I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN. Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN. Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken."

Transkript

1 I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN Protokoll i delegationsarende enligt Miljo- och byggnadsnamndens beslut 127, DB 293 Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken Arendebeteckning: Fastighet: Fastighetsagare: Verksamhet: Ml Tuvan 2, Nassjo kommun Hoglandets Skrot och Metall AB C - Anlaggning for mellanlagring av annat avfall an farligt avfall om den totala avfallsmangden vid nagot enskilt til Wille ar storre an 10 ton. 1. anlaggning for lagring av avfall under langre tid an ett ar innan det bortskaffas eller tre ar inn an det atervinns eller behandlas, eller C - Anlaggning for mellanlagring av farligt avfall som utgors av uttjanta motordrivna fordon eller om mangden avfall inte vid nagot tilwi.lle uppgar till I. mer an 5 ton oljeavfall 2. mer an 30 ton blybarterier, 3. mer an 100 ton elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer an 30 ton impregnerat tra, eller 5. mer an 1 ton annat farligt avfall C - Anlaggning for sortering av annat avfall an farligt avfall, om den hanterade avfallsmangden ar storre an 1000 ton per kalenderar C - Anlaggning for art genom mekanisk bearbetning yrkesmassigt atervinna annat avfall an farligt avfall. Verksamhetens namn: Verksamhetsansvarig: OrganisationsnrlPersonnr: BeslutandelDelegat: Hoglandets Skrot & Metall AB Arne Widegren Catharina Boman, Miljo- och halsoskyddsinspektor. Telefon

2 Beslut Miljo- och byggnadsnamnden fdrelagger med stod av 26 kap 9 och hanvisning till 2 kap 3 miljobalken, Hoglandets Skrot och Metall AB, organisationsnummer om foljande forsiktighetsmatt: 1. Om inte annat fduer av ovriga punkter ska verksamheten bedrivas i overensstammelse med vad som i anmalan och ovrigt i arendet angivits. 2. Bolaget ska senaste den 31 mars varje kalendenir inkomma med redovisning av foregaende ars joumalforing till miljo- och byggkontoret av inkommande och utgaende material. 3. Inkornmande avfall ska kontrolleras okulart samtjoumalforas med avseende pa typ, mangd, transportor samt ursprung. Joumalforingen ska aven ske for atervunnet eller bortskaffat avseende typ, mangd, metod samt slutlig omhandertagare. '- 4. Mottagning av annat farligt avfall an vad som angivits far ske forst efter samrad med miljo- och byggkontoret. Om osakerhet rader hur de mottagna avfallsslagen ska klassificeras ska snabbtest altemativt provtagning genomfdras. Bolaget ska samrada med miljo- och byggkontoret om vilka eventuella analyser och laktester som behover utforas. I avvaktan pa analysresultatet ska dessa avfallsslag forvaras pa tatt underlag och under tak. Forvaring av sadana avfallsslag far ske under hogst 3 manader. 5. Alla kor- och upplagsytor ska vara hardgjorda. Dagvatten ska genomga rening innan avledning till recipient. 6. Krossning av material far ej ske under juni, juli och augusti. 7. Bolaget ska senaste 1 vecka innan flisning underratta miljo- och byggkontoret. 8. Om annat an helt tillflilliga stomingar med nedskrapning eller diffus damning uppstar till fdljd av verksamheten ska bolaget vidta skyddsatgarder i samrad med miljo- och byggkontoret. 9. Buller fran anlaggningen ska begransas sa att ljudnivan vid narliggande bostader, utbildnings- och vardlokaler inte overstiger fdljande riktvarden '. Ekvivalent Momentan Dagtid kl dba Kvallstid kl dba Sondag och helgdagar kl dba Nattetid kl dBA 55 dba, Med riktvarde avses ett yarde, som om det overskrids, ska foranleda bolaget att vidta de fltgarder sam behcivs for att fcirhindra att overskridandet upprepas. 10. Om annat an helt tillflilliga luktolagenheter uppstar till fdljd av verksamheten ska bolaget vidta skyddsatgarder i samrad med miljo- och byggkontoret. 11. Kemiska produkter och flytande farligt avfall ska forvaras pa sadant satt att minst volymen av den storsta behallaren samt 10 % av ovrig lagrad volym kan innehallas inom exempelvis invallning. 12. Forvaring ska ske pa ett tatt underlag. Forvaring av farligt avfall i fast form ska ske under tak i tat behallare pa tatt underlag inom invallning.

3 Om forvaring sker utomhus, ska invallning forses med skarmtak eller liknande anordning till skydd mot nederbord. Forvaring ska ske pa ett sad ant sart att tilltrade forhindras av obehoriga. 13. Forvaring ska ske i behallare/karl som medger en saker hantering. Behallarenlkarlet ska vara bestandig mot bade innehall oeh omgivning. 14. Kemiska produkter oeh farligt avfall ska forvaras pa ett sadant satt art ett eventuellt laekage ej nar dag-, spill oeh grundvatten, recipient eller genomslapplig mark. 15. Kemiska produkter oeh farligt avfall ska forvaras val emballerat oeh markt for att undvika blandning av olika fraktioner. 16. OIjehantering inklusive tankning av ford on oeh maskiner far endast ske pa tart ogenomslappligt underiag. Spill oeh laekage ska omedelbart samlas upp oeh omhi'indertas. Lampligt absorberingsmedel ska fmnas latt tiilgangligt i direkt anslutning till berorda lagringslokaler. 17. Saneringsmaterial ska finnas i anslutning tilliastning oeh lossning av kemiska produkter samt annan hantering som kan orsaka spill. 18. Det ska i verksambeten finnas anordningar till skydd mot ofrivilliga utslapp vid hantering oeh lagring av kemiska produkter, inklusive farligt avfall. 19. Farligt avfall ska transporteras bort oeh omhandertas av foretag som har tillstand for sadan verksambet. 20. Inom verksamheten uppkommet hushallsavfall ska sorteras enligt Nassjo Kommuns renhallningsordning oeh lamnas till av kommunen utsedd entreprenadfirma. 21. Verksamheten ska bedrivas sa art olagenheter inte uppstar for omkringliggande verksamheter eller narboende. 22. Forandringar i verksambeten ska anmalas i god tid till miljo- oeh byggkontoret Om verksamheten i sin helhet eller nagon del av denna upphor eller flyttas ska detta i god tid fore nedlaggningen anmalas till miljo- oeh byggkontoret. 24. Om haveri eller omfattande driftsstoming i process- eller reningsutrustning intraffar, ska proeessen avbrytas. DriftstOmingar som kan innebara risk for miijopiiverkan ska omedelbart anmalas till milj 0- oeh byggkontoret. 25. Verksamhetsutovaren ar skyldig art kontinueriigt hiilla sig underrartad om verksamheten oeh dess verkningar pa miljon. 26. Forordningen (1998:901) om verksamhetsutovares egenkontroll ska foljas. Beslutsmotivering Forelaggandet tas med stod av 26 kap, 9 oeh 21 milj6balken samt 2 kap 3. Enligt 26 kap 21 anges det att tillsynsmyndigheten f'ar forelagga den som bedriver verksamhet eller vidtar en atgard som det finns bestammelser om i denna balk eller foresi<rifter som meddelats med stod av balken, art myndigheten lamnar de uppgifter oeh handlingar som behovs for tillsyn. Namnden anser att bolaget ska kontakta miljo- oeh byggkontoret senast 1 vecka innan flisning paborjas oeh igfmg, detta eftersom klagomal har forekommit friin narliggande koloniomn'lden gallande forekomst av damm fran verksamheten.

4 2 kap 3 miljobalken anger att alia som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en atgard skall utfora de skyddsatgarder, iaktta de begransningar oeh vidta de forsiktighetsmatt i ovrigt som behovs for att forebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller atgarden medfor skada eller olagenhet fdr manniskors halsa eller miljo. Enligt 2 kap 4 forsta styeket miljobalken skall for verksarnheter oeh iltgarder som tar i ansprak mark- eller vattenomraden annat an helt tillfcilligt en sadan plats valjas som ar lamplig med hansyn till miljobalkens mal (1 kap 1 ). For verksamheten skall enligt 2 kap 4 andra styeket miljobalken en sman plats valjas att andamalet kan uppnils med minsta intrang oeh olagenhet for manniskors halsa oeh miljon. Miljo- oeh byggnadsnarnnden har i oeh riled att omradet ar planlagt sedan 1975 tagit stallning till att omradet ar planerat for industriandamal. A vstandet till narmaste bostadshus ar ea 500 meter. Enligt Boverkets Allmanna Rild 1995: 5 "Battre plats for arbete" rekommenderas minst 500 meter som skyddsavstand mellan krossverk oeh bostader. Bakgrund och skal till beslut Den 19 maj 2011 inkom en anmalan om miljofarlig verksamhet med beteekning C, enligt 21 forordningen (SFS 1998:899) om miljofarlig verksamhet oeh halsoskydd till miljo- oeh byggkontoret. Kompletteringar i arendet inkom den 1 september Verksamhetsbeskrivning Av anmalan framgar det att bolaget driver en avfallsanlaggning pa fastigheten Tuvan 2. Verksamheten omfattas av atervinninglsortering oeh mellanlagring av avfall. A vfallet hanteras, bearbetas eller lagras. Flisning kommer att aga rum pa verksamheten. En cistern finns installerad inomhus pa anlaggningen. Hela anlaggningen ar kopplad till en oljeavskiljare. Typ och mangd av avfall och skrot som finns pa verksamheten: Avfall Brannbart Sorterbart BetongiTegel Traavfall Glas Skrot Farligt avfall Asbest Tryekimpregnering Batterier (bil-, truek- oeh smilbatterier) 500 ton 500 ton 300 ton 500 ton 50 ton 5500 ton 10 ton 20 ton 100 ton De arbetstider som verksarnheten kommer att bedrivas under ar foljande: Sommartid: Kloekan till 16:30 mandag till torsdag :00 fredagar: Vintertid: Kloekan till 16:00 mandag till fredag.

5 Lokalisering Bolaget har fastighetsbeteckningen Tuvan 2 och omnldet ar klassat som industriomri'tde. Bedomning Av 2 kapitlet 3 miljobalken framgar att den som bedriver en verksamhet eller vidtar en atgard ska utfora de skyddsatgarder, iaktta de begransningar och vidta de forsiktighetsmatt i ovrigt som behovs for att forebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller i\.tgarden medfor skada eller olagenhet for manniskors balsa eller miljon. I samma syfte ska vid yrkesmassig verksamhet anvlindas basta moj liga teknik. Kraven pa hansyn enligt 2-6 galler i den utstrackning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem enligt 2 kap 7. Motivering Miljo- och byggnadsnlimnden anser att bolaget har det skyddsavstand som kravs till kringliggande fastigheter. Miljo- och byggnadsnamnden anser att forsiktighetsmatten som meddelas i detta beslut tillsammans med det som i ovrigt anges i anmalan fran bolaget ar forenligt med de allmanna hansynsreglerna i 2 kap miljobalken, hushallsbestarnningarna i 3 och 4 kap miljobalken samt miljobalkens mall kap 1. Upplysning Enligt 2 kap miljobalken galler vissa allmanna hansynsregler som ska iakttas. Sarskild uppmarksamhet skall riktas till 2 kap 6, gallande skyldigheten att undvika sadana kemiska produkter som kan medfora risker for manniskors halsa eller miljon om de kan ersattas med produkter som kan antas vara mindre farliga. Enligt 2 kap 8 miljobalken ska den som bedriver eller bedrivit en sadan verksamhet eller vidtagit en atgard som medfort skada eller olagenhet for miljon ansvara for detta till dess skadan eller ohigenheten har upphort samt for att denna avhjalps i den omfattning det kan anses skaligt enligt 10 kap miljobalken. Det bor sarskilt uppmarksammas att 28 forordningen om miljofarlig verksamhet och halsoskydd foreskriver forbud att utan anmalan till tillsynsmyndigheten vidta efterbehandlingsatgard i sad ana fororenade omri'tden som avses i 10 kap. miljobalken om i\.tgarden kan medfora okad risk for spridning eller exponering av fororeningarna och dar denna risk inte bedoms som ringa. Miljo- och Byggkontoret kan vid behov vacka fragan om undersokning och efterbehandling av fororenade omraden under pagaende verksamhet. 126 kap 19 miljobalken sags att den som bedriver verksamhet eller vidtar i\.tgarder som kan befaras medfora olagenhet for manniskors hal sa eller paverka miljon ska fortlopande planera och kontrollera verksamheten for att motverka eller forebygga verkningar. Den som bed river sa.dan verksamhet skall lamna forslag till kontrollprogram till tillsynsmyndigheten, om denna sa begar. Forordning (1998:901) om verksamhetsutovarens egenkontroll reglerna fragor om verksamhetsutovarens skyldigheter att bland annat ha rutiner for att fortlopande kontrollera att utrustning m.m. for drift och kontroll halls i gott skick, vilket skall dokumenteras enligt 5. Ansvaret att fort16pande och systematiskt undersoka och bedoma riskerna med verksamheten ur halso- och miljosynpunkt samt anmalningsskyldighet vid driftstorningar regleras i 6 i forordningen. Meddelade forsiktighetsmatt enligt miljobalken befriar inte verksamhetsutovaren fran skyldighet att iaktta vad som i ovrigt foreskrivs i miljobalken eller annan forfattning (t.ex. plan- och bygglagen) gallande den anlaggning eller verksamhet som avses med detta beslut. Enligt 26 kap 2 miljobalken skall tillsynsmyndigheten anmala overtradelser av bestammelser i balken eller i foreskrifter som har meddelats med stod av balken till polis eller il.klagarmyndighet, om det finns misstanke om brott.

6 Verksambetskoder Enligt bilagan till "Forordningen om miljofarlig verksamhet och halsoskydd" (1998:899) hor den anmalda verksamheten till gruppema: C - Anlaggning for mellanlagring av annat avfall an farligt avfall om den total a avfallsmangden vid nagot enskilt tillfalle ar storre an 10 ton. Anmalningsplikt enligt denna beskrivning galler inte 1. anuiggning for lagring av avfall under langre tid an ett ar innan det bortskaffas eller tre ar innan det atervinns eller behandlas, eller 2. om verksamheten 1ir tillstandspliktig enligt C - Anlaggning for mellanlagring av farligt avfall som utgors av uttjanta motordrivna ford on eller om mangden avfall inte vid nagot tillfalle uppgar till 1. mer an 5 ton oljeavfall, 2. mer an 30 ton blybatterier, 3. mer an 100 ton elektriska eller elektroniska produkter, 4. mer an 30 ton impregnerat tra, eller 5. mer an 1 ton annat farligt avfall. Anmalningsplikt enligt deona beskrivning galler inte anlaggning for lagring av farligt avfall under Hingre tid an ett ar innan det bortskaffas eller tre ar innan det atervinns eller behandlas C - Anlaggning for sortering av annat avfall an farligt avfall, om den hanterade avfallsmangden ar storre an ton per kalenderar. AnmaIningsplikt enligt denna beskrivning galler inte om verksamheten 1ir tillstiindspliktig enligt C - Anlaggning for att genom mekanisk bearbetning yrkesmassigt atervinna annat avfall an farligt avfall, om verksamheten inte ar tillstiinds- eller anmalningspliktig enligt , , eller Kommunicering Kommunicering av forslag till beslut skickades O.lnga synpunkter gallande beslutet har inkommit. Avgift I enlighet med taxa for provning och tillsyn enligt miljobalken antagen av Nassjo kommunfullmaktige ska verksamhetsutovaren betala en ftrlig avgift. Beslut om avgift fattas separat. I~an~:~~ (-~~ "',<f-: _f ~ Catharina Boman Miljd- och hiilsoskyddsinspektdr Bilagor: Besvarshanvisning Delgivningskvitto Broschyr - Egenkontroll for foretagare

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA Av Frida Stange Handledare: Johanna Rosenqvist Examensarbete med praktik 30 poäng i miljörätt Stockholm höstterminen 2011 INNEHÅLL 1. Inledning...2 1.1 Läget

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

DOM 2014-11-06 Stockholm

DOM 2014-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060201 DOM 2014-11-06 Stockholm Mål nr M 12021-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-17 i mål M 3826-13, se bilaga KLAGANDE Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0053 SV 01.07.2005 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EG av den18

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning

Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Formulering av villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk - vägledning Syftet med denna vägledning är att öka samsynen om hur villkor och krav för utsläpp från avloppsreningsverk kan formuleras

Läs mer