Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme"

Transkript

1 Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme Kristinehamns kommun Läsanvisning Samrådsunderlaget består av beskrivning av sökanden, planerad verksamhet och övergripande om dess miljöpåverkan. 1

2 Innehåll 1 INLEDNING Bakgrund och ärende Syfte och avgränsningar ADMINISTRATIVA UPPGIFTER PRESENTATION AV SÖKANDEN ANGRÄNSANDE PROJEKT OCH KUMULATIVA EFFEKTER ÄNDRINGSTILLSTÅND Reducerade vindkraftverk vid 200 m totalhöjd FÖRVÄNTAD PÅVERKAN Ljudeffekter Skuggeffekter Reflexer Hinderbelysning Kemikaliehantering och utsläpp Elektromagnetiska fält och strålning Landskapets bruksvärden Rekreation och friluftsliv Turism Jord- och skogsbruk Jakt och fiske Vindbruk Områdets övriga naturresurser Landskapets kunskapsvärden Landskapets upplevelsevärden ELNÄTSANSLUTNING Bilaga 1 Ljudberäkning Bilaga 2 Skuggberäkning 2

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund och ärende 2009 ingick Eolus Vind AB ( Eolus ) och Ölme Vindkraft AB (ett projektbolag ägt av Wallenstam Energi AB) ett samarbetsavtal gällande vindkraftpark Ölme. Fördelningen i vindkraftparken var att Eolus ägde 9 verk och Ölme Vindkraft AB ägde 7 verk beviljades miljötillstånd, avseende uppförande och drift av 16 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 150 meter på fastigheterna Fageråsen 1:36, Hästås 1:11, Labberud 1:1, Pålstad 1:11, Rävetorp 1:1, Stora Skanum 3:4, Sälsåsen 2:1, Östra Slättom 1:16 och Östra Vall 1:1 i Kristinehamns kommun. Total installerad effekt är maximerad till 40 MW. Miljötillståndet vann laga kraft i juni 2014 och gäller i 30 år med en igångsättningstid om 5 år. Uppförande av vindkraftverken har inte påbörjats. Eolus har under tillståndsprocessen förvärvat rättigheterna till Ölme Vindkraft AB och äger därmed själv hela projektet idag. Teknikutvecklingen inom vindkraftsområdet har de senaste åren gått mycket snabbt framåt. För att på bättre sätt kunna tillgodogöra sig områdets vindtillgångar genom att nyttja idag bästa möjliga teknik avser Eolus att ansöka om ändringstillstånd för höjning av vindkraftverkens totalhöjd till maximalt 200 meter. Samtidigt kommer också det maximala antalet vindkraftverk att reduceras med tre stycken vindkraftverk. Utöver detta kommer ansökan om ändringstillstånd bl.a. även innehålla yrkande om borttagande av begränsning gällande maximal installerad parkeffekt, samt ändrad giltighetstid för miljötillståndet. 1.2 Syfte och avgränsningar Detta dokument utgör formellt samrådsunderlag inför samrådsmöte i tillståndsprocessen Syftet med detta samrådsdokument är att beskriva den påverkan som ett ändringstillstånd enligt kommande ansökan kommer få på omgivningen. Strukturen i samrådsdokumentet följer den struktur som kommande MKB kommer ha, men är mycket mer kortfattad. Efter samrådsfasen kommer en omarbetad slutlig version av miljökonsekvensbeskrivningen att inges tillsammans med ansökan om ändringstillstånd, i enlighet med MB 16 kap. 2. 3

4 Figur 1. Miljötillståndens ungefärliga placering 4

5 2 Administrativa uppgifter Projektnamn: Vindkraftpark Ölme Miljötillstånd Vindkraftpark Ölme, dnr: Fastighetsbeteckningar: Fageråsen 1:36, Hästås 1:11, Labberud 1:1, Pålstad 1:11, Rävetorp 1:1, Stora Skanum 3:4, Sälsåsen 2:1, Östra Slättom 1:16 och Östra Vall 1:1 i Kristinehamns kommun Tillståndsgivande myndighet: Miljöprövningsdelegationen Örebro län Sökande: Eolus Vind AB Organisationsnummer: Postadress: Box 95, Hässleholm Telefonnummer: Hemsida: Projektansvarig: Stefan Widstrand Telefonnummer: E-post: Konsult: Mattias Hammarsjö Mattias Hammarsjö konsult AB Svampstigen Hammarö Telefonnummer: E-post: Frågor kring projektet eller denna handling hänvisas i första hand till projektansvarig och konsult ovan. Synpunkter skall lämnas skriftligen och vara Eolus Vind AB tillhanda genom e- mail eller brevledes till konsult Mattias Hammarsjö ovan senast Presentation av sökanden Eolus Vind AB projekterar, etablerar, förvaltar och säljer vindkraftsanläggningar. Bolaget har sedan starten år 1990 medverkat vid etableringen av över 470 vindkraftverk. Första etableringen av företaget skedde på södra Öland Eolus har idag ca 40 anställda och verksamheten bedrivs i Sverige från kontor i Hässleholm, Halmstad och Göteborg. Verksamhet bedrivs även med projekt utomlands via lokalkontor i länderna Estland, Lettland och Norge. Bolaget är sedan februari 2015 listat på Nasdaq OMX Small Cap och ägs av cirka 3100 aktieägare. 5

6 4 Angränsande projekt och kumulativa effekter Närmaste planerade vindkraftpark är Eolus vindkraftpark Långmarken som är under uppförande sydöst om Ölme. Då vindkraftpark Långmarken befinner sig på ett avstånd av knappt 8 kilometer från Vindkraftpark Ölme förväntas inga kumulativa effekter uppstå. 5 Ändringstillstånd Eolus avser att ansöka om ändringstillstånd för de tillståndsgivna vindkraftverken. Ansökan kommer i huvudsak att omfatta: - En höjning av vindkraftverkens totalhöjd från 150 meter till 200 meter - Att begränsningen om maximal installerad parkeffekt om 40 MW utgår - En förlängning av miljötillståndets giltighet så att det gäller 35 år från att ändringstillståndet vunnit laga kraft - Att igångsättningstiden skall räknas till 5 år från att ändringstillståndet vunnit laga kraft - En reducering av det maximala tillåtna antalet av vindkraftverk från 16 till 13 stycken. Vindkraftverken som reduceras bort vid godkänt ändringstillstånd för 200 m är nr. 8, 9 och 14. Noggrannare beskrivning följer under punkt 5.1. Dessutom kan ansökan om ändringstillstånd komma att innehålla - Förflyttning av position för ett eller flera verk som överstiger tidigare godkänd avvikelse om 50 meter samt förtydligande kring vägdragning 6

7 5.1 Reducerade vindkraftverk vid 200 m totalhöjd Nedan följer beskrivning över vilka vindkraftverk som kommer att reduceras bort vid ansökan om ny totalhöjd 200 m. Borttagna Fastighet Orsak vindkraftverk 8 Pålstad 1:11 - Utanför föreslaget område i kommunal översiktsplan - Riskerar att ge för hög ljudpåverkan på bostäder med beteckning O och P i bifogad ljudberäkning, vilket medför att det oavsett teknikval kan behövas stor effektreducering 9 Fageråsen 1:36 - Riskerar att ge för hög ljudpåverkan på bostäder med beteckning S och Z i bifogad ljudberäkning, vilket medför att det oavsett teknikval kan behövas stor effektreducering - Sämre vindresurser, hamnar i lä bakom verk 1 och 10 - Begränsad flyttmån p.g.a. förekomst av nattskärra sydost om verksplats 14 Stora Skanum 3:4 - Utanför föreslaget område i kommunal översiktsplan - Riskerar att ge för hög ljudpåverkan på bostad A i bifogad ljudberäkning, vilket medför att det oavsett teknikval kan behövas stor effektreducering - Ger stor visuell påverkan för boende söder om vindkraftparken p.g.a. det låglänta landskapet - Sämre vindresurser p.g.a. placering i låglänt landskap 7

8 Figur 2. Terrängkarta Ölme, röda vindkraftverk kommer att reduceras bort vid en ändringsansökan 8

9 Figur 3. Terrängkarta Ölme, layout om 13 vindkraftverk enligt kommande ändringsansökan 9

10 6 Förväntad påverkan Reduceringen av det maximala antalet vindkraftverk från tidigare 16 till 13 kommer generellt att medföra att: - Ett längre avstånd till närliggande bostäder hålls, från tidigare 704 m till nu 955 m för bostad O, från tidigare 780 m till nu 891 m för bostad T samt från tidigare 722 m till nu m för bostad D. För beteckningar se ljudberäkning i bilaga 1. - Betydligt högre parkeffektivitet och energiproduktion både totalt sett och per vindkraftverk samtidigt som färre platser får markpåverkan - En något förändrad landskapspåverkan där vindkraftverken med sin högre höjd riskerar att synas från fler platser och från längre avstånd. Men i och med att det maximala antalet vindkraftverk minskas kommer också färre vindkraftverk att vara synliga från vissa platser. 6.1 Ljudeffekter Förändringen i enlighet med sökandet av ändringstillstånd medför ingen ökning eller förändring av tillåtet buller från verksamheten, ekvivalent ljudnivå om maximalt 40 db(a) vid närliggande bostäder skall fortsatt gälla. Större vindkraftverk kan innebära ett högre källbuller men medför inte det automatiskt. Oavsett slutligt val av vindkraftverk skall dock villkoret om 40 db(a) gälla. I tabellen nedan jämförs källbuller från ett antal vindkraftverk på med olika generatoreffekt och totalhöjd. Vindkraftverk Totalhöjd Generatoreffekt Källbuller (Mode 0) Gamesa G m 2,0 MW 106,6 db(a) Senvion 3,4M m 3,4 MW 104 db(a) Siemens SWT-2, m 2,3 MW 107 db(a) Siemens SWT-3, m 3,2 MW 106 db(a) Siemens SWT-3, m 3,2 MW 106 db(a) Vestas V m 2,0 MW 103,5 db(a) Vestas V m 2,0 MW 105,5 db(a) Vestas V m 3,45 MW 106 db(a) Vestas V m 3,45 MW 105,5 db(a) Vid framtagandet av vindkraftparkens utformning är ljudet en av de styrande faktorerna. Om en viss utformning med en viss turbintyp riskerar att överskrida tillåten ljudnivå är det möjligt att sänka källbullret genom att begränsa effektproduktionen (Mode). Utvecklingen av teknisk utrustning och metoder för att höja energiproduktionen och om möjligt sänka källbullret från vindkraftverken pågår ständigt. Detta medför att källbullernivåer varierar från olika tillverkare, modeller och utrustning. Exempel på ljudberäkningar som innefattar 13 vindkraftverk enligt föreslagen layout återfinns i bilaga 1. 10

11 6.2 Skuggeffekter Höjning av vindkraftverkens totalhöjd innebär ingen ökning av maximal tillåten skuggbildning, åtta timmar per år och trettio minuter per dygn vid uteplatser intill befintliga bostadshus skall fortsatt gälla. Beroende på slutligt antal och val av vindkraftverk kan vissa närliggande bostäder få mer skuggbildning än med lägre vindkraftverk. Teknisk utrustning, s.k. skuggvakt, kan installeras för att säkerställa att beslutat villkor om skuggbildning uppfylls. Skuggvakten kan stänga ner ett vindkraftverk vid tider och förutsättningar som riskerar att ge upphov till skuggbildning som överskrider villkoret. Exempel på skuggberäkningar som innefattar 13 vindkraftverk återfinns i bilaga Reflexer Förändringen i enlighet med sökandet av ändringstillstånd kommer inte medföra några ökade reflexer. Vindkraftverken kommer fortsatt att ha antireflexbehandlad färg varpå reflexer inte skall uppkomma. 6.4 Hinderbelysning En höjning av totalhöjden i enlighet med sökandet av ändringstillstånd medför förändrade krav på hinderbelysning för de idag tillståndsgivna vindkraftverken med en totalhöjd om maximalt 150 m. Detta enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten (TSFS 2010:155 och TSFS 2013:9). Vindkraftverk med en totalhöjd överstigande 150 meter skall förses med högintensivt vitt blinkande ljus medan vindkraftverk med totalhöjd upp till 150 meter har kravet om medelintensivt rött blinkande ljus. För markering av vindkraftverk ingående i vindkraftsparker anger TSFS 2013:9 att vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns skall markeras i enlighet med föregående stycke. Vindkraftverk som inte utgör parkens yttre gräns och som inte är belägna på en högre höjd över mark- eller vattenytan än verk som utgör parkens yttre gräns kan förses med endast lågintensivt fast ljus. Reglering av vad som är yttre gräns är olika för totalhöjd över respektive under 150 meter och åskådliggörs i Figur 3 och 4 på efterföljande sida. För att ytterligare minska kringliggande miljöpåverkan tillåts ljusintensiteten dämpas till lägre nivåer i gryning/skymning och nattetid. 11

12 Figur 4. Hinderbelysning för vindkraft maximal totalhöjd 150 meter, från och enligt TSFS 2013:9 Figur 5. Hinderbelysning för vindkraft med maximal totalhöjd över 150 meter, från och enligt TSFS 2013:9 12

13 6.5 Kemikaliehantering och utsläpp En höjning av totalhöjden kan innebära att vindkraftverk med en större generator kan etableras. Detta medför oftast en något större mängd olja. Dock är det omöjligt att i detta skede i detalj redogöra för exakta volymer då slutligt val av vindkraftverk inte är fattat. Dock är rutinerna för kemikaliehantering motsvariga oberoende av modell, märke och storlek på vindkraftverket. 6.6 Elektromagnetiska fält och strålning Förändringen i enlighet med sökandet av ändringstillstånd anses inte medföra några ökade risker. 6.7 Landskapets bruksvärden I kapitlet beskrivs den påverkan en ändring i enlighet med sökt ändringstillstånd får på möjligheten att använda landskapet på det sätt som görs idag Rekreation och friluftsliv En ökning av vindkraftverkens totalhöjd kommer att bidra till att vindkraftverken syns på något längre avstånd och från något fler platser samt att varje enskilt vindkraftverk kräver något större hårdgjorda ytor för uppförande och drift. Medförd påverkan på möjligheten till rekreation och friluftsliv är i förhållande till idag givet tillstånd är väldigt individuell och svår att bedöma. Kommande ansökan om ändringstillstånd kommer innehålla nya fotomontage med den sökta totalhöjden och reducerat antal vindkraftverk samt en siktanalys. De något större hårdgjorda ytorna för respektive verk bedöms medföra en i stort sett obefintlig ökad påverkan Turism Förändringen i enlighet med ansökan om ändringstillstånd anses inte medföra någon minskad möjlighet till turism Jord- och skogsbruk Jordbruksmark förekommer inte inom projektområdet men en ökning av vindkraftverkens totalhöjd innebär att fundament och hårdgjorda ytor per etablerat vindkraftverk kräver större fysisk plats. Detta medför att mark tillgänglig för skogsbruk minskar något, de hårdgjorda ytorna kan dock även nyttjas av skogsbruket som uppläggningsplatser vid kommande gallringar och avverkningar. 13

14 Exakta mått på nödvändiga ytor beror på slutligt val av vindkraftverk, monteringsmetod och geotekniska förutsättningar. I tabellen nedan görs en ungefärlig jämförelse, monteringsmetod med en vinge per lyft används, variationer mellan specifika projekt existerar beroende på tidigare nämnda parametrar. Vindkraftverk 150 m 200 m Gravitationsfundament 350 m m 3 Kranplats 20x40 m 20x60 m Hjälpkranplatser 2x10x15 m 4x10x15 Uppläggningsyta för blad 15x60 m 20x70 m Central monteringsyta 1000 m m Jakt och fiske Förändringen i enlighet med ansökan om ändringstillstånd anses inte medföra någon minskad möjlighet till jakt och fiske Vindbruk Förändringen i enlighet med ansökan om ändringstillstånd anses medföra en kraftigt positiv möjlighet till vindbruk då områdets vindtillgångar mycket bättre kan tillvaratas genom att använda idag bästa möjliga teknik, vilket bidrar till ökad samhällsnytta. Eolus har under flera år bedrivit vindmätning inom projektområdet på flera sätt och har en mycket god bild av områdets vindresurser. Beroende på slutligt val av tillverkare beräknas energiproduktionen stiga enligt följande Vindkraftverk 2 MW, 150m MWh 3 MW, 200m MWh Ungefärlig årlig elproduktion per vindkraftverk Som ses ovan beräknas den årliga energiproduktionen att fördubblas. Vid uppskattningen att en villa förbrukar ca kwh hushållsel per år innebär det en ökad försörjning från till villor. Den stora ökningen i energiproduktion mellan totalhöjderna 150 och 200 m beror till största del på att den högre totalhöjden medför att vindkraftverk med en generatoreffekt kring 3 MW kan användas, både ur tekniska och ekonomiska aspekter. Etablering av vindkraftverk med högre totalhöjd, större generatoreffekt och ev. större rotordiameter kan medföra att ett större inbördes avstånd mellan vindkraftverken krävs. Detta för att reducera vak-förluster, höja effektivitet och kunna uppfylla uppsatta krav från leverantörer på maximala laster etc. Bl.a. är detta är en av anledningarna till reducering av minst ett av de tre vindkraftverken som görs i ansökan om ändringstillstånd för 200 m. Dock är det viktigast att ha ett ökat inbördes avstånd i förhärskande vindriktning, i ickeförhärskande vindriktning är det möjligt att ha ett kortare avstånd. Då förhärskande vindriktning i aktuellt projekt är sydvästlig har parken ur denna aspekt en väldigt gynnsam utformning. I Figur 6 nedan åskådliggörs i ett tillrättalagt exempel principen med vindkraftverk som ligger i lä bakom varandra, grön vindkraftpark avser för platsen gynnsam utformning medan röd skulle innebära större förluster eftersom vindkraftverken ligger efter varandra i vindriktningen. 14

15 Figur 6. Exempel på gynnsam och icke-gynnsam placering av vindkraftverk jämtemot förhärskande vindriktning Områdets övriga naturresurser Förändringen i enlighet med ansökan om ändringstillstånd anses inte medföra någon minskad möjlighet till att bruka övriga naturresurser, t.ex. berg- eller torvtäkt. 6.8 Landskapets kunskapsvärden Förändringen i enlighet med ansökan om ändringstillstånd anses inte medföra någon betydande ökad påverkan på landskapets kunskapsvärden. De något större hårdgjorda ytorna som högre vindkraftverk kräver medför att ökad arbetsyta per vindkraftverk men skyddsåtgärder och hänsyn för fornlämningar och identifierade naturvärden kommer att beaktas i enlighet med tidigare miljötillstånd. 6.9 Landskapets upplevelsevärden Anläggande av vindkraft medför alltid en förändring av landskapsbildens utseende, hur förändringen upplevs är en starkt subjektiv bedömning som varierar beroende på person och värdering. Området är relativt jämnhögt klätt med skog vilket minskar synintrycket om man befinner sig nära verken. Befinner man sig däremot i sydväst, längs E 18, där terrängen delvis är öppen och ligger på lägre mark kommer ett antal av vindkraftverken att synas vid olika tillfällen beroende på placering. Detta är också fallet från östra stranden av de vattendrag som är belägna strax öster om vindkraftsparken. En höjning av totalhöjden i enlighet med ansökan om ändringtillstånd innebär att vindkraftverken kommer att ses från fler platser och från längre avstånd. Samtidigt medför en höjning till 200 m en reducering av det totala antalet vindkraftverk och att det visuella intrycket från enstaka platser kan bli mindre. För att åskådliggöra detta kommer vindkraftsparken att visualiseras med hjälp av uppdaterade fotomontage i kommande ansökan. Dessa montage, totalhöjd om 200 meter, kommer att jämföras med montage framtagna i tidigare tillståndsprocess med lägre totalhöjd för att tydligt påvisa förändringen. 15

16 7 Elnätsanslutning Ellevio AB är nätägare med koncession i projektområdet. I dagsläget mest trolig anslutning av vindkraftsparken till överliggande elnät är via en ny 130/30 kv-station i Nyttorp. Överföring från vindkraftparken till ställverket sker via markkabel. Vindkraftverken kommer från mottagningsstation att kopplas samman via ett internt icke koncessionspliktigt nät (IKN). Figur 7. Anslutningspunkt mot överliggande 130 kv nät 16

17 1 Ljudberäkning Eolus Vind AB (publ) Box HÄSSLEHOLM Tel (vx): Org. nr: HÄSSLEHOLM (HK) VÅRGÅRDA HALMSTAD NORGE FINLAND ESTLAND LETTLAND

18 Projekt: Ölme DECI BEL - Huvudresultat Beräkning: Ändringstillstånd 200 meter SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Användarlicens: Eolus Vind AB Box 95 SE Hässleholm Mattias Hammarsjö / Beräknad: 10:36/ Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud frånvindkraftverk", 2010 (NV dnr Rv) Alla koordinater är i RN VKV Nytt vindkraftverk Skala 1: Ljudkänsligt område VKV-typ X(Ost) Y(Nord) Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare. Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Skapad Namn Vindhastighet LwA,ref Rena nominell av toner [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] ,0 VESTAS V Eolus Ja VESTAS V Eolus ,0 137,0 USER Mode "2" - 104,5 db all HH V126 3,3 MW 8,0 104,5 Nej h ,0 VESTAS V Eolus Ja VESTAS V Eolus ,0 137,0 USER Mode "2" - 104,5 db all HH V126 3,3 MW 8,0 104,5 Nej h ,0 VESTAS V Eolus Ja VESTAS V Eolus ,0 137,0 USER Mode "2" - 104,5 db all HH V126 3,3 MW 8,0 104,5 Nej h ,0 VESTAS V Eolus Ja VESTAS V Eolus ,0 137,0 USER Mode "2" - 104,5 db all HH V126 3,3 MW 8,0 104,5 Nej h ,1 VESTAS V Eolus Ja VESTAS V Eolus ,0 137,0 USER Mode "0" - serrated trailing edge - 106,0 db all HH V126 3,3 MW 8,0 106,0 Nej h ,3 VESTAS V Eolus Ja VESTAS V Eolus ,0 137,0 USER Mode "0" - serrated trailing edge - 106,0 db all HH V126 3,3 MW 8,0 106,0 Nej h ,9 VESTAS V Eolus Ja VESTAS V Eolus ,0 137,0 USER Mode "0" - serrated trailing edge - 106,0 db all HH V126 3,3 MW 8,0 106,0 Nej h ,0 VESTAS V Eolus Ja VESTAS V Eolus ,0 137,0 USER Mode "0" - serrated trailing edge - 106,0 db all HH V126 3,3 MW 8,0 106,0 Nej h ,0 VESTAS V Eolus Ja VESTAS V Eolus ,0 137,0 USER Mode "0" - serrated trailing edge - 106,0 db all HH V126 3,3 MW 8,0 106,0 Nej h ,0 VESTAS V Eolus Ja VESTAS V Eolus ,0 137,0 USER Mode "0" - serrated trailing edge - 106,0 db all HH V126 3,3 MW 8,0 106,0 Nej h ,9 VESTAS V Eolus Ja VESTAS V Eolus ,0 137,0 USER Mode "0" - serrated trailing edge - 106,0 db all HH V126 3,3 MW 8,0 106,0 Nej h ,0 VESTAS V Eolus Ja VESTAS V Eolus ,0 137,0 USER Mode "0" - serrated trailing edge - 106,0 db all HH V126 3,3 MW 8,0 106,0 Nej h ,2 VESTAS V Eolus Ja VESTAS V Eolus ,0 137,0 USER Mode "0" - serrated trailing edge - 106,0 db all HH V126 3,3 MW 8,0 106,0 Nej h h) Allmän oktavfördelning används Beräkning Resultat Ljuddata Ljudnivå Ljudkänsligt område Krav Ljudnivå Kraven uppfyllda? Nej. Namn X(Ost) Y(Nord) Z Imissionshöjd Ljud Från VKV Ljud [m] [m] [db(a)] [db(a)] A A ,9 1,5 40,0 39,9 Ja B B ,0 1,5 40,0 33,8 Ja C C ,7 1,5 40,0 33,7 Ja D D ,5 1,5 40,0 33,7 Ja E E ,3 1,5 40,0 33,7 Ja F F ,6 1,5 40,0 37,8 Ja G G ,3 1,5 40,0 37,8 Ja H H ,7 1,5 40,0 37,9 Ja I I ,7 1,5 40,0 39,2 Ja J J ,0 1,5 40,0 39,9 Ja K K ,4 1,5 40,0 39,8 Ja L L ,9 1,5 40,0 34,9 Ja M M ,0 1,5 40,0 32,2 Ja N N ,0 1,5 40,0 32,5 Ja O O ,0 1,5 40,0 36,7 Ja P P ,0 1,5 40,0 38,3 Ja Q Q ,0 1,5 40,0 37,5 Ja R R ,9 1,5 40,0 39,2 Ja T T ,2 1,5 40,0 39,7 Ja U U ,5 1,5 40,0 34,9 Ja V V ,7 1,5 40,0 35,9 Ja W W ,5 1,5 40,0 31,3 Ja X X ,0 1,5 40,0 36,7 Ja Y Y ,0 1,5 40,0 33,6 Ja Z Z ,0 1,5 40,0 36,5 Ja AA AA ,0 1,5 40,0 38,2 Ja Fortsättning på nästa sida... windpro av EMD International A/S, Tlf , 10:38 / 1 windpro

19 Projekt: Ölme DECI BEL - Huvudresultat Beräkning: Ändringstillstånd 200 meter...fortsättning från föregående sida Ljudkänsligt område Krav Ljudnivå Kraven uppfyllda? Nej. Namn X(Ost) Y(Nord) Z Imissionshöjd Ljud Från VKV Ljud [m] [m] [db(a)] [db(a)] AB AB ,0 1,5 40,0 36,5 Ja AC AC ,1 1,5 40,0 36,2 Ja AD AD ,2 1,5 40,0 33,9 Ja AE AE ,0 1,5 40,0 36,9 Ja AF AF ,0 1,5 40,0 37,5 Ja AG AG ,0 1,5 40,0 37,7 Ja AH AH ,1 1,5 40,0 33,1 Ja AI AI ,4 1,5 40,0 30,7 Ja AJ AJ ,4 1,5 40,0 30,1 Ja AK AK ,8 1,5 40,0 32,4 Ja AL AL ,9 1,5 40,0 38,0 Ja AM AM ,5 1,5 40,0 39,8 Ja AN AN ,0 1,5 40,0 37,4 Ja AO AO ,6 1,5 40,0 37,2 Ja AP AP ,4 1,5 40,0 35,1 Ja AQ AQ ,6 1,5 40,0 34,1 Ja Användarlicens: Eolus Vind AB Box 95 SE Hässleholm Mattias Hammarsjö / Beräknad: 10:36/ Avstånd (m) VKV LKO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ windpro av EMD International A/S, Tlf , 10:38 / 2 windpro

20 Projekt: Ölme DECI BEL - Karta 8,0 m/ s Beräkning: Ändringstillstånd 200 meter Användarlicens: Eolus Vind AB Box 95 SE Hässleholm Mattias Hammarsjö / Beräknad: 10:36/ Ljud [db(a)] m Karta: Terrängkarta Ölme, Utskriftskala 1:45 000, Kartcentrum RN Ost: Nord: Nytt vindkraftverk Ljudkänsligt område Ljudberäkningsmodell: Svensk Vindhastighet: 8,0 m/s Höjd över havet från aktivt linjeobjekt windpro av EMD International A/S, Tlf , 10:39 / 1 windpro

21 2 Skuggberäkning Eolus Vind AB (publ) Box HÄSSLEHOLM Tel (vx): Org. nr: HÄSSLEHOLM (HK) VÅRGÅRDA HALMSTAD NORGE FINLAND ESTLAND LETTLAND

22 Projekt: Ölme SHADOW - Huvudresultat Beräkning: Ändringstillstånd 200 meter Antaganden för skuggberäkningar Maximalt avstånd för påverkan Beräkna endast när mer än 20 % av solen skyms av rotorbladet Titta i VKV tabell Användarlicens: Eolus Vind AB Box 95 SE Hässleholm Mattias Hammarsjö / Beräknad: 10:46/ Minsta solhöjd över horisonten för påverkan 3 Dag steg för beräkning 1 dagar Tidsteg för beräkning 1 minuter Solsken sannolikhet S (Medelvärde soltimmar per dag) [KARLSTAD] Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 1,44 2,46 3,90 6,34 10,26 9,00 8,20 6,17 5,17 3,02 1,78 1,43 Drifttimmar beräknas utifrån VKV i beräkningen och vindens frekvensfördelning: Platsdata: ATLAS 12 sektorer; Radie: m (6) Driftl tid N NNO ONO O OSO SSO S SSV VSV V VNV NNV Totalt Startvind för tomgång: Startvind från effektkurva För att undvika skuggor från de VKV som inte syns görs en ZVI beräkning före skuggberäkningen. ZVI-beräkningen grundas på följande antaganden: Höjdkonturer används: Höjdlinjer: Höjdlinjer.wpo (1) Hinder som används vid beräkning Ögonhöjd: 1,5 m Nätupplösning: 10,0 m Alla koordinater är i RN VKV Nytt vindkraftverk Skala 1: Skuggmottagare VKV-typ Skuggdata X(Ost) Y(Nord) Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare. Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Beräkning RPM nominell avstånd [m] [kw] [m] [m] [m] [RPM] ,0 VESTAS V E... Ja VESTAS V Eolus ,0 137, , ,0 VESTAS V E... Ja VESTAS V Eolus ,0 137, , ,0 VESTAS V E... Ja VESTAS V Eolus ,0 137, , ,0 VESTAS V E... Ja VESTAS V Eolus ,0 137, , ,1 VESTAS V E... Ja VESTAS V Eolus ,0 137, , ,3 VESTAS V E... Ja VESTAS V Eolus ,0 137, , ,9 VESTAS V E... Ja VESTAS V Eolus ,0 137, , ,0 VESTAS V E... Ja VESTAS V Eolus ,0 137, , ,0 VESTAS V E... Ja VESTAS V Eolus ,0 137, , ,0 VESTAS V E... Ja VESTAS V Eolus ,0 137, , ,9 VESTAS V E... Ja VESTAS V Eolus ,0 137, , ,0 VESTAS V E... Ja VESTAS V Eolus ,0 137, , ,2 VESTAS V E... Ja VESTAS V Eolus ,0 137, ,8 Skuggmottagare- I ndata Nej. Namn X(Ost) Y(Nord) Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Riktningsläge ö mark. syd cw fönster [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] A Bäckelid 1: ,1 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" B Lerdala 10:7/10: ,0 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" C Dammängen 1: ,0 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" D Råmanstorp 1: ,5 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" E Lerdala 4:3<1> ,3 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" F Skinnerud 1: ,0 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" G Skinnerud 1: ,5 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" H Skinnerud 1:15<1> ,6 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" I Östra Slättom 1: ,5 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" J Pålstad 1:11<2> ,3 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" K Lämås 3:1<1> ,1 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" L Lämås 5: ,3 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" M Björndalen 1: ,1 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" Fortsättning på nästa sida... windpro av EMD International A/S, Tlf , 10:47 / 1 windpro

23 Projekt: Ölme SHADOW - Huvudresultat Beräkning: Ändringstillstånd 200 meter...fortsättning från föregående sida Nej. Namn X(Ost) Y(Nord) Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Riktningsläge ö mark. syd cw fönster [m] [m] [m] [m] [ ] [ ] N Hästås 1: ,0 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" O Ölme-Berg 1:1<1> ,6 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" P Fageråsen 1: ,3 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" Q Labberud 1:1<1> ,9 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" R Anneberg 1: ,0 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" S Björndalen 1:1<1> ,0 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" T Björndalen 1: ,0 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" U Lid 1: ,3 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" V Grytingeskogen 3: ,8 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" W Lerdala 4:3<1>(2) ,4 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" X Karlstorp 1: ,0 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" Y Sälsåsen 2:1<2> ,5 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" Z Lämås 1: ,7 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AA Norra Rävsala 2: ,1 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AB Tallmyren 2: ,0 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AC Skinnerud 1:15<1>(3) ,2 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AD Skinnerud 1:15<1>(2) ,6 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AE Fageråsen 1: ,0 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AF Lerdala 10: ,3 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AG Markvattnet 1: ,0 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AH Torp 2:1<2> ,0 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AI Tällerud 3: ,1 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AJ Fageråsen 1: ,4 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AK Gummerud 1: ,4 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AL Stora Lerdala 1: ,0 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AM Västra Slättom 1: ,0 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AN Grytingeskogen 3: ,0 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AO Grytingeskogen 3:5(2) ,1 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AP Suttertjärn 1: ,2 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AQ Lilla Skanum 1: ,4 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AR Södra Myrom 1: ,8 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AS Östra Slättom 1: ,0 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AT Labberud 1:1<1>(2) ,6 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" AU Hästås 1:12<1> ,9 5,0 5,0 1,5 0,0 0,0 "Växthusläge" Användarlicens: Eolus Vind AB Box 95 SE Hässleholm Mattias Hammarsjö / Beräknad: 10:46/ Beräkning Resultat Skuggmottagare Skuggor, värsta fall Skuggor, förväntade värden Nej. Namn Skuggtimmar Skuggdagar Max skugga Skuggtimmar per år per år timmar per dag per år [t/år] [dagar/år] [t/dag] [t/år] A Bäckelid 1:1 35: :41 9:05 B Lerdala 10:7/10:10 0:00 0 0:00 0:00 C Dammängen 1:1 0:00 0 0:00 0:00 D Råmanstorp 1:2 0:00 0 0:00 0:00 E Lerdala 4:3<1> 0:00 0 0:00 0:00 F Skinnerud 1:16 37: :31 10:27 G Skinnerud 1:14 31: :30 7:35 H Skinnerud 1:15<1> 17: :23 3:05 I Östra Slättom 1:12 22: :30 6:48 J Pålstad 1:11<2> 56: :34 15:46 K Lämås 3:1<1> 62: :34 15:30 L Lämås 5:1 40: :31 8:14 M Björndalen 1:3 67: :03 9:56 N Hästås 1:15 47: :30 7:56 O Ölme-Berg 1:1<1> 55: :28 10:36 P Fageråsen 1:40 62: :50 13:51 Q Labberud 1:1<1> 0:00 0 0:00 0:00 R Anneberg 1:3 0:00 0 0:00 0:00 S Björndalen 1:1<1> 16: :22 2:12 T Björndalen 1:2 61: :58 8:39 U Lid 1:12 8: :21 1:26 V Grytingeskogen 3:2 6: :20 1:25 Fortsättning på nästa sida... windpro av EMD International A/S, Tlf , 10:47 / 2 windpro

24 Projekt: Ölme SHADOW - Huvudresultat Beräkning: Ändringstillstånd 200 meter...fortsättning från föregående sida Skuggor, värsta fall Skuggor, förväntade värden Nej. Namn Skuggtimmar Skuggdagar Max skugga Skuggtimmar per år per år timmar per dag per år [t/år] [dagar/år] [t/dag] [t/år] W Lerdala 4:3<1>(2) 0:00 0 0:00 0:00 X Karlstorp 1:1 21: :29 5:43 Y Sälsåsen 2:1<2> 74: :34 18:50 Z Lämås 1:15 39: :30 8:37 AA Norra Rävsala 2:1 59: :55 8:34 AB Tallmyren 2:1 59: :40 9:03 AC Skinnerud 1:15<1>(3) 30: :30 6:59 AD Skinnerud 1:15<1>(2) 27: :29 6:07 AE Fageråsen 1:44 33: :27 7:00 AF Lerdala 10:9 0:00 0 0:00 0:00 AG Markvattnet 1:1 28: :26 5:05 AH Torp 2:1<2> 48: :31 7:43 AI Tällerud 3:1 11: :21 1:39 AJ Fageråsen 1:38 0:00 0 0:00 0:00 AK Gummerud 1:11 0:00 0 0:00 0:00 AL Stora Lerdala 1:25 0:00 0 0:00 0:00 AM Västra Slättom 1:5 14: :22 3:00 AN Grytingeskogen 3:5 15: :22 2:50 AO Grytingeskogen 3:5(2) 13: :20 2:51 AP Suttertjärn 1:1 0:00 0 0:00 0:00 AQ Lilla Skanum 1:16 0: :06 0:14 AR Södra Myrom 1:7 0:00 0 0:00 0:00 AS Östra Slättom 1:13 10: :22 3:12 AT Labberud 1:1<1>(2) 0:00 0 0:00 0:00 AU Hästås 1:12<1> 39: :26 10:47 Användarlicens: Eolus Vind AB Box 95 SE Hässleholm Mattias Hammarsjö / Beräknad: 10:46/ Total skuggpåverkan hos skuggmottagare från enskilda vindkraftverk Nej. Namn Värsta fall Förväntad [t/år] [t/år] 1 VESTAS V Eolus !O! nav: 137,0 m (354) 70:41 16:43 2 VESTAS V Eolus !O! nav: 137,0 m (355) 84:09 20:50 3 VESTAS V Eolus !O! nav: 137,0 m (356) 94:00 25:54 4 VESTAS V Eolus !O! nav: 137,0 m (357) 38:41 10:11 5 VESTAS V Eolus !O! nav: 137,0 m (358) 78:10 12:20 6 VESTAS V Eolus !O! nav: 137,0 m (359) 172:23 27:25 7 VESTAS V Eolus !O! nav: 137,0 m (360) 164:09 25:18 10 VESTAS V Eolus !O! nav: 137,0 m (363) 36:32 7:20 11 VESTAS V Eolus !O! nav: 137,0 m (364) 45:04 7:39 12 VESTAS V Eolus !O! nav: 137,0 m (365) 0:00 0:00 13 VESTAS V Eolus !O! nav: 137,0 m (366) 106:14 24:43 15 VESTAS V Eolus !O! nav: 137,0 m (368) 81:18 18:50 16 VESTAS V Eolus !O! nav: 137,0 m (369) 64:00 17:22 windpro av EMD International A/S, Tlf , 10:47 / 3 windpro

25 Projekt: Ölme SHADOW - Karta Beräkning: Ändringstillstånd 200 meter Användarlicens: Eolus Vind AB Box 95 SE Hässleholm Mattias Hammarsjö / Beräknad: 10:46/ Timmar per år, verkligt fall m Karta: Terrängkarta Ölme, Utskriftskala 1:45 000, Kartcentrum RN Ost: Nord: Nytt vindkraftverk Skuggmottagare Flicker karta nivå: Höjdlinjer: Höjdlinjer.wpo (1) windpro av EMD International A/S, Tlf , 10:50 / 1 windpro

WindPRO version 2.9.250 Jul 2013 Utskrift/Sida 2015-01-08 15:08 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: Skugga G114-2000 nav 125 meter

WindPRO version 2.9.250 Jul 2013 Utskrift/Sida 2015-01-08 15:08 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: Skugga G114-2000 nav 125 meter SHADOW - Karta 2015-01-08 15:08 / 1 Timmar per år, verkligt fall 0-8 Timmar 8-16 Timmar 16-100 Timmar 0 250 500 750 1000m Karta: Fastighetskarta, Utskriftskala 1:15 000, Kartcentrum SWE99TM Öst: 426 360

Läs mer

WindPRO version 2.7.490 sep 2011 Utskrift/Sida 2012-03-21 15:41 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: 2012-03-21

WindPRO version 2.7.490 sep 2011 Utskrift/Sida 2012-03-21 15:41 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: 2012-03-21 SHADOW - Karta 2012-03-21 15:41 / 1 0 250 500 750 1000m Karta:, Utskriftskala 1:25 000, Kartacentrum Rikets Net (SE) Öst: 1 247 215 Nord: 6 510 152 Nytt vindkraftverk Befintliga Skuggmottagare Isolinjer

Läs mer

Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar

Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar RT9 Sweref 99TM Totalhöjd Layout Layout Nr X Y X Y Z [möh] [möh] A1 A2 S1 1337382

Läs mer

Bilaga 11 MKB Skuggberäkning

Bilaga 11 MKB Skuggberäkning Bilaga 11 MKB Skuggberäkning Vindpark 2011-09-02 SHADOW - Huvudresultat Beräkning: Skuggberäkning -6 vkv, slutlig layout Beräkna endast när mer än 20 % av solen skyms av rotorbladet Titta i VKV tabell

Läs mer

Vindkraftsprojekt Hultema i Motala

Vindkraftsprojekt Hultema i Motala Vindkraftsprojekt Hultema i Motala Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 8 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken Version 4 februari 2013 1 / 8 Innehållsförteckning

Läs mer

Vindkraftsprojekt Norrberget i Sala kommun, Västmanlands län

Vindkraftsprojekt Norrberget i Sala kommun, Västmanlands län VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsprojekt i Sala kommun, Västmanlands län Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 1.10 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken

Läs mer

Bilaga 2.9. Skuggeffekter från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning

Bilaga 2.9. Skuggeffekter från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning Uppdragsnr: 10147227 1 (4) PM Skuggeffekter från vindkraftverk 1 Teorin bakom skuggning Då ett vindkraftverk är i drift orsakar dess rotor vid solig väderlek en rörlig skugga. Skuggorna kastas som längst

Läs mer

Vindkraftsprojekt Målarberget i Avestas & Norbergs kommuner

Vindkraftsprojekt Målarberget i Avestas & Norbergs kommuner VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsprojekt i Avestas & Norbergs kommuner Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 1.10 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV.

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV. ! " "! # $! % % # & # ' ( ) * * +, -,. / 0 1 / 2 3, 4-5 0 +, 3 6 + 7 5., 4 0 2 + * 7 8 4 7 3 1 / + * * 5 * 9 ) 2 : 8 ; 5 ;, +, < - * = 3 5 4, 8 8 > 1 / ) 5 1 5 ;, / + 5? 8 + / = 0 + / 4 0 + 5 5 7 0 1 7

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Vindpark Hultema i Motala AB

Vindpark Hultema i Motala AB Vindpark Hultema i Motala AB Beskrivning av utförda skuggberäkningar Andrahands yrkande 2015 REVIDERAD Bilaga 8 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken Version

Läs mer

Bilaga12. Fotomontage från Västermo

Bilaga12. Fotomontage från Västermo Bilaga12. Fotomontage från Västermo FOTOMONTAGE Västermo Fotomontage Västermo, november 2016 Inledning Syftet med detta fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken i Vindpark Duvhällen

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage Gunbjörbyn Fotomontage Vindpark Gunbjörbyn Fotomontage har gjorts från följande punkter 1 Tingvallamossen 2 Böle 3 Gunbjörbyn 4 Kvarnekas 5 Bäckefors 6 Knä sjö Fotomontaget baserar

Läs mer

Projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft

Projekterar, bygger, säljer och förvaltar vindkraft Källeberg, Falköpings kommun 1 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte och avgränsningar... 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 4 3 PRESENTATION AV EOLUS VIND AB... 4 4 ÄRENDE... 5 5 ANGRÄNSANDE PROJEKT...

Läs mer

WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Projekt:

WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Projekt: WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Vindkraft AB och i enlighet med Vindkraft AB;s instruktioner. KABEKO KRAFT

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Fotomontage i panoramaformat för vindkraftsanläggning Storhöjden

Fotomontage i panoramaformat för vindkraftsanläggning Storhöjden BILAGA K 3 FOTOMONTGE Komplettering dnr: Version Datum Fotomontage i panoramaformat för vindkraftsanläggning Storhöjden 551-8715-13 1.0 2014-07-25 VINDPARK STORHÖJDEN FORMAT: A3 Fotomontage är framställda

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

2010-12-03. Åtgärder för att minska skuggeffekten. Hur beräknas skuggeffekten? Luftfartsverksamheter på låga höjder (< 150 meter) Hinderbelysning

2010-12-03. Åtgärder för att minska skuggeffekten. Hur beräknas skuggeffekten? Luftfartsverksamheter på låga höjder (< 150 meter) Hinderbelysning Skuggor och hinderbelysning Skuggor och hinderbelysning 3 dec 2010 tryggve.sigurdson@afconsult.com martin.almgren@afconsult.com Skuggor ÅFs expert Tryggve Sigurdson ÅF, Tavelsjö Tavelsjö Hur uppstår skuggor

Läs mer

Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län

Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län Rapport 2010:86 2010-11-10 reviderad 2011-09-29 Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län av Bertil Persson Bertil Persson Betongteknik AB Organisationsnummer

Läs mer

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv Kompletteringshandling Föreläggande: 2012-05-04 Datum: 2012-07-18 Länsstyrelsen Östergötland Miljöprövningsdelegationen Östgötagatan 3 581 86 Linköping Komplettering av Tranås Energi Elförsäljning AB:s

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage FOTOMONTAGE TILL MKB Vindpark Liane STEFAN LARSSON Fotomontage till MKB, augusti 2013 Inledning Syftet med dessa fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken

Läs mer

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå

2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå 2014-06-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 4 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 2:4

Läs mer

WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010. VISUAL - Karta

WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010. VISUAL - Karta rojekt: Stormon WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010 Utskrift/Sida 2010-11-2310:47 I 13 Användarlicens: KABEKO KRAFT AB SE-752 25 Uppsala +46 (0)70 234 08 63 Erik Kolbäck, erik.kolback@kabeko.com Beräknat:

Läs mer

Bygglovsansökan. Södra Vibäck. Januari Koordinater för vindkraftverket är. RT90: Y(nord): X(öst):

Bygglovsansökan. Södra Vibäck. Januari Koordinater för vindkraftverket är. RT90: Y(nord): X(öst): Bygglovsansökan Södra Vibäck Januari 2013 Koordinater för vindkraftverket är RT90: Y(nord): 6 398 442 X(öst): 1 435 186 Bygglovsansökan för ett vindkraftverk på fastigheten Södra Vibäck 1:6 i kommun I

Läs mer

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186

Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Msn dnr 07.2289.200 Ks dnr 2009.279 VINDKRAFTSPOLICY Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 186 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud

Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud Bilaga 2.8 Uppdragsnr: 10147227 1 (5) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2..4 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad.

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Karta och koordinater. 2 Introduktion. 3 Redovisning av förkastade och accepterat alternativ till projekteringsplats. 3 Ansökan om tillstånd. 3 Samrådets

Läs mer

Bilaga 4.4.3 reviderad

Bilaga 4.4.3 reviderad Utskrift/Sida 2011-09-22 20:50 / 1 Användarlicens: Beräknat: 2011-09-22 20:45/2.7.473 VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Fotomontage 2011-09-22 tt vindkraftverk A Djurgårdsplatån, bild 1 B Djurgårdsplatån,

Läs mer

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun

Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun Underlag för samråd enl. MB 6 kap 4 Nätkoncession vid Täfteå, Umeå Kommun 2015 Innehåll 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 1.1 Koncessionsansökan... 3 1.2 Projektets omfattning... 3 1.3 Tidplan... 3 1.4 Samråd...

Läs mer

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Projekt:

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Projekt: WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Utskrift/Sida 2012-08-21 10:29 / 1 Användarlicens: Beräknat: 2012-08-21 10:26/2.7.490 VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Foto_Gullabo VKV placering VKV typ Giltig Tillverkare

Läs mer

Skuggspridning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning. Bilaga B8

Skuggspridning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning. Bilaga B8 Uppdragsnr: 1122794 1 (4) Bilaga B8 PM Skuggspridning från vindkraftverk 1 Teorin bakom skuggning Då ett vindkraftverk är i drift orsakar dess rotor vid solig väderlek en rörlig skugga. Skuggorna kastas

Läs mer

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Lund 2013-07-30 Ängelholms kommun Kommunstyrelsen 262 80 ÄNGELHOLM \r -.-L/ - - --- -,.;, 2113.. 11 l i0(3}3~j-- _j Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Billyvind önskar uppföra 1-4 vindkraftverk

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D.

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D. D.nr: 551-34334-2011 Vindpark Lyrestad Komplettering av tillståndsansökan enligt MB Kompletteringsdatum 2012-04-27 Prövningskod 40.90 Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 1 av 9

Läs mer

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved

Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Projekt Legeved Projekt Legeved Vill även du bli delägare i vindkraft? Nu säljer vi andelar i Legeved! Under våren 2014 etablerar Eolus Vind två vindkraftverk vid Legeved i Kristianstads kommun. Ett av verken säljs som

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet

Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Sjönevad vindkraftpark Anteckningar från samrådsmöte med närboende och allmänhet Tid: 22 september 2015, kl. 18.00-21.00 Plats: Abilds bygdegård, Falkenberg Från Vattenfall: Staffan Snis Projektledare

Läs mer

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB UMEÅ UNIVERSITET 2007-10-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB Anders Strömberg ET03 Emma Renström ET03 Handledare:

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Uppdragsnr: 10162353 1 (4) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån,

Läs mer

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Bilden är ett fotomontage. Motala kommun Kommunledningskontoret Stadsbyggnad Handläggare: Alisa Basic,

Läs mer

UPPHÄVANDE AV. Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun. 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23

UPPHÄVANDE AV. Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun. 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23 UPPHÄVANDE AV Områdesbestämmelser för Vindkraftpark Vik Neanberg Fastigheten Vik 1:4 m fl. Strömstads kommun Antagen av MBN 2010-03-04 Laga kraft 2010-04-03 2009-12-03. Redigerad 2010-02-23 1 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

WindPRO version aug 2008 Printed/Page :22 / 1. SHADOW - Huvudresultat. Öringe uppdaterad

WindPRO version aug 2008 Printed/Page :22 / 1. SHADOW - Huvudresultat. Öringe uppdaterad SHADOW - Huvudresultat Calculation: Skuggberäkning Öringe 3XSWT93 Antaganden för skuggberäkning Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look

Läs mer

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4 Bilaga C Ljudutbredning För att beskriva hur ljudet bedöms spridas runt den planerade vindparken har ljudutbredningen beräknats med den svenska beräkningsmodellen från 00 och med modellen Nord000, som

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar.

Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Tveka inte att ställa frågor eller dela med Er av Era funderingar. VÄLKOMMEN TILL SAMRÅD ANGÅENDE VINDKRAFTUTREDNING VID RÖDENEPLATTÅN Anteckna er på deltagarförteckningen. Ta gärna informationsfolder om projektet och formulär för lämnande av synpunkter. Ta del av utställningen.

Läs mer

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen

Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen Jonny Fagerström 2011-04-04 Sid 1 (9) Remissvar angående fördjupad översiktsplan för vindkraftspark på Nordbillingen 1. Bakgrund 1.2 Skara Kommun Skara kommuns översiktsplan, antagen 19 december 2005,

Läs mer

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 10 PM Skuggor

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 10 PM Skuggor Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 10 PM Skuggor MEDVERKANDE Sweco Energuide AB Stockholm Uppdragsledare: Magnus Bergman Utredare och text: Gabriella Nilsson GIS: Gabriella Nilsson Granskare: Johnny Carlberg,

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk Vindkraftverk Fakta i kortformat Varför vindkraftverk är höga Korta fakta om vindkraftverk Ett högt vindkraftverk utvinner mer energi än ett lågt då höjden gör att markens eventuella ojämnheter spelar

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring.

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring. Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsanläggning på Gabrielsberget Bild tagen från http://magasin08.files.wordpress.com/2010/06/vindkraft37.jpg Johan Dyrlind johan.dyrlind@gmail.com Viktor Johansson

Läs mer

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7 Uppdragsnr: 10122794 1 (5) Bilaga B7 PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Några Reflektioner om vindkraft VARFÖR? Två huvudskäl EKONOMISKT Ägare slipper

Läs mer

Minnesanteckningar för öppet samrådsmöte den 20 februari i Borgvattnet

Minnesanteckningar för öppet samrådsmöte den 20 februari i Borgvattnet Bodhögarna - Ögonfägnaden Minnesanteckningar för öppet samrådsmöte den 20 februari i Borgvattnet Mötet öppnas och medverkande i projektet presenteras (Statkraft, SCA, SWECO, kommunerna). Presentationen

Läs mer

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Fotomontage Version 1.0 Datum 2014-06-20 Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Vindpark Vitberget Format: A3 Fotomontage är framställda av Kabeko Kraft på uppdrag av Vitberget Vindkraft Upphovsrätt

Läs mer

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär

-Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär -Miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av vindkraftverk på Sandskär Projektansvarig: Johan Burström Erik Johansson Marcus Persson Sammanfattning av projektet... 3 Inledning... 3 Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

WindPRO version 2.6.1.252 jan 2009 Project:

WindPRO version 2.6.1.252 jan 2009 Project: 11:35 / 1 DECIBEL - Huvudresultat SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Teddy Nilsson (SD) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.55-15.30 Ajournering 14.45-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Leif Hägg (M), ordförande

Läs mer

DOM 2013-06-03 Stockholm

DOM 2013-06-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-06-03 Stockholm Mål nr P 1574-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-04 i mål nr P 4923-11, se bilaga

Läs mer

Vindkraft på Holmön och Ängesön Umeå kommun

Vindkraft på Holmön och Ängesön Umeå kommun Vindkraft på Holmön och Ängesön Umeå kommun Samrådsunderlag 26 september 2014 Gröna Holmön www.holmon.com/gronaholmon Samråd Sedan 2008 har Slitevind AB tillsammans med markägare och boende på Holmön arbetat

Läs mer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen. Tillståndsansökan Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2012-11-21 Miljöprövningsdelegationen Tillståndsansökan Ansökan om tillstånd enligt 9 kap Miljöbalken för vindkraftsanläggning på fastigheterna Björtveten 1:27, Björtveten

Läs mer

Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats Göteborg stadsledningskontorets dnr 0793/10

Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats Göteborg stadsledningskontorets dnr 0793/10 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-04-16 Diarienummer: 00685/13 Miljöskyddsavdelningen Jonny Flink Telefon: 031-368 38 73 E-post: jonny.flink@miljo.goteborg.se Yttrande till kommunstyrelsen över Vindplats

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

Varken Ansökan, Projektbeskrivningen eller Miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas p g a följande brister och saknade utredningar.

Varken Ansökan, Projektbeskrivningen eller Miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas p g a följande brister och saknade utredningar. Till Länsstyrelsen i Jämtlands län Bräcke kommun Box 190 840 60 Bräcke KOMPLETTERING/UTVECKLING AV ÖVERKLAGANDE Klagande: Anita Edling, 460730-1225, Lenninge 9386, 821 91 Bollnäs Bräcke 1:261, mobil 073-3

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Miljöskyddskontoret 441 81 Alingsås Anmälan enligt Miljöbalken Kap. 9 6 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd För uppförande av 2 st vindkraftverk på fastigheten

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Fotomontage. Vindkraftsanläggning Sörlidberget. Bilaga MKB 9. Fotomontage. Vindpark Sörlidberget Format: A3. Version 1.

Fotomontage. Vindkraftsanläggning Sörlidberget. Bilaga MKB 9. Fotomontage. Vindpark Sörlidberget Format: A3. Version 1. Fotomontage Vindkraftsanläggning Sörlidberget Bilaga MKB 9 Fotomontage Version 1.0 Datum 2016-02-23 Vindpark Sörlidberget Format: A3 Fotomontage är framställda av Kabeko Kraft på uppdrag av Sörlidberget

Läs mer

Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag

Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag Samråd enligt Miljöbalken September 2014 Medverkande SÖKANDE Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 3 Kontaktpersoner: Pia Hjalmarsson

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009

MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 MÖTESANTECKNINGAR SAMRÅDSMÖTE FÖR VINDKRAFTVERK PÅ NÖTEBERG 25 september 2009 Gällande detaljplan för Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 m.fl. Lysekils Kommun Närvarande: 23 berörda sakägare Måns Hagberg, planförfattare

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn E.ON Vind Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn Radie: 56 m Rotordiameter: 112 m Fakta Nacellen (maskinhuset): 170 ton Torn: 170 ton Ett rotorblad: 13,5 ton Fundamentent: 1800 ton utan ballast

Läs mer

Handling. Dokument: 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf

Handling. Dokument: 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf; 2014-0038-l.pdf Handling 2014-01-20 Diarienr: 2014-0038 Löpnr: 1 ObjektID: 7522 Datum: 2014-01-17 1UM: I Status: J Sammanträde: Referensnr: Sökbegrepp Namn Adress Ort Telefon Korpfjället Korpfjället Vind AB Box 2299 103

Läs mer

Har inget att Erinra mot ovanstående projekt

Har inget att Erinra mot ovanstående projekt Svevind AB 2006-03-30 Långviksvallen 22 922 66 Tavelsjö Tel:090-12 07 93 Fax: 090-120 749 Mobil:070-3320793 e-post: mikael.kyrk@svevind.se Hemsida:www.svevind.se Meddelande: Nedan finner Ni uppgifter om

Läs mer

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark Miljöanmälan enl. MB Hylletofta Vindkraftspark Juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Ärende... 4 Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 6 Vindresurser...

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

DOM 2012-04-27 Stockholm

DOM 2012-04-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2012-04-27 Stockholm Mål nr M 7022-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-08-09 i mål nr M 3443-10, se bilaga

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm repo001.docx 2012-03-29 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB UPPDRAGSNUMMER 5467806000 BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT LJUD ROSENHOLM Bilaga D2 STOCKHOLM SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND 1 (12) S w e co Gjörwellsgatan

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Vindpark Marviken Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Offshore AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet

Läs mer

Hittsjön. Vindkraftspark. Samrådsunderlag

Hittsjön. Vindkraftspark. Samrådsunderlag Hittsjön Vindkraftspark Samrådsunderlag Maj 2009 Lantmäteriverket,Gävle 2009. Medgivande MEDGIV-2009-20074. Karta: Terrängkartan Lantmäteriverket,Gävle 2009. Medgivande MEDGIV- 2009-20077. Karta:

Läs mer