Ljudimmissionsberäkning för Rödene vindkraftpark och intilliggande planerade parker i Alingsåskommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ljudimmissionsberäkning för Rödene vindkraftpark och intilliggande planerade parker i Alingsåskommun"

Transkript

1 RAPPORT A 1 (29) Handläggare Martin Almgren Tel Mobil +46 (0) Fax Datum NV Nordisk Vindkraft AB Patrik Sjöö Lilla Bommen Göteborg Uppdragsnr Rödene vindkraftpark i Alingsås kommun Redovisning av ljud från vindkraft Martin Almgren Uppdragsansvarig Ljudimmissionsberäkning för Rödene vindkraftpark och intilliggande planerade parker i Alingsåskommun Uppdrag: Redovisning och sammanfattning av ljudimmissionsberäkningar för den planerade vindkraftparken Rödene och intilliggande planerade vindkraftverk i Alingsås och Vårgårda kommuner. Sammanfattning: Beräknade ljudnivåer vid bostäder kring den planerade vindkraftsparken Rödene överskrider inte 40 dba. Även riktvärdena för lågfrekvent ljud enligt FoHMFS 2014:13 beräknas innehållas. I juli och augusti måste extra nedreglering av ljudet vid några verk göras för att klara 40 dba när husen är bebodda enligt ljudberäkningen för aktuell layout. När hänsyn tas till det ackumulerade ljudet från de planerade parkerna Rödene och Lärkeskogen, samt det planerade verket vid Skakeltorp klaras 40 dba med olika grad av nedreglering enligt ljudberäkningen. Något av de närmsta verken vid en bostad måste stängas av i juli och augusti för att klara 40 dba vid det huset, åtminstone för de föreslagna layouterna. Marginalen mot 40 dba redovisas i rapporten liksom inverkan av 100 m flyttmån. ÅF-Infrastructure AB Ljud & Vibrationer Uddevalla Martin Almgren Granskad av Elis Johansson ÅF-Infrastructure AB, Västerlånggatan 4, Västerlånggatan 4 SE Uddevalla Telefon Fax Säte i Stockholm. Org.nr VAT nr SE

2 RAPPORT A (29) Innehållsförteckning 1 UPPDRAG OCH BAKGRUND BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR VINDKRAFTLJUD Bedömningsgrunder enligt Naturvårdsverket och rättspraxis Förslag bedömningsgrunder för Rödene vindkraftpark METOD FÖR LJUDBERÄKNINGAR Metoder för beräkning av A-vägd ekvivalent ljudnivå Metod för beräkning av lågfrekvent ljud Metod för uppskattning av lågt bakgrundsljud vid vindskugga Metod för beräkning av maskering av vindkraftljud Beräkningsmodellernas osäkerhet och marginal UNDERLAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR Layout och ljuddata för vindkraftverken Uppgifter om bostäder Övriga indata till ljudberäkningarna RESULTAT Beräknad A-vägd ekvivalent ljudnivå från vindkraft Inverkan på A-vägd ekvivalent ljudnivå av flyttmån Lågfrekvent ljud Bedömning risk för låg ljudnivå på grund av vindskyddat läge och maskerande vindalstrat bakgrundsljud DISKUSSION OCH SLUTSATSER REFERENSER Bilaga. Parameterstudie för indata till beräkning I Nord2000

3 RAPPORT A (29) Sammanfattning Ljudimmissionsberäkningar har genomförts för vindkraftljud vid den planerade vindkraftparken Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner. Beräkningen har genomförts av Renewable Energy Systems Ltd, RES, i Storbritannien och beställare är NV Nordisk Vindkraft AB. RES beräkningar sammanfattas i denna rapport. Beräknade ljudnivåer vid bostäder kring den planerade vindkraftparken Rödene överskrider inte 40 dba. Även riktvärdena för lågfrekvent ljud enligt FoHMFS 2014:13 beräknas innehållas. I juli och augusti måste extra nedreglering av ljudet vid några verk göras för att klara 40 dba när husen är bebodda enligt ljudberäkningen för aktuell layout. När hänsyn tas till det ackumulerade ljudet från de planerade parkerna Rödene och Lärkeskogen, samt det planerade verket vid Skakeltorp klaras 40 dba med olika grad av nedreglering enligt ljudberäkningen. Något av de närmsta verken vid en bostad måste stängas av i juli och augusti för att klara 40 dba vid det huset, åtminstone för de föreslagna layouterna. Marginalen mot 40 dba redovisas i rapporten liksom inverkan av 100 m flyttmån.

4 RAPPORT A (29) 1 Uppdrag och bakgrund Nordisk vindkraft planerar en vindkraftanläggning vid Rödene i Alingsås kommun. Antalet vindkraftverk förväntas vara högst 22 stycken och totala effekten MW. Ljudberäkningar har gjorts av RES och dessa har kompletterats efter ett föreläggande från Länsstyrelsen Ytterligare ett föreläggande, daterat , har gjorts. ÅF har, på uppdrag av Nordisk Vindkraft, Patrik Sjöö, sammanfattat den genomförda bullerutredningen med kompletteringar i denna rapport, och förhoppningen är att Länsstyrelsens föreläggande om kompletteringar därmed ska anses vara tillräckligt väl besvarade. 2 Bedömningsgrunder för vindkraftljud 2.1 Bedömningsgrunder enligt Naturvårdsverket och rättspraxis Naturvårdsverket anger i sin vägledning på Naturvårdsverkets webbplats att 40 dba utomhus vid bostäder inte bör överskridas. Se avläst Särskild hänsyn bör tas, enligt Naturvårdsverket, till bostäder i vindskyddade lägen, det vill säga områden där vindhastigheten är i storleksordningen 50 procent lägre än vid aggregatet, i båda fallen avses här vindhastigheten på 10 meters höjd. Eftersom vindstyrkan här är betydligt lägre än vid vindkraftverket kommer det normalt förekommande vindbruset att bli lägre och ljudet från anläggningen mera framträdande. För att kunna bedöma detta behövs bland annat underlag som redovisar de lokala förhållandena. På hemsidan anges olika rättsfall och tolkning av dessa. Där skrivs följande om buller: Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i flera avgöranden uttalat sig om buller från vindkraftverk. Av avgörandena går att utläsa att fast praxis är att bullret från vindkraftverken inte får överstiga 40 db(a) ekvivalent nivå utomhus vid bostäder och att sökanden ska visa att han har tekniska och faktiska förutsättningar att klara den nivån. Det krävs inte någon marginal till detta värde. MÖD har vidare tagit ställning till att bara för att ett område används för fritidsboende är det ensamt inte skäl att sätta bullervillkoret till 35 db(a). Det tycks inte finnas något rättsfall där Mark- och miljööverdomstolen prövat om 35 dba på grund av låg bakgrundsnivå i vindskugga ska anges som ljudvillkor. I många tillståndsbeslut och domar anges att riktvärdet för vindkraftljud ska gälla för ljudet sammanlagrat med ljud från andra vindkraftverk i närheten. För lågfrekvent ljud anges i allt fler tillståndsbeslut att Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent ljud inomhus ska gälla, se FoHMFS 2014:13, tidigare SOSFS 2005: Förslag bedömningsgrunder för Rödene vindkraftpark För Rödene vindkraftpark bör 40 dba ekvivalent ljudnivå vid bostäder och fritidsbostäder gälla vid en vindhastighet på 8 m/s på 10 m höjd under referensförhållanden, dvs vind vid navhöjd

5 RAPPORT A (29) omräknat till 10 m höjd under antagande av logaritmisk vindhastighetsprofil och markråhetslängd 0,05 m. För 119 m navhöjd motsvarar det vindhastigheten 11,7 m/s. När det gäller bostäder med låg ljudnivå på grund av vindskyddat läge, kan det konstateras att området är kuperat, men att växtlighet förväntas ge maskerande ljud i de flesta fall och därmed högst osannolikt att låg bakgrundsnivå på grund av vindskyddat läge inträffar. Vid en framtida kontroll av vindkraftljudet utomhus föreslår Nordisk Vindkraft att en förstagångskontroll av ljudet ska ske, inom ett år efter driftsättning, med en ljudemissionsmätning vid 3 av verken, kombinerat med en ljudbredningsberäkning till närliggande bostäder. Kontroll av vindkraftsljudet ska därefter ske varje år, men om tre på varandra följande mätningar visar att ljudvillkorsvärdena inte överskrids, ska kontroll därefter ske vart femte år eller då ändringar i verksamheten görs så att högre ljudnivåer kan befaras. För lågfrekvent ljud ska Folkhälsomyndighetens riktvärden för lågfrekvent ljud inomhus uppfyllas, se FoHMFS 2014:13. Kontroll kan ske utifrån tersbandsspektrum utomhus och beräkning av ljudnivå inomhus med antaget schablonvärde för fasaddämpning. 3 Metod för ljudberäkningar 3.1 Metoder för beräkning av A-vägd ekvivalent ljudnivå RES har använt tre metoder för beräkning av A-vägd ekvivalent ljudnivå. Beräkningarna som visar om riktvärdet klaras eller ej för medvindvindsförhållanden har gjorts med Naturvårdsverkets beräkningsmodell för planeringsändamål enligt Naturvårdsverket, Ljud från vindkraftverk. Reviderad utgåva av rapport Koncept 20 april Beräkning för att göra ljudkartor har gjorts med metoden i ISO Dessa kartor har syftet att illustrera ungefär hur ljudspridningen ser ut. RES kallar det footprint. ISO , tillsammans med uppskattad direktivitet för ljudutbredningen, användes först för att ta fram exempel på hur vindkraftverken kunde ljudregleras vid olika vindriktning för att klara föreslagna villkorsvärden. I den senaste reviderade rapporten från RES användes istället beräkningsmetoden Nord2000, som ger mer trovärdiga resultat vid olika vindriktningar enligt ÅFs erfarenhet. 3.2 Metod för beräkning av lågfrekvent ljud För beräkning av lågfrekvent ljud utomhus vid tersbanden 31,5 200 Hz har en variant av Naturvårdsverkets beräkningsmodell för planeringsändamål använts (Naturvårdsverket, Ljud från vindkraftverk. Reviderad utgåva av rapport Koncept 20 april 2010 ). Härvid har luftabsorptionen i tersband approximerats med värden för oktavband angivna i Naturvårdsverkets rapport. För fasaddämpningen, dvs skillnaden i ljudnivå ute och inne, har värdena enligt danska myndigheters anvisning använts enligt följande tabell. Tabell 1 Fasaddämpning som ska användas vid beräkning av lågfrekvent ljud inomhus enligt Jakobsen, Danish Regulation of Low Frequency Noise from Wind Turbines, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, 31(4), Frekvens (Hz) Ljudisolering (db) ,8

6 RAPPORT A (29) Frekvens (Hz) Ljudisolering (db) 40 11, , , , , , , ,2* * Nivån vid 200 Hz antas vara densamma som vid 160 Hz 3.3 Metod för uppskattning av lågt bakgrundsljud vid vindskugga För att rätt bedöma om en bostad befinner sig i ett vindskyddat läge behövs information om de lokala förhållandena. Detta kan t.ex. bero på hur platsen ser ut, hur terrängen varierar eller hur vinden vanligtvis blåser i området. I projekt för Energimyndigheten, Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Metod för kvantifiering av platser med vindskyddat läge, slutrapport undersöktes olika metoder att kvantifiera låg ljudnivå på grund av vindskyddat läge. Den enda metod som, med någorlunda säkerhet, kan rekommenderas för att utreda om en plats har låg ljudnivå på grund av ett vindskyddat läge, är mätning av vindhastighet på 10 m höjd vid verket och vid bostad samt ljudnivå vid bostad. Problemet med denna metod är att det är kostsamt att göra sådana mätningar beroende på var bostaden ligger. Den förutsätter också att det finns vindmätningsutrustning vid den tänkta platsen för verken och vinddata i form av vindhastighet och vindriktning att tillgå vid mätningen. Om vindhastigheten, vid t.ex. vissa vindriktningar, skiljer sig kraftigt åt kan bostaden ligga i ett vindskyddat läge vid vissa tillfällen. En annan metod som undersöktes i projektet för Energimyndigheten är att studera höjdskillnader och jämföra med, och dra nytta av, kända vindskuggefall. Vid fyra sådana platser, där vindskugga och låg ljudnivå har konstaterats, har det varit vid tillfällen då det blåser från parken mot bostaden och där markens medellutning varit 9, 11, 17 och 20 %. Kartor ger inte ett fullständigt underlag för att kunna bedöma om platser ligger i ett vindskyddat läge eller inte. Det kan ändå vara intressant att bedöma risken för vindskyddat läge, vilket enklast görs genom att undersöka terrängen med hjälp av kartor och koordinater tillsammans med flygfoton. 3.4 Metod för beräkning av maskering av vindkraftljud RES har använt metoden i Naturvårdsverkets rapport Ljud från vindkraftverk. Reviderad utgåva av rapport Koncept 20 april 2010 för att beräkna ljud från träd när det blåser. Enligt Naturvårdsverkets rapport kan en högre ljudnivå än 40 dba från vindkraftverken accepteras, om träden ger en betydligt högre ekvivalent ljudnivå.

7 RAPPORT A (29) Beräkningarna redovisas dock inte i denna sammanfattande rapport på svenska. 3.5 Beräkningsmodellernas osäkerhet och marginal RES anger inte osäkerheten i beräkningarna. De har använt Naturvårdsverkets beräkningsmodell för planeringsändamål i sina grundläggande ljudberäkningar och Nord2000 för beräkningar med hänsyn till vindriktning.. Nord2000 har mindre osäkerhet än Naturvårdsverkets modell. Nord2000 finns dessutom validerad med ljudutbredningsmätningar för vindkraftverk både över plan mark och och över kuperad terräng. Se Sondergard, & Plovsing. (2009). PSO-07 F&U project no 7389 "Noise and energy optimization of wind farms. Validation of the Nord 2000 propagation model for use on wind turbine noise". Frederica, Danmark: Energinet.dk. I redovisningen av beräknad A-vägd ekvivalent ljudnivå visas också marginalen mot 40 dba med hänsyn till att de flesta vindkraftverken går att ljudreglera. Ytterligare marginal finns vanligtvis i valet av ljudeffektnivå för vindkraftverken. Många leverantörer av vindkraftverk använder IEC TS eller liknande för att deklarera och garantera ljudeffektnivå. Det innebär att man tar hänsyn till mätosäkerheten för ljudemission och variationen i ljudemission mellan olika exemplar av vindkraftverk av samma typ. Vindalstrat bakgrundsljud kan ge en marginal mot störning, särskilt vid höga vindhastigheter. 4 Underlag och förutsättningar 4.1 Layout och ljuddata för vindkraftverken Layout för Rödene vindkraftpark och angränsande verk finns redovisat i projekthandlingarna. Ljudberäkningarna har utförts med layout enligt kartritningen Turbine layout 02322D med 22 vindkraftverk i Rödeneparken, 7 verk i Lärkeskogen och 1 verk vid Skakeltorp. I layoutritningen anges också koordinater för Rödeneverken. Verktyp i Rödene vindkraftpark alternativ 1 är Vestas V112 3MW Mod 0 med navhöjd 119 m. Beräkningsexempel med verk nedställda till mod 6 har också gjorts. Verktyp Rödene vindkraftpark alternativ 2 är Siemens SWT Mod standard noise setting med navhöjd 115 m. Vid ljudberäkningarna används samma verktyp i Lärkeskogen som i Rödene vindkraftpark alternativ 1, dvs Vestas V112 3MW Mod 0 med navhöjd 119 m. För ljudreglering används även mod 6. Verktyp i Skakeltorp är Vestas V90 2MW Mod 0 med navhöjd 105 m. För ljudreglering används även mod 2. För ljudberäkningarna av A-vägd ekvivalent ljudnivå har följande ljuddata använts

8 RAPPORT A (29) Tabell 2 A-vägda ljudeffektnivåer i oktavband och totalt för Vestas V112 3MW Mod 0 med navhöjd 119 m. Referens för data är Vestas, 2011a. General Specification V MW 50/60 Hz, Vestas document V00, dated 28 November 2011 Frekvens (Hz) A-vägd ljudeffektnivå db(a) re 1 pw vid 8m/s 63 90, , , , , , , ,6 Total 106,5 Tabell 3 A-vägda ljudeffektnivåer i oktavband och totalt för Vestas V112 3MW Mod 1-6 med navhöjd 119 m. Referens för data är Vestas, 2011a. General Specification V MW 50/60 Hz, Vestas document V00, dated 28 November 2011 Frekvens (Hz) A-vägd ljudeffektnivå/ db(a) re 1 pw vid 8m/s Mode 1 Mode 2 Mode 3 Mode 4 Mode 5 Mode 6 Mode ,4 88,4 89,4 90,4 86,4 84,9 87, ,9 93,9 94,9 95,9 91,9 90,4 93, ,5 94,5 95,5 96,5 92,5 91,0 94, ,0 97,0 98,0 99,0 95,0 93,5 96, ,8 99,8 100,8 101,8 97,8 96,3 99, ,7 97,7 98,7 99,7 95,7 94,2 97, ,8 92,8 93,8 94,8 90,8 89,3 92, ,6 82,6 83,6 84,6 80,6 79,1 82,1 Total 106,5 104,5 105,5 106,5 102,5 101,0 104,0 Oktavbandsspektrum för mod 1 6 är lika med oktavbandsspektrum för mod 0, men parallellförskjutet 1 till 5,5 db. Tabell 4 A-vägda ljudeffektnivåer i oktavband och totalt för Vestas V90 2MW Mod 0 med navhöjd 105 m. Referens för data är Vestas, 2011b. General Specification V90-1.8/2.0 MW GridStreamer, Vestas document V15, dated 27 October 2011 Frekvens (Hz) A-vägd ljudeffektnivå db(a) re 1 pw vid 8m/s 63 84, , , , ,9

9 RAPPORT A (29) Frekvens (Hz) A-vägd ljudeffektnivå db(a) re 1 pw vid 8m/s , , ,0 Total 104,0 Tabell 5 A-vägda ljudeffektnivåer i oktavband och totalt för Vestas V90 2MW Mod 1-3 med navhöjd 105 m. Referens för data är Vestas, 2011b. General Specification V90-1.8/2.0 MW GridStreamer, Vestas document V15, dated 27 October 2011 Frekvens (Hz) A-vägd ljudeffektnivå db(a) re 1 pw vid 8m/s Mode 1 Mode 2 Mode ,2 81,2 84, ,7 84,7 87, ,6 88,6 91, ,9 92,9 95, ,9 95,9 98, ,1 95,1 98, ,1 93,1 96, ,0 86,0 89,0 Total 103,0 101,0 104,0 Ljudberäkning har också gjorts med ett alternativt med Siemens SWT MW istället för Vestas V112 3MW. Siemens-verket uppges ha A-vägd ljudeffektnivå db(a) re 1 pw vid 8m/s 105,5 dba istället för Vestas-maskinens 106,5 dba. Oktavbandsspektrum med referens anges i referens 1) och referens 2). 4.2 Uppgifter om bostäder Följande bostäder kring vindkraftparken har identifierats. Tabell 6 Byggnader nära Rödene vindkraftpark och avstånd till närmaste vindkraftverk. Koordinaterna är angivna i koordinatsystemet, RT gon V datum. Verk med prefix A, B, C eller T är de föreslagna Rödene-verken. Verk med prefix W är de föreslagna Lärkeskogen-verken och verket med prefix S är den föreslagna Skakeltorp-turbinen. Byggnad ID Fastighetsbeteckning Koordinater Avstånd m Närmsta verk X Y Z 75 H1 Säveljung 1: B29 76 H2 Areberg 1: B29 77 H3 Röttorp 1: B29 78 H4 Holma 1: B29 79 H5 Kampetå 1: B29 80 H6 Rödene 11: A26 81 H7 Kampetå 1: A25

10 RAPPORT A (29) Byggnad ID Fastighetsbeteckning Koordinater Avstånd m Närmsta verk X Y Z 82 H8 Rödene 11: A26 83 H9 Rödene 11: A26 84 H10 Bolltorp 4: T3 85 H11 Bolltorp 4: T3 86 H12 Bolltorp 4: T3 87 H13 Noltorp 2: W4 88 H14 Vekaryd 1: W4 89 H15 Laggarebacken 2: W4 90 H16 Björkekärr 4: W4 91 H17 Björkekärr 4: W4 92 H18 Björkekärr 4: W4 93 H19 Vekaryd 1: W4 94 H20 Vekaryd 1: W4 95 H21 Vekaryd 2: W4 96 H22 Vekaryd 1: W4 97 H23 Vekaryd 1: W4 98 H24 Lovik 3: W4 99 H25 Östad 15: W5 100 H26 Östad 15: W4 101 H27 Östad 15: W4 102 H28 Östad 15: W5 103 H29 Östad 15: W5 104 H30 Östad 15: W5 105 H31 Östad 15: W5 106 H32 Östad 21: W5 107 H33 Östad 19: W H34 Östad 17: W H35 Östad 17: W H36 Älvviken 1: W H37 Ålanda 4: W H38 Ålanda 2: W H39 Ålanda 4: W H40 Östad 15: W H41 Östad 15: W7 116 H42 Östad 15: W H43 Brogärde 2: W H44 Brogärde 2: W H45 Äspenäs 1: W H46 Äspenäs 1: T H47 Äspenäs 1: T H48 Äspenäs 1: T H49 Äspenäs 1: T H50 Äspenäs 1: T H51 Äspenäs 1: T H52 Äspenäs 1: T H53 Äspenäs 1: T H54 Brogärde 2: T H55 Brogärde 2: T H56 Brogärde 2: T H57 Brogärde 2: T H58 Brogärde 2: T H59 Vänga 1: T H60 Brogärde 2: T H61 Klåvnebacken 1: T18

11 RAPPORT A (29) Byggnad ID Fastighetsbeteckning Koordinater Avstånd m Närmsta verk X Y Z 136 H62 Klåvnebacken 1: T H63 Deragården 1: T H64 Deragården 1: T H65 Deragården 1: T H66 Deragården 2: T H67 Deragården 1: T H68 Deragården 1: T H69 Vänga S: T H70 Vänga 2: T H71 Vagnshed 2: T H72 Vagnshed 2: T H73 Vagnshed 2: T H74 Vagnshed 2: T H75 Ulvarås 1: T H76 Ulvarås 1: T H77 Häckelid 1: T H78 Vagnshed 1: T H79 Börta 3: T H80 Börta 3: T H81 Börta 1: S1 156 H82 Börta 3: S1 157 H83 Börta 3: S1 158 H84 Ulvarås 1: S1 159 H85 Ulvarås 1: S1 160 H86 Ulvarås 1: S1 161 H87 Lena 8: S1 162 H88 Vittene 1: S1 163 H89 Vittene 3: S1 164 H90 Vittene 4: S1 165 H91 Strömsberg 1: B H92 Gisslatorp 1: B H93 Lena 5: S1 168 H94 Lena 5: B H95 Skakeltorp 1: B H96 Skakeltorp 2: B H97 Skakeltorp 2: B H98 Rödene 2: A H99 Rödene 4: T3 174 H100 Laggarebacken 1: T3 175 H101 Rödene 3: T2 176 H102 Äspenäs 1: T7 177 H103 Deragården 2: T H104 Rödene 11: A H105 Rödene 10: A H106 Skakeltorp 2: B28 Angående grå- och grönmarkerade hus, se förklaring under tabell 8.

12 RAPPORT A (29) 4.3 Övriga indata till ljudberäkningarna För ljudberäkningarna enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell behövs utöver ljuddata för verken med oktavbandsnivåer, xyz-koordinater för marken vid verken och bostäderna även beräkningshöjden över marken. Ljudnivån är beräknad 1,8 m över marken vid beräkningarna med Naturvårdsverkets modell. För beräkningarna i Nord2000 behövs ännu mer data, se Tabell 7. Tabell 7 Indata till Nord2000-beräkningarna Parameter Programvara Beräkningshöjd över marken Värde Cadna/A 4 m Relativ luftfuktighet 70 % Temperatur Temperaturgradient Markråhetslängd Anemometerhöjd Vindhastighet Standardavvikelse för vindhastighet Vindriktning 10 C 0,0 C/m 1 m 80 m 6,5 m/s 2,6 m/s Medvind i alla riktningar utom vid beräkning för specifika vindriktingar Markabsorption (G) 0,5 Eftersom en del av ingångsparametrarna till Nord2000-beräkningarna skiljer sig en del från vad ÅF brukar räkna med i Sverige, har en beräkning och bedömning av inverkan i skillnader i dessa parametrar vid beräkning i Nord2000 i programvaran Soundplan gjorts, se Bilaga. RES val av parametrar i Nord2000-beräkningarna bedöms sammanfattningsvis ge rimliga resultat. 5 Resultat 5.1 Beräknad A-vägd ekvivalent ljudnivå från vindkraft Följande ljudberäkningar har utförts av RES för jämförelse med riktvärdet 40 dba ekvivalent ljudnivå under referensförhållanden. 1. Enbart Rödene-parken i medvindsfallet med ej nedreglerade verk. Beräkning med Naturvårdsverkets ljudutbredningsmodell. 2. Enbart Rödene-parken i olika vindriktningar med normaldrift utan sektorstyrning. Beräkning med Nord Enbart Rödene-parken i olika vindriktningar med sektorstyrning för att klara 40 dba. Beräkning med Nord Enbart Rödene-parken i olika vindriktningar med största möjliga nedreglering för att visa marginal till 40 dba. Beräkning med Nord2000.

13 RAPPORT A (29) 5. Rödene-parken tillsammans med Lärkeskogen och Skakeltorp ackumulerat i medvindsfallet med ej nedreglerade verk. Beräkning med Naturvårdsverkets ljudutbredningsmodell. 6. Rödene-parken tillsammans med Lärkeskogen och Skakeltorp ackumulerat i olika vindriktningar med normaldrift utan sektorstyrning. Beräkning med Nord Rödene-parken tillsammans med Lärkeskogen och Skakeltorp ackumulerat i olika vindriktningar med sektorstyrning för att klara 40 dba. Beräkning med Nord Rödene-parken tillsammans med Lärkeskogen och Skakeltorp ackumulerat i olika vindriktningar med största möjliga nedreglering för att visa marginal till 40 dba. Beräkning med Nord2000. Beräkningsfallen 1 4 redovisas i Tabell 8 och beräkningsfallen 5 8 i Tabell 9. Tabell 8 Beräknade ljudnivåer för enbart Rödeneparken. Beräkningen för medvindsfallet och ej nedställda verk har gjorts med Naturvårdsverkets beräkningsmodell. Beräkningarna i de tre sista kolumnerna är gjorda med Nord2000. Notera att beräkning för fall 2 4 har bara skett för kritiskt belägna bostäder med ljudnivå närmare 40 dba. Därför är många fält i tabellerna tomma. Bostads-ID Fall 1: Beräknad ljudnivå medvindsfallet, ej nedställda verk (Ref 1 och 2 tabell 4) Fall 2: ljudnivå olika vindriktningar, ej nedställda verk. Vindriktning för maximalt ljud inom parantes. (Ref 2 tabell D4 och uppgifter från RES detaljerade rådata) Fall 3: ljudnivå olika vindriktningar med sektorstyrning (Ref 2 tabell D6 och uppgifter från RES detaljerade rådata) Fall 4: ljudnivå olika vindriktningar med alla verk maximalt nedställda (Ref 2 text under tabell D6 och uppgifter från RES detaljerade rådata) H1 33 H2 33 H (300 ) H4 35 H5 34 H6 35 H (300 ) 39 (300 ) 36 (300 ) H (30 ) *) 41 (30 ) *) 37 (30 ) *) H (30 ) 40 (30 ) 36 (30 ) H10 32 H11 34 H12 35 H13 32 H14 31 H15 31 H16 31 H17 30 H18 30 H19 30 H20 28 H21 29 H22 27 H23 28 H24 29 H25 28 H26 27

14 RAPPORT A (29) Bostads-ID Fall 1: Beräknad ljudnivå medvindsfallet, ej nedställda verk (Ref 1 och 2 tabell 4) Fall 2: ljudnivå olika vindriktningar, ej nedställda verk. Vindriktning för maximalt ljud inom parantes. (Ref 2 tabell D4 och uppgifter från RES detaljerade rådata) Fall 3: ljudnivå olika vindriktningar med sektorstyrning (Ref 2 tabell D6 och uppgifter från RES detaljerade rådata) Fall 4: ljudnivå olika vindriktningar med alla verk maximalt nedställda (Ref 2 text under tabell D6 och uppgifter från RES detaljerade rådata) H27 26 H28 28 H29 30 H30 31 H31 29 H32 28 H33 31 H34 31 H35 31 H36 30 H37 30 H38 30 H39 31 H40 32 H41 31 H42 36 H43 36 H44 36 H45 36 H46 37 H (150 ) H48 36 H49 36 H50 36 H51 35 H52 36 H53 36 H (270 ) H55 36 H56 36 H57 35 H58 35 H59 34 H60 36 H (150 ) H62 36 H (150 ) H (180 ) H (180 ) 40 (180 ) 34 (180 ) H (150 ) H (180 ) H (180 ) H69 34 H70 35 H71 35

15 RAPPORT A (29) Bostads-ID Fall 1: Beräknad ljudnivå medvindsfallet, ej nedställda verk (Ref 1 och 2 tabell 4) Fall 2: ljudnivå olika vindriktningar, ej nedställda verk. Vindriktning för maximalt ljud inom parantes. (Ref 2 tabell D4 och uppgifter från RES detaljerade rådata) Fall 3: ljudnivå olika vindriktningar med sektorstyrning (Ref 2 tabell D6 och uppgifter från RES detaljerade rådata) Fall 4: ljudnivå olika vindriktningar med alla verk maximalt nedställda (Ref 2 text under tabell D6 och uppgifter från RES detaljerade rådata) H72 36 H (210 ) H (280 ) H75 34 H76 34 H (210 ) H (210 ) 39 (210 ) 34 (210 ) H79 H80 H (180 ) 39 (180 ) 34 (180 ) H (150 ) 40 (180 ) 36 (180 ) H (210 ) 40 (240 ) 36 (210 ) H84 35 H85 35 H86 35 H87 34 H (240 ) H (270 ) 38 (300 ) 34 (270 ) H (240 ) H (180 ) 38 (180 ) 34 (270 ) H (270 ) 38 (270 ) 34 (270 ) H93 35 H94 34 H95 34 H96 33 H97 33 H98 H99 H100 H101 H (90 ) 43 (90 ) 38 (90 ) H103 H104 H105 H106 *) För hus H8 gjordes inga Nord2000-beräkningar. Ljudnivåerna i kolumnerna 3, 4 och 5 uppskattades med hjälp av värdet i kolumn 1 och beräknad ljudnivå i angränsande punkter H7 och H9. För de 10 hus som gråmarkerats i Tabell 6 och Tabell 8 har avtal tecknats enligt vilket de är obebodda och inte behöver beaktas i ljudhänseende, enligt uppgift från Nordisk Vindkraft. De två grönmarkerade husen H8 och H102 är bebodda i juli, respektive i juli och augusti.

16 RAPPORT A (29) Beräkning med den alternativa verktypen Siemens SWT ger lägre ljudnivå för Rödeneparken vid alla bostäder räknat med Naturvårdsverkets beräkningsmodell. Den minsta minskningen är 0,2 db. Tabell 9 Beräknade ljudnivåer för Rödeneparken, Lärkeskogens vindkraftpark och Skakeltorps vindkraftverk ackumulerat. Beräkningen för medvindsfallet och ej nedställda verk har gjorts med Naturvårdsverkets beräkningsmodell. Beräkningarna i de tre sista kolumnerna är gjorda med Nord2000. Notera att beräkning för fall 6 8 har bara skett för kritiskt belägna bostäder med ljudnivå närmare 40 dba. Därför är många fält i tabellerna tomma. Bostads-ID Fall 5: Beräknad ljudnivå ackumulerat medvindsfallet, ej nedställda verk (Ref 1 och 2 tabell B3) Fall 6: Fall 7: ljudnivå ackumulerat olika vindriktningar, ej nedställda verk (Ref 2 tabell D7 och uppgifter från RES detaljerade rådata) ljudnivå olika vindriktningar med sektorstyrning (Ref 2 tabell D9 och uppgifter från RES detaljerade rådata) Fall 8: ljudnivå ackumulerat olika vindriktningar med Rödeneverken maximalt nedställda (Ref 2 text under tabell D9 och uppgifter från RES detaljerade rådata) H1 33 H2 33 H (300 ) H4 35 H5 34 H6 35 H (330 ) 39 (300 ) 36 (330 ) H (240 ) 41 (300 ) 38 (240 ) H (240 ) 40 (300 ) 37 (240 ) H10 34 H11 35 H12 36 H13 34 H14 35 H (30 ) H (30 ) H17 34 H18 35 H19 35 H20 32 H21 34 H22 31 H23 32 H24 34 H25 33 H26 30 H27 30 H28 33 H29 35 H30 35 H31 33 H32 32 H33 34

17 RAPPORT A (29) Bostads-ID Fall 5: Beräknad ljudnivå ackumulerat medvindsfallet, ej nedställda verk (Ref 1 och 2 tabell B3) Fall 6: Fall 7: ljudnivå ackumulerat olika vindriktningar, ej nedställda verk (Ref 2 tabell D7 och uppgifter från RES detaljerade rådata) ljudnivå olika vindriktningar med sektorstyrning (Ref 2 tabell D9 och uppgifter från RES detaljerade rådata) Fall 8: ljudnivå ackumulerat olika vindriktningar med Rödeneverken maximalt nedställda (Ref 2 text under tabell D9 och uppgifter från RES detaljerade rådata) H34 34 H35 33 H36 32 H37 33 H38 33 H39 34 H40 36 H41 36 H (120 ) H (90 ) H (180 ) H45 37 H46 38 H (150 ) H48 37 H49 37 H50 37 H51 36 H52 37 H53 36 H (270 ) H55 36 H56 37 H57 36 H58 36 H59 35 H60 36 H (180 ) H62 37 H (150 ) H (180 ) H (180 ) 39 (180 ) 35 (210 ) H (150 ) H (180 ) H (180 ) H69 34 H70 35 H71 35 H72 36 H (210 ) H (180 ) H75 34 H76 34 H (210 )

18 RAPPORT A (29) Bostads-ID Fall 5: Beräknad ljudnivå ackumulerat medvindsfallet, ej nedställda verk (Ref 1 och 2 tabell B3) Fall 6: Fall 7: ljudnivå ackumulerat olika vindriktningar, ej nedställda verk (Ref 2 tabell D7 och uppgifter från RES detaljerade rådata) ljudnivå olika vindriktningar med sektorstyrning (Ref 2 tabell D9 och uppgifter från RES detaljerade rådata) Fall 8: ljudnivå ackumulerat olika vindriktningar med Rödeneverken maximalt nedställda (Ref 2 text under tabell D9 och uppgifter från RES detaljerade rådata) H (210 ) 37 (210 ) 35 (210 ) H79 H80 H (300 ) 40 (90 ) 39 (300 ) H (150 ) 40 **) (120 ) 39 (240 ) H (270 ) 40 (0 ) 39 (300 ) H84 35 H (180 ) H (150 ) H (240 ) H (240 ) H (210 ) 40 (90 ) 38 (180 ) H (240 ) H (270 ) 38 (180 ) 35 (270 ) H (270 ) 38 (300 ) 35 (270 ) H93 35 H94 34 H95 34 H96 33 H97 33 H98 H99 H100 H101 H (90 ) 45 (90 ) 42 (90 ) H103 H104 H105 H106 *) För hus H8 gjordes inga Nord2000-beräkningar. Ljudnivåerna i kolumnerna 3, 4 och 5 uppskattades med hjälp av värdet i kolumn 1 och beräknad ljudnivå i angränsande punkter H7 och H9. **) För hus H82 måste, i fall 7, något eller några vindkraftverk nedregleras med ytterligare 1 db för vindriktning från 120, dvs vind från ungefär OSO, för att klara 40 dba. Hus H82 beskrivs även i avsnitt 5.4 om vindskydd och maskering. 5.2 Inverkan på A-vägd ekvivalent ljudnivå av flyttmån Nordisk Vindkraft föreslår att positionen för verken ska ha en flyttmån på 100 m. RES har kontrollerat inverkan på beräknad A-vägd ekvivalent ljudnivå då alla verken i Rödeneparken flyttas 100 m åt norr, ost, syd och väst. Beräkningen gjordes med Naturvårdsverkets ljudutbredningsmodell. Vid några fastigheter ökar ljudnivån och vid några minskar den. Den

19 RAPPORT A (29) maximala ökningen blev 0,8 db. Det är dock osannolikt att alla verken skulle flyttas gemensamt åt bara ett håll. Beräkningsresultatet redovisades i RES rapport i referens 1). 5.3 Lågfrekvent ljud RES har först beräknat C-vägd och A-vägd ekvivalent ljudnivå samt skillnaden dem emellan, se Tabell 10. Beräkningen gjordes för bostäder inom 1500 m avstånd från verk i Rödene-parken. Tabell 10 Beräkning av skillnad i C-vägd och A-vägd ekvivalent ljudnivå utomhus för enbart Rödene-parken i medvindsfallet med ej nedreglerade verk Bostads- ID L eq, db(c) L eq, db(a) Skillnad (db) H3 51,6 36,0 15,6 H7 54,2 39,1 15,1 H9 54,8 40,4 14,4 H47 52,7 37,2 15,5 H54 52,3 36,8 15,5 H61 52,7 37,3 15,4 H63 52,7 37,2 15,5 H64 52,7 37,2 15,5 H65 54,6 39,8 14,8 H66 53,2 38,0 15,2 H67 53,2 38,0 15,2 H68 52,3 36,7 15,6 H73 53,2 38,0 15,2 H74 52,5 37,1 15,4 H77 52,3 36,8 15,5 H78 53,6 39,2 14,4 H81 53,7 38,6 15,1 H82 54,3 39,4 14,9 H83 54,4 39,6 14,8 H88 51,9 36,3 15,6 H89 53,7 38,7 15,0 H90 52,1 36,7 15,4 H91 53,2 38,8 14,4 H92 53,8 39,6 14,2 H102 57,0 43,7 13,3 Skillnaden är i samtliga fall mindre än 20 db och ljudnivån är högst 40 dba, förutom för H102, där högst nivå av lågfrekvent ljud förväntas. En detaljerad beräkning av ljudnivån inomhus gjordes därför vid hus H102 av RES.

20 RAPPORT A (29) Tabell 11 Beräkning av lågfrekvent ljud inomhus i tersbanden 31,5 200 Hz för enbart Rödene-parken i medvindsfallet med ej nedreglerade verk. Beräkningen har gjorts för bostaden med högst beräknad A-vägd ekvivalent ljudnivå, H102. Frekvens (Hz) Beräknad ljudtrycksnivå i tersband, o-vägt (db) Riktvärde (db) Marginal (db) 31,5 40, , ,5 49-9, ,4 43-6, ,9 42-4, ,3 40-9, ,1 38-6, ,3 36-9, , , ,8 32,0-10,2 Om värdena för fasaddämpning som ÅF brukar använda tillämpats här, skulle marginalen mot riktvärdet blivit 2 db mindre vid 63 Hz där marginalen är minst. Riktvärdet väntas ändå vara uppfyllt. 5.4 Bedömning risk för låg ljudnivå på grund av vindskyddat läge och maskerande vindalstrat bakgrundsljud Eftersom förhärskande vindriktning är ungefär västlig, eller vind från 240, har några hus öster om parken valts ut och studeras med avseende på höjdskillnader (mellan marknivå vid tornbas och marknivå vid bostad) och flygfoton. Två hus med någorlunda stor höjdskillnad och med beräknad ljudnivå över 35 dba och permanentboende har valts. Dessutom har en motsvarande analys gjorts för att bedöma det vindalstrade bakgrundsljudet vid hus H82. Den punkt som först tas upp bland de karakteristiska punkterna är H92, som är ett bostadshus för permanentboende. Tabell 12. Karakteristisk punkt H92 Långesbro Granlid 4. Närmaste verk i Rödeneparken: B28 Avstånd mellan verk och punkt: 894 m Höjdskillnad mellan verk och punkt: 32 m Lutning: 4% Beräknad ljudnivå utomhus vid punkten enligt Tabell 8: 40 dba

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Hultema vindkraftpark, Motala Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: VKS

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun

E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun Handläggare Elis Johansson Tel +46 10-5058422 Mobil +46 70-1847422 Fax +46 31-7747474 elis.johansson@afconsult.com RAPPORT 1 (26) Datum Camilla Ramusson E.On. Vind Sverige AB Carl Gustafs väg 1 205 99

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget Norberg och Avesta kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget Norberg och Avesta kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (8) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2013-12-04 VKS Vindkraft Sverige AB Att: Sandra Nordqvist Uppdragsnr

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft 1 Referenser för ÅF och Martin Almgren ÅF mer än 100 år. 4000 konsulter. Inom vindkraftområdet arbetar ÅF med det mesta ÅF-Ingemansson 52 års erfarenhet

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat PM 1 (6) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 (0)10 505 60 24 Mobil +46 (0)70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum NV Nordisk Vindkraft AB Johan Roger Lilla Bommen 1 411 04

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag Beräkningsmetoder och förklaringar Utredning om lågfrekvent ljud Beräkningsresultat

Läs mer

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST

RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning för trafikövningsplats Ingarvets industriområde Falun UTKAST 2006-11-20 Upprättad av: Lisa Granå Granskad av: Tommy Zetterling RAPPORT TR2006-238 R01 Bullerutredning

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 120. Ljud från vindkraftverk - hörbarhet i kuperad och flack terräng

Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 120. Ljud från vindkraftverk - hörbarhet i kuperad och flack terräng Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 2 Ljud från vindkraftverk - hörbarhet i kuperad och flack terräng [Noise from wind turbines - audibility in hilly and flat terrain] Eja Pedersen, bitr. forskare

Läs mer

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ

RAPPORT. Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 1182079000 2015-09-10 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ NORRTÄLJE KOMMUN Bullerutredning till två detaljplaner i Mellingeholm UPPDRAGSNUMMER 1182079000 SWECO ENVIRONMEN AB UPPSALA MILJÖ HENRIK NAGLITSCH RICARDO OCAMPO DAZA Uppdragsledare, Akustiker Handläggare,

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller.

Innehåll RAPPORT 2 (20) 2010-03-24. 1 SAMMANFATTNING 3 Total ekvivalent ljudnivå från både tåg- och vägtrafikbuller. Handläggare Olofsson Edvin Tel 010 505 84 86 Mobil Edvin.Olofsson@afconsult.com RAPPORT 1 (20) Datum Jan Wennberg Sommen Strand skogsgatan 10 Uppdragsnr 54581201 Kontaktperson: Birger Boström 0703 05 06

Läs mer

PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK. WSP Environmental 2013-06-07

PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK. WSP Environmental 2013-06-07 PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK WSP Environmental 2013-06-07 Medverkande WSP Environmental Ansvarig: Utredare och text: Figurer & illustrationer: Göteborg & Malmö Christian Peterson, 010-722 72 43, Christian.Peterson@WSPGroup.se

Läs mer

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09

RAPPORT 597135 1 (11) Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Rev 2015-04-23 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 RAPPORT 597135 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Datum 2014-11-04 Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 Exark Arkitekter AB perry.ohlsson@afconsult.com Hans Jönsson Terrassgatan

Läs mer

Vindkraftseminarium Örebro 7 februari 2012

Vindkraftseminarium Örebro 7 februari 2012 Vindkraftseminarium Örebro 7 februari 2012 Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket 2012-02-10 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Innehåll Ljud (riktlinjer, villkor, beräkning) Lågfrekvent

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

Vägtrafikbuller i Ljungskile, Uddevalla kommun

Vägtrafikbuller i Ljungskile, Uddevalla kommun Vägtrafikbuller i Ljungskile, Uddevalla kommun Mikael Ögren Akustiker Göteborg den 30 augusti 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå

Bullerutredning kv. Kronometern, Luleå RAPPORT 582835-A 1 (8) Handläggare Jonas Aråker Tel +46 (0)10 505 85 16 Mobil +46 (0)73 184 11 17 Fax +46 920 148 58 Jonas.Araker@afconsult.com Datum 2013-03-07 Beställare MAF Arkitektkontor AB Storgatan

Läs mer

Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24. Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10

Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24. Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10 RAPPORT B 1 (16) Handläggare Paul Appelqvist Datum 2013-11-21 Tel +46 (0)10 505 60 24 Maria Elofsson Mobil +46 (0)70 184 57 24 Skanska Asfalt och Betong AB Fax +46 10 505 00 10 Mästargatan 5 paul.appelqvist@afconsult.com

Läs mer

Externbullerkartläggning av nuvarande drift och utredning av framtida bullerscenarion

Externbullerkartläggning av nuvarande drift och utredning av framtida bullerscenarion Handläggare Mikael Hörnqvist Telefon, direkt +46 10 505 87 41 Telefon, mobil +46725101541 E-post mikael.hornqvist@afconsult.com Datum 2015-05-07 Projektnummer 707493 Rapport A Kund E.ON Värme Sverige AB

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig

Datum. Svedala 15:11, Svedala kommun Bullerutredning för nya byggnader innehållande bostäder och butiker Frank Andersson Uppdragsansvarig RAPPORT 1 (6) Handläggare Frank Andersson Tel +46 (0)10 505 52 14 Mobil +46 (0)70 184 74 88 Fax +46 10 505 38 01 frank.andersson@afconsult.com Datum 2013-01-28 ICA Fastigheter Sverige AB Bertil Zachrisson

Läs mer

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller

Dr. Westrings gata Mätning av avloppsbuller Handläggare Erik Backman RAPPORT 1 (6) Datum Rev 2011-09-29 Tel +46105055245 Uppdragsgivare Mobil +46702713584 REHAU AB erik.backman@afconsult.com Tony Berggren Rapport 552504 Uppdragsnr 552504 Dr. Westrings

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Bullerutredning detaljplan Herting 2:1 m.fl, Falkenbergs kommun.

Bullerutredning detaljplan Herting 2:1 m.fl, Falkenbergs kommun. Bullerutredning detaljplan Herting 2:1 m.fl, Falkenbergs kommun. Rapport FALKENBERGS KOMMUN, STADSBYGGNADSKONTORET Uppdragsnummer 10014228.01 Rev 2 Datum 2001-12-14 Rev. datum 2001-12-17 Upprättad av Alf

Läs mer

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer.

Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 4047-A / Revidering: 2012-06-08 (5) Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer., Uddevalla beräkning av buller inför nybyggnation av bostäder Till denna rapport hör bullerkartor 4047-112,

Läs mer

Skeppsviken, Uddevalla

Skeppsviken, Uddevalla Projektrapport Skeppsviken, Uddevalla Mätning och beräkning av buller från lossning/lastning av fartyg Projekt: 12-03306 Rapport 12-03306-09010900 Antal sidor: 14 Bilagor: Bullerutbredningskartor för de

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Buller Information till

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet

Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Välkommen till vår värld! Örjan Lindholm Trafikbuller Industribuller Annan verksamhet i bostadsfastighet Innehåll Riktvärden Utredningar Mätningar Kommande riktvärden 2014-11-28 www.tyrens.se 2 Trafikbuller

Läs mer

Tanums-Gissleröd Anneberg

Tanums-Gissleröd Anneberg Rådgivande ingenjörer inom Ljud, Buller, Vibrationer. Rapport 5229-B / / Rolf Cedås Tanums-Gissleröd Kartläggning av vägbuller för bostad Till denna rapport hör karta över planområde 5229-1 samt bullerkartor

Läs mer

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun

PM - Detaljplan för Utby 1:103, Ale kommun PM 1 (5) Eik Olsson Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.co Datu 2014-02-25 Plan- och byggavdelningen 449 80 Alafors Uppdragsnr Detaljplan för Utby 1:103,

Läs mer

Ljud, buller vad är det?

Ljud, buller vad är det? Ljud, buller vad är det? Senaste forskning och redovisning Wind Turbine Noise 2011 Martin Almgren, ÅF Almgren 2012 02 07 1 Ljud 2 Almgren 2012 02 07 Ljud Ljud är ett fysikaliskt fenomen som vi kan uppfatta

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Intryck från Wind Turbine Noise i Rom 11 14 april 2011. 1 Sammanfattande intryck

Intryck från Wind Turbine Noise i Rom 11 14 april 2011. 1 Sammanfattande intryck Handläggare Martin Almgren Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 30 09 martin.almgren@afconsult.com PM 1 (9) Datum Uppdragsnr 550373 Intryck från Wind Turbine Noise i Rom 11

Läs mer

Gabrielsbergets vindkraftpark - kontrollprogram med avseende på fåglar Kontrollprogrammet kommer att behandla habitatförluster och störningar för häckande fåglar samt påverkan på flyttande fåglar. Nedan

Läs mer

Bernström akustik. En akustikers synpunkter beträffande buller från vindkraftverk 2014-01-29 1/4. Generella synpunkter

Bernström akustik. En akustikers synpunkter beträffande buller från vindkraftverk 2014-01-29 1/4. Generella synpunkter 2014-01-29 1/4 En akustikers synpunkter beträffande buller från vindkraftverk Generella synpunkter Otillräcklig säkerhetsmarginal i beräkningarna med hänsyn till osäkerheten i beräkningsmodell och indata

Läs mer

RAPPORT 15059 A 1 (11)

RAPPORT 15059 A 1 (11) RAPPORT 15059 A 1 (11) Kund Tyresö kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Hanna Fürstenberg Danielson 135 81 Tyresö Datum 2015-05-26 Rapport A Tyresövallen, Tyresö Ljud från idrottsplats Uppdragsnummer 15059

Läs mer

Ljudutredning Tvätthall

Ljudutredning Tvätthall Uppdrag Beställare Att Handläggare Granskare Rapportnr AB STORSTOCKHOLMS LOKALTRAFIK Stefan Lindqvist Jan Pons Monica Waaranperä 6108871 - R02 Datum 2011-05-09 Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning C:\Users\Claes\Documents\Ramböll\Ribby ängar\rapporter\ribby ängar 1-478, Trafikbullerutredning.docx AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Claes Pagoldh 2012-07-13 61291253042:1 Beställare:

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för Brygga 1-3, Ekerö Uppdragsgivare: Järntorget Bostad AB Referens: Bengt Jansson Vårt referensnummer: 14011-2 Antal sidor + bilagor: 7 + 7 Rapportdatum: 2014-02-18

Läs mer

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09

Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 1(7) Sturup Malmö Airport Inventering av bostadsfastigheter 2012-01-09 Sturup Malmö Airport - inventering av fastigheter för bulleråtgärder Uppdragsnummer: 230232 Uppdragsansvarig: Eva Sjödahl Handläggare

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Enköping, Industri -och handelsområde

Enköping, Industri -och handelsområde Projektrapport Enköping, Industri -och handelsområde Projekt: 60-03318 Rapport 60-03318-08061000 Antal sidor: 6 Bilagor: A01-04 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping 2008-06-10 ÅF-Ingemansson AB Klubbhusgatan

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

Flis- och masshanteringsplats, Tyresö kommun Externbullerutredning

Flis- och masshanteringsplats, Tyresö kommun Externbullerutredning Projekt: 3006157 Rapport: 3006157 A Datum: 20090526 Antal sidor: 8 Bilagor: A01A09 Flis och masshanteringsplats, Tyresö kommun Externbullerutredning Uppdragsgivare: Tyresö kommun Bertil Eriksson 135 81

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER

KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER KV EMBLA, UMEÅ TRAFIKBULLER SLUTRAPPORT 2015-05-29 Uppdrag: 253489, Kv Embla, Umeå Titel på rapport: Trafikbuller Status: Datum: 2015-05-29 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Korskykan Jan Kollberg

Läs mer

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17

Vårsta centrum, Botkyrka. Trafikbullerutredning. Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Rapport: 2014-115 r01 Datum: 2014-10-16 Revision 2: 2014-10-17 Vårsta centrum, Botkyrka Trafikbullerutredning L:\2014\2014-115 SS Vårsta centrum, Botkyrka, Botkyrka kommun\rapporter\2014-115 r01.docx Beställare:

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

Venngarn 1:17, Sigtuna

Venngarn 1:17, Sigtuna RAPPORT A 1 (4) Handläggare Tel +46 10 505 60 51 Mobil +46 (0)73 028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2015-02-27 Lexher AB Caterina Kullman Skalholtsgatan 2 164 40 Kista Uppdragsnr 705487 Venngarn

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik

Detaljplan för skola, kontor och bostad, Stenung 106:7, 3:84 och 105:7. Vibrationsmätningar från trafik RAPPORT 1 (8) Handläggare Johan Hässel Tel +46 (0)10 505 84 27 Mobil +46 (0)70 184 74 27 Fax +46 31 74 74 74 johan.hassel@afconsult.com Datum 2012-05-10 Sweco Architects AB Magnus Larsson Gullbergs Strandgata

Läs mer

RAPPORT 15229 1 (10)

RAPPORT 15229 1 (10) RAPPORT 15229 1 (10) Kund Upplands Väsby kommun Datum Uppdragsnummer 15229 2015-10-09 Rapport A Fyrklövern, Upplands Väsby Trafikbullerutredning hus 4-8 Bilagor A01 Rapport 15229 A Fyrklövern, Upplands

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER

1 (16) PM 4166.01 2013-11-20 Rev C. Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER 1 (16) PM 41.01 20 Rev C Arkitektgruppen i Malmö AB Niklas Olsson KV SANDHAMMAREN 2, KÄVLINGE BULLER FRÅN VÄGTRAFIK LJUDKRAV PÅ FÖNSTER I denna PM redovisas beräknade trafikbullernivåer utomhus baserat

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Erfarenheter från ljuddämpning av ett vindkraftverk i Kåphult

Erfarenheter från ljuddämpning av ett vindkraftverk i Kåphult Erfarenheter från ljuddämpning av ett vindkraftverk i Kåphult Jennie Mantefors Arise Windpower AB Halmstad 1 december Arise Windpower AB Ett energibolag som producerar och säljer el från egna landbaserade

Läs mer

Bullerkartläggning av Örebro kommun

Bullerkartläggning av Örebro kommun Bullerkartläggning av Örebro kommun Redovisning enligt 22/49/EG Slutrapport Juni 212 Rapport: R116-1 Beställare: Örebro Kommun Att: Jarmo Riihinen Datum: 212-6-27 Antal sidor: 8 Uppdragsledare: Granskad

Läs mer

Leca installationsbjälklag, Alingsås

Leca installationsbjälklag, Alingsås RAPPORT 1 (6) Datum Uppdragsnr 572693 Handläggare Erik Backman Tel +46105055245 Mobil +46702713584 erik.backman@afconsult.com Uppdragsgivare Weber Saint-Gobain Byggprodukter AB Jonas Fransson Partihandelsgatan

Läs mer

Ljud från installationer på innergårdar

Ljud från installationer på innergårdar Ljud från installationer på innergårdar Metod för mätning och kartläggning Version 2010-02-15 Innehåll Innehåll... 2 Förord... 2 Sammanfattning... 3 Riktvärden... 3 Tillämpningsanvisningar... 4 Utredning...

Läs mer

Vilka vetenskapliga grunder står vi på idag kring upplevelsen av industribuller?

Vilka vetenskapliga grunder står vi på idag kring upplevelsen av industribuller? Stadens ljud och människors hälsa Malmö, 29/2-2012 Arrangör: Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg stad, Delegationen för hållbara städer Vilka vetenskapliga grunder står vi på idag kring upplevelsen

Läs mer

Kraftvärmeanläggning, Stäket, Järfälla kommun Externbullerutredning

Kraftvärmeanläggning, Stäket, Järfälla kommun Externbullerutredning Projekt: 30-04714 Rapport: 30-04714-07081700-A Datum: 2007-03-12 Revision 1: 2007-08-17 Revision 2: 2007-08-23 Revision 3: 2007-09-27 Revision 4: 2007-10-03 Antal sidor: 9 Bilagor: 30-04714/A01 A05 Kraftvärmeanläggning,

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Forum Nacka, Palatinen, Nacka

Forum Nacka, Palatinen, Nacka Projektrapport Forum Nacka, Palatinen, Nacka Ljudmätningar Projekt: Rapport Antal sidor: 551922 551922-A 7 Uppdragsansvarig Stockholm Boris Lukic 2010-02-04 AF-Ingemansson SE-169 99 Stockholm, Sweden Phone

Läs mer

REPORT. Trafikbullerutredning Hanaskog. ÅF Infrastructure AB. Mia Lindros. Date 01/07/2015. Author Mia Lindros. Phone +46 10 505 25 44

REPORT. Trafikbullerutredning Hanaskog. ÅF Infrastructure AB. Mia Lindros. Date 01/07/2015. Author Mia Lindros. Phone +46 10 505 25 44 REPORT Author Mia Lindros Phone +46 10 5 25 44 Mobile +467036889 E-ail ia.lindros@afconsult.co Date 01/07/2015 Project ID 709533 Client Östra Göinge Koun, Linnea Widing Trafikbullerutredning Hanaskog ÅF

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk NV dnr 382-6897-07 Rv Ljud från vindkraftverk Reviderad utgåva av rapport 6241 Koncept 20 april 2010 NATURVÅRDSVERKET Naturvårdsverket Tel: 08-698 10 00, fax: 08-20 29 25 E-post: registrator@naturvardsverket.se

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Ljud från vindkraftverk BOVERKET ENERGIMYNDIGHETEN NATURVÅRDSVERKET. dec 2001 Rapport 6241

Ljud från vindkraftverk BOVERKET ENERGIMYNDIGHETEN NATURVÅRDSVERKET. dec 2001 Rapport 6241 BOVERKET ENERGIMYNDIGHETEN NATURVÅRDSVERKET dec 2001 Rapport 6241 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln www.miljobokhandeln.com Pappersutskrift

Läs mer

Trafikbullerutredning Slottsholmen 1, Västervik

Trafikbullerutredning Slottsholmen 1, Västervik RAPPORT B 1 (10) Handläggare Charlotte Nilsson Tel +46 10 505 60 21 Mobil +46 70 184 57 21 Fax +46 10 505 00 10 Charlotte.nilsson@afconsult.com Datum 2013-02-20 Sofia Hjertqvist Planarkitekt Västervik

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135

1 Bakgrund. 2 Bedömningsgrunder. Innehåll RAPPORT A 2 (7) 565135 RAPPORT A 2 (7) Innehåll 1 BAKGRUND 2 2 BEDÖMNINGSGRUNDER 2 3 BERÄKNADE BULLERNIVÅER 3 4 KOMMENTARER 4 4.1 Högst 55 dba vid alla fasader 4 4.2 Nivå på uteplats 4 4.3 Nivå inomhus 4 5 TRAFIKUPPGIFTER 4

Läs mer

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

Richard Bernström, Bernström Akustik HB, Hangvar Bäcks 126, 624 54 Lärbro, 070-742 36 30, r.bernstrom@telia.com skriver:

Richard Bernström, Bernström Akustik HB, Hangvar Bäcks 126, 624 54 Lärbro, 070-742 36 30, r.bernstrom@telia.com skriver: Om bullerstörningar vid vindkraftverk Richard Bernström, Bernström Akustik HB, Hangvar Bäcks 126, 624 54 Lärbro, 070-742 36 30, r.bernstrom@telia.com skriver: I en insändare i Gotlands tidningar 2012-02-15

Läs mer