Datum Projekt ID Analys långtidsljudmätningar vindpark Ögonfägnaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2015-08-28. Projekt ID 701304. Analys långtidsljudmätningar vindpark Ögonfägnaden"

Transkript

1 Handläggare Jens Fredriksson Telefon Mobiltelefon Datum Projekt ID Mottagare Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Analys långtidsljudmätningar vindpark Ögonfägnaden 1 Bakgrund Statkraft SCA Vind II AB (SSVAB) har enligt beslut förelagts av Länsstyrelsen i Västernorrland samt Länsstyrelsen i Jämtland att utföra kontroll av ljud enligt villkor 14, bullervillkor efter det att vindkraftverken tagits i drift, i bolagets tillstånd för vindpark Ögonfägnaden. ÅF har tagit fram ett förslag på mätprogram för kontroll av ljud samt egenkontroll, redovisat i ÅFs PM PM01 Förslag på mätprogram ljud under drift samt långtidsmätning ( ). I PM:et redovisas förslag på genomförande av mätningar uppdelat i två delar; dels övervakade mätningar utifrån krav från myndigheter på kontroll mot gällande riktvärden samt en del med egenkontroll i form av långtidsmätningar. Detta PM innehåller en delredovisning av de långtidsmätningar som pågår vid två vindkraftverk i parken samt utomhus vid två bostadshus. Detta är den andra redovisningen av uppmätta ljudnivåer från de oövervakade långtidsmätningarna och sträcker sig över perioden till och med Mätningarna syftar främst till att ge en indikation över ljudnivåerna på respektive mätplats. Detaljerade övervakade mätningar, för huvudsaklig kontroll mot bullervillkor, kommer utföras i ett senare skede. Bland annat kommer ackrediterade ljudemissionsmätningar att utföras. Därutöver kommer en mer detaljerad analys av långtidsmätningarna utföras. I syfte att kontrollera rapporterade störningar, som en del av bolagets egenkontroll, jämförs också uppmätta ljudnivåer samt driftförhållanden i vindparken med störningsrapporter inrapporterade via bolagets hemsida. 2 Mätupplägg långtidsmätning av ljud Syftet med långtidsmätningarna är att ge en utförligare bild av ljudutbredningen från de båda vindparkerna och att möjliggöra kontinuerlig uppföljning av inrapporterade störningar. Två mätsystem har installerats för kontinuerlig loggning av ljudimmission utomhus vid två bostäder. Mätningarna genomförs utifrån mätmetoden Elforsk 98:24 (1) som fasadmätningar där mikrofonen placeras på en standardiserad mätplatta på byggnadens fasad i riktning mot vindparken. Ytterligare två mätsystem har installerats för kontinuerlig loggning av ljudemission vid två verk. Mätningarna genomförs utifrån mätmetoden IEC (2) med undantaget att mikrofonen placeras på ett stativ istället för en mätplatta på marken. De fyra mätpunkterna redovisas i korthet nedan samt i figur 1. ÅF, Frösundaleden 2, SE Stockholm, Sweden Tel , VAT nr SE PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 1 (35)

2 Mätpunkt 1 Östra Sörviken (GB=36 dba), ljudimmission Mätpunkt 2 Näset (CK=39 dba), ljudimmission Mätpunkt 3 Verk D01, ljudemission Mätpunkt 4 Verk E09, ljudemission Bokstaven angiven inom parentes refererar till beräkningspunkt i tidigare genomförda beräkningar inlämnade till myndigheten under år Beräknad ekvivalent ljudnivå för mätpunkten anges också. Figur 1. Översikt över immissionsmätpunkter (röda punkter) kring vindkraftpark Ögonfägnaden samt emissionsmätpunkter (blå prickar) vid vindkraftverk. 2.1 Mätpunkt 1 Östra Sörviken (GB), ljudimmission Mätpunkten är belägen vid Östra Sörviken, nordost om vindpark Ögonfägnaden. En bild på mätplatsen samt i riktning mot vindparken redovisas i bild 1 och 2 nedan. Beräknad ekvivalent ljudnivå i mätpunkten med från leverantören garanterad ljudeffektnivå är 36 dba PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 2 (35)

3 Bild 1. Bild på mätplatsen (Östra Sörviken) där mikrofonen är monterad på en mätplatta med ett halvsfäriskt vindskydd över. Bild 2. Bild tagen från mätplatsen (Östra Sörviken) i riktning mot vindparken. Som framgår av bild 1 ovan så är mikrofonen monterad dikt an på en platta, monterad på fasad till en ekonomibyggnad i anslutning till bostadshus. Uppmätta ljudnivåer har korrigerats till frifältsvärden (-6 db korrektion för fasadreflektion, i enlighet med PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 3 (35)

4 mätstandarden). Mikrofonen är försedd med vindskydd för att minska störningen av vindinducerat brus i mikrofonmembranet. Ljudnivåerna har även korrigerats för inverkan av vindskyddet. Ingen korrigering har gjorts för bakgrundsljud och redovisade nivåer är således ett mått på det totala ljudet vid mätplatsen. Övriga ljudkällor som identifierats i närområdet är primärt trafik på den närliggande vägen. Utöver det förekommer vindinducerat brus i träd och andra naturliga ljudkällor. Vid uppsättning av utrustningen noterades att det pågick skogsavverkning i närheten (huruvida detta fortgått under mätningen är ej känt). Det finns dock ett antal perioder med höga ljudnivåer där källan till dessa inte kan identifieras. Fastigheten utgör i dagsläget ej en permanentbostad och störningar från mänsklig aktivitet på tomten bör vara ringa. 2.2 Mätpunkt 2 Näset (CK), ljudimmission Mätpunkten Näset är belägen vid sjön Västvattnet, öst om vindpark Ögonfägnaden. En bild på mätplatsen samt i riktning mot vindparken redovisas i bild 3 och 4 nedan. Beräknad ekvivalent ljudnivå i mätpunkten med från leverantören garanterad ljudeffektnivå är 39 dba. Bild 3. Bild på mätplatsen (Näset) där mikrofonen är monterad på en mätplatta med ett halvsfäriskt vindskydd över PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 4 (35)

5 Bild 4. Bild tagen från mätplatsen (Näset) i riktning mot sydliga delen av vindparken. Som framgår av bild 3 ovan så är mikrofonen monterad dikt an på en platta, monterad på bostadshusets fasad. Uppmätta ljudnivåer har korrigerats till frifältsvärden (-6 db) korrektion för fasadreflektion, i enlighet med mätstandarden). Mikrofonen är försedd med vindskydd för att minska störningen av vindinducerat brus i mikrofonmembranet. Ljudnivåerna har även korrigerats för inverkan av vindskyddet. Ingen korrigering har gjorts för bakgrundsljud och redovisade nivåer är således ett mått på det totala ljudet vid mätplatsen. Övriga ljudkällor som identifierats i närområdet är primärt vindinducerat brus i träd och andra naturliga ljudkällor. Bostaden är permanent bebodd och vissa störningar från mänsklig aktivitet på tomten kan förekomma. 2.3 Mätpunkt 3 Verk D01, ljudemission Mätningen vid verk D01, i nordöstra änden av vindparken, utförs utifrån mätmetoden IEC med undantaget att mikrofonen placeras på ett stativ istället för en mätplatta på marken. En bild från mätpunkten i redovisas i bild 5 nedan PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 5 (35)

6 Bild 5. Bild på mikrofon på stativ i riktning mot verk D01. Mikrofonen är placerad på ett 3 m högt stativ 218 m från rotorns mitt (nav). Mikrofonen är placerad på ett kalhygge med några enstaka träd i närheten. 2.4 Mätpunkt 4 Verk E09, ljudemission Mätningen vid verk E09, i östra delen av parken, utförs utifrån mätmetoden IEC med undantaget att mikrofonen placeras på ett stativ istället för en mätplatta på marken. Mikrofonen är placerad på ett 3 m högt stativ 214 m från rotorns mitt (nav). Mikrofonen är placerad vid sidan om tillfartsväg till verket, med tätskog i närheten. Bild från mätplatsen saknas. 3 Resultat I detta avsnitt presenteras mätresultat från de fyra mätpunkterna. Detta är en första redovisning av uppmätta ljudnivåer från de oövervakade långtidsmätningarna och syftar främst till att ge en indikation över ljudnivåerna på respektive mätplats. Detaljerade övervakade mätningar, för huvudsaklig kontroll mot bullervillkor, kommer utföras i ett senare skede. Samtliga presenterade ljudnivåer i detta avsnitt är totala ljudnivåer och inga bakgrundsnivåer har uppmätts. Därav har ingen bakgrundskorrektion kunnat genomföras och presenterade nivåer utgör därför en övre gräns för vindkraftsljudet. Med övre gräns menas att vindkraftsljudet kan vara upp till den angivna nivån men är sannolikt lägre. Hur mycket lägre vindkraftsljudet är än de presenterade nivåerna beror på hur mycket bakgrundsljud som påverkat mätningarna. Enskilda mätvärden kan vara mycket påverkade av bakgrundsljud och aktivitet kring mätpositionen men generella trender bör kunna upptäckas om vindkraftsljudet är framträdande. Samtliga vindhastigheter presenterade i detta avsnitt avser vindhastigheten på 10 m höjd. Vindhastigheten har tagits fram utifrån uppmätt vindhastighet från angivet vindkraftverks navanemometer som sedan räknats om till 10 m höjd PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 6 (35)

7 3.1 Mätpunkt 1 Östra Sörviken (GB), ljudimmission I detta avsnitt presenteras mätresultaten från mätpunkt 1 vid bostad Östra Sörviken. Redovisade nivåer har uppmätts från och med till och med Ett avbrott i mätning förekommer mellan till på grund av tekniska problem. Figur 2. Samtliga uppmätta ljudnivåer i mätpunkten, då verk D01 varit i drift, relaterade till vindhastigheten (vid verk D01). Varje datapunkt utgör den ekvivalenta ljudnivån för en 10-minuter lång period. Gråa kryss markerar ljudnivån vid verk D01 (mätpunkt 3) PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 7 (35)

8 25 Hz 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 250 Hz 315 Hz 400 Hz 500 Hz 630 Hz 800 Hz 1 khz 1.25 khz 1.6 khz 2.0 khz 2.5 khz 3.15 khz 4.0 khz 5.0 khz 6.3 khz 8 khz 10 khz 12.5 khz 16.0 khz 20.0 khz LAeq [dba re 2E-5 Pa] PM 06 Figur 3. Uppmätta ljudnivåer i mätpunkten relaterade till vindhastigheten vid verk D01. I denna figur presenteras endast de nivåer då det blåst från verket mot mätpunkten inom ±45, i enlighet med standarden (1). Då ljudnivån i mätpunkten kraftigt påverkas av trafik på den närliggande vägen har alla mätperioder med en momentan nivå på över 55 dba exkluderats från ovan presenterade nivåer. Gråa kryss markerar ljudnivån vid verk D01 (mätpunkt 3). 1/3-oktavbandsspektrum av A-vägd total ljudnivå vid mätpunkt 1 Östra Sörviken 35 6 m/s 7 m/s 8 m/s Frekvens [Hz] Figur 4. Exempel på ljudnivå spektrum vid olika vindhastigheter. Varje spektrum motsvarar en ekvivalent ljudnivå över ett antal 10-minutersperioder vid angiven vindhastighet PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 8 (35)

9 Kommentar: Mätpunkten påverkas kraftigt av trafik på den närliggande vägen. I ett försök att filtrera bort bilpassager har mätperioder med momentana ljudnivåer över 55 dba exkluderats. Biltrafiken påverkar sannolikt ändå de redovisade nivåerna. Utifrån redovisade nivåer i detta avsnitt framgår att ljudnivån vid bostaden inte tydligt går att knyta till vindhastigheten och därmed ej heller till vindkraftverken. De filtrerade nivåerna i figur 3 ligger över lag klart under 40 dba. Den beräknade ljudnivån i mätpunkten med garanterad ljudeffektnivå är 36 dba, mätresultatet ligger i samma härad eller något under detta beräknade värde. I redovisade spektrum finns en förhöjning kring 2,5 khz till 5 khz, detta är sannolikt orsakat av fågelkvitter. Det är viktigt att påpeka att vindkraftsljud kan vara tydligt hörbart även om ljudnivån domineras av annat ljud. Schablonmässigt kan man säga att vindkraftsljudet kan vara hörbart även om annat ljud är upp till 10 db högre än vindkraftsljudet. 3.2 Mätpunkt 2 Näset (GB), ljudimmission I detta avsnitt presenteras mätresultaten från mätpunkt 2 vid bostad Näset. Redovisade nivåer har uppmätts från och med till och med Figur 5. Samtliga uppmätta totalaljudnivåer i mätpunkten, då verk E09 varit i drift, relaterade till vindhastigheten (vid verk E09). Varje datapunkt utgör den ekvivalenta ljudnivån för en 10-minuter lång period. Gråa kryss markerar ljudnivån vid verk E09 (mätpunkt 4) PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 9 (35)

10 Figur 6. Uppmätta ljudnivåer i mätpunkten relaterade till vindhastigheten vid verk E09. I denna figur presenteras endast de nivåer då det blåst från verket mot mätpunkten inom ±45, i enlighet med standarden (1). Gråa kryss markerar ljudnivån vid verk E09 (mätpunkt 4). Alla mätperioder (vid Näset) med en momentan nivå på över 60 dba exkluderats från ovan presenterade nivåer. Figur 7. Exempel på ljudnivå spektrum vid olika vindhastigheter. Varje spektrum motsvarar en ekvivalent ljudnivå över ett antal 10-minutersperioder vid angiven vindhastighet PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 10 (35)

11 Kommentar: Utifrån redovisade nivåer i detta avsnitt framgår att ljudnivån vid bostaden påverkas av vindkraftverken, framförallt mellan vindhastigheterna 4 till 8 m/s då det i figur 6 kan anas en trend att ljudnivåerna vid bostaden (blå prickar) följer nivåerna från vindkraftverken (grå kryss). De filtrerade nivåerna i figur 6 ligger över lag under 40 dba för vindhastigheter upp till och med 8 m/s. Från 8 m/s och uppåt börjar sannolikt vindinducerat bakgrundsbrus (blåst i träd mm) att dominera nivåerna vid bostad. Den beräknade ljudnivån i mätpunkten med garanterad ljudeffektnivå är 39 dba, mätresultatet ligger i samma härad. Utifrån de redovisade frekvensspektrumen, se figur 7, noteras en genomgående förhöjning vid 80 Hz på ca 5 dba (ca 8-9 db linjärt) mot närliggande övre frekvensband. Notera att detta är medelvärdesbildade spektrum för ett antal 10- minuters perioder, i kortare tidsperioder kan nivån och nivåskillnaden vara både högre och lägre. Se exempel på detta i figur 15. En topp i ett frekvensband kan tyda på tonalt ljud. Enligt en översiktsmetod beskriven i standarden ISO (3) Appendix D är det sannolikt en ton om det i linjära tersbandsnivåer skiljer minst 15 db mellan närliggande frekvensband (i frekvenser mellan 25 Hz 125 Hz). I detta fall skiljer det som mest ca 9 db för det medelvärdesbildade spektrumet. Under den fortsatta kontrollen kommer en objektiv tonanalys utföras, då analyseras även kortare perioder. I redovisade spektrum finns en förhöjning kring 2,5 khz till 5 khz, detta är sannolikt orsakat av fågelkvitter. 3.3 Mätpunkt 3 Verk D01, ljudemission I detta avsnitt presenteras mätresultaten från mätpunkt 3 vid verk D01. Redovisade nivåer har uppmätts från och med till och med Figur 8. Samtliga uppmätta ljudnivåer i mätpunkten, då verk D01 varit i drift, relaterade till vindhastigheten. Varje datapunkt utgör den ekvivalenta ljudnivån för en 10-minuter lång period PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 11 (35)

12 Figur 9. Uppmätta ljudnivåer i mätpunkten relaterade till vindhastigheten. I denna figur presenteras endast de nivåer då det blåst från verket mot mätpunkten inom ±15, i enlighet med standarden (1). Figur 10. Exempel på ljudnivå spektrum vid olika vindhastigheter. Varje spektrum motsvarar en ekvivalent ljudnivå över ett antal 10-minutersperioder vid angiven vindhastighet. Tabell 1. Uppmätta totala ljudnivåer vid 4-8 m/s, beräknat utifrån polynom i figur 9. Vindhastighet [m/s] Totalnivå LAeq [db(a)] 42,5 47,4 50,4 51,0 50, PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 12 (35)

13 Kommentar: Utifrån redovisade nivåer i detta avsnitt framgår att ljudnivån från verket ökar upp till ca 6-7 m/s. Vid 7-8 m/s (på 10 m höjd) har verket nått full produktion och ökar därefter sannolikt inte i ljudnivå. Utifrån de redovisade frekvensspektrumen, se figur 10, noteras en genomgående förhöjning vid 80 Hz på ca 5 dba (ca 8-9 db linjärt) mot närliggande övre frekvensband. Notera att detta är medelvärdesbildade spektrum för ett antal 10- minuters perioder, i kortare tidsperioder kan nivån och nivåskillnaden vara både högre och lägre. En topp i ett frekvensband kan tyda på tonalt ljud. Enligt en översiktsmetod beskriven i standarden ISO (3) Appendix D är det sannolikt en ton om det i linjära tersbandsnivåer skiljer minst 15 db mellan närliggande frekvensband (i frekvenser mellan 25 Hz 125 Hz). I detta fall skiljer det som mest ca 9 db för det medelvärdesbildade spektrumet. Under den fortsatta kontrollen kommer en objektiv tonanalys utföras, då analyseras även kortare perioder. 3.4 Mätpunkt 4 Verk E09, ljudemission I detta avsnitt presenteras mätresultaten från mätpunkt 4 vid verk E09. Redovisade nivåer har uppmätts från och med till och med Figur 11. Samtliga uppmätta ljudnivåer i mätpunkten, då verk E09 varit i drift, relaterade till vindhastigheten. Varje datapunkt utgör den ekvivalenta ljudnivån för en 10-minuter lång period PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 13 (35)

14 Figur 12. Uppmätta ljudnivåer i mätpunkten relaterade till vindhastigheten. I denna figur presenteras endast de nivåer då det blåst från verket mot mätpunkten inom ±15, i enlighet med standarden (1). Tabell 2. Uppmätta totala ljudnivåer vid 4-9 m/s, beräknat utifrån polynom i figur 12. Vindhastighet [m/s] Totalnivå LAeq [db(a)] 43,7 48,7 52,5 54,3 54,4 53,8 Figur 13. Exempel på ljudnivå spektrum vid olika vindhastigheter. Varje spektrum motsvarar en ekvivalent ljudnivå över ett antal 10-minutersperioder vid angiven vindhastighet PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 14 (35)

15 Kommentar: Utifrån redovisade nivåer i detta avsnitt framgår att ljudnivån från verket ökar upp till ca 7 m/s. Vid 7-8 m/s (på 10 m höjd) så har verket nått full produktion och ökar därefter sannolikt inte i ljudnivå. Uppmätta nivåer vid verk E09 är generellt ca 2-3 db högre än nivåerna vid verk D01. Detta beror sannolikt på att mätpositionen vid verk E09 påverkas mer av närliggande verk då den ligger mer mitt i parken. Mätpositionen vid verk D01 ligger i utkanten av parken där verk D01 dominerar ljudnivån. Vid den övervakade ljudemissionsmätningen kommer närliggande verk att stängas ner. Utifrån de redovisade frekvensspektrumen, se figur 10, noteras en genomgående förhöjning vid 80 Hz på ca 3 dba (ca 6-7 db linjärt) mot närliggande övre frekvensband. Notera att detta är medelvärdesbildade spektrum för ett antal 10- minuters perioder, i kortare tidsperioder kan nivån och nivåskillnaden vara både högre och lägre. En topp i ett frekvensband kan tyda på tonalt ljud. Enligt en översiktsmetod beskriven i standarden ISO (3) Appendix D är det sannolikt en ton om det i linjära tersbandsnivåer skiljer minst 15 db mellan närliggande frekvensband (i frekvenser mellan 25 Hz 125 Hz). I detta fall skiljer det som mest ca 7 db för det medelvärdesbildade spektrumet. Under den fortsatta kontrollen kommer en objektiv tonanalys utföras, då analyseras även kortare perioder PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 15 (35)

16 4 Störningsrapporter Bolaget har på sin hemsida möjlighet för närboende att lämna synpunkter rörande ljudstörningar. I bilaga A01 Störningslogg redovisas samtliga rapporterade störningar med en kommentar om uppmätt ljud och driftförhållanden i vindparken. Här nedan redovisas även några exempel på mätresultat då störningar rapporterats. Notera att inga av de redovisade ekvivalenta ljudnivåerna har korrigerats för bakgrundsljud. I figur 14 redovisas ett tillfälle då störning rapporterats och det är hög produktion i vindparken, vid verk E09. den klagande beskriver störningen som Ikväll har vi mycket buller från Gambodberget. Vinden ligger på därifrån och ljudet åker ner över Näset! Det låter ganska mullrigt, kanske att jämföra med ett tåg. Inget Swichande hörs.. Vid tillfället förelåg också medvind från vindkraftverken mot mätpunkten vid Näset, NV vindar. En ekvivalent ljudnivå, utan korrigering för bakgrundsnivå, på 37 dba uppmättes kl. 22:10-22:20. Både vid verk E09 samt mätpunkten vid Näset syns en topp vid 80 Hz. Enligt översiktsmetoden beskriven i standarden ISO (3) Appendix D är det sannolikt inte en objektivt hörbar ton varken vid E09 eller Näset då skillnaden mot kringliggande oktavband är under 15 db. Figur 14. Frekvensspektrum i 1/3-oktavband för störning kl. 22:10 vid mätpunkt verk E09 (röda staplar) samt Näset (blåa staplar). Observera att ingen korrektion med 6 db, fasadkorrektion för mätning på fasadplatta, gjorts för mätpunkt Näset. Produktion: 2829 kw, Navriktning: 326 (NV) Medvind mot mätpunkten, Vindhastighet navhöjd: 10,5 m/s. Ekvivalent ljudnivå vid Näset 34 dba, Ekvivalent ljudnivå vid Näset 37 dba, dock påverkad av fågelljud se inringade högfrekventa blåa toppar i figuren. Topp vid 80 Hz både vid PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 16 (35)

17 I figur 15 redovisas frekvensspektrum för ytterligare ett fall med rapporterad störning, den klagande beskriver störningen som Under så gott som hela natten har det varit ett starkt lågfrekvent ljud som hördes väl inne i huset.. Driftförhållanden i vindparken är redovisade i figur 15 med en hög produktion på 2963 kw och en vindhastighet på cirka 10,5 m/s vid navhöjd. Medvindsförhållanden mot Näset föreligger från vindparken. Toppar syns vid 80 Hz både vid. Enligt översiktsmetoden beskriven i standarden ISO (3) Appendix D är det sannolikt inte en objektivt hörbar ton varken vid E09 eller Näset då skillnaden mot kringliggande oktavband är under 15 db. Figur 15. Frekvensspektrum i 1/3-oktavband för störning kl. 01:10-01:20 vid mätpunkt verk E09 (röda staplar) samt Näset (blåa staplar). Observera även att ingen korrektion med 6 db, fasadkorrektion för mätning på fasadplatta, gjorts för mätpunkt Näset. Produktion: 2963 kw, Navriktning: 298 (NV) Medvind mot mätpunkten, Vindhastighet navhöjd: 11,5 m/s. Ekvivalent ljudnivå vid Näset 36 dba, dock påverkad av fågelljud se inringade högfrekventa blåa toppar i figuren. Topp vid 80 Hz både vid PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 17 (35)

18 I figur 16 redovisas frekvensspektrum för ett tredje fall med rapporterad störning, den klagande beskriver störningen som Ett mycket svagt malande ljud inomhus. Tycker mig höra en ton och kollade på mitt piano och den låg mellan Bb och H. Det är svårt att somna om då detta irriterande ljud ligger på.. Driftförhållanden i vindparken är låga strax över cut-in -vind för aktuellt vindkraftverk, i figur 16 redovisas aktuella driftförhållanden. Produktion är i medel 129 kw och det råder ej medvindsförhållanden mot mätpunkten (observera att störningen rapporterades vid Norra Fullsjön och alltså inte vid aktuell mätpunkt). Toppar i 1/3-oktavband syns vid 40 Hz och 50 Hz och det är därvid troligt att frekvensen i smalband ligger mellan dessa två frekvenser. Den klagande beskriver subjektivt ljudet mellan Bb och H på ett piano och beroende på vilken oktav som avses skulle det subjektiva ljudet kunna ligga runt 60 Hz. Enligt översiktsmetoden beskriven i standarden ISO (3) Appendix D är det sannolikt inte en objektivt hörbar ton varken vid E09 eller Näset då skillnaden mot kringliggande oktavband är under 15 db. Figur 16. Frekvensspektrum i 1/3-oktavband för störning kl. 03:50-04:00 vid mätpunkt verk E09 (röda staplar) samt Näset (blåa staplar). Observera att ingen korrektion med 6 db, fasadkorrektion för mätning på fasadplatta, gjorts för mätpunkt Näset. Produktion: 129 kw, Navriktning: 149 (SO) Sidvind mot mätpunkten, Vindhastighet navhöjd: 3,6 m/s ( 7 m/s på 10 m höjd). Ekvivalent ljudnivå vid Näset 40 dba men kraftig påverkat av fågelljud se inringade högfrekventa toppar i figuren. Topp vid 40 och 50 Hz både vid. Utifrån analys av de inrapporterade störningarna noteras att de flesta störningarna förekommer för medvindfallet då det blåser från vindparken mot mätpunkten. Merparten av störningarna förekommer också för hög produktion i vindparken då vindkraftverken avger som mest ljud. I flera fall är det även troligt att det är det karaktäristiska vindkraftljudet som är orsak till störning, nivåer som ligger upp mot 41 dba noteras om högfrekvent fågelljud filtreras bort. Notera dock att de redovisade ekvivalenta ljudnivåerna ej är korrigerade för bakgrundsljud. Flera störningsrapporter nämner även att ljud kan höras in i bostaden, en möjlig orsak kan vara den lågfrekventa topp vid 80 Hz, som kan ses i figur 14 och 15, men även PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 18 (35)

19 lägre frekvenser, se figur 16, som ses för ett antal av fallen med rapporterad störning. Det ska noteras att topparna varierar momentant upp och ner, modulerar, vilket kan öka hörbarheten kring ett maskerande ljud. Det lågfrekventa ljudet är under pågående utredning i samarbete med leverantören och bl.a. nya reglerinställningar har installerats på ett antal av vindkraftverken i vindpark Ögonfägnaden. Effekten av detta kommer följas upp i den fortsatta kontrollen både mot subjektiva störningsrapporter som objektiva mätningar. Baserat på de 40 analyserade störningsrapporterna kan fastställas att det inte finns stöd för att vindparkens villkor för ljud, ekvivalent ljudnivå 40 dba, överskrids vid tidpunkten för störning. 5 Sammanfattning Detta PM innehåller en delredovisning av de långtidsmätningar som pågår vid två vindkraftverk i vindpark Ögonfägnaden samt utomhus vid två bostadshus. Detta är den andra redovisningen av uppmätta ljudnivåer från de oövervakade långtidsmätningarna och sträcker sig över perioden till och med Mätningarna syftar främst till att ge en indikation över ljudnivåerna på respektive mätplats. Detaljerade övervakade mätningar, för huvudsaklig kontroll mot bullervillkor, kommer utföras i ett senare skede. Därutöver görs även en jämförelse över driftförhållanden och ljudnivåer för rapporterade störningar. Utifrån störningsrapporterna är det både det karaktäristiska vindkraftljudet samt lågfrekvent ljud, som kan höras in, som upplevs störande. Den ekvivalenta ljudnivån 40 dba innehålls för nästan alla undersökta perioder med störning, det ska dock noteras att de redovisade nivåerna inte är korrigerade för bakgrundsljud varvid ljudnivån från enbart vindkraftverken troligtvis är lägre. För de analyserade perioderna med rapporterade störningar kan i flera fall en topp vid 80 Hz, i 1/3-oktavband, ses. Det lågfrekventa ljudet är under pågående utredning i samarbete med leverantören och bl.a. nya reglerinställningar har installerats på ett antal av vindkraftverken i vindpark Ögonfägnaden. Effekten av detta kommer följas upp i den fortsatta kontrollen både mot subjektiva störningsrapporter som objektiva mätningar. Mätresultaten från långtidsmätningen presenterade i denna rapport indikerar att gällande riktvärde 40 dba vid 8 m/s innehålls vid de två mätpunkterna vid bostad. Vid höga vindar (8 m/s och uppåt) tenderar vindinducerat brus att börja dominera ljudnivån vid bostad allt mer. Det finns även andra störande ljudkällor som vägtrafik, främst i mätpunkten vid Sörviken, och fågelkvitter. De uppmätta ljudnivåerna ligger i samma härad eller något under det som beräknats med av leverantören garanterade ljudeffektnivåer. Från emissionsmätningarna vid de två verken kan det konstateras att ljudnivån ökar snabbt från de vindar då verken börjar producera (2-3 m/s på 10 m höjd) upp till ca 6-7 m/s där verket närmar sig full produktion. Från 6-7 m/s och uppåt låter verken ungefär lika mycket (ca dba på ett avstånd på ca 170 m från ett verk). Vid 9-10 m/s börjar vindinducerat brus (blåst i träd och annan vegetation) dominera allt mer även vid mätpunkterna nära verken PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 19 (35)

20 Utifrån redovisade frekvensspektrum i 1/3-oktavband i de olika mätpunkterna kan en generell förhöjning på ca 9 db (linjärt) ses vid frekvensen 80 Hz i mätpunkterna nära verken samt vid de båda mätpunkterna vid bostad. En topp i ett frekvensband kan tyda på tonalt ljud. Enligt en översiktsmetod beskriven i standarden ISO (3) är det sannolikt en ton om det i linjära tersbandsnivåer skiljer minst 15 db mellan närliggande frekvensband (i frekvenser mellan 25 Hz 125 Hz). Under den fortsatta kontrollen kommer en objektiv tonanalys utföras. 6 Referenser 1. Ljunggren, Sten. Elforsk rapport 98:24 - Mätning av bullerimmission från vindkraftverk. u.o. : Energimyndigheten, IEC. IEC Edition 2.1 "Wind turbine generator systems - Part 11: Acoustic noise measurement techniques". Geneve : International Electrtechnical Commission, ISO. ISO :2007(E) Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 2: Determination of environmental noise levels. u.o. : ISO, ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer Stockholm Granskad av Jens Fredriksson Paul Appelqvist PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 20 (35)

21 7 Bilaga A01 - Störningslogg Tidpunkt Plats Beskrivning störning Kommentar uppmätt ljud och drift Kl. 21: Kl. 02:30 Sedan i eftermiddag har det kommit in ett högt konstant muller från bergen, över Näset. Kanske främst från Gambodberget. Ibland kan man också uppfatta ett roterande ljud. Nu är det ett fasligt buller som hörs väl in! Jag vaknade av det. Det vi hör in i sovrummet kommer från Gambodberget. Det hörs både muller och roterande ljud. Tror inte att det hörts så tydligt ända in förut. Produktion 2270 kw Riktning 319 (NV) Vind vid navhöjd 9,2 m/s Mp Näset - 46 dba kl. 21:00-21:10 Svag topp vid 80 Hz vid E09/Näset. Mycket högfrekventa störningar, troligtvis från fåglar. Om dessa störningar tas bort vid Hz, se typiskt fågelspektrum i figur 15 och 16, är den ekvivalenta ljudnivån 41 dba. Produktion 2311 kw Riktning 304 (NV) Vind vid navhöjd 9,3 m/s Mp Näset - 46 dba kl. 02:30-02:40 Svag topp vid 80 Hz vid E09. Mycket högfrekventa störningar från fåglar. Om dessa störningar tas bort vid Hz är den ekvivalenta ljudnivån 41 dba Ett otroligt muller är 3B nu! Det hör i hela huset + Är det ÅF, Frösundaleden 2, SE Stockholm, Sweden Tel , VAT nr SE PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 21 (35)

22 Tidpunkt Plats Beskrivning störning Kommentar uppmätt ljud och drift Kl. 06: Kl. 09: Kl. 04:00 något särskilt i natt/idag? Så här mycket och väl tror jag inte hörts inomhus tidigare! Ute låter det också mycket. Som ett roterande buller, främst från Gambodberget men även från de på Brännkullen. Fortfarande ett väldigt högt buller och muller! Det är ett högt roterande muller, högre än det varit på länge. Väldigt kraftigt ljud som hördes in i sovrummet. Har f.ö varit ljud större delen av dagen. Har svårt med beskrivningen av ljudet men det har varit ovanligt kraftigt. Produktion 2923 kw Riktning 301 (NV) Vind vid navhöjd 11,2 m/s Mp Näset - 44 dba kl. 06:00 06:10 Svag topp vid 80 Hz vid E09. Mycket högfrekventa störningar från fåglar. Om dessa störningar tas bort vid Hz är den ekvivalenta ljudnivån 39 dba. Produktion 2531 kw Riktning 293 (NV) Vind vid navhöjd 9,5 m/s Mp Näset - 40 dba kl. 09:10 09:20 Inga lågfrekventa toppar. Mycket högfrekventa störningar från troligtvis fåglar. Om dessa störningar tas bort vid Hz är den ekvivalenta ljudnivån 39 dba. Produktion 2938 kw Riktning 303 (NV) PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 22 (35)

23 Tidpunkt Plats Beskrivning störning Kommentar uppmätt ljud och drift Kl. 21: Kl. 22:10 Sörviken Öppet fönster och hörde då det där ljudet som torktumlare. Det blåste mycket och jag tror att det var sydostlig vind. Ingen nederbörd. Inga fåglar som lät och ganska tyst i övrigt men störande inne med stängt fönster var det inte. Ikväll har vi mycket buller från Gambodberget. Vinden ligger på därifrån och ljudet åker ner över Näset! Det låter ganska mullrigt, kanske att jämföra med ett tåg. Inget Swichande hörs. Vind vid navhöjd 11,3 m/s Mp Näset - 46 dba kl. 04:00-04:10 Svag topp vid 80 Hz vid E09/Näset. Mycket högfrekventa störningar från fåglar. Om dessa störningar tas bort vid Hz är den ekvivalenta ljudnivån 41 dba. Sörviken och verk D01 men inga mätdata så Näset och verk E09 används. Data från verk D01 Produktion 1508 kw Riktning 200 (SV) Vind vid navhöjd 7,3 m/s Mp Sörviken - 39 dba kl. 21:00 21:10 Svag Topp vid 80 Hz vid E09/Näset. Produktion 2829 kw Riktning 326 (NV) Vind vid navhöjd 10,5 m/s Mp Näset - 37 dba kl. 22:10-22:20 Topp vid 80 Hz vid E09/Näset. Se även figur Även idag hörs ett rytmiskt malande muller, som även kan PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 23 (35)

24 Tidpunkt Plats Beskrivning störning Kommentar uppmätt ljud och drift Kl. 09: Kl. 15: Kl. 08: :40 uppfattas inomhus. Det hör rån både Gambodberget och Brännkullen. Det blåser en kraftig vind från nordväst idag men trots mycket vindsus, så ligger ett mullrande, brummande ljud i botten som hörs väldigt väl genom vinden. Det hörs även in. Ända sedan igår har det legat som en bullermatta och mullrar kraftigt under vindljudet. Det har också hörts väl inomhus.! Tröttande ljud. Vinanade vingljud. Produktion 2930 kw Riktning 336 (NV) Vind vid navhöjd 12,2 m/s Mp Näset - 39 dba kl. 09:30-09:40 Topp vid 80 Hz vid E09/Näset. Produktion 2965 kw Riktning 318 (NV) Vind vid navhöjd 12,5 m/s Mp Näset - 40 dba kl. 15:00-15:10 Topp vid 80 Hz vid E09/Näset. Produktion 1793 kw Riktning 341 (NV) Vind vid navhöjd 8,1 m/s Mp Näset - 35 dba kl. 08:30-08:40 Svag topp vid 80 Hz vid E09/Näset PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 24 (35)

25 Tidpunkt Plats Beskrivning störning Kommentar uppmätt ljud och drift Produktion 516 kw Riktning 216 (SV) Vind vid navhöjd 5,5 m/s Mp Näset - 35 dba kl. 21:40-21:50 Ingen lågfrekvent topp. Produktion 2593 kw :00 Nu har vi ett högt, grovt muller från bergen. Det bullrar konstant. Riktning 298 (NV) Vind vid navhöjd 9,8 m/s Mp Näset - 39 dba kl. 08:00-08:10 Topp vid 80 Hz vid E09/Näset. Produktion 1231 kw Riktning 319 (NV) :00 Vaknade kl och ljudet var tydligt i sovrummet. Det var ett kraftigt svischande ljud. Vind vid navhöjd 7,6 m/s Mp Näset - 46 dba kl. 04:00-04:10 Ingen lågfrekvent topp. Mycket högfrekventa störningar från fåglar. Om dessa störningar tas bort vid Hz, se typiskt fågelspektrum i figur 14-16, är den ekvivalenta ljudnivån 40 dba Kl. 16:30 Dovt, tungt, kraftigt muller! Låter nästan som ett tåg, rytmiskt, oerhört störande! PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 25 (35)

26 Tidpunkt Plats Beskrivning störning Kommentar uppmätt ljud och drift Produktion 2780 kw Riktning 312 (NV) Vind vid navhöjd 10,3 m/s Mp Näset - 40 dba kl. 16:30-16:40 Topp vid 80 Hz vid E09/Näset Kl. 23:30 Mycket buller även ikväll! Det hörs även inomhus, som ett dovt muller som varierar i styrka. Produktion 1921 kw Riktning 268 (NV) Vind vid navhöjd 8,2 m/s Mp Näset - 36 dba kl. 22:30-22:40 Topp vid 80 Hz vid E09/Näset. Produktion 2574 kw Kl. 17:30 Kraftigt oväsen, troligen vingljud. Riktning 279 (NV) Vind vid navhöjd 10,2 m/s Mp Näset 40 dba kl. 17:30-17:40 Svag topp vid 80 Hz vid E09/Näset. Mycket högfrekventa störningar från fåglar Kl. 10:10 Nu är det högt, kraftigt swichande muller från Brännkullen! Under alltihop hör man ett lågt entonigt muller!! PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 26 (35)

27 Tidpunkt Plats Beskrivning störning Kommentar uppmätt ljud och drift Hela dagen Kl. 13:30 Idag har det mesta ljudet kommit från Brännkullen. Vi är normalt mest störda av ljudet från nordväst (Ögonfägnaden). Ljudet har varit så kraftigt att det även hörts i grannbyn Terrsjö. Kraftigt svischande ljud. Ett konstant kraftigt malande muller!! Det låter hela tiden man kommer inte undan! Produktion 1557 kw Riktning 193 (SV) Vind vid navhöjd 7,9 m/s Mp Näset - 39 dba kl. 10:10-10:20 Svag topp vid 80 Hz vid E09/Näset. Data mellan kl. 08:00-00:00 Produktion kw Riktning Vind vid navhöjd 4,8-14,3 m/s Mp Näset - 40 dba kl. 21:40-21:50 (Period med hög produktion 2999 kw) Topp vid 80 Hz vid E09/Näset. Produktion 1881 kw Riktning 183 (SO) Vind vid navhöjd 8,7 m/s Mp Näset - 40 dba kl. 13:30-13:40 Topp vid 80 Hz vid E09/Näset Förstår att det är viktigt men svårt att ge en beskrivning av PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 27 (35)

28 Tidpunkt Plats Beskrivning störning Kommentar uppmätt ljud och drift - ljud som tom tar sig in i sovrummet. Har idag varit mer koncentrerat mot Ögonfägnaden och inte mot Brännkullen som det var igår Kl. 06: Kl. 06:30 Startande flygplan Startande flygplan Data mellan kl. 08:00-00:00 Produktion kw Riktning (NV) Vind vid navhöjd 6,4-11,5 m/s Mp Näset - 37 dba kl. 18:50-19:00 (Period med hög produktion 2945 kw) Topp vid 80 Hz vid E09/Näset. Produktion 1125 kw Riktning 252 (SV) Vind vid navhöjd 7,1 m/s Mp Näset - 40 dba kl. 06:30-06:40 Ingen lågfrekvent topp. Mycket högfrekventa störningar från fåglar. Produktion 1070 kw Riktning 276 (SV) Vind vid navhöjd 7,0 m/s Mp Näset - 37 dba kl. 06:30-06: PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 28 (35)

29 Tidpunkt Plats Beskrivning störning Kommentar uppmätt ljud och drift Ingen lågfrekvent topp. Tydligt högfrekvent spektrum från fåglar Kl. 23:15 Norra Fullsjön Det lät som en massa jetplan på avstånd. Det var vindstilla i byn vilket gjorde att ljudet blev mer framträdande. Ljudet trängde in i huset och ett dovt malande ljud hördes länge. Kl på natten lät det fortfarande. Data mellan kl. 23:00-01:00 Produktion kw Riktning Vind vid navhöjd 8,0-9,8 m/s Mp Näset dba kl. 23:00-01:00 (10 minuters perioder av ekvivalent ljudnivå) Topp vid 80 Hz vid E09/Näset. Under så gott som hela natten har det varit ett starkt Kl. 01:05 Norra Fullsjön lågfrekvent ljud som hördes väl inne i huset. Det var omöjligt att sova. För att utesluta att det var kylskåpet så stängde jag av det en stund men ljudet var kvar. Då jag gick ut så märkte jag att det var samma ljud som hörds ute men då hördes fler frekvenser så det lät som et jetplan. Inne i huset hördes endast mycket låga frekvenser och det var ett oregelbundet malande ljud. Mycket störande! Jag kan inte uttala mig hur det lät mellan ca 01:30-03:15 för då var jag ute och fotograferade soluppgång. Då jag kom hem igen ca 03:15 hördes ljudet likadant i huset. Data mellan kl. 01:10-01:20 Produktion 2963 kw Riktning 298 Vind vid navhöjd 11,5 m/s Mp Näset 35 dba kl. 01:10-01:20 Topp vid 80 Hz vid E09/Näset. Se även figur Kl. 00:15 I natt hördes verken med ett kraftigt bullrande ljud. Ett gnagande ljud hörs även inomhus. Det blåser på höjderna men nere på gården svag vind. Produktion 1521 kw Riktning 327 (NV) PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 29 (35)

30 Tidpunkt Plats Beskrivning störning Kommentar uppmätt ljud och drift Vind vid navhöjd 7,9 m/s Mp Näset - 33 dba kl. 00:10-00:20 Ingen lågfrekvent topp Kl. 03:50 Norra Fullsjön Ett mycket svagt malande ljud inomhus. Tycker mig höra en ton och kollade på mitt piano och den låg mellan Bb och H. Det är svårt att somna om då detta irriterande ljud ligger på. Produktion 129 kw Riktning 149 (SO) Vind vid navhöjd 3,6 m/s Mp Näset - 40 dba kl. 03:50-04:00 Tydlig topp vid 40 och 50 Hz vid E09/Näset. Mycket högfrekventa störningar från fåglar. Se även figur Kl. 21:10 Dånande oväsen Produktion 2081 kw Riktning 295 (NV) Vind vid navhöjd 9,0 m/s Mp Näset - 34 dba kl. 21:10-21:20 Topp vid 80 Hz vid E09/Näset Kl. 04:19 Norra Fullsjön Ett svagt lågfrekvent ljud hördes både utomhus och inomhus. Hade tidigare samma natt ca kl. 03:00-04:00 gjort en biltur för att titta efter björn och befann mig då mellan Borgvattnet och Fullsjön och ljudet från Ögonfägnaden hördes mycket väl ända dit och jag räknade ut att jag då befann mig ca 7 km från närmaste verk fågelvägen. Produktion 1516 kw Riktning 241 (SV) PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 30 (35)

31 Tidpunkt Plats Beskrivning störning Kommentar uppmätt ljud och drift Vind vid navhöjd 8,1 m/s Mp Näset - 34 dba kl. 04:20-04:30 Svag topp vid 80 Hz vid E09/Näset Kl. 14:56 Norra Fullsjön Ett lågfrekvent mullrande dån som påminner om en flygplats. Produktion 1346 kw Riktning 360 (N) Vind vid navhöjd 7,8 m/s Mp Näset - 34 dba kl. 14:50-15:00 Ingen lågfrekvent topp Kl. 01:42 Norra Fullsjön Ett dovt mullrande jetplansliknande ljud som hördes både ute och inne i huset. Mycket störande då man ska försöka sova. Produktion 1620 kw Riktning 311 (NV) Vind vid navhöjd 7,9 m/s Mp Näset - 31 dba kl. 01:40-01:50 Ingen lågfrekvent topp Kl. 04:55 Norra Fullsjön Det lät mycket utomhus! Produktion 1279 kw Riktning 316 (NV) Vind vid navhöjd 7,6 m/s PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 31 (35)

32 Tidpunkt Plats Beskrivning störning Kommentar uppmätt ljud och drift Mp Näset - 33 dba kl. 04:50-05:00 Ingen lågfrekvent topp. Produktion 1907 kw (04:50-05:00) Produktion 1612 kw (05:00-05:10) Kl. 04:56 Norra Fullsjön Jag vaknar och hör vindkraftljudet. Gick ut och lyssnade och det hördes hyfsat väl. Men redan kl 05:03 var det bättre. Då lätt det inte lika mycket. Riktning 315 (NV) (04:50-05:00) Riktning 318 (NV) (05:00-05:10) Vind vid navhöjd 8,6 m/s (04:50-05:00) Vind vid navhöjd 8,2 m/s (05:00-05:10) Mp Näset - 34 dba (04:50-05:00) Mp Näset - 35 dba (05:00-05:10) Ingen lågfrekvent topp för någon av tidsperioderna :00 Ett dovt kraftigt muller har idag legat över Näset. Ett hållande, tröttande, malande ljud! Produktion 2112 kw Riktning 296 (NV) Vind vid navhöjd 9,5 m/s Mp Näset - 35 dba kl. 15:00-15:10 Ingen lågfrekvent topp Hela Har varit relativt tyst tidigare några dagar men idag har det varit riktigt högt ljud PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 32 (35)

33 Tidpunkt Plats Beskrivning störning Kommentar uppmätt ljud och drift Data från kl. 17:40-17:50, period med hög produktion Produktion 2672 kw Riktning 291 (NV) Vind vid navhöjd 10,3 m/s Mp Näset - 38 dba kl. 17:40-17:50 Svag topp vid 80 Hz vid E09/Näset :00 Oljudet från främst Gambodberget har fortsatt hela dagen och kvällen! Nu mullrar det väldigt kraftigt och högt och det hörs även inomhus när vi ska till att sova! Ett högt konstant mullrande buller! Produktion 2580 kw Riktning 293 (NV) Vind vid navhöjd 10,5 m/s Mp Näset - 37 dba kl. 15:00-15:10 Svag topp vid 80 Hz vid E09/Näset :05 Norra Fullsjön Mycket störande lågfrekvent ljud mullrade så att det hördes inomhus. Ute hördes det ännu värre! Även kl 23:35 noterade jag förhöjd ljudnivå samt 00:17 samma natt då 3/8. Produktion 2706 kw Riktning 300 (NV) Vind vid navhöjd 10,3 m/s Mp Näset - 34 dba kl. 23:00-23:10 Svag topp vid 80 Hz vid E09/Näset :30 Idag kommer bullret främst från Brännkullen! Det låter som ett plan som inte kommer någonstans utan bara mullrar på. Sen däremmelan hörs vingljudet med kraftfullt WHOOM PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 33 (35)

34 Tidpunkt Plats Beskrivning störning Kommentar uppmätt ljud och drift : : :12 WHOOM WHOOM! Inget litet swichande här inte! Ett högt kraftfullt, rytmiskt vingljud hörs från Brännkullen!! Även ikväll låter det taktfast pulserande WHOOM WHOOM WHOOM! Det låter fruktansvärt ikväll! Det är nästan lugnt nere vid husen men ljudet tar över allt utomhus! Ljudmätaren hos oss pendlar mellan db! Kommentar: Notera att ljudnivån som visas i mätaren ska reduceras med 6 db enligt mätstandarden p.g.a. fasadkorrektion. 45 dba motsvaras således av 39 dba. Återigen en kväll med kraftigt buller, nu i första hand från Gambodberget. Tidigare ikväll var det som igår, höga kraftiga, rytmiska vingljud. Nu är det ett mullrade, bullrande malande ljud som även hörs in! Startande flygplan Produktion 930 kw Riktning 219 (SV) Vind vid navhöjd 6,8 m/s Mp Näset - 36 dba kl. 14:30-14:40 Ingen lågfrekvent topp. Produktion 523 kw Riktning 207 (SV) Vind vid navhöjd 5,1 m/s Mp Näset - 38 dba kl. 21:00-21:10 Ingen lågfrekvent topp. Produktion 1362 kw Riktning 307 (NV) Vind vid navhöjd 7,4 m/s Mp Näset - 31 dba kl. 23:00-23:10 Ingen lågfrekvent topp. Produktion 2308 kw PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 34 (35)

35 Tidpunkt Plats Beskrivning störning Kommentar uppmätt ljud och drift Riktning 305 (NV) Vind vid navhöjd 9,3 m/s Mp Näset - 35 dba kl. 06:10-06:20 Svag topp vid 80 Hz vid E09/Näset PM06 Analys långtidsljudmätningar Vindpark Ögonfägnaden Sida 35 (35)

Datum Projekt ID Analys långtidsljudmätningar vindpark Björkhöjden

Datum Projekt ID Analys långtidsljudmätningar vindpark Björkhöjden Handläggare Jens Fredriksson Telefon +46 10 505 60 97 Mobiltelefon +46 70 184 57 97 E-mail jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-08-29 Projekt ID 701304 Mottagare Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom

Läs mer

Mätprogram långtidsmätning för egenkontroll, vindpark Bjökhöjden

Mätprogram långtidsmätning för egenkontroll, vindpark Bjökhöjden Handläggare Jens Fredriksson Telefon +46 10 505 60 97 Mobiltelefon +46 70 184 57 97 E-mail jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-01-26 Projekt ID 701304 Mottagare Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

PM 08 1 (14) Handläggare Jens Fredriksson Tel Mobil

PM 08 1 (14) Handläggare Jens Fredriksson Tel Mobil PM 08 1 (14) Handläggare Jens Fredriksson Tel +46 10-505 60 97 Mobil +46 70-184 57 97 jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-11-26 Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Uppdragsnr 583119 Indikativa ljudimmissionsmätningar

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46 10 505 84 22 Mobil +46 70 184 74 22 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-12-05 Varberg Energi AB Håkan Svensson Box 1043 432 13

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Innehåll Hur, vad och varför? Varför mäta? Vad påverkar en mätning? Hur mäter man? Erfarenhet från

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Ljudutredning vindkraftpark Kvilla, Torsås kommun

Ljudutredning vindkraftpark Kvilla, Torsås kommun Hanläggare Paul Appelqvist Telefon +46 1 55 6 24 Mobil +46 7 184 57 24 E-post Paul.appelqvist@afconsult.com Datum 215-4-2 Projekt ID 7926 Rapport ID 7926 Rapport A Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i

Läs mer

Ljudutredning för vindkraftpark Bohult i Halmstads kommun Sammanfattande slutrapport Rapport D

Ljudutredning för vindkraftpark Bohult i Halmstads kommun Sammanfattande slutrapport Rapport D RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46105058422 Mobil +46701847422 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-11-28 Arise Windfarm 21 AB Jennie Mantefors Box 808 301 18 Halmstad

Läs mer

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud PM 1 (5) Handläggare Tel +46 10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-09-10 Rabbalshede Kraft AB Karolina Tisell Marknadsvägen 1 457 55 Rabbalshede

Läs mer

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun PM 1 (5) Handläggare Martin Almgren Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-10-27 Vattenfall Vindkraft AB Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-03-13 Gunnarby Vindkraft AB Karin Mizgalski c/o Wallenstam AB 401

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Vad och Varför mäta? Emission Hur mycket låter vindkraftverket? Låter vindkraftverket mer eller mindre

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

Bullermätning Koppersvägen, Stenungsund

Bullermätning Koppersvägen, Stenungsund Author Inger Wangson Phone +46 10 505 84 40 Mobile +46701847440 E-mail inger.wangson@afconsult.com Recipient Stenungsundshem AB Kenneth Funeskog Date 2015-06-25 rev.1 2015-09-15 707880 Bullermätning Koppersvägen,

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Berg Beräkningsdatum: 2013-10-04 Beställare: WSP Environmental

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Hultema vindkraftpark, Motala Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: VKS

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 Ljudnivå vad är det? 10+10=13 20+20=23 40+40=43 2 3 Ljudets tidsvariation 4 Ljudtrycksnivå och Ljudeffektnivå? 5 A-, C-vägning, dba, dbc 6 Akustik

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Manne Friman Tel +46105056072 Mobil +46701845772 manne.friman@afconsult.com PM03 1 (9) Datum Statkraft Södra Vindkraft AB Att: Jonas Nordanstig Box 233 202 09 Malmö Uppdragsnr 575593 Vindkraftpark

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro

Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt 32446-1 Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro 2012-02-07 1 Bakgrund Naturvårdsverket rekommenderar 40 dba vid 8 m/s på 10 m höjd...och

Läs mer

Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober

Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-10-07 Forskningsprogram Vindkraft i kallt klimat Project

Läs mer

Kontroll av ljud från vindpark Ögonfägnaden - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun

Kontroll av ljud från vindpark Ögonfägnaden - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun Handläggare Jens Fredriksson Tel +46 10 505 60 97 Mobil +46 70 184 57 97 E-post jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-11-26 Projekt-ID 701304 Rapport-ID Rapport 4 Kund Statkraft SCA Vind II AB Kontroll

Läs mer

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindkraftpark Velinga Beräkningsdatum: 2013-09-24 Beställare: Vattenfall

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindbrukspark Karsholm Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: HS

Läs mer

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Målarberget

Läs mer

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN

Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning MARS 2016 VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN MARS 2016 Rapport avseende lågfrekventa ljud och övrig ljudspridning VINDPARK MÖRTTJÄRNBERGET VINDPARK ÖGONFÄGNADEN VINDPARK BJÖRKHÖJDEN Statkraft SCA Vind AB FAKTA LÅG- OCH HÖGFREKVENTA LJUD Ett ljuds

Läs mer

HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant :1

HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant :1 AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant 29-7-9 --- 6129934617:1 Beställare: Att: Infra City AB Arne Månsson Objekt: Infra City Öst, Upplands Väsby Uppdrag: Utredning av buller

Läs mer

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26 Brandholmens reningsverk Mätning av industribuller L:\2012\2012-069 LH Brandholmen, Läckeby water AB PURAC\Rapporter\2012-069 r01.docx Beställare: Läckeby

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Ljudmätningar examensarbete

Ljudmätningar examensarbete Ljudmätningar examensarbete Stor-Rotliden Paul Appelqvist Senior Specialist ÅF Ljud & Vibrationer 2012-11-30 1 Bakgrund Examensarbete på ÅF i sammarbete med Vattenfall Vindkraft AB och KTH/MWL. Syfte Att

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud

Beräkning av lågfrekvent ljud Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent ljud Projekt: Kommun: Sköllunga Stenungsund Datum: 14-7-18 Beräkning av lågfrekvent ljud Sammanfattning: Beräkningar avseende lågfrekvent ljud i ljudkänsliga

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget Norberg och Avesta kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget Norberg och Avesta kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (8) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2013-12-04 VKS Vindkraft Sverige AB Att: Sandra Nordqvist Uppdragsnr

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat PM 1 (6) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 (0)10 505 60 24 Mobil +46 (0)70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum NV Nordisk Vindkraft AB Johan Roger Lilla Bommen 1 411 04

Läs mer

Bestämning av insättningsdämpning

Bestämning av insättningsdämpning RAPPORT 1 (7) Handläggare Mikael Ekholm Tel +46 10 505 38 45 Mobil +46 72 239 61 94 Fax +46 10 505 38 01 mikael.ekholm@afconsult.com Datum 2014-01-09 CHRISTIAN BERNER AB Johan Westerlund 435 22 Mölnlycke

Läs mer

Innehållsförteckning RAPPORT 2 (13) BAKGRUND... 4

Innehållsförteckning RAPPORT 2 (13) BAKGRUND... 4 RAPPORT 2 (13) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 4 2 GENOMFÖRT ARBETE OCH RESULTAT... 4 2.1 Ljudmätningar... 4 2.1.1 Mätning vid ett vindkraftverk i Marks kommun i Västra Götalands län... 4 2.1.2 Mätning

Läs mer

Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud

Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Gustavstorp vindkraftpark Beräkningsdatum: 2012-12-18

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

MÄTNING AV LJUDEFFEKTNIVÅ FÖR VINDKRAFTVERKEN STENSÅSA 1-7, VETLANDA KOMMUN

MÄTNING AV LJUDEFFEKTNIVÅ FÖR VINDKRAFTVERKEN STENSÅSA 1-7, VETLANDA KOMMUN Rapport 13-19-R1 2014-10-09 23 sidor, 2 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel, 0510-911 44 mikael,norgren@akustikverkstan,se Direkt: 0730-242802 MÄTNING AV LJUDEFFEKTNIVÅ FÖR

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

LJUDMÄTNING AV KONSERTLJUD FRÅN DINA-SCENEN UNDER PORSLINSFESTIVALEN

LJUDMÄTNING AV KONSERTLJUD FRÅN DINA-SCENEN UNDER PORSLINSFESTIVALEN Rapport 13-126-R1 2013-09-11 7 sidor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel. 0510-911 44 johan.jernstedt@akustikverkstan.se Direkt: 0730-62 59 53 LJUDMÄTNING AV KONSERTLJUD FRÅN DINA-SCENEN

Läs mer

BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN.

BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN. Rapport 15-242-R1 2016-01-14 4 sidor, 4 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel. 0510-911 44 anders.grimmehed@akustikverkstan.se Direkt: 070-231 72 25 BULLERUTREDNING GÄLLANDE

Läs mer

Vindkraftseminarium 17 feb 2011

Vindkraftseminarium 17 feb 2011 Vindkraftseminarium 17 feb 2011 Process & Buller Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket 2011-02-22 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Processen På land Tillstånd lst 9 kap MB: gränser

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft 1 Referenser för ÅF och Martin Almgren ÅF mer än 100 år. 4000 konsulter. Inom vindkraftområdet arbetar ÅF med det mesta ÅF-Ingemansson 52 års erfarenhet

Läs mer

Ögonfägnaden vindpark - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun

Ögonfägnaden vindpark - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun Ögonfägnaden vindpark - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun Mätning av ljudimmission från vindkraftverk enligt Elforsk 98:24 Vindkraftverkstyp: 33 st Siemens SWT-3.0-113 ÅF Ljud och vibrationer är

Läs mer

RAPPORT Lågfrekvent buller från färjor i Trelleborgs hamn. Mätning och beräkning för bostäder längs med Järnvägs-, Hamn- och Strandgatan.

RAPPORT Lågfrekvent buller från färjor i Trelleborgs hamn. Mätning och beräkning för bostäder längs med Järnvägs-, Hamn- och Strandgatan. RAPPORT Lågfrekvent buller från färjor i Trelleborgs hamn. Mätning och beräkning för bostäder längs med Järnvägs-, Hamn- och Strandgatan. 2007-06-21 Upprättad av: Frank Andersson Granskad av: Alf Andreasson

Läs mer

Bullermätning Handlägga buller på miljömyndigheten. Martin Almgren 27 april 2012

Bullermätning Handlägga buller på miljömyndigheten. Martin Almgren 27 april 2012 Bullermätning Handlägga buller på miljömyndigheten 1 Martin Almgren 27 april 2012 Mätning - innehåll Naturvårdsverkets anvisningar Mätning i praktiken trafik, industri och vindkraft Ackrediterade mätningar

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Kontroll av ljud från Karsholm vindbrukspark, Kristianstad kommun

Kontroll av ljud från Karsholm vindbrukspark, Kristianstad kommun RAPPORT C 2013-11-18 sid 1 (26) Handläggare Paul Appelqvist Uppdragsnr 584685 Tel +46 10 505 60 24 Er referens Mobil +46 70 184 57 24 HS Kraft AB Fax +46 10 505 00 10 Att: Christian Eriksson paul.appelqvist@afconsult.com

Läs mer

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller Ljud från vindkraft beräkningsmodeller Innehåll - exempel 1 Martin Almgren, tel 010-505 84 54 martin.almgren@afconsult.com ÅF-Ingemansson 2 Grunder ljud, lågfrekvent ljud och infraljud Ljudalstring Tillståndsfrågor

Läs mer

Mätning av lågfrekvent buller i Uddebo, Tranemo kommun

Mätning av lågfrekvent buller i Uddebo, Tranemo kommun Mätning av lågfrekvent buller i Uddebo, Tranemo kommun Mikael Ögren Akustiker Göteborg den 14 mars 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra Götalandsregionens Miljömedicinska

Läs mer

Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24. Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10

Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24. Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10 RAPPORT B 1 (16) Handläggare Paul Appelqvist Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24 Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10 Mästargatan 5 paul.appelqvist@afconsult.com

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Kv. Kastanjen, Umeå kommun

Kv. Kastanjen, Umeå kommun Kv. Kastanjen, Umeå kommun Bullerutredning vid nyproduktion av bostäder Projektnummer: 140368 Beställare: Bostaden AB, Umeå att: Fredrik Westerlund Rapport: R140368-3 Datum: 2014-08-29 Antal sidor: 7 Uppdragsledare:

Läs mer

Norra Lagnö Tynningö, Värmdö

Norra Lagnö Tynningö, Värmdö RAPPORT A 1 (11) Handläggare Per Lindkvist Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-03-02 Ralf Sass Trafikverket Uppdragsnr 702832 Tynningö vägfärja, Värmdö

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (10) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2014-11-20 Vattenfall Vindkraft AB Att: Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Kompletterande ljudutredning. Antal sidor: 10

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Kompletterande ljudutredning. Antal sidor: 10 RAPPORT R2012264-2 Beställare: Primula Byggnads AB, Sveavägen, Stockholm Vår referens: Torleif Falk tele: 0730-70 05 49 Antal sidor: 10 Datum: 2012-10-23 Uppdragsnummer: 2012264 Uppdragsledare: Lars Högberg,,

Läs mer

PM KAN ANVÄNDAS MELLAN FÖRETAG INOM RES-KONCERNEN ELLER MED EXTERNA KORRESPONDENTER NÄR DE HAR UTFÄRDATS

PM KAN ANVÄNDAS MELLAN FÖRETAG INOM RES-KONCERNEN ELLER MED EXTERNA KORRESPONDENTER NÄR DE HAR UTFÄRDATS PM Till: Alan Derrick Patrik Sjöö Vid: Vid: Glasgow Göteborg Från: Sarah Mayles Vid: Kings Langley (Beaufort Court) Datum: 16 juni 2015 Ref: 02606-001392 Ämne: Uppdateringar av bullerberäkningen för Sandtjärnberget

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 23: Ljudberäkningar Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Vindpark

Läs mer

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud Handläggare Grönlund Josefin Tel +4610-5058458 Mobil +4670-1847458 Fax +4631-7747474 josefin.gronlund@afconsult.com RAPPORT B 1 (6) Datum Johanna Ottosson Triventus Consulting AB Box 33 311 21 Falkenberg

Läs mer

Kv. Kastanjen, Umeå kommun

Kv. Kastanjen, Umeå kommun Kv. Kastanjen, Umeå kommun Bullerutredning vid nyproduktion av bostäder Projektnummer: 140368 Beställare: Bostaden AB, Umeå att: Fredrik Westerlund Rapport: R140368-4 Datum: 2014-10-03 Antal sidor: 8 Uppdragsledare:

Läs mer

Ändring av detaljplan för Liljedalsområdet, ändringen avser fastigheten Klocktornet 35, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning

Ändring av detaljplan för Liljedalsområdet, ändringen avser fastigheten Klocktornet 35, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning Handläggare Johan Hässel Telefon 010-505 84 27 Mobil 0701847427 E-post johan.hassel@afconsult.com Datum 2016-02-09 Uppdragsnummer 706637 Rapport A Rev 160209 Beställare Pauline Svensson, Kungälvs kommun

Läs mer

Hör nytt om ljud. Martin Almgren, ÅF-Ingemansson

Hör nytt om ljud. Martin Almgren, ÅF-Ingemansson 1 Hör nytt om ljud Martin Almgren, ÅF-Ingemansson 2 3 4 Vindkraftverket står uppe på berget 5 6 7 8 Medvind åt alla håll samtidigt? Vindkraftverk Bostad 9 Vad finns det för nytt? Ljud från vindkraft i

Läs mer

Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter

Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter PM01 1 (9) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget, Nordex N131 3,0 MW Norbergs & Avesta kommun

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget, Nordex N131 3,0 MW Norbergs & Avesta kommun Handläggare Victor Wetterblad Tel +46 10 505 60 81 Mobil +46722276459 E-post victor.wetterblad@afconsult.com Mottagare Sandra Nordqvist VKS Vindkraft AB Datum 2015-11-25 Projekt-ID 590839 Utredning av

Läs mer

Linjära ljudnivåer i olika positioner längs v rum

Linjära ljudnivåer i olika positioner längs v rum UPPDRAG Sammanställning ljudresultat vindkraftpark Högaholma PROJEKTNUMMER 1321486 HANDLÄGGARE Erik Wennberg DATUM 214-9-3 REV Samtliga tersband som är presenterade nedan är plottade som linjära ljudnivåer.

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Kontrollmätning av kylfläktar. Antal sidor: 8

RAPPORT R Kv. Dalmasen 4, Blackeberg, Stockholm. Kontrollmätning av kylfläktar. Antal sidor: 8 RAPPORT R2012264-4 Beställare: Primula Byggnads AB, Sveavägen, Stockholm Vår referens: Torleif Falk tel: 0730-70 05 49 Antal sidor: 8 Datum: 2013-03-13 Uppdragsnummer: 2012264 Uppdragsledare: Lars Högberg,,

Läs mer

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7 Uppdragsnr: 10122794 1 (5) Bilaga B7 PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref:

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: 03518-000089 Revisionshistoria Utgåva Datum Författare Ändring 01 21

Läs mer

Framställan om omprövning av tillståndsvillkor

Framställan om omprövning av tillståndsvillkor SKRIVELSE 2014-01-31 Karsholm 1:4 Dnr. 2014-000096 Miljö- och hälsoskyddskontoret Miljöinspektör Cecilia Hammarberg Tfn: 044 / 13 55 50 E-post: cecilia.hammarberg@kristianstad.se Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Box Affärsenhetschef BARAB STOCKHOLM LN Akustikmiljö AB RAPPORT ÖVER TRAFIKBULLER

Box Affärsenhetschef BARAB STOCKHOLM LN Akustikmiljö AB RAPPORT ÖVER TRAFIKBULLER Sid 1(8) Beställare: Referens: Grontmij AB Richard Norén Box 473 Affärsenhetschef BARAB 74 STOCKHOLM -4 Mejerivägen 1 richard.noren@grontmij.se LN Akustikmiljö AB Objekt Campus Konradsberg Mätningens utförande

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Utredning vindskyddat läge och bakgrundsljud för vindkraftpark Norrberget, Sala kommun

Utredning vindskyddat läge och bakgrundsljud för vindkraftpark Norrberget, Sala kommun Rapport A 2014-05-30 1 (26) Handläggare Paul Appelqvist Telefon 010-505 60 24 Mobil 073-184 57 24 E-post paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2014-05-30 VKS Vindkraft Sverige AB Fredrik Sander Uppdragsnr

Läs mer

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk MEDVERKANDE Sweco Energuide AB Stockholm Uppdragsledare: Magnus Bergman Utredare och text: Gabriella Nilsson GIS: Gabriella Nilsson Granskare:

Läs mer

Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 120. Ljud från vindkraftverk - hörbarhet i kuperad och flack terräng

Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 120. Ljud från vindkraftverk - hörbarhet i kuperad och flack terräng Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 2 Ljud från vindkraftverk - hörbarhet i kuperad och flack terräng [Noise from wind turbines - audibility in hilly and flat terrain] Eja Pedersen, bitr. forskare

Läs mer

Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult

Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult Kundinformation Kund: BayWa r.e. Scandinavia AB Kundreferens: Christian Bladh Projektinformation Dokument-ID:

Läs mer

Skeppsviken, Uddevalla

Skeppsviken, Uddevalla Projektrapport Skeppsviken, Uddevalla Mätning och beräkning av buller från lossning vid Exxon Mobil Projekt: 12-03306 Rapport 12-03306-08100200 Antal sidor: 9 Bilagor: Bullerutbredningskarta - B1 Pumpning

Läs mer

10372 Unna 3:10 mm, Godegård, Motala kommun Bullerutredning

10372 Unna 3:10 mm, Godegård, Motala kommun Bullerutredning Infrastruktur Byggnad Industri 10372 Unna 3:10 mm, Godegård, Motala kommun Bullerutredning Rapport 10372-09101300.doc Antal sidor: 5 Bilagor: A01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping 2009-10-15 g:\kontakt\dokument\10372\10372-09101300.doc

Läs mer

Vindkraftens miljöpåverkan Hälsa & ohälsa

Vindkraftens miljöpåverkan Hälsa & ohälsa Vindkraftens miljöpåverkan Hälsa & ohälsa Kalmar 11 mars 2013 Ebbe Adolfsson Naturvårdsverket Enheten för prövning och regelgivning 1 Vad jag kommer prata om idag: 1. Bullers påverkan generellt 2. Människors

Läs mer

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref:

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: 03516-000054 Revisionshistoria Utgåva Datum Författare Ändring 01 21

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

2.1 Indata för externt industribuller

2.1 Indata för externt industribuller Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen

Läs mer

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1 Bilaga 2 Bullerutredning RAPPORT Bullerutredning Etapp 1 2010-07-06 Upprättad av: Johanna Thorén Granskad av: Bengt Simonsson Uppdragsnr: 10137843 Vindkraftpark Markbygden Daterad: 2010-07-06 Bullerutredning

Läs mer

Vårdboende Smedvägen, Järfälla kommun

Vårdboende Smedvägen, Järfälla kommun Handläggare Åsa Lindkvist Telefon 010-505 60 41 Mobil 070-184 57 41 E-post Asa.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-12-10 Uppdragsnummer 714886 Beställare Svenska Vårdbyggen AB Vårdboende Smedvägen, Järfälla

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Amplitudmodulation för vindkraftsljud

Amplitudmodulation för vindkraftsljud Amplitudmodulation för vindkraftsljud Martin Almgren, ÅF Almgren 2012 02 07 1 Akustisk kamera klipp på youtube Länk Almgren 2012 02 07 2 Varför är det lätt att höra vindkraftljud? Det karakteristiska svischande

Läs mer

Karsholm, Kristianstad kommun

Karsholm, Kristianstad kommun ACKREDITERAD MÄTRAPPORT 1 (18) Karsholm, Kristianstad kommun Mätning av ljudemission från vindkraftverk Vkv1 enligt IEC61400-11, ed. 2.1 Vindkraftverkstyp: REpower MM92 [2050 KW] ÅF Ljud och vibrationer

Läs mer

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4 Bilaga C Ljudutbredning För att beskriva hur ljudet bedöms spridas runt den planerade vindparken har ljudutbredningen beräknats med den svenska beräkningsmodellen från 00 och med modellen Nord000, som

Läs mer

711632 RAPPORT B 1 (7)

711632 RAPPORT B 1 (7) 711632 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 139 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-30 Håbo kommun Emma Zetterman Centrumleden

Läs mer

RAPPORT A Ås-Hov 1:13, Krokoms kommun. Trafikbullerberäkning. ÅF Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer.

RAPPORT A Ås-Hov 1:13, Krokoms kommun. Trafikbullerberäkning. ÅF Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer. Handläggare Jonas Aråker Tel 010 505 85 16 Mob 073 184 11 17 E-post jonas.araker@afconsult.com Datum 2016-02-15 Projekt nr 718724 Rapport nr 718724-A Beställare sbostäder AB 835 80 Att. Stefan Jönsson

Läs mer

Mätmetoder för ljudnivåskillnad för fasad och ljudnivå inomhus

Mätmetoder för ljudnivåskillnad för fasad och ljudnivå inomhus Bilaga 22 Mätmetoder för ljudnivåskillnad för fasad och ljudnivå inomhus Bilaga till slutrapport Fasadåtgärder som bullerskydd Projektnummer: 144711100 Upprättad av: Peter Petterson, ÅF-Ljud & Vibrationer

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik RAPPORT 1 (8) Handläggare Johan Hässel Tel +46 (0)10 505 84 27 Mobil +46 (0)70 184 74 27 Fax +46 31 74 74 74 johan.hassel@afconsult.com Datum 2012-05-10 Sweco Architects AB Magnus Larsson Gullbergs Strandgata

Läs mer