Bilaga 2.9. Skuggeffekter från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2.9. Skuggeffekter från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning"

Transkript

1 Uppdragsnr: (4) PM Skuggeffekter från vindkraftverk 1 Teorin bakom skuggning Då ett vindkraftverk är i drift orsakar dess rotor vid solig väderlek en rörlig skugga. Skuggorna kastas som längst när solen står lågt, dvs. vid solnedgång och soluppgång, och under vintermånaderna. På långa avstånd mattas skuggorna av och är normalt inte synliga vid ett avstånd på cirka 2-3 km från vindkraftverken. Skuggor på ett avstånd av ca 1,5 km från vindkraftverken uppfattas oftast som en diffus ljusförändring. 1 Figur 1: Schematisk bild över uppkomsten av skuggning från vindkraftverk. Från Wizelius Skuggorna följer solens rörelse över dagen och kan uppkomma väster om vindkraftverken tidigt på dagen, norr om vindkraftverken mitt på dagen samt öster om vindkraftverken på kvällen. För att underlätta beskrivningen av ett vindkraftsprojekts skuggpåverkan kategoriserar Boverket skuggtid i tre olika klasser, se textruta nedan. 2 Textruta 1: Kategorisering av beräknad skuggtid från ett vindkraftverk enligt Vindkraftshandboken planering och prövning av vindkraft på land och i kustnära vattenområde, Boverket R:\Gemensamma_Uppdrag\ Ljunga MKB vindkraft\3_dokument\38_rapport\mkb\bilagor\b8 PM Skugga MKB SWAB Ljunga OTN docx Mall: Memo.dot ver Astronomiskt maximalt möjliga skuggeffekten: den teoretiskt beräknade tid då solen lyser från soluppgång till solnedgång från en molnfri himmel, då rotorytan står vinkelrätt mot solinstrålningen och då vindkraftverket alltid är i drift. 2. Sannolik skuggeffekt: beräknad skuggeffekt baserad på väderstatistik och övriga förutsättningar. 3. Faktisk skuggeffekt: den verkliga skuggtiden. 1 Boverket 2009, Vindkraftshandboken planering och prövning av vindkraft på land och i kustnära vattenområden, ISBN-nummer: Boverket 2009, Vindkraftshandboken planering och prövning av vindkraft på land och i kustnära vattenområden, ISBN-nummer:

2 Uppdragsnr: (4) 2 Konsekvenser och rekommendationer Rörliga skuggor kan skapa irritation och vid kon tinuerlig exponering även i v iss utsträckning stressreaktioner. Störst störning uppkommer om skuggningen exponeras genom ett fönster på en vägg eller ett golv. Detta är dock förhållandevis sällsynt. Mer vanligt förekommande är att skuggeffekter uppkommer invid bostäder, t ex i trädgårdar eller på uteplatser. Med andra ord är risken för störning från skuggning störr e under perioder då människor vistas ute, såsom under sommarmånaderna. Det finns förhållandevis få studier där människans upplevda påverkan av skuggor undersökts. I en genomförd studie i Tyskland har det konstaterats att försökspersoner som utsatts för mer än 15 timmars skuggtid per år kände sig mycket störda. 3 Någon liknande studie har inte genomförts i Sverige. I Sverige finns inga fastställda riktvärden för skuggning från vindkraftverk. Boverket hänvisar istället till tyska normer. Boverket rekommenderar att en skuggtid om 8 timmar om året vid en bostad inte bör överstigas avseende den faktiska skuggeffekten. I kommande resonemang nedan är det av vikt att särskilja mellan den faktiska skuggtiden och beräknade skuggeffekter såsom den astronomiskt maximalt möjliga och den sannolika skuggeffekten. Solreflexer från vindkraftverkens rotorer minimeras idag genom att ge rotorerna på vindkraftverken en matt ytbehandling. 3 Beräkningsmetoder R:\Gemensamma_Uppdrag\ Ljunga MKB vindkraft\3_dokument\38_rapport\mkb\bilagor\b8 PM Skugga MKB SWAB Ljunga OTN docx Mall: Memo.dot ver Astronomiskt maximalt möjliga skuggeffekten För att beräkna den astronomiskt maximalt möjliga skuggeffekten används oftast WindPRO 2.7 från EMD International A/S som praxis. Beräkningsmodellen är en astronomisk och geometrisk modell där information om solens uppgång och nedgång används för att erhålla den tid en störningskänslig punkt maximalt kan erhålla skuggning. Därefter används information om solens instrålningsvinkel över ett år för att beräkna under vilka tider en störningskänslig plats såsom en bostad kan ligga i linje med vindkraftverkets rotor och solens instrålningsvinkel. Beräkningsmodellen förutsätter att solen alltid skiner under årets samtliga dagar (dvs. ingen molnighet förekommer), att verken alltid är i drift och orsakar en rörlig skugga samt att vindkraftverket alltid står vinklat med den mest skuggande vinkeln mot samtliga störningskänsliga punkter på en och samma gång. Dessa antaganden utgår alltså från Boverkets klassifikation om den astronomiskt maximala skuggeffekten. Därför ska resultatet inte jämföras med rekommendationen om maximalt 8 skuggtimmar per år vid en bostad. Beräkningspunkter använda i beräkningen ska enligt Boverket vara belägen 2 meter över marken och täcka en yta med arealen 5x5 meter motsvarande en del av en villatomt. Erhållet resultat redovisas som en beräknad skuggtid för varje angiven beräkningspunkt, lämpligen närliggande bostäder, samt med information om när på året och vid 3 Boverket 2009, Vindkraftshandboken planering och prövning av vindkraft på land och i kustnära vattenområden, ISBN-nummer:

3 Uppdragsnr: (4) vilken tid på dagen den beräknade skuggtiden kan förväntas att uppkomma. Vidare kan även en karta över skuggspridningen erhållas. 3.2 Sannolik skuggeffekt I WindPRO 2.7 kan beräkningen av den astronomiskt maximalt möjliga skuggeffekten förfinas genom att komplettera beräkningarna med information om områdets sannolikhet för solsken samt möjlig driftstatistik utav vindkraftverken. Områdets sannolikhet för solsken erhålls lämpligen utifrån statistik från SMHI:s väderstationer. 4 Möjlig driftstatistik kan kompletteras utifrån den kännedom om vindförhållandena man i regel har vid ett vindkraftsprojekt. Denna typ av beräkning utgår alltså från Boverkets klassificering av den sannolika skuggeffekten vilket innebär att resultatet bör jämföras med Boverkets rekommendation om maximalt 8 skuggtimmar per år beskriven ovan. Det är dock viktigt att poängtera att den sannolika skuggeffekten inte är densamma som den faktiska skuggeffekten, dvs. den skuggeffekt som uppkommer i verkligheten. Ytterligare faktorer kommer att påverka denna såsom växtlighet i området, den faktiska framtida väderleken samt den faktiska vindriktningen respektive dag under kommande år. Det är därför rimligt att förvänta sig att den faktiska skuggeffekten kommer att vara mindre än den sannolika. 3.3 Faktisk skuggeffekt Den faktiska skuggeffekten går ej att beräkna då information om t ex framtida väderlek är omöjligt att erhålla. 5 R:\Gemensamma_Uppdrag\ Ljunga MKB vindkraft\3_dokument\38_rapport\mkb\bilagor\b8 PM Skugga MKB SWAB Ljunga OTN docx Mall: Memo.dot ver Möjliga skyddsåtgärder Moderna vindkraftverk har idag avancerad styr- och reglerteknik som effektivt kan reducera uppkomna skuggeffekter. Vilka tider respektive vindkraftverk skuggar respektive bostad kan beräknas och därigenom kan vindkraftverket i fråga programmeras så att det stängs av dessa tider. Vidare kan detta förfinas genom att vindkraftverket enbart stängs av om solen skiner. Nedan redovisas en principskiss över beskriven skyddsåtgärd. 4 Boverket 2009, Vindkraftshandboken planering och prövning av vindkraft på land och i kustnära vattenområden, ISBN-nummer: Boverket 2009, Vindkraftshandboken planering och prövning av vindkraft på land och i kustnära vattenområden, ISBN-nummer:

4 Uppdragsnr: (4) Figur 2: Principskiss för urkopplingsautomatik som skyddsåtgärd för skuggpåverkan. R:\Gemensamma_Uppdrag\ Ljunga MKB vindkraft\3_dokument\38_rapport\mkb\bilagor\b8 PM Skugga MKB SWAB Ljunga OTN docx Mall: Memo.dot ver 1.0

5 Skuggberäkning Vindpark Ljunga 1

6 Projekt: Ljunga 2011 Enligt Boverkets handbok, Planering och Prövning av vindkraftsanläggningar, rekommenderas att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Den faktiska skuggeffekten går inte att beräkna, eftersom den framtida väderleken inte går att förutsäga med den exakthet som krävs. Däremot kan man beräkna den sannolika skuggeffekten med hjälp av statistik på soltimmar och vindstatistik. Beräkningen har utförts för en yta på 5x5 m 2 meter upp från marken, detta ska motsvara en uteplats som ligger i riktning mot vindkraftverket. Beräkningen tar hänsyn till topografi, dock ej vegetation. Det innebär att vindkraftverken i verkligheten kan vara skymda av skog och mot vissa mottagare inte ge upphov till någon skuggning alls. Beräkningen "Värsta fall" (teoretisk maximal skuggtid) utgår ifrån att solen från uppgång till nedgång lyser från molnfri himmel och att rotorn hela dagen är vinkelrät mot solen. SHADOW - Huvudresultat Beräkning: Ljunga Flexibel layout Antaganden för skuggberäkningar Maximalt avstånd för påverkan Beräkna endast när mer än 20 % av solen skyms av rotorbladet Titta i tabell Minsta solhöjd över horisonten för påverkan 3 Dag steg för beräkning 1 dagar Tidsteg för beräkning 1 minuter Solsken sannolikhet S (Medelvärde soltimmar per dag) [VAXJO /KRONOBER G] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 1,36 1,52 2,62 6,08 8,82 7,64 6,65 5,42 4,02 2,68 1,38 0,88 Drifttimmar beräknas utifrån i beräkningen och vindens frekvensfördelning: Platsdata 12 sektorer; Radie: m (2) Driftl tid N NNO ONO O OSO SSO S SSV VSV V VNV NNV Totalt Startvind för tomgång: Startvind från effektkurva WindPRO version jan :08 / 1 Sebastian Prause / :03/ A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Höjdkonturer används: Höjdlinjer: HÖJD ÅBY_LJUNGA 2011.wpo (6) Hinder som inte används i beräkningen Ögonhöjd: 2,0 m Skala 1: Nätupplösning: 10 m Nytt vindkraftverk Skuggmottagare RN typ Skuggdata Öst Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Beräkning RPM nominell avstånd RN [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] L ,2 L1 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 L ,0 L10 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 L ,0 L2 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 L ,9 L3 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 L ,0 L4 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 L ,3 L5 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 L ,4 L6 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 L ,0 L7 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 L ,0 L8 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 L ,0 L9 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 Skuggmottagare-Indata RN No. Namn Öst Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Riktningsläge ö mark syd cw fönster [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] W W ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" X X ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" Y Y ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" Z Z ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AA AA ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AB AB ,7 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AC AC ,1 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AD AD ,7 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AE AE ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AF AF ,3 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AG AG ,8 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AH AH ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" Fortsättning på nästa sida... 2

7 Projekt: Ljunga 2011 Enligt Boverkets handbok, Planering och Prövning av vindkraftsanläggningar, rekommenderas att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Den faktiska skuggeffekten går inte att beräkna, eftersom den framtida väderleken inte går att förutsäga med den exakthet som krävs. Däremot kan man beräkna den sannolika skuggeffekten med hjälp av statistik på soltimmar och vindstatistik. Beräkningen har utförts för en yta på 5x5 m 2 meter upp från marken, detta ska motsvara en uteplats som ligger i riktning mot vindkraftverket. Beräkningen tar hänsyn till topografi, dock ej vegetation. Det innebär att vindkraftverken i verkligheten kan vara skymda av skog och mot vissa mottagare inte ge upphov till någon skuggning alls. Beräkningen "Värsta fall" (teoretisk maximal skuggtid) utgår ifrån att solen från uppgång till nedgång lyser från molnfri himmel och att rotorn hela dagen är vinkelrät mot solen. SHADOW - Huvudresultat Beräkning: Ljunga Flexibel layout...fortsättning från föregående sida RN No. Namn Öst Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Riktningsläge ö mark syd cw fönster [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] AI AI ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AJ AJ ,2 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AK AK ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AL AL ,3 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AM AM ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AN AN ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AO AO ,4 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AP AP ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" WindPRO version jan :08 / 2 Sebastian Prause / :03/ Beräkning Resultat Skuggmottagare Skuggor, värsta fall Skuggor, förväntade värden No. Namn Skuggtimmar Skuggdagar Max skugga Skuggtimmar per år per år timmar per dag per år [t/år] [dagar/år] [t/dag] [t/år] W W 0:00 0 0:00 0:00 X X 0:00 0 0:00 0:00 Y Y 0:00 0 0:00 0:00 Z Z 10: :19 0:54 AA AA 31: :33 3:12 AB AB 35: :27 3:51 AC AC 14: :25 2:17 AD AD 6: :20 1:02 AE AE 25: :23 4:02 AF AF 12: :19 2:22 AG AG 15: :21 3:25 AH AH 5: :19 1:00 AI AI 6: :19 1:26 AJ AJ 15: :18 3:56 AK AK 0:00 0 0:00 0:00 AL AL 0:00 0 0:00 0:00 AM AM 0:00 0 0:00 0:00 AN AN 0:00 0 0:00 0:00 AO AO 0:00 0 0:00 0:00 AP AP 0:00 0 0:00 0:00 Total skuggpåverkan hos skuggmottagare från enskilda vindkraftverk No. Namn Värsta fall Förväntad [t/år] [t/år] L1 L1 47:19 6:22 L10 L10 0:00 0:00 L2 L2 64:30 9:29 L3 L3 10:33 1:26 L4 L4 8:46 1:06 L5 L5 0:00 0:00 L6 L6 41:08 8:18 L7 L7 5:37 0:32 L8 L8 0:00 0:00 L9 L9 0:00 0:00 3

8 Projekt: Ljunga 2011 Enligt Boverkets handbok, Planering och Prövning av vindkraftsanläggningar, rekommenderas att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Den faktiska skuggeffekten går inte att beräkna, eftersom den framtida väderleken inte går att förutsäga med den exakthet som krävs. Däremot kan man beräkna den sannolika skuggeffekten med hjälp av statistik på soltimmar och vindstatistik. Beräkningen har utförts för en yta på 5x5 m 2 meter upp från marken, detta ska motsvara en uteplats som ligger i riktning mot vindkraftverket. Beräkningen tar hänsyn till topografi, dock ej vegetation. Det innebär att vindkraftverken i verkligheten kan vara skymda av skog och mot vissa mottagare inte ge upphov till någon skuggning alls. Beräkningen "Värsta fall" (teoretisk maximal skuggtid) utgår ifrån att solen från uppgång till nedgång lyser från molnfri himmel och att rotorn hela dagen är vinkelrät mot solen. SHADOW - Kalender, grafisk Beräkning: Ljunga Flexibel layout WindPRO version jan :08 / 3 Sebastian Prause / :03/ L1: L1 L2: L2 L3: L3 4

9 WindPRO version jan 2011 Projekt: Ljunga 2011 Enligt Boverkets handbok, Planering och Prövning av vindkraftsanläggningar, rekommenderas att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Den faktiska skuggeffekten går inte att beräkna, eftersom den framtida väderleken inte går att förutsäga med den exakthet som krävs. Däremot kan man beräkna den sannolika skuggeffekten med hjälp av statistik på soltimmar och vindstatistik. Beräkningen har utförts för en yta på 5x5 m 2 meter upp från marken, detta ska motsvara en uteplats som ligger i riktning mot vindkraftverket. Beräkningen tar hänsyn till topografi, dock ej vegetation. Det innebär att vindkraftverken i verkligheten kan vara skymda av skog och mot vissa mottagare inte ge upphov till någon skuggning alls. Beräkningen "Värsta fall" (teoretisk maximal skuggtid) utgår ifrån att solen från uppgång till nedgång lyser från molnfri himmel och att rotorn hela dagen är vinkelrät mot solen :08 / 4 Sebastian Prause / :03/ SHADOW - Kalender, grafisk Beräkning: Ljunga Flexibel layout L7: L7 L4: L4 L2: L2 L6: L6 L1: L1 L3: L3 5

10 Projekt: Ljunga 2011 Enligt Boverkets handbok, Planering och Prövning av vindkraftsanläggningar, rekommenderas att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Den faktiska skuggeffekten går inte att beräkna, eftersom den framtida väderleken inte går att förutsäga med den exakthet som krävs. Däremot kan man beräkna den sannolika skuggeffekten med hjälp av statistik på soltimmar och vindstatistik. Beräkningen har utförts för en yta på 5x5 m 2 meter upp från marken, detta ska motsvara en uteplats som ligger i riktning mot vindkraftverket. Beräkningen tar hänsyn till topografi, dock ej vegetation. Det innebär att vindkraftverken i verkligheten kan vara skymda av skog och mot vissa mottagare inte ge upphov till någon skuggning alls. Beräkningen "Värsta fall" (teoretisk maximal skuggtid) utgår ifrån att solen från uppgång till nedgång lyser från molnfri himmel och att rotorn hela dagen är vinkelrät mot solen. SHADOW - Kalender, grafisk Beräkning: Ljunga Flexibel layout WindPRO version jan :08 / 5 Sebastian Prause / :03/ L6: L6 6

11 Projekt: Ljunga 2011 Enligt Boverkets handbok, Planering och Prövning av vindkraftsanläggningar, rekommenderas att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Den faktiska skuggeffekten går inte att beräkna, eftersom den framtida väderleken inte går att förutsäga med den exakthet som krävs. Däremot kan man beräkna den sannolika skuggeffekten med hjälp av statistik på soltimmar och vindstatistik. Beräkningen har utförts för en yta på 5x5 m 2 meter upp från marken, detta ska motsvara en uteplats som ligger i riktning mot vindkraftverket. Beräkningen tar hänsyn till topografi, dock ej vegetation. Det innebär att vindkraftverken i verkligheten kan vara skymda av skog och mot vissa mottagare inte ge upphov till någon skuggning alls. Beräkningen "Värsta fall" (teoretisk maximal skuggtid) utgår ifrån att solen från uppgång till nedgång lyser från molnfri himmel och att rotorn hela dagen är vinkelrät mot solen. SHADOW - Kalender, grafisk Beräkning: Ljunga Flexibel layout WindPRO version jan :08 / 6 Sebastian Prause / :03/

12 WindPRO version jan 2011 Projekt: Ljunga 2011 Enligt Boverkets handbok, Planering och Prövning av vindkraftsanläggningar, rekommenderas att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Den faktiska skuggeffekten går inte att beräkna, eftersom den framtida väderleken inte går att förutsäga med den exakthet som krävs. Däremot kan man beräkna den sannolika skuggeffekten med hjälp av statistik på soltimmar och vindstatistik. Beräkningen har utförts för en yta på 5x5 m 2 meter upp från marken, detta ska motsvara en uteplats som ligger i riktning mot vindkraftverket. Beräkningen tar hänsyn till topografi, dock ej vegetation. Det innebär att vindkraftverken i verkligheten kan vara skymda av skog och mot vissa mottagare inte ge upphov till någon skuggning alls. Beräkningen "Värsta fall" (teoretisk maximal skuggtid) utgår ifrån att solen från uppgång till nedgång lyser från molnfri himmel och att rotorn hela dagen är vinkelrät mot solen :08 / 7 Sebastian Prause / :03/ SHADOW - Karta Beräkning: Ljunga Flexibel layout Nytt vindkraftverk m Karta:, Utskriftskala 1:50 000, Kartacentrum Rikets Net (SE) Öst: Nord: Skuggmottagare Isolinjer visar skugga i Timmar per år, sannolikt fall

13 Kumulativ skuggberäkning Vindpark Ljunga 9

14 Projekt: ÅBY_LJUNGA 2011 SHADOW - Huvudresultat Beräkning: Åby + Ljunga Kumulativ 2011 Enligt Boverkets handbok, Planering och Prövning av vindkraftsanläggningar, rekommenderas att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Den faktiska skuggeffekten går inte att beräkna, eftersom den framtida väderleken inte går att förutsäga med den exakthet som krävs. Däremot kan man beräkna den sannolika skuggeffekten med hjälp av statistik på soltimmar och vindstatistik. Beräkningen har utförts för en yta på 5x5 m 2 meter upp från marken, detta ska motsvara en uteplats som ligger i riktning mot vindkraftverket. Beräkningen tar hänsyn till topografi, dock ej vegetation. Det innebär att vindkraftverken i verkligheten kan vara skymda av skog och mot vissa mottagare inte ge upphov till någon skuggning alls. Beräkningen "Värsta fall" (teoretisk maximal skuggtid) utgår ifrån att solen från uppgång till nedgång lyser från molnfri himmel och att rotorn hela dagen är vinkelrät mot solen. Antaganden för skuggberäkningar Maximalt avstånd för påverkan Beräkna endast när mer än 20 % av solen skyms av rotorbladet Titta i tabell Minsta solhöjd över horisonten för påverkan 3 Dag steg för beräkning 1 dagar Tidsteg för beräkning 1 minuter Solsken sannolikhet S (Medelvärde soltimmar per dag) [VAXJO /KRONOBER G] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 1,36 1,52 2,62 6,08 8,82 7,64 6,65 5,42 4,02 2,68 1,38 0,88 Drifttimmar beräknas utifrån i beräkningen och vindens frekvensfördelning: Platsdata 12 sektorer; Radie: m (4) Driftl tid N NNO ONO O OSO SSO S SSV VSV V VNV NNV Totalt Startvind för tomgång: Startvind från effektkurva WindPRO version Jan :03 / 1 Ingemar Andersson / :03/ A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver window. The ZVI calculation is based on the following assumptions: Höjdkonturer används: Höjdlinjer: HÖJD ÅBY_LJUNGA 2011.wpo (17) Hinder som används vid beräkning Ögonhöjd: 2,0 m Skala 1: Nätupplösning: 10 m Nytt vindkraftverk Skuggmottagare RN typ Skuggdata Öst Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Beräkning RPM nominell avstånd RN [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] L ,2 L1 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 L ,0 L10 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 L ,0 L2 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 L ,9 L3 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 L ,0 L4 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 L ,3 L5 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 L ,4 L6 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 L ,0 L7 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 L ,0 L8 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 L ,0 L9 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 Å ,5 Å1 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 Å ,0 Å10 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 Å ,0 Å2 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 Å ,2 Å3 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 Å ,0 Å4 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 Å ,0 Å5 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 Å ,0 Å6 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 Å ,9 Å7 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 Å ,0 Å8 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 Å ,0 Å9 Ja REpower 3.2M ,0 133, ,6 Skuggmottagare-Indata RN No. Öst Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Riktningsläge ö mark syd cw fönster [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A ,7 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" B ,3 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" Fortsättning på nästa sida... 10

15 Projekt: ÅBY_LJUNGA 2011 SHADOW - Huvudresultat Beräkning: Åby + Ljunga Kumulativ 2011 Enligt Boverkets handbok, Planering och Prövning av vindkraftsanläggningar, rekommenderas att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Den faktiska skuggeffekten går inte att beräkna, eftersom den framtida väderleken inte går att förutsäga med den exakthet som krävs. Däremot kan man beräkna den sannolika skuggeffekten med hjälp av statistik på soltimmar och vindstatistik. Beräkningen har utförts för en yta på 5x5 m 2 meter upp från marken, detta ska motsvara en uteplats som ligger i riktning mot vindkraftverket. Beräkningen tar hänsyn till topografi, dock ej vegetation. Det innebär att vindkraftverken i verkligheten kan vara skymda av skog och mot vissa mottagare inte ge upphov till någon skuggning alls. Beräkningen "Värsta fall" (teoretisk maximal skuggtid) utgår ifrån att solen från uppgång till nedgång lyser från molnfri himmel och att rotorn hela dagen är vinkelrät mot solen....fortsättning från föregående sida RN No. Öst Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Riktningsläge ö mark syd cw fönster [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] C ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" D ,7 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" E ,2 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" F ,9 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" G ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" H ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" I ,1 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" J ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" K ,6 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" L ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" M ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" N ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" O ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" P ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" Q ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" R ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" S ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" T ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" U ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" V ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" W ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" X ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" Y ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" Z ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AA ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AB ,7 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AC ,1 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AD ,7 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AE ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AF ,3 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AG ,8 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AH ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AI ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AJ ,2 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AK ,5 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AL ,3 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AM ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AN ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AO ,4 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" AP ,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Växthusläge" WindPRO version Jan :03 / 2 Ingemar Andersson / :03/ Beräkning Resultat Skuggmottagare Skuggor, värsta fall Skuggor, förväntade värden No. Skuggtimmar Skuggdagar Max skugga Skuggtimmar per år per år timmar per dag per år [t/år] [dagar/år] [t/dag] [t/år] A 35: :50 3:15 B 31: :31 3:18 C 26: :24 2:51 D 42: :28 4:21 E 53: :33 5:46 F 53: :34 5:56 G 14: :22 2:51 H 19: :23 4:28 I 21: :26 4:32 J 19: :27 4:05 K 61: :54 9:33 Fortsättning på nästa sida... 11

16 Projekt: ÅBY_LJUNGA 2011 SHADOW - Huvudresultat Beräkning: Åby + Ljunga Kumulativ 2011 Enligt Boverkets handbok, Planering och Prövning av vindkraftsanläggningar, rekommenderas att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Den faktiska skuggeffekten går inte att beräkna, eftersom den framtida väderleken inte går att förutsäga med den exakthet som krävs. Däremot kan man beräkna den sannolika skuggeffekten med hjälp av statistik på soltimmar och vindstatistik. Beräkningen har utförts för en yta på 5x5 m 2 meter upp från marken, detta ska motsvara en uteplats som ligger i riktning mot vindkraftverket. Beräkningen tar hänsyn till topografi, dock ej vegetation. Det innebär att vindkraftverken i verkligheten kan vara skymda av skog och mot vissa mottagare inte ge upphov till någon skuggning alls. Beräkningen "Värsta fall" (teoretisk maximal skuggtid) utgår ifrån att solen från uppgång till nedgång lyser från molnfri himmel och att rotorn hela dagen är vinkelrät mot solen....fortsättning från föregående sida Skuggor, värsta fall Skuggor, förväntade värden No. Skuggtimmar Skuggdagar Max skugga Skuggtimmar per år per år timmar per dag per år [t/år] [dagar/år] [t/dag] [t/år] L 42: :31 9:57 M 17: :23 2:43 N 45: :32 10:52 O 24: :24 3:52 P 51: :44 12:25 Q 57: :29 8:14 R 0:00 0 0:00 0:00 S 0:00 0 0:00 0:00 T 0:00 0 0:00 0:00 U 10: :21 2:44 V 0:00 0 0:00 0:00 W 0:00 0 0:00 0:00 X 0:00 0 0:00 0:00 Y 0:00 0 0:00 0:00 Z 10: :19 0:55 AA 31: :33 3:12 AB 35: :27 3:51 AC 14: :25 2:17 AD 6: :20 1:02 AE 25: :23 4:03 AF 12: :19 2:22 AG 15: :21 3:24 AH 5: :19 1:00 AI 6: :19 1:25 AJ 15: :18 3:57 AK 0:00 0 0:00 0:00 AL 0:00 0 0:00 0:00 AM 0:00 0 0:00 0:00 AN 0:00 0 0:00 0:00 AO 0:00 0 0:00 0:00 AP 0:00 0 0:00 0:00 WindPRO version Jan :03 / 3 Ingemar Andersson / :03/ Total skuggpåverkan hos skuggmottagare från enskilda vindkraftverk No. Namn Värsta fall Förväntad [t/år] [t/år] L1 L1 47:19 6:23 L10 L10 0:00 0:00 L2 L2 64:30 9:30 L3 L3 10:33 1:26 L4 L4 8:46 1:06 L5 L5 0:00 0:00 L6 L6 41:10 8:19 L7 L7 5:38 0:32 L8 L8 0:00 0:00 L9 L9 0:00 0:00 Å1 Å1 99:04 15:31 Å10 Å10 18:10 3:29 Å2 Å2 108:07 16:57 Å3 Å3 88:39 13:23 Å4 Å4 77:36 14:23 Å5 Å5 52:09 9:03 Å6 Å6 54:37 11:28 Å7 Å7 39:04 6:54 Å8 Å8 20:33 2:33 Å9 Å9 24:45 2:19 12

17 WindPRO version Jan 2011 Projekt: ÅBY_LJUNGA 2011 Enligt Boverkets handbok, Planering och Prövning av vindkraftsanläggningar, rekommenderas att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Den faktiska skuggeffekten går inte att beräkna, eftersom den framtida väderleken inte går att förutsäga med den exakthet som krävs. Däremot kan man beräkna den sannolika skuggeffekten med hjälp av statistik på soltimmar och vindstatistik :03 / 4 Beräkningen har utförts för en yta på 5x5 m 2 meter upp från marken, detta ska motsvara en uteplats som ligger i riktning mot vindkraftverket. Beräkningen tar hänsyn till topografi, dock ej vegetation. Det innebär att vindkraftverken i verkligheten kan vara skymda av skog och mot vissa mottagare inte ge upphov till någon skuggning alls. Beräkningen "Värsta fall" (teoretisk maximal skuggtid) utgår ifrån att solen från uppgång till nedgång lyser från molnfri himmel och att rotorn hela dagen är vinkelrät mot solen. Ingemar Andersson / :03/ SHADOW - Kalender, grafisk Beräkning: Åby + Ljunga Kumulativ 2011 Å2: Å2 Å4: Å4 Å1: Å1 Å3: Å3 13

18 WindPRO version Jan 2011 Projekt: ÅBY_LJUNGA 2011 Enligt Boverkets handbok, Planering och Prövning av vindkraftsanläggningar, rekommenderas att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Den faktiska skuggeffekten går inte att beräkna, eftersom den framtida väderleken inte går att förutsäga med den exakthet som krävs. Däremot kan man beräkna den sannolika skuggeffekten med hjälp av statistik på soltimmar och vindstatistik :03 / 5 Beräkningen har utförts för en yta på 5x5 m 2 meter upp från marken, detta ska motsvara en uteplats som ligger i riktning mot vindkraftverket. Beräkningen tar hänsyn till topografi, dock ej vegetation. Det innebär att vindkraftverken i verkligheten kan vara skymda av skog och mot vissa mottagare inte ge upphov till någon skuggning alls. Beräkningen "Värsta fall" (teoretisk maximal skuggtid) utgår ifrån att solen från uppgång till nedgång lyser från molnfri himmel och att rotorn hela dagen är vinkelrät mot solen. Ingemar Andersson / :03/ SHADOW - Kalender, grafisk Beräkning: Åby + Ljunga Kumulativ 2011 Å2: Å2 Å6: Å6 Å1: Å1 Å4: Å4 Å5: Å5 Å3: Å3 14

19 WindPRO version Jan 2011 Projekt: ÅBY_LJUNGA 2011 Enligt Boverkets handbok, Planering och Prövning av vindkraftsanläggningar, rekommenderas att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Den faktiska skuggeffekten går inte att beräkna, eftersom den framtida väderleken inte går att förutsäga med den exakthet som krävs. Däremot kan man beräkna den sannolika skuggeffekten med hjälp av statistik på soltimmar och vindstatistik :03 / 6 Beräkningen har utförts för en yta på 5x5 m 2 meter upp från marken, detta ska motsvara en uteplats som ligger i riktning mot vindkraftverket. Beräkningen tar hänsyn till topografi, dock ej vegetation. Det innebär att vindkraftverken i verkligheten kan vara skymda av skog och mot vissa mottagare inte ge upphov till någon skuggning alls. Beräkningen "Värsta fall" (teoretisk maximal skuggtid) utgår ifrån att solen från uppgång till nedgång lyser från molnfri himmel och att rotorn hela dagen är vinkelrät mot solen. Ingemar Andersson / :03/ SHADOW - Kalender, grafisk Beräkning: Åby + Ljunga Kumulativ 2011 Å2: Å2 Å6: Å6 Å5: Å5 Å9: Å9 Å4: Å4 Å10: Å10 Å8: Å8 Å7: Å7 15

20 WindPRO version Jan 2011 Projekt: ÅBY_LJUNGA 2011 Enligt Boverkets handbok, Planering och Prövning av vindkraftsanläggningar, rekommenderas att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Den faktiska skuggeffekten går inte att beräkna, eftersom den framtida väderleken inte går att förutsäga med den exakthet som krävs. Däremot kan man beräkna den sannolika skuggeffekten med hjälp av statistik på soltimmar och vindstatistik :03 / 7 Beräkningen har utförts för en yta på 5x5 m 2 meter upp från marken, detta ska motsvara en uteplats som ligger i riktning mot vindkraftverket. Beräkningen tar hänsyn till topografi, dock ej vegetation. Det innebär att vindkraftverken i verkligheten kan vara skymda av skog och mot vissa mottagare inte ge upphov till någon skuggning alls. Beräkningen "Värsta fall" (teoretisk maximal skuggtid) utgår ifrån att solen från uppgång till nedgång lyser från molnfri himmel och att rotorn hela dagen är vinkelrät mot solen. Ingemar Andersson / :03/ SHADOW - Kalender, grafisk Beräkning: Åby + Ljunga Kumulativ 2011 Å10: Å10 16

21 WindPRO version Jan 2011 Projekt: ÅBY_LJUNGA 2011 Enligt Boverkets handbok, Planering och Prövning av vindkraftsanläggningar, rekommenderas att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Den faktiska skuggeffekten går inte att beräkna, eftersom den framtida väderleken inte går att förutsäga med den exakthet som krävs. Däremot kan man beräkna den sannolika skuggeffekten med hjälp av statistik på soltimmar och vindstatistik :03 / 8 Beräkningen har utförts för en yta på 5x5 m 2 meter upp från marken, detta ska motsvara en uteplats som ligger i riktning mot vindkraftverket. Beräkningen tar hänsyn till topografi, dock ej vegetation. Det innebär att vindkraftverken i verkligheten kan vara skymda av skog och mot vissa mottagare inte ge upphov till någon skuggning alls. Beräkningen "Värsta fall" (teoretisk maximal skuggtid) utgår ifrån att solen från uppgång till nedgång lyser från molnfri himmel och att rotorn hela dagen är vinkelrät mot solen. Ingemar Andersson / :03/ SHADOW - Kalender, grafisk Beräkning: Åby + Ljunga Kumulativ 2011 L1: L1 L2: L2 L3: L3 17

22 WindPRO version Jan 2011 Projekt: ÅBY_LJUNGA 2011 Enligt Boverkets handbok, Planering och Prövning av vindkraftsanläggningar, rekommenderas att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Den faktiska skuggeffekten går inte att beräkna, eftersom den framtida väderleken inte går att förutsäga med den exakthet som krävs. Däremot kan man beräkna den sannolika skuggeffekten med hjälp av statistik på soltimmar och vindstatistik :03 / 9 Beräkningen har utförts för en yta på 5x5 m 2 meter upp från marken, detta ska motsvara en uteplats som ligger i riktning mot vindkraftverket. Beräkningen tar hänsyn till topografi, dock ej vegetation. Det innebär att vindkraftverken i verkligheten kan vara skymda av skog och mot vissa mottagare inte ge upphov till någon skuggning alls. Beräkningen "Värsta fall" (teoretisk maximal skuggtid) utgår ifrån att solen från uppgång till nedgång lyser från molnfri himmel och att rotorn hela dagen är vinkelrät mot solen. Ingemar Andersson / :03/ SHADOW - Kalender, grafisk Beräkning: Åby + Ljunga Kumulativ 2011 L6: L6 L2: L2 L7: L7 L1: L1 L4: L4 L3: L3 18

23 WindPRO version Jan 2011 Projekt: ÅBY_LJUNGA 2011 Enligt Boverkets handbok, Planering och Prövning av vindkraftsanläggningar, rekommenderas att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Den faktiska skuggeffekten går inte att beräkna, eftersom den framtida väderleken inte går att förutsäga med den exakthet som krävs. Däremot kan man beräkna den sannolika skuggeffekten med hjälp av statistik på soltimmar och vindstatistik :03 / 10 Beräkningen har utförts för en yta på 5x5 m 2 meter upp från marken, detta ska motsvara en uteplats som ligger i riktning mot vindkraftverket. Beräkningen tar hänsyn till topografi, dock ej vegetation. Det innebär att vindkraftverken i verkligheten kan vara skymda av skog och mot vissa mottagare inte ge upphov till någon skuggning alls. Beräkningen "Värsta fall" (teoretisk maximal skuggtid) utgår ifrån att solen från uppgång till nedgång lyser från molnfri himmel och att rotorn hela dagen är vinkelrät mot solen. Ingemar Andersson / :03/ SHADOW - Kalender, grafisk Beräkning: Åby + Ljunga Kumulativ

24 WindPRO version Jan 2011 Projekt: ÅBY_LJUNGA 2011 Enligt Boverkets handbok, Planering och Prövning av vindkraftsanläggningar, rekommenderas att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Den faktiska skuggeffekten går inte att beräkna, eftersom den framtida väderleken inte går att förutsäga med den exakthet som krävs. Däremot kan man beräkna den sannolika skuggeffekten med hjälp av statistik på soltimmar och vindstatistik :03 / 11 Beräkningen har utförts för en yta på 5x5 m 2 meter upp från marken, detta ska motsvara en uteplats som ligger i riktning mot vindkraftverket. Beräkningen tar hänsyn till topografi, dock ej vegetation. Det innebär att vindkraftverken i verkligheten kan vara skymda av skog och mot vissa mottagare inte ge upphov till någon skuggning alls. Beräkningen "Värsta fall" (teoretisk maximal skuggtid) utgår ifrån att solen från uppgång till nedgång lyser från molnfri himmel och att rotorn hela dagen är vinkelrät mot solen. Ingemar Andersson / :03/ SHADOW - Karta Beräkning: Åby + Ljunga Kumulativ 2011 Nytt vindkraftverk km Karta:, Utskriftskala 1:75 000, Kartacentrum Rikets Net (SE) Öst: Nord: Skuggmottagare Isolinjer visar skugga i Timmar per år, verkligt fall

WindPRO version 2.7.490 sep 2011 Utskrift/Sida 2012-03-21 15:41 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: 2012-03-21

WindPRO version 2.7.490 sep 2011 Utskrift/Sida 2012-03-21 15:41 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: 2012-03-21 SHADOW - Karta 2012-03-21 15:41 / 1 0 250 500 750 1000m Karta:, Utskriftskala 1:25 000, Kartacentrum Rikets Net (SE) Öst: 1 247 215 Nord: 6 510 152 Nytt vindkraftverk Befintliga Skuggmottagare Isolinjer

Läs mer

Vindkraftsprojekt Norrberget i Sala kommun, Västmanlands län

Vindkraftsprojekt Norrberget i Sala kommun, Västmanlands län VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsprojekt i Sala kommun, Västmanlands län Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 1.10 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken

Läs mer

Vindkraftsprojekt Målarberget i Avestas & Norbergs kommuner

Vindkraftsprojekt Målarberget i Avestas & Norbergs kommuner VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsprojekt i Avestas & Norbergs kommuner Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 1.10 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken

Läs mer

Skuggspridning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning. Bilaga B8

Skuggspridning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning. Bilaga B8 Uppdragsnr: 1122794 1 (4) Bilaga B8 PM Skuggspridning från vindkraftverk 1 Teorin bakom skuggning Då ett vindkraftverk är i drift orsakar dess rotor vid solig väderlek en rörlig skugga. Skuggorna kastas

Läs mer

WindPRO version 2.9.250 Jul 2013 Utskrift/Sida 2015-01-08 15:08 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: Skugga G114-2000 nav 125 meter

WindPRO version 2.9.250 Jul 2013 Utskrift/Sida 2015-01-08 15:08 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: Skugga G114-2000 nav 125 meter SHADOW - Karta 2015-01-08 15:08 / 1 Timmar per år, verkligt fall 0-8 Timmar 8-16 Timmar 16-100 Timmar 0 250 500 750 1000m Karta: Fastighetskarta, Utskriftskala 1:15 000, Kartcentrum SWE99TM Öst: 426 360

Läs mer

Bilaga 11 MKB Skuggberäkning

Bilaga 11 MKB Skuggberäkning Bilaga 11 MKB Skuggberäkning Vindpark 2011-09-02 SHADOW - Huvudresultat Beräkning: Skuggberäkning -6 vkv, slutlig layout Beräkna endast när mer än 20 % av solen skyms av rotorbladet Titta i VKV tabell

Läs mer

Vindkraftsprojekt Hultema i Motala

Vindkraftsprojekt Hultema i Motala Vindkraftsprojekt Hultema i Motala Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 8 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken Version 4 februari 2013 1 / 8 Innehållsförteckning

Läs mer

Vindpark Hultema i Motala AB

Vindpark Hultema i Motala AB Vindpark Hultema i Motala AB Beskrivning av utförda skuggberäkningar Andrahands yrkande 2015 REVIDERAD Bilaga 8 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken Version

Läs mer

PM Skuggeffekter från vindkraftverk. WSP Environmental 2013-11-25

PM Skuggeffekter från vindkraftverk. WSP Environmental 2013-11-25 PM Skuggeffekter från vindkraftverk WSP Environmental 2013-11-25 Medverkande WSP Environmental Ansvarig: Utredare och text: Figurer & illustrationer: Göteborg & Malmö Christian Peterson, 010-722 72 43,

Läs mer

Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar

Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar RT9 Sweref 99TM Totalhöjd Layout Layout Nr X Y X Y Z [möh] [möh] A1 A2 S1 1337382

Läs mer

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 10 PM Skuggor

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 10 PM Skuggor Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 10 PM Skuggor MEDVERKANDE Sweco Energuide AB Stockholm Uppdragsledare: Magnus Bergman Utredare och text: Gabriella Nilsson GIS: Gabriella Nilsson Granskare: Johnny Carlberg,

Läs mer

WindPRO version aug 2008 Printed/Page :22 / 1. SHADOW - Huvudresultat. Öringe uppdaterad

WindPRO version aug 2008 Printed/Page :22 / 1. SHADOW - Huvudresultat. Öringe uppdaterad SHADOW - Huvudresultat Calculation: Skuggberäkning Öringe 3XSWT93 Antaganden för skuggberäkning Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look

Läs mer

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV.

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV. ! " "! # $! % % # & # ' ( ) * * +, -,. / 0 1 / 2 3, 4-5 0 +, 3 6 + 7 5., 4 0 2 + * 7 8 4 7 3 1 / + * * 5 * 9 ) 2 : 8 ; 5 ;, +, < - * = 3 5 4, 8 8 > 1 / ) 5 1 5 ;, / + 5? 8 + / = 0 + / 4 0 + 5 5 7 0 1 7

Läs mer

Bygglovsansökan. Södra Vibäck. Januari Koordinater för vindkraftverket är. RT90: Y(nord): X(öst):

Bygglovsansökan. Södra Vibäck. Januari Koordinater för vindkraftverket är. RT90: Y(nord): X(öst): Bygglovsansökan Södra Vibäck Januari 2013 Koordinater för vindkraftverket är RT90: Y(nord): 6 398 442 X(öst): 1 435 186 Bygglovsansökan för ett vindkraftverk på fastigheten Södra Vibäck 1:6 i kommun I

Läs mer

Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme

Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme Kristinehamns kommun Läsanvisning Samrådsunderlaget består av beskrivning av sökanden,

Läs mer

Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud

Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud Bilaga 2.8 Uppdragsnr: 10147227 1 (5) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

Nyhetsbrev 9. Vitberget

Nyhetsbrev 9. Vitberget Välkomna att ta del av Vindkrafts nionde nyhetsbrev för planerad vindkraftanläggning. Via nyhetsbrev informerar Vindkraft närboende och övriga om projekt. Länsstyrelsen har nu påbörjat handläggningen av

Läs mer

WindPRO version 2.7.448 feb 2010. SHADOW - Main Result. Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3. Assumptions for shadow calculations. Shadow receptor-input

WindPRO version 2.7.448 feb 2010. SHADOW - Main Result. Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3. Assumptions for shadow calculations. Shadow receptor-input SHADOW - Main Result Calculation: inkl Halmstad SWT 2.3 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look

Läs mer

WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Projekt:

WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Projekt: WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Vindkraft AB och i enlighet med Vindkraft AB;s instruktioner. KABEKO KRAFT

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage Gunbjörbyn Fotomontage Vindpark Gunbjörbyn Fotomontage har gjorts från följande punkter 1 Tingvallamossen 2 Böle 3 Gunbjörbyn 4 Kvarnekas 5 Bäckefors 6 Knä sjö Fotomontaget baserar

Läs mer

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Fotomontage Version 1.0 Datum 2014-06-20 Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Vindpark Vitberget Format: A3 Fotomontage är framställda av Kabeko Kraft på uppdrag av Vitberget Vindkraft Upphovsrätt

Läs mer

TAKANEBACKEN VINDKRAFTSPARK. Skuggeffektutredning. Version Datum Författare Godkänd Sammanfattning

TAKANEBACKEN VINDKRAFTSPARK. Skuggeffektutredning. Version Datum Författare Godkänd Sammanfattning Page 1 of 9 Takanebacken_skuggeffektutr edning_ck161007-3cg Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TAKANEBACKEN VINDKRAFTSPARK Skuggeffektutredning Version Datum Författare Godkänd Sammanfattning

Läs mer

Bilaga12. Fotomontage från Västermo

Bilaga12. Fotomontage från Västermo Bilaga12. Fotomontage från Västermo FOTOMONTAGE Västermo Fotomontage Västermo, november 2016 Inledning Syftet med detta fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken i Vindpark Duvhällen

Läs mer

2010-12-03. Åtgärder för att minska skuggeffekten. Hur beräknas skuggeffekten? Luftfartsverksamheter på låga höjder (< 150 meter) Hinderbelysning

2010-12-03. Åtgärder för att minska skuggeffekten. Hur beräknas skuggeffekten? Luftfartsverksamheter på låga höjder (< 150 meter) Hinderbelysning Skuggor och hinderbelysning Skuggor och hinderbelysning 3 dec 2010 tryggve.sigurdson@afconsult.com martin.almgren@afconsult.com Skuggor ÅFs expert Tryggve Sigurdson ÅF, Tavelsjö Tavelsjö Hur uppstår skuggor

Läs mer

PM KAN ANVÄNDAS MELLAN FÖRETAG INOM RES-KONCERNEN ELLER MED EXTERNA KORRESPONDENTER NÄR DE HAR UTFÄRDATS

PM KAN ANVÄNDAS MELLAN FÖRETAG INOM RES-KONCERNEN ELLER MED EXTERNA KORRESPONDENTER NÄR DE HAR UTFÄRDATS PM Till: Alan Derrick Patrik Sjöö Vid: Vid: Glasgow Göteborg Från: Sarah Mayles Vid: Kings Langley (Beaufort Court) Datum: 19 juni 2015 Ref: 01881-002551 Ämne: Uppdateringar av skuggberäkningen för Ängersjökölen

Läs mer

Hittsjön. Vindkraftspark. Samrådsunderlag

Hittsjön. Vindkraftspark. Samrådsunderlag Hittsjön Vindkraftspark Samrådsunderlag Maj 2009 Lantmäteriverket,Gävle 2009. Medgivande MEDGIV-2009-20074. Karta: Terrängkartan Lantmäteriverket,Gävle 2009. Medgivande MEDGIV- 2009-20077. Karta:

Läs mer

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Projekt:

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Projekt: WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Utskrift/Sida 2012-08-21 10:29 / 1 Användarlicens: Beräknat: 2012-08-21 10:26/2.7.490 VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Foto_Gullabo VKV placering VKV typ Giltig Tillverkare

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage FOTOMONTAGE TILL MKB Vindpark Liane STEFAN LARSSON Fotomontage till MKB, augusti 2013 Inledning Syftet med dessa fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken

Läs mer

BILAGA 5 LIITE 5. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 5 LIITE 5. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 5 LIITE 5 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SVEVIND OY AB Sandbacka vindkraftpark, Vörå & Nykarleby FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

WindPRO version 2.6.1.252 jan 2009 Project:

WindPRO version 2.6.1.252 jan 2009 Project: 11:35 / 1 DECIBEL - Huvudresultat SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade

Läs mer

Bilaga 4.4.3 reviderad

Bilaga 4.4.3 reviderad Utskrift/Sida 2011-09-22 20:50 / 1 Användarlicens: Beräknat: 2011-09-22 20:45/2.7.473 VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Fotomontage 2011-09-22 tt vindkraftverk A Djurgårdsplatån, bild 1 B Djurgårdsplatån,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Lund 2013-07-30 Ängelholms kommun Kommunstyrelsen 262 80 ÄNGELHOLM \r -.-L/ - - --- -,.;, 2113.. 11 l i0(3}3~j-- _j Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Billyvind önskar uppföra 1-4 vindkraftverk

Läs mer

Bilaga 5 Fotomontage 1

Bilaga 5 Fotomontage 1 Bilaga 5 Fotomontage 1 WindPRO version 2.6.1.252 n 2009 Description: Printed/Page 2010.04.29 10:31 / 1 Licensed user: Prevind AB garanterar inte och ger inga garantier för levererat material som orsakats

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1 Bilaga 2 Bullerutredning RAPPORT Bullerutredning Etapp 1 2010-07-06 Upprättad av: Johanna Thorén Granskad av: Bengt Simonsson Uppdragsnr: 10137843 Vindkraftpark Markbygden Daterad: 2010-07-06 Bullerutredning

Läs mer

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4 Bilaga C Ljudutbredning För att beskriva hur ljudet bedöms spridas runt den planerade vindparken har ljudutbredningen beräknats med den svenska beräkningsmodellen från 00 och med modellen Nord000, som

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2..4 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010. VISUAL - Karta

WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010. VISUAL - Karta rojekt: Stormon WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010 Utskrift/Sida 2010-11-2310:47 I 13 Användarlicens: KABEKO KRAFT AB SE-752 25 Uppsala +46 (0)70 234 08 63 Erik Kolbäck, erik.kolback@kabeko.com Beräknat:

Läs mer

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad.

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Karta och koordinater. 2 Introduktion. 3 Redovisning av förkastade och accepterat alternativ till projekteringsplats. 3 Ansökan om tillstånd. 3 Samrådets

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud

Beräkning av lågfrekvent ljud Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent ljud Projekt: Kommun: Sköllunga Stenungsund Datum: 14-7-18 Beräkning av lågfrekvent ljud Sammanfattning: Beräkningar avseende lågfrekvent ljud i ljudkänsliga

Läs mer

Fotomontage i panoramaformat för vindkraftsanläggning Storhöjden

Fotomontage i panoramaformat för vindkraftsanläggning Storhöjden BILAGA K 3 FOTOMONTGE Komplettering dnr: Version Datum Fotomontage i panoramaformat för vindkraftsanläggning Storhöjden 551-8715-13 1.0 2014-07-25 VINDPARK STORHÖJDEN FORMAT: A3 Fotomontage är framställda

Läs mer

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Uppdragsnr: 10162353 1 (4) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån,

Läs mer

Revidering av miljöanmälan 2012-05-29 Vindkraftspark Norra Gullabo Torsås

Revidering av miljöanmälan 2012-05-29 Vindkraftspark Norra Gullabo Torsås Revidering av miljöanmälan 2012-05-29 Vindkraftspark Norra Gullabo Torsås Ändrade punkter: Ljud och skuggkartor Ljud och skuggberäkningar Anmälande: 41107 Göteborg Kontaktperson: Anton Svensson 031-788

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: BILAGA 0 Utskrift/Sida 0-0-0 : / Användarlicens: Beräknat: 0-0-0 :0/.7. VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Fotomontage - tt vindkraftverk Skala :00 000 Kamera A Skärvstabodarna B Rödstabodarna - h C Rödstabodarna

Läs mer

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark Miljöanmälan enl. MB Hylletofta Vindkraftspark Juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Ärende... 4 Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 6 Vindresurser...

Läs mer

PM SOL- OCH SKUGGSTUDIE MUNKMORA

PM SOL- OCH SKUGGSTUDIE MUNKMORA Bakgrund Tre byggnader planeras i Munkmora, Värmdö kommun. Detaljplanearbetet av Ösby 1:46, 4:2 m.fl har inkluderat framtagande av miljökonsekvensbeskrivning där bland annat solstudier har utgjort underlag

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN

VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN SAMMANFATTNING AV RAPPORTEN: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH BEDÖMNINGSMETODER Tore Wizelius Gunilla Britse Angelica Widing Vindkraftens Miljöpåverkan UTVÄRDERING AV REGELVERK OCH

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda Bilaga E Miljötillståndsansökan Detaljstudie Huvudlayout och alternativa layouter i förhållande till detaljplanelagda områden Vindpark Östra Frölunda Detaljstudie huvudlayout och alternativa layouter i

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv Kompletteringshandling Föreläggande: 2012-05-04 Datum: 2012-07-18 Länsstyrelsen Östergötland Miljöprövningsdelegationen Östgötagatan 3 581 86 Linköping Komplettering av Tranås Energi Elförsäljning AB:s

Läs mer

Bordsjö Vindbrukspark

Bordsjö Vindbrukspark Bordsjö Vindbrukspark Samrådsunderlag Bilaga 4 - Beräkningsmetoder och förklaringar Fotomontage Vindkraftverkens upplevda storlek påverkas inte bara av avståndet och kamerans brännvidd, utan även av hur

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7 Uppdragsnr: 10122794 1 (5) Bilaga B7 PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

Lönnstorp Vindbrukspark Bilagor till Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Svalövs kommun. Bilaga Juli 2012

Lönnstorp Vindbrukspark Bilagor till Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Svalövs kommun. Bilaga Juli 2012 Lönnstorp Vindbrukspark Bilagor till Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Svalövs kommun Bilaga 1-4 6 Juli 2012 Bilaga 1a - Kartunderlag: Naturvärden m.m. ± Teckenförklaring Lönnstorp

Läs mer

VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Knäsjöberget - N131-22 VKV

VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Knäsjöberget - N131-22 VKV Beskrivning: Användarlicens: Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Vindkraft AB och i enlighet med Vindkraft AB;s instruktioner. KABEKO KRAFT intygar att beräkningarna

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Bilden är ett fotomontage. Motala kommun Kommunledningskontoret Stadsbyggnad Handläggare: Alisa Basic,

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH

Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Solpotentialstudier varför? ELISABETH KJELLSSON, BYGGNADSFYSIK, LTH Elisabeth Kjellsson, Byggnadsfysik, LTH Innehåll Mål solkarta vad är det? Solinstrålning ytor på byggnader Solceller aktuellt läge (solfångare)

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Glidflygarna.se. Att tänka på: Venturi vid Väst. Rotigt vid Syd. OBS! Ingen bilkörning på åkrarna!!

Glidflygarna.se. Att tänka på: Venturi vid Väst. Rotigt vid Syd. OBS! Ingen bilkörning på åkrarna!! flygställen Contributed by Jonas Lundgren Tuesday, 27 February 2007 Last Updated Tuesday, 26 November 2013 {snippet karta} Lill-Kanis (Älvsbyn) Fallhöjd: 110 meter Vindriktning: SV Flygningen: Stupstart,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Bilaga 2: Förklaringar och beräkningar. Miljökonsekvensbeskrivning för Nävlinge vindbrukspark i Hässleholms kommun 11 September 2013

Bilaga 2: Förklaringar och beräkningar. Miljökonsekvensbeskrivning för Nävlinge vindbrukspark i Hässleholms kommun 11 September 2013 Bilaga 2: Förklaringar och beräkningar Miljökonsekvensbeskrivning för Nävlinge vindbrukspark i Hässleholms kommun 11 September 2013 Bilaga 2 - Beräkningar och förklaringar Fotomontage Fotomontagen har

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

Vindkraftspark Gärdesfloberget

Vindkraftspark Gärdesfloberget Vi projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft 2016-10-03 Vindkraftspark Gärdesfloberget Samrådsunderlag inför samråd enligt Miljöbalken med allmänhet och särskilt berörda Administrativa uppgifter

Läs mer