Planerad station, Misterhult.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planerad station, Misterhult."

Transkript

1 RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0) Mobil +46 (0) Fax Datum Svenska Kraftnät Anna-Karin Gustafsson Box Sundbyberg Uppdragsnr Rapport A Planerad station, Misterhult. Bullerutredning Inger Wangson Nyquist Uppdragsansvarig Sammanfattning: Buller från den planerade stationen är likartat under dag, kväll respektive natt, varför riktvärdet enligt naturvårdsverkets riktlinjer, 40 dba nattetid vid bostäder blir dimensionerande. Beräkningsmässigt innehålls 40 dba i alla kontrollpunkter i både steg 1 och 2 (när stationen är fullt utbyggd) utan att ljuddämpande åtgärder behöver vidtas. Vid närmaste bostäder finns det även en god marginal till 40 dba med hänsyn till eventuell förekomst av rena toner. Ljudbidraget från transformatorstationen i det planerade naturreservatet förväntas bli 30 dba. ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer Göteborg Inger Wangson Nyquist Granskad av Per Wikström Kvalitetsrådgivare Rapport A Bullerutredning Misterhult docx

2 RAPPORT (11) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND FÖRUTSÄTTNINGAR Ljuddata Riktvärden FÖRKLARING AV AKUSTISKA BEGREPP BERÄKNINGAR Beräkningspunkter Bullerkällornas placering Beräkningsmetod BERÄKNINGSRESULTAT Kommentarer...9 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Steg 1 - Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i form av bullerspridningskarta Steg 2 - Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i form av bullerspridningskarta

3 RAPPORT (11) 1 Bakgrund Svenska Kraftnät planerar att i två etapper (första och andra Gotlandsförbindelsen) uppföra ett 400 kv ställverk, ett HVDC ställverk, samt två omriktarstationer i Misterhult norr om Oskarshamn. Avståndet till närmaste bostäder är ca 850 m nordväst om den planerade stationen. 2 Förutsättningar Kartunderlag tillhandahållet av Svenska Kraftnät enligt e-post dat / Inom stationsområdet planeras i en första etapp tre transformatorer och ett kylaggregat. I nästa etapp kommer stationen byggas ut till det dubbla dvs. totalt sex transformatorer och två kylaggregat. Närmaste bostad ligger i Späckemåla (inom fastigheten Misterhult 4:9), ca 850 m nordväst om föreslagen placering av det nya stationsområdet. Avståndet till övriga fastigheter är mer än 900 m. Nordost om det planerade stationsområdet finns våtmarken/sjön Gästern, som är en restaurerad fågelsjö med friluftslivsvärden och i nordväst ett planerat naturreservat. 2.1 Ljuddata Ljudeffektnivån för transformatorer har ansatts till 100 dba och från kylaggregaten 88 dba (baserat på referensmätningar i Lindome). 2.2 Riktvärden Den nya anläggningen bör dimensioneras så att riktvärdena för externt industribuller för nyetablering enligt naturvårdsverkets anvisningar (RR 1978:5 rev.1983) innehålls, se tabell nedan. Buller från den planerade stationen är likartat under dag, kväll respektive natt, varför nattvärdet 40 dba vid bostäder blir dimensionerande.

4 RAPPORT (11) 1. Vid de fall kringliggande område ej utgörs av angivna områdestyper bör bullervillkoren anges på annat sätt, till exempel ljudnivå vid stadsplanegräns eller på ett visst avstånd från anläggningen. 2. Värdet för natt behöver inte tillämpas för utbildningslokaler. 3. Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv. Dessutom gäller följande: Om ljudet innehåller ofta återkommande impulser såsom vid nitningsarbete, slag i transportörer, lossning av järnskrot etc. eller innehåller hörbara tonkomponenter eller bådadera ska man använda ett värde som är 5 dba-enheter lägre än vad som anges i tabellen

5 RAPPORT (11) 3 Förklaring av akustiska begrepp Vad är ljud? Ljud är tryckvariationer i luft som kan skapas av en vibrerande yta, t ex ett högtalarmembran, en pulserande luftström, ett avgasrör eller en snabb förbränning som i en explosion. Det utbreder sig med en hastighet av ca 340 m/s och blir svagare när de breder ut sig i en större luftvolym. Figur 1. Exempel på ljudnivåer En ljudkällas källstyrka eller ljudemission karaktäriseras av dess ljudeffekt. Det man hör och mäter i en mottagarpunkt på ett visst avstånd från en ljudkälla är ljudtrycksnivån eller ljudnivån. Båda anges i decibel. Decibel Omfånget hos ljudet som vår hörsel kan uppfatta är enormt. Ljudtrycket vid smärtgränsen är ca gånger starkare än det svagaste ljudet vi kan höra. För att slippa mycket stora tal används en logaritmisk skala för ljudtrycket. Ljudtrycksnivån anges därför i decibel (db) relativt 20 µpa. Frekvens För att människan skall kunna uppfatta tryckvariationerna som ljud krävs att dessa uppgår till mellan 20 och per sekund. Antalet tryckvariationer/sekund kallas ljudets frekvens (tonhöjd) och enheten är Hertz (Hz). För att ett ljud ska kunna höras av oss krävs alltså att dess frekvens ligger mellan 20 och Hz. Bäst hör vi kring 1000 Hz. Frekvensvägning För att kunna ange uppmätta bullervärden med ett tal som stämmer överens med hörseln, används en vägning av olika frekvenser. Vägningen kan göras på olika sätt. De mest vanliga vägningsfiltren är A och C-filtren. A-vägningen, som är ett försök att efterlikna hur örat uppfattar olika frekvenser vid relativt låga ljudstyrkor, dämpar låga frekvenser och förstärker medelhöga. Den tillämpas för mätning av normala frekvenser och ljudstyrkor. A-vägningen uttrycks i dba.

6 RAPPORT (11) Lågfrekvent kraftigt ljud mäts ofta med C-filter, eftersom dba-värdet inte stämmer med hörselintrycket. Ekvivalent ljudtrycksnivå Energimedelvärde av ljudtrycksnivå under en mätperiod. Maximal ljudtrycksnivå Högsta ljudtrycksnivå under en mätperiod. Ljudnivåmätaren kan ställas in med olika känslighet för ljudets fluktuation. Tidsvägning FAST ska normalt användas.

7 RAPPORT (11) 4 Beräkningar 4.1 Beräkningspunkter Ljudnivån har beräknats till sex kontrollpunkter, utsiktsplats vid sjön Gästern (5), i planerat naturreservat (6) och vid närmaste bostäder i Späckemåla (1), Gästersnäs (2), Mederhult (3) resp. Ekenäs (4), se figur nedan. Dessutom har ljudnivån beräknats till ett stort antal mottagarpunkter för att skapa bullerutbredningskartan.

8 RAPPORT (11) 4.2 Bullerkällornas placering I figuren nedan visas bullerkällornas tänkta placering. Steg 1: Transformator T1-T3 samt Kylaggregat KA1 Steg 2: Transformator T1-T6 samt Kylaggregat KA1-2 KA1 T1 T3 KA2 T4 T6 4.3 Beräkningsmetod Beräkningarna är baserade på en gemensam nordisk modell för beräkning av externt industribuller, DAL32 (Environment noise from industrial plants. General prediction method. Lydtekniskt laboratorium, report nr 32, Lyngby, Danmark 1982). Beräkningarna utförs i oktavband (31, Hz) och avser ett s k medvindsfall, dvs. vindriktning från källa till mottagare (± 45 o ). Som hjälpmedel har använts datorprogrammet Predictor version 8.11 där denna beräkningsmodell ingår.

9 RAPPORT (11) 5 Beräkningsresultat Beräknad total ekvivalent ljudnivå vid närmaste bostäder blir med ovanstående förutsättningar 32 dba, se tabell 1 nedan. Vid utsiktsplatsen vid sjön Gästern (5) beräknas ljudnivån till 39 dba. Tabell 1. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer i kontrollpunkter i steg 1-2. Kontrollpunkt nr/beteckning Beräknad ekvivalent ljudnivå i dba Fastighetsbeteckning Steg 1 Steg 2 1. Späckemåla Misterhult 4: Gästersnäs Gässhult 1: Mederhult Mederhult 1: Ekenäs Misterhult 4: Utsiktsplats Planerat naturreservat I Bilaga 1-2 redovisas beräknade ekvivalenta ljudnivåer i form av bullerspridningskarta i 5 db - intervall, 40, 45, 50 etc. 5.1 Kommentarer Beräkningsmässigt innehålls 40 dba i alla kontrollpunkter i både steg 1 och 2 (när stationen är fullt utbyggd). Vid närmaste bostäder finns det även en god marginal till 40 dba med hänsyn till eventuell förekomst av rena toner. Ljudbidraget från transformatorstationen i det planerade naturreservatet förväntas bli 30 dba.

10 Bilaga 1 Beräknade ljudnivåer vid planerad station steg 1 2 dba Rapport A Bullerutredning Misterhult docx

11 Bilaga 2 Beräknade ljudnivåer vid planerad station steg dba

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning

Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning Rapport nummer: 2013-018 r01.2 Datum: rev 2013-03-06 Hammarby-Smedby 1:461 Bullerutredning L:\2013\2013-018 MS Hammarby Smedby 1_146, BIV Stockholmshammaren AB\Rapporter\2013-018 r01.2.docx Sandbergska

Läs mer

RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller. Rapport

RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller. Rapport RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen - externt industribuller Rapport 2014-12-05 Upprättad av: Christoffer Westas Janco Granskad av: Ulf Olsson Revidering 2, 2015-01-30 RAPPORT 10205554.01 Norra Gränsvägen

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26

TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 TRAFIKBULLERUTREDNING FORBONDEN 4 FITTJA C SLUTRAPPORT 2015-03-26 Uppdrag 257955, Fittja C Specialutredningar tidigt skede Titel på rapport: Trafikbullerutredning Forbonden 4 Fittja C Status: Slutrapport

Läs mer

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun

Detaljplan för Toftenäs 1:67 m fl KOLLUNG Tjörns kommun Uppdrag Bullerutredning Beställare Tourane AB Att Jan Johansson Handläggare Peter Lindquist Granskare Stefan Troëng, Tea Cole Rapportnr 61441040026-03 Datum 2012-04-03 Ramböll Sverige AB Box 109, Krukmakargatan

Läs mer

Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus

Buller. Höga ljudnivåer och buller inomhus Buller Höga ljudnivåer och buller inomhus Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Handböcker för handläggning. Det innebär att innehållet kompletterar

Läs mer

Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun

Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun Rapport nummer: 2009-111 r01 Datum: 2010-01-19 Öregrunds skjutbana, Östhammars kommun Bullerutredning L:\2009\2009-111 Öregrund skjutbana, bullerutre, Östhammars kommun\rapporter\2009-111 r01.2.docx Bilden

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet.

Jag vill tacka min handledare Kristian Eno för hans goda feedback och värdefulla vägledning som bidragit till intressanta vinklingar i arbetet. EXAMENSARBETE Abstract Heat pumps cause noise, and in urban areas this can lead to complaints from the neighbors. Disturbing noise can affect human health adversely by causing sleep disturbances and difficulties

Läs mer

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller

Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 2015 04 21 Frågor och svar om Boverkets vägledning om industribuller 1. Varför har Boverket och Naturvårdsverket inte en gemensam vägledning? Eftersom vi på respektive myndighet jobbar utifrån olika lagstiftningar

Läs mer

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK

TEKNIK AKUSTIK. Teknik - Akustik TEKNIK AKUSTIK Teknik - Akustik Allmänt Sid. 168-169 Projektering Sid. 170-171 Dimensionering Sid. 172-173 Redovisning Sid. 174-175 Mätmetod Sid. 175 Appendix 1 - Faktarutor - Projektering Sid. 176-181 Appendix 2 - Grundbegrepp

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning

Detaljplan för kv Yrkesskolan Trafikbullerutredning Beställare: Botkyrka kommun Beställarens representant: Daniel Edvardsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare buller Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Björn Wallgren Anna-Lena Frennborn Uppdragsnr:

Läs mer

Metoder för ljudnivåmätning i bostäder, skolor m m

Metoder för ljudnivåmätning i bostäder, skolor m m Kontaktperson Christian Simmons 2013-03-21 PX29048 1 (25) Energiteknik, akustik 010-516 50 27 christian.simmons@sp.se Er referens Patrik Hultstrand Socialstyrelsen Avdelningen för kunskapsstyrning Enheten

Läs mer

Ljud, buller vad är det?

Ljud, buller vad är det? Ljud, buller vad är det? Senaste forskning och redovisning Wind Turbine Noise 2011 Martin Almgren, ÅF Almgren 2012 02 07 1 Ljud 2 Almgren 2012 02 07 Ljud Ljud är ett fysikaliskt fenomen som vi kan uppfatta

Läs mer

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning

Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Projekt: 31-03978 Rapport: 31-03978-C Datum: 2007-10-08 Antal sidor: 9 Bilagor: 31-03978-C01 Kv Rovan, Huvudsta Centrum Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Fabege AB Birthe Ehrling Projekt och utveckling

Läs mer

MATILDA ARNESSON PER ENGSTRÖM WALID FEGHALI VERONIKA JÖNEBRATT ANDRÉA PALMBERG

MATILDA ARNESSON PER ENGSTRÖM WALID FEGHALI VERONIKA JÖNEBRATT ANDRÉA PALMBERG Hälsoeffekter och samhällskostnader till följd av trafikbuller vid öppna respektive slutna kvarter i stadsmiljö En studie inom akustik och folkhälsa Kandidatarbete i Teknisk Akustik MATILDA ARNESSON PER

Läs mer

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL

DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibrationer från tågtrafiken. DETALJPLAN ÖVERGÅNGEN DEL AV ÄLMHULT 8:1 M FL RAPPORT Uppdrag: 260898, Tågbullerberäkning och stickprovsmätning av markvibration

Läs mer

Miniräknare. Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare

Miniräknare. Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare Bra att veta när du ska köpa... miniräknare mikroskop / stereolupp ph-mätare ljudnivåmätare Miniräknare Solcellerna Solcellsräknare finns i två utföranden "Dual Power" och "Äkta solcellsräknare". Dual

Läs mer

Mätning av höga ljudtrycksnivåer Mätmetod för diskotek, konserter och andra arrangemang med publik Del 1: Operativ tillsyn

Mätning av höga ljudtrycksnivåer Mätmetod för diskotek, konserter och andra arrangemang med publik Del 1: Operativ tillsyn Mätning av höga ljudtrycksnivåer Mätmetod för diskotek, konserter och andra arrangemang med publik Del 1: Operativ tillsyn SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP-INFO 2004:45 Reviderad 2014 SP Sveriges

Läs mer

Gabrielsbergets vindkraftpark - kontrollprogram med avseende på fåglar Kontrollprogrammet kommer att behandla habitatförluster och störningar för häckande fåglar samt påverkan på flyttande fåglar. Nedan

Läs mer

HAMNEDA VINDKRAFTPARK

HAMNEDA VINDKRAFTPARK HAMNEDA VINDKRAFTPARK Samrådsunderlag 2010-11-10 Bild från projektområdet WSP Environmental 2 (21) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 3 BAKGRUND... 4 4 LOKALISERING...

Läs mer

Kvantifiering av områden med lägre bakgrundsnivå än normalt vid vindkraftprojektering

Kvantifiering av områden med lägre bakgrundsnivå än normalt vid vindkraftprojektering Kvantifiering av områden med lägre bakgrundsnivå än normalt vid vindkraftprojektering Daniel Appel Master thesis written at the Royal Institute of Technology KTH, April 2008, Department of Aeronautical

Läs mer

Externt buller från mitträfflor

Externt buller från mitträfflor VTI notat 13 2009 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Externt buller från mitträfflor Mikael Ögren Förord Diskussioner mellan VTI och Vägverket kring de externa bullereffekterna av frästa mitträfflor

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

DOM 2012-09-13 Stockholm

DOM 2012-09-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 DOM 2012-09-13 Stockholm Mål nr M 3413-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-19 i mål nr M 1335-11,

Läs mer

Boverket Byggkostnadsforum. Bostäder och nya ljudkrav

Boverket Byggkostnadsforum. Bostäder och nya ljudkrav Boverket Byggkostnadsforum Bostäder och nya ljudkrav Bostäder och nya ljudkrav Boverket september 2007 Titel: Bostäder och nya ljudkrav. Utgivare: Boverket september 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 50 Tryck:

Läs mer

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER

ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2005:16 BULLER BULLER Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna ISBN 91-7930-455-9 ISSN 1650-3163 ARBETSMILJÖVERKET

Läs mer

Ljudreducering av värmepump

Ljudreducering av värmepump Ljudreducering av värmepump Sound attenuation of heat pump Växjö maj 2008 Examensarbete nr: TD XXX/2006 Hugo Knutsson Steve S. Johansson Sven Runesson Avdelningen för teknik och design CTC Enertech AB

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

Rapport 1/2002. STÖRNINGAR FRÅN VINDKRAFT: undersökning bland människor boende i närheten av vindkraftverk Slutrapport: Del 3 Huvudstudie

Rapport 1/2002. STÖRNINGAR FRÅN VINDKRAFT: undersökning bland människor boende i närheten av vindkraftverk Slutrapport: Del 3 Huvudstudie Rapport 1/2002 STÖRNINGAR FRÅN VINDKRAFT: undersökning bland människor boende i närheten av vindkraftverk Slutrapport: Del 3 Huvudstudie REVIDERAD UTGÅVA DECEMBER 2002 Eja Pedersen 1, Kerstin Persson Waye

Läs mer