Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla"

Transkript

1 Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret inte behöver begära kompletteringar. Följande bör ingå i en anmälan/ansökan. Det går bra att lämna in ett dokument för båda lagstiftningarna. Dokumentet ska alltid lämnas i fyra (4) exemplar, två till miljökontoret och två till plan- och byggkontoret. Miljökontoret/plan- och byggkontoret kan komma att begära kompletteringar utöver det som sägs i detta dokument, om det bedöms nödvändigt för att pröva ärendet. Administrativa uppgifter Namn - Fullständigt namn på sökanden, dvs den som ska bedriva verksamheten. Om sökand använder sig av ett ombud ska detta tydligt framgå. Namn på kontaktperson Organisationsnummer och bolagsnamn Adress - Postadress och e-postadress till sökande och eventuellt ombud Telefonnummer - Även mobiltelefonnummer om sådant finns Kod enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) Fastighet Fastighetsbeteckning på samtliga fastigheter som anmälan omfattar Till bygglovsansökan skall uppgifter om kontrollansvarig uppges kontrollansvarig skall vara certifierad. enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Teknisk beskrivning av projektet Utöver nedanstående under rubriken Obligatoriska uppgifter enligt, ska följande ingå; Antal vindkraftverk Typ av vindkraftverk som planeras Ange vilken hinderbelysning verket kommer att ha, vilken färg på vindkraftverket samt logotyp som eventuellt ska användas. Underskrift Ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller dess ombud. När underskrift görs av ombud krävs fullmakt som styrker ombudets behörighet.

2 Obligatoriska uppgifter enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (fet text) samt med tillägg och förklaringar 1 Ett kartunderlag som visar verksamhetens lokalisering Ska ange exakt angiven placering med koordinater (x, y och z) i rikets nät (SWEREF ). Ska vara av god kvalitet och ge en bra orientering av området och tänkt placering av vindkraftverket/en. Karta med avstånd mellan vindkraftverken samt avstånd till närmaste allmän väg. Beskrivning och måttsatta ritningar av vindkraftverket/en. Samtliga kartor ska vara skalenliga. 2 En teknisk specifikation som för varje vindkraftverk innehåller uppgift om höjden inklusive rotorblad, navhöjd och rotordiameter samt övriga tekniska uppgifter av betydelse Även totalhöjd och den maximala generatoreffekten (uteffekt) ska anges. 3 En beskrivning av vindförhållandena på platsen och det förväntade energiutbytet från verksamheten 4 En beskrivning av hur verksamheten påverkar natur- och kulturmiljöer, särskilt i områden som är reglerade enligt 3, 4 och 7 kap. miljöbalken - Riksintressen, Natura 2000-områden, värdefulla natur- och kulturmiljöer ska anges. 5 Uppgift om huruvida det eller de vindkraftverk som omfattas av anmälan/ansökan ska stå tillsammans med redan uppförda/andra planerade vindkraftverk Beskrivning/jämförelse av typ av vindkraftverk, buller och skugga. 6 En redogörelse för förekomsten av vindkraftverk inom en radie på minst 2 km - Avstånd till befintliga och/eller kända planerade vindkraftanläggningar ska redovisas på en översiktskarta och beskrivas i text. Även eventuella samverkanseffekter mellan olika anläggningar ska beskrivas, t ex landskapsbild, buller, skuggor mm. 7 En redogörelse för de vägar som behövs för uppförande och drift av anläggningen och verksamheten - Nya och befintliga vägar ska anges. 8 En redogörelse för dragningen fram till elnätet av de kraftledningar som behövs för uppförande och drift av anläggningen och verksamheten Även transformatorstationer ska anges. 9 En landskapsanalys som med ett fotomontage eller på annat sätt visar hur anläggningen syns i landskapet Fotoplatser ska anges på medföljande karta, med kameravinklar och punkter eller området för vindkraftverken angivna. Avstånd till vindkraftverken från fotopunkten ska anges. Både befintliga och planerade verk ska ingå. Fotomontage ska göras på både långt och kort avstånd från anläggningen, med representativa bilder för området samt från några representativa bostadshus och/eller uteplatser. Bilderna bör vara tagna vid tidpunkter med klar sikt. 10 En beräkning av bullret från anläggningen vid berörda byggnader 11 En beräkning av skuggning och reflexer från anläggningen vid berörda byggnader

3 Aktuella planer/policys Det ska framgå om planerad verksamhet uppfyller vad som redovisas i Hörby kommuns Vindkraftpolicyn. Om området omfattas av detaljplan ska dessa redovisas på karta och i text. Återställning En kortfattad redovisning av planerad återställning av mark. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler En redovisning av hur Miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2:a kapitlet beaktas. Samråd, yttranden och information Alla samråd som eventuellt genomförts fram till att anmälan lämnats in och vad som framkommit vid dessa ska redovisas. Exempel på parter för samråd; Länsstyrelsen i Skåne län Hörby kommun Miljökontoret, Plan- och byggkontoret Eventuella grannkommuner om anläggningen planeras intill kommungränsen bör samråd hållas med grannkommunen. Dessutom rekommenderas att boende, fastighetsägare med flera informeras i god tid; Särskilt berörda t ex boende, fastighetsägare inom meter Allmänhet beroende av anläggningens storlek och art kan fler än de särskilt berörda påverkas Egenkontroll och Kontrollplan I beslut som meddelas vid godkännande av anmälan enligt Miljöbalken meddelas att egenkontroll ska finnas enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll, som gäller alla anmälningspliktiga verksamheter. En årlig rapportering ska lämnas till tillsynsmyndigheten (miljönämnden). Kontrollplan ska upprättas för byggnationen av vindkraftverk enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

4 Avgift Miljönämnden tar ut en avgift vid handläggning av en anmälan enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgiften är för närvarande 810 kronor per timme. Handläggningstiden är beroende av t ex anläggningens storlek, påverkan och hur kompletta handlingarna är vid inlämnandet. Byggnadsnämnden tar ut en fast avgift enligt taxa för bygglovet, eller tidsersättning när den fasta avgiften överskrids. För tekniskt samråd och startbesked, arbetsplatsbesök och slutbesked tas tidsersättning ut. Rekommenderade källor, länkar mm Naturvårdsverket om vindkraft Boverket om vindkraft Länsstyrelsens karttjänster; Riksintressen mm Sveriges Ornitologiska förening (SOF), Policy om vindkraft. Som pdf på Boverket, Vindkraftshandboken Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2009/Vindkraftshandboken/ Vindkraftens miljöpåverkan. Resultat från forskning inom kunskapsprogrammet Vindval. Naturvårdsverket och Energimyndigheten Som pdf på Vindkraft - bygga och ansluta större vindkraftverk Projektör. Broschyr från Energimyndigheten Som pdf på Anmälan/Ansökan skickas till Hörby kommun, Miljökontoret, Hörby, Hörby kommun, Plan- och byggkontoret, Hörby,

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen

Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Maj 2012 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Jordbruksverket samt Havs- och Vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN. Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken.

I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN. Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken. I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN Protokoll i delegationsarende enligt Miljo- och byggnadsnamndens beslut 127,2011-05- 18 2011-11-01 DB 293 Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Detaljplan för del av området Nya Holmö

Detaljplan för del av området Nya Holmö Planbeskrivning Samrådshandling 2013-01-25 Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget 2010. DP 03/2012 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013

Läs mer