Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun"

Transkript

1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen MALMÖ Tel: eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April (22) Bankgiro: PlusGiro: Org.Nr:

2 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB:s projektorganisation samt medverkande konsulter E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen MALMÖ Projektledare: Martin Nystedt Tillstånd och Rättigheter: Karin Lundgren, Viktoria Renberg Konsult COWI AB Södra Förstadsgatan Malmö Uppdragsledare: Monika Walfisz Handläggare MKB och GIS: Sofia Elg, Stefan Lindquist och Maria Danling Anläggningsteknik: Magnus Wallin 2(22)

3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund Ny station Inkomna yttranden över alternativa stråk De ursprungliga alternativa stråken Metodik Utvärdering Värderingsparametrar Gradering Konfliktområden Identifierade konfliktpunkter Sannarpsån (1) Sörby (2) Passage av Ätran (3) Hjuleberg (4) Passage av Lillån (5) Sjönevad, passage av Lillån samt biflöde (6) Kuperad terräng vid Askomebjär (7) Passage av Ätran (8) Mossagården (9) Slutsats konfliktpunkter Kvarstående alternativa stråk Alternativ I Alternativ II Alternativ III Alternativ IV Utvärdering av Alternativen I-IV Val av stråk Fortsatt arbete (22)

4 1 Bakgrund E.ON Elnät Sverige AB (E.ON Elnät) avser att anlägga en ny 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild i Falkenbergs kommun, Hallands län. Ändamålet med kabeln är att stärka elnätet i regionen inför kommande anslutningar av vindkraft. Det finns i området ett stort antal planerade vindkraftsanläggningar och som nätägare är det E.ON Elnäts skyldighet att tillse en anslutning av de planerade anläggningarna till elnätet. För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, så kallad nätkoncession för linje enligt bestämmelserna i ellagen (1997:857). I en ansökan om nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. Samrådsförfarandet och kraven på miljökonsekvensbeskrivningen regleras i miljöbalkens 6 kapitel. Samråd ska enligt miljöbalken genomföras i första hand med länsstyrelse, tillsynsmyndighet (kommunen i detta fall) och berörda fastighetsägare (enskilda). Om verksamheten anses medföra betydande miljöpåverkan enligt länsstyrelsens bedömning ska samråd även ske med övriga myndigheter, kommuner, organisationer och den allmänhet som kan beröras. Samrådet gällande kabel mellan Ätrafors-Abild har så här långt i processen genomförts enligt följande: Annons i dagspress för att nå enskilda och allmänheten. I annonsen gavs det möjlighet att inkomma med synpunkter, ställa frågor samt beställa samrådsunderlag. Under samrådsperioden fanns samrådsunderlaget tillgängligt att ta del av på biblioteket i Vessigebro, på kommunhuset i Falkenberg samt digitalt på E.ON:s hemsida (www.eon.se/regionnat). Samrådsmöte med berörd länsstyrelse och kommun. Utskick till övriga statliga myndigheter och ideella organisationer (såsom Försvarsmakten och lokala hembygdsföreningar). Koncessionsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning inlämnas efter genomförda samråd till Energimarknadsinspektionen som prövar ansökan. Denna stråkvalsrapport ingår som en del av samrådet och fungerar som underlag i det fortsatta MKB-arbetet. Inkomna synpunkter i samrådet har tillsammans med miljömässiga, tekniska och ekonomiska förutsättningar resulterat i val av stråk. Ett möjligt alternativ är att bygga kraftledningar som luftledningar. E.ON Elnät har alltid som huvudalternativ vid ledningsbyggnation inom regionnätet, att uppföra ledningar som luftledningar, då de därmed har bäst driftsäkerhet och flexibilitet för framtida kapacitetshöjningar samt en betydligt lägre investeringskostnad. Denna ledning byggs i huvudsak för att förstärka regionnätet och på så sätt möjliggöra inmatning av el från en stor mängd vindkraft som planeras i området. Ledningsbyggnationen är påkallad av planerad vindkraftsutbyggnad vilket ställer krav på att E.ON Elnät har 4(22)

5 möjlighet att ta hand om den vindkraftpro oducerade elen när vindkraftsanläggningarna färdigställts. Eftersom möjligheten till frivilliga uppgörelser med berörda fastighetsägare bedöms som mycket begränsade vid ett luftledningsalternativ riskerar ett sådant teknikval att väsentligt försena anslutningen av planerad vindkraftpark. Det drabbar i sin tur vindkraftexploatörerna, med stora ekonomiska förluster som följd. E.ON Elnät har därför valt att inte utreda ett luftledningsalternativ vidare. Dock kan luftledning bli nödvändig vid vissa hinder, t ex vid passage av större vattendrag, om de geotekniska förhållandena inte medger jordborrning, tryckning eller genomgrävningg eller om miljöpåverkan annars skulle bli förr stor. 1.1 Ny station Den befintliga transformatorstationen i Ätrafors har inte ledig kapacitet att ansluta planerad 130 kv kabel. Eftersom platsen där stationen är ä belägen inte tillåter ytterligare utbyggnader planeras en ny station dit 130 kv kabelnn kan ansluta. Så småningom planerar E.ON Elnät att flytta all verksamhet från den gamla stationen hit, men utbyggnaden kommer att ske stegvis. En transformatorstation är inte koncessionspliktig. Dock krävs det d nya koncessioner för de anslutande ledningar som så småningom kommer att behöva flyttas i och med det nya stationsläget. Detta och andra nödvändigan a tillstånd för stationen hanterass helt separat från det här aktuella projektet p omm ny 130 kv kabel, men nedan görs en sammanfattning av utredningen av stationsläget eftersom det har haft betydelse för stråkvalet t för 130 kv kabeln. Tre stationslägenn har utretts parallellt med valet av stråk. De alternativ somm utretts är ett stationsläge söder om nuvarande station, ett stationsläge norr om Ätran i linjenn med övrigaa luftledningar samt ett stationsläge norr om Ätran och något väster om Högvadsån, se figur 1. Stationsläget norr om Ätran n ligger inom strandskydd, inom ett fornminnestätt område, har bedömts få storr påverkan på boendemiljö och det krävs omfattande borrningar underr Figur 1. De tre olika stationslägen som s utretts. 5(22)

6 vattendrag alternativt luftledning för att komma fram till platsen med 130 kv-kabeln. Alternativet norr om Ätran och väster om Högvadsån ligger delvis inom strandskydd, inom ett fornminnestätt område. Det krävs omfattande borrningar under vattendrag alternativt luftledning för att komma fram till platsen med en ny 130 kv-kabel samt för flytten av befintliga ledningar/kablar. Dessutom är det ett dåligt alternativ inför framtida vindkraftsanslutningar till stationen. Mot bakgrund av ovanstående valde E.ON Elnät att gå vidare med stationsläget söder om befintlig station. Detta stationsläge var även det som förordades av länsstyrelsen i samband med anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 MB för stationen. 2 Inkomna yttranden över alternativa stråk Samrådsunderlaget skickades ut på remiss till Länsstyrelsen i Hallands län, Falkenbergs kommun, andra berörda myndigheter, organisationer och föreningar i juni 2011 som ett led i samrådsförfarandet. I samband med utskicket annonserades samråd angående alternativa stråk i dagspressen. Samrådsunderlaget har funnits tillgängligt på biblioteket i Vessigebro, på kommunhuset i Falkenberg samt digitalt på E.ON:s hemsida. Samrådsunderlaget fokuserades på tre alternativa stråk och fem alternativa passager mellan dessa stråk. Remissförfarandet resulterade i inkomna yttranden enligt tabell 1. Tabell 1. Inkomna remissyttranden under samrådsperioden. Remissinstanser Antal Länsstyrelsen Hallands län 1 Falkenbergs kommun 1 Övriga myndigheter 6 Företag Intresseorganisationer/föreningar 2 4 Det inkom inga yttranden från fastighetsägare eller privatpersoner. En sammanfattning av inkomna synpunkter redovisas nedan. Länsstyrelsen Hallands län Länsstyrelsen anser att det saknas tillräckligt med uppgifter om konsekvenserna vid en kommande ledningsdragning för att i detta skede bedöma vilket stråkval som är lämpligast. En MKB bör tas fram där påverkan och miljökonsekvenser utförligt beskrivs för de olika alternativen. Denna MKB kan då ligga till grund för val av huvudalternativ. Läget för ny transformatorstation vid Ätrafors kan komma att påverka val av stråk. Länsstyrelsen anser att val av stråk och Energimarknadsinspektionens 6(22)

7 tillstånd för nätkoncession bör vara klart innan uppförande av en ny transformatorstation påbörjas. Länsstyrelsen anger ett antal kompletterande uppgifter som ska redovisas i ansökan och vägas in i bedömningen av stråkval: - På karta och i bedömningen av stråkval ska även områden av riksintresse enligt 3 och 4 kap. miljöbalken redovisas. - På karta och i bedömningen av stråkval bör även Hallandsleden (som berörs av samtliga stråkval) samt områden som ingår naturvårdprogrammet för Falkenbergs kommun redovisas. - Vid nyckelbiotopen väst stråk 3 norr om Yxsjö pågår bildning av nytt naturreservat. Området berörs dock inte enligt kartan över stråkval. - Om all verksamhet vid den befintliga transformatorstationen i Ätrafors flyttas till en ny station bör man redovisa om det finns möjlighet att riva den befintliga stationen i Ätrafors och låta marken återgå till naturmark med strandskydd. - Översvämningsrisker och rasrisker i området kring Vessigebro ska redovisas. - Redogörelse för elektromagnetisk strålning och om det finns boende som påverkas. - När stråkvalet är klart kan en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 Kulturminneslagen komma att krävas i syfte att ge bättre beslutsunderlag för den kommande linjeföringen. - Även mer detaljerade naturinventeringar kan komma att behövas som underlag för beslut om val av slutlig ledningssträckning. Stadsbyggnadskontoret Falkenbergs kommun Stadsbyggnadskontoret skriver att det vid en sammanvägd bedömning av påverkan på riksintressen, utpekade områden i gällande delöversiktsplan för Vessigebro, förekommande vattentäkt, naturvärden och kulturmiljövärden samt kommande vindkraftsetableringar synes vara stråkalternativ 3 utan alternativa passager som är att föredra. Då kommunen även yttrar sig om läget på den nya transformatorstationen skulle det underlättat att veta om det ena eller andra läget på stationen omintetgör något av stråkalternativen. SGU Grundvattenförhållandena varierar längs de beskrivna sträckorna/passagerna. För att få en uppfattning om sårbarheten för grundvattnet i samband med schaktning, uppförandet av eventuella anläggningar mm efterlyser SGU en genomgång och värdering av grundvattenförekomsterna i området. 7(22)

8 SGU rekommenderar att lokalisering av kraftöverföringsanläggningarna sker på ett sådant sätt att kontakt med grundvattentillgångar av betydelse för nuvarande och framtida vattenförsörjning i möjligaste mån undviks. Inom eventuella skyddsområden för befintliga vattentäkter är detta av särskild vikt. Det är i sammanhanget också viktigt att nämna att det kan förekomma vattentäkter som inte har ett fullgott skyddsområde. För information om dessa krävs kontakt med ansvariga på kommunal nivå. SGU identifierar vid en översiktlig studie större grundvattentillgångar längs delar av samtliga tre stråk som föreslagits varför det finns behov av att iaktta särskild försiktighet, med avseende på risk för skador på och förorening av grundvattenmagasinen, inom alla de föreslagna stråken. Trafikverket Trafikverket informerar i sitt yttrande om att det krävs tillstånd att för1ägga en ledning inom vägområdet enligt 44 Väglagen (1971:948). I samband med tillståndsgivningen meddelar Trafikverket villkor för förläggningen. Hänsyn bör även tas till regelverket för ledningsarbeten inom vägområde som finns i publikation 2005:14 Ledningsarbeten inom Vägområdet. Försvarets Radioanstalt Försvarets Radioanstalt har utifrån de utgångspunkter myndigheten har att beakta inga synpunkter på förslaget. Försvarsmakten Har inget att erinra. Skogsstyrelsen Hallands distrikt Skogsstyrelsen skriver i sitt yttrande att i både stråk 1 och 2 berörs formellt skyddade områden i form av biotopskyddsområden eller naturvårdsavtal, sådana återfinns inte i stråk 3. Känsliga områden som redovisats för stråk 3 är fyra sumpskogar, fyra nyckelbiotoper, fyra naturvärdesobjekt och sju rödlistade arter. Vid slutstationen vid Ätrafors berör alla tre stråken Natura 2000 samt riksintresse för naturvård och riksintresse för rörligt friluftsliv. Skogsstyrelsen förespråkar stråk 3 förespråkas eftersom detta berör minst antal känsliga skogsområden. Åtgärder som kan komma att påverka naturmiljön t ex i nyckelbiotoper, skall föregås av ett samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken. Åtgärder bör utföras på ett sådant sätt att skador på naturvärdena minimeras. Havs- och vattenmyndigheten Avstår från att yttra sig. Skanova Skanova har inget att erinra mot någotdera av förslagen till stråk. Vad som inte framgår av samrådsunderlaget är enligt Skanova huruvida kabeln läggs som tre enfaskablar och i så fall som ett förband med triangel-profil vilket är att föredra ur telestörningssynpunkt. Skanova är intresserade av placeringen 8(22)

9 av ställverket i Ätrafors samt de jordfelsströmmar som detta kan ge upphov till. Svenska Kraftnät Har inget att erinra Vessige-Alfshögs hembygdsförening Föreningen utgår från att hänsyn tas till registrerade fornminnen enligt förteckning av Länsstyrelsen. Inventering av torp och gamla bosättningar görs just nu av föreningen, som omfattar Vessige och Alfshögs socknar. Arbetet har inte hunnit till markering på kartor ännu. Om grävning sker längs med etablerade vägar är dessa lämningar inte i fara. Föreningen anser att stråk 2 med passage E är det bästa alternativet. Riksförbundet Enskilda Vägar, REV REV har ingen synpunkt på vilket alternativ för ledningsdragning som bör väljas. Däremot måste, för enskilda vägar, avtal träffas med väghållaren, Samfällighetsföreningen, när sträckningen av ledningen är fastlagd. REV och Svensk Energi har gemensamt tagit fram en avtalsmall som kan användas som grund för avtal. Mallen skall ses som en miniminivå för åtaganden gentemot samfällighetsföreningen. Falkenbergs Naturskyddsförening Föreningen föredrar stråk 2, som är det kortaste alternativet. Föreningen tar gärna del av den fortsatta planeringen. Vessigebro Samhällsförening Föreningen har inget att invända mot projektet. Föreningen anser att alternativ 2 verkar vara den naturliga sträckningen varför detta alternativ förordas utifrån det samrådsunderlag föreningen har tagit del av. 3 De ursprungliga alternativa stråken Arbetet med att ta fram alternativa stråk inleddes med att ett utredningsområde identifierades. Förläggning utanför detta bedömdes leda till orimligt lång ledningssträckning och därmed onödig påverkan på omgivningarna. Inom det identifierade utredningsområdet togs genom kartstudier och med hänsyn till förekommande intresseområden avseende natur och kultur, befintlig infrastruktur, topografi och markanvändning tre alternativa stråk fram. För att möjliggöra kombinationer av de tre stråken togs även fem passager fram. För utförlig beskrivning av stråken och förekommande restriktionsområden hänvisas till tidigare framtaget samrådsunderlag daterat Se figur 2 för ursprungliga stråk. Vid framtagande av de alternativa stråken var det osäkert om det nya stationsläget för transformatorstationen i Ätrafors skulle hamna norr eller söder om det ursprungliga stationsläget. Detta påverkade utformningen av 9(22)

10 de alternativa stråken. Sedan samrådets s genomförande har E.ONN Elnät fastställt det nya stationsläget till en lokalisering söder om befintlig station (i enlighet med resonemang ovan, avsnitt 1..1). Att ansluta till den nya stationen norrifrånn skulle medföra en onödigt lång ledningssträcka och dessutom betyda en extra korsning av Ätran, vilket skulle orsaka omotiverad påverkan på omgivningarna samt betydligt högre e kostnader för projektet. Av dessa anledningar utgår den del av Stråk S 1 som förekommer norr om Passage E, den del av stråk 2 som förekommer norr om Ätran samt den del av Stråk 3 som förekommer norr om Passage D, se karta i figur 3. Figur 2. Karta som visar ursprungliga alternativaa stråk och passager. Figur 3. Karta som visar passager samt de, efter fastställt stationsläge, justerade stråken, gråmarkerade delar av stråk utgår. 4 Metodik I avsnittt 7 Utvärdering av Alternativen I-IV jämförs de möjliga alternativ som stråkutredningen utmynnat i, se matris i tabell 2. De parametrar som redovisas är natur- och kulturmiljöintressen, landskapet och 10(22)

11 markanvändning, uppskattad ledningslängd inom stråket, korsning av stora vattendrag, planer, infrastruktur och bebyggelse samt byggtekniska aspekter (se avsnitt 4.1 Värderingsparametrar). Även identifierade konfliktområden presenteras för varje stråk (se avsnitt 5). När stråken identifierades gjordes de tillräckligt breda för att i ett senare skede göra det möjligt att inom stråket välja en genomförbar kabelsträckning med hänsyn till såväl allmänna och enskilda som tekniska förutsättningar. 4.1 Utvärdering Värderingsparametrar De olika alternativen har endast utvärderats mot varandra vilket innebär att de inte har jämförts med ett nollalternativ. Jämförelser mot nollalternativ görs i ett senare skede i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som ska ingå i koncessionsansökan. De parametrar som omfattas av utvärderingsanalysen är följande: Ledningens uppskattade längd Påverkar det totala markintrånget och anläggningskostnaden. Vid framtagandet av stråken var en av utgångspunkterna att kabeln så långt som möjligt kommer att förläggas i eller i anslutning till befintliga vägar. Detta har också varit utgångspunkten vid beräkningen av längden för de olika alternativen. Naturmiljö Påverkan på särskilt skyddsvärda naturmiljöer i anslutning till stråken och möjligheten att undvika eller reducera påverkan på dessa. Kulturmiljö Påverkan på särskilt skyddsvärda kulturmiljöer i anslutning till stråken och möjligheten att undvika eller reducera påverkan på dessa samt sannolikheten för att ytterligare värdefulla kulturhistoriska objekt ska påträffas. Landskapet och markanvändning Hur mycket jordbruks- och skogsmark som kommer att påverkas av de olika alternativen samt påverkan på annan markanvändning. Planer, infrastruktur och bebyggelse Avstämning mot kommunala planer, befintlig och planerad infrastruktur (vägar, VA, el och tele) samt bebyggelse. Korsning av vattendrag Antal korsningar av större vattendrag. 11(22)

12 Byggtekniska aspekter En bedömning av byggbarheten utifrån topografiska, geotekniska och hydrologiska förhållanden Gradering Påverkan på de olika parametrarna bedöms/värderas utifrån en inbördes rangordning där det alternativ som bedöms medföra minst påverkan rangordnas som nr 1. Det alternativ som bedöms medföra högst påverkan rangordnas som nr 4. Om två alternativ bedöms vara likvärdiga så ges de samma plats i rangordningen. Det har inte gjorts någon viktning mellan de olika parametrarna, utan dessa har tillskrivits lika stor betydelse vilket kan anses vara en förenkling av verkligheten. Det bör också noteras att utvärderingsmetoden inte tar hänsyn till mindre skillnader mellan alternativen. Det är därför även viktigt att beakta de bedömningsgrunder som beskrivs av texten i matrisen och det resonemang som förs kring de olika alternativen i avsnittet som följer efter matrisen. 5 Konfliktområden Inom de olika stråken och passagerna har ett antal områden identifierats där risken för konflikt med allmänna intressen är stor och/eller byggnadstekniska svårigheter är att förvänta. För ett av konfliktområdena (se nr 2 i figur 4) har studier av befintligt material, kompletterat med fältbesök, gjort att en förläggning här har bedömts som icke genomförbar. Stråket/passagen där denna konfliktpunkt är belägen har därefter uteslutits från fortsatta utredningar. Se figur 4 för identifierade konfliktpunkter. Den konfliktpunkt där passage inte bedöms som genomförbar har markeras särskilt. 12(22)

13 5.1 Identifierade konfliktpunkter I detta kapitel listass identifierade konfliktpunkter. Numreringen i rubriken hänvisar till kartan i figur 4. Figur 4. Karta som visar identifierade konfliktpunkter Sannarpsån (1) Vid Sannarpskvarnn skulle en kabel behöva korsa Sannarpsån. Ån Å är här relativt djupt utsprängd och utformad medd "strandskoning", direkt norr om ån går det berg i dagen vilket indikerar i att en styrd borrning intee är ett alternativ. En kabelsträcka behöver planeras längre österut för att a vara aktuell. 13(22)

14 Figur 5. Sannarpsån, från vägbro ärr det ca 4-5 meter ned till vattenyta. Figur 6. Precis intill Sannarpsåns norra sida förekommer bergg i dagen vilket medför att styrd s borrning är olämpligt Sörby (2) I Sörby ligger bostadshus och tomter precis intill vägen, detta medför m att det på grund av en kabels magnetfält och behov av utrymme inte bedömts finnas plats för en anläggning av kabel. Figur 7. I Sörby förekommer bebyggelsen mycket t nära allmän väg på båda sidor. Figur 8. Ytterligare en bild påå bebyggelse i Sörby (motsatt håll) Passage av Ätran (3) I passage förbi Ätran har bedömts att styrd borrning troligtvis ärr genomförbart, dock medför alternativet vissa risker rent tekniskt i sambandd med borrning. Luftledning kan komma att krävas för korsningen. 14(22)

15 5.1.4 Hjuleberg (4) Hjuleberg och desss slottsmiljö utgör ett kärnområde inom ett riksintresse för kulturmiljö. I området finns många forn- negativt vid förläggning av a kabel. Enn ny markkabel längs befintliga vägar kräver en styrd borrning under en kanal som förbinder två dammar (alternativt stora ingrepp i en stenvalvsbro), ingrepp i ytan för slottsparksområde samtt en kabelgata inom känslig skoglig och kulturminnen samt naturvärden som riskerar att påverkas miljö. Figur 9. Bild tagen in mot slottsområdet vid Hjuleberg. Stenvalvsbro över en kanal syns i vänster del av bild och längre fram finns gränsmarkering. Figur 10. Del avv slottsparken i Hjuleberg. På höger sida en biotopskyddadd stenmur ochh i svängen intill vägen ett skogsområde med nyckelbiotopstatus Passage av Lillån (5) Lillån kommer att behöva passeras. Passagen ser relativt okomplicerad ut för en styrd borrning på ca 70 meter. Östra sidan har höga naturvärden (naturvårdsavtal) och bör undvikas. Figur 11. På båda sidorna av Lillån vid punkt 5 finns utrymme för att möjliggöra en styrd borrning. Området visar tecken på tjockare jordmån. 15(22)

16 5.1.6 Sjönevad, passage av Lillån samt biflöde (6) I Sjönevad ligger en sjö/dammm intill vägen, ett område med fornminnen (Kungagravarna) på andra sidan vägen samt Lillån med biflöde att passera.. Tekniskt kräver troligen en förläggning avv kabel här en längre styrd borrning under både vattendraget och sjöar/dammar. Figur 12. Sjö vid Sjönevad, fotot är taget mot vägbanken mitt i bild. Figur 13. Lillånss utseende vid d Sjönevad Kuperad terräng vid Askomebjär (7) Området vid Askomebjär är mycket kuperat och innebär en betydande påverkan på kabelns längd med hänseende till antalet höjdmeter. På västra sidan om höjden är alternativet att följa befintlig skogsbilväg, intill denna på båda sidor förekommer höga skogliga s naturvärden. Figur 14. Avståndsbildd mot Askomebjär som tydligt visar den höjdskillnad som förekommer Passage av Ätran (8) Vid passage av Ätran krävs en styrd borrning på ca meter. Förutsättningarna ser goda ut eftersom Ätran, efter det mer strömma partiett med mycket berg i dagen vid Ätraforsdam mmen, brettt ut sig och blivit b mer lugnflytande. Området tillhör en del av ett flodplan med mäktigare 16(22)

17 jordtäcke. Dock finns vissa risker rent tekniskt i samband med borrning b ochh därför kan luftledning komma att krävas för korsningen. Figur 15. Ätran vid 8. Figur 16. Ytterligare ett foto på Ätran vid punkt 8, här en bild nedströms Mossagården (9) Vid Mossagården förekommerr bostadshus och tomtgränser näraa eller preciss intill vägen. Det är olämpligt att förlägga en markkabel längs vägen men det finns en sträckning något väster ut som ser lämplig ut för att passera byn. Figur 17. Vid Mossagården finns bebyggelse och tomter på båda sidorna av vägen. 5.2 Slutsats konfliktpunkter Av ovan listade konfliktpunkter bedöms huvuddelen vara av en sådan art att en förläggning inom stråket, med dagens kunskap, är möjlig genom bland annat anpassning av förläggningsmetod. Dock förefaller svårigheterna vid Sörby vara av en sådan art att förläggningen här inte bedöms genomförbar.. 17(22)

18 6 Kvarstående alternativa stråk I två steg har således alternativa stråk samt passager mellan Abild och Ätrafors reducerats. Den första justeringen kom sig av att det nya stationsläget i Ätrafors fastställdes efter vilket den del av Stråk 1 som förekom norr om Passage E, den del av Stråk 2 som förekom norr om Ätran samt den del av Stråk 3 som förekom norr om Passage D utgick, se figur 3. Den andra justeringen gjordes efter att konfliktpunkter identifierats (se avsnitt 5). Vid konfliktpunkt 2 Sörby visade sig framkomligheten vara så problematisk att en förläggning inte bedömdes genomförbar. På grund av detta utgick resterande delar av Stråk 1 samt hela passagerna A, C och E. Kvar från de ursprungliga alternativa stråken finns härmed Stråk 2, Passage B, Passage D samt Stråk 3 söder om Passage D. Genom att kombinera dessa utkristalliseras fyra stråkalternativ mellan Abild och Ätrafors. Dessa benämns hädanefter Alternativ I-IV Alternativ I Alternativ I utgörs till sin helhet av det ursprungliga Stråk Alternativ II Alternativ II startar i Stråk 2 använder Passage B för att komma till Stråk 3 och därefter Passage D för att komma tillbaka till Stråk Alternativ III Alternativ III startar i Stråk 3 och använder Passage B för att komma till Stråk 2. I detta alternativ har södra delen av passage B tagits bort eftersom en lokalisering här skulle medföra orimligt lång kabelsträcka Alternativ IV Alternativ IV startar i Stråk 3 och använder Passage D för att komma till Stråk 2. 18(22)

19 Figur 18. Alternativ I Figur 19. Alternativ II Figur 20. Alternativ III Figur 21. Alternativ IV 19(22)

20 7 Utvärdering av Alternativen I-IV Utvärderingen har gjorts i en övergripande analys enligt metodbeskrivning i avsnitt 4 så att ett rekommenderat stråkalternativ slutligen gått att presentera. I matrisen nedan ställs de olika alternativen mot varandra och rangordnas så att det alternativ som bedöms innebära minst påverkan rankas som nummer 1 och det alternativ som bedöms medföra högst påverkan som nr 4. Om två alternativ bedöms vara likvärdiga så ges de samma plats i rangordningen, se vidare förklaring i avsnitt Poängen inom varje värderingsparameter summeras sedan för att erhålla en totalpoäng för respektive alternativ. Det alternativ som får lägsta totalpoäng är således det alternativ som medför minsta sammantagna påverkan på bedömda parametrar. I avsnitt 8 förs ett resonemang kring de olika alternativen. Här resoneras också kring identifierade konfliktområden som respektive alternativ berör. Tabell 2. Utvärderingstabell över de kvarvarande alternativa stråken. Total längd Alternativ I Alternativ II Alternativ III Alternativ IV Ca 14 km Ca 15,5 km (ej terräng) Ca 15 km Ca 15,5 km (ej terräng) Naturmiljö 1 Mycket känslig naturmiljö kring Hjulebergs slott. Nyckelbiotoper vid Hjuleberg och Lassagård Naturvårdsavtal vid Lassagård Ett fåtal sumpskogar och naturvärdesobjekt i övrigt inom stråket 3 Mycket känslig naturmiljö kring Hjulebergs slott. Nyckelbiotoper vid Hjuleberg, Hallagård, Lassagård och Askomebjär Naturvårdsavtal vid Lassagård Ett fåtal sumpskogar och naturvärdesobjekt i övrigt inom stråket 2 Nyckelbiotoper vid Hallagård och Lassagård Naturvårdsavtal vid Lassagård Ett fåtal sumpskogar och naturvärdesobjekt i övrigt inom stråket 3 Nyckelbiotoper vid Hallagård och Askomebjär Ett fåtal sumpskogar och naturvärdesobjekt i övrigt inom stråket Kulturmiljö 3 Riksintresse för kulturmiljövård, Ätradalen Mycket höga kulturmiljövärden 4 Riksintresse för kulturmiljövård, Ätradalen Mycket höga kulturmiljövärden 1 Riksintresse för kulturmiljövård, Ätradalen Fornlämningar vid Torstorp och 2 Riksintresse för kulturmiljövård, Ätradalen Fornlämningar vid Torstorp, 20(22)

21 vid Hjuleberg Fornlämningar vid Hjuleberg och söder om Askome vid Hjuleberg Fornlämningar vid Hjuleberg Torstorp, Sjönevad, Askomebjär och söder om Askome söder om Askome samt vid Sjötorp Sjönevad, Askomebjär och söder om Askome Landskapet och markanvändning 3 Skog ca 2,5 km, resten öppen mark 4 Skog 6,5 km (längs väg), resten öppen mark 1 Skog 2,5 km (längs väg), resten öppen mark (längs väg) 2 Skog ca 6,0 km (längs väg), resten öppen mark (längs väg) Planer, infrastruktur och bebyggelse Korsning av vattendrag 2 3 Inga detaljplaner berörs, alla stråk har alternativ där behörigt avstånd till bostadshus kan erhållas. Kanal vid Hjuleberg och Lillån vid Lassagård Kanal vid Hjuleberg, Lillån och damm vid Sjönevad 1 Vattendrag norr om Åsbjär och Lillån vid Lassagård 3 Vattendrag norr om Åsbjär, Lillån med damm vid Sjönevad Byggtekniska aspekter 3 Möjligheten att följa väg inom stråket är begränsad Passage av kanal vid Hjuleberg svår 4 Goda möjligheter att följa väg inom stråket Passage av kanal vid Hjuleberg svår Bergig och svårbyggd terräng vid Askomebjär 1 Goda möjligheter att följa väg inom stråket 2 Goda möjligheter att följa väg inom stråket Bergig och svårbyggd terräng vid Askomebjär Summa (22)

22 8 Val av stråk Med utgångspunkt från de konfliktpunkter som identifierats och den utvärdering som skett i tabell 2 är det Alternativ III som visar på bäst framkomlighet samtidigt som det finns stora möjligheter att minimera påverkan på allmänna intressen. De naturvärden som berörs, t ex nyckelbiotoperna vid Hallagård och naturvårdsavtalet vid Lassagård har bedömts som passerbara utan fysiska ingrepp, jämförelsevis t ex med de alternativ som måste passera Hjuleberg. Eftersom vägen är smal i Hjuleberg finns inga eller mycket små möjligheter att minimera ingreppen i naturvärdena, men i Alternativ III kan man t ex gå på västra sidan om vägen. Med avseende på kulturvärden så förefaller också Alternativ III som det bästa, en sträckning kan undvikas inom Hjuleberg och de kända fornlämningarna kring vägarna bör inte vara några problem att undvika. E.ON Elnät beslutar därmed att gå vidare med det stråk som benämns Alternativ III. Inom det valda alternativet finns mer eller mindre svårframkomliga passager som bör studeras ytterligare för att fastställa lämpligaste sträcka, förläggningsmetod etc, t ex vid korsningen av Lillån. Fördjupad kunskap kommer inhämtas genom ytterligare samråd med länsstyrelse, kommun och fastighetsägare samt genom att utföra fördjupade fältkontroller och geotekniska undersökningar. 9 Fortsatt arbete Vid det fortsatta arbetet kommer stråkvalet att tillkännages till länsstyrelse, kommun, övriga instanser som samråd avseende stråk skett med samt de som kan komma att bli särskilt berörda. Inom det valda stråket kommer sedan en kabelsträckning att arbetas fram. De fastighetsägare som kommer att bli berörda av den planerade kabeln kommer att bli kontaktade. Vid besök kommer fastighetsägarna också att ha möjlighet att lämna synpunkter på sträckningen inom berörd fastighet. Planering och diskussioner om slutlig sträckning kommer att samordnas med planering av ny transformatorstation. Under den tid då lämplig sträckning utarbetas kan fördjupade studier avseende natur- och kulturmiljö komma att utföras samt geotekniska undersökningar. Efter att lämplig sträckning tagits fram kommer en koncessionsansökan att upprättas där en miljökonsekvensbeskrivning för vald sträckning kommer att ingå. 22(22)

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Underlag för kompletterande samråd Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Askome station och Abild, Falkenbergs kommun September

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun Februari 2017

Läs mer

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com Rapporten har upprättats av För kartor i underlaget innehas rättighet: Lantmäteriet MS2006/02876

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 5 2.1 Länsstyrelsen i Blekinge län 5 2.2 Ronneby kommun 5 2.3 Försvarsmakten 5 2.4 Skanova 5 2.5 Riksantikvarieämbetet 5 2.6 Sveriges

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Planerad 130 kv elkraftledning mellan Vimmerby och Kisa

Planerad 130 kv elkraftledning mellan Vimmerby och Kisa KISA " L4C Kinda kommun L3A " HORN LM3 " GULLRINGEN L2A " SÖDRA VI Vimmerby kommun L1A " VIMMERBY Planerad 130 kv elkraftledning mellan Val av stråk November 2009 Förord För att bygga och driva en ny elkraftledning

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län

Underlag för samråd. Bilaga. Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län Bilaga Underlag för samråd Tre nya 36 kv markkablar vid Fredriksdal för vindkraftanslutning, inom Nässjö kommun i Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2011-10-03 Titel Utgivare Konsulter Underlag

Läs mer

Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark

Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Ny 30 kv markkabelanslutning mellan stationen i Lilla Ekerås och Furuby vindkraftpark Underlag för samråd April 2012 Bankgiro:

Läs mer

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun

Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 50 kv markkablar vid Djupafors i Ronneby kommun December 2014 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org. Nr: 556070-6060

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Titel Utfört av Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun Johanna Fransila, Sweco

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län

Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län Bilaga 1a Ny 145 kv ledning mellan Sälen och Sälsätern i Malung-Sälens kommun i Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om nätkoncession för linje November 2016 Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm Säte

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Hunseberg och Muggebo i Nässjö kommun November 2016

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsunderlag Kabling av befintliga luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Januari 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun September

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Gyesjön och Eksjö i Eksjö kommun November 2016 Bg:

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad

Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Ombyggnation av 130 kv markkabel mellan Möllebogatan och transformatorstationen i Gullängen, Malmö stad Underlag för samråd Mars 2014

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Bilaga 1 Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Samrådsredogörelse Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037 7326 Telefon 08-606 00 00 ellevio.se

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

Planerad 130 kv markkabel mellan Fotevik och Skanör i Vellinge kommun

Planerad 130 kv markkabel mellan Fotevik och Skanör i Vellinge kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Planerad 130 kv markkabel mellan Fotevik och Skanör i Vellinge kommun 11 Januari 2013 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2

Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Samråd luftledning Dubblabergen - Trolltjärn, Markbygden etapp 2 2014-12-09 Samrådsunderlag gällande luftledning för anslutning av Markbygdens vindkraftpark, etapp 2 Följande är ett underlag för samråd,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 4 2.1 Länsstyrelsen i Kalmar län 4 2.2 Mörbylånga kommun 6 2.3 Skanova 7 2.4 Skogsstyrelsen 7 2.5 Trafikverket 7 2.6 Försvarsmakten 8

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun

Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i Alvesta kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerade 30 kv markkablar mellan planerad transformatorstation vid Mjöhult och planerad vindkraftpark Lyngsåsa i

Läs mer

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun

Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad flytt av fyra 130 kv luftledningar vid station Ekhyddan i Oskarshamns kommun Maj 2015 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun)

Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå kommun) E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för två 130 kv luftledningar mellan Hammarforsen och Bandsjö (Ragunda, Sundsvall och Timrå

Läs mer

Planerad 2x130 kv markkabel vid Flackarp i Staffanstorps kommun

Planerad 2x130 kv markkabel vid Flackarp i Staffanstorps kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 2x130 kv markkabel vid Flackarp i Staffanstorps kommun Mars 2014 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2 Org. Nr: 556070-6060

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län

Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Bilaga M2 Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för flytt av del av 40 kv-ledning L118 i ny sträckning vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund Fortum Distribution

Läs mer

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning

Framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 3 Tillvägagångssätt 4 Projektbeskrivning 5 Omgivningseffekter 7 Kommande arbete

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintliga 70 kv och 12 kv kraftledningar vid Sandarne för vilka samrådet gäller. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIGA 70 KV KRAFTLEDNING L3-70 MELLAN KÄLLVATTSTJÄRNEN OCH SANDARNE TRANSFORMATORSTATION OCH INOM SANDARNE INDUSTRIOMRÅDE

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Hästkullen och Jenåsen i Härnösands, Timrå samt Sundsvalls kommuner

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Hästkullen och Jenåsen i Härnösands, Timrå samt Sundsvalls kommuner E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Komplettering Dnr 2014-102282 Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Hästkullen och Jenåsen i Härnösands, Timrå

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner, Skåne län

Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner,

Läs mer

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter.

Inför ansökan om tillstånd för ledningen genomförs nu samråd enligt miljöbalken med berörda fastighetsägare, myndigheter och andra intressenter. 1 (5) Hulda Pettersson, Sweco Energuide Tel. 08-714 32 33 2014-09-04 Enligt sändlista SAMRÅDSUNDERLAG GÄLLANDE PLANERAD NY KRAFTLEDNING FÖR ANSLUTING AV VINDKRAFTPARKEN HÖGKÖLEN TILL ELNÄTET Fortum Distribution

Läs mer

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Planerade 36 kv-ledningar vid Bäckhammar, Kristinehamn kommun, Värmlands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen September 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio AB Box 2087 650 02 Karlstad

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Planerad kabelförläggning av del av 50 kv luftledningen Degerhamn- Grönhögen vid Degerhamn i Mörbylånga kommun, Kalmar län

Planerad kabelförläggning av del av 50 kv luftledningen Degerhamn- Grönhögen vid Degerhamn i Mörbylånga kommun, Kalmar län Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Planerad kabelförläggning av del av 50 kv luftledningen Degerhamn- Grönhögen vid Degerhamn i Mörbylånga

Läs mer

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde.

Bakgrund och syfte AB PiteEnergi planerar att ansöka om linjekoncession för två 45 kv markkablar i anslutning till Pitholmens industriområde. PM 2014-09-23 Samrådsredogörelse Inledning Detta är en redogörelse för hur samråden har genomförts, samt de åsikter och förslag som inkommit och hur AB PiteEnergi ställer sig till dessa. Samråden behandlar

Läs mer

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län Februari 2016

Läs mer

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna

Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Generaldirektören Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna 2010-02-05 2009/133 ANSÖKAN Ansökan om nätkoncession för ny 400 kv växelströmsförbindelse Hallsberg - Östansjö Barkeryd Ansökan Affärsverket

Läs mer

Information om samråd för fiberkabel

Information om samråd för fiberkabel MEDDELANDE Sida 1/2 Enheten för naturskydd och tillsyn 010-22 36 350 Information om samråd för fiberkabel Att lägga ner fiberkabel i marken kan påverka natur- och kulturmiljövärden på ett negativt sätt.

Läs mer

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN

SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN SAMRÅD ENLIGT 6 4 KAP MILJÖBALKEN OMBYGGNAD DELSTRÄCKA AV 40 KV LEDNING VID NYTT PLANOMRÅDE VÄG E20 KRISTINEHOLM - BÄLINGE OCH VERKSAMHETER I ALINGSÅS KOMMUN VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 2015-05-20 Denna

Läs mer

, Ramböll Sverige AB, Lagergrens gata 7C 652 26 Karlstad Samrådsredogörelsen har upprättats av

, Ramböll Sverige AB, Lagergrens gata 7C 652 26 Karlstad Samrådsredogörelsen har upprättats av Samrådsredogörelse 1(8) NÄTKONCESSION FÖR LINJE, NYBYGGNAD AV 40KV-LEDNING MELLAN MÄLLBY OCH SUNDBY, STRÖMSTADS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR TIDIGT SAMRÅD Projektorganisation Karlstad Webb: www.fortum.com

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG JUNI Karta över befintlig 70 kv kraftledning L4-70 Ringnäs Kinstaby ställverk. Ellevio AB Stockholm Ellevio AB 115 77 Stockholm SAMRÅDSUNDERLAG FÖRNYAD NÄTKONCESSION FÖR LINJE FÖR BEFINTLIG 70 KV KRAFTLEDNING L4-70 MELLAN RINGNÄS OCH KINSTABY STÄLLVERK I SÖDERHAMNS KOMMUN, GÄVLEBORGS LÄN JUNI 2016 Karta

Läs mer

Nya 30 kv markkablar för vindkraftsanslutning i Tvinnesheda, i Uppvidinge kommun, Kronobergs län

Nya 30 kv markkablar för vindkraftsanslutning i Tvinnesheda, i Uppvidinge kommun, Kronobergs län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Nya 30 kv markkablar för vindkraftsanslutning i Tvinnesheda, i Uppvidinge kommun, Kronobergs län November 2013 Bg:

Läs mer

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13

Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 Datum: Kontaktperson: Johanna Fransila Telefon: 08-714 32 13 2015-02-26 E-post: Johanna.fransila@sweco.se Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, gällande markförläggning av en delsträcka av Vattenfalls 70

Läs mer

"" SVENSKA ^ KRAFTNÄT

 SVENSKA ^ KRAFTNÄT "" SVENSKA ^ KRAFTNÄT Generaldirektören Energimarknadsinsp ektionen Box 155 63103 ESKILSTUNA 2010-11-08 2009/1298 ANSÖKAN Ansökan om förlängning av nätkoncession för dubbla 400 kv ledningar Ringhals -

Läs mer

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun

Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Ansökan om ändring av nätkoncession för befintliga 40 kv-kraftledningar vid Stornorrfors, Umeå kommun UMEÅ 2015-02-03 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Samrådets genomförande 3 3

Läs mer

Alternativbeskrivning ny sträckning

Alternativbeskrivning ny sträckning Alternativbeskrivning ny sträckning Allmänt Ny utredd sträckning för delprojekt Södra Solna utgår från transformatorstation Galoppvägen, se Figur 1 nedan. Samförläggning med ny ledning för delprojekt Järva

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning Rätanklustret, 130/220 kv kraftledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning 7 Nulägesbeskrivning

Läs mer

Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun

Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun Protokoll Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun Datum: 2014 06 18 Plats: Länsstyrelsen Dalarnas län, Falun

Läs mer

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun

Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun E.ON Elnät Sverige A Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv kraftledning vid Rala i Hallsbergs kommun Underlag för samråd December 2011 ankgiro: 5967-4770 PlusGiro: 428794-2

Läs mer

Planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro

Planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro Uppvidinge, Nybro och Lessebo kommuner September 2015 Bg:

Läs mer

Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene

Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene Samhällsbyggnadskontoret Datum: 2014-05-19 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Elin Werner Direktnr: 0322617262 Beteckning: 2014.076 SBN Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län

Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Samrådsunderlag avseende ändrad sträckning och tekniskt utförande av befintliga 70 kv kraftledningar vid Tollare i Nacka kommun, Stockholms län Oktober 2015 Bakgrund och syfte Befintliga 70 kv luftledningar

Läs mer

Underlag för samråd. Nytt 30 kv markkabelnät till Putsered vindkraftpark öster om Knäred. 205 09 Malmö 2011-04-18

Underlag för samråd. Nytt 30 kv markkabelnät till Putsered vindkraftpark öster om Knäred. 205 09 Malmö 2011-04-18 Underlag för samråd Nytt 30 kv markkabelnät till Putsered vindkraftpark öster om Knäred 205 09 Malmö 2011-04-18 Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö Webb: www.eon.se Vattenfall Services

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun

Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i Härnösands kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Komplettering Dnr 2014-102268 Planerad 130 kv luftledning för vindkraftsanslutning mellan Björnlandshöjden och Hästkullen Södra i

Läs mer

1 (7) 2014-11-26. Syfte. Bakgrund

1 (7) 2014-11-26. Syfte. Bakgrund 1 (7) Anmälan om samråd, enligt 6 kap 4 angående ansökan om koncession för ny 24 kv markkabel mellan Långflons köpcentrum fram till riksgränsen, i Torsby kommun i Värmlands län Syfte Fortum Distribution

Läs mer

Varmt välkomna. till samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken avseende planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro

Varmt välkomna. till samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken avseende planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro Varmt välkomna till samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken avseende planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro Samrådet genomförs som ett öppet hus med utställning och representanter på plats

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 10 kv-ledning mellan Fåglum och Bajaregården, Essunga kommun, Västra Götalands län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen December

Läs mer

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Samrådsredogörelse Gällande Göteborg Energi Nät AB:s ansökan om linjekoncession för 130-kv markförlagd kabel på sträckan Brantingsmotet Brunnsbomotet, Göteborg stad, Västra Götalands län. 2015-09-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen

Samrådsunderlag. Ansökan om förlängning av nätkoncession för linje enligt ellagen Samrådsunderlag Förlängning av nätkoncession för linje för befintlig 132 kv luftledning som utgör utledning ML86 S1 vid fördelningsstation BT34 Älberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Ansökan om förlängning

Läs mer

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län

Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Fortsatt tillstånd för 130 kv markkabel mellan Fotevik och Ljunghusen i Vellinge kommun, Skåne län November 2015 Bg:

Läs mer

Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner, Skåne län

Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner, Skåne län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Planerad 10 kv kraftledning för vindkraftanslutning mellan Fjelie och Furulund inom Kävlinge, Lund och Lomma kommuner,

Läs mer

Planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro i Uppvidinge och Nybro kommuner

Planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro i Uppvidinge och Nybro kommuner E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Miljökonsekvensbeskrivning Planerad 130 kv kraftledning mellan Hageskruv och Nybro i Uppvidinge och Nybro kommuner 2015-09-07 2015-09-07

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30

Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30 Monika Stenberg Planchef monika.stenberg@ekero.se Kommunstyrelsen Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken avseende ny 130 kv ledning till Älvnäs, Ekerö kommun Dnr KS16/30 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Turefors och Kvillsfors i Vetlanda kommun, Jönköpings

Läs mer

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande

Bakgrund och syfte Lokalisering och tekniskt utförande Samråd, enligt miljöbalken 6 kap 4, med anledning av planerad förnyelse av koncession för befintlig 70 kv markkabel samt för ombyggnation av befintlig 70 kv luftledning vid Ullna strand i Arninge inom

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län

Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län 2016-12-02 Samrådsunderlag avseende ny markförlagd 145 kv kraftledning mellan Umeå Universitet och Ålidhem i Umeå tätort, Västerbottens län Bakgrund och syfte Umeå Energi Elnät AB (Umeå Energi) planerar

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning ime Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(4) Sökande Skellefteå Kraft Elnät AB 556544-3951 931 80 Skellefteå Saken Ansökan om nätkoncession för linje enligt

Läs mer

2.1 Myndigheter. 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län. 2.1.2. Varbergs kommun. 2.1.3. Trafikverket

2.1 Myndigheter. 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län. 2.1.2. Varbergs kommun. 2.1.3. Trafikverket 2.1 Myndigheter 2.1.1. Länsstyrelsen Hallands län Länsstyrelsen i Hallands län har 2015-02-12 kommit in med ett yttrande (d.nr. 407-209-15). Länsstyrelsen anser att det generellt innebär minst påverkan

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Samrådsunderlag för utökning av utredningsområde Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Östhammar, Uppsala län Samrådsunderlag 2011-11-21 Projektnummer: 880007 Dokumenttitel: Vägutredning väg 288 delen

Läs mer

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten

Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten Stråksamråd avseende kraftledningar mellan vindkraftpark Norrberget och Sala samt mellan Sala och Finnslätten Maj 2015 Bakgrund Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att utföra åtgärder kopplade

Läs mer

Planerade 36 kv markkablar för anslutning av vindkraftverk vid Askome i Falkenbergs kommun, Hallands län

Planerade 36 kv markkablar för anslutning av vindkraftverk vid Askome i Falkenbergs kommun, Hallands län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerade 36 kv markkablar för anslutning av vindkraftverk vid Askome i Falkenbergs kommun, Hallands län Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande Granskningsutlåtande 1(5) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Ramnö 1:1 inom Vikbolandet i Norrköpings kommun den 5 augusti 2014 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION 220 kv KRAFTLEDNING STADSFORSEN - HÖLLEFORSEN - UNTRA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING NOVEMBER 2010 Förlängning av koncession för Svenska Kraftnäts 220 kv ledning

Läs mer