Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark"

Transkript

1 Miljöanmälan enl. MB Hylletofta Vindkraftspark Juni 2011

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Ärende... 4 Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 6 Vindresurser... 7 Sammanfattning... 7 Fördjupning... 7 Lokalisering... 8 Sammanfattning... 8 Fördjupning... 8 BEFINTLIGA VINDKRAFTVERK... 8 ÖVERSIKTSKARTA... 8 TERRÄNG/OMRÅDESBESKRIVNING... 9 TÄTORTER... 9 LANDSKAPSBILD... 9 MARKÄGARE... 9 MYNDIGHETSPLANERING Skugga Sammanfattning Fördjupning Ljud/buller Sammanfattning Fördjupning Teknisk data Vindkraftverk Infrastruktur Sammanfattning Fördjupning VÄGDRAGNING KRANPLATS... 16

3 3 FUNDAMENT ÅTERSTÄLLANDE Elnät Sammanfattning Fördjupning PRODUKTION ANSLUTNINGSPUNKT TRANSFORMATOR KABELDRAGNING Motstående intressen Sammanfattning Fördjupning RIKSINTRESSEN OCH NATURVÄRDEN FORNLÄMNINGAR NÄRBOENDE FRILUFTSLIV KOMMUNAL PLANERING DJUR FÅGEL OCH FLADDERMÖSS FÖRSVARSMAKTEN LUFTFART RADIO-OCH TELEKOMMUNIKATION Referenser Bilagor... 24

4 4 SAMMANFATTNING ÄRENDE Sökanden önskar uppföra vindkraftspark Hylletofta i Sävsjö kommun, Jönköpings Län. Sökanden har undersökt möjligheten att uppföra 4 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 150 meter. Vindförhållandena i kommunen och i området är goda och etableringen innebär en god markanvändning. Området för etableringsplatsen är ej utpekat som intressant område för vindkraft av kommunen, området präglas av odlad produktionsskog. Det finns få motstående intressen. Sävsjö kommun är positivt inställd till vindkraftsetablering och ett antal vindkraftsprojektörer undersöker möjligheten att etablera vindkraft i kommunen. SÖKANDE Greenextreme projekterar, investerar i och uppför vindkraftverk med goda vindförhållanden. Företaget letar kontinuerligt efter bästa vindläge. Greenextreme har under kort tid byggt upp en stor projektportfölj med för närvarande ca 100 vindkraftverk fördelat på ett 20-tal projekt. Alla vindkraftsparkerna uppförs på arrenderad mark och arrende vid teckningstillfället till gällande marknadspris där avgiften vanligen utgår som andel av vindkraftparkens årliga elproduktion. UPPLÄGG Miljöanmälan för Hylletofta Vindkraftpark ska ge dig som läsare en bättre inblick i projektet och ta ställning till huruvida det är hållbart att driva vidare. För att få en överblick behöver du som läsare bara läsa igenom sammanfattningen. Om du vill förkovra dig mer läser du även fördjupningen.

5 5 PROJEKTDATA PROJEKTÖR Green Extreme AB Östra Larmgatan Göteborg Kontaktperson: Claes Lund Tel: E-post: Verksamhetskod:

6 6 PLACERING ÖVERSIKTSKARTA Nr Totalhöjd Rotordiameter X (Sweref99 TIM) Y (Sweref99 TM) X (RT90) Y (RT90) Z m 100 m m m 100 m m m 100 m m m 100 m m

7 7 VINDRESURSER SAMMANFATTNING För att få en uppfattning av hur medelvindsläget är i området kring etableringen används Energimyndighetens vindkartering över landet. Medelvinden i Sävsjö kommun är ca m/s på 103 meters höjd, ovan nollplansförskjutningen. Den förhärskande vindriktningen i kommunen är sydvästlig. FÖRDJUPNING Hans Bergström vid Meteorologiska Institutet vid Uppsala Universitet genomförde på uppdrag av Energimyndigheten en dokumentation av landets vindpotential Resultatet av detta är den sk MIUU vindkarteringen. Syftet var att öka tillförlitligheten i bedömningarna av vindpotentialen i olika områden. Vindkarteringen används av kommuner, länsstyrelser och projektörer som underlag vid lokalisering av vindkraft. Karteringen redovisar medelvinden på tre olika höjder som är intressanta för vindkraften, 49, 72 och 103 meter ovan nollplansförskjutningen. Nollplanet är en nivå som kan anses vara vindens marknivå i terräng, och denna marknivå utgör ¾ av vegetationens höjd. Detta innebär att en 20 meter hög skog ger ett nollplan på 15 meter, den verkliga höjden på medelvinden på 103 meters höjd är då 118 meter. Faktorer som är sammanställda och redovisade i kartmaterialet är lufttryck, topografi, markens ytråhet, markanvändning, marktemperatur, molnighet, longitud/latitud samt tid på året för mätningar (Energimyndigheten). Nedan visas vindkartering (beräkningar för medelvindarnas hastighet i meter per sekund) på 103 meters höjd. Etablering

8 8 LOKALISERING SAMMANFATTNING Fastigheten Sävsjö Hylletofta 2:2 ligger ca 6km väster om tätorten Sävsjö och ca 6km sydsydväst om tätorten Vrigstad. Området runt etableringsplatsen utgörs främst av produktionsskog. I området finns sumpskogar och en liten yta nyckelbiotop. De enskilda verken kommer inte placeras i sumpskogsområden utan bredvid befintliga vägar enligt gällande avståndsbegränsningar. Med de tänkta verksplaceringarna är avståndet till det angränsande stoppområdet, försvarets flygfält i Värnamo, mellan 600 och 900 meter i nordvästlig riktning. Det finns inga andra motstående intressen. Den valda platsen ligger inte inom kommunens intresseområde för vindkraftsetablering. Med minst 1 km till närmsta boende tillsammans med den omgivande skogen kommer synintrycket av parken sannolikt att tonas ner. FÖRDJUPNING Fördjupningen är indelad i avsnitt: Befintliga vindkraftverk Översiktskarta Terräng/Områdesbeskrivning Tätorter Landskapsbild Markägare Myndighetsplanering BEFINTLIGA VINDKRAFTVERK Företaget Smålands Miljöenergi AB kommer etablera en park om 3 vindkraftverk strax sydöst om Stockaryd. Enligt förekommer det inga vindkraftverk som är frivilligt registrerade i produktionsdatabasen i kommunen. ÖVERSIKTSKARTA

9 9 TERRÄNG/OMRÅDESBESKRIVNING Området vid etableringen består till största del av barrskog och odlad produktionsskog och spridda sumpskogsområden. Enligt Skogsstyrelsens webbtjänst Skogens pärlor är de planerade vindkraftverken placerade utanför viktiga naturvärden. Ovanför verk nr 2 återfinns två mindre nyckelbiotoparealer, se bild nedan. De gröna områdena betecknar sumpskog. 2 TÄTORTER Närmsta tätorter är Sävsjö och Vrigstad, båda på ca 6km avstånd österut respektive sydsydväst om etableringsplatsen. LANDSKAPSBILD Landskapsbilden kommer att förändras för de närboende. Det är svårt att i dagsläget visa på hur landskapet kommer förändras och av tidigare erfarenheter vet man att intrycket är väldigt subjektivt. Avståndet på minst 1 km till närmsta boende kommer med största sannolikhet tona ner synintrycket av de 4 vindkraftverken, likaså placeringen i skogsområde. Kommunen ligger geografisk relativt högt vilket också tonar ner synintrycket. MARKÄGARE Den tänkta parken är placerad på en fastighet, Sävsjö Hylletofta 2:2, med 1 fastighetsägare, vilket redovisas på kartan nästa sida.

10 10 MYNDIGHETSPLANERING Sveriges kommuner har fått i uppdrag av regeringen att ta fram fördjupade översiktsplaner för vindbruk. Sävsjö kommun har ännu inte tagit fram någon Vindbruksplan, ej heller en Översiktsplan med en fördjupad del avsedd för vindkraftshantering. Det står skrivet om kommunens vindkraftsintresse på sidorna samt 54 i dess Översiktsplan från 2011, samrådshandling. Den miljömedvetna kommunen har en positiv syn till vindkraft.

11 11 SKUGGA SAMMANFATTNING Skuggor från vindkraftverk består av både fast skugga från tornet men även roterande och blinkande skuggor. Det finns gränsvärdesbaserade rekommendationer från Boverket att skuggor från vindkraftverk inte får påverka närboende med mer än 8 timmar per år och eller 30 minuter per dag. Beräkningar visar på att vindkraftverket inte kommer påverka någon närboende med mer än 2 timmar och 25 minuter per år eller 28 minuter per dag. FÖRDJUPNING Skulle det vara så att någon bostad påverkas mer än riktvärdena så finns möjlighet att installera skuggdetektorer som automatiskt kan stänga av verket vid de tillfällen skugga faller på bostaden. Beräkningarna är gjorda med programmet WindPro 2,7. Detta program är i det närmaste branschstandard när det gäller beräkningar inom vindbruk. Nedan kan du se en skuggutbredningskarta för verkligt fall (dvs. riktiga soltimmar är införda i beräkningarna). För att se en fullständig beräkning av skuggpåverkan rekommenderas bilaga Skuggberäkning. LÄS MER För mer information om skuggberäkningar och påverkan på människor, besök vindlov.se: https://www.vindlov.se/sv/steg-for-steg/stora-anlaggningar/inledande-skede/halsa--sakerhet/skuggorreflexer-och-ljus/

12 12 LJUD/BULLER SAMMANFATTNING Ljud från vindkraftverk består av dels maskinellt ljud (motorer, fläktar mm. inuti tornet) men även av ett svischande ljud från vingarna. Ljud mäts i enheten Decibel (dba) och i Sverige har man som gränsvärde att påverkan inte ska vara större än 40 dba på närboende, dvs. lika starkt ljud som från ett modernt kylskåp. Etableringen kommer inte påverka närboende med mer än 40 dba. FÖRDJUPNING Skulle det vara så att ljudpåverkan blir större än beräknat på någon av de närbelägna fastigheterna så kan man ställa in så att verken går på lägre effekt. Detta är dock inte att rekommendera då produktionen och då nyttan med vindkraftverken minskar. Beräkningarna är gjorda med programmet WindPro 2,7. Detta program är i det närmaste branschstandard när det gäller beräkningar inom vindkraft. Vindkraftverket som används i beräkningen har en ljudnivå på 103,7 dba, dock har denna höjts till 109,5 dba för att verkligen vara säkra på att ljudgränserna ska klaras. Nedan kan du se utbredningskarta för ljudpåverkan. För att se en fullständig beräkning av ljudpåverkan rekommenderas bilaga Ljudberäkning.

13 13 TEKNISK DATA VINDKRAFTVERK Vindkraft omvandlar vindenergi till elektrisk energi. Ett vindkraftverk har oftast ett ståltorn, alternativt betong/ståltorn. Bladen består av kolfiber, glasfiber, trä eller en kombination av alla. Det är oftast 3 blad som sammanbinds i ett nav. Via navet går kraften in till en växellåda och sedan till en generator som alstrar ström. Vindkraftverk är ofta i en gråvit färg. Vindkraftverk producerar el normalt mellan vindar på 3-25 m/s. Därefter stoppas verket automatiskt genom att vrida vingarna ur vind. Verket som presenteras nedan är inte nödvändigtvis det verk som kommer användas i det slutgiltiga projektet, utan endast det verk som använts i beräkningar av skugga, ljud och produktion. Dock kommer totalhöjd alltid vara lägre eller samma som nedanstående verk. Den totala ljudbilden kommer också vara samma eller under vid byte till annat fabrikat/modell. Vindkraftverken kommer att utrustas med enligt Luftfartsverket/Trafikverket gällande hindermarkering. Fabrikat: Fuhrländer Modell: FL2500 Ursprungsland: Tyskland Effekt: 2,5 MW Navhöjd: 100 meter Rotordiameter: 100 meter Källjud: 103,7 dba vid 8 m/s Färg: Vit Mer information i Bilaga Teknisk Specifikation

14 14 INFRASTRUKTUR SAMMANFATTNING Verken har placerats så att transport och kabeldragning ska gå så smidigt som möjligt. Verken har placerats med tanke på terrängens förutsättningar samt närheten till befintliga vägar. De befintliga vägarna kommer med stor sannolikhet behöva förstärkas utmed vissa sträckor för att klara vikten från transportfordon och kranbilar. Kranplats kommer anläggas i anslutning till verken utifrån tillverkarens anvisning. Kranplatsen kan efter montering av verken återställas till ursprungligt skick. Elkablar kommer att dras i anslutning till vägar. Utformningen av fundamentet är beroende av val av tillverkare, den vanligaste modellen är gravitationsfundament. När verken är förbrukade kommer möjligheten till fortsatt produktion ses över. Verken kan komma att bytas ut mot nyare och bättre verk, om det inte anses möjligt ska platsen återställas till sitt ursprungliga skick i samråd med tillsynsmyndigheten. FÖRDJUPNING Fördjupningen är indelad i avsnitt: Vägdragning Kranplats Fundament Återställande VÄGDRAGNING Så långt som möjligt kommer befintliga vägar att användas. Förstärkning, breddning och upprätning av vägar kommer att behövas då de i dagsläget består av mindre skogsvägar. Vägarna kommer att utformas så att minsta möjliga påverkan sker på natur och miljö. På nästa sida visas två förslag till vägdragning, från befintliga vägar. Beroende på skicket på den befintliga vägen från W (Brogården) från till den första korsningen (ovanför R) fram till verk nr 2 finns två alternativ. Om den befintliga vägen fram till verk nr 2 kräver alltför mycket arbete kan det vara mer ekonomiskt att bygga en ca 300 meter lång ny väg från strax innan verk 1 (alternativ nr 1, grön sträckning). Alternativ nr 2 visar befintlig väg(blå sträckning) till verk nr 2.

15 15 Karta för vägdragning alternativ 1. Karta för vägdragning alternativ 2.

16 16 KRANPLATS Kranplatserna planeras så att de kräver så lite skogsavverkning som möjligt. Utifrån tillverkarens (likaså uppförarens) specifikationer kommer kranplatsen att anläggas i anslutning till vindkraftverken. En yta om ca 100x100 meter kommer utgöra uppställningsyta, kranplats, vändytan och arbetsplats under byggnationen av verken. Denna yta kan sedan återställas för att brukas till annat. FUNDAMENT Fundamentet gjuts efter tillverkarens specifikationer. Fundamentet tar upp en yta om ca 18x18 meter, är ca 3 meter djupt och består av ungefär 480 m 2 betong och 60 ton stål för armering. ÅTERSTÄLLANDE När verken är förbrukade, efter ca år, kommer möjligheten till fortsatt produktion ses över. Möjligheten kan finnas att byta ut verken mot nyare och bättre verk. Om det inte anses möjligt ska platsen återställas till sitt ursprungliga skick. Fundament kommer att täckas över, alternativt transporteras bort. Verken kommer, till så stor del som det är möjligt, att materialåtervinnas. Nedgrävda elkablar ska om möjligt grävas upp och vägar ska återställas om markägaren så önskar. Återställandet ska ske i samråd med tillsynsmyndighet.

17 17 ELNÄT SAMMANFATTNING Vindkraftverket måste anslutas till det befintliga elnätet för att kunna leverera den producerade elen. Sävsjö Energi har nätkoncession i Sävsjö stad och dess närmsta omnejd, E.ON. har nätkoncession i övriga kommunen. Diskussioner förs med E.ON för att hitta den bästa lösningen för kabeldragning och anslutning. FÖRDJUPNING Fördjupningen är uppdelad avsnitt: Produktion Anslutningspunkt Transformator Kabeldragning PRODUKTION Vindkraftverken ligger i ett gynnsamt läge med hög placering. Produktionen från de 4 verken beräknas bli ca MWh. Detta ger elförbrukningen till ca villor med en årsförbrukning på kwh, eller lägenheter med en årsförbrukning på kwh. ANSLUTNINGSPUNKT Diskussioner förs med E.ON om lämplig anslutningspunkt. TRANSFORMATOR Transformatorn kan monteras både externt och internt i verket. För att minska risken för personskador på servicepersonal kommer en extern transformator med största sannolikhet bli aktuell. KABELDRAGNING Kabeldragningen kommer, om det är lämpligt, göras utmed befintliga vägar för att minska avverkning, röjning och påverkan på naturvärden. Se röd sträckning karta nedan. Anslutningspunkt är ännu inte känd, karta till höger visar främst den interna kabeldragningen.

18 18 MOTSTÅENDE INTRESSEN SAMMANFATTNING När man tittar på motstående intressen så tittar man på om det finns naturvärden av större värden i närheten, riksintressen (speciellt intressanta områden), luftfart (närbelägna flygplatser), försvaret (radio-/radarstråk), fornlämningar mm. Utmed vägsträckan mellan Sävsjö och Vrigstad återfinns små områden utpekade som Riksintresse Naturvård och Riksintresse Kulturmiljövård samt Naturreservat, vilket också utgör Natura Ett av Försvarets stoppområde återfinns ca 600 meter nordväst om parken. Det finns ett fåtal fornlämningar på fastigheten. Kommunens målsättning är att ta ett lokalt ansvar. Sävsjö kommun antog en klimatstrategi redan 2006 som syftade till att ge en överskådlig och samlad bild över Sävsjö kommuns bidrag till klimatpåverkan. Vindkraftsprojekt ska prioriteras. Det förekommer fladdermöss i kommunen, också flygstråk för flyttfåglar passerar kommunen. FÖRDJUPNING De motstående intressen som finns är uppdelade i avsnitt: Riksintressen och Naturvärden Fornlämningar Närboende Friluftsliv Kommunal planering Djur Fågel och fladdermöss Försvarsmakten Luftfart Radio- och Telekommunikation RIKSINTRESSEN OCH NATURVÄRDEN Riksintresse är ett område som är av speciellt intresse. Det kan vara riksintresse för vindbruk, rennäring, skogsbruk, friluftsliv mm. Utmed vägsträckan mellan Sävsjö och Vrigstad (sydväst och väst om etableringsplatsen) återfinns små områden utpekade som Riksintresse Naturvård (Brunnstorpsmossen) och Riksintresse Kulturmiljövård (Norra Ljunga, Komstad återfinns västerut), Naturreservat, vilket också utgör Natura 2000 (Brunnsekärret). Avståndet mellan etableringsplatsen och dessa områden är minst 3 km. Vindparken kommer inte påverka dessa. Naturvärden närmast vindparken och inom parkområdet: De turkosa områdena på kartan är sumpskogsområden i det odlade produktionsskogsområdet. De gula små områdena är nyckelbiotopområden. Försvarets stoppområde vid Hagshult, norr om Värnamo, återfinns ca 600 meter nordväst om parken, blått område på karta nedanför. Sumpskogsområdena och nyckelbiotopområdena kommer inte beröras av etableringen då inga verk kommer placeras direkt i dessa känsliga områden, utan utmed redan befintliga vägar.

19 19 FORNLÄMNINGAR Det finns ett fåtal fornlämningar på fastigheten där endast en väghållningssten kan komma att påverkas. Den är lokaliserad vid korsningen in till vindkraftverk nr 2, se pil på karta nedan.

20 20 NÄRBOENDE Det är strax över 1 km mellan verk nr 4 och närmsta bostadshus, avståndet mellan verk nr 1 och närmsta bostadshus är ca 1 km. För verk nr 2 och 3 är detta avstånd 1,1 respektive 1,4 km. Se karta nedan samt avståndstabell. Karta närboende FRILUFTSLIV Det finns inga Riksintressen för Friluftsliv i kommunen. KOMMUNAL PLANERING Sveriges kommuner har fått i uppdrag av regeringen att ta fram fördjupade översiktsplaner för vindbruk till sina Översiktsplaner. Sävsjö kommun antog en klimatstrategi redan 2006 som syftade till att ge en överskådlig och samlad bild över Sävsjö kommuns bidrag till klimatpåverkan. Utsläppskällor av växthusgaser har inventerats och en översiktlig analys hur utsläppen kan minskas har redogjorts i mål- och åtgärdsform. Efter stormarna Gudrun och Per har kommunens elförsörjning förbättrats avsevärt då elbolagen har satsat på markförläggning av sina nät. Kommunens målsättning är att ta ett lokalt ansvar (prioritera inhemska och förnyelsebara energikällor) för de nationella och regionala målsättningarna inom energi- och miljöområdet, främja omställningen till en ekologiskt långsiktig hållbar utveckling, samt stimulera lokal produktion av förnybar energi. Sävsjö kommun skall främja och stimulera ny miljöanpassad produktion av elkraft genom vindkraft, vattenkraft, solceller och biobränslebaserad kraftvärmeproduktion. (Sävsjö kommun översiktsplan 2011) Vindkraftsprojekt ska prioriteras.

21 21 Angränsande till den norra delen av Sävsjö kommun har Växjö kommun utpekat ett område intressant för vindkraft. I den södra delen av kommunen finns två av kommunen utpekade områden för vindkraft, etableringen ligger inte inom något av dessa områden. I eller i närheten av etableringsområdet finns det inga motstående intressen förutom närheten till Försvarets stoppområde som kan konkurrera om markanvändningen med vindkraftsetableringen. DJUR Vid byggnation kan en temporär störning ske på vissa djur. Av erfarenhet har man dock sett att djuren kommer tillbaka efter att människorna avlägsnat sig från platsen. FÅGEL OCH FLADDERMÖSS Kontakt har tagits med lokala ornitologer. Det omgivande landskapet runt etableringsplatsen består till mesta del av produktionsskog. Ur Boverkets Vindkraftshandbok: Risken för att fåglar kolliderar med verken är minst i grupper/parker med ett inbördes avstånd mellan verken på 400 meter (inte för kort avstånd) och med stora långsamroterande verk. Som framgår ovan måste undersökningar göras i varje enskilt fall, men vanligtvis krävs en buffertzon på 500 till 1500 meter för att inte störa fåglarnas inflygning, vistelse, födosök eller flykt vid kända fågelområden. I utkanten av Stockaryd har det utförts en inventering av Ecocom under 2010 inför en etablering av 3 vindkraftverk. Inventeringen finns redovisad i rapporten: Inventering av fladdermöss vid Stockaryd i Jönköpings Län 2010, påverkansbedömning inför etablering av vindkraftpark. Nedan följer citat från rapporten. Det inventerade området strax söder om Stockaryd ligger ca 10 km söder om Hylletofta, terrängen som inventeringen utförts i motsvarar till stor del den för den aktuella inventeringen. Det finns 8 fynd av rödlistade fladdermusarter inom närområdet med radie 3 km. 5 av dessa fynd tillhör arten barbastell medan övriga fynd utgörs av fransfladdermus. Närmsta avstånd till tidigare fynd av barbastell är 17 kilometer. Detta är relativt långt även för en rörlig artgrupp som fladdermöss men det ger en indikation på att dessa arter potentiellt kan finnas i området. Fynd av fransfladder-mus har däremot gjorts ca 2 kilometer från planerad vindkraftetablering Resultatet från fältinventeringen pekar på att vindkraftverken är placerade i biotoper där aktiviteten är relativt låg för alla påträffade arter. Vid tolkning av fladdermössens aktivitetsmönster måste dock hänsyn tas till att det sannolikt varit ett dåligt år för fladdermöss, vilket påverkat överlevnad och reproduktion. Det är framförallt runt torp- och bymiljöer och i betesmark som merparten av fladdermössens aktivitet är hög och det är även där flest arter per lokal påträffas. Vindkraftparken planeras i ett skogsområde och den allmänna aktiviteten är där betydligt lägre i biotoperna skog/hygge (7,69) samt skogsbilvägar (7,56) jämfört med biotopen gårdsmiljöer (11,6). Vindkraftverken är planerade att uppföras i produktionsskog eller i avverkade områden. Efter en okulär besiktning av etableringslokalerna identifieras inga områden som kan sägas ha stora värden som viktiga jaktbiotoper eller kolonilokaler. Området har inte den karaktär med landskapsstrukturer som gör att sträckning av fladdermöss under migrationen är sannolik. Det finns inte några större sjöar i närheten och området är beläget i inlandet. Som en allmän rekommendation bör man dock under etableringen sträva efter att lämna äldre träd, särskilt lövträd, orörda för att inte förstöra boplatser för fladdermöss. Man bör även undvika att uppföra vindkraftverk i kantzoner eftersom dessa utgör viktiga födosökshabitat och transportleder för fladdermöss. FÖRSVARSMAKTEN Försvarets stoppområde vid Hagshult, norr om Värnamo, återfinns ca 600 meter nordväst om parken, se blått område på karta för Riksintressen och Naturvärden.

22 22 LUFTFART Etableringen berör inte någon flygplats eller luftfartsverksamhet utöver Försvarets stoppområde. RADIO-OCH TELEKOMMUNIKATION Remisser har skickats till TeliaSonera, Tele2, Teracom, 3GIS, Telenor samt PTS.

23 23 REFERENSER Vindlov.se- https://www.vindlov.se/sv/steg-for-steg/stora-anlaggningar/inledandeskede/halsa--sakerhet/skuggor-reflexer-och-ljus/ samt https://www.vindlov.se/sv/steg-forsteg/stora-anlaggningar/inledande-skede/halsa--sakerhet/ljud/ Riksantikvarieämbetet, Fornsök- Lantmäteriet- Eniro- Skogens Pärlor- Hinderbegränsade ytor- Sävsjö Kommun Översiktsplan 2011 Samrådshandling Inventering av fladdermöss vid Stockaryd i Jönköpings Län 2010, påverkansbedömning inför etablering av vindkraftpark, Ecocom Vindkraftshandboken - Planering och Prövning av vindkraftverk på land och i kustnäravatten områden, Boverket, januari 2009 Vindkraft i teori och praktik, Tore Wizelius, 2007 Produktblad Fuhrländer: FL 2500 Sävsjö Energi E.ON

24 24 BILAGOR Ljudberäkning inkl avståndstabell närboende Ljudkarta Skuggberäkning Skuggkalender Skuggkarta Vindkraftverk teknisk data - Produktionsblad Fuhrländer

25 Projekt: Hylletofta DECIBEL - Huvudresultat WindPRO version Jan 2011 Utskrift/Sida :46 / 1 Användarlicens: Greenextreme AB Östra Larmgatan 13 SE Göteborg Claes Lund / Beräknat: :39/ SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN LANDBASERADE VINDKRAFTVERK Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk", 2001 (ISBN ) Råhetsklass: 1,5 Råhetslängd: 0,055 K: 1.0 db/(m/s) OBSERVERA Oktavdata saknas för ett eller flera av vindkraftverken där avståndet överstiger m till beräkningspunkten (Ljudkänsligt område). Nytt vindkraftverk Skala 1: Ljudkänsligt område VKV SWE99TM VKV typ Ljuddata Öst Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Typ-generator Effekt, Rotordiameter Navhöjd Gjord Namn Vindhastighet Status Navhöjd LwA,ref Rena Oktavdata nominell av toner SWE99TM [m] [kw] [m] [m] [m/s] [m] [db(a)] ,2 FUHRLÄNDER FL Ja FUHRLÄNDER FL ,0 100,0 EMD Level 0 - calculated - tubular tower only - 11/2005 8,0 Användarvärde 100,0 109,5 Nej Allmän *) ,9 FUHRLÄNDER FL Ja FUHRLÄNDER FL ,0 100,0 EMD Level 0 - calculated - tubular tower only - 11/2005 8,0 Användarvärde 100,0 109,5 Nej Allmän *) ,1 FUHRLÄNDER FL Ja FUHRLÄNDER FL ,0 100,0 EMD Level 0 - calculated - tubular tower only - 11/2005 8,0 Användarvärde 100,0 109,5 Nej Allmän *) ,2 FUHRLÄNDER FL Ja FUHRLÄNDER FL ,0 100,0 EMD Level 0 - calculated - tubular tower only - 11/2005 8,0 Användarvärde 100,0 109,5 Nej Allmän *) *)Observera: Ett eller flera ljuddata för detta VKV är allmänna värden eller inmatade av användaren Beräkning Resultat Ljudnivå Ljudkänsligt område SWE99TM Krav Ljudnivå Kraven uppfyllda? No. Namn Öst Nord Z Imissionshöjd Ljud Avstånd Från Ljud Avstånd Alla VKV [m] [m] [db(a)] [m] [db(a)] A Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (1) ,0 1,5 40, ,6 Ja Ja Ja B Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (2) ,5 1,5 40, ,4 Ja Ja Ja C Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (3) ,4 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja D Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (4) ,0 1,5 40, ,8 Ja Ja Ja E Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (5) ,3 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja F Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (6) ,5 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja G Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (7) ,7 1,5 40, ,9 Ja Ja Ja H Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (8) ,1 1,5 40, ,8 Ja Ja Ja I Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (9) ,3 1,5 40, ,4 Ja Ja Ja J Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (10) ,8 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja K Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (11) ,0 1,5 40, ,7 Ja Ja Ja L Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (12) ,7 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja M Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (13) ,3 1,5 40, ,0 Ja Ja Ja N Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (14) ,6 1,5 40, ,0 Ja Ja Ja O Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (15) ,3 1,5 40, ,8 Ja Ja Ja P Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (16) ,6 1,5 40, ,8 Ja Ja Ja Q Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (17) ,3 1,5 40, ,6 Ja Ja Ja R Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (18) ,7 1,5 40, ,9 Ja Ja Ja S Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (19) ,5 1,5 40, ,5 Ja Ja Ja T Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (20) ,2 1,5 40, ,9 Ja Ja Ja U Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (21) ,3 1,5 40, ,7 Ja Ja Ja V Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (22) ,5 1,5 40, ,2 Ja Ja Ja W Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (23) ,0 1,5 40, ,5 Ja Ja Ja X Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (24) ,2 1,5 40, ,2 Ja Ja Ja Fortsättning på nästa sida... WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

26 Projekt: Hylletofta DECIBEL - Huvudresultat WindPRO version Jan 2011 Utskrift/Sida :46 / 2 Användarlicens: Greenextreme AB Östra Larmgatan 13 SE Göteborg Claes Lund / Beräknat: :39/ fortsättning från föregående sida Ljudkänsligt område SWE99TM Krav Ljudnivå Kraven uppfyllda? No. Namn Öst Nord Z Imissionshöjd Ljud Avstånd Från Ljud Avstånd Alla VKV [m] [m] [db(a)] [m] [db(a)] Y Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (25) ,1 1,5 40, ,9 Ja Ja Ja Z Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (26) ,0 1,5 40, ,6 Ja Ja Ja AA Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (27) ,7 1,5 40, ,4 Ja Ja Ja AB Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (28) ,4 1,5 40, ,7 Ja Ja Ja AC Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (29) ,9 1,5 40, ,8 Ja Ja Ja AD Noise sensitive point: Svensk - Natt; Bostäder (30) ,9 1,5 40, ,1 Ja Ja Ja Avstånd (m) VKV LKO A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD WindPRO har utvecklats av EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv

1. Komplettera fågelinventeringen med en fältinventering av nattskärra och en analys av områdets potential som häckningsområde för berguv Kompletteringshandling Föreläggande: 2012-05-04 Datum: 2012-07-18 Länsstyrelsen Östergötland Miljöprövningsdelegationen Östgötagatan 3 581 86 Linköping Komplettering av Tranås Energi Elförsäljning AB:s

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Miljöanmälan. Gölhult Vindkraftpark

Miljöanmälan. Gölhult Vindkraftpark Miljöanmälan Gölhult Vindkraftpark Januari 2012 Revidering januari 2013 2 FÖRORD Föreliggande dokument utgör underlag för Miljöanmälan avseende upprättande av två vindkraftverk i Gölhult, Habo kommun och

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

geoteknisk-/hydrologiskundersökning genomförs för att bestämma vilken/vilka typer som kan vara aktuella. De tre vanligaste typerna av fundament är: Pålfundament vilket innebär att betongpålar forceras

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR OCH VINDENERGI VINDKRAFTVERK JBA VIND VINDKRAFTEN I VÄRLDEN VINDAR OCH VINDENERGI VAR KOMMER VINDEN FRÅN? HUR MYCKET BLÅSER DET? VINDEN VARIERAR

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Kraftö AB Stockholms Frihamn, Hus D, vån 2 115 56 Stockholm Kontaktperson: Björn Grinder, Miljöutredare Tfn 08-505 35 453 bjorn.grinder@krafto.se Inledning

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Halmstad 10 november 2010 Till: Miljökontoret Värnamo kommun Anmälan enligt miljöbalken 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Härmed anmäles att Eolus Vind AB har för avsikt att etablera

Läs mer

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Vallebygdens Vind AB. Vindkraftspark på Nordbillingen

Vallebygdens Vind AB. Vindkraftspark på Nordbillingen Vallebygdens Vind AB erbjuder i samarbete med Vallebygdens Energi ekonomisk förening, deltagande i vindkraftsatsning på Billingen. Vindkraftspark på Nordbillingen 1 Vindkraft Nordbillingen. Vallebygdens

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Allmänna anvisningar: Del A och B: För att påskynda rättningen skall nytt blad användas till varje ny del.

Allmänna anvisningar: Del A och B: För att påskynda rättningen skall nytt blad användas till varje ny del. Vindkraftteknik Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: tentamen 41No1B En2, En3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2012-03-14 Tid: 9-13 Hjälpmedel:

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Stockholms Frihamn Hus D 115 56 Stockholm Kontaktperson: Malin Löfgren Tfn 08 505 35 449 malin.lofgren@krafto.se 1 Inledning Kraftö AB

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna 2009-03-19 RÅDMANSÖ VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna Rådmansö-Gillberga 1:12, 1:19, 3:7, 1:25, 1:4, 3:3, 2:4 och Rådmansö 1:1 samt Riddersholm

Läs mer

Markägare och vindkraft. En möjlighet för dig som vill satsa på framtiden.

Markägare och vindkraft. En möjlighet för dig som vill satsa på framtiden. Markägare och vindkraft. En möjlighet för dig som vill satsa på framtiden. INTRODUKTION 3 Markägare och vindkraft. Med ett fördelaktigt vindläge kan din mark generera förnybar energi för tusentals hushåll.

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Samrådsunderlag. Hallsberg kommun. Örebro län. Södra Allén 17 591 37 Motala Tel: 0141-21 16 60 linda.wagstrom@eolusvind.com

Samrådsunderlag. Hallsberg kommun. Örebro län. Södra Allén 17 591 37 Motala Tel: 0141-21 16 60 linda.wagstrom@eolusvind.com Samrådsunderlag Samrådsunderlag inför samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av vindkraftpark på fastigheterna Skogaholm 5:1, Haddebo 2:1och Östra Hjärta 1:7 Hallsberg kommun Örebro län Allmänna

Läs mer

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening

Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Förstudie till solcellsanläggning vid Prästbolet 1:4, Hjo kommun för Knäpplan vind II ekonomisk förening Innehållsförteckning: sida 1. Inledning och idé 2 2. Val av plats 2 3. Anläggningens storlek 3 4.

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA Översikt DEN MEST EKONOMISKA LÖSNINGEN FÖR BÅDE ON- OCH OFF-GRID Den perfekta lösningen för sommarhusägaren som vill ha varmvatten och/eller el året runt:

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. Upprättad Oktober 2009 av Vind i Tiden AB efter begäran av TFE institutionen på Umeå Universitet.

Miljökonsekvensbeskrivning. Upprättad Oktober 2009 av Vind i Tiden AB efter begäran av TFE institutionen på Umeå Universitet. Vind i Tiden AB Miljökonsekvensbeskrivning Etablering av vindkraftverk på Kuormakka, Kiruna Kommun, Norrbottens län. Upprättad Oktober 2009 av Vind i Tiden AB efter begäran av TFE institutionen på Umeå

Läs mer

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län 1 (13) Ava Vindkraft AB Samrådsunderlag Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län Foto: Ava Vindkraftpark från Rödvikens Camping Fotoverkstan, Örnsköldsvik

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid Hörby, Sölvesborg i Blekinge län

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid Hörby, Sölvesborg i Blekinge län Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid Hörby, Sölvesborg i Blekinge län Som en del av projektet Rural Res skall ett antal platsers lämplighet för etablering av småskalig

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00

Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00 Bilaga 19 Dok.nr. 331017400_00 TEKNISK BESKRIVNING 1 VINDKRAFTVERK Ett vindkraftverk består av huvuddelarna turbin, maskinhus och torn. Turbinen har tre blad av armerad plast fästa vid ett nav som i sin

Läs mer

Hedbodbergets vindpark. Projektbeskrivning

Hedbodbergets vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HEDBODBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Årsrapport 2013. Brahehus 4. Mörbylånga Kommun

Årsrapport 2013. Brahehus 4. Mörbylånga Kommun Årsrapport 213 Brahehus 4 Mörbylånga Kommun SAMMANFATTNING Denna rapport innehåller produktionsstatistik och analyser för teknisk och kommersiell förvaltning av Brahehus 4 under perioden 213-1-1 213-12-31.

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG VINDPARK HÅN

SAMRÅDSUNDERLAG VINDPARK HÅN SAMRÅDSUNDERLAG VINDPARK HÅN 2 Samrådsunderlag Vindpark Hån Samrådsunderlag Vindpark Hån 3 Samrådsunderlag Vindpark Hån Årjängs kommun, Värmlands län Underlag för samråd enligt Miljöbalken 6 kap 4. Utredning

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Vattenfall har fört en fördjupad dialog med föregående ägare sedan efter sommaren Genom att slå ihop projekten kan flera synergier uppnås - Synergier i upphandling

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

ÅNHAMMAR 1:1, GNESTA KOMMUN SAMT KVATTALA 1:1 OCH KULLA 1:8, FLENS KOMMUN

ÅNHAMMAR 1:1, GNESTA KOMMUN SAMT KVATTALA 1:1 OCH KULLA 1:8, FLENS KOMMUN Projektbeskrivning. Fastigheterna Ånhammar 1:1 i Gnesta kommun, Kvattala 1:1 samt Kulla 1:8 i Flens kommun 2012-10-16 SAMRÅDSUNDERLAG ETABLERING OCH DRIFT AV EN VINDKRAFTSPARK PÅ FASTIGHETERNA ÅNHAMMAR

Läs mer

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV !" Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL Samtliga förutsättningar och bedömningar är gjorda utifrån kända fakta i feb 2006 INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VETTEBERGET UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, STRÖMSTADS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VETTEBERGET UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, STRÖMSTADS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VETTEBERGET UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, STRÖMSTADS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB JANUARI 2011 LINDA ANDERSSON OCH BENJAMIN GRAHN-DANIELSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

V112-3.0 MW. En vindturbin som passar hela världen. vestas.com

V112-3.0 MW. En vindturbin som passar hela världen. vestas.com V112-3.0 MW En vindturbin som passar hela världen vestas.com VI LEVERERAR TILLFÖRLITLIG VINDKRAFT EN EFFEKTIV, PÅLITLIG VINDTURBIN SOM PASSAR I HELA VÄRLDEN Effektiv och pålitlig V112-3.0 MW är en effektiv,

Läs mer

2012-05-29 ALETRION VINDKRAFT. Projektinformation. Grundläggande information avseende vindkraftsprojekt Aletrion i Ale kommun, Västra Götalands län

2012-05-29 ALETRION VINDKRAFT. Projektinformation. Grundläggande information avseende vindkraftsprojekt Aletrion i Ale kommun, Västra Götalands län 2012-05-29 ALETRION VINDKRAFT Projektinformation Grundläggande information avseende vindkraftsprojekt Aletrion i Ale kommun, Västra Götalands län Beställare: Triventus Aletrion Vind AB Konsult: Triventus

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Nyheter inom vindkraftsområdet. Liselotte.Alden@hgo.se

Nyheter inom vindkraftsområdet. Liselotte.Alden@hgo.se Nyheter inom vindkraftsområdet Liselotte.Alden@hgo.se Planering Nyheter inom planering för vindkraft Vindkraftverkens storlekar Stora investeringar Vilka behöver aktuell kompetens om vindkraft? Aktuellt

Läs mer