Datum Projekt ID Analys långtidsljudmätningar vindpark Björkhöjden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum Projekt ID Analys långtidsljudmätningar vindpark Björkhöjden"

Transkript

1 Handläggare Jens Fredriksson Telefon Mobiltelefon Datum Projekt ID Mottagare Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Analys långtidsljudmätningar vindpark Björkhöjden 1 Bakgrund Statkraft SCA Vind II AB (SSVAB) har enligt beslut förelagts av Länsstyrelsen i Västernorrland samt Länsstyrelsen i Jämtland att utföra kontroll av ljud enligt villkor 14, bullervillkor efter det att vindkraftverken tagits i drift, i bolagets tillstånd för vindpark Ögonfägnaden. ÅF har tagit fram ett förslag på mätprogram för kontroll av ljud samt egenkontroll, redovisat i ÅFs PM PM01 Förslag på mätprogram ljud under drift samt långtidsmätning ( ). I PM:et redovisas förslag på genomförande av mätningar uppdelat i två delar; dels övervakade mätningar utifrån krav från myndigheter på kontroll mot gällande riktvärden samt en del med egenkontroll i form av långtidsmätningar. Detta PM innehåller en delredovisning av de långtidsmätningar som pågår vid två vindkraftverk i parken samt utomhus vid två bostadshus. Detta är den andra redovisningen av uppmätta ljudnivåer från de oövervakade långtidsmätningarna och sträcker sig över perioden till och med Mätningarna syftar främst till att ge en indikation över ljudnivåerna på respektive mätplats. Detaljerade övervakade mätningar, för huvudsaklig kontroll mot bullervillkor, kommer utföras i ett senare skede. Bland annat kommer ackrediterade ljudemissionsmätningar att utföras. Därutöver kommer en mer detaljerad analys av långtidsmätningarna utföras. I syfte att kontrollera rapporterade störningar, som en del av bolagets egenkontroll, jämförs också uppmätta ljudnivåer samt driftförhållanden i vindparken med störningsrapporter inrapporterade via bolagets hemsida. 2 Mätupplägg långtidsmätning av ljud Syftet med långtidsmätningarna är att ge en utförligare bild av ljudutbredningen från de båda vindparkerna och att möjliggöra kontinuerlig uppföljning av inrapporterade störningar. Två mätsystem har installerats för kontinuerlig loggning av ljudimmission utomhus vid två bostäder. Mätningarna genomförs utifrån mätmetoden Elforsk 98:24 (1) som fasadmätningar där mikrofonen placeras på en standardiserad mätplatta på byggnadens fasad i riktning mot vindparken. Ytterligare två mätsystem har installerats för kontinuerlig loggning av ljudemission vid två verk. Mätningarna genomförs utifrån mätmetoden IEC (2) med undantaget att mikrofonen placeras på ett stativ istället för en mätplatta på marken. De fyra mätpunkterna redovisas i korthet nedan samt i figur 1. ÅF, Frösundaleden 2, SE Stockholm, Sweden Tel , VAT nr SE PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 1 (32)

2 Mätpunkt 1 Rensjön (DN=35 dba), ljudimmission Mätpunkt 2 Hocksjön (BP=38 dba), ljudimmission Mätpunkt 3 Verk A04, ljudemission Mätpunkt 4 Verk C19, ljudemission Bokstaven angiven inom parentes refererar till beräkningspunkt i tidigare genomförda beräkningar inlämnade till myndigheten under år Beräknad ekvivalent ljudnivå för mätpunkten anges också. Figur 1. Översikt över immissionsmätpunkter (röda punkter) kring vindkraftpark Björkhöjden samt emissionsmätpunkter (blå prickar) vid vindkraftverk. 2.1 Mätpunkt 1 Rensjön (DN), ljudimmission Mätpunkten är belägen vid Rensjön, nordost om vindpark Björkhöjden. En bild på mätplatsen samt i riktning mot vindparken redovisas i bild 1 och 2 nedan. Beräknad ekvivalent ljudnivå i mätpunkten med från leverantören garanterad ljudeffektnivå är 35 dba PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 2 (32)

3 Bild 1. Bild på mätplatsen (Rensjön) där mikrofonen är monterad på en mätplatta med ett halvsfäriskt vindskydd över. Bild 2. Bild tagen från mätplatsen (Rensjön) i riktning mot vindparken. Som framgår av bild 1 ovan så är mikrofonen monterad dikt an på en platta, monterad på fasad till ett bostadshus på fastigheten. Uppmätta ljudnivåer har korrigerats till PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 3 (32)

4 frifältsvärden (-6 db korrektion för fasadreflektion, i enlighet med mätstandarden). Mikrofonen är försedd med vindskydd för att minska störningen av vindinducerat brus i mikrofonmembranet. Ljudnivåerna har även korrigerats för inverkan av vindskyddet. Mätpunkten har fr.o.m flyttats från byggnaden som syns i bild 1 till baksidan på den stora byggnaden till vänster i bild 2, se bild 3 för den nya mätplatsen. På så sätt reduceras störningar från vägen plus all den numera tjocka vegetationen kring mikrofonen. Den ny platsen är ca 100 m närmare vindkraftparken och har fri sikt mot vindkraftverken, se bild 4. Bild 3. Bild på ny mätplats (Rensjön) där mikrofonen är monterad på en mätplatta med ett halvsfäriskt vindskydd över PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 4 (32)

5 Bild 4. Bild tagen från den nya mätplatsen (Rensjön) i riktning mot vindparken. Ingen korrigering har gjorts för bakgrundsljud och redovisade nivåer är således ett mått på det totala ljudet vid mätplatsen. Övriga ljudkällor som identifierats i närområdet är primärt trafik på den närliggande vägen. Utöver det förekommer vindinducerat brus i träd och andra naturliga ljudkällor. Bostaden är ej permanent bebodd men vissa störningar från mänsklig aktivitet på tomten, samt från närliggande fastigheter, kan förekomma. 2.2 Mätpunkt 2 Hocksjön (BP), ljudimmission Mätpunkten Hocksjön är belägen vid sjön Västvattnet, öst om vindpark Björkhöjden. En bild på mätplatsen samt i riktning mot vindparken redovisas i bild 5 och 6 nedan PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 5 (32)

6 Bild 5. Bild på mätplatsen (Hocksjön) där mikrofonen är monterad på en mätplatta med ett halvsfäriskt vindskydd över. Bild 6. Bild tagen från mätplatsen (Hocksjön) i riktning mot norra delen av vindparken PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 6 (32)

7 Som framgår av bild 5 ovan så är mikrofonen monterad dikt an på en platta, monterad på bostadshusets fasad. Uppmätta ljudnivåer har korrigerats till frifältsvärden (-6 db) korrektion för fasadreflektion, i enlighet med mätstandarden). Mikrofonen är försedd med vindskydd för att minska störningen av vindinducerat brus i mikrofonmembranet. Ljudnivåerna har även korrigerats för inverkan av vindskyddet. Mätpunkten har fr.o.m flyttats från huvudbyggnaden som syns i bild 5 till intilliggande dass se bild 7. Flytten görs i första hand av praktiska skäl då ombyggnad av hus ska påbörjas men även med anledning av de störningar från fågelbordet intill mikrofonen. Den nya platsen är ca 20 m till vänster om dåvarande position och har fri sikt mot parken och mer öppen vegetation, se bild 8. Bild 7. Bild på ny mätplats (Hocksjön) där mikrofonen är monterad på en mätplatta med ett halvsfäriskt vindskydd över PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 7 (32)

8 Bild 8. Bild tagen från mätplatsen (Hocksjön) i riktning mot norra delen av vindparken. Ingen korrigering har gjorts för bakgrundsljud och redovisade nivåer är således ett mått på det totala ljudet vid mätplatsen. Övriga ljudkällor som identifierats i närområdet är primärt vindinducerat brus i träd och andra naturliga ljudkällor. Bostaden är ej permanent bebodd utan är en sommarstuga men vissa störningar från mänsklig aktivitet på tomten kan förekomma. Störningar från fåglar är vanligt förekommande vilket förhöjer de redovisade ljudnivåerna. 2.3 Mätpunkt 3 Verk A04, ljudemission Mätningen vid verk A04, i nordöstra änden av parken, utförs utifrån mätmetoden IEC med undantaget att mikrofonen placeras på ett stativ istället för en mätplatta på marken. En bild från mätpunkten i redovisas i bild 9 nedan PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 8 (32)

9 Bild 9. Bild på mikrofon på stativ i riktning mot verk A04. Mikrofonen är placerad på ett 3 m högt stativ 220 m från rotorns mitt (nav). Mikrofonen är placerad på föryngringsyta med låga träd i närheten. 2.4 Mätpunkt 4 Verk C19, ljudemission Mätningen vid verk C19, i östra delen av parken, utförs utifrån mätmetoden IEC med undantaget att mikrofonen placeras på ett stativ istället för en mätplatta på marken PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 9 (32)

10 Bild 10. Bild tagen från verk C19 mot mikrofon på stativ (utmarkerad med röd ring). Mikrofonen är placerad på ett 3 m högt stativ 217 m från rotorns mitt (nav). Mikrofonen är placerad vid sidan om tillfartsväg till verket, med tätskog i närheten. Bild från mätplatsen saknas. 3 Resultat I detta avsnitt presenteras mätresultat från de fyra mätpunkterna. Detta är en första redovisning av uppmätta ljudnivåer från de oövervakade långtidsmätningarna och syftar främst till att ge en indikation över ljudnivåerna på respektive mätplats. Detaljerade övervakade mätningar, för huvudsaklig kontroll mot bullervillkor, kommer utföras i ett senare skede. Samtliga presenterade ljudnivåer i detta avsnitt är totala ljudnivåer och inga bakgrundsnivåer har uppmätts. Därav har ingen bakgrundskorrektion kunnat genomföras och presenterade nivåer utgör därför en övre gräns för vindkraftsljudet. Med övre gräns menas att vindkraftsljudet kan vara upp till den angivna nivån men är sannolikt lägre. Hur mycket lägre vindkraftsljudet är än de presenterade nivåerna beror på hur mycket bakgrundsljud som påverkat mätningarna. Enskilda mätvärden kan vara mycket påverkade av bakgrundsljud och aktivitet kring mätpositionen men generella trender bör kunna upptäckas om vindkraftsljudet är framträdande. Samtliga vindhastigheter presenterade i detta avsnitt avser vindhastigheten på 10 m höjd. Vindhastigheten har tagits fram utifrån uppmätt vindhastighet från angivet vindkraftverks navanemometer som sedan räknats om till 10 m höjd PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 10 (32)

11 3.1 Mätpunkt 1 Rensjön (DN), ljudimmission I detta avsnitt presenteras mätresultaten från mätpunkt 1 vid bostad Rensjön. Då mätpunkten flyttades under mätperioden, på grund av störningar, så har analysen delats upp för de två olika mätpunkterna. Mätpunkt 1A, se bild 1 och 2, utgör mätperioden till Mätpunkt 1B, se bild 3 och 4. utgör mätperioden till Nedan ges en översiktsbild över de två mätpositionerna. MP 1A MP 1B Vindpark Björkhöjden Bild 11. Mätpunkterna 1A och 1B utmärkta PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 11 (32)

12 Figur 2.1 Samtliga uppmätta ljudnivåer i mätpunkt 1A, då verk A04 varit i drift, relaterade till vindhastigheten (vid verk A04). Varje datapunkt utgör den ekvivalenta ljudnivån för en 10-minuter lång period. Gråa kryss markerar ljudnivån vid verk A04 (mätpunkt 3). Figur 2.2 Samtliga uppmätta ljudnivåer i mätpunkt 1B, då verk A04 varit i drift, relaterade till vindhastigheten (vid verk A04). Varje datapunkt utgör den ekvivalenta ljudnivån för en 10-minuter lång period. Gråa kryss markerar ljudnivån vid verk A04 (mätpunkt 3) PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 12 (32)

13 Figur 3.1 Uppmätta ljudnivåer i mätpunkt 1A relaterade till vindhastigheten vid verk A04. I denna figur presenteras endast de nivåer då det blåst från verket mot mätpunkten inom ±45, i enlighet med standarden (1). Då ljudnivån i mätpunkten påverkas av trafik på den närliggande vägen samt andra icke vindkraftsrelaterade störningar har alla mätperioder med en maximal momentan nivå på över 60 dba exkluderats från ovan presenterade nivåer. Gråa kryss markerar ljudnivån vid verk A04 (mätpunkt 3) PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 13 (32)

14 Figur 3.2 Uppmätta ljudnivåer i mätpunkt 1B relaterade till vindhastigheten vid verk A04. I denna figur presenteras endast de nivåer då det blåst från verket mot mätpunkten inom ±45, i enlighet med standarden (1). Då ljudnivån i mätpunkten påverkas av trafik på den närliggande vägen samt andra icke vindkraftsrelaterade störningar har alla mätperioder med en maximal momentan nivå på över 60 dba exkluderats från ovan presenterade nivåer. Gråa kryss markerar ljudnivån vid verk A04 (mätpunkt 3) PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 14 (32)

15 Figur 4.1 Exempel på ljudnivå spektrum vid olika vindhastigheter för mätpunkt 1A. Varje spektrum motsvarar en ekvivalent ljudnivå över ett antal 10-minutersperioder vid angiven vindhastighet. Figur 4.2 Exempel på ljudnivå spektrum vid olika vindhastigheter för mätpunkt 1B. Varje spektrum motsvarar en ekvivalent ljudnivå över ett antal 10-minutersperioder vid angiven vindhastighet. Kommentar: De filtrerade nivåerna i figur 3.1 (mätpunkt 1A) ligger över lag under 40 dba för vindhastigheter upp till ca 7 m/s (där vindkraftverken når sin högsta ljudnivå), uppmätta värden ökar dock mycket med ökad vindhastighet sannolikt på grund av PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 15 (32)

16 blåst i närliggande lövträd. Från 7-8 m/s och uppåt börjar sannolikt vindinducerat bakgrundsbrus (blåst i träd mm) att dominera nivåerna vid bostad. I ett försök att minska inverkan av vegetationsbrus så flyttades mikrofonen till en ny position (1B). I den nya positionen uppmättes den totala ljudnivån (inklusive bakgrundsljud) vid 7 m/s till ca dba. Inga nivåer vid högre vindhastigheter och rätt vindriktning har ännu uppmätts i den nya positionen. Den beräknade ljudnivån i båda mätpunkterna (som ligger relativt nära varandra) med garanterad ljudeffektnivå är 35 dba. Utifrån de redovisade frekvensspektrumen, se figur 4.1 och 4.2, noteras en genomgående förhöjning vid 80 Hz på ca 1-2 dba (ca 4-5 db linjärt) mot närliggande övre frekvensband. Notera att detta är medelvärdesbildade spektrum för ett antal 10- minuters perioder, i kortare tidsperioder kan nivån och nivåskillnaden vara både högre och lägre. En topp i ett frekvensband kan tyda på tonalt ljud. Enligt en översiktsmetod beskriven i standarden ISO (3) Appendix D är det sannolikt en ton om det i linjära tersbandsnivåer skiljer minst 15 db mellan närliggande frekvensband (i frekvenser mellan 25 Hz 125 Hz). I detta fall skiljer det som mest ca 4-5 db för det medelvärdesbildade spektrumet. Under den fortsatta kontrollen kommer en objektiv tonanalys utföras, då analyseras även kortare perioder. Toppen vid 4 khz härrör sannolikt från något ljud i närheten av bostaden då det ej går att se någon sådan förhöjning vid verken. 3.2 Mätpunkt 2 Hocksjön (BP), ljudimmission I detta avsnitt presenteras mätresultaten från mätpunkt 2 vid bostad Hocksjön. Då mätpunkten flyttades under mätperioden, på grund av praktiska skäl (och delvis störningar från fåglar), så har analysen delats upp för de två olika mätpunkterna. Mätpunkt 2A, se bild 5 och 6, utgör mätperioden till Mätpunkt 2B, se bild 7 och 8. utgör mätperioden till De två mätpunkterna ligger ca 50 m ifrån varandra och ljudnivån från vindkraftparken bedöms vara likvärdig PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 16 (32)

17 Figur 5.1 Samtliga uppmätta ljudnivåer i mätpunkt 1A, då verk A04 varit i drift, relaterade till vindhastigheten (vid verk C19). Varje datapunkt utgör den ekvivalenta ljudnivån för en 10-minuter lång period. Gråa kryss markerar ljudnivån vid verk C19 (mätpunkt 4). Figur 5.2 Samtliga uppmätta ljudnivåer i mätpunkt 1B, då verk A04 varit i drift, relaterade till vindhastigheten (vid verk C19). Varje datapunkt utgör den ekvivalenta ljudnivån för en 10-minuter lång period. Gråa kryss markerar ljudnivån vid verk C19 (mätpunkt 4) PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 17 (32)

18 Figur 6.1 Uppmätta ljudnivåer i mätpunkt 2A relaterade till vindhastigheten vid verk C19. I denna figur presenteras endast de nivåer då det blåst från verket mot mätpunkten inom ±45, i enlighet med standarden (1). Då ljudnivån i mätpunkten påverkas av trafik på den närliggande vägen samt andra icke vindkraftsrelaterade störningar har alla mätperioder med en maximal momentan nivå på över 60 dba exkluderats från ovan presenterade nivåer. Gråa kryss markerar ljudnivån vid verk C19 (mätpunkt 4). Figur 6.2 Uppmätta ljudnivåer i mätpunkt 2B relaterade till vindhastigheten vid verk C19. I denna figur presenteras endast de nivåer då det blåst från verket mot PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 18 (32)

19 mätpunkten inom ±45, i enlighet med standarden (1). Då ljudnivån i mätpunkten påverkas av trafik på den närliggande vägen samt andra icke vindkraftsrelaterade störningar har alla mätperioder med en maximal momentan nivå på över 60 dba exkluderats från ovan presenterade nivåer. Gråa kryss markerar ljudnivån vid verk C19 (mätpunkt 4). Figur 7.1 Exempel på ljudnivå spektrum vid olika vindhastigheter för mätpunkt 2A. Varje spektrum motsvarar en ekvivalent ljudnivå över ett antal 10-minutersperioder vid angiven vindhastighet. Figur 7.2 Exempel på ljudnivå spektrum vid olika vindhastigheter för mätpunkt 2B. Varje spektrum motsvarar en ekvivalent ljudnivå över ett antal 10-minutersperioder vid angiven vindhastighet PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 19 (32)

20 Kommentar: Utifrån redovisade nivåer i detta avsnitt syns ingen tydlig trend att ljudnivåerna vid bostaden (blå prickar) följer nivåerna från vindkraftverken (grå kryss) för mätposition A. Sannolikt är det vindinducerat bakgrundsbrus (blåst i träd mm) som dominerar nivåerna vid bostaden. Det finns även en oidentifierad störkälla, med momentana högfrekventa toppar som kan ha påverkat redovisade ljudnivåer. I den nya mätpostionen (B) finns heller ej någon tydlig trend mellan vindkraftsljudet och ljudet vid bostaden, men de uppmätta nivåerna är generellt något lägre, sannolikt på grund av mindre inverkan från blåst i träd och andra störningar. Den beräknade ljudnivån i mätpunkten med garanterad ljudeffektnivå är 38 dba, mätresultatet i position B ligger i samma härad eller något högre. Noterbart är att ingen bakgrundskorrektion har gjorts. Utifrån de redovisade frekvensspektrumen, se figur 10, noteras en genomgående svag förhöjning vid 80 Hz på ca 1-2 dba (ca 4-5 db linjärt) mot närliggande övre frekvensband. Notera att detta är medelvärdesbildade spektrum för ett antal 10- minuters perioder, i kortare tidsperioder kan nivån och nivåskillnaden vara både högre och lägre. En topp i ett frekvensband kan tyda på tonalt ljud. Enligt en översiktsmetod beskriven i standarden ISO (3) Appendix D är det sannolikt en ton om det i linjära tersbandsnivåer skiljer minst 15 db mellan närliggande frekvensband (i frekvenser mellan 25 Hz 125 Hz). I detta fall skiljer det som mest ca 4-5 db för det medelvärdesbildade spektrumet. Under den fortsatta kontrollen kommer en objektiv tonanalys utföras, då analyseras även kortare perioder. 3.3 Mätpunkt 3 Verk A04, ljudemission I detta avsnitt presenteras mätresultaten från mätpunkt 3 vid verk A04. Redovisade nivåer har uppmätts från och med till och med PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 20 (32)

21 Figur 8. Samtliga uppmätta ljudnivåer i mätpunkten, då verk A04 varit i drift, relaterade till vindhastigheten. Varje datapunkt utgör den ekvivalenta ljudnivån för en 10-minuter lång period. Figur 9. Uppmätta ljudnivåer i mätpunkten relaterade till vindhastigheten. I denna figur presenteras endast de nivåer då det blåst från verket mot mätpunkten inom ±15, i enlighet med standarden (1) PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 21 (32)

22 Tabell 1. Uppmätta totala ljudnivåer vid 4-8 m/s, beräknat utifrån polynom i figur 9. Vindhastighet [m/s] Totalnivå LAeq [db(a)] 42,9 46,4 48,9 50,2 50,8 Figur 10. Exempel på ljudnivå spektrum vid olika vindhastigheter. Varje spektrum motsvarar en ekvivalent ljudnivå över ett antal 10-minutersperioder vid angiven vindhastighet. Kommentar: Utifrån redovisade nivåer i detta avsnitt framgår att ljudnivån från verket ökar upp till ca 6-7 m/s. Vid 7-8 m/s (på 10 m höjd) så har verket nått full produktion och ökar därefter sannolikt inte i ljudnivå. Vid 9 m/s och uppåt så ökar den uppmätta ljudnivån vilket med största sannolikhet beror på störningar från vindinducerat brus orsakat av de kraftiga vindarna. Utifrån de redovisade frekvensspektrumen, se figur 10, noteras en genomgående förhöjning vid 80 Hz på ca 5 dba (ca 8-9 db linjärt) mot närliggande övre frekvensband. Notera att detta är medelvärdesbildade spektrum för ett antal 10- minuters perioder, i kortare tidsperioder kan nivån och nivåskillnaden vara både högre och lägre. Se exempel på detta i figur 14. En topp i ett frekvensband kan tyda på tonalt ljud. Enligt en översiktsmetod beskriven i standarden ISO (3) Appendix D är det sannolikt en ton om det i linjära tersbandsnivåer skiljer minst 15 db mellan närliggande frekvensband (i frekvenser mellan 25 Hz 125 Hz). I detta fall skiljer det som mest ca 9 db för det medelvärdesbildade spektrumet. Under den fortsatta kontrollen kommer en objektiv tonanalys utföras, då analyseras även kortare perioder PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 22 (32)

23 3.4 Mätpunkt 4 Verk C19, ljudemission I detta avsnitt presenteras mätresultaten från mätpunkt 4 vid verk C19. Redovisade nivåer har uppmätts från och med till och med Figur 11. Samtliga uppmätta ljudnivåer i mätpunkten, då verk C19 varit i drift, relaterade till vindhastigheten. Varje datapunkt utgör den ekvivalenta ljudnivån för en 10-minuter lång period. Figur 12. Uppmätta ljudnivåer i mätpunkten relaterade till vindhastigheten. I denna figur presenteras endast de nivåer då det blåst från verket mot mätpunkten inom ±15, i enlighet med standarden (1) PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 23 (32)

24 Tabell 2. Uppmätta totala ljudnivåer vid 6-7 m/s, beräknat utifrån polynom i figur 12. Vindhastighet [m/s] Totalnivå LAeq [db(a)] 43,3 45,6 49,4 Figur 13. Exempel på ljudnivå spektrum vid olika vindhastigheter. Varje spektrum motsvarar en ekvivalent ljudnivå över ett antal 10-minutersperioder vid angiven vindhastighet. Kommentar: Utifrån redovisade nivåer i detta avsnitt framgår att ljudnivån från verket ökar upp till ca 6-7 m/s. Vid 7-8 m/s (på 10 m höjd) så har verket nått full produktion och ökar därefter sannolikt inte i ljudnivå. Vid 8 m/s och uppåt så ökar den uppmätta ljudnivån vilket med största sannolikhet beror på störningar från vindinducerat brus orsakat av de kraftiga vindarna. Utifrån de redovisade frekvensspektrumen, se figur 10, noteras en genomgående förhöjning vid 80 Hz på ca 3 dba (ca 6-7 db linjärt) mot närliggande övre frekvensband. Notera att detta är medelvärdesbildade spektrum för ett antal 10- minuters perioder, i kortare tidsperioder kan nivån och nivåskillnaden vara både högre och lägre. Se exempel på detta i figur 15. En topp i ett frekvensband kan tyda på tonalt ljud. Enligt en översiktsmetod beskriven i standarden ISO (3) Appendix D är det sannolikt en ton om det i linjära tersbandsnivåer skiljer minst 15 db mellan närliggande frekvensband (i frekvenser mellan 25 Hz 125 Hz). I detta fall skiljer det som mest ca 6-7 db för det medelvärdesbildade spektrumet. Under den fortsatta kontrollen kommer en objektiv tonanalys utföras, då analyseras även kortare perioder. På grund av tekniska problem registrerades inga ljudnivåer i mätpunkten mellan kl 10:00 och kl 00: PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 24 (32)

25 4 Störningsrapporter Bolaget har på sin hemsida möjlighet för närboende att lämna synpunkter rörande ljudstörningar. I bilaga A01 Störningslogg redovisas samtliga rapporterade störningar med en kommentar om uppmätt ljud och driftförhållanden i vindparken. Under perioden till fanns ett antal störningar inrapporterade jämfört med tidigare redovisning där endast en störning inkommit. I figur 14 redovisas ett tillfälle då störning rapporterats angående lågfrekvent ljud i och omkring Lungsjön. Vid tillfället förelåg medvind från vindkraftverken mot mätpunkten vid Rensjön, SV vindar. En ekvivalent ljudnivå, utan korrigering för bakgrundsnivå, på 36 dba uppmättes kl. 21:00-21:10. Topparna vid 25 Hz och 80 Hz syns endast vid verk A04 och ej i någon av immissionspunkterna eller verk C19. Enligt översiktsmetoden beskriven i standarden ISO (3) Appendix D är det sannolikt inte en objektivt hörbar ton vid verk A04 då skillnaden mot kringliggande oktavband är under 15 db. Figur 14. Frekvensspektrum i 1/3-oktavband för störning kl. 21:00-21:10 vid mätpunkt verk A04 (röda staplar) samt Rensjön (blåa staplar). Observera att ingen korrektion med 6 db, fasadkorrektion för mätning på fasadplatta, gjorts för mätpunkt Näset. Produktion: 2382 kw, Navriktning: 229 (SV) Medvind mot mätpunkten, Vindhastighet navhöjd: 9,0 m/s. Ekvivalent ljudnivå vid Rensjön 36 dba. Topp vid 80 Hz samt vid 25 Hz vid verk A04 men ingen synlig topp vid Rensjön. Utifrån analys av de inrapporterade störningarna noteras att det som dominerar beskrivningarna är lågfrekvent ljud och ljud som kan höras inomhus. Av analysen framgår att det fortfarande finns lågfrekventa toppar vid vindkraftverken, trots att det inte kan ses tydligt vid immissionspunkterna för tidpunkter då störningar rapporterats. Det ska noteras att topparna varierar momentant upp och ner, modulerar, vilket kan öka hörbarheten kring ett maskerande ljud. Det lågfrekventa ljudet är under pågående utredning i samarbete med leverantören och bl.a. nya reglerinställningar har installerats på ett antal av vindkraftverken i vindpark Björkhöjden. Effekten av detta kommer följas upp i den fortsatta kontrollen både mot subjektiva störningsrapporter som objektiva mätningar PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 25 (32)

26 Baserat på de 11 analyserade störningsrapporterna kan fastställas att det inte finns stöd för att vindparkens villkor för ljud, ekvivalent ljudnivå 40 dba, överskrids vid tidpunkten för störning. 5 Sammanfattning Detta PM innehåller en delredovisning av de långtidsmätningar som pågår vid två vindkraftverk i vindpark Ögonfägnaden samt utomhus vid två bostadshus. Detta är den andra redovisningen av uppmätta ljudnivåer från de oövervakade långtidsmätningarna och sträcker sig över perioden till och med Mätningarna syftar främst till att ge en indikation över ljudnivåerna på respektive mätplats. Detaljerade övervakade mätningar, för huvudsaklig kontroll mot bullervillkor, kommer utföras i ett senare skede. Därutöver görs även en jämförelse över driftförhållanden och ljudnivåer för rapporterade störningar. Utifrån störningsrapporterna är det både det karaktäristiska vindkraftljudet samt lågfrekvent ljud, som kan höras in, som upplevs störande. Den ekvivalenta ljudnivån 40 dba innehålls för alla undersökta perioder med störning, det ska dock noteras att de redovisade nivåerna inte är korrigerade för bakgrundsljud varvid ljudnivån från enbart vindkraftverken troligtvis är lägre. Det kan finnas risk för tonalitet runt 80 Hz, i 1/3-oktavband, utifrån en förenklad bedömning av hörbara toner. Detta kommer utredas i detalj i den fortsatta mätningen genom objektiv analys enligt (3). Mätresultaten från långtidsmätningen presenterade i denna rapport indikerar att gällande riktvärde 40 dba innehålls vid mätpunkt 1 Rensjön (bostad). I mätposition A påverkades nivåerna kraftigt av vindbrus och annat bakgrundsbuller men i den nya mätpositionen (B) var ljudnivåerna generellt under 40 dba vid 7 m/s, se figur 3.2. Då dessa vindkraftverk når sin högsta ljudnivå redan vid 7 m/s så bör vindkraftsljudet vid bostaden inte vara högre vid 8 m/s (då gällande villkor ska innehållas). Vid höga vindar (8 m/s och uppåt) tenderar vindinducerat brus överlag att börja dominera ljudnivån vid bostaden allt mer. De uppmätta totala ljudnivåerna ligger i samma härad eller något över det som beräknats med av leverantören garanterade ljudeffektnivåer. Vid mätpunkt 2 Hocksjön är ljudnivån sannolikt styrd av vindinducerat ljud i vegetation (blåst i träd mm), då ljudnivån ej verkar följa vindkraftsljudet. För att minska inverkan av bakgrundsljudet flyttades mikrofonen till en ny position som är något mindre påverkad av bakgrundsljud. I den nya mätpositionen har en total ljudnivå om 40 dba vid 7 m/s uppmätts och då dessa vindkraftverk når sin högsta ljudnivå redan vid 7 m/s så bör vindkraftsljudet vid bostaden inte vara högre vid 8 m/s (då gällande villkor ska innehållas). Från emissionsmätningarna vid de två verken kan det konstateras att ljudnivån ökar snabbt från de vindar då verken börjar producera (2-3 m/s på 10 m höjd) upp till ca 6-7 m/s där verket närmar sig full produktion. Från 6-7 m/s och uppåt låter verken ungefär lika mycket (ca 50 dba på ett avstånd på ca 170 m från ett verk). Vid vindar över 8 m/s börjar vindinducerat brus (blåst i träd och annan vegetation) dominera allt mer även vid mätpunkterna nära verken. Utifrån redovisade frekvensspektrum i 1/3-oktavband i de olika mätpunkterna kan en generell förhöjning ses vid frekvensen 80 Hz i mätpunkterna nära verken samt vid de båda mätpunkterna vid bostad. En topp i ett frekvensband kan tyda på tonalt ljud. Enligt en översiktsmetod beskriven i standarden ISO (3) är det sannolikt en ton om det i linjära tersbandsnivåer skiljer minst 15 db mellan närliggande PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 26 (32)

27 frekvensband (i frekvenser mellan 25 Hz 125 Hz). Under den fortsatta kontrollen kommer en objektiv tonanalys utföras. 6 Referenser 1. Ljunggren, Sten. Elforsk rapport 98:24 - Mätning av bullerimmission från vindkraftverk. u.o. : Energimyndigheten, IEC. IEC Edition 2.1 "Wind turbine generator systems - Part 11: Acoustic noise measurement techniques". Geneve : International Electrtechnical Commission, ISO. ISO :2007(E) Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 2: Determination of environmental noise levels. u.o. : ISO, ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer Stockholm Granskad av Jens Fredriksson Paul Appelqvist PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 27 (32)

28 7 Bilaga A01 - Störningslogg Tidpunkt Plats Beskrivning störning Kommentar uppmätt ljud och drift Närmaste mätpunkter: Rensjön och verk A04 Drift: :00 Rensjön Ljud som hörs in i huset det är det gamla vanliga. Hunden tror det kommer besök. Produktion 1628 kw Riktning 126 (SO) Vind vid navhöjd 7,3 m/s Uppmätt ljud: Mp Rensjön 39 dba kl. 10:00-10:10 Ingen lågfrekvent topp. Närmaste mätpunkter: Rensjön och verk A04 alternativt Hocksjön och verk C19 Drift: Verk A04 Det vanliga oljudet och när man var i vindskyddat läge Produktion 1587 kw :30 I och omkring byn Lungsjön framträdde det oregelbundna mullret mycket tydligt. Det har inte varit några större ljudproblem på sistone förutom igår (11/5) Riktning 160 (SO) Vind vid navhöjd 7,6 m/s Uppmätt ljud: Mp Rensjön 38 dba kl. 19:30-19:40 Mp Hocksjön 39 dba kl. 19:30-19:40 Ingen lågfrekvent topp i någon av mätpunkterna. Särskilt i Hocksjön är det mycket bakgrundsljud från t.ex. fåglar. Närmaste mätpunkter: :00 Lungsjön Muller ljud kraftigt ljud ute men även hörbart inne. Rensjön och verk A04 alternativt Hocksjön och verk C19 Drift: Verk A04 Produktion 1659 kw ÅF, Frösundaleden 2, SE Stockholm, Sweden Tel , VAT nr SE PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 28 (32)

29 Tidpunkt Plats Beskrivning störning Kommentar uppmätt ljud och drift Riktning 157 (SO) Vind vid navhöjd 7,5 m/s Uppmätt ljud: Mp Rensjön 38 dba kl. 19:00-19:10 Mp Hocksjön 39 dba kl. 19:00-19:10 Ingen lågfrekvent topp i någon av mätpunkterna. Särskilt i Hocksjön är det mycket bakgrundsljud från t.ex. fåglar. Närmaste mätpunkter: Rensjön och verk A04 Drift: :30 Rensjön Det bullrar väldigt mycket. Känns som vi bor vid en stor trafikled eller flygplats. Lite smälleffekt, som om vinarna tar i lie i varann. (Jag förstår att dom inte gör det) Produktion 2282 kw Riktning 163 (SO) Vind vid navhöjd 9,0 m/s Uppmätt ljud: Mp Rensjön 39 dba kl. 20:30-20:40 Ingen lågfrekvent topp. Närmaste mätpunkter: Rensjön och verk A04 alternativt Hocksjön och verk C19 Drift: Verk A04 Produktion 2147 kw :00 Lungsjön Kraftigt dån, muller. Riktning 160 (SO) Vind vid navhöjd 8,8 m/s Uppmätt ljud: Mp Rensjön 38 dba kl. 17:00-17:10 Mp Hocksjön 40 dba kl. 17:00-17:10 Ingen lågfrekvent topp i någon av mätpunkterna. Särskilt i Hocksjön är det mycket bakgrundsljud från t.ex. fåglar PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 29 (32)

30 Tidpunkt Plats Beskrivning störning Kommentar uppmätt ljud och drift Närmaste mätpunkter: Rensjön och verk A04 Drift: :20 Rensjön Det vanliga ljudet dovt surande. Jag vaknade av det. Produktion 2521 kw Riktning 213 (SV) Vind vid navhöjd 8,6 m/s Uppmätt ljud: Mp Rensjön 35 dba kl. 05:20-05:30 Svag topp vid 80 Hz vid verk A04 men inte vid Rensjön. Närmaste mätpunkter: Rensjön och verk A04 Drift: :24 Rensjön Dovt ljud som hörs in i huset. Hunden tror det kommer en bil upp på gården. Produktion 1610 kw Riktning 157 (SO) Vind vid navhöjd 7,3 m/s Uppmätt ljud: Mp Rensjön 35 dba kl. 07:20-07:30 Ingen lågfrekvent topp. Närmaste mätpunkter: Rensjön och verk A04 Drift: :20 Rensjön Dovt ljud som hörs i huset. Hunden stressad av ljudet. Produktion 331 kw Riktning 81 (NO) Vind vid navhöjd 4,4 m/s Uppmätt ljud: Mp Rensjön 36 dba kl. 08:20-08:30 Ingen lågfrekvent topp PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 30 (32)

31 Tidpunkt Plats Beskrivning störning Kommentar uppmätt ljud och drift Närmaste mätpunkter: Rensjön och verk A04 alternativt Hocksjön och verk C19 Drift: Verk A :00 I och omkring byn Lungsjön Jävla liv och ordentligt med muller. Produktion 2751 kw Riktning 103 (SO) Vind vid navhöjd 8,7 m/s Uppmätt ljud: Mp Rensjön 37 dba kl. 21:00-21:10 Mp Hocksjön 38 dba kl. 21:00-21:10 Ingen lågfrekvent topp i någon av mätpunkterna. Närmaste mätpunkter: Rensjön och verk A04 alternativt Hocksjön och verk C19 Drift: Verk A04 Produktion 2382 kw :00 I och omkring byn Lungsjön Oljud med låg frekvens, samt även med högre. Riktning 229 (SV) Vind vid navhöjd 9,0 m/s Uppmätt ljud: Mp Rensjön 36 dba kl. 21:00-21:10 Mp Hocksjön 34 dba kl. 21:00-21:10 Topp vid 25 Hz och 80 Hz vid verk A04 men inte vid Rensjön eller verk C19 och Hocksjön. Se figur 14 för frekvensspektrum vid verk A04 och Rensjön PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 31 (32)

32 Tidpunkt Plats Beskrivning störning Kommentar uppmätt ljud och drift Närmaste mätpunkter: Rensjön och verk A :15 Rensjön Samma gamla ljud som jag alltid har klagat på och det kommer från verken A12-A14 det är ju sydvästlig vind så enligt ÅF ska jag inte störas. Och det hörs in i huset tur vi har radio så de döljs. Hunden störs ju mycket det är ju jobbigt för honom att hoppa upp och ned från soffan för han tror ju att det kommer någon bil på gården. Drift: Produktion 2501 kw Riktning 229 (SV) Vind vid navhöjd 9,7 m/s Uppmätt ljud: Mp Rensjön 36 dba kl. 12:05-12:10 Ingen lågfrekvent topp PM07 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Björkhöjden Sida 32 (32)

Datum 2015-08-28. Projekt ID 701304. Analys långtidsljudmätningar vindpark Ögonfägnaden

Datum 2015-08-28. Projekt ID 701304. Analys långtidsljudmätningar vindpark Ögonfägnaden Handläggare Jens Fredriksson Telefon +46 10 505 60 97 Mobiltelefon +46 70 184 57 97 E-mail jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-08-28 Projekt ID 701304 Mottagare Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom

Läs mer

Mätprogram långtidsmätning för egenkontroll, vindpark Bjökhöjden

Mätprogram långtidsmätning för egenkontroll, vindpark Bjökhöjden Handläggare Jens Fredriksson Telefon +46 10 505 60 97 Mobiltelefon +46 70 184 57 97 E-mail jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-01-26 Projekt ID 701304 Mottagare Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom

Läs mer

PM 08 1 (14) Handläggare Jens Fredriksson Tel Mobil

PM 08 1 (14) Handläggare Jens Fredriksson Tel Mobil PM 08 1 (14) Handläggare Jens Fredriksson Tel +46 10-505 60 97 Mobil +46 70-184 57 97 jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-11-26 Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Uppdragsnr 583119 Indikativa ljudimmissionsmätningar

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Innehåll Hur, vad och varför? Varför mäta? Vad påverkar en mätning? Hur mäter man? Erfarenhet från

Läs mer

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46 10 505 84 22 Mobil +46 70 184 74 22 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-12-05 Varberg Energi AB Håkan Svensson Box 1043 432 13

Läs mer

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun PM 1 (5) Handläggare Martin Almgren Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-10-27 Vattenfall Vindkraft AB Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

Ljudutredning för vindkraftpark Bohult i Halmstads kommun Sammanfattande slutrapport Rapport D

Ljudutredning för vindkraftpark Bohult i Halmstads kommun Sammanfattande slutrapport Rapport D RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46105058422 Mobil +46701847422 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-11-28 Arise Windfarm 21 AB Jennie Mantefors Box 808 301 18 Halmstad

Läs mer

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud PM 1 (5) Handläggare Tel +46 10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-09-10 Rabbalshede Kraft AB Karolina Tisell Marknadsvägen 1 457 55 Rabbalshede

Läs mer

Ljudutredning vindkraftpark Kvilla, Torsås kommun

Ljudutredning vindkraftpark Kvilla, Torsås kommun Hanläggare Paul Appelqvist Telefon +46 1 55 6 24 Mobil +46 7 184 57 24 E-post Paul.appelqvist@afconsult.com Datum 215-4-2 Projekt ID 7926 Rapport ID 7926 Rapport A Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-03-13 Gunnarby Vindkraft AB Karin Mizgalski c/o Wallenstam AB 401

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Vad och Varför mäta? Emission Hur mycket låter vindkraftverket? Låter vindkraftverket mer eller mindre

Läs mer

Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro

Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt 32446-1 Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro 2012-02-07 1 Bakgrund Naturvårdsverket rekommenderar 40 dba vid 8 m/s på 10 m höjd...och

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindbrukspark Karsholm Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: HS

Läs mer

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Målarberget

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Berg Beräkningsdatum: 2013-10-04 Beställare: WSP Environmental

Läs mer

Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober

Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-10-07 Forskningsprogram Vindkraft i kallt klimat Project

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 Ljudnivå vad är det? 10+10=13 20+20=23 40+40=43 2 3 Ljudets tidsvariation 4 Ljudtrycksnivå och Ljudeffektnivå? 5 A-, C-vägning, dba, dbc 6 Akustik

Läs mer

Kontroll av ljud från vindpark Ögonfägnaden - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun

Kontroll av ljud från vindpark Ögonfägnaden - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun Handläggare Jens Fredriksson Tel +46 10 505 60 97 Mobil +46 70 184 57 97 E-post jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-11-26 Projekt-ID 701304 Rapport-ID Rapport 4 Kund Statkraft SCA Vind II AB Kontroll

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Hultema vindkraftpark, Motala Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: VKS

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Manne Friman Tel +46105056072 Mobil +46701845772 manne.friman@afconsult.com PM03 1 (9) Datum Statkraft Södra Vindkraft AB Att: Jonas Nordanstig Box 233 202 09 Malmö Uppdragsnr 575593 Vindkraftpark

Läs mer

Ögonfägnaden vindpark - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun

Ögonfägnaden vindpark - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun Ögonfägnaden vindpark - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun Mätning av ljudimmission från vindkraftverk enligt Elforsk 98:24 Vindkraftverkstyp: 33 st Siemens SWT-3.0-113 ÅF Ljud och vibrationer är

Läs mer

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindkraftpark Velinga Beräkningsdatum: 2013-09-24 Beställare: Vattenfall

Läs mer

Innehållsförteckning RAPPORT 2 (13) BAKGRUND... 4

Innehållsförteckning RAPPORT 2 (13) BAKGRUND... 4 RAPPORT 2 (13) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 4 2 GENOMFÖRT ARBETE OCH RESULTAT... 4 2.1 Ljudmätningar... 4 2.1.1 Mätning vid ett vindkraftverk i Marks kommun i Västra Götalands län... 4 2.1.2 Mätning

Läs mer

Bullermätning Koppersvägen, Stenungsund

Bullermätning Koppersvägen, Stenungsund Author Inger Wangson Phone +46 10 505 84 40 Mobile +46701847440 E-mail inger.wangson@afconsult.com Recipient Stenungsundshem AB Kenneth Funeskog Date 2015-06-25 rev.1 2015-09-15 707880 Bullermätning Koppersvägen,

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Ljudmätningar examensarbete

Ljudmätningar examensarbete Ljudmätningar examensarbete Stor-Rotliden Paul Appelqvist Senior Specialist ÅF Ljud & Vibrationer 2012-11-30 1 Bakgrund Examensarbete på ÅF i sammarbete med Vattenfall Vindkraft AB och KTH/MWL. Syfte Att

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

Björkhöjden vindpark, Sollefteå och Ragunda kommun

Björkhöjden vindpark, Sollefteå och Ragunda kommun Björkhöjden vindpark, Sollefteå och Ragunda kommun Mätning av ljudemission från vindkraftverk C18 enligt IEC61400-11, ed. 2.1 Vindkraftverkstyp: Siemens SWT-3.0-113 ÅF Ljud och vibrationer är ackrediterat

Läs mer

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN MARS 2016 Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN Statkraft SCA Vind AB FAKTA LÅG- OCH HÖGFREKVENTA LJUD Ett ljuds

Läs mer

Bullermätning Handlägga buller på miljömyndigheten. Martin Almgren 27 april 2012

Bullermätning Handlägga buller på miljömyndigheten. Martin Almgren 27 april 2012 Bullermätning Handlägga buller på miljömyndigheten 1 Martin Almgren 27 april 2012 Mätning - innehåll Naturvårdsverkets anvisningar Mätning i praktiken trafik, industri och vindkraft Ackrediterade mätningar

Läs mer

MÄTNING AV LJUDEFFEKTNIVÅ FÖR VINDKRAFTVERKEN STENSÅSA 1-7, VETLANDA KOMMUN

MÄTNING AV LJUDEFFEKTNIVÅ FÖR VINDKRAFTVERKEN STENSÅSA 1-7, VETLANDA KOMMUN Rapport 13-19-R1 2014-10-09 23 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel, 0510-911 44 mikael,norgren@akustikverkstan,se Direkt: 0730-242802 MÄTNING AV LJUDEFFEKTNIVÅ FÖR

Läs mer

Karsholm, Kristianstad kommun

Karsholm, Kristianstad kommun ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 1 (18) Karsholm, Kristianstad kommun Mätning av ljudemission från vindkraftverk Vkv1 enligt IEC61400-11, ed. 2.1 Vindkraftverkstyp: REpower MM92 [2050 KW] ÅF Ljud och vibrationer

Läs mer

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26 Brandholmens reningsverk Mätning av industribuller L:\2012\2012-069 LH Brandholmen, Läckeby water AB PURAC\Rapporter\2012-069 r01.docx Beställare: Läckeby

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud

Beräkning av lågfrekvent ljud Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent ljud Projekt: Kommun: Sköllunga Stenungsund Datum: 14-7-18 Beräkning av lågfrekvent ljud Sammanfattning: Beräkningar avseende lågfrekvent ljud i ljudkänsliga

Läs mer

Kontroll av ljud från Karsholm vindbrukspark, Kristianstad kommun

Kontroll av ljud från Karsholm vindbrukspark, Kristianstad kommun RAPPORT C 2013-11-18 sid 1 (26) Handläggare Paul Appelqvist Uppdragsnr 584685 Tel +46 10 505 60 24 Er referens Mobil +46 70 184 57 24 HS Kraft AB Fax +46 10 505 00 10 Att: Christian Eriksson paul.appelqvist@afconsult.com

Läs mer

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 23: Ljudberäkningar Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Vindpark

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget Norberg och Avesta kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget Norberg och Avesta kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (8) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2013-12-04 VKS Vindkraft Sverige AB Att: Sandra Nordqvist Uppdragsnr

Läs mer

HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant :1

HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant :1 AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant 29-7-9 --- 6129934617:1 Beställare: Att: Infra City AB Arne Månsson Objekt: Infra City Öst, Upplands Väsby Uppdrag: Utredning av buller

Läs mer

Norra Lagnö Tynningö, Värmdö

Norra Lagnö Tynningö, Värmdö RAPPORT A 1 (11) Handläggare Per Lindkvist Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-03-02 Ralf Sass Trafikverket Uppdragsnr 702832 Tynningö vägfärja, Värmdö

Läs mer

Bestämning av insättningsdämpning

Bestämning av insättningsdämpning RAPPORT 1 (7) Handläggare Mikael Ekholm Tel +46 10 505 38 45 Mobil +46 72 239 61 94 Fax +46 10 505 38 01 mikael.ekholm@afconsult.com Datum 2014-01-09 CHRISTIAN BERNER AB Johan Westerlund 435 22 Mölnlycke

Läs mer

Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud

Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Gustavstorp vindkraftpark Beräkningsdatum: 2012-12-18

Läs mer

Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24. Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10

Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24. Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10 RAPPORT B 1 (16) Handläggare Paul Appelqvist Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24 Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10 Mästargatan 5 paul.appelqvist@afconsult.com

Läs mer

Utredning vindskyddat läge och bakgrundsljud för vindkraftpark Norrberget, Sala kommun

Utredning vindskyddat läge och bakgrundsljud för vindkraftpark Norrberget, Sala kommun Rapport A 2014-05-30 1 (26) Handläggare Paul Appelqvist Telefon 010-505 60 24 Mobil 073-184 57 24 E-post paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2014-05-30 VKS Vindkraft Sverige AB Fredrik Sander Uppdragsnr

Läs mer

Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter

Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter PM01 1 (9) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com

Läs mer

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat PM 1 (6) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 (0)10 505 60 24 Mobil +46 (0)70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum NV Nordisk Vindkraft AB Johan Roger Lilla Bommen 1 411 04

Läs mer

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1 Bilaga 2 Bullerutredning RAPPORT Bullerutredning Etapp 1 2010-07-06 Upprättad av: Johanna Thorén Granskad av: Bengt Simonsson Uppdragsnr: 10137843 Vindkraftpark Markbygden Daterad: 2010-07-06 Bullerutredning

Läs mer

Hör nytt om ljud. Martin Almgren, ÅF-Ingemansson

Hör nytt om ljud. Martin Almgren, ÅF-Ingemansson 1 Hör nytt om ljud Martin Almgren, ÅF-Ingemansson 2 3 4 Vindkraftverket står uppe på berget 5 6 7 8 Medvind åt alla håll samtidigt? Vindkraftverk Bostad 9 Vad finns det för nytt? Ljud från vindkraft i

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget, Nordex N131 3,0 MW Norbergs & Avesta kommun

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget, Nordex N131 3,0 MW Norbergs & Avesta kommun Handläggare Victor Wetterblad Tel +46 10 505 60 81 Mobil +46722276459 E-post victor.wetterblad@afconsult.com Mottagare Sandra Nordqvist VKS Vindkraft AB Datum 2015-11-25 Projekt-ID 590839 Utredning av

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

PM KAN ANVÄNDAS MELLAN FÖRETAG INOM RES-KONCERNEN ELLER MED EXTERNA KORRESPONDENTER NÄR DE HAR UTFÄRDATS

PM KAN ANVÄNDAS MELLAN FÖRETAG INOM RES-KONCERNEN ELLER MED EXTERNA KORRESPONDENTER NÄR DE HAR UTFÄRDATS PM Till: Alan Derrick Patrik Sjöö Vid: Vid: Glasgow Göteborg Från: Sarah Mayles Vid: Kings Langley (Beaufort Court) Datum: 16 juni 2015 Ref: 02606-001392 Ämne: Uppdateringar av bullerberäkningen för Sandtjärnberget

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (10) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2014-11-20 Vattenfall Vindkraft AB Att: Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

LJUDMÄTNING AV KONSERTLJUD FRÅN DINA-SCENEN UNDER PORSLINSFESTIVALEN

LJUDMÄTNING AV KONSERTLJUD FRÅN DINA-SCENEN UNDER PORSLINSFESTIVALEN Rapport 13-126-R1 2013-09-11 7 sidor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel. 0510-911 44 johan.jernstedt@akustikverkstan.se Direkt: 0730-62 59 53 LJUDMÄTNING AV KONSERTLJUD FRÅN DINA-SCENEN

Läs mer

2.1 Indata för externt industribuller

2.1 Indata för externt industribuller Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen

Läs mer

Mätmetoder för ljudnivåskillnad för fasad och ljudnivå inomhus

Mätmetoder för ljudnivåskillnad för fasad och ljudnivå inomhus Bilaga 22 Mätmetoder för ljudnivåskillnad för fasad och ljudnivå inomhus Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Peter Petterson, ÅF-Ljud & Vibrationer

Läs mer

10372 Unna 3:10 mm, Godegård, Motala kommun Bullerutredning

10372 Unna 3:10 mm, Godegård, Motala kommun Bullerutredning Infrastruktur Byggnad Industri 10372 Unna 3:10 mm, Godegård, Motala kommun Bullerutredning Rapport 10372-09101300.doc Antal sidor: 5 Bilagor: A01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping 2009-10-15 g:\kontakt\dokument\10372\10372-09101300.doc

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Framställan om omprövning av tillståndsvillkor

Framställan om omprövning av tillståndsvillkor SKRIVELSE 2014-01-31 Karsholm 1:4 Dnr. 2014-000096 Miljö- och hälsoskyddskontoret Miljöinspektör Cecilia Hammarberg Tfn: 044 / 13 55 50 E-post: cecilia.hammarberg@kristianstad.se Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller Ljud från vindkraft beräkningsmodeller Innehåll - exempel 1 Martin Almgren, tel 010-505 84 54 martin.almgren@afconsult.com ÅF-Ingemansson 2 Grunder ljud, lågfrekvent ljud och infraljud Ljudalstring Tillståndsfrågor

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft 1 Referenser för ÅF och Martin Almgren ÅF mer än 100 år. 4000 konsulter. Inom vindkraftområdet arbetar ÅF med det mesta ÅF-Ingemansson 52 års erfarenhet

Läs mer

Skeppsviken, Uddevalla

Skeppsviken, Uddevalla Projektrapport Skeppsviken, Uddevalla Mätning och beräkning av buller från lossning vid Exxon Mobil Projekt: 12-03306 Rapport 12-03306-08100200 Antal sidor: 9 Bilagor: Bullerutbredningskarta - B1 Pumpning

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Kompletterande ljudutredning. Antal sidor: 10

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Kompletterande ljudutredning. Antal sidor: 10 RAPPORT R2012264-2 Beställare: Primula Byggnads AB, Sveavägen, Stockholm Vår referens: Torleif Falk tele: 0730-70 05 49 Antal sidor: 10 Datum: 2012-10-23 Uppdragsnummer: 2012264 Uppdragsledare: Lars Högberg,,

Läs mer

Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult

Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult Kundinformation Kund: BayWa r.e. Scandinavia AB Kundreferens: Christian Bladh Projektinformation Dokument-ID:

Läs mer

Resultat. Datum: Projektnummer: Projektnamn: Ljudimmissionsberäkning vindkraftpark Lönnstorp Kund: HS Kraft AB

Resultat. Datum: Projektnummer: Projektnamn: Ljudimmissionsberäkning vindkraftpark Lönnstorp Kund: HS Kraft AB Resultat Nr X [m] Y [m] Höjd [m] Dygnsekvivalent ljudtrycksnivå [dba] Sammanlagrad beräkning A 1329801 6206730 74 37 B 1329901 6206794 75 36 C 1330241 6206690 79 37 D 1330357 6206493 78 39 E 1330643 6206559

Läs mer

SL Kv Solvändan 1, Södertälje

SL Kv Solvändan 1, Södertälje RAPPORT A 1 (7) Handläggare Daniel Appel Tel 010 505 60 48 Mobil 070 184 57 48 Fax +46 10 505 00 10 daniel.appel@afconsult.com Datum 2013-08-09 Uppdragsnr 581644 Kv Solvändan 1, Södertälje Externbullerutredning

Läs mer

Vindkraftseminarium 17 feb 2011

Vindkraftseminarium 17 feb 2011 Vindkraftseminarium 17 feb 2011 Process & Buller Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket 2011-02-22 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Processen På land Tillstånd lst 9 kap MB: gränser

Läs mer

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref:

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: 03518-000089 Revisionshistoria Utgåva Datum Författare Ändring 01 21

Läs mer

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Kontrollmätning av kylfläktar. Antal sidor: 8

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Kontrollmätning av kylfläktar. Antal sidor: 8 RAPPORT R2012264-4 Beställare: Primula Byggnads AB, Sveavägen, Stockholm Vår referens: Torleif Falk tel: 0730-70 05 49 Antal sidor: 8 Datum: 2013-03-13 Uppdragsnummer: 2012264 Uppdragsledare: Lars Högberg,,

Läs mer

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk MEDVERKANDE Sweco Energuide AB Stockholm Uppdragsledare: Magnus Bergman Utredare och text: Gabriella Nilsson GIS: Gabriella Nilsson Granskare:

Läs mer

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud Handläggare Grönlund Josefin Tel +4610-5058458 Mobil +4670-1847458 Fax +4631-7747474 josefin.gronlund@afconsult.com RAPPORT B 1 (6) Datum Johanna Ottosson Triventus Consulting AB Box 33 311 21 Falkenberg

Läs mer

Ändring av detaljplan för Liljedalsområdet, ändringen avser fastigheten Klocktornet 35, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning

Ändring av detaljplan för Liljedalsområdet, ändringen avser fastigheten Klocktornet 35, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning Handläggare Johan Hässel Telefon 010-505 84 27 Mobil 0701847427 E-post johan.hassel@afconsult.com Datum 2016-02-09 Uppdragsnummer 706637 Rapport A Rev 160209 Beställare Pauline Svensson, Kungälvs kommun

Läs mer

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7 Uppdragsnr: 10122794 1 (5) Bilaga B7 PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref:

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: 03516-000054 Revisionshistoria Utgåva Datum Författare Ändring 01 21

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Utredning plasttallrikar. Ljudprov. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Peter Wall Hejargatan Eskilstuna

Utredning plasttallrikar. Ljudprov. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Peter Wall Hejargatan Eskilstuna Datum: 2015-11-12 Utredning plasttallrikar Ljudprov Beställare: Mälarplast AB Att: Peter Wall Hejargatan 14 632 29 Eskilstuna Vår uppdragsansvarige: Magnus Söderlund 08-522 97 903 070-693 19 80 magnus.soderlund@structor.se

Läs mer

RAPPORT Lågfrekvent buller från färjor i Trelleborgs hamn. Mätning och beräkning för bostäder längs med Järnvägs-, Hamn- och Strandgatan.

RAPPORT Lågfrekvent buller från färjor i Trelleborgs hamn. Mätning och beräkning för bostäder längs med Järnvägs-, Hamn- och Strandgatan. RAPPORT Lågfrekvent buller från färjor i Trelleborgs hamn. Mätning och beräkning för bostäder längs med Järnvägs-, Hamn- och Strandgatan. 2007-06-21 Upprättad av: Frank Andersson Granskad av: Alf Andreasson

Läs mer

Mätning av stomljud och komfortvibrationer från tunnelbanan i Kv. Trollhättan 33, Stockholm

Mätning av stomljud och komfortvibrationer från tunnelbanan i Kv. Trollhättan 33, Stockholm 590883 RAPPORT A 1 (8) Uppdragsansvarig Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com Datum 2013-12-04 AMF Fastighet 4037 113 88 Stockholm Referens:

Läs mer

Kv. Kastanjen, Umeå kommun

Kv. Kastanjen, Umeå kommun Kv. Kastanjen, Umeå kommun Bullerutredning vid nyproduktion av bostäder Projektnummer: 140368 Beställare: Bostaden AB, Umeå att: Fredrik Westerlund Rapport: R140368-3 Datum: 2014-08-29 Antal sidor: 7 Uppdragsledare:

Läs mer

Kv. Kastanjen, Umeå kommun

Kv. Kastanjen, Umeå kommun Kv. Kastanjen, Umeå kommun Bullerutredning vid nyproduktion av bostäder Projektnummer: 140368 Beställare: Bostaden AB, Umeå att: Fredrik Westerlund Rapport: R140368-4 Datum: 2014-10-03 Antal sidor: 8 Uppdragsledare:

Läs mer

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4 Bilaga C Ljudutbredning För att beskriva hur ljudet bedöms spridas runt den planerade vindparken har ljudutbredningen beräknats med den svenska beräkningsmodellen från 00 och med modellen Nord000, som

Läs mer

Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning

Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning Rapport 9-C/ Rolf Cedås/ Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning Akustikforum har utrett bullersituationen (exklusive trafikbuller) för planerade

Läs mer

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se Banangränd Buller från varutransporter www.bjerking.se Sida 1 (4) Buller från varutransporter Uppdragsnamn Banangränd Viksjö 3:577 Lena Granqvist Plan- och exploateringsförvaltningen 177 80 Järfälla Uppdragsgivare

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Vindkraftpark Velinga, Tidaholms kommun

Vindkraftpark Velinga, Tidaholms kommun RAPPORT 1 (27) Handläggare Paul Appelqvist Datum 2013-09-24 Tel +46 10 505 60 24 Kund Mobil +46 70 184 57 24 Vattenfall Vindkraft AB Fax +46 10 505 00 10 Att: Sara Arvidsson paul.appeplqvist@afconsult.com

Läs mer

E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun

E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun Handläggare Elis Johansson Tel +46 10-5058422 Mobil +46 70-1847422 Fax +46 31-7747474 elis.johansson@afconsult.com RAPPORT 1 (26) Datum Camilla Ramusson E.On. Vind Sverige AB Carl Gustafs väg 1 205 99

Läs mer

Checklista för bullermätningar inomhus (FoHMFS 2014:13)

Checklista för bullermätningar inomhus (FoHMFS 2014:13) Checklista för bullermätningar inomhus (FoHMFS 2014:13) Ärende: DNR: Inför inspektionen boka något av följande instrument: Norsonic 131 eller Casella CEL-240 (för enklare indikationsmätning, ex. skola/förskola)

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning för Rödene vindkraftpark och intilliggande planerade parker i Alingsåskommun

Ljudimmissionsberäkning för Rödene vindkraftpark och intilliggande planerade parker i Alingsåskommun RAPPORT A 1 (29) Handläggare Martin Almgren Tel +46 10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-06-10 NV Nordisk Vindkraft AB Patrik Sjöö Lilla Bommen

Läs mer

RAPPORT A Ås-Hov 1:13, Krokoms kommun. Trafikbullerberäkning. ÅF Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer.

RAPPORT A Ås-Hov 1:13, Krokoms kommun. Trafikbullerberäkning. ÅF Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer. Handläggare Jonas Aråker Tel 010 505 85 16 Mob 073 184 11 17 E-post jonas.araker@afconsult.com Datum 2016-02-15 Projekt nr 718724 Rapport nr 718724-A Beställare sbostäder AB 835 80 Att. Stefan Jönsson

Läs mer

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun Vägverket Konsult Affärsområde Mitt Box 1910 65119 Karlstad Våxnäsgatan 10 www.vagverketkonsult.se Telefon: 054-140000 Texttelefon: 0243-750 90 Sara Nordmark sara.nordmark@vv.se Direkt: 054-140006 Mobil:

Läs mer