Bilaga 2: Förklaringar och beräkningar. Miljökonsekvensbeskrivning för Nävlinge vindbrukspark i Hässleholms kommun 11 September 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2: Förklaringar och beräkningar. Miljökonsekvensbeskrivning för Nävlinge vindbrukspark i Hässleholms kommun 11 September 2013"

Transkript

1 Bilaga 2: Förklaringar och beräkningar Miljökonsekvensbeskrivning för Nävlinge vindbrukspark i Hässleholms kommun 11 September 2013

2 Bilaga 2 - Beräkningar och förklaringar Fotomontage Fotomontagen har utförts med WindPRO och alla fotomontage i MKB:n är tagna med Canon EOS 500D digital systemkamera med 32 mm brännvid, motsvarande 52 mm brännvidd i analog kamera. Vindkraftverkens upplevda storlek påverkas inte bara av kamerans brännvidd, utan även av hur bilderna beskärs eller sammanfogas för att bilda panoramabilder. Genom dessa åtgärder påverkas synfältet och vindkraftverkens relativa storlek på bilden. HS Kraft AB har strävat efter att ta fram ett brett utbud av fotomontage med olika breda synfält. Fotopunkt Beskrivning X Y Z 1 Hässleholmsgården Ignaberga gamla kyrka ,7 3 Sinclairsholm ,7 4 Vinslöv ,5 5 Norregård ,9 6 Nävlinge kyrka ,8 7 Närliggande hus ,7 8 Nävlinge missionskyrkan ,3 9 Gulemosse vid husen ,2 10 Gulemosse vid bäcken ,4 11 Rammen hus till höger ,8 12 Nävlinge utmed vägen ,2 13 Adseke ,5 14 Sandåkra svartemossen ,3 15 Sandåkra avfart ,9 16 Väg ,6 17 Hovdala slott Härket Hovdala slott rastplats ,1 19 Hovdala slott parkering ,4 20 Trädhuset Guldkusten ,2 Tabell 1: Fotopunkter som använts vid framtagande av fotomontage.. Samtliga fotopunkter är registrerade med en GPS-mottagare. Fotografierna har importerats i datorprogrammet WindPRO som vid kalibrering av bilderna automatiskt placerar ut vindkraftverken och beräknar deras storlek. Detta är inget som HS Kraft AB själva påverkar. Dock har HS Kraft AB av naturliga skäl osynliggjort de delar av verken som hamnar bakom horisonten, krön, växtlighet eller byggnader. Koordinaterna för fotopunkterna som använts ges i tabell 1 för koordinatsystemet SWEREF 99 TM. Beräkningsmetoder för ljudpåverkan Det finns olika modeller för att beräkna ljudimission från vindkraftverk. De två vanligast förekommande i Sverige är Naturvårdsverkets modell för beräkning av ljudutbredning, samt beräkningsmodellen Nord Naturvårdsverkets modell som har tagits fram i samarbete med Boverket har länge varit standarden för beräkningar vid planering av vindkraft och är också den modell som tidigt inarbetats i datorprogrammet Wind- PRO. Modellen har fått ett brett stöd eftersom den trots sin enkelhet kan ge relativt goda beräkningar av den upplevda ljudpåverkan. Modellen utgår huvudsakligen från indata i form av källjud, topografi och vindförhållanden. Även markens råhetsklass/råhetslängd anges i modellen, vilket är ett mått på markens förmåga att dämpa ljudutbredningen. Modellen fångar på ett bra sätt ljudutbredningen i stort, men är mindre bra på att fånga lokala variationer på grund av lokalt extrem topografi, atmosfäriska förhållanden, tätare vegetation eller byggnader. Dessa variationer är emellertid i allmänhet små. På grund av att beräkningsmodellen är relativt grov finns det också en viss grad av osäkerhet i resultaten. Av denna anledning ger beräkningsmodellen i regel något konservativa resultat. Nord2000 är en beräkningsmodell som är gemensamt framtagen av de nordiska länderna för att beräkna ljudutbredning med inverkan av vind, temperatur, markegenskaper och skärmning. Olika vindhastighets- och temperaturgradienter kan väljas, tillsammans med atmosfäriska uppgifter såsom lufttryck och luftfuktighet. Nord2000 är lämplig för beräkning av ljudutbredning över kuperad terräng då den tar hänsyn till varierande 2

3 topografi samt även för ljudutbredning över vatten då vattenytans akustiska egenskaper kan anges. Validering av beräkningsmodellen för ljudutbredning har gjorts av Delta i Danmark och resultaten visar att ljudutbredningsdämpningen beräknad med Nord2000 vid olika frekvenser har bättre överensstämmelse med uppmätt dämpning än beräknat med Naturvårdsverkets beräkningsmodell för externt industribuller. Beräkningsmodellen är mer komplex och ger en större noggrannhet än beräkningar än den modell som Naturvårdsverket tagit fram tillsammans med Boverket. Oavsett hur man beräknar (det finns olika metoder: tyska, danska, äldre svenska etc.) får man liknande resultat: bostäder som ligger nära 40 db(a) med den ena beräkningen ligger nära 40 db(a) även med andra beräkningar de tiondelars variation som föreligger mellan de olika beräkningsmetoderna är betydligt mindre än de marginaler som för aktuellt projekt finns till begränsningsvärdet 40 dba(a), även om alla vindkraftverken körs på full effekt. Ingångsvärden och antaganden För att göra ljudberäkningen krävs det vissa ingångsvärden i programvaran som gör simuleringarna. Framtagna ljudberäkningar bygger på atmosfärsiaka antaganden enligt standarden International Standard Atmosphere (ISA). Antaganden om råhetslängd, vindhastighet och vindriktning baseras på Naturvårdsverkets rapport Eftersom ljudberäkningar avseende lågfrekvent ljud ställs mot Socialstyrelsens riktlinjer för lågfrekvent ljud inomhus måste även en fasaddämpning antas för dessa. Framtagna beräkningar baseras på bästa tillgängliga underlag i form av en dansk studie om ljudisolering av bostäder, se bilaga 3 till denna MKB. Antagen fasaddämpning överträffas enligt studien i % av alla danska bostäder. En motsvarande studie för svenska bostäder hade varit ett ännu bättre underlag för beräkningarna eftersom svenska bostäder i allmänhet är bättre isolerade än danska. Ljudberäkningar Beräkningar av ljudpåverkan har utgått från ett så kallat worst case - scenario som ger den högsta tänkbara ljudpåverkan vid närliggande bostäder. Beräkningarna utgår från att det alltid blåser 8 meter per sekund på 10 meters höjd, vilket har visat sig vara den mest avslöjande vindhastigheten. Vindhastigheten vid navhöjd överstiger då i regel 11 m/s varvid vindkraftverken uppnått full effekt, samtidigt som det inte brusar tillräckligt mycket i vegetation, byggnader och annat för att dölja vindkraftverkens ljudpåverkan. Ett andra antagande som beräkningarna utgår från är att det alltid blåser från alla håll samtidigt, vilket naturligtvis är en fysikalisk omöjlighet. Eftersom ljudpåverkan blir högre nedströms från vindkraftverken innebär detta att ljudpåverkan blir väsentligt lägre i verkligheten i jämförelse med beräkningarna. Idag finns det verktyg för att ta fram beräkningar som bygger på ett mer realistiskt förhållande med alternativa vindriktningar, dessa har inte använts för aktuella ljudberäkningar. En tredje faktor som gör att ljudpåverkan i beräkningarna är något konservativa är att ingen hänsyn har tagits den dämpande effekten av lokalt tätare vegetation, byggnader eller liknande. Denna dämpande effekt bortses från eftersom utbredningen av träd, buskar m.m. varierar från år till år, vilket betyder att förutsättningarna ständigt förändras. För att beräkningarna ska ha en lång livslängd och hög grad av säkerhet är det därför säkrast att inte alltför detaljerat kartlägga föränderlig miljö. HS Kraft AB utgår alltid från de källjudsnivåer som garanteras av tillverkaren av aktuella vindkraftverk och dessa behöver naturligtvis ha en säkerhetsmarginal i sina garanterade ljudnivåer. Detta har en stor betydelse och innebär att ljudpåverkan i allmänhet är lägre än vad som beräknats. För många vindkraftverk kan källjudsnivåerna i själva verket vara en eller ett par decibel lägre än vad som anges. HS Kraft AB är mycket noga med att kvalitetssäkra vårt val av vindkraftverk och samarbetar endast med seriösa aktörer på marknaden. I tidigare domar (exempelvis Mark- och miljööverdomstolens avgörande i Mål nr M ) har det fastställts att vindbruksanläggningar ska prövas mot begränsningsvärdet 40 db(a) och att erforderliga marginaler för beräkningsosäkerheter fås genom möjlighet till modning (ljudreducering). Samtliga vindkraftverk vid Tolseröd-Borrestad är, trots en maximal ljudnivå på 39 db(a) vid bostad, helt oreglerade i samtliga ljudberäkningar. 3

4 Det finns således mycket goda förutsättningar för verksamhetsutövaren att ljudreducera anläggningen vid behov. Sammantaget innebär den sammanvägda effekten av alla ovanstående faktorer att förväntad ljudimmission rymmer betydande säkerhetsmarginaler. Samtidigt kan man inte undvika att varierande atmosfäriska förhållanden kan leda till varierande ljudimmission. Boverket rekommenderar därför ett värde som inte får varaktigt överskridas inte ett gränsvärde som aldrig får överskridas. Situationen beskrivs i Naturvårdsverkets Ljud från vindkraftverk (2001, sid 11 12): På hög höjd över mark är vindhastigheten tämligen konstant över stora höjdintervall. Nära marken bromsas vinden upp av markens skrovlighet. Vid ljudutbredning nedströms vindkraftverket, dvs. i medvind, adderas vindhastigheten till ljudvågens normala utbredningshastighet, och ljudvågorna får en ljudutbredningshastighet som ökar med höjden över marken. Detta medför att ljudvågorna tenderar att böjas ner mot marken. Marken får i detta fall bara en liten inverkan på ljudutbredningen. Uppströms vindkraftverken blir förhållandena de omvända, dvs. ljudvågorna tenderar att böjas uppåt. Ljudvågorna träffar markytan med en flack infallsvinkel vilket resulterar i en markdämpning. Ljudnivån blir därför lägre uppströms än nedströms. I vissa fall kan ljudnivån uppströms bli väldigt låg, på grund av att en ljudskugga bildas. Mätningar och beräkningar av ljudnivå vid vindkraftverk utförs normalt endast för medvindsfallet. Vid motvind blir beräkningsosäkerheten betydligt större, speciellt på stora avstånd. Mätresultat varierar betydligt mera mellan olika mättillfällen vid motvind än vid medvind. I de fall då en vindriktning är förhärskande och en bostad ligger uppströms vindkraftverket kan hänsyn tas till detta. Högsta förekommande momentana ljudnivåer redovisas inte eftersom detta kan skapa oklarheter vid jämförelse med begränsningsvärdet 40 db(a) ekvivalent ljudnivå. De momentana ljuden varierar vid normal drift med ett par decibel kring 40 db(a). Större variationer kan i undantagsfall påträffas hos vindkraftverk med skador på maskinhus eller rotorblad. Sådana fel upptäcks normalt snabbt och åtgärdas av verksamhetsutövaren. Tolkning av ljudberäkningar I Sverige är tillståndsprocesserna för vindbruk i ofta mycket långa, vilket innebär att ljud- och skuggberäkningar i regel tas fram flera år före det att en faktisk upphandling av vindkraftverken sker. Precis som för andra projektörer är det därför svårt för HS Kraft AB att veta exakt vilken modell som kommer att bli aktuell i händelse av en faktisk etablering. Det är inte ovanligt att nya, förbättrade modeller har kommit ut på marknaden under själva tillståndsprocessen, samtidigt som ökad kunskap genom till exempel längre vindmätningsserier ibland förändrar förutsättningarna för upphandlingen. HS Kraft AB fäster stort värde vid att ta fram och presentera realistiska och trovärdiga beräkningar i samband med planering av vindkraft. Beräkningarna är förstås ett viktigt underlag såväl för prövningen som för andra berörda, men även för HS Krafts egen projektutformning. Vi har inget intresse av att anpassa designen av våra parker efter beräkningar som vi själva inte tror på, eftersom vi en dag hoppas kunna resa vindkraftverken och driva parken såsom ansökningshandlingarna anger och som tillståndet medger. Om vi har för snäva marginaler i beräkningarna så kan vi tvingas ställa ner effekten på vindkraftverken mer än beräknat, vilket ger en lägre energiproduktion och en sämre investering. Investeringar i vindbruk är mycket kapitalintensiva och det skulle innebära en alltför stor risk för oss om hela projektet riskerade att falla på en dåligt genomförd ljudberäkning. Det är därför viktigt att en vindbrukspark enligt föreslagen utformning kan etableras på platsen och innehålla de begränsningsvärden som gäller för vindbruk. HS Kraft AB vill samtidigt poängtera betydelsen av att val av modell ibland ändras från det att ansökningshandlingarna tas fram tills det att upphandling sker. På HS Kraft AB är vi därför angelägna om att vi inför etablering själva ska presentera nya beräkningar med vald modell som visar att begränsningsvärden för ljudpåverkan kan innehållas. På detta vis tar HS Kraft AB och inte de närboende hela risken för att ljudberäkningarna i ansökningshandlingarna eventuellt skulle varit för optimistiska. 4

5 Källjud Frågan uppkommer ibland varför man vid beräkning av ljudnivåer vid störningskänsliga platser väljer den ena eller andra källjudsnivån. Dagens vindkraftverk har källjud på mellan 100 och kanske 107 db(a) enligt tillverkarnas uppgifter. Dessa uppgifter är väl dokumenterade, antingen via uppmätningar eller via tillverkarens egna beräkningar. Dessa uppgifter från tillverkaren brukar hållas för konservativt tilltagna eftersom leverantören av vindkraftverk gör sig ansvarig för vindkraftverkets driftegenskaper. Varför väljer då projektören ett visst källjud? Ska inte en anläggning kunna köras fullt ut utan några nedskruvningar av produktionen? Frågorna är relevanta och saken har en förklaring. På marknaden finns det en rad olika modeller av vindkraftverk, men likväl är alla modellerna förberedda för att kunna användas i olika sammanhang och på platser med väldigt olika krav från omgivningen i fjällen, till havs och på den skånska slätten. Det är rimligt att tillverkaren tar fram en produkt som kan passas in i ett landskap där människor arbetar och bor utan att dessa utsätts för oacceptabla störningar. Samtidigt är de flesta modeller även förberedda för avlägsna placeringar långt från bebodda trakter där det inte finns några egentliga krav vad gäller begränsning av ljudnivåer. Detta innebär att de flesta modeller går att driva med relativt högt källjud, kanske uppemot dB(A). Det handlar om en justering av rotorbladen som ger lite extra effekt på marginalen utan någon hänsyn till ljudnivån. I bebodda trakter skulle dessa nivåer innebära att man tvingas begränsa upphandlingen till modeller som endast har möjligheten att drivas upp till kanske dB(A). Flertalet vindkraftverk är dock konstruerade för att med god ekonomi drivas från ca 100dB(A) och uppåt detta med särskilda möjligheter till anpassning till vad som gäller för en specifik placering. Man har alltså tagit fram en teknik som med mycket litet produktionsbortfall tillåter reglering inom ett stort intervall. Ytterligare nedskruvning däremot innebär i allmänhet att man passerar en tröskel som ger ett kraftigare produktionsbortfall. Detta innebär att HS Kraft AB ibland har olika källjudsnivåer i beräkningarna för enskilda vindkraftverk detta för att markera att särskild hänsyn behöver tas till vissa platser. Man kan förvisso välja att genomgående använda en lägsta gemensam nivå för samtliga vindkraftverk, även om man i realiteten kommer att kunna hantera driften med lite högre källjudnivå. Man markerar därmed att driftekonomin mycket väl tål att man håller den lägre nivån om det skulle krävas. Dock kan man gå miste om den önskade nyssnämnda markeringen av var det kan behövas särskild hänsyn under driften. Sammanfattningsvis kan det konstateras att HS Kraft väljer källjudsnivåer väl inom de gränser som med bibehållen god ekonomi kan innehållas av de på marknaden förekommande vindkraftverkmodellerna. I beräkningarna finns sådana marginaler att ytterligare möjligheter finns att sänka källjudet om det skulle behövas. Uppföljningsprogram för ljudpåverkan För att kontrollera att ljudnivåerna inte överskrids i praktiken behövs det ofta genomföras faktiska ljudmätningar på plats. HS Kraft AB förespråkar att sådana verkställs, förslagsvis genom närfältsmätningar eftersom dessa är mest säkra och minst känsliga för påverkan av olika väderförhållanden. Kontroll bör ske senast 12 månader efter det vindkraftverken tagits i drift. Fortsatt kontroll bör sedan ske en gång vart femte år eller om verksamheten förändras på ett sådant sätt som kan medföra ökade bullernivåer. Bullermätning ska ske enligt Elforsk rapport 98:24 eller motsvarande uppdaterade anvisningar. Vindkraftverkens driftsmode registreras och loggas tillsammans med en rad andra uppgifter kontinuerligt under driften, även under själva kontrollmätningarna. Tillsynsmyndigheten kan därför säkerställa att mätningarna utförts med korrekta driftsmoder genom att granska data från anläggningen under tidpunkten för dessa. Åtgärder i händelse av störande ljud Om störning påvisas som påkallar en närmare utredning vilken visar att det rekommenderade värdet 40 db(a) stadigvarande överskrids genom verksamheten på ett sätt som inte kan accepteras vidtas åtgärder. En första åtgärd är att utreda om vindkraftverkets ljudavgivning är abnorm på grund av fel i vindkraftverket. Om olägenheter av ljudimmission från 5

6 vindkraftverkets drift fastställs kan driften åtgärdas på ett sådant sätt att störningen upphör. Samtliga aktuella leverantörer på den svenska marknaden har sådana tekniska lösningar som kan aktiveras för den planerade anläggningen. Den mest välkända åtgärden i händelse av störande ljud är att ställa ner vindkraftverken i en lägre mode. Detta innebär att vindkraftverkens drift regleras så att ljudpåverkan minskar, i allmänhet genom att varvtalet på vindkraftverkens rotor justeras. Ett annat metod är att pitcha rotorbladen, vilket innebär att dessa vinklas för att åstadkomma luftströmmar med lägre turbulens och mindre ljudemission. Den normala pitchningen är kalibrerad för att ge optimal energiproduktion med acceptabla ljudnivåer, varför även ljudoptimering genom pitchning medför att energiproduktionen minskar. På senare tid har det utvecklats mer sofistikerade system för att reglera ljudpåverkan. Ett sådant är sector management, även kallat sektoriell styrning. Sector management innebär att olika vindkraftverk modas, pitchas eller kanske till och med stängs av helt beroende på vilken vindhastighet och vindriktning som råder. På detta vis behövs vindkraftverken endast regleras när förutsättningarna så kräver, vilket höjer energiproduktionen. Genom sector management finns även ekonomiska förutsättningar att reglera vindkraftverken hårdare när det väl behövs, eftersom det som sagt inte behöver ske hela tiden. Skuggberäkningar För beräkningen av effekter av rörliga skuggor har vedertagna metoder använts. Rent generellt har som nämnts ovan ett antagande använts om störningskänslig horisontell yta vid varje bostadshus om 5x5 meter på 2 meters höjd, motsvarande en tänkt uteplats, om inte förhållandena i dagsläget är närmare kända. Detta har gjorts även om vegetation skymmer eller andra förhållande kan inverka mildrande. Syftet är att med beräkningen belysa vilka bostäder som främst kan bli aktuella för planering av skuggurkoppling när driften ska igångsättas. Tidigare var det mer eller mindre vedertaget att utgå från en vertikal fönsteryta om 1x1 m. Många anläggningar drivs idag med tillstånd utifrån en sådan beräkning. I något fall har ett överklagande nått miljödomstolen och då har man hänvisat till Boverkets rekommendation. Därmed har det tagits fasta på en störningskänslig plats motsvarande den intensivt använda delen av tomten. Sådan exercis med ytor ger naturligtvis upphov till nya diskussioner om vad som är rätt. Det är lugnande att konstatera att det inte gör någon dramatisk skillnad i beräkningen om man ändrar ytan. Ett exempel ger följande variationer: Beräkningarna som presenteras i denna miljökonsekvensbeskrivning utgår från ett så kallat worst case -scenario. Ingen hänsyn har tagits till att det under stora delar av året är mulet, att vegetation eller byggnader kan maskera skuggorna, att rotorbladen inte alltid roterar eller att rotorn på varje verk inte alltid är vänd mot varje enskild bostad samtidigt. Ytterligare en aspekt som inte beaktats men som reducerar problematiken är att vinden ofta är svag under de förhållanden som främst förorsakar skuggkast på långt håll vilket ger en långsammare eller ingen rotation Det kanske enskilt mest konservativa antagandet i beräkningarna är att det inte antas finnas någon gräns för på vilket avstånd skuggorna är påtagliga. I själva verket är skuggorna på en kilometers avstånd så pass diffusa att störningarna minskar avsevärt. Vingen på ett rotorblad är maximalt fem meter bred och skuggorna från så pass smala föremål är i största allmänhet svåra att urskilja på dessa avstånd. Eftersom samtliga bostäder ligger minst en kilometer bort från närmaste vindkraftverk blir 6

7 den faktiska skuggstörningaen därför betydligt mindre än vad som kan tyckas utifrån beräkningarna. Avsikten är alltså att med de här presenterade beräkningarna redovisa ett beslutsunderlag inför kommande planläggning av skuggurkopplingen under drift. Eftersom det inte ligger någon meteorologisk information bakom beräkningsresultaten (värsta tänkbara scenario: alltid klart väder m.m.) har ingen mätstation använts vid beräkningarna. Detta är den mest konservativa beräkningsmetoden. Åtgärder i händelse av störande skuggor Skador och olägenheter av störande skuggor mot exempelvis uteplatser eller fönster får inte förorsakas av driften. Störande skuggor kan enkelt och utan nämnvärd produktionsförlust åtgärdas direkt genom redigering av inställningar i vindkraftverkets fjärrmanövrering. Vanligtvis utförs detta av serviceansvarig för anläggningen. Uttryck som används i databladet SHADOW Main Result Maximum distance for influence Anger det beräkningsområde som valts. På stort avstånd gör bl. a. atmosfäriska störningar att skuggeffektens betydelse minskar. Inget längsta avstånd har angetts, även om skuggeffekten i regel blivit så diffus att den knappt märks över 1 km avstånd. Beräkningar är således restriktiva. Minimum sun height over horizon for influence Man bortser vanligen från skuggeffekter för solstånd mindre än 3 grader över horisonten på grund av växtlighet, bebyggelse och det atmosfärsskikt som ljuset ska tränga igenom och som uppkommer på slät mark Day step for calculation Anger tidsavsnitt för beräkningen Time step for calculation Anger tidsavsnitt för beräkningen De beräknade tiderna är av värsta fallet -karaktär med följande förutsättningar: > Solen skiner från soluppgång till solnedgång > Vinden riktar alltid rotorn maximalt exponerad mot bostaden > Vindkraftverkets rotor är ständigt i rörelse I övrigt anges platsens koordinater för varje vindkraftverk och varje bostad med värden X och Y höjdkoordinaten Z används vid nivåskillnader av betydelse för skuggspridningen. Maximal uteffekt från generatorn, rotordiameter och navhöjd anges även. RPM Anger maximalt rotorvarvtal. Shadow Receptor-Input Anger indata för skuggreceptorerna vid bostäderna. En bokstav som återfinns på kartan, någon beteckning, samt koordinater enligt ovan. Tidigare har man i all-mänhet använt en skuggmottagande yta motsvarande ett vertikalt fönster om 1 m2 på 1 m höjd. Om ingen uteplats är känd används 5x5 meter. I de fall trädgårdar-na har inspekterats okulärt används rimliga mått som förefaller vara rimliga för bedömningen om vilken yta som kan betraktas som intensivt använd. I föreliggan-de fall används Boverkets rekommendation om störningskänslig plats. Beräkningsresultatet är självfallet avhängigt ytans storlek men inte i så stor omfattning att skillnaden mellan 1x1m och 5x5 meter eller större påverkar bilden. De bostäder som har höga siffror vid stor yta har höga siffror även vid små ytor - det är belägen-heten i förhållande till vindkraftverken som är avgörande. Degrees from south Anger hur skuggmottagaren är riktad den ska normalt vändas mot vindkraftverket om inte aktuella förhållanden motiverar annat. Här har alla riktats mot vind-kraftverken. Slope of window 7

8 En uppgift som normalt förutsätter skuggmottagare som motsvarar fönster därmed kan hänsyn tas till takfönster som kan luta. Om skuggpåverkan sker uteslu-tande vintertid används en horisontell fönsteryta eftersom intensivt brukad uteplats därmed inte är aktuell. Tar man hänsyn till uteplats får man ange aktuell hori-sontell yta motsvarande intensivt brukad uteplats. Mass-/Volymsberäkning Förklaring av databladet SHADOW Calendar, graphical Här visas grafiskt för varje skuggmottagare, bostad hur skuggorna enligt beräkningen uppträder under året. Inom linjerna, som anger dygnets ljusa timmar, kan skuggor uppträda. Det rör sig här om astronomiskt maximala skuggeffekten som förutsätter ovannämnda värsta fallet -situation. Här ska man även notera att särskilt vintertid har vi låga värden på antalet normalsoltimmar. Det här materialet är främst att betrakta som ett underlag inför planeringen av skuggurkopplingen regleringen av störande skuggor till nivåer under de rekommenderade 8 timmar om året om året. Fig 1: Modell för beräkning av massor till vägarbeten Under denna rubrik presenteras hur beräkningen av volymerna som bedöms behövas för markarbeten har gått till. Beräkningarna utgår från en den modell av vägkonstruktionen som ges av figur 1. Modellen presenterar ett tvärsnitt av vägen och ger tillsammans med erfordrade vägsträckor den totala volymen av bärlager, förstärkningslager och terassmaterial som behövs. De väglängder och uppställningsytor som förväntas behövas presenteras i tabell 2. Vägsträckningarna som ligger bakom beräkningarna presenteras i figur 2. Utgående från resultaten i tabell 1 kan det totala behovet av material för vägarbeten och uppställningsytor enkelt summeras. Givet ett antagande om lastbilarnas kapacitet följer även en uppskattning av antalet lastbilslass som krävs för arbetet. Resultaten presenteras i tabell 3. 8

9 Ny väg Väglängd meter Vägbredd 4,5 meter Tjocklek fyll/terassmaterial 0,1 meter Tjocklek ,45 meter Tjocklek ,15 meter Total volym fyll/terassmaterial 1845 m³ Total volym ,5 m³ Total volym ,5 m³ Förstärkning av befintliga vägar Väglängd meter Vägbredd 4,5 meter Tjocklek fyll/terassmaterial 0 meter Tjocklek ,45 meter Tjocklek ,15 meter Total volym fyll/terassmaterial 0 m³ Total volym ,5 m³ Total volym ,5 m³ Uppställningsytor Antal vindkraftverk 20 st Uppstänningsyta per vindkraftverk 1200 m² Total uppställningsyta m² Tjocklek fyll/terassmaterial 0,1 meter Tjocklek ,5 meter Tjocklek ,15 meter Total volym fyll/terassmaterial 2400 m³ Total volym m³ Total volym m³ Total volym Total volym fyll/terassmaterial 4245 m³ Total volym m³ Total volym m³ Antal m³ per lastbilslass uppskattas till 8 m³ Antal lastbilslass fyll/terassmaterial 531 st Antal lastbilslass st Antal lastbilslass st Totalt antal lastbilslass 5991 st Tabell 3: Summering av resultaten från tabell 1 samt uppskattning av antalet lastbilslass som krävs för anläggningsarbetet. B04 A01 A02 A03 A04 B km A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 Fig 2: Karta över vägsträckningarna som ligger bakom beräkningarna. B01 A14 A15 B02 A17 A18 B03 Teckenförklaring Nävlinge vbp Bef tillfartsvägar ± Ex nya tillfartsvägar Tabell 2: Uppskattade väglängder och uppställningaytor med erfordrade volymer. 9

10 HS Kraft AB Tel: Frihamnsallén MALMÖ Org.nr HS Kraft AB 2013

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag Beräkningsmetoder och förklaringar Utredning om lågfrekvent ljud Beräkningsresultat

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

Nyhetsbrev 9. Vitberget

Nyhetsbrev 9. Vitberget Välkomna att ta del av Vindkrafts nionde nyhetsbrev för planerad vindkraftanläggning. Via nyhetsbrev informerar Vindkraft närboende och övriga om projekt. Länsstyrelsen har nu påbörjat handläggningen av

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft 1 Referenser för ÅF och Martin Almgren ÅF mer än 100 år. 4000 konsulter. Inom vindkraftområdet arbetar ÅF med det mesta ÅF-Ingemansson 52 års erfarenhet

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Hultema vindkraftpark, Motala Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: VKS

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Gabrielsbergets vindkraftpark - kontrollprogram med avseende på fåglar Kontrollprogrammet kommer att behandla habitatförluster och störningar för häckande fåglar samt påverkan på flyttande fåglar. Nedan

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Fotomontage. Vindparkens slutgiltiga layout är ännu inte fastställd.

Fotomontage. Vindparkens slutgiltiga layout är ännu inte fastställd. Fotomontage Vindparkens slutgiltiga layout är ännu inte fastställd. Detta fotomontage grundar sig på ett exempel med 34 st vindkraftverk vars totalhöjd uppgår till 210 meter. Fotopunkter Bilderna till

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Vägtrafikbuller i Ljungskile, Uddevalla kommun

Vägtrafikbuller i Ljungskile, Uddevalla kommun Vägtrafikbuller i Ljungskile, Uddevalla kommun Mikael Ögren Akustiker Göteborg den 30 augusti 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

Läs mer

Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 120. Ljud från vindkraftverk - hörbarhet i kuperad och flack terräng

Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 120. Ljud från vindkraftverk - hörbarhet i kuperad och flack terräng Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 2 Ljud från vindkraftverk - hörbarhet i kuperad och flack terräng [Noise from wind turbines - audibility in hilly and flat terrain] Eja Pedersen, bitr. forskare

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Buller Information till

Läs mer

E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun

E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun Handläggare Elis Johansson Tel +46 10-5058422 Mobil +46 70-1847422 Fax +46 31-7747474 elis.johansson@afconsult.com RAPPORT 1 (26) Datum Camilla Ramusson E.On. Vind Sverige AB Carl Gustafs väg 1 205 99

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat PM 1 (6) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 (0)10 505 60 24 Mobil +46 (0)70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum NV Nordisk Vindkraft AB Johan Roger Lilla Bommen 1 411 04

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Bilaga 2 Synlighetszoner

Bilaga 2 Synlighetszoner Bilaga 2 Synlighetszoner Länsstyrelsen påpekade i sin begäran om kompletteringar att tabellen i avsnitt 8.4 är föråldrad (se tabell 2 nedan), och inte ger stöd för den slutsats sökanden drar. Att tabellen

Läs mer

PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK. WSP Environmental 2013-06-07

PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK. WSP Environmental 2013-06-07 PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK WSP Environmental 2013-06-07 Medverkande WSP Environmental Ansvarig: Utredare och text: Figurer & illustrationer: Göteborg & Malmö Christian Peterson, 010-722 72 43, Christian.Peterson@WSPGroup.se

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST 2006-11-20 Upprättad av: Lisa Granå Granskad av: Tommy Zetterling RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24. Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10

Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24. Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10 RAPPORT B 1 (16) Handläggare Paul Appelqvist Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24 Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10 Mästargatan 5 paul.appelqvist@afconsult.com

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö

DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-03-07 meddelad i Växjö Mål nr M 4224-13 KLAGANDE Niklas Josefsson Göstorp 8 571 94 Nässjö MOTPART 1. Bixia ProWin AB Box 1510 581 15 Linköping Ombud:

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Mätning och beräkning av buller utomhus

Mätning och beräkning av buller utomhus Specialister på byggakustik och omgivningsbuller Mätning och beräkning av buller utomhus Vi hjälper er när ni har behov av att hantera buller utomhus, både vad gäller beräkningar och mätningar men även

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 RAPPORT 597135 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 Exark Arkitekter AB perry.ohlsson@afconsult.com Hans Jönsson Terrassgatan

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Ljud från vindkraftverk BOVERKET ENERGIMYNDIGHETEN NATURVÅRDSVERKET. dec 2001 Rapport 6241

Ljud från vindkraftverk BOVERKET ENERGIMYNDIGHETEN NATURVÅRDSVERKET. dec 2001 Rapport 6241 BOVERKET ENERGIMYNDIGHETEN NATURVÅRDSVERKET dec 2001 Rapport 6241 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln www.miljobokhandeln.com Pappersutskrift

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk

Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk Regional satsning på småskalig vindkraft i sydöstra Sverige inom Nätverk för vindbruk Energimyndigheten Intelligent Energy Europe start 2008-12, avslut 2011-03 Småskalig vindkraft Genomförande - Kalmar

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

DOM 2013-01-24 Stockholm

DOM 2013-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-01-24 Stockholm Mål nr M 8236-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-31 i mål nr M 5012-11, se bilaga

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Projektering av fasadåtgärder

Projektering av fasadåtgärder Bilaga 12 Projektering av fasadåtgärder Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Henrik Naglitsch Sweco 2015-02-18 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Möllstorps läge, Öland

Möllstorps läge, Öland Projektrapport Möllstorps läge, Öland Trafikbullerutredning Projekt: 60-02280 Rapport 60-02280-04052400 Antal sidor: 3 Bilagor: A01-A03 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2004-05-24 Ingemansson

Läs mer