Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun"

Transkript

1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen MALMÖ Tel: eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April (22) Bankgiro: PlusGiro: Org.Nr:

2 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB:s projektorganisation samt medverkande konsulter E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen MALMÖ Projektledare: Martin Nystedt Tillstånd och Rättigheter: Karin Lundgren, Viktoria Renberg Konsult COWI AB Södra Förstadsgatan Malmö Uppdragsledare: Monika Walfisz Handläggare MKB och GIS: Sofia Elg, Stefan Lindquist och Maria Danling Anläggningsteknik: Magnus Wallin 2(22)

3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Ny station Inkomna yttranden över alternativa stråk De ursprungliga alternativa stråken Metodik Utvärdering Värderingsparametrar Gradering Konfliktområden Identifierade konfliktpunkter Sannarpsån (1) Sörby (2) Passage av Ätran (3) Hjuleberg (4) Passage av Lillån (5) Sjönevad, passage av Lillån samt biflöde (6) Kuperad terräng vid Askomebjär (7) Passage av Ätran (8) Mossagården (9) Slutsats konfliktpunkter Kvarstående alternativa stråk Alternativ I Alternativ II Alternativ III Alternativ IV Utvärdering av Alternativen I-IV Val av stråk Fortsatt arbete (22)

4 1 Bakgrund E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät) avser att anlägga en ny 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild i Falkenbergs kommun, Hallands län. Ändamålet med kabeln är att stärka elnätet i regionen inför kommande anslutningar av vindkraft. Det finns i området ett stort antal planerade vindkraftsanläggningar och som nätägare är det E.ON Elnäts skyldighet att tillse en anslutning av de planerade anläggningarna till elnätet. För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, så kallad nätkoncession för linje enligt bestämmelserna i ellagen (1997:857). I en ansökan om nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Samrådsförfarandet och kraven på miljökonsekvensbeskrivningen regleras i miljöbalkens 6 kapitel. Samråd ska enligt miljöbalken genomföras i första hand med länsstyrelse, tillsynsmyndighet (kommunen i detta fall) och berörda fastighetsägare (enskilda). Om verksamheten anses medföra betydande miljöpåverkan enligt länsstyrelsens bedömning ska samråd även ske med övriga myndigheter, kommuner, organisationer och den allmänhet som kan beröras. Samrådet gällande kabel mellan Ätrafors-Abild har så här långt i processen genomförts enligt följande: Annons i dagspress för att nå enskilda och allmänheten. I annonsen gavs det möjlighet att inkomma med synpunkter, ställa frågor samt beställa samrådsunderlag. Under samrådsperioden fanns samrådsunderlaget tillgängligt att ta del av på biblioteket i Vessigebro, på kommunhuset i Falkenberg samt digitalt på E.ON:s hemsida (www.eon.se/regionnat). Samrådsmöte med berörd länsstyrelse och kommun. Utskick till övriga statliga myndigheter och ideella organisationer (såsom Försvarsmakten och lokala hembygdsföreningar). Koncessionsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inlämnas efter genomförda samråd till Energimarknadsinspektionen som prövar ansökan. Denna stråkvalsrapport ingår som en del av samrådet och fungerar som underlag i det fortsatta MKB-arbetet. Inkomna synpunkter i samrådet har tillsammans med miljömässiga, tekniska och ekonomiska förutsättningar resulterat i val av stråk. Ett möjligt alternativ är att bygga kraftledningar som luftledningar. E.ON Elnät har alltid som huvudalternativ vid ledningsbyggnation inom regionnätet, att uppföra ledningar som luftledningar, då de därmed har bäst driftsäkerhet och flexibilitet för framtida kapacitetshöjningar samt en betydligt lägre investeringskostnad. Denna ledning byggs i huvudsak för att förstärka regionnätet och på så sätt möjliggöra inmatning av el från en stor mängd vindkraft som planeras i området. Ledningsbyggnationen är påkallad av planerad vindkraftsutbyggnad vilket ställer krav på att E.ON Elnät har 4(22)

5 möjlighet att ta hand om den vindkraftpro oducerade elen när vindkraftsanläggningarna färdigställts. Eftersom möjligheten till frivilliga uppgörelser med berörda fastighetsägare bedöms som mycket begränsade vid ett luftledningsalternativ riskerar ett sådant teknikval att väsentligt försena anslutningen av planerad vindkraftpark. Det drabbar i sin tur vindkraftexploatörerna, med stora ekonomiska förluster som följd. E.ON Elnät har därför valt att inte utreda ett luftledningsalternativ vidare. Dock kan luftledning bli nödvändig vid vissa hinder, t ex vid passage av större vattendrag, om de geotekniska förhållandena inte medger jordborrning, tryckning eller genomgrävningg eller om miljöpåverkan annars skulle bli förr stor. 1.1 Ny station Den befintliga transformatorstationen i Ätrafors har inte ledig kapacitet att ansluta planerad 130 kv kabel. Eftersom platsen där stationen är ä belägen inte tillåter ytterligare utbyggnader planeras en ny station dit 130 kv kabelnn kan ansluta. Så småningom planerar E.ON Elnät att flytta all verksamhet från den gamla stationen hit, men utbyggnaden kommer att ske stegvis. En transformatorstation är inte koncessionspliktig. Dock krävs det d nya koncessioner för de anslutande ledningar som så småningom kommer att behöva flyttas i och med det nya stationsläget. Detta och andra nödvändigan a tillstånd för stationen hanterass helt separat från det här aktuella projektet p omm ny 130 kv kabel, men nedan görs en sammanfattning av utredningen av stationsläget eftersom det har haft betydelse för stråkvalet t för 130 kv kabeln. Tre stationslägenn har utretts parallellt med valet av stråk. De alternativ somm utretts är ett stationsläge söder om nuvarande station, ett stationsläge norr om Ätran i linjenn med övrigaa luftledningar samt ett stationsläge norr om Ätran och något väster om Högvadsån, se figur 1. Stationsläget norr om Ätran n ligger inom strandskydd, inom ett fornminnestätt område, har bedömts få storr påverkan på boendemiljö och det krävs omfattande borrningar underr Figur 1. De tre olika stationslägen som s utretts. 5(22)

6 vattendrag alternativt luftledning för att komma fram till platsen med 130 kv-kabeln. Alternativet norr om Ätran och väster om Högvadsån ligger delvis inom strandskydd, inom ett fornminnestätt område. Det krävs omfattande borrningar under vattendrag alternativt luftledning för att komma fram till platsen med en ny 130 kv-kabel samt för flytten av befintliga ledningar/kablar. Dessutom är det ett dåligt alternativ inför framtida vindkraftsanslutningar till stationen. Mot bakgrund av ovanstående valde E.ON Elnät att gå vidare med stationsläget söder om befintlig station. Detta stationsläge var även det som förordades av länsstyrelsen i samband med anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 MB för stationen. 2 Inkomna yttranden över alternativa stråk Samrådsunderlaget skickades ut på remiss till Länsstyrelsen i Hallands län, Falkenbergs kommun, andra berörda myndigheter, organisationer och föreningar i juni 2011 som ett led i samrådsförfarandet. I samband med utskicket annonserades samråd angående alternativa stråk i dagspressen. Samrådsunderlaget har funnits tillgängligt på biblioteket i Vessigebro, på kommunhuset i Falkenberg samt digitalt på E.ON:s hemsida. Samrådsunderlaget fokuserades på tre alternativa stråk och fem alternativa passager mellan dessa stråk. Remissförfarandet resulterade i inkomna yttranden enligt tabell 1. Tabell 1. Inkomna remissyttranden under samrådsperioden. Remissinstanser Antal Länsstyrelsen Hallands län 1 Falkenbergs kommun 1 Övriga myndigheter 6 Företag Intresseorganisationer/föreningar 2 4 Det inkom inga yttranden från fastighetsägare eller privatpersoner. En sammanfattning av inkomna synpunkter redovisas nedan. Länsstyrelsen Hallands län Länsstyrelsen anser att det saknas tillräckligt med uppgifter om konsekvenserna vid en kommande ledningsdragning för att i detta skede bedöma vilket stråkval som är lämpligast. En MKB bör tas fram där påverkan och miljökonsekvenser utförligt beskrivs för de olika alternativen. Denna MKB kan då ligga till grund för val av huvudalternativ. Läget för ny transformatorstation vid Ätrafors kan komma att påverka val av stråk. Länsstyrelsen anser att val av stråk och Energimarknadsinspektionens 6(22)

7 tillstånd för nätkoncession bör vara klart innan uppförande av en ny transformatorstation påbörjas. Länsstyrelsen anger ett antal kompletterande uppgifter som ska redovisas i ansökan och vägas in i bedömningen av stråkval: - På karta och i bedömningen av stråkval ska även områden av riksintresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken redovisas. - På karta och i bedömningen av stråkval bör även Hallandsleden (som berörs av samtliga stråkval) samt områden som ingår naturvårdprogrammet för Falkenbergs kommun redovisas. - Vid nyckelbiotopen väst stråk 3 norr om Yxsjö pågår bildning av nytt naturreservat. Området berörs dock inte enligt kartan över stråkval. - Om all verksamhet vid den befintliga transformatorstationen i Ätrafors flyttas till en ny station bör man redovisa om det finns möjlighet att riva den befintliga stationen i Ätrafors och låta marken återgå till naturmark med strandskydd. - Översvämningsrisker och rasrisker i området kring Vessigebro ska redovisas. - Redogörelse för elektromagnetisk strålning och om det finns boende som påverkas. - När stråkvalet är klart kan en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 Kulturminneslagen komma att krävas i syfte att ge bättre beslutsunderlag för den kommande linjeföringen. - Även mer detaljerade naturinventeringar kan komma att behövas som underlag för beslut om val av slutlig ledningssträckning. Stadsbyggnadskontoret Falkenbergs kommun Stadsbyggnadskontoret skriver att det vid en sammanvägd bedömning av påverkan på riksintressen, utpekade områden i gällande delöversiktsplan för Vessigebro, förekommande vattentäkt, naturvärden och kulturmiljövärden samt kommande vindkraftsetableringar synes vara stråkalternativ 3 utan alternativa passager som är att föredra. Då kommunen även yttrar sig om läget på den nya transformatorstationen skulle det underlättat att veta om det ena eller andra läget på stationen omintetgör något av stråkalternativen. SGU Grundvattenförhållandena varierar längs de beskrivna sträckorna/passagerna. För att få en uppfattning om sårbarheten för grundvattnet i samband med schaktning, uppförandet av eventuella anläggningar mm efterlyser SGU en genomgång och värdering av grundvattenförekomsterna i området. 7(22)

8 SGU rekommenderar att lokalisering av kraftöverföringsanläggningarna sker på ett sådant sätt att kontakt med grundvattentillgångar av betydelse för nuvarande och framtida vattenförsörjning i möjligaste mån undviks. Inom eventuella skyddsområden för befintliga vattentäkter är detta av särskild vikt. Det är i sammanhanget också viktigt att nämna att det kan förekomma vattentäkter som inte har ett fullgott skyddsområde. För information om dessa krävs kontakt med ansvariga på kommunal nivå. SGU identifierar vid en översiktlig studie större grundvattentillgångar längs delar av samtliga tre stråk som föreslagits varför det finns behov av att iaktta särskild försiktighet, med avseende på risk för skador på och förorening av grundvattenmagasinen, inom alla de föreslagna stråken. Trafikverket Trafikverket informerar i sitt yttrande om att det krävs tillstånd att för1ägga en ledning inom vägområdet enligt 44 Väglagen (1971:948). I samband med tillståndsgivningen meddelar Trafikverket villkor för förläggningen. Hänsyn bör även tas till regelverket för ledningsarbeten inom vägområde som finns i publikation 2005:14 Ledningsarbeten inom Vägområdet. Försvarets Radioanstalt Försvarets Radioanstalt har utifrån de utgångspunkter myndigheten har att beakta inga synpunkter på förslaget. Försvarsmakten Har inget att erinra. Skogsstyrelsen Hallands distrikt Skogsstyrelsen skriver i sitt yttrande att i både stråk 1 och 2 berörs formellt skyddade områden i form av biotopskyddsområden eller naturvårdsavtal, sådana återfinns inte i stråk 3. Känsliga områden som redovisats för stråk 3 är fyra sumpskogar, fyra nyckelbiotoper, fyra naturvärdesobjekt och sju rödlistade arter. Vid slutstationen vid Ätrafors berör alla tre stråken Natura 2000 samt riksintresse för naturvård och riksintresse för rörligt friluftsliv. Skogsstyrelsen förespråkar stråk 3 förespråkas eftersom detta berör minst antal känsliga skogsområden. Åtgärder som kan komma att påverka naturmiljön t ex i nyckelbiotoper, skall föregås av ett samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken. Åtgärder bör utföras på ett sådant sätt att skador på naturvärdena minimeras. Havs- och vattenmyndigheten Avstår från att yttra sig. Skanova Skanova har inget att erinra mot någotdera av förslagen till stråk. Vad som inte framgår av samrådsunderlaget är enligt Skanova huruvida kabeln läggs som tre enfaskablar och i så fall som ett förband med triangel-profil vilket är att föredra ur telestörningssynpunkt. Skanova är intresserade av placeringen 8(22)

9 av ställverket i Ätrafors samt de jordfelsströmmar som detta kan ge upphov till. Svenska Kraftnät Har inget att erinra Vessige-Alfshögs hembygdsförening Föreningen utgår från att hänsyn tas till registrerade fornminnen enligt förteckning av Länsstyrelsen. Inventering av torp och gamla bosättningar görs just nu av föreningen, som omfattar Vessige och Alfshögs socknar. Arbetet har inte hunnit till markering på kartor ännu. Om grävning sker längs med etablerade vägar är dessa lämningar inte i fara. Föreningen anser att stråk 2 med passage E är det bästa alternativet. Riksförbundet Enskilda Vägar, REV REV har ingen synpunkt på vilket alternativ för ledningsdragning som bör väljas. Däremot måste, för enskilda vägar, avtal träffas med väghållaren, Samfällighetsföreningen, när sträckningen av ledningen är fastlagd. REV och Svensk Energi har gemensamt tagit fram en avtalsmall som kan användas som grund för avtal. Mallen skall ses som en miniminivå för åtaganden gentemot samfällighetsföreningen. Falkenbergs Naturskyddsförening Föreningen föredrar stråk 2, som är det kortaste alternativet. Föreningen tar gärna del av den fortsatta planeringen. Vessigebro Samhällsförening Föreningen har inget att invända mot projektet. Föreningen anser att alternativ 2 verkar vara den naturliga sträckningen varför detta alternativ förordas utifrån det samrådsunderlag föreningen har tagit del av. 3 De ursprungliga alternativa stråken Arbetet med att ta fram alternativa stråk inleddes med att ett utredningsområde identifierades. Förläggning utanför detta bedömdes leda till orimligt lång ledningssträckning och därmed onödig påverkan på omgivningarna. Inom det identifierade utredningsområdet togs genom kartstudier och med hänsyn till förekommande intresseområden avseende natur och kultur, befintlig infrastruktur, topografi och markanvändning tre alternativa stråk fram. För att möjliggöra kombinationer av de tre stråken togs även fem passager fram. För utförlig beskrivning av stråken och förekommande restriktionsområden hänvisas till tidigare framtaget samrådsunderlag daterat Se figur 2 för ursprungliga stråk. Vid framtagande av de alternativa stråken var det osäkert om det nya stationsläget för transformatorstationen i Ätrafors skulle hamna norr eller söder om det ursprungliga stationsläget. Detta påverkade utformningen av 9(22)

10 de alternativa stråken. Sedan samrådets s genomförande har E.ONN Elnät fastställt det nya stationsläget till en lokalisering söder om befintlig station (i enlighet med resonemang ovan, avsnitt 1..1). Att ansluta till den nya stationen norrifrånn skulle medföra en onödigt lång ledningssträcka och dessutom betyda en extra korsning av Ätran, vilket skulle orsaka omotiverad påverkan på omgivningarna samt betydligt högre e kostnader för projektet. Av dessa anledningar utgår den del av Stråk S 1 som förekommer norr om Passage E, den del av stråk 2 som förekommer norr om Ätran samt den del av Stråk 3 som förekommer norr om Passage D, se karta i figur 3. Figur 2. Karta som visar ursprungliga alternativaa stråk och passager. Figur 3. Karta som visar passager samt de, efter fastställt stationsläge, justerade stråken, gråmarkerade delar av stråk utgår. 4 Metodik I avsnittt 7 Utvärdering av Alternativen I-IV jämförs de möjliga alternativ som stråkutredningen utmynnat i, se matris i tabell 2. De parametrar som redovisas är natur- och kulturmiljöintressen, landskapet och 10(22)

11 markanvändning, uppskattad ledningslängd inom stråket, korsning av stora vattendrag, planer, infrastruktur och bebyggelse samt byggtekniska aspekter (se avsnitt 4.1 Värderingsparametrar). Även identifierade konfliktområden presenteras för varje stråk (se avsnitt 5). När stråken identifierades gjordes de tillräckligt breda för att i ett senare skede göra det möjligt att inom stråket välja en genomförbar kabelsträckning med hänsyn till såväl allmänna och enskilda som tekniska förutsättningar. 4.1 Utvärdering Värderingsparametrar De olika alternativen har endast utvärderats mot varandra vilket innebär att de inte har jämförts med ett nollalternativ. Jämförelser mot nollalternativ görs i ett senare skede i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som ska ingå i koncessionsansökan. De parametrar som omfattas av utvärderingsanalysen är följande: Ledningens uppskattade längd Påverkar det totala markintrånget och anläggningskostnaden. Vid framtagandet av stråken var en av utgångspunkterna att kabeln så långt som möjligt kommer att förläggas i eller i anslutning till befintliga vägar. Detta har också varit utgångspunkten vid beräkningen av längden för de olika alternativen. Naturmiljö Påverkan på särskilt skyddsvärda naturmiljöer i anslutning till stråken och möjligheten att undvika eller reducera påverkan på dessa. Kulturmiljö Påverkan på särskilt skyddsvärda kulturmiljöer i anslutning till stråken och möjligheten att undvika eller reducera påverkan på dessa samt sannolikheten för att ytterligare värdefulla kulturhistoriska objekt ska påträffas. Landskapet och markanvändning Hur mycket jordbruks- och skogsmark som kommer att påverkas av de olika alternativen samt påverkan på annan markanvändning. Planer, infrastruktur och bebyggelse Avstämning mot kommunala planer, befintlig och planerad infrastruktur (vägar, VA, el och tele) samt bebyggelse. Korsning av vattendrag Antal korsningar av större vattendrag. 11(22)

12 Byggtekniska aspekter En bedömning av byggbarheten utifrån topografiska, geotekniska och hydrologiska förhållanden Gradering Påverkan på de olika parametrarna bedöms/värderas utifrån en inbördes rangordning där det alternativ som bedöms medföra minst påverkan rangordnas som nr 1. Det alternativ som bedöms medföra högst påverkan rangordnas som nr 4. Om två alternativ bedöms vara likvärdiga så ges de samma plats i rangordningen. Det har inte gjorts någon viktning mellan de olika parametrarna, utan dessa har tillskrivits lika stor betydelse vilket kan anses vara en förenkling av verkligheten. Det bör också noteras att utvärderingsmetoden inte tar hänsyn till mindre skillnader mellan alternativen. Det är därför även viktigt att beakta de bedömningsgrunder som beskrivs av texten i matrisen och det resonemang som förs kring de olika alternativen i avsnittet som följer efter matrisen. 5 Konfliktområden Inom de olika stråken och passagerna har ett antal områden identifierats där risken för konflikt med allmänna intressen är stor och/eller byggnadstekniska svårigheter är att förvänta. För ett av konfliktområdena (se nr 2 i figur 4) har studier av befintligt material, kompletterat med fältbesök, gjort att en förläggning här har bedömts som icke genomförbar. Stråket/passagen där denna konfliktpunkt är belägen har därefter uteslutits från fortsatta utredningar. Se figur 4 för identifierade konfliktpunkter. Den konfliktpunkt där passage inte bedöms som genomförbar har markeras särskilt. 12(22)

13 5.1 Identifierade konfliktpunkter I detta kapitel listass identifierade konfliktpunkter. Numreringen i rubriken hänvisar till kartan i figur 4. Figur 4. Karta som visar identifierade konfliktpunkter Sannarpsån (1) Vid Sannarpskvarnn skulle en kabel behöva korsa Sannarpsån. Ån Å är här relativt djupt utsprängd och utformad medd "strandskoning", direkt norr om ån går det berg i dagen vilket indikerar i att en styrd borrning intee är ett alternativ. En kabelsträcka behöver planeras längre österut för att a vara aktuell. 13(22)

14 Figur 5. Sannarpsån, från vägbro ärr det ca 4-5 meter ned till vattenyta. Figur 6. Precis intill Sannarpsåns norra sida förekommer bergg i dagen vilket medför att styrd s borrning är olämpligt Sörby (2) I Sörby ligger bostadshus och tomter precis intill vägen, detta medför m att det på grund av en kabels magnetfält och behov av utrymme inte bedömts finnas plats för en anläggning av kabel. Figur 7. I Sörby förekommer bebyggelsen mycket t nära allmän väg på båda sidor. Figur 8. Ytterligare en bild påå bebyggelse i Sörby (motsatt håll) Passage av Ätran (3) I passage förbi Ätran har bedömts att styrd borrning troligtvis ärr genomförbart, dock medför alternativet vissa risker rent tekniskt i sambandd med borrning. Luftledning kan komma att krävas för korsningen. 14(22)

15 5.1.4 Hjuleberg (4) Hjuleberg och desss slottsmiljö utgör ett kärnområde inom ett riksintresse för kulturmiljö. I området finns många forn- negativt vid förläggning av a kabel. Enn ny markkabel längs befintliga vägar kräver en styrd borrning under en kanal som förbinder två dammar (alternativt stora ingrepp i en stenvalvsbro), ingrepp i ytan för slottsparksområde samtt en kabelgata inom känslig skoglig och kulturminnen samt naturvärden som riskerar att påverkas miljö. Figur 9. Bild tagen in mot slottsområdet vid Hjuleberg. Stenvalvsbro över en kanal syns i vänster del av bild och längre fram finns gränsmarkering. Figur 10. Del avv slottsparken i Hjuleberg. På höger sida en biotopskyddadd stenmur ochh i svängen intill vägen ett skogsområde med nyckelbiotopstatus Passage av Lillån (5) Lillån kommer att behöva passeras. Passagen ser relativt okomplicerad ut för en styrd borrning på ca 70 meter. Östra sidan har höga naturvärden (naturvårdsavtal) och bör undvikas. Figur 11. På båda sidorna av Lillån vid punkt 5 finns utrymme för att möjliggöra en styrd borrning. Området visar tecken på tjockare jordmån. 15(22)

16 5.1.6 Sjönevad, passage av Lillån samt biflöde (6) I Sjönevad ligger en sjö/dammm intill vägen, ett område med fornminnen (Kungagravarna) på andra sidan vägen samt Lillån med biflöde att passera.. Tekniskt kräver troligen en förläggning avv kabel här en längre styrd borrning under både vattendraget och sjöar/dammar. Figur 12. Sjö vid Sjönevad, fotot är taget mot vägbanken mitt i bild. Figur 13. Lillånss utseende vid d Sjönevad Kuperad terräng vid Askomebjär (7) Området vid Askomebjär är mycket kuperat och innebär en betydande påverkan på kabelns längd med hänseende till antalet höjdmeter. På västra sidan om höjden är alternativet att följa befintlig skogsbilväg, intill denna på båda sidor förekommer höga skogliga s naturvärden. Figur 14. Avståndsbildd mot Askomebjär som tydligt visar den höjdskillnad som förekommer Passage av Ätran (8) Vid passage av Ätran krävs en styrd borrning på ca meter. Förutsättningarna ser goda ut eftersom Ätran, efter det mer strömma partiett med mycket berg i dagen vid Ätraforsdam mmen, brettt ut sig och blivit b mer lugnflytande. Området tillhör en del av ett flodplan med mäktigare 16(22)

17 jordtäcke. Dock finns vissa risker rent tekniskt i samband med borrning b ochh därför kan luftledning komma att krävas för korsningen. Figur 15. Ätran vid 8. Figur 16. Ytterligare ett foto på Ätran vid punkt 8, här en bild nedströms Mossagården (9) Vid Mossagården förekommerr bostadshus och tomtgränser näraa eller preciss intill vägen. Det är olämpligt att förlägga en markkabel längs vägen men det finns en sträckning något väster ut som ser lämplig ut för att passera byn. Figur 17. Vid Mossagården finns bebyggelse och tomter på båda sidorna av vägen. 5.2 Slutsats konfliktpunkter Av ovan listade konfliktpunkter bedöms huvuddelen vara av en sådan art att en förläggning inom stråket, med dagens kunskap, är möjlig genom bland annat anpassning av förläggningsmetod. Dock förefaller svårigheterna vid Sörby vara av en sådan art att förläggningen här inte bedöms genomförbar.. 17(22)

18 6 Kvarstående alternativa stråk I två steg har således alternativa stråk samt passager mellan Abild och Ätrafors reducerats. Den första justeringen kom sig av att det nya stationsläget i Ätrafors fastställdes efter vilket den del av Stråk 1 som förekom norr om Passage E, den del av Stråk 2 som förekom norr om Ätran samt den del av Stråk 3 som förekom norr om Passage D utgick, se figur 3. Den andra justeringen gjordes efter att konfliktpunkter identifierats (se avsnitt 5). Vid konfliktpunkt 2 Sörby visade sig framkomligheten vara så problematisk att en förläggning inte bedömdes genomförbar. På grund av detta utgick resterande delar av Stråk 1 samt hela passagerna A, C och E. Kvar från de ursprungliga alternativa stråken finns härmed Stråk 2, Passage B, Passage D samt Stråk 3 söder om Passage D. Genom att kombinera dessa utkristalliseras fyra stråkalternativ mellan Abild och Ätrafors. Dessa benämns hädanefter Alternativ I-IV Alternativ I Alternativ I utgörs till sin helhet av det ursprungliga Stråk Alternativ II Alternativ II startar i Stråk 2 använder Passage B för att komma till Stråk 3 och därefter Passage D för att komma tillbaka till Stråk Alternativ III Alternativ III startar i Stråk 3 och använder Passage B för att komma till Stråk 2. I detta alternativ har södra delen av passage B tagits bort eftersom en lokalisering här skulle medföra orimligt lång kabelsträcka Alternativ IV Alternativ IV startar i Stråk 3 och använder Passage D för att komma till Stråk 2. 18(22)

19 Figur 18. Alternativ I Figur 19. Alternativ II Figur 20. Alternativ III Figur 21. Alternativ IV 19(22)

20 7 Utvärdering av Alternativen I-IV Utvärderingen har gjorts i en övergripande analys enligt metodbeskrivning i avsnitt 4 så att ett rekommenderat stråkalternativ slutligen gått att presentera. I matrisen nedan ställs de olika alternativen mot varandra och rangordnas så att det alternativ som bedöms innebära minst påverkan rankas som nummer 1 och det alternativ som bedöms medföra högst påverkan som nr 4. Om två alternativ bedöms vara likvärdiga så ges de samma plats i rangordningen, se vidare förklaring i avsnitt Poängen inom varje värderingsparameter summeras sedan för att erhålla en totalpoäng för respektive alternativ. Det alternativ som får lägsta totalpoäng är således det alternativ som medför minsta sammantagna påverkan på bedömda parametrar. I avsnitt 8 förs ett resonemang kring de olika alternativen. Här resoneras också kring identifierade konfliktområden som respektive alternativ berör. Tabell 2. Utvärderingstabell över de kvarvarande alternativa stråken. Total längd Alternativ I Alternativ II Alternativ III Alternativ IV Ca 14 km Ca 15,5 km (ej terräng) Ca 15 km Ca 15,5 km (ej terräng) Naturmiljö 1 Mycket känslig naturmiljö kring Hjulebergs slott. Nyckelbiotoper vid Hjuleberg och Lassagård Naturvårdsavtal vid Lassagård Ett fåtal sumpskogar och naturvärdesobjekt i övrigt inom stråket 3 Mycket känslig naturmiljö kring Hjulebergs slott. Nyckelbiotoper vid Hjuleberg, Hallagård, Lassagård och Askomebjär Naturvårdsavtal vid Lassagård Ett fåtal sumpskogar och naturvärdesobjekt i övrigt inom stråket 2 Nyckelbiotoper vid Hallagård och Lassagård Naturvårdsavtal vid Lassagård Ett fåtal sumpskogar och naturvärdesobjekt i övrigt inom stråket 3 Nyckelbiotoper vid Hallagård och Askomebjär Ett fåtal sumpskogar och naturvärdesobjekt i övrigt inom stråket Kulturmiljö 3 Riksintresse för kulturmiljövård, Ätradalen Mycket höga kulturmiljövärden 4 Riksintresse för kulturmiljövård, Ätradalen Mycket höga kulturmiljövärden 1 Riksintresse för kulturmiljövård, Ätradalen Fornlämningar vid Torstorp och 2 Riksintresse för kulturmiljövård, Ätradalen Fornlämningar vid Torstorp, 20(22)

21 vid Hjuleberg Fornlämningar vid Hjuleberg och söder om Askome vid Hjuleberg Fornlämningar vid Hjuleberg Torstorp, Sjönevad, Askomebjär och söder om Askome söder om Askome samt vid Sjötorp Sjönevad, Askomebjär och söder om Askome Landskapet och markanvändning 3 Skog ca 2,5 km, resten öppen mark 4 Skog 6,5 km (längs väg), resten öppen mark 1 Skog 2,5 km (längs väg), resten öppen mark (längs väg) 2 Skog ca 6,0 km (längs väg), resten öppen mark (längs väg) Planer, infrastruktur och bebyggelse Korsning av vattendrag 2 3 Inga detaljplaner berörs, alla stråk har alternativ där behörigt avstånd till bostadshus kan erhållas. Kanal vid Hjuleberg och Lillån vid Lassagård Kanal vid Hjuleberg, Lillån och damm vid Sjönevad 1 Vattendrag norr om Åsbjär och Lillån vid Lassagård 3 Vattendrag norr om Åsbjär, Lillån med damm vid Sjönevad Byggtekniska aspekter 3 Möjligheten att följa väg inom stråket är begränsad Passage av kanal vid Hjuleberg svår 4 Goda möjligheter att följa väg inom stråket Passage av kanal vid Hjuleberg svår Bergig och svårbyggd terräng vid Askomebjär 1 Goda möjligheter att följa väg inom stråket 2 Goda möjligheter att följa väg inom stråket Bergig och svårbyggd terräng vid Askomebjär Summa (22)

22 8 Val av stråk Med utgångspunkt från de konfliktpunkter som identifierats och den utvärdering som skett i tabell 2 är det Alternativ III som visar på bäst framkomlighet samtidigt som det finns stora möjligheter att minimera påverkan på allmänna intressen. De naturvärden som berörs, t ex nyckelbiotoperna vid Hallagård och naturvårdsavtalet vid Lassagård har bedömts som passerbara utan fysiska ingrepp, jämförelsevis t ex med de alternativ som måste passera Hjuleberg. Eftersom vägen är smal i Hjuleberg finns inga eller mycket små möjligheter att minimera ingreppen i naturvärdena, men i Alternativ III kan man t ex gå på västra sidan om vägen. Med avseende på kulturvärden så förefaller också Alternativ III som det bästa, en sträckning kan undvikas inom Hjuleberg och de kända fornlämningarna kring vägarna bör inte vara några problem att undvika. E.ON Elnät beslutar därmed att gå vidare med det stråk som benämns Alternativ III. Inom det valda alternativet finns mer eller mindre svårframkomliga passager som bör studeras ytterligare för att fastställa lämpligaste sträcka, förläggningsmetod etc, t ex vid korsningen av Lillån. Fördjupad kunskap kommer inhämtas genom ytterligare samråd med länsstyrelse, kommun och fastighetsägare samt genom att utföra fördjupade fältkontroller och geotekniska undersökningar. 9 Fortsatt arbete Vid det fortsatta arbetet kommer stråkvalet att tillkännages till länsstyrelse, kommun, övriga instanser som samråd avseende stråk skett med samt de som kan komma att bli särskilt berörda. Inom det valda stråket kommer sedan en kabelsträckning att arbetas fram. De fastighetsägare som kommer att bli berörda av den planerade kabeln kommer att bli kontaktade. Vid besök kommer fastighetsägarna också att ha möjlighet att lämna synpunkter på sträckningen inom berörd fastighet. Planering och diskussioner om slutlig sträckning kommer att samordnas med planering av ny transformatorstation. Under den tid då lämplig sträckning utarbetas kan fördjupade studier avseende natur- och kulturmiljö komma att utföras samt geotekniska undersökningar. Efter att lämplig sträckning tagits fram kommer en koncessionsansökan att upprättas där en miljökonsekvensbeskrivning för vald sträckning kommer att ingå. 22(22)

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15

Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15 Koncessioner och kommunikation 2011-06-21 PROTOKOLL FORSMARK-STACKBO Samrådsmöte Skutskär 2011-06-15 Närvarande från Svenska Kraftnät Anna Meder, projektledare Jenny Stern, ansvarig tillståndsärenden Mikael

Läs mer

Samrådsredogörelse för planerad kraftledning Storflohöjden - Krångede ställverk

Samrådsredogörelse för planerad kraftledning Storflohöjden - Krångede ställverk Samrådsredogörelse för planerad kraftledning Storflohöjden - Krångede ställverk Projektorganisation Projektledare: Jonas Larsson Besöksadress: Jämtvind huset Kullstavägen 104 840 70 Hammarstrand Organisationsnummer:

Läs mer

E.ON Elnät Sverige AB

E.ON Elnät Sverige AB Vårt datum 2007-04-17 Vår referens Kraft & Nät, Janna Borgshed Kabelstråkbeskrivning för planerad 50 kv kraftledning mellan Skatelöv, Dänningelanda och Ingelstad i Alvesta och Växjö kommuner i Kronobergs

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Planerad 40 kv markkabel mellan Huskvarna och planerad vindkraftpark Lyckås i Jönköpings kommun

Planerad 40 kv markkabel mellan Huskvarna och planerad vindkraftpark Lyckås i Jönköpings kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Planerad 40 kv markkabel mellan Huskvarna och planerad vindkraftpark Lyckås i Jönköpings kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Samrådsunderlag. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03 Samrådsunderlag Ny 130 kv kraftledning vid Ugglarp. Förstärkning av regionnätet till Ängelholm och Grevie inom Ängelholm och Klippans kommuner (Skåne län) E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2012-01-03

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Planerade 130 kv kraftledningar Nysäter-Jenåsen-Storskälsjön- Häbbershöjden i Sundsvalls och Timrå kommuner

Planerade 130 kv kraftledningar Nysäter-Jenåsen-Storskälsjön- Häbbershöjden i Sundsvalls och Timrå kommuner E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 130 kv kraftledningar Nysäter-Jenåsen-Storskälsjön- Häbbershöjden i Sundsvalls och Timrå kommuner Maj 2013

Läs mer

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara

Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Ny 20 kv markförlagd ledning utanför Svappavaara Lokalnät Kiruna kommun Norrbottens län Underlag för samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2015-06-09 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 1 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen

2. Planeringsprocessen syfte med gång- och cykelvägen 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2014/80087 144321 Väg 955, gång- och cykelväg utmed Östra Särövägen Dokumenttitel Mötesanteckningar Mötesanteckningar från samrådsmöte på orten

Läs mer

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs

Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Välkommen till samrådsmöte gällande ny kraftledning Stenkumla-Näs Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen Markupplåtelse

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs

Södra benet Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Gotlands Elnät AB Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Göteborg 2014-12-19 Kraftledning mellan Stenkumla och Näs Datum 2015-01-02 Uppdragsnummer 1320005098 Utgåva/Status Slutversion Nicklas Eriksson Projektledare

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 5

Samrådsredogörelse. Bilaga 5 Bilaga 5 Samrådsredogörelse Ny markförlagd 130 kv-ledning mellan Sobackens miljöanläggning, Energi- och Miljöcenter, och Vinrankan Borås Stad, Västra Götalands län. 2014-06-10 Beställare Borås Elnät Box

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen

Läs mer

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Sammanfattning 6. 1 Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 E.ON Elnät Sverige AB 8

Sammanfattning 6. 1 Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 E.ON Elnät Sverige AB 8 Innehållsförteckning Sammanfattning 6 1 Inledning 7 1.1 Bakgrund 7 1.2 E.ON Elnät Sverige AB 8 2 Lagstiftning 9 2.1 Generellt 9 2.2 Markupplåtelse och övriga tillstånd 9 2.2.1 Gällande tillstånd 9 2.3

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

samrådsunderlag Planerad 36 kv ledning mellan Borlänge och Orrberget

samrådsunderlag Planerad 36 kv ledning mellan Borlänge och Orrberget samrådsunderlag Planerad 36 kv ledning mellan Borlänge och Orrberget Beställare: Borlänge Energi Elnät Beställarens projektledare: Peter Johansson Konsult: Ramböll Sverige AB Uppdragsledare: Jean-Pierre

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN

BILAGA 5 PM KORSNING VATTENFYLLDA DIKEN BILAGA 5 PM KORSNING 546640-03 PM korsning vattenfyllda diken UPPDRAG Markkabelprojektering Gotland UPPDRAGSNUMMER 546640000 UPPDRAGSLEDARE Simon Hultgren UPPRÄTTAD AV Simon Hultgren DATUM Korsning av

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

BILAGA 1: Samrådsredogörelse

BILAGA 1: Samrådsredogörelse BILAGA 1: Samrådsredogörelse BILAGA 1 Datum 2014-12-02 Uppdragsnr 6028185 Rabbalshede Elnät AB Samrådsredogörelse - utbyggnadsförslag Planerad kraftledning för anslutning av vindkraftpark Åndberg till

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska den som avser söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Här följer

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Protokoll Övsjö 2012-10-31

Protokoll Övsjö 2012-10-31 Protokoll Övsjö 2012-10-31 Fört vid samrådsmöte med markägare för linjedragning Storflohöjden-Krångede. Närvarolista se bilaga. Jonas Larsson Jämt Nät presenterade företaget och planerna för uppförande

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Planerad 130 kv kraftledning Kråktorpet - Jenåsen i Sundsvalls och Timrå kommuner

Planerad 130 kv kraftledning Kråktorpet - Jenåsen i Sundsvalls och Timrå kommuner E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 130 kv kraftledning Kråktorpet - Jenåsen i Sundsvalls och Timrå kommuner Maj 2013 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län

Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län Antagandehandling Dnr: MK BN 2015/00004 Detaljplan för del av fastigheten Utmeland 557:1 m.fl samt ersättning av detaljplan S 104 vid Örjastäppans industriområde I Mora, Mora kommun, Dalarnas län UTLÅTANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm

Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm Mark- och miljödomstolen c/o Länsstyrelsen i Stockholms län Enheten för överklaganden Box 22067 104 22 stockholm Överklagande av Länsstyrelsens beslut 4031-398853-2013 angående detaljplan för kvarteren

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Väg 953, gång- och cykelväg

Väg 953, gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 953, gång- och cykelväg Kungsbacka kommun, Hallands län Vägplan 2015-08-31 Projektnummer: 143 052 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17, 405 33 Göteborg E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län Växjö Tingsrätt Mark och miljödomstolen Kungsgatan 8 351 86 VÄXJÖ paketadress Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Sökande Adress Org. nr Lunds kommun Tekniska förvaltningen 212000-1132

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning 2010-09-06 Dnr 2009-0369 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Banken 1, Eksjö stad Eksjö kommun, Jönköpings län Behovsbedömning/Avgränsning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer