Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen"

Transkript

1 Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Maj 2012

2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Jordbruksverket samt Havs- och Vattenmyndigheten Webbplats Grupparbetsplats Projektledare Ingela Höök tel e-post Biträdande projektledare Carina Lif tel e-post

3 1. FÖRORD INLEDNING... 5 P4 e-tjänster VAD SAMRÅDER VI OM? EXTERNA REMISSINSTANSER SAMORDNING Samordning med vattenverksamhet Samordning med terrängkörning Samordning med kulturmiljö UNDERLAG OCH BLANKETTER Blankett för anmälan Miljökonsekvensbeskrivning Nya gemensamma blanketter P4 e-tjänster TRE TYPER AV BESLUT Beslut om ingen erinran Beslut om föreläggande om försiktighetsåtgärder Beslut om förbud av verksamhet eller åtgärd Beslutsmallar RÄTTSLÄGET MED MERA Insamlade domar Naturvårdsverkets Handbok 2001: REFERENSER BILAGA 1. Enkät BILAGA 2. Blanketter för anmälan med anvisningar BILAGA 3. Beslutsmallar BILAGA 4. Förslag till beslutsformuleringar BILAGA 5. Sammanställning rättsfall

4 1. Förord Miljösamverkan Sverige har inom ramen för projektet Samsyn i hanteringen av 12:6 samråd, tagit fram ett handläggarstöd för länsstyrelsernas hantering av 12 kap 6 miljöbalken. Många länsstyrelser har efterlyst en vägledning kring 12:6 samråden eftersom det är tydligt att vi hanterar dessa frågor väldigt olika (vad som ska samrådas, vilka skyddsåtgärder olika verksamheter ska vidta etc). Naturvårdsverkets handbok Anmälan för samråd har funnits i tio år och är i vissa delar inaktuell. Tanken är att handläggarstödet på sikt kan bidra till en ökad samsyn och en mer likriktad och effektiv hantering av 12:6 samråd inom länsstyrelserna. Projektet har även deltagit i det parallellt pågående P4-uppdraget som syftar till att likrikta länsstyrelserna och att effektivisera handläggningen. Detta ska ske bland annat genom att länsstyrelserna använder gemensamma webbaserade blanketter och beslutsmallar. Miljösamverkan Sveriges projekt har bidragit med innehåll för dessa blanketter och beslutsmallar när det gäller 12:6 samråd. Tack till referensgruppen för projektet: Sofia Engberg, Länsstyrelsen i Gävleborgs län Egon Enoksson och Cecilia Persson, Naturvårdsverket Emma Johansson, Skogsstyrelsen Johan Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Karin Spansk, Länsstyrelsen i Norrbottens län Ulf Ståhl, Länsstyrelsen Hallands län Vi vill också tacka Länsstyrelserna i Dalarna, Jönköpings, Kronobergs och Västmanlands län som bidraget med synpunkter på innehållet i rapporten. Rapporten har granskats av länsstyrelsernas miljövårdsdirektörer. Följande personer har ingått i projektgruppen: Annica Hegefeldt, Länsstyrelsen i Hallands län Karin Hansson, Länsstyrelsen i Värmlands län (till dec 2011) Martin Jakobsson, Länsstyrelsen i Jämtlands län Carina Lif, Miljösamverkan Sverige Linda Olofsson, Länsstyrelsen i Västerbottens län Lena Strömvall, Länsstyrelsen i Västmanlands län Charlotta Urberg, Länsstyrelsen i Jönköpings län Det bör understrykas att för innehållet i detta handläggarstöd svarar enbart projektgruppen. Varje enskild myndighet ansvarar själv för tillämpningen av innehållet. Rapporten kommer att överlämnas till Naturvårdsverket som ett underlag i deras fortsatta vägledningsarbete. Rapporten går att ladda ner från Miljösamverkan Sveriges hemsida på adressen 4

5 2. Inledning Detta handläggarstöd syftar till att på sikt skapa samsyn kring hanteringen av samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken (fortsättningsvis kallat 12:6 samråd) inom länsstyrelserna. Projektgruppen har under ett års tid arbetat med att ta fram handläggarstödet. Arbetet inleddes med en kartläggning av länens samrådsarbete genom en enkät till samtliga 21 länsstyrelser i syfte att identifiera likheter och skillnader i handläggningen. Enkätsvar kom från 19 länsstyrelser och dessa svar har varit utgångspunkt för arbetet med handläggarstödet. Länsstyrelsernas nuvarande blanketter som rör 12:6 samråd har också kartlagts och tjänat som underlag i arbetet med handläggarstödet. Rapporten består av en genomgång av nuläget och förslag på hur länsstyrelserna kan hantera arbetet med 12:6 samråd för att på sikt skapa samsyn. Projektgruppen har gjort ett försök att ta fram kriterier för vilka beslut 12:6 samråden ska leda till. I bilaga 4 finns förslag på textformuleringar som kan användas i olika typer av beslut. I handläggarstödet finns även en kortfattad genomgång av rättsläget. Den bygger på Miljödomstolarnas/Mark- och miljödomstolarnas och Miljööverdomstolarnas/Mark- och miljööverdomstolarnas domar gällande 12:6 samråd som har samlats in och sammanfattats. Även Naturvårdsverkets handbok Anmälan för samråd, handbok 2001:6 har gåtts igenom och vissa förändringar föreslås. P4 e-tjänster Miljösamverkan Sveriges arbete har varit nära kopplat till P4 e-tjänster. P4 e- tjänster är ett projekt initierat av länsråden i respektive län och har ett starkt genomförandekrav. P4 är ett samlingsnamn för Platina Processer Paraply Projekt och det syftar till att likrikta länsstyrelserna och att effektivisera handläggningen på samtliga länsstyrelser. Inom P4 e-tjänster har bland annat webbaserade blanketter för anmälan av samråd 12:6 samt beslutsmallar tagits fram. Det är i detta arbete som Miljösamverkan Sverige varit delaktig. En remiss om blanketter och beslutsmallar genomfördes under november Samtliga länsstyrelser hade möjlighet att lämna synpunkter. De flesta länsstyrelser tog sig tid att svara och gav bra synpunkter som, i den mån det gått, arbetats in i de slutliga blanketterna och beslutsmallarna. Vissa delar av denna rapport är uttryck för projektgruppens bedömning vid den tidpunkt projektet bedrevs. Den behöver inte delas av Naturvårdsverket. Bedömningarna kan också komma att förändras över tiden. 5

6 3. Vad samråder vi om? Miljöbalkens samrådsbestämmelser bedöms av lagstiftaren fylla en viktig funktion som komplement till balkens regler om tillstånds- och anmälningsplikt. I förarbetena till miljöbalken skrivs att det innebär en skyldighet att anmäla den planerade verksamheten eller åtgärden för samråd, om det finns risk för väsentlig förändring av naturmiljön. Den som avser att påbörja verksamheten eller åtgärden bör därför alltid pröva, om det som planeras är så ingripande för naturmiljön att det ska anmälas för samråd. För vissa verksamheter och åtgärder gäller alltid samrådsplikt. Dessa finns särskilt angivna i förordningen om anmälan för samråd. Motsvarande anmälan ska göras till skogsstyrelsen när det gäller verksamheter eller åtgärder som omfattas av skogsvårdslagen och som avser avverkning, hyggesbehandling, beståndsanläggning, beståndsvård, bortförande av avverkningsrester, skogsbilvägar, skogsgödsling och skogsmarkskalkning eller andra skogsbruksåtgärder. Enligt 2 kap 4 miljötillsynsförordningen ansvarar Generalläkaren för den operativa tillsynen för samtliga verksamheter och åtgärder inom områden som Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt ansvarar för. Det betyder att samtliga 12:6 samråd inom dessa geografiska områden ska handläggas av Generalläkaren oavsett om det är försvaret eller en civil person som är verksamhetsutövare. Denna rapport behandlar enbart de samråd som anmäls till länsstyrelserna. Inom projektet har en enkätundersökning genomförts för att ta reda på inom vilka verksamhetsområden som länsstyrelserna har 12:6 samråd, se bilaga 1. Svaren har delats in i olika klasser utifrån hur många av länsstyrelserna som har samråd inom respektive verksamhetsområde. Klassningen går från 1 till 4 där klass 1 innebär att 0-20 % av länsstyrelserna har svarat att de har 12:6 samråd inom det aktuella verksamhetsområdet. Inom klass 2 har % av länsstyrelserna 12:6 samråd. För klass 3 har % och i klass 4 har % av länsstyrelserna 12:6 samråd. Vissa verksamhetsområden som är regionalt förekommande (till exempel rennäring) har viktats om till en högre klass när de omfattar de flesta län där verksamheten bedrivs. Det ingick däremot inte i projektet att undersöka orsakerna till varför länsstyrelserna samråder i olika stor utsträckning. Resultatet av undersökningen har jämförts med förordningen (1998:904) om anmälan för samråd och Naturvårdsverkets allmänna råd om anmälan för samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken (NFS 2001:15). Tabellen nedan visar klassningen samt om verksamheten finns upptagen i förordningen eller i de allmänna råden. Verksamhetsområden där mer än 50 % av länsstyrelserna samråder är markerade med grön färg. Då mindre än 50 % av länsstyrelserna samråder markeras det med gul färg 6

7 Verksamhetsområde Klassning 4 = %, 3 = %, 2 = %, 1 = 0-20 % Förordningen om anmälan för samråd Naturvårdsverkets allmänna råd Kommunala skoterleder 4 1 x Ledningsdragningar; lägga ned markkabel, rasera luftledning, nätstationer 4 x Anlägga rörledningar, VA, fjärrvärme, jordvärme, avloppsanläggningar etc 4 x Master; 3G master, vindmätningsmaster 4 x Husbehovstäkt 4 x Massor för att göra utfyllnader 4 x Anläggande av vandringsleder, cykelleder och ridstigar i känslig natur Organiserat friluftsliv; orientering, turism, guidningar, lajv, div tävlingar etc Underhåll av befintlig luftledning; röja under ledningen (ej breddning), byta stolpar, byta ledningar Trädsäkring; breddning av ledningsgata 4 Trädsäkring; breddning vid järnväg 4 4 x 4 x Malmprospektering; provborrningar 3 2 x x Rennäringen; beteshagar, renvaktarstugor, renstängsel 3 3 x Golfbanor, skidbackar, campingplatser och liknande anläggningar om inte 3 x detaljplan upprättas Energiskogsodling 3 x Vägarbeten; rensning av diken, ändring av diken, byte av trumma etc Ta skogsmark ur produktion; omförande av skogsmark till betesmark Vindkraftverk som ej är anmälning- eller tillståndspliktigt enligt 9 kap x Röjning/rensning längs vattendrag 2 x Bebyggelse; ekonomibyggnader på särskilt känsliga områden Nyanläggning av väg och järnväg; kommunikationsärenden Nyanläggning av väg och järnväg; kommunikationsärenden Provbrytning inför berg- och grustäkter; ej malmprospektering Undersökningsarbete inför bygge av väg eller järnväg 2 x 2 x 2 x 2 x 2 1 Alla län med säker snötillgång har samråd 2 De län som mest berörs av prospektering har samråd 3 Merparten av renlänen har samråd 7

8 Helikopterprovtagning 2 Viltstängsel; utmed väg eller för att hålla vilt borta från skogsplanteringar. OBS ej enl. 12:11 Övriga områden 2 Borttagande av brukningshinder i jordbruksmark enligt 6 och 7 SJVFS 1 x 1999:119 Har ni föreskrivit om anmälningsskyldighet enligt 7 förordningen om särskilda slag av verksamheter eller åtgärder? Om ja, ange vilka 1 x 2 Tabell 1 Omfattning av 12:6 samråd hos länsstyrelserna 8

9 4. Externa remissinstanser I enkätundersökningen efterfrågades i vilken utsträckning länsstyrelserna skickar 12:6 samråd på remiss. Efter en sammanställning av enkätsvaren blev resultatet att länsstyrelserna sällan remitterar andra myndigheter eller berörda kommuner. Vanligaste remissinstanserna är: Skogsstyrelsen (när skogsvärden berörs) Kommunen Övriga - Samebyar (när samebyar berörs) - Jägarförbundet (vid orienteringar) - Andra instanser som kan ha relevant information (detta samråd bör ha skett av anmälaren) Projektgruppen konstaterar att det skiljer sig mycket mellan länen och att det är svårt att få samsyn kring när och vilka som ska remissas. Projektgruppen anser att det viktigaste är att man funderar på vilka remissinstanser som kan vara aktuella i varje enskilt ärende och inte av ren rutin skickar ärenden på externremiss. Som utfallet av enkäten visar nedan verkar det dock som om länsstyrelserna sällan skickar ärendena på remiss och att vi samtliga kanske måste bli bättre på att fundera på vilka externa instanser som kan bidra med nyttig information i ärendet. Remiss Skogsstyrelsen 6% 22% 0% Alltid Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig 72% Fig 1 Andel länsstyrelser som remitterar Skogsstyrelsen 9

10 Remiss Kommun 0% 6% 44% 50% Alltid Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig Fig 2 Andel länsstyrelser som remitterar berörd kommun Remiss Övriga 0% 7% 60% 33% Alltid Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig Fig 3 Andel länsstyrelser som remitterar övriga instanser 10

11 5. Samordning Tre områden som oftast berörs i samband med 12:6 samråd, men som inte omfattas av dem, är vattenverksamhet, terrängkörning och kulturmiljö. Här bör samordning kunna ske, vilket redan är fallet på många länsstyrelser. Inom dessa områden är det viktigt med en intern samordning som kan ske genom internremisser. Behovet av dessa internremisser varierar beroende på hur de olika ärendena är fördelade på respektive länsstyrelse. Projektgruppen föreslår att rutiner för den praktiska samordningen av dessa olika verksamhetsområden hanteras i ett separat projekt inom Miljösamverkan Sverige. Projektgruppen ser vissa svårigheter med att samordna 12:6 samråd med dispensprövning i skyddade områden. Dispensprövning i skyddade områden är en förbudslagstiftning med en prövningsavgift och krav på särskilda skäl för att få dispens. Att det är en förbudslagstiftning och att det krävs särskilda skäl indikerar att det ska vara en mer restriktiv bedömning än vad som är fallet för 12:6 samråd. Det finns heller inga lagstadgade handläggningstider för dispensprövning. Däremot anser projektgruppen att det är relevant att det framgår av blanketterna för 12:6 samråd om sådana områden berörs så ett ärende för dispensprövning kan upprättas. Samordning med vattenverksamhet I många samrådsärenden, speciellt ombyggnation av elnätet, förläggs en del av sträckan i vatten ofta i sjöar eller större vattendrag. Denna del i arbetsföretaget utgörs då av en anmälningspliktig vattenverksamhet medan den resterande delen förläggs på land och anmäls för samråd. I andra fall kan den största delen av arbetsföretaget/åtgärden vara en vattenverksamhet men även omfatta en mindre del på land. I dessa fall bör en samordning ske. En effektivisering och förenkling för både länsstyrelsens handläggare och för verksamhetsutövaren (VU), är att ärendet samordnas och ett gemensamt beslut lämnas. Vissa hinder finns då handläggningstiden för anmälningspliktig vattenverksamhet och handläggningstiden för 12:6 samråd inte överensstämmer. Handläggningstiden är åtta respektive sex veckor. Ett annat hinder är att handläggning av anmälan om vattenverksamhet inte ska påbörjas innan anmälningsavgiften betalats. 11

12 Samlat beslut med vattenverksamhet 56% 22% 11% 11% Alltid Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig Fig 4 Resultat från enkät för andel länsstyrelser som fattar gemensamt beslut med anmälan vattenverksamhet Samordning med terrängkörning Terrängkörning är framförallt aktuell i samband med 12:6 samråd som rör mineralprospektering och uppförande av master (för vindmätning). I dessa ärenden är en samordning inte speciellt komplicerad eftersom en dispens från terrängkörningsförordningen (1978:594) inte är belagd med en avgift. Handläggningstiden är inte heller reglerad i lagstiftningen. Här kan samprövning med fördel ske. Samlat beslut med terrängkörning Alltid 29% 12% 12% 47% Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig Fig 5 Resultat från enkät för andel länsstyrelser som fattar gemensamt beslut med terrängkörning 12

13 Samordning med kulturmiljö I många 12:6 samråd berörs, utöver naturvärden, också kulturmiljövärden i någon form. Samråd kan också ske utifrån lagen om kulturminnen m m (kulturminneslagen). Inom detta område finns vissa hinder för samordning då samrådet enligt kulturminneslagen inte reglerar handläggningstiden på det sätt som miljöbalken reglerar 12:6 samråden. Det finns på samma sätt som för vattenverksamheter stora fördelar, både för länsstyrelsen och VU, med att ett gemensamt beslut fattas. Samlat beslut med kulturmiljö 6% 17% 28% 49% Alltid Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig Fig 6 Resultat från enkät för andel länsstyrelser som fattar gemensamt beslut med kulturmiljö 13

14 6. Underlag och blanketter Blankett för anmälan Projektgruppen har gjort en genomgång av länsstyrelsernas aktuella blanketter för 12:6 samråd för att se vilket underlag de olika länsstyrelserna efterfrågar i en anmälan. I stora drag skiljer sig blanketterna inte så mycket från varandra. Länsstyrelsen efterfrågar uppgifter om sökandens namn och adress, vilken typ av verksamhet/åtgärd som ska bedrivas, hur man avser att göra samt vilken naturtyp som finns på platsen. Sedan måste sökanden ange om det är några skyddade områden som berörs och på vilket sätt. Oftast finns det kryssrutor för ett antal uppräknade skyddsområden (till exempel naturreservat, biotopskyddsområde). Förutom dessa enligt lag skyddade områdena ska sökanden också ange övriga natur- eller kulturmiljövärden som berörs och på vilket sätt. Något som alltid krävs in är kartor i form av en översiktskarta och en mer detaljerad karta över verksamheten/åtgärden. De flesta länsstyrelser efterfrågar också vissa verksamhetsspecifika uppgifter. För mastlokaliseringar brukar uppgifter om koordinater, masthöjd, teknikbodar med mera krävas in. För ledningar kan det gälla vilken typ av ledning som är aktuell (markkabel, sjökabel, luftledning, röjning av ledningsgata) och olika förläggningssätt. Miljökonsekvensbeskrivning Om planerad verksamhet eller åtgärd är omfattande, svårbedömd, av stort allmänt intresse eller berör områden där naturmiljön är särskilt känslig kan en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap 1 MB behövas. En MKB kan vara aktuell när länsstyrelsen anser att det eventuellt kan finnas en alternativ sträckning/placering för att minimera skadan på naturmiljön. Exempelvis när verksamhetsutövaren planerar att förlägga en markkabel rakt över en våtmark eller genom stengärdsgårdar istället för att placera den längs en vägkant. Om verksamheten eller åtgärden som prövas i 12:6 samråden i sig inte kräver en MKB men andra faktorer som vattenverksamhet eller område för biotopskydd berörs, kan en gemensam MKB krävas in. Nedan finns ett exempel på hur länsstyrelsen kan skriva när man begär att få in en MKB. Till Länsstyrelsen har det inkommit en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6, en ansökan om biotopskyddsdispens enligt 7 kap. och en anmälning angående vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för förläggning av vatten- och avloppsledning i xx i xx kommun. För att kunna handlägga ärendena krävs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:s huvudsakliga inriktning ska vara alternativa sträckningar av ledningen. Den ska även innehålla en naturinventering, försiktighetsåtgärder och en detaljerad beskrivning av utförande. För biotopskyddsdispens krävs särskilda skäl. 14

15 Nya gemensamma blanketter Förslag på gemensamma blanketter för fem olika verksamhetsområden inom 12:6 samråd har tagits fram, dels inom ramen för detta projekt och dels inom ramen för P4 e-tjänster, se bilaga 2. De fem verksamhetsområdena är master, ledningar, husbehovstäkter, mineralprospektering och övrigt. Grupperna har valts utifrån enkätsvaren; vad länen alltid samråder om (se tabell 1) samt verksamhetsområden med stort antal anmälningar. Då blanketterna är framtagna inom P4 e-tjänster kommer det att vara ett krav att dessa används. P4 e-tjänster En del inom projektet P4 e-tjänster är att ta fram fem e-tjänster eller e-formulär (en för varje verksamhetsområde) för 12:6 samråd. Samtliga samråd kan anmälas via webben och VU behöver bara ange den information som är aktuell för den specifika verksamheten samt bifoga de bilagor (kartor med mera) som behövs. Formuläret kommer att kunna skickas in digitalt eller skrivas ut och skickas med posten. Med digitalt menas att sökanden trycker på en skickaknapp i webbverktyget. Då går handlingarna till aktuell länsstyrelse och direkt in i Platina. 15

16 7. Tre typer av beslut Vid 12:6 samråd kan tre olika typer av beslut fattas. Beslutstyperna är ingen erinran, föreläggande eller förbud. Diagrammen nedan visar hur länsstyrelsen använder sig av de olika beslutstyperna. Resultatet kommer från enkäten som genomfördes i projektet. Projektgruppen föreslår här kriterier som kan användas för att få samsyn kring vilken typ av beslut som fattas samt vad besluten bör innehålla. Projektgruppen har tagit fram ett stort antal förslag texter som är lämpliga att använda i besluten, se bilaga 4. Projektgruppen gör inga anspråk på att bilagan är komplett, men den kan användas som en grund. I bilagan finns förslag på formuleringar av förelägganden, motiveringar och laghänvisningar som kan användas efter eget omdöme. Beslut om ingen erinran I många fall har länsstyrelsen inte någon erinran mot den verksamhet eller åtgärd som anmäls för 12:6 samråd. Det kan vara när det tydligt framgår av innehållet i anmälan att inga naturvärden berörs eller när VU anger tillräckliga försiktighetsåtgärder för att inga naturvärden ska komma till skada. Länsstyrelsen bör då underrätta VU skriftligt med ett beslut om ingen erinran. Ett sådant beslut ska vara kortfattat och enkelt. I vissa fall kan det vara lämpligt att under redogörelse för ärendet i beslutet kortfattat (några meningar) beskriva innehållet i anmälan samt de försiktighetsåtgärder som VU åtagit sig. Det förekommer till exempel att en person i bolaget hanterar anmälan och kontakten med myndigheten. När det sedan är dags för genomförande av verksamheten/åtgärden är det en annan person, med enbart beslutet som grund, som utför det praktiska arbetet. Framgår det inte av beslutet vilka försiktighetsåtgärder bolaget åtagit sig är risken stor att de uteblir. Länsstyrelsens bedömning av eventuella värden och försiktighetsåtgärder bör finnas med i beslutet. Även övrig information som är av intresse för ärendet bör tas med, se bilaga 4. Har länsstyrelsen mycket synpunkter är ett föreläggande att föredra. 16

17 Endast yttrande/underrättelse/meddelande Alltid Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig 0 Alltid Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig Fig 7 I vilken omfattning länsstyrelserna använder sig av beslut om ingen erinran Beslut om föreläggande om försiktighetsåtgärder Länsstyrelsen förelägger om försiktighetsåtgärder då det finns synpunkter på verksamheten/åtgärden och det kan behövas försiktighetsåtgärder för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Myndigheten beslutar om förelägganden med stöd av 12 kap 6 miljöbalken. Projektgruppen menar att det kan vara aktuellt med föreläggande om försiktighetsåtgärder när en verksamhet eller åtgärd exempelvis berör: Riksintressen (friluftsliv, kulturmiljövård, naturvård, rennäring,) Naturvårdsplan/-program Värdefulla vatten/våta miljöer (våtmarksinventering klass I & II, myrskyddsplan, rikkärr, sumpskogar, vattendrag) Nyckelbiotoper, naturvärdesskogar, ekoparker Ängs- och hagmarker/äng och bete Länsstyrelsens egna intresseområden (utredningsområden, pågående reservatsobjekt) Värdefulla artlokaler (lek-, spel-, rastplatser, åtgärdsprogram för hotade arter) Skyddsvärda träd Kulturmiljövärden, landskapsbild När verksamheten inte berör något redan utpekat/känt naturvärde kan det utifrån markförhållanden ändå finnas skäl att förelägga om försiktighetsåtgärder. Exempel på sådana situationer är: Vid arbete med tunga maskiner på svaga/mjuka markslag eller arbeten som riskerar att påverka hällmarker. När länsstyrelsen inte lyckats inhämta tillräcklig information om den planerade verksamheten/åtgärden från verksamhetsutövaren När verksamheten/åtgärden behöver begränsas i tid så att inte samrådsbeslutet gäller i all oändlighet (om VU inte kan/vill ange när 17

18 verksamheten/åtgärden ska utföras), för att undvika störning på häckande fågel, fiskreproduktion eller för att kunna utföra arbetet på frusen mark. Verksamheter/åtgärder i viktiga rekreationsområden för friluftsliv (till exempel tätortsnära) som, även om de inte är riksintressen, kan kräva extra hänsyn. Naturvårdsverkets allmänna råd ger följande råd för när föreläggande bör övervägas: Vid större verksamheter eller åtgärder. När det finns risk för större eller betydelsefulla skador på naturmiljön om försiktighetsmått inte följs. När en verksamhetsutövare inte frivilligt vill vidta de försiktighetsmått eller begränsningar som bedöms vara nödvändiga eller man har skäl att anta att frivilliga åtaganden inte kommer att följas. Då det av rättsäkerhetsskäl är viktigt att få ett överklagningsbart beslut. I de fall där länsstyrelsen och verksamhetsutövaren är överrens om försiktighetsåtgärder kan man välja att inte förelägga om försiktighetsåtgärder, se beslut om ingen erinran ovan. Projektgruppen menar dock att det vid särskilt värdefulla/känsliga områden kan vara motiverat att förelägga även om man är överrens. Detta för att länsstyrelsen ska kunna agera om förskitighetsåtgärderna inte efterlevts. Tänk på vikten av att vara tydlig. Vid 12:6 samråd som kan kräva tillsyn är det viktigt att både den som anmält och länsstyrelsen har en gemensam bild över vilken hänsyn som krävs. Förelägger om försiktighetsåtgärder Alltid Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig 0 Alltid Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig Fig 8 I vilken omfattning länsstyrelserna använder sig av föreläggande med försiktighetsåtgärder 18

19 Beslut om förbud av verksamhet eller åtgärd Om ett föreläggande för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön inte är tillräckligt och om det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön får länsstyrelsen förbjuda verksamheten eller åtgärden med stöd av 12 kap 6 miljöbalken. Beslut om förbud används endast i undantagsfall då verksamheten eller åtgärden påverkar ett värdefullt naturområde, landskapsbilden eller har effekter som är svåra att förutse. Det kan till exempel vara när det finns starka allmänna intressen för bevarande av naturvärden gentemot ett enskilt intresse. Se till exempel MÖD2010:12, där enskild väg över havsstrandäng förbjöds då negativ påverkan inte kunde mildras med försiktighetsåtgärder. Förbud Alltid Alltid Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) 5 Aldrig Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig Fig 9 I vilken omfattning länsstyrelserna förbjuder en verksamhet eller åtgärd Vite och straffansvar Både förelägganden och förbud enligt 12 kap 6 miljöbalken kan förenas med vite enligt 26 kap 14 miljöbalken. Ett föreläggande/förbud med vite kan vara aktuellt då det finns misstanke om att föreläggande om försiktighetsåtgärder eller förbud inte kommer att följas. Vitet sätts så att det ska vara fördelaktigare att följa beslutet än att bryta mot det. En överträdelse av ett förbud kan medföra straffansvar under förutsättning att vite inte har använts, se 29 kap 8 punkt 7 samt 11 tredje stycket miljöbalken. Detta gäller däremot inte när någon nonchalerat ett föreläggande vilket kan vara ett skäl att i befogade fall förena ett föreläggandet med vite. Beslutsmallar Inom projektet P4 e-tjänster har länsstyrelsegemensamma beslutsmallar för de tre beslutstyperna tagits fram, se bilaga 3. Mallarna kommer att finnas i SmartDocuments och med respektive läns grafiska profil. SmartDocuments är ett mallverktyg som genererar ett beslutsunderlag med förtryckta uppgifter. När mallen ska användas får handläggaren fylla i ett 19

20 antal uppgifter som till exempel diarienummer, sökanden, typ av åtgärd etc, som sedan automatiskt skrivs in i beslutet på de ställen där det behövs. Dokumentet är ett vanligt worddokument där handläggaren sedan kan ändra och lägga till text. Syftet är att förenkla där det är möjligt och spara tid på att inte behöva skriva in uppgifter flera gånger. Mallarna kommer att vara tillgängliga via Platina och ska användas av samtliga län. När mallarna har lanserats kommer det att finnas möjlighet för länsstyrelsernas handläggare att lämna synpunkter på dem till en resursbrevlåda inom projekt P4 e-tjänster. 20

21 8. Rättsläget med mera Insamlade domar Inom projektets ram har en genomgång av de rättsfall som finns för ärenden prövade enligt 12 kap 6 miljöbalken gjorts. En sammanställning av de domar och domslut som påträffats återfinns i bilaga 5. Sammanfattningen av domarna visar att många av rättsfallen handlar om att samrådsbesluten inte ger VU någon rättighet eller tillgång att förfoga över den aktuella marken. VU behöver alltså alltid ha tillåtelse från markägare. Samrådsbeslutet får ingen faktisk effekt för de som överklagat, då frågan om åtkomst till marken ändå måste lösas i ett senare skede. För att överklaga ett samrådsbeslut måste man äga marken eller vara nyttjanderättshavare av den. Det finns något fall där domstolen konstaterar att enskilda inte kan åberopa allmänt intresse i sin överklagan och att ideella föreningar inte kan överklaga samrådsbeslut då det inte gäller tillståndspliktig verksamhet. Slutligen finns några fall där det allmänna intresset eller kulturmiljöintressen väger tyngre än verksamhetsutövarens enskilda intresse. Därutöver har Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen rätt att överklaga beslut i 12:6 samråd enligt förordning (1998:904) 13. Väghållningsmyndighet och lantmäterimyndighet ska i vissa fall underrättas om beslut enligt 10 2p. i samma förordning. Projektgruppen har också försökt att ta fram information om överklagningar av Mark- och miljödomstolens (tidigare Miljödomstolen) beslut utan att lyckas. Tingsrätterna har inget system för sökningar att ta fram vilka domar som överklagats och om de fått eller inte fått prövningstillstånd. En sökning måste göras på varje enskilt ärende. Naturvårdsverkets Handbok 2001:6 Projektgruppen har gått igenom Naturvårdsverkets handbok 2001:6, Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken. Eftersom handboken är drygt tio år gammal finns det delar i den som behöver förändras eller förtydligas utifrån de förutsättningar och den lagstiftning som gäller idag. För att projektgruppens förslag och kommentarer ska vara lätta att följa har vi valt att presentera dem utifrån samma rubriker som finns i handboken. Projektgruppen har endast tagit upp de områden där projektgruppen anser att det behövs ett förtydligande. Viktigare författningar Viktig lagstiftning kanske är ett bättre namn på kapitlet. Projektgruppen menar att här bör också annat tas upp som kan vara till nytta under handläggning. De Allmänna råden (NFS 2001:15) saknas helt under detta kapitel. Tabellen över viktigare författningar är inaktuell och behöver uppdateras. 21

Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd

Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken En avgift enligt avgiftsförordningen* på 1350 kr måste betalas in för att anmälan skall kunna behandlas. Avgiften

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken.

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälningspliktig vattenverksamhet Med vattenverksamhet avses åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Senast uppdaterad 2014 09 08

Senast uppdaterad 2014 09 08 Hantering av massor kort information om olika hanteringssätt Senast uppdaterad 2014 09 08 Innehållsförteckning Inledning 3 Är uppgrävda massor alltid avfall? 3 Vad kan massorna användas till? 3 Hur prövas

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Avverkning som berör höga naturvärden

Avverkning som berör höga naturvärden MISSIV 1(1) Datum 2014-09-22 Ärendenr A 47755-2014 Lennart Hamrin Kalmars distrikt Norra vägen 2G 38237 NYBRO lennart.hamrin@skogsstyrelsen.se Tfn 0481-48257 Fastighet VEDBORM 1:81 Kommun Borgholm Församling

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

DOM 2015-04-14 Stockholm

DOM 2015-04-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2015-04-14 Stockholm Mål nr M 11020-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-07 i mål nr M 4890-14, se bilaga

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2015. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Redovisningen 4 Uppföljning

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet

Fastighetsbeteckning: Sökandens namn: *) Personnr./ Org.nr: Postadress: Postadress: Tel mobil: Ändring av befintlig verksamhet VÄRMDÖ KOMMUN ANMÄLAN AV DAGVATTENANLÄGGNING Enligt 9 kap 2 och 7 miljöbalken (1998:808) samt 13och 14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Fastighet Sökanden/verksamhetsutövare

Läs mer

inom etablerad tomtplats

inom etablerad tomtplats Strandskydd Strandskydd finns för att alla ska kunna komma ner till stranden, inte bara de som äger mark där. Det skyddar också växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige. Läs vad du får göra, var

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla

Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Välkommen till informationsmöte gällande ny kraftledning Ygne-Stenkumla Kvällens program Inledning och presentation av föredragande Information om GEAB Teknisk presentation av projektet Tillståndsprocessen

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av värmepumpsanläggning enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning där installation ska ske Fastighetens

Läs mer

Ansökan om stöd Nokås 1(12)

Ansökan om stöd Nokås 1(12) Ansökan om stöd Nokås 1(12) Mottagare Plats för streckkodsetikett Skogsstyrelsen Stöd Box 7 351 03 Växjö På den här blanketten ansöker du om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås)

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden

Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden MILJÖNÄMNDEN Badplats i Horla Sammanfattning för handläggning av dispenser vid strandskyddsärenden KF 2009-10-21 77 Inledning Vi i Sverige har stora möjligheter att röra oss fritt i naturen längs våra

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010 5.6 Avfallsupplag I kommunen finns inga upplag i drift. Avfallet transporteras till de regional upplagen i (Spillepengen) och (Albäck). 1992 genomförde Scandiaconsult en inventering av äldre avfallsupplag.

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet 2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverkets ( f.d. Miljövårdsdirektörerna) tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT

ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT 1(5) Vadstena Kommun Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANSÖKAN/ANMÄLAN OM INRÄTTANDE ELLER ÄNDRING AV AVLOPPSANORDNING MED ELLER UTAN ANSLUTEN VATTENTOALETT Enligt 13-14 förordning (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: 1.2.2-2013-5222 Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april 2014.

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Så här anlägger du enskilt avlopp

Så här anlägger du enskilt avlopp Så här anlägger du enskilt avlopp Innan man får anlägga eller ändra en avloppsanläggning ska dess lämplighet bedömas. Denna folder visar vad du bör tänka på när du ansöker om tillstånd för en avloppsanläggning.

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Fasta avgifter och timavgifter för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Bilaga 1A till förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 1 (7) Fasta avgifter och er för prövning, anmälan och tillsyn för olika ärendetyper inom

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

Vattenkraft och lagstiftning

Vattenkraft och lagstiftning Vattenkraft och lagstiftning Foto: Johan Kling Andreas Hedrén, Länsstyrelsen i Kronobergs län Kan man sälja el på Europamarknaden med stöd av urminnes hävd? Fram till 1918 handlade vattenlagstiftning främst

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10

M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10 M ilj ö ö v e r d o m s t o le n MÖD 2008:10 Målnummer: M3226-07 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2008-04-22 Rubrik: Golfbana på strandskyddsområde ----- Jordbruksmark inom ett strandskyddsområde ansågs inte

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft

Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft Projekt egenkontroll / recipientkontroll vattenkraft Syfte Skapa gemensamma utgångspunkter för en väl fungerande egenkontroll för vattenkraft Mål Förankra arbetssättet hos tillsynsmyndigheter och branschorganisationer

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Lagrådsremiss. Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 februari 2010 Åsa Torstensson Egon Abresparr (Miljödepartementet)

Läs mer

Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering?

Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering? Hur undviker man krockar mellan plan- och bygglagen och miljöbalken vid exploatering? Renare Marks vårmöte 25-26 mars 2015 Exploatering drivkraft, många intressen ska beaktas Drivkraft för hantering av

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Avgifter för prövning och tillsyn

Avgifter för prövning och tillsyn Samhällsbyggnadsförvaltningen Avgifter för prövning och tillsyn Skydd av naturen av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får

Läs mer

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT

Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENL. 9 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT Taxebilaga 1 SKYDD AV NATUREN ENL. 7 KAP MILJÖBALKEN AVGIFT av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Angarnssjöängen är känd som länets främsta fågelsjö. Totalt har 230 arter observerats

Angarnssjöängen är känd som länets främsta fågelsjö. Totalt har 230 arter observerats 6:1 6. Naturvård 6.1 Långsiktigt hållbar utveckling Kartlägga och bevara skogar av högsta naturvärde, främst vissa äldre naturskogar, ädellövskogar och sumpskogar Bevara värdefulla våtmarker Bevara odikade

Läs mer

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken

Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken 1 Ansökan eller anmälan om behov av god man enligt 11 kap. 4 föräldrabalken Ansökan eller anmälan skickas till. Om det är en ansökan skickar nämnden den vidare till Västmanlands tingsrätt. Om det är en

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer