Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark"

Transkript

1 Miljöanmälan enl. MB Hylletofta Vindkraftspark Juni 2011

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Ärende... 4 Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 6 Vindresurser... 7 Sammanfattning... 7 Fördjupning... 7 Lokalisering... 8 Sammanfattning... 8 Fördjupning... 8 BEFINTLIGA VINDKRAFTVERK... 8 ÖVERSIKTSKARTA... 8 TERRÄNG/OMRÅDESBESKRIVNING... 9 TÄTORTER... 9 LANDSKAPSBILD... 9 MARKÄGARE... 9 MYNDIGHETSPLANERING Skugga Sammanfattning Fördjupning Ljud/buller Sammanfattning Fördjupning Teknisk data Vindkraftverk Infrastruktur Sammanfattning Fördjupning VÄGDRAGNING KRANPLATS... 16

3 3 FUNDAMENT ÅTERSTÄLLANDE Elnät Sammanfattning Fördjupning PRODUKTION ANSLUTNINGSPUNKT TRANSFORMATOR KABELDRAGNING Motstående intressen Sammanfattning Fördjupning RIKSINTRESSEN OCH NATURVÄRDEN FORNLÄMNINGAR NÄRBOENDE FRILUFTSLIV KOMMUNAL PLANERING DJUR FÅGEL OCH FLADDERMÖSS FÖRSVARSMAKTEN LUFTFART RADIO-OCH TELEKOMMUNIKATION Referenser Bilagor... 24

4 4 SAMMANFATTNING ÄRENDE Sökanden önskar uppföra vindkraftspark Hylletofta i Sävsjö kommun, Jönköpings Län. Sökanden har undersökt möjligheten att uppföra 4 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 150 meter. Vindförhållandena i kommunen och i området är goda och etableringen innebär en god markanvändning. Området för etableringsplatsen är ej utpekat som intressant område för vindkraft av kommunen, området präglas av odlad produktionsskog. Det finns få motstående intressen. Sävsjö kommun är positivt inställd till vindkraftsetablering och ett antal vindkraftsprojektörer undersöker möjligheten att etablera vindkraft i kommunen. SÖKANDE Greenextreme projekterar, investerar i och uppför vindkraftverk med goda vindförhållanden. Företaget letar kontinuerligt efter bästa vindläge. Greenextreme har under kort tid byggt upp en stor projektportfölj med för närvarande ca 100 vindkraftverk fördelat på ett 20-tal projekt. Alla vindkraftsparkerna uppförs på arrenderad mark och arrende vid teckningstillfället till gällande marknadspris där avgiften vanligen utgår som andel av vindkraftparkens årliga elproduktion. UPPLÄGG Miljöanmälan för Hylletofta Vindkraftpark ska ge dig som läsare en bättre inblick i projektet och ta ställning till huruvida det är hållbart att driva vidare. För att få en överblick behöver du som läsare bara läsa igenom sammanfattningen. Om du vill förkovra dig mer läser du även fördjupningen.

5 5 PROJEKTDATA PROJEKTÖR Green Extreme AB Östra Larmgatan Göteborg Kontaktperson: Claes Lund Tel: E-post: Verksamhetskod:

6 6 PLACERING ÖVERSIKTSKARTA Nr Totalhöjd Rotordiameter X (Sweref99 TIM) Y (Sweref99 TM) X (RT90) Y (RT90) Z m 100 m m m 100 m m m 100 m m m 100 m m

7 7 VINDRESURSER SAMMANFATTNING För att få en uppfattning av hur medelvindsläget är i området kring etableringen används Energimyndighetens vindkartering över landet. Medelvinden i Sävsjö kommun är ca m/s på 103 meters höjd, ovan nollplansförskjutningen. Den förhärskande vindriktningen i kommunen är sydvästlig. FÖRDJUPNING Hans Bergström vid Meteorologiska Institutet vid Uppsala Universitet genomförde på uppdrag av Energimyndigheten en dokumentation av landets vindpotential Resultatet av detta är den sk MIUU vindkarteringen. Syftet var att öka tillförlitligheten i bedömningarna av vindpotentialen i olika områden. Vindkarteringen används av kommuner, länsstyrelser och projektörer som underlag vid lokalisering av vindkraft. Karteringen redovisar medelvinden på tre olika höjder som är intressanta för vindkraften, 49, 72 och 103 meter ovan nollplansförskjutningen. Nollplanet är en nivå som kan anses vara vindens marknivå i terräng, och denna marknivå utgör ¾ av vegetationens höjd. Detta innebär att en 20 meter hög skog ger ett nollplan på 15 meter, den verkliga höjden på medelvinden på 103 meters höjd är då 118 meter. Faktorer som är sammanställda och redovisade i kartmaterialet är lufttryck, topografi, markens ytråhet, markanvändning, marktemperatur, molnighet, longitud/latitud samt tid på året för mätningar (Energimyndigheten). Nedan visas vindkartering (beräkningar för medelvindarnas hastighet i meter per sekund) på 103 meters höjd. Etablering

8 8 LOKALISERING SAMMANFATTNING Fastigheten Sävsjö Hylletofta 2:2 ligger ca 6km väster om tätorten Sävsjö och ca 6km sydsydväst om tätorten Vrigstad. Området runt etableringsplatsen utgörs främst av produktionsskog. I området finns sumpskogar och en liten yta nyckelbiotop. De enskilda verken kommer inte placeras i sumpskogsområden utan bredvid befintliga vägar enligt gällande avståndsbegränsningar. Med de tänkta verksplaceringarna är avståndet till det angränsande stoppområdet, försvarets flygfält i Värnamo, mellan 600 och 900 meter i nordvästlig riktning. Det finns inga andra motstående intressen. Den valda platsen ligger inte inom kommunens intresseområde för vindkraftsetablering. Med minst 1 km till närmsta boende tillsammans med den omgivande skogen kommer synintrycket av parken sannolikt att tonas ner. FÖRDJUPNING Fördjupningen är indelad i avsnitt: Befintliga vindkraftverk Översiktskarta Terräng/Områdesbeskrivning Tätorter Landskapsbild Markägare Myndighetsplanering BEFINTLIGA VINDKRAFTVERK Företaget Smålands Miljöenergi AB kommer etablera en park om 3 vindkraftverk strax sydöst om Stockaryd. Enligt förekommer det inga vindkraftverk som är frivilligt registrerade i produktionsdatabasen i kommunen. ÖVERSIKTSKARTA

9 9 TERRÄNG/OMRÅDESBESKRIVNING Området vid etableringen består till största del av barrskog och odlad produktionsskog och spridda sumpskogsområden. Enligt Skogsstyrelsens webbtjänst Skogens pärlor är de planerade vindkraftverken placerade utanför viktiga naturvärden. Ovanför verk nr 2 återfinns två mindre nyckelbiotoparealer, se bild nedan. De gröna områdena betecknar sumpskog. 2 TÄTORTER Närmsta tätorter är Sävsjö och Vrigstad, båda på ca 6km avstånd österut respektive sydsydväst om etableringsplatsen. LANDSKAPSBILD Landskapsbilden kommer att förändras för de närboende. Det är svårt att i dagsläget visa på hur landskapet kommer förändras och av tidigare erfarenheter vet man att intrycket är väldigt subjektivt. Avståndet på minst 1 km till närmsta boende kommer med största sannolikhet tona ner synintrycket av de 4 vindkraftverken, likaså placeringen i skogsområde. Kommunen ligger geografisk relativt högt vilket också tonar ner synintrycket. MARKÄGARE Den tänkta parken är placerad på en fastighet, Sävsjö Hylletofta 2:2, med 1 fastighetsägare, vilket redovisas på kartan nästa sida.

10 10 MYNDIGHETSPLANERING Sveriges kommuner har fått i uppdrag av regeringen att ta fram fördjupade översiktsplaner för vindbruk. Sävsjö kommun har ännu inte tagit fram någon Vindbruksplan, ej heller en Översiktsplan med en fördjupad del avsedd för vindkraftshantering. Det står skrivet om kommunens vindkraftsintresse på sidorna samt 54 i dess Översiktsplan från 2011, samrådshandling. Den miljömedvetna kommunen har en positiv syn till vindkraft.

11 11 SKUGGA SAMMANFATTNING Skuggor från vindkraftverk består av både fast skugga från tornet men även roterande och blinkande skuggor. Det finns gränsvärdesbaserade rekommendationer från Boverket att skuggor från vindkraftverk inte får påverka närboende med mer än 8 timmar per år och eller 30 minuter per dag. Beräkningar visar på att vindkraftverket inte kommer påverka någon närboende med mer än 2 timmar och 25 minuter per år eller 28 minuter per dag. FÖRDJUPNING Skulle det vara så att någon bostad påverkas mer än riktvärdena så finns möjlighet att installera skuggdetektorer som automatiskt kan stänga av verket vid de tillfällen skugga faller på bostaden. Beräkningarna är gjorda med programmet WindPro 2,7. Detta program är i det närmaste branschstandard när det gäller beräkningar inom vindbruk. Nedan kan du se en skuggutbredningskarta för verkligt fall (dvs. riktiga soltimmar är införda i beräkningarna). För att se en fullständig beräkning av skuggpåverkan rekommenderas bilaga Skuggberäkning. LÄS MER För mer information om skuggberäkningar och påverkan på människor, besök vindlov.se: https://www.vindlov.se/sv/steg-for-steg/stora-anlaggningar/inledande-skede/halsa--sakerhet/skuggorreflexer-och-ljus/

12 12 LJUD/BULLER SAMMANFATTNING Ljud från vindkraftverk består av dels maskinellt ljud (motorer, fläktar mm. inuti tornet) men även av ett svischande ljud från vingarna. Ljud mäts i enheten Decibel (dba) och i Sverige har man som gränsvärde att påverkan inte ska vara större än 40 dba på närboende, dvs. lika starkt ljud som från ett modernt kylskåp. Etableringen kommer inte påverka närboende med mer än 40 dba. FÖRDJUPNING Skulle det vara så att ljudpåverkan blir större än beräknat på någon av de närbelägna fastigheterna så kan man ställa in så att verken går på lägre effekt. Detta är dock inte att rekommendera då produktionen och då nyttan med vindkraftverken minskar. Beräkningarna är gjorda med programmet WindPro 2,7. Detta program är i det närmaste branschstandard när det gäller beräkningar inom vindkraft. Vindkraftverket som används i beräkningen har en ljudnivå på 103,7 dba, dock har denna höjts till 109,5 dba för att verkligen vara säkra på att ljudgränserna ska klaras. Nedan kan du se utbredningskarta för ljudpåverkan. För att se en fullständig beräkning av ljudpåverkan rekommenderas bilaga Ljudberäkning.

13 13 TEKNISK DATA VINDKRAFTVERK Vindkraft omvandlar vindenergi till elektrisk energi. Ett vindkraftverk har oftast ett ståltorn, alternativt betong/ståltorn. Bladen består av kolfiber, glasfiber, trä eller en kombination av alla. Det är oftast 3 blad som sammanbinds i ett nav. Via navet går kraften in till en växellåda och sedan till en generator som alstrar ström. Vindkraftverk är ofta i en gråvit färg. Vindkraftverk producerar el normalt mellan vindar på 3-25 m/s. Därefter stoppas verket automatiskt genom att vrida vingarna ur vind. Verket som presenteras nedan är inte nödvändigtvis det verk som kommer användas i det slutgiltiga projektet, utan endast det verk som använts i beräkningar av skugga, ljud och produktion. Dock kommer totalhöjd alltid vara lägre eller samma som nedanstående verk. Den totala ljudbilden kommer också vara samma eller under vid byte till annat fabrikat/modell. Vindkraftverken kommer att utrustas med enligt Luftfartsverket/Trafikverket gällande hindermarkering. Fabrikat: Fuhrländer Modell: FL2500 Ursprungsland: Tyskland Effekt: 2,5 MW Navhöjd: 100 meter Rotordiameter: 100 meter Källjud: 103,7 dba vid 8 m/s Färg: Vit Mer information i Bilaga Teknisk Specifikation

14 14 INFRASTRUKTUR SAMMANFATTNING Verken har placerats så att transport och kabeldragning ska gå så smidigt som möjligt. Verken har placerats med tanke på terrängens förutsättningar samt närheten till befintliga vägar. De befintliga vägarna kommer med stor sannolikhet behöva förstärkas utmed vissa sträckor för att klara vikten från transportfordon och kranbilar. Kranplats kommer anläggas i anslutning till verken utifrån tillverkarens anvisning. Kranplatsen kan efter montering av verken återställas till ursprungligt skick. Elkablar kommer att dras i anslutning till vägar. Utformningen av fundamentet är beroende av val av tillverkare, den vanligaste modellen är gravitationsfundament. När verken är förbrukade kommer möjligheten till fortsatt produktion ses över. Verken kan komma att bytas ut mot nyare och bättre verk, om det inte anses möjligt ska platsen återställas till sitt ursprungliga skick i samråd med tillsynsmyndigheten. FÖRDJUPNING Fördjupningen är indelad i avsnitt: Vägdragning Kranplats Fundament Återställande VÄGDRAGNING Så långt som möjligt kommer befintliga vägar att användas. Förstärkning, breddning och upprätning av vägar kommer att behövas då de i dagsläget består av mindre skogsvägar. Vägarna kommer att utformas så att minsta möjliga påverkan sker på natur och miljö. På nästa sida visas två förslag till vägdragning, från befintliga vägar. Beroende på skicket på den befintliga vägen från W (Brogården) från till den första korsningen (ovanför R) fram till verk nr 2 finns två alternativ. Om den befintliga vägen fram till verk nr 2 kräver alltför mycket arbete kan det vara mer ekonomiskt att bygga en ca 300 meter lång ny väg från strax innan verk 1 (alternativ nr 1, grön sträckning). Alternativ nr 2 visar befintlig väg(blå sträckning) till verk nr 2.

15 15 Karta för vägdragning alternativ 1. Karta för vägdragning alternativ 2.

16 16 KRANPLATS Kranplatserna planeras så att de kräver så lite skogsavverkning som möjligt. Utifrån tillverkarens (likaså uppförarens) specifikationer kommer kranplatsen att anläggas i anslutning till vindkraftverken. En yta om ca 100x100 meter kommer utgöra uppställningsyta, kranplats, vändytan och arbetsplats under byggnationen av verken. Denna yta kan sedan återställas för att brukas till annat. FUNDAMENT Fundamentet gjuts efter tillverkarens specifikationer. Fundamentet tar upp en yta om ca 18x18 meter, är ca 3 meter djupt och består av ungefär 480 m 2 betong och 60 ton stål för armering. ÅTERSTÄLLANDE När verken är förbrukade, efter ca år, kommer möjligheten till fortsatt produktion ses över. Möjligheten kan finnas att byta ut verken mot nyare och bättre verk. Om det inte anses möjligt ska platsen återställas till sitt ursprungliga skick. Fundament kommer att täckas över, alternativt transporteras bort. Verken kommer, till så stor del som det är möjligt, att materialåtervinnas. Nedgrävda elkablar ska om möjligt grävas upp och vägar ska återställas om markägaren så önskar. Återställandet ska ske i samråd med tillsynsmyndighet.

17 17 ELNÄT SAMMANFATTNING Vindkraftverket måste anslutas till det befintliga elnätet för att kunna leverera den producerade elen. Sävsjö Energi har nätkoncession i Sävsjö stad och dess närmsta omnejd, E.ON. har nätkoncession i övriga kommunen. Diskussioner förs med E.ON för att hitta den bästa lösningen för kabeldragning och anslutning. FÖRDJUPNING Fördjupningen är uppdelad avsnitt: Produktion Anslutningspunkt Transformator Kabeldragning PRODUKTION Vindkraftverken ligger i ett gynnsamt läge med hög placering. Produktionen från de 4 verken beräknas bli ca MWh. Detta ger elförbrukningen till ca villor med en årsförbrukning på kwh, eller lägenheter med en årsförbrukning på kwh. ANSLUTNINGSPUNKT Diskussioner förs med E.ON om lämplig anslutningspunkt. TRANSFORMATOR Transformatorn kan monteras både externt och internt i verket. För att minska risken för personskador på servicepersonal kommer en extern transformator med största sannolikhet bli aktuell. KABELDRAGNING Kabeldragningen kommer, om det är lämpligt, göras utmed befintliga vägar för att minska avverkning, röjning och påverkan på naturvärden. Se röd sträckning karta nedan. Anslutningspunkt är ännu inte känd, karta till höger visar främst den interna kabeldragningen.

18 18 MOTSTÅENDE INTRESSEN SAMMANFATTNING När man tittar på motstående intressen så tittar man på om det finns naturvärden av större värden i närheten, riksintressen (speciellt intressanta områden), luftfart (närbelägna flygplatser), försvaret (radio-/radarstråk), fornlämningar mm. Utmed vägsträckan mellan Sävsjö och Vrigstad återfinns små områden utpekade som Riksintresse Naturvård och Riksintresse Kulturmiljövård samt Naturreservat, vilket också utgör Natura Ett av Försvarets stoppområde återfinns ca 600 meter nordväst om parken. Det finns ett fåtal fornlämningar på fastigheten. Kommunens målsättning är att ta ett lokalt ansvar. Sävsjö kommun antog en klimatstrategi redan 2006 som syftade till att ge en överskådlig och samlad bild över Sävsjö kommuns bidrag till klimatpåverkan. Vindkraftsprojekt ska prioriteras. Det förekommer fladdermöss i kommunen, också flygstråk för flyttfåglar passerar kommunen. FÖRDJUPNING De motstående intressen som finns är uppdelade i avsnitt: Riksintressen och Naturvärden Fornlämningar Närboende Friluftsliv Kommunal planering Djur Fågel och fladdermöss Försvarsmakten Luftfart Radio- och Telekommunikation RIKSINTRESSEN OCH NATURVÄRDEN Riksintresse är ett område som är av speciellt intresse. Det kan vara riksintresse för vindbruk, rennäring, skogsbruk, friluftsliv mm. Utmed vägsträckan mellan Sävsjö och Vrigstad (sydväst och väst om etableringsplatsen) återfinns små områden utpekade som Riksintresse Naturvård (Brunnstorpsmossen) och Riksintresse Kulturmiljövård (Norra Ljunga, Komstad återfinns västerut), Naturreservat, vilket också utgör Natura 2000 (Brunnsekärret). Avståndet mellan etableringsplatsen och dessa områden är minst 3 km. Vindparken kommer inte påverka dessa. Naturvärden närmast vindparken och inom parkområdet: De turkosa områdena på kartan är sumpskogsområden i det odlade produktionsskogsområdet. De gula små områdena är nyckelbiotopområden. Försvarets stoppområde vid Hagshult, norr om Värnamo, återfinns ca 600 meter nordväst om parken, blått område på karta nedanför. Sumpskogsområdena och nyckelbiotopområdena kommer inte beröras av etableringen då inga verk kommer placeras direkt i dessa känsliga områden, utan utmed redan befintliga vägar.

19 19 FORNLÄMNINGAR Det finns ett fåtal fornlämningar på fastigheten där endast en väghållningssten kan komma att påverkas. Den är lokaliserad vid korsningen in till vindkraftverk nr 2, se pil på karta nedan.

20 20 NÄRBOENDE Det är strax över 1 km mellan verk nr 4 och närmsta bostadshus, avståndet mellan verk nr 1 och närmsta bostadshus är ca 1 km. För verk nr 2 och 3 är detta avstånd 1,1 respektive 1,4 km. Se karta nedan samt avståndstabell. Karta närboende FRILUFTSLIV Det finns inga Riksintressen för Friluftsliv i kommunen. KOMMUNAL PLANERING Sveriges kommuner har fått i uppdrag av regeringen att ta fram fördjupade översiktsplaner för vindbruk till sina Översiktsplaner. Sävsjö kommun antog en klimatstrategi redan 2006 som syftade till att ge en överskådlig och samlad bild över Sävsjö kommuns bidrag till klimatpåverkan. Utsläppskällor av växthusgaser har inventerats och en översiktlig analys hur utsläppen kan minskas har redogjorts i mål- och åtgärdsform. Efter stormarna Gudrun och Per har kommunens elförsörjning förbättrats avsevärt då elbolagen har satsat på markförläggning av sina nät. Kommunens målsättning är att ta ett lokalt ansvar (prioritera inhemska och förnyelsebara energikällor) för de nationella och regionala målsättningarna inom energi- och miljöområdet, främja omställningen till en ekologiskt långsiktig hållbar utveckling, samt stimulera lokal produktion av förnybar energi. Sävsjö kommun skall främja och stimulera ny miljöanpassad produktion av elkraft genom vindkraft, vattenkraft, solceller och biobränslebaserad kraftvärmeproduktion. (Sävsjö kommun översiktsplan 2011) Vindkraftsprojekt ska prioriteras.

21 21 Angränsande till den norra delen av Sävsjö kommun har Växjö kommun utpekat ett område intressant för vindkraft. I den södra delen av kommunen finns två av kommunen utpekade områden för vindkraft, etableringen ligger inte inom något av dessa områden. I eller i närheten av etableringsområdet finns det inga motstående intressen förutom närheten till Försvarets stoppområde som kan konkurrera om markanvändningen med vindkraftsetableringen. DJUR Vid byggnation kan en temporär störning ske på vissa djur. Av erfarenhet har man dock sett att djuren kommer tillbaka efter att människorna avlägsnat sig från platsen. FÅGEL OCH FLADDERMÖSS Kontakt har tagits med lokala ornitologer. Det omgivande landskapet runt etableringsplatsen består till mesta del av produktionsskog. Ur Boverkets Vindkraftshandbok: Risken för att fåglar kolliderar med verken är minst i grupper/parker med ett inbördes avstånd mellan verken på 400 meter (inte för kort avstånd) och med stora långsamroterande verk. Som framgår ovan måste undersökningar göras i varje enskilt fall, men vanligtvis krävs en buffertzon på 500 till 1500 meter för att inte störa fåglarnas inflygning, vistelse, födosök eller flykt vid kända fågelområden. I utkanten av Stockaryd har det utförts en inventering av Ecocom under 2010 inför en etablering av 3 vindkraftverk. Inventeringen finns redovisad i rapporten: Inventering av fladdermöss vid Stockaryd i Jönköpings Län 2010, påverkansbedömning inför etablering av vindkraftpark. Nedan följer citat från rapporten. Det inventerade området strax söder om Stockaryd ligger ca 10 km söder om Hylletofta, terrängen som inventeringen utförts i motsvarar till stor del den för den aktuella inventeringen. Det finns 8 fynd av rödlistade fladdermusarter inom närområdet med radie 3 km. 5 av dessa fynd tillhör arten barbastell medan övriga fynd utgörs av fransfladdermus. Närmsta avstånd till tidigare fynd av barbastell är 17 kilometer. Detta är relativt långt även för en rörlig artgrupp som fladdermöss men det ger en indikation på att dessa arter potentiellt kan finnas i området. Fynd av fransfladder-mus har däremot gjorts ca 2 kilometer från planerad vindkraftetablering Resultatet från fältinventeringen pekar på att vindkraftverken är placerade i biotoper där aktiviteten är relativt låg för alla påträffade arter. Vid tolkning av fladdermössens aktivitetsmönster måste dock hänsyn tas till att det sannolikt varit ett dåligt år för fladdermöss, vilket påverkat överlevnad och reproduktion. Det är framförallt runt torp- och bymiljöer och i betesmark som merparten av fladdermössens aktivitet är hög och det är även där flest arter per lokal påträffas. Vindkraftparken planeras i ett skogsområde och den allmänna aktiviteten är där betydligt lägre i biotoperna skog/hygge (7,69) samt skogsbilvägar (7,56) jämfört med biotopen gårdsmiljöer (11,6). Vindkraftverken är planerade att uppföras i produktionsskog eller i avverkade områden. Efter en okulär besiktning av etableringslokalerna identifieras inga områden som kan sägas ha stora värden som viktiga jaktbiotoper eller kolonilokaler. Området har inte den karaktär med landskapsstrukturer som gör att sträckning av fladdermöss under migrationen är sannolik. Det finns inte några större sjöar i närheten och området är beläget i inlandet. Som en allmän rekommendation bör man dock under etableringen sträva efter att lämna äldre träd, särskilt lövträd, orörda för att inte förstöra boplatser för fladdermöss. Man bör även undvika att uppföra vindkraftverk i kantzoner eftersom dessa utgör viktiga födosökshabitat och transportleder för fladdermöss. FÖRSVARSMAKTEN Försvarets stoppområde vid Hagshult, norr om Värnamo, återfinns ca 600 meter nordväst om parken, se blått område på karta för Riksintressen och Naturvärden.

22 22 LUFTFART Etableringen berör inte någon flygplats eller luftfartsverksamhet utöver Försvarets stoppområde. RADIO-OCH TELEKOMMUNIKATION Remisser har skickats till TeliaSonera, Tele2, Teracom, 3GIS, Telenor samt PTS.

23 23 REFERENSER Vindlov.se- https://www.vindlov.se/sv/steg-for-steg/stora-anlaggningar/inledandeskede/halsa--sakerhet/skuggor-reflexer-och-ljus/ samt https://www.vindlov.se/sv/steg-forsteg/stora-anlaggningar/inledande-skede/halsa--sakerhet/ljud/ Riksantikvarieämbetet, Fornsök- Lantmäteriet- Eniro- Skogens Pärlor- Hinderbegränsade ytor- Sävsjö Kommun Översiktsplan 2011 Samrådshandling Inventering av fladdermöss vid Stockaryd i Jönköpings Län 2010, påverkansbedömning inför etablering av vindkraftpark, Ecocom Vindkraftshandboken - Planering och Prövning av vindkraftverk på land och i kustnäravatten områden, Boverket, januari 2009 Vindkraft i teori och praktik, Tore Wizelius, 2007 Produktblad Fuhrländer: FL 2500 Sävsjö Energi E.ON

24 24 BILAGOR Ljudberäkning inkl avståndstabell närboende Ljudkarta Skuggberäkning Skuggkalender Skuggkarta Vindkraftverk teknisk data - Produktionsblad Fuhrländer

25 Projekt: Hylletofta DECIBEL - Huvudresultat WindPRO version Jan 2011 Utskrift/Sida :46 / 1 Användarlicens: Greenextreme AB Östra Larmgatan 13 SE Göteborg Claes Lund / Beräknat: :39/ SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk", 2001 (ISBN ) Råhetsklass: 1,5 Råhetslängd: 0,055 K: 1.0 db/(m/s) OBSERVERA Oktavdata saknas för ett eller flera av vindkraftverken där avståndet överstiger m till beräkningspunkten (Ljudkänsligt område). Nytt vindkraftverk Skala 1: Ljudkänsligt område VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata Öst Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Gjord Namn Vindhastighet Status Navhöjd LwA,ref Rena Oktavdata nominell av toner SWE99TM [m] [kw] [m] [m] [m/s] [m] [db(a)] ,2 FUHRLÄNDER FL Ja FUHRLÄNDER FL ,0 100,0 EMD Level 0 - calculated - tubular tower only - 11/2005 8,0 Användarvärde 100,0 109,5 Nej Allmän *) ,9 FUHRLÄNDER FL Ja FUHRLÄNDER FL ,0 100,0 EMD Level 0 - calculated - tubular tower only - 11/2005 8,0 Användarvärde 100,0 109,5 Nej Allmän *) ,1 FUHRLÄNDER FL Ja FUHRLÄNDER FL ,0 100,0 EMD Level 0 - calculated - tubular tower only - 11/2005 8,0 Användarvärde 100,0 109,5 Nej Allmän *) ,2 FUHRLÄNDER FL Ja FUHRLÄNDER FL ,0 100,0 EMD Level 0 - calculated - tubular tower only - 11/2005 8,0 Användarvärde 100,0 109,5 Nej Allmän *) *)Observera: Ett eller flera ljuddata för detta VKV är allmänna värden eller inmatade av användaren Beräkning Resultat Ljudnivå Ljudkänsligt område SWE99TM Krav Ljudnivå Kraven uppfyllda? No. Namn Öst Nord Z Imissionshöjd Ljud Avstånd Från Ljud Avstånd Alla VKV [m] [m] [db(a)] [m] [db(a)] A Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (1) ,0 1,5 40, ,6 Ja Ja Ja B Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (2) ,5 1,5 40, ,4 Ja Ja Ja C Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (3) ,4 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja D Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (4) ,0 1,5 40, ,8 Ja Ja Ja E Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (5) ,3 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja F Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (6) ,5 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja G Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (7) ,7 1,5 40, ,9 Ja Ja Ja H Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (8) ,1 1,5 40, ,8 Ja Ja Ja I Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (9) ,3 1,5 40, ,4 Ja Ja Ja J Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (10) ,8 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja K Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (11) ,0 1,5 40, ,7 Ja Ja Ja L Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (12) ,7 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja M Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (13) ,3 1,5 40, ,0 Ja Ja Ja N Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (14) ,6 1,5 40, ,0 Ja Ja Ja O Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (15) ,3 1,5 40, ,8 Ja Ja Ja P Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (16) ,6 1,5 40, ,8 Ja Ja Ja Q Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (17) ,3 1,5 40, ,6 Ja Ja Ja R Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (18) ,7 1,5 40, ,9 Ja Ja Ja S Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (19) ,5 1,5 40, ,5 Ja Ja Ja T Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (20) ,2 1,5 40, ,9 Ja Ja Ja U Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (21) ,3 1,5 40, ,7 Ja Ja Ja V Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (22) ,5 1,5 40, ,2 Ja Ja Ja W Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (23) ,0 1,5 40, ,5 Ja Ja Ja X Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (24) ,2 1,5 40, ,2 Ja Ja Ja Fortsättning på nästa sida... WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

26 Projekt: Hylletofta DECIBEL - Huvudresultat WindPRO version Jan 2011 Utskrift/Sida :46 / 2 Användarlicens: Greenextreme AB Östra Larmgatan 13 SE Göteborg Claes Lund / Beräknat: :39/ fortsättning från föregående sida Ljudkänsligt område SWE99TM Krav Ljudnivå Kraven uppfyllda? No. Namn Öst Nord Z Imissionshöjd Ljud Avstånd Från Ljud Avstånd Alla VKV [m] [m] [db(a)] [m] [db(a)] Y Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (25) ,1 1,5 40, ,9 Ja Ja Ja Z Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (26) ,0 1,5 40, ,6 Ja Ja Ja AA Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (27) ,7 1,5 40, ,4 Ja Ja Ja AB Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (28) ,4 1,5 40, ,7 Ja Ja Ja AC Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (29) ,9 1,5 40, ,8 Ja Ja Ja AD Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (30) ,9 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja Avstånd (m) VKV LKO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

PILOTPROJEKT VINDKRAFT VIND- OCH PRODUKTIONSANALYS FÖR SÖDRA SVERIGE

PILOTPROJEKT VINDKRAFT VIND- OCH PRODUKTIONSANALYS FÖR SÖDRA SVERIGE PILOTPROJEKT VINDKRAFT VIND- OCH PRODUKTIONSANALYS FÖR SÖDRA SVERIGE 2012-03-30 SLUTRAPPORT Arise Windpower AB INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 5 1.1 Metod och utförande... 5 1.2 Erfarenheter och Slutsatser...

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 20 UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 ALLMÄNT OM UNDERLAGET 4 Bakgrund 4 Syfte 5 Läsanvisning 5 Underlagets

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Vindkraften ger inga jobb i Sverige

Vindkraften ger inga jobb i Sverige Myter om vindkraft Myt 1 Vindkraften ger inga jobb i Sverige I Sverige arbetar idag drygt 2 000 personer med vindkraft varav cirka 500 projektörer och leverantörer av vindkraftverk och kringutrustning.

Läs mer

Utvärdering av stormen Per

Utvärdering av stormen Per Utvärdering av stormen Per Konsekvenser och lärdomar för en tryggare energiförsörjning ER 2007:37 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax:

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 8344-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

VINDKRAFT En bra och miljövänlig energikälla?

VINDKRAFT En bra och miljövänlig energikälla? VINDKRAFT En bra och miljövänlig energikälla? av Göran Åkesson Förord För bara ett par år sedan var min inställning till vindkraft i grunden positiv. Vindkraftverk var något som fanns på distans och jag

Läs mer

Bo Ragnarsson, Rosenlund, 61592 Valdemarsvik Susanna Osser, Stamgatan 49, 12574 Älvsjö mfl.

Bo Ragnarsson, Rosenlund, 61592 Valdemarsvik Susanna Osser, Stamgatan 49, 12574 Älvsjö mfl. Lars Cornell Fiskartorpsholmen 59493 Lofta på uppdrag av ett flertal sakägare och Föreningen VIT vit@tjust.com Detta dokument finns även på URL www.tjust.com/vit/2012/ok422-12.pdf Mark och miljööverdomstolen

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

FISKERIVERKET INFORMERAR

FISKERIVERKET INFORMERAR FISKERIVERKET INFORMERAR Kunskapsläget vad gäller den havsbaserade vindkraftens effekter på fisket och fiskbestånden FISKERIVERKET AVDELNINGEN FÖR KUST- OCH SÖTVATTENRESURSER Redaktionskommitté: Susan

Läs mer

Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv

Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv Underlag till Vindforsks syntesrapport Vindforsk teknikrapport 7:08 Nils Andersson oktober 2008 Stor andel vindkraft ur ett marknads- och teknikperspektiv

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

ASP. Anslutning av större produktionsanläggningar. Elforsk rapport 06:79

ASP. Anslutning av större produktionsanläggningar. Elforsk rapport 06:79 ASP Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet Elforsk rapport 06:79 Åke Larsson Richard Larsson December 2006 ASP Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet Elforsk rapport

Läs mer

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning

Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg- och flygtrafikbullerutredning 2015-06-17 Detaljplan för bostäder och förskola i Brunnsberg i Varberg, Varbergs kommun Väg-

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman

Rapport R13-962. Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Utmaningar för det smarta elnätet Math Bollen Ove Westman Datum 2013-10-31 Distribution till Karin Widegren Näringsdepartementet Kundens referens N2012:03/2013/13 Antal sidor i huvuddokument Copyright:

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Bygget Det här kapitlet innehåller riktlinjer för bygget av vindkraft i renskötselområdet. Projektstart Samråd Överenskommelse MKB Bygge Drift Vindkraft Rennäring Påverkan

Läs mer

nattflyttning vid Utgrundens havsbaserade vindkraftpark Faluprojektet Studie från anläggningen av två vindkraftparker i Malå sameby

nattflyttning vid Utgrundens havsbaserade vindkraftpark Faluprojektet Studie från anläggningen av två vindkraftparker i Malå sameby Småfåglars Renar och sjöfåglars vindkraft Studie från anläggningen av två nattflyttning vid Utgrundens vindkraftparker i Malå sameby havsbaserade vindkraftpark AnnA SkARin Anna Skarin, Christian Nellemann,

Läs mer