1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv"

Transkript

1 Kompletteringshandling Föreläggande: Datum: Länsstyrelsen Östergötland Miljöprövningsdelegationen Östgötagatan Linköping Komplettering av Tranås Energi Elförsäljning AB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande och drift av gruppstation för vindkraft på fastigheterna Hedingsmåla S:2 m.fl. i Ydre kommun. Bakgrund Den 30 november 2011 inkom Tranås Energi Elförsäljning AB till Länsstyrelsen Östergötlands län med en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av gruppstation för vindkraft i Ydre kommun, Östergötlands län (handlingsnummer: ). Genom föreläggande daterat den 4 maj 2012 begär miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen Östergötlands län Tranås Energi Elförsäljning AB att senast den 1 augusti 2012 komplettera ansökan avseende nedanstående: 1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv 2. Komplettera ansökan med en beskrivning av vilka åtgärder som kan göras för att reducera ljudpåverkan ytterligare samt hur stor reduktion dessa åtgärder kan åstadkomma, om det visar sig vara svårt att innehålla 40 db(a) vid samtliga närbelägna bostäder. Genom denna skrivelse inkommer Tranås Energi Elförsäljning AB med komplettering av ansökan avseende ovanstående två punkter. Varje punkt redovisas löpande med ovanstående rubriknummer. Ort: Datum: Underskrift Niklas Johansson, VD, Tranås Energi Elförsäljning AB 1 (8)

2 1. Komplettering av fågelinventeringen med avseende på nattskärra samt en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv 1.1 Inledning Efter föreläggande av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen Östergötlands län har Tranås Energi Elförsäljning AB låtit utföra en komplettering av de fågelinventeringar som tidigare utförts inom etableringsområdet. Kompletteringen som syftar till att belysa anläggningens eventuella påverkan på nattskärra och berguv har utförts av naturinventeringsbolaget Ecocom. Utredning avseende nattskärra har genomförts i form av fältbesök. Bedömningen av områdets förutsättningar att hysa berguv har i samråd med länsstyrelsen Östergötlands län genomförts som en utökad förstudie. Genom att en sammanställning och analys av redan känd kunskap om berguv i området samt kontakter med intresseorganisationer kompletterats med den områdeskunskap som erhållits vid fältbesöken har områdets lämplighet att hysa berguv bedömts. 1.2 Resultat av fältinventering avseende nattskärra En inventering av förekomsten av spelande nattskärror inom projektområdet genomfördes av Ecocom under natten mellan juni samt natten mellan 3-4 juli Vid båda inventeringstillfällena rådde goda förhållanden med stjärnklar himmel eller lätt molnighet och mycket svag vind. Vid inventeringen har det totala projektområdet lyssnats av inom en kilometer, varav större delen av projektområdet har lyssnats av på mindre än 700 meters avstånd. Nattskärra har inte påträffats vare sig inom eller i anslutning till projektområdet vid något av de två inventeringstillfällena. Med anledning av att projektområdet domineras av hyggen och granplanteringar och att lämpliga passande bestånd av tall endast förekommer sparsamt bedöms området inte vara uppenbart passande för arten. Sammantaget gör Ecocom bedömningen att det får ses som sannolikt att arten inte förekommer inom tilltänkt projektområde. Rapport från inventeringen av nattskärra återfinns i sin helhet i bilaga (8)

3 1.3 Analys av områdets potential som häckningsområde för berguv Utredning av förekomst och potential för Berguv har genomförts av Ecocom. Studien grundar sig på samtliga registrerade fågelobservationer inom 5 km från projektområdet från ArtDataBanken per Vidare information och kompletterande data därefter har inhämtats från Projekt Berguv Småland genom Börje Gustavsson. Endast en rapport om Berguv, ropande hane, framkom i sökningen i ArtDataBanken, 1 april 2006, drygt 2 km nordost om projektområdet. Finns enligt Projekt Berguv inga aktuella rapporter om ropande hanar inom 5 km från projektområdet. Närmaste kända berguvshäckning fanns 2011 ca 3 km väster om Tranås tätort. Troligen ingen häckning där Projekt Berguv ser inte det aktuella projektområdet som särskilt lämpligt för berguvens födosök. Sammantaget gör Ecocom bedömningen att projektområdet och dess närhet inte innehåller miljöer som är särskilt lämpliga för häckande berguv. Det finns inte heller något som tyder på att det finns berguvsrevir i projektområdet eller dess närhet. Studien om potentialen för häckande berguv återfinns i sin helhet i bilaga (8)

4 2. Beskrivning av möjliga åtgärder för reducering av ljudpåverkan vid näraliggande bostäder inkluderat en redogörelse av hur stor reduktion av ljudet som bedöms vara möjlig att åstadkomma 2.1 Inledning Som framgår av till ansökan bilagd miljökonsekvensbeskrivning (MKB) daterad (kapitel jämfört med kapitel 7.8.4) kan val av verkleverantör inte ske innan dess att bolaget meddelats tillstånd för verksamheten. I syfte att visa på de generella förutsättningarna för en etablering av vindkraftverk i området med avseende på ljudpåverkan vid näraliggande bostäder har Tranås Energi Elförsäljning AB i MKB:n redovisat ljudberäkningar för två tillverkare; Siemens och Vestas. För huvudalternativet har beräkningar av ljud redovisats för vindkraftverk av typen Vestas V90, 2MW effekt samt Siemens SWT 101, 2,3 MW effekt. För den alternativa utformningen av vindkraftparken har beräkning redovisats för vindkraftverk av modell Vestas V112, 3 MW effekt. MKB:n innehåller även en beskrivning av möjligheterna att optimera vindkraftverken för ljud (kapitel 7.8.4). 2.2 Ljudreduceringsmöjlighet (kompletterande beräkning) I syfte att visa hur stor reduktion av ljudet som är möjligt att uppnå genom ljudoptimering av ovanstående verkmodeller har bolaget utfört kompletterande beräkningar. I beräkningarna har samtliga vindkraftverk optimerats för ljud så att varje vindkraftverk driftas med lägsta möjliga, av leverantören angivna, källjud. Beräkningsresultat återfinns i bilaga En sammanställning följer av tabell nedan. Tabell: Huvudalternativet: Ljudreducering vid de bostäder som enligt beräkningar redovisade i MKB får en beräknad ljudpåverkan överskridande 39 db(a) utomhus för det fall att samtliga vindkraftverk driftas med minsta av leverantören angivna källjud (*). Nr Fastighet Vestas V90 (ljudpåverkan redovisad i MKB) Vestas V90 (*) Siemens SWT 101(ljudpåverkan redovisad i MKB) A Folkesmålen 1:7 39,8 38,2 39,3 38,1 B Folkesmålen 1:7 39,8 38,1 39,2 38,0 D Härsmålen 1:2 39,1 36,8-36,7 E Härsmålen 1:3 39,0 36,7-36,6 Siemens SWT 101 (*) 4 (8)

5 F Härsmålen 1:5 39,7 37,3 39,1 37,2 W Hultna 1:2 39,6 37,5 39,6 37,5 Y Hultna 1:2 39,5 37,4 39,5 37,4 Z Hultna 1:2 39,2 37,1 39,1 37,0 AC Hemstad 1:3 39,4 37,3 39,3 37,2 AD Hemstad 1:3 39,4 37,2 39,3 37,2 AP Torpa-Rås 1:2 39,6 37,4-37,3 AQ Torpa- Rås 1:3 39,8 37,7-37,7 BA Hedingsmåla 1:2 39,8 39,0 40,0 38,9 Vindkraftverk av modell Siemens SWT 101, 2,3 MW, har sedan MKB inlämnades utrustats med en ny vingprofil. Den nya vingprofilen innebär att vindkraftverket idag uppvisar en lägre ljudprofil än vad som redovisats inom ramen för tillståndsansökan och tillhörande MKB. I driftläge 5, vilket tillämpats för samtliga vindkraftverk i den kompletterande beräkningen av ljudpåverkan, uppgår källjudsnivån därför till 101 db(a). Ljudet från vindkraftverk uppkommer huvudsakligen från vingens spetshastighet. Det är alltid möjligt att begränsa spetshastigheten på ett vindkraftverk och på så sätt få lägre ljudpåverkan (och produktion) om neddriftning över vad som är som standard skulle krävas. Tabell: Alternativ utformning: Ljudreducering vid de bostäder som enligt beräkningar redovisade i MKB får en beräknad ljudpåverkan överskridande 39 db(a) utomhus för det fall att samtliga vindkraftverk driftas med minsta av leverantören angivna källjud (*). Nr Fastighet Vestas V112 (ljudpåverkan redovisad i MKB) AP Torpa-Rås 1:2 39,7 38,6 AQ Torpa-Rås 1:3 39,0 38,0 AY Hedingsmåla S:1 39,6 39,0 AZ Hedingsmåla S:2 39,3 38,9 BA Hedingsmåla 1:2 39,8 39,3 Vestas V112 (*) Det ska dock noteras att de kompletterande beräkningarna endast syftar till att visa på den marginal som finns för ljudreducering av parken med ovanstående verkmodeller. Bolaget bedömer det således inte vara nödvändigt att drifta ned vindkraftverken i den utsträckning som redovisas i beräkningarna för att klara begränsningsvärdet på 40 db(a) ekvivalent ljudnivå vid näraliggande bostadsbebyggelse. 2.3 Åtgärder vid val av verksmodell Med anledning av att verkleverantör inte är beslutat i dagsläget har bolaget i tillståndsansökan (kapitel 15, punkt 5) presenterat ett förslag till villkor för anläggningen 5 (8)

6 innebärande att bolaget, innan anläggandet av fundament påbörjas, ska inkomma till tillsynsmyndigheten med beräkningar för de fabrikat av vindkraftverk som avses att uppföras på platsen. Föreslaget villkor syftar till att visa att det angivna begränsningsvärdet, 40 db(a) ekvivalent ljudnivå vid näraliggande bostadsbebyggelse kan efterlevas för vald verktyp. 6 (8)

7 2.4 Uppföljning genom egenkontroll Ett program för egenkontroll kommer att upprättas för verksamheten innan anläggningsarbeten påbörjas. Kontrollprogrammet kommer att innefatta rutiner för att fortlöpande kontrollera att anläggningen bedrivs i enlighet med gällande tillstånd, vilket inkluderar kontroll av att villkor för ljudpåverkan efterlevs. Egenkontrollprogrammet kommer också att inkludera en redovisning av åtgärder för det fall att misstanke om störning uppstår. I av bolaget presenterat förslag till villkor (tillståndsansökan kapitel 15, punkt 5) föreslås att en första kontroll av ljudpåverkan ska genomföras inom ett år från det datum anläggningen tagits i drift och därefter vid varje tillfälle förändringar av verksamheten skett som kan medföra att bullernivåerna ökar. Kontrollprogrammet föreslås vidare lämnas till tillsynsmyndigheten innan vindkraftverken tas i drift (tillståndsansökan, kapitel 15, punkt 7.) Förslag till åtgärder vid misstanke om ljudstörning För det att närboende under driften av anläggningen upplever störningar från vindkraftverken på grund av ljud ska bolaget skyndsamt låta utföra översyn av vindkraftverkets funktion samt åtgärda eventuella orsaker till uppkommen ljudpåverkan. Rapport om händelsen ska fogas till bolagets egenkontroll eller på annat sätt hållas tillgängligt för granskning vid tillsyn. Kvarstår, efter översyn, misstanke om att ljud från verksamheten kan överskrida begränsningsvärdet vid någon tidpunkt ska översynen kompletteras med en emissions- eller immissionsmätning. Vilken av dessa mätmetoder som aktualiseras beror av syftet med mätningen i det aktuella fallet. Mätning ska utföras av oberoende företag och följa branschpraxis. Rapport om metoder till grund för mätningens utförande, kalibrering av instrument m.m. ska fogas till bolagets egenkontroll eller på annat sätt hållas tillgängligt för granskning vid tillsyn. Om bolaget efter en immissionsmätning konstaterat ljudnivåer överstigande 40 db(a) vid någon bostad kommer bolaget att, om så inte redan gjorts, genomföra emissionsmätning samt omedelbart inleda en begränsningsstrategi. Genom att programmera vindkraftverket/vindkraftverken på ett sådant sätt att effektkurvan ändras (och därmed källjudet) vid vissa vindriktningar syftar begränsningsstrategin till att minska ljudnivån vid den/de punkter där 40 db(a) överskrids. 7 (8)

8 Figur: Schematisk översikt rörande åtgärder vid olägenhet orsakad av ljud. 8 (8)

9 Bilaga 1.1 Inventering av nattskärra vid norra Ydre Uppdrag Ecocom AB har av Vindstrategi, Energi och Miljöstrategi AB fått uppdraget att inventera spelande nattskärra inom ett projektområde bestående av två delområden vid norra Ydre i Östergötlands län. Fältinventering utfördes natten mellan den 29 och 30 juni samt natten mellan 3 och 4 juni 2012 av Fredrik Litsgård. Metodik Projektområdet inventerades efter spelande nattskärror genom att inventeraren rörde sig längs skogsbilvägar inom projektområdet. Vid vändplatserna spelades läte från arten upp för att aktivera eventuella tysta, revirhållande hanar. Spelande nattskärror kan vid lugn väderlek höras upp till 1 km. Från skogsbilvägarna har större delen av projektområdet kunnat lyssnas av på mindre än 700 meters avstånd. Det totala projektområdet har avlyssnats inom en kilometer. Inventeringen har utförts under goda förhållanden med stjärnklar eller lätt molnig himmel och mycket svag vind. Resultat Nattskärra påträffades ej inom eller i anslutning till projektområdet under inventeringen. Tabell 1. Redovisning av inventeringspunkter samt inventeringstillfällen. Obspunkt Datum Tid Nattskärra X(RT90) Y(RT90) A :20 Nej B :26 Nej C :40 Nej D :53 Nej E :10 Nej F :17 Nej G :29 Nej H :37 Nej I :42 Nej J :50 Nej K :06 Nej L :20 Nej A :08 Nej D :30 Nej M :13 Nej E :30 Nej I :08 Nej J :35 Nej ECOCOM AB Storgatan Kalmar

10 Bilaga 1.1 Övriga reflektioner gällande området Projektområdet domineras av hyggen och granplanteringar. Området bedömdes inte som uppenbart passande för arten då lämpliga större bestånd av tall endast förekommer sparsamt. Vid punkt K stördes inventeringen av en skällande vakthund vilket kan ha påverkat hörbarheten av eventuella nattskärror i närområdet. Dock har hela den del av projektområdet som avlyssnats från den aktuella punkten kunnat täckas in från de angränsande punkterna J och L. I Bilaga 1 redovisas observationspunkterna i tabell 1 på karta. Punkterna motsvarar var inventerarens bil parkerats. Samtliga vägar där det förekommer punkter har dock inventerats genom att inventeraren vandrat längs vägen till vägens slut alternativt fram till gränsen för projektområdet. Slutsats Spelande nattskärra har inte påträffats under inventeringen och det får ses som sannolikt att arten inte förekommer inom projektområdet. Inventering av spelande nattskärra, norra Ydre 2012 Sida 2 av 3

11 Bilaga 1.1 Bilaga 1 Karta över projektområden samt lyssningspunkter. Punkterna representerar den plats där bilen parkerats, inventeraren har sedan vandrat längs vägen fram till vägens slut eller projektområdets slut. Inventering av spelande nattskärra, norra Ydre 2012 Sida 3 av 3

12 Bilaga Potential för häckande berguv vid projektområdet i norra Ydre Uppdrag Ecocom AB har av Vindstrategi, Energi och Miljöstrategi AB fått uppdraget att genomföra en förstudie om förekomst och potential för berguvsrevir inom och i anslutning till projektområdet i norra Ydre i Östergötlands län. Undersökningen är utförd av Fredrik Litsgård. Metodik Studien har undersökt förekomst av berguv inom 5 km från projektområdet. Studien grundar sig på utdrag av samtliga i närområdet registrerade fågelobservationer från ArtDatabanken, uttaget gjordes Förutom data från ArtDatabanken har även Projekt Berguv Småland (Börje Gustavsson) kontaktats för vidare information och för data som registrerats efter Resultat Rapporterade berguvar Endast en rapport om berguv förkommer inom 5 km från projektområdet. Den gäller en ropande hane den 1 april 2006 i Ramfall, drygt 2 km nordost om projektområdet. Projekt Berguv Småland Efter kontakt med Projekt Berguv Småland kan följande redovisas: Inte några aktuella rapporter om ropande hanar inom 5 km från projektområdet. Närmaste kända berguvshäckning fanns 2011 ca 3 km väster Tranås tätort. Troligen ingen häckning på platsen Intressanta biotoper i närområdet är relativt väl bevakade, det vill säga områden kring sjöarna Östra och Västra Lägern, branterna kring sjön Sommen samt öarna i sjön Sommen. Trakten för projektområdet är skogrik och svårinventerad med avseende på berguv. Projekt Berguv ser dock inte det aktuella området som ett speciellt lämpligt område för berguvens födosök. Tidigare observationer av berguv i regionen har antingen haft anknytning till sjön Sommen eller till Askeryd med omgivningar, där gruppen tidigare hade en avelsstation för berguv. Projekt Berguv Småland ser inget skäl till att speciell hänsyn behöver tas på grund av eventuell förekoms av berguv i anslutning till projektområdet. Miljön i och omkring projektområdet Berguv häckar främst i sydvända branter, dessa bör helst ha en höjd av ca 20 m. Häckningar kan dock även förekomma i sandtag, stenbrott och på plan mark intill stenblock eller rotvältor. Berguvens Jaktrevir består ofta av varierande naturtyper. Projektområdet har besökts i samband med fågelinventeringar under 2010 och Relativt ung barrskog som är påverkad av produktionsinriktat skogsbruk dominerar ECOCOM AB Storgatan Kalmar

13 Bilaga 1.2 projektområdet. Terrängen är kuperad, men högre branter som är lämpliga för häckande berguv saknas inom projektområdet. Några lämpliga branter för häckande berguv har heller inte påträffats i närheten av projektområdet, dock har inte någon systematisk eftersökning genomförts utanför projektområdet. Slutsats Projektområdet och dess närhet bedöms inte innehålla miljöer som är särskilt lämpliga för häckande berguv. Det finns heller inte något som tyder på att det finns berguvsrevir i projektområdet eller i dess närhet. Potential för häckande berguv, norra Ydre 2012 Sida 2 av 2

14 Bilaga 2.1 Projekt: Tranås Energi AB - Ydre - MKB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: Huvudalt_V90_kompletteringsberäkning SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk", 2001 (ISBN ) Råhetsklass: 1,5 Råhetslängd: 0,055 K: 1.0 db/(m/s) OBSERVERA Oktavdata saknas för ett eller flera av vindkraftverken där avståndet överstiger m till beräkningspunkten (Ljudkänsligt område). Beskrivning: Bilaga 1.1 Beräkning av ljudpåverkan för huvudalternativ om 11 vindkraftverk av modell V90, 2 MW, 105 torn där samtliga vindkraftverk driftas i ljudreduceringsmode. WindPRO version Jan 2011 Utskrift/Sida :26 / 1 Användarlicens: Energi & Miljöstrategi AB Box 100 SE Mariannelund Beräknat: :39/ VKV Nytt vindkraftverk Skala 1: Ljudkänsligt område RN VKV typ Ljuddata Öst Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Gjord Namn Vindhastighet Navhöjd LwA,ref Rena Oktavdata nominell av toner RN [m] [kw] [m] [m] [m/s] [m] [db(a)] ,0 VESTAS V !O! nav:... Ja VESTAS V ,0 105,0 EMD Level 2 - calculated - Mode ,0 105,0 101,0 Nej Allmän *) ,8 VESTAS V !O! nav:... Ja VESTAS V ,0 105,0 EMD Level 2 - calculated - Mode ,0 105,0 101,0 Nej Allmän *) ,0 VESTAS V !O! nav:... Ja VESTAS V ,0 105,0 EMD Level 2 - calculated - Mode ,0 105,0 101,0 Nej Allmän *) ,0 VESTAS V !O! nav:... Ja VESTAS V ,0 105,0 EMD Level 2 - calculated - Mode ,0 105,0 101,0 Nej Allmän *) ,0 VESTAS V !O! nav:... Ja VESTAS V ,0 105,0 EMD Level 2 - calculated - Mode ,0 105,0 101,0 Nej Allmän *) ,3 VESTAS V !O! nav:... Ja VESTAS V ,0 105,0 EMD Level 2 - calculated - Mode ,0 105,0 101,0 Nej Allmän *) ,0 VESTAS V !O! nav:... Ja VESTAS V ,0 105,0 EMD Level 2 - calculated - Mode ,0 105,0 101,0 Nej Allmän *) ,1 VESTAS V !O! nav:... Ja VESTAS V ,0 105,0 EMD Level 2 - calculated - Mode ,0 105,0 101,0 Nej Allmän *) ,0 VESTAS V !O! nav:... Ja VESTAS V ,0 105,0 EMD Level 2 - calculated - Mode ,0 105,0 101,0 Nej Allmän *) ,0 VESTAS V !O! nav:... Ja VESTAS V ,0 105,0 EMD Level 2 - calculated - Mode ,0 105,0 101,0 Nej Allmän *) ,0 VESTAS V !O! nav:... Ja VESTAS V ,0 105,0 EMD Level 2 - calculated - Mode ,0 105,0 101,0 Nej Allmän *) *)Observera: Ett eller flera ljuddata för detta VKV är allmänna värden eller inmatade av användaren Beräkning Resultat Ljudnivå Ljudkänsligt område RN Krav Ljudnivå Kraven uppfyllda? No. Namn Öst Nord Z Imissionshöjd Ljud Från VKV Ljud [m] [m] [db(a)] [db(a)] A Folkesmålen 1:7, Folkesmålen norra boningshus ,4 1,5 40,0 38,2 Ja B Folkesmålen 1:7, Folkesmålen södra boningshus ,2 1,5 40,0 38,1 Ja C Härsmålen 1:2, Härsmålen NV boningshus ,1 1,5 40,0 36,3 Ja D Härsmålen 1:2, Härsmålen SÖ boningshus ,7 1,5 40,0 36,8 Ja E Härsmålen 1:3, Härsmålen ,0 1,5 40,0 36,7 Ja F Härsmålen 1:5, Härsmålen ,0 1,5 40,0 37,3 Ja G Södra Rakstorp 2:8, Ersmålen NV boningshus ,5 1,5 40,0 33,1 Ja H Södra Rakstorp 2:8, Ersmålen SÖ boningshus ,0 1,5 40,0 33,6 Ja I Ängstugan 1:1, Ängstugan ,5 1,5 40,0 33,8 Ja J Södra Rakstorp 2:11, Sjöberget ,5 1,5 40,0 32,5 Ja K Högamålen 1:1, Högamålen ,0 1,5 40,0 34,9 Ja L Bjursberg 1:8, Ännarp ,0 1,5 40,0 31,7 Ja M Bjursberg 1:7, Vässingestugan ,6 1,5 40,0 36,2 Ja N Bjursberg 1:1, Bjursberg V boningshus ,0 1,5 40,0 32,3 Ja O Bjursberg 1:1, Bjursberg Ö boningshus ,0 1,5 40,0 32,4 Ja P Vännebjörke 1:2, Vännebjörke ,0 1,5 40,0 27,0 Ja Q Kalvsved 1:2, Vännebjörke ,0 1,5 40,0 26,9 Ja R Bjursberg 1:6, Mostugan ,0 1,5 40,0 30,9 Ja S Hjälmsäng 1:1, Hjälmsäng N boningshus ,0 1,5 40,0 35,4 Ja T Hjälmsäng 1:1, Hjälmsäng Ö boningshus ,0 1,5 40,0 35,1 Ja U Hjälmsäng 1:1, Hjälmsäng S boningshus ,0 1,5 60,0 35,0 Ja V Uddesbo 1:1, Uddesbo ,0 1,5 40,0 30,2 Ja W Hultna 1:2, Hultna NV boningshus ,1 1,5 40,0 37,5 Ja X Hultna 1:2, Hultna NÖ boningshus ,0 1,5 40,0 36,7 Ja Fortsättning på nästa sida... WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

15 Bilaga 2.1 Projekt: Tranås Energi AB - Ydre - MKB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: Huvudalt_V90_kompletteringsberäkning Beskrivning: Bilaga 1.1 Beräkning av ljudpåverkan för huvudalternativ om 11 vindkraftverk av modell V90, 2 MW, 105 torn där samtliga vindkraftverk driftas i ljudreduceringsmode. WindPRO version Jan 2011 Utskrift/Sida :26 / 2 Användarlicens: Energi & Miljöstrategi AB Box 100 SE Mariannelund Beräknat: :39/ fortsättning från föregående sida Ljudkänsligt område RN Krav Ljudnivå Kraven uppfyllda? No. Namn Öst Nord Z Imissionshöjd Ljud Från VKV Ljud [m] [m] [db(a)] [db(a)] Y Hultna 1:2, Hultna SV boningshus ,4 1,5 40,0 37,4 Ja Z Hultna 1:2, Hultna SÖ boningshus ,0 1,5 40,0 37,1 Ja AA Hultna 1:2, Skillingsmålen Ö boningshus ,5 1,5 40,0 30,5 Ja AB Skillingsmålen 1:4, Skillingsmålen V boningshus ,8 1,5 40,0 31,1 Ja AC Hemstad 1:3, Hemstad NV boningshus ,0 1,5 40,0 37,3 Ja AD Hemstad 1:3, Hemstad SÖ boningshus ,0 1,5 40,0 37,2 Ja AE Hemstad 1:2, Nystugan ,5 1,5 40,0 36,2 Ja AF Högamålen 1:1, Lyckeryd ,0 1,5 40,0 34,8 Ja AG Högamålen 1:1, Klacken N boningshus ,6 1,5 40,0 34,8 Ja AH Högamålen 1:1, Klacken S boningshus ,0 1,5 40,0 34,0 Ja AI Svensbo 1:3, Björksnäs ,0 1,5 40,0 30,3 Ja AJ Höglycke 3:5, Högstorp ,5 1,5 40,0 34,2 Ja AK Lindåsen 1:2, Tappen ,4 1,5 40,0 32,2 Ja AL Höglycke 3:6, Kullen ,1 1,5 40,0 33,9 Ja AM Höglycke 2:4, Högmålen ,7 1,5 40,0 34,0 Ja AN Höglycke 2:3, Torsmålen ,1 1,5 40,0 33,1 Ja AO Skortebo 1:3, Stenstorp ,5 1,5 40,0 32,2 Ja AP Torpa Rås 1:2, Nyahemmet ,0 1,5 40,0 37,4 Ja AQ Torpa Rås 1:3, Hemstad nya tomt ,5 1,5 40,0 37,7 Ja AR Torpa Rås 1:3, Rås Kvarn ,9 1,5 40,0 31,6 Ja AS Torpa Rås 1:3, Rås NV boningshus ,1 1,5 40,0 30,3 Ja AT Torpa Rås 1:3, Rås SÖ boningshus ,7 1,5 40,0 30,2 Ja AU Linnekulla 2:1, Södra Linnekulla N boningshus ,0 1,5 40,0 29,1 Ja AV Linnekulla 2:1, Södra Linnekulla S boningshus ,1 1,5 40,0 29,1 Ja AW Linnekulla 2:2, Linnekulla ,6 1,5 40,0 29,1 Ja AX Hedingsmåla S:1, Hedingsmåla ,0 1,5 40,0 32,7 Ja AY Hedingsmåla S:1, Mohemmet ,0 1,5 40,0 35,7 Ja AZ Hedingsmåla S:2, Linnekullatorpet ,1 1,5 40,0 35,5 Ja BA Hedingsmåla 1: ,2 1,5 40,0 39,0 Ja BB Hedingsmåla 1:7, Skyttatorpet ,4 1,5 40,0 36,7 Ja Avstånd (m) VKV LKO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Fortsättning på nästa sida... WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

16 Bilaga 2.1 Projekt: Tranås Energi AB - Ydre - MKB DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: Huvudalt_V90_kompletteringsberäkning Beskrivning: Bilaga 1.1 Beräkning av ljudpåverkan för huvudalternativ om 11 vindkraftverk av modell V90, 2 MW, 105 torn där samtliga vindkraftverk driftas i ljudreduceringsmode....fortsättning från föregående sida VKV LKO Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB WindPRO version Jan 2011 Utskrift/Sida :26 / 3 Användarlicens: Energi & Miljöstrategi AB Box 100 SE Mariannelund Beräknat: :39/ WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

17 Bilaga 2.2 Projekt: Tranås Energi AB - Ydre - MKB Beskrivning: Bilaga 1.2 Ljudberäkning av 11 vindkraftverk Siemens 2,3 MW, 99,5 torn där samtliga verk driftas i ljudreduceringsmode. DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: Huvudalternativ_SWT 2,3 101_kompletteringsberäkning SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk", 2001 (ISBN ) Råhetsklass: 1,5 Råhetslängd: 0,055 K: 1.0 db/(m/s) WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :47 / 1 Användarlicens: Energi & Miljöstrategi AB Box 100 SE Mariannelund Beräknat: :46/ VKV Nytt vindkraftverk Skala 1: Ljudkänsligt område RN VKV typ Ljuddata Öst Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Gjord Namn Vindhastighet Navhöjd LwA,ref Rena Oktavdata nominell av toner RN [m] [kw] [m] [m] [m/s] [m] [db(a)] ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 99,5 USER Level 5 - Guaranteed ,0 99,5 101,0 Nej Ja ,8 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 99,5 USER Level 5 - Guaranteed ,0 99,5 101,0 Nej Ja ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 99,5 USER Level 5 - Guaranteed ,0 99,5 101,0 Nej Ja ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 99,5 USER Level 5 - Guaranteed ,0 99,5 101,0 Nej Ja ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 99,5 USER Level 5 - Guaranteed ,0 99,5 101,0 Nej Ja ,3 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 99,5 USER Level 5 - Guaranteed ,0 99,5 101,0 Nej Ja ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 99,5 USER Level 5 - Guaranteed ,0 99,5 101,0 Nej Ja ,1 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 99,5 USER Level 5 - Guaranteed ,0 99,5 101,0 Nej Ja ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 99,5 USER Level 5 - Guaranteed ,0 99,5 101,0 Nej Ja ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 99,5 USER Level 5 - Guaranteed ,0 99,5 101,0 Nej Ja ,0 Siemens SWT Ja Siemens SWT ,0 99,5 USER Level 5 - Guaranteed ,0 99,5 101,0 Nej Ja Beräkning Resultat Ljudnivå Ljudkänsligt område RN Krav Ljudnivå Kraven uppfyllda? No. Namn Öst Nord Z Imissionshöjd Ljud Från VKV Ljud [m] [m] [db(a)] [db(a)] A Folkesmålen 1:7, Folkesmålen norra boningshus ,4 1,5 40,0 38,1 Ja B Folkesmålen 1:7, Folkesmålen södra boningshus ,2 1,5 40,0 38,0 Ja C Härsmålen 1:2, Härsmålen NV boningshus ,1 1,5 40,0 36,2 Ja D Härsmålen 1:2, Härsmålen SÖ boningshus ,7 1,5 40,0 36,7 Ja E Härsmålen 1:3, Härsmålen ,0 1,5 40,0 36,6 Ja F Härsmålen 1:5, Härsmålen ,0 1,5 40,0 37,2 Ja G Södra Rakstorp 2:8, Ersmålen NV boningshus ,5 1,5 40,0 32,9 Ja H Södra Rakstorp 2:8, Ersmålen SÖ boningshus ,0 1,5 40,0 33,5 Ja I Ängstugan 1:1, Ängstugan ,5 1,5 40,0 33,6 Ja J Södra Rakstorp 2:11, Sjöberget ,5 1,5 40,0 32,3 Ja K Högamålen 1:1, Högamålen ,0 1,5 40,0 34,9 Ja L Bjursberg 1:8, Ännarp ,0 1,5 40,0 31,5 Ja M Bjursberg 1:7, Vässingestugan ,6 1,5 40,0 36,1 Ja N Bjursberg 1:1, Bjursberg V boningshus ,0 1,5 40,0 32,2 Ja O Bjursberg 1:1, Bjursberg Ö boningshus ,0 1,5 40,0 32,4 Ja P Vännebjörke 1:2, Vännebjörke ,0 1,5 40,0 26,8 Ja Q Kalvsved 1:2, Vännebjörke ,0 1,5 40,0 26,6 Ja R Bjursberg 1:6, Mostugan ,0 1,5 40,0 30,6 Ja S Hjälmsäng 1:1, Hjälmsäng N boningshus ,0 1,5 40,0 35,4 Ja T Hjälmsäng 1:1, Hjälmsäng Ö boningshus ,0 1,5 40,0 35,1 Ja U Hjälmsäng 1:1, Hjälmsäng S boningshus ,0 1,5 60,0 35,0 Ja V Uddesbo 1:1, Uddesbo ,0 1,5 40,0 30,0 Ja W Hultna 1:2, Hultna NV boningshus ,1 1,5 40,0 37,5 Ja X Hultna 1:2, Hultna NÖ boningshus ,0 1,5 40,0 36,7 Ja Y Hultna 1:2, Hultna SV boningshus ,4 1,5 40,0 37,4 Ja Fortsättning på nästa sida... WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

18 Bilaga 2.2 Projekt: Tranås Energi AB - Ydre - MKB Beskrivning: Bilaga 1.2 Ljudberäkning av 11 vindkraftverk Siemens 2,3 MW, 99,5 torn där samtliga verk driftas i ljudreduceringsmode. DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: Huvudalternativ_SWT 2,3 101_kompletteringsberäkning WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :47 / 2 Användarlicens: Energi & Miljöstrategi AB Box 100 SE Mariannelund Beräknat: :46/ fortsättning från föregående sida Ljudkänsligt område RN Krav Ljudnivå Kraven uppfyllda? No. Namn Öst Nord Z Imissionshöjd Ljud Från VKV Ljud [m] [m] [db(a)] [db(a)] Z Hultna 1:2, Hultna SÖ boningshus ,0 1,5 40,0 37,0 Ja AA Hultna 1:2, Skillingsmålen Ö boningshus ,5 1,5 40,0 30,2 Ja AB Skillingsmålen 1:4, Skillingsmålen V boningshus ,8 1,5 40,0 30,8 Ja AC Hemstad 1:3, Hemstad NV boningshus ,0 1,5 40,0 37,2 Ja AD Hemstad 1:3, Hemstad SÖ boningshus ,0 1,5 40,0 37,2 Ja AE Hemstad 1:2, Nystugan ,5 1,5 40,0 36,2 Ja AF Högamålen 1:1, Lyckeryd ,0 1,5 40,0 34,7 Ja AG Högamålen 1:1, Klacken N boningshus ,6 1,5 40,0 34,7 Ja AH Högamålen 1:1, Klacken S boningshus ,0 1,5 40,0 33,9 Ja AI Svensbo 1:3, Björksnäs ,0 1,5 40,0 30,1 Ja AJ Höglycke 3:5, Högstorp ,5 1,5 40,0 34,0 Ja AK Lindåsen 1:2, Tappen ,4 1,5 40,0 31,9 Ja AL Höglycke 3:6, Kullen ,1 1,5 40,0 33,7 Ja AM Höglycke 2:4, Högmålen ,7 1,5 40,0 33,8 Ja AN Höglycke 2:3, Torsmålen ,1 1,5 40,0 32,8 Ja AO Skortebo 1:3, Stenstorp ,5 1,5 40,0 31,9 Ja AP Torpa Rås 1:2, Nyahemmet ,0 1,5 40,0 37,3 Ja AQ Torpa Rås 1:3, Hemstad nya tomt ,5 1,5 40,0 37,7 Ja AR Torpa Rås 1:3, Rås Kvarn ,9 1,5 40,0 31,3 Ja AS Torpa Rås 1:3, Rås NV boningshus ,1 1,5 40,0 30,0 Ja AT Torpa Rås 1:3, Rås SÖ boningshus ,7 1,5 40,0 29,9 Ja AU Linnekulla 2:1, Södra Linnekulla N boningshus ,0 1,5 40,0 28,8 Ja AV Linnekulla 2:1, Södra Linnekulla S boningshus ,1 1,5 40,0 28,9 Ja AW Linnekulla 2:2, Linnekulla ,6 1,5 40,0 28,8 Ja AX Hedingsmåla S:1, Hedingsmåla ,0 1,5 40,0 32,4 Ja AY Hedingsmåla S:1, Mohemmet ,0 1,5 40,0 35,6 Ja AZ Hedingsmåla S:2, Linnekullatorpet ,1 1,5 40,0 35,4 Ja BA Hedingsmåla 1: ,2 1,5 40,0 38,9 Ja BB Hedingsmåla 1:7, Skyttatorpet ,4 1,5 40,0 36,6 Ja Avstånd (m) VKV LKO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Fortsättning på nästa sida... WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

19 Bilaga 2.2 Projekt: Tranås Energi AB - Ydre - MKB Beskrivning: Bilaga 1.2 Ljudberäkning av 11 vindkraftverk Siemens 2,3 MW, 99,5 torn där samtliga verk driftas i ljudreduceringsmode. DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: Huvudalternativ_SWT 2,3 101_kompletteringsberäkning...fortsättning från föregående sida VKV LKO AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :47 / 3 Användarlicens: Energi & Miljöstrategi AB Box 100 SE Mariannelund Beräknat: :46/ WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

20 Bilaga 2.3 Projekt: Tranås Energi AB - Ydre - MKB Beskrivning: Bilaga 1.3 Beräkning av ljudpåverkan för 5 vindkraftverk V112, 3MW, 129 torn där samtliga vindkraftverk driftas i ljudreduceringsmode. DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: Alternativ placering_v112_kompletteringsberäkning SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk", 2001 (ISBN ) Råhetsklass: 1,5 Råhetslängd: 0,055 K: 1.0 db/(m/s) OBSERVERA Oktavdata saknas för ett eller flera av vindkraftverken där avståndet överstiger m till beräkningspunkten (Ljudkänsligt område). WindPRO version Jan 2011 Utskrift/Sida :29 / 1 Användarlicens: Energi & Miljöstrategi AB Box 100 SE Mariannelund Beräknat: :54/ VKV Nytt vindkraftverk Skala 1: Ljudkänsligt område RN VKV typ Ljuddata Öst Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Gjord Namn Vindhastighet Status Navhöjd LwA,ref Rena Oktavdata nominell av toner RN [m] [kw] [m] [m] [m/s] [m] [db(a)] ,0 VESTAS V !O! na... Ja VESTAS V ,0 129,0 EMD Level 2 - Mode ,0 ExtraPolerad 129,0 104,5 Nej Allmän *) ,0 VESTAS V !O! na... Ja VESTAS V ,0 129,0 EMD Level 2 - Mode ,0 ExtraPolerad 129,0 104,5 Nej Allmän *) ,8 VESTAS V !O! na... Ja VESTAS V ,0 129,0 EMD Level 2 - Mode ,0 ExtraPolerad 129,0 104,5 Nej Allmän *) ,0 VESTAS V !O! na... Ja VESTAS V ,0 129,0 EMD Level 2 - Mode ,0 ExtraPolerad 129,0 104,5 Nej Allmän *) ,0 VESTAS V !O! na... Ja VESTAS V ,0 129,0 EMD Level 2 - Mode ,0 ExtraPolerad 129,0 104,5 Nej Allmän *) *)Observera: Ett eller flera ljuddata för detta VKV är allmänna värden eller inmatade av användaren Beräkning Resultat Ljudnivå Ljudkänsligt område RN Krav Ljudnivå Kraven uppfyllda? No. Namn Öst Nord Z Imissionshöjd Ljud Från VKV Ljud [m] [m] [db(a)] [db(a)] A Folkesmålen 1:7, Folkesmålen norra boningshus ,4 1,5 40,0 35,7 Ja B Folkesmålen 1:7, Folkesmålen södra boningshus ,2 1,5 40,0 35,7 Ja C Härsmålen 1:2, Härsmålen NV boningshus ,1 1,5 40,0 35,3 Ja D Härsmålen 1:2, Härsmålen SÖ boningshus ,7 1,5 40,0 36,1 Ja E Härsmålen 1:3, Härsmålen ,0 1,5 40,0 35,8 Ja F Härsmålen 1:5, Härsmålen ,0 1,5 40,0 36,7 Ja G Södra Rakstorp 2:8, Ersmålen NV boningshus ,5 1,5 40,0 30,9 Ja H Södra Rakstorp 2:8, Ersmålen SÖ boningshus ,0 1,5 40,0 31,0 Ja I Ängstugan 1:1, Ängstugan ,5 1,5 40,0 30,8 Ja J Södra Rakstorp 2:11, Sjöberget ,5 1,5 40,0 29,8 Ja K Högamålen 1:1, Högamålen ,0 1,5 40,0 31,0 Ja L Bjursberg 1:8, Ännarp ,0 1,5 40,0 29,6 Ja M Bjursberg 1:7, Vässingestugan ,6 1,5 40,0 33,8 Ja N Bjursberg 1:1, Bjursberg V boningshus ,0 1,5 40,0 29,0 Ja O Bjursberg 1:1, Bjursberg Ö boningshus ,0 1,5 40,0 29,2 Ja P Vännebjörke 1:2, Vännebjörke ,0 1,5 40,0 25,5 Ja Q Kalvsved 1:2, Vännebjörke ,0 1,5 40,0 25,5 Ja R Bjursberg 1:6, Mostugan ,0 1,5 40,0 30,7 Ja S Hjälmsäng 1:1, Hjälmsäng N boningshus ,0 1,5 40,0 36,4 Ja T Hjälmsäng 1:1, Hjälmsäng Ö boningshus ,0 1,5 40,0 36,0 Ja U Hjälmsäng 1:1, Hjälmsäng S boningshus ,0 1,5 60,0 35,8 Ja V Uddesbo 1:1, Uddesbo ,0 1,5 40,0 30,7 Ja W Hultna 1:2, Hultna NV boningshus ,1 1,5 40,0 38,6 Ja X Hultna 1:2, Hultna NÖ boningshus ,0 1,5 40,0 37,6 Ja Y Hultna 1:2, Hultna SV boningshus ,4 1,5 40,0 38,9 Ja Z Hultna 1:2, Hultna SÖ boningshus ,0 1,5 40,0 38,5 Ja AA Hultna 1:2, Skillingsmålen Ö boningshus ,5 1,5 40,0 29,7 Ja AB Skillingsmålen 1:4, Skillingsmålen V boningshus ,8 1,5 40,0 30,3 Ja Fortsättning på nästa sida... WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

21 Bilaga 2.3 Projekt: Tranås Energi AB - Ydre - MKB Beskrivning: Bilaga 1.3 Beräkning av ljudpåverkan för 5 vindkraftverk V112, 3MW, 129 torn där samtliga vindkraftverk driftas i ljudreduceringsmode. DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: Alternativ placering_v112_kompletteringsberäkning WindPRO version Jan 2011 Utskrift/Sida :29 / 2 Användarlicens: Energi & Miljöstrategi AB Box 100 SE Mariannelund Beräknat: :54/ fortsättning från föregående sida Ljudkänsligt område RN Krav Ljudnivå Kraven uppfyllda? No. Namn Öst Nord Z Imissionshöjd Ljud Från VKV Ljud [m] [m] [db(a)] [db(a)] AC Hemstad 1:3, Hemstad NV boningshus ,0 1,5 40,0 32,1 Ja AD Hemstad 1:3, Hemstad SÖ boningshus ,0 1,5 40,0 32,1 Ja AE Hemstad 1:2, Nystugan ,5 1,5 40,0 31,6 Ja AF Högamålen 1:1, Lyckeryd ,0 1,5 40,0 31,1 Ja AG Högamålen 1:1, Klacken N boningshus ,6 1,5 40,0 31,2 Ja AH Högamålen 1:1, Klacken S boningshus ,0 1,5 40,0 31,0 Ja AI Svensbo 1:3, Björksnäs ,0 1,5 40,0 30,1 Ja AJ Höglycke 3:5, Högstorp ,5 1,5 40,0 35,3 Ja AK Lindåsen 1:2, Tappen ,4 1,5 40,0 33,1 Ja AL Höglycke 3:6, Kullen ,1 1,5 40,0 35,0 Ja AM Höglycke 2:4, Högmålen ,7 1,5 40,0 35,1 Ja AN Höglycke 2:3, Torsmålen ,1 1,5 40,0 34,0 Ja AO Skortebo 1:3, Stenstorp ,5 1,5 40,0 33,1 Ja AP Torpa Rås 1:2, Nyahemmet ,0 1,5 40,0 38,6 Ja AQ Torpa Rås 1:3, Hemstad nya tomt ,5 1,5 40,0 38,0 Ja AR Torpa Rås 1:3, Rås Kvarn ,9 1,5 40,0 32,2 Ja AS Torpa Rås 1:3, Rås NV boningshus ,1 1,5 40,0 31,0 Ja AT Torpa Rås 1:3, Rås SÖ boningshus ,7 1,5 40,0 30,9 Ja AU Linnekulla 2:1, Södra Linnekulla N boningshus ,0 1,5 40,0 30,2 Ja AV Linnekulla 2:1, Södra Linnekulla S boningshus ,1 1,5 40,0 30,3 Ja AW Linnekulla 2:2, Linnekulla ,6 1,5 40,0 30,4 Ja AX Hedingsmåla S:1, Hedingsmåla ,0 1,5 40,0 34,6 Ja AY Hedingsmåla S:1, Mohemmet ,0 1,5 40,0 39,0 Ja AZ Hedingsmåla S:2, Linnekullatorpet ,1 1,5 40,0 38,9 Ja BA Hedingsmåla 1: ,2 1,5 40,0 39,3 Ja BB Hedingsmåla 1:7, Skyttatorpet ,4 1,5 40,0 36,2 Ja Avstånd (m) VKV LKO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC Fortsättning på nästa sida... WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV.

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV. ! " "! # $! % % # & # ' ( ) * * +, -,. / 0 1 / 2 3, 4-5 0 +, 3 6 + 7 5., 4 0 2 + * 7 8 4 7 3 1 / + * * 5 * 9 ) 2 : 8 ; 5 ;, +, < - * = 3 5 4, 8 8 > 1 / ) 5 1 5 ;, / + 5? 8 + / = 0 + / 4 0 + 5 5 7 0 1 7

Läs mer

WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Projekt:

WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Projekt: WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Vindkraft AB och i enlighet med Vindkraft AB;s instruktioner. KABEKO KRAFT

Läs mer

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Lund 2013-07-30 Ängelholms kommun Kommunstyrelsen 262 80 ÄNGELHOLM \r -.-L/ - - --- -,.;, 2113.. 11 l i0(3}3~j-- _j Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Billyvind önskar uppföra 1-4 vindkraftverk

Läs mer

WindPRO version 2.6.1.252 jan 2009 Project:

WindPRO version 2.6.1.252 jan 2009 Project: 11:35 / 1 DECIBEL - Huvudresultat SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage Gunbjörbyn Fotomontage Vindpark Gunbjörbyn Fotomontage har gjorts från följande punkter 1 Tingvallamossen 2 Böle 3 Gunbjörbyn 4 Kvarnekas 5 Bäckefors 6 Knä sjö Fotomontaget baserar

Läs mer

Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud

Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud Bilaga 2.8 Uppdragsnr: 10147227 1 (5) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

Vindkraftsprojekt Hultema i Motala

Vindkraftsprojekt Hultema i Motala Vindkraftsprojekt Hultema i Motala Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 8 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken Version 4 februari 2013 1 / 8 Innehållsförteckning

Läs mer

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Uppdragsnr: 10162353 1 (4) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån,

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2..4 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010. VISUAL - Karta

WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010. VISUAL - Karta rojekt: Stormon WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010 Utskrift/Sida 2010-11-2310:47 I 13 Användarlicens: KABEKO KRAFT AB SE-752 25 Uppsala +46 (0)70 234 08 63 Erik Kolbäck, erik.kolback@kabeko.com Beräknat:

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län

Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län Rapport 2010:86 2010-11-10 reviderad 2011-09-29 Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län av Bertil Persson Bertil Persson Betongteknik AB Organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage FOTOMONTAGE TILL MKB Vindpark Liane STEFAN LARSSON Fotomontage till MKB, augusti 2013 Inledning Syftet med dessa fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud

Beräkning av lågfrekvent ljud Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent ljud Projekt: Kommun: Sköllunga Stenungsund Datum: 14-7-18 Beräkning av lågfrekvent ljud Sammanfattning: Beräkningar avseende lågfrekvent ljud i ljudkänsliga

Läs mer

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4 Bilaga C Ljudutbredning För att beskriva hur ljudet bedöms spridas runt den planerade vindparken har ljudutbredningen beräknats med den svenska beräkningsmodellen från 00 och med modellen Nord000, som

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar

Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar RT9 Sweref 99TM Totalhöjd Layout Layout Nr X Y X Y Z [möh] [möh] A1 A2 S1 1337382

Läs mer

Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme

Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme Kristinehamns kommun Läsanvisning Samrådsunderlaget består av beskrivning av sökanden,

Läs mer

WindPRO version 2.8.552 Jul 2012

WindPRO version 2.8.552 Jul 2012 Rekommenderat observationsavstånd: 7 cm Visat foto: 00--0 ::00 Objektiv: 9 mm Film: 6x mm Pixlar: 7x68 9 6 9 8 Siktpunkt: RN Öst: 9 70 Nord: 6 8 9 06 Vindriktning: 0 Fotots riktning: 0 8 Kamera: Väster

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Bilaga12. Fotomontage från Västermo

Bilaga12. Fotomontage från Västermo Bilaga12. Fotomontage från Västermo FOTOMONTAGE Västermo Fotomontage Västermo, november 2016 Inledning Syftet med detta fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken i Vindpark Duvhällen

Läs mer

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Projekt:

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Projekt: WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Utskrift/Sida 2012-08-21 10:29 / 1 Användarlicens: Beräknat: 2012-08-21 10:26/2.7.490 VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Foto_Gullabo VKV placering VKV typ Giltig Tillverkare

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Skuggspridning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning. Bilaga B8

Skuggspridning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning. Bilaga B8 Uppdragsnr: 1122794 1 (4) Bilaga B8 PM Skuggspridning från vindkraftverk 1 Teorin bakom skuggning Då ett vindkraftverk är i drift orsakar dess rotor vid solig väderlek en rörlig skugga. Skuggorna kastas

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun PM 1 (5) Handläggare Martin Almgren Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-10-27 Vattenfall Vindkraft AB Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46 10 505 84 22 Mobil +46 70 184 74 22 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-12-05 Varberg Energi AB Håkan Svensson Box 1043 432 13

Läs mer

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1 Bilaga 2 Bullerutredning RAPPORT Bullerutredning Etapp 1 2010-07-06 Upprättad av: Johanna Thorén Granskad av: Bengt Simonsson Uppdragsnr: 10137843 Vindkraftpark Markbygden Daterad: 2010-07-06 Bullerutredning

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Innehåll Hur, vad och varför? Varför mäta? Vad påverkar en mätning? Hur mäter man? Erfarenhet från

Läs mer

Printed/Page :41 / 1

Printed/Page :41 / 1 Project: Calculation: Ljudberäkning SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud frånvindkraftverk",

Läs mer

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-03-13 Gunnarby Vindkraft AB Karin Mizgalski c/o Wallenstam AB 401

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --."

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --. BORAS STAD PROTOKOLL Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Vindpark Hultema i Motala AB

Vindpark Hultema i Motala AB Vindpark Hultema i Motala AB Beskrivning av utförda skuggberäkningar Andrahands yrkande 2015 REVIDERAD Bilaga 8 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken Version

Läs mer

Bilaga 4.4.3 reviderad

Bilaga 4.4.3 reviderad Utskrift/Sida 2011-09-22 20:50 / 1 Användarlicens: Beräknat: 2011-09-22 20:45/2.7.473 VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Fotomontage 2011-09-22 tt vindkraftverk A Djurgårdsplatån, bild 1 B Djurgårdsplatån,

Läs mer

Komplettering av tillståndsansökan enligt 9 kapitlet miljöbalken, ärende 551-3127-13

Komplettering av tillståndsansökan enligt 9 kapitlet miljöbalken, ärende 551-3127-13 Dnr 551-3127-13 Sida 1 av 11 2013-11-20 Vimmerby Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Kalmar län 391 86 Kalmar Komplettering av tillståndsansökan enligt 9 kapitlet miljöbalken, ärende 551-3127-13 Miljöprövningsdelegationen

Läs mer

Bygglovsansökan. Södra Vibäck. Januari Koordinater för vindkraftverket är. RT90: Y(nord): X(öst):

Bygglovsansökan. Södra Vibäck. Januari Koordinater för vindkraftverket är. RT90: Y(nord): X(öst): Bygglovsansökan Södra Vibäck Januari 2013 Koordinater för vindkraftverket är RT90: Y(nord): 6 398 442 X(öst): 1 435 186 Bygglovsansökan för ett vindkraftverk på fastigheten Södra Vibäck 1:6 i kommun I

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Hultema vindkraftpark, Motala Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: VKS

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: BILAGA 0 Utskrift/Sida 0-0-0 : / Användarlicens: Beräknat: 0-0-0 :0/.7. VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Fotomontage - tt vindkraftverk Skala :00 000 Kamera A Skärvstabodarna B Rödstabodarna - h C Rödstabodarna

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

MKB-BILAGA 2. Vindkraftprojekt Björnberget Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan. Kartor

MKB-BILAGA 2. Vindkraftprojekt Björnberget Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan. Kartor MKB-BILAGA Vindkraftprojekt Miljökonsekvensbeskrivning för tillståndsansökan Kartor Östra Göransåsen RI Naturvård Natura Naturreservat Naturvårdsobjekt lst Julenåsängen Eventuellt aktuella för naturskydd

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Framställan om omprövning av tillståndsvillkor

Framställan om omprövning av tillståndsvillkor SKRIVELSE 2014-01-31 Karsholm 1:4 Dnr. 2014-000096 Miljö- och hälsoskyddskontoret Miljöinspektör Cecilia Hammarberg Tfn: 044 / 13 55 50 E-post: cecilia.hammarberg@kristianstad.se Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

RAPPORT. Bilaga D2 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Bilaga D2 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO UPPDRAGSNUMMER STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB UPPDRAGSNUMMER 5467806000 BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO Bilaga D2 STOCKHOLM SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND 1 Bakgrund 3 1.1 Komplettering 3 1.2 Projektet 3 2 Lågfrekvent

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Kungsörninventering vid. i Skellefteå kommun, Västerbottens län FJÄLLBOHEDEN. Mars 2011 Miljötjänst Nord Stefan Holmberg

Kungsörninventering vid. i Skellefteå kommun, Västerbottens län FJÄLLBOHEDEN. Mars 2011 Miljötjänst Nord Stefan Holmberg Kungsörninventering vid FJÄLLBOHEDEN i Skellefteå kommun, Västerbottens län Mars 2011 Miljötjänst Nord Stefan Holmberg Miljötjänst Nord Bondevägen 4 923 32 Storuman Tel. 0951-120 00 Fax. 0951-121 11 Mobil.

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

Gabrielsbergets vindkraftpark - kontrollprogram med avseende på fåglar Kontrollprogrammet kommer att behandla habitatförluster och störningar för häckande fåglar samt påverkan på flyttande fåglar. Nedan

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda Bilaga E Miljötillståndsansökan Detaljstudie Huvudlayout och alternativa layouter i förhållande till detaljplanelagda områden Vindpark Östra Frölunda Detaljstudie huvudlayout och alternativa layouter i

Läs mer

Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro

Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt 32446-1 Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro 2012-02-07 1 Bakgrund Naturvårdsverket rekommenderar 40 dba vid 8 m/s på 10 m höjd...och

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 23: Ljudberäkningar Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Vindpark

Läs mer

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindkraftpark Velinga Beräkningsdatum: 2013-09-24 Beställare: Vattenfall

Läs mer

VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Knäsjöberget - N131-22 VKV

VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Knäsjöberget - N131-22 VKV Beskrivning: Användarlicens: Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Vindkraft AB och i enlighet med Vindkraft AB;s instruktioner. KABEKO KRAFT intygar att beräkningarna

Läs mer

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn 2013-01-17 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn Kund Oskarshamns kommun Håkan Johansson Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 34 371 21 Karlskrona

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S) 2014-02-13 1 (6) Plats och sammanträdestid Sessionssalen, Hultsfred, torsdagen den 13 februari 2014, kl. 10.00-10.30 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Målarberget

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Mätprogram långtidsmätning för egenkontroll, vindpark Bjökhöjden

Mätprogram långtidsmätning för egenkontroll, vindpark Bjökhöjden Handläggare Jens Fredriksson Telefon +46 10 505 60 97 Mobiltelefon +46 70 184 57 97 E-mail jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-01-26 Projekt ID 701304 Mottagare Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom

Läs mer

HYDROLOGISK UTVÄRDERING GRÖNHULT STORE MOSSE 2013-09-12

HYDROLOGISK UTVÄRDERING GRÖNHULT STORE MOSSE 2013-09-12 HYDROLOGISK UTVÄRDERING GRÖNHULT STORE MOSSE 2013-09-12 Klient Rubrik Projekt Vattenfall Vindkraft AB, Anders Jansson Hydrologisk utvärdering, Grönhult, Store Mosse Grönhult Vindkraftpark Projektnr. 8H50080.120

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Resultat. Datum: Projektnummer: Projektnamn: Ljudimmissionsberäkning vindkraftpark Lönnstorp Kund: HS Kraft AB

Resultat. Datum: Projektnummer: Projektnamn: Ljudimmissionsberäkning vindkraftpark Lönnstorp Kund: HS Kraft AB Resultat Nr X [m] Y [m] Höjd [m] Dygnsekvivalent ljudtrycksnivå [dba] Sammanlagrad beräkning A 1329801 6206730 74 37 B 1329901 6206794 75 36 C 1330241 6206690 79 37 D 1330357 6206493 78 39 E 1330643 6206559

Läs mer

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark Miljöanmälan enl. MB Hylletofta Vindkraftspark Juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Ärende... 4 Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 6 Vindresurser...

Läs mer

Bilaga 1 Bilagor till samrådsredogörelsen

Bilaga 1 Bilagor till samrådsredogörelsen Bilaga 1 Bilagor till samrådsredogörelsen 1. Annons samråd 2. Inbjudan om samråd till fastighetsägare med mark inom 1 km och fastigheter med bostadshus inom 2 km från planerad anläggning 2011-03-30 3.

Läs mer

windpro VKV: 61 2015-05-13 15:12 / 1 windpro 3.0.578 av EMD International A/S, Tlf. +45 96 35 44 44, e-mail: windpro@emd.dk Projekt: NV Vargträsk

windpro VKV: 61 2015-05-13 15:12 / 1 windpro 3.0.578 av EMD International A/S, Tlf. +45 96 35 44 44, e-mail: windpro@emd.dk Projekt: NV Vargträsk 3.0.578 av EMD International A/S, Tlf. +45 96 35 44 44, e-mail: windpro@emd.dk Rekommenderat observationsavstånd: 31 cm Visat foto: 2009-10-10 16:00:00 Synfält: 64,7 x45,8 Objektiv: 28 mm Film: 36x24 mm

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved Projekt Legeved Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Under våren 2014 etablerar Eolus Vind två vindkraftverk vid Legeved i Kristianstads kommun. Ett av verken säljs som

Läs mer