Förstudie. Siene Vindkraftspark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie. Siene Vindkraftspark"

Transkript

1 Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 5 Vindresurser... 6 Sammanfattning... 6 Fördjupning... 6 Lokalisering... 7 Sammanfattning... 7 Fördjupning... 7 Befintliga Vindkraftverk... 7 Översiktskarta... 7 Terräng/områdesbeskrivning... 8 Tätorter... 8 Markägare... 8 Myndighetsplanering... 8 Skugga... 9 Sammanfattning... 9 Fördjupning... 9 Ljud/buller Sammanfattning Fördjupning Teknisk data Vindkraftverk Infrastruktur Sammanfattning Fördjupning Vägdragning Kranplats Fundament... 13

3 3 Elnät Sammanfattning Fördjupning Anslutningspunkt Kabeldragning Motstående intressen Sammanfattning Fördjupning Riksintressen Närboende Kommunal planering Djur Fågel och Fladdermöss Naturvärden Försvarsmakten Järnväg luftfart Fornlämningar Telekommunikation Referenser Bifogade filer... 19

4 4 SAMMANFATTNING FÖRSTUDIEN I förstudien har projektören undersökt möjligheten att sätta upp 2 stycken vindkraftverk med en totalhöjd om max 150m i Vårgårda kommun, Västra Götalands Län. Vindförhållandena i området är goda (ca 7-7,5m/s 103m ovan nollplansförskjutningen). Området för verket är inte utpekat som riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten och av Vårgårda kommun är området klassat som ett sekundärområde för vindkraft. SÖKANDE Greenextreme projekterar, investerar i och uppför vindkraftverk med goda vindförhållanden. Företaget letar kontinuerligt efter bästa vindläge. Greenextreme har under kort tid byggt upp en stor projektportfölj med för närvarande ca 100 vindkraftverk fördelat på ett 20-tal projekt, varav 2 projekt driftsatts och ytterligare 3 är under byggnation. Alla vindkraftsparkerna uppförs på arrenderad mark och arrendet sker vid teckningstillfället till gällande marknadspris där avgiften vanligen utgår som andel av vindkraftparkens årliga elproduktion. UPPLÄGG Denna förstudie för Siene vindkraftpark ska ge läsaren en bättre inblick i projektet och att ta ställning till om projektet är hållbart för att driva vidare. Sammanfattningen ger läsaren en överblick av viktig information om projektet. Fördjupningen ger en mer ingående förklaring av ämnet i det aktuella kapitlet.

5 5 PROJEKTDATA PROJEKTÖR Green Extreme AB Östra Larmgatan Göteborg Kontaktperson: Claes Lund Tel: E-post: Verksamhetskod: PLACERING ÖVERSIKTSKARTA SWEREF99 X Y Z Vindkraftverk ,8 m Vindkraftverk ,5 m RT90 X Y Z Vindkraftverk ,8 m Vindkraftverk ,5 m

6 6 VINDRESURSER SAMMANFATTNING Enligt Uppsala Universitets MIUU vindkartering uppgår medelvindshastigheten till 7-7,5m/s på 103 meters höjd ovan nollplansförskjutningen, och på 72 meters höjd ovan nollplansförskjutningen uppgår medelvinden till 6,5-6,7m/s. Se vidare MIUU vindkartering nedan. Den härskande vindriktningen i kommunen är västsydvästlig. FÖRDJUPNING Hans Bergström vid Meteorologiska Institutet vid Uppsala Universitet genomförde på uppdrag av Energimyndigheten en dokumentation av landets vindpotential Resultatet av detta blev den sk MIUU vindkarteringen. Syftet var att öka tillförlitligheten i bedömningarna av vindpotentialen i olika områden. Vindkarteringen används av kommuner, länsstyrelser och projektörer som underlag vid lokalisering av vindkraft. Karteringen redovisar medelvinden på tre olika höjder som är intressanta för vindkraften, 49, 72 och 103 meter ovan nollplansförskjutningen, och har en upplösning på 1 kvadratkilometer. Faktorer som är sammanställda och redovisade i kartmaterialet är lufttryck, topografi, markens ytråhet, markanvändning, marktemperatur, molnighet, longitud/latitud samt tid på året för mätningar. Röd markering nedan visar de två vindkraftverkens placering på en vindkartering för 103 meter.

7 7 LOKALISERING SAMMANFATTNING Etableringen ligger ca 5 km fågelvägen sydväst om Vårgårda tätort och cirka 11 km nordöst om Alingsås. Det kuperade landskapet kring etableringsområdet utgörs av ett traditionellt uppodlat skogslandskap. Närbelägna bostäder är placerade med ca 600 till 900 meters avstånd. Etableringsområdet ligger ca 650 m väster om Riksintresse Kulturminnesvård och Riksintresse Naturvård. Området är enligt kommunens vindbruksplan av allmänt intresse för kulturmiljön och naturvärden och är klassat som ett värdefullt landskap och är därmed ett sekundärområde för vindkraft. Etableringsområdet ingår inte i av Energimyndigheten utpekade områden för Riksintresse för vindbruk. Vindkraftverkens placering kommer ske på markägarens fastighet på mark som i dagsläget används för skogsbruk. FÖRDJUPNING Fördjupningen är indelad i följande avsnitt: Befintliga vindkraftverk Översiktskarta Terräng/Områdesbeskrivning Tätorter Markägare Myndighetsplanering BEFINTLIGA VINDKRAFTVERK Inga större vindkraftverk finns inom en radie av 5 km. ÖVERSIKTSKARTA

8 8 TERRÄNG/OMRÅDESBESKRIVNING Etableringen ligger ca 5km (fågelvägen) sydväst om Vårgårda tätort och ca 11 km nordöst om Alingsås. Det kuperade landskapet kring etableringsområdet utgörs av ett traditionellt uppodlat skogsbrukslandskap. Det ligger ett sumpskogsområde nordöst om fastigheten. Vindkraftverkens placering kommer ske på befintlig skogsbruksmark, ett på den hösta toppen och ett mellan bäcken och den östra fastighetsgränsen. Avståndet till sumpskogen med verkens tänka positioner är ca 100 meter. Etableringsområdet ligger ca 650 m väster om Riksintresse Kulturminnesvård och Riksintresse Naturvård. Området öster om etableringen är enligt kommunens vindbruksplan av allmänt intresse för kulturmiljön och naturvärden och är klassat som ett värdefullt landskap, se vidare kapitlet Motstående intressen. I anslutning till fastigheten finns ett antal fornlämningar, se vidare kapitlet Motstående intressen. De närliggande skogsbruksfastigheternas bostäder har ca 600 till 900 meters inbördes avstånd. Kyrkan i Siene ligger ca 1,5km i östlig riktning om fastigheten. Fotmontage är gjord från denna kyrka. TÄTORTER Etableringen ligger ca 5 km fågelvägen sydväst om Vårgårda tätort och cirka 11 km nordöst om Alingsås. MARKÄGARE Etableringsområdet återfinns på en fastighet, med en markägare. Fastighet: Vårgårda, Siene 2:3, se karta nedan MYNDIGHETSPLANERING Vårgårda kommun arbetar med att ta fram en vindbruksplan. Detta dokument ska vara vägledande i frågor som berör användningen av mark- och vattenområden. Området för etableringen ligger inte inom ett utpekat område för vindkraft. Samtal har förts med Sabina Talavanic på Vårgårda kommun som meddelat att politiker besökt området för etableringen, dessa skall inte ha funnit några uppenbara hinder för den tänkta etableringen. Kommunens ambition är att utveckla vindbruket i kommunen, då det är en viktig källa för förnyelsebar energi. Den generella inställningen till utbyggnadsbehovet av ny vindkraft är positiv.

9 9 SKUGGA SAMMANFATTNING Skuggor från vindkraftverken består av både fast skugga från tornet men även roterande och blinkande skuggor. Det finns begränsningsvärden för att skuggor från vindkraftverk inte får påverka närboende med mer än 8 timmar per år och 30 minuter per dag samt teoretiskt maximalt 30 timmar per år. Beräkningar visar på att vindkraftverket inte kommer påverka någon närboende med mer än 8 timmar per år eller 30 min/dag. Kartan nästa sida redovisar skuggutbredningen, de gula markeringarna visar skuggmottagare bostäder (permanentboende och fritidsbostäder), som finns inom en radie av upp till 1 km och som berörs av etableringen. FÖRDJUPNING Se bilaga Skuggberäkning för fullständig beräkning av skuggpåverkan. För mer information om skuggberäkningar och dess påverkan på omgivningen, besök: ISO-linjer visar antal timmarper år, värsta fall.

10 10 LJUD/BULLER SAMMANFATTNING Buller från vindkraftverk består av dels maskinellt ljud (motorer, fläktar mm. inuti tornet) men även av ett svischande aerodynamiskt ljud från vingarna. Buller mäts i enheten Decibel (dba) och i Sverige har man ett begränsningsvärde som innebär att påverkan inte ska vara större än 40 dba på närboende. Etableringen kommer inte påverka närboende med högre ljudnivå än 40 dba. FÖRDJUPNING På kartan nedan redovisas ljudutbredningen från vindkraftverket. De rosa markeringarna utgör ljudkänsliga områden - bostäder, permanentboende och fritidshus som på något sätt kan påverkas av etableringen. Se bilaga Ljudberäkning för fullständig beräkning av ljudpåverkan. För mer information om ljudberäkningar och dess påverkan på omgivningen, besök

11 11 TEKNISK DATA VINDKRAFTVERK Verket som presenteras nedan är inte nödvändigtvis det verk som kommer användas i det slutgiltiga projektet, utan endast det verk som använts i beräkningar av skugga, ljud och produktion. Dock kommer totalhöjd och ljudvärden alltid vara under eller lika med riktvärden. Fabrikat: Fuhrländer Modell: FL2500 Ursprungsland: Tyskland Effekt: 2,5 MW Navhöjd: 100 meter Rotordiameter: 100 meter Källjud: 104,1 dba vid 8 m/s Färg: Vit

12 12 INFRASTRUKTUR SAMMANFATTNING Befintliga vägar kommer användas, endast sträckan mellan den befintliga asfaltsvägen (Väg 182) till verkspositionerna kommer nyanläggas. Befintlig skogsväg mellan asfaltsvägen och verkspositionerna kommer breddas och förstärkas. Kranplats kommer anläggas i direkt anslutning till verkspositionerna. Tillverkaren och markförutsättningarna styr val av fundamentstyp. FÖRDJUPNING Fördjupningen är indelad i avsnitt: Vägdragning Kranplats Fundament VÄGDRAGNING Befintliga vägar kommer användas, endast sträckan mellan den befintliga asfaltsvägen till verkspositionerna kommer nyanläggas. Den befintliga asfaltsvägen (Väg 182) är tillräckligt bred och bärande för att klara transporterna. Remiss kommer skickas till trafikverket för utlåtande. Kartan nedanför visar den tänkta vägdragningen (och antagligen den tänkta eldragningen då dessa ofta läggs tillsammans).

13 13 KRANPLATS En kranplats kommer anläggas i direkt anslutning till verkspositionen på skogsmark, efter tillverkarens och entreprenadföretagets rekommendationer. FUNDAMENT Fundamentet upptar vanligtvis en yta på ca 400m2 eller ca 20 x 20 meter. Tillverkaren och markförutsättningarna styr vilken typ av fundament som krävs. Vanligast är gravitationsfundament.

14 14 ELNÄT SAMMANFATTNING Vindkraftverken måste anslutas till det befintliga elnätet för att kunna leverera den producerade elen. Vattenfall har nätkoncession i kommunen. Elbolaget har kontaktats för inkoppling av verken och för att få fram närmsta anslutningspunkt. FÖRDJUPNING Fördjupningen är uppdelad avsnitt: Anslutningspunkt Kabeldragning. ANSLUTNINGSPUNKT Vattenfall har kontaktats för att utreda vart närmsta anslutningspunkt finns. KABELDRAGNING Kabeldragningen kommer ske utmed befintliga vägar för att minimera påverkan på omgivningen.

15 15 MOTSTÅENDE INTRESSEN SAMMANFATTNING På själva etableringsplatsen för vindkraftverken finns inga motstående intressen. Det finns fornlämningar på anslutande fastigheter, belägna utmed fastighetsgränsen. Dessa kommer inte påverkas fysiskt då vägens dragning till vindkraftverken inte kommer passera dem. Avståndet till närmaste Riksintresse (Kulturmiljövård) är ca 650 m österut. FÖRDJUPNING De motstående intressen som finns är uppdelade i avsnitt: Riksintressen Närboende Kommunal planering Djur Fågel och fladdermöss Naturvärden Försvarsmakten Järnväg Luftfart Fornlämningar Telekommunikation Generella Avstånd RIKSINTRESSEN Kartan nedanför visar Riksintresse Naturvård i blått från beräkningsprogrammet WindPro. De röda och vita områdena är Riksintresse Kulturmiljövård. De gul/bruna områdena är Riksintresse Natura2000.

16 16 NÄRBOENDE Endast små samlingar av bostadshus finns i närområdet. De stora tätorterna Vårgårda och Alingsås ligger ca 5 respektive 11 km från etableringsområdet. KOMMUNAL PLANERING Regeringen har gett landets kommuner i uppdrag att ta fram vindbruksplaner. Vårgårda kommun arbetar med att ta fram en vindbruksplan. Detta dokument ska vara vägledande i frågor som berör användningen av markoch vattenområden. Området för etableringen ligger inte inom ett utpekat område för vindkraft. Samtal har förts med Sabina Talavanic på Vårgårda kommun som meddelat att politiker besökt området för etableringen, dessa skall inte ha funnit några uppenbara hinder för den tänkta etableringen. Kommunens ambition är att utveckla vindbruket i kommunen, då det är en viktig källa för förnyelsebar energi. Den generella inställningen till utbyggnadsbehovet av ny vindkraft är positiv. DJUR Landskapet kring etableringsplatsen är ett präglat skogsbrukslandskap med främst barrskog. Information om något speciellt skyddsvärt djurliv runt etableringsområdet har inte kunnat hittas. FÅGEL OCH FLADDERMÖSS En fladdermusinventering gjordes sommaren 2004 av Johan Ahlén. Ett antal arter av fladdermus hittades och då främst i anslutning till lövskogar. Vid Siene ekhagar och Mängsholms ekhagar fanns ett antal fladdermusarter representerade. Remiss och utlåtande har skickats till Alingsås Ornitologiska Sällskap då det inte kunnat hittas någon lokal förening i Vårgårda för utlåtande angående det tänkta etableringsområdet. NATURVÄRDEN Runt den tänkta etableringen finns ett antal skyddsvärda miljöer. Rakt norrut finns naturreservatet Ekhagarna vid Mängsholm, cirka 1,7 km bort. Cirka 650 meter österut börjar Riksintresse för naturvård NRO 14125, Siene Landa. Kulturlandskap med stor förekomst av naturbetesmarker och ödellövskogar i olika successionstadier. Fotomontage har gjorts från området för att påvisa att etableringen inte kommer påverka. FÖRSVARSMAKTEN Remiss har skickats till försvarsmakten. JÄRNVÄG Genom kommunen passerar Västra stambanan. Dessa är utpekade som Riksintresse av Banverket. Etableringsområdet berörs inte av dessa järnvägssträckningar. LUFTFART Remisser har skickats till berörda flygplatser och flygfält. FORNLÄMNINGAR Ca 350 meter nordväst om verk 2 ligger en bebyggelselämning RAÄ Siene 157:1. Drygt 600 meter söder om verk 2 ligger en fossil åkermark RAÄ Siene 190:1. Dessa fornlämningar återfinns i Skogsstyrelsens karttjänst Skogens Pärlor samt Riksantikvarieämbetets karttjänst fornsök. På nästa sida ses karta Riksantikvarieämbetet, fornsök.

17 17 TELEKOMMUNIKATION Remiss har skickats till mobiloperatörer samt tv-operatörer. SKYDDSAVSTÅND Ljud- och skuggberäkningar ska göras för bostadshus inom en radie av 1000 meter Enstaka bostadshus, minst 500 meter Kyrka, minst 500 meter Fornlämningar, inget generellt skyddsavstånd utan prövning i varje enskilt fall Vägar, minst 50 meter eller verkets totalhöjd Järnväg, minst verkets totalhöjd plus 20 meter Luftledning (el), minst 200 meter

18 18 REFERENSER Vindlov.se- Riksantikvarieämbetet, Fornsök- Lantmäteriet- Eniro- Skogens Pärlor- Länsstyrelsen Västra Götaland Fladdermusinventering- Fladdermöss i Alingsås, Vårgårda och Herrljunga. Vårgårda kommun Översiktsplan Fuhrländer - Vindkraftsfabrikat

19 19 BIFOGADE FILER 1. Produktblad Fuhrländer: FL Fastighetskarta, WindPRO 3. Ljudberäkningar WindPRO 4. Ljudkarta, WindPRO 5. Skuggberäkningar WindPRO 6. Skuggkarta, WindPRO 7. Skuggkalender, WindPRO 8. Riksintressen, WindPRO 9. Skogens källa, WindPRO 10. Fornlämningar, WindPRO 11. Vägdragning, WindPRO 12. Fotomontage, WindPRO

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark

Miljöanmälan enl. MB. Hylletofta Vindkraftspark Miljöanmälan enl. MB Hylletofta Vindkraftspark Juni 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Ärende... 4 Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering Översiktskarta... 6 Vindresurser...

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Vindbruk Dalsland Förslag till ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 1, PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Planhandlingen

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda Som en del av projektet Rural Res skall ett antal platsers lämplighet för etablering av småskalig vindkraft studeras.

Läs mer

Regler och rekommendationer

Regler och rekommendationer 2012-08-14 Strategi för vindbruk 2010KS220 Antagandehandling 9 Regler och rekommendationer Samråd ska alltid hållas med Luftfartsverket och Försvarsmakten för anläggningar över 20 m. Inom område utpekat

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida Samrådsredogörelse 1(21) Från Datum D-nr V-1109-05 E.ON Vind Sverige AB 2011-09-19 Författare Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Tillhörande Tillståndsansökan Palsbo Vindkraftpark Samrådsredogörelse

Läs mer

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr.

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-06-04 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-11 Tid: 9.00 OBS! Plats: Kommunhuset, sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

Bevara Svartedalen Projekt Dalen

Bevara Svartedalen Projekt Dalen Bevara Svartedalen Projekt Dalen S A M M A N F A T T N I N G Att bygga vindkraftverksparker i våra tysta boendemiljöer med rikt natur- och friluftliv är som att tömma havet på vatten och fortfarande säga

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

Vindkraft i Västra Götaland status och möjligheter. Förstudie om vindkraft. Mattias Törnkvist vattenfall Power Consultant AB 2008-07-03

Vindkraft i Västra Götaland status och möjligheter. Förstudie om vindkraft. Mattias Törnkvist vattenfall Power Consultant AB 2008-07-03 Vindkraft i Västra Götaland status och möjligheter Förstudie om vindkraft Mattias Törnkvist vattenfall Power Consultant AB 2008-07-03 Förord Vindkraften är under kraftig utbyggnad i Västra Götaland. 2007

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR. vindhastighetens ändring med höjden, vindgradienten,

FÖRUTSÄTTNINGAR. vindhastighetens ändring med höjden, vindgradienten, Förutsättningar Vindenergi Då Höör är en kommun med både slättland, stora sjöar och skogsområden varierar vindförutsättningarna relativt mycket inom kommunen. De bästa vindförutsättningarna i kommunen

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk Tore Wizelius VINDKRAFT på lantbruk Handbok för Lantbruk Tore Wizelius Vindform förlag Foto: Gunnar Britse: omslag samt sid. 6, 30, 33, 36, 40, 48, 70, 73 och 82. Tore Wizelius: sid. 14, 17, 20 och 56

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer