Vindpark Berg, Uppvidinge kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindpark Berg, Uppvidinge kommun"

Transkript

1 RAPPORT 1 (12) Handläggare Manne Friman Tel Mobil Fax Rapport nr Rapport A WSP Environmental Datum Vindpark Berg, Uppvidinge kommun Uppdragsnr Beräkning av ljudimmission utomhus samt lågfrekvent ljud inomhus för vindpark Berg ÅF-Infrastructure AB Ljud och Vibrationer Granskad Manne Friman Paul Appelqvist ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2 (goods 2E), SE Stockholm Telefon Fax Säte i Stockholm. Org.nr VAT nr SE Certifierat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO Rapport A Vindpark Berg

2 RAPPORT (12) Sammanfattning Stena Renewable AB projekterar för en vindpark, Berg, i Uppvidinge kommun om 40 st vindkraftverk. I samband med tillståndsprocessen ska ljudimmissionsberäkningar samt beräkning av lågfrekvent ljud från vindparken utföras. ÅF har på uppdrag av bolagets konsult, WSP Environmental, utfört dessa beräkningar vilka redovisas i föreliggande rapport. ÅF har utfört beräkningar för vindpark Berg samt andra närliggande parker. Beräkningar har även utförts för endast vindpark Berg för att se vindpark Bergs bidrag till den kumulativa ljudnivån. Riktvärdena innehålls för samtliga punkter för beräkning med endast vindpark Berg samt för beräkning med Berg och Tvinnesheda-Badeboda. Beräkning av lågfrekvent ljud inomhus har utförts för det kumulativa fallet. Beräkningarna är utförda med beräkningsmodellen Nord2000 för ett medvindsfall då det blåser 8 m/s på 10 m höjd, i enlighet med Naturvårdsverkets rekommenderade praxis. Ljudeffektnivån och frekvensspektrum för det exemplifierade vindkraftverket för vindpark Berg, Vestas V112 3 MW med navhöjd 144 m, härrör från leverantörens dokumentation. Därutöver ingår ljudet från den närliggande och tillståndsgivna vindparken Tvinnesheda-Badeboda i beräkningarna. Beräkningarna har utförts utifrån vad som finns angivet i denna vindparks tillståndsansökan vilket innebär 50 vindkraftverk av modell Vestas V90 2 MW. Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärde ekvivalent ljudnivå 40 dba, vilket också är praxis enligt ett antal domar, innehålls i samtliga ljudkänsliga punkter för båda beräkningsfallen. För att riktvärdet ska innehållas för det kumulativa fallet behöver inga verk i vindpark Berg och Tvinnesheda ljudregleras. Vindpark Tvinnesheda projekteras även den av Stena Renewable AB. Beräkningar av lågfrekvent ljud, för det kumulativa fallet, har utförts detaljerat för de fem ljudkänsliga punkter med högst beräknad ekvivalent ljudnivå. Beräkningarna visar att Socialstyrelsens riktvärden i SOSFS 2005:6 (1) för lågfrekvent ljud inomhus innehålls för samtliga av dessa ljudkänsliga punkter. En översiktlig kontroll av beräknade ljudnivåer för låga frekvenser har utförts även för de övriga ljudkänsliga punkterna. Denna översiktliga kontroll visar att samtliga fastigheter innehåller riktvärdena. För fallet med endast vindpark Berg innehålls riktvärdena för lågfrekvent ljud i samtliga ljudkänsliga punkter.

3 RAPPORT (12) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND BERÄKNINGSMETOD Diskussion och kommentarer till beräkningsmodellen Beräkningsmodellens osäkerhet Beräkningsmetod för lågfrekvent ljud UNDERLAG TILL BERÄKNING RESULTAT Resultat ljudimmission Resultat beräkning lågfrekvent ljud SKYDDSÅTGÄRDER CITERADE ARBETEN... 12

4 RAPPORT (12) 1 Bakgrund Stena Renewable AB projekterar för en vindpark, Berg, i Uppvidinge kommun om 40 st vindkraftverk. I samband med tillståndsprocessen ska ljudimmissionsberäkningar samt beräkning av lågfrekvent ljud från vindparken utföras. ÅF har på uppdrag av bolagets konsult, WSP Environmental, utfört dessa beräkningar vilka redovisas i föreliggande rapport. ÅF har utfört beräkningar för vindkraftpark Berg men även tillsammans med närliggande park Tvinnesheda- Badeboda för att undersöka att den kumulativa ljudnivån innehåller riktvärden från Naturvårdsverket. Beräkningarna är utförda med beräkningsmodellen Nord2000. Beräkningen utförs för ett medvindsfall då det blåser 8 m/s på 10 m höjd, vilket är i enlighet med Naturvårdsverkets rekommenderade praxis. Lågfrekvent ljud beräknas inomhus och jämförs mot Socialstyrelsens riktvärden enligt SOSFS 2005:6 (1). 2 Beräkningsmetod Vid beräkningen utgår man från hur mycket ljud som alstras från varje vindkraftverk. Källjudet modelleras som en punktkälla vid navhöjd utgående från ljuddata erhållen från verksleverantören. Beräkningen tar vidare hänsyn till hur ljudenergin tunnas ut då den sprids över en allt större yta då avståndet ökar, ljudabsorption i luften, ljudreflektion från marken. Beräkningen tar också hänsyn till vindriktningen. Ljudnivån nedströms verket, dvs. då det blåser från verket till en bostad blir nästan alltid högre än när det blåser åt andra hållet. Beräkningarna är utförda för fallet att det blåser medvind från respektive verk till varje ljudkänslig punkt, samtidigt. Det fallet kan inte inträffa, vilket innebär att ljudnivån i verkligheten bör bli lägre. Beräkningen har gjorts med beräkningsmodellen Nord2000, en modell gemensamt framtagen av de nordiska länderna, som rekommenderas av Naturvårdsverket för detaljerade beräkningar av ljud från vindkraft. Beräkningarna utförs baserat på ljuddata erhållen från verksleverantören. Den resulterande ljudtrycksnivån i de ljudkänsliga punkterna kan därmed beräknas. I utförda beräkningar ingår även den närliggande tillståndsgivna vindparken Tvinnesheda-Badeboda, redovisade ljudnivåer motsvarar således den kumulativa ljudnivån från båda dessa vindparker. Som underlag till beräkningarna har digitalt höjdmaterial erhållet från WSP Environmental använts. Kartunderlaget och vindkraftverken har lagts in i ett datorprogram, SoundPlan 7.1. Vindkraftverken har modellerats som punktkällor vid verkens navhöjd. Därefter har ljudnivåer utomhus i dba samt ovägt i tersband (1/3-oktavband) beräknats. 2.1 Diskussion och kommentarer till beräkningsmodellen Fördelen med beräkningsmodellen Nord2000 är att den är mer detaljerad jämfört med Naturvårdsverkets beräkningsmodell för planeringsändamål. Naturvårdsverket rekommenderar Nord2000 för mer detaljerade beräkningar i rapport Naturvårdsverket rapport ljud från vindkraftverk - koncept, 20 april Naturvårdsverket har även tagit fram ett uppdaterat beräkningsark, tillgänglig via Naturvårdsverkets hemsida (2), för ljud från vindkraft där rekommendationen av Nord2000 framgår för mer detaljerade beräkningar: Det finns även mer detaljerade beräkningsmodeller, t ex Nord 2000, där hänsyn tas till många parametrar. Men det kräver också att flera data tas fram för beräkningarna, vilket kan vara

5 RAPPORT (12) omständligt att få fram och kräver kompetens och erfarenhet. Det har också visat sig att de enklare modellerna normalt ger beräkningsresultat med god noggrannhet, åtminstone när det gäller etableringar på land. 2.2 Beräkningsmodellens osäkerhet När ljud utomhus ska bedömas används ofta ljudberäkningar som grund eller hjälpmedel. Det går dock inte att skapa en beräkningsmodell vilken tar hänsyn till alla parametrar som påverkar ljudet vid verklig ljudutbredning, verkligheten är för komplex. Vädret är aldrig konstant och ljudutbredning är beroende av vädret. Medvind och positiv temperaturgradient leder till nedåtböjd refraktion, som innebär att ljudet får en högre koncentration närmare marken och kan leda till att ljudet ökar vid en mottagare. Det är vid sådana förhållanden man ska mäta och beräkna. Därför används väl avvägda antaganden och förenklingar som gör att ljudet kan beräknas. Antaganden ger dock en osäkerhet till beräkningsmodellen. För att förstå hur osäkerheten påverkar beräkningen och hur den beror av olika förhållanden, t.ex. vindhastighetsprofil eller temperaturgradientsprofil, görs omfattande studier på att verifiera eller kontrollera osäkerheten i beräkningsmodeller. Denna ljudberäkning har genomförts med vissa marginaler, t.ex. medvind i alla riktningar och positiv temperaturgradient, för att öka sannolikheten att det verkliga ljudet inte blir högre än beräknat. För Naturvårdsverkets planeringsmodell för ljud från vindkraftverk anges beräkningsosäkerheten ligga inom intervallet ±1 db över relativt slät mark. Dock nämns att det inte är känt hur väl beräkningarna stämmer i kuperad terräng eller på vilket avstånd från verket den noggrannheten gäller. Klart är att osäkerheten över kuperad terräng är större. Osäkerheten för beräkningsmodellen Nord2000 utgår från den validering av beräkningsmodellen Nord2000 som utförts av danska Delta redovisad i rapport PSO-07 F&U project no 7389 Noise and energy optimization of wind farms - Validation of the Nord2000 propagation model for use on wind turbine noise. (3) Felmarginalen baserat på resultatet i rapporten är med 90-procentigt konfidensintervall för plan mark ±1 db på avstånd upp till 1500 m och för komplex terräng ±4 db på avstånd upp till 1000 m. Noterbart är att denna osäkerhet är osäkerheten i avvikelsen mellan beräknad och uppmätt ljudutbredningsdämpning. Den innefattar således både osäkerhet i beräkning och kontrollmätning. Osäkerheten för aktuella beräkningar, med avstånd från närmaste vindkraftverk till ljudkänsliga punkter på 1000 m eller mer och relativt plan terräng, uppskattas utifrån denna validering vara mindre än ±2 db med 90-procentigt konfidensintervall. Att betänka är att osäkerheten ökar med avståndet från vindparken och kan vara högre på stora avstånd. Osäkerheten med Naturvårdsverkets beräkningsmodell antas vara minst lika stor. Vid jämförelse mot riktvärden är det praxis att använda den beräknade ljudnivån. Osäkerheten ska inte adderas. 2.3 Beräkningsmetod för lågfrekvent ljud Det finns i dagsläget inget specifikt riktvärde gällande lågfrekvent ljud och vindkraft. I Naturvårdsverkets rekommendationer rörande lågfrekvent ljud (4), sägs att: Naturvårdsverket anser därför att man vid de större verken bör beakta och följa upp lågfrekvent ljud. Ett sätt att ganska enkelt bedöma om det förekommer lågfrekvent ljud, är att ta reda på skillnaden mellan A-vägt (se under Mer information) och C-vägt ljud. Det är sannolikt inget problem om den A-vägda nivån är klart under riktvärdet samtidigt som skillnaden mellan det C- vägda och A-vägda värdet är mindre än cirka 20 db. Om det däremot skiljer mer bör man göra en mer noggrann mätning. Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd som bland annat innehåller riktvärden för lågfrekvent buller inomhus.

6 RAPPORT (12) En bra utgångspunkt utifrån dessa rekommendationer är därvid att undersöka skillnaden mellan A-vägt och C-vägt ljud, vilket om vindparken ej är uppförd bör göras genom beräkningar. Detta kan i beräkningsmodellen Nord2000 utföras med beräkningar utgående från vindkraftverkets källjud i 1/3- oktavband, även kallat tersband. Om tersband ej finns tillgängligt för verktypen kan beräkning utföras för oktavband, där varje oktavband fördelas på tre tersband. Detta ger dock en större osäkerhet på resultatet. Om skillnaden mellan det beräknade A-vägda och C-vägda ljudet är större än 20 db eller om skillnaden är nära 20 db och den ekvivalenta ljudnivån är kring riktvärdet 40 dba bör en vidare undersökning utföras. I Sverige har Socialstyrelsen, i SOSFS 2005:6 (1), angett riktvärden för lågfrekvent ljud inomhus, inget riktvärde finns i dagsläget utomhus. Riktvärdena anges som ljudnivån per tersband mellan frekvenserna 31.5 och 200 Hz, se tabell 1. I rapport Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och hälsoeffekter (5), som Naturvårdsverket låtit sammanställa, sägs att det är dessa riktvärden som bör ligga till grund för om en vindpark klarar det lågfrekventa ljudet vid bostäder eller ej. Bedömningen i denna rapport görs utifrån dessa riktvärden. Tabell 1. Riktvärden för lågfrekvent ljud enligt SOSFS 2005:6 (1). Frekvens (Hz) Ljudtrycksnivå (db) 31, , Ljudnivån inomhus beräknas i tersband genom antagandet av en fasaddämpning enligt tabell 2. Dessa värden är från en artikel om ljudisolering i bostäder vid låga frekvenser enligt Sound insulation of dwellings at low frequencies, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, vol 29, no 1,pp 15-23, 2010 av Hoffmeyer och Jakobsen (6). De motsvarar ljudnivån i fritt fält ute minus ljudnivån inne som förväntas överskridas av 80-90% av typiska danska bostäder. Fasaddämpningen är uppmätt på hus i Danmark och normalt har bostadshus i Sverige fasader med bättre isolering som dämpar ljudet bättre. Tabell 2. Antagen fasaddämpning utifrån Hoffmeyer o Jakobsen (6). Frekvens (Hz) Fasaddämpning dl i db 31,5 6,7 40 7, , , , , , , ,4 Mätningarna som ligger till grund för Hoffmeyer och Jakobsens artikel (6) har kritiseras för att ge för hög fasaddämpning, se Møller et al. i referens (7).

7 RAPPORT (12) 3 Underlag till beräkning Följande indata ligger till grund för beräkningarna: För beräkning med Nord2000 har luftfuktigheten RH 70 %, temperaturen 15 C samt lufttrycket 1013,25 mbar ansatts. Detta motsvarar standardiserade meteorologiska värden enligt ISA-standarden, International Standard Atmosphere vilket brukar vara praxis vid bullerberäkningar. Värdena är en bra kompromiss som ger låg ljuddämpning vid ljudutbredning. Vid ljudutbredningsberäkning till bostäder har vindhastigheten 8 m/s och medvind använts enligt praxis. Den geografiska modellen i SoundPLAN är uppbyggd med höjddata erhållen från WSP Environmental. Modellen tar hänsyn till höjdskillnader i terrängen. Beräkningen är gjord för 1,5 m mottagarhöjd. Markråhetslängden z 0 har ansatts till 0,3 enligt definition i Ljud från vindkraftverk, Naturvårdsverkets rapport Terrängytor definieras i Nord2000 genom den effektiva flödesresistansen som för skog samt fält som klass D, normal uncompacted ground och för vatten klass G, hard surface. Standardavvikelsen av vindhastigheten är satt till 1,2 m/s. Turbulenta vindhastighetsfluktuationer är satt till 0,12 Cw 2 [m 4/3 s -2 ]. Turbulenta temperaturfluktuationer är satt till 0,008 C t 2 [Ks -2 ]. Temperaturgradienten har satts till +0,05 º/m. Vid immissionsmätning vid bostad (enligt Elforsk 98:24) får temperaturgradienten ej överstiga +0,05 º/m. Positiv temperaturgradient ger generellt sätt högre ljudnivåer. Verkens placering och benämning anges i (8). I beräkningarna använda ljudeffektnivåer och frekvensspektrum anges (8). 4 Resultat 4.1 Resultat ljudimmission Beräkningsresultatet presenteras dels som en ljudkarta och dels som ljudnivån i ljudkänsliga punkter. Resultatet från beräkningar i de ljudkänsliga punkterna ges i Tabell 3. En översikt över vindkraftverken samt beräkningspunkterna samt en detaljerad ljudkarta, som ISO-linjer för beräknad ljudnivå i 5-dB steg, redovisas i (8). Tabell 3 Beräkningsresultat utomhus vid bostäder av vindkraftsljud vid vindhastigheten 8 m/s på 10 m höjd. Nr Fastighetsbeteckning X Y Ekvivalent Skillnad Endast Markhöjd ljudnivå Alla parker Berg [möh] alla parker Berg 0 ÄLGHULTS-ÅKVARN 1:39> NORRAMÅLA 1:4> BERG 1:8> LABBEMÅLA 1:7> STOCKHULT 1:5> FAGRASKRUV 1:11> MARSKOG S:2>

8 RAPPORT (12) Nr Fastighetsbeteckning X Y Markhöjd [möh] Ekvivalent ljudnivå alla parker Endast Berg Skillnad Alla parker Berg 7 FLÖXHULTS GLASBRUK 1:2> BERG 1:6> EKHOLMA 2:7> BLÖTSKOG 2:7> STOCKHULT 1:6> STÖDSBODA 1:2> EKHOLMA 2:7> MARSKOG S:2> HÖKANÄS 1:3> RÄVEBERG 1:8> KULLTORP 1:3> KRUBBETORP 2:1> HÖKANÄS 1:1> MARSHULT 2:9> HÖKANÄS 1:4> ÄLGHULTS-ÅKVARN 1:23> LABBEMÅLA 1:6> HOVGÅRD 1:11> HOVGÅRD 1:7> STÖDSBODA 1:5> ÄLGHULTS-ÅKVARN 1:20> RÖMOSSÖ 1:1> STOCKHULT 1:5> HÖKANÄS 1:2> FLYAHULT 1:9> FLÖXHULT 1:2> HOVGÅRD 1:2> URANÄS 1:9> MARSHULT 2:12> MARSKOG 1:2> FAGRASKRUV 1:12> BLÖTSKOG 2:7> ÄLGHULTS-ÅKVARN 1:29> RISMÅLA 1:3> LABBEMÅLA 1:3> STÖDSBODA 1:7> STÖDSBODA 1:8> VARSHULT 2:4> ÄLGHULTS-ÅKVARN 1:33> ÄLGHULTS-ÅKVARN 1:21> KÄRSESKRUV 1:7> STÖDSBODA 1:5> VARSHULT 3:3> NORRAMÅLA 1:7> HÄLTEKÄRR 2:6> HÄLTEKÄRR 2:5> FAGRASKRUV 1:6> FAGRASKRUV 1:4>

9 RAPPORT (12) Nr Fastighetsbeteckning X Y Markhöjd [möh] Ekvivalent ljudnivå alla parker Endast Berg Skillnad Alla parker Berg 55 NORRAMÅLA 1:3> ÄLGHULTS-ÅKVARN 1:24> KÄRSESKRUV :OUTR: URANÄS 1:9> STOCKHULT 1:2> ÄLGHULTS-ÅKVARN 1:34> STOCKHULT 1:8> STOCKHULT 1:2> FAGRASKRUV 1:7> FLYAHULT 1:10> FAGRASKRUV 1:6> NORRAMÅLA 1:6> MADA 1:7> EKHOLMA 2:4> HÄLTEKÄRR 2:5> STOCKHULT 1:6> BERG 1:10> FLÖXHULT 1:2> NYKOMSTORP 1:2> NORRAMÅLA 1:2> ÄLGHULTS-ÅKVARN 1:38> FAGRASKRUV 1:13> MADA 1:12> FLÖXHULT 1:2> BLÖTSKOG 2:9> ÄLGHULTS-ÅKVARN 1:39> MARSKOG 1:3> MARSKOG 1:4> KÄRSESKRUV 1:10> BLÖTSKOG 2:13> ÄLGHULTS-ÅKVARN 1:4> RISMÅLA 1:4> RÄVEBERG 1:7> KRUBBETORP 1:2> VARSHULT 2:9> ÄLGHULTS-ÅKVARN 1:32> NYKOMSTORP 1:5> MARSHULT 3:1> RÄVEBERG 1:10> FLYAHULT 1:9> STOCKHULT 1:7> Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärde, vilket också fastslagits som praxis i ett antal domar, ekvivalent ljudnivå 40 dba utomhus innehålls ej i punkt I och punkt W men i övriga ljudkänsliga beräkningspunkter innehålls riktvärdet. Den ekvivalenta ljudnivån överskrider riktvärdet, 40 dba, i punkt I och punkt W. De grannparker som ligger nära punkt I och W bidrar var för sig med över 40 dba till punkterna.

10 RAPPORT (12) 4.2 Resultat beräkning lågfrekvent ljud För skillnaden mellan A-vägda och C-vägda ljudnivåer görs en kontroll av de fem beräkningspunkter som har högst ekvivalent A-vägd ljudnivå, se tabell 4. Enligt den studie Naturvårdsverket låtit sammanställa (5) är det framförallt för ljudnivåer vid riktvärdet 40 dba som vidare undersökning bör göras. Beräkningspunkterna redovisas i. Resultatet av jämförelsen redovisas i tabell 4. Av tabell 4 framgår att skillnaden mellan A-vägd och C-vägd ekvivalent ljudnivå utomhus är mindre än 20 db för alla utvalda beräkningspunkter. Trots detta utförs en detaljerad frekvensanalys för dessa beräkningspunkter där ljudnivån i tersband inomhus beräknats, se tabell 5, genom antagandet av en fasaddämpning enligt tabell 2. Beräkningspunkt Tabell 4. Skillnad mellan A-vägda och C-vägda ljudnivåer. Ekvivalent Ekvivalent ljudnivå i dba ljudnivå i dbc Skillnad i db dbc - dba K U B V X Tabell 5. Beräknad ljudnivå i tersband inomhus i db. Ovägt. Beräkningspunkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz K U B V X Resultatet av den detaljerade frekvensanalysen ges i tabell 6, där skillnaden mellan Socialstyrelsens riktvärden och beräknad ljudnivå anges. Ett negativt värde innebär att riktvärdena innehålls vilket markeras med grönt i tabellen. Beräkningspunkter som ej klarar riktvärdena markeras med rött. Det finns inga sådana punkter. I figur 1 visas även ett diagram med beräknad ljudnivå inomhus och Socialstyrelsens riktvärde. Tabell 6. Skillnad mellan riktvärdena i SOSFS 2005:6 (1)och beräknade ovägda ekvivalenta ljudnivåer db. Beärkningspunkt 31,5 Hz 40 Hz 50 Hz 63 Hz 80 Hz 100 Hz 125 Hz 160 Hz 200 Hz K U B V X Detaljerad beräkning redovisas endast för de fem beräkningspunkter med högst A-vägd ljudnivå, vilket ofta är de punkter med högst ljudnivå vid låga frekvenser. Genom kontroll av frekvensinnehållet i alla ljudkänsliga punkter konstateras att inga punkter överskrider riktvärdena i SOSFS 2005:6 (1).

11 RAPPORT (12) Notera också att det finns en viss beräkningsmarginal genom att beräkning skett för fallet att det blåser medvind från alla verk mot respektive bostad och att fasadisolering med låg ljuddämpning antagits. Riktvärden för lågfrekvent ljud och riktvärde 40 dba ekvivalent ljudnivå innehålls för samtliga punkter. Notera att för fallet med endast Berg blir det lågfrekventa ljudet lägre än för det kumulativa fallet. Figur 1. Jämförelse mellan beräknad ovägd ekvivalent ljudnivå i beräkningspunkterna och riktvärdena i SOSFS 2005:6 (1). Utifrån utförda beräkningar innehålls Socialstyrelsens riktvärden för lågfrekvent ljud enligt SOSFS 2005:6 (1) i samtliga ljudkänsliga beräkningspunkter. 5 Skyddsåtgärder I utförda beräkningar ingår följande marginaler som kan ses som skyddsåtgärder: Medvind i alla riktningar har antagits i beräkningarna. Då det är stora avstånd från vindkraftverken till bostäder kommer verkligheten troligtvis innebära en lägre ljudpåverkan. Alla vindkraftverk som använts i beräkningarna för vindpark Berg har möjlighet till nedreglering. Det finns möjlighet till ytterligare ljudreglering om 3.7 decibel för samtliga verk i vindpark Berg. Utan hänseende till närliggande vindparker innehåller vindpark Berg riktvärdet 40 dba utan ljudreglering.

12 RAPPORT (12) 6 Citerade arbeten 1. Socialstyrelsen. SOSFS 2005:6 "Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus" Naturvårdsverket. [Online] [Citat: den ] 3. Søndergaard, Bo. PSO-07 F&U project no 7389 Noise and energy optimization of wind farms - Validation of the Nord2000 propagation model for use on wind turbine noise.. Hørsholm : DELTA, AV 1238/ Naturvårdsverket. Ljud från vindkraft - Lågfrekvent ljud. [Online] den Nilsson, M E, o.a., o.a. Kunskapssammanställning om infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftsanläggningar: Exponering och hälsoeffekter, reviderad nov Stockholm : Naturvårdsverket, Jakobsen och Hoffmeyer. Sound Insulation of dwellings at low frequencies. Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control. no 1 pp 15-23, 2010, Vol Møller, Henrik, o.a., o.a. Comments to the article Sound insulation of dwellings at low frequencies 1. Journal of Low frequency noise, vibration and active control. 3, 2011, Vol. 30 p ÅF Ljudimmissionsberäkning vindpark Berg kumulativt ÅF Lågfrekvensberäkning vindpark Berg

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Manne Friman Tel +46105056072 Mobil +46701845772 manne.friman@afconsult.com PM03 1 (9) Datum Statkraft Södra Vindkraft AB Att: Jonas Nordanstig Box 233 202 09 Malmö Uppdragsnr 575593 Vindkraftpark

Läs mer

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N kw - totalhöjd m Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Målarberget

Läs mer

Vindkraftpark Velinga, Tidaholms kommun

Vindkraftpark Velinga, Tidaholms kommun RAPPORT 1 (27) Handläggare Paul Appelqvist Datum 2013-09-24 Tel +46 10 505 60 24 Kund Mobil +46 70 184 57 24 Vattenfall Vindkraft AB Fax +46 10 505 00 10 Att: Sara Arvidsson paul.appeplqvist@afconsult.com

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Grönhult Layout A, Tranemo och Gislaveds kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (10) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2014-11-20 Vattenfall Vindkraft AB Att: Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter

Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter Bilaga 4d Lågfrekevnt ljud REpower M114 totalhöjd 150 och 200 meter PM01 1 (9) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Berg Beräkningsdatum: 2013-10-04 Beställare: WSP Environmental

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget Norberg och Avesta kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget Norberg och Avesta kommuner. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (8) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2013-12-04 VKS Vindkraft Sverige AB Att: Sandra Nordqvist Uppdragsnr

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget, Nordex N131 3,0 MW Norbergs & Avesta kommun

Utredning av lågfrekvent ljud från vindpark Målarberget, Nordex N131 3,0 MW Norbergs & Avesta kommun Handläggare Victor Wetterblad Tel +46 10 505 60 81 Mobil +46722276459 E-post victor.wetterblad@afconsult.com Mottagare Sandra Nordqvist VKS Vindkraft AB Datum 2015-11-25 Projekt-ID 590839 Utredning av

Läs mer

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02

Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Lågfrekvensberäkning Bilaga 564386 C01-C02 Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindkraftpark Velinga Beräkningsdatum: 2013-09-24 Beställare: Vattenfall

Läs mer

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Lågfrekvensberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A02 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Bilaga A01 - Nordex N117 2400 kw - totalhöjd 199.5 m Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindpark Laxåskogen

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft

Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Beräkning av lågfrekvent ljud från vindkraft Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Hultema vindkraftpark, Motala Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: VKS

Läs mer

RAPPORT. Bilaga D2 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Bilaga D2 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO UPPDRAGSNUMMER STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB UPPDRAGSNUMMER 5467806000 BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT ÅBY-ALEBO Bilaga D2 STOCKHOLM SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND 1 Bakgrund 3 1.1 Komplettering 3 1.2 Projektet 3 2 Lågfrekvent

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud

Beräkning av lågfrekvent ljud Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent ljud Projekt: Kommun: Sköllunga Stenungsund Datum: 14-7-18 Beräkning av lågfrekvent ljud Sammanfattning: Beräkningar avseende lågfrekvent ljud i ljudkänsliga

Läs mer

E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun

E.On. Vind Sverige AB Ljudimmissionsberäkning och utredning av lågfrekvent ljud från vindpark vid Palsbo i Jönköpings kommun Handläggare Elis Johansson Tel +46 10-5058422 Mobil +46 70-1847422 Fax +46 31-7747474 elis.johansson@afconsult.com RAPPORT 1 (26) Datum Camilla Ramusson E.On. Vind Sverige AB Carl Gustafs väg 1 205 99

Läs mer

Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud

Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud Gustavstorp vindkraftpark, Karlshamns kommun Beräkning lågfrekvent ljud Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Gustavstorp vindkraftpark Beräkningsdatum: 2012-12-18

Läs mer

Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult

Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult Beräkning av ljud från vindkraft Vindbrukspark Bordsjö inkl kumulativt ljud från vindbrukspark Kunhult Kundinformation Kund: BayWa r.e. Scandinavia AB Kundreferens: Christian Bladh Projektinformation Dokument-ID:

Läs mer

Kontroll av ljud från vindpark Ögonfägnaden - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun

Kontroll av ljud från vindpark Ögonfägnaden - Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun Handläggare Jens Fredriksson Tel +46 10 505 60 97 Mobil +46 70 184 57 97 E-post jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-11-26 Projekt-ID 701304 Rapport-ID Rapport 4 Kund Statkraft SCA Vind II AB Kontroll

Läs mer

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46 10 505 84 22 Mobil +46 70 184 74 22 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-12-05 Varberg Energi AB Håkan Svensson Box 1043 432 13

Läs mer

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar

Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning. Bilaga 23: Ljudberäkningar Vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 23: Ljudberäkningar Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraft Vindpark

Läs mer

Resultat. Datum: Projektnummer: Projektnamn: Ljudimmissionsberäkning vindkraftpark Lönnstorp Kund: HS Kraft AB

Resultat. Datum: Projektnummer: Projektnamn: Ljudimmissionsberäkning vindkraftpark Lönnstorp Kund: HS Kraft AB Resultat Nr X [m] Y [m] Höjd [m] Dygnsekvivalent ljudtrycksnivå [dba] Sammanlagrad beräkning A 1329801 6206730 74 37 B 1329901 6206794 75 36 C 1330241 6206690 79 37 D 1330357 6206493 78 39 E 1330643 6206559

Läs mer

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm

S we c o In fra s tru c tur e A B Org.nr 556507-0868 Styrelsens säte: Stockholm repo001.docx 2012-03-29 STATKRAFT SÖDRA VINDKRAFT AB UPPDRAGSNUMMER 5467806000 BULLERUTREDNING LÅGFREKVENT LJUD ROSENHOLM Bilaga D2 STOCKHOLM SWECO ENERGUIDE AB TILLSTÅND 1 (12) S w e co Gjörwellsgatan

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk

Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Ljudimmissionsberäkning av ljud från vindkraftverk Markera cell A1, infoga bild, justera höjd t.ex. 11, 5 och bredd till 15 cm Projekt: Vindbrukspark Karsholm Beräkningsdatum: 2013-09-17 Beställare: HS

Läs mer

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Gunnarby vindkraftpark i Uddevalla kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (6) Handläggare Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-03-13 Gunnarby Vindkraft AB Karin Mizgalski c/o Wallenstam AB 401

Läs mer

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref:

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Björnberget Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: 03516-000054 Revisionshistoria Utgåva Datum Författare Ändring 01 21

Läs mer

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref:

Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget. Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: Utvärdering av lågfrekvent ljud vid den planerade vindkraftparken Gubbaberget Författare: Andrew Birchby Datum: 21 Januari 2016 Ref: 03518-000089 Revisionshistoria Utgåva Datum Författare Ändring 01 21

Läs mer

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun PM 1 (5) Handläggare Martin Almgren Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-10-27 Vattenfall Vindkraft AB Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

Ljudutredning för vindkraftpark Bohult i Halmstads kommun Sammanfattande slutrapport Rapport D

Ljudutredning för vindkraftpark Bohult i Halmstads kommun Sammanfattande slutrapport Rapport D RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46105058422 Mobil +46701847422 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-11-28 Arise Windfarm 21 AB Jennie Mantefors Box 808 301 18 Halmstad

Läs mer

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud

Sätila vindkraftpark, Marks kommun Lågfrekvent ljud Handläggare Grönlund Josefin Tel +4610-5058458 Mobil +4670-1847458 Fax +4631-7747474 josefin.gronlund@afconsult.com RAPPORT B 1 (6) Datum Johanna Ottosson Triventus Consulting AB Box 33 311 21 Falkenberg

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1 Bilaga 2 Bullerutredning RAPPORT Bullerutredning Etapp 1 2010-07-06 Upprättad av: Johanna Thorén Granskad av: Bengt Simonsson Uppdragsnr: 10137843 Vindkraftpark Markbygden Daterad: 2010-07-06 Bullerutredning

Läs mer

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag

Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag Tolseröd-Borrestad Vindbrukspark Miljökonsekvensbeskrivning för en vindbruksanläggning i Kristianstads kommun Bilaga 1-5: Kartunderlag Beräkningsmetoder och förklaringar Utredning om lågfrekvent ljud Beräkningsresultat

Läs mer

Vindkraftpark Kattegatt Offshore, Falkenberg kommun Ljudimmissionsberäkning

Vindkraftpark Kattegatt Offshore, Falkenberg kommun Ljudimmissionsberäkning Projekt: 562030 Rapport: 562030-C Datum: 2011-11-14 Antal sidor: 18 Bilagor: 1 Vindkraftpark Kattegatt Offshore, Falkenberg kommun Ljudimmissionsberäkning Uppdragsgivare: Triventus Consulting AB Emelie

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Innehåll Hur, vad och varför? Varför mäta? Vad påverkar en mätning? Hur mäter man? Erfarenhet från

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba

Resultat Sida 1/7. Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT MW 107 dba Vindkraftpark Ögonfägnaden Siemens SWT-3.0-113 3.0 MW 107 dba Namn X [m] Y [m] Höjd [m] Ekvivalent ljudtrycksnivå [dba] A 1497821 7041238 379 21 B 1510255 7043762 362 39 C 1510390 7043762 359 39 D 1509035

Läs mer

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27

ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 ÅF Ljud och Vibrationer Infomöte Paul Appelqvist 2014-10-27 Ljudnivå vad är det? 10+10=13 20+20=23 40+40=43 2 3 Ljudets tidsvariation 4 Ljudtrycksnivå och Ljudeffektnivå? 5 A-, C-vägning, dba, dbc 6 Akustik

Läs mer

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud PM 1 (5) Handläggare Tel +46 10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-09-10 Rabbalshede Kraft AB Karolina Tisell Marknadsvägen 1 457 55 Rabbalshede

Läs mer

2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft PM01 1 (11) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 10 505 60 24 Mobil +46 70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum 2015-09-29 Kabeko Kraft AB Att: Jesper Berg Uppdragsnr 711001

Läs mer

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning

Detaljplan för Tyfter i Diseröd Kungälv. Bullerutredning Handläggare Ohlsson Perry Tel +46105058438 Mobil +46701847438 Fax +46105053009 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (7) Datum Kungälvs kommun Nämndhuset 442 81 Kungälv Uppdragsnr 577009 Detaljplan för

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

Ljudimmissionsberäkning för Rödene vindkraftpark och intilliggande planerade parker i Alingsåskommun

Ljudimmissionsberäkning för Rödene vindkraftpark och intilliggande planerade parker i Alingsåskommun RAPPORT A 1 (29) Handläggare Martin Almgren Tel +46 10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-06-10 NV Nordisk Vindkraft AB Patrik Sjöö Lilla Bommen

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Planerad station, Misterhult.

Planerad station, Misterhult. RAPPORT 1 (11) Handläggare Inger Wangson Nyquist Tel +46 (0)10 505 84 40 Mobil +46 (0)70 184 74 40 Fax +46 10 505 30 09 inger.wangson.nyquist@afconsult.com Datum 2012-10-12 Svenska Kraftnät Anna-Karin

Läs mer

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller

Innehåll - exempel. Beräkningsexempel. Beräkning ljudimmission. Ljudets tidsvariation. Ljud från vindkraft beräkningsmodeller Ljud från vindkraft beräkningsmodeller Innehåll - exempel 1 Martin Almgren, tel 010-505 84 54 martin.almgren@afconsult.com ÅF-Ingemansson 2 Grunder ljud, lågfrekvent ljud och infraljud Ljudalstring Tillståndsfrågor

Läs mer

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund

Trafikbullerberäkning inför detaljplan, Nyborgshöjd, Stenungsund RAPPORT 1 (5) Tel +46 10 505 84 10 Mobil +46 70 184 74 10 Fax +46 10 505 30 09 erik.o.olsson@afconsult.com Datum 2014-10-16 Malin Johansson Anders Personsgatan 2 401 80 Göteborg Uppdragsnr Trafikbullerberäkning

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

Skeppsviken, Uddevalla

Skeppsviken, Uddevalla Projektrapport Skeppsviken, Uddevalla Mätning och beräkning av buller från lossning vid Exxon Mobil Projekt: 12-03306 Rapport 12-03306-08100200 Antal sidor: 9 Bilagor: Bullerutbredningskarta - B1 Pumpning

Läs mer

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET

REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET RAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN Bullerutredning, UPPDRAGSNUMMER 1321446000 REDOVISNING AV FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSTÄDER MED AVSEENDE PÅ BULLER INOM PROGRAMOMRÅDET FÅRABERGET GBG LUFT- OCH MILJÖANALYS Sweco Environment

Läs mer

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat

Vindkraft i kallt klimat Påverkande faktorer på ljud. 2 Ljudpåverkan i kallt klimat PM 1 (6) Handläggare Paul Appelqvist Tel +46 (0)10 505 60 24 Mobil +46 (0)70 184 57 24 Fax +46 10 505 00 10 paul.appelqvist@afconsult.com Datum NV Nordisk Vindkraft AB Johan Roger Lilla Bommen 1 411 04

Läs mer

Hör nytt om ljud. Martin Almgren, ÅF-Ingemansson

Hör nytt om ljud. Martin Almgren, ÅF-Ingemansson 1 Hör nytt om ljud Martin Almgren, ÅF-Ingemansson 2 3 4 Vindkraftverket står uppe på berget 5 6 7 8 Medvind åt alla håll samtidigt? Vindkraftverk Bostad 9 Vad finns det för nytt? Ljud från vindkraft i

Läs mer

Kv Brännäset 9, Norrtälje Stad

Kv Brännäset 9, Norrtälje Stad PM01 1 (3) Handläggare Tel +46 (0)10 505 60 71 Mobil +46 (0)70 184 57 71 Fax +46 10 505 00 10 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum Magnus Fagerström Centrumfastigheter Kyrkogatan 11 761 30 Norrtälje Kv

Läs mer

KOMPLETTERING AV LJUDBERÄKNINGAR TILL ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN FÖR VINDPARK MÅLARBERGET, DNR

KOMPLETTERING AV LJUDBERÄKNINGAR TILL ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN FÖR VINDPARK MÅLARBERGET, DNR Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Uppsala län Att. Bernt Forsberg 751 86 UPPSALA Skickas per e-post till uppsala@lansstyrelsen.se Den 27 november 2015 KOMPLETTERING AV LJUDBERÄKNINGAR TILL

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Vad och Varför mäta? Emission Hur mycket låter vindkraftverket? Låter vindkraftverket mer eller mindre

Läs mer

Mätprogram långtidsmätning för egenkontroll, vindpark Bjökhöjden

Mätprogram långtidsmätning för egenkontroll, vindpark Bjökhöjden Handläggare Jens Fredriksson Telefon +46 10 505 60 97 Mobiltelefon +46 70 184 57 97 E-mail jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-01-26 Projekt ID 701304 Mottagare Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom

Läs mer

Väg 1978 Verle-Gräfsnäs

Väg 1978 Verle-Gräfsnäs PM 1 (6) Handläggare Josefin Grönlund Tel +46 10 505 84 58 Mobil +46 (0)70 184 74 58 Fax +46 10 505 30 09 josefin.gronlund@afconsult.com Datum 2014-03-28 Uppdragsnr 588964 Elin Lyckestam Uppdragsansvarig

Läs mer

PM 08 1 (14) Handläggare Jens Fredriksson Tel Mobil

PM 08 1 (14) Handläggare Jens Fredriksson Tel Mobil PM 08 1 (14) Handläggare Jens Fredriksson Tel +46 10-505 60 97 Mobil +46 70-184 57 97 jens.fredriksson@afconsult.com Datum 2015-11-26 Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Uppdragsnr 583119 Indikativa ljudimmissionsmätningar

Läs mer

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan

Mölndals sjukhus. Nybyggnad hus R och en framtida administrationsbyggnad Bullerutredning till detaljplan Handläggare Hässel Johan Tel +46105058427 Mobil +46701847427 Fax +46 31 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (11) Datum Västfastigheter Sandra Torvfelt Uppdragsnr 564576 Rapport nr 564576-r-A rev

Läs mer

Rapport B Repisvaara Norra, Gällivare kommun

Rapport B Repisvaara Norra, Gällivare kommun RAPPORT 575288 B 1 (7) Handläggare Manne Friman Datum Uppdragsnr 575288 Tel 010-505 60 72 Bilagor: B01 B03 Mobil 070-184 57 72 Margaretha Nilsson Fax 010-505 11 83 White manne.friman@afconsult.com Box

Läs mer

Kontroll av ljud från Karsholm vindbrukspark, Kristianstad kommun

Kontroll av ljud från Karsholm vindbrukspark, Kristianstad kommun RAPPORT C 2013-11-18 sid 1 (26) Handläggare Paul Appelqvist Uppdragsnr 584685 Tel +46 10 505 60 24 Er referens Mobil +46 70 184 57 24 HS Kraft AB Fax +46 10 505 00 10 Att: Christian Eriksson paul.appelqvist@afconsult.com

Läs mer

Ljudmätningar examensarbete

Ljudmätningar examensarbete Ljudmätningar examensarbete Stor-Rotliden Paul Appelqvist Senior Specialist ÅF Ljud & Vibrationer 2012-11-30 1 Bakgrund Examensarbete på ÅF i sammarbete med Vattenfall Vindkraft AB och KTH/MWL. Syfte Att

Läs mer

Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober

Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober Ljudpåverkan vid nedisning av vindkraftverk Vindkraftsforskning i Fokus Uppsala 6-7 Oktober Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-10-07 Forskningsprogram Vindkraft i kallt klimat Project

Läs mer

Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro

Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro Låg ljudnivå i vindskyddade lägen Projekt 32446-1 Paul Appelqvist & Martin Almgren ÅF- Ljud och Vibrationer Örebro 2012-02-07 1 Bakgrund Naturvårdsverket rekommenderar 40 dba vid 8 m/s på 10 m höjd...och

Läs mer

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7

Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud. Bilaga B7 Uppdragsnr: 10122794 1 (5) Bilaga B7 PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER. Turistgården Töcksfors 2013-04-09

UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER. Turistgården Töcksfors 2013-04-09 UNITED BY OUR DIFFERENCE PM TRAFIKBULLER Turistgården Töcksfors 2013-04-09 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Jörgen Stomberg WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 010-72 25 791,

Läs mer

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Uppdragsnr: 10162353 1 (4) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån,

Läs mer

RAPPORT TR Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING

RAPPORT TR Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING RAPPORT TR 112.1 Bilaga till program för detaljplan Airport City, Härryda kommun BULLERUTREDNING 211-5-5 Upprättad av: Roger Fred Granskad av: Ulf Olsson Godkänd av: Roger Fred Uppdragsnr: 112 Daterad:

Läs mer

SL Kv Solvändan 1, Södertälje

SL Kv Solvändan 1, Södertälje RAPPORT A 1 (7) Handläggare Daniel Appel Tel 010 505 60 48 Mobil 070 184 57 48 Fax +46 10 505 00 10 daniel.appel@afconsult.com Datum 2013-08-09 Uppdragsnr 581644 Kv Solvändan 1, Södertälje Externbullerutredning

Läs mer

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND

Brandholmens reningsverk. Mätning av industribuller. Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26. Att: Erik Timander Box 1146 221 05 LUND Rapport nummer: 2012-069 r01 Datum: 2012-06-26 Brandholmens reningsverk Mätning av industribuller L:\2012\2012-069 LH Brandholmen, Läckeby water AB PURAC\Rapporter\2012-069 r01.docx Beställare: Läckeby

Läs mer

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun

Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun Bullerutredning Lilla Beddinge 21:3 och 35:2 Gröningen Trelleborgs kommun ÅF, Hallenborgs Gata 4 20125 Malmö Sweden Tel +46 10 505 00 00, www.afconsult.com, VAT nr SE556120647401 705138_Rapport_Beddinge_21_3_35_2_QA

Läs mer

711632 RAPPORT B 1 (7)

711632 RAPPORT B 1 (7) 711632 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 139 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-30 Håbo kommun Emma Zetterman Centrumleden

Läs mer

PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK. WSP Environmental 2013-06-07

PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK. WSP Environmental 2013-06-07 PM LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK WSP Environmental 2013-06-07 Medverkande WSP Environmental Ansvarig: Utredare och text: Figurer & illustrationer: Göteborg & Malmö Christian Peterson, 010-722 72 43, Christian.Peterson@WSPGroup.se

Läs mer

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB

PM Buller Håby-Lycke. Kund. Konsult. Kontaktpersoner. Stora blå fastighets AB PM Buller Håby-Lycke Kund Stora blå fastighets AB Konsult WSP Environmental Box 13033 402 51 Göteborg Besök: Rullagergatan 4 Tel: +46 10 722 50 00 WSP Sverige AB Org nr: 556057-4880 Styrelsens säte: Stockholm

Läs mer

Stöcksjö 18:20, Umeå Kommun Trafikbullerutredning

Stöcksjö 18:20, Umeå Kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Stöcksjö 18:20, Umeå Kommun Trafikbullerutredning Projekt: 5652 Rapport A Bilagor 5652-A01/A02 Antal sidor: 6 Uppdragsansvarig Jonas Aråker Örnsköldsvik 2011-04-28 ÅF-Infrastructur AB /

Läs mer

Bålsta 50:2, Håbo kommun

Bålsta 50:2, Håbo kommun 701300 RAPPORT B 1 (7) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0) 10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 661 50 21 Fax +46 10 505 00 10 Johanna.astrom@afconsult.com Datum 2015-10-06 Håbo Kommun Domagoj Lovas Vår referens

Läs mer

Tjörns entré och Almöstrand. Trafikbuller

Tjörns entré och Almöstrand. Trafikbuller PM-01 REV 140226 1 (12) Handläggare Johan Hässel Tel +46 (0)10 505 84 27 Mobil +46 (0)70 184 74 27 Fax +46 10 505 30 09 johan.hassel@afconsult.com Datum 2014-02-26 Radar arkitektur & planering AB Tobias

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun

E 18 genom Bålsta, Håbo kommun RAPPORT A 1 (5) Handläggare Johanna Åström Tel +46 (0)10 505 46 19 Mobil +46 (0)70 184 57 71 lars.e.lindstrom@afconsult.com Datum 2015-04-08 Håbo kommun Emma Sandelin Uppdragsnr 704840 E18 genom Bålsta

Läs mer

2.1 Indata för externt industribuller

2.1 Indata för externt industribuller Handläggare Manne Friman Tel +46 10 505 60 72 Mobil +46 70 184 57 72 Fax +46 10 505 00 10 manne.friman@afconsult.com 1 Bakgrund 569815 PM02 1 (5) Datum 2012-06-11 Train AllianceAB Att: Torgny Månsson Backavägen

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

RAPPORT TR R01 Brakmarsvägen, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning RAPPORT TR10114426 R01, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning 2008-10-16 Upprättad av: Mahbod Nayeri Granskad av: Bengt Simonsson RAPPORT, Tyresö kommun Uppdatering av 2007 s bullerutredning

Läs mer

Innehållsförteckning RAPPORT 2 (13) BAKGRUND... 4

Innehållsförteckning RAPPORT 2 (13) BAKGRUND... 4 RAPPORT 2 (13) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 4 2 GENOMFÖRT ARBETE OCH RESULTAT... 4 2.1 Ljudmätningar... 4 2.1.1 Mätning vid ett vindkraftverk i Marks kommun i Västra Götalands län... 4 2.1.2 Mätning

Läs mer

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 15U27853. Banangränd. Buller från varutransporter. www.bjerking.se Banangränd Buller från varutransporter www.bjerking.se Sida 1 (4) Buller från varutransporter Uppdragsnamn Banangränd Viksjö 3:577 Lena Granqvist Plan- och exploateringsförvaltningen 177 80 Järfälla Uppdragsgivare

Läs mer

BULLERUTREDNING Sandstenen 2. Rapport Upprättad av: Nina Aguilera Granskad av: Johan Andersson Godkänd av: Johan Andersson

BULLERUTREDNING Sandstenen 2. Rapport Upprättad av: Nina Aguilera Granskad av: Johan Andersson Godkänd av: Johan Andersson BULLERUTREDNING 1006799 Sandstenen Rapport 015-01-30 Upprättad av: Nina Aguilera Granskad av: Godkänd av: http://ams.se.wspgroup.com/projects/1006799/document/3_dokument/_bu Daterad: 015-01-30 BULLERUTREDNING

Läs mer

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan

Abrahamsberg, Stockholm Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare RAPPORT C 1 (6) Datum Uppdragsnr 560618 Leif Åkerlöf 2011-04-05 Tel 010-5056058 Bilagor: C01-C08 Mobil 070-1845758 ABACUS Fax 010-5051183 c/o Joliark leif.akerlof@afconsult.com Rapport 560618

Läs mer

PM KAN ANVÄNDAS MELLAN FÖRETAG INOM RES-KONCERNEN ELLER MED EXTERNA KORRESPONDENTER NÄR DE HAR UTFÄRDATS

PM KAN ANVÄNDAS MELLAN FÖRETAG INOM RES-KONCERNEN ELLER MED EXTERNA KORRESPONDENTER NÄR DE HAR UTFÄRDATS PM Till: Alan Derrick Patrik Sjöö Vid: Vid: Glasgow Göteborg Från: Sarah Mayles Vid: Kings Langley (Beaufort Court) Datum: 16 juni 2015 Ref: 02606-001392 Ämne: Uppdateringar av bullerberäkningen för Sandtjärnberget

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

Irsta-Lista 5:6, Västerås

Irsta-Lista 5:6, Västerås RAPPORT A 2012-04-10 1 (4) Handläggare Tel 010-505 60 51 Mobil 073-028 49 95 per.lindkvist@afconsult.com Datum 2012-04-10 Uppdragsnr 570232 Irsta-Lista 5:6, Västerås Trafikbullerutredning Uppdragsansvarig

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant :1

HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant :1 AKUSTIK HANDLÄGGARE DATUM REVIDERAD RAPPORTNUMMER Olivier Fégeant 29-7-9 --- 6129934617:1 Beställare: Att: Infra City AB Arne Månsson Objekt: Infra City Öst, Upplands Väsby Uppdrag: Utredning av buller

Läs mer

RAPPORT A Ås-Hov 1:13, Krokoms kommun. Trafikbullerberäkning. ÅF Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer.

RAPPORT A Ås-Hov 1:13, Krokoms kommun. Trafikbullerberäkning. ÅF Infrastructure AB/Ljud & Vibrationer. Handläggare Jonas Aråker Tel 010 505 85 16 Mob 073 184 11 17 E-post jonas.araker@afconsult.com Datum 2016-02-15 Projekt nr 718724 Rapport nr 718724-A Beställare sbostäder AB 835 80 Att. Stefan Jönsson

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft

Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft Miljösamverkan Västra Götaland Ljud från vindkraft 1 Referenser för ÅF och Martin Almgren ÅF mer än 100 år. 4000 konsulter. Inom vindkraftområdet arbetar ÅF med det mesta ÅF-Ingemansson 52 års erfarenhet

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp

PM 10168123.03. Bullerutredning, detaljplaneområde i Påarp Uppdragsnr: 10168123 1 (8) PM 10168123.03 Denna PM har uppdaterats 2013-11-18 med nya data för trafik på Helsingborgsvägen samt järnvägen. Utöver detta har extra beräkningar utförts med lägre tåghastigheter

Läs mer

Ändring av detaljplan för Liljedalsområdet, ändringen avser fastigheten Klocktornet 35, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning

Ändring av detaljplan för Liljedalsområdet, ändringen avser fastigheten Klocktornet 35, Kungälvs kommun. Trafikbullerutredning Handläggare Johan Hässel Telefon 010-505 84 27 Mobil 0701847427 E-post johan.hassel@afconsult.com Datum 2016-02-09 Uppdragsnummer 706637 Rapport A Rev 160209 Beställare Pauline Svensson, Kungälvs kommun

Läs mer

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19

Trafikbuller PM. Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Trafikbuller PM Fd. Annelundsskolan Säffle kommun 2012-11-19 Medverkande Beställare: Konsult: Bullerutredning: Säffle kommun WSP Samhällsbyggnad, Karlstad Jonas Jonsson, 054-13 21 03, jonas.jonsson@wspgroup.se

Läs mer