Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner"

Transkript

1 Author Paul Appelqvist Phone Mobile Date Project ID Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner 1 Bakgrund Statkraft SCA Vind II AB har enligt beslut förelagts av Länsstyrelsen i Västernorrland samt Länsstyrelsen i Jämtlands län att utföra kontroll av buller enligt villkor 9, bullervillkor vid bygg- och återställningstiden, i bolagets tillstånd för vindpark Ögonfägnaden samt vindpark Björkhöjden. Besluten om föreläggande har diarienummer och är daterat för Länsstyrelsen i Västernorrlands län och diarienummer respektive daterat för Länsstyrelsen i Jämtlands län. Enligt beslutet ska kontrollen vara redovisad senast ÅF har uppdragits av bolaget att ta fram förslag på mätprogram samt att utföra kontrollen enligt detta. 2 Beslut om kontroll av buller enligt villkor 9 Enligt besluten om föreläggande daterat med diarienummer och med diarienummer respektive ska kontrollen av buller under bygg- och återställningstiden utföras enligt nedan taget från beslutet i Västernorrlands län. Enligt beslutet ska således kontrollen utföras genom ljudimmissionsmätning vid två bostäder per vindpark. Kontrollpunkter ska godkännas av tillsynsmyndigheten. Ingen mätmetod finns anvisad. Vi noterar att datumet är angivet till 2015 vilket antas vara fel och istället ska vara Villkor Villkor Ögonfägnaden ÅF, Frösundaleden 2, SE Stockholm, Sweden Tel , VAT nr SE Förslag på mätprogram buller under byggtiden docx Page 1 (5)

2 3.2 Villkor Björkhöjden 4 Förslag på mätprogram enligt beslut 4.1 Mätmetod När det gäller villkor för byggbuller syftar sådana villkor normalt till kontroll av arbetsmoment under byggtiden, t.ex. anläggningsmaskiner. I detta fall har ÅF, genom bolagets redovisning av kontakt med Länsstyrelsen, förstått att det är ljud från vindkraftverken som primärt ska kontrolleras. Mätmetoden för byggbuller som normalt används lämpar sig inte för kontroll av ljud från vindkraft. Det primära skälet till detta är att det normalt ska blåsa mellan 1-3 m/s, på 10 m höjd, enligt mätmetoden för byggbuller. Vid kontroll av ljud från vindkraft ska det normalt blåsa mellan 6-10 m/s enligt mätmetoden för ljudimmission från vindkraft Elforsk 98:24. På förekommen anledning föreslås därvid att mätningarna utförs enligt Elforsk 98:24 om tillsynsmyndigheten ej anvisar annan mätmetod eller andra arbetsmoment som ska uppmätas. Utöver kontrollen av ljudimmission görs mätning av ljudemission enligt IEC vid ett vindkraftverk i varje vindpark. Detta för att kunna verifiera ljudimmissionsnivåer vid aktuella bostäder genom ljudimmissionsberäkning, samt även kontrollera ljudimmissionsnivåer vid samtliga närliggande bostäder. 4.2 Mätförfarande Ljudimmission Bolaget planerar att utföra långtidsmätningar av ljudimmission från vindparkerna både under byggtiden samt under driftfasen. Mätningarna planeras att starta efter årsskiftet. Således föreslås att indikativa ljudimmissionsmätningar utförs i detta skede i kombination med närfältsmätning och ljudimmissionsberäkning för att klargöra att villkor 9 innehålls, vilket är målet med kontrollen. Med indikativt menas att alla mätförutsättningar enligt mätmetoden Elforsk 98:24 ej behöver vara uppfyllda, t.ex. gällande vindriktning, då det i annat fall krävs fyra separata mättillfällen för att medvindsförhållande ska uppnås. Detta då mätpunkterna som valts ligger i fyra olika vindriktningar från vindparkerna. I hänseende till den korta tidsram som angivits i beslutet är detta också rimligt, i annat fall krävs fyra tillfällen då det blåser 6-10 m/s (på 10 m höjd) i rätt vindriktning mot de fyra mätpunkterna under väldigt begränsad tidperiod. Enligt ÅF:s erfarenhet är det mindre troligt att sådana förhållanden inträffar under en så kort tidsram som en månad, ÅF har i extrema fall fått vänta över ett år på rätt vindförutsättningar vid vindparker. Syftet med de långtidsmätningar som planeras är att just få med flera meteorologiska förhållanden under en längre tid för kontroll mot villkor. Enligt ÅF:s förslag utförs således mätningarna under tidsperiod dag, kväll och natt enligt villkor 9 för vindriktning motsvararande medvind (vindriktning ±45 relativt vindparken enligt mätmetoden) för en av fyra utvalda mätpunkter. Mätningarna utförs under en dag (dag, kväll och natt enligt villkoret) med en mätperiod om 30 minuter per mätpunkt och tidsperiod, således Förslag på mätprogram buller under byggtiden docx Page 2 (5)

3 timme och 30 minuter sammantaget de tre tidsperioderna per mätpunkt. Mätningen utförs enligt mätmetod Elforsk 98:24 och Metod B. Enligt Metod B görs ingen avstängning av vindparken för mätning av bakgrundsljud utan endast totalljud uppmäts. Resultatet redovisas förenklat som uppmätt ekvivalent ljudtrycksnivå i enminutsperioder relativt vindhastighet vid vindparken, framräknad från elektrisk produktion vid närmaste vindkraftverk i enlighet med mätmetoden. Utifrån regression i enlighet med mätmetoden tas den ekvivalenta ljudtrycksnivån (ljudimmissionen) vid 8 m/s fram (om lägre vindhastigheter varit rådande vid mätningen t.ex. 6 m/s jämförs uppmätt ljudtrycksnivå vid denna vindhastighet med villkoret) och jämförs mot riktvärden enligt villkor 9 för respektive tidsperiod. Ingen vind på 10 m höjd mäts vid mätpunkterna. Redovisning görs i PM där uppmätt ljudimmission även jämförs mot beräknad ljudimmission enligt nedan Ljudemission och ljudimmissionsberäkning Utöver ljudimmissionsmätningen utförs mätning av ljudemission vid ett vindkraftverk per vindpark i enlighet med mätmetoden IEC Både totalljud och bakgrundsljud uppmäts. Totalljudet mäts med några av de närmsta vindkraftverken avstängda för att få lägre bakgrundsljud vid det aktuella verket. Bakgrundsljudet mäts då även det aktuella verket stängs av. Mätpersonalen gör en bedömning på plats vilka vindkraftverk som ska stängas av vid mätningen samt på vilket vindkraftverk mätning ska utföras. Mätningen utförs under en halvtimme med vindkraftverket i drift samt en halv timme med vindkraftverket avstängd. Redovisning görs förenklat i PM. Syftet med ljudemissionsmätningen är att fastställa en indikativ ljudeffektnivå för vindkraftverken för att kunna beräkna förväntade ljudimmission vid samtliga bostäder runt vindparkerna. Då det är stora avstånd till mätpunkterna är det troligt att det är svårt att mäta upp ljudimmission från enbart vindkraftverken genom ljudimmissionmätning. Det är därav viktigt för kontroll mot villkor att även utföra en ljudimmissionsberäkning baserat på närfältsmätning. Enligt dom i MÖD, dom i mål nr M , är närfältsmätning och ljudimmissionsberäkning tillräckligt för att fastställa om villkor rörande ljud från vindkraft innehålls. Detta ligger även i linje med den kontroll av vindkraftljud i vindparkernas kontrollplaner vilka det hänvisas till i beslutet. Ljudimmissionsberäkningarna utförs med den nordiska beräkningsmodellen Nord2000 vilken även använts i de beräkningar som ligger till grund för vindparkernas tillstånd. Naturvårdsverket rekommenderar denna beräkningsmetod för detaljerade ljudimmissionsberäkningar. 4.3 Mätpunkter Mätpunkter har fastställts i samråd med bolaget utifrån de klagomål som kommit in till bolaget. Föreslagna mätpunkter redovisas tabell 1 samt i kartbilder i avsnitt Mätpunkt Beräkningspunkt X Y Mätpunkt 1 DN Mätpunkt 2 W Mätpunkt Mätpunkt 4 AP Förslag på mätprogram buller under byggtiden docx Page 3 (5)

4 4.3.1 Mätpunkter Björkhöjden Mätpunkter Ögonfägnaden Förslag på mätprogram buller under byggtiden docx Page 4 (5)

5 5 Kommentarer Det är viktigt att Länsstyrelsen i båda länen är medvetna om att man tagit beslut om mätningar som kräver vissa meteorologiska förhållanden. Således är det också viktigt att påpeka att varken ÅF eller bolaget kan garantera att mätningarna kan utföras inom utsatt tid om dessa förhållanden ej inträffar. Bolaget har också planerat ett omfattande mätprogram genom långtidsmätning som syftar på att få en detaljerad bild av ljudimmissionen från de båda vindparkerna, både under byggtiden och under driftfasen. 6 Slutsats Utifrån föreslaget mätprogram bedömer ÅF att en kontroll mot villkor 9 kan utföras inom kortare tidsram men ändå med bra noggrannhet p.g.a. föreslaget upplägg med ljudimmissionsmätning i kombination med ljudemissionsmätning och ljudimmissionsberäkning. ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer Stockholm Granskad av Paul Appelqvist Martin Almgren Förslag på mätprogram buller under byggtiden docx Page 5 (5)

Ljud, buller vad är det?

Ljud, buller vad är det? Ljud, buller vad är det? Senaste forskning och redovisning Wind Turbine Noise 2011 Martin Almgren, ÅF Almgren 2012 02 07 1 Ljud 2 Almgren 2012 02 07 Ljud Ljud är ett fysikaliskt fenomen som vi kan uppfatta

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Ljusne-Vallvik. Sammanställning Samråd 2012-08-22. Vindkraftpark. September 2012

Ljusne-Vallvik. Sammanställning Samråd 2012-08-22. Vindkraftpark. September 2012 Vindkraftpark Ljusne-Vallvik Sammanställning Samråd 2012-08-22 September 2012 SAMKRAFT AB Box 975, 801 33 Gävle Besöksadress Nobelvägen 2, 802 67 Gävle info@samkraft.se www.samkraft.se Innehållsförteckning

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder

Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Metodbeskrivning för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Metod för effektivisering av för effektivisering av hastighetsnedsättande insatser och åtgärder Den metod som vi arbetat

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

DOM 2011-11-23 Stockholm

DOM 2011-11-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 2011-11-23 Stockholm Mål nr M 847-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda Som en del av projektet Rural Res skall ett antal platsers lämplighet för etablering av småskalig vindkraft studeras.

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

Arbetsrapport 2012:1. Effektiv köhantering. - exemplet bostadstillägg

Arbetsrapport 2012:1. Effektiv köhantering. - exemplet bostadstillägg Arbetsrapport 2012:1 Effektiv köhantering - exemplet bostadstillägg 2(39) 3(39) Förord Föreliggande arbetsrapport redovisar underlagsanalyser till rapporten 2012:3, Handläggning av bostadstillägg Hanteringen

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer. God ljudmiljö. mer än bara frihet från buller

Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer. God ljudmiljö. mer än bara frihet från buller Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer God ljudmiljö mer än bara frihet från buller rapport 5709 maj 2007 God ljudmiljö mer än bara frihet från buller NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

PILOTPROJEKT VINDKRAFT VIND- OCH PRODUKTIONSANALYS FÖR SÖDRA SVERIGE

PILOTPROJEKT VINDKRAFT VIND- OCH PRODUKTIONSANALYS FÖR SÖDRA SVERIGE PILOTPROJEKT VINDKRAFT VIND- OCH PRODUKTIONSANALYS FÖR SÖDRA SVERIGE 2012-03-30 SLUTRAPPORT Arise Windpower AB INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 5 1.1 Metod och utförande... 5 1.2 Erfarenheter och Slutsatser...

Läs mer

Ekonomisk ytanalys för vindkraft

Ekonomisk ytanalys för vindkraft Centrum för VindkraftsInformation Ekonomisk ytanalys för vindkraft - om sambanden mellan vindkraftverks avstånd till kust, höjd över mark, inbördes avstånd och vindkraftverkens produktion/markanspråk Medelvind

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Tillsyn av kameraövervakning över

Tillsyn av kameraövervakning över Tillsyn av kameraövervakning över gallerior/köpcentrum och dess verksamheter 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER... 2 GENOMFÖRANDE AV NATIONELL TILLSYN... 2 VAL AV TILLSYNSOBJEKT...

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning Rapport nummer: 2013-018 r01.2 Datum: rev 2013-03-06 Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning L:\2013\2013-018 MS Hammarby Smedby 1_146, BIV Stockholmshammaren AB\Rapporter\2013-018 r01.2.docx Sandbergska

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 8344-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL RAPPORT Uppdrag: 260898, Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration

Läs mer