Utredning vindskyddat läge och bakgrundsljud för vindkraftpark Norrberget, Sala kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning vindskyddat läge och bakgrundsljud för vindkraftpark Norrberget, Sala kommun"

Transkript

1 Rapport A (26) Handläggare Paul Appelqvist Telefon Mobil E-post Datum VKS Vindkraft Sverige AB Fredrik Sander Uppdragsnr Vindkraftpark Norrberget Utredning vindskyddat läge Paul Appelqvist Uppdragsansvarig Utredning vindskyddat läge och bakgrundsljud för vindkraftpark Norrberget, Sala kommun ÅF-Infrastructure AB Ljud och Vibrationer Stockholm Granskad Paul Appelqvist Martin Almgren ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2 (goods 2E), SE Stockholm Bilaga Bilagor Stockholm. Godkänd Org.nr SE Certifierat enligt SS EN ISO 9001 och ISO 14001

2 Rapport A (26) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 4 2 BESKRIVNING AV TÄNKT VINDKRAFTPARK 4 3 BESKRIVNING AV VINDSKYDDAT LÄGE 4 4 MÄTUTFÖRANDE Mätmetod Mätpunkt Ljömsebo Beskrivning av immissionspunkt Beskrivning av mätmaster meteorologi 7 5 MÄTDATA OCH DATAANALYS 8 6 RESULTAT MÄTNINGAR Vindhastighetens och bakgrundsnivåns varation med tiden Jämförelse vindhastighet vid den planerade vindkraftparken och immissionspunkten Bakgrundsnivån som funktion av vindhastigheten Bakgrundsnivån som funktion av vindhastigheten för vindriktning Jämförelse mellan beräknad och uppmätt ekvivalent ljudnivå som funktion av vindhastigheten vid vindkraftparken Bakgrundsnivå samt vindhastighet vid vindkraftparken som funktion av vindriktning vid vindkraftparken Vindhastighet vid vindkraftparken och immissionspunkten som funktion av vindriktningen vid vindkraftparken Bakgrundsnivåns variation med tiden på dygnet Statistik mätresultat 21 7 KOMMENTAR 21 8 SLUTSATS 22 9 MÄTUTRUSTNING UNDERLAG REFERENSER 23 BILAGA A: FOTON AV LJUDIMMISSIONSPUNKTEN 24

3 Rapport A (26) Sammanfattning Bakgrundsljudnivå, vindhastighet och vindriktning har mätts vid ett område, Ljömsebo, öster om en planerad vindkraftanläggning vid Norrberget och jämförs med uppmätt vind från området där vindkraftverken planeras. Syftet med mätningen har varit att bedöma om det vid området är en låg ljudnivå på grund av vindskyddat läge. Mätningarna visar att vindhastigheten på 10 m höjd vid bostaden är 50 procent eller lägre än vindhastigheten på 10 m höjd vid vindkraftverken, omräknat från 120 m med referensförhållanden, motsvarande markråhetslängd 0.05 m och logaritmisk vindhastighetsprofil. Enligt definitionen på Naturvårdsverkets hemsida skulle det kunna klassas som ett vindskyddat läge med risk för låg bakgrundsljudnivå. Ett krav för en skärpning av riktvärdet är dock också att bakgrundsnivån verkligen är låg. Noterbart är att skillnaden i vindhastighet är likartad i området och inte beroende av vindriktningen. Om vindhastigheten skulle mätas på 10 m höjd vid den planerade vindkraftparken skulle den även vara lägre en den som använts för bedömning, motsvarande referensförhållanden. Detta då den uppmätta markråhetslängden är 5 m vid den planerade vindkraftparken jämfört mot 0.05 m som gäller för referensförhållanden, högre markråhetslängd ger lägre vindhastighet på 10 m höjd enligt den standardiserade formel som används för omräkning. En analys av uppmätta ljudnivåer, då det blåser kring 8 m/s på 10 m höjd vid platsen för den planerade vindkraftparken, visar att den ekvivalenta vindalstrade bakgrundsljudnivån i tiominutersintervall oftast är över 40 dba. Om vindkraftparken planeras så att vindkraftljudet vid bostaden inte överskrider 40 dba, kommer det att vara svårt att mäta vindkraftljudets bidrag till totala ljudnivån vid bostaden enligt mätmetoden Elforsk 98:24. Naturvårdsverket har inte definierat vad som är en låg bakgrundsnivå. I andra sammanhang vid kartläggning av tysta områden, har man i många fall utgått från att om den ekvivalenta ljudnivån från samhällsbullerkällor är högst 30 dba klassas området som ett tyst område. I detta fall ligger vindbruset över 30 dba när det blåser vid den planerade vindkraftparken. Området kan inte sägas utgöra en plats som har låg ljudnivå på grund av vindskyddat läge.

4 Rapport A (26) 1 Bakgrund VKS Vindkraft Sverige AB planerar att bygga en vindkraftpark, Norrberget, i Sala kommun. Närboende har utryckt oro för att platsen utgör ett vindskyddat läge med följd att bakgrundsnivån blir låg. Detta skulle i sin tur kunna ge ökade ljudstörningar kring vindkraftparken samt föranleda ett lägre riktvärde gällande ljud enligt Naturvårdsverkets rekommendation. ÅF Ljud & Vibrationer har mätt ljud vid ett närliggande bostadsområde, Ljömsebo öster om den planerade vindkraftparken. Bolaget mätte själva vind vid immissionspunkten och vid den planerade vindkraftparken. Speciellt analyseras bakgrundsljudet vid kritiska vindstyrkor och vindriktningar. Rapporten skall ge vägledning till om området har låg bakgrundsnivå på grund av vindskyddat läge. 2 Beskrivning av tänkt vindkraftpark På höjden Norrberget planeras vindkraftparken att bestå av sexton verk med en uteffekt om ca 3 MW vardera. Den aktuella anläggningen planeras att vara i drift ca år, vilket brukar motsvara verkens tekniska livslängd. Markhöjden på de planerade vindkraftsplatserna är ca m ö h. Högsta punkt på Norrberget är ca 130 m ö h. Vid Norrberget planeras för vindkraftverk med navhöjden upp till 140 m. Beroende på verktyp börjar vindkraftverk producera el vid vindhastigheten 3-4 m/s. Vid m/s når vindkraftverken den maximala effekten. Vid vindhastigheter över ca 25 m/s stängs verken automatiskt av för att minimera slitaget. 3 Beskrivning av vindskyddat läge Enligt Naturvårdsverket bör särskild hänsyn tas till bostäder i vindskyddade lägen vid etablering av vindkraft. Man anger att ett riktvärde ner till 35 dba kan vara lämpligt för såna platser. Naturvårdsverket skriver på sin hemsida [2]: Särskild hänsyn bör tas till bostäder i vindskyddade lägen, det vill säga områden där vindhastigheten är i storleksordningen 50 procent lägre än vid aggregatet, i båda fallen avses här vindhastigheten på tio meters höjd. Eftersom vindstyrkan här är betydligt lägre än vid vindkraftverket kommer det normalt förekommande vindbruset att bli lägre och ljudet från anläggningen mera framträdande. För att kunna bedöma detta behövs bland annat underlag som redovisar de lokala förhållandena. Det är oklart hur vindhastigheten på 10 m höjd vid vindkraftverken ska bestämmas. Enligt Naturvårdsverket rekommenderade avsteg är det vindhastigheten vid navhöjd som ska användas i analys av vindkraftljud, om vindhastigheten ska relateras till höjden 10 m ska omräkning med referensförhållanden göras. Med referensförhållanden menas markråhetslängd 0.05 m och logaritmisk vindhastighetsprofil. För analysen i denna rapport antas att det är detta Naturvårdsverket åsyftar med i båda fallen avses hör vindhastigheten på 10 m höjd. Det framgår heller inte av Naturvårdsverkets skrivelser hur detta underlag för de lokala förhållandena ska tas fram. ÅF har på uppdrag av Energimyndigheten utfört en studie med huvudsyfte att ta fram en metod för kvantifiering av vindskyddade lägen som ger låg bakgrundsnivå [3]. Den enda metoden för att kunna kvantifiera ett område med sådant vindskyddat läge är enligt rapporten att utföra samtidig mätning av vind vid vindkraftparken och vind samt ljud vid bostaden. Denna metod har använts i aktuell utredning.

5 Rapport A (26) Det är viktigt att poängtera att huvudsyftet med denna utredning är att korrellera ljudnivån som alstras av vindkkraftverken, vilken styrs av vindhastigheten vid navhöjd, samt bakgrundsnivån vid det område som ska utredas vilken styrs till stor del av vindhastigheten vid immissionspunkten. 4 Mätutförande 4.1 Mätmetod Bakgrundsljudet vid ett närliggande bostadsområde, Ljömsebo, till den planerade vindkraftparken uppmättes enligt Elforsk 98:24 Mätning av bullerimmission från vindkraftverk [1]. Ljudmätningen genomfördes med en ljudmätare som kontinuerligt loggade ljudnivån. Ljud över en viss ljudnivå spelades in för identifiering av höga ljudnivåer. Primärt och sekundärt vindskydd användes på mikrofonen. Se Figur 1 för mätpositionen av ljud och 10 m mätmast vid immissionspunkten.. Den icke-akustiska mätutrustningen bestod av en väderstation som registrerade bl.a. vindhastighet, vindriktning, lufttryck, luftfuktighet och lufttemperatur på 10 m höjd i närheten av immissionspunkten. Därutöver var en 120 m hög mätmast placerad vid den planerade vindkraftparken. Här mättes en mängd olika meteorologiska parameterar på olika höjder bl.a. vindhastighet, vindriktning, lufttryck, luftfuktighet och lufttemperatur. Mätningar av meteorologiska parameterar har utförts av bolaget och data har delgivits ÅF för analysen. 4.2 Mätpunkt Ljömsebo Mätning av ljudimmission och vind utfördes i Ljömsebo med utrustning placerad enligt figur 1. Ljudimmissionsmätpunkt 10 m hög mätmast Figur 1. Mätpunkten för ljudimmission och den 10 m höga mätmastens position.

6 Rapport A (26) 4.3 Beskrivning av immissionspunkt Tabell 1. Information om immissionspunkten Immissionspunkt: Ungefärliga koordinater, ljudmätare: RT gon V Vindkraftverkens placering: Topografi: Typ av mark: Reflekterande ytor: Andra ljudkällor: På en åker i Ljömsebo vid närliggande bostäder till Norrberget RT 90 Nord (X): RT 90 Öst (Y): Norrberget, ca 1,2 km väst om ljudimmissionsmätpunkten Området bedöms som kuperat mellan den planerade vindkraftparken och Ljömsebo. I närområdet i Ljömsebo är det relativt plan terräng. Marken bedöms som hård åkermark, under viss del av mätningen var det snö på marken. Inga närliggande reflekterande ytor. Vegetationsbrus från omgivande buskar och träd samt fågelsång och trafik från närliggande grusväg samt ev verksamhet från omgivande bebyggelse. Under mätningen var lövträden avlövade. Mätdatum: Mätningarna genomfördes till Mätpersonal: Analys: Paul Appelqvist, ÅF-Ljud & Vibrationer, Stockholm Paul Appelqvist, ÅF-Ljud & Vibrationer, Stockholm Foton av ljudimmissionspunkten och miljön runtom mätpunkten redovisas i bilaga A.

7 Rapport A (26) 4.4 Beskrivning av mätmaster meteorologi Figur 2. Översiktkarta med vindkraftparken och de båda mätmasterna för meteorologi markerade (gröna prickar). Tabell 2. Information om mätmast vid den planerade vindkraftparken Placering Ungefärliga koordinater, mätmast RT gon V Höjd mätmast Vid den planerade vindkraftparken RT 90 Nord (X): RT 90 Öst (Y): m Tabell 3. Information om mätmast vid immissionspunkten Placering Ungefärliga koordinater, ljudmätare: RT gon V Höjd mätmast Vid immissionspunkten RT 90 Nord (X): RT 90 Öst (Y): m

8 Rapport A (26) 5 Mätdata och Dataanalys Ljudmätaren var inställd på att kontinuerligt logga mätvärden med en sekunds upplösning under perioden till För analysen har därefter en ekvivalent ljudnivå över 10 minuter beräknats för jämförelse mot de meteorologiska parameterarna. Samtliga ljudnivåer som redovisas i rapporten är frifältsvärden. Ljudnivåerna är A-vägda, ljudnivåerna redovisas i enheten db(a). På grund av driftstörning var mätaren inte aktiv till varvid inga data redovisas för denna period. Data från de båda mätmasterna för meteorologi registrerades med tiominuters intervall. Datum och klockor för loggerutrustning vid mätmasterna och ljudmätaren har synkroniserats. Vindhastighet från 10 m höjd vid immissionspunkten och 120 m höjd vid vindkraftparken har använts för analysen. Om ej annat har referensförhålanden, markråhetslängd 0.05 m, använts för att räkna om vindhastigheten från 120 m till 10 m. Vindriktning från 10 m höjd vid immissionspunkten och 118 m höjd vid den planerade vindkraftparken har använts för analysen. Vindriktningsdefinition framgår av tabell 4. Tabell 4. Vindriktningsdefinition. Grader Motsvarande väderstreck 0 Norr, vind från norr 90 Öst, vind från öst 180 Syd, vind från syd 270 Väst, vind från väst 6 Resultat mätningar Mätmasten vid den planerade vindkraftparken var inställd på att redovisa indata på höjderna m. Eftersom navhöjder upp till 140 m planeras valdes mätdata från höjden 120 m som sedan omräknats till motsvarande vindhastighet vid 10 m enligt den metod som Naturvårdsverket rekommenderar, d.v.s med markråhetslängd 0,05 m och en logaritmisk vindhastighetsprofil, vilket även kallas referensförhållanden i vindkraftsammanhang. Det ska noteras att den faktiska markråhetslängden i området för den planerade vindkraftparken har uppmätts till 5 m, baserat på 2.5 års vindmätningar. Egentligen är det vindhastigheten vid navhöjd som är av intresse för ljudalstringen och således potentiell störning. Mätmasten vid immissionspunkten slutade att fungera och en del av tiden var givarna fastfrusna varvid konstanta värden runt m/s har registrerats, dessa ingår dock i det redovisade resultatet. Från mätresultatet kunde dock en god korrelation mellan mätmasten vid vindkraftparken och immissionspunkten konstateras och analysen görs även för data fram till med detta i hänseende. Riktningen mot mätpunkten från den planerade vindkraftparken är ca 260 från det närmaste vindkraftverket vilket motsvarar västliga vindrar enligt tabell 4. Enligt mätmetoden i Elforsk 98:24 motsvarar medvind mätvärden ±45 relativt denna huvudvindriktning. I analysen har därvid ett intervall mellan grader undersökts noggrannare.

9 Rapport A (26) I det redovisade resultatet ingår alla uppmätta ljudnivåer vilket även kan inkludera ovidkommande ljud från annan verksamhet i närområdet. Resultaten presenteras avsnitt Vindhastighetens och bakgrundsnivåns varation med tiden Figur 3. Ekvivalent ljudnivå L Aeq i db(a) med 10 min intervall (blå och vänster y-axel), redovisad i immissionspunkten som funktion av tid. Vindhastigheten vid den planerade vindkraftparken på 10 m höjd, omräknat från 120 m med referensförhållanden (röd och höger y-axel). Vindhastigheten vid immissionspunkten på 10 m höjd (grön och höger y- axel).de längre perioderna med låga vindhastigheter vid immissionspunkten, grön linje, är orsakade av fastfrusna givare.det är inte osannolikt att även givaren vid den planerade vindkraftparken är påverkad av is vid dessa tidpunkter med dippar i vindhastighet som följd. I figur 3 redovisas data då alla mätsystemen var i drift och det går att konstatera en god korrelation över tid både mellan vindhastigheten vid den planerade vindkraftparken och immissionspunkten samt mellan båda vindhastigheterna och den ekvivalenta ljudnivån. I praktiken illustrerar detta att när det blåser vid den planerade vindkraftparken blåser det oftast också vid imissionspunkten vilket skapar vindalstrat ljud i kringliggande vegetation. Denna koppling är mycket viktigt i sammanhanget med vindskyddat läge, då störningen antas inträffa när det blåser vid vindkraftverken men ej vid immissionspunkten, vilket skulle kunna vara knutet till specifika vindriktningar. I figur 4 redovisas motsvarande data då mätmasten vid immissionspunkten var ur drift, till Härrur framgår liknande samband mellan vindhastigheten vid de planerade vindkraftverken samt uppmätt ekvivalent ljudnivå.

10 Rapport A (26) Figur 4. Ekvivalent ljudnivå L Aeq i db(a) med 10 min intervall (blå och vänster y-axel), redovisad i immissionspunkten som funktion av tid. Vindhastigheten vid den planerade vindkraftparken vid 10 m höjd, omräknat med referensförhållanden (röd och höger y- axel). För vissa perioder har givaren varit ur funktion motsvarande värden med 0 m/s i figuren.

11 Rapport A (26) 6.2 Jämförelse vindhastighet vid den planerade vindkraftparken och immissionspunkten. Figur 5. Vindhastigheten uppmätt vid den planerade vindkraftparken, omräknad från 120 m till 10 m vid refernsförhållanden, jämfört med vindhastigheten uppmätt vid immissionspunkten på 10 m höjd. Vindhastigheter under 0.3 m/s vid immissionspunkten har exkluderats då givaren var fastfrusen. I figur 5 jämförs vindhastigheten i immissionspunkten mot vindhastigheten vid den planerade vindkraftparken. I Naturvårdsverkets definition av vindskyddat läge sägs att om vindhastigheten på 10 m höjd vid immissionspunkten är i storleksordningen 50 procent lägre än än vindhastigheten på 10 m höjd vid den planerade vindkraftparken kan det röra sig om ett vindskyddat läge som ger låg bakgrundsnivå. Utifrån figur 5 konstateras att vindhastigheten vid immissionspunkten är 50 procent lägre än den vid den planerade vindkraftparken. Således är det ur denna definition ett vindskyddat läge och i nästföljande avsnitt utreds om det också leder till låg bakgrundsnivå. Det ska dock noteras att vindhastigheten vid den planerade vindkraftparken är omräknad från navhöjd med referensförhållanden, d.v.s. markråhetslängd 0.05 m. Om den uppmätta markråhetslängden 5 m, för området vid den planerade vindkraftparken, används blir dock relationen mellan de två vindhastigheterna annorlunda, se figur 6.

12 Rapport A (26) Figur 6. Vindhastigheten uppmätt vid den planerade vindkraftparken, omräknad från 120 m till 10 m med uppmätt markråhetslängd 5 m, jämfört med vindhastigheten uppmätt vid immissionspunkten på 10 m höjd. Vindhastigheter under 0.3 m/s vid immissionspunkten har exkluderats då givaren var fastfrusen. Om man skulle mäta vindhastigheten på 10 m höjd vid den planerade vindkraftparken är det troligt att man skulle mäta upp en vindhastighet som ligger i storlerksordning med den som redovisas i figur 6. Om bedömningen av vindskyddat läge görs mot den denna vindhastighet uppfylls ej det kriterium som Naturvårdsverket har definierat. 6.3 Bakgrundsnivån som funktion av vindhastigheten Vid analys av ljudnivåer enligt mätmetoden för ljudimmission, Elforsk 98:24, relateras uppmätta ekvivalenta ljudnivåer mot uppmätt vidhastighet vid immissionspunkten, både med verken på och av. Här utförs analysen enligt mätmetoden med verken av, motsvarande bakgrundsnivån, då inga vindkraftverk är byggda. Därutöver görs samma analys relaterat till vindhastigheten vid den planerade vindkraftparken. Resultatet av analysen ges i figur 7 och figur 8. Notera att det i figur 8 ingår mer data än i figur 7 då alla data fram t.o.m används i analysen. Normalt ökar bakgrundsnivån vid ökad vindhastighet då vindinducerat ljud från kringliggande vegetation ökar. Om platsen är vindskyddad ökar inte vindhastigheten vid immissionspunkten i samma omfattning som vindhastigheten vid vindkraftparken vilket leder till att bakgrundsnivån blir låg. Detta är ofta kopplat till vissa vindriktningar relativt en vindkraftpark, i avsnitt 7.3 redovisas samma analys för medvindfallet 260.

13 Rapport A (26) Figur 7. Ekvivalent ljudnivå L Aeq i dba med 10 min intervall som funktion av vindhastigheten vid immissionspunkten på 10 m höjd. Observera att för vindhastigheter mellan m/s är det troligt att givaren är fastfrusen. Figur 8. Ekvivalent ljudnivå L Aeq i dba med 10 min intervall som funktion av vindhastigheten vid den planerade vindkraftparken på 10 m höjd omräknat från 120 m med referensförhållanden. Vindhastigheter med 0 m/s har exkluderats då givaren var ur fuktion. Av resultatet framgår tydligast koppling mellan den ekvivalenta ljudnivån och vindhastigheten vid immissionspunkten, enligt figur 7. Detta är naturligt då det är vindar nära immissionspunkten som ger upphov till bakgrundsljudet. Dock syns även en koppling med vindhastigheten vid de

14 Rapport A (26) planerade vindkraftverken, vilket även tydliggjordes i figur 3 och 4. Vid t.ex. 8 m/s tar det 100 sekunder för vinden att ta sig 800 m, så vinden vid vindkraftverken har möjlighet att påverka ljudnivån vid immissionspunkten under en tiominuters mätperiod. Av resultatet kan även konstateras att ljudnivån är starkt kopplad till vindhastigheten vilket tyder på att bakgrundsljudet är vindalstrat. Då vindkraftverk ofta avger högst ljud för vindhastigheter över cirka 6 m/s på 10 m höjd vid vindkraftverken, ljudeffektnivåer under 6 m/s är ofta betydigt lägre för moderna vindkraftverk, är det också av intresse att se på den ekvivalenta ljudnivån för vindhastigheter som överstiger 6 m/s i figur 8. Av figur 8 framgår att den ekvivalenta ljudnivån utifrån den gröna regressionskurvan, i medel, är runt 30 dba från m/s. Från 5.5 m/s och uppåt ökar den ekvivalenta ljudtrycknivån nästan linjärt vid ökande vindhastighet, vilket borde innebära ökad maskering då vindkraftverken är som mest störande d.v.s. mellan 6-8 m/s. Det ska dock noteras att det även finns tidsperioder när den ekvivalenta ljudnivån är mellan dba när det blåser över 6 m/s på 10 m höjd vid den planerade vindkraftparken. För cirka 19 procent av mätvärdena, eller 3.5 dagar av totalt 19 dagar, är den ekvivalenta ljudnivån mellan dba när det blåser över 6 m/s på 10 m höjd vid den planerade vindkraftparken, flertalet av mätvärdena motsvarar ett medvindsförhållande från den planerade vindkraftparken och inträffar mellan kl Redan vid låga vindhastigheter vid immissionpunkten, över 1 m/s, ökar den ekvivalenta ljudnivån snabbt. Det ska noteras att vindhastigheten är uppmätt på 10 m höjd enligt mätstandarden men att vindhastigheten i trädtopperna, på m höjd, kan vara högre. Vid låga vindhastigheter under 1 m/s är dock den ekvivalenta ljudnivån relativt konstant mellan dba. 6.4 Bakgrundsnivån som funktion av vindhastigheten för vindriktning Figur 9. Ekvivalent ljudnivå L Aeq, i dba med 10 min intervall som funktion av vindhastigheten vid immissionspunkten på 10 m höjd för vindriktning

15 Rapport A (26) Figur 10. Ekvivalent ljudnivå L Aeq, i dba med 10 min intervall som funktion av vindhastigheten vid den planerade vindkraftparken på 10 m höjd för vindriktning Ur resultatet i figur 9 och figur 10 går att framläsa att det inte är ett vindskyddat läge som ger låg bakgrundsnivå för detta medvindsfall. Dels är det en tydlig variation av vindhastigheten vid immissionspunkten i figur 9, om det hade varit ett vindskyddat läge borde både vindhastigheten och den ekvivalenta ljudnivån varit relativt konstanta och låga. Det syns även samma tydliga koppling mellan ökad vindhastighet vid den planerade vindkraftparken och den ekvivalenta ljudnivån i immissionpunkten i figur 10. Vid vindskyddat läge borde vindhastigheten vid vindkraftverken öka medan den ekvivalenta ljudnivån är relativt konstant, särskillt för vindhastigheter mellan 6-8 m/s då ljud från vindkraft är som mest störande. 6.5 Jämförelse mellan beräknad och uppmätt ekvivalent ljudnivå som funktion av vindhastigheten vid vindkraftparken I föregående avsnitt poängteras vikten av att även beakta det ljud som uppstår vid vindkraftverken vid bedömning av vindskyddat läge och låg bakgrundsnivå. Om ljudnivån från vindkraftverken är låg då det är låg bakgrundsnivå vid immissionspunkten är den potentiella störningen mindre, vilket självklart påverkar då störningsgraden på grund av låg bakgrundsnivå ska bedömas. För jämförelsen har beräkningar utförts av den ekvivalenta ljudnivån från vindkraftparken utifrån ett exempel med verktypen Nordex N kw med 120 m navhöjd. Beräkningarna har utförts med den nordiska beräkningsmodellen Nord2000, vilken rekommenderas av Naturvårdsverket för detaljerade beräkningar av ljud från vindkraft. I beräkningarna tas bl.a. hänsyn till den varierande topografin i området. Som indata i beräkningarna har även ljueffektens variation med vindhastigheten beaktats utifrån ett dokument erhållet från

16 Rapport A (26) verksleverantören [4], se tabell 5. Beräkningarna utförs för motsvarande vindhastighet på 10 m höjd från 3 m/s upp till 8 m/s och redovisas i figur 11. Tabell 5. Ljudeffekt för Nordex N kw vid olika vindhastigheter Vindhastighet i m/s Ljudeffektnivå i dba 3 97, , , , , ,0 >9 105,0 35 dba vid 8 m/s Figur 11. Ekvivalent ljudnivå LAeq i dba med 10 min intervall som funktion av vindhastigheten Ur resultatet kan utläsas att den beräknade ekvivalenta ljudnivån från den planerade vindkraftparken är av samma storleksordning som den bakgrundsnivå som uppmätts i immissionspunkten. Detta innebär t.ex. att det troligtvis skulle vara svårt att entydigt bestämma den ekvivalenta ljudnivån från vindkraftparken, utifrån mätning med mätmetoden Elforsk 98:24, på grund av inverkan från bakgrundsnivån.

17 Rapport A (26) 6.6 Bakgrundsnivå samt vindhastighet vid vindkraftparken som funktion av vindriktning vid vindkraftparken Figur 12. Vindhastighet vid den planerade vindkraftparken med 10 min intervall som funktion av vindriktningen vid den planerade vindkraftparken. Figur 13. Ekvivalent ljudnivå LAeq i dba med 10 min intervall som funktion av vindriktningen vid den planerade vindkraftparken.

18 Rapport A (26) Det framgår tydligt ur resultatet i figur 12 att huvudvindriktning ligger mellan med fokus kring medvindsfallet 260 ±45. Från figur 13 går att se att ljudnivån också varierar upp och ner för detta vindriktningsintervall vilket tyder på att området ej är vindskyddat för detta fall. Det går också att notera att för motvind, vindriktning mot den planerade vindkraftparken mellan , ligger den ekvivalenta ljudnivån till stor del mellan dba men att endast ett fåtal mätvärden ligger i intervallet 6-8 m/s. Det kan dock vara intressant att titta på detta vindriktningsintervall i detalj vilket redovisas i figur 14. Figur 14. Ekvivalent ljudnivå LAeq i dba med 10 min intervall som funktion av vindhastigheten vid den planerade vindkraftparken för motvindsfallet. Här kan ses att ljudnivån är relativt konstant upp till 8 m/s och ligger i medel runt 30 dba, detta skulle kunna tyda på att området har låg bakgrundsnivå för detta vindriktningsintervall motsvarande motvind från den planerade vindkraftparken. Dock har endast ett fåtal mätvärden över 6 m/s registrerats. Då vindriktningintervallet motsvarar motvind från den planerade vindkraftparken får ljudnivån från vindkraftparken, och således störningsgraden, anses vara mindre än för medvindsfallet.

19 Rapport A (26) 6.7 Vindhastighet vid vindkraftparken och immissionspunkten som funktion av vindriktningen vid vindkraftparken. Figur 15. Vindhastighet vid den planerade vindkraftparken och vid immissionspunkten i 10 min intervall som funktion av vindriktningen vid den planerade vindkraftparken, endast mätvärden för perioden till redovisas. Notera att för mätvärden vid m/s är givaren fastfrusen vid immissionspunkten. I figur 15 redovisas för jämförelse uppmätt vindhastighet vid den planerade vindkraftparken samt immissionspunkten som funktion av vindriktningen vid den planerade vindkraftparken, för mätperioden till då mätstationen vid immissionspunkten var i drift. Här syns tydligt, vilket även redovisats i andra figurer, att vindhastigheten vid immissionspunkten korrelerrar väl mot vindhastigheten vid den planerade vindkraftparken vilket tyder på att området inte ska klassas som ett område med låg bakgrundsnivån på grund av vindskyddat läge. Stor del av tiden ger en hög vindhastighet vid den planerade vindkraftparken även högre vindhastighet vid immissionspunkten vilket leder till maskerande bakgrundsljud.

20 Rapport A (26) 6.8 Bakgrundsnivåns variation med tiden på dygnet Figur 16. Ekvivalent ljudnivå L Aeq i dba med 10 min intervall som funktion av vindhastigheten vid den planerade vindkraftparken på 10 m höjd omräknat från 120 m med referensförhållanden. Mätvärden mellan kl Figur 17. Ekvivalent ljudnivå L Aeq i dba med 10 min intervall som funktion av vindhastigheten vid den planerade vindkraftparken på 10 m höjd omräknat från 120 m med referensförhållanden. Mätvärden mellan kl

21 Rapport A (26) Gällande tidsaspekten går att figur 16 se att mellan kl , som får betraktas som nattetid, är den ekvivalenta ljudnivån generellt något lägre än på dagtid mellan kl i figur 17. Den ekvivalenta ljudnivå ökar dock med ökande vindhastighet vid den planerade vindkraftparken i båda fallen, vilket är viktigt i beaktande av störningsrisken från den planerade vindkraftparken. Det går också att se att flertalet av de låga ekvivalenta ljudnivåerna, då det blåser över 6 m/s vid den planerade vindkraftparken inträffar, mellan kl Statistik mätresultat I detta avsnitt redovisas en enkel statistisk sammanställning av mätresultatet. I tabell 6 redovisas olika percentilvärden för hela mätperioden, vilket motsvarar ljudnivån som underskrids en viss del av tiden för ett antal procentsatser t.ex. motsvarar värdet L A95 ljudnivån som överskrids 95 procent av tiden. Därutöver redovisas medel-, max- och minnivå under hela mättiden. Tabell 6. Percentilvärden L A5, L A10, L A90 och L A95 samt L Amedel, L Amax och L Amin under mättiden. Variabel Ljudnivå i dba L A5 47 L A10 43 L A50 32 L A90 25 L A95 23 L Amedel 33 L Amax 74 L Amin 17 Percentilvärdena L A95 eller L A90 används ofta för att definiera bakgrundsnivån då dessa värden är mindre påverkade av höga ljudhändelser i omgivningen än den ekvivalenta ljudnivån. Om skillnaden mellan dessa percentilvärden och den ekvivalenta ljudnivån är liten kan man säga att inverkan från höga ljudhändelser har liten inverkan på mätresultatet. Utifrån mätresultatet är skillnaden mellan ekvivalent ljudnivå och percentilvärdet L A90 i medel 5 dba på en timmes basis, vilket tyder på liten inverkan från enstaka höga ljudhändelser och att bakgrundsnivån är relativt konstant i området. Utifrån genomlyssning av inspelade höga momentana ljud består de flesta topparna av vindbyar i träden med förhöjt vegetationsbrus som följd och utifrån tidigare redovisade resultat framgår också att bakgrundsljudet är vindalstrat till stor del. 7 Kommentar En mätning enligt Elforsk 98:24 skall normalt göras bemannad. Vid en sådan mätning skall mätperioder uteslutas där det är uppenbart att mätningen påverkats av ovidkommande bakgrundsljud, t ex ljud från mänsklig aktivitet. Ljudmätningen genomfördes som en obemannad långtidsmätning. Fördelen med att använda långtidsmätning är att det är lättare att hitta rätt meteorologiskt fönster med rätt vindhastighet och vindriktning, som specificeras i Elforsk 98:24. Generellt skall mätningarna genomföras när vinden blåser från den tänkta vindkraftparken mot mätpunkten inom intervallet ±45 grader. För den ljudimmissionspunkt som använts innebär detta västlig vind inom intervallet grader. I redovisat resultat har inga mätvärden sorterats bort och således ingår även ljudnivåer av t.ex. mänsklig karaktär samt fåglar. Med tanke att mätningen utfördes på vinterhalvåret torde störningar från fåglar vara minimerad, vid genomlyssning av höga momentana ljud har endast fåtal ljud från fåglar noterats.

22 Rapport A (26) Notera att mätpunkten för immission, både gällande vind och ljud, har valts i en representativ punkt i området som valts ut i samråd med närboende. Mätpunkten för ljud har ställts en bit från från de träd och buskar som kan ge vindalstrat bakgrundsljud. Bakgrundsljudet i mätpunkten torde därmed ha underskattats. Notera vidare att ljudmätningen skett vintertid då lövträden fällt sina blad. Sommartid kommer lövträden att avge högre vindalstrat bakgrundsljud. Det ska även noteras att den verkliga markråhetslängden har uppmätts till 5 m, inom området för den planerade vindkraftparken, baserat på 2.5 års vindmätningar. I analysen har referensförhållanden, markråhetslängd 0.05 m, använts vid nedräkning av vindhastigheten från navhöjd till 10 m höjd. Om korrekt markråhetslängd används för nedräkningen blir vindhastigheten vid 10 m höjd betydligt lägre och Naturvårdsverkets definition om 50 procent lägre vindhastighet än vid immissionspunkten innehålls ej. 8 Slutsats Mätningarna, se figur 5, visar att vindhastigheten på 10 m höjd vid mätplatsen oftast är 50 % eller lägre än vindhastigheten på 10 m höjd vid vindkraftverken omräknat från 120 m vilket är ungefär lika med planerad navhöjd. Enligt definitionen på Naturvårdsverkets hemsida skulle det kunna klassas som ett vindskyddat läge. Om mätning av vindhastigheten istället hade skett med en givare på 10 m höjd vid platsen för de planerade vindkraftverken, hade förmodligen lägre vindhastigheter mätts på grund av skogens bromsande inverkan. Jämförelse bör dock ske med vindhastigheten i navhöjd, eftersom den kommer att styra ljudalstringen i vindkraftverken, och därefter omräknas till 10 m under referensförhållanden definierade av Naturvårdsverket. En analys av uppmätta ljudnivåer, då det blåser kring 8 m/s vid platsen för vindkraftverken se särskilt figur 7 och 8, visar att den ekvivalenta ljudnivån är 40 dba vid 8 m/s på 10 m höjd, enligt analys i enlighet med Elforsk 98:24. Om vindkraftparken planeras så att vindkraftljudet i området kring immissionspunkten inte överskrider 40 db(a), kommer det att vara svårt att mäta vindkraftljudets bidrag till totala ljudnivån vid immissionspunkten. Mätning bör i så fall göras kvälls- alternativt nattetid då, enligt figur 16 och 17, den ekvivalenta ljudnivån är något lägre i immissionspunkten. Även om vindkraftljud upp till 40 db(a) inte är mätbart vid mätplatsen kommer det ändå att vara stundtals hörbart. Jämförelsen i Figur 11 visar att bakgrundsljudet oftast är högre än det beräknade vindkraftljudet från den planerade vindkraftparken. I medeltal kommer bakgrundsljudet att överstiga vindkraftljudet. Det kan dock finnas perioder bakgrundsnivån är låg och understiger vindkraftljudet. Enligt mätresultatet är bakgrundsnivån lägre än 30 dba då vindhastigheten är över 6 m/s på 10 m höjd vid den planerade vindkraftparken under cirka 3.5 dagar, av totalt 19 dagar då det blåser över 6 m/s, under mätperioden mellan och Naturvårdsverket har inte definierat vad som är en låg bakgrundsnivå. I andra sammanhang, när man kartlagt tysta områden, har man i många fall utgått från att om ekvivalenta ljudnivån från samhällsbullerkällor är högst 30 dba kan området klassas som ett tyst område. I detta fall ligger vindbruset i medel över 30 dba när det blåser över 6 m/s och det ökar kraftigt med ökande vindhastighet vid den planerade vindkraftparken. Det är slutligen väldigt tydligt att om Naturvårdsverkets definition för vindskyddat läge och låg bakgrundsnivå ska användas för bedömning i tillståndsprövning eller kontroll måste anvisningen kompletteras med både kontrollmetod samt definition av vad som krävs för att låg bakgrundsnivå ska vara uppfyllt. Detta är i dagslägget oklart utifrån de anvisningar som finns. I denna rapport har kontrollen och bedömningen gjorts utifrån ÅF:s studier och erfarenhet. Slutsatsen av denna kontroll och bedömning är att det ej är ett vindskyddat läge som ger låg

23 Rapport A (26) bakgrundsnivå i aktuellt område, vilket skulle kunna föranleda ett skärpt riktvärde. Dock kan konstateras att området är ett tyst område, när det inte blåser vid den planerade vindkraftparken, med ekvivalenta ljudnivåer som ofta ligger mellan dba. Detta är dock vanligt förekommande för platser tilltänkta för vindkraftetableringar och ska inte blandas ihop med låg bakgrundsnivå på grund av vindskyddat läge. 9 Mätutrustning ÅF-Ljud & Vibrationers använda mätutrustning redovisas i Tabell 7. Tabell 7. Använd mätutrustning. Instrumenten är kalibrerade med spårbarhet till nationella och internationella referenser enligt ÅF-Ljud & Vibrationers kvalitetssystem som uppfyller kraven i SS-EN ISO/ IEC Ljudmätaren fältkalibrerades omedelbart före och efter mätning. Instrument Fabrikat, Modell Intern beteckning Ljudtrycksnivåmätare Norsonic 140 AL 207 Kalibrator Brüel & Kjær, 4231 KU 85 Bolaget har varit ansvariga för mätning av meteorologiska parameterar som vind och vindriktning. 10 Underlag - Vindhastighet från mätningar av meteorologi vid den planerade vindkraftparken och immissionspunkten erhållen av bolaget. 11 Referenser [1] Ljungren, Sten, Elforsk rapport 98:24, Mätning av bullerimmission från vindkraftverk, oktober 1998, Elforsk projekt [2] Avläst [3] Almgren, Martin och Appelqvist, Paul, Energimyndigheten Rapport , Låg ljudnivå i vindskyddade lägen, [4] Nordex Energy GmbH, K0818_030005_EN Revision , 2013.

24 Rapport A (26) Bilaga A: Foton av ljudimmissionspunkten Avståndet mellan ljudimmissionspunkten och sodarmätaren är ca 60 m fågelvägen. Ljudimmissionspunktens position redovisas i figur 1. Figur 16. Immissionspunkt vid närliggande bostad östlig riktning. Figur 17. Omgivningsfoto vid immissionspunkten i nordlig riktning.

25 Rapport A (26) Figur 18. Omgivningsfoto vid immissionspunkten i sydlig riktning. Figur 19. Omgivningsfoto vid immissionspunkten i västlig riktning mot vindkraftverksparken.

26 Rapport A (26) r 30. Mätutrustningen i sitt chassi

27 Signature page This document has been electronically signed by the following signatories: Name Martin Almgren Date & Time 6/16/2014 8:18:37 AM +02:00 Identification type SMS ( ) Identification ticket id dc93fa4fb3c442bc98c1d ffe3 Name Paul Appelqvist Date & Time 6/16/2014 9:59:49 AM +02:00 Identification type SMS ( ) Identification ticket id 0d80a106ff614a4a8351f6a4dbb85c49 Certified by ProSale Signing Accepted by all signatories 6/16/2014 9:59:49 AM +02:00 Ref: Validate document Terms of use Signature page 1 of 1

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Vad och Varför mäta? Emission Hur mycket låter vindkraftverket? Låter vindkraftverket mer eller mindre

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46 10 505 84 22 Mobil +46 70 184 74 22 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-12-05 Varberg Energi AB Håkan Svensson Box 1043 432 13

Läs mer

SL Rissnedepån, Sundbyberg

SL Rissnedepån, Sundbyberg RAPPORT A 2012-06-21 1 (11) Handläggare Per Lindkvist Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-06-21 SL Maria Röjvall 105 73 Stockholm Lindhagensgatan 100 Uppdragsnr

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (10) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2014-11-20 Vattenfall Vindkraft AB Att: Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller Ljud från vindkraft beräkningsmodeller Innehåll - exempel 1 Martin Almgren, tel 010-505 84 54 martin.almgren@afconsult.com ÅF-Ingemansson 2 Grunder ljud, lågfrekvent ljud och infraljud Ljudalstring Tillståndsfrågor

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Skeppsviken, Uddevalla

Skeppsviken, Uddevalla Projektrapport Skeppsviken, Uddevalla Mätning och beräkning av buller från lossning vid Exxon Mobil Projekt: 12-03306 Rapport 12-03306-08100200 Antal sidor: 9 Bilagor: Bullerutbredningskarta - B1 Pumpning

Läs mer

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud PM 1 (5) Handläggare Tel +46 10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-09-10 Rabbalshede Kraft AB Karolina Tisell Marknadsvägen 1 457 55 Rabbalshede

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Kontroll av ljud från vindpark Ögonfägnaden - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun

Kontroll av ljud från vindpark Ögonfägnaden - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun Handläggare Jens Fredriksson Tel +46 10 505 60 97 Mobil +46 70 184 57 97 E-post jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-11-26 Projekt-ID 701304 Rapport-ID Rapport 4 Kund Statkraft SCA Vind II AB Kontroll

Läs mer

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7 Uppdragsnr: 10122794 1 (5) Bilaga B7 PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning

Nya bostäder vid Kvarnkullen, Kungälv. Bullerutredning Handläggare Hässel Johan Tel +46 (0)0 505 84 7 Mobil +46 (0) 70 84 74 7 Fax +46 (0) 774 74 74 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT (5) Datum 0-04- Kungälvs kommun Linda Andreasson Nämndhuset 44 8 Kungälv

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 Ljudnivå vad är det? 10+10=13 20+20=23 40+40=43 2 3 Ljudets tidsvariation 4 Ljudtrycksnivå och Ljudeffektnivå? 5 A-, C-vägning, dba, dbc 6 Akustik

Läs mer

Bullermätning Koppersvägen, Stenungsund

Bullermätning Koppersvägen, Stenungsund Author Inger Wangson Phone +46 10 505 84 40 Mobile +46701847440 E-mail inger.wangson@afconsult.com Recipient Stenungsundshem AB Kenneth Funeskog Date 2015-06-25 rev.1 2015-09-15 707880 Bullermätning Koppersvägen,

Läs mer

Vindkraftpark Velinga, Tidaholms kommun

Vindkraftpark Velinga, Tidaholms kommun RAPPORT 1 (27) Handläggare Paul Appelqvist Datum 2013-09-24 Tel +46 10 505 60 24 Kund Mobil +46 70 184 57 24 Vattenfall Vindkraft AB Fax +46 10 505 00 10 Att: Sara Arvidsson paul.appeplqvist@afconsult.com

Läs mer

Kombiterminal vid Rosersbergs södra industriområde, Sigtuna kommun

Kombiterminal vid Rosersbergs södra industriområde, Sigtuna kommun Handläggare Paul Appelqvist Tel +4610-505 00 00 Fax +4610-505 11 83 ingemansson@afconsult.com RAPPORT 1 (15) Datum Uppdragsnr 562354 Rev 1 2011-04-08: Ny layout för Etapp 2 Beställare Gävle Containerterminal

Läs mer

Bestämning av insättningsdämpning

Bestämning av insättningsdämpning RAPPORT 1 (7) Handläggare Mikael Ekholm Tel +46 10 505 38 45 Mobil +46 72 239 61 94 Fax +46 10 505 38 01 mikael.ekholm@afconsult.com Datum 2014-01-09 CHRISTIAN BERNER AB Johan Westerlund 435 22 Mölnlycke

Läs mer

Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober

Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-10-07 Forskningsprogram Vindkraft i kallt klimat Project

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Danderyds sjukhus Akutvårdsbyggnad 52/22

Danderyds sjukhus Akutvårdsbyggnad 52/22 RAPPORT 587064 A 1 (7) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2014-06-02 White Arkitekter AB Att: Tobias Stenmark Box 4700 116 92 Stockholm Uppdragsnr

Läs mer

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun

Trafikbullerutredning Hammarbergsvägen, Haninge kommun o:\sto1\xak\2014\100000 hammarbergsvägen\100000-r1 trafikbullerutredning.doc Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Hammarbergsvägen Haninge kommun Mattias Borgström Michel Yousif Jan Pons

Läs mer

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk MEDVERKANDE Sweco Energuide AB Stockholm Uppdragsledare: Magnus Bergman Utredare och text: Gabriella Nilsson GIS: Gabriella Nilsson Granskare:

Läs mer

Johannisbergs flygplats, Västerås Flygbullerutredning

Johannisbergs flygplats, Västerås Flygbullerutredning Handläggare Wigholm Pär Tel +4610-5058476 Mobil +46701-847476 Fax +46520-10395 Par.Wigholm@afconsult.com RAPPORT 1 (9) Datum 2010-11-01 Uppdragsnr 559124 Sofie Andersson Rosell Planarkitekt Stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindkraftpark Velinga Beräkningsdatum: 2013-09-24 Beställare: Vattenfall

Läs mer

Rapport A Motorsportbullerutredning 100531

Rapport A Motorsportbullerutredning 100531 Uppdragsansvarig Tel +4610-505 00 00 Fax +4610-505 11 83 paul.appelqvist@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum Uppdragsnr 554031 Rapport A Motorsportbullerutredning 100531 SMK Söderhamn Helsinge Motorstadion,

Läs mer

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26 Brandholmens reningsverk Mätning av industribuller L:\2012\2012-069 LH Brandholmen, Läckeby water AB PURAC\Rapporter\2012-069 r01.docx Beställare: Läckeby

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FSK02 Bergtunnlar PM Buller från hamnverksamhet Norra Lovö, Malmviken, Sätra varv 2015-02-17 BYGGHANDLING 2015-02-17 0N140068 Handlingsbeteckning 14 Rapporter PM och utredningar Teknikområde N Miljö Delområde

Läs mer

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35.

596667 RAPPORT A 1 (9) Bullerutredning. Uppdragsnr 596667. Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35. 596667 RAPPORT A 1 (9) Handläggare Thom Rannemalm Tel 010 505 51 52 Mobil 0767 88 13 35 thom.rannemalm@afconsult.com Datum 2014-08-13 Vadstena kommun Plan- och bygglovsenheten Att: Tomas Nyström 592 80

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Södra Kansligatan 11, Gävle

Södra Kansligatan 11, Gävle 709578 RAPPORT A 1 (14) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-22 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun.

Norra Sigtuna Stad, Sigtuna kommun. RAPPORT A 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-02-03 Strategisk arkitektur Jan Ytterborn Drottninggatan 25 111 51 Stockholm Uppdragsnr

Läs mer

Amplitudmodulation för vindkraftsljud

Amplitudmodulation för vindkraftsljud Amplitudmodulation för vindkraftsljud Martin Almgren, ÅF Almgren 2012 02 07 1 Akustisk kamera klipp på youtube Länk Almgren 2012 02 07 2 Varför är det lätt att höra vindkraftljud? Det karakteristiska svischande

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning

Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Projekt: 1202771 Rapport: 120277107101200 Datum: 20071017 Antal sidor: 12 Bilagor: Inga Kv. Klocktornet, Kungälv Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: White Arkitekter AB Jonas Zetterberg Box 2502 403

Läs mer

Ljudmätningar examensarbete

Ljudmätningar examensarbete Ljudmätningar examensarbete Stor-Rotliden Paul Appelqvist Senior Specialist ÅF Ljud & Vibrationer 2012-11-30 1 Bakgrund Examensarbete på ÅF i sammarbete med Vattenfall Vindkraft AB och KTH/MWL. Syfte Att

Läs mer

RAPPORT. Fastighet Krogsta 16:1 Rosersberg Prediktering av verksamhetsbuller från underhållsoch servicedepå för järnvägsbuller Littera: 10154887.

RAPPORT. Fastighet Krogsta 16:1 Rosersberg Prediktering av verksamhetsbuller från underhållsoch servicedepå för järnvägsbuller Littera: 10154887. RAPPORT Fastighet Krogsta 16:1 Rosersberg Prediktering av verksamhetsbuller från underhållsoch servicedepå för järnvägsbuller Littera: 10154887.01 2012-02-14 Reviderad 2012-02-21 Upprättad av: Peter Comnell

Läs mer

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon

Trafikbullerutredning. Brandbergen Centrum. Sammanfattning. Ida-Maria Classon Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Brandbergen Centrum Haninge Kommun Ida-Maria Classon Jan Pons Monica Waaranperä 1320007389 R1 Datum 2014-05-06 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik RAPPORT 1 (8) Handläggare Johan Hässel Tel +46 (0)10 505 84 27 Mobil +46 (0)70 184 74 27 Fax +46 31 74 74 74 johan.hassel@afconsult.com Datum 2012-05-10 Sweco Architects AB Magnus Larsson Gullbergs Strandgata

Läs mer

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14

Helgö etapp 1 och 2, Ekerö. Trafikbullerutredning till detaljplan. Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Rapport nummer: 2014-149 r01 (Förhandskopia) Datum: 2014-10-14 Helgö etapp 1 och 2, Ekerö Trafikbullerutredning till detaljplan L:\2014\2014-149 SS Helgö, Ekerö, Combitech AB\Rapporter\2014-149 r01.docx

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Hultema vindkraftpark, Motala Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: VKS

Läs mer

Sanering av tidigare kemtvätt inom Kv. Järnsågen, Trollhättan

Sanering av tidigare kemtvätt inom Kv. Järnsågen, Trollhättan RAPPORT Handläggare Pär Wigholm Tel +46 (0)10 505 84 76 Mobil +46 (0)701 84 74 76 Fax +46 520 103 95 par.wigholm@afconsult.com 1 (16) Datum 2014-08-22 Trollhättans Stad Hållbart samhälle 461 29 Trollhättan

Läs mer

1 Underlag. 2 Bakgrund. 3 Allmänt om buller. Innehållsförteckning. Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström

1 Underlag. 2 Bakgrund. 3 Allmänt om buller. Innehållsförteckning. Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström PM Handläggare Johanna Åström Tel +46 10 505 46 19 Mobil +46 (0)7 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2014-09-30 Flottsundsbron Bullerutredning Johanna Åström Uppdragsansvarig

Läs mer

Kv. Ekorren i Piteå kommun. Bakgrund PM01 1 (8) Kv. Ekorren. Piteå kommun. Utlåtande trafikbuller. Åsa Lindkvist. Datum 2014-05-13.

Kv. Ekorren i Piteå kommun. Bakgrund PM01 1 (8) Kv. Ekorren. Piteå kommun. Utlåtande trafikbuller. Åsa Lindkvist. Datum 2014-05-13. PM01 1 (8) Handläggare Åsa Lindkvist Tel +46 (0)10 505 60 41 Mobil +46 (0)70 184 57 41 Fax +46 10 505 00 10 Asa.lindkvist@afconsult.com Datum 2014-05-13 Piteå kommun Helena Rutström Uppdragsnr 595509 Kv.

Läs mer

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2

Trafikbullerutredning, Kungsljuset 2 O:\29AKU\2913\61291356895\06 Rapporter och PM\ Uppdrag Kungsljuset 2 Beställare Västerås stad Att Handläggare Helena Kihlén Michel Yousif Granskare Jan Pons Rapport nr 61291356895-r8 Datum 2015-05-11 Ramböll

Läs mer

2013-02-13. F7 Trafikbuller. Onsdagens aktiviteter. Fredagens aktiviteter. Mätning av trafikbuller och fasadisolering. Kl 10-12 - Grupp 1.

2013-02-13. F7 Trafikbuller. Onsdagens aktiviteter. Fredagens aktiviteter. Mätning av trafikbuller och fasadisolering. Kl 10-12 - Grupp 1. F7 Trafikbuller Onsdagens aktiviteter Mätning av trafikbuller och fasadisolering Kl 10-12 - Grupp 1. Kl 13-15 - Grupp 2. Kl 15-17 - Gästföreläsning om mätningar av ljud och vibrationer med Sigmund Olafsen

Läs mer

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN MARS 2016 Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN Statkraft SCA Vind AB FAKTA LÅG- OCH HÖGFREKVENTA LJUD Ett ljuds

Läs mer

2012-09-24 reviderad 2013-02-13. Bullerutredning för åtta verksamheter i Storängen, Huddinge R01. Uppdragsnummer: 232548

2012-09-24 reviderad 2013-02-13. Bullerutredning för åtta verksamheter i Storängen, Huddinge R01. Uppdragsnummer: 232548 1(13) 2012-09-24 reviderad Bullerutredning för åtta verksamheter i Storängen, Huddinge R01 Uppdragsnummer: 232548 Uppdragsansvarig: Åsa Fernell Modigh Handläggare Kvalitetsgranskning Nicklas Engström 010-452

Läs mer

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b

Kv. Skolmästaren 1 och 2. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23. Att: Peter Carlsson Bruksgatan 8b Rapport nummer: 2014-051 r01 rev1 Datum: 2014-05-23 Kv. Skolmästaren 1 och 2 Trafikbullerutredning L:\2014\2014-051 SS Kv Skolmästaren 1 och 2, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2014-051 r01.docx Beställare:

Läs mer

BROMMA STOCKHOLM AIRPORT

BROMMA STOCKHOLM AIRPORT Uppdragsnr: 10176712-R04 1 (10) BROMMA STOCKHOLM AIRPORT C:\Users\sebs10628\Documents\R04 Bromma Markbuller beräkningar för utfall 2013 2014-03-26.docx Mall: Rapport - 2003.dot ver 1.0 BROMMA STOCKHOLM

Läs mer

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller Handläggare Erik Backman RAPPORT 1 (6) Datum Rev 2011-09-29 Tel +46105055245 Uppdragsgivare Mobil +46702713584 REHAU AB erik.backman@afconsult.com Tony Berggren Rapport 552504 Uppdragsnr 552504 Dr. Westrings

Läs mer

RAPPORT 573611 B 1 (9)

RAPPORT 573611 B 1 (9) RAPPORT 573611 B 1 (9) Handläggare Tel +46 10 505 14 09 Mobil +46 72 515 70 85 Fax +46 10 505 00 10 david.geiger@afconsult.com Datum Asbjörn Austlid Almvägen 25 A 191 41 Sollentuna Uppdragsnr 573611 Rapport

Läs mer

Aneby Stationsområde, Aneby kommun

Aneby Stationsområde, Aneby kommun RAPPORT A 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-05-04 Aneby kommun Storgatan 48 Box 53 578 22 Aneby Uppdragsnr 706036

Läs mer

Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen

Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr 70 David Segersson Upplands-Bro kommun Granskare: Granskningsdatum: Dnr: Version: 2004/1848/203 2 Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen David Segersson

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Bullerutredning Bergsvägen

Bullerutredning Bergsvägen Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr Ramböll Projektledning, Stenungsundshem Kenneth Funeskog Peter Lindquist Jan Pons 61531252586R1 Datum 2013-04-12 Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan

Läs mer

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Tid: 22 september 2015, kl. 18.00-21.00 Plats: Abilds bygdegård, Falkenberg Från Vattenfall: Staffan Snis Projektledare

Läs mer

Bullermätning Handlägga buller på miljömyndigheten. Martin Almgren 27 april 2012

Bullermätning Handlägga buller på miljömyndigheten. Martin Almgren 27 april 2012 Bullermätning Handlägga buller på miljömyndigheten 1 Martin Almgren 27 april 2012 Mätning - innehåll Naturvårdsverkets anvisningar Mätning i praktiken trafik, industri och vindkraft Ackrediterade mätningar

Läs mer

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161

Lanesund Fastigheter AB Bullerutredning, väg 161 Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 (0) 10 505 84 38 Mobil +46 (0) 701 84 74 38 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT 1 (8) Datum 2009-11-17 Rev 2012-02-10 Lanesund Fastigheter AB Håkan Nilsson Box 747 451

Läs mer

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning

Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum Bullerutredning Kävlinge Centrumutveckling AB Att: Johan Plyhr Exporten 12, Lantmannen 12/13 samt Rangeringen 5, Kävlinge östra centrum 2011-01-27 Rev 2011-12-15 med justering av godstågens hastighet till 100km/h samt

Läs mer

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge

Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Rapport nummer: 2014-165 r01 Datum: 2014-12-16 Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Huddinge Trafikbullerutredning L:\2014\2014-165 MS Gymnasiet 5 Östra Kvarnbergsplan, Sundell Arkitekter AB\Rapporter\2014-165

Läs mer

Trafikbullerutredning Åby 1:27

Trafikbullerutredning Åby 1:27 Uppdrag Åby 1:27, Haninge Beställare Haninge kommun Att David Jones Handläggare Jan Pons Granskare Michel Yousif Rapportnr 1320014038 Datum 2015-04-24 Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104

Läs mer

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad.

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Karta och koordinater. 2 Introduktion. 3 Redovisning av förkastade och accepterat alternativ till projekteringsplats. 3 Ansökan om tillstånd. 3 Samrådets

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Mätmetoder för ljudnivåskillnad för fasad och ljudnivå inomhus

Mätmetoder för ljudnivåskillnad för fasad och ljudnivå inomhus Bilaga 22 Mätmetoder för ljudnivåskillnad för fasad och ljudnivå inomhus Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Peter Petterson, ÅF-Ljud & Vibrationer

Läs mer

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder

RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder RAPPORT 10125719.01 Kv Stiernhielm Utredning av trafikbuller för planerade bostäder 2009-09-21 rev 2009-10-02 Upprättad av: Mats Hammarqvist Granskad av: Perry Ohlsson Godkänd av: Mats Hammarqvist RAPPORT

Läs mer

709579 RAPPORT A 1 (10)

709579 RAPPORT A 1 (10) 709579 RAPPORT A 1 (10) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-09-17 AB Gavlegårdarna Beställare:

Läs mer

Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II

Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II Rapport Nr. 2008-59 Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II Ekaterini Kriezi och Walter Gyllenram Pärmbild. Bilden föreställer Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: E. Kriezi och

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

Externbullerutredning Simrishamns Hamn

Externbullerutredning Simrishamns Hamn Externbullerutredning Simrishamns Hamn Rapport nr: SVI-MR-13001-B Datum: 2013-04-03 Beställare: VA-Teknik & Vattenvård Kund VA-Teknik & Vattenvård Kongslandsvägen 4 273 50 BRÖSARP Konsult Sound View Instruments

Läs mer

Norrbacka, Sigtuna, Vibrationsmätningar. Stockholm 2013-08-30

Norrbacka, Sigtuna, Vibrationsmätningar. Stockholm 2013-08-30 Norrbacka, Sigtuna, Vibrationsmätningar Stockholm 2013-08-30 Norrbacka, Sigtuna, Vibrationsmätningar Datum 2013-08-30 Uppdragsnummer 1320001323 Stefan Troëng Uppdragsledare Jan Pons Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR

KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR RAPPORT KV KOKILLEN KOMPLETTERANDE BULLERBERÄKNINGAR KONCEPT 2015-03-25 Uppdrag 261698, Kv Kokillen - bullerutredning Titel på rapport: Kv Kokillen kompletterande bullerberäkningar Status: Datum: 2015-03-25

Läs mer

PM 10136061 2010-05-17

PM 10136061 2010-05-17 Uppdragsnr: 10136061 1 (7) PM 10136061 2010-05-17 Detaljplan för Hövik 5.1 m.fl., Trafikbullerutredning 1 Sammanfattning I Höviksnäs på Tjörn pågår planarbete med detaljplan för Hövik 5:1 m fl. Området

Läs mer

Buller- och vibrationsutredning Bråta

Buller- och vibrationsutredning Bråta DOKUMENT: 1_00180-01 DATUM: Buller- och vibrationsutredning Bråta www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 00 Fax 010-211 Buller- och vibrationsutredning Bråta, en

Läs mer

Vedhall, Åkerhög 1:3 trafikbullerutredning för planerade villor

Vedhall, Åkerhög 1:3 trafikbullerutredning för planerade villor Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. PM 3460-A / Vedhall, trafikbullerutredning för planerade villor Till detta pm hör ritningarna 3460/1-3 och 11-13 Vi har beräknat ljudnivå från biltrafik

Läs mer

Gabrielsbergets vindkraftpark - kontrollprogram med avseende på fåglar Kontrollprogrammet kommer att behandla habitatförluster och störningar för häckande fåglar samt påverkan på flyttande fåglar. Nedan

Läs mer

Kontroll av ljud från Karsholm vindbrukspark, Kristianstad kommun

Kontroll av ljud från Karsholm vindbrukspark, Kristianstad kommun RAPPORT C 2013-11-18 sid 1 (26) Handläggare Paul Appelqvist Uppdragsnr 584685 Tel +46 10 505 60 24 Er referens Mobil +46 70 184 57 24 HS Kraft AB Fax +46 10 505 00 10 Att: Christian Eriksson paul.appelqvist@afconsult.com

Läs mer

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Bullerutredning Villa Roskullen

Bullerutredning Villa Roskullen Rapport HÄRRYDA KOMMUN Bullerutredning Villa Roskullen Malmö 2016-01-25 Bullerutredning Villa Roskullen Datum 2016-01-25 Uppdragsnummer 1320018824 Utgåva/Status 1 Oscar Lewin Uppdragsledare & Handläggare

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

ÅF Ljud från vindkraft 2013-08-15

ÅF Ljud från vindkraft 2013-08-15 ÅF Ljud från vindkraft 2013-08-15 Innehåll Föreläsning i Trysil 15 augusti 2013 Hälsoeffekter som grund för riktvärden för vindkraftljud - A-vägd ekvivalent ljudnivå - lågfrekvent ekvivalent ljudnivå -

Läs mer

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad

Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Rapport nummer: 2011-121 r05 Datum: 2012-05-21 Kv. Banken och Basaren, Sundbybergs stad Trafikbullerutredning L:\2011\2011-121 KO Kv Banken, systemhandling, Fastighets AB Förvaltaren\Levererat (rapporter

Läs mer

Vindkraftens miljöpåverkan Hälsa & ohälsa

Vindkraftens miljöpåverkan Hälsa & ohälsa Vindkraftens miljöpåverkan Hälsa & ohälsa Kalmar 11 mars 2013 Ebbe Adolfsson Naturvårdsverket Enheten för prövning och regelgivning 1 Vad jag kommer prata om idag: 1. Bullers påverkan generellt 2. Människors

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Tyresö kommun Trafikbullerutredning för del av Nytorpsvägen, etapp 9 och del av 11

Tyresö kommun Trafikbullerutredning för del av Nytorpsvägen, etapp 9 och del av 11 Handläggare RAPPORT 1 (7) Datu 2011-09-08 Uppdragsnr 565468 Tel +46 (0)10 505 60 24 Kund Mobil +46 (0)70 184 57 24 Tyresö Koun Fax +46 10 505 00 10 Sophia Norran Winter paul.appelqvist@afconsult.co Sahällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping

Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25. Att: Marcus Vallin 601 85 Norrköping Rapport nummer: 2012-117 r01 Datum: 2012-10-25 Kv Nätet 4 & 5, Eskilstuna Trafikbullerutredning L:\2012\2012-117 LG Kv Nätet, Eskilstuna, Fastighets AB L E Lundberg\Rapporter\2012-117 r01.docx Beställare:

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm repo001.docx 2012-03-29 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB UPPDRAGSNUMMER 5467806000 BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT LJUD ROSENHOLM Bilaga D2 STOCKHOLM SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND 1 (12) S w e co Gjörwellsgatan

Läs mer

Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24. Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10

Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24. Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10 RAPPORT B 1 (16) Handläggare Paul Appelqvist Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24 Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10 Mästargatan 5 paul.appelqvist@afconsult.com

Läs mer

Bullerskyddsprogram för Täby kommun

Bullerskyddsprogram för Täby kommun Bullerskyddsprogram för Täby kommun Illustration: Boverket, Kiran Gerhardsson antaget av Stadsbyggnadsnämnden 2009-10-20 Innehåll Inledning... 2 Ljudnivå och bedömning av buller... 2 Mål, ansvar och riktvärden...

Läs mer

RAPPORT. MOTOR-projekt - Lokal skärmning av buller Effekt av olika inglasningar av balkonger och fönster 2014-12-11

RAPPORT. MOTOR-projekt - Lokal skärmning av buller Effekt av olika inglasningar av balkonger och fönster 2014-12-11 RAPPORT MOTOR-projekt - Lokal skärmning av buller 2014-12-11 Upprättad av: David Johansson Granskad av: Johan Scheuer Godkänd av: David Johansson RAPPORT MOTOR-projekt - Lokal skärmning av buller Kunder

Läs mer

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr

1 Förutsättningar. Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM. Vägtrafik. Övriga beräkningsförutsättningar. 2014-07-04 Revidering nr 1(5) Bullerutredning kv Träskon 7, Tollarp PM 2014-07-04 Revidering nr 1 Förutsättningar Vägtrafik Enligt de trafikmätningar som genomförts på Särlagatan i Tollarp i höjd med den aktuella fastigheten,

Läs mer

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24

DP Grankällan, Järvastaden. Trafikbullerutredning för detaljplan. Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 Revision 3: 2015-08-24 Rapport nummer: 2012-008 r01 Datum: 2012-04-19 DP Grankällan, Järvastaden Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2012\2012-008 LE DP Grankällan, Järvastaden, Järvastaden AB\Rapporter\2012-008 r01.5.docx

Läs mer

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet

Borås Stad Bullerutredning Krokhallsområdet Handläggare Lindgren Jesper Tel +46105058411 Mobil +46701847411 Fax jesper.lindgren@afconsult.com Rapport nr 12-03437 RAPPORT 1 (14) Datum Borås Stad Fredrik Engqvist Stadsbyggnadskontoret 501 80 Borås

Läs mer

Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning till Brunnsviksvägen

Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning till Brunnsviksvägen PM FOJAB Arkitekter AB Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning till Brunnsviksvägen Malmö 2013-09-30 Bullerutredning Brösarp 12:129 - buller från verksamheter i anslutning

Läs mer