PM Skyddsavstånd till lantbruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM Skyddsavstånd till lantbruk"

Transkript

1 Bilaga 1.1 (6) Bilaga till Detaljplan för bostäder inom Lunna 6:3 i Vallda, Kungsbacka kommun Datum: Bulleranalys Nuvarande förhållanden Inom fastigheten Lunna 17:1 bedrivs idag verksamhet med hästfoderproduktion, maskinhållarverksamhet samt djurhållning. Verksamheten alstrar ljud från maskiner, fläktar, råmande kor etc som eventuellt kan komma att störa boende i planerade bostäder inom fastigheten Lunna 6:3. Bullerkällorna från verksamheten har inte identifierats. Enligt uppgift från fastighetsägarna pågår foderproduktionen under hela året och höfläktar och andra maskiner kan sommartid vara igång under hela dygnet. Buller från körning med traktorer och andra maskiner förekommer också under hela året men är mest intensivt under odlingssäsongen. Detta buller är dock inte konstant utan pågår periodvis under främst dagtid. JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik utförde 2003 en pilotstudie avseende buller i jordbruket. Enligt studien har en lantbruksgård i genomsnitt 10 olika bullerkällor. Den vanligaste bullerkällan är jordbrukstraktorn, därefter följer motorsåg, röjsåg, utgödslingsanläggning och ventilationsfläktar. Studien visar vidare att det buller grannar främst stördes av var buller från torkfläktarna. Detta buller är ihållande och förekommer ofta under vackra sommardagar och kvällar. Riktvärden för industribuller Utomhus Från april 2015 gäller Boverkets nya vägledning för industribuller och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostadsbebyggelse.

2 Zon A Bostadsbebyggelse bör kunna accepteras i planering och bygglovgivning utan bulleranpassad utformning av bebyggelsen upp till angivna ljudnivåer enligt nedan Ekvivalent ljudnivå utomhus, måndag-fredag kl dba 45 dba Ekvivalent ljudnivå utomhus, natt kl dba Zon B Bostadsbyggnader bör kunna accepteras med ljudnivåer enligt nedan förutsatt att tillgång till ljuddämpad sida finns och att byggnaderna bulleranpassas Ekvivalent ljudnivå utomhus, måndag-fredag kl dba 55 dba Ekvivalent ljudnivå utomhus, natt kl dba Zon C Bostadsbyggnader bör inte accepteras om nedan angivna ljudnivåer överskrids under en eller flera av tidsperioderna. Ekvivalent ljudnivå utomhus, måndag-fredag kl >60 dba >55 dba Ekvivalent ljudnivå utomhus, natt kl >50 dba Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad: Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dba) bör inte förekomma nattetid klockan annat än vid enstaka tillfällen. Om de berörda byggnaderna har tillgång till en ljuddämpad sida avser begränsningen i första hand den ljuddämpade sidan. Vid ekvivalenta ljudnivåer angivna enligt Zon B bör bostadsbebyggelse ha en ljuddämpad sida där ljudnivåerna uppfylls vid fasad samt vid en gemensam eller privat uteplats om en sådan anordnas i anslutning till byggnaden. Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet på ljuddämpad sida. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad och uteplats. Ekvivalent ljudnivå utomhus, måndag-fredag kl dba 45 dba Ekvivalent ljudnivå utomhus, natt kl dba

3 Bilaga 1.3 (6) Inomhus I Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus, FoHMFS 2014:13, redovisas följande riktvärden: Maximalt ljud: 45 dba Ekvivalent ljud: 30 dba Ljud med hörbara tonkomponenter: 25 db Samt krav på lågfrekvent buller för tersband från 31,5 Hz till 200 Hz. Buller från fläktar Studier (se kapitel Nuvarande förhållande) har visat att det buller grannar främst störs av från jordbruk är buller från torkfläktar. Torkfläktarna kan enligt uppgift från Västergården vara igång under hela dygnet sommartid. Då bullret från torkfläktarna sannolikt är dimensionerande har beräkningar, baserade på mätningar, av hur bullret från fläktarna kan komma att påverka planerad bostadsbebyggelse utförts. Västergården har två torkfläktar (11 kw) placerade vid röda prickar och en radialfläkt (7 kw) placerad vid blå prick enligt figur 1. Figur 1 Västergården. Placering av fläktar

4 Mätning av ljudnivåer har gjorts med s k närfältsmätning, detta för att få fram utgångsvärden inklusive frekvensspektrum för källbullret för att sedan kunna göra spridningsberäkningar. Mätningarna utfördes Det var ca 18 grader och blåste ca 5-6 m/s. Mätningarna utfördes med en tvåkanalig realtidsanalysator med loggningsfunktion för både ekvivalenta nivåer och maxnivåer, Bruel & Kjaer typ Ljudeffektnivå och frekvensfördelning från mätningarna har använts som ingångsvärden vid beräkningar av ljudnivåer för planerad bebyggelse. Ljudnivåerna har beräknats enligt en gemensam nordisk standard för beräkning av externt buller från industrianläggningar (General prediction method). Beräkning och redovisning av ljudutbredning har tagits fram med programmet SoundPlan 7.4. I detta program konstrueras som bas för beräkningarna en tredimensionell modell av aktuellt område med mark, bullerkällor och planerade byggnader m m. Som underlag för beräkningarna har digital grundkarta samt skiss enligt figur 2 legat. Figur 2 Skisserade hus

5 Bilaga 1.5 (6) Beräkningar har gjorts av ekvivalenta ljudnivåer. Resultatet redovisas på bilaga 1 som ljudutbredningskarta 1,7 m över mark samt i ett antal punkter i fasad för varje våning. Sommartid kan torkfläktarna vara igång hela dygnet. Riktvärdena är lägst nattetid och därmed dimensionerande. Enligt Boverkets vägledning bör inom Zon A bostadsbyggnader kunna accepteras där ekvivalenta ljudnivån är 45 dba eller lägre utan särskilda bullerskyddsåtgärder. För 4 hus (1 vid Stenkällsvägen och 3 längs Tjäderkullevägen) beräknas riktvärdet 45 dba klaras. För 5 hus (2 vid Stenkällsvägen och 3 längs Tjäderkullevägen) beräknas riktvärdet 45 dba överskridas utan särskilda bullerskyddsåtgärder. Enligt vägledningen bör i Zon B bostadsbyggnader kunna accepteras förutsatt att tillgång till ljuddämpad sida finns och att byggnaderna bulleranpassas. Nattetid gäller i Zon B riktvärdet 50 dba utomhus. I husraden i söder längs Tjäderkullevägen beräknas 3 hus få ljudnivåer med som högst mellan 46 och 47 dba vid en eller flera fasader och därmed klaras riktvärdet 50 dba. Husen måste dock ha tillgång till ljuddämpad sida där ljudnivåerna uppfylls vid fasad samt vid en uteplats om en sådan anordnas i anslutning till byggnaden. Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå för ljuddämpad sida är 40 dba. Samtliga hus i husraden längs Tjäderkullevägen beräknas få en ljuddämpad sida där riktvärdet för ljuddämpad sida, 40 dba, klaras vid fasad samt vid en uteplats om en sådan anordnas i anslutning. Två hus i norr vid Stenkällsvägen beräknas få ljudnivåer som högst på 51 dba. Enligt Boverkets vägledning för industribuller är bostäder inte acceptabla vid ljudnivåer >50 dba. Då överskridandet är litet (1 dba) och då bullerkällan sannolikt inte är igång så många nätter per år bör bostäder kunna accepteras. Detta förutsatt tillgång till ljuddämpad sida där ljudnivåerna uppfylls vid fasad samt vid en uteplats om en sådan anordnas i anslutning till byggnaden. Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå för ljuddämpad sida är 40 dba. Samtliga hus vid Stenkällsvägen beräknas få en ljuddämpad sida där riktvärdet för ljuddämpad sida, 40 dba, klaras vid fasad samt vid en uteplats om en sådan anordnas i anslutning. Slutsats Vid placering av bostäder enligt figur 1 klaras gällande riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller utan särskilda bullerskyddsåtgärder för 4 hus. För 5 hus (2 vid Stenkällsvägen och 3 längs Tjäderkullevägen) klaras riktvärdena förutsatt ljuddämpad sida.

6 Norconsult AB Miljö & Säkerhet Sara Rydbeck Anna-Lena Frennborn

7 BILAGA 1 Lunna Kungsbacka kommun INDUSTRIBULLER Nuläge Ekvivalent ljudnivå [db(a)] <= < <= < <= < <= < <= < <= < Ljudutbredning 1,7 m över mark samt frifältsvärden per våningsplan Befintliga hus Illustrerade nya hus Ljudkällor (fläktar) m Upprättad av: Anders Axenborg Datum: Uppdragsnummer: Stenkällsvägen Stenkällsvägen Stenkällsvägen

PM Skyddsavstånd till lantbruk

PM Skyddsavstånd till lantbruk Bilaga 1.1 (11) Bilaga till Detaljplan för bostäder inom Lunna 6:3 i Vallda, Kungsbacka kommun Djurhållning och övrig verksamhet Nuvarande förhållanden och riktlinjer Datum: 2016-12-19 Djurhållning Gården

Läs mer

Nya bostäder längs Påvels väg i Skepplanda

Nya bostäder längs Påvels väg i Skepplanda Ale kommun Nya bostäder längs Påvels väg i Skepplanda Trafik-och verksamhetsbuller / Uppdragsnr: 105 13 49 Version: 1 2017-11-15 Uppdragsnr: 105 13 49 Version: 1 Nya bostäder längs Påvels väg i Skepplanda

Läs mer

Bullerutredning Kv Barken, Dnr:

Bullerutredning Kv Barken, Dnr: 2017-10-24 Bullerutredning Kv Barken, Dnr: 02-0622 För planerad ny bebyggelse inom dpl kv Barken har trafikbuller beräknats. Beräkningarna visar att riktvärdena enligt Förordningen för trafikbuller (2015:216

Läs mer

RAPPORT R Björknäs 1:1, Kocktorpsvägen i Nacka kommun. Beräkning av industribuller från Björknäs Bussdepå.

RAPPORT R Björknäs 1:1, Kocktorpsvägen i Nacka kommun. Beräkning av industribuller från Björknäs Bussdepå. RAPPORT R2016450-1 Beställare: Nacka kommun, Granitvägen 15, Nacka stadshus, 131 40 Nacka Att: Peter Bertilsson Antal sidor: 17 Datum: 2016-11-15 Uppdragsnummer: 2016450 Uppdragsledare: Lars Högberg, Tel:

Läs mer

Industribullerutredning Fixfabriksområdet, Detaljplan för bostäder och verksamheter inom stadsdelen Majorna- Kungsladugård i Göteborg

Industribullerutredning Fixfabriksområdet, Detaljplan för bostäder och verksamheter inom stadsdelen Majorna- Kungsladugård i Göteborg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 62-A /Susanne Andersson /Torbjörn Lorén Industribullerutredning Fixfabriksområdet, Detaljplan för bostäder och verksamheter inom stadsdelen

Läs mer

Västerport-etapp 1 Industri- och trafikbullerutredning

Västerport-etapp 1 Industri- och trafikbullerutredning Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Claes Premmert Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Andreas Hubinette Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

PM BOTKYRKA RIKSTEN 9:4

PM BOTKYRKA RIKSTEN 9:4 UPPDRAGSNAMN Botkyrka Riksten 9:4 FÖRFATTARE Elin Claesson// UPPDRAGSNUMMER DATUM 10253658 2017-10-06 PM 10253658-01 BOTKYRKA RIKSTEN 9:4 Sammanfattning Nya bostäder och förskola planeras i Botkyrka kommun.

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv Flodhästen, Kalmar Externbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 8 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT Kv Flodhästen, Kalmar Externbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 8 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT 12126 Kv Flodhästen, Kalmar Externbullerutredning Rapport 12126-17050400.doc Antal sidor: 8 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2017-05-04

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Perry Ohlsson UPPRÄTTAD AV. Grzegorz Czul

UPPDRAGSLEDARE. Perry Ohlsson UPPRÄTTAD AV. Grzegorz Czul UPPDRAG Detaljplan Lysevägen Göteborg UPPDRAGSNUMMER 104678 UPPDRAGSLEDARE Perry Ohlsson UPPRÄTTAD AV Grzegorz Czul DATUM GRANSKAD AV Perry Ohlsson Uppdrag Sweco har, av AB Lejonstaden, fått i uppdrag

Läs mer

Industribullerutredning

Industribullerutredning Industribullerutredning Förutsättningar för Storängen i Huddinge Uppdragsgivare: JM Bostad Stockholm Förvärv Referens: Lars Borgman Uppdragsnummer: P.062294.1.4.4 Antal sidor: 9 Rapportdatum: 2015-06-10

Läs mer

Källa: Eniro. Vallda 9:38, Kungsbacka kommun. Trafikbullerutredning

Källa: Eniro. Vallda 9:38, Kungsbacka kommun. Trafikbullerutredning Källa: Eniro Vallda 9:38, Kungsbacka kommun Vallda 9:38, Kungsbacka kommun Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Nina Hannula Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Bramme

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Bramme PM 725887 rev. B 2016-12-22 1 (8) Kund: Leverantör: Trelleborgs Kommun ÅF Infrastructure AB Samhällsbyggnadsförvaltningen frank.andersson@afconsult.com Anders Bramme 070-1847488 Kv Herkules inkl. gårdshus

Läs mer

BULLERUTLÅTANDE V ROSERSBERG - VERKSAMHETER

BULLERUTLÅTANDE V ROSERSBERG - VERKSAMHETER PM BULLERUTLÅTANDE V ROSERSBERG - VERKSAMHETER 2016-05-16 SAMMANFATTNING Tyréns akustikavdelning har givits i uppdrag att utreda den framtida bullersituationen från det planerade verksamhetsområdet, Västra

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

Källa: Eniro. Torlunda S:2 i Hällbybrunn, Eskilstuna kommun. Vägtrafikbullerutredning

Källa: Eniro. Torlunda S:2 i Hällbybrunn, Eskilstuna kommun. Vägtrafikbullerutredning Källa: Eniro Torlunda S:2 i Hällbybrunn, Eskilstuna kommun Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant:karolina Ehrén Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box

Läs mer

Källa: Eniro. Kv Almeberg 20, Varbergs kommun. Trafikbullerutredning

Källa: Eniro. Kv Almeberg 20, Varbergs kommun. Trafikbullerutredning Källa: Eniro Kv Almeberg 20, Varbergs kommun Kv Almeberg 20, Varbergs kommun Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Inger Axbrink Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Nya Bruksborg, Norrahammar, Jönköpings Kommun, nybyggnad HVB-boende

Nya Bruksborg, Norrahammar, Jönköpings Kommun, nybyggnad HVB-boende Göteborg 2016-12-21 rev 180420 Uppdragsnamn: Norra Hammar, Jönköping Handläggare: Åsa Hallberg Nya, Norrahammar, Jönköpings Kommun, nybyggnad HVB-boende PM Buller från trafik och ställverk - Granskningshandling

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Fjölebro etapp V, Kalmar Externbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 9 Bilagor: B05 06

PROJEKTRAPPORT Fjölebro etapp V, Kalmar Externbullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 9 Bilagor: B05 06 PROJEKTRAPPORT 11475 Fjölebro etapp V, Kalmar Externbullerutredning Rapport 03 11475-17032301.doc Antal sidor: 9 Bilagor: B05 06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Torbjörn Appelberg Datum

Läs mer

Hasselhöjden i Stenungsund

Hasselhöjden i Stenungsund Stenungsunds kommun Hasselhöjden i Stenungsund Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 1041989 Version: 1 2017-11-20 Uppdragsnr: 1041989 Version: 1 Hasselhöjden i Stenungsund Trafikbullerutredning Uppdragsgivare:

Läs mer

Nya Bruksborg, Norrahammar, Jönköpings Kommun, nybyggnad HVB-boende

Nya Bruksborg, Norrahammar, Jönköpings Kommun, nybyggnad HVB-boende Göteborg 2016-12-21 rev 170410 Uppdragsnummer: 104 33 76 Uppdragsnamn: Norra Hammar, Jönköping Handläggare: Åsa Hallberg Nya Bruksborg, Norrahammar, Jönköpings Kommun, nybyggnad HVB-boende PM Buller från

Läs mer

Hammarvägen på Näset, Göteborg

Hammarvägen på Näset, Göteborg Göteborgs Stad Hammarvägen på Näset, Göteborg Trafikbullerutredning Källa: Eniro.se 2018-02-07 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare: Göteborgs

Läs mer

Niord 1, Norrtälje stad

Niord 1, Norrtälje stad Niord 1, Norrtälje stad Trafikbullerutredning 2018-04-27 Niord 1, Norrtälje stad Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare:

Läs mer

Bussdepå, Tomteboda, Solna

Bussdepå, Tomteboda, Solna RAPPORT 12175 B 1 (8) Kund Solna kommun c/o Iterio Datum Uppdragsnummer 12175 Bilagor 2016-10-14 Rapport B Tomteboda bussdepå, Solna Bullerutredning för planerade bostäder Rapport 12175 B Bussdepå, Tomteboda,

Läs mer

Åtteråsskolan i Smålandsstenar

Åtteråsskolan i Smålandsstenar Gislaveds Kommun Åtteråsskolan i Smålandsstenar Trafikbullerutredning 2018-06-18 Källa: Eniro.se Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare: Gislaveds

Läs mer

Fastigheterna Hägern 4, 6 & 8 i Varbergs stad

Fastigheterna Hägern 4, 6 & 8 i Varbergs stad Källa: Eniro Fastigheterna Hägern 4, 6 & 8 i Varbergs stad Fastigheterna Hägern 4, 6 & 8 i Varbergs stad Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Ivana Markovic Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Källa: Eniro. Bua hamnplan, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning

Källa: Eniro. Bua hamnplan, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning Källa: Eniro Bua hamnplan, Varbergs kommun Vägtrafikbullerutredning 2015-11-23 Bua hamnplan, Varbergs kommun Vägtrafikbullerutredning 2015-11-23 Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens

Läs mer

Sintorp 4:3 i Frillesås, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Sintorp 4:3 i Frillesås, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Sintorp 4:3 i Frillesås, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-10-23 Sintorp 4:3 i Frillesås, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-10-23 Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Ekhagen 2:1, Jönköping Mätning av ljudnivåer från industriområde. Rapport doc Antal sidor: 8 Bilagor:

PROJEKTRAPPORT Ekhagen 2:1, Jönköping Mätning av ljudnivåer från industriområde. Rapport doc Antal sidor: 8 Bilagor: PROJEKTRAPPORT 12361 Ekhagen 2:1, Jönköping Mätning av ljudnivåer från industriområde Rapport 12361-17100200.doc Antal sidor: 8 Bilagor: Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson

Läs mer

Ljudmätning. Sammanfattning

Ljudmätning. Sammanfattning Uppdrag Strandhotell Beställare Stadsbyggnadsförvaltningen/Planavdelningen Att Anders Nordenskiöld Handläggare Jan Pons Granskare Michel Yousif Rapportnr 1320016500 Datum 2015-10-19 Rev2 2015-12-16 Ramböll

Läs mer

Kvarteret Malmen och Charles Hill i Varberg, Varbergs kommun

Kvarteret Malmen och Charles Hill i Varberg, Varbergs kommun Källa: Eniro Kvarteret Malmen och Charles Hill i Varberg, Varbergs kommun Kvarteret Malmen och Charles Hill i Varberg, Varbergs kommun Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant:

Läs mer

Underlag till detaljplan, Ensta 1:65

Underlag till detaljplan, Ensta 1:65 Botkyrka kommun Underlag till detaljplan, Ensta 1:65 Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 105 06 65 Version: 1 2017-08-25 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig:

Läs mer

Källa: Eniro. Mustad 6, Mölndals stad. Trafikbullerutredning

Källa: Eniro. Mustad 6, Mölndals stad. Trafikbullerutredning Källa: Eniro Mustad 6, Mölndals stad Mustad 6, Mölndals stad Beställare: Mölndals stad GLN7350013290008 431 82 MÖLNDAL Beställarens representant: Karin Börjesson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

Lommarstranden i Norrtälje

Lommarstranden i Norrtälje Norrtälje kommun Lommarstranden i Norrtälje Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 104 28 56 Version: 2 2017-10-18 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare:

Läs mer

Stiernhielm 6 och 7 m fl. Mölndals stad

Stiernhielm 6 och 7 m fl. Mölndals stad Mölndals Stad Stiernhielm 6 och 7 m fl. Mölndals stad Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 105 05 13 Version: 2 2018-01-26 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig:

Läs mer

Kv. Snidaren i Varberg Trafikbullerutredning

Kv. Snidaren i Varberg Trafikbullerutredning Kv. Snidaren i Varberg Kv. Snidaren i Varberg Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Ivana Markovic Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

RAPPORT A 1 (10)

RAPPORT A 1 (10) RAPPORT 18007 A 1 (10) Kund Oxelösunds kommun Datum Uppdragsnummer 18007 2018-01-31 Rapport A Sjögatan, Oxelösund Bullerutredning för detaljplan Bilagor Rapport 18007 A Sjögatan, Oxelösund Bullerutredning

Läs mer

Beräkning av buller från lastning och lossning av material i samband med filminspelning - Kv. Lillö 1, Ystad

Beräkning av buller från lastning och lossning av material i samband med filminspelning - Kv. Lillö 1, Ystad Author Frank Andersson Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46701847488 E-mail frank.andersson@afconsult.com Date 2015-09-02 Project ID 593784 Ystad Industrifastigheter Gustaf.vonSeth@ystad.se Beräkning av buller

Läs mer

Göteborgsvägen 111 i Sävedalen, Partille kommun

Göteborgsvägen 111 i Sävedalen, Partille kommun Källa: Eniro Göteborgsvägen 111 i Sävedalen, Partille kommun Trafikbullerutredning 2015-12-16 Göteborgsvägen 111 i Sävedalen, Partille kommun Trafikbullerutredning 2015-12-16 Beställare: Hällingsjö Hus

Läs mer

Kv Spinnaren 1, Strömstads kommun Trafikbullerutredning

Kv Spinnaren 1, Strömstads kommun Trafikbullerutredning Kv Spinnaren 1, Strömstads kommun Rev 2014-06-10 2013-09-30 Kv Spinnaren 1, Strömstads kommun Rev 2014-06-10 Beställare: 2013-09-30 Ermina Siim / Strömstads kommun Beställarens representant: Ermina Siim

Läs mer

Rapport om Extern buller för projekt Kv Gångaren

Rapport om Extern buller för projekt Kv Gångaren Rapport om Extern buller för projekt Kv Gångaren stockholm.se Utredning om Industribuller för projekt Kv Gångaren är beställd av stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad Kontaktperson: Suzanna Tsygankova

Läs mer

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se Banangränd Buller från varutransporter www.bjerking.se Sida 1 (4) Buller från varutransporter Uppdragsnamn Banangränd Viksjö 3:577 Lena Granqvist Plan- och exploateringsförvaltningen 177 80 Järfälla Uppdragsgivare

Läs mer

Orren 1 och 10, TBU Trafikbullerutredning Bjerking AB

Orren 1 och 10, TBU Trafikbullerutredning Bjerking AB 17U32060 och 10, TBU Trafikbullerutredning Bjerking AB Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Uppdrag nr. 17U32060 Sida 1 (5) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn

Läs mer

Nystavaren 5, 6 och 7, Eskilstuna Kommun Trafikbullerutredning

Nystavaren 5, 6 och 7, Eskilstuna Kommun Trafikbullerutredning Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Anna Ekwall Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna Lena Frennborn Johanna Gervide Uppdragsnr:

Läs mer

Tångeröd 2:18 Tjörns kommun Trafikbullerutredning

Tångeröd 2:18 Tjörns kommun Trafikbullerutredning Tångeröd 2:18 Tjörns kommun Trafikbullerutredning 2017-05-19 2 (10) Tångeröd 2:18 Tjörns kommun Trafikbullerutredning 2017-05-19 Beställare: Tjörns kommun 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Laura

Läs mer

Utredning av verksamhetsbuller från Aspedalens värmecentral, Lerum. Kristoffer Hultberg, A083067

Utredning av verksamhetsbuller från Aspedalens värmecentral, Lerum. Kristoffer Hultberg, A083067 MEMO TITEL DATUM 3. februari 2017 TILL KOPIA FRÅN PROJEKTNR. Utredning av verksamhetsbuller från Aspedalens värmecentral, Lerum Lerums kommun Kristoffer Hultberg, krhu@cowi.se A083067 ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv Väbeln 8, Växjö Bullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 12 Bilagor: 8

PROJEKTRAPPORT Kv Väbeln 8, Växjö Bullerutredning. Rapport doc Antal sidor: 12 Bilagor: 8 PROJEKTRAPPORT 12579 Kv Väbeln 8, Växjö Bullerutredning Rapport 12579-18052800.doc Antal sidor: 12 Bilagor: 8 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson Datum 2018-05-28 www.soundcon.se

Läs mer

PM Akustik svar till yttrande från Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden

PM Akustik svar till yttrande från Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sida: 1 av 10 PM Akustik svar till yttrande från Länsstyrelsen och Miljö- och hälsoskyddsnämnden HK, Skärholmen Handläggande akustiker Ansvarig akustiker Patrik Andersson 073-347 63 45 patrik.andersson@acad.se

Läs mer

Källa: Eniro. Mariestad centrum. Trafikbullerutredning

Källa: Eniro. Mariestad centrum. Trafikbullerutredning Källa: Eniro Mariestad centrum Trafikbullerutredning 2017-04-10 Mariestad centrum Trafikbullerutredning 2017-04-10 Beställare: Mariestads kommun 542 86 MARIESTAD Beställarens representant: Adam Johansson

Läs mer

Weland AB Jönköping Box Smålandsstenar

Weland AB Jönköping Box Smålandsstenar Soundcon AB Järnvägsgatan 9, 553 15 Jönköping, Sweden Phone +46 (0)36-440 98 80 www.soundcon.se Weland AB Jönköping 2019-02-06 Box 503 333 28 Smålandsstenar Er referens: Jonas Holmgren / Anna Carin Holm

Läs mer

RAPPORT. Inre hamnen etapp 1 NORRKÖPINGS KOMMUN INDUSTRIBULLERUTREDNING UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB

RAPPORT. Inre hamnen etapp 1 NORRKÖPINGS KOMMUN INDUSTRIBULLERUTREDNING UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB RAPPORT NORRKÖPINGS KOMMUN Inre hamnen etapp 1 UPPDRAGSNUMMER 1182127000 INDUSTRIBULLERUTREDNING SWECO ENVIRONMENT AB OLOF ÖHLUND FRIDA ZEMAN RIKARD SJÖHOLM Handläggare Uppdragsledare Granskare Sammanfattning

Läs mer

Bullerutredning Söndrum centrum, Halmstad

Bullerutredning Söndrum centrum, Halmstad Malin Hall Tel +46 10 505 96 86 Mobil +46 70 337 06 54 E-post malin.hall@afconsult.com Handläggare Datum 2017-03-23 Projekt-ID 732765 Rapport-ID 732765A Kund Halmstads kommun Samhällsbyggnadskontoret Kristin

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN. Kv Krispeln 15 m fl. Trafikbullerutredning. Uppdragsnr: Version:

FALKENBERGS KOMMUN. Kv Krispeln 15 m fl. Trafikbullerutredning. Uppdragsnr: Version: FALKENBERGS KOMMUN Kv Krispeln 15 m fl Trafikbullerutredning 2018-09-25 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare: FALKENBERGS KOMMUN Sabina Uzelac

Läs mer

Källa: Eniro. Valören 1 och 2 i Eskilstuna. Trafikbullerutredning

Källa: Eniro. Valören 1 och 2 i Eskilstuna. Trafikbullerutredning Källa: Eniro Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Anna Ekwall Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna-Lena Frennborn Johanna

Läs mer

RAPPORT 15059 A 1 (11)

RAPPORT 15059 A 1 (11) RAPPORT 15059 A 1 (11) Kund Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Hanna Fürstenberg Danielson 135 81 Tyresö Datum 2015-05-26 Rapport A Tyresövallen, Tyresö Ljud från idrottsplats Uppdragsnummer 15059

Läs mer

Järfälla kommun genom ework. juni 2016 TALLBOHOV JÄRFÄLLA, STOCKHOLM BULLERUTREDNING INFÖR DETALJPLAN

Järfälla kommun genom ework. juni 2016 TALLBOHOV JÄRFÄLLA, STOCKHOLM BULLERUTREDNING INFÖR DETALJPLAN Järfälla kommun genom ework juni 2016 TALLBOHOV JÄRFÄLLA, STOCKHOLM BULLERUTREDNING INFÖR DETALJPLAN PROJEKT Tallbohov, Järfälla Bullerutredning inför detaljplan Beställare: Järfälla kommun genom ework

Läs mer

Bullerutredning för detaljplan Östra Nyby

Bullerutredning för detaljplan Östra Nyby Laholms kommun Bullerutredning för detaljplan Östra Nyby 2018-02-08 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare: Laholms kommun Cecilia Lindgard

Läs mer

Söderby Huvudgård 2:1, Norra Söderby, Haninge kommun Trafikbullerutredning

Söderby Huvudgård 2:1, Norra Söderby, Haninge kommun Trafikbullerutredning Söderby Huvudgård 2:1, Norra Söderby, Haninge kommun Beställare: Haninge kommun Rudsjöterrassen 2 136 81 Haninge Beställarens representant: Yasaman Ghanavi Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Tölö 8:14 i Kungsbacka stad

Tölö 8:14 i Kungsbacka stad Kungsbacka Kommun Tölö 8:14 i Kungsbacka stad Trafikbullerutredning 2018-01-08 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare: Kungsbacka Kommun Stina

Läs mer

Kv Skridskon 54, Norrtälje kommun Trafikbullerutredning

Kv Skridskon 54, Norrtälje kommun Trafikbullerutredning Kv Skridskon 54, Norrtälje kommun Trafikbullerutredning 2017-04-26 Kv Skridskon 54, Trafikbullerutredning 2017-04-26 Beställare: Box 802 761 28 Norrtälje Beställarens representant: Marcus Kollberg Konsult:

Läs mer

PM, J D Stenqvist, Nissafors

PM, J D Stenqvist, Nissafors Soundcon AB Järnvägsgatan 9, 553 15 Jönköping, Sweden Phone +46 (0)36-440 98 80 www.soundcon.se Strandudden AB Jönköping 2017-03-13 Algustorp 8 330 27 Hestra Er referens: Mikael Eliasson Vår referens:

Läs mer

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun Handläggare Elisabeth Persson Telefon 010-505 25 52 Mobil 072-505 18 43 E-post elisabeth.persson@afconsult.com Beställare Halmstads kommun Niklas Lidström niklas.lidstrom@halmstad.se 070-364 13 04 Datum

Läs mer

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna-Karin Ljungman Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Detaljplan för Söderby 2:2

Detaljplan för Söderby 2:2 Detaljplan för Söderby 2:2 Trafikbullerutredning Uppdragsnr: 105 26 11 Version: Granskningshandling 1 2018-04-12 Uppdragsnr: 105 26 11 Version: Granskningshandling 1 Detaljplan för Söderby 2:2 Trafikbullerutredning

Läs mer

Godkänt dokument - Stina Bäckström, Stockholms stadsbyggnadskontor, , Dnr

Godkänt dokument - Stina Bäckström, Stockholms stadsbyggnadskontor, , Dnr RAPPORT 18026 B 1 (10) Kund Åke Sundvalls Datum Uppdragsnummer 18026 Bilagor B01, B02 2018-10-12 Rapport B Häradsdomaren, Enskede, Stockholm Bullerutredning för detaljplan Rapport 18026 B Häradsdomaren,

Läs mer

)

) !"#$%&'(!) &$!"'$*'$*) +),-./01)*)2-345/0) ()*+,-)./0)+,123(4536170-)+81,123953%:!3:$3;--2853,/?3$%!$3#3@!!3993 3 A02B7?*C/2+,/-2D1)*+,-)./0)+,12B+/3 E-0/),F3G9H3I$J3K$"3:@:3"9%3 ) 6(789:);?(:@7A=?6@2BCC?()2?(D:E9EF)

Läs mer

Handelsmannen 1, Norrtälje. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum:

Handelsmannen 1, Norrtälje. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rapport nummer: 2017-144 r01 Datum: 2017-11-06, Norrtälje Trafikbullerutredning L:\2017\2017-144 DS, Genova Bostad Projektutveckling AB\Rapporter mm\2017-144 r01 Trafikbullerutredning rev01.docx Beställare:

Läs mer

RAPPORT. Kretsloppspark inom Torpa 1:2 i Vänersborgs kommun. Bedömning av förväntad bullerspridning till omgivningen. ÅF-Infrastructure AB

RAPPORT. Kretsloppspark inom Torpa 1:2 i Vänersborgs kommun. Bedömning av förväntad bullerspridning till omgivningen. ÅF-Infrastructure AB Handläggare Ulf Olsson Tel Mobil +46 706 727220 E-post ulf.c.olsson@afconsult.com Datum 2017-01-18 Projekt-ID 730721 Rapport-ID 730721.1 Kund Niclas Janflod, Vänersborgs kommun, Kretslopp & Vatten Kretsloppspark

Läs mer

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR RAPPORT KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Fenix - Komplettering UPPDRAGSNUMMER 1150982000 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR MATHIEU BOUÉ RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

Södra Porten i Kungsbacka. Trafikbullerutredning rev med korrekt programkarta

Södra Porten i Kungsbacka. Trafikbullerutredning rev med korrekt programkarta rev 20190226 med korrekt programkarta Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Hans Andersson Konsult: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Mästaren 10 i Varberg, Varbergs kommun

Mästaren 10 i Varberg, Varbergs kommun Källa: Eniro Mästaren 10 i Varberg, Varbergs kommun Mästaren 10 i Varberg, Varbergs kommun Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Claus Pedersen/Julia Anding Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen PM Buller Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: PM Buller, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat av: A Axenborg Dokumentdatum:

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ NORRTÄLJE KOMMUN Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm UPPDRAGSNUMMER 1182079000 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ HENRIK NAGLITSCH RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare,

Läs mer

Trafikbullerutredning för tillbyggnad av studentbostäder vid Gibraltargatan

Trafikbullerutredning för tillbyggnad av studentbostäder vid Gibraltargatan Göteborgs Stad Trafikbullerutredning för tillbyggnad av studentbostäder vid Gibraltargatan Uppdragsnr: 105 28 87 Version: 4 2018-05-28 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare:

Läs mer

Bullerutredning kv Fritiden

Bullerutredning kv Fritiden Ystad Kommun Malmö 2014-06-17 Datum 2014-06-17 Uppdragsnummer 1320003845 Utgåva/Status 2 Erik Hedman Erik Hedman Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1

Läs mer

RAPPORT A 1 (11) Rapport A Garagevägen, Hammarbyhöjden, Stockholm Bullerutredning för detaljplan

RAPPORT A 1 (11) Rapport A Garagevägen, Hammarbyhöjden, Stockholm Bullerutredning för detaljplan RAPPORT 16107 A 1 (11) Kund Skanska Sverige AB Datum Uppdragsnummer 16107 Bilagor A01 A04 2016-10-18 Rapport A Garagevägen, Hammarbyhöjden, Stockholm Bullerutredning för detaljplan Rapport 16107 A Garagevägen,

Läs mer

Diplomaten 2 m.fl., Eskilstuna Bullerutredning

Diplomaten 2 m.fl., Eskilstuna Bullerutredning 760127 RAPPORT A Handläggare Karl Strandquist Tel +46 10 505 77 86 Mobil +46 72 217 30 18 karl.strandquist@afconsult.com Datum 2019-03-14 Kund Eskilstuna kommun Uppdragsnr 760127 Diplomaten 2 m.fl. Bullerutredning

Läs mer

11850 J D Stenqvist, Nissafors Extern och trafikbullerutredning

11850 J D Stenqvist, Nissafors Extern och trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11850 J D Stenqvist, Nissafors Extern och trafikbullerutredning Rapport 11850-16022900.doc Antal sidor: 13 Bilagor: 01-09 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Källa: Eniro. Vägtrafikbullerutredning för del av Kastellgården 1:380 i Kungälvs kommun

Källa: Eniro. Vägtrafikbullerutredning för del av Kastellgården 1:380 i Kungälvs kommun Källa: Eniro Vägtrafikbullerutredning för del av Kastellgården 1:380 i Beställare: Bokab Beställarens representant: Peter Jakobsson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna

Läs mer

Trafikbullerutredning Fridhems förskola

Trafikbullerutredning Fridhems förskola Kungälvs kommun Trafikbullerutredning Fridhems förskola Uppdragsnr: 105 11 67 Version: 1 2017-08-17 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare:

Läs mer

Bullerutredning för detaljplan

Bullerutredning för detaljplan RAPPORT 14092 D 1 (11) Kund Besqab Ann-Sophie Forsberg Box 1328 183 13 Täby Datum Uppdragsnummer 14092 Bilagor D01 2015-09-02 Rapport D Grimsta 1:5, Blackeberg, Stockholm Bullerutredning för detaljplan

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

PM BULLER FRÅN TRAFO PÅ SOLNAVÄGEN

PM BULLER FRÅN TRAFO PÅ SOLNAVÄGEN UPPDRAG Ny 130 kv Solnavägen UPPDRAGSNUMMER 5469156200 UPPRÄTTAD AV Sebastian Larsson GRANSKAD AV Johanna Thorén DATUM Inledning Vid Solnavägen planeras en ny transformatorstation för omvandling 130/20

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

RAPPORT A 1 (11)

RAPPORT A 1 (11) RAPPORT 15305 A 1 (11) Kund BoKlok Housing AB Susanne Forsvik Sämskarbogatan 6 745 33 Enköping Datum Uppdragsnummer 15305 2016-02-22 Rapport A Smedby Östra, Österåker Bullerutredning för detaljplan Bilagor

Läs mer

Att: Björn Bandmann NACKA. Vår uppdragsansvarige: Åsa Stenman Norlander

Att: Björn Bandmann NACKA. Vår uppdragsansvarige: Åsa Stenman Norlander L:\2015\2015-189 ÅSN 10_Detaljplaner Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\11. Rapport\2015-189-11 r01. 2.docx Rapport nummer: 2015-189-11 r01 Datum: 2016-06-23 Utredning av omgivningsbuller Bild: White

Läs mer

Kvarteret Malmen och Charles Hill i Varberg, Varbergs kommun

Kvarteret Malmen och Charles Hill i Varberg, Varbergs kommun Källa: Eniro Kvarteret Malmen och Charles Hill i Varberg, Varbergs kommun Kvarteret Malmen och Charles Hill i Varberg, Varbergs kommun Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant:

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Nordöstra Stadsskogen, Alingsås Bullerutredning inför ny detaljplan. Rapport doc Antal sidor: 10 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT Nordöstra Stadsskogen, Alingsås Bullerutredning inför ny detaljplan. Rapport doc Antal sidor: 10 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT 10692 Nordöstra Stadsskogen, Alingsås Bullerutredning inför ny detaljplan.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Henrik Runström Datum 2018-08-28

Läs mer

Pilen 4 m fl i Strömstads kommun Trafikbullerutredning

Pilen 4 m fl i Strömstads kommun Trafikbullerutredning Beställare: Arkitektkontoret Vallgatan Acron AB Energigatan 12 434 37 Kungsbacka Beställarens representant: Dan Björkman Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna

Läs mer

BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN.

BULLERUTREDNING GÄLLANDE INDUSTRIBULLER TILL NYTT PLANERAT BOSTADSOMRÅDE INOM FASTIGHETEN TÅSTORP 7:7, FALKÖPINGS KOMMUN. Rapport 15-242-R1 2016-01-14 4 sidor, 4 Bilagor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel. 0510-911 44 anders.grimmehed@akustikverkstan.se Direkt: 070-231 72 25 BULLERUTREDNING GÄLLANDE

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

Kv. Länsen 1, Avesta. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Anders Löfberg. Gamla Byn AB. Box Avesta

Kv. Länsen 1, Avesta. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Att: Anders Löfberg. Gamla Byn AB. Box Avesta L:\2017\2017-112 DS Kv_ Länsen 1, \Rapporter mm\levererat\2017-112 r01 Trafikbullerutredning kv. Länsen 170714.docx Rapport nummer: 2017-112 r01 Datum:2017-07-14, Avesta Trafikbullerutredning Beställare:

Läs mer

Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun Trafikbullerutredning

Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun Trafikbullerutredning Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun 2016-09-09 Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun 2016-09-09 Beställare: Sundsvalls

Läs mer

BoKlok Housing AB, GBJ Bygg AB. Bäckamaden, Gråbo. Trafikbullerutredning. Uppdragsnr: Version:

BoKlok Housing AB, GBJ Bygg AB. Bäckamaden, Gråbo. Trafikbullerutredning. Uppdragsnr: Version: BoKlok Housing AB, GBJ Bygg AB Bäckamaden, Gråbo Trafikbullerutredning 2019-03-15 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare: BoKlok Housing AB,

Läs mer

BULLERUTREDNING Lilla Åsa 23:165, Taberg, Jönköpings kommun

BULLERUTREDNING Lilla Åsa 23:165, Taberg, Jönköpings kommun Förskola Bostäder Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Bullerberäkning... 2 2.1 Metod och förutsättningar... 2 2.2 Riktvärden... 2 3. Resultat... 4 4. Slutsats och föreslagna åtgärder... 4 Bilagor 1. Ljudutbredningskarta,

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Lektionen, Sollentuna Rapport -000.doc Antal sidor: Bilagor: 0 0 Uppdragsansvarig Jönköping 0-0- k:\lime easy\dokument\\-000.doc Soundcon AB Järnvägsgatan,

Läs mer

Gasellen 27 och 30 Trafikbullerutredning

Gasellen 27 och 30 Trafikbullerutredning Beställare: HSB Mölndal Beställarens representant: Peter Deijenstedt Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr: 102 40 22 Filnamn och sökväg: n:\102\40\1024022\0-mapp\09

Läs mer

Aranäs etapp 3, Kungsbacka stad Tåg- och vägtrafikbullerutredning

Aranäs etapp 3, Kungsbacka stad Tåg- och vägtrafikbullerutredning Aranäs etapp 3, Kungsbacka stad Tåg- och vägtrafikbullerutredning 2017-07-04 Aranäs etapp 3, Kungsbacka stad Tåg- och vägtrafikbullerutredning 2017-07-04 Beställare: Kungsbacka Kommun 434 81 Kungsbacka

Läs mer

Härryda kommun. Förskola i Björkåsen, Landvetter. Bullerutredning GF KONSULT AB Väg och Bana. Anders Axenborg. Uppdragsnr:

Härryda kommun. Förskola i Björkåsen, Landvetter. Bullerutredning GF KONSULT AB Väg och Bana. Anders Axenborg. Uppdragsnr: 2006-08-14 GF KONSULT AB Väg och Bana Anders Axenborg Uppdragsnr: 201 559 01 1 Orientering I s detaljplanearbete ingår bland annat en förskola i Björkåsen, Landvetter. Området är utsatt för trafikbuller

Läs mer