Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud"

Transkript

1 Bilaga 2.8 Uppdragsnr: (5) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera olika fysikaliska storheter såsom ljudtryck och ljudintensitet. Oftast anges ljudets styrka på en logaritmisk skala i enheten decibel (db). En fördubbling av ljudnivån motsvarar tekniskt sett motsvarar en ökning med 3 db. Det mänskliga örat kan uppfatta ljudnivåer mellan 0 och 130 db. Den lägsta ljudnivåförändringen ett mänskligt öra kan uppfatta är cirka 3 db. En ljudsänkning eller ökning under 3 db kan alltså en människa oftast inte uppfatta. För att den mänskliga hörseln ska uppfatta en ökning av ljudnivån som en fördubbling måste en ökning på 8 db uppkomma. Människans upplevelse av ljudet varierar inte enbart med ljudets styrka utan styrs även av ljudets frekvenssammansättning. Människans hörbara frekvensspann löper mellan ca 20 och Hz. Det mänskliga örat är dock anpassat för att uppfatta ljud inom ett frekvensspann motsvarande mänskligt tal, dvs ljud inom frekvensspannet 125 till Hz. Detta innebär att vi kan uppfatta betydligt lägre ljudstyrkor från ljud inom frekvensspannet 125 till Hz, än ljud inom övriga frekvensintervall. Vid mätning och beräkning av ljudstyrkan görs av denna anledning en kompensation för ljudets frekvenssammansättning, så kallad frekvensvägning. Normalt används en frekvensvägning som medför att låga och mycket höga frekvenser dämpas, medan frekvenser mitt i människans hörselomfång förstärks eller lämnas opåverkade. När sådan frekvensvägning används anges ljudnivån i decibel-a (db(a)). I figur 1 nedan illustreras några vanligt förekommande ljud. Notera att ljudnivåer under 30 db(a) kan beskrivas som mycket låga ljudnivåer förknippade med omgivningar som människan i regel upplever som tysta. R:\Gemensamma_Uppdrag\ Ljunga MKB vindkraft\3_dokument\38_rapport\mkb\bilagor\pm Ljud MKB SWAB Ljunga OTN docx Mall: Memo.dot ver 1.0

2 Bilaga 2.8 Uppdragsnr: (5) Figur 1: Ljud från några vanligt förekommande ljudkällor. 1 R:\Gemensamma_Uppdrag\ Ljunga MKB vindkraft\3_dokument\38_rapport\mkb\bilagor\pm Ljud MKB SWAB Ljunga OTN docx Mall: Memo.dot ver Ljud från vindkraftverk Vindkraftverk avger dels ett mekaniskt ljud från växellådan eller generatorn och dels ett aerodynamiskt ljud när rotorn är i rörelse. Det mekaniska ljudet är idag i princip helt bortisolerat varför det aerodynamiska ljudet dominerar. Ljudet beskrivs ofta som ett svischande ljud med stora likheter med ljud som uppkommer av vind i vegetationen. Ljudnivån som uppkommer beror på vindens styrka samt utformningen av vindkraftverkets rotor. Med detta följer att olika vindkraftverk orsakar ljud med olika ljudnivåer vid en och samma vindhastighet. Respektive vindkraftsleverantör mäter och dokumenterar det ljud respektive vindkraft emitterar i direkt anslutning till verket. Detta benämns som verkets källjud. Från källan sprids sedan ljudet ut över dess omgivning. Omgivande atmosfär och materia dämpar ljudet vilket medför att ljudets styrka minskar med avståndet till mottagaren. Alltså beror ljudets spridning inte bara på dess ljudnivå utan även på vindriktning, markförhållande - såsom topografi och ytråhet - samt metrologiska förhållanden, såsom temperatur och fuktighet. Ljudnivån vid två olika mottagare kan alltså vara olika även om avståndet till källan är densamma och ljudet från en källa kan spridas olika långt beroende på om det uppkommer i slättlandskap eller skog. Förekommer flera ljudkällor i omgivningen uppkommer en maskeringseffekt. Detta innebär att vissa ljud inte upplevs lika märkbara på grund av att de överöstas av andra ljud. Ljudet från vindkraftverk kan till exempel maskeras av ljud från trafik, industrier m.m. men även av naturliga bakgrundsljud såsom vindsus och lövprassel. Dessa naturliga ljud ökar i ljudstyrka när vindhastigheten ökar och därmed ökar maskeringseffek- 1 WSP 2008, Ljud från vindkraftverk

3 Bilaga 2.8 Uppdragsnr: (5) ten. Generellt brukar man säga att när vindhastigheten överstiger 8 m/s på 10 meters höjd över mark maskeras ljudet från vindkraftverken av naturliga bakgrundsljud. 2 Ljud med lägre frekvens än 20 Hz är kallat infraljud och uppfattas inte av det mänskliga örat. Dock kan sådant ljud framkalla obehagskänslor vid kontinuerlig exponering. Forskning som bedrivs visar att infraljud som uppkommer från vindkraftverk är så pass lågt att de är helt utan betydelse ur störningspunkt för människor. 3 Lågfrekvent ljud är enligt Boverkets definition ljud med en frekvens mellan 20 och 200 Hz. Detta ljud är hörbart vid gällande begränsningsvärde på 40 db(a), men ljudet från vindkraftverk har inte större innehåll av lågfrekvent ljud än andra vanliga bullerkällor vid deras riktvärden, till exempel ljud från vägtrafik. Enligt Naturvårdsverkets sammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftanläggningar från 2011 finns inga belägg för att lågfrekvent ljud från vindkraftverk skulle medföra risk för allvarliga hälsoeffekter. Dock finns studier på att det lågfrekventa ljudet från ett vindkraftverk ökar desto större vindkraftverket är, om än måttligt ca 1 db per fördubbling av verkets effekt. 4 Socialstyrelsen har satt upp riktvärden för bedömning av om olägenheter för människors hälsa kan uppstå på grund av lågfrekvent ljud inomhus. 5 Inga riktvärden finns för lågfrekvent ljud utomhus. Därför bör även hänsyn tas till ljuddämpning i byggnaders fasader vid jämförelse med dessa riktvärden. Beräkning av ljudspridning med särskild hänsyn till det lågfrekventa ljudet kan göras genom att använda sig av frekvensavvägning C, vilket ger ett resultat i db(c) (jämför db(a)). Ultraljud är ljud över det hörbara frekvensområdet. Analogt definieras ultraljud som ljud där frekvensen är över Hz. Ultraljud har mycket korta våglängder och dämpas därför kraftigt av stora avstånd genom friktion i luften. Eftersom vindkraftverk i regel ej tillåts att etableras på korta avstånd från bostäder är risken för störningar från ultraljud låg. R:\Gemensamma_Uppdrag\ Ljunga MKB vindkraft\3_dokument\38_rapport\mkb\bilagor\pm Ljud MKB SWAB Ljunga OTN docx Mall: Memo.dot ver Konsekvenser och rekommendationer Oönskat ljud är allmänt benämnt som buller. Buller kan vid kontinuerlig exponering uppfattas som obehagligt för människor och i värsta fall orsaka stress och ohälsa. Studier tyder på att den faktiska störningen från ljud från vindkraftverk är subjektiv och kan förutom ljudnivån bero på den allmänna inställningen till vindkraftsetableringen samt huruvida vindkraftverken syns vid mottagaren eller inte. Överlag konstateras dock att med ökad ljudnivå ökar antalet störda personer. 6 2 Naturvårdsverket 2009, Ljud från vindkraftverk reviderad utgåva av rapp 6241, koncept 20 april 2010, NV dnr Rv. 3 Naturvårdsverket 2009, Ljud från vindkraftverk reviderad utgåva av rapp 6241, koncept 20 april 2010, NV dnr Rv. 4 Naturvårdsverket, 2011, Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och hälsoeffekter. erk/infra-lagfrekvent-ljud/kunskapssammanstalln-infra-lagfrekv-ljud-vindkraft.pdf 5 SOSFS 2005:6 (M), Allmänna råd, Socialstyrelsen, Buller inomhus. 6 Pedersen, Eja; 2007, Human response to wind turbine noise perception, annoyance and moderating factors

4 Bilaga 2.8 Uppdragsnr: (5) Några särskilt fastställda riktvärden för ljud från vindkraftverk finns inte. Enligt praxis tillämpas emellertid det av Naturvårdsverket rekommenderade riktvärdet för externt industribuller nattetid. 7 Riktvärdet utomhus nattetid vid bostäder är 40 db(a) i ekvivalent ljudnivå. Riktvärdena för vindkraft kan jämföras med vägtrafiken där riktvärdet för ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder är 55 dba och för maximal ljudnivå vid uteplatser är 70 dba. Detta kan även jämföras med ljudnivån från andra källor i vår vardagliga omgivning, se figur 1. Karakteristiskt för vindkraftverk till skillnad från en förbipasserande bil är att ljudet pågår kontinuerligt vilket sannolikt är ett av skälen till att man valt en hög säkerhetsmarginal genom att rekommendera riktvärdet 40dB(A), en nivå som alltså för annat externt industribuller endast rekommenderas nattetid. Som jämförelse kan man lyssna på ett modernt kylskåp som ofta avger ett ljud på cirka 40 db(a). R:\Gemensamma_Uppdrag\ Ljunga MKB vindkraft\3_dokument\38_rapport\mkb\bilagor\pm Ljud MKB SWAB Ljunga OTN docx Mall: Memo.dot ver Beräkningsmetoder Naturvårdsverket beskriver i sin rapport Ljud från vindkraftverk rapport 6241 från 2001 en beräkningsmodell för ljudutbredning. Rapporten är idag reviderad men den nya versionen finns ännu endast som koncept. Beräkningsmodellen använder de källjud som är fastställda av respektive vindkraftverksleverantör och en generell definition av markytans beskaffenhet för att definiera ljudstyrkans avtagande med avståndet. Källjudet ska vara beskrivet som en frekvensuppdelad ljudnivå i db(a). Beräkningen utgår från en ljudutbredning enligt ett värsta scenario där man antar att samtliga bostäder i beräkningen ligger i vindriktningen från vindkraftverken. Med andra ord antas att en maximal utbredning uppkommer i samtliga riktningar vid ett och samma tillfälle. Vidare utgår beräkningen från de förutsättningar som råder när det blåser 8 m/s på 10 meters höjd ovan mark. Detta är då ljudet från vindkraftverk upplevs som tydligast, i relation till förekomsten av maskeringseffekter från naturliga bakgrundsljud. Vidare antas inga maskeringseffekter uppkomma från artificiella ljud såsom trafik och industrier i beräkningarna. Erhållet resultat anger ljudnivån i valda beräkningspunkter, lämpligen bostäder, samt en karta över ljudutbredningen. 5 Möjliga skyddsåtgärder vid en vindkraftsetablering I dagens moderna vindkraftverk finns styrsystem som möjliggör en reducering av ett vindkraftverks ljudemission i efterhand. Rotorns hastighet kan reduceras så att mindre ljud uppkommer vid de kritiska vindhastigheterna, vilket innebär att vindkraftverkets så kallade källjud sänks. Dock sker detta på bekostnad av vindkraftverkets energiproduktion då man inte låter rotorn löpa fritt med konsekvensen att verket inte kan nyttja den maximala vindenergin vid dessa kritiska vindhastigheter. Varje vindkraftverksmodell kan justeras i ett antal fördefinierade reduktionslägen, vilket leder till att varje vindkraftverksmodell har ett visst antal standardkälljud. Med 7 Naturvårdsverkets Externt Industribuller Allmänna råd (RR 1978:5)

5 Bilaga 2.8 Uppdragsnr: (5) andra ord kan vindkraftverket inte reduceras till vilket källjud som helst utan detta är fördefinierat av respektive verks leverantör. För att nyttja områdets vindresurser på bästa möjliga sätt bör denna åtgärd inte vidtas om det inte i efterhand kan visas vara nödvändigt. R:\Gemensamma_Uppdrag\ Ljunga MKB vindkraft\3_dokument\38_rapport\mkb\bilagor\pm Ljud MKB SWAB Ljunga OTN docx Mall: Memo.dot ver 1.0

6

7 Bilaga 2.8 Ljudberäkning Vindpark Ljunga 1

8 Projekt: Ljunga 2011 Beskrivning: Beräkningen är baserad på källjudsdata lämnad från leverantör. Beräkningen tar hänsyn till topografi, men ej vegetation. För externt industribuller gäller riktvärden enligt "Externt industribuller - allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev 1983)." För vindkraft har en särskild praxis växt fram i Sverige med nattvärdet 40 db(a) som rekommenderat riktvärde. DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: Ljunga Flexibel layout SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk", 2001 (ISBN ) Råhetsklass: 1,5 Råhetslängd: 0,055 K: 1.0 db/(m/s) OBSERVERA Oktavdata saknas för ett eller flera av vindkraftverken där avståndet överstiger m till beräkningspunkten (Ljudkänsligt område). Bilaga 2.8 WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :54 / 1 Användarlicens: Scanergy AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Sebastian Prause / Beräknat: :52/ VKV Nytt vindkraftverk Skala 1: Ljudkänsligt område RN VKV typ Ljuddata Öst Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Gjord Namn Vindhastighet Status Navhöjd LwA,ref Rena Oktavdata nominell av toner RN [m] [kw] [m] [m] [m/s] [m] [db(a)] L ,2 L1 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) L ,0 L10 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) L ,0 L2 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) L ,9 L3 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) L ,0 L4 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) L ,3 L5 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) L ,4 L6 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) L ,0 L7 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) L ,0 L8 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) L ,0 L9 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) *)Observera: Ett eller flera ljuddata för detta VKV är allmänna värden eller inmatade av användaren Beräkning Resultat Ljudnivå Ljudkänsligt områdern Krav Ljudnivå Kraven uppfyllda? No. Namn Öst Nord Z Imissionshöjd Ljud Från VKV Ljud [m] [m] [db(a)] [db(a)] W W ,0 1,5 40,0 28,4 Ja X X ,0 1,5 40,0 28,7 Ja Y Y ,0 1,5 40,0 30,7 Ja Z Z ,0 1,5 40,0 33,9 Ja AA AA ,0 1,5 40,0 37,2 Ja AB AB ,7 1,5 40,0 36,4 Ja AC AC ,1 1,5 40,0 36,3 Ja AD AD ,7 1,5 40,0 34,8 Ja AE AE ,0 1,5 40,0 36,7 Ja AF AF ,3 1,5 40,0 35,3 Ja AG AG ,8 1,5 40,0 35,6 Ja AH AH ,5 1,5 40,0 34,7 Ja AI AI ,5 1,5 40,0 34,4 Ja AJ AJ ,2 1,5 40,0 33,6 Ja AK AK ,5 1,5 40,0 33,0 Ja AL AL ,3 1,5 40,0 38,0 Ja AM AM ,0 1,5 40,0 37,1 Ja AN AN ,0 1,5 40,0 37,3 Ja AO AO ,4 1,5 40,0 35,8 Ja AP AP ,0 1,5 40,0 36,1 Ja WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , 2

9 Projekt: Ljunga 2011 Beskrivning: Beräkningen är baserad på källjudsdata lämnad från leverantör. Beräkningen tar hänsyn till topografi, men ej vegetation. För externt industribuller gäller riktvärden enligt "Externt industribuller - allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev 1983)." För vindkraft har en särskild praxis växt fram i Sverige med nattvärdet 40 db(a) som rekommenderat riktvärde. DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: Ljunga Flexibel layout Avstånd (m) VKV LKO L7 L6 L8 L5 L4 L1 L10 L2 L9 L3 W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP Bilaga 2.8 WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :54 / 2 Användarlicens: Scanergy AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Sebastian Prause / Beräknat: :52/ WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , 3

10 Bilaga 2.8 WindPRO version jan 2011 Projekt: Beskrivning: Utskrift/Sida Ljunga 2011 Beräkningen är baserad på källjudsdata lämnad från leverantör. Beräkningen tar hänsyn till topografi, men ej vegetation :54 / 3 För externt industribuller gäller riktvärden enligt "Externt industribuller - allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev 1983)." För vindkraft har en särskild praxis växt fram i Sverige med nattvärdet 40 db(a) som rekommenderat riktvärde. Användarlicens: Scanergy AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Sebastian Prause / Beräknat: :52/ DECIBEL - Karta 8,0 m/s Beräkning: Ljunga Flexibel layout Nytt vindkraftverk 35,0 db(a) m Karta:, Utskriftskala 1:45 000, Kartacentrum Rikets Net (SE) Öst: Nord: Ljudberäkningsmodell: Svensk, Jan 2002, Land. Vindhastighet: 8,0 m/s Ljudkänsligt område Höjd över havet från aktivt linjeobjekt 40,0 db(a) WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , 4

11 Bilaga 2.8 Kumulativ ljudberäkning Vindpark Ljunga 5

12 Projekt: ÅBY_LJUNGA 2011 DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: Åby + Ljunga Kumulativ Beskrivning: Beräkningen är baserad på källjudsdata lämnad från leverantör. Beräkningen tar hänsyn till topografi, men ej vegetation. För externt industribuller gäller riktvärden enligt "Externt industribuller - allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev 1983)." För vindkraft har en särskild praxis växt fram i Sverige med nattvärdet 40 db(a) som rekommenderat riktvärde. SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk", 2001 (ISBN ) Råhetsklass: 1,5 Råhetslängd: 0,055 K: 1.0 db/(m/s) OBSERVERA Oktavdata saknas för ett eller flera av vindkraftverken där avståndet överstiger m till beräkningspunkten (Ljudkänsligt område). Bilaga 2.8 WindPRO version Jan 2011 Utskrift/Sida :48 / 1 Användarlicens: Scanergy AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Ingemar Andersson / Beräknat: :47/ Nytt vindkraftverk Skala 1: Ljudkänsligt område VKV RN VKV typ Ljuddata Öst Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Gjord Namn Vindhastighet Status Navhöjd LwA,ref Rena Oktavdata nominell av toner RN [m] [kw] [m] [m] [m/s] [m] [db(a)] L ,2 L1 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) L ,0 L10 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) L ,0 L2 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) L ,9 L3 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) L ,0 L4 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) L ,3 L5 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) L ,4 L6 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) L ,0 L7 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) L ,0 L8 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) L ,0 L9 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) Å ,5 Å1 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) Å ,0 Å10 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) Å ,0 Å2 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) Å ,2 Å3 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) Å ,0 Å4 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) Å ,0 Å5 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) Å ,0 Å6 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) Å ,9 Å7 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) Å ,0 Å8 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) Å ,0 Å9 Ja REpower 3.2M ,0 133,0 USER Maxljud 105,2 db(a), 8 m/s 8,0 ExtraPolerad 133,0 105,2 Nej Allmän *) *)Observera: Ett eller flera ljuddata för detta VKV är allmänna värden eller inmatade av användaren Beräkning Resultat Ljudnivå Ljudkänsligt område RN Krav Ljudnivå Kraven uppfyllda? No. Namn Öst Nord Z Imissionshöjd Ljud Från VKV Ljud [m] [m] [db(a)] [db(a)] A Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (92) ,7 1,5 40,0 36,9 Ja B Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (93) ,3 1,5 40,0 37,8 Ja C Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (94) ,0 1,5 40,0 37,0 Ja D Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (95) ,7 1,5 40,0 36,8 Ja E Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (96) ,2 1,5 40,0 37,9 Ja F Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (97) ,9 1,5 40,0 38,3 Ja G Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (98) ,0 1,5 40,0 34,9 Ja H Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (99) ,0 1,5 40,0 35,6 Ja I Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (100) ,1 1,5 40,0 37,2 Ja J Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (101) ,0 1,5 40,0 37,5 Ja K Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (102) ,6 1,5 40,0 39,4 Ja L Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (103) ,0 1,5 40,0 38,8 Ja M Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (104) ,0 1,5 40,0 36,8 Ja Fortsättning på nästa sida... WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , 6

13 Projekt: ÅBY_LJUNGA 2011 DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: Åby + Ljunga Kumulativ Beskrivning: Beräkningen är baserad på källjudsdata lämnad från leverantör. Beräkningen tar hänsyn till topografi, men ej vegetation. För externt industribuller gäller riktvärden enligt "Externt industribuller - allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev 1983)." För vindkraft har en särskild praxis växt fram i Sverige med nattvärdet 40 db(a) som rekommenderat riktvärde. Bilaga 2.8 WindPRO version Jan 2011 Utskrift/Sida :48 / 2 Användarlicens: Scanergy AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Ingemar Andersson / Beräknat: :47/ fortsättning från föregående sida Ljudkänsligt område RN Krav Ljudnivå Kraven uppfyllda? No. Namn Öst Nord Z Imissionshöjd Ljud Från VKV Ljud [m] [m] [db(a)] [db(a)] N Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (105) ,0 1,5 40,0 38,7 Ja O Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (106) ,0 1,5 40,0 37,0 Ja P Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (107) ,0 1,5 40,0 38,8 Ja Q Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (108) ,0 1,5 40,0 38,5 Ja R Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (109) ,0 1,5 40,0 32,7 Ja S Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (110) ,0 1,5 40,0 32,6 Ja T Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (111) ,0 1,5 40,0 33,2 Ja U Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (112) ,0 1,5 40,0 35,6 Ja V Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (113) ,0 1,5 40,0 38,1 Ja W Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (114) ,0 1,5 40,0 33,2 Ja X Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (115) ,0 1,5 40,0 32,8 Ja Y Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (116) ,0 1,5 40,0 32,6 Ja Z Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (117) ,0 1,5 40,0 34,5 Ja AA Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (118) ,0 1,5 40,0 37,5 Ja AB Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (119) ,7 1,5 40,0 36,6 Ja AC Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (120) ,1 1,5 40,0 36,5 Ja AD Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (121) ,7 1,5 40,0 35,0 Ja AE Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (122) ,0 1,5 40,0 37,1 Ja AF Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (123) ,3 1,5 40,0 35,5 Ja AG Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (124) ,8 1,5 40,0 35,7 Ja AH Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (125) ,5 1,5 40,0 34,8 Ja AI Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (126) ,5 1,5 40,0 34,6 Ja AJ Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (127) ,2 1,5 40,0 33,7 Ja AK Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (128) ,5 1,5 40,0 33,2 Ja AL Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (129) ,3 1,5 40,0 38,0 Ja AM Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (130) ,0 1,5 40,0 37,2 Ja AN Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (131) ,0 1,5 40,0 37,4 Ja AO Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (132) ,4 1,5 40,0 35,9 Ja AP Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (133) ,0 1,5 40,0 36,2 Ja Avstånd (m) VKV LKO L6 L8 L5 L1 L10 L2 L9 L4 L7 L3 Å2 Å4 Å6 Å10 Å5 Å8 Å1 Å3 Å9 Å7 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Fortsättning på nästa sida... WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , 7

14 Projekt: ÅBY_LJUNGA 2011 DECIBEL - Huvudresultat Beräkning: Åby + Ljunga Kumulativ Beskrivning: Beräkningen är baserad på källjudsdata lämnad från leverantör. Beräkningen tar hänsyn till topografi, men ej vegetation. För externt industribuller gäller riktvärden enligt "Externt industribuller - allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev 1983)." För vindkraft har en särskild praxis växt fram i Sverige med nattvärdet 40 db(a) som rekommenderat riktvärde. Bilaga 2.8 WindPRO version Jan 2011 Utskrift/Sida :48 / 3 Användarlicens: Scanergy AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Ingemar Andersson / Beräknat: :47/ fortsättning från föregående sida VKV LKO L6 L8 L5 L1 L10 L2 L9 L4 L7 L3 Å2 Å4 Å6 Å10 Å5 Å8 Å1 Å3 Å9 Å7 V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , 8

15 Bilaga 2.8 WindPRO version Jan 2011 Projekt: Beskrivning: Utskrift/Sida ÅBY_LJUNGA 2011 Beräkningen är baserad på källjudsdata lämnad från leverantör. Beräkningen tar hänsyn till topografi, men ej vegetation :48 / 4 För externt industribuller gäller riktvärden enligt "Externt industribuller allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev 1983)." För vindkraft har en särskild praxis växt fram i Sverige med nattvärdet 40 db(a) som rekommenderat riktvärde. Användarlicens: Scanergy AB Lantvärnsgatan 8 SE Karlstad Ingemar Andersson / Beräknat: :47/ DECIBEL - Karta 8,0 m/s Beräkning: Åby + Ljunga Kumulativ Nytt vindkraftverk 35,0 db(a) km Karta:, Utskriftskala 1:75 000, Kartacentrum Rikets Net (SE) Öst: Nord: Ljudberäkningsmodell: Svensk, Jan 2002, Land. Vindhastighet: 8,0 m/s Ljudkänsligt område Höjd över havet från aktivt linjeobjekt 40,0 db(a) WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax , 9

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Uppdragsnr: 10162353 1 (4) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån,

Läs mer

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV.

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV. ! " "! # $! % % # & # ' ( ) * * +, -,. / 0 1 / 2 3, 4-5 0 +, 3 6 + 7 5., 4 0 2 + * 7 8 4 7 3 1 / + * * 5 * 9 ) 2 : 8 ; 5 ;, +, < - * = 3 5 4, 8 8 > 1 / ) 5 1 5 ;, / + 5? 8 + / = 0 + / 4 0 + 5 5 7 0 1 7

Läs mer

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7 Uppdragsnr: 10122794 1 (5) Bilaga B7 PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4 Bilaga C Ljudutbredning För att beskriva hur ljudet bedöms spridas runt den planerade vindparken har ljudutbredningen beräknats med den svenska beräkningsmodellen från 00 och med modellen Nord000, som

Läs mer

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Lund 2013-07-30 Ängelholms kommun Kommunstyrelsen 262 80 ÄNGELHOLM \r -.-L/ - - --- -,.;, 2113.. 11 l i0(3}3~j-- _j Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Billyvind önskar uppföra 1-4 vindkraftverk

Läs mer

Bilaga 2.9. Skuggeffekter från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning

Bilaga 2.9. Skuggeffekter från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning Uppdragsnr: 10147227 1 (4) PM Skuggeffekter från vindkraftverk 1 Teorin bakom skuggning Då ett vindkraftverk är i drift orsakar dess rotor vid solig väderlek en rörlig skugga. Skuggorna kastas som längst

Läs mer

WindPRO version 2.6.1.252 jan 2009 Project:

WindPRO version 2.6.1.252 jan 2009 Project: 11:35 / 1 DECIBEL - Huvudresultat SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage Gunbjörbyn Fotomontage Vindpark Gunbjörbyn Fotomontage har gjorts från följande punkter 1 Tingvallamossen 2 Böle 3 Gunbjörbyn 4 Kvarnekas 5 Bäckefors 6 Knä sjö Fotomontaget baserar

Läs mer

WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Projekt:

WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Projekt: WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Vindkraft AB och i enlighet med Vindkraft AB;s instruktioner. KABEKO KRAFT

Läs mer

PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK. WSP Environmental 2013-06-07

PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK. WSP Environmental 2013-06-07 PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK WSP Environmental 2013-06-07 Medverkande WSP Environmental Ansvarig: Utredare och text: Figurer & illustrationer: Göteborg & Malmö Christian Peterson, 010-722 72 43, Christian.Peterson@WSPGroup.se

Läs mer

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk MEDVERKANDE Sweco Energuide AB Stockholm Uppdragsledare: Magnus Bergman Utredare och text: Gabriella Nilsson GIS: Gabriella Nilsson Granskare:

Läs mer

Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län

Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län Rapport 2010:86 2010-11-10 reviderad 2011-09-29 Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län av Bertil Persson Bertil Persson Betongteknik AB Organisationsnummer

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud

Beräkning av lågfrekvent ljud Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent ljud Projekt: Kommun: Sköllunga Stenungsund Datum: 14-7-18 Beräkning av lågfrekvent ljud Sammanfattning: Beräkningar avseende lågfrekvent ljud i ljudkänsliga

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage FOTOMONTAGE TILL MKB Vindpark Liane STEFAN LARSSON Fotomontage till MKB, augusti 2013 Inledning Syftet med dessa fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken

Läs mer

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv Kompletteringshandling Föreläggande: 2012-05-04 Datum: 2012-07-18 Länsstyrelsen Östergötland Miljöprövningsdelegationen Östgötagatan 3 581 86 Linköping Komplettering av Tranås Energi Elförsäljning AB:s

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Manne Friman Tel +46105056072 Mobil +46701845772 manne.friman@afconsult.com PM03 1 (9) Datum Statkraft Södra Vindkraft AB Att: Jonas Nordanstig Box 233 202 09 Malmö Uppdragsnr 575593 Vindkraftpark

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Innehåll Hur, vad och varför? Varför mäta? Vad påverkar en mätning? Hur mäter man? Erfarenhet från

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010. VISUAL - Karta

WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010. VISUAL - Karta rojekt: Stormon WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010 Utskrift/Sida 2010-11-2310:47 I 13 Användarlicens: KABEKO KRAFT AB SE-752 25 Uppsala +46 (0)70 234 08 63 Erik Kolbäck, erik.kolback@kabeko.com Beräknat:

Läs mer

Vindkraftsprojekt Hultema i Motala

Vindkraftsprojekt Hultema i Motala Vindkraftsprojekt Hultema i Motala Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 8 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken Version 4 februari 2013 1 / 8 Innehållsförteckning

Läs mer

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1 Bilaga 2 Bullerutredning RAPPORT Bullerutredning Etapp 1 2010-07-06 Upprättad av: Johanna Thorén Granskad av: Bengt Simonsson Uppdragsnr: 10137843 Vindkraftpark Markbygden Daterad: 2010-07-06 Bullerutredning

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2..4 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 Ljudnivå vad är det? 10+10=13 20+20=23 40+40=43 2 3 Ljudets tidsvariation 4 Ljudtrycksnivå och Ljudeffektnivå? 5 A-, C-vägning, dba, dbc 6 Akustik

Läs mer

Bilaga12. Fotomontage från Västermo

Bilaga12. Fotomontage från Västermo Bilaga12. Fotomontage från Västermo FOTOMONTAGE Västermo Fotomontage Västermo, november 2016 Inledning Syftet med detta fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken i Vindpark Duvhällen

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar

Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar RT9 Sweref 99TM Totalhöjd Layout Layout Nr X Y X Y Z [möh] [möh] A1 A2 S1 1337382

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget Norberg och Avesta kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget Norberg och Avesta kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (8) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2013-12-04 VKS Vindkraft Sverige AB Att: Sandra Nordqvist Uppdragsnr

Läs mer

RAPPORT. Bilaga D2 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Bilaga D2 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO UPPDRAGSNUMMER STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB UPPDRAGSNUMMER 5467806000 BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO Bilaga D2 STOCKHOLM SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND 1 Bakgrund 3 1.1 Komplettering 3 1.2 Projektet 3 2 Lågfrekvent

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Vad och Varför mäta? Emission Hur mycket låter vindkraftverket? Låter vindkraftverket mer eller mindre

Läs mer

Printed/Page :41 / 1

Printed/Page :41 / 1 Project: Calculation: Ljudberäkning SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud frånvindkraftverk",

Läs mer

WindPRO version 2.8.552 Jul 2012

WindPRO version 2.8.552 Jul 2012 Rekommenderat observationsavstånd: 7 cm Visat foto: 00--0 ::00 Objektiv: 9 mm Film: 6x mm Pixlar: 7x68 9 6 9 8 Siktpunkt: RN Öst: 9 70 Nord: 6 8 9 06 Vindriktning: 0 Fotots riktning: 0 8 Kamera: Väster

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft 1 Referenser för ÅF och Martin Almgren ÅF mer än 100 år. 4000 konsulter. Inom vindkraftområdet arbetar ÅF med det mesta ÅF-Ingemansson 52 års erfarenhet

Läs mer

Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter

Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter PM01 1 (9) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget, Nordex N131 3,0 MW Norbergs & Avesta kommun

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget, Nordex N131 3,0 MW Norbergs & Avesta kommun Handläggare Victor Wetterblad Tel +46 10 505 60 81 Mobil +46722276459 E-post victor.wetterblad@afconsult.com Mottagare Sandra Nordqvist VKS Vindkraft AB Datum 2015-11-25 Projekt-ID 590839 Utredning av

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Berg Beräkningsdatum: 2013-10-04 Beställare: WSP Environmental

Läs mer

Skuggspridning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning. Bilaga B8

Skuggspridning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning. Bilaga B8 Uppdragsnr: 1122794 1 (4) Bilaga B8 PM Skuggspridning från vindkraftverk 1 Teorin bakom skuggning Då ett vindkraftverk är i drift orsakar dess rotor vid solig väderlek en rörlig skugga. Skuggorna kastas

Läs mer

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Målarberget

Läs mer

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller Ljud från vindkraft beräkningsmodeller Innehåll - exempel 1 Martin Almgren, tel 010-505 84 54 martin.almgren@afconsult.com ÅF-Ingemansson 2 Grunder ljud, lågfrekvent ljud och infraljud Ljudalstring Tillståndsfrågor

Läs mer

Vindkraftens miljöpåverkan Hälsa & ohälsa

Vindkraftens miljöpåverkan Hälsa & ohälsa Vindkraftens miljöpåverkan Hälsa & ohälsa Kalmar 11 mars 2013 Ebbe Adolfsson Naturvårdsverket Enheten för prövning och regelgivning 1 Vad jag kommer prata om idag: 1. Bullers påverkan generellt 2. Människors

Läs mer

Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme

Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme Kristinehamns kommun Läsanvisning Samrådsunderlaget består av beskrivning av sökanden,

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Syntesrapport: Vindkraftens påverkan på människors intressen Hälsa och ohälsa

Syntesrapport: Vindkraftens påverkan på människors intressen Hälsa och ohälsa Syntesrapport: Vindkraftens påverkan på människors intressen Hälsa och ohälsa Ingrid Johansson Horner, Naturvårdsverket 1 Innehåll Generellt om bullerpåverkan i samhället Vindvals syntesrapport kap hälsa

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Hultema vindkraftpark, Motala Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: VKS

Läs mer

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun PM 1 (5) Handläggare Martin Almgren Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-10-27 Vattenfall Vindkraft AB Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq=

_ìääéêìíêéçåáåö=^ååéä î=twnq= Diarienummer 225/003.313-03 _ìääéêìíêéçåáåö^ååéä îtwnq OMMVJMUJNMIêÉîOMNMJMOJMU rqpqûiikfkd Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47

Läs mer

Bygglovsansökan. Södra Vibäck. Januari Koordinater för vindkraftverket är. RT90: Y(nord): X(öst):

Bygglovsansökan. Södra Vibäck. Januari Koordinater för vindkraftverket är. RT90: Y(nord): X(öst): Bygglovsansökan Södra Vibäck Januari 2013 Koordinater för vindkraftverket är RT90: Y(nord): 6 398 442 X(öst): 1 435 186 Bygglovsansökan för ett vindkraftverk på fastigheten Södra Vibäck 1:6 i kommun I

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (10) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2014-11-20 Vattenfall Vindkraft AB Att: Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

Bullerutredning kv Fritiden

Bullerutredning kv Fritiden Ystad Kommun Malmö 2014-06-17 Datum 2014-06-17 Uppdragsnummer 1320003845 Utgåva/Status 2 Erik Hedman Erik Hedman Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1

Läs mer

Vindpark Hultema i Motala AB

Vindpark Hultema i Motala AB Vindpark Hultema i Motala AB Beskrivning av utförda skuggberäkningar Andrahands yrkande 2015 REVIDERAD Bilaga 8 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken Version

Läs mer

Vindpark Berg, Uppvidinge kommun

Vindpark Berg, Uppvidinge kommun RAPPORT 1 (12) Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com Rapport nr 582794 Rapport A WSP Environmental Datum 2013-10-04 Vindpark

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun

E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun Handläggare Elis Johansson Tel +46 10-5058422 Mobil +46 70-1847422 Fax +46 31-7747474 elis.johansson@afconsult.com RAPPORT 1 (26) Datum Camilla Ramusson E.On. Vind Sverige AB Carl Gustafs väg 1 205 99

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

Vindkraftseminarium Örebro 7 februari 2012

Vindkraftseminarium Örebro 7 februari 2012 Vindkraftseminarium Örebro 7 februari 2012 Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket 2012-02-10 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Innehåll Ljud (riktlinjer, villkor, beräkning) Lågfrekvent

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindkraftpark Velinga Beräkningsdatum: 2013-09-24 Beställare: Vattenfall

Läs mer

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46 10 505 84 22 Mobil +46 70 184 74 22 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-12-05 Varberg Energi AB Håkan Svensson Box 1043 432 13

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm repo001.docx 2012-03-29 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB UPPDRAGSNUMMER 5467806000 BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT LJUD ROSENHOLM Bilaga D2 STOCKHOLM SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND 1 (12) S w e co Gjörwellsgatan

Läs mer

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-03-13 Gunnarby Vindkraft AB Karin Mizgalski c/o Wallenstam AB 401

Läs mer

13 KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKORNA

13 KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKORNA 13 KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKORNA Projektets konsekvenser för människorna är tätt sammanlänkade med påverkan på samhällsstrukturen. I detta kapitel ligger dock fokus på mer direkta konsekvenser för enskilda

Läs mer

Vem vet hur nästa generation vindkraftverk kommer att se ut?

Vem vet hur nästa generation vindkraftverk kommer att se ut? Vem vet hur nästa generation vindkraftverk kommer att se ut? Leva och bo med vindkraft Hur påverkar vindkraften vardagen för de människor som lever nära ett vindkraftverk? Och hur påverkas bygden när vindkraft

Läs mer

Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning

Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning Rapport 9-C/ Rolf Cedås/ Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning Akustikforum har utrett bullersituationen (exklusive trafikbuller) för planerade

Läs mer

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 23: Ljudberäkningar Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Vindpark

Läs mer

Hör nytt om ljud. Martin Almgren, ÅF-Ingemansson

Hör nytt om ljud. Martin Almgren, ÅF-Ingemansson 1 Hör nytt om ljud Martin Almgren, ÅF-Ingemansson 2 3 4 Vindkraftverket står uppe på berget 5 6 7 8 Medvind åt alla håll samtidigt? Vindkraftverk Bostad 9 Vad finns det för nytt? Ljud från vindkraft i

Läs mer

Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen. Hälsa och ohälsa

Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen. Hälsa och ohälsa Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen Hälsa och ohälsa Mats E. Nilsson (temasamordnare), Docent, Miljöpsykologi, Stockholms Universitet/Karolinska Institutet Gösta Bluhm, Docent,

Läs mer

Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen. Hälsa och ohälsa

Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen. Hälsa och ohälsa Syntesrapport Vindkraftens påverkan på människors intressen Hälsa och ohälsa Mats E. Nilsson (temasamordnare), Docent, Miljöpsykologi, Stockholms Universitet/Karolinska Institutet Gösta Bluhm, Docent,

Läs mer

Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud

Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Gustavstorp vindkraftpark Beräkningsdatum: 2012-12-18

Läs mer

Vindkraftpark Velinga, Tidaholms kommun

Vindkraftpark Velinga, Tidaholms kommun RAPPORT 1 (27) Handläggare Paul Appelqvist Datum 2013-09-24 Tel +46 10 505 60 24 Kund Mobil +46 70 184 57 24 Vattenfall Vindkraft AB Fax +46 10 505 00 10 Att: Sara Arvidsson paul.appeplqvist@afconsult.com

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag Beräkningsmetoder och förklaringar Utredning om lågfrekvent ljud Beräkningsresultat

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud PM 1 (5) Handläggare Tel +46 10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-09-10 Rabbalshede Kraft AB Karolina Tisell Marknadsvägen 1 457 55 Rabbalshede

Läs mer

Holmuddsrännan, Gävle Buller från muddring av inseglingsleden

Holmuddsrännan, Gävle Buller från muddring av inseglingsleden Datum: 2011-02-24 Holmuddsrännan, Gävle Buller från muddring av inseglingsleden L:\2009\2009-005 Skrotlossning Gävle hamn, Gävle Hamn AB\6 Rapporter\Text till ppt.docx Muddring och lastning på pråm. Beställare:

Läs mer

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref:

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: 03516-000054 Revisionshistoria Utgåva Datum Författare Ändring 01 21

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Projekt:

WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Projekt: WindPRO version 2.7.490 Sep 2011 Utskrift/Sida 2012-08-21 10:29 / 1 Användarlicens: Beräknat: 2012-08-21 10:26/2.7.490 VISUAL - Huvudresultat Beräkning: Foto_Gullabo VKV placering VKV typ Giltig Tillverkare

Läs mer

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref:

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: 03518-000089 Revisionshistoria Utgåva Datum Författare Ändring 01 21

Läs mer

PM BULLERUTREDNING SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN

PM BULLERUTREDNING SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN Uppdragsnr: 102290 1 (4) PM BULLERUTREDNING 2016-10-24 SANNAKAJEN, KRISTINEHAMN Buller vägtrafik WSP Akustik har fått i uppdrag av planavdelningen, att beräkna vägtrafikbuller vid Sannakajen i Kristinehamn

Läs mer

PM BULLER. Högtrycket 2 Kristinehamns kommun Reviderad:

PM BULLER. Högtrycket 2 Kristinehamns kommun Reviderad: PM BULLER Högtrycket 2 Kristinehamns kommun 2013-07-28 Reviderad: 2013-10-11 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: SBK Värmland, Daniel Nordholm WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson,

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro

Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt 32446-1 Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro 2012-02-07 1 Bakgrund Naturvårdsverket rekommenderar 40 dba vid 8 m/s på 10 m höjd...och

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Konsekvenser av nya regelverk om industri- och trafikbuller Bullernätverket 5 november 2014. Lisa Johansson

Konsekvenser av nya regelverk om industri- och trafikbuller Bullernätverket 5 november 2014. Lisa Johansson Konsekvenser av nya regelverk om industri- och trafikbuller Bullernätverket 5 november 2014 Lisa Johansson Problem med dagens riktvärden och praxis Buller lyfts ofta fram som ett hinder för bostadsbyggande

Läs mer

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud Handläggare Grönlund Josefin Tel +4610-5058458 Mobil +4670-1847458 Fax +4631-7747474 josefin.gronlund@afconsult.com RAPPORT B 1 (6) Datum Johanna Ottosson Triventus Consulting AB Box 33 311 21 Falkenberg

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26 Brandholmens reningsverk Mätning av industribuller L:\2012\2012-069 LH Brandholmen, Läckeby water AB PURAC\Rapporter\2012-069 r01.docx Beställare: Läckeby

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Ljud från vindkraftverk. Lisa Granå WSP Akustik

Ljud från vindkraftverk. Lisa Granå WSP Akustik Ljud från vindkraftverk Lisa Granå WSP Akustik Min bakgrund Civ.Ing Väg och vatten (KTH) 1998 Examensarbete - ljud från havsbaserade vindkraftverk (Byggnadskonstruktör) 2000 2003 Licenciat KTH, ljud från

Läs mer

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se Banangränd Buller från varutransporter www.bjerking.se Sida 1 (4) Buller från varutransporter Uppdragsnamn Banangränd Viksjö 3:577 Lena Granqvist Plan- och exploateringsförvaltningen 177 80 Järfälla Uppdragsgivare

Läs mer

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Trafikbuller PM Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Säffle kommun WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 054-13 21 03, jonas.jonsson@wspgroup.se

Läs mer