Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark"

Transkript

1 Miljöanmälan enl. MB Hylletofta Vindkraftspark Juni 2011

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Ärende... 4 Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 6 Vindresurser... 7 Sammanfattning... 7 Fördjupning... 7 Lokalisering... 8 Sammanfattning... 8 Fördjupning... 8 BEFINTLIGA VINDKRAFTVERK... 8 ÖVERSIKTSKARTA... 8 TERRÄNG/OMRÅDESBESKRIVNING... 9 TÄTORTER... 9 LANDSKAPSBILD... 9 MARKÄGARE... 9 MYNDIGHETSPLANERING Skugga Sammanfattning Fördjupning Ljud/buller Sammanfattning Fördjupning Teknisk data Vindkraftverk Infrastruktur Sammanfattning Fördjupning VÄGDRAGNING KRANPLATS... 16

3 3 FUNDAMENT ÅTERSTÄLLANDE Elnät Sammanfattning Fördjupning PRODUKTION ANSLUTNINGSPUNKT TRANSFORMATOR KABELDRAGNING Motstående intressen Sammanfattning Fördjupning RIKSINTRESSEN OCH NATURVÄRDEN FORNLÄMNINGAR NÄRBOENDE FRILUFTSLIV KOMMUNAL PLANERING DJUR FÅGEL OCH FLADDERMÖSS FÖRSVARSMAKTEN LUFTFART RADIO-OCH TELEKOMMUNIKATION Referenser Bilagor... 24

4 4 SAMMANFATTNING ÄRENDE Sökanden önskar uppföra vindkraftspark Hylletofta i Sävsjö kommun, Jönköpings Län. Sökanden har undersökt möjligheten att uppföra 4 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 150 meter. Vindförhållandena i kommunen och i området är goda och etableringen innebär en god markanvändning. Området för etableringsplatsen är ej utpekat som intressant område för vindkraft av kommunen, området präglas av odlad produktionsskog. Det finns få motstående intressen. Sävsjö kommun är positivt inställd till vindkraftsetablering och ett antal vindkraftsprojektörer undersöker möjligheten att etablera vindkraft i kommunen. SÖKANDE Greenextreme projekterar, investerar i och uppför vindkraftverk med goda vindförhållanden. Företaget letar kontinuerligt efter bästa vindläge. Greenextreme har under kort tid byggt upp en stor projektportfölj med för närvarande ca 100 vindkraftverk fördelat på ett 20-tal projekt. Alla vindkraftsparkerna uppförs på arrenderad mark och arrende vid teckningstillfället till gällande marknadspris där avgiften vanligen utgår som andel av vindkraftparkens årliga elproduktion. UPPLÄGG Miljöanmälan för Hylletofta Vindkraftpark ska ge dig som läsare en bättre inblick i projektet och ta ställning till huruvida det är hållbart att driva vidare. För att få en överblick behöver du som läsare bara läsa igenom sammanfattningen. Om du vill förkovra dig mer läser du även fördjupningen.

5 5 PROJEKTDATA PROJEKTÖR Green Extreme AB Östra Larmgatan Göteborg Kontaktperson: Claes Lund Tel: E-post: Verksamhetskod:

6 6 PLACERING ÖVERSIKTSKARTA Nr Totalhöjd Rotordiameter X (Sweref99 TIM) Y (Sweref99 TM) X (RT90) Y (RT90) Z m 100 m m m 100 m m m 100 m m m 100 m m

7 7 VINDRESURSER SAMMANFATTNING För att få en uppfattning av hur medelvindsläget är i området kring etableringen används Energimyndighetens vindkartering över landet. Medelvinden i Sävsjö kommun är ca m/s på 103 meters höjd, ovan nollplansförskjutningen. Den förhärskande vindriktningen i kommunen är sydvästlig. FÖRDJUPNING Hans Bergström vid Meteorologiska Institutet vid Uppsala Universitet genomförde på uppdrag av Energimyndigheten en dokumentation av landets vindpotential Resultatet av detta är den sk MIUU vindkarteringen. Syftet var att öka tillförlitligheten i bedömningarna av vindpotentialen i olika områden. Vindkarteringen används av kommuner, länsstyrelser och projektörer som underlag vid lokalisering av vindkraft. Karteringen redovisar medelvinden på tre olika höjder som är intressanta för vindkraften, 49, 72 och 103 meter ovan nollplansförskjutningen. Nollplanet är en nivå som kan anses vara vindens marknivå i terräng, och denna marknivå utgör ¾ av vegetationens höjd. Detta innebär att en 20 meter hög skog ger ett nollplan på 15 meter, den verkliga höjden på medelvinden på 103 meters höjd är då 118 meter. Faktorer som är sammanställda och redovisade i kartmaterialet är lufttryck, topografi, markens ytråhet, markanvändning, marktemperatur, molnighet, longitud/latitud samt tid på året för mätningar (Energimyndigheten). Nedan visas vindkartering (beräkningar för medelvindarnas hastighet i meter per sekund) på 103 meters höjd. Etablering

8 8 LOKALISERING SAMMANFATTNING Fastigheten Sävsjö Hylletofta 2:2 ligger ca 6km väster om tätorten Sävsjö och ca 6km sydsydväst om tätorten Vrigstad. Området runt etableringsplatsen utgörs främst av produktionsskog. I området finns sumpskogar och en liten yta nyckelbiotop. De enskilda verken kommer inte placeras i sumpskogsområden utan bredvid befintliga vägar enligt gällande avståndsbegränsningar. Med de tänkta verksplaceringarna är avståndet till det angränsande stoppområdet, försvarets flygfält i Värnamo, mellan 600 och 900 meter i nordvästlig riktning. Det finns inga andra motstående intressen. Den valda platsen ligger inte inom kommunens intresseområde för vindkraftsetablering. Med minst 1 km till närmsta boende tillsammans med den omgivande skogen kommer synintrycket av parken sannolikt att tonas ner. FÖRDJUPNING Fördjupningen är indelad i avsnitt: Befintliga vindkraftverk Översiktskarta Terräng/Områdesbeskrivning Tätorter Landskapsbild Markägare Myndighetsplanering BEFINTLIGA VINDKRAFTVERK Företaget Smålands Miljöenergi AB kommer etablera en park om 3 vindkraftverk strax sydöst om Stockaryd. Enligt förekommer det inga vindkraftverk som är frivilligt registrerade i produktionsdatabasen i kommunen. ÖVERSIKTSKARTA

9 9 TERRÄNG/OMRÅDESBESKRIVNING Området vid etableringen består till största del av barrskog och odlad produktionsskog och spridda sumpskogsområden. Enligt Skogsstyrelsens webbtjänst Skogens pärlor är de planerade vindkraftverken placerade utanför viktiga naturvärden. Ovanför verk nr 2 återfinns två mindre nyckelbiotoparealer, se bild nedan. De gröna områdena betecknar sumpskog. 2 TÄTORTER Närmsta tätorter är Sävsjö och Vrigstad, båda på ca 6km avstånd österut respektive sydsydväst om etableringsplatsen. LANDSKAPSBILD Landskapsbilden kommer att förändras för de närboende. Det är svårt att i dagsläget visa på hur landskapet kommer förändras och av tidigare erfarenheter vet man att intrycket är väldigt subjektivt. Avståndet på minst 1 km till närmsta boende kommer med största sannolikhet tona ner synintrycket av de 4 vindkraftverken, likaså placeringen i skogsområde. Kommunen ligger geografisk relativt högt vilket också tonar ner synintrycket. MARKÄGARE Den tänkta parken är placerad på en fastighet, Sävsjö Hylletofta 2:2, med 1 fastighetsägare, vilket redovisas på kartan nästa sida.

10 10 MYNDIGHETSPLANERING Sveriges kommuner har fått i uppdrag av regeringen att ta fram fördjupade översiktsplaner för vindbruk. Sävsjö kommun har ännu inte tagit fram någon Vindbruksplan, ej heller en Översiktsplan med en fördjupad del avsedd för vindkraftshantering. Det står skrivet om kommunens vindkraftsintresse på sidorna samt 54 i dess Översiktsplan från 2011, samrådshandling. Den miljömedvetna kommunen har en positiv syn till vindkraft.

11 11 SKUGGA SAMMANFATTNING Skuggor från vindkraftverk består av både fast skugga från tornet men även roterande och blinkande skuggor. Det finns gränsvärdesbaserade rekommendationer från Boverket att skuggor från vindkraftverk inte får påverka närboende med mer än 8 timmar per år och eller 30 minuter per dag. Beräkningar visar på att vindkraftverket inte kommer påverka någon närboende med mer än 2 timmar och 25 minuter per år eller 28 minuter per dag. FÖRDJUPNING Skulle det vara så att någon bostad påverkas mer än riktvärdena så finns möjlighet att installera skuggdetektorer som automatiskt kan stänga av verket vid de tillfällen skugga faller på bostaden. Beräkningarna är gjorda med programmet WindPro 2,7. Detta program är i det närmaste branschstandard när det gäller beräkningar inom vindbruk. Nedan kan du se en skuggutbredningskarta för verkligt fall (dvs. riktiga soltimmar är införda i beräkningarna). För att se en fullständig beräkning av skuggpåverkan rekommenderas bilaga Skuggberäkning. LÄS MER För mer information om skuggberäkningar och påverkan på människor, besök vindlov.se:

12 12 LJUD/BULLER SAMMANFATTNING Ljud från vindkraftverk består av dels maskinellt ljud (motorer, fläktar mm. inuti tornet) men även av ett svischande ljud från vingarna. Ljud mäts i enheten Decibel (dba) och i Sverige har man som gränsvärde att påverkan inte ska vara större än 40 dba på närboende, dvs. lika starkt ljud som från ett modernt kylskåp. Etableringen kommer inte påverka närboende med mer än 40 dba. FÖRDJUPNING Skulle det vara så att ljudpåverkan blir större än beräknat på någon av de närbelägna fastigheterna så kan man ställa in så att verken går på lägre effekt. Detta är dock inte att rekommendera då produktionen och då nyttan med vindkraftverken minskar. Beräkningarna är gjorda med programmet WindPro 2,7. Detta program är i det närmaste branschstandard när det gäller beräkningar inom vindkraft. Vindkraftverket som används i beräkningen har en ljudnivå på 103,7 dba, dock har denna höjts till 109,5 dba för att verkligen vara säkra på att ljudgränserna ska klaras. Nedan kan du se utbredningskarta för ljudpåverkan. För att se en fullständig beräkning av ljudpåverkan rekommenderas bilaga Ljudberäkning.

13 13 TEKNISK DATA VINDKRAFTVERK Vindkraft omvandlar vindenergi till elektrisk energi. Ett vindkraftverk har oftast ett ståltorn, alternativt betong/ståltorn. Bladen består av kolfiber, glasfiber, trä eller en kombination av alla. Det är oftast 3 blad som sammanbinds i ett nav. Via navet går kraften in till en växellåda och sedan till en generator som alstrar ström. Vindkraftverk är ofta i en gråvit färg. Vindkraftverk producerar el normalt mellan vindar på 3-25 m/s. Därefter stoppas verket automatiskt genom att vrida vingarna ur vind. Verket som presenteras nedan är inte nödvändigtvis det verk som kommer användas i det slutgiltiga projektet, utan endast det verk som använts i beräkningar av skugga, ljud och produktion. Dock kommer totalhöjd alltid vara lägre eller samma som nedanstående verk. Den totala ljudbilden kommer också vara samma eller under vid byte till annat fabrikat/modell. Vindkraftverken kommer att utrustas med enligt Luftfartsverket/Trafikverket gällande hindermarkering. Fabrikat: Fuhrländer Modell: FL2500 Ursprungsland: Tyskland Effekt: 2,5 MW Navhöjd: 100 meter Rotordiameter: 100 meter Källjud: 103,7 dba vid 8 m/s Färg: Vit Mer information i Bilaga Teknisk Specifikation

14 14 INFRASTRUKTUR SAMMANFATTNING Verken har placerats så att transport och kabeldragning ska gå så smidigt som möjligt. Verken har placerats med tanke på terrängens förutsättningar samt närheten till befintliga vägar. De befintliga vägarna kommer med stor sannolikhet behöva förstärkas utmed vissa sträckor för att klara vikten från transportfordon och kranbilar. Kranplats kommer anläggas i anslutning till verken utifrån tillverkarens anvisning. Kranplatsen kan efter montering av verken återställas till ursprungligt skick. Elkablar kommer att dras i anslutning till vägar. Utformningen av fundamentet är beroende av val av tillverkare, den vanligaste modellen är gravitationsfundament. När verken är förbrukade kommer möjligheten till fortsatt produktion ses över. Verken kan komma att bytas ut mot nyare och bättre verk, om det inte anses möjligt ska platsen återställas till sitt ursprungliga skick i samråd med tillsynsmyndigheten. FÖRDJUPNING Fördjupningen är indelad i avsnitt: Vägdragning Kranplats Fundament Återställande VÄGDRAGNING Så långt som möjligt kommer befintliga vägar att användas. Förstärkning, breddning och upprätning av vägar kommer att behövas då de i dagsläget består av mindre skogsvägar. Vägarna kommer att utformas så att minsta möjliga påverkan sker på natur och miljö. På nästa sida visas två förslag till vägdragning, från befintliga vägar. Beroende på skicket på den befintliga vägen från W (Brogården) från till den första korsningen (ovanför R) fram till verk nr 2 finns två alternativ. Om den befintliga vägen fram till verk nr 2 kräver alltför mycket arbete kan det vara mer ekonomiskt att bygga en ca 300 meter lång ny väg från strax innan verk 1 (alternativ nr 1, grön sträckning). Alternativ nr 2 visar befintlig väg(blå sträckning) till verk nr 2.

15 15 Karta för vägdragning alternativ 1. Karta för vägdragning alternativ 2.

16 16 KRANPLATS Kranplatserna planeras så att de kräver så lite skogsavverkning som möjligt. Utifrån tillverkarens (likaså uppförarens) specifikationer kommer kranplatsen att anläggas i anslutning till vindkraftverken. En yta om ca 100x100 meter kommer utgöra uppställningsyta, kranplats, vändytan och arbetsplats under byggnationen av verken. Denna yta kan sedan återställas för att brukas till annat. FUNDAMENT Fundamentet gjuts efter tillverkarens specifikationer. Fundamentet tar upp en yta om ca 18x18 meter, är ca 3 meter djupt och består av ungefär 480 m 2 betong och 60 ton stål för armering. ÅTERSTÄLLANDE När verken är förbrukade, efter ca år, kommer möjligheten till fortsatt produktion ses över. Möjligheten kan finnas att byta ut verken mot nyare och bättre verk. Om det inte anses möjligt ska platsen återställas till sitt ursprungliga skick. Fundament kommer att täckas över, alternativt transporteras bort. Verken kommer, till så stor del som det är möjligt, att materialåtervinnas. Nedgrävda elkablar ska om möjligt grävas upp och vägar ska återställas om markägaren så önskar. Återställandet ska ske i samråd med tillsynsmyndighet.

17 17 ELNÄT SAMMANFATTNING Vindkraftverket måste anslutas till det befintliga elnätet för att kunna leverera den producerade elen. Sävsjö Energi har nätkoncession i Sävsjö stad och dess närmsta omnejd, E.ON. har nätkoncession i övriga kommunen. Diskussioner förs med E.ON för att hitta den bästa lösningen för kabeldragning och anslutning. FÖRDJUPNING Fördjupningen är uppdelad avsnitt: Produktion Anslutningspunkt Transformator Kabeldragning PRODUKTION Vindkraftverken ligger i ett gynnsamt läge med hög placering. Produktionen från de 4 verken beräknas bli ca MWh. Detta ger elförbrukningen till ca villor med en årsförbrukning på kwh, eller lägenheter med en årsförbrukning på kwh. ANSLUTNINGSPUNKT Diskussioner förs med E.ON om lämplig anslutningspunkt. TRANSFORMATOR Transformatorn kan monteras både externt och internt i verket. För att minska risken för personskador på servicepersonal kommer en extern transformator med största sannolikhet bli aktuell. KABELDRAGNING Kabeldragningen kommer, om det är lämpligt, göras utmed befintliga vägar för att minska avverkning, röjning och påverkan på naturvärden. Se röd sträckning karta nedan. Anslutningspunkt är ännu inte känd, karta till höger visar främst den interna kabeldragningen.

18 18 MOTSTÅENDE INTRESSEN SAMMANFATTNING När man tittar på motstående intressen så tittar man på om det finns naturvärden av större värden i närheten, riksintressen (speciellt intressanta områden), luftfart (närbelägna flygplatser), försvaret (radio-/radarstråk), fornlämningar mm. Utmed vägsträckan mellan Sävsjö och Vrigstad återfinns små områden utpekade som Riksintresse Naturvård och Riksintresse Kulturmiljövård samt Naturreservat, vilket också utgör Natura Ett av Försvarets stoppområde återfinns ca 600 meter nordväst om parken. Det finns ett fåtal fornlämningar på fastigheten. Kommunens målsättning är att ta ett lokalt ansvar. Sävsjö kommun antog en klimatstrategi redan 2006 som syftade till att ge en överskådlig och samlad bild över Sävsjö kommuns bidrag till klimatpåverkan. Vindkraftsprojekt ska prioriteras. Det förekommer fladdermöss i kommunen, också flygstråk för flyttfåglar passerar kommunen. FÖRDJUPNING De motstående intressen som finns är uppdelade i avsnitt: Riksintressen och Naturvärden Fornlämningar Närboende Friluftsliv Kommunal planering Djur Fågel och fladdermöss Försvarsmakten Luftfart Radio- och Telekommunikation RIKSINTRESSEN OCH NATURVÄRDEN Riksintresse är ett område som är av speciellt intresse. Det kan vara riksintresse för vindbruk, rennäring, skogsbruk, friluftsliv mm. Utmed vägsträckan mellan Sävsjö och Vrigstad (sydväst och väst om etableringsplatsen) återfinns små områden utpekade som Riksintresse Naturvård (Brunnstorpsmossen) och Riksintresse Kulturmiljövård (Norra Ljunga, Komstad återfinns västerut), Naturreservat, vilket också utgör Natura 2000 (Brunnsekärret). Avståndet mellan etableringsplatsen och dessa områden är minst 3 km. Vindparken kommer inte påverka dessa. Naturvärden närmast vindparken och inom parkområdet: De turkosa områdena på kartan är sumpskogsområden i det odlade produktionsskogsområdet. De gula små områdena är nyckelbiotopområden. Försvarets stoppområde vid Hagshult, norr om Värnamo, återfinns ca 600 meter nordväst om parken, blått område på karta nedanför. Sumpskogsområdena och nyckelbiotopområdena kommer inte beröras av etableringen då inga verk kommer placeras direkt i dessa känsliga områden, utan utmed redan befintliga vägar.

19 19 FORNLÄMNINGAR Det finns ett fåtal fornlämningar på fastigheten där endast en väghållningssten kan komma att påverkas. Den är lokaliserad vid korsningen in till vindkraftverk nr 2, se pil på karta nedan.

20 20 NÄRBOENDE Det är strax över 1 km mellan verk nr 4 och närmsta bostadshus, avståndet mellan verk nr 1 och närmsta bostadshus är ca 1 km. För verk nr 2 och 3 är detta avstånd 1,1 respektive 1,4 km. Se karta nedan samt avståndstabell. Karta närboende FRILUFTSLIV Det finns inga Riksintressen för Friluftsliv i kommunen. KOMMUNAL PLANERING Sveriges kommuner har fått i uppdrag av regeringen att ta fram fördjupade översiktsplaner för vindbruk till sina Översiktsplaner. Sävsjö kommun antog en klimatstrategi redan 2006 som syftade till att ge en överskådlig och samlad bild över Sävsjö kommuns bidrag till klimatpåverkan. Utsläppskällor av växthusgaser har inventerats och en översiktlig analys hur utsläppen kan minskas har redogjorts i mål- och åtgärdsform. Efter stormarna Gudrun och Per har kommunens elförsörjning förbättrats avsevärt då elbolagen har satsat på markförläggning av sina nät. Kommunens målsättning är att ta ett lokalt ansvar (prioritera inhemska och förnyelsebara energikällor) för de nationella och regionala målsättningarna inom energi- och miljöområdet, främja omställningen till en ekologiskt långsiktig hållbar utveckling, samt stimulera lokal produktion av förnybar energi. Sävsjö kommun skall främja och stimulera ny miljöanpassad produktion av elkraft genom vindkraft, vattenkraft, solceller och biobränslebaserad kraftvärmeproduktion. (Sävsjö kommun översiktsplan 2011) Vindkraftsprojekt ska prioriteras.

21 21 Angränsande till den norra delen av Sävsjö kommun har Växjö kommun utpekat ett område intressant för vindkraft. I den södra delen av kommunen finns två av kommunen utpekade områden för vindkraft, etableringen ligger inte inom något av dessa områden. I eller i närheten av etableringsområdet finns det inga motstående intressen förutom närheten till Försvarets stoppområde som kan konkurrera om markanvändningen med vindkraftsetableringen. DJUR Vid byggnation kan en temporär störning ske på vissa djur. Av erfarenhet har man dock sett att djuren kommer tillbaka efter att människorna avlägsnat sig från platsen. FÅGEL OCH FLADDERMÖSS Kontakt har tagits med lokala ornitologer. Det omgivande landskapet runt etableringsplatsen består till mesta del av produktionsskog. Ur Boverkets Vindkraftshandbok: Risken för att fåglar kolliderar med verken är minst i grupper/parker med ett inbördes avstånd mellan verken på 400 meter (inte för kort avstånd) och med stora långsamroterande verk. Som framgår ovan måste undersökningar göras i varje enskilt fall, men vanligtvis krävs en buffertzon på 500 till 1500 meter för att inte störa fåglarnas inflygning, vistelse, födosök eller flykt vid kända fågelområden. I utkanten av Stockaryd har det utförts en inventering av Ecocom under 2010 inför en etablering av 3 vindkraftverk. Inventeringen finns redovisad i rapporten: Inventering av fladdermöss vid Stockaryd i Jönköpings Län 2010, påverkansbedömning inför etablering av vindkraftpark. Nedan följer citat från rapporten. Det inventerade området strax söder om Stockaryd ligger ca 10 km söder om Hylletofta, terrängen som inventeringen utförts i motsvarar till stor del den för den aktuella inventeringen. Det finns 8 fynd av rödlistade fladdermusarter inom närområdet med radie 3 km. 5 av dessa fynd tillhör arten barbastell medan övriga fynd utgörs av fransfladdermus. Närmsta avstånd till tidigare fynd av barbastell är 17 kilometer. Detta är relativt långt även för en rörlig artgrupp som fladdermöss men det ger en indikation på att dessa arter potentiellt kan finnas i området. Fynd av fransfladder-mus har däremot gjorts ca 2 kilometer från planerad vindkraftetablering Resultatet från fältinventeringen pekar på att vindkraftverken är placerade i biotoper där aktiviteten är relativt låg för alla påträffade arter. Vid tolkning av fladdermössens aktivitetsmönster måste dock hänsyn tas till att det sannolikt varit ett dåligt år för fladdermöss, vilket påverkat överlevnad och reproduktion. Det är framförallt runt torp- och bymiljöer och i betesmark som merparten av fladdermössens aktivitet är hög och det är även där flest arter per lokal påträffas. Vindkraftparken planeras i ett skogsområde och den allmänna aktiviteten är där betydligt lägre i biotoperna skog/hygge (7,69) samt skogsbilvägar (7,56) jämfört med biotopen gårdsmiljöer (11,6). Vindkraftverken är planerade att uppföras i produktionsskog eller i avverkade områden. Efter en okulär besiktning av etableringslokalerna identifieras inga områden som kan sägas ha stora värden som viktiga jaktbiotoper eller kolonilokaler. Området har inte den karaktär med landskapsstrukturer som gör att sträckning av fladdermöss under migrationen är sannolik. Det finns inte några större sjöar i närheten och området är beläget i inlandet. Som en allmän rekommendation bör man dock under etableringen sträva efter att lämna äldre träd, särskilt lövträd, orörda för att inte förstöra boplatser för fladdermöss. Man bör även undvika att uppföra vindkraftverk i kantzoner eftersom dessa utgör viktiga födosökshabitat och transportleder för fladdermöss. FÖRSVARSMAKTEN Försvarets stoppområde vid Hagshult, norr om Värnamo, återfinns ca 600 meter nordväst om parken, se blått område på karta för Riksintressen och Naturvärden.

22 22 LUFTFART Etableringen berör inte någon flygplats eller luftfartsverksamhet utöver Försvarets stoppområde. RADIO-OCH TELEKOMMUNIKATION Remisser har skickats till TeliaSonera, Tele2, Teracom, 3GIS, Telenor samt PTS.

23 23 REFERENSER Vindlov.se- samt Riksantikvarieämbetet, Fornsök- Lantmäteriet- Eniro- Skogens Pärlor- Hinderbegränsade ytor- Sävsjö Kommun Översiktsplan 2011 Samrådshandling Inventering av fladdermöss vid Stockaryd i Jönköpings Län 2010, påverkansbedömning inför etablering av vindkraftpark, Ecocom Vindkraftshandboken - Planering och Prövning av vindkraftverk på land och i kustnäravatten områden, Boverket, januari 2009 Vindkraft i teori och praktik, Tore Wizelius, 2007 Produktblad Fuhrländer: FL 2500 Sävsjö Energi E.ON

24 24 BILAGOR Ljudberäkning inkl avståndstabell närboende Ljudkarta Skuggberäkning Skuggkalender Skuggkarta Vindkraftverk teknisk data - Produktionsblad Fuhrländer

25 Projekt: Hylletofta DECIBEL - Huvudresultat WindPRO version Jan 2011 Utskrift/Sida :46 / 1 Användarlicens: Greenextreme AB Östra Larmgatan 13 SE Göteborg Claes Lund / Beräknat: :39/ SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk", 2001 (ISBN ) Råhetsklass: 1,5 Råhetslängd: 0,055 K: 1.0 db/(m/s) OBSERVERA Oktavdata saknas för ett eller flera av vindkraftverken där avståndet överstiger m till beräkningspunkten (Ljudkänsligt område). Nytt vindkraftverk Skala 1: Ljudkänsligt område VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata Öst Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Gjord Namn Vindhastighet Status Navhöjd LwA,ref Rena Oktavdata nominell av toner SWE99TM [m] [kw] [m] [m] [m/s] [m] [db(a)] ,2 FUHRLÄNDER FL Ja FUHRLÄNDER FL ,0 100,0 EMD Level 0 - calculated - tubular tower only - 11/2005 8,0 Användarvärde 100,0 109,5 Nej Allmän *) ,9 FUHRLÄNDER FL Ja FUHRLÄNDER FL ,0 100,0 EMD Level 0 - calculated - tubular tower only - 11/2005 8,0 Användarvärde 100,0 109,5 Nej Allmän *) ,1 FUHRLÄNDER FL Ja FUHRLÄNDER FL ,0 100,0 EMD Level 0 - calculated - tubular tower only - 11/2005 8,0 Användarvärde 100,0 109,5 Nej Allmän *) ,2 FUHRLÄNDER FL Ja FUHRLÄNDER FL ,0 100,0 EMD Level 0 - calculated - tubular tower only - 11/2005 8,0 Användarvärde 100,0 109,5 Nej Allmän *) *)Observera: Ett eller flera ljuddata för detta VKV är allmänna värden eller inmatade av användaren Beräkning Resultat Ljudnivå Ljudkänsligt område SWE99TM Krav Ljudnivå Kraven uppfyllda? No. Namn Öst Nord Z Imissionshöjd Ljud Avstånd Från Ljud Avstånd Alla VKV [m] [m] [db(a)] [m] [db(a)] A Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (1) ,0 1,5 40, ,6 Ja Ja Ja B Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (2) ,5 1,5 40, ,4 Ja Ja Ja C Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (3) ,4 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja D Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (4) ,0 1,5 40, ,8 Ja Ja Ja E Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (5) ,3 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja F Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (6) ,5 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja G Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (7) ,7 1,5 40, ,9 Ja Ja Ja H Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (8) ,1 1,5 40, ,8 Ja Ja Ja I Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (9) ,3 1,5 40, ,4 Ja Ja Ja J Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (10) ,8 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja K Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (11) ,0 1,5 40, ,7 Ja Ja Ja L Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (12) ,7 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja M Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (13) ,3 1,5 40, ,0 Ja Ja Ja N Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (14) ,6 1,5 40, ,0 Ja Ja Ja O Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (15) ,3 1,5 40, ,8 Ja Ja Ja P Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (16) ,6 1,5 40, ,8 Ja Ja Ja Q Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (17) ,3 1,5 40, ,6 Ja Ja Ja R Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (18) ,7 1,5 40, ,9 Ja Ja Ja S Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (19) ,5 1,5 40, ,5 Ja Ja Ja T Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (20) ,2 1,5 40, ,9 Ja Ja Ja U Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (21) ,3 1,5 40, ,7 Ja Ja Ja V Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (22) ,5 1,5 40, ,2 Ja Ja Ja W Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (23) ,0 1,5 40, ,5 Ja Ja Ja X Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (24) ,2 1,5 40, ,2 Ja Ja Ja Fortsättning på nästa sida... WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

26 Projekt: Hylletofta DECIBEL - Huvudresultat WindPRO version Jan 2011 Utskrift/Sida :46 / 2 Användarlicens: Greenextreme AB Östra Larmgatan 13 SE Göteborg Claes Lund / Beräknat: :39/ fortsättning från föregående sida Ljudkänsligt område SWE99TM Krav Ljudnivå Kraven uppfyllda? No. Namn Öst Nord Z Imissionshöjd Ljud Avstånd Från Ljud Avstånd Alla VKV [m] [m] [db(a)] [m] [db(a)] Y Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (25) ,1 1,5 40, ,9 Ja Ja Ja Z Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (26) ,0 1,5 40, ,6 Ja Ja Ja AA Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (27) ,7 1,5 40, ,4 Ja Ja Ja AB Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (28) ,4 1,5 40, ,7 Ja Ja Ja AC Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (29) ,9 1,5 40, ,8 Ja Ja Ja AD Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (30) ,9 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja Avstånd (m) VKV LKO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

WindPRO version 2.7.490 sep 2011 Utskrift/Sida 2012-03-21 15:41 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: 2012-03-21

WindPRO version 2.7.490 sep 2011 Utskrift/Sida 2012-03-21 15:41 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: 2012-03-21 SHADOW - Karta 2012-03-21 15:41 / 1 0 250 500 750 1000m Karta:, Utskriftskala 1:25 000, Kartacentrum Rikets Net (SE) Öst: 1 247 215 Nord: 6 510 152 Nytt vindkraftverk Befintliga Skuggmottagare Isolinjer

Läs mer

WindPRO version 2.9.250 Jul 2013 Utskrift/Sida 2015-01-08 15:08 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: Skugga G114-2000 nav 125 meter

WindPRO version 2.9.250 Jul 2013 Utskrift/Sida 2015-01-08 15:08 / 1. SHADOW - Karta. Beräkning: Skugga G114-2000 nav 125 meter SHADOW - Karta 2015-01-08 15:08 / 1 Timmar per år, verkligt fall 0-8 Timmar 8-16 Timmar 16-100 Timmar 0 250 500 750 1000m Karta: Fastighetskarta, Utskriftskala 1:15 000, Kartcentrum SWE99TM Öst: 426 360

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar

Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar Komplettering tillståndsansökan Vindpark Örken Bilaga 6, Koordinatlista Layout A1/A2, justerad för värsta fallet beräkningar RT9 Sweref 99TM Totalhöjd Layout Layout Nr X Y X Y Z [möh] [möh] A1 A2 S1 1337382

Läs mer

Bilaga 11 MKB Skuggberäkning

Bilaga 11 MKB Skuggberäkning Bilaga 11 MKB Skuggberäkning Vindpark 2011-09-02 SHADOW - Huvudresultat Beräkning: Skuggberäkning -6 vkv, slutlig layout Beräkna endast när mer än 20 % av solen skyms av rotorbladet Titta i VKV tabell

Läs mer

Vindkraftsprojekt Norrberget i Sala kommun, Västmanlands län

Vindkraftsprojekt Norrberget i Sala kommun, Västmanlands län VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsprojekt i Sala kommun, Västmanlands län Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 1.10 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV.

WindPRO version jan 2011 Utskrift/Sida :19 / 1. DECIBEL - Huvudresultat. Beräkning Resultat. vårbo VKV. ! " "! # $! % % # & # ' ( ) * * +, -,. / 0 1 / 2 3, 4-5 0 +, 3 6 + 7 5., 4 0 2 + * 7 8 4 7 3 1 / + * * 5 * 9 ) 2 : 8 ; 5 ;, +, < - * = 3 5 4, 8 8 > 1 / ) 5 1 5 ;, / + 5? 8 + / = 0 + / 4 0 + 5 5 7 0 1 7

Läs mer

Vindkraftsprojekt Målarberget i Avestas & Norbergs kommuner

Vindkraftsprojekt Målarberget i Avestas & Norbergs kommuner VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsprojekt i Avestas & Norbergs kommuner Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 1.10 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken

Läs mer

Bilaga 2.9. Skuggeffekter från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning

Bilaga 2.9. Skuggeffekter från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning Uppdragsnr: 10147227 1 (4) PM Skuggeffekter från vindkraftverk 1 Teorin bakom skuggning Då ett vindkraftverk är i drift orsakar dess rotor vid solig väderlek en rörlig skugga. Skuggorna kastas som längst

Läs mer

Vindkraftsprojekt Hultema i Motala

Vindkraftsprojekt Hultema i Motala Vindkraftsprojekt Hultema i Motala Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 8 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken Version 4 februari 2013 1 / 8 Innehållsförteckning

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Projekt:

WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Projekt: WindPRO version 2.9.285 Sep 2014 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Vindkraft AB och i enlighet med Vindkraft AB;s instruktioner. KABEKO KRAFT

Läs mer

Vindpark Hultema i Motala AB

Vindpark Hultema i Motala AB Vindpark Hultema i Motala AB Beskrivning av utförda skuggberäkningar Andrahands yrkande 2015 REVIDERAD Bilaga 8 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken Version

Läs mer

Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme

Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme Samrådsunderlag Allmänheten och särskilt berörda enl. MB angående ändringstillstånd för tillståndsgiven vindkraftpark Ölme Kristinehamns kommun Läsanvisning Samrådsunderlaget består av beskrivning av sökanden,

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

WindPRO version aug 2008 Printed/Page :22 / 1. SHADOW - Huvudresultat. Öringe uppdaterad

WindPRO version aug 2008 Printed/Page :22 / 1. SHADOW - Huvudresultat. Öringe uppdaterad SHADOW - Huvudresultat Calculation: Skuggberäkning Öringe 3XSWT93 Antaganden för skuggberäkning Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage Gunbjörbyn Fotomontage Vindpark Gunbjörbyn Fotomontage har gjorts från följande punkter 1 Tingvallamossen 2 Böle 3 Gunbjörbyn 4 Kvarnekas 5 Bäckefors 6 Knä sjö Fotomontaget baserar

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Bilaga 1.6. Fotomontage

Bilaga 1.6. Fotomontage Bilaga 1.6 Fotomontage FOTOMONTAGE TILL MKB Vindpark Liane STEFAN LARSSON Fotomontage till MKB, augusti 2013 Inledning Syftet med dessa fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

Hittsjön. Vindkraftspark. Samrådsunderlag

Hittsjön. Vindkraftspark. Samrådsunderlag Hittsjön Vindkraftspark Samrådsunderlag Maj 2009 Lantmäteriverket,Gävle 2009. Medgivande MEDGIV-2009-20074. Karta: Terrängkartan Lantmäteriverket,Gävle 2009. Medgivande MEDGIV- 2009-20077. Karta:

Läs mer

WindPRO version 2.6.1.252 jan 2009 Project:

WindPRO version 2.6.1.252 jan 2009 Project: 11:35 / 1 DECIBEL - Huvudresultat SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv Kompletteringshandling Föreläggande: 2012-05-04 Datum: 2012-07-18 Länsstyrelsen Östergötland Miljöprövningsdelegationen Östgötagatan 3 581 86 Linköping Komplettering av Tranås Energi Elförsäljning AB:s

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Miljöanmälan. Södra Vibäck vindkraftverk

Miljöanmälan. Södra Vibäck vindkraftverk Miljöanmälan Södra Vibäck vindkraftverk November 2012 Revidering januari 2013 2 FÖRORD Föreliggande dokument utgör underlag för Miljöanmälan avseende upprättande av ett vindkraftverk i Södra Vibäck, Nässjö

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010. VISUAL - Karta

WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010. VISUAL - Karta rojekt: Stormon WindPRO version 2. 7.453 Aor 2010 Utskrift/Sida 2010-11-2310:47 I 13 Användarlicens: KABEKO KRAFT AB SE-752 25 Uppsala +46 (0)70 234 08 63 Erik Kolbäck, erik.kolback@kabeko.com Beräknat:

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun

l i0(3}3~j-- Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Lund 2013-07-30 Ängelholms kommun Kommunstyrelsen 262 80 ÄNGELHOLM \r -.-L/ - - --- -,.;, 2113.. 11 l i0(3}3~j-- _j Vindkraftverk i Tranarp och Syllstorp i Åstorps kommun Billyvind önskar uppföra 1-4 vindkraftverk

Läs mer

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt:

WindPRO version 2.7.453 Apr 2010 Projekt: WindPRO version 2..4 Apr 2010 Beskrivning: Utskrift/Sida Dessa beräkningar har utförts i dataprogramet WindPro av på uppdrag av Uppvidinge Energi AB och i enlighet med Uppvidinge Energi AB's instruktioner.

Läs mer

Vindkraftsanläggning Gisselås Strömsund kommun

Vindkraftsanläggning Gisselås Strömsund kommun Vindkraftsanläggning Gisselås Strömsund kommun Miljöanmälan om uppförande av vindkraftpark enligt 9 Kap. Miljöbalken September, 2013 FMH verksamhetskod: 40.100 Föreliggande dokument utgör underlag för

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Miljöanmälan. Gölhult Vindkraftpark

Miljöanmälan. Gölhult Vindkraftpark Miljöanmälan Gölhult Vindkraftpark Januari 2012 Revidering januari 2013 2 FÖRORD Föreliggande dokument utgör underlag för Miljöanmälan avseende upprättande av två vindkraftverk i Gölhult, Habo kommun och

Läs mer

Miljöanmälan. Stickninge vindkraftverk

Miljöanmälan. Stickninge vindkraftverk Miljöanmälan Stickninge vindkraftverk september 2012 2 FÖRORD Föreliggande dokument utgör underlag för Miljöanmälan avseende upprättande av ett vindkraftverk i Stickninge, Lekebergs kommun och beskriver

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län

Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län Rapport 2010:86 2010-11-10 reviderad 2011-09-29 Bullerimmission från 17 vindkraftverk i Hakefjorden, Brännö, Göteborgs stad, Västra Götalands län av Bertil Persson Bertil Persson Betongteknik AB Organisationsnummer

Läs mer

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4

Tabell. Jämförelse av resultat från den svenska modellen och Nord ,9 35,7 34,3 39,9 34,6 33,1 27,9 34,7 34,4 Bilaga C Ljudutbredning För att beskriva hur ljudet bedöms spridas runt den planerade vindparken har ljudutbredningen beräknats med den svenska beräkningsmodellen från 00 och med modellen Nord000, som

Läs mer

Bygglovsansökan. Södra Vibäck. Januari Koordinater för vindkraftverket är. RT90: Y(nord): X(öst):

Bygglovsansökan. Södra Vibäck. Januari Koordinater för vindkraftverket är. RT90: Y(nord): X(öst): Bygglovsansökan Södra Vibäck Januari 2013 Koordinater för vindkraftverket är RT90: Y(nord): 6 398 442 X(öst): 1 435 186 Bygglovsansökan för ett vindkraftverk på fastigheten Södra Vibäck 1:6 i kommun I

Läs mer

Skuggspridning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning. Bilaga B8

Skuggspridning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom skuggning. Bilaga B8 Uppdragsnr: 1122794 1 (4) Bilaga B8 PM Skuggspridning från vindkraftverk 1 Teorin bakom skuggning Då ett vindkraftverk är i drift orsakar dess rotor vid solig väderlek en rörlig skugga. Skuggorna kastas

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud

Bilaga 2.8. Ljudutbredning från vindkraftverk. 1 Teorin bakom ljud Bilaga 2.8 Uppdragsnr: 10147227 1 (5) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån, uttrycks i flera

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Bilaga12. Fotomontage från Västermo

Bilaga12. Fotomontage från Västermo Bilaga12. Fotomontage från Västermo FOTOMONTAGE Västermo Fotomontage Västermo, november 2016 Inledning Syftet med detta fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken i Vindpark Duvhällen

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun 2013-01-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

BILAGA 5 LIITE 5. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 5 LIITE 5. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 5 LIITE 5 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SVEVIND OY AB Sandbacka vindkraftpark, Vörå & Nykarleby FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D.

Vindpark Lyrestad. Komplettering av tillståndsansökan enligt MB. Kompletteringsdatum 2012-04-27. Prövningskod 40.90. D. D.nr: 551-34334-2011 Vindpark Lyrestad Komplettering av tillståndsansökan enligt MB Kompletteringsdatum 2012-04-27 Prövningskod 40.90 Rabbalshede Kraft AB (publ) Telefon Telefax Reg.nummer Sida 1 av 9

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning

Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Bilaga 9 PM Ljud med beräkning Uppdragsnr: 10162353 1 (4) PM Ljudutbredning från vindkraftverk 1 Teorin bakom ljud Ljud är tryckförändringar i t ex luft som uppfattas av vår hörsel. Ljudets styrka, ljudnivån,

Läs mer

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Fotomontage Version 1.0 Datum 2014-06-20 Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Vindpark Vitberget Format: A3 Fotomontage är framställda av Kabeko Kraft på uppdrag av Vitberget Vindkraft Upphovsrätt

Läs mer