Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008"

Transkript

1 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun Triventus AB och Södra Vindkraft AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen för uppförande av vindkraftverk på fastigheterna Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun. Som ett led i samrådsförfarandet lämnas därför följande information. Sökande: Triventus AB Org.nr: Sjönevadsvägen Vessigebro Södra Vindkraft AB Org.nr: Skogsudden Växjö Konsult: Triventus Consulting AB Portgatan Eskilstuna Kontaktperson: Madeleine Rinne Telefon: Fax: Triventus AB är ett företag inom energi och miljö. Bolaget arbetar bl a med projektutveckling och ägande av vindkraftverk. Koncernen förfogar över många års samlad kompetens och

2 erfarenhet inom vindkraftsbranschen genom både medarbetare och ägare. Triventus har två dotterbolag Triventus Consulting AB som är ett konsultbolag samt Triventus Energiteknik AB som arbetar med service och underhåll av vindkraftverk. Totalt har Triventus med dotterbolag 33 stycken anställda. Bolagen ägs av Holst Vessigebro AB, Slitevind AB samt Agrivind AB. Södra Vindkraft AB är ett helägt dotterbolag till Södra Skogsägarna ekonomiska förening. Södra bedriver handel med skogsråvara och har en omfattande industriell verksamhet med bland annat massafabriker, sågverk och interiörfabriker. Verksamhetsbeskrivning Triventus och Södra Vindkraft AB önskar etablera en vindkraftpark inom ett område som ligger ca 8 km sydväst om Alvesta på fastigheterna Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun. Aktuellt område nyttjas i dag för skogsbruk. Vindbruk och skogsbruk är två förenliga näringar. Mer information om lokaliseringen beskrivs nedan. Bolagen har utarbetat två olika layouter för parken. En alternativ lokalisering har även tagits fram. Samtliga layouter och lokaliseringar beskrivs nedan. För översiktskarta se bild 1, området för Layout A och B är markerat med röd fyrkant och den alternativa lokaliseringen med röd cirkel.

3 Bild 1. Översiktskarta med förslag över vindkraftparkens placering enligt layout A och B (markerad med röd fyrkant) och alternativ lokalisering (markerad med cirkel). Layout A Projektet består av 14 stycken vindkraftverk som är placerade ca 8 km sydväst om Alvesta på fastigheterna Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1. Förslag på layouten kan ses nedan i bild 2.

4 Bild 2. Föreslag på placering av verken i Layout A och B. Symboler markerade med rött är vindkraftverk som Södra Vindkraft AB är sökande för och symboler markerade med blått är Triventus AB sökande för. Layout B Projektet består av 14 stycken vindkraftverk som har samma placering som i Layout A, se bild 2. Skillnaden är att verken enligt detta alternativ har en lägre totalhöjd, se Teknisk beskrivning på sid 5 och 6. Alternativ lokalisering Projektet består av 14 stycken vindkraftverk. Verken är lokaliserade mellan Jonsbo och Malaberg, nordväst om Layout A och B. Layouten kan ses nedan i bild 3.

5 Bild 3. Föreslag på placering av verken i Alternativ lokalisering, verk markerade med röda symboler. Teknisk beskrivning De planerade verken i samtliga alternativ, utom Layout B, kommer att ha en totalhöjd som understiger 150 m (navhöjden plus halva rotordiametern). Förklaring av nav- och totalhöjd samt rotordiameter ses i figur 1. Detta innebär att navhöjden och rotordiametern som anges nedan inte båda kan ha maximal storlek. Den slutliga storleken på navhöjd och rotordiameter bestäms i samband med upphandling av leverantör och efter att områdets förutsättningar har utretts ytterligare. De planerade vindkraftverken är i storleksordningen:

6 Layout A och Alternative lokalisering Layout B Antal: 14 st Antal: 14 st Effekt: max 3 MW * Effekt: max 2 MW * Navhöjd: max 110 m* Navhöjd: max 80 m* Rotordiameter: max 110 m* Rotordiameter: max 90 m* Totalhöjd: understiger 150 m Totalhöjd: max 125 m Figur 1. Ritning vindkraftverk * Val av leverantör kommer att ske genom upphandling. Det slutliga valet av vindkraftverk är beroende av vem som blir leverantör i projektet, storlek och effekt varierar något mellan leverantörerna. Riksintressen och skyddade områden Inget av vindkraftverken enligt Layout A och B ligger inom område av riksintresse. De närmast belägna riksintressena är naturvård, kulturmiljövård, Natura 2000 och skyddade vattendrag, se bild 4. Inom området för den alternativa lokaliseringen finns riksintresse för naturvård och Natura 2000, se bild 4 och 5.

7 Bild 4. Områden av riksintresse markerade; naturvård (gult), kulturmiljövård (grönt), Natura 2000 (rött) och skyddade vattendrag (svart). Vindkraftverkens placering enligt Layout A och B är markerade med röd fyrkant och Alternativ lokalisering med röd cirkel. Bild 5. Riksintresse för naturvård (gulmarkerat) och Natura 2000 (rödmarkerat), Alternativ lokalisering.

8 Layout A Inom området finns fornlämningar, sumpskog, nyckelbiotoper samt naturvärden. I bild 6 och 7 kan verkens placeringar (röda och blå symboler) ses i förhållande till dessa områden. Bild 6. Fornminnen (blå markering), Layout A

9 Bild 7. Sumpskogar (grönmarkerat), nyckelbiotoper (rödmarkerat) samt naturvärden (blåmarkerat), Layout A Layout B Se under Layout A ovan. Alternativ lokalisering Inom området finns fornlämningar, sumpskogar, nyckelbiotoper samt naturvärden. I bild 8 och 9 kan verkens placering (röd symbol) ses i förhållande till dessa områden.

10 Bild 8. Sumpskogar (grönmarkerat), nyckelbiotoper (rödmarkerat) samt naturvärden (blåmarkerat), Alternativ lokalisering. Bild 9. Fornminnen (blåmarkerade), Alternativ lokalisering

11 Energiproduktion från vindkraft Vindkraftverk producerar ren energi, ger inga utsläpp och kräver inga bränsletransporter. Den energimängd som går åt för att tillverka samt transportera ett vindkraftverk producerar vindkraftverket på ca 6 till 9 månader. I princip alla andra sätt att producera elkraft ger en större miljöpåverkan. Vindkraftverken har en teoretisk verkningsgrad på 59 % gentemot vindens energiinnehåll. Dagens moderna vindkraftverk har en verkningsgrad på upp till 50 %. Detta kan jämföras med tidigare vindkraftverks kapacitet som låg på ca % i verkningsgrad. Vindkraftverk utvinner energi vid vindhastigheter mellan ca 2-25 m/s. Inkoppling sker vid ca 4 m/s och urkoppling sker vid ca 25 m/s. Om verket är inkopplat kan det utvinna energi även om vindhastigheten sjunker till ca 1-2 m/s. Detta innebär att vindkraftverk i Sverige utvinner energi under mer än ca av årets timmar 1. Layout A Området som är aktuellt för vindkraftsetableringen har ett bra energiinnehåll ca kwh/m 2 samt en medelvind på ca 6,2 m/s på 85 m höjd (baserat på statistik från SMHI:s mätmaster). Triventus AB och Södra Vindkraft AB avser att ansöka om bygglov för en mätmast i aktuellt område. Mätmasten ska verifiera vindförhållandet i området samt ta fram underlag för vilken typ av verk som är bäst anpassat till områdets förutsättningar. Vindkraftparken beräknas producera ca MWh/år, om verk i storleksklassen 2 MW används. Detta motsvarar energiförbrukningen hos ca villor/år (eluppvärmning och hushållsel, med en årsförbrukning på kwh) eller ca lägenheter/år (hushållsel med en årsförbrukning på kwh). Layout B Området har samma energiinnehåll som Layout A. Vindkraftparken beräknas producera ca MWh/år om verk i storleksklassen 2 MW används. Detta motsvarar energiförbrukningen hos ca villor/år (eluppvärmning och hushållsel, med en 1 8E66 ( )

12 årsförbrukning på kwh) eller ca lägenheter/år (hushållsel med en årsförbrukning på kwh). Alternativ lokalisering Området som är aktuellt för vindkraftsetableringen har något lägre energiinnehåll än huvudlokaliseringen. Energiinnehållet på platsen är ca kwh/m 2 samt en medelvind på ca 5,9 m/s på 85 m höjd (baserat på statistik från SMHI:s mätmaster). Vindkraftparken beräknas producera ca MWh/år om verk i storleksklassen 2 MW används. Detta motsvarar energiförbrukningen hos ca villor/år (eluppvärmning och hushållsel, med en årsförbrukning på kwh) eller ca lägenheter/år (hushållsel med en årsförbrukning på kwh). Bedömd påverkan Vindkraftverk nyttjar vinden som energikälla, ger inga försurande och övergödande effekter, efterlämnar ingen aska eller slaggprodukter och bidrar inte till växthuseffekten. Genom en ökad användning av vindkraft för vår energiförsörjning minskar vi utsläpp av bl.a. koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider från fossila energikällor. Vindkraften sparar också naturen från exempelvis brytning av kol, uran och utvinning av olja. Miljöbesparing Vindkraftsel ersätter elen på marginalen. Marginalelen är oftast producerad med fossila bränslen som t ex kolkondens. Vindkraftverken medför därmed en besparing av utsläpp till luft, se tabell 1. Layout A MWh Layout B MWh Alternativ CO 2 (ton) SO 2 (ton) NO x (ton) Alternativ lokalisering MWh Tabell 1, Besparing i utsläpp till luft Ca Ca 200 Ca 180 Ca Ca 180 Ca 160 Ca Ca 190 Ca 170

13 Ljudpåverkan Ljudpåverkan uppstår i vindkraftverkens omedelbara närhet. Naturens bakgrundsljud dränker på längre avstånd verkens driftljud. Enligt praxis följer riktvärden för ljud från vindkraftverk de riktvärden som anges i Externt industribuller- allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev. 1983) från Naturvårdsverket för industrietableringar nattetid. Dessa värden innebär att högsta ljudnivån vid bostadshus får vara 40 db(a). Layout A Ljudberäkningen utförd för föreslagen layout visar att riktvärdet uppfylls vid samtliga bostäder. Layout B Ljudberäkningen utförd för föreslagen layout visar att riktvärdet uppfylls vid samtliga bostäder. Alternativ lokalisering Ljudberäkningen utförd för föreslagen layout visar att riktvärdet uppfylls vid samtliga bostäder. Ljudberäkningarna grundar sig på Naturvårdsverkets rekommenderade metod Ljud från landbaserade vindkraftverk. Beräkningarna utgår från ett värsta fall dvs. att: Vindstyrkan är 8 m/s på 10 meters höjd dvs. då vindkraftverket hörs som mest. Vid högre vindstyrka tar bakgrundsljudet över och maskerar ljudet från vindkraftverket. Vindens sus är det enda bakgrundsljud som förekommer dvs. programmet tar inte hänsyn till att det finns vegetation som dämpar ljudnivån eller om det finns byggnation eller vägar i området som ger ifrån sig ljud. Vinden ligger från vindkraftverket mot respektive hus dvs. huset får alltid vinden mot sig. Ingen hänsyn har tagits till att det är mindre frekvens av vind i vissa vindriktningar. I syd- Sverige är huvudvindriktningen sydvästlig.

14 Skuggpåverkan Under driftfasen uppkommer det rörliga skuggor från vindkraftverken. Rörliga skuggor från vindkraftverk är relaterat till antal soltimmar, närhet, solvinkel, tidpunkt på dagen och väderstreck. Normalt tillämpas en tid på 8 timmar rörlig skugga per år, förväntat värde, som en bostad bör acceptera. Layout A Efter utförd beräkning för föreslagen layout visar skuggtiderna att riktlinjerna för rörlig skugga inte uppfylls för alla närliggande bostäder. Detta åtgärdas genom att verken utrustas med t ex skuggdetektorer som per automatik sätter verken i pausläge under den period som en bostad utsätts för mer rörlig skugga än 8 h/år. Därmed uppfylls riktvärdet. Layout B Efter utförd beräkning för föreslagen layout visar skuggtiderna att riktlinjerna för rörlig skugga inte uppfylls för alla närliggande bostäder. Åtgärder kommer även för denna layout, liksom för layout A, att vidtas så att riktvärdet uppfylls. Alternativ lokalisering Efter utförd beräkning för föreslagen layout visar skuggtiderna att riktlinjerna för rörlig skugga uppfylls för alla närliggande bostäder. Med hjälp av ett datorprogram kan den rörliga skuggtiden beräknas samt vid vilka tider den rörliga skuggan från ett vindkraftverk faller inom ett visst område och hur många timmar per år som den befinner sig där. Programmet redovisar två olika värden ett värsta fall samt ett förväntat värde. Ett värsta fall innebär att solen alltid skiner, från soluppgång till solnedgång, och att vindkraftverken alltid producerar elenergi samt att vindkraftverkets rotor alltid står vinkelrätt mot skuggmottagaren. Ett förväntat värde innebär att hänsyn tas till drifttid för verket samt antalet soltimmar (solstatistik) för området. Riktvärdet på 8h/år och bostad avser det förväntade värdet.

15 Visuell påverkan För att ge en bättre överblick över hur den planerade parken kommer att se ut, har fotomontage skapats för huvudlokaliseringen dvs. Layout A och B. Fotomontagen kommer att visas på samrådet med sakägare/allmänhet samt bifogas miljökonsekvensbeskrivningen. Fåglar Vindkraftverk brukar inte utgöra hinder för fåglar i allmänhet. Fåglar ser vindkraftverken i tid och flyger i regel runt eller mellan vindkraftverken. Vindkraftverk kan dock påverka större fåglar och rovfåglar. I områden där rovfåglar finns är det viktigt att veta hur dessa rör sig i området för att minimera påverkan. Sökande undersöker för tillfället vad det finns för kända fåglar i området. Vägar Befintliga vägar i området kommer att nyttjas. Vägarna kan behöva breddas samt rätas ut. Nya vägar kommer att behöva anläggas fram till respektive verk. Vägarna behöver vara ca 4-5 m breda. En första inventering av området har gjorts. Detta arbete kommer att slutföras då verkens slutliga placering är bestämd. Vägdragningen kan medföra att sprängning behöver ske. Vägarnas dragning kommer att placeras på ett sätt som medför så liten påverkan som möjligt på naturmiljön. Miljökonsekvensbeskrivning En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska enligt 6 kap. 3 miljöbalken (MB) identifiera och beskriva direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Syftet är vidare att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och på miljön.

16 MKB:n kommer sammanfattningsvis att innehålla följande information: Presentation av sökanden och verksamheten Bakgrund och förutsättningar för vindkraft Redovisning av de olika layouterna samt motivering till valt alternativ Verksamhetens påverkan på miljön bl.a. ljud, skugga, fåglar, landskapspåverkan, naturmiljö, kulturmiljö, friluftslivet, och emissioner till luft Säkerhetsrutiner för verksamheten, drift och underhållsrutiner samt hur avvecklingen skall ske Verksamhetens överrensstämmelse med miljömål, miljökvalitetsnormer samt hänsynsreglerna Preliminär tidplan Höst 2008 Vår 2009 Sommar/ Höst 2009 Samrådsförfarande Ansökan lämnas in Tillståndsgivning 2010 Byggstart 2011 Idrifttagning Synpunkter Skriftliga synpunkter på projektet tas tacksamt emot. Dessa skall vara Triventus Consulting AB tillhanda senast 6 november, Vid frågor kontakta oss gärna. Med vänlig hälsning Triventus AB och Södra Vindkraft AB / gm Madeleine Rinne Triventus Consulting AB

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Planerad utbyggnad av befintlig vindkraftpark på Risholmen. Göteborg Energi AB avser att ansöka tillstånd enligt miljöbalken för en utbyggnad av den befintliga

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET DECEMBER 2011 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 7 Ljud 8 Skuggor 8 Ljus 10 Säkerhet 10

Läs mer

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 S A M R Å D S U N D E R L AG PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 FEBRUARI 2012 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 8 Ljud 8 Skuggor 10 Ljus

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

HAMNEDA VINDKRAFTPARK

HAMNEDA VINDKRAFTPARK HAMNEDA VINDKRAFTPARK Samrådsunderlag 2010-11-10 Bild från projektområdet WSP Environmental 2 (21) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 3 BAKGRUND... 4 4 LOKALISERING...

Läs mer

Vindkraftsplan Ydre kommun

Vindkraftsplan Ydre kommun Vindkraftsplan Ydre kommun Samrådshandling Februari 2011 1 Förord Ydre kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2009-12-07 beslutet att ansöka om stöd till

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr.

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-06-04 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-11 Tid: 9.00 OBS! Plats: Kommunhuset, sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Samrådsunderlag Jan 12, 2011

Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Vindkraft Ljustorp, Timrå och Sundsvall kommun Page 1 of 27 Innehåll ÄRENDE... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 KONTAKTPERSONER... 3 3 BAKGRUND TILL PROJEKTET... 5 4 VARFÖR

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2013-03-20 1(10) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Bilaga 2: Förklaringar och beräkningar. Miljökonsekvensbeskrivning för Nävlinge vindbrukspark i Hässleholms kommun 11 September 2013

Bilaga 2: Förklaringar och beräkningar. Miljökonsekvensbeskrivning för Nävlinge vindbrukspark i Hässleholms kommun 11 September 2013 Bilaga 2: Förklaringar och beräkningar Miljökonsekvensbeskrivning för Nävlinge vindbrukspark i Hässleholms kommun 11 September 2013 Bilaga 2 - Beräkningar och förklaringar Fotomontage Fotomontagen har

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan

VindRen Vindenergi och Rennäring i samverkan Vindenergi och Rennäring i samverkan Detta är vindkraft Det här kapitlet är en kunskapssammanställning om vindkraft. Kapitlet är en bakgrund till riktlinjerna inom projektet VindRen. Kapitlet vänder sig

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A Målnr SVEA HOVRÄTT DOM Mark- och miljööverdomstolen 2014-08-27 M 9473-13 060201 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga

Läs mer

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Boverket Handbok Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden Datum 2012-10-23 Diarienummer Vindkraftshandboken Planering och prövning av vindkraftverk

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer