Ljudimmissionsberäkning för Rödene vindkraftpark och intilliggande planerade parker i Alingsåskommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ljudimmissionsberäkning för Rödene vindkraftpark och intilliggande planerade parker i Alingsåskommun"

Transkript

1 RAPPORT A 1 (29) Handläggare Martin Almgren Tel Mobil +46 (0) Fax Datum NV Nordisk Vindkraft AB Patrik Sjöö Lilla Bommen Göteborg Uppdragsnr Rödene vindkraftpark i Alingsås kommun Redovisning av ljud från vindkraft Martin Almgren Uppdragsansvarig Ljudimmissionsberäkning för Rödene vindkraftpark och intilliggande planerade parker i Alingsåskommun Uppdrag: Redovisning och sammanfattning av ljudimmissionsberäkningar för den planerade vindkraftparken Rödene och intilliggande planerade vindkraftverk i Alingsås och Vårgårda kommuner. Sammanfattning: Beräknade ljudnivåer vid bostäder kring den planerade vindkraftsparken Rödene överskrider inte 40 dba. Även riktvärdena för lågfrekvent ljud enligt FoHMFS 2014:13 beräknas innehållas. I juli och augusti måste extra nedreglering av ljudet vid några verk göras för att klara 40 dba när husen är bebodda enligt ljudberäkningen för aktuell layout. När hänsyn tas till det ackumulerade ljudet från de planerade parkerna Rödene och Lärkeskogen, samt det planerade verket vid Skakeltorp klaras 40 dba med olika grad av nedreglering enligt ljudberäkningen. Något av de närmsta verken vid en bostad måste stängas av i juli och augusti för att klara 40 dba vid det huset, åtminstone för de föreslagna layouterna. Marginalen mot 40 dba redovisas i rapporten liksom inverkan av 100 m flyttmån. ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer Uddevalla Martin Almgren Granskad av Elis Johansson ÅF-Infrastructure AB, Västerlånggatan 4, Västerlånggatan 4 SE Uddevalla Telefon Fax Säte i Stockholm. Org.nr VAT nr SE

2 RAPPORT A (29) Innehållsförteckning 1 UPPDRAG OCH BAKGRUND BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR VINDKRAFTLJUD Bedömningsgrunder enligt Naturvårdsverket och rättspraxis Förslag bedömningsgrunder för Rödene vindkraftpark METOD FÖR LJUDBERÄKNINGAR Metoder för beräkning av A-vägd ekvivalent ljudnivå Metod för beräkning av lågfrekvent ljud Metod för uppskattning av lågt bakgrundsljud vid vindskugga Metod för beräkning av maskering av vindkraftljud Beräkningsmodellernas osäkerhet och marginal UNDERLAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Layout och ljuddata för vindkraftverken Uppgifter om bostäder Övriga indata till ljudberäkningarna RESULTAT Beräknad A-vägd ekvivalent ljudnivå från vindkraft Inverkan på A-vägd ekvivalent ljudnivå av flyttmån Lågfrekvent ljud Bedömning risk för låg ljudnivå på grund av vindskyddat läge och maskerande vindalstrat bakgrundsljud DISKUSSION OCH SLUTSATSER REFERENSER Bilaga. Parameterstudie för indata till beräkning I Nord2000

3 RAPPORT A (29) Sammanfattning Ljudimmissionsberäkningar har genomförts för vindkraftljud vid den planerade vindkraftparken Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner. Beräkningen har genomförts av Renewable Energy Systems Ltd, RES, i Storbritannien och beställare är NV Nordisk Vindkraft AB. RES beräkningar sammanfattas i denna rapport. Beräknade ljudnivåer vid bostäder kring den planerade vindkraftparken Rödene överskrider inte 40 dba. Även riktvärdena för lågfrekvent ljud enligt FoHMFS 2014:13 beräknas innehållas. I juli och augusti måste extra nedreglering av ljudet vid några verk göras för att klara 40 dba när husen är bebodda enligt ljudberäkningen för aktuell layout. När hänsyn tas till det ackumulerade ljudet från de planerade parkerna Rödene och Lärkeskogen, samt det planerade verket vid Skakeltorp klaras 40 dba med olika grad av nedreglering enligt ljudberäkningen. Något av de närmsta verken vid en bostad måste stängas av i juli och augusti för att klara 40 dba vid det huset, åtminstone för de föreslagna layouterna. Marginalen mot 40 dba redovisas i rapporten liksom inverkan av 100 m flyttmån.

4 RAPPORT A (29) 1 Uppdrag och bakgrund Nordisk vindkraft planerar en vindkraftanläggning vid Rödene i Alingsås kommun. Antalet vindkraftverk förväntas vara högst 22 stycken och totala effekten MW. Ljudberäkningar har gjorts av RES och dessa har kompletterats efter ett föreläggande från Länsstyrelsen Ytterligare ett föreläggande, daterat , har gjorts. ÅF har, på uppdrag av Nordisk Vindkraft, Patrik Sjöö, sammanfattat den genomförda bullerutredningen med kompletteringar i denna rapport, och förhoppningen är att Länsstyrelsens föreläggande om kompletteringar därmed ska anses vara tillräckligt väl besvarade. 2 Bedömningsgrunder för vindkraftljud 2.1 Bedömningsgrunder enligt Naturvårdsverket och rättspraxis Naturvårdsverket anger i sin vägledning på Naturvårdsverkets webbplats att 40 dba utomhus vid bostäder inte bör överskridas. Se avläst Särskild hänsyn bör tas, enligt Naturvårdsverket, till bostäder i vindskyddade lägen, det vill säga områden där vindhastigheten är i storleksordningen 50 procent lägre än vid aggregatet, i båda fallen avses här vindhastigheten på 10 meters höjd. Eftersom vindstyrkan här är betydligt lägre än vid vindkraftverket kommer det normalt förekommande vindbruset att bli lägre och ljudet från anläggningen mera framträdande. För att kunna bedöma detta behövs bland annat underlag som redovisar de lokala förhållandena. På hemsidan anges olika rättsfall och tolkning av dessa. Där skrivs följande om buller: Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i flera avgöranden uttalat sig om buller från vindkraftverk. Av avgörandena går att utläsa att fast praxis är att bullret från vindkraftverken inte får överstiga 40 db(a) ekvivalent nivå utomhus vid bostäder och att sökanden ska visa att han har tekniska och faktiska förutsättningar att klara den nivån. Det krävs inte någon marginal till detta värde. MÖD har vidare tagit ställning till att bara för att ett område används för fritidsboende är det ensamt inte skäl att sätta bullervillkoret till 35 db(a). Det tycks inte finnas något rättsfall där Mark- och miljööverdomstolen prövat om 35 dba på grund av låg bakgrundsnivå i vindskugga ska anges som ljudvillkor. I många tillståndsbeslut och domar anges att riktvärdet för vindkraftljud ska gälla för ljudet sammanlagrat med ljud från andra vindkraftverk i närheten. För lågfrekvent ljud anges i allt fler tillståndsbeslut att Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent ljud inomhus ska gälla, se FoHMFS 2014:13, tidigare SOSFS 2005: Förslag bedömningsgrunder för Rödene vindkraftpark För Rödene vindkraftpark bör 40 dba ekvivalent ljudnivå vid bostäder och fritidsbostäder gälla vid en vindhastighet på 8 m/s på 10 m höjd under referensförhållanden, dvs vind vid navhöjd

5 RAPPORT A (29) omräknat till 10 m höjd under antagande av logaritmisk vindhastighetsprofil och markråhetslängd 0,05 m. För 119 m navhöjd motsvarar det vindhastigheten 11,7 m/s. När det gäller bostäder med låg ljudnivå på grund av vindskyddat läge, kan det konstateras att området är kuperat, men att växtlighet förväntas ge maskerande ljud i de flesta fall och därmed högst osannolikt att låg bakgrundsnivå på grund av vindskyddat läge inträffar. Vid en framtida kontroll av vindkraftljudet utomhus föreslår Nordisk Vindkraft att en förstagångskontroll av ljudet ska ske, inom ett år efter driftsättning, med en ljudemissionsmätning vid 3 av verken, kombinerat med en ljudbredningsberäkning till närliggande bostäder. Kontroll av vindkraftsljudet ska därefter ske varje år, men om tre på varandra följande mätningar visar att ljudvillkorsvärdena inte överskrids, ska kontroll därefter ske vart femte år eller då ändringar i verksamheten görs så att högre ljudnivåer kan befaras. För lågfrekvent ljud ska Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent ljud inomhus uppfyllas, se FoHMFS 2014:13. Kontroll kan ske utifrån tersbandsspektrum utomhus och beräkning av ljudnivå inomhus med antaget schablonvärde för fasaddämpning. 3 Metod för ljudberäkningar 3.1 Metoder för beräkning av A-vägd ekvivalent ljudnivå RES har använt tre metoder för beräkning av A-vägd ekvivalent ljudnivå. Beräkningarna som visar om riktvärdet klaras eller ej för medvindvindsförhållanden har gjorts med Naturvårdsverkets beräkningsmodell för planeringsändamål enligt Naturvårdsverket, Ljud från vindkraftverk. Reviderad utgåva av rapport Koncept 20 april Beräkning för att göra ljudkartor har gjorts med metoden i ISO Dessa kartor har syftet att illustrera ungefär hur ljudspridningen ser ut. RES kallar det footprint. ISO , tillsammans med uppskattad direktivitet för ljudutbredningen, användes först för att ta fram exempel på hur vindkraftverken kunde ljudregleras vid olika vindriktning för att klara föreslagna villkorsvärden. I den senaste reviderade rapporten från RES användes istället beräkningsmetoden Nord2000, som ger mer trovärdiga resultat vid olika vindriktningar enligt ÅFs erfarenhet. 3.2 Metod för beräkning av lågfrekvent ljud För beräkning av lågfrekvent ljud utomhus vid tersbanden 31,5 200 Hz har en variant av Naturvårdsverkets beräkningsmodell för planeringsändamål använts (Naturvårdsverket, Ljud från vindkraftverk. Reviderad utgåva av rapport Koncept 20 april 2010 ). Härvid har luftabsorptionen i tersband approximerats med värden för oktavband angivna i Naturvårdsverkets rapport. För fasaddämpningen, dvs skillnaden i ljudnivå ute och inne, har värdena enligt danska myndigheters anvisning använts enligt följande tabell. Tabell 1 Fasaddämpning som ska användas vid beräkning av lågfrekvent ljud inomhus enligt Jakobsen, Danish Regulation of Low Frequency Noise from Wind Turbines, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, 31(4), Frekvens (Hz) Ljudisolering (db) ,8

6 RAPPORT A (29) Frekvens (Hz) Ljudisolering (db) 40 11, , , , , , , ,2* * Nivån vid 200 Hz antas vara densamma som vid 160 Hz 3.3 Metod för uppskattning av lågt bakgrundsljud vid vindskugga För att rätt bedöma om en bostad befinner sig i ett vindskyddat läge behövs information om de lokala förhållandena. Detta kan t.ex. bero på hur platsen ser ut, hur terrängen varierar eller hur vinden vanligtvis blåser i området. I projekt för Energimyndigheten, Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Metod för kvantifiering av platser med vindskyddat läge, slutrapport undersöktes olika metoder att kvantifiera låg ljudnivå på grund av vindskyddat läge. Den enda metod som, med någorlunda säkerhet, kan rekommenderas för att utreda om en plats har låg ljudnivå på grund av ett vindskyddat läge, är mätning av vindhastighet på 10 m höjd vid verket och vid bostad samt ljudnivå vid bostad. Problemet med denna metod är att det är kostsamt att göra sådana mätningar beroende på var bostaden ligger. Den förutsätter också att det finns vindmätningsutrustning vid den tänkta platsen för verken och vinddata i form av vindhastighet och vindriktning att tillgå vid mätningen. Om vindhastigheten, vid t.ex. vissa vindriktningar, skiljer sig kraftigt åt kan bostaden ligga i ett vindskyddat läge vid vissa tillfällen. En annan metod som undersöktes i projektet för Energimyndigheten är att studera höjdskillnader och jämföra med, och dra nytta av, kända vindskuggefall. Vid fyra sådana platser, där vindskugga och låg ljudnivå har konstaterats, har det varit vid tillfällen då det blåser från parken mot bostaden och där markens medellutning varit 9, 11, 17 och 20 %. Kartor ger inte ett fullständigt underlag för att kunna bedöma om platser ligger i ett vindskyddat läge eller inte. Det kan ändå vara intressant att bedöma risken för vindskyddat läge, vilket enklast görs genom att undersöka terrängen med hjälp av kartor och koordinater tillsammans med flygfoton. 3.4 Metod för beräkning av maskering av vindkraftljud RES har använt metoden i Naturvårdsverkets rapport Ljud från vindkraftverk. Reviderad utgåva av rapport Koncept 20 april 2010 för att beräkna ljud från träd när det blåser. Enligt Naturvårdsverkets rapport kan en högre ljudnivå än 40 dba från vindkraftverken accepteras, om träden ger en betydligt högre ekvivalent ljudnivå.

7 RAPPORT A (29) Beräkningarna redovisas dock inte i denna sammanfattande rapport på svenska. 3.5 Beräkningsmodellernas osäkerhet och marginal RES anger inte osäkerheten i beräkningarna. De har använt Naturvårdsverkets beräkningsmodell för planeringsändamål i sina grundläggande ljudberäkningar och Nord2000 för beräkningar med hänsyn till vindriktning.. Nord2000 har mindre osäkerhet än Naturvårdsverkets modell. Nord2000 finns dessutom validerad med ljudutbredningsmätningar för vindkraftverk både över plan mark och och över kuperad terräng. Se Sondergard, & Plovsing. (2009). PSO-07 F&U project no 7389 "Noise and energy optimization of wind farms. Validation of the Nord 2000 propagation model for use on wind turbine noise". Frederica, Danmark: Energinet.dk. I redovisningen av beräknad A-vägd ekvivalent ljudnivå visas också marginalen mot 40 dba med hänsyn till att de flesta vindkraftverken går att ljudreglera. Ytterligare marginal finns vanligtvis i valet av ljudeffektnivå för vindkraftverken. Många leverantörer av vindkraftverk använder IEC TS eller liknande för att deklarera och garantera ljudeffektnivå. Det innebär att man tar hänsyn till mätosäkerheten för ljudemission och variationen i ljudemission mellan olika exemplar av vindkraftverk av samma typ. Vindalstrat bakgrundsljud kan ge en marginal mot störning, särskilt vid höga vindhastigheter. 4 Underlag och förutsättningar 4.1 Layout och ljuddata för vindkraftverken Layout för Rödene vindkraftpark och angränsande verk finns redovisat i projekthandlingarna. Ljudberäkningarna har utförts med layout enligt kartritningen Turbine layout 02322D med 22 vindkraftverk i Rödeneparken, 7 verk i Lärkeskogen och 1 verk vid Skakeltorp. I layoutritningen anges också koordinater för Rödeneverken. Verktyp i Rödene vindkraftpark alternativ 1 är Vestas V112 3MW Mod 0 med navhöjd 119 m. Beräkningsexempel med verk nedställda till mod 6 har också gjorts. Verktyp Rödene vindkraftpark alternativ 2 är Siemens SWT Mod standard noise setting med navhöjd 115 m. Vid ljudberäkningarna används samma verktyp i Lärkeskogen som i Rödene vindkraftpark alternativ 1, dvs Vestas V112 3MW Mod 0 med navhöjd 119 m. För ljudreglering används även mod 6. Verktyp i Skakeltorp är Vestas V90 2MW Mod 0 med navhöjd 105 m. För ljudreglering används även mod 2. För ljudberäkningarna av A-vägd ekvivalent ljudnivå har följande ljuddata använts

8 RAPPORT A (29) Tabell 2 A-vägda ljudeffektnivåer i oktavband och totalt för Vestas V112 3MW Mod 0 med navhöjd 119 m. Referens för data är Vestas, 2011a. General Specification V MW 50/60 Hz, Vestas document V00, dated 28 November 2011 Frekvens (Hz) A-vägd ljudeffektnivå db(a) re 1 pw vid 8m/s 63 90, , , , , , , ,6 Total 106,5 Tabell 3 A-vägda ljudeffektnivåer i oktavband och totalt för Vestas V112 3MW Mod 1-6 med navhöjd 119 m. Referens för data är Vestas, 2011a. General Specification V MW 50/60 Hz, Vestas document V00, dated 28 November 2011 Frekvens (Hz) A-vägd ljudeffektnivå/ db(a) re 1 pw vid 8m/s Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6 Mode ,4 88,4 89,4 90,4 86,4 84,9 87, ,9 93,9 94,9 95,9 91,9 90,4 93, ,5 94,5 95,5 96,5 92,5 91,0 94, ,0 97,0 98,0 99,0 95,0 93,5 96, ,8 99,8 100,8 101,8 97,8 96,3 99, ,7 97,7 98,7 99,7 95,7 94,2 97, ,8 92,8 93,8 94,8 90,8 89,3 92, ,6 82,6 83,6 84,6 80,6 79,1 82,1 Total 106,5 104,5 105,5 106,5 102,5 101,0 104,0 Oktavbandsspektrum för mod 1 6 är lika med oktavbandsspektrum för mod 0, men parallellförskjutet 1 till 5,5 db. Tabell 4 A-vägda ljudeffektnivåer i oktavband och totalt för Vestas V90 2MW Mod 0 med navhöjd 105 m. Referens för data är Vestas, 2011b. General Specification V90-1.8/2.0 MW GridStreamer, Vestas document V15, dated 27 October 2011 Frekvens (Hz) A-vägd ljudeffektnivå db(a) re 1 pw vid 8m/s 63 84, , , , ,9

9 RAPPORT A (29) Frekvens (Hz) A-vägd ljudeffektnivå db(a) re 1 pw vid 8m/s , , ,0 Total 104,0 Tabell 5 A-vägda ljudeffektnivåer i oktavband och totalt för Vestas V90 2MW Mod 1-3 med navhöjd 105 m. Referens för data är Vestas, 2011b. General Specification V90-1.8/2.0 MW GridStreamer, Vestas document V15, dated 27 October 2011 Frekvens (Hz) A-vägd ljudeffektnivå db(a) re 1 pw vid 8m/s Mode 1 Mode 2 Mode ,2 81,2 84, ,7 84,7 87, ,6 88,6 91, ,9 92,9 95, ,9 95,9 98, ,1 95,1 98, ,1 93,1 96, ,0 86,0 89,0 Total 103,0 101,0 104,0 Ljudberäkning har också gjorts med ett alternativt med Siemens SWT MW istället för Vestas V112 3MW. Siemens-verket uppges ha A-vägd ljudeffektnivå db(a) re 1 pw vid 8m/s 105,5 dba istället för Vestas-maskinens 106,5 dba. Oktavbandsspektrum med referens anges i referens 1) och referens 2). 4.2 Uppgifter om bostäder Följande bostäder kring vindkraftparken har identifierats. Tabell 6 Byggnader nära Rödene vindkraftpark och avstånd till närmaste vindkraftverk. Koordinaterna är angivna i koordinatsystemet, RT gon V datum. Verk med prefix A, B, C eller T är de föreslagna Rödene-verken. Verk med prefix W är de föreslagna Lärkeskogen-verken och verket med prefix S är den föreslagna Skakeltorp-turbinen. Byggnad ID Fastighetsbeteckning Koordinater Avstånd m Närmsta verk X Y Z 75 H1 Säveljung 1: B29 76 H2 Areberg 1: B29 77 H3 Röttorp 1: B29 78 H4 Holma 1: B29 79 H5 Kampetå 1: B29 80 H6 Rödene 11: A26 81 H7 Kampetå 1: A25

10 RAPPORT A (29) Byggnad ID Fastighetsbeteckning Koordinater Avstånd m Närmsta verk X Y Z 82 H8 Rödene 11: A26 83 H9 Rödene 11: A26 84 H10 Bolltorp 4: T3 85 H11 Bolltorp 4: T3 86 H12 Bolltorp 4: T3 87 H13 Noltorp 2: W4 88 H14 Vekaryd 1: W4 89 H15 Laggarebacken 2: W4 90 H16 Björkekärr 4: W4 91 H17 Björkekärr 4: W4 92 H18 Björkekärr 4: W4 93 H19 Vekaryd 1: W4 94 H20 Vekaryd 1: W4 95 H21 Vekaryd 2: W4 96 H22 Vekaryd 1: W4 97 H23 Vekaryd 1: W4 98 H24 Lovik 3: W4 99 H25 Östad 15: W5 100 H26 Östad 15: W4 101 H27 Östad 15: W4 102 H28 Östad 15: W5 103 H29 Östad 15: W5 104 H30 Östad 15: W5 105 H31 Östad 15: W5 106 H32 Östad 21: W5 107 H33 Östad 19: W H34 Östad 17: W H35 Östad 17: W H36 Älvviken 1: W H37 Ålanda 4: W H38 Ålanda 2: W H39 Ålanda 4: W H40 Östad 15: W H41 Östad 15: W7 116 H42 Östad 15: W H43 Brogärde 2: W H44 Brogärde 2: W H45 Äspenäs 1: W H46 Äspenäs 1: T H47 Äspenäs 1: T H48 Äspenäs 1: T H49 Äspenäs 1: T H50 Äspenäs 1: T H51 Äspenäs 1: T H52 Äspenäs 1: T H53 Äspenäs 1: T H54 Brogärde 2: T H55 Brogärde 2: T H56 Brogärde 2: T H57 Brogärde 2: T H58 Brogärde 2: T H59 Vänga 1: T H60 Brogärde 2: T H61 Klåvnebacken 1: T18

11 RAPPORT A (29) Byggnad ID Fastighetsbeteckning Koordinater Avstånd m Närmsta verk X Y Z 136 H62 Klåvnebacken 1: T H63 Deragården 1: T H64 Deragården 1: T H65 Deragården 1: T H66 Deragården 2: T H67 Deragården 1: T H68 Deragården 1: T H69 Vänga S: T H70 Vänga 2: T H71 Vagnshed 2: T H72 Vagnshed 2: T H73 Vagnshed 2: T H74 Vagnshed 2: T H75 Ulvarås 1: T H76 Ulvarås 1: T H77 Häckelid 1: T H78 Vagnshed 1: T H79 Börta 3: T H80 Börta 3: T H81 Börta 1: S1 156 H82 Börta 3: S1 157 H83 Börta 3: S1 158 H84 Ulvarås 1: S1 159 H85 Ulvarås 1: S1 160 H86 Ulvarås 1: S1 161 H87 Lena 8: S1 162 H88 Vittene 1: S1 163 H89 Vittene 3: S1 164 H90 Vittene 4: S1 165 H91 Strömsberg 1: B H92 Gisslatorp 1: B H93 Lena 5: S1 168 H94 Lena 5: B H95 Skakeltorp 1: B H96 Skakeltorp 2: B H97 Skakeltorp 2: B H98 Rödene 2: A H99 Rödene 4: T3 174 H100 Laggarebacken 1: T3 175 H101 Rödene 3: T2 176 H102 Äspenäs 1: T7 177 H103 Deragården 2: T H104 Rödene 11: A H105 Rödene 10: A H106 Skakeltorp 2: B28 Angående grå- och grönmarkerade hus, se förklaring under tabell 8.

12 RAPPORT A (29) 4.3 Övriga indata till ljudberäkningarna För ljudberäkningarna enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell behövs utöver ljuddata för verken med oktavbandsnivåer, xyz-koordinater för marken vid verken och bostäderna även beräkningshöjden över marken. Ljudnivån är beräknad 1,8 m över marken vid beräkningarna med Naturvårdsverkets modell. För beräkningarna i Nord2000 behövs ännu mer data, se Tabell 7. Tabell 7 Indata till Nord2000-beräkningarna Parameter Programvara Beräkningshöjd över marken Värde Cadna/A 4 m Relativ luftfuktighet 70 % Temperatur Temperaturgradient Markråhetslängd Anemometerhöjd Vindhastighet Standardavvikelse för vindhastighet Vindriktning 10 C 0,0 C/m 1 m 80 m 6,5 m/s 2,6 m/s Medvind i alla riktningar utom vid beräkning för specifika vindriktingar Markabsorption (G) 0,5 Eftersom en del av ingångsparametrarna till Nord2000-beräkningarna skiljer sig en del från vad ÅF brukar räkna med i Sverige, har en beräkning och bedömning av inverkan i skillnader i dessa parametrar vid beräkning i Nord2000 i programvaran Soundplan gjorts, se Bilaga. RES val av parametrar i Nord2000-beräkningarna bedöms sammanfattningsvis ge rimliga resultat. 5 Resultat 5.1 Beräknad A-vägd ekvivalent ljudnivå från vindkraft Följande ljudberäkningar har utförts av RES för jämförelse med riktvärdet 40 dba ekvivalent ljudnivå under referensförhållanden. 1. Enbart Rödene-parken i medvindsfallet med ej nedreglerade verk. Beräkning med Naturvårdsverkets ljudutbredningsmodell. 2. Enbart Rödene-parken i olika vindriktningar med normaldrift utan sektorstyrning. Beräkning med Nord Enbart Rödene-parken i olika vindriktningar med sektorstyrning för att klara 40 dba. Beräkning med Nord Enbart Rödene-parken i olika vindriktningar med största möjliga nedreglering för att visa marginal till 40 dba. Beräkning med Nord2000.

13 RAPPORT A (29) 5. Rödene-parken tillsammans med Lärkeskogen och Skakeltorp ackumulerat i medvindsfallet med ej nedreglerade verk. Beräkning med Naturvårdsverkets ljudutbredningsmodell. 6. Rödene-parken tillsammans med Lärkeskogen och Skakeltorp ackumulerat i olika vindriktningar med normaldrift utan sektorstyrning. Beräkning med Nord Rödene-parken tillsammans med Lärkeskogen och Skakeltorp ackumulerat i olika vindriktningar med sektorstyrning för att klara 40 dba. Beräkning med Nord Rödene-parken tillsammans med Lärkeskogen och Skakeltorp ackumulerat i olika vindriktningar med största möjliga nedreglering för att visa marginal till 40 dba. Beräkning med Nord2000. Beräkningsfallen 1 4 redovisas i Tabell 8 och beräkningsfallen 5 8 i Tabell 9. Tabell 8 Beräknade ljudnivåer för enbart Rödeneparken. Beräkningen för medvindsfallet och ej nedställda verk har gjorts med Naturvårdsverkets beräkningsmodell. Beräkningarna i de tre sista kolumnerna är gjorda med Nord2000. Notera att beräkning för fall 2 4 har bara skett för kritiskt belägna bostäder med ljudnivå närmare 40 dba. Därför är många fält i tabellerna tomma. Bostads-ID Fall 1: Beräknad ljudnivå medvindsfallet, ej nedställda verk (Ref 1 och 2 tabell 4) Fall 2: ljudnivå olika vindriktningar, ej nedställda verk. Vindriktning för maximalt ljud inom parantes. (Ref 2 tabell D4 och uppgifter från RES detaljerade rådata) Fall 3: ljudnivå olika vindriktningar med sektorstyrning (Ref 2 tabell D6 och uppgifter från RES detaljerade rådata) Fall 4: ljudnivå olika vindriktningar med alla verk maximalt nedställda (Ref 2 text under tabell D6 och uppgifter från RES detaljerade rådata) H1 33 H2 33 H (300 ) H4 35 H5 34 H6 35 H (300 ) 39 (300 ) 36 (300 ) H (30 ) *) 41 (30 ) *) 37 (30 ) *) H (30 ) 40 (30 ) 36 (30 ) H10 32 H11 34 H12 35 H13 32 H14 31 H15 31 H16 31 H17 30 H18 30 H19 30 H20 28 H21 29 H22 27 H23 28 H24 29 H25 28 H26 27

14 RAPPORT A (29) Bostads-ID Fall 1: Beräknad ljudnivå medvindsfallet, ej nedställda verk (Ref 1 och 2 tabell 4) Fall 2: ljudnivå olika vindriktningar, ej nedställda verk. Vindriktning för maximalt ljud inom parantes. (Ref 2 tabell D4 och uppgifter från RES detaljerade rådata) Fall 3: ljudnivå olika vindriktningar med sektorstyrning (Ref 2 tabell D6 och uppgifter från RES detaljerade rådata) Fall 4: ljudnivå olika vindriktningar med alla verk maximalt nedställda (Ref 2 text under tabell D6 och uppgifter från RES detaljerade rådata) H27 26 H28 28 H29 30 H30 31 H31 29 H32 28 H33 31 H34 31 H35 31 H36 30 H37 30 H38 30 H39 31 H40 32 H41 31 H42 36 H43 36 H44 36 H45 36 H46 37 H (150 ) H48 36 H49 36 H50 36 H51 35 H52 36 H53 36 H (270 ) H55 36 H56 36 H57 35 H58 35 H59 34 H60 36 H (150 ) H62 36 H (150 ) H (180 ) H (180 ) 40 (180 ) 34 (180 ) H (150 ) H (180 ) H (180 ) H69 34 H70 35 H71 35

15 RAPPORT A (29) Bostads-ID Fall 1: Beräknad ljudnivå medvindsfallet, ej nedställda verk (Ref 1 och 2 tabell 4) Fall 2: ljudnivå olika vindriktningar, ej nedställda verk. Vindriktning för maximalt ljud inom parantes. (Ref 2 tabell D4 och uppgifter från RES detaljerade rådata) Fall 3: ljudnivå olika vindriktningar med sektorstyrning (Ref 2 tabell D6 och uppgifter från RES detaljerade rådata) Fall 4: ljudnivå olika vindriktningar med alla verk maximalt nedställda (Ref 2 text under tabell D6 och uppgifter från RES detaljerade rådata) H72 36 H (210 ) H (280 ) H75 34 H76 34 H (210 ) H (210 ) 39 (210 ) 34 (210 ) H79 H80 H (180 ) 39 (180 ) 34 (180 ) H (150 ) 40 (180 ) 36 (180 ) H (210 ) 40 (240 ) 36 (210 ) H84 35 H85 35 H86 35 H87 34 H (240 ) H (270 ) 38 (300 ) 34 (270 ) H (240 ) H (180 ) 38 (180 ) 34 (270 ) H (270 ) 38 (270 ) 34 (270 ) H93 35 H94 34 H95 34 H96 33 H97 33 H98 H99 H100 H101 H (90 ) 43 (90 ) 38 (90 ) H103 H104 H105 H106 *) För hus H8 gjordes inga Nord2000-beräkningar. Ljudnivåerna i kolumnerna 3, 4 och 5 uppskattades med hjälp av värdet i kolumn 1 och beräknad ljudnivå i angränsande punkter H7 och H9. För de 10 hus som gråmarkerats i Tabell 6 och Tabell 8 har avtal tecknats enligt vilket de är obebodda och inte behöver beaktas i ljudhänseende, enligt uppgift från Nordisk Vindkraft. De två grönmarkerade husen H8 och H102 är bebodda i juli, respektive i juli och augusti.

16 RAPPORT A (29) Beräkning med den alternativa verktypen Siemens SWT ger lägre ljudnivå för Rödeneparken vid alla bostäder räknat med Naturvårdsverkets beräkningsmodell. Den minsta minskningen är 0,2 db. Tabell 9 Beräknade ljudnivåer för Rödeneparken, Lärkeskogens vindkraftpark och Skakeltorps vindkraftverk ackumulerat. Beräkningen för medvindsfallet och ej nedställda verk har gjorts med Naturvårdsverkets beräkningsmodell. Beräkningarna i de tre sista kolumnerna är gjorda med Nord2000. Notera att beräkning för fall 6 8 har bara skett för kritiskt belägna bostäder med ljudnivå närmare 40 dba. Därför är många fält i tabellerna tomma. Bostads-ID Fall 5: Beräknad ljudnivå ackumulerat medvindsfallet, ej nedställda verk (Ref 1 och 2 tabell B3) Fall 6: Fall 7: ljudnivå ackumulerat olika vindriktningar, ej nedställda verk (Ref 2 tabell D7 och uppgifter från RES detaljerade rådata) ljudnivå olika vindriktningar med sektorstyrning (Ref 2 tabell D9 och uppgifter från RES detaljerade rådata) Fall 8: ljudnivå ackumulerat olika vindriktningar med Rödeneverken maximalt nedställda (Ref 2 text under tabell D9 och uppgifter från RES detaljerade rådata) H1 33 H2 33 H (300 ) H4 35 H5 34 H6 35 H (330 ) 39 (300 ) 36 (330 ) H (240 ) 41 (300 ) 38 (240 ) H (240 ) 40 (300 ) 37 (240 ) H10 34 H11 35 H12 36 H13 34 H14 35 H (30 ) H (30 ) H17 34 H18 35 H19 35 H20 32 H21 34 H22 31 H23 32 H24 34 H25 33 H26 30 H27 30 H28 33 H29 35 H30 35 H31 33 H32 32 H33 34

17 RAPPORT A (29) Bostads-ID Fall 5: Beräknad ljudnivå ackumulerat medvindsfallet, ej nedställda verk (Ref 1 och 2 tabell B3) Fall 6: Fall 7: ljudnivå ackumulerat olika vindriktningar, ej nedställda verk (Ref 2 tabell D7 och uppgifter från RES detaljerade rådata) ljudnivå olika vindriktningar med sektorstyrning (Ref 2 tabell D9 och uppgifter från RES detaljerade rådata) Fall 8: ljudnivå ackumulerat olika vindriktningar med Rödeneverken maximalt nedställda (Ref 2 text under tabell D9 och uppgifter från RES detaljerade rådata) H34 34 H35 33 H36 32 H37 33 H38 33 H39 34 H40 36 H41 36 H (120 ) H (90 ) H (180 ) H45 37 H46 38 H (150 ) H48 37 H49 37 H50 37 H51 36 H52 37 H53 36 H (270 ) H55 36 H56 37 H57 36 H58 36 H59 35 H60 36 H (180 ) H62 37 H (150 ) H (180 ) H (180 ) 39 (180 ) 35 (210 ) H (150 ) H (180 ) H (180 ) H69 34 H70 35 H71 35 H72 36 H (210 ) H (180 ) H75 34 H76 34 H (210 )

18 RAPPORT A (29) Bostads-ID Fall 5: Beräknad ljudnivå ackumulerat medvindsfallet, ej nedställda verk (Ref 1 och 2 tabell B3) Fall 6: Fall 7: ljudnivå ackumulerat olika vindriktningar, ej nedställda verk (Ref 2 tabell D7 och uppgifter från RES detaljerade rådata) ljudnivå olika vindriktningar med sektorstyrning (Ref 2 tabell D9 och uppgifter från RES detaljerade rådata) Fall 8: ljudnivå ackumulerat olika vindriktningar med Rödeneverken maximalt nedställda (Ref 2 text under tabell D9 och uppgifter från RES detaljerade rådata) H (210 ) 37 (210 ) 35 (210 ) H79 H80 H (300 ) 40 (90 ) 39 (300 ) H (150 ) 40 **) (120 ) 39 (240 ) H (270 ) 40 (0 ) 39 (300 ) H84 35 H (180 ) H (150 ) H (240 ) H (240 ) H (210 ) 40 (90 ) 38 (180 ) H (240 ) H (270 ) 38 (180 ) 35 (270 ) H (270 ) 38 (300 ) 35 (270 ) H93 35 H94 34 H95 34 H96 33 H97 33 H98 H99 H100 H101 H (90 ) 45 (90 ) 42 (90 ) H103 H104 H105 H106 *) För hus H8 gjordes inga Nord2000-beräkningar. Ljudnivåerna i kolumnerna 3, 4 och 5 uppskattades med hjälp av värdet i kolumn 1 och beräknad ljudnivå i angränsande punkter H7 och H9. **) För hus H82 måste, i fall 7, något eller några vindkraftverk nedregleras med ytterligare 1 db för vindriktning från 120, dvs vind från ungefär OSO, för att klara 40 dba. Hus H82 beskrivs även i avsnitt 5.4 om vindskydd och maskering. 5.2 Inverkan på A-vägd ekvivalent ljudnivå av flyttmån Nordisk Vindkraft föreslår att positionen för verken ska ha en flyttmån på 100 m. RES har kontrollerat inverkan på beräknad A-vägd ekvivalent ljudnivå då alla verken i Rödeneparken flyttas 100 m åt norr, ost, syd och väst. Beräkningen gjordes med Naturvårdsverkets ljudutbredningsmodell. Vid några fastigheter ökar ljudnivån och vid några minskar den. Den

19 RAPPORT A (29) maximala ökningen blev 0,8 db. Det är dock osannolikt att alla verken skulle flyttas gemensamt åt bara ett håll. Beräkningsresultatet redovisades i RES rapport i referens 1). 5.3 Lågfrekvent ljud RES har först beräknat C-vägd och A-vägd ekvivalent ljudnivå samt skillnaden dem emellan, se Tabell 10. Beräkningen gjordes för bostäder inom 1500 m avstånd från verk i Rödene-parken. Tabell 10 Beräkning av skillnad i C-vägd och A-vägd ekvivalent ljudnivå utomhus för enbart Rödene-parken i medvindsfallet med ej nedreglerade verk Bostads- ID L eq, db(c) L eq, db(a) Skillnad (db) H3 51,6 36,0 15,6 H7 54,2 39,1 15,1 H9 54,8 40,4 14,4 H47 52,7 37,2 15,5 H54 52,3 36,8 15,5 H61 52,7 37,3 15,4 H63 52,7 37,2 15,5 H64 52,7 37,2 15,5 H65 54,6 39,8 14,8 H66 53,2 38,0 15,2 H67 53,2 38,0 15,2 H68 52,3 36,7 15,6 H73 53,2 38,0 15,2 H74 52,5 37,1 15,4 H77 52,3 36,8 15,5 H78 53,6 39,2 14,4 H81 53,7 38,6 15,1 H82 54,3 39,4 14,9 H83 54,4 39,6 14,8 H88 51,9 36,3 15,6 H89 53,7 38,7 15,0 H90 52,1 36,7 15,4 H91 53,2 38,8 14,4 H92 53,8 39,6 14,2 H102 57,0 43,7 13,3 Skillnaden är i samtliga fall mindre än 20 db och ljudnivån är högst 40 dba, förutom för H102, där högst nivå av lågfrekvent ljud förväntas. En detaljerad beräkning av ljudnivån inomhus gjordes därför vid hus H102 av RES.

20 RAPPORT A (29) Tabell 11 Beräkning av lågfrekvent ljud inomhus i tersbanden 31,5 200 Hz för enbart Rödene-parken i medvindsfallet med ej nedreglerade verk. Beräkningen har gjorts för bostaden med högst beräknad A-vägd ekvivalent ljudnivå, H102. Frekvens (Hz) Beräknad ljudtrycksnivå i tersband, o-vägt (db) Riktvärde (db) Marginal (db) 31,5 40, , ,5 49-9, ,4 43-6, ,9 42-4, ,3 40-9, ,1 38-6, ,3 36-9, , , ,8 32,0-10,2 Om värdena för fasaddämpning som ÅF brukar använda tillämpats här, skulle marginalen mot riktvärdet blivit 2 db mindre vid 63 Hz där marginalen är minst. Riktvärdet väntas ändå vara uppfyllt. 5.4 Bedömning risk för låg ljudnivå på grund av vindskyddat läge och maskerande vindalstrat bakgrundsljud Eftersom förhärskande vindriktning är ungefär västlig, eller vind från 240, har några hus öster om parken valts ut och studeras med avseende på höjdskillnader (mellan marknivå vid tornbas och marknivå vid bostad) och flygfoton. Två hus med någorlunda stor höjdskillnad och med beräknad ljudnivå över 35 dba och permanentboende har valts. Dessutom har en motsvarande analys gjorts för att bedöma det vindalstrade bakgrundsljudet vid hus H82. Den punkt som först tas upp bland de karakteristiska punkterna är H92, som är ett bostadshus för permanentboende. Tabell 12. Karakteristisk punkt H92 Långesbro Granlid 4. Närmaste verk i Rödeneparken: B28 Avstånd mellan verk och punkt: 894 m Höjdskillnad mellan verk och punkt: 32 m Lutning: 4% Beräknad ljudnivå utomhus vid punkten enligt Tabell 8: 40 dba

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46 10 505 84 22 Mobil +46 70 184 74 22 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-12-05 Varberg Energi AB Håkan Svensson Box 1043 432 13

Läs mer

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-03-13 Gunnarby Vindkraft AB Karin Mizgalski c/o Wallenstam AB 401

Läs mer

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindkraftpark Velinga Beräkningsdatum: 2013-09-24 Beställare: Vattenfall

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Hultema vindkraftpark, Motala Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: VKS

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Manne Friman Tel +46105056072 Mobil +46701845772 manne.friman@afconsult.com PM03 1 (9) Datum Statkraft Södra Vindkraft AB Att: Jonas Nordanstig Box 233 202 09 Malmö Uppdragsnr 575593 Vindkraftpark

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Berg Beräkningsdatum: 2013-10-04 Beställare: WSP Environmental

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Ljudutredning för vindkraftpark Bohult i Halmstads kommun Sammanfattande slutrapport Rapport D

Ljudutredning för vindkraftpark Bohult i Halmstads kommun Sammanfattande slutrapport Rapport D RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46105058422 Mobil +46701847422 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-11-28 Arise Windfarm 21 AB Jennie Mantefors Box 808 301 18 Halmstad

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (10) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2014-11-20 Vattenfall Vindkraft AB Att: Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud PM 1 (5) Handläggare Tel +46 10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-09-10 Rabbalshede Kraft AB Karolina Tisell Marknadsvägen 1 457 55 Rabbalshede

Läs mer

Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud

Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Gustavstorp vindkraftpark Beräkningsdatum: 2012-12-18

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Innehåll Hur, vad och varför? Varför mäta? Vad påverkar en mätning? Hur mäter man? Erfarenhet från

Läs mer

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1 Bilaga 2 Bullerutredning RAPPORT Bullerutredning Etapp 1 2010-07-06 Upprättad av: Johanna Thorén Granskad av: Bengt Simonsson Uppdragsnr: 10137843 Vindkraftpark Markbygden Daterad: 2010-07-06 Bullerutredning

Läs mer

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref:

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: 03518-000089 Revisionshistoria Utgåva Datum Författare Ändring 01 21

Läs mer

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref:

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: 03516-000054 Revisionshistoria Utgåva Datum Författare Ändring 01 21

Läs mer

E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun

E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun Handläggare Elis Johansson Tel +46 10-5058422 Mobil +46 70-1847422 Fax +46 31-7747474 elis.johansson@afconsult.com RAPPORT 1 (26) Datum Camilla Ramusson E.On. Vind Sverige AB Carl Gustafs väg 1 205 99

Läs mer

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Målarberget

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Vad och Varför mäta? Emission Hur mycket låter vindkraftverket? Låter vindkraftverket mer eller mindre

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud

Beräkning av lågfrekvent ljud Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent ljud Projekt: Kommun: Sköllunga Stenungsund Datum: 14-7-18 Beräkning av lågfrekvent ljud Sammanfattning: Beräkningar avseende lågfrekvent ljud i ljudkänsliga

Läs mer

Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult

Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult Kundinformation Kund: BayWa r.e. Scandinavia AB Kundreferens: Christian Bladh Projektinformation Dokument-ID:

Läs mer

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 23: Ljudberäkningar Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Vindpark

Läs mer

Resultat. Datum: Projektnummer: Projektnamn: Ljudimmissionsberäkning vindkraftpark Lönnstorp Kund: HS Kraft AB

Resultat. Datum: Projektnummer: Projektnamn: Ljudimmissionsberäkning vindkraftpark Lönnstorp Kund: HS Kraft AB Resultat Nr X [m] Y [m] Höjd [m] Dygnsekvivalent ljudtrycksnivå [dba] Sammanlagrad beräkning A 1329801 6206730 74 37 B 1329901 6206794 75 36 C 1330241 6206690 79 37 D 1330357 6206493 78 39 E 1330643 6206559

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget Norberg och Avesta kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget Norberg och Avesta kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (8) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2013-12-04 VKS Vindkraft Sverige AB Att: Sandra Nordqvist Uppdragsnr

Läs mer

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun PM 1 (5) Handläggare Martin Almgren Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-10-27 Vattenfall Vindkraft AB Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

Vindkraftpark Velinga, Tidaholms kommun

Vindkraftpark Velinga, Tidaholms kommun RAPPORT 1 (27) Handläggare Paul Appelqvist Datum 2013-09-24 Tel +46 10 505 60 24 Kund Mobil +46 70 184 57 24 Vattenfall Vindkraft AB Fax +46 10 505 00 10 Att: Sara Arvidsson paul.appeplqvist@afconsult.com

Läs mer

RAPPORT. Bilaga D2 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Bilaga D2 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO UPPDRAGSNUMMER STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB UPPDRAGSNUMMER 5467806000 BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO Bilaga D2 STOCKHOLM SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND 1 Bakgrund 3 1.1 Komplettering 3 1.2 Projektet 3 2 Lågfrekvent

Läs mer

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller Ljud från vindkraft beräkningsmodeller Innehåll - exempel 1 Martin Almgren, tel 010-505 84 54 martin.almgren@afconsult.com ÅF-Ingemansson 2 Grunder ljud, lågfrekvent ljud och infraljud Ljudalstring Tillståndsfrågor

Läs mer

Vindpark Berg, Uppvidinge kommun

Vindpark Berg, Uppvidinge kommun RAPPORT 1 (12) Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com Rapport nr 582794 Rapport A WSP Environmental Datum 2013-10-04 Vindpark

Läs mer

Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro

Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt 32446-1 Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro 2012-02-07 1 Bakgrund Naturvårdsverket rekommenderar 40 dba vid 8 m/s på 10 m höjd...och

Läs mer

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud Handläggare Grönlund Josefin Tel +4610-5058458 Mobil +4670-1847458 Fax +4631-7747474 josefin.gronlund@afconsult.com RAPPORT B 1 (6) Datum Johanna Ottosson Triventus Consulting AB Box 33 311 21 Falkenberg

Läs mer

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Innehållsförteckning RAPPORT 2 (13) BAKGRUND... 4

Innehållsförteckning RAPPORT 2 (13) BAKGRUND... 4 RAPPORT 2 (13) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 4 2 GENOMFÖRT ARBETE OCH RESULTAT... 4 2.1 Ljudmätningar... 4 2.1.1 Mätning vid ett vindkraftverk i Marks kommun i Västra Götalands län... 4 2.1.2 Mätning

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget, Nordex N131 3,0 MW Norbergs & Avesta kommun

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget, Nordex N131 3,0 MW Norbergs & Avesta kommun Handläggare Victor Wetterblad Tel +46 10 505 60 81 Mobil +46722276459 E-post victor.wetterblad@afconsult.com Mottagare Sandra Nordqvist VKS Vindkraft AB Datum 2015-11-25 Projekt-ID 590839 Utredning av

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindbrukspark Karsholm Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: HS

Läs mer

Kontroll av ljud från vindpark Ögonfägnaden - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun

Kontroll av ljud från vindpark Ögonfägnaden - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun Handläggare Jens Fredriksson Tel +46 10 505 60 97 Mobil +46 70 184 57 97 E-post jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-11-26 Projekt-ID 701304 Rapport-ID Rapport 4 Kund Statkraft SCA Vind II AB Kontroll

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm repo001.docx 2012-03-29 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB UPPDRAGSNUMMER 5467806000 BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT LJUD ROSENHOLM Bilaga D2 STOCKHOLM SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND 1 (12) S w e co Gjörwellsgatan

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 Ljudnivå vad är det? 10+10=13 20+20=23 40+40=43 2 3 Ljudets tidsvariation 4 Ljudtrycksnivå och Ljudeffektnivå? 5 A-, C-vägning, dba, dbc 6 Akustik

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter

Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter PM01 1 (9) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com

Läs mer

Vindkraftpark Kattegatt Offshore, Falkenberg kommun Ljudimmissionsberäkning

Vindkraftpark Kattegatt Offshore, Falkenberg kommun Ljudimmissionsberäkning Projekt: 562030 Rapport: 562030-C Datum: 2011-11-14 Antal sidor: 18 Bilagor: 1 Vindkraftpark Kattegatt Offshore, Falkenberg kommun Ljudimmissionsberäkning Uppdragsgivare: Triventus Consulting AB Emelie

Läs mer

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7 Uppdragsnr: 10122794 1 (5) Bilaga B7 PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

Hör nytt om ljud. Martin Almgren, ÅF-Ingemansson

Hör nytt om ljud. Martin Almgren, ÅF-Ingemansson 1 Hör nytt om ljud Martin Almgren, ÅF-Ingemansson 2 3 4 Vindkraftverket står uppe på berget 5 6 7 8 Medvind åt alla håll samtidigt? Vindkraftverk Bostad 9 Vad finns det för nytt? Ljud från vindkraft i

Läs mer

Utredning vindskyddat läge och bakgrundsljud för vindkraftpark Norrberget, Sala kommun

Utredning vindskyddat läge och bakgrundsljud för vindkraftpark Norrberget, Sala kommun Rapport A 2014-05-30 1 (26) Handläggare Paul Appelqvist Telefon 010-505 60 24 Mobil 073-184 57 24 E-post paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2014-05-30 VKS Vindkraft Sverige AB Fredrik Sander Uppdragsnr

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26 Brandholmens reningsverk Mätning av industribuller L:\2012\2012-069 LH Brandholmen, Läckeby water AB PURAC\Rapporter\2012-069 r01.docx Beställare: Läckeby

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

Skeppsviken, Uddevalla

Skeppsviken, Uddevalla Projektrapport Skeppsviken, Uddevalla Mätning och beräkning av buller från lossning vid Exxon Mobil Projekt: 12-03306 Rapport 12-03306-08100200 Antal sidor: 9 Bilagor: Bullerutbredningskarta - B1 Pumpning

Läs mer

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se Banangränd Buller från varutransporter www.bjerking.se Sida 1 (4) Buller från varutransporter Uppdragsnamn Banangränd Viksjö 3:577 Lena Granqvist Plan- och exploateringsförvaltningen 177 80 Järfälla Uppdragsgivare

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Ljudmätningar examensarbete

Ljudmätningar examensarbete Ljudmätningar examensarbete Stor-Rotliden Paul Appelqvist Senior Specialist ÅF Ljud & Vibrationer 2012-11-30 1 Bakgrund Examensarbete på ÅF i sammarbete med Vattenfall Vindkraft AB och KTH/MWL. Syfte Att

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning

Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning Rapport 9-C/ Rolf Cedås/ Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Kv. Bacchus, Falkenberg - Bullerutredning Akustikforum har utrett bullersituationen (exklusive trafikbuller) för planerade

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

711632 RAPPORT B 1 (7)

711632 RAPPORT B 1 (7) 711632 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 139 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-30 Håbo kommun Emma Zetterman Centrumleden

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft 1 Referenser för ÅF och Martin Almgren ÅF mer än 100 år. 4000 konsulter. Inom vindkraftområdet arbetar ÅF med det mesta ÅF-Ingemansson 52 års erfarenhet

Läs mer

Holmuddsrännan, Gävle Buller från muddring av inseglingsleden

Holmuddsrännan, Gävle Buller från muddring av inseglingsleden Datum: 2011-02-24 Holmuddsrännan, Gävle Buller från muddring av inseglingsleden L:\2009\2009-005 Skrotlossning Gävle hamn, Gävle Hamn AB\6 Rapporter\Text till ppt.docx Muddring och lastning på pråm. Beställare:

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

ÅF Ljud från vindkraft 2013-08-15

ÅF Ljud från vindkraft 2013-08-15 ÅF Ljud från vindkraft 2013-08-15 Innehåll Föreläsning i Trysil 15 augusti 2013 Hälsoeffekter som grund för riktvärden för vindkraftljud - A-vägd ekvivalent ljudnivå - lågfrekvent ekvivalent ljudnivå -

Läs mer

PM KAN ANVÄNDAS MELLAN FÖRETAG INOM RES-KONCERNEN ELLER MED EXTERNA KORRESPONDENTER NÄR DE HAR UTFÄRDATS

PM KAN ANVÄNDAS MELLAN FÖRETAG INOM RES-KONCERNEN ELLER MED EXTERNA KORRESPONDENTER NÄR DE HAR UTFÄRDATS PM Till: Alan Derrick Patrik Sjöö Vid: Vid: Glasgow Göteborg Från: Sarah Mayles Vid: Kings Langley (Beaufort Court) Datum: 16 juni 2015 Ref: 02606-001392 Ämne: Uppdateringar av bullerberäkningen för Sandtjärnberget

Läs mer

Framställan om omprövning av tillståndsvillkor

Framställan om omprövning av tillståndsvillkor SKRIVELSE 2014-01-31 Karsholm 1:4 Dnr. 2014-000096 Miljö- och hälsoskyddskontoret Miljöinspektör Cecilia Hammarberg Tfn: 044 / 13 55 50 E-post: cecilia.hammarberg@kristianstad.se Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Bålsta 50:2, Håbo kommun

Bålsta 50:2, Håbo kommun 701300 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-06 Håbo Kommun Domagoj Lovas Vår referens

Läs mer

Rapport: Snökanoner Väsjöbacken

Rapport: Snökanoner Väsjöbacken Rapport: Bullerutredning 2009-12-16 Beställare: Uppdragsnummer: 2226 Rapportnummer: 2226 - R01 Uppdragsansvarig Peter Malm 08-566 41078 Handläggare Peter Malm 08-566 41078 Kvalitetsgranskning Anna Färm

Läs mer

Beräkning av buller från lastning och lossning av material i samband med filminspelning - Kv. Lillö 1, Ystad

Beräkning av buller från lastning och lossning av material i samband med filminspelning - Kv. Lillö 1, Ystad Author Frank Andersson Phone +46 10 505 00 00 Mobile +46701847488 E-mail frank.andersson@afconsult.com Date 2015-09-02 Project ID 593784 Ystad Industrifastigheter Gustaf.vonSeth@ystad.se Beräkning av buller

Läs mer

PM 08 1 (14) Handläggare Jens Fredriksson Tel Mobil

PM 08 1 (14) Handläggare Jens Fredriksson Tel Mobil PM 08 1 (14) Handläggare Jens Fredriksson Tel +46 10-505 60 97 Mobil +46 70-184 57 97 jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-11-26 Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Uppdragsnr 583119 Indikativa ljudimmissionsmätningar

Läs mer

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk

Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk Vindpark Grävlingkullarna Bilaga 8 PM Ljud från vindkraftverk MEDVERKANDE Sweco Energuide AB Stockholm Uppdragsledare: Magnus Bergman Utredare och text: Gabriella Nilsson GIS: Gabriella Nilsson Granskare:

Läs mer

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus.

Datum 2015-10-02. Genomgång, med avseende på trafikbuller för nyproduktion av ett vårdboende/boende och tre bostadshus. 709578 RAPPORT A 1 (8) Handläggare Samuel Tuvenlund Tel +46 (0) 10 505 52 13 Mobil +46 (0)70 184 74 85 Fax +46 10 505 00 10 samuel.tuvenlund@afconsult.com Datum 2015-10-02 Skanska Stefan Canderyd Vår referens

Läs mer

2.1 Indata för externt industribuller

2.1 Indata för externt industribuller Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat PM 1 (6) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 (0)10 505 60 24 Mobil +46 (0)70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum NV Nordisk Vindkraft AB Johan Roger Lilla Bommen 1 411 04

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Trafikbullerutredning för detaljplan Järfälla Säby 3:69

Trafikbullerutredning för detaljplan Järfälla Säby 3:69 Beställare: Gerson Real Estate AB Referens: Jacob Gersson Trafikbullerutredning för detaljplan Järfälla Säby 3:69 Uppdrag Uppdraget avser en kartläggning av trafikbuller med bakgrund av att nybyggnation

Läs mer

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun RAPPORT A 1 (5) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-04-08 Håbo kommun Emma Sandelin Uppdragsnr 704840 E18 genom Bålsta

Läs mer

Vägtrafikbuller i Ljungskile, Uddevalla kommun

Vägtrafikbuller i Ljungskile, Uddevalla kommun Vägtrafikbuller i Ljungskile, Uddevalla kommun Mikael Ögren Akustiker Göteborg den 30 augusti 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

Läs mer

HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant :1

HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant :1 AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant 29-7-9 --- 6129934617:1 Beställare: Att: Infra City AB Arne Månsson Objekt: Infra City Öst, Upplands Väsby Uppdrag: Utredning av buller

Läs mer

Väg 1978 Verle-Gräfsnäs

Väg 1978 Verle-Gräfsnäs PM 1 (6) Handläggare Josefin Grönlund Tel +46 10 505 84 58 Mobil +46 (0)70 184 74 58 Fax +46 10 505 30 09 josefin.gronlund@afconsult.com Datum 2014-03-28 Uppdragsnr 588964 Elin Lyckestam Uppdragsansvarig

Läs mer

Bullerutredning kv Fritiden

Bullerutredning kv Fritiden Ystad Kommun Malmö 2014-06-17 Datum 2014-06-17 Uppdragsnummer 1320003845 Utgåva/Status 2 Erik Hedman Erik Hedman Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1

Läs mer

Bestämning av insättningsdämpning

Bestämning av insättningsdämpning RAPPORT 1 (7) Handläggare Mikael Ekholm Tel +46 10 505 38 45 Mobil +46 72 239 61 94 Fax +46 10 505 38 01 mikael.ekholm@afconsult.com Datum 2014-01-09 CHRISTIAN BERNER AB Johan Westerlund 435 22 Mölnlycke

Läs mer

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag Beräkningsmetoder och förklaringar Utredning om lågfrekvent ljud Beräkningsresultat

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun

Tågbullerutredning för del av Norrberga 1:294 och del av Sturefors 1:4 inom norra Sturefors, Linköpings kommun Vägverket Konsult Affärsområde Mitt Box 1910 65119 Karlstad Våxnäsgatan 10 www.vagverketkonsult.se Telefon: 054-140000 Texttelefon: 0243-750 90 Sara Nordmark sara.nordmark@vv.se Direkt: 054-140006 Mobil:

Läs mer

KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER

KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER RAPPORT 275280-A KV HÖDER, SKELLEFTEÅ. TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2017-04-27 UPPDRAG 275280, Höder, Skellefteå. Trafikbuller Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2017-04-27 MEDVERKANDE Beställare:

Läs mer

Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober

Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-10-07 Forskningsprogram Vindkraft i kallt klimat Project

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning

Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning Rapport nummer: 2012-066 r01 Datum: 2012-06-20 Lokomobilvägen, Nacka kommun Bullerutredning L:\2012\2012-066 SS Lokomobilvägen, Nacka kommun, Nacka kommun\rapporter\2012-066 r01.docx Beställare: Nacka

Läs mer

Tjörns entré och Almöstrand. Trafikbuller

Tjörns entré och Almöstrand. Trafikbuller PM-01 REV 140226 1 (12) Handläggare Johan Hässel Tel +46 (0)10 505 84 27 Mobil +46 (0)70 184 74 27 Fax +46 10 505 30 09 johan.hassel@afconsult.com Datum 2014-02-26 Radar arkitektur & planering AB Tobias

Läs mer

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER

KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER RAPPORT KV LAXEN, LULEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2014-06-12 Uppdrag: 253483, Laxen, Luleå Titel på rapport: Kv Laxen - Trafikbuller Status: Datum: 2014-06-12 Medverkande Beställare: Kontaktperson: HSB

Läs mer