E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun"

Transkript

1 Handläggare Elis Johansson Tel Mobil Fax RAPPORT 1 (26) Datum Camilla Ramusson E.On. Vind Sverige AB Carl Gustafs väg Malmö Uppdragsnr Vindpark vid Palsbo Ljudimmissionsberäkning Martin Almgren Uppdragsansvarig E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun ÅF-INFRASTRUKTUR AB / f.d. INGEMANSSON Göteborg Granskad Elis Johansson Martin Almgren Kvalitetsrådgivare ÅF-Infrastruktur AB / Ingemansson Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, Göteborg. Telefon Fax Org nr Säte i Stockholm. Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO 14001

2 RAPPORT 2 (26) Innehåll 1 BAKGRUND 4 2 BERÄKNING AV LJUD FRÅN VINDKRAFTPARKEN Beräkningsfall Beräkningsmodellens osäkerhet Vindkraftverkens förutsättningar Indata i beräkningsmodellen Beräkningsresultat Diskussion av beräkningsresultatet 13 3 ALLMÄNT OM LÅGFREKVENT LJUD FRÅN VINDKRAFT Metod för utredning av lågfrekvent ljud Utredning lågfrekvent ljud Lågfrekvent ljud - påverkan på djur 20 4 SLUTSATSER 22 5 REFERENSER 22 BILAGOR 23

3 RAPPORT 3 (26) Uppdrag ÅF-Ingemansson har på uppdrag av E.On Vind Sverige AB genomfört beräkningar för ljudtrycksnivån i ljudkänsliga punkter kring vindkraftverk vid Palsbo, Jönköpings kommun. För kundens räkning har två layouter undersökts, dels en med 37 st Siemensverk och dels en med 22 st Siemensverk. I tillägg till dessa två layouter har en ytterligare vindparkslayout med 6 st Vestasverk, som planerats av Eolus Vind AB söder om Palsbo vindpark. Källjudsoptimering av Siemensverken i vindpark Palsbo har gjorts för samtliga alternativ. Optimeringen är gjord så att Naturvårdsverkets riktvärde på 40 db inte ska överskridas i någon ljudkänslig mottagare. Dessutom ska ljudimmissionen undersökas och kommenteras med avseende på innehåll av lågfrekvent ljud. Sammanfattning Flera olika utformningar av vindkraftparken Palsbo, Jönköpings kommun har testats, och resultaten från ljudberäkningar presenteras i denna rapport. Vindkraftverk som är aktuella i beräkningsfallen är Siemens SIEMENS 2.3 MW 101, navhöjden 150 m. Verktypen kan drivas i nedställda driftmoder som gör att källjudet sänks. I denna beräkning har tre driftmoder använts, vilka är: Standard setting med ljudeffekten L W =107 db, setting -3 db med ljudeffekten L W =104 db och setting -4 db med ljudeffekten L W =103 db. Söder om Palsbo vindpark har bolaget Eolus vind planerad en vindpark, Käshult. I den planerade vindparken med 6 st verk har det i ljudberäkningen antagits att vindkraftverken är Vestas V90, 2 MW navhöjd 105 m. Resultatet av beräkningarna med källjudsoptimering visar att den beräknade ljudnivå vid samtliga ljudkänsliga mottagare blir som högst 46 dba, vid Sandsebo 2:15 för alternativet med 37 Siemens- och 6 Vestas-verk, vilket är över Naturvårdverkets riktvärde på 40 dba. Emellertid är denna plats inte av intresse. Bland övriga ljudkänsliga mottagare blir ljudnivån som högst 40dBA vid Käshult 1:4, Palsbo 4:3 och Sandsebo 3:6. Naturvårdsverket riktvärde på 40dBA överskrids inte i någon ljudkänslig mottagare, förutom i Sandsebo 2:15. Resultatet redovisas som tabellvärden och som ISO-linjer i 5dB steg i kartor över vindkraftverksområdet.

4 RAPPORT 4 (26) 1 Bakgrund E.On. Vind Sverige AB planerar en vindkraftpark om upp till 40 vindkraftverk vid Palsbo i Jönköpings kommun. E.On. Vind Sverige AB har, genom Camilla Rasmusson, gett ÅF-Ingemansson i uppdrag att göra ljudimmissionsberäkningar för vindkraftparkens olika alternativ. 2 Beräkning av ljud från vindkraftparken Ljudemission är den ljudeffekt som vindkraftverket alstrar och utbreds till omgivningen. Ljudimmission är den ljudtrycksnivå som kan uppmätas eller beräknas vid ljudkänsliga punkter, som ofta är bostäder. Allmänt brukar ett riktvärde för ljudimmission på ekvivalent A-vägd ljudnivå L A,eq = 40 dba sättas kring vindkraftverk i Sverige. Med det menas att den ekvivalenta ljudnivån ska vara högst 40 dba i en ljudkänslig punkt. I detta fall har ljudimmissionsberäkningar genomförts vid 25 ljudkänsliga punkter i området kring bl.a. Palsbo, Sandsebo och Mosshult, Jönköpings kommun. 2.1 Beräkningsfall För kundens räkning har två layouter undersökts, dels en med 37 st verk och dels en med 22 st verk. I tillägg till dessa två layouter har en ytterligare vindpark med 6 st verk planerats av Eolus Vind AB söder om Palsbo vindpark. Fyra beräkningsalternativ gjorts: Alt A: 37 st verk SIEMENS 2.3 MW 101 Alt B: 22 st verk SIEMENS 2.3 MW 101 Alt C: 37 st verk SIEMENS 2.3 MW st Vestas V90 2,0 MW (planerad av Eolus) Alt D: 22 st verk SIEMENS 2.3 MW st Vestas V90 2,0 MW (planerad av Eolus) Siemensverkens navhöjd är 150 m och Vestasverkens är 105 m. Källjudsoptimering har genomförts av Siemensverken för samtliga beräkningsalternativ. Det innebär att vi väljer reglermod för verken så att 40 dba klaras med så hög effektproduktion som möjligt. Beräkningarna är utförda med den nordiska beräkningsmodellen Nord2000, Delta, av 1719/01, 2002 med förutsättningar enligt Naturvårdsverkets praxis d.v.s. konstant medvind för vindhastigheten 8 m/s på 10 m höjd. Programvara som använts är SoundPLAN, version 7.0. Nord2000 är en beräkningsmodell som är gemensamt framtagen av de nordiska länderna för att beräkna ljudutbredning med inverkan av vind, temperatur,

5 RAPPORT 5 (26) markegenskaper och skärmning. Olika vindhastighets- och temperaturgradienter kan väljas. Nord2000 är lämplig för beräkning av ljudutbredning över kuperad terräng då den tar hänsyn till varierande topografi samt även för ljudutbredning över vatten då vattenytans akustiska egenskaper kan anges. Fördelen med beräkningsmodellen Nord2000 är att den är mer detaljerad jämfört med Naturvårdsverkets beräkningsmodell för planeringsändamål som används i WindPRO. Naturvårdsverket rekommenderar Nord2000 för mer detaljerade beräkningar i rapport Naturvårdsverket rapport ljud från vindkraftverk - koncept, 20 april Naturvårdsverket har även tagit fram ett uppdaterat beräkningsark, se för ljud från vindkraft där rekommendationen av Nord2000 framgår för mer detaljerade beräkningar. Det finns även mer detaljerade beräkningsmodeller, t ex Nord 2000, där hänsyn tas till många parametrar. Men det kräver också att flera data tas fram för beräkningarna, vilket kan vara omständligt att få fram och kräver kompetens och erfarenhet. Det har också visat sig att de enklare modellerna normalt ger beräkningsresultat med god noggrannhet, åtminstone när det gäller etableringar på land. Validering av beräkningsmodellen för ljudutbredning har gjorts av Delta i Danmark och resultaten visar att ljudutbredningsdämpningen beräknad med Nord2000 vid olika frekvenser har bättre överensstämmelse med uppmätt dämpning än beräknat med den äldre nordiska beräkningsmodellen för externt industribuller, se Søndergaard & Plovsing, Prediction of noise from wind farms with Nord2000. Part 1 and 2, Wind Turbine Noise, WTN 2009 Aalborg, [B1]. Se även Søndergaard & Plovsing, PSO-07 F&U project no 7389 Noise and energy optimization of wind farms Validation of the Nord2000 propagation model for use on wind turbine noise, [B2] daterad Beräkningsmodellens osäkerhet För Naturvårdsverkets beräkningsmodell anges beräkningsosäkerheten ligga inom intervallet ±1 db över relativt slät mark. Dock nämns att det inte är känt hur väl beräkningarna stämmer i kuperad terräng. Klart är att osäkerheten över kuperad terräng är större. Osäkerheten för beräkningsmodellen Nord2000 utgår från den validering av beräkningsmodellen Nord2000 som utförts av danska Delta redovisad i [B2]. Felmarginalen baserat på resultatet i rapporten är med 90- procentigt konfidensintervall för plan mark ±1 db på avstånd upp till 1500 m och för komplex terräng ±4 db på avstånd upp till 1000 m. Noterbart är att denna osäkerhet är osäkerheten i avvikelsen mellan beräknad och uppmätt ljudutbredningsdämpning. Den innefattar således både osäkerhet i beräkning och kontrollmätning. Osäkerheten för aktuella beräkningar, med avstånd från närmaste vindkraftverk

6 RAPPORT 6 (26) till ljudkänsliga punkter på 800 m eller mer och relativt kuperad terräng, antas därvid vara ±1-4 db med 90-procentigt konfidensintervall. Osäkerheten med Naturvårdsverkets beräkningsmodell antas vara minst lika stor. Vid jämförelse mot riktvärden är det dock praxis att använda den beräknade ljudnivån Vindkraftverkens förutsättningar Bolaget har levererat koordinater och uppgifter om verken. För beräkningen gäller: Vindkraftverk av modell Siemens 2,3 MW 101 HH 150 m och Vestas V90 2 MW med navhöjd 105 m. Vindkraftverkens placering finns i tabell 4. Ljudtrycksnivån i de ljudkänsliga punkterna redovisas som en ekvivalent A- vägd ljudtrycksnivå. Detta benämns som L A,eq [dba] och är en medelnivå över minst en halvtimma då det blåser 8 m/s på 10 m höjd. E.On har levererat koordinater för alla planerade vindkraftverk. Navhöjden för verken i vindpark Palsbo är 150m och för Käshult är verktypen okänd, därför har i beräkningar antagits Vestas V90 2MW och en navhöjd på 105m. Koordinaterna för de olika beräkningsfallen redovisas nedan i Tabell 1 till Tabell 4: Källnr: Benämning Typ Z Lw X Y [m] [dba] 1 PAL A01 SIEMENS 2.3 MW PAL A02 SIEMENS 2.3 MW PAL A03 SIEMENS 2.3 MW PAL A04 SIEMENS 2.3 MW , PAL A05 SIEMENS 2.3 MW , PAL A06 SIEMENS 2.3 MW , PAL A07 SIEMENS 2.3 MW PAL A08 SIEMENS 2.3 MW , PAL A09 SIEMENS 2.3 MW , PAL A10 SIEMENS 2.3 MW PAL A11 SIEMENS 2.3 MW , PAL A12 SIEMENS 2.3 MW PAL A13 SIEMENS 2.3 MW , PAL A14 SIEMENS 2.3 MW , PAL A15 SIEMENS 2.3 MW , PAL A16 SIEMENS 2.3 MW PAL A17 SIEMENS 2.3 MW , PAL A18 SIEMENS 2.3 MW , PAL A19 SIEMENS 2.3 MW , PAL A20 SIEMENS 2.3 MW PAL A21 SIEMENS 2.3 MW , PAL A22 SIEMENS 2.3 MW PAL A23 SIEMENS 2.3 MW PAL A24 SIEMENS 2.3 MW PAL A25 SIEMENS 2.3 MW PAL A26 SIEMENS 2.3 MW , PAL A27 SIEMENS 2.3 MW ,6 104

7 RAPPORT 7 (26) 28 PAL A28 SIEMENS 2.3 MW PAL A29 SIEMENS 2.3 MW , PAL A30 SIEMENS 2.3 MW PAL A31 SIEMENS 2.3 MW PAL A32 SIEMENS 2.3 MW PAL A33 SIEMENS 2.3 MW , PAL A34 SIEMENS 2.3 MW PAL A35 SIEMENS 2.3 MW PAL A36 SIEMENS 2.3 MW PAL A37 SIEMENS 2.3 MW Tabell 1. Koordinater och källjud för alternativ A med 37 st Siemensverk Källnr: Benämning Typ Z Lw X Y [m] [dba] 1 PAL A01 SIEMENS 2.3 MW PAL A02 SIEMENS 2.3 MW PAL A03 SIEMENS 2.3 MW , PAL A04 SIEMENS 2.3 MW , PAL A05 SIEMENS 2.3 MW PAL A06 SIEMENS 2.3 MW , PAL A07 SIEMENS 2.3 MW , PAL A08 SIEMENS 2.3 MW , PAL A09 SIEMENS 2.3 MW PAL A10 SIEMENS 2.3 MW , PAL A11 SIEMENS 2.3 MW , PAL A12 SIEMENS 2.3 MW PAL A13 SIEMENS 2.3 MW PAL A14 SIEMENS 2.3 MW , PAL A15 SIEMENS 2.3 MW PAL A16 SIEMENS 2.3 MW , PAL A17 SIEMENS 2.3 MW , PAL A18 SIEMENS 2.3 MW PAL A19 SIEMENS 2.3 MW PAL A20 SIEMENS 2.3 MW , PAL A21 SIEMENS 2.3 MW PAL A22 SIEMENS 2.3 MW ,5 107 Tabell 2. Koordinater och källjud för alternativ B med 22 st Siemensverk Källnr: Benämning Typ Z Lw X Y [m] [dba] 1 PAL A01 SIEMENS 2.3 MW PAL A02 SIEMENS 2.3 MW PAL A03 SIEMENS 2.3 MW PAL A04 SIEMENS 2.3 MW , PAL A05 SIEMENS 2.3 MW , PAL A06 SIEMENS 2.3 MW , PAL A07 SIEMENS 2.3 MW PAL A08 SIEMENS 2.3 MW , PAL A09 SIEMENS 2.3 MW , PAL A10 SIEMENS 2.3 MW PAL A11 SIEMENS 2.3 MW , PAL A12 SIEMENS 2.3 MW PAL A13 SIEMENS 2.3 MW , PAL A14 SIEMENS 2.3 MW ,3 103

8 RAPPORT 8 (26) 15 PAL A15 SIEMENS 2.3 MW , PAL A16 SIEMENS 2.3 MW PAL A17 SIEMENS 2.3 MW , PAL A18 SIEMENS 2.3 MW , PAL A19 SIEMENS 2.3 MW , PAL A20 SIEMENS 2.3 MW PAL A21 SIEMENS 2.3 MW , PAL A22 SIEMENS 2.3 MW PAL A23 SIEMENS 2.3 MW PAL A24 SIEMENS 2.3 MW PAL A25 SIEMENS 2.3 MW PAL A26 SIEMENS 2.3 MW , PAL A27 SIEMENS 2.3 MW , PAL A28 SIEMENS 2.3 MW PAL A29 SIEMENS 2.3 MW , PAL A30 SIEMENS 2.3 MW PAL A31 SIEMENS 2.3 MW PAL A32 SIEMENS 2.3 MW PAL A33 SIEMENS 2.3 MW , PAL A34 SIEMENS 2.3 MW PAL A35 SIEMENS 2.3 MW PAL A36 SIEMENS 2.3 MW PAL A37 SIEMENS 2.3 MW Eolus Käshult verk 1 Vestas V90 2MW Eolus Käshult verk 2 Vestas V90 2MW Eolus Käshult verk 3 Vestas V90 2MW Eolus Käshult verk 4 Vestas V90 2MW Eolus Käshult verk 5 Vestas V90 2MW Eolus Käshult verk 6 Vestas V90 2MW Tabell 3. Koordinater och källjud för alternativ C med 37 st Siemensverk + 6 st Vestasverk Källnr: Benämning Typ Z Lw X Y [m] [dba] 1 PAL A01 SIEMENS 2.3 MW PAL A02 SIEMENS 2.3 MW PAL A03 SIEMENS 2.3 MW , PAL A04 SIEMENS 2.3 MW , PAL A05 SIEMENS 2.3 MW PAL A06 SIEMENS 2.3 MW , PAL A07 SIEMENS 2.3 MW , PAL A08 SIEMENS 2.3 MW , PAL A09 SIEMENS 2.3 MW PAL A10 SIEMENS 2.3 MW , PAL A11 SIEMENS 2.3 MW , PAL A12 SIEMENS 2.3 MW PAL A13 SIEMENS 2.3 MW PAL A14 SIEMENS 2.3 MW ,8 107

9 RAPPORT 9 (26) 15 PAL A15 SIEMENS 2.3 MW PAL A16 SIEMENS 2.3 MW , PAL A17 SIEMENS 2.3 MW , PAL A18 SIEMENS 2.3 MW PAL A19 SIEMENS 2.3 MW PAL A20 SIEMENS 2.3 MW , PAL A21 SIEMENS 2.3 MW PAL A22 SIEMENS 2.3 MW , Eolus Käshult verk 1 Vestas V90 2MW Eolus Käshult verk 2 Vestas V90 2MW Eolus Käshult verk 3 Vestas V90 2MW Eolus Käshult verk 4 Vestas V90 2MW Eolus Käshult verk 5 Vestas V90 2MW Eolus Käshult verk 6 Vestas V90 2MW Tabell 4. Koordinater och källjud för alternativ D med 22 st Siemensverk + 6 st Vestasverk Indata i beräkningsmodellen I programvaran SoundPLAN väljs beräkningsförutsättningar anpassade för Palsbol. För beräkning med Nord2000 har luftfuktigheten RH 70 %, temperaturen 15ºC samt lufttrycket 1013 mbar ansatts. Vindhastighet 8 m/s på 10 m höjd, standardavvikelse 1,2 m/s. Turbulent vindfluktuationshastighet 0,12 m 4/3 /s 2, standardavvikelse för turbulent temperaturfluktuation 0,008 K/s 2. Den geografiska modellen i SoundPLAN är uppbyggd med digitalt kartmaterial erhållet från Metria. Höjdkurvor i beräkningsfallen har digitaliserats utifrån detta kartmaterial. Beräkningar tar alltså hänsyn till höjdskillnader i terrängen. Beräkningen är gjord för 1.5 m mottagarhöjd över marknivå. Markråhetslängden z 0 har ansatts till 0,3 enligt definition i Ljud från vindkraftverk, Naturvårdsverkets rapport 6241, [B3]. Den påverkar vindhastighetsprofilen och därmed ljudutbredningsdämpningen något. Terrängytor är ansatta som mjuk mark (klass D) då skogsmark normalt är mycket porös. Vattenytor är ansätts normalt som hård mark (klass G). I detta fall har vi dock använt samma värde som för mjuk mark, eftersom sjöytorna inte påverkar de valda ljudkänsliga punkterna som ligger nära 40 dba. Ljudeffektnivån för verken har angetts i tersband (se Tabell 5). Uppgifterna om den totala ljudeffektnivån har hämtats i följande dokument: - SWT m Acoustic Emission further extended version.pdf - V MW_UK.pdf

10 RAPPORT 10 (26) Nord2000 tar i beräkningarna hänsyn till såväl låga som höga frekvenser och dess egenskaper vid ljudutbredning. Vid ljudimmissionsberäkning är indata för vindkraftverkens källjud av stor vikt. Källjud för Siemens SIEMENS 2.3 MW 101 har hämtats från dokumentet: - SWT m Acoustic Emission further extended version.pdf (ger Lw = 107,0 dba) Enligt dokumentet har verket ljudeffekten av 107,0 dba vid 8 m/s. Men här anges inget frekvensspektrum innehållande de låga frekvenser som behövs för att bedöma ljudimmissionens innehåll av låga frekvenser. Därför har uppmätt spektrum vid 8 m/s på 10 m höjd enligt dokumentet _Siemens_2,3MW_MKII_acoustical_emissions.pdf använts till ljudberäkning. Detta frekvensspektrum har en totalnivå som har justerats till en totalnivå som sammanfaller med 107,0 dba. För Vestas har källjudsspektrum erhållits enligt dokumentet: V90-2MW VCS Mode 0 ( R0).pdf Dokumentet anger ett källjudsspektrum med total ljudeffektnivå på 102,8 dba vid 8 m/s på 10 m höjd. Spektrumet har justerats upp till en total ljudnivå av 104,0 dba som motsvarar standarddriftmoden hos ett Vestas V90-verk, enligt dokumentet: V MW_UK.pdf Vindkraftverkens källspektrum som använts i beräkningar presenteras i Tabell 5 nedan: SIEMENS 2.3 MW 101 SIEMENS 2.3 MW 101 SIEMENS 2.3 MW 101 standard mod -3dB mod -4dB Vestas V90 Mode 0 Lw [dba] Frekvens Lw [dba] Lw [dba] Lw [dba] 25 Hz 66,2 63,2 62,2 69,2 31,5 Hz 68,2 65,2 64,2 72,9 40 Hz 72,6 69,6 68,6 76,7 50 Hz 77,0 74,0 73,0 80,7 63 Hz 80,5 77,5 76,5 83,3 80 Hz 84,1 81,1 80,1 85,9 100 Hz 87,6 84,6 83,6 87,7 125 Hz 91,1 88,1 87,1 89,3 160 Hz 91,7 88,7 87,7 90,0 200 Hz 94,7 91,7 90,7 90,3 250 Hz 98,3 95,3 94,3 91,0 315 Hz 97,8 94,8 93,8 92,6 400 Hz 97,3 94,3 93,3 92,7 500 Hz 99,5 96,5 95,5 92,9 630 Hz 95,8 92,8 91,8 92,5 800 Hz 94,6 91,6 90,6 92,3 1 khz 94,6 91,6 90,6 92,5 1,25 khz 93,1 90,1 89,1 93,0 1,6 khz 91,1 88,1 87,1 92,5 2 khz 90,2 87,2 86,2 91,8 2,5 khz 88,8 85,8 84,8 90,5 3,15 khz 87,0 84,0 83,0 89,8 4 khz 85,0 82,0 81,0 89,2 5 khz 83,2 80,2 79,2 86,1 6,3 khz 81,7 78,7 77,7 78,8

11 RAPPORT 11 (26) 8 khz 80,2 77,2 76,2 70,0 10 khz 79,4 76,4 75,4 62,8 Total ljudeffekt: 107,0 104,0 103,0 104,0 Tabell 5. Vindkraftverkens källspektrum Figur 1. Källspektrum för Siemensverk (olika driftmoder) och Vestasverk presenterat över frekvens [Hz] i tersband 2.2 Beräkningsresultat Beräkningsresultatet presenteras dels som ljudkartor och dels som tabellvärden för 25 stycken ljudkänsliga punkter. Ljudkartorna visar ISO-linjer för beräknad ljudtrycksnivå i 5dB-steg. Samma kartor, i större format, finns i bilaga 1. I tabellen nedan redovisas beräknad ljudtrycksnivå i ljudkänsliga punkter för de fyra olika beräkningsfallen. Resultatet är efter källjudsoptimering av Siemensverken. Vald inställning av Siemens-verken framgår av Tabell 1 till Tabell 4 ovan. Ekvivalent ljudnivå [dba] Nr Namn X [RT90] Y [RT90] Alt A Alt B Alt C Alt D 1 Braskabo hembygdsgård ,2 38,4 38,1 38,4 2 Bubbarp 1:6 m fl ,7 39,2 38,5 39,4 3 Byggnad söder om Långvattnet ,5 38,2 37,4 38,2 4 Kvarnagärdet ,8 26,7 26,8 26,7 5 Käshult 1: ,5 39,0 39,6 39,8 6 Mosshult 1: ,1 39,3 39,2 39,4 7 Mosshult 1: ,7 34,9 35,1 35,4 8 Mosshult 1: ,9 37,9 38,0 38,1 9 Mosshult 1: ,6 38,8 38,7 38,9 10 Mosshult 2: ,3 36,7 37,1 37,5 11 Palsbo 2:11 norr ,3 38,5 38,2 38,5 12 Palsbo 2:11 söder ,9 39,2 38,8 39,2 13 Palsbo 2: ,7 35,3 35,6 35,3 14 Palsbo 2: ,0 33,5 33,8 33,5 15 Palsbo 3: ,3 36,2 36,1 36,2 16 Palsbo 4: ,0 38,8 39,0 38,9 17 Palsbo 4: ,9 39,8 39,9 39,9 18 Pung 1: ,7 35,9 38,5 38,3 19 Sandsebo 1: ,3 36,3 37,0 36,4

12 RAPPORT 12 (26) 20 Sandsebo 1: ,4 36,4 37,1 36,5 21 Sandsebo 2: ,7 38,2 38,5 38,3 22 Sandsebo 2: ,8 37,1 37,6 37,3 23 Sandsebo 2: ,7 44,9 45,7 44,9 24 Sandsebo 3: ,8 39,6 39,7 39,7 25 St. Bongebo ,9 30,9 30,8 30,9 Tabell 6. Resultat av ljudimmissionsberäkningar för ljudkänsliga mottagare. Resultatet redovisas som ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå. Resultatet är ifrån beräkning med källjudsoptimering. Fyra st ljudkartor redovisas som bilagor till denna rapport och de beskriver beräknad ljudtrycksnivå över området för respektive alternativ. Beakta att isolinjerna i ljudkartor beräknas med hjälp av interpolering mellan beräkningspunkterna. I kuperad terräng kan därför avvikelser mellan punktberäkningar och kartbilden på ljudutbredningskartan uppstå. Punktberäkningen för ljudkänsliga punkter ger det rätta värdet och bör därför i första hand användas.

13 RAPPORT 13 (26) 2.3 Diskussion av beräkningsresultatet Resultatet från ljudimmissionberäkningar redovisas i Tabell 6 ovan. Naturvårdsverkets riktvärde på 40 dba överskrids inte för någon ljudskänslig mottagare, förutom Sandsebo 2:15. De två ljudkänsliga punkter med högst ljudnivå är Palsbo 4:3 och Sandsebo 2:15. Palsbo 4:3 ligger öster om vindparken och Sandsebo 2:15 ligger mitt i vindparken. I Tabell 7 nedan listas fem st ljudkänsliga mottagare som fått höga ljudnivåer bland de fyra alternativen: Ekvivalent ljudnivå [dba] Nr Namn X [RT90] Y [RT90] Alt A Alt B Alt C Alt D 6 Mosshult 1: ,1 39,3 39,2 39,4 16 Palsbo 4: ,0 38,8 39,0 38,9 17 Palsbo 4: ,9 39,8 39,9 39,9 23 Sandsebo 2: ,7 44,9 45,7 44,9 24 Sandsebo 3: ,8 39,6 39,7 39,7 Tabell 7. Fem ljudkänsliga mottagare som erhållit höga ljudnivåer bland de fyra alternativen. Den högsta ljudnivån erhålls i Sandsebo 2:15 med ljudnivån 45,7 dba för både Alt A och C. Detta är över Naturvårdsverkets riktvärde på ljudnivå utomhus vid bostad. Då man bortser från Sandsebo 2:15 är det Palsbo 4:3 som får högst ljudnivå. Denna ljudkänsliga mottagare är därmed begränsande i källjudsoptimeringen. Palsbo 4:3 ligger öster om vindparken och begränsande i östlig riktning. Den begränsande ljudkänsliga mottagaren väster om vindparken är Sandsebo 3:6, där ljudnivån är någon tiondels decibel lägre än vid Palsbo 4:3. Beräkningsresultatens lågfrekventa innehåll beskrivs i kapitel 3.

14 RAPPORT 14 (26) 3 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Infraljud och lågfrekvent ljud från vindkraft väcker ofta oro hos boende kring planerade och befintliga vindkraftparker. Infraljud brukar defineras som ljud mellan frekvenserna 1-20 Hz och lågfrekvent ljud som ljud mellan frekvenserna Hz. Naturvårdsverket har låtit göra en kunskapssammanställning gällande infraljud och lågfrekventljud från vindkraftanläggningar [L3], studien är sammanställd av några av Sveriges främsta forskare inom akustik och miljömedicin. När det gäller infraljud säger denna rapport följande: Infraljud (1 20 Hz) från vindkraftverk är inte hörbart på nära håll och än mindre på de avstånd där bostäder är belägna. Det finns inga belägg för att infraljud vid dessa nivåer bidrar till bullerstörning eller har andra hälsoeffekter. Utifrån dagens kunskapsläge finns det således ingen forskning som tyder på att infraljud är ett problem kring vindkraftparker. När det gäller lågfrekvent ljud så finns det enligt rapporten inget som särskiljer ljud från vindkraft från andra ljudkällor i samhället. I Naturvårdsverkets rapport står: Lågfrekvent ljud ( Hz) från moderna vindkraftsverk är ofta hörbart vid gällande riktvärden för bostäder, men vindkraftsbullret har inte större innehåll av lågfrekvent ljud än andra vanliga bullerkällor vid deras riktvärden, till exempel buller från vägtrafik. Vidare sägs: Större vindkraftverk genererar förhållandevis mer lågfrekvent ljud än mindre vindkraftverk, även med hänsyn taget till total ljudnivå. Med allt större vindkraftsverk kommer därför andelen lågfrekvensljud i vindkraftsbullret att öka. Det rör sig dock om en måttlig ökning, cirka 1 db per fördubbling av effekt i frekvensområdet Hz enligt beräkningar från danska studier. Det är därför inte troligt att allvarliga störningar till följd av lågfrekvensbuller från vindkraft är att vänta i framtiden. Detta förutsatt att riktvärdet utomhus vid bostadens fasad, 40 db (L Aeq,24h ), och Socialstyrelsen riktvärden för lågfrekvent buller inomhus är uppfyllda. Enligt den forskning som finns tillgänglig idag kring lågfrekvent ljud föreligger således ingen risk för allvarliga störningar av lågfrekvent ljud från vindkraft, varken i nuläget eller i framtiden. Detta förutsatt att de föreskrivna riktvärdena efterföljs.

15 RAPPORT 15 (26) 3.1 Metod för utredning av lågfrekvent ljud Det finns i dagsläget inget specifikt riktvärde gällande lågfrekvent ljud och vindkraft. I Naturvårdsverkets rekommendationer, vilka anges här [L1], sägs att: Vi anser därför att man vid de större verken bör beakta och följa upp lågfrekvent ljud. Ett sätt att ganska enkelt bedöma om det förekommer lågfrekvent ljud, är att ta reda på skillnaden mellan A-vägt (se under Mer information) och C-vägt ljud. Det är sannolikt inget problem om den A-vägda nivån är klart under riktvärdet samtidigt som skillnaden mellan det C-vägda och A-vägda värdet är mindre än cirka 15 db. Om det däremot skiljer mer bör man göra en mer noggrann mätning. Därför är ett första steg att undersöka skillnaden mellan A-vägt och C-vägt ljud. Detta kan i beräkningsmodellen Nord2000 utföras med beräkningar utgående från vindkraftverkets källjud i 1/3- oktavband, även kallat tersband. Vid konferensen Wind Turbine Noise i Rom 2011 var det några föredragshållare som förordade dbc minus dba som indikator på förekomst av lågfrekvent ljud. Nestorn inom området infraljud och lågfrekvent ljud, Geoff Leventhall, menade att det är inte är en bra indikator för bredbandigt lågfrekvent ljud. Det fungerar för tonalt ljud. Han menar att skillnaden utomhus alltid är större än 15 db. Om skillnaden mellan det A-vägda och C-vägda ljudet är större än 15 db bör enligt Naturvårdsverket vidare undersökning utföras. I de fall vindkraftparken ej är uppförd bör detta göras genom beräkningar. I Sverige har Socialstyrelsen, i SOSFS 2005:6, angett riktvärden för lågfrekvent ljud inomhus [L2], inget riktvärde finns i dagsläget utomhus. Riktvärdena anges som ljudnivån per tersband mellan frekvenserna Hz, se Tabell 8. I en rapport som Naturvårdsverket låtit sammanställa [L3] sägs att det är dessa riktvärden som bör ligga till grund för om en vindkraftpark klarar det lågfrekventa ljudet vid bostäder eller ej. Bedömningen i denna rapport görs utifrån dessa riktvärden. Frekvens (Hz) Ljudtrycksnivå (db) 31, Tabell 8. Riktvärden för lågfrekvent ljud enligt SOSFS 2005:6 Ljudnivån inomhus beräknas i tersband genom antagandet av en fasaddämpning enligt Tabell 9. Dessa värden är från en artikel om ljudisolering i bostäder vid låga frekvenser enligt Sound insulation of dwellings at low frequencies, Journal

16 RAPPORT 16 (26) of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, vol 29, no 1,pp 15-23, 2010 av Hoffmeyer och Jakobsen [L4]. De motsvarar ljudnivån i fritt fält ute minus ljudnivån inne. Fasaddämpningen förväntas överskridas av 80-90% av typiska danska bostäder. Fasaddämpningen är uppmätt på hus i Danmark och normalt har bostadshus i Sverige fasader med bättre isolering som dämpar ljudet bättre. Frekvens (Hz) Fasaddämpning dl i db 25 4,6 31,5 6,7 40 7, , , , , , , ,4 Tabell 9. Antagen fasaddämpning utifrån Hoffmeyer o Jakobsen [L4] Använda indata för beräkning med Nord2000 är samma som angivits i kapitel och ovan.

17 RAPPORT 17 (26) 3.2 Utredning lågfrekvent ljud För skillnaden mellan A-vägda och C-vägda ljudnivåer görs en kontroll av beräkningspunkterna. Resultatet av jämförelsen redovisas i Tabell 10. Ekvivalent ljudnivå i dba Ekvivalent ljudnivå i dbc Braskabo hembygdsgård Bubbarp 1:6 m fl Byggnad söder om Långvattnet Kvarnagärdet Käshult 1: Mosshult 1: Mosshult 1: Mosshult 1: Mosshult 1: Mosshult 2: Palsbo 2:11 norr Palsbo 2:11 söder Palsbo 2: Palsbo 2: Palsbo 3: Palsbo 4: Palsbo 4: Pung 1: Sandsebo 1: Sandsebo 1: Sandsebo 2: Sandsebo 2: Sandsebo 2: Sandsebo 3: St. Bongebo Tabell 10. A-vägda och C-vägda ljudnivåer och skillnaden dbc-dba. Ekvivalent ljudnivåskillnad i dbc-dba Av Tabell 10 framgår att skillnaden mellan A-vägd och C-vägd ekvivalent ljudnivå utomhus är mindre än 15 db för samtliga beräkningspunkter. Trots detta görs en detaljerad beräkning i tersband för samma beräkningspunkter.

18 RAPPORT 18 (26) Därefter beräknas ljudnivån i tersband inomhus, se Tabell 11, genom antagandet av en fasaddämpning enligt tabell 2. 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz Braskabo hembygdsgård 36,8 34, ,5 20,8 19,9 20, ,6 Bubbarp 1:6 m fl 38,5 36,5 33,9 28, ,6 19,8 17,3 16,4 Byggnad söder om Långvattnet 35,8 33, ,4 19,5 18,9 19,8 16,9 15,4 Kvarnagärdet 25,1 22,5 18,9 13,9 10,8 10,4 12,2 8,7 6 Käshult 1:4 Mosshult 1:10 38,1 38,4 36,2 36,2 32,6 32,4 27,2 26,6 22,4 21,8 21,5 20,6 21,3 21,3 17,9 18,1 16,6 16,9 Mosshult 1: ,9 27,4 21,9 17, ,1 15,2 13,7 Mosshult 1:4 36,4 34,4 30,9 25, ,9 20,6 17,1 15,8 Mosshult 1:9 36,7 35,1 31,8 26,5 21,9 20,3 20,9 17,5 16 Mosshult 2:2 34,7 32,6 28,9 23,4 18,8 18,9 19,3 16,2 14,9 Palsbo 2: Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz 36,8 34,5 30,8 25,3 20,7 19,7 20,5 17,3 15,9 norr Palsbo 2:11 söder 37,4 35,1 31,4 25,9 21,1 20, ,7 16,4 Palsbo 2:14 34,1 32,2 28,6 22,8 18,2 18,1 18,3 16,1 14,5 Palsbo 2:2 32,8 30,9 27,1 21, , ,1 12,5 Palsbo 3:1 34,9 32,5 28,8 23,1 18,3 17,5 18,9 15,7 14,6 Palsbo 4:2 37,8 35,5 31,9 26,5 22,1 20,9 21,1 18,5 16,9 Palsbo 4:3 38,6 36,5 32,9 27,5 22,7 21,6 21,9 18,4 17,1 Pung 1:5 37, , ,2 19,2 18,6 15,6 14,3 Sandsebo 1:11 35,5 33,5 30,1 24,2 19,9 19,7 20,1 16,8 15,4 Sandsebo 1:9 36,1 33,9 30, , ,9 16,6 15,2 Sandsebo 2:12 37,2 34,9 31,2 25,6 20,8 20,2 21,2 17,7 16,5 Sandsebo 2:14 36,4 34,3 30,6 25,1 20,4 20,2 20,4 17,1 15,7 Sandsebo 2:15 44,4 42, ,5 28,7 26, ,4 22,7 Sandsebo 3:6 38, ,3 26,8 22,1 21,3 21,5 18,9 17,7 St. Bongebo 29,3 26,8 23, ,3 14,3 14,4 11,8 10,2 Tabell 11. Beräknad ljudnivå i tersband inomhus i db. Ovägt

19 RAPPORT 19 (26) Resultatet av den detaljerade frekvensanalysen ges i tabell 8, där skillnaden mellan Socialstyrelsens riktvärden och beräknad ljudnivå anges. Ett negativt värde innebär att riktvärdena innehålls, vilket markeras med grönt i tabellen. Punkter som ej klarar riktvärdena markeras med rött. Det finns dock ingen sådan punkt. I Figur 2 visas även ett diagram med beräknad ljudnivå inomhus och Socialstyrelsens riktvärde. 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz Braskabo hembygdsgård -19,2-14,4-12,0-16,0-19,2-18,1-15,8-17,0-16,4 Bubbarp 1:6 m fl -20,2-15,4-13,0-12,6-16,0-17,4-16,2-16,7-15,6 Byggnad söder om Långvattnet -17,9-12,8-10,4-17,1-20,5-19,1-16,2-17,1-16,6 Kvarnagärdet -23,0-18,1-15,6-27,6-29,2-27,6-23,8-25,3-26,0 Käshult 1:4-17,9-12,8-10,4-14,3-17,6-16,5-14,7-16,1-15,4 Mosshult 1:10-17,6-12,8-10,6-14,9-18,2-17,4-14,7-15,9-15,1 Mosshult 1:3-23,0-18,1-15,6-19,6-22,9-20,0-17,9-18,8-18,3 Mosshult 1:4-19,6-14,6-12,1-16,1-19,0-18,1-15,4-16,9-16,2 Mosshult 1:9-19,3-13,9-11,2-15,0-18,1-17,7-15,1-16,5-16,0 Mosshult 2:2-21,3-16,4-14,1-18,1-21,2-19,1-16,7-17,8-17,1 Palsbo 2: Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz -19,2-14,5-12,2-16,2-19,3-18,3-15,5-16,7-16,1 norr Palsbo 2:11 söder -18,6-13,9-11,6-15,6-18,9-17,9-15,0-16,3-15,6 Palsbo 2:14-21,9-16,8-14,4-18,7-21,8-19,9-17,7-17,9-17,5 Palsbo 2:2-23,2-18,1-15,9-20,1-23,0-20,7-19,0-19,9-19,5 Palsbo 3:1-21,1-16,5-14,2-18,4-21,7-20,5-17,1-18,3-17,4 Palsbo 4:2-18,2-13,5-11,1-15,0-17,9-17,1-14,9-15,5-15,1 Palsbo 4:3-17,4-12,5-10,1-14,0-17,3-16,4-14,1-15,6-14,9 Pung 1:5-18,1-13,0-10,6-14,5-17,8-18,8-17,4-18,4-17,7 Sandsebo 1:11-20,5-15,5-12,9-17,3-20,1-18,3-15,9-17,2-16,6 Sandsebo 1:9-19,9-15,1-12,6-16,5-19,7-18,0-16,1-17,4-16,8 Sandsebo 2:12-18,8-14,1-11,8-15,9-19,2-17,8-14,8-16,3-15,5 Sandsebo 2:14-19,6 Sandsebo 2:15-11,6-14,7-6,5-12,4-4,0-16,4-8,0-19,6-11,3-17,8-11,9-15,6-10,0-16,9-10,6-16,3-9,3 Sandsebo 3:6-17,8-13,0-10,7-14,7-17,9-16,7-14,5-15,1-14,3 St. Bongebo -26,7-22,2-19,8-23,5-26,7-23,7-21,6-22,2-21,8 Tabell 12. Skillnad mellan riktvärdena i SOSFS 2005:6 och beräknade ovägda ekvivalenta ljudnivåer db

20 RAPPORT 20 (26) Figur 2. Jämförelse mellan beräknad ovägd ekvivalent ljudnivå i beräkningspunkterna och riktvärdena i SOSFS 2005:6 Om de utvalda beräkningspunkterna klarar riktvärdena för lågfrekvent ljud klarar även beräkningspunkter med lägre ekvivalent ljudnivå dessa. Notera också att det finns en viss beräkningsmarginal genom att beräkning skett för fallet att det blåser medvind från alla verk mot respektive bostad och att fasadisolering med låg ljuddämpning antagits. Notera också att vindkraftverk av en annan typ kan ha ett annat spektrum i lågfrekvensområdet. Det kan vara lägre eller högre. 3.3 Lågfrekvent ljud - påverkan på djur Grisar, hundar, katter, kaniner, råttor och möss hör lågfrekvent ljud sämre än människan, åtminstone enligt följande diagram från Heffner & Heffner, 2007, se Figur 3. Hästar, kor, grisar och får hör inte låga ljud bättre än vi människor enligt enligt Bo Algers på SLU (personlig kommunikation 2010). Det är också data från Heffner och Heffner som pekar på det. Ljud från vindkraftverk borde inte utgöra något problem i dessa fall då vi tolererar 65 db(a) för dessa djurslag 24 tim per dygn. Dock är forskning som finns om hur kor, grisar och hästar påverkas av buller synnerligen sparsam.

21 RAPPORT 21 (26) Figur 3. Frekvensområde för hörsel hos laboratoriedjur jämfört med människan. (Från Hearing Ranges of Laboratory Animals av Henry E Heffner and Rickye S Heffner I Journal of the American Association for Laboratory Animal Science Vol 46, No 1 January 2007)

22 RAPPORT 22 (26) 4 Slutsatser Ljudberäkningar har utförts för den planerade vindparken i Palsbo, Jönköpings kommun. Beräkningarna har gjorts för fyra fall, dvs fyra olika planeringslayouter som här kallas för Alt A-D. Källjudsoptimering har genomförts för samtliga alternativ. Det högsta beräknade ljudnivån med källjudsoptimerade vindkraftverk är 45,7 dba vid Sandsebo 2:15, den näst högsta är 39,9 dba vid Palsbo 4:3. Med de valda inställningarna på verken uppfylls Socialstyrelsens krav på lågfrekvent ljud inomhus vid bostäder i denna ljudberäkning, förutsatt att en viss fasaddämpning tas med i beräkningen. 5 Referenser [B1] Søndergaard & Plovsing, Prediction of noise from wind farms with Nord2000. Part 1 and 2, Wind Turbine Noise, WTN 2009 Aalborg. [B2] Søndergaard & Plovsing, PSO-07 F&U project no 7389 Noise and energy optimization of wind farms Validation of the Nord2000 propagation model for use on wind turbine noise [B3] Ljud från vindkraftverk, Naturvårdsverkets rapport 6241, reviderad 20 april 2010, NV dnr Rv [L1] [L2] SOSFS 2005:6 [M] Allmänna råd - Buller inomhus [L3] Nilsson M E, Bluhm G, Eriksson G & Bolin K, Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och hälsoeffekter, Slutrapport till Naturvårdsverket, [L4] Hoffmeyer och Jakobsen, Sound insulation of dwellings at low frequencies, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, vol 29, no 1,pp 15-23, 2010

23 RAPPORT 23 (26) Bilagor Figur 4. Beräkningsfall A: 37 st Siemens 2.3 MW 101 ÅF-Infrastruktur AB / Ingemansson Kvarnbergsgatan 2, Box 1551, Göteborg. Telefon Fax Org nr Säte i Stockholm. Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO 14001

24 RAPPORT Figur 5. Beräkningsfall B: 22 st Siemens 2.3 MW (26)

25 RAPPORT Figur 6. Beräkningsfall C: 37st Siemens 2.3 MW st Vestas V90-verk (Eolus) 25 (26)

26 RAPPORT Figur 7. Beräkningsfall D: 22 st Siemens 2.3 MW st Vestas V90-verk (Eolus) 26 (26)

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Manne Friman Tel +46105056072 Mobil +46701845772 manne.friman@afconsult.com PM03 1 (9) Datum Statkraft Södra Vindkraft AB Att: Jonas Nordanstig Box 233 202 09 Malmö Uppdragsnr 575593 Vindkraftpark

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget Norberg och Avesta kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget Norberg och Avesta kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (8) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2013-12-04 VKS Vindkraft Sverige AB Att: Sandra Nordqvist Uppdragsnr

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (10) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2014-11-20 Vattenfall Vindkraft AB Att: Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget, Nordex N131 3,0 MW Norbergs & Avesta kommun

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget, Nordex N131 3,0 MW Norbergs & Avesta kommun Handläggare Victor Wetterblad Tel +46 10 505 60 81 Mobil +46722276459 E-post victor.wetterblad@afconsult.com Mottagare Sandra Nordqvist VKS Vindkraft AB Datum 2015-11-25 Projekt-ID 590839 Utredning av

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Hultema vindkraftpark, Motala Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: VKS

Läs mer

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindkraftpark Velinga Beräkningsdatum: 2013-09-24 Beställare: Vattenfall

Läs mer

Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter

Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter PM01 1 (9) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com

Läs mer

RAPPORT. Bilaga D2 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Bilaga D2 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO UPPDRAGSNUMMER STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB UPPDRAGSNUMMER 5467806000 BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO Bilaga D2 STOCKHOLM SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND 1 Bakgrund 3 1.1 Komplettering 3 1.2 Projektet 3 2 Lågfrekvent

Läs mer

Vindkraftpark Velinga, Tidaholms kommun

Vindkraftpark Velinga, Tidaholms kommun RAPPORT 1 (27) Handläggare Paul Appelqvist Datum 2013-09-24 Tel +46 10 505 60 24 Kund Mobil +46 70 184 57 24 Vattenfall Vindkraft AB Fax +46 10 505 00 10 Att: Sara Arvidsson paul.appeplqvist@afconsult.com

Läs mer

Vindpark Berg, Uppvidinge kommun

Vindpark Berg, Uppvidinge kommun RAPPORT 1 (12) Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com Rapport nr 582794 Rapport A WSP Environmental Datum 2013-10-04 Vindpark

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm repo001.docx 2012-03-29 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB UPPDRAGSNUMMER 5467806000 BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT LJUD ROSENHOLM Bilaga D2 STOCKHOLM SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND 1 (12) S w e co Gjörwellsgatan

Läs mer

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Målarberget

Läs mer

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46 10 505 84 22 Mobil +46 70 184 74 22 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-12-05 Varberg Energi AB Håkan Svensson Box 1043 432 13

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Berg Beräkningsdatum: 2013-10-04 Beställare: WSP Environmental

Läs mer

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud Handläggare Grönlund Josefin Tel +4610-5058458 Mobil +4670-1847458 Fax +4631-7747474 josefin.gronlund@afconsult.com RAPPORT B 1 (6) Datum Johanna Ottosson Triventus Consulting AB Box 33 311 21 Falkenberg

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud

Beräkning av lågfrekvent ljud Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent ljud Projekt: Kommun: Sköllunga Stenungsund Datum: 14-7-18 Beräkning av lågfrekvent ljud Sammanfattning: Beräkningar avseende lågfrekvent ljud i ljudkänsliga

Läs mer

Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud

Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Gustavstorp vindkraftpark Beräkningsdatum: 2012-12-18

Läs mer

Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult

Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult Kundinformation Kund: BayWa r.e. Scandinavia AB Kundreferens: Christian Bladh Projektinformation Dokument-ID:

Läs mer

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-03-13 Gunnarby Vindkraft AB Karin Mizgalski c/o Wallenstam AB 401

Läs mer

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref:

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: 03516-000054 Revisionshistoria Utgåva Datum Författare Ändring 01 21

Läs mer

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref:

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: 03518-000089 Revisionshistoria Utgåva Datum Författare Ändring 01 21

Läs mer

Kontroll av ljud från vindpark Ögonfägnaden - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun

Kontroll av ljud från vindpark Ögonfägnaden - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun Handläggare Jens Fredriksson Tel +46 10 505 60 97 Mobil +46 70 184 57 97 E-post jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-11-26 Projekt-ID 701304 Rapport-ID Rapport 4 Kund Statkraft SCA Vind II AB Kontroll

Läs mer

Resultat. Datum: Projektnummer: Projektnamn: Ljudimmissionsberäkning vindkraftpark Lönnstorp Kund: HS Kraft AB

Resultat. Datum: Projektnummer: Projektnamn: Ljudimmissionsberäkning vindkraftpark Lönnstorp Kund: HS Kraft AB Resultat Nr X [m] Y [m] Höjd [m] Dygnsekvivalent ljudtrycksnivå [dba] Sammanlagrad beräkning A 1329801 6206730 74 37 B 1329901 6206794 75 36 C 1330241 6206690 79 37 D 1330357 6206493 78 39 E 1330643 6206559

Läs mer

Vindkraftpark Kattegatt Offshore, Falkenberg kommun Ljudimmissionsberäkning

Vindkraftpark Kattegatt Offshore, Falkenberg kommun Ljudimmissionsberäkning Projekt: 562030 Rapport: 562030-C Datum: 2011-11-14 Antal sidor: 18 Bilagor: 1 Vindkraftpark Kattegatt Offshore, Falkenberg kommun Ljudimmissionsberäkning Uppdragsgivare: Triventus Consulting AB Emelie

Läs mer

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag Beräkningsmetoder och förklaringar Utredning om lågfrekvent ljud Beräkningsresultat

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 23: Ljudberäkningar Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Vindpark

Läs mer

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller Ljud från vindkraft beräkningsmodeller Innehåll - exempel 1 Martin Almgren, tel 010-505 84 54 martin.almgren@afconsult.com ÅF-Ingemansson 2 Grunder ljud, lågfrekvent ljud och infraljud Ljudalstring Tillståndsfrågor

Läs mer

Ljudutredning för vindkraftpark Bohult i Halmstads kommun Sammanfattande slutrapport Rapport D

Ljudutredning för vindkraftpark Bohult i Halmstads kommun Sammanfattande slutrapport Rapport D RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46105058422 Mobil +46701847422 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-11-28 Arise Windfarm 21 AB Jennie Mantefors Box 808 301 18 Halmstad

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1 Bilaga 2 Bullerutredning RAPPORT Bullerutredning Etapp 1 2010-07-06 Upprättad av: Johanna Thorén Granskad av: Bengt Simonsson Uppdragsnr: 10137843 Vindkraftpark Markbygden Daterad: 2010-07-06 Bullerutredning

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun PM 1 (5) Handläggare Martin Almgren Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-10-27 Vattenfall Vindkraft AB Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 Ljudnivå vad är det? 10+10=13 20+20=23 40+40=43 2 3 Ljudets tidsvariation 4 Ljudtrycksnivå och Ljudeffektnivå? 5 A-, C-vägning, dba, dbc 6 Akustik

Läs mer

Skeppsviken, Uddevalla

Skeppsviken, Uddevalla Projektrapport Skeppsviken, Uddevalla Mätning och beräkning av buller från lossning vid Exxon Mobil Projekt: 12-03306 Rapport 12-03306-08100200 Antal sidor: 9 Bilagor: Bullerutbredningskarta - B1 Pumpning

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindbrukspark Karsholm Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: HS

Läs mer

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7 Uppdragsnr: 10122794 1 (5) Bilaga B7 PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Innehåll Hur, vad och varför? Varför mäta? Vad påverkar en mätning? Hur mäter man? Erfarenhet från

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning för Rödene vindkraftpark och intilliggande planerade parker i Alingsåskommun

Ljudimmissionsberäkning för Rödene vindkraftpark och intilliggande planerade parker i Alingsåskommun RAPPORT A 1 (29) Handläggare Martin Almgren Tel +46 10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-06-10 NV Nordisk Vindkraft AB Patrik Sjöö Lilla Bommen

Läs mer

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud PM 1 (5) Handläggare Tel +46 10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-09-10 Rabbalshede Kraft AB Karolina Tisell Marknadsvägen 1 457 55 Rabbalshede

Läs mer

Vem vet hur nästa generation vindkraftverk kommer att se ut?

Vem vet hur nästa generation vindkraftverk kommer att se ut? Vem vet hur nästa generation vindkraftverk kommer att se ut? Leva och bo med vindkraft Hur påverkar vindkraften vardagen för de människor som lever nära ett vindkraftverk? Och hur påverkas bygden när vindkraft

Läs mer

2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (11) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2015-09-29 Kabeko Kraft AB Att: Jesper Berg Uppdragsnr 711001

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK. WSP Environmental 2013-06-07

PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK. WSP Environmental 2013-06-07 PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK WSP Environmental 2013-06-07 Medverkande WSP Environmental Ansvarig: Utredare och text: Figurer & illustrationer: Göteborg & Malmö Christian Peterson, 010-722 72 43, Christian.Peterson@WSPGroup.se

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft 1 Referenser för ÅF och Martin Almgren ÅF mer än 100 år. 4000 konsulter. Inom vindkraftområdet arbetar ÅF med det mesta ÅF-Ingemansson 52 års erfarenhet

Läs mer

Stöcksjö 18:20, Umeå Kommun Trafikbullerutredning

Stöcksjö 18:20, Umeå Kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Stöcksjö 18:20, Umeå Kommun Trafikbullerutredning Projekt: 5652 Rapport A Bilagor 5652-A01/A02 Antal sidor: 6 Uppdragsansvarig Jonas Aråker Örnsköldsvik 2011-04-28 ÅF-Infrastructur AB /

Läs mer

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Uppdragsnr: 10162353 1 (4) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån,

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Vindkraftseminarium Örebro 7 februari 2012

Vindkraftseminarium Örebro 7 februari 2012 Vindkraftseminarium Örebro 7 februari 2012 Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket 2012-02-10 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Innehåll Ljud (riktlinjer, villkor, beräkning) Lågfrekvent

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

PM SADELMAKAREN 17 - TRAFIKBULLER

PM SADELMAKAREN 17 - TRAFIKBULLER Mall: Fel! Okänt namn på ver Fel! Okänt namn på Uppdragsnr: 102272411 (5) PM 10227241.01 SADELMAKAREN 17 - TRAFIKBULLER Beställare: Strömstad Etablering AB Konsult: WSP Akustik WSP Sv erige AB Box 13033

Läs mer

Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning

Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning Rapport 9-C/ Rolf Cedås/ Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning Akustikforum har utrett bullersituationen (exklusive trafikbuller) för planerade

Läs mer

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig RAPPORT 1 (6) Handläggare Frank Andersson Tel +46 (0)10 505 52 14 Mobil +46 (0)70 184 74 88 Fax +46 10 505 38 01 frank.andersson@afconsult.com Datum 2013-01-28 ICA Fastigheter Sverige AB Bertil Zachrisson

Läs mer

Enligt Buller i planeringen, Boverkets allmänna råd 2008:1, bör värdena i tabell 1 inte överskridas vid nybyggnation av bostäder.

Enligt Buller i planeringen, Boverkets allmänna råd 2008:1, bör värdena i tabell 1 inte överskridas vid nybyggnation av bostäder. \\se.wspgroup.com\projects-gbg1\\10170168\5_beräkningar\trafikbuller\pm Canning - Uppdragsnr: 10170168 1 (3) PM Canning trafikbuller Källa: Google maps (2014-12-11) Sammanfattning Canning är ett område

Läs mer

RAPPORT TR Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING

RAPPORT TR Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING RAPPORT TR 112.1 Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING 211-5-5 Upprättad av: Roger Fred Granskad av: Ulf Olsson Godkänd av: Roger Fred Uppdragsnr: 112 Daterad:

Läs mer

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat PM 1 (6) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 (0)10 505 60 24 Mobil +46 (0)70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum NV Nordisk Vindkraft AB Johan Roger Lilla Bommen 1 411 04

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Vad och Varför mäta? Emission Hur mycket låter vindkraftverket? Låter vindkraftverket mer eller mindre

Läs mer

Munkedals kommun Planerat äldreboende i Hällevadsholm, Munkedals kommun. Trafikbullerutredning

Munkedals kommun Planerat äldreboende i Hällevadsholm, Munkedals kommun. Trafikbullerutredning Handläggare Tel +46 (0) 0 505 Mobil +46(0) 70 74 perry.ohlsson@afconsult.com Rapport nr 56569 RAPPORT (8) Datum 0-06- 455 80 Munkedal Uppdragsnr 56569 Trafikbullerutredning Hällevadsholm,Munkedals kn Uppdragsansvarig

Läs mer

PM KAN ANVÄNDAS MELLAN FÖRETAG INOM RES-KONCERNEN ELLER MED EXTERNA KORRESPONDENTER NÄR DE HAR UTFÄRDATS

PM KAN ANVÄNDAS MELLAN FÖRETAG INOM RES-KONCERNEN ELLER MED EXTERNA KORRESPONDENTER NÄR DE HAR UTFÄRDATS PM Till: Alan Derrick Patrik Sjöö Vid: Vid: Glasgow Göteborg Från: Sarah Mayles Vid: Kings Langley (Beaufort Court) Datum: 16 juni 2015 Ref: 02606-001392 Ämne: Uppdateringar av bullerberäkningen för Sandtjärnberget

Läs mer

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26 Brandholmens reningsverk Mätning av industribuller L:\2012\2012-069 LH Brandholmen, Läckeby water AB PURAC\Rapporter\2012-069 r01.docx Beställare: Läckeby

Läs mer

Hör nytt om ljud. Martin Almgren, ÅF-Ingemansson

Hör nytt om ljud. Martin Almgren, ÅF-Ingemansson 1 Hör nytt om ljud Martin Almgren, ÅF-Ingemansson 2 3 4 Vindkraftverket står uppe på berget 5 6 7 8 Medvind åt alla håll samtidigt? Vindkraftverk Bostad 9 Vad finns det för nytt? Ljud från vindkraft i

Läs mer

Bestämning av insättningsdämpning

Bestämning av insättningsdämpning RAPPORT 1 (7) Handläggare Mikael Ekholm Tel +46 10 505 38 45 Mobil +46 72 239 61 94 Fax +46 10 505 38 01 mikael.ekholm@afconsult.com Datum 2014-01-09 CHRISTIAN BERNER AB Johan Westerlund 435 22 Mölnlycke

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud

Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud Bilaga 2.8 Uppdragsnr: 10147227 1 (5) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller.

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller. Handläggare Olofsson Edvin Tel 010 505 84 86 Mobil Edvin.Olofsson@afconsult.com RAPPORT 1 (20) Datum Jan Wennberg Sommen Strand skogsgatan 10 Uppdragsnr 54581201 Kontaktperson: Birger Boström 0703 05 06

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

711632 RAPPORT B 1 (7)

711632 RAPPORT B 1 (7) 711632 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 139 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-30 Håbo kommun Emma Zetterman Centrumleden

Läs mer

Vägtrafikbuller i Ljungskile, Uddevalla kommun

Vägtrafikbuller i Ljungskile, Uddevalla kommun Vägtrafikbuller i Ljungskile, Uddevalla kommun Mikael Ögren Akustiker Göteborg den 30 augusti 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

Läs mer

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun RAPPORT A 1 (5) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-04-08 Håbo kommun Emma Sandelin Uppdragsnr 704840 E18 genom Bålsta

Läs mer

HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant :1

HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant :1 AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant 29-7-9 --- 6129934617:1 Beställare: Att: Infra City AB Arne Månsson Objekt: Infra City Öst, Upplands Väsby Uppdrag: Utredning av buller

Läs mer

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller Handläggare Erik Backman RAPPORT 1 (6) Datum Rev 2011-09-29 Tel +46105055245 Uppdragsgivare Mobil +46702713584 REHAU AB erik.backman@afconsult.com Tony Berggren Rapport 552504 Uppdragsnr 552504 Dr. Westrings

Läs mer

LJUDMÄTNING AV KONSERTLJUD FRÅN DINA-SCENEN UNDER PORSLINSFESTIVALEN

LJUDMÄTNING AV KONSERTLJUD FRÅN DINA-SCENEN UNDER PORSLINSFESTIVALEN Rapport 13-126-R1 2013-09-11 7 sidor Akustikverkstan AB, Fabriksgatan 4, 531 30 Lidköping, tel. 0510-911 44 johan.jernstedt@akustikverkstan.se Direkt: 0730-62 59 53 LJUDMÄTNING AV KONSERTLJUD FRÅN DINA-SCENEN

Läs mer

Kv Brännäset 9, Norrtälje Stad

Kv Brännäset 9, Norrtälje Stad PM01 1 (3) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Fax +46 10 505 00 10 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum Magnus Fagerström Centrumfastigheter Kyrkogatan 11 761 30 Norrtälje Kv

Läs mer

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4 Bilaga C Ljudutbredning För att beskriva hur ljudet bedöms spridas runt den planerade vindparken har ljudutbredningen beräknats med den svenska beräkningsmodellen från 00 och med modellen Nord000, som

Läs mer

Ljudmätningar examensarbete

Ljudmätningar examensarbete Ljudmätningar examensarbete Stor-Rotliden Paul Appelqvist Senior Specialist ÅF Ljud & Vibrationer 2012-11-30 1 Bakgrund Examensarbete på ÅF i sammarbete med Vattenfall Vindkraft AB och KTH/MWL. Syfte Att

Läs mer

Rapport: Snökanoner Väsjöbacken

Rapport: Snökanoner Väsjöbacken Rapport: Bullerutredning 2009-12-16 Beställare: Uppdragsnummer: 2226 Rapportnummer: 2226 - R01 Uppdragsansvarig Peter Malm 08-566 41078 Handläggare Peter Malm 08-566 41078 Kvalitetsgranskning Anna Färm

Läs mer

Manne Friman, Per Lindkvist, Peter Arbinge,

Manne Friman, Per Lindkvist, Peter Arbinge, Manne Friman, manne.friman@afconsult.com, 070 184 57 72 Per Lindkvist, per.lindkvist@afconsult.com, 073 028 49 95 Peter Arbinge, peter.arbinge@afconsult.com, 072 562 64 67 Lågfrekvent buller och den nya

Läs mer

KOMPLETTERING AV LJUDBERÄKNINGAR TILL ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN FÖR VINDPARK MÅLARBERGET, DNR

KOMPLETTERING AV LJUDBERÄKNINGAR TILL ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN FÖR VINDPARK MÅLARBERGET, DNR Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Uppsala län Att. Bernt Forsberg 751 86 UPPSALA Skickas per e-post till uppsala@lansstyrelsen.se Den 27 november 2015 KOMPLETTERING AV LJUDBERÄKNINGAR TILL

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

Väg 1978 Verle-Gräfsnäs

Väg 1978 Verle-Gräfsnäs PM 1 (6) Handläggare Josefin Grönlund Tel +46 10 505 84 58 Mobil +46 (0)70 184 74 58 Fax +46 10 505 30 09 josefin.gronlund@afconsult.com Datum 2014-03-28 Uppdragsnr 588964 Elin Lyckestam Uppdragsansvarig

Läs mer

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning RAPPORT TR10114426 R01, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning 2008-10-16 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Bengt Simonsson RAPPORT, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

Läs mer

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk MEDVERKANDE Sweco Energuide AB Stockholm Uppdragsledare: Magnus Bergman Utredare och text: Gabriella Nilsson GIS: Gabriella Nilsson Granskare:

Läs mer

KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER

KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER RAPPORT 275280-A KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2017-04-27 UPPDRAG 275280, Höder, Skellefteå. Trafikbuller Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2017-04-27 MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

Nytt Resecentrum i Norrköping - Buller och vibrationer från trafik

Nytt Resecentrum i Norrköping - Buller och vibrationer från trafik Uppdragsnummer: 10204055 1 (5) PM Nytt Resecentrum i Norrköping - Buller och vibrationer från trafik Revision 1 PM har reviderats 150313 så att skärmade alternativ har inkluderats i utredningen. Inledning

Läs mer

RAPPORT Lågfrekvent buller från färjor i Trelleborgs hamn. Mätning och beräkning för bostäder längs med Järnvägs-, Hamn- och Strandgatan.

RAPPORT Lågfrekvent buller från färjor i Trelleborgs hamn. Mätning och beräkning för bostäder längs med Järnvägs-, Hamn- och Strandgatan. RAPPORT Lågfrekvent buller från färjor i Trelleborgs hamn. Mätning och beräkning för bostäder längs med Järnvägs-, Hamn- och Strandgatan. 2007-06-21 Upprättad av: Frank Andersson Granskad av: Alf Andreasson

Läs mer

PM 08 1 (14) Handläggare Jens Fredriksson Tel Mobil

PM 08 1 (14) Handläggare Jens Fredriksson Tel Mobil PM 08 1 (14) Handläggare Jens Fredriksson Tel +46 10-505 60 97 Mobil +46 70-184 57 97 jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-11-26 Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Uppdragsnr 583119 Indikativa ljudimmissionsmätningar

Läs mer

2.1 Indata för externt industribuller

2.1 Indata för externt industribuller Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen

Läs mer

RAPPORT A Ås-Hov 1:13, Krokoms kommun. Trafikbullerberäkning. ÅF Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer.

RAPPORT A Ås-Hov 1:13, Krokoms kommun. Trafikbullerberäkning. ÅF Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer. Handläggare Jonas Aråker Tel 010 505 85 16 Mob 073 184 11 17 E-post jonas.araker@afconsult.com Datum 2016-02-15 Projekt nr 718724 Rapport nr 718724-A Beställare sbostäder AB 835 80 Att. Stefan Jönsson

Läs mer