Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset."

Transkript

1 Statistiska institutionen Nicklas Pettersson Skriftlig tentamen i Finansiell Statistik Grundnivå 7.5hp, VT Skrivtid: Hjälpmedel: Godkänd miniräknare utan lagrade formler eller text, samt bifogade tabeller och formelblad. Tentamensgenomgång och återlämning: Måndagen 9/6 kl12.00 i B413. Därefter kan skrivningarna hämtas på studentexpeditionen, plan 7 i B-huset. Tentamen består av sex uppgifter som kan ge totalt 60 poäng. Använd endast institutionens papper för dina svar och lösningar. Betygskriterier: A: poäng B: poäng C: poäng D: poäng E: poäng F: 0-29 poäng LYCKA TILL! 1

2 Uppgift 1 (6 poäng) Använd högst ett A4 för att beskriva hur olika plottar kan användas för att upptäcka brott mot antaganden som används vid linjär regression (t.ex. normalitet, heteroskedasticitet, autokorrelation, linjäritet/specifikationsfel). Histogram/täthetsskattning/qq-plot - normalitet Skattade värden mot residualer - linjäritet/specifikationsfel x-variabler mot residualer/kvadrerade residualer - heteroscedasticitet Tid mot residualer - autokorrelation Residual mot laggad residual - autokorrelation (skattad autokorrelationsfunktionen) Se föreläsning... samt NCT. Uppgift 2 (8 poäng) Vi har erhållit nedanstående tidsserie med försäljningssiffror i miljoner. År Tertial a. Beskriv trenden på lämpligt sätt (3 poäng) Använd 3-punkts glidande medelvärde för att erhålla År Tertial **** 12+1/ / /3 12+1/3 13+2/ / **** b. Beräkna säsongseffekten på lämpligt sätt (3 poäng) Med säsongsindexmetoden tar vi först kvoten mellan observation och trend, dvs År Tertial **** **** Sedan beräknas medianen för varje tertial vilken justeras för genomsnittet (3.031/3) så att säsongsindex erhålls:.973/1.01= /1.01= /1.01=1.237 c. Säsongsrensa år 2012 på lämpligt sätt (2 poäng) 2

3 Dela observerade värden med säsongsindex för att säsongsrensa 11/.963= /.800= /1.237=12.93 Uppgift 3 (10 poäng) Denna fråga är uppdelad i fem delfrågor. I varje delfråga är ett (och endast ett) av alternativen rätt. Skriv tydligt i ditt svar vilket alternativ som är rätt. Rätt svar ger 2 poäng på delfrågan. Motivering behövs inte och ger inte pluspoäng. Om du angett fler än ett alternativ på en delfråga ger det 0 poäng på delfrågan. Delfråga 1 (2 poäng) Ett tillstånd (E) i en Markovkedja kallas absorberande om processen för alltid förblir i detta ( tillstånd ) när den en gång har kommit dit. Vilket av följande påståenden stämmer?.8.2 a. innehåller två absorberande tillstånd b. Om man börjar i tillstånd E 2 i kommer man aldrig att hamna i ett ab sorberande tillstånd. c. Om en Markovkedja innehåller absorberande tillstånd går den asymptotiska fördelningen inte att beräkna d. I Markovkedjan är det endast möjligt att nå ett absorberande tillstånd om man börjar i tillstånd E Rätt svar: b. Delfråga 2 (2 poäng) Vad gäller för följande två ARIMA-processer? Y t = φ 0 + φ 1 Y t 1 + φ 2 Y t 2 + φ 3 Y t 3 + ɛ t + θ 1 ɛ t 1 X t = Φ 0 + ε t + Θ 1 ε t 1 + Φ 1 X t 1 + Φ 2 X t 2 + Φ 3 X t 3 a. Y t är en ARIMA(p=3,d=1,q=1) b. Processerna kan inte vara exakt lika c. X t är en ARIMA(p=1,d=0,q=3) d. Oavsett parametervärdena kommer differentiering behövas för att erhålla stationäritet Rätt svar: e. Delfråga 3 (2 poäng) 3

4 Ett företag använder sig av en enkel exponentiell utjämningsmodell ŷ t,t+1 = αy t + (1 α)ŷ t 1,t för att prognosticera volatilitet. Man avser nu att byta utjämningskonstant från α =.8 till α =.7. Vilket av följande påståenden stämmer då? a. Prognosen kommer att reagera långsammare på den senast tillförda informationen än tidigare. b. Långsiktiga prognoser (flera än en tidsperiod framåt) kommer tendera att vara lägre än tidigare. c. Prognoserna kommer att uppvisa större variation än tidigare. d. Vikten som ges till de äldsta observationerna kommer att minska. Rätt svar: a. Delfråga 4 (2 poäng) Vad stämmer om linjär regression som skattas med minsta-kvadrat-metoden (eng. OLS)? a. Väntevärdet av residualerna är noll. b. Det är möjligt att skatta modellen med en förklarande X-variabel som är konstant. c. Det krävs fler parametrar än observationer för att kunna skatta en linjär regressionsmodell d. Om residualerna är heteroskedastiska kan vi ändå dra korrekta slutsatser om skattade parametrar utifrån test och konfidensintervall som baseras på t-fördelningen. Rätt svar: a. Delfråga 5 (2 poäng) Att en process är svagt stationär innebär att a. den alltid följer en normalfördelning. b. den kan vara en random walk. c. om processen är diskret så bestäms den av 2 t parametrar, där t är tiden i heltal. d. variansen beror endast av tiden. Rätt svar: e. Uppgift 4 (17 poäng) a. (4 poäng) Beskriv varför Laspeyres prisindex tenderar att överskatta prisinflation. Nedan finns exempeldata över kvantitet och pris för två varor som skulle kunna refereras till i beskrivningen. Biobesök Köpfilm År Pris Kvantitet Pris Kvantitet

5 se exempel i L10, p6. b. (3 poäng) I slutet av varje år beräknar en butikskedja sambandet mellan omsättningen (Y ) och en uppsättning av variabler med hjälp av linjär regression; X 1 genomsnittlig öppetid per butik X 2 förändring av konsumentprisindex X 3 genomsnittlig inkomstnivå inom kommunen X 4 antal konkurrenter inom närområdet Parameterskattningarna i modellen brukar vara relativt stabila över åren, bortsett från β 2 för förändring av konsumentprisindex som är mest variabel. I år blev det dock en stor överraskning, då skattningen för genomsnittlig öppettid per butik β 1 kraftigt reducerades, se tabellen nedan. Dock var den enligt p-värdet ungefär lika signifikant som tidigare år, och övriga parameterskattningar var relativt oförändrade. Försök att ge en rimlig förklaring till varför detta resultatet erhållits. År β p-värde Det verkar vara en faktor 60 som skiljer skattningen 2013 från de tidigare årens. En faktor 60 när något mäts i tid antyder att man har använt sig av olika tidsenhet, gissningsvis timmar tidigare och minuter Vi förväntar oss då just denna effekt, att parameterskattningen sjunker med en faktor 60 men att effekten är oförändrad då denna är oberoende av vilken skala som mäts på. c. (6 poäng) Din chef visar stolt upp resultatet från sin skattade regressionsmodell, vilken uppvisar en förklaringsgrad på R 2 adj =.59; y = x 1 + e där y är kapitalbehov och x är genomsnittligt antal (heltids)anställda. Du misstänker dock att sambandet inte är helt så enkelt och gräver lite i bakgrundsmaterialet där du hittar följande plottar; 5

6 Föreslå hur modellen skulle kunna förbättras genom att skriva upp ett nytt förslag på en linjär regressionmodell att skatta, förklara vilka variabler som ingår och varför de ingår. I figurerna finns det tre saker att lägga märke till. 1. Histogrammet antyder att fördelningen av kvoten är skev, och tittar vi i spridningsdiagrammet så ser vi varför, sambandet verkar vara exponentiellt snarare än linjärt. 2. Nystartade respektive äldre företag verkar ha olika stark exponentiell utveckling. 3. Startpunkten för nystartade respektive äldre företag verkar vara olika (dvs om vi extrapolerar till 0 antal genomsnittligt anställda). Av dessa skäl torde modellen log(y) = β 0 + β 1 x 1 + β 2 d 1 + β 3 x 1 d 1 + ε { 1 om nystartat passa bättre, där d 1 =. 0 om äldre d. (4 poäng) Följande linjära regressionmodell är skattad baserad på 5 års månadsdata. y t = β 0 + β 1 x 1,t + β 2 x 2,t + β 3 x 3,t + e I plotten ses den skattade autokorrelationsfunktion (ACF) för residualerna. 6

7 Du misstänker att residualerna är autokorrelerade. Testa därför hypotesen H 0 : φ = 0 mot H 1 : φ > 0 med ett lämpligt test på α =.05 signifikansnivå. Vi gör ett Durbin-Watson test utifrån givna hypoteser. Antag signifikansnivå α =.05 (enda som är given i tabellen). För K=3 variabler har vi i tabellen för 60 observationer d L = 1.48 och d U = Läser av skattat autokorrelation r 1.6 i figuren. Vi utnyttjar approximation d obs = 2 (1 r 1 ) =.8. Förkasta således nollhypotesen om ingen autokorrelation. Uppgift 5 (13 poäng) Två variabler X t och Y t kan båda antas vara genererade från samma typ av Wienerprocess N(δt, σ 2 t), där driften δ =.05, variansen σ 2 = 4, och tiden t mäts i dagar. a. (3 poäng) Vad är sannolikheten att X t ökat med minst 1 efter en dag? Vi har E[X 1 ] = δ t =.05 1 =.05, V [X 1 ] = 4 1 = 4. Då blir P (X 1 > 1) = P ( X > ) = P (Z >.475) = = 1 P (Z <.475) = om vi interpolerar i tabellen mellan.47 och.48 dvs ca 31.7 % sannolikhet. (1 P (Z <.47)) + (1 P (Z <.48)) 2 = =

8 b. (3 poäng) Vilken fördelning följer X t + X t? Vi har E[X t + X t ] = E[2X t ] = 2 E[X t ] =.10t, och V [2X t ] = 2 2 V [X t ] = 4 4 t = 16t. dvs N(2δt, 4σ 2 t) c. (3 poäng) Vilken fördelning följer X t + Y t om korrelationen ρ X,Y =.4? Vi har E[X t + Y t ] = E[2X t ] = 2 E[X t ] =.10t, V [X t + Y t ] = V [X t ] + V [Y t ] + 2Cov[X t, Y t ] = = V [X t ] + V [Y t ] + 2ρ V [X t ] V [Y t ] = ( ) t = 11.2t. dvs N(2 δ t, 11.2 t). d. (4 poäng) Vad är sannolikheten att X t + Y t ökat med minst 1 efter en halv dag, om korrelationen ρ X,Y =.4? Kalla W t = X t + Y t Notera att t =.5 Vi har då E[W.5 ] =.10.5 =.05, V [W.5 ] = = 5.6. Då blir P (W.5 > 1) = P 1 P (Z <.40) = =.3446 dvs ca 34 % sannolikhet. ( W > ) = = P (Z >.4014) Uppgift 6 (6 poäng) En undersökning studerar risken att ett aktiebolag lägger ner sin verksamhet i Sverige om en majoritet av aktierna i företaget ägs av utländska juridiska personer (utlandsägda företag), och jämför med risken att det läggs ner om en majoritet av aktierna i företaget ägs av svenska juridiska personer (svenskägda företag). Undersökningen, som omfattar 425 företag, redovisar följande tabell. Företaget är utlandsägt Företaget är svenskägt Företaget har lagts ner Företaget har ej lagts ner

9 a) Hur stor är risken att ett företag läggs ner helt oavsett om det är svenskägt eller utlandsägt? (1 poäng) 150/425 = 6/ dvs ca 35 %. b) I logistisk regression modelleras logaritmen av oddset för den intressanta händelsen som en linjär funktion. Hur stor är oddskvoten, dvs oddset att ett företag läggs ner om det är utlandsägt dividerat med oddset att ett företag läggs ner om det är svenskägt? (2 poäng) 25/25 125/250 = 2 dvs 2 gånger högre odds om det är utländskt än svenskt c) Följande logistiska regressionsmodell anpassas till data i tabellen: eβ 0+β 1 x π(x) = 1 + e β 0+β 1 x { 1 om företaget är svenskägt där x = 0 om företaget är utlandsägt. så att π(x) = P (Y = 1 X = x) är sannolikheten att ett slumpvis utvalt företag med värdet x läggs ner. Hur tolkas koefficienten β 1 i den logistiska modellen? (3 poäng) Förväntad förändring av logaritmerad oddskvot för händelse y (dvs nedläggning), vid förändring av en enhet x (dvs om vi byter till svenskt (x=1) från utlandsägt (x=0)). 9

The effect of a reduced mortgage interest deduction. Pardis Ghadrdan och Samuel Hultqvist

The effect of a reduced mortgage interest deduction. Pardis Ghadrdan och Samuel Hultqvist Kandidatuppsats Statistiska institutionen Bachelor thesis, Department of Statistics Nr 2014:17 Effekten av borttaget ränteavdrag The effect of a reduced mortgage interest deduction Pardis Ghadrdan och

Läs mer

Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats. Blanknings påverkan på volatiliteten

Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats. Blanknings påverkan på volatiliteten Ekonomihögskolan HT 2010 Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats Blanknings påverkan på volatiliteten Handledare: Erik Norrman Skriven av: Magnus Lantz Sammanfattning Titel: Blanknings påverkan

Läs mer

Penningpolitiska förväntningar

Penningpolitiska förväntningar NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala Universitet Uppsats fortsättningskurs C Författare: Arash Bigloo och Lars Björn Handledare: Per Engström Vårterminen 2007 Penningpolitiska förväntningar en empirisk

Läs mer

Rapport ESV:s nya prognosmetod för bolagsskatten

Rapport ESV:s nya prognosmetod för bolagsskatten Rapport ESV:s nya prognosmetod för bolagsskatten ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner

Läs mer

Stokastisk Modellering av Finansiella Tidsserier

Stokastisk Modellering av Finansiella Tidsserier Stokastisk Modellering av Finansiella Tidsserier -en kvantitativ studie av högfrekvenshandel Kandidatarbete inom civilingenjörsutbildningen vid Chalmers Niklas Andersson Karl Berg Johanna Juhl Institutionen

Läs mer

Spelmarknaden Ett test av effektiviteten på den svenska spelmarknaden

Spelmarknaden Ett test av effektiviteten på den svenska spelmarknaden NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsats Fortsättningskurs C Författare: Handledare: Lennart Berg VT 2005 Spelmarknaden Ett test av effektiviteten på den svenska spelmarknaden Ett test av effektiviteten

Läs mer

a) Bestäm sannolikheten att en slumpmässigt vald komponent är defekt.

a) Bestäm sannolikheten att en slumpmässigt vald komponent är defekt. Tentamen i Matematisk statistik, S0001M, del 1, 007-10-30 1. En viss typ av komponenter tillverkas av en maskin A med sannolikheten 60 % och av en maskin B med sannolikheten 40 %. För de komponenter som

Läs mer

Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher

Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher KANDIDATUPPSATS Hösten 2013 Statistiska institutionen Uppsala Antal hörnor i Premier League-matcher En modell för att uppskatta antalet hörnor i fotbollsmatcher Handledare: Rolf Larsson Författare: Erik

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Påverkande faktorer på Large capbolags skuldsättningsgrad

Påverkande faktorer på Large capbolags skuldsättningsgrad Örebro Universitet Handelshögskolan Företagsekonomi C, Uppsats Handledare: Dan Johansson Examinator: Conny Johanzon HT 2014 Påverkande faktorer på Large capbolags skuldsättningsgrad Sara Andersson 931014

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf

PÅ UPPDRAG AV REV. 12-0 01-30. Ulf ULF GRANDIN, INSTITUTIONEN FÖR MILJÖANALYS, SLUU PÅ UPPDRAG AV SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY REV. 12-0 03-01-13 01-30 Dataanalys och hypotesprövning förr statistikanvändare Ulf Grandin 2 Förord

Läs mer

En slumpmässig vandring eller genomsnittlig återgång:

En slumpmässig vandring eller genomsnittlig återgång: Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi C - Finansiering VT 2014 En slumpmässig vandring eller genomsnittlig återgång: - Råder förutsägbarhet på

Läs mer

Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap

Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap Matematisk statistik Stockholms universitet Analys av köpviljan avseende försäkring med logistisk regression och bootstrap Anna Sandler Examensarbete 2007:11 Postadress: Matematisk statistik Matematiska

Läs mer

Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen?

Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen? Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats FEKK01 HT 2009 Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen? Handledare: Måns Kjelsson Författare:

Läs mer

Prognos av framtida inkomster hos CSN:s låntagare

Prognos av framtida inkomster hos CSN:s låntagare Prognos av framtida inkomster hos CSN:s låntagare En jämförande regressionsanalys mellan flera regressionsmetoder vid vänstertrunkerad data Qun Wang Ali-Reza Rezaie Student VT-2011 Examensarbete, 15 hp

Läs mer

Det är bara att låna och köpa

Det är bara att låna och köpa Lunds universitet Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats 2014-05-28 Handledare: Erik Norrman Det är bara att låna och köpa Välkommen på visning till ränteavdraget och bostadspriser Adam Strandh

Läs mer

Kreditvärdering och konjunkturcykeln: kan konkurser prognosticeras?

Kreditvärdering och konjunkturcykeln: kan konkurser prognosticeras? Kreditvärdering och konjunkturcykeln: kan konkurser prognosticeras? AV TOR JACOBSON OCH JESPER LINDÉ Verksamma vid forskningsavdelningen Kreditvärderingsföretag har en betydelsefull uppgift att fylla på

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

JMG. En introduktion till logistisk regressionsanalys. Arbetsrapport nr 62. Johannes Bjerling Jonas Ohlsson

JMG. En introduktion till logistisk regressionsanalys. Arbetsrapport nr 62. Johannes Bjerling Jonas Ohlsson Arbetsrapport nr 62 En introduktion till logistisk regressionsanalys Johannes Bjerling Jonas Ohlsson JMG Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Arbetsrapport nr. 62 En introduktion till

Läs mer

Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning?

Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning? www.svensktnaringsliv.se MAJ 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Värde i välfärden Finns det något samband mellan kvalitet, kostnader och bemanning?

Läs mer

Bolåneräntor i Sverige

Bolåneräntor i Sverige DEGREE PROJECT, IN APPLIED MATHEMATICS AND INDUSTRIAL ECONOMICS, FIRST LEVEL STOCKHOLM, SWEDEN 2014 Bolåneräntor i Sverige EN ANALYS AV INDIVIDUELLA RÄNTOR MED MULTIPEL LINJÄR REGRESSION ANDRÉ BERGLUND,

Läs mer

Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm

Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm Fem år med husläkarsystemet inom Vårdval Stockholm Del 2: Tillgänglighet och konsumtionsmönster Cecilia Dahlgren Hilja Brorsson Sofia Sveréus Clas Rehnberg Institutionen för lärande, informatik, management

Läs mer

Hur påverkar Nordpool det svenska elpriset?

Hur påverkar Nordpool det svenska elpriset? Uppsala Universitet Nationalekonomiska Institutionen HT 07 Examensarbete C Författare: Sebastian Johansson Handledare: Andreas Westermark Hur påverkar Nordpool det svenska elpriset? En empirisk studie

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

EN ÖKANDE BOLÅNEMARGINAL En redogörelse för penningpolitikens inverkan på bostadsmarknaden

EN ÖKANDE BOLÅNEMARGINAL En redogörelse för penningpolitikens inverkan på bostadsmarknaden HANDELSHÖGSKOLAN vid Göteborgs universitet Nationalekonomiska institutionen EN ÖKANDE BOLÅNEMARGINAL En redogörelse för penningpolitikens inverkan på bostadsmarknaden Kandidatuppsats Economics, Project

Läs mer

Del I DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal pekar pilen på? Svar: (1/0/0)

Del I DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA. Namn:... Klass/Grupp:... 1. Vilket tal pekar pilen på? Svar: (1/0/0) DIGITALA VERKTYG ÄR INTE TILLÅTNA Namn:... Klass/Grupp:... Del I 1. Vilket tal pekar pilen på? 30 31 32 33 34 Svar: (1/0/0) 2. Du åker buss kvart i sju från Motala busstation. Hur dags beräknas du vara

Läs mer

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 Anvisningar Provtid Hjälpmedel Provmaterialet Provet Poäng och betygsgränser NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS C HÖSTEN 2009 240 minuter för Del I och Del II tillsammans. Vi rekommenderar att du använder

Läs mer

Aktierekommendationer som investeringsmetod

Aktierekommendationer som investeringsmetod Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2010 Aktierekommendationer som investeringsmetod Handledare: Erik Norrman Författare: Emil Nerme 8307274137 Martin Svensson 8704223596 Sammanfattning

Läs mer

Effektivitet på marknaden

Effektivitet på marknaden Kandidatuppsats Vårterminen 2007 Handledare: Rickard Olsson Författare: Lina Elfridsson Ida Eliasson Effektivitet på marknaden - en studie av den svenska aktiemarknadens effektivitet vid publicering av

Läs mer

Kreditmarknadens påverkan på småhuspriser - En tidsserieanalys med makroekonomiska variabler

Kreditmarknadens påverkan på småhuspriser - En tidsserieanalys med makroekonomiska variabler Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 266 Kreditmarknadens påverkan på småhuspriser - En tidsserieanalys med makroekonomiska variabler

Läs mer