Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun"

Transkript

1

2 2

3 Innehåll 1 Bakgrund och Syfte Om Gaimald AB Lokalisering Utformning Vindförhållande Elproduktion från vindkraft Vindkraftverk Byggnation Omgivningsbeskrivning Riksintressen Naturmiljö Kulturmiljö Russparken Kommunala planförhållanden Förutsedda miljöeffekter Miljönytta Ljud Rörliga skuggor Fåglar och fladdermöss Landskap Hinderbelysning Remisser Miljökonsekvensbeskrivning Administrativa uppgifter Preliminär tidsplan Synpunkter BILAGOR Bilaga 1. Förteckning över fastigheter som ingår i projektområdet för vindkraftspark Gaimald. 3

4 1 Bakgrund och Syfte Gaimald AB undersöker möjligheten att etablera en vindkraftspark vid Lojsta Hed i Gotlands kommun, Gotlands län. Vindkraftsparken, med projektnamn Gaimald, kommer att bestå av fler än 7 vindkraftverk som är högre än 120 meter i totalhöjd vilket innebär att verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Utifrån de beräkningar och hänsynstagande som gjorts bedöms vindkraftsparken rymma maximalt 76 vindkraftverk. Vindkraftverken kommer inte att vara högre än 200 meter i totalhöjd. Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska samråd genomföras i god tid och i behövlig omfattning innan en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken görs. Samrådet ska avse den planerade verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan. Detta dokument är ett underlag inför myndighetssamrådet. Innan tillståndsprocessen inleddes informerades närboende i området genom utskick av ett informationsbrev. En tidig kontakt har även tagits med ett antal föreningar som kan antas bli berörda av projektet. 1.1 Om Gaimald AB. Triventus AB har tillsammans med Hajdvind AB bildat aktiebolaget Gaimald AB för att undersöka möjligheten att etablera vindkraft vid Lojsta Hed på Gotland. Gaimald AB (sökande) avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av en vindkraftpark i ett område mellan Klinte, Hejde, Lojsta och Ansarve i Gotlands kommun. Hajdvind AB är bildat av 161 markägare som själva är initiativtagare till projekt Gaimald. Utgångspunkt är tagen från kommunens översiktsplan, där området vid Lojsta Hed är utpekat som ett tänkbart område för vindkraft. Markägarna representerar ett flertal olika näringar och sammanslutningar i det Gotländska samhället, allt från enskilda privatpersoner och lantbrukare till kyrkan och olika stiftelser. Triventus AB med dotterbolag är ett av Sveriges ledande vindkraftprojektörsbolag. Bolaget arbetar med att bygga ut vindkraft och annan förnybar energi i Sverige. Vår målsättning för vindkraft är 100 MW installerad effekt till år Vi arbetar över hela landet och har kontor i bl.a. Falkenberg, Östersund, Malmö och Linköping. Gaimald AB har anlitat Triventus Consulting AB för att vara behjälplig i tillståndsprocessen. Triventus Consulting AB, dotterbolag till Triventus AB, är ett av Nordens ledande 4

5 konsultbolag inom vindkraft, med spetskompetens inom tillståndsfrågor, energi, miljö, teknik, anläggning och ekonomi samt förmågan att förverkliga projekt. 2 Lokalisering Gaimald AB undersöker möjligheten att etablera vindkraft vid Lojsta Hed i Gotlands kommun, Gotlands län. Området är beläget mellan Klinte, Hejde, Lojsta och Ansarve och utgörs till största del av barrskog med inslag av våtmarker. Området ligger på en höjd av ca m.ö.h. För översiktskarta över området, se figur 1. För fastighetsbeteckningar, se bilaga 1. Den viktigaste förutsättningen för ett vindkraftprojekt är att vindförhållandena är goda. Området bedöms ha ett bra vindläge och goda förutsättningar för produktion av förnybar energi. Gotlands kommun har också bedömt området som lämpligt för vindkraft och pekat ut det som område för vindbruk i översiktsplanen. Området är av riksintresse vindbruk. Ovanstående gör att Gaimald AB har valt att gå vidare med att undersöka möjligheten att etablera vindkraft inom området. Inom och omkring området finns andra intressen så som närboende, naturreservat, russparken och övriga djur-, natur och kulturvärden vilka är viktiga att ta hänsyn till under utvecklingen av projektet. Figur 1. Översiktskarta. Etableringsområdets lokalisering för projekt Gaimald vid Lojsta Hed, sydost om Klintehamn. 5

6 2.1 Utformning En rad olika faktorer tas hänsyn till under arbetet med att ta fram möjliga utformningar, däribland gällande regler för ljud- och skuggpåverkan vid närliggande bostäder, avstånd till vägar, lämpligt avstånd mellan vindkraftverken, hänsyn till russpark och naturreservat samt allmänna riktlinjer i översiktsplanens kapitel om vindbruk 1. Inga vindkraftverk kommer att placeras inom naturreservaten i området, se figur 2. Russparken är inte ett skyddat område, men inga vindkraftverk kommer att placeras vid premieringsplatsen. I övrigt är strävan att utforma vindkraftsparken så att inga vindkraftverk placeras inom russparken, vilket har varit utgångspunkten för de exempel på utformningar som här redovisas. I syfte att optimera vindkraftsparken önskar Gaimald AB att ansöka om tillstånd för område, vilket är blåmarkerat i figur 2. Förslag på möjliga utformningar kommer att presenteras, men slutliga positioner fastställs efter genomförda utredningar och optimering av layout utifrån vald turbintyp. Figur 2. Projektområde för vindkraftspark Gaimald. Exempel på utformning av vindkraftspark Gaimald har utarbetats med utgångspunkt från två olika typer av vindkraftverk som finns på marknaden idag, med rotordiameter på m, navhöjd på ,5 m, totalhöjd m. Utifrån beräkningar med dessa typer av verk 1 Bygg Gotland, översiktsplan för Gotlands kommun Gotlands kommun. 6

7 rymmer området upp till ca vindkraftverk, se figur 3 och 4. Det kan bli aktuellt med större vindkraftverk när det är dags för upphandling, beroende på vilka verkstyper som finns på marknaden vid tidpunkten, men totalhöjden kommer inte att överstiga 200 m. Större vindkraftverk kräver generellt större avstånd sinsemellan, vilket innebär att färre verk ryms inom samma område. Figur 3. Vindkraftspark Gaimald. Exempel på möjlig utformning, bestående av 66 vindkraftverk av typen Siemens 2,3 MW med navhöjd 122,5 m och rotordiameter 113 m, dvs en totalhöjd på 179 m. 7

8 Figur 4. Vindkraftspark Gaimald. Exempel på möjlig utformning, bestående av 76 vindkraftverk av typen Vestas V90 2 MW med navhöjd 105 m och rotordiameter 90 m, dvs en totalhöjd på 150 m. 2.2 Vindförhållande Uppsala Universitet har gjort en kartläggning av Sveriges vindförhållande som kallas MIUUmodellen. Enligt MIUU-modellen kan vindpotentialen ligga på mellan 6,5-7,5 m/s i etableringsområdet. För att närmare undersöka vindförhållandena på platsen kommer vindmätningar att utföras. Utifrån tillgänglig vindstatistik från SMHI:s närmaste mätmaster beräknas medelvinden i området till ca 6,9 m/s vid en höjd av 105 m över marknivå. 2.3 Elproduktion från vindkraft Vindkraft producerar ren el som inte ger några utsläpp eller kräver några transporter. Den energimängd som går åt för att tillverka samt transportera ett vindkraftverk producerar vindkraftverket på ca 7 till 9 månader. I princip alla andra sätt att producera el ger en större miljöpåverkan. Vindkraftverken har en teoretisk verkningsgrad på 59 % gentemot vindens energiinnehåll. Dagens moderna vindkraftverk har en verkningsgrad på upp till 50 %. Detta kan jämföras med tidigare vindkraftverk som hade upp till % i verkningsgrad. Vindkraftverk utvinner energi vid vindhastigheter mellan ca 2 m/s och 25 m/s. Inkoppling sker vid ca 4 m/s och urkoppling sker vid ca 25 m/s. 8

9 Om verket är inkopplat kan det utvinna energi även om vindhastigheten sjunker till ca 1-2 m/s. Detta innebär att vindkraftverk i Sverige utvinner energi under mer än av årets timmar 2. En etablering av en vindkraftspark vid Lojsta Hed, med utformning enligt visade exempel, beräknas ge ett tillskott av el på ca MWh/år (beräknat med en tillgänglighet på 90 %). Av tabell 1 framgår produktionen för de olika exempel på utformning som tagits fram i detta skede. Tabell 1. Beräknad produktion av el och jämförelse med förbrukning i svenska hem. Motsvarande årlig elkonsumtion Beräknad produktion (MWh/år) Villor (eluppvärmda) Villor (enb. hushållsel) Lägenheter (enb. hushållsel) Exempel 66 st SWT 2,3 MW st V90 2MV Vindkraftverk Ett typiskt vindkraftverk som byggs på land idag har en effekt på mellan 1 MW och 3 MW. Det finns också serietillverkade verk på 5 MW och prototyper i drift med effekten över 6 MW. Ett 2 MW vindkraftverk har en navhöjd på ca meter och en rotordiameter på ca meter. De större verken som är i drift i Sverige idag har generellt sett en effekt av 2-3 MW, en navhöjd på ca 100 meter och en rotordiameter på ca 100 meter, d.v.s. en totalhöjd av ca 150 meter. Utvecklingen går mot större vindkraftverk med högre effekt. Bästa möjliga teknik för platsen kommer att användas vid byggstart, det kan därför bli aktuellt med vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 200 meter. Förklaring av nav- och totalhöjd samt rotordiameter ses i Figur ( ) 9

10 Figur 5. Ritning vindkraftverk Val av leverantör kommer att ske genom upphandling. Det slutliga valet av vindkraftverk är beroende av vem som blir leverantör i projektet. Storlek och effekt varierar mellan leverantörerna. Antalet vindkraftverk som kan etableras inom området beror till stor del på hur stort avstånd mellan verken som behövs. Detta är beroende av vilken typ och storlek av vindkraftverk som upphandlas. 4 Byggnation Nybyggnation och förstärkning av vägar tillkommer oftast vid etablering av vindkraftverk. Transporter av vindkraftsdelar är tunga och vindkraftsleverantörerna ställer särskilda krav på vägarnas hållbarhet och bredd. Befintliga vägar används där så är möjligt, men kan behöva förstärkas, breddas och rätas ut. Ny väg kommer att behöva anläggas fram till varje enskilt verk i området. Vid etablering i skog kan nyanlagda och förstärkta vägar bli en tillgång för markägarna. Vid etablering av nytt elnät anläggs i huvudsak markkabel som läggs utmed vägarna. Den markyta som behövs vid etablering av ett vindkraftverk är ca kvadratmeter. Ytan behövs för att kranbil, utrustning och vindkraftverkets delar ska få plats under byggtiden. Efter att vindkraftverket står färdigt kan man låta delar av ytan växa igen. Ytbehovet varierar beroende på bland annat myndighetskrav, markförhållanden, tillgänglighet och vindkrafttillverkarens anspråk på mark. När ett vindkraftverk tjänat ut efter år nedmonteras det och flertalet av delarna återvinns. Platsen kan i stor utsträckning återställas. 10

11 5 Omgivningsbeskrivning 5.1 Riksintressen En stor del av Gotland, inklusive vindkraftsområdet vid Lojsta Hed, är av riksintresse för försvarsmakten, se figur 6. Visby flygplats har också intressen som sträcker sig längs en stor del av västra Gotland. Försvarsmakten, Luftfartsverket och Visby flygplats är viktiga remissinstanser till vilka remisser skickas för att utreda vilken påverkan en vindkraftspark vid Lojsta Hed skulle innebära för deras verksamhet. Figur 6. En stor del av Gotland är av riksintresse för försvarsmakten. Visby flygplats har också intressen som sträcker sig in i vindkraftsområdet vid Lojsta Hed. Inom det aktuella vindkraftsområdet finns riksintressen för vindbruk och naturvård. I närheten till området finns riksintresse för kulturmiljövård samt för turism och friluftsliv. En samlad bild över riksintressen i närområdet visas i figur 7. 11

12 Figur 7. Områden av riksintresse inom och i närheten till området för vindkraftspark Gaimald. På kartbilden visas ett exempel på utformning av vindkraftsparken med max 76 vindkraftverk. Större delen av projektområdet för vindkraftspark Gaimald är av riksintresse för vindbruk. Inom området finns flera mindre områden som är av riksintresse naturvård, vilka utgörs av källmyrar (NRO09049 Lojsta Hajds källmyrar). Det kan bli aktuellt att placera några verk inom riksintresse naturvård, men myrområden kommer generellt att undvikas. Utredningar kommer att genomföras för att undvika att påverka områdenas naturvärden och hydrologiska förhållanden. Kring området finns flera riksintressen för kulturmiljövård. Till samtliga områden av riksintresse kulturmiljö är det ett avstånd på minst 1 km från vindkraftsområdet. I väster, vid Ansarve, finns Vallhagarområdet med rester av boplatser från järnålder. I sydost ligger ett annat område av riksintresse kulturmiljö, området kring Lojsta, med bl.a. Lojsta slott. Kyrkorna vid Klinte, Hejde och Gerum är också av riksintresse kulturmiljö. Vindkraftverken kommer att bli synliga från delar av dessa områden, men inte i övrigt påverka kulturmiljöerna. Riksintresse för friluftsliv finns i väster längs kusten, ca 5 km från vindkraftsområdet. 12

13 5.2 Naturmiljö Området består till största del av tallskog, där skogsbruk bedrivs, med inslag av våtmarker och sumpskogar. Naturvärden är främst knutna till naturreservaten inom området samt till våtmarker, sumpskogar och russparken. Skyddade områden i form av naturreservat, Natura 2000-områden och biotopskydd visas i figur 8. Övriga kända naturvärden visas i figur 9. Utredningar kommer att genomföras för att ta reda på mer om områdets naturvärden och hydrologiska förhållanden. Inga vindkraftverk kommer att placeras inom naturreservat, Natura 2000-område eller biotopskyddsområde. Figur 8. Skyddade områden i form av naturreservat, Natura 2000-områden och biotopskydd inom och i närheten till vindkraftsområdet samt russparkens avgränsning. På kartbilden visas ett exempel på möjlig utformning av vindkraftsparken med 66 vindkraftverk. Inom och i närheten till vindkraftsområdet finns sex naturreservat, varav vilka fyra även är Natura 2000-områden. Hajdes storhage är skyddat som naturreservat och Natura 2000-område. Naturvärdena i området består i gammal betad skog som avverkas med plockhuggning och som har en stor andel träd av hög ålder. Området har inslag av sumpskog, myrar och vätar. Spillkråka, pärluggla och duvhök häckar 3. 3 Bevarandeplan för Natura 2000-område. Hajdes storhage SE Länsstyrelsen Gotlands län

14 Botes källmyr är skyddat som naturreservat och Natura 2000-område. Botes källmyr är ett stort och mycket värdefullt källmyrskomplex 4. Botes källmyr ligger i den norra delen av russparken. Hajdkvie skog är skyddat som naturreservat och ligger inom den norra delen av vindkraftsområdet. Hajdkvie skog är ett sumpskogs- och våtmarksområde med höga naturvärden. Området erbjuder viktiga livsmiljöer för en rad barklevande insekter, kärlväxter, mossor, lavar och svampar 5. Kvie Källmyr är skyddat som naturreservat och Natura 2000-område. Kvie källmyr är ett långsträckt våtmarksområde med värdefulla vegetationstyper som får sitt vatten från ett stort antal källor i området 6. Alstäde skog är ett naturreservat strax utanför den sydöstra delen av vindkraftsområdet. Området är ett naturskogsartat, delvis betespräglat skogsområde med höga skogliga naturvärden 7. Mallgårds källmyr är skyddat som naturreservat och Natura 2000-område. Området ligger i den sydvästra delen av vindkraftsområdet och russparken. Mallgårds källmyr har en rik vegetation och har sedan mycket lång tid tillbaka betats av gotlandsruss 8. Utöver naturreservat och Natura 2000-områden finns biotopskyddsområden inom och i närheten till området (figur 8). Ett biotopskyddsområde finns i anslutning till reservatet Hajdkvie skog. Området består av äldre naturskogsartad skog 9. I övrigt finns närmaste biotopskyddsområden söder om vindkraftsområdet, i södra delarna av russparken. 4 Bevarandeplan för Natura 2000-område. Botes källmyr SE Länsstyrelsen Gotlands län Bildande av naturreservatet Hajdkvie skog, Hejde socken, Gotlands kommun. Beslut Länsstyrelsen Gotlands län. 6 Bevarandeplan för Natura 2000-område. Kvie SE Länsstyrelsen Gotlands län Bildande av naturreservatet Alstäde skog, Fröjel socken, Gotlands kommun. Beslut Länsstyrelsen Gotlands län. 8 Bevarandeplan för Natura 2000-område. Mallgårds källmyr SE Länsstyrelsen Gotlands län

15 Figur 9. Nyckelbiotoper, naturvärden, sumpskogar och rikkärr inom och i närheten till området för vindkraftspark Gaimald. På kartbilden visas ett exempel på utformning av vindkraftsparken med max 76 vindkraftverk. Det har också, genom olika inventeringar som Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen genomför, pekats ut nyckelbiotoper, naturvärden, sumpskogar och rikkärr inom området, se figur 6. Hänsyn till dessa områden kommer att tas i möjligaste mån. 15

16 5.3 Kulturmiljö Utöver riksintressen kulturmiljö finns kulturmiljövärden i form av fornlämningar. Fasta fornlämningar skyddas genom fornminneslagen (Lag 1988:950). Riksantikvarieämbetet sammanställer uppgifter om kända fornlämningar, vilka redovisas i figur Kända fornlämningar är framförallt koncentrerade till omgivande jordbruksområden, vilket översiktskartan i figur 10 visar. På kartbilderna visas även det exempel på utformning av vindkraftspark som innebär flest vindkraftverk, d.v.s. 76 stycken. De två exempel på utformning av vindkraftspark Gaimald som har tagits fram har tagit hänsyn till kända fornlämningar, genom att inte placera verk på kända fornlämningar. Fornlämningarna utgörs bl.a. av rester av medeltida husgrunder, stensättning, kalkugn och naturföremål med tradition. Ytterligare utredning kommer att genomföras för att ta reda på mer om vilka fornlämningar som finns i området samt vilken form av hänsyn som behöver tas. Figur 10. Översiktsbild över kända fornlämningar inom och i närheten till området för vindkraftspark Gaimald, 16

17 Figur 11. Kända fornlämningar inom och i närheten till området för vindkraftspark Gaimald, norra delen. På kartbilden visas ett exempel på utformning av vindkraftsparken med max 76 vindkraftverk. Figur 12. Kända fornlämningar inom och i närheten till området för vindkraftspark Gaimald, södra delen. 17

18 5.4 Russparken Russparken är ett område som har både höga natur- och kulturvärden. Russparken har inget formellt skydd, men Gaimald AB eftersträvar att inga vindkraftverk ska placeras inom russparken. Dialog med russambetesföreningen kommer att pågå kontinuerligt under hela tillståndsprocessen. Figur 13. Russparken vid Lojsta Hed. 6 Kommunala planförhållanden Enligt kommunens översiktsplan består området till största delen av skogsmark med tall som dominerande trädslag 10. Skogsbruk bedrivs i området. I översiktsplanens kapitel om vindbruk finns en plan med strategier och riktlinjer för vindkraftsetablering. Vindbruket på Gotland beskrivs som ett betydande intresse från ett lokalt och nationellt perspektiv och utpekade områden av riksintresse vindbruk är starkt motiverade. Några generella riktlinjer för vindkraftsetablering i Gotlands kommun: Avstånd till bostäder meter Avstånd till kyrkor meter Avstånd till samlad bebyggelse m 10 Bygg Gotland, översiktsplan för Gotlands kommun Gotlands kommun. 18

19 Sökanden eftersträvar att uppfylla rekommenderade avstånd till bostäder, kyrkor och samlad bebyggelse. Området är utpekat som ett utredningsområde för vindbruk, möjligt för vindkraftsetablering, men med motstående försvarsintressen. Dialog med försvarsmakten pågår för att möjliggöra en vindkraftsetablering i området. Inom och i närheten till det aktuella området finns flera andra intressen, såsom naturreservat och russparken på Lojsta Hed, vilka är viktiga att samråda om för att få väl gjorda avvägningar i området och ett helhetsgrepp. Gaimald AB är måna om att väga in de olika intressen som finns i området och ta hänsyn till områdets kulturoch naturvärden. 7 Förutsedda miljöeffekter 7.1 Miljönytta Vindkraftverk nyttjar vinden som energikälla, ger inga försurande och övergödande effekter, efterlämnar ingen aska eller slaggprodukter samt bidrar inte till växthuseffekten. Genom en ökad användning av vindkraft för vår energiförsörjning minskar vi utsläpp av bl.a. koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider från fossila energikällor. Vindkraften sparar också naturen från exempelvis brytning av kol och uran samt utvinning av olja och gas. El som produceras med vindkraft ersätter till största delen el på marginalen. Marginalelen definieras som den el som produceras i det kraftverk som vid varje tillfälle är dyrast att använda 11. Marginalel utgörs ofta av kolkondens producerad i Danmark, Tyskland och Finland. På längre sikt beräknas marginalelen utgöras av gaskombi. Nordeuropa har ett gemensamt elnät och det sker hela tiden import och export av el mellan länderna. Med större andel vindkraftsproducerad el i nätet kan produktionen av el från fossila energikällor minska. Vindkraftverken medför därmed en besparing av utsläpp till luft. En etablering av en vindkraftspark vid Lojsta Hed, med utformning enligt visade exempel, beräknas ge ett tillskott av miljövänlig förnybar el på ca MWh/år. Exempel på vilka utsläppsbesparingar en vindkraftsetablering av denna storlek kan bidra till visas i tabell 2 och 3. Beräkningarna utgår från områdets rådande vindförhållanden och vindkraftverk av typen Siemens 2,3 MW, navhöjd 122,5 m, rotordiameter 113 m respektive Vestas V90 2MW, navhöjd 105 m och rotordiameter 90 m. 11 Elforsk. Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxod. 19

20 Tabell 2. Besparing av utsläpp till luft marginalel kort sikt (kolkondens) 12 Flyktiga kolväten (ton) CO2 (ton) NOx (ton) SOx (ton) Partiklar (ton) CH4 (ton) Utformningsalternativ 66 st SWT 2,3 MW st V90 2MW Tabell 3. Besparing av utsläpp till luft marginalel lång sikt (gaskombi) 13 Flyktiga kolväten (ton) CO2 (ton) NOx (ton) SOx (ton) Partiklar (ton) CH4 (ton) Utformningsalternativ 66 st SWT 2,3 MW st V90 2MW < Ljud Ljud från moderna vindkraftverk uppkommer framför allt när rotorbladen passerar genom luften, vilket ger upphov till ett svischande ljud som har stora likheter med det ljud som alstras av vinden i vegetation av olika slag. Ljudpåverkan uppstår i vindkraftverkens omedelbara närhet. Naturens bakgrundsljud maskerar på längre avstånd verkens driftljud. Enligt praxis bör riktvärden för ljud från vindkraftverk baseras på de riktlinjer som anges i Externt industribuller- allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev.1983) från Naturvårdsverket för industrietableringar nattetid. Dessa värden innebär att högsta ljudnivån vid bostadshus får vara 40 db(a). Ljudberäkningarna grundar sig på Naturvårdsverkets rekommenderade metod Ljud från landbaserade vindkraftverk. Beräkningarna utgår från ett värsta fall dvs. att: Vindstyrkan är 8 m/s på 10 meters höjd dvs. då vindkraftverket hörs som mest. Vid högre vindstyrka tar bakgrundsljudet över och maskerar ljudet från vindkraftverket. Undantag från detta kan ibland behöva göras, om källjudet är högre vid högre vindhastigheter så används det högre källjudet istället för källjudet vid 8 m/s. Vindens sus är det enda bakgrundsljud som förekommer dvs. programmet tar inte hänsyn till att det finns vegetation som dämpar ljudnivån eller om det finns byggnation eller vägar i området som ger ifrån sig ljud. Vinden ligger från vindkraftverket mot respektive hus dvs. huset får alltid vinden mot sig. Ingen hänsyn har tagits till att det är mindre frekvens av vind i vissa vindriktningar. 12 Naturvårdsverket NFS 2006:8, för el: Miljövärdering av el, STEM Underliggande data är från IVL, Miljöfaktabok för bränslen Del 2: Bakgrundsinformation och teknisk bilaga. IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 13 Naturvårdsverket NFS 2006:8, för el: Miljövärdering av el, STEM Underliggande data är från IVL, Miljöfaktabok för bränslen Del 2: Bakgrundsinformation och teknisk bilaga. IVL Svenska Miljöinstitutet AB. 20

21 Ljudberäkning har utförts för de två exempel på utformning av vindkraftspark Gaimald som tagits fram, se figur Resultatet visar att vindkraftsparken kan etableras utan att överskrida en ljudnivå på 40 db(a) vid någon bostad. Figur 14. Ljudberäkningsexempel för vindkraftspark Gaimald, utifrån utformning med 66 vindkraftverk av typen Siemens 2,3 MW, navhöjd 122,5 m och rotordiameter 113 m. 21

22 Figur 15. Ljudberäkningsexempel för vindkraftspark Gaimald, utifrån utformning med 76 vindkraftverk av typen Vestas V90 2MW navhöjd 105 m och rotordiameter 90 m. 7.3 Rörliga skuggor Under driftfasen uppkommer roterande, rörliga, skuggor från vindkraftverken, Rörliga skuggor från vindkraftverk är relaterade till antal soltimmar, närhet, solvinkel, tidpunkt på dagen och väderstreck. Normalt tillämpas 8 timmar rörlig skugga per år (förväntat värde) som acceptabelt värde för bostadshus. Vilka tider den rörliga skuggan från ett vindkraftverk faller inom ett visst område och hur många timmar per år som den befinner sig där kan beräknas med hjälp av ett datorprogram. Programmet redovisar två olika värden - ett värsta fall samt ett förväntat värde. Ett värsta fall innebär att solen alltid skiner, från soluppgång till solnedgång, och att vindkraftverken alltid producerar elenergi samt att vindkraftverkets rotor alltid står vinkelrätt mot skuggmottagaren. Ett förväntat värde innebär att hänsyn tas till drifttid för verket samt antalet soltimmar (solstatistik) för området. Efter utförd beräkning för föreslagna utformningar visar skuggtiderna att riktlinjerna för rörlig skugga överskrids vid en bostad (fastigheten Lilla Hajdes 2:2) som beräknas få en årlig 22

23 skuggtid på mellan ca 9 tim - 11 tim 37 min beroende på utformning. Verk utrustade med skuggdetektor som medför att reglering av rörlig skugga möjliggörs blir därmed aktuellt för att uppfylla riktvärdet. 7.4 Fåglar och fladdermöss De studier som gjorts visar att det är fåglar och fladdermöss som är de mest känsliga djurgrupperna vid en vindkraftsetablering. En vindkraftsetablering kan dels innebära risk för habitatförlust, dels risk för kollision med vindkraftverken. Vindkraftverk utgör inget hinder för fåglar i allmänhet. Iakttagelser har visat att huvuddelen av alla fåglar ser vindkraftverken i god tid och förändrar sin flygriktning på långt avstånd för att undvika dem 14. Risken för att fåglar ska kollidera med vindkraftverk är låg och endast för ett fåtal enstaka arter kan antalet kollisioner vara av betydelse för populationen. De risker som vindkraftverk under drift innebär för fladdermöss är framförallt kollisionsrisk i samband med migration eller i samband med jakt på insekter som ansamlats vid ett vindkraftverk. Utredningar angående fågel och fladdermus kommer att göras i området. 7.5 Landskap Ett landskap är, enligt den europeiska landskapskonventionen, ett område sådant det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspelet mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer. Landskapets ständiga förändring är en naturlig del av landskapets utveckling. Konventionen lyfter också fram landskapets sociala betydelse och vikten av att människor kan delta aktivt i förvaltningen av landskapet 15. En förändring i landskapsbilden är oundviklig vid all etablering av byggnader, inklusive vindkraftverk. I drift roterar vindkraftverkens rotorblad vilket gör att verken syns tydligare än t.ex. en mast eller en kran. Den planerade vindkraftparken kommer sålunda, under sin driftperiod på ca 25 år, att medföra en visuell förändring i landskapet. Hur vindkraftverk upplevs i landskapet är till stora delar individuellt och påverkas t.ex. av vilka förväntningar som finns och vilka associationer individen gör till vindkraft. Genom olika typer av visualiseringar är det möjligt att visa hur en planerad vindkraftspark kommer att se ut och bilda sig en uppfattning om påverkan på landskapsbilden. För att ge en överblick över hur vindkraftspark Gaimald kan komma att se ut, har foton tagits från några olika platser kring området och utifrån dem har fotomontage satts samman. Ett fotomontage är en sammansättning av foton där de planerade vindkraftverken ritats ut med hjälp av ett 14 Nu vet vi det här! Vindkraftens miljöpåverkan resultat från forskning inom Vindval. Naturvårdsverket. 15 Vindkraftshandboken. Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden. Boverket

24 datorprogram. Detta är en etablerad metod att simulera den visuella påverkan som vindkraftsparken kan tänkas innebära. Fotomontagen håller på att tas fram och kommer att visas i samband med samrådsmötet. Förslag på lämpliga fotopunkter kring området mottages tacksamt, så att ytterligare visualiseringar kan tas fram inför samråd med allmänhet och särskilt berörda. Enligt översiktsplanen för Gotlands kommun, kapitlet om vindbruk, ska en landskapsanalys göras inför alla nya vindkraftsetableringar. En landskapsanalys kommer att genomföras och ingå i miljökonsekvensbeskrivningen Hinderbelysning Sökanden kommer att utrusta vindkraftverken med hinderbelysning i enlighet med Transportstyrelsens anvisningar. Enligt gällande regler ska vindkraftverk med en totalhöjd på upp till 150 meter målas med vit färg och markeras med blinkande medelintensivt rött ljus under skymning, gryning och mörker. Under dagtid behöver belysningen inte vara tänd. Lagstiftningen medger en reducering av ljusets intensitet under natten men ej vid skymning och gryning. Vindkraftverk med totalhöjd över 150 meter ska målas med vit färg och markeras med blinkande högintensivt vitt ljus. Det högintensiva vita ljuset är avsett för luftrummet över 150 meter och syns inte lika tydligt från marken som det medelintensiva röda ljuset. Det finns radarstyrd teknik att tillgå, som tänder hinderbelysningen endast när flygplan eller helikopter närmar sig och låter den vara nedsläckt övrig tid, men det förutsätter att Transportstyrelsen ger dispens. 8 Remisser Remisser har skickats till berörda myndigheter, Visby flygplats, tele- och nätoperatörer för att få svar på eventuell påverkan på deras verksamheter. Svar har ännu inte erhållits. 24

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna 2009-03-19 RÅDMANSÖ VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna Rådmansö-Gillberga 1:12, 1:19, 3:7, 1:25, 1:4, 3:3, 2:4 och Rådmansö 1:1 samt Riddersholm

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Samrådsunderlag inför utökat samråd

Samrådsunderlag inför utökat samråd Falkenberg den 4 januari 2005 Samrådsunderlag inför utökat samråd Vindkraftetablering i Kattegatt utanför Falkenberg Favonius AB lämnar som ett steg i ansökningsförfarandet enligt miljöbalken uppgifter

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Planerad utbyggnad av befintlig vindkraftpark på Risholmen. Göteborg Energi AB avser att ansöka tillstånd enligt miljöbalken för en utbyggnad av den befintliga

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Vindkraft, innehåll presentation

Vindkraft, innehåll presentation Vindkraft. Vindkraft, innehåll presentation Vad är vindkraft? Vad är el? Energiläget i Sverige och mål Typer av verk Projektering Byggnation Äga Planerade etableringar i Sverige Projektgarantis erbjudande

Läs mer

VINDKRAFT VID BJÄRSGÅRD, KLIPPANS KOMMUN

VINDKRAFT VID BJÄRSGÅRD, KLIPPANS KOMMUN VINDKRAFT VID BJÄRSGÅRD, KLIPPANS KOMMUN Underlag för samråd med allmänheten och särskilt berörda inför uppförande av vindkraftverk på fastigheten Bjärsgård 3:29 i Klippans kommun, Skåne län Beställare

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET

2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET 2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET Underlag för samråd med allmänheten och särskilt berörda inför uppförande av vindkraftpark Kajsberget i Vansbro kommun, Dalarnas län Beställare: Bergvik Skog AB Konsult:

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län 1 (13) Ava Vindkraft AB Samrådsunderlag Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län Foto: Ava Vindkraftpark från Rödvikens Camping Fotoverkstan, Örnsköldsvik

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Kraftö AB Stockholms Frihamn, Hus D, vån 2 115 56 Stockholm Kontaktperson: Björn Grinder, Miljöutredare Tfn 08-505 35 453 bjorn.grinder@krafto.se Inledning

Läs mer

Samrådsunderlag. Hallsberg kommun. Örebro län. Södra Allén 17 591 37 Motala Tel: 0141-21 16 60 linda.wagstrom@eolusvind.com

Samrådsunderlag. Hallsberg kommun. Örebro län. Södra Allén 17 591 37 Motala Tel: 0141-21 16 60 linda.wagstrom@eolusvind.com Samrådsunderlag Samrådsunderlag inför samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av vindkraftpark på fastigheterna Skogaholm 5:1, Haddebo 2:1och Östra Hjärta 1:7 Hallsberg kommun Örebro län Allmänna

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

God Livsmiljö Halmstad

God Livsmiljö Halmstad Informationsstatus 2012-01-30 God Livsmiljö Halmstad Vi verkar för en god livsmiljö inom Halmstad kommun för alla VINDKRAFTROJEKTET SKEDALA - ENSLÖV Korta fakta om anläggningen Vindkraftverket Navhöjd

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 2009

VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 2009 VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 STADSBYGGNADSKONTORET I LUND 2009 VINDKRAFT I LUNDS KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG FÖR ÖVERSIKTSPLAN 2010 Stadsbyggnadskontoret i Lund september

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12

VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR, VINDENERGI OCH VINDKRAFTVERK LATORP 2008-02-12 VINDAR OCH VINDENERGI VINDKRAFTVERK JBA VIND VINDKRAFTEN I VÄRLDEN VINDAR OCH VINDENERGI VAR KOMMER VINDEN FRÅN? HUR MYCKET BLÅSER DET? VINDEN VARIERAR

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

2012-05-29 ALETRION VINDKRAFT. Projektinformation. Grundläggande information avseende vindkraftsprojekt Aletrion i Ale kommun, Västra Götalands län

2012-05-29 ALETRION VINDKRAFT. Projektinformation. Grundläggande information avseende vindkraftsprojekt Aletrion i Ale kommun, Västra Götalands län 2012-05-29 ALETRION VINDKRAFT Projektinformation Grundläggande information avseende vindkraftsprojekt Aletrion i Ale kommun, Västra Götalands län Beställare: Triventus Aletrion Vind AB Konsult: Triventus

Läs mer

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Stadsarkitektkontoret 621 81 VISBY Dnr 62039 Synpunkter på detaljplan för Stjups vindkraftspark Hablingbo Stjups 1:27

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun

Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Samrådsunderlag Vindkraftpark vid Hällberget i Överkalix kommun Upprättad: 2012-03-22 Uppdaterad: 2014-02-17 Innehåll 1 BAKGRUNDSINFORMATION... 1 1.1 OM PROJEKTET... 1 1.2 SYFTET MED SAMRÅDET... 1 1.3

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Stockholms Frihamn Hus D 115 56 Stockholm Kontaktperson: Malin Löfgren Tfn 08 505 35 449 malin.lofgren@krafto.se 1 Inledning Kraftö AB

Läs mer

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ

SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ SAMMANFATTNING: VINDKRAFTENS MILJÖPÅVERKAN FALLSTUDIE AV VINDKRAFTVERK I BOENDEMILJÖ Angelica Widing Gunilla Britse Tore Wizelius Förord Denna studie har genomförts vid, Högskolan på Gotland under år 2003-2005

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen Markupplåtelse

Läs mer

Hablinge Vindkraftpark

Hablinge Vindkraftpark Hablinge Vindkraftpark 2012-06-05 Projektinformation För etablering av vindkraft i Hablingbo socken, sydvästra Gotland Triventus Consulting AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001 Beställare: Konsult:

Läs mer

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON VINDKRAFT I SVERIGE Både EU och Sverige har formulerat ambitiösa mål som anger en kraftigt ökad utbyggnad av förnybar energi. EU har som mål att 20 procent av energin

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

Vallebygdens Vind AB. Vindkraftspark på Nordbillingen

Vallebygdens Vind AB. Vindkraftspark på Nordbillingen Vallebygdens Vind AB erbjuder i samarbete med Vallebygdens Energi ekonomisk förening, deltagande i vindkraftsatsning på Billingen. Vindkraftspark på Nordbillingen 1 Vindkraft Nordbillingen. Vallebygdens

Läs mer

Bilaga 6 Samrådsredogörelse

Bilaga 6 Samrådsredogörelse Bilaga 6 Samrådsredogörelse Bilaga 6.1 Remisser Bilaga 6.2 Samråd Bilaga 6.1 Remisser Bilaga 6.1.1 Försvarsmakten Bilaga 6.1.2 Luftfartsverket Bilaga 6.1.3 E.ON Elnät Sverige AB Bilaga 6.1.4 3GIS Bilaga

Läs mer