Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun Trafikbullerutredning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun Trafikbullerutredning"

Transkript

1 Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun

2 Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun Beställare: Sundsvalls kommun Norrmalmsgatan Sundsvall Beställarens representant: Isabella Hellman Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box Göteborg Anna Lena Frennborn Daniel Hammerlid Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: n:\104\28\ \6 leverans\haga 3_49 m fl trafikbullerutredning.doc Anders Axenborg Norconsult AB

3 \6 leverans\haga 3_49 m fl trafikbullerutredning.doc 3 (10) 1 Orientering Sundsvalls kommun håller på att ta fram en detaljplan för ny bostadsbebyggelse samt skola inom fastigheten Haga 3:49 m fl. Fastigheten är belägen ca 2,5 km nordöst om Sundsvalls centrum. Området är idag oexploaterat och utgörs av skogsmark. Planområdet gränsar i öst till Hagavägen och i väst till Tegnérgatan, ca 300 m österut är E4:an belägen se figur 1. Figur 1 Översiktskarta Norconsult har på uppdrag av Sundsvalls kommun genomfört denna utredning som syftar till att utreda störningar i form av trafikbuller för planerad bebyggelse från omgivande vägar Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun

4 \6 leverans\haga 3_49 m fl trafikbullerutredning.doc 4 (10) 2 Trafikförutsättningar 2.1 Trafik Trafikverket mätte år 2014 trafikflödet på väg E4 avsnittet förbi planområdet till fordon/dygn. Sundsvalls kommun mätte år 2015 trafikflödet på Hagavägen norr om Bygatan till fordon/dygn och mellan Linneagatan och Noragatan till fordon/dygn. På Trafikgatan mättes år 1999 trafikflödet till fordon/ dygn och på Tegnergatan år 2012 till 800 fordon/dygn. På Hagavägen söder om Linneagatan samt Bygatan har Norconsult översiktligt gjort antaganden av trafiken. Trafikflödet har räknats upp med 1 % per år (till följd av bebyggelsetillväxten i staden, någon generell trafikökning i Sverige har däremot inte noterats under de senaste åren) till år I tabell 1 redovisas trafikförhållandena år 2035 som bullerberäkningarna baserats på. Tabell 1 Väg Trafikförutsättningar som bullerberäkningarna baserats på Trafikmängd år 2035 (fordon/årsdygn) Andel tung trafik (%) E Medelhastighet (km/h) 110 (skyltad hastighet) Hagavägen (norr om Bygatan) Hagavägen (mellan Linneagatan och Noragatan) Hagavägen (söder om Linneagatan) Trafikgatan Tegnérgatan Bygatan (antagen) Som underlag för beräkningarna har grundkartan legat. 2.2 Metodik Ljudnivåerna har beräknats i enlighet med Nordisk beräkningsmodell för vägtrafik. Beräkning och redovisning av ljudutbredning har tagits fram med programmet SoundPLAN 7.4. I detta program konstrueras som bas för beräkningarna en tredimensionell modell av området, inkluderat vägar, byggnader, bullerskärmar och övriga ytor. Trafikmängder och andra trafikförutsättningar läggs också in i modellen Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun

5 8\ \6 leverans\haga 3_49 m fl trafikbullerutredning.doc 5 (10) Resultatet av beräkningarna redovisas i form av ljudutbredningskartor. Då byggnadernas läge och antal våningar inte är bestämd presenteras ljudutbredningen på höjderna 2 m, 5 m och 8 m för att representera ljudnivån för olika våningsplan d v s för våning 1, 2 och 3. 3 Riktvärden 3.1 Bostäder Utomhus Regeringen har utfärdat Förordning (2015: 216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna i förordningen skall tillämpas vid bedömning av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa är uppfyllt vid planläggning, i bygglovsärenden och i ärenden om förhandsbesked. Förordningen berör endast ljudnivåer utomhus. För buller från spårtrafik och vägar citeras följande om riktvärden och beräkning av bullervärden ur förordningen: 3 Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida dba ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och dba ekvivalent ljudnivå samt 70 dba maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 4 Om den ljudnivå som anges i 3 första stycket 1 ändå överskrids bör 1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dba ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dba maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl och vid fasaden. Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dba ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 5 Om den ljudnivå om 70 dba maximal ljudnivå som anges i 3 första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dba maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl och [ ] Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun

6 \6 leverans\haga 3_49 m fl trafikbullerutredning.doc 6 (10) 8 Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. Inomhus Riktvärden för inomhusnivåer redovisas i BBR BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2015:3 och SS Riktvärden för ljudnivåer från trafik och andra yttre källor som inte får överstigas inomhus redovisas i tabell 2. Tabell 1 Ljudnivåkrav inomhus Rumstyp Ekvivalent ljudnivå (dba) Maximal ljudnivå nattetid (dba) Sovrum, vila och daglig samvaro Matlagning och hygien Skola Det finns inga bindande riktvärden för skolor och förskolegårdar vad gäller buller utomhus. För trafikbuller vid bostadsbyggnader finns dock regler. Dessa anger bl a att om en uteplats ska anordnas i anslutning till byggnaden bör ljudnivån på uteplatsen inte överskrida 50 dba ekvivalent ljudnivå samt 70 dba maximal ljudnivå. Ljudnivåerna som gäller för utemiljöer vid bostäder kan vara vägledande för friytor vid skol- och förskolegårdar. Sällan ställs krav på ljudnivå vid fasad utomhus vilket hänger samman med att komfortkrav och annat innebär att teknisk ventilation numera får ses som standard. Fönster behöver därmed inte öppnas för ventilation och byggnad kan då lokaliseras mot bullerkällan så att den ger bullerskydd åt vistelseytor. Praxis har dock blivit att riktvärden enligt nedan ska klaras Ekvivalentnivå på vistelseytor 50 dba Maximalnivå på vistelseytor 70 dba Dessutom gäller för ljudnivåerna inomhus Boverkets byggregler Ekvivalent ljudnivå inomhus 30 dba Maximal ljudnivå inomhus 45 dba Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun

7 8\ \6 leverans\haga 3_49 m fl trafikbullerutredning.doc 7 (10) 4 Resultat Bilaga 1-6 visar ljudutbredning inom planområdet 2, 5 och 8 meter över mark som motsvarar våning 1, 2 och 3 för planerad bebyggelse utan särskilda bullerskyddsåtgärder. Ekvivalent ljudnivå (medelljudnivå över dygnet) samt maximal ljudnivå (ljudnivå vid passage av enstaka bullerhändelser) utomhus redovisas. Ekvivalenta ljudnivåer Ljudutbredningsberäkningarna visar att riktvärdet vid fasad, 55 dba, klaras för envåningshus längs ett meter brett område i nordvästra delen av planområdet utan särskilda bullerskyddsåtgärder, se bilaga 1. För två- och trevåningshus (5 meter och 8 meter över mark) överskrids riktvärdet 55 dba för hela planområdet utan särskilda bullerskyddsåtgärder, se bilaga 3 och 5. Inom större delen av planområdet är ekvivalenta ljudnivåerna dba 5 och 8 meter över mark. Ljudutbredningsberäkningarna visar att riktvärdet för uteplats, 50 dba, inte klaras utan särskilda bullerskyddsåtgärder men klaras sannolikt på ytor väster om planerade byggnader. Maximala ljudnivåer Vad gäller riktvärdet för maximal ljudnivå, 70 dba, avser det (endast) ljudnivå för uteplats i anslutning till bostad alltså ej längs hela fasaden. Varje bostad bör ha en uteplats, gemensam eller privat, där riktvärdena klaras. Om en uteplats uppfyller riktvärdena kan ytterligare uteplats med sämre ljudmiljö utgöra ett komplement. På bilaga 2, 4 och 6 redovisas ljudutbredning för maximala ljudnivåer. Då de ekvivalenta ljudnivåerna här är dimensionerande kommer riktvärdet för maximal ljudnivå klaras om riktvärdet för ekvivalent ljudnivå klaras. 5 Möjliga åtgärder För att kunna nyttja planområdet på ett bra sätt krävs bullerskyddsåtgärder, en eller en kombination av flera. Det kan t ex vara en bullerskärm längs Hagavägen eller att husen utformas på ett bra sätt ur bullersynpunkt Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun

8 \6 leverans\haga 3_49 m fl trafikbullerutredning.doc 8 (10) 5.1 Bostäder Med lamellhus närmast parallellt med Hagavägen fås sannolikt ljudnivåer om 55 dba eller lägre vid fasader mot väster. Minst hälften av bostadsrummen bör då vara vända mot sida där 55 dba ekvivalent ljudnivå och 70 dba maximal ljudnivå klaras. Lamellhus längs Hagavägen fungerar även som bullerskydd mot bakomliggande bebyggelse. Ett annat utformningsalternativ är kvartersbebyggelse, ljudnivåer på gården blir då sannolikt 55 dba eller lägre. Minst hälften av bostadsrummen bör då vara vända mot gården. Vad gäller uteplatser kan inglasade balkonger, burspråk och välplanerade innergårdar skapa en god ljudmiljö. 5.2 Skola Med långsidan parallellt med Hagavägen fås sannolikt ljudnivåer om 50 dba eller lägre på vistelseytor om dessa är belägna mot väster. Om så inte är fallet kan riktvärdet klaras med lokal skärm längs vistelseytan. 6 Slutsats Endast envåningshus kan byggas utan särskilda bullerskyddsåtgärder. För att kunna nyttja planområdet på ett bra sätt krävs bullerskyddsåtgärder. Möjliga åtgärder kan vara skärm längs Hagavägen och/eller att lamellhus placeras längs Hagavägen alternativt kvartersbebyggelse med minst hälften av bostadsrummen orienterade mot en sida där 55 dba ekvivalent ljudnivå och 70 dba maximal ljudnivå klaras. När enkel skiss tagits fram med husplaceringar, hushöjder och eventuellt skärm längs Hagavägen bör nya beräkningar göras för att säkerställa att riktvärdena klaras Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun

9 8\ \6 leverans\haga 3_49 m fl trafikbullerutredning.doc 9 (10) Norconsult AB Väg och Bana Trafik Anna-Lena Frennborn Daniel Hammerlid Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun

10 BILAGA 1 Bostadsbebyggelse vid Hagavägen i Sundsvall VÄGBULLER Prognosår 2035 Ekvivalent ljudnivå [db(a)] <= < <= < <= < <= < <= < <= < Ljudutbredning 2 m över mark Bostäder och verksamheter Uthus Bullerskärm m Upprättad av: Daniel Hammerlid Datum: Uppdragsnummer:

11 BILAGA 2 Bostadsbebyggelse vid Hagavägen i Sundsvall VÄGBULLER Prognosår 2035 Maximal ljudnivå [db(a)] <= < <= < <= < <= < <= < <= < Ljudutbredning 2 m över mark Bostäder och verksamheter Uthus Bullerskärm m Upprättad av: Daniel Hammerlid Datum: Uppdragsnummer:

12 BILAGA 3 Bostadsbebyggelse vid Hagavägen i Sundsvall VÄGBULLER Prognosår 2035 Ekvivalent ljudnivå [db(a)] <= < <= < <= < <= < <= < <= < Ljudutbredning 5 m över mark Bostäder och verksamheter Uthus Bullerskärm m Upprättad av: Daniel Hammerlid Datum: Uppdragsnummer:

13 BILAGA 4 Bostadsbebyggelse vid Hagavägen i Sundsvall VÄGBULLER Prognosår 2035 Maximal ljudnivå [db(a)] <= < <= < <= < <= < <= < <= < Ljudutbredning 5 m över mark Bostäder och verksamheter Uthus Bullerskärm m Upprättad av: Daniel Hammerlid Datum: Uppdragsnummer:

14 BILAGA 5 Bostadsbebyggelse vid Hagavägen i Sundsvall VÄGBULLER Prognosår 2035 Ekvivalent ljudnivå [db(a)] <= < <= < <= < <= < <= < <= < Ljudutbredning 8 m över mark Bostäder och verksamheter Uthus Bullerskärm m Upprättad av: Daniel Hammerlid Datum: Uppdragsnummer:

15 BILAGA 6 Bostadsbebyggelse vid Hagavägen i Sundsvall VÄGBULLER Prognosår 2035 Maximal ljudnivå [db(a)] <= < <= < <= < <= < <= < <= < Ljudutbredning 8 m över mark Bostäder och verksamheter Uthus Bullerskärm m Upprättad av: Daniel Hammerlid Datum: Uppdragsnummer:

16 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

17 Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun

18 Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun Beställare: Sundsvalls kommun Norrmalmsgatan Sundsvall Beställarens representant: Isabella Hellman/Mattias Strömbom Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box Göteborg Anna Lena Frennborn Daniel Hammerlid Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: n:\104\28\ \6 leverans\haga 3_49 m fl trafikbullerutredning docx Anders Axenborg Norconsult AB

19 3 (11) 1 Orientering Sundsvalls kommun håller på att ta fram en detaljplan för ny bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl. Fastigheten är belägen ca 2,5 km nordöst om Sundsvalls centrum. Området är idag oexploaterat och utgörs av skogsmark. Planområdet gränsar i öst till Hagavägen och i väst till Tegnérgatan, ca 300 m österut är E4:an belägen se figur 1. Figur 1 Översiktskarta n:\104\28\ \6 leverans\haga 3_49 m fl trafikbullerutredning docx Norconsult har på uppdrag av Sundsvalls kommun genomfört denna utredning som syftar till att utreda störningar i form av trafikbuller för planerad bebyggelse från omgivande vägar Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun

20 4 (11) 2 Trafikförutsättningar 2.1 Trafik Trafikverket mätte år 2014 trafikflödet på väg E4 avsnittet förbi planområdet till fordon/dygn. Sundsvalls kommun mätte år 2015 trafikflödet på Hagavägen norr om Bygatan till fordon/dygn och mellan Linneagatan och Noragatan till fordon/dygn. På Trafikgatan mättes år 1999 trafikflödet till fordon/ dygn och på Tegnergatan år 2012 till 800 fordon/dygn. På Hagavägen söder om Linneagatan samt Bygatan har Norconsult översiktligt gjort antaganden av trafiken. Trafikflödet har räknats upp med 1 % per år (till följd av bebyggelsetillväxten i staden, någon generell trafikökning i Sverige har däremot inte noterats under de senaste åren) till år I tabell 1 redovisas trafikförhållandena år 2035 som bullerberäkningarna baserats på. Tabell 1 Väg Trafikförutsättningar som bullerberäkningarna baserats på Trafikmängd år 2035 (fordon/årsdygn) Andel tung trafik (%) E Medelhastighet (km/h) 110 (skyltad hastighet) Hagavägen (norr om Bygatan) Hagavägen (mellan Linneagatan och Noragatan) Hagavägen (söder om Linneagatan) Trafikgatan Tegnérgatan Bygatan (antagen) Som underlag för beräkningarna har grundkartan legat. 2.2 Metodik Ljudnivåerna har beräknats i enlighet med Nordisk beräkningsmodell för vägtrafik. Beräkning och redovisning av ljudutbredning har tagits fram med programmet SoundPLAN 7.4. I detta program konstrueras som bas för beräkningarna en tredimensionell modell av området, inkluderat vägar, byggnader, bullerskärmar och övriga ytor. Trafikmängder och andra trafikförutsättningar läggs också in i modellen Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun n:\104\28\ \6 leverans\haga 3_49 m fl trafikbullerutredning docx

21 5 (11) Resultatet av beräkningarna redovisas i form av ljudutbredningskartor. Då byggnadernas läge och antal våningar inte är bestämd presenteras ljudutbredningen på höjderna 2 m, 5 m och 8 m för att representera ljudnivån för olika våningsplan d v s för våning 1, 2 och 3. 3 Riktvärden Utomhus Regeringen har utfärdat Förordning (2015: 216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna i förordningen skall tillämpas vid bedömning av om kravet på förebyggande av olägenhet för människors hälsa är uppfyllt vid planläggning, i bygglovsärenden och i ärenden om förhandsbesked. Förordningen berör endast ljudnivåer utomhus. För buller från spårtrafik och vägar citeras följande om riktvärden och beräkning av bullervärden ur förordningen: 3 Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida dba ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och dba ekvivalent ljudnivå samt 70 dba maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 4 Om den ljudnivå som anges i 3 första stycket 1 ändå överskrids bör 1. minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dba ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och 2. minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dba maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl och vid fasaden. n:\104\28\ \6 leverans\haga 3_49 m fl trafikbullerutredning docx Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dba ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 5 Om den ljudnivå om 70 dba maximal ljudnivå som anges i 3 första stycket 2 ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dba maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl och [ ] Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun

22 6 (11) 8 Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. Inomhus Riktvärden för inomhusnivåer redovisas i BBR BFS 2011:6 med ändringar t o m BFS 2015:3 och SS Riktvärden för ljudnivåer från trafik och andra yttre källor som inte får överstigas inomhus redovisas i tabell 2. Tabell 1 Ljudnivåkrav inomhus Rumstyp Ekvivalent ljudnivå (dba) Maximal ljudnivå nattetid (dba) Sovrum, vila och daglig samvaro Matlagning och hygien 35-4 Resultat Trafikbullerberäkningarna har utförts för två alternativa bebyggelsealternativ, lamellhus respektive kvartersbebyggelse enligt figur 1A och 1B. Resultatet av beräkningarna redovisas dels som ljudutbredningskarta för markplan, 2 m ovan mark, och dels som frifältsvärden vid fasad för respektive våning i tabellform. 4.1 Bebyggelsealternativ Lamellhus Figur 1A Bebyggelsealternativ Lamellhus Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun n:\104\28\ \6 leverans\haga 3_49 m fl trafikbullerutredning docx

23 7 (11) Ljudnivåer utomhus vid fasad Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå utomhus, 55 dba, klaras för samtliga fasader för de 3 västra huskropparna utan särskilda bullerskyddsåtgärder. Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå utomhus, 55 dba, överskrids för de 3 östra huskropparna utan särskilda bullerskyddsåtgärder. Ljudnivåer vid uteplats i anslutning till bostad Riktvärdena för uteplats är för ekvivalent ljudnivå 50 dba och maximal ljudnivå 70 dba. Varje bostad bör ha en uteplats, gemensam eller privat, där riktvärdena klaras. Om en uteplats uppfyller riktvärdena kan ytterligare uteplats med sämre ljudmiljö utgöra ett komplement. På bilaga 1A har områden markerade med grönt ekvivalent ljudnivå om 50 dba eller lägre och på bilaga 1B har områden markerade med grönt maximal ljudnivå om 70 dba eller lägre. Om uteplatser/balkonger för nya bostäder är planerade inom grönmarkerade områden på bilagorna klaras riktvärdena för lägenheterna. För samtliga huskropparna klaras riktvärdena även för privata uteplatser/balkonger vid fasad mot väster. Ljudnivåer inomhus För att få en uppskattning av ljudnivåer inomhus kan förutsatt standardfönster ca 30 dba dras ifrån redovisade ljudnivåer utomhus i bilaga 1A och 1B. 4.2 Bebyggelsealternativ Kvartersbebyggelse n:\104\28\ \6 leverans\haga 3_49 m fl trafikbullerutredning docx Figur 1B Bebyggelsealternativ Kvartersbebyggelse Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun

24 8 (11) Ljudnivåer utomhus vid fasad Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå utomhus, 55 dba, klaras för samtliga fasader för de 2 västra huskropparna utan särskilda bullerskyddsåtgärder. Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå utomhus, 55 dba, överskrids för de 2 östra huskropparna utan särskilda bullerskyddsåtgärder. Ljudnivåer vid uteplats i anslutning till bostad Riktvärdena för uteplats är för ekvivalent ljudnivå 50 dba och maximal ljudnivå 70 dba. Varje bostad bör ha en uteplats, gemensam eller privat, där riktvärdena klaras. Om en uteplats uppfyller riktvärdena kan ytterligare uteplats med sämre ljudmiljö utgöra ett komplement. På bilaga 2A har områden markerade med grönt ekvivalent ljudnivå om 50 dba eller lägre och på bilaga 2B har områden markerade med grönt maximal ljudnivå om 70 dba eller lägre. Om uteplatser/balkonger för nya bostäder är planerade inom grönmarkerade områden på bilagorna klaras riktvärdena för lägenheterna. För de västra huskropparna klaras riktvärdena även för privata uteplatser/balkonger vid samtliga fasader. För de östra huskropparna klaras riktvärdena för privata uteplatser/balkonger vid fasad mot väster. Ljudnivåer inomhus För att få en uppskattning av ljudnivåer inomhus kan förutsatt standardfönster ca 30 dba dras ifrån redovisade ljudnivåer utomhus i bilaga 1A och 1B. 5 Möjliga åtgärder 5.1 Bebyggelsealternativ Lamellhus Ljudnivåer utomhus vid fasad För de 3 östra huskropparna där riktvärdet överskrids bör minst hälften av bostadsrummen (vardagsrum och sovrum) vändas mot sida där 55 dba ekvivalent ljudnivå och 70 dba maximal ljudnivå klaras d v s mot väster Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun n:\104\28\ \6 leverans\haga 3_49 m fl trafikbullerutredning docx

25 9 (11) Ljudnivåer vid uteplats i anslutning till bostad Riktvärdet vid uteplats klaras för gemensamma uteplatser inom områden runt bostadshusen samt vid västra fasaden utan särskilda bullerskyddsåtgärder. Men om ambitionen är att privata uteplatser även ska klaras vid fasad mot norr, öster och söder krävs lokal skärmning av uteplatsen som sänker ekvivalent ljudnivå till 50 dba och maximal ljudnivå till 70 dba. Detta kan t ex vara delvis inglasning och/eller skärm längs Hagavägen. Ljudnivåer inomhus Riktvärdena inomhus klaras med fasader inklusive fönster utformade med hänsyn till ljudnivåkraven i Boverkets Byggregler (BBR). 5.1 Bebyggelsealternativ Kvartersbebyggelse Ljudnivåer utomhus vid fasad För de 2 östra huskropparna där riktvärdet överskrids bör minst hälften av bostadsrummen (vardagsrum och sovrum) vändas mot sida där 55 dba ekvivalent ljudnivå och 70 dba maximal ljudnivå klaras d v s mot väster. Ljudnivåer vid uteplats i anslutning till bostad Riktvärdet vid uteplats klaras för gemensamma uteplatser inom områden runt bostadshusen samt vid samtliga fasader för de västra husen och västra fasaden för de östra husen utan särskilda bullerskyddsåtgärder. Men om ambitionen är att privata uteplatser även ska klaras vid fasad mot norr, öster och söder för de östra husen krävs lokal skärmning av uteplatsen som sänker ekvivalent ljudnivå till 50 dba och maximal ljudnivå till 70 dba. Detta kan t ex vara delvis inglasning och/eller skärm längs Hagavägen. n:\104\28\ \6 leverans\haga 3_49 m fl trafikbullerutredning docx Ljudnivåer inomhus Riktvärdena inomhus klaras med fasader inklusive fönster utformade med hänsyn till ljudnivåkraven i Boverkets Byggregler (BBR) Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun

26 10 (11) 5 Sammanfattning Ljudnivåer utomhus vid fasad För båda bebyggelsealternativen klaras riktvärdet för ekvivalent ljudnivå utomhus, 55 dba, för de västra huskropparna utan särskilda bullerskyddsåtgärder. Riktvärdet för ekvivalent ljudnivå utomhus, 55 dba, överskrids för de östra huskropparna. Detta innebär att minst hälften av bostadsrummen (vardagsrum och sovrum) bör vändas mot sida där 55 dba ekvivalent ljudnivå och 70 dba maximal ljudnivå klaras d v s mot väster. Ljudnivåer vid uteplats i anslutning till bostad Riktvärdet vid uteplats klaras för gemensamma uteplatser inom stora områden runt bostadshusen utan särskilda bullerskyddsåtgärder. För många lägenheter klaras även riktvärdet för privata uteplatser vid fasad. För bebyggelsealternativ Kvartersbebyggelse är det ett större område där ekvivalent ljudnivå är lägre än 50 dba jämfört med bebyggelsealternativ Lamellhus. Ljudnivåer inomhus Fasad utformas med hänsyn till ljudnivåkraven i BBR. Norconsult AB Väg och Bana Trafik Anna-Lena Frennborn Daniel Hammerlid Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun n:\104\28\ \6 leverans\haga 3_49 m fl trafikbullerutredning docx

27 BILAGA 1A Bostadsbebyggelse vid Hagavägen i Sundsvall VÄGBULLER Prognosår 2035 Ekvivalent ljudnivå [db(a)] <= < <= < <= < <= < <= < <= < Ljudutbredning 2 m över mark Bostäder och verksamheter 3 44 Uthus 2 42 Nybyggnation , m Upprättad av: Daniel Hammerlid Datum: Uppdragsnummer:

28 BILAGA 1B Bostadsbebyggelse vid Hagavägen i Sundsvall VÄGBULLER Prognosår 2035 Maximal ljudnivå [db(a)] <= < <= < <= < <= < <= < <= < Ljudutbredning 2 m över mark Bostäder och verksamheter 3 62 Uthus 2 62 Nybyggnation , m Upprättad av: Daniel Hammerlid Datum: Uppdragsnummer:

29 BILAGA 2A 1 51 Bostadsbebyggelse vid Hagavägen i Sundsvall VÄGBULLER Prognosår 2035 Ekvivalent ljudnivå [db(a)] <= < <= < <= < <= < <= < <= < Ljudutbredning 2 m över mark Bostäder och verksamheter Uthus Nybyggnation m Upprättad av: Daniel Hammerlid Datum: Uppdragsnummer:

30 BILAGA 2B 1 65 Bostadsbebyggelse vid Hagavägen i Sundsvall VÄGBULLER Prognosår 2035 Maximal ljudnivå [db(a)] <= < <= < <= < <= < <= < <= < Ljudutbredning 2 m över mark Bostäder och verksamheter Uthus Nybyggnation m Upprättad av: Daniel Hammerlid Datum: Uppdragsnummer:

31 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

32 Hur påverkas befintlig bebyggelse på andra sidan Hagavägen av den föreslagna bebyggelsen på Haga 3:49? Det vill säga om ljudet studsar och påverkar befintlig bebyggelse? Svar från Norconsult AB: Det blir ingen förändring av ljudnivåerna för befintlig bebyggelse vid genomförande av planen (för huset längst i norr ökar ljudnivån i våning 2 från 59 till 60 dba vilket beror på att ljudnivån förändras med någon 1/10 dba vilket vid redovisning av heltal gör att det slagit över ).

33 Bilaga 3 A Bostadsbebyggelse vid Hagavägen i Sundsvall VÄGBULLER Prognosår 2035 Ekvivalent ljudnivå [db(a)] 2 62 <= < <= < <= < <= < <= < <= < Ljudutbredning 2 m över mark Bostäder och verksamheter Uthus Nybyggnation m Upprättad av: Daniel Hammerlid Datum: Uppdragsnummer:

34 Bilaga 3 B Bostadsbebyggelse vid Hagavägen i Sundsvall VÄGBULLER Prognosår 2035 Ekvivalent ljudnivå [db(a)] <= < <= < <= < <= < <= < <= < Ljudutbredning 2 m över mark Bostäder och verksamheter Uthus Nybyggnation m Upprättad av: Daniel Hammerlid Datum: Uppdragsnummer:

35 BILAGA 3 C Bostadsbebyggelse vid Hagavägen i Sundsvall VÄGBULLER Prognosår 2035 Maximal ljudnivå [db(a)] <= < <= < <= < <= < <= < <= < Ljudutbredning 2 m över mark Bostäder och verksamheter Uthus Nybyggnation m Upprättad av: Daniel Hammerlid Datum: Uppdragsnummer:

36 BILAGA 3 D Bostadsbebyggelse vid Hagavägen i Sundsvall VÄGBULLER Prognosår 2035 Maximal ljudnivå [db(a)] <= < <= < <= < <= < <= < <= < Ljudutbredning 2 m över mark Bostäder och verksamheter Uthus Nybyggnation m Upprättad av: Daniel Hammerlid Datum: Uppdragsnummer:

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

Nystavaren 5, 6 och 7, Eskilstuna Kommun Trafikbullerutredning

Nystavaren 5, 6 och 7, Eskilstuna Kommun Trafikbullerutredning Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Anna Ekwall Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna Lena Frennborn Johanna Gervide Uppdragsnr:

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

Kvarteret Syltlöken, Mölndals stad Vägtrafikbullerutredning

Kvarteret Syltlöken, Mölndals stad Vägtrafikbullerutredning Kvarteret Syltlöken, Mölndals stad Vägtrafikbullerutredning 2015-12-15 Kvarteret Syltlöken, Mölndals stad Vägtrafikbullerutredning 2015-12-15 Beställare: Mölndals stad GLN7350013290008 1 82 MÖLNDAL Beställarens

Läs mer

Trafikbullerutredning Fridhems förskola

Trafikbullerutredning Fridhems förskola Kungälvs kommun Trafikbullerutredning Fridhems förskola Uppdragsnr: 105 11 67 Version: 1 2017-08-17 Uppdragsgivare: Uppdragsgivarens kontaktperson: Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig: Handläggare:

Läs mer

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna-Karin Ljungman Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Mästaren 10 i Varberg, Varbergs kommun

Mästaren 10 i Varberg, Varbergs kommun Källa: Eniro Mästaren 10 i Varberg, Varbergs kommun Mästaren 10 i Varberg, Varbergs kommun Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Claus Pedersen/Julia Anding Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 103

Läs mer

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28 Källa: Eniro Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Fredrik Olausson Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Trafikbullerutredning Katthavsviken Mariestads kommun

Trafikbullerutredning Katthavsviken Mariestads kommun Trafikbullerutredning Katthavsviken 2 (12) Beställare: 542 86 MARIESTAD Beställarens representant: Maria Nilsson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr:

Läs mer

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Konsult: Uppdragsledare Elisabet Börlin GF Konsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Pilen 4 m fl i Strömstads kommun Trafikbullerutredning

Pilen 4 m fl i Strömstads kommun Trafikbullerutredning Beställare: Arkitektkontoret Vallgatan Acron AB Energigatan 12 434 37 Kungsbacka Beställarens representant: Dan Björkman Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna

Läs mer

Landvetters-Backa, östra delen

Landvetters-Backa, östra delen Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: André Berggren Konsult: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare Anders Axenborg Handläggare buller: Anders

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Charlotte Lundberg Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning

Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Trafikbullerutredning Utby 3:25 m.fl. Änggatan i Älvängen Beställare: Ale kommun 449 80 Alafors Beställarens representant: Emelie Johansson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning Beställare: Borås Stad 501 80 Borås Beställarens representant: Kristine Bayard Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr: 103 31 58 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen PM Buller Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2015-01-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: PM Buller, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat av: A Axenborg Dokumentdatum:

Läs mer

711632 RAPPORT B 1 (7)

711632 RAPPORT B 1 (7) 711632 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 139 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-30 Håbo kommun Emma Zetterman Centrumleden

Läs mer

Norra Kyrkogatan, Stranden 3:51, Mora

Norra Kyrkogatan, Stranden 3:51, Mora Handläggare Jonas Aråker Tel 010 505 85 16 Mob 073 184 11 17 E-post jonas.araker@afconsult.com Datum 14/09/2015 Projekt nr 711223 Rapport nr 711223-A Beställare Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Fredsgatan

Läs mer

Vårdboende Smedvägen, Järfälla kommun

Vårdboende Smedvägen, Järfälla kommun Handläggare Åsa Lindkvist Telefon 010-505 60 41 Mobil 070-184 57 41 E-post Asa.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-12-10 Uppdragsnummer 714886 Beställare Svenska Vårdbyggen AB Vårdboende Smedvägen, Järfälla

Läs mer

Kalvbogen 1:127 m fl, Hasselösund, Sotenäs kommun Trafik- och bullerutredning

Kalvbogen 1:127 m fl, Hasselösund, Sotenäs kommun Trafik- och bullerutredning Kalvbogen 1:127 m fl, Hasselösund, Sotenäs kommun Beställare: Berg & GrundSäkring AB Hogenäs Industriområde nr 5 456 91 Kungshamn Beställarens representant: Martin Svensson Konsult: Uppdragsledare mm Handläggare

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun

RAPPORT BULLERUTREDNING HJÄRTAT 1. Bullerutredning för detaljplan Hjärtat 1, Halmstads kommun Handläggare Elisabeth Persson Telefon 010-505 25 52 Mobil 072-505 18 43 E-post elisabeth.persson@afconsult.com Beställare Halmstads kommun Niklas Lidström niklas.lidstrom@halmstad.se 070-364 13 04 Datum

Läs mer

BULLERUTREDNING Lilla Åsa 23:165, Taberg, Jönköpings kommun

BULLERUTREDNING Lilla Åsa 23:165, Taberg, Jönköpings kommun Förskola Bostäder Innehåll 1. Bakgrund... 1 2. Bullerberäkning... 2 2.1 Metod och förutsättningar... 2 2.2 Riktvärden... 2 3. Resultat... 4 4. Slutsats och föreslagna åtgärder... 4 Bilagor 1. Ljudutbredningskarta,

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

RAPPORT A Ås-Hov 1:13, Krokoms kommun. Trafikbullerberäkning. ÅF Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer.

RAPPORT A Ås-Hov 1:13, Krokoms kommun. Trafikbullerberäkning. ÅF Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer. Handläggare Jonas Aråker Tel 010 505 85 16 Mob 073 184 11 17 E-post jonas.araker@afconsult.com Datum 2016-02-15 Projekt nr 718724 Rapport nr 718724-A Beställare sbostäder AB 835 80 Att. Stefan Jönsson

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

Kv Bänkskåpet, Högdalen. Stockholms stad

Kv Bänkskåpet, Högdalen. Stockholms stad Handläggare Victor Wetterblad Telefon 010-505 60 81 Mobil 072-227 64 59 E-post victor.wetterblad @afconsult.com Datum 2015-11-11 Uppdragsnummer 703146 PM 01_rev1 Beställare Josefina Blomberg, Riksbyggen

Läs mer

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus.

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus. 709578 RAPPORT A 1 (8) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-02 Skanska Stefan Canderyd Vår referens

Läs mer

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633

Kv Kantorn etapp 2. Trafikbullerutredning. www.bjerking.se. Sammanfattning. Uppdrag nr. 14U25633 Kv Kantorn etapp 2 Trafikbullerutredning Sammanfattning Det finns goda förutsättningar att uppföra bostäder som uppfyller gällande riktvärden för trafikbuller. www.bjerking.se Sida 1 (13) Trafikbullerutredning

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB BERÄKNING AV TRAFIKBULLER [INTERNGRANSKAD]

RAPPORT. Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB BERÄKNING AV TRAFIKBULLER [INTERNGRANSKAD] SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB Bullerutredning DPL Gyllehemmet 2 UPPDRAGSNUMMER 3314511000 BERÄKNING AV TRAFIKBULLER 2016-11-08 SARA BERGVIN Akustik - Rikard Sjöholm Sammanfattning En ny detaljplan tas fram

Läs mer

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning

LSS-Boende, Sollentuna kommun Trafikbullerutredning RAPPORT A 1 (7) Handläggare Lars Lindström Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2014-05-23 Maxarkitekter Lotta Åberg Tyska brinken 19, 2 tr 111 27 Stockholm

Läs mer

PROJEKTRAPPORT Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning

PROJEKTRAPPORT Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning PROJEKTRAPPORT 11996 Kv. Rektorsgatan, Alingsås Trafikbullerutredning Rapport 11996-16092100.doc Revidering 2 Antal sidor: 8 Bilagor: 01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Kvalitetsgranskare Magnus Ingvarsson

Läs mer

Partille beräkning av väg- och tågbuller för nyplanerade bostadshus

Partille beräkning av väg- och tågbuller för nyplanerade bostadshus Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4407-A / Christoffer Janco / Susanne Andersson Reviderad: (6) Kyrktorget Partille beräkning av väg- och tågbuller för nyplanerade bostadshus

Läs mer

PM Starrkärr 4:10 Trafikbullerutredning. Uppdragsnr: (5)

PM Starrkärr 4:10 Trafikbullerutredning. Uppdragsnr: (5) http://ams.se.wspgroup.com/projects/10214694/document/3_dokument/pm_10214694.01 - Bullerutredning_Starrkärr 4_10.docx Mall: Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ver Fel! Okänt namn på dokumentegenskap.

Läs mer

Uppdrag nr. 15U Kv Motorn 10. Samrådshandling. Trafikbullerutredning.

Uppdrag nr. 15U Kv Motorn 10. Samrådshandling. Trafikbullerutredning. Uppdrag nr. 15U28243 Kv Motorn 10 Samrådshandling Trafikbullerutredning Uppdrag nr. 15U28243 Sida 1 (6) Samrådshandling Uppdragsnamn Kv Motorn 10 Stad Kv Motorn 10 JM AB Gustav III:s boulevard 64 169 Uppdragsgivare

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Rapport 10662-11101800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01-06 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping 2011-10-19

Läs mer

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR

RAPPORT. Fenix - Komplettering KLARA ARKITEKTBYRÅ AB UPPDRAGSNUMMER 1150982000 2015-07-16 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR RAPPORT KLARA ARKITEKTBYRÅ AB Fenix - Komplettering UPPDRAGSNUMMER 1150982000 SWECO ENVIRONMENT MILJÖ INFRASTRUKTUR MATHIEU BOUÉ RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare, Akustiker repo001.docx

Läs mer

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställarens representant: Fredrik Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Örtuglandet, Bromma, Stockholm Bullerutredning för detaljplan bostäder

Örtuglandet, Bromma, Stockholm Bullerutredning för detaljplan bostäder 717455 RAPPORT A Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2016-04-25 AB Stockholmshem Linda Scherdin Uppdragsnr

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Ändring av detaljplan för Liljedalsområdet, ändringen avser fastigheten Klocktornet 35, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning

Ändring av detaljplan för Liljedalsområdet, ändringen avser fastigheten Klocktornet 35, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning Handläggare Johan Hässel Telefon 010-505 84 27 Mobil 0701847427 E-post johan.hassel@afconsult.com Datum 2016-02-09 Uppdragsnummer 706637 Rapport A Rev 160209 Beställare Pauline Svensson, Kungälvs kommun

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning www.bjerking.se Sida 2 (8) Trafikbullerutredning Uppdragsnamn Kv Kantorn Uppsala kommun Trafikbuller Rikshem AB Krister Karlsson Box 3034 750 03 Uppsala Uppdragsgivare Rikshem AB

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad

BULLERUTREDNING. Östra Jakobsberg, Karlstad BULLERUTREDNING 2016-10-03 BULLERUTREDNING KUND Karlstads Kommun KONSULT WSP Environmental Sverige Box 117 1 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 10 72200 WSP Sverige AB Org nr: 57-48 Styrelsens

Läs mer

KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER

KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER RAPPORT 275280-A KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2017-04-27 UPPDRAG 275280, Höder, Skellefteå. Trafikbuller Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2017-04-27 MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

Bålsta Centrum, Håbo kommun

Bålsta Centrum, Håbo kommun 709578 RAPPORT A 1 (10) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-13 Håbo kommun Domagoj Lovas Vår referens

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Bålsta 50:2, Håbo kommun

Bålsta 50:2, Håbo kommun 701300 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-06 Håbo Kommun Domagoj Lovas Vår referens

Läs mer

RAPPORT. Trafikbuller Detaljplan Östervång Trelleborg TRELLEBORGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER ARBETSKOPIA

RAPPORT. Trafikbuller Detaljplan Östervång Trelleborg TRELLEBORGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER ARBETSKOPIA TRELLEBORGS KOMMUN Trafikbuller Detaljplan Östervång Trelleborg UPPDRAGSNUMMER 1289034000 SWECO ENVIRONMENT MALMÖ AKUSTIK UPPRÄTTAD AV: EDVIN OLOFSSON HANDLÄGGARE: JOHAN HERZELIUS KVALITETSGRANSKAD AV:

Läs mer

KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER

KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER RAPPORT 275280-A KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2017-04-27 UPPDRAG 275280, Höder, Skellefteå. Trafikbuller Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2017-04-27 MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Beställare: Trafikverket Göteborg Kruthusgatan 17 405 33 GÖTEBORG Beställarens representant: Linda Cehlin Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun. Planerade bostadshus

Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun. Planerade bostadshus MiljöInvest AB Bullerutredning Bullerutredning inför nybyggnation på fastigheten Lindberg 6:11 i Varbergs kommun Planerade bostadshus 2015-09-09 MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Östra Sala backe etapp 2b - Årsta Torg, Uppsala

Östra Sala backe etapp 2b - Årsta Torg, Uppsala 713465 RAPPORT A Handläggare Samuel Tuvenlund Telefon +46 10 505 52 13 E-post samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2016-01-12 Uppdragsnummer 713465 Rapport A Beställare Midroc Property Development AB Östra

Läs mer

TRAFIKBULLERBERÄKNING Odenvallen. Rapport Upprättad av: Elin Claesson Granskad av: Roger Fred

TRAFIKBULLERBERÄKNING Odenvallen. Rapport Upprättad av: Elin Claesson Granskad av: Roger Fred TRAFIKBULLERBERÄKNING Odenvallen Rapport 2016-09-12 Upprättad av: Elin Claesson Granskad av: Roger Fred TRAFIKBULLERBERÄKNING Odenvallen KUND BoKlok Housing AB Odenvallen 56970-71015179-9937 KONSULT WSP

Läs mer

Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun

Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun MiljöInvest AB Bullerutredning Bullerutredning på fastigheterna Barberaren 8 och Barberaren 9 i Katrineholms kommun 2017-03-28 MILJÖINVEST AB Adress: Telefon: Post Järnbrogatan 1, 602 24 Norrköping Växel

Läs mer

Landvetters-Backa, västra delen Tåg- och vägtrafikbullerutredning

Landvetters-Backa, västra delen Tåg- och vägtrafikbullerutredning Landvetters-Backa, västra delen Landvetters-Backa, västra delen Beställare: Härryda kommun Beställarens representant: André Berggren och Tobias Pålsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer

Björksätravägen, Stockholms stad. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev

Björksätravägen, Stockholms stad. Trafikbullerutredning. Rapport nummer: r01 Datum: Rev Rapport nummer: 2016-085 r01 Datum: 2016-05-11 Björksätravägen, Stockholms stad Trafikbullerutredning L:\2016\2016-085 KO Björksätravägen, omgivningsbuller, NCC Boende AB\Rapporter mm\2016-085 r01 Trafikbullerutredning.docx

Läs mer

11804 Kv. Byttorpshörn, Borås Trafikbullerutredning

11804 Kv. Byttorpshörn, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Rapport 01-15121500.doc Revidering 2 Antal sidor: 11 Bilagor: 1-15 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-11-28 k:\lime easy\dokument\\-15121500.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

Kv Gillet, Eskilstuna kommun Bullerutredning

Kv Gillet, Eskilstuna kommun Bullerutredning RAPPORT: 2016-22 r01 DATUM: 2017-01-04 PROJEKT: Kv Gillet, Eskilstuna kommun Bullerutredning BESTÄLLARE: UPPDRAGSANSVARIG: Tema Björn Odéen Box 22078 104 22 Stockholm Lisa Johansson Tel: 072-549 39 66

Läs mer

BERGSÅKER 5:20 TRAFIKBULLERUTREDNING

BERGSÅKER 5:20 TRAFIKBULLERUTREDNING RAPPORT BERGSÅKER 5:20 TRAFIKBULLERUTREDNING 2017-08-10 UPPDRAG 277788, DP Bergsåker 5:20 Titel på rapport: Bergsåker 5:20, Trafikbullerutredning Status: Slutrapport Datum: 2017-08-10 MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4

PROJEKTRAPPORT. Rapport doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 PROJEKTRAPPORT Kv Afrika 5 & 6, Sölvesborg Rapport -17011600.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Kvalitetsgranskare Andreas Berg Datum 2017-01-18 www.soundcon.se Rapport -17011600

Läs mer

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning

Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning 1 (6) Kv Kronan, Klippan. Ombyggnation av kontorslokaler till bostäder. Trafikbullerutredning Uppdragsgivare Skånska värdar i Klippan AB Ref: Jonas Svensson / Joakim Lindahl, Byggfast Uppdrag Att utföra

Läs mer

Kv. Nordstjärnan 13, Eskilstuna Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv. Nordstjärnan 13, Eskilstuna Trafikbullerutredning för detaljplan L:\2015\2015-1 MB Kv_ Nordstjärnan, Trafikbuller, Structor Miljöteknik AB\Rapporter\2015-1_r01_Kv_Nordstjärnan_Trafikbullerutredning.docx Rapport nummer: 2015-1r01 Datum: 2015-08-10, Eskilstuna Trafikbullerutredning

Läs mer

PM - FASADLJUDNIVÅ POSTGÅRDEN KV. E. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

PM - FASADLJUDNIVÅ POSTGÅRDEN KV. E. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM - FASADLJUDNIVÅ POSTGÅRDEN KV. E 2017-03-27 U PPDRAG 277024, Postgården I CA kvarteret Buller PM för samråd Titel på rapport: PM Fasadljudnivå, Postgården kv. E Status: Rapport Datum: 201 7-03-27 M

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 2005-03-11 GF KONSULT AB Väg och trafik Sören Gustafsson Uppdragsnr: 382 292 01 1 ORIENTERING Snölyktan 1 och Nolby 38:17 är utsatta för vägtrafikbuller från den närbelägna Kungälvsvägen (Lv 180). Snölyktan

Läs mer

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan

Svartå Strand, Mjölby kommun Trafikbullerutredning inför ny detaljplan 1 (5) Handläggare Datum Uppdragsnr 571462 2012-03-05 Tel 010-505 60 71 Bilagor: A01-A02 Mobil 070-184 57 71 Hanna Hammarlund Fax 010-505 11 83 Mjölby kommun lars.lindstrom@afconsult.com 595 80 Mjölby Uppdragsansvarig

Läs mer

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning

10662 Kv. Nejlikan, Borås Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv. Nejlikan, Borås Rapport -11101100.doc Antal sidor: 9 Bilagor: 01 10 Uppdragsansvarig Jönköping g:\kontakt\dokument\\-11101100.doc Soundcon AB Järnvägsgatan

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

Björknäs Talluddsvägen, Nacka kommun

Björknäs Talluddsvägen, Nacka kommun L:\2015\2015-189 ÅSN 10_Detaljplaner Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\5. bilagor\2015-189-5 r01 rev01.docx Rapport nummer: 2015-189-5 r01 rev 01 Datum: 2016-02-22 Revideringsdatum: 2016-06-17 Utredning

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

11775 Kv Blomberg, Nässjö Trafikbullerutredning

11775 Kv Blomberg, Nässjö Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Blomberg, Nässjö Rapport -15111800.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-18 k:\lime easy\dokument\\-15111800.doc Soundcon AB

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Kv Städet 3:3, Brillinge, Uppsala Uppdragsgivare: Archus Arkitekter AB Referens: Maria Lagergren Antal sidor + bilagor: 8 + 6 Rapportdatum: 2015-03-20 Handläggande akustiker Ansvarig

Läs mer

Partille beräkning av väg- och tågbuller för nyplanerade bostadshus

Partille beräkning av väg- och tågbuller för nyplanerade bostadshus Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4407-F / / Susanne Andersson Kyrktorget beräkning av väg- och tågbuller för nyplanerade bostadshus Till denna rapport hör ritningarna 4407/50-58.

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING. Enbusken 1, Säffle Kommun , Rev

TRAFIKBULLERUTREDNING. Enbusken 1, Säffle Kommun , Rev TRAFIKBULLERUTREDNING Enbusken 1, Säffle Kommun 2016-06-16, Rev. 2016-09-05 TRAFIKBULLERUTREDNING Enbusken 1, Säffle Kommun KUND BoBygg Värmland AB KONSULT WSP Environmental Sverige Box 2131 0 02 Jönköping

Läs mer

Kv. Hästhoven / Kv. Kattmyntan i Borås

Kv. Hästhoven / Kv. Kattmyntan i Borås Rapport nummer: 2015-092 r03.2 Datum: 2015-12-17 Reviderad Kv. Hästhoven / Kv. Kattmyntan i Borås Bullerutredning för ny detaljplan C:\jag jobbar hemma\2015-092 MS kv Hästhoven 1, Borås, Structor Miljö

Läs mer

Trafikbullerutredning, kv. Jäntan.

Trafikbullerutredning, kv. Jäntan. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2016-12-05 Handläggare Fredrik Eek Er Referens Vår Referens Trafikbullerutredning, kv. Jäntan. 1 Beskrivning av uppdrag Landskrona stad planerar förtätning av

Läs mer

Beställare: Liljestrands Fastigheter AB genom Håkan Westman. Beräkning av ljudnivåer från väg- och spårtrafik

Beställare: Liljestrands Fastigheter AB genom Håkan Westman. Beräkning av ljudnivåer från väg- och spårtrafik Promemoria PM161407-1 Beställare: Liljestrands Fastigheter AB genom Håkan Westman Antal sidor: 8 Projekt: 161407 Varav bilagor: 2 Projektansvarig: Claes Söderström Datum: 2016-09-21 Kv Storstugan 2, Uttran

Läs mer

11683 Kv Husaren, Halmstad Trafikbullerutredning

11683 Kv Husaren, Halmstad Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kv Husaren, Halmstad Rapport -15081400.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-08-14 rev 2016-03-23 k:\lime easy\dokument\\-15081400.doc

Läs mer

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun

Äldreboende Granlunda Bullerutredning som underlag till detaljplan, Bergsåker 5:18, Sundsvalls Kommun UPPDRAG Underlag till detaljplan, Granlunda, Bergsåker UPPDRAGSNUMMER 3230687000 Revision UPPDRAGSLEDARE Agnieszka Tolf UPPRÄTTAD AV Camilla Gradin GRANSKAD AV Henrik Naglitsch DATUM Äldreboende Granlunda

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning Kv. Diamanten Falköping FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182067000 2015-05-15 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Bullerutredning Kv. Diamanten Falköping FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182067000 2015-05-15 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning Kv. Diamanten Falköping UPPDRAGSNUMMER 1182067000 SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA MILJÖ RICARDO OCAMPO DAZA RIKARD SJÖHOLM Uppdragsledare, Akustiker

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

Kvarteret Hugin, Borås Trafikbullerutredning för ny detaljplan

Kvarteret Hugin, Borås Trafikbullerutredning för ny detaljplan Rapport nummer: 2014-119 r03 rev01 Revideringsdatum:2016-05-18 Kvarteret Hugin, Borås Trafikbullerutredning för ny detaljplan Bild: Kvarteret Hugin, vy mot väster genom Sandgärdsgatan och Stengärdsgatan.

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Trafikbuller PM Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Säffle kommun WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 054-13 21 03, jonas.jonsson@wspgroup.se

Läs mer

11671 Kv Bålet,Kv Häxan, Mjölby Trafikbullerutredning

11671 Kv Bålet,Kv Häxan, Mjölby Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11671 Kv Bålet,Kv Häxan, Mjölby Trafikbullerutredning Rapport 11671-16010800.doc Antal sidor: 10 Bilagor: 01 04 Uppdragsansvarig Magnus Ingvarsson Jönköping

Läs mer

KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER

KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER KV LEJONET 10, LANDSKRONA TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-09-30 Uppdrag 265 378. Kv Lejonet 10, Landskrona. Detaljplanearbete Titel på rapport: Kv Lejonet 10, Landskrona. Trafikbuller Status: Datum: 2015-09-30

Läs mer

KV REPARATÖREN, UMEÅ TRAFIKBULLER

KV REPARATÖREN, UMEÅ TRAFIKBULLER KV REPARATÖREN, UMEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-11-04 Uppdrag: 256776, Kv Reparatören, Umeå Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2015-11-04 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skanska Sverige

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

11906 Kv Intellektet 7, Linköping Trafikbullerutredning

11906 Kv Intellektet 7, Linköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11906 Kv Intellektet 7, Linköping Rapport 11906-16041900.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 4 Uppdragsansvarig Jönköping 2016-04-20 k:\lime easy\dokument\11906\11906-16041900.doc

Läs mer

RAPPORT. Ny bebyggelse vid Eriksbergsvägen KATRINEHOLMS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER BULLERUTREDNING SWECO ENVIRONMENT AB

RAPPORT. Ny bebyggelse vid Eriksbergsvägen KATRINEHOLMS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER BULLERUTREDNING SWECO ENVIRONMENT AB RAPPORT KATRINEHOLMS KOMMUN Ny bebyggelse vid Eriksbergsvägen UPPDRAGSNUMMER 1151006000 BULLERUTREDNING SWECO ENVIRONMENT AB HENRIK NAGLITSCH RICARDO OCAMPO DAZA OLOF ÖHLUND Uppdragsledare Handläggare

Läs mer