotte (Lotta) Hallberg Lärare och lektionsledare: Isak Hietala Labassistenter Kap 3,-3,6. Läs

Läs mer

Regressionsanalys av huspriser i Vaxholm

Regressionsanalys av huspriser i Vaxholm Regressionsanalys av huspriser i Vaxholm Rasmus Parkinson Kandidatuppsats i matematisk statistik Bachelor Thesis in Mathematical Statistics Kandidatuppsats 2015:19 Matematisk statistik Juni 2015 www.math.su.se

Läs mer

Föreläsning 4. Kap 5,1-5,3

Föreläsning 4. Kap 5,1-5,3 Föreläsning 4 Kap 5,1-5,3 Multikolinjäritetsproblem De förklarande variablerna kan vara oberoende (korrelerade) av varann men det är inte så vanligt. Ofta är de korrelerade, och det är helt ok men beroendet

Läs mer

MULTIPEL IMPUTATION. Ett sätt att fylla i hålen i ditt datamaterial?

MULTIPEL IMPUTATION. Ett sätt att fylla i hålen i ditt datamaterial? MULTIPEL IMPUTATION Ett sätt att fylla i hålen i ditt datamaterial? Pär Ola Bendahl IKVL, Avdelningen för Onkologi Lunds Universitet Par Ola.Bendahl@med.lu.se Översikt 1. Introduktion till problemet 2.

Läs mer

Tandhälsodata 2008. Landstinget Gävleborg

Tandhälsodata 2008. Landstinget Gävleborg Tandhälsodata 2008 Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomstandvård Landstinget Gävleborgs Beställarenhet för Tandvård Upphandling och avtal Ledning och Verksamhetsstöd 2 Inledning Via insamlade uppgifter

Läs mer

MULTIPEL IMPUTATION - Ett sätt att hantera problemet med missing data

MULTIPEL IMPUTATION - Ett sätt att hantera problemet med missing data MULTIPEL IMPUTATION - Ett sätt att hantera problemet med missing data Pär-Ola Bendahl IKVL, Avdelningen för Onkologi Lunds Universitet Par-Ola.Bendahl@med.lu.se Översikt Introduktion till problemet Enkla

Läs mer

Föreläsning 12: Regression

Föreläsning 12: Regression Föreläsning 12: Regression Matematisk statistik David Bolin Chalmers University of Technology Maj 15, 2014 Binomialfördelningen Låt X Bin(n, p). Vi observerar x och vill ha information om p. p = x/n är

Läs mer

Användning. Fixed & Random. Centrering. Multilevel Modeling (MLM) Var sak på sin nivå

Användning. Fixed & Random. Centrering. Multilevel Modeling (MLM) Var sak på sin nivå Användning Multilevel Modeling (MLM) Var sak på sin nivå Kimmo Sorjonen Sektionen för Psykologi Karolinska Institutet Kärt barn har många namn: (1) Random coefficient models; () Mixed effect models; (3)

Läs mer

Tentamen i matematisk statistik

Tentamen i matematisk statistik Sid 1 (7) i matematisk statistik Statistik och kvalitetsteknik 7,5 hp Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare. Studenterna får behålla tentamensuppgifterna. Skrivtid: 9.00-12.00 ger maximalt 24 poäng. Betygsgränser:

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) Måndag 14 maj 2007, Kl

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) Måndag 14 maj 2007, Kl Karlstads universitet Avdelningen för nationalekonomi och statistik Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) Måndag 14 maj 2007, Kl 08.15-13.15 Tillåtna hjälpmedel: Bifogad formelsamling, approximationsschema

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F4

Regressions- och Tidsserieanalys - F4 Regressions- och Tidsserieanalys - F4 Modellbygge och residualanalys. Kap 5.1-5.4 (t.o.m. halva s 257), ej C-statistic s 23. Linda Wänström Linköpings universitet Wänström (Linköpings universitet) F4 1

Läs mer

ST-fredag i Biostatistik & Epidemiologi När ska jag använda vilket test?

ST-fredag i Biostatistik & Epidemiologi När ska jag använda vilket test? ST-fredag i Biostatistik & Epidemiologi När ska jag använda vilket test? Mikael Eriksson Specialistläkare CIVA Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Grund för hypotestestning 1. Definiera noll- och alternativhypotes,

Läs mer

Analytisk statistik. Tony Pansell, optiker Universitetslektor

Analytisk statistik. Tony Pansell, optiker Universitetslektor Analytisk statistik Tony Pansell, optiker Universitetslektor Analytisk statistik Att dra slutsatser från det insamlade materialet. Två metoder: 1. att generalisera från en mindre grupp mot en större grupp

Läs mer

Poolade data över tiden och över tvärsnittet. Oberoende poolade tvärsnittsdatamängder från olika tidpunkter.

Poolade data över tiden och över tvärsnittet. Oberoende poolade tvärsnittsdatamängder från olika tidpunkter. PANELDATA Poolade data över tiden och över tvärsnittet Alternativ 1: Oberoende poolade tvärsnittsdatamängder från olika tidpunkter. Oberoende stickprov dragna från stora populationer vid olika tidpunkter.

Läs mer

FACIT (korrekta svar i röd fetstil)

FACIT (korrekta svar i röd fetstil) v. 2013-01-14 Statistik, 3hp PROTOKOLL FACIT (korrekta svar i röd fetstil) Datorlaboration 2 Konfidensintervall & hypotesprövning Syftet med denna laboration är att ni med hjälp av MS Excel ska fortsätta

Läs mer

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD

34% 34% 13.5% 68% 13.5% 2.35% 95% 2.35% 0.15% 99.7% 0.15% -3 SD -2 SD -1 SD M +1 SD +2 SD +3 SD 6.4 Att dra slutsatser på basis av statistisk analys en kort inledning - Man har ett stickprov, men man vill med hjälp av det få veta något om hela populationen => för att kunna dra slutsatser som gäller

Läs mer

Gamla tentor (forts) ( x. x ) ) 2 x1

Gamla tentor (forts) ( x. x ) ) 2 x1 016-10-10 Gamla tentor - 016 1 1 (forts) ( x ) x1 x ) ( 1 x 1 016-10-10. En liten klinisk ministudie genomförs för att undersöka huruvida kostomläggning och ett träningsprogram lyckas sänka blodsockernivån

Läs mer

Föreläsning 1. Repetition av sannolikhetsteori. Patrik Zetterberg. 6 december 2012

Föreläsning 1. Repetition av sannolikhetsteori. Patrik Zetterberg. 6 december 2012 Föreläsning 1 Repetition av sannolikhetsteori Patrik Zetterberg 6 december 2012 1 / 28 Viktiga statistiska begrepp För att kunna förstå mer avancerade koncept under kursens gång är det viktigt att vi förstår

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F1

Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Kap 3: Enkel linjär regression Linda Wänström Linköpings universitet November 4, 2013 Wänström (Linköpings universitet) F1 November 4, 2013 1 / 25 Statistik B, 8 hp

Läs mer

Till ampad statistik (A5) Förläsning 13: Logistisk regression

Till ampad statistik (A5) Förläsning 13: Logistisk regression Till ampad statistik (A5) Förläsning 13: Logistisk regression Ronnie Pingel Statistiska institutionen Senast uppdaterad: 2016-03-08 Exempel 1: NTU2015 Exempel 2: En jobbannons Exempel 3 1 1 Klofstad, C.

Läs mer

Uppgift 1. Produktmomentkorrelationskoefficienten

Uppgift 1. Produktmomentkorrelationskoefficienten Uppgift 1 Produktmomentkorrelationskoefficienten Både Vikt och Längd är variabler på kvotskalan och således kvantitativa variabler. Det innebär att vi inte har så stor nytta av korstabeller om vi vill

Läs mer

Introduktion. Konfidensintervall. Parade observationer Sammanfattning Minitab. Oberoende stickprov. Konfidensintervall. Minitab

Introduktion. Konfidensintervall. Parade observationer Sammanfattning Minitab. Oberoende stickprov. Konfidensintervall. Minitab Uppfödning av kyckling och fiskleveroljor Statistiska jämförelser: parvisa observationer och oberoende stickprov Matematik och statistik för biologer, 10 hp Fredrik Jonsson vt 2012 Fiskleverolja tillsätts

Läs mer

Dekomponering av löneskillnader

Dekomponering av löneskillnader Lönebildningsrapporten 2013 133 FÖRDJUPNING Dekomponering av löneskillnader Den här fördjupningen ger en detaljerad beskrivning av dekomponeringen av skillnader i genomsnittlig lön. Först beskrivs metoden

Läs mer

STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA

STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA STATISTISK ANALYS AV KOMPLEXA DATA LONGITUDINELLA DATA Linda Wänström Linköpings universitet 12 December Linda Wänström (Linköpings universitet) LONGITUDINELLA DATA 12 December 1 / 12 Explorativ Faktoranalys

Läs mer

Matematikcentrum 1(4) Matematisk Statistik Lunds Universitet MASB11 HT10. Laboration. Regressionsanalys (Sambandsanalys)

Matematikcentrum 1(4) Matematisk Statistik Lunds Universitet MASB11 HT10. Laboration. Regressionsanalys (Sambandsanalys) Matematikcentrum 1(4) Matematisk Statistik Lunds Universitet MASB11 HT10 Laboration Regressionsanalys (Sambandsanalys) Grupp A: 2010-11-24, 13.15 15.00 Grupp B: 2010-11-24, 15.15 17.00 Grupp C: 2010-11-25,

Läs mer

Statistik och epidemiologi T5

Statistik och epidemiologi T5 Statistik och epidemiologi T5 Anna Axmon Biostatistiker Yrkes- och miljömedicin Biostatistik kursmål Dra slutsatser utifrån basala statistiska begrepp och analyser och själva kunna använda sådana metoder.

Läs mer

Två innebörder av begreppet statistik. Grundläggande tankegångar i statistik. Vad är ett stickprov? Stickprov och urval

Två innebörder av begreppet statistik. Grundläggande tankegångar i statistik. Vad är ett stickprov? Stickprov och urval Två innebörder av begreppet statistik Grundläggande tankegångar i statistik Matematik och statistik för biologer, 10 hp Informationshantering. Insamling, ordningsskapande, presentation och grundläggande

Läs mer

Analys av medelvärden. Jenny Selander , plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken

Analys av medelvärden. Jenny Selander , plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken Analys av medelvärden Jenny Selander jenny.selander@ki.se 524 800 29, plan 3, Norrbacka, ingång via den Samhällsmedicinska kliniken Jenny Selander, Kvant. metoder, FHV T1 december 20111 Innehåll Normalfördelningen

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING III

PROGRAMFÖRKLARING III Statistik för modellval och prediktion att beskriva, förklara och förutsäga Georg Lindgren PROGRAMFÖRKLARING III Matematisk statistik, Lunds universitet stik för modellval och prediktion p./22 Statistik

Läs mer

Regressions- och Tidsserieanalys - F1

Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Regressions- och Tidsserieanalys - F1 Kap 3: Enkel linjär regression Linda Wänström Linköpings universitet May 4, 2015 Wänström (Linköpings universitet) F1 May 4, 2015 1 / 25 Regressions- och tidsserieanalys,

Läs mer

Spridningsdiagram (scatterplot) Fler exempel. Korrelation (forts.) Korrelation. Enkel linjär regression. Enkel linjär regression (forts.

Spridningsdiagram (scatterplot) Fler exempel. Korrelation (forts.) Korrelation. Enkel linjär regression. Enkel linjär regression (forts. Spridningsdiagram (scatterplot) En scatterplot som visar par av observationer: reklamkostnader på -aeln and försäljning på -aeln ScatterplotofAdvertising Ependitures ()andsales () 4 Fler eempel Notera:

Läs mer

Bilaga 1 Premiepriser Ärende: Frisktandvård, Folktandvården Skåne Diarienummer: 1200962 Premiepriser i frisktandvård nuvarande treårspremie, nuvarande premiepris per månad, nytt förslag på treårspremie

Läs mer

Bilaga 1. Kvantitativ analys

Bilaga 1. Kvantitativ analys bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0200 rir 2014:11 Bilaga 1. Kvantitativ analys Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens rätt insats i rätt tid? (RiR 2014:11) Bilaga 1 Kvantitativ analys

Läs mer

FÖRELÄSNING 8:

FÖRELÄSNING 8: FÖRELÄSNING 8: 016-05-17 LÄRANDEMÅL Konfidensintervall för väntevärdet då variansen är okänd T-fördelningen Goodness of fit-test χ -fördelningen Hypotestest Signifikansgrad Samla in data Sammanställ data

Läs mer

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer Innehåll 1 Analys av korstabeller 2 Innehåll 1 Analys av korstabeller 2 Korstabeller Vi har tidigare under kursen redan bekantat oss med korstabeller. I en korstabell redovisar man fördelningen på två

Läs mer

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi

Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1(6) PCA/MIH Johan Löfgren 2016-11-10 Skolprestationer på kommunnivå med hänsyn tagen till socioekonomi 1 Inledning Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar varje år statistik över elevprestationer

Läs mer

MSG830 Statistisk analys och experimentplanering

MSG830 Statistisk analys och experimentplanering MSG830 Statistisk analys och experimentplanering Tentamen 16 April 2015, 8:30-12:30 Examinator: Staan Nilsson, telefon 073 5599 736, kommer till tentamenslokalen 9:30 och 11:30 Tillåtna hjälpmedel: Valfri

Läs mer

F23 forts Logistisk regression + Envägs-ANOVA

F23 forts Logistisk regression + Envägs-ANOVA F23 forts Logistisk regression + Envägs-ANOVA Repetition Detta går inteattbeskriva på någotrimligtsättmed en linjär funktion PY Xx) β 0 +β x Den skattade linjen går utanför intervallet0, ): Y ärenbinärvariabel0-,dikotom)manvillmodellera,

Läs mer

Regressionsanalys av lägenhetspriser i Spånga

Regressionsanalys av lägenhetspriser i Spånga Regressionsanalys av lägenhetspriser i Spånga Mahamed Saeid Ali Kandidatuppsats i matematisk statistik Bachelor Thesis in Mathematical Statistics Kandidatuppsats 2016:11 Matematisk statistik Juni 2016

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET 1(6) STATISTISKA INSTITUTIONEN Per-Erik Isberg

LUNDS UNIVERSITET 1(6) STATISTISKA INSTITUTIONEN Per-Erik Isberg LUNDS UNIVERSITET 1(6) STATISTISKA INSTITUTIONEN Per-Erik Isberg Simulering i MINITAB Det finns goda möjligheter att utföra olika typer av simuleringar i Minitab. Gemensamt för dessa är att man börjar

Läs mer

Blodtrycksfall, pulstryck och lindriga kognitiva symptom

Blodtrycksfall, pulstryck och lindriga kognitiva symptom Lunds Universitet STA103:2 Statistiska institutionen ht 2006 Handledare: Björn Holmquist Blodtrycksfall, pulstryck och lindriga kognitiva symptom En polytom logistisk regressionsanalys Jenny Rönn Tack

Läs mer

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer

Statistik 1 för biologer, logopeder och psykologer Innehåll 1 Hypotesprövning Innehåll Hypotesprövning 1 Hypotesprövning Inledande exempel Hypotesprövning Exempel. Vi är intresserade av en variabel X om vilken vi kan anta att den är (approximativt) normalfördelad

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK 2007-08-29

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN I MATEMATISK STATISTIK 2007-08-29 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för matematik och matematisk statistik Statistik för Teknologer, 5 poäng (TNK, ET, BTG) Peter Anton, Per Arnqvist Anton Grafström TENTAMEN 7-8-9 LÖSNINGSFÖRSLAG TILL TENTAMEN

Läs mer

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng.

D. Samtliga beräknade mått skall följas av en verbal slutsats för full poäng. 1 Att tänka på (obligatorisk läsning) A. Redovisa Dina lösningar i en form som gör det lätt att följa Din tankegång. (Rättaren förutsätter att det dunkelt skrivna är dunkelt tänkt.). Motivera alla väsentliga

Läs mer

F22, Icke-parametriska metoder.

F22, Icke-parametriska metoder. Icke-parametriska metoder F22, Icke-parametriska metoder. Christian Tallberg Statistiska institutionen Stockholms universitet Tidigare när vi utfört inferens, dvs utifrån stickprov gjort konfidensintervall

Läs mer

Vad är risken att dö i en trafikolycka? - En studie över hur kön och ålder hos en personbilsförare påverkar utfallet av en trafikolycka

Vad är risken att dö i en trafikolycka? - En studie över hur kön och ålder hos en personbilsförare påverkar utfallet av en trafikolycka Vad är risken att dö i en trafikolycka? - En studie över hur kön och ålder hos en personbilsförare påverkar utfallet av en trafikolycka Amanda Wiman Kandidatuppsats i matematisk statistik Bachelor Thesis

Läs mer

F11. Kvantitativa prognostekniker

F11. Kvantitativa prognostekniker F11 Kvantitativa prognostekniker samt repetition av kursen Kvantitativa prognostekniker Vi har gjort flera prognoser under kursen Prognoser baseras på antagandet att historien upprepar sig Trenden följer

Läs mer

Uppgift 1. Deskripitiv statistik. Lön

Uppgift 1. Deskripitiv statistik. Lön Uppgift 1 Deskripitiv statistik Lön Variabeln Lön är en kvotvariabel, även om vi knappast kommer att uppleva några negativa värden. Det är sannolikt vår intressantaste variabel i undersökningen, och mot

Läs mer

Modeller för studieframgång i Matematisk Analys IV

Modeller för studieframgång i Matematisk Analys IV Modeller för studieframgång i Matematisk Analys IV Filip Walldén Kandidatuppsats i matematisk statistik Bachelor Thesis in Mathematical Statistics Kandidatuppsats 2015:9 Matematisk statistik Juni 2015

Läs mer

Statistisk analys av komplexa data

Statistisk analys av komplexa data Statistisk analys av komplexa data Kategoriska data, ht 2017 Bertil Wegmann STIMA, IDA, Linköpings universitet Bertil Wegmann (STIMA, IDA, LiU) Kategoriska data 1 / 28 Översikt kategoriska data Kategoriska

Läs mer

Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS

Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS Mata in data i Excel och bearbeta i SPSS I filen enkät.pdf finns svar från fyra män taget från en stor undersökning som gjordes i början av 70- talet. Ni skall mata in dessa uppgifter på att sätt som är

Läs mer

TT091A, TVJ22A, NVJA02 Pu, Ti. 50 poäng

TT091A, TVJ22A, NVJA02 Pu, Ti. 50 poäng Matematisk statistik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TT091A, TVJ22A, NVJA02 Pu, Ti 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-05-29 Tid:

Läs mer

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, till detta tillkommer upp till 5 arbetsdagar för administration, annars är det detta datum som gäller:

Rättningstiden är i normalfall 15 arbetsdagar, till detta tillkommer upp till 5 arbetsdagar för administration, annars är det detta datum som gäller: Matematisk Statistik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen TT091A TGMAS15h 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 30 Maj Tid: 9-13 Hjälpmedel: Miniräknare (nollställd) samt allmänspråklig

Läs mer

Föreläsning 4 Kap 3.5, 3.8 Material om index. 732G71 Statistik B

Föreläsning 4 Kap 3.5, 3.8 Material om index. 732G71 Statistik B Föreläsning 4 Kap 3.5, 3.8 Material om index 732G71 Statistik B Skötsel (y) Transformationer Ett av kraven för regressionsmodellens giltighet är att residualernas varians är konstant. Vad gör vi om så

Läs mer

732G71 Statistik B. Föreläsning 3. Bertil Wegmann. November 4, IDA, Linköpings universitet

732G71 Statistik B. Föreläsning 3. Bertil Wegmann. November 4, IDA, Linköpings universitet 732G71 Statistik B Föreläsning 3 Bertil Wegmann IDA, Linköpings universitet November 4, 2015 Bertil Wegmann (IDA, LiU) 732G71, Statistik B November 4, 2015 1 / 22 Kap. 4.8, interaktionsvariabler Ibland

Läs mer

Statistiska analyser C2 Bivariat analys. Wieland Wermke

Statistiska analyser C2 Bivariat analys. Wieland Wermke + Statistiska analyser C2 Bivariat analys Wieland Wermke + Bivariat analys n Mål: Vi vill veta något om ett samband mellan två fenomen n à inom kvantitativa strategier kan man undersöka detta genom att

Läs mer

Överlevnadsanalys. 732G34 Statistisk analys av komplexa data

Överlevnadsanalys. 732G34 Statistisk analys av komplexa data Överlevnadsanalys 732G34 Statistisk analys av komplexa data 1 Tvärsnittsstudie Prospektiv Kohortstudie Observationsstudie Tvärsnittsstudie Retrospektiv Experimentell studie (alltid prospektiv) Klinisk

Läs mer

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) Fredag 8 december 2006, Kl

Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) Fredag 8 december 2006, Kl Tentamen i Statistik, STA A10 och STA A13 (9 poäng) Fredag 8 december 2006, Kl 08.15-13.15 Tillåtna hjälpmedel: Bifogad formelsamling, approximationsschema och tabellsamling (dessa skall returneras). Egen

Läs mer

Föreläsning 4. NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi

Föreläsning 4. NDAB01 Statistik; teori och tillämpning i biologi Föreläsning 4 Statistik; teori och tillämpning i biologi 1 Dagens föreläsning o Icke-parametriska test Mann-Whitneys test (kap 8.10 8.11) Wilcoxons test (kap 9.5) o Transformationer (kap 13) o Ev. Andelar

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING I. Statistik för modellval och prediktion. Ett exempel: vågriktning och våghöjd

PROGRAMFÖRKLARING I. Statistik för modellval och prediktion. Ett exempel: vågriktning och våghöjd Statistik för modellval och prediktion att beskriva, förklara och förutsäga Georg Lindgren PROGRAMFÖRKLARING I Matematisk statistik, Lunds universitet stik för modellval och prediktion p.1/4 Statistik

Läs mer

Statistik för ekonomer, Statistik A1, Statistik A (Moment 2) : (7.5 hp) Personnr:..

Statistik för ekonomer, Statistik A1, Statistik A (Moment 2) : (7.5 hp) Personnr:.. TENTAMEN Tentamensdatum 8-3-7 Statistik för ekonomer, Statistik A, Statistik A (Moment ) : (7.5 hp) Namn:.. Personnr:.. Tentakod: A3 Var noga med att fylla i din kod samt uppgiftsnummer på alla lösningsblad

Läs mer

Västma. Undersökta. Vårdval

Västma. Undersökta. Vårdval Tandhälsan Barn och Ungdom Västma anland 2014 Barn och ungdomar Undersökta 2014 Tandvårdsenheten Vårdval Tandhälsoläget för Barn och Ungdom i Västmanland 2014 Bakgrund Sammanställningen av inrapporterade

Läs mer

Upphandling av måltidsverksamhet inom äldreomsorgen

Upphandling av måltidsverksamhet inom äldreomsorgen Uppsala universitet HT 2015 Statistiska institutionen Examensarbete 15 hp Upphandling av måltidsverksamhet inom äldreomsorgen En logistisk regressionsanalys Författare: Henrik Olsson Handledare: Anna Bornefalk-Hermansson

Läs mer

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 20 mars 2015 9 14

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 20 mars 2015 9 14 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISK STATISTIK Tentamen för kursen Linjära statistiska modeller 20 mars 2015 9 14 Examinator: Anders Björkström, bjorks@math.su.se Återlämning: Fredag 27/3 kl 12.00, Hus 5,

Läs mer

Statistiska metoder för säkerhetsanalys

Statistiska metoder för säkerhetsanalys F10: Intensiteter och Poissonmodeller Frågeställningar Konstant V.v.=Var Cyklister Poissonmodeller för frekvensdata Vi gör oberoende observationer av de (absoluta) frekvenserna n 1, n 2,..., n k från den

Läs mer

Hypotesprövning. Andrew Hooker. Division of Pharmacokinetics and Drug Therapy Department of Pharmaceutical Biosciences Uppsala University

Hypotesprövning. Andrew Hooker. Division of Pharmacokinetics and Drug Therapy Department of Pharmaceutical Biosciences Uppsala University Hypotesprövning Andrew Hooker Division of Pharmacokinetics and Drug Therapy Department of Pharmaceutical Biosciences Uppsala University Hypotesprövning Liksom konfidensintervall ett hjälpmedel för att

Läs mer

Risk Ratio, Odds Ratio, Logistisk Regression och Survival Analys med SPSS Kimmo Sorjonen, 2012

Risk Ratio, Odds Ratio, Logistisk Regression och Survival Analys med SPSS Kimmo Sorjonen, 2012 Risk Ratio, Odds Ratio, Logistisk Regression och Survival Analys med SPSS Kimmo Sorjonen, 2012 1. Risk Ratio & Odds Ratio Risk- och odds ratio beräknar sambandet mellan två dikotoma variabler. Inom forskning

Läs mer

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 16 augusti 2007 9 14

Tentamen för kursen. Linjära statistiska modeller. 16 augusti 2007 9 14 STOCKHOLMS UNIVERSITET MATEMATISK STATISTIK Tentamen för kursen Linjära statistiska modeller 16 augusti 2007 9 14 Examinator: Anders Björkström, tel. 16 45 54, bjorks@math.su.se Återlämning: Rum 312, hus

Läs mer

Härledning av Black-Littermans formel mha allmänna linjära modellen

Härledning av Black-Littermans formel mha allmänna linjära modellen Härledning av Black-Littermans formel mha allmänna linjära modellen Ett sätt att få fram Black-Littermans formel är att formulera problemet att hitta lämpliga justerade avkastningar som ett skattningsproblem

Läs mer