Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun"

Transkript

1

2 2

3 Innehåll 1 Bakgrund och Syfte Om Gaimald AB Lokalisering Utformning Vindförhållande Elproduktion från vindkraft Vindkraftverk Byggnation Omgivningsbeskrivning Riksintressen Naturmiljö Kulturmiljö Russparken Kommunala planförhållanden Förutsedda miljöeffekter Miljönytta Ljud Rörliga skuggor Fåglar och fladdermöss Landskap Hinderbelysning Remisser Miljökonsekvensbeskrivning Administrativa uppgifter Preliminär tidsplan Synpunkter BILAGOR Bilaga 1. Förteckning över fastigheter som ingår i projektområdet för vindkraftspark Gaimald. 3

4 1 Bakgrund och Syfte Gaimald AB undersöker möjligheten att etablera en vindkraftspark vid Lojsta Hed i Gotlands kommun, Gotlands län. Vindkraftsparken, med projektnamn Gaimald, kommer att bestå av fler än 7 vindkraftverk som är högre än 120 meter i totalhöjd vilket innebär att verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Utifrån de beräkningar och hänsynstagande som gjorts bedöms vindkraftsparken rymma maximalt 76 vindkraftverk. Vindkraftverken kommer inte att vara högre än 200 meter i totalhöjd. Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska samråd genomföras i god tid och i behövlig omfattning innan en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken görs. Samrådet ska avse den planerade verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan. Detta dokument är ett underlag inför myndighetssamrådet. Innan tillståndsprocessen inleddes informerades närboende i området genom utskick av ett informationsbrev. En tidig kontakt har även tagits med ett antal föreningar som kan antas bli berörda av projektet. 1.1 Om Gaimald AB. Triventus AB har tillsammans med Hajdvind AB bildat aktiebolaget Gaimald AB för att undersöka möjligheten att etablera vindkraft vid Lojsta Hed på Gotland. Gaimald AB (sökande) avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av en vindkraftpark i ett område mellan Klinte, Hejde, Lojsta och Ansarve i Gotlands kommun. Hajdvind AB är bildat av 161 markägare som själva är initiativtagare till projekt Gaimald. Utgångspunkt är tagen från kommunens översiktsplan, där området vid Lojsta Hed är utpekat som ett tänkbart område för vindkraft. Markägarna representerar ett flertal olika näringar och sammanslutningar i det Gotländska samhället, allt från enskilda privatpersoner och lantbrukare till kyrkan och olika stiftelser. Triventus AB med dotterbolag är ett av Sveriges ledande vindkraftprojektörsbolag. Bolaget arbetar med att bygga ut vindkraft och annan förnybar energi i Sverige. Vår målsättning för vindkraft är 100 MW installerad effekt till år Vi arbetar över hela landet och har kontor i bl.a. Falkenberg, Östersund, Malmö och Linköping. Gaimald AB har anlitat Triventus Consulting AB för att vara behjälplig i tillståndsprocessen. Triventus Consulting AB, dotterbolag till Triventus AB, är ett av Nordens ledande 4

5 konsultbolag inom vindkraft, med spetskompetens inom tillståndsfrågor, energi, miljö, teknik, anläggning och ekonomi samt förmågan att förverkliga projekt. 2 Lokalisering Gaimald AB undersöker möjligheten att etablera vindkraft vid Lojsta Hed i Gotlands kommun, Gotlands län. Området är beläget mellan Klinte, Hejde, Lojsta och Ansarve och utgörs till största del av barrskog med inslag av våtmarker. Området ligger på en höjd av ca m.ö.h. För översiktskarta över området, se figur 1. För fastighetsbeteckningar, se bilaga 1. Den viktigaste förutsättningen för ett vindkraftprojekt är att vindförhållandena är goda. Området bedöms ha ett bra vindläge och goda förutsättningar för produktion av förnybar energi. Gotlands kommun har också bedömt området som lämpligt för vindkraft och pekat ut det som område för vindbruk i översiktsplanen. Området är av riksintresse vindbruk. Ovanstående gör att Gaimald AB har valt att gå vidare med att undersöka möjligheten att etablera vindkraft inom området. Inom och omkring området finns andra intressen så som närboende, naturreservat, russparken och övriga djur-, natur och kulturvärden vilka är viktiga att ta hänsyn till under utvecklingen av projektet. Figur 1. Översiktskarta. Etableringsområdets lokalisering för projekt Gaimald vid Lojsta Hed, sydost om Klintehamn. 5

6 2.1 Utformning En rad olika faktorer tas hänsyn till under arbetet med att ta fram möjliga utformningar, däribland gällande regler för ljud- och skuggpåverkan vid närliggande bostäder, avstånd till vägar, lämpligt avstånd mellan vindkraftverken, hänsyn till russpark och naturreservat samt allmänna riktlinjer i översiktsplanens kapitel om vindbruk 1. Inga vindkraftverk kommer att placeras inom naturreservaten i området, se figur 2. Russparken är inte ett skyddat område, men inga vindkraftverk kommer att placeras vid premieringsplatsen. I övrigt är strävan att utforma vindkraftsparken så att inga vindkraftverk placeras inom russparken, vilket har varit utgångspunkten för de exempel på utformningar som här redovisas. I syfte att optimera vindkraftsparken önskar Gaimald AB att ansöka om tillstånd för område, vilket är blåmarkerat i figur 2. Förslag på möjliga utformningar kommer att presenteras, men slutliga positioner fastställs efter genomförda utredningar och optimering av layout utifrån vald turbintyp. Figur 2. Projektområde för vindkraftspark Gaimald. Exempel på utformning av vindkraftspark Gaimald har utarbetats med utgångspunkt från två olika typer av vindkraftverk som finns på marknaden idag, med rotordiameter på m, navhöjd på ,5 m, totalhöjd m. Utifrån beräkningar med dessa typer av verk 1 Bygg Gotland, översiktsplan för Gotlands kommun Gotlands kommun. 6

7 rymmer området upp till ca vindkraftverk, se figur 3 och 4. Det kan bli aktuellt med större vindkraftverk när det är dags för upphandling, beroende på vilka verkstyper som finns på marknaden vid tidpunkten, men totalhöjden kommer inte att överstiga 200 m. Större vindkraftverk kräver generellt större avstånd sinsemellan, vilket innebär att färre verk ryms inom samma område. Figur 3. Vindkraftspark Gaimald. Exempel på möjlig utformning, bestående av 66 vindkraftverk av typen Siemens 2,3 MW med navhöjd 122,5 m och rotordiameter 113 m, dvs en totalhöjd på 179 m. 7

8 Figur 4. Vindkraftspark Gaimald. Exempel på möjlig utformning, bestående av 76 vindkraftverk av typen Vestas V90 2 MW med navhöjd 105 m och rotordiameter 90 m, dvs en totalhöjd på 150 m. 2.2 Vindförhållande Uppsala Universitet har gjort en kartläggning av Sveriges vindförhållande som kallas MIUUmodellen. Enligt MIUU-modellen kan vindpotentialen ligga på mellan 6,5-7,5 m/s i etableringsområdet. För att närmare undersöka vindförhållandena på platsen kommer vindmätningar att utföras. Utifrån tillgänglig vindstatistik från SMHI:s närmaste mätmaster beräknas medelvinden i området till ca 6,9 m/s vid en höjd av 105 m över marknivå. 2.3 Elproduktion från vindkraft Vindkraft producerar ren el som inte ger några utsläpp eller kräver några transporter. Den energimängd som går åt för att tillverka samt transportera ett vindkraftverk producerar vindkraftverket på ca 7 till 9 månader. I princip alla andra sätt att producera el ger en större miljöpåverkan. Vindkraftverken har en teoretisk verkningsgrad på 59 % gentemot vindens energiinnehåll. Dagens moderna vindkraftverk har en verkningsgrad på upp till 50 %. Detta kan jämföras med tidigare vindkraftverk som hade upp till % i verkningsgrad. Vindkraftverk utvinner energi vid vindhastigheter mellan ca 2 m/s och 25 m/s. Inkoppling sker vid ca 4 m/s och urkoppling sker vid ca 25 m/s. 8

9 Om verket är inkopplat kan det utvinna energi även om vindhastigheten sjunker till ca 1-2 m/s. Detta innebär att vindkraftverk i Sverige utvinner energi under mer än av årets timmar 2. En etablering av en vindkraftspark vid Lojsta Hed, med utformning enligt visade exempel, beräknas ge ett tillskott av el på ca MWh/år (beräknat med en tillgänglighet på 90 %). Av tabell 1 framgår produktionen för de olika exempel på utformning som tagits fram i detta skede. Tabell 1. Beräknad produktion av el och jämförelse med förbrukning i svenska hem. Motsvarande årlig elkonsumtion Beräknad produktion (MWh/år) Villor (eluppvärmda) Villor (enb. hushållsel) Lägenheter (enb. hushållsel) Exempel 66 st SWT 2,3 MW st V90 2MV Vindkraftverk Ett typiskt vindkraftverk som byggs på land idag har en effekt på mellan 1 MW och 3 MW. Det finns också serietillverkade verk på 5 MW och prototyper i drift med effekten över 6 MW. Ett 2 MW vindkraftverk har en navhöjd på ca meter och en rotordiameter på ca meter. De större verken som är i drift i Sverige idag har generellt sett en effekt av 2-3 MW, en navhöjd på ca 100 meter och en rotordiameter på ca 100 meter, d.v.s. en totalhöjd av ca 150 meter. Utvecklingen går mot större vindkraftverk med högre effekt. Bästa möjliga teknik för platsen kommer att användas vid byggstart, det kan därför bli aktuellt med vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 200 meter. Förklaring av nav- och totalhöjd samt rotordiameter ses i Figur ( ) 9

10 Figur 5. Ritning vindkraftverk Val av leverantör kommer att ske genom upphandling. Det slutliga valet av vindkraftverk är beroende av vem som blir leverantör i projektet. Storlek och effekt varierar mellan leverantörerna. Antalet vindkraftverk som kan etableras inom området beror till stor del på hur stort avstånd mellan verken som behövs. Detta är beroende av vilken typ och storlek av vindkraftverk som upphandlas. 4 Byggnation Nybyggnation och förstärkning av vägar tillkommer oftast vid etablering av vindkraftverk. Transporter av vindkraftsdelar är tunga och vindkraftsleverantörerna ställer särskilda krav på vägarnas hållbarhet och bredd. Befintliga vägar används där så är möjligt, men kan behöva förstärkas, breddas och rätas ut. Ny väg kommer att behöva anläggas fram till varje enskilt verk i området. Vid etablering i skog kan nyanlagda och förstärkta vägar bli en tillgång för markägarna. Vid etablering av nytt elnät anläggs i huvudsak markkabel som läggs utmed vägarna. Den markyta som behövs vid etablering av ett vindkraftverk är ca kvadratmeter. Ytan behövs för att kranbil, utrustning och vindkraftverkets delar ska få plats under byggtiden. Efter att vindkraftverket står färdigt kan man låta delar av ytan växa igen. Ytbehovet varierar beroende på bland annat myndighetskrav, markförhållanden, tillgänglighet och vindkrafttillverkarens anspråk på mark. När ett vindkraftverk tjänat ut efter år nedmonteras det och flertalet av delarna återvinns. Platsen kan i stor utsträckning återställas. 10

11 5 Omgivningsbeskrivning 5.1 Riksintressen En stor del av Gotland, inklusive vindkraftsområdet vid Lojsta Hed, är av riksintresse för försvarsmakten, se figur 6. Visby flygplats har också intressen som sträcker sig längs en stor del av västra Gotland. Försvarsmakten, Luftfartsverket och Visby flygplats är viktiga remissinstanser till vilka remisser skickas för att utreda vilken påverkan en vindkraftspark vid Lojsta Hed skulle innebära för deras verksamhet. Figur 6. En stor del av Gotland är av riksintresse för försvarsmakten. Visby flygplats har också intressen som sträcker sig in i vindkraftsområdet vid Lojsta Hed. Inom det aktuella vindkraftsområdet finns riksintressen för vindbruk och naturvård. I närheten till området finns riksintresse för kulturmiljövård samt för turism och friluftsliv. En samlad bild över riksintressen i närområdet visas i figur 7. 11

12 Figur 7. Områden av riksintresse inom och i närheten till området för vindkraftspark Gaimald. På kartbilden visas ett exempel på utformning av vindkraftsparken med max 76 vindkraftverk. Större delen av projektområdet för vindkraftspark Gaimald är av riksintresse för vindbruk. Inom området finns flera mindre områden som är av riksintresse naturvård, vilka utgörs av källmyrar (NRO09049 Lojsta Hajds källmyrar). Det kan bli aktuellt att placera några verk inom riksintresse naturvård, men myrområden kommer generellt att undvikas. Utredningar kommer att genomföras för att undvika att påverka områdenas naturvärden och hydrologiska förhållanden. Kring området finns flera riksintressen för kulturmiljövård. Till samtliga områden av riksintresse kulturmiljö är det ett avstånd på minst 1 km från vindkraftsområdet. I väster, vid Ansarve, finns Vallhagarområdet med rester av boplatser från järnålder. I sydost ligger ett annat område av riksintresse kulturmiljö, området kring Lojsta, med bl.a. Lojsta slott. Kyrkorna vid Klinte, Hejde och Gerum är också av riksintresse kulturmiljö. Vindkraftverken kommer att bli synliga från delar av dessa områden, men inte i övrigt påverka kulturmiljöerna. Riksintresse för friluftsliv finns i väster längs kusten, ca 5 km från vindkraftsområdet. 12

13 5.2 Naturmiljö Området består till största del av tallskog, där skogsbruk bedrivs, med inslag av våtmarker och sumpskogar. Naturvärden är främst knutna till naturreservaten inom området samt till våtmarker, sumpskogar och russparken. Skyddade områden i form av naturreservat, Natura 2000-områden och biotopskydd visas i figur 8. Övriga kända naturvärden visas i figur 9. Utredningar kommer att genomföras för att ta reda på mer om områdets naturvärden och hydrologiska förhållanden. Inga vindkraftverk kommer att placeras inom naturreservat, Natura 2000-område eller biotopskyddsområde. Figur 8. Skyddade områden i form av naturreservat, Natura 2000-områden och biotopskydd inom och i närheten till vindkraftsområdet samt russparkens avgränsning. På kartbilden visas ett exempel på möjlig utformning av vindkraftsparken med 66 vindkraftverk. Inom och i närheten till vindkraftsområdet finns sex naturreservat, varav vilka fyra även är Natura 2000-områden. Hajdes storhage är skyddat som naturreservat och Natura 2000-område. Naturvärdena i området består i gammal betad skog som avverkas med plockhuggning och som har en stor andel träd av hög ålder. Området har inslag av sumpskog, myrar och vätar. Spillkråka, pärluggla och duvhök häckar 3. 3 Bevarandeplan för Natura 2000-område. Hajdes storhage SE Länsstyrelsen Gotlands län

14 Botes källmyr är skyddat som naturreservat och Natura 2000-område. Botes källmyr är ett stort och mycket värdefullt källmyrskomplex 4. Botes källmyr ligger i den norra delen av russparken. Hajdkvie skog är skyddat som naturreservat och ligger inom den norra delen av vindkraftsområdet. Hajdkvie skog är ett sumpskogs- och våtmarksområde med höga naturvärden. Området erbjuder viktiga livsmiljöer för en rad barklevande insekter, kärlväxter, mossor, lavar och svampar 5. Kvie Källmyr är skyddat som naturreservat och Natura 2000-område. Kvie källmyr är ett långsträckt våtmarksområde med värdefulla vegetationstyper som får sitt vatten från ett stort antal källor i området 6. Alstäde skog är ett naturreservat strax utanför den sydöstra delen av vindkraftsområdet. Området är ett naturskogsartat, delvis betespräglat skogsområde med höga skogliga naturvärden 7. Mallgårds källmyr är skyddat som naturreservat och Natura 2000-område. Området ligger i den sydvästra delen av vindkraftsområdet och russparken. Mallgårds källmyr har en rik vegetation och har sedan mycket lång tid tillbaka betats av gotlandsruss 8. Utöver naturreservat och Natura 2000-områden finns biotopskyddsområden inom och i närheten till området (figur 8). Ett biotopskyddsområde finns i anslutning till reservatet Hajdkvie skog. Området består av äldre naturskogsartad skog 9. I övrigt finns närmaste biotopskyddsområden söder om vindkraftsområdet, i södra delarna av russparken. 4 Bevarandeplan för Natura 2000-område. Botes källmyr SE Länsstyrelsen Gotlands län Bildande av naturreservatet Hajdkvie skog, Hejde socken, Gotlands kommun. Beslut Länsstyrelsen Gotlands län. 6 Bevarandeplan för Natura 2000-område. Kvie SE Länsstyrelsen Gotlands län Bildande av naturreservatet Alstäde skog, Fröjel socken, Gotlands kommun. Beslut Länsstyrelsen Gotlands län. 8 Bevarandeplan för Natura 2000-område. Mallgårds källmyr SE Länsstyrelsen Gotlands län

15 Figur 9. Nyckelbiotoper, naturvärden, sumpskogar och rikkärr inom och i närheten till området för vindkraftspark Gaimald. På kartbilden visas ett exempel på utformning av vindkraftsparken med max 76 vindkraftverk. Det har också, genom olika inventeringar som Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen genomför, pekats ut nyckelbiotoper, naturvärden, sumpskogar och rikkärr inom området, se figur 6. Hänsyn till dessa områden kommer att tas i möjligaste mån. 15

16 5.3 Kulturmiljö Utöver riksintressen kulturmiljö finns kulturmiljövärden i form av fornlämningar. Fasta fornlämningar skyddas genom fornminneslagen (Lag 1988:950). Riksantikvarieämbetet sammanställer uppgifter om kända fornlämningar, vilka redovisas i figur Kända fornlämningar är framförallt koncentrerade till omgivande jordbruksområden, vilket översiktskartan i figur 10 visar. På kartbilderna visas även det exempel på utformning av vindkraftspark som innebär flest vindkraftverk, d.v.s. 76 stycken. De två exempel på utformning av vindkraftspark Gaimald som har tagits fram har tagit hänsyn till kända fornlämningar, genom att inte placera verk på kända fornlämningar. Fornlämningarna utgörs bl.a. av rester av medeltida husgrunder, stensättning, kalkugn och naturföremål med tradition. Ytterligare utredning kommer att genomföras för att ta reda på mer om vilka fornlämningar som finns i området samt vilken form av hänsyn som behöver tas. Figur 10. Översiktsbild över kända fornlämningar inom och i närheten till området för vindkraftspark Gaimald, 16

17 Figur 11. Kända fornlämningar inom och i närheten till området för vindkraftspark Gaimald, norra delen. På kartbilden visas ett exempel på utformning av vindkraftsparken med max 76 vindkraftverk. Figur 12. Kända fornlämningar inom och i närheten till området för vindkraftspark Gaimald, södra delen. 17

18 5.4 Russparken Russparken är ett område som har både höga natur- och kulturvärden. Russparken har inget formellt skydd, men Gaimald AB eftersträvar att inga vindkraftverk ska placeras inom russparken. Dialog med russambetesföreningen kommer att pågå kontinuerligt under hela tillståndsprocessen. Figur 13. Russparken vid Lojsta Hed. 6 Kommunala planförhållanden Enligt kommunens översiktsplan består området till största delen av skogsmark med tall som dominerande trädslag 10. Skogsbruk bedrivs i området. I översiktsplanens kapitel om vindbruk finns en plan med strategier och riktlinjer för vindkraftsetablering. Vindbruket på Gotland beskrivs som ett betydande intresse från ett lokalt och nationellt perspektiv och utpekade områden av riksintresse vindbruk är starkt motiverade. Några generella riktlinjer för vindkraftsetablering i Gotlands kommun: Avstånd till bostäder meter Avstånd till kyrkor meter Avstånd till samlad bebyggelse m 10 Bygg Gotland, översiktsplan för Gotlands kommun Gotlands kommun. 18

19 Sökanden eftersträvar att uppfylla rekommenderade avstånd till bostäder, kyrkor och samlad bebyggelse. Området är utpekat som ett utredningsområde för vindbruk, möjligt för vindkraftsetablering, men med motstående försvarsintressen. Dialog med försvarsmakten pågår för att möjliggöra en vindkraftsetablering i området. Inom och i närheten till det aktuella området finns flera andra intressen, såsom naturreservat och russparken på Lojsta Hed, vilka är viktiga att samråda om för att få väl gjorda avvägningar i området och ett helhetsgrepp. Gaimald AB är måna om att väga in de olika intressen som finns i området och ta hänsyn till områdets kulturoch naturvärden. 7 Förutsedda miljöeffekter 7.1 Miljönytta Vindkraftverk nyttjar vinden som energikälla, ger inga försurande och övergödande effekter, efterlämnar ingen aska eller slaggprodukter samt bidrar inte till växthuseffekten. Genom en ökad användning av vindkraft för vår energiförsörjning minskar vi utsläpp av bl.a. koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider från fossila energikällor. Vindkraften sparar också naturen från exempelvis brytning av kol och uran samt utvinning av olja och gas. El som produceras med vindkraft ersätter till största delen el på marginalen. Marginalelen definieras som den el som produceras i det kraftverk som vid varje tillfälle är dyrast att använda 11. Marginalel utgörs ofta av kolkondens producerad i Danmark, Tyskland och Finland. På längre sikt beräknas marginalelen utgöras av gaskombi. Nordeuropa har ett gemensamt elnät och det sker hela tiden import och export av el mellan länderna. Med större andel vindkraftsproducerad el i nätet kan produktionen av el från fossila energikällor minska. Vindkraftverken medför därmed en besparing av utsläpp till luft. En etablering av en vindkraftspark vid Lojsta Hed, med utformning enligt visade exempel, beräknas ge ett tillskott av miljövänlig förnybar el på ca MWh/år. Exempel på vilka utsläppsbesparingar en vindkraftsetablering av denna storlek kan bidra till visas i tabell 2 och 3. Beräkningarna utgår från områdets rådande vindförhållanden och vindkraftverk av typen Siemens 2,3 MW, navhöjd 122,5 m, rotordiameter 113 m respektive Vestas V90 2MW, navhöjd 105 m och rotordiameter 90 m. 11 Elforsk. Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxod. 19

20 Tabell 2. Besparing av utsläpp till luft marginalel kort sikt (kolkondens) 12 Flyktiga kolväten (ton) CO2 (ton) NOx (ton) SOx (ton) Partiklar (ton) CH4 (ton) Utformningsalternativ 66 st SWT 2,3 MW st V90 2MW Tabell 3. Besparing av utsläpp till luft marginalel lång sikt (gaskombi) 13 Flyktiga kolväten (ton) CO2 (ton) NOx (ton) SOx (ton) Partiklar (ton) CH4 (ton) Utformningsalternativ 66 st SWT 2,3 MW st V90 2MW < Ljud Ljud från moderna vindkraftverk uppkommer framför allt när rotorbladen passerar genom luften, vilket ger upphov till ett svischande ljud som har stora likheter med det ljud som alstras av vinden i vegetation av olika slag. Ljudpåverkan uppstår i vindkraftverkens omedelbara närhet. Naturens bakgrundsljud maskerar på längre avstånd verkens driftljud. Enligt praxis bör riktvärden för ljud från vindkraftverk baseras på de riktlinjer som anges i Externt industribuller- allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev.1983) från Naturvårdsverket för industrietableringar nattetid. Dessa värden innebär att högsta ljudnivån vid bostadshus får vara 40 db(a). Ljudberäkningarna grundar sig på Naturvårdsverkets rekommenderade metod Ljud från landbaserade vindkraftverk. Beräkningarna utgår från ett värsta fall dvs. att: Vindstyrkan är 8 m/s på 10 meters höjd dvs. då vindkraftverket hörs som mest. Vid högre vindstyrka tar bakgrundsljudet över och maskerar ljudet från vindkraftverket. Undantag från detta kan ibland behöva göras, om källjudet är högre vid högre vindhastigheter så används det högre källjudet istället för källjudet vid 8 m/s. Vindens sus är det enda bakgrundsljud som förekommer dvs. programmet tar inte hänsyn till att det finns vegetation som dämpar ljudnivån eller om det finns byggnation eller vägar i området som ger ifrån sig ljud. Vinden ligger från vindkraftverket mot respektive hus dvs. huset får alltid vinden mot sig. Ingen hänsyn har tagits till att det är mindre frekvens av vind i vissa vindriktningar. 12 Naturvårdsverket NFS 2006:8, för el: Miljövärdering av el, STEM Underliggande data är från IVL, Miljöfaktabok för bränslen Del 2: Bakgrundsinformation och teknisk bilaga. IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 13 Naturvårdsverket NFS 2006:8, för el: Miljövärdering av el, STEM Underliggande data är från IVL, Miljöfaktabok för bränslen Del 2: Bakgrundsinformation och teknisk bilaga. IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 20

21 Ljudberäkning har utförts för de två exempel på utformning av vindkraftspark Gaimald som tagits fram, se figur Resultatet visar att vindkraftsparken kan etableras utan att överskrida en ljudnivå på 40 db(a) vid någon bostad. Figur 14. Ljudberäkningsexempel för vindkraftspark Gaimald, utifrån utformning med 66 vindkraftverk av typen Siemens 2,3 MW, navhöjd 122,5 m och rotordiameter 113 m. 21

22 Figur 15. Ljudberäkningsexempel för vindkraftspark Gaimald, utifrån utformning med 76 vindkraftverk av typen Vestas V90 2MW navhöjd 105 m och rotordiameter 90 m. 7.3 Rörliga skuggor Under driftfasen uppkommer roterande, rörliga, skuggor från vindkraftverken, Rörliga skuggor från vindkraftverk är relaterade till antal soltimmar, närhet, solvinkel, tidpunkt på dagen och väderstreck. Normalt tillämpas 8 timmar rörlig skugga per år (förväntat värde) som acceptabelt värde för bostadshus. Vilka tider den rörliga skuggan från ett vindkraftverk faller inom ett visst område och hur många timmar per år som den befinner sig där kan beräknas med hjälp av ett datorprogram. Programmet redovisar två olika värden - ett värsta fall samt ett förväntat värde. Ett värsta fall innebär att solen alltid skiner, från soluppgång till solnedgång, och att vindkraftverken alltid producerar elenergi samt att vindkraftverkets rotor alltid står vinkelrätt mot skuggmottagaren. Ett förväntat värde innebär att hänsyn tas till drifttid för verket samt antalet soltimmar (solstatistik) för området. Efter utförd beräkning för föreslagna utformningar visar skuggtiderna att riktlinjerna för rörlig skugga överskrids vid en bostad (fastigheten Lilla Hajdes 2:2) som beräknas få en årlig 22

23 skuggtid på mellan ca 9 tim - 11 tim 37 min beroende på utformning. Verk utrustade med skuggdetektor som medför att reglering av rörlig skugga möjliggörs blir därmed aktuellt för att uppfylla riktvärdet. 7.4 Fåglar och fladdermöss De studier som gjorts visar att det är fåglar och fladdermöss som är de mest känsliga djurgrupperna vid en vindkraftsetablering. En vindkraftsetablering kan dels innebära risk för habitatförlust, dels risk för kollision med vindkraftverken. Vindkraftverk utgör inget hinder för fåglar i allmänhet. Iakttagelser har visat att huvuddelen av alla fåglar ser vindkraftverken i god tid och förändrar sin flygriktning på långt avstånd för att undvika dem 14. Risken för att fåglar ska kollidera med vindkraftverk är låg och endast för ett fåtal enstaka arter kan antalet kollisioner vara av betydelse för populationen. De risker som vindkraftverk under drift innebär för fladdermöss är framförallt kollisionsrisk i samband med migration eller i samband med jakt på insekter som ansamlats vid ett vindkraftverk. Utredningar angående fågel och fladdermus kommer att göras i området. 7.5 Landskap Ett landskap är, enligt den europeiska landskapskonventionen, ett område sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspelet mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer. Landskapets ständiga förändring är en naturlig del av landskapets utveckling. Konventionen lyfter också fram landskapets sociala betydelse och vikten av att människor kan delta aktivt i förvaltningen av landskapet 15. En förändring i landskapsbilden är oundviklig vid all etablering av byggnader, inklusive vindkraftverk. I drift roterar vindkraftverkens rotorblad vilket gör att verken syns tydligare än t.ex. en mast eller en kran. Den planerade vindkraftparken kommer sålunda, under sin driftperiod på ca 25 år, att medföra en visuell förändring i landskapet. Hur vindkraftverk upplevs i landskapet är till stora delar individuellt och påverkas t.ex. av vilka förväntningar som finns och vilka associationer individen gör till vindkraft. Genom olika typer av visualiseringar är det möjligt att visa hur en planerad vindkraftspark kommer att se ut och bilda sig en uppfattning om påverkan på landskapsbilden. För att ge en överblick över hur vindkraftspark Gaimald kan komma att se ut, har foton tagits från några olika platser kring området och utifrån dem har fotomontage satts samman. Ett fotomontage är en sammansättning av foton där de planerade vindkraftverken ritats ut med hjälp av ett 14 Nu vet vi det här! Vindkraftens miljöpåverkan resultat från forskning inom Vindval. Naturvårdsverket. 15 Vindkraftshandboken. Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden. Boverket

24 datorprogram. Detta är en etablerad metod att simulera den visuella påverkan som vindkraftsparken kan tänkas innebära. Fotomontagen håller på att tas fram och kommer att visas i samband med samrådsmötet. Förslag på lämpliga fotopunkter kring området mottages tacksamt, så att ytterligare visualiseringar kan tas fram inför samråd med allmänhet och särskilt berörda. Enligt översiktsplanen för Gotlands kommun, kapitlet om vindbruk, ska en landskapsanalys göras inför alla nya vindkraftsetableringar. En landskapsanalys kommer att genomföras och ingå i miljökonsekvensbeskrivningen Hinderbelysning Sökanden kommer att utrusta vindkraftverken med hinderbelysning i enlighet med Transportstyrelsens anvisningar. Enligt gällande regler ska vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 150 meter målas med vit färg och markeras med blinkande medelintensivt rött ljus under skymning, gryning och mörker. Under dagtid behöver belysningen inte vara tänd. Lagstiftningen medger en reducering av ljusets intensitet under natten men ej vid skymning och gryning. Vindkraftverk med totalhöjd över 150 meter ska målas med vit färg och markeras med blinkande högintensivt vitt ljus. Det högintensiva vita ljuset är avsett för luftrummet över 150 meter och syns inte lika tydligt från marken som det medelintensiva röda ljuset. Det finns radarstyrd teknik att tillgå, som tänder hinderbelysningen endast när flygplan eller helikopter närmar sig och låter den vara nedsläckt övrig tid, men det förutsätter att Transportstyrelsen ger dispens. 8 Remisser Remisser har skickats till berörda myndigheter, Visby flygplats, tele- och nätoperatörer för att få svar på eventuell påverkan på deras verksamheter. Svar har ännu inte erhållits. 24

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

VINDKRAFT SÄTILA. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken

VINDKRAFT SÄTILA. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03 03-31 31 VINDKRAFT SÄTILA Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna 2009-03-19 RÅDMANSÖ VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna Rådmansö-Gillberga 1:12, 1:19, 3:7, 1:25, 1:4, 3:3, 2:4 och Rådmansö 1:1 samt Riddersholm

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Samrådsunderlag inför utökat samråd

Samrådsunderlag inför utökat samråd Falkenberg den 4 januari 2005 Samrådsunderlag inför utökat samråd Vindkraftetablering i Kattegatt utanför Falkenberg Favonius AB lämnar som ett steg i ansökningsförfarandet enligt miljöbalken uppgifter

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Planerad utbyggnad av befintlig vindkraftpark på Risholmen. Göteborg Energi AB avser att ansöka tillstånd enligt miljöbalken för en utbyggnad av den befintliga

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Tillståndsprocess. Håkan Lindroth, Sweco

Tillståndsprocess. Håkan Lindroth, Sweco Tillståndsprocess Håkan Lindroth, Sweco Moskogens vindpark Cirka 50 vindkraftverk spridda över området, främst på höjder Vindparkens totala area: cirka 30 km 2 Verkens tornhöjd: 105 m Rotordiameter: 90

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning www.enetjarnnatur.se Miljökonsekvensbeskrivning Beslutsunderlag för länsstyrelsen Konsekvensbedömning Samrådet ligger till grund för arbetet MKB:ns syfte Att beskriva direkta

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parkerna: Stamåsen Bodhögarna

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning Åmot-Lingbo vindpark Projektbeskrivning 2 projektbeskrivning tönsen projektbeskrivning åmot-lingbo 3 Åmot - Lingbo Om projektet Åmot - Lingbo OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk Vindkraftverk Fakta i kortformat Varför vindkraftverk är höga Korta fakta om vindkraftverk Ett högt vindkraftverk utvinner mer energi än ett lågt då höjden gör att markens eventuella ojämnheter spelar

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Fageråsens vindpark i Malung-Sälens kommun

Fageråsens vindpark i Malung-Sälens kommun Projektbeskrivning Fageråsens vindpark i Malung-Sälens kommun Fotomontage från Skördrisberget Projektbeskrivningen är en sammanställning över hur projektet ser ut efter senaste kompletteringen till tillståndsansökan

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Väsman. Saxberget. Boberget. Gropberget. Fjällberget. Storstensberget. Norra Hörken

Väsman. Saxberget. Boberget. Gropberget. Fjällberget. Storstensberget. Norra Hörken Väsman Boberget Storstensberget Fjällberget Saxberget Gropberget Norra Hörken Boberget 440 möh Saxberget 439 möh Ljungåsens parkering Storstensberget Gropberget 455 möh 425 möh Fjällberget 466 möh Gravitationsfundament

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp II

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp II Korpfjällets vindpark Projektbeskrivning Etapp II PROJEKTBESKRIVNING KORPFJÄLLET II 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Bilaga 14. Miljökonsekvensbeskrivning. Radarstyrd hinderbelysning Vindpark Ljungbyholm

Bilaga 14. Miljökonsekvensbeskrivning. Radarstyrd hinderbelysning Vindpark Ljungbyholm Bilaga 14 Miljökonsekvensbeskrivning Radarstyrd hinderbelysning Vindpark Ljungbyholm Utredning av tekniska och ekonomiska möjligheter för radarstyrd hinderbelysning Vindpark Ljungbyholm Innehåll 1. INLEDNING

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark!

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! 2106-02-29 Syfte med informationsmötet Informera om: - Hur tillståndsansökan har tagits fram - Innehållet i tillståndsansökan

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark!

Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark! Pauträsk Vindkraftpark Välkommen på samråd för Pauträsk vindpark! Pauträsk Vindkraftpark Dagordning Presentation av Hemberget Energi AB Syftet med samrådet Presentation av projektet Pauträsk Vindkraftpark

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I Korpfjällets vindpark Projektbeskrivning Etapp I PROJEKTBESKRIVNING KORPFJÄLLET I 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet drivs av ett konsortium som består av: Kolmårdsvind

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Miljökonsekvensbeskrivning Produktion: Enetjärn Natur AB 2012 2012-06-28 Om dokumentet NV Nordisk Vindkraft

Läs mer

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Energy AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Gottenvik Projektet

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning Brahehus vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING BRAHEHUS 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer