Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen"

Transkript

1 Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Maj 2012

2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Jordbruksverket samt Havs- och Vattenmyndigheten Webbplats Grupparbetsplats Projektledare Ingela Höök tel e-post Biträdande projektledare Carina Lif tel e-post

3 1. FÖRORD INLEDNING... 5 P4 e-tjänster VAD SAMRÅDER VI OM? EXTERNA REMISSINSTANSER SAMORDNING Samordning med vattenverksamhet Samordning med terrängkörning Samordning med kulturmiljö UNDERLAG OCH BLANKETTER Blankett för anmälan Miljökonsekvensbeskrivning Nya gemensamma blanketter P4 e-tjänster TRE TYPER AV BESLUT Beslut om ingen erinran Beslut om föreläggande om försiktighetsåtgärder Beslut om förbud av verksamhet eller åtgärd Beslutsmallar RÄTTSLÄGET MED MERA Insamlade domar Naturvårdsverkets Handbok 2001: REFERENSER BILAGA 1. Enkät BILAGA 2. Blanketter för anmälan med anvisningar BILAGA 3. Beslutsmallar BILAGA 4. Förslag till beslutsformuleringar BILAGA 5. Sammanställning rättsfall

4 1. Förord Miljösamverkan Sverige har inom ramen för projektet Samsyn i hanteringen av 12:6 samråd, tagit fram ett handläggarstöd för länsstyrelsernas hantering av 12 kap 6 miljöbalken. Många länsstyrelser har efterlyst en vägledning kring 12:6 samråden eftersom det är tydligt att vi hanterar dessa frågor väldigt olika (vad som ska samrådas, vilka skyddsåtgärder olika verksamheter ska vidta etc). Naturvårdsverkets handbok Anmälan för samråd har funnits i tio år och är i vissa delar inaktuell. Tanken är att handläggarstödet på sikt kan bidra till en ökad samsyn och en mer likriktad och effektiv hantering av 12:6 samråd inom länsstyrelserna. Projektet har även deltagit i det parallellt pågående P4-uppdraget som syftar till att likrikta länsstyrelserna och att effektivisera handläggningen. Detta ska ske bland annat genom att länsstyrelserna använder gemensamma webbaserade blanketter och beslutsmallar. Miljösamverkan Sveriges projekt har bidragit med innehåll för dessa blanketter och beslutsmallar när det gäller 12:6 samråd. Tack till referensgruppen för projektet: Sofia Engberg, Länsstyrelsen i Gävleborgs län Egon Enoksson och Cecilia Persson, Naturvårdsverket Emma Johansson, Skogsstyrelsen Johan Larsson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län Karin Spansk, Länsstyrelsen i Norrbottens län Ulf Ståhl, Länsstyrelsen Hallands län Vi vill också tacka Länsstyrelserna i Dalarna, Jönköpings, Kronobergs och Västmanlands län som bidraget med synpunkter på innehållet i rapporten. Rapporten har granskats av länsstyrelsernas miljövårdsdirektörer. Följande personer har ingått i projektgruppen: Annica Hegefeldt, Länsstyrelsen i Hallands län Karin Hansson, Länsstyrelsen i Värmlands län (till dec 2011) Martin Jakobsson, Länsstyrelsen i Jämtlands län Carina Lif, Miljösamverkan Sverige Linda Olofsson, Länsstyrelsen i Västerbottens län Lena Strömvall, Länsstyrelsen i Västmanlands län Charlotta Urberg, Länsstyrelsen i Jönköpings län Det bör understrykas att för innehållet i detta handläggarstöd svarar enbart projektgruppen. Varje enskild myndighet ansvarar själv för tillämpningen av innehållet. Rapporten kommer att överlämnas till Naturvårdsverket som ett underlag i deras fortsatta vägledningsarbete. Rapporten går att ladda ner från Miljösamverkan Sveriges hemsida på adressen 4

5 2. Inledning Detta handläggarstöd syftar till att på sikt skapa samsyn kring hanteringen av samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken (fortsättningsvis kallat 12:6 samråd) inom länsstyrelserna. Projektgruppen har under ett års tid arbetat med att ta fram handläggarstödet. Arbetet inleddes med en kartläggning av länens samrådsarbete genom en enkät till samtliga 21 länsstyrelser i syfte att identifiera likheter och skillnader i handläggningen. Enkätsvar kom från 19 länsstyrelser och dessa svar har varit utgångspunkt för arbetet med handläggarstödet. Länsstyrelsernas nuvarande blanketter som rör 12:6 samråd har också kartlagts och tjänat som underlag i arbetet med handläggarstödet. Rapporten består av en genomgång av nuläget och förslag på hur länsstyrelserna kan hantera arbetet med 12:6 samråd för att på sikt skapa samsyn. Projektgruppen har gjort ett försök att ta fram kriterier för vilka beslut 12:6 samråden ska leda till. I bilaga 4 finns förslag på textformuleringar som kan användas i olika typer av beslut. I handläggarstödet finns även en kortfattad genomgång av rättsläget. Den bygger på Miljödomstolarnas/Mark- och miljödomstolarnas och Miljööverdomstolarnas/Mark- och miljööverdomstolarnas domar gällande 12:6 samråd som har samlats in och sammanfattats. Även Naturvårdsverkets handbok Anmälan för samråd, handbok 2001:6 har gåtts igenom och vissa förändringar föreslås. P4 e-tjänster Miljösamverkan Sveriges arbete har varit nära kopplat till P4 e-tjänster. P4 e- tjänster är ett projekt initierat av länsråden i respektive län och har ett starkt genomförandekrav. P4 är ett samlingsnamn för Platina Processer Paraply Projekt och det syftar till att likrikta länsstyrelserna och att effektivisera handläggningen på samtliga länsstyrelser. Inom P4 e-tjänster har bland annat webbaserade blanketter för anmälan av samråd 12:6 samt beslutsmallar tagits fram. Det är i detta arbete som Miljösamverkan Sverige varit delaktig. En remiss om blanketter och beslutsmallar genomfördes under november Samtliga länsstyrelser hade möjlighet att lämna synpunkter. De flesta länsstyrelser tog sig tid att svara och gav bra synpunkter som, i den mån det gått, arbetats in i de slutliga blanketterna och beslutsmallarna. Vissa delar av denna rapport är uttryck för projektgruppens bedömning vid den tidpunkt projektet bedrevs. Den behöver inte delas av Naturvårdsverket. Bedömningarna kan också komma att förändras över tiden. 5

6 3. Vad samråder vi om? Miljöbalkens samrådsbestämmelser bedöms av lagstiftaren fylla en viktig funktion som komplement till balkens regler om tillstånds- och anmälningsplikt. I förarbetena till miljöbalken skrivs att det innebär en skyldighet att anmäla den planerade verksamheten eller åtgärden för samråd, om det finns risk för väsentlig förändring av naturmiljön. Den som avser att påbörja verksamheten eller åtgärden bör därför alltid pröva, om det som planeras är så ingripande för naturmiljön att det ska anmälas för samråd. För vissa verksamheter och åtgärder gäller alltid samrådsplikt. Dessa finns särskilt angivna i förordningen om anmälan för samråd. Motsvarande anmälan ska göras till skogsstyrelsen när det gäller verksamheter eller åtgärder som omfattas av skogsvårdslagen och som avser avverkning, hyggesbehandling, beståndsanläggning, beståndsvård, bortförande av avverkningsrester, skogsbilvägar, skogsgödsling och skogsmarkskalkning eller andra skogsbruksåtgärder. Enligt 2 kap 4 miljötillsynsförordningen ansvarar Generalläkaren för den operativa tillsynen för samtliga verksamheter och åtgärder inom områden som Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt ansvarar för. Det betyder att samtliga 12:6 samråd inom dessa geografiska områden ska handläggas av Generalläkaren oavsett om det är försvaret eller en civil person som är verksamhetsutövare. Denna rapport behandlar enbart de samråd som anmäls till länsstyrelserna. Inom projektet har en enkätundersökning genomförts för att ta reda på inom vilka verksamhetsområden som länsstyrelserna har 12:6 samråd, se bilaga 1. Svaren har delats in i olika klasser utifrån hur många av länsstyrelserna som har samråd inom respektive verksamhetsområde. Klassningen går från 1 till 4 där klass 1 innebär att 0-20 % av länsstyrelserna har svarat att de har 12:6 samråd inom det aktuella verksamhetsområdet. Inom klass 2 har % av länsstyrelserna 12:6 samråd. För klass 3 har % och i klass 4 har % av länsstyrelserna 12:6 samråd. Vissa verksamhetsområden som är regionalt förekommande (till exempel rennäring) har viktats om till en högre klass när de omfattar de flesta län där verksamheten bedrivs. Det ingick däremot inte i projektet att undersöka orsakerna till varför länsstyrelserna samråder i olika stor utsträckning. Resultatet av undersökningen har jämförts med förordningen (1998:904) om anmälan för samråd och Naturvårdsverkets allmänna råd om anmälan för samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken (NFS 2001:15). Tabellen nedan visar klassningen samt om verksamheten finns upptagen i förordningen eller i de allmänna råden. Verksamhetsområden där mer än 50 % av länsstyrelserna samråder är markerade med grön färg. Då mindre än 50 % av länsstyrelserna samråder markeras det med gul färg 6

7 Verksamhetsområde Klassning 4 = %, 3 = %, 2 = %, 1 = 0-20 % Förordningen om anmälan för samråd Naturvårdsverkets allmänna råd Kommunala skoterleder 4 1 x Ledningsdragningar; lägga ned markkabel, rasera luftledning, nätstationer 4 x Anlägga rörledningar, VA, fjärrvärme, jordvärme, avloppsanläggningar etc 4 x Master; 3G master, vindmätningsmaster 4 x Husbehovstäkt 4 x Massor för att göra utfyllnader 4 x Anläggande av vandringsleder, cykelleder och ridstigar i känslig natur Organiserat friluftsliv; orientering, turism, guidningar, lajv, div tävlingar etc Underhåll av befintlig luftledning; röja under ledningen (ej breddning), byta stolpar, byta ledningar Trädsäkring; breddning av ledningsgata 4 Trädsäkring; breddning vid järnväg 4 4 x 4 x Malmprospektering; provborrningar 3 2 x x Rennäringen; beteshagar, renvaktarstugor, renstängsel 3 3 x Golfbanor, skidbackar, campingplatser och liknande anläggningar om inte 3 x detaljplan upprättas Energiskogsodling 3 x Vägarbeten; rensning av diken, ändring av diken, byte av trumma etc Ta skogsmark ur produktion; omförande av skogsmark till betesmark Vindkraftverk som ej är anmälning- eller tillståndspliktigt enligt 9 kap x Röjning/rensning längs vattendrag 2 x Bebyggelse; ekonomibyggnader på särskilt känsliga områden Nyanläggning av väg och järnväg; kommunikationsärenden Nyanläggning av väg och järnväg; kommunikationsärenden Provbrytning inför berg- och grustäkter; ej malmprospektering Undersökningsarbete inför bygge av väg eller järnväg 2 x 2 x 2 x 2 x 2 1 Alla län med säker snötillgång har samråd 2 De län som mest berörs av prospektering har samråd 3 Merparten av renlänen har samråd 7

8 Helikopterprovtagning 2 Viltstängsel; utmed väg eller för att hålla vilt borta från skogsplanteringar. OBS ej enl. 12:11 Övriga områden 2 Borttagande av brukningshinder i jordbruksmark enligt 6 och 7 SJVFS 1 x 1999:119 Har ni föreskrivit om anmälningsskyldighet enligt 7 förordningen om särskilda slag av verksamheter eller åtgärder? Om ja, ange vilka 1 x 2 Tabell 1 Omfattning av 12:6 samråd hos länsstyrelserna 8

9 4. Externa remissinstanser I enkätundersökningen efterfrågades i vilken utsträckning länsstyrelserna skickar 12:6 samråd på remiss. Efter en sammanställning av enkätsvaren blev resultatet att länsstyrelserna sällan remitterar andra myndigheter eller berörda kommuner. Vanligaste remissinstanserna är: Skogsstyrelsen (när skogsvärden berörs) Kommunen Övriga - Samebyar (när samebyar berörs) - Jägarförbundet (vid orienteringar) - Andra instanser som kan ha relevant information (detta samråd bör ha skett av anmälaren) Projektgruppen konstaterar att det skiljer sig mycket mellan länen och att det är svårt att få samsyn kring när och vilka som ska remissas. Projektgruppen anser att det viktigaste är att man funderar på vilka remissinstanser som kan vara aktuella i varje enskilt ärende och inte av ren rutin skickar ärenden på externremiss. Som utfallet av enkäten visar nedan verkar det dock som om länsstyrelserna sällan skickar ärendena på remiss och att vi samtliga kanske måste bli bättre på att fundera på vilka externa instanser som kan bidra med nyttig information i ärendet. Remiss Skogsstyrelsen 6% 22% 0% Alltid Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig 72% Fig 1 Andel länsstyrelser som remitterar Skogsstyrelsen 9

10 Remiss Kommun 0% 6% 44% 50% Alltid Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig Fig 2 Andel länsstyrelser som remitterar berörd kommun Remiss Övriga 0% 7% 60% 33% Alltid Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig Fig 3 Andel länsstyrelser som remitterar övriga instanser 10

11 5. Samordning Tre områden som oftast berörs i samband med 12:6 samråd, men som inte omfattas av dem, är vattenverksamhet, terrängkörning och kulturmiljö. Här bör samordning kunna ske, vilket redan är fallet på många länsstyrelser. Inom dessa områden är det viktigt med en intern samordning som kan ske genom internremisser. Behovet av dessa internremisser varierar beroende på hur de olika ärendena är fördelade på respektive länsstyrelse. Projektgruppen föreslår att rutiner för den praktiska samordningen av dessa olika verksamhetsområden hanteras i ett separat projekt inom Miljösamverkan Sverige. Projektgruppen ser vissa svårigheter med att samordna 12:6 samråd med dispensprövning i skyddade områden. Dispensprövning i skyddade områden är en förbudslagstiftning med en prövningsavgift och krav på särskilda skäl för att få dispens. Att det är en förbudslagstiftning och att det krävs särskilda skäl indikerar att det ska vara en mer restriktiv bedömning än vad som är fallet för 12:6 samråd. Det finns heller inga lagstadgade handläggningstider för dispensprövning. Däremot anser projektgruppen att det är relevant att det framgår av blanketterna för 12:6 samråd om sådana områden berörs så ett ärende för dispensprövning kan upprättas. Samordning med vattenverksamhet I många samrådsärenden, speciellt ombyggnation av elnätet, förläggs en del av sträckan i vatten ofta i sjöar eller större vattendrag. Denna del i arbetsföretaget utgörs då av en anmälningspliktig vattenverksamhet medan den resterande delen förläggs på land och anmäls för samråd. I andra fall kan den största delen av arbetsföretaget/åtgärden vara en vattenverksamhet men även omfatta en mindre del på land. I dessa fall bör en samordning ske. En effektivisering och förenkling för både länsstyrelsens handläggare och för verksamhetsutövaren (VU), är att ärendet samordnas och ett gemensamt beslut lämnas. Vissa hinder finns då handläggningstiden för anmälningspliktig vattenverksamhet och handläggningstiden för 12:6 samråd inte överensstämmer. Handläggningstiden är åtta respektive sex veckor. Ett annat hinder är att handläggning av anmälan om vattenverksamhet inte ska påbörjas innan anmälningsavgiften betalats. 11

12 Samlat beslut med vattenverksamhet 56% 22% 11% 11% Alltid Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig Fig 4 Resultat från enkät för andel länsstyrelser som fattar gemensamt beslut med anmälan vattenverksamhet Samordning med terrängkörning Terrängkörning är framförallt aktuell i samband med 12:6 samråd som rör mineralprospektering och uppförande av master (för vindmätning). I dessa ärenden är en samordning inte speciellt komplicerad eftersom en dispens från terrängkörningsförordningen (1978:594) inte är belagd med en avgift. Handläggningstiden är inte heller reglerad i lagstiftningen. Här kan samprövning med fördel ske. Samlat beslut med terrängkörning Alltid 29% 12% 12% 47% Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig Fig 5 Resultat från enkät för andel länsstyrelser som fattar gemensamt beslut med terrängkörning 12

13 Samordning med kulturmiljö I många 12:6 samråd berörs, utöver naturvärden, också kulturmiljövärden i någon form. Samråd kan också ske utifrån lagen om kulturminnen m m (kulturminneslagen). Inom detta område finns vissa hinder för samordning då samrådet enligt kulturminneslagen inte reglerar handläggningstiden på det sätt som miljöbalken reglerar 12:6 samråden. Det finns på samma sätt som för vattenverksamheter stora fördelar, både för länsstyrelsen och VU, med att ett gemensamt beslut fattas. Samlat beslut med kulturmiljö 6% 17% 28% 49% Alltid Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig Fig 6 Resultat från enkät för andel länsstyrelser som fattar gemensamt beslut med kulturmiljö 13

14 6. Underlag och blanketter Blankett för anmälan Projektgruppen har gjort en genomgång av länsstyrelsernas aktuella blanketter för 12:6 samråd för att se vilket underlag de olika länsstyrelserna efterfrågar i en anmälan. I stora drag skiljer sig blanketterna inte så mycket från varandra. Länsstyrelsen efterfrågar uppgifter om sökandens namn och adress, vilken typ av verksamhet/åtgärd som ska bedrivas, hur man avser att göra samt vilken naturtyp som finns på platsen. Sedan måste sökanden ange om det är några skyddade områden som berörs och på vilket sätt. Oftast finns det kryssrutor för ett antal uppräknade skyddsområden (till exempel naturreservat, biotopskyddsområde). Förutom dessa enligt lag skyddade områdena ska sökanden också ange övriga natur- eller kulturmiljövärden som berörs och på vilket sätt. Något som alltid krävs in är kartor i form av en översiktskarta och en mer detaljerad karta över verksamheten/åtgärden. De flesta länsstyrelser efterfrågar också vissa verksamhetsspecifika uppgifter. För mastlokaliseringar brukar uppgifter om koordinater, masthöjd, teknikbodar med mera krävas in. För ledningar kan det gälla vilken typ av ledning som är aktuell (markkabel, sjökabel, luftledning, röjning av ledningsgata) och olika förläggningssätt. Miljökonsekvensbeskrivning Om planerad verksamhet eller åtgärd är omfattande, svårbedömd, av stort allmänt intresse eller berör områden där naturmiljön är särskilt känslig kan en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap 1 MB behövas. En MKB kan vara aktuell när länsstyrelsen anser att det eventuellt kan finnas en alternativ sträckning/placering för att minimera skadan på naturmiljön. Exempelvis när verksamhetsutövaren planerar att förlägga en markkabel rakt över en våtmark eller genom stengärdsgårdar istället för att placera den längs en vägkant. Om verksamheten eller åtgärden som prövas i 12:6 samråden i sig inte kräver en MKB men andra faktorer som vattenverksamhet eller område för biotopskydd berörs, kan en gemensam MKB krävas in. Nedan finns ett exempel på hur länsstyrelsen kan skriva när man begär att få in en MKB. Till Länsstyrelsen har det inkommit en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6, en ansökan om biotopskyddsdispens enligt 7 kap. och en anmälning angående vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för förläggning av vatten- och avloppsledning i xx i xx kommun. För att kunna handlägga ärendena krävs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:s huvudsakliga inriktning ska vara alternativa sträckningar av ledningen. Den ska även innehålla en naturinventering, försiktighetsåtgärder och en detaljerad beskrivning av utförande. För biotopskyddsdispens krävs särskilda skäl. 14

15 Nya gemensamma blanketter Förslag på gemensamma blanketter för fem olika verksamhetsområden inom 12:6 samråd har tagits fram, dels inom ramen för detta projekt och dels inom ramen för P4 e-tjänster, se bilaga 2. De fem verksamhetsområdena är master, ledningar, husbehovstäkter, mineralprospektering och övrigt. Grupperna har valts utifrån enkätsvaren; vad länen alltid samråder om (se tabell 1) samt verksamhetsområden med stort antal anmälningar. Då blanketterna är framtagna inom P4 e-tjänster kommer det att vara ett krav att dessa används. P4 e-tjänster En del inom projektet P4 e-tjänster är att ta fram fem e-tjänster eller e-formulär (en för varje verksamhetsområde) för 12:6 samråd. Samtliga samråd kan anmälas via webben och VU behöver bara ange den information som är aktuell för den specifika verksamheten samt bifoga de bilagor (kartor med mera) som behövs. Formuläret kommer att kunna skickas in digitalt eller skrivas ut och skickas med posten. Med digitalt menas att sökanden trycker på en skickaknapp i webbverktyget. Då går handlingarna till aktuell länsstyrelse och direkt in i Platina. 15

16 7. Tre typer av beslut Vid 12:6 samråd kan tre olika typer av beslut fattas. Beslutstyperna är ingen erinran, föreläggande eller förbud. Diagrammen nedan visar hur länsstyrelsen använder sig av de olika beslutstyperna. Resultatet kommer från enkäten som genomfördes i projektet. Projektgruppen föreslår här kriterier som kan användas för att få samsyn kring vilken typ av beslut som fattas samt vad besluten bör innehålla. Projektgruppen har tagit fram ett stort antal förslag texter som är lämpliga att använda i besluten, se bilaga 4. Projektgruppen gör inga anspråk på att bilagan är komplett, men den kan användas som en grund. I bilagan finns förslag på formuleringar av förelägganden, motiveringar och laghänvisningar som kan användas efter eget omdöme. Beslut om ingen erinran I många fall har länsstyrelsen inte någon erinran mot den verksamhet eller åtgärd som anmäls för 12:6 samråd. Det kan vara när det tydligt framgår av innehållet i anmälan att inga naturvärden berörs eller när VU anger tillräckliga försiktighetsåtgärder för att inga naturvärden ska komma till skada. Länsstyrelsen bör då underrätta VU skriftligt med ett beslut om ingen erinran. Ett sådant beslut ska vara kortfattat och enkelt. I vissa fall kan det vara lämpligt att under redogörelse för ärendet i beslutet kortfattat (några meningar) beskriva innehållet i anmälan samt de försiktighetsåtgärder som VU åtagit sig. Det förekommer till exempel att en person i bolaget hanterar anmälan och kontakten med myndigheten. När det sedan är dags för genomförande av verksamheten/åtgärden är det en annan person, med enbart beslutet som grund, som utför det praktiska arbetet. Framgår det inte av beslutet vilka försiktighetsåtgärder bolaget åtagit sig är risken stor att de uteblir. Länsstyrelsens bedömning av eventuella värden och försiktighetsåtgärder bör finnas med i beslutet. Även övrig information som är av intresse för ärendet bör tas med, se bilaga 4. Har länsstyrelsen mycket synpunkter är ett föreläggande att föredra. 16

17 Endast yttrande/underrättelse/meddelande Alltid Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig 0 Alltid Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig Fig 7 I vilken omfattning länsstyrelserna använder sig av beslut om ingen erinran Beslut om föreläggande om försiktighetsåtgärder Länsstyrelsen förelägger om försiktighetsåtgärder då det finns synpunkter på verksamheten/åtgärden och det kan behövas försiktighetsåtgärder för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön. Myndigheten beslutar om förelägganden med stöd av 12 kap 6 miljöbalken. Projektgruppen menar att det kan vara aktuellt med föreläggande om försiktighetsåtgärder när en verksamhet eller åtgärd exempelvis berör: Riksintressen (friluftsliv, kulturmiljövård, naturvård, rennäring,) Naturvårdsplan/-program Värdefulla vatten/våta miljöer (våtmarksinventering klass I & II, myrskyddsplan, rikkärr, sumpskogar, vattendrag) Nyckelbiotoper, naturvärdesskogar, ekoparker Ängs- och hagmarker/äng och bete Länsstyrelsens egna intresseområden (utredningsområden, pågående reservatsobjekt) Värdefulla artlokaler (lek-, spel-, rastplatser, åtgärdsprogram för hotade arter) Skyddsvärda träd Kulturmiljövärden, landskapsbild När verksamheten inte berör något redan utpekat/känt naturvärde kan det utifrån markförhållanden ändå finnas skäl att förelägga om försiktighetsåtgärder. Exempel på sådana situationer är: Vid arbete med tunga maskiner på svaga/mjuka markslag eller arbeten som riskerar att påverka hällmarker. När länsstyrelsen inte lyckats inhämta tillräcklig information om den planerade verksamheten/åtgärden från verksamhetsutövaren När verksamheten/åtgärden behöver begränsas i tid så att inte samrådsbeslutet gäller i all oändlighet (om VU inte kan/vill ange när 17

18 verksamheten/åtgärden ska utföras), för att undvika störning på häckande fågel, fiskreproduktion eller för att kunna utföra arbetet på frusen mark. Verksamheter/åtgärder i viktiga rekreationsområden för friluftsliv (till exempel tätortsnära) som, även om de inte är riksintressen, kan kräva extra hänsyn. Naturvårdsverkets allmänna råd ger följande råd för när föreläggande bör övervägas: Vid större verksamheter eller åtgärder. När det finns risk för större eller betydelsefulla skador på naturmiljön om försiktighetsmått inte följs. När en verksamhetsutövare inte frivilligt vill vidta de försiktighetsmått eller begränsningar som bedöms vara nödvändiga eller man har skäl att anta att frivilliga åtaganden inte kommer att följas. Då det av rättsäkerhetsskäl är viktigt att få ett överklagningsbart beslut. I de fall där länsstyrelsen och verksamhetsutövaren är överrens om försiktighetsåtgärder kan man välja att inte förelägga om försiktighetsåtgärder, se beslut om ingen erinran ovan. Projektgruppen menar dock att det vid särskilt värdefulla/känsliga områden kan vara motiverat att förelägga även om man är överrens. Detta för att länsstyrelsen ska kunna agera om förskitighetsåtgärderna inte efterlevts. Tänk på vikten av att vara tydlig. Vid 12:6 samråd som kan kräva tillsyn är det viktigt att både den som anmält och länsstyrelsen har en gemensam bild över vilken hänsyn som krävs. Förelägger om försiktighetsåtgärder Alltid Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig 0 Alltid Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig Fig 8 I vilken omfattning länsstyrelserna använder sig av föreläggande med försiktighetsåtgärder 18

19 Beslut om förbud av verksamhet eller åtgärd Om ett föreläggande för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön inte är tillräckligt och om det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön får länsstyrelsen förbjuda verksamheten eller åtgärden med stöd av 12 kap 6 miljöbalken. Beslut om förbud används endast i undantagsfall då verksamheten eller åtgärden påverkar ett värdefullt naturområde, landskapsbilden eller har effekter som är svåra att förutse. Det kan till exempel vara när det finns starka allmänna intressen för bevarande av naturvärden gentemot ett enskilt intresse. Se till exempel MÖD2010:12, där enskild väg över havsstrandäng förbjöds då negativ påverkan inte kunde mildras med försiktighetsåtgärder. Förbud Alltid Alltid Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) 5 Aldrig Ibland (>50 % av ärendena) Sällan (< 50 % av ärendena) Aldrig Fig 9 I vilken omfattning länsstyrelserna förbjuder en verksamhet eller åtgärd Vite och straffansvar Både förelägganden och förbud enligt 12 kap 6 miljöbalken kan förenas med vite enligt 26 kap 14 miljöbalken. Ett föreläggande/förbud med vite kan vara aktuellt då det finns misstanke om att föreläggande om försiktighetsåtgärder eller förbud inte kommer att följas. Vitet sätts så att det ska vara fördelaktigare att följa beslutet än att bryta mot det. En överträdelse av ett förbud kan medföra straffansvar under förutsättning att vite inte har använts, se 29 kap 8 punkt 7 samt 11 tredje stycket miljöbalken. Detta gäller däremot inte när någon nonchalerat ett föreläggande vilket kan vara ett skäl att i befogade fall förena ett föreläggandet med vite. Beslutsmallar Inom projektet P4 e-tjänster har länsstyrelsegemensamma beslutsmallar för de tre beslutstyperna tagits fram, se bilaga 3. Mallarna kommer att finnas i SmartDocuments och med respektive läns grafiska profil. SmartDocuments är ett mallverktyg som genererar ett beslutsunderlag med förtryckta uppgifter. När mallen ska användas får handläggaren fylla i ett 19

20 antal uppgifter som till exempel diarienummer, sökanden, typ av åtgärd etc, som sedan automatiskt skrivs in i beslutet på de ställen där det behövs. Dokumentet är ett vanligt worddokument där handläggaren sedan kan ändra och lägga till text. Syftet är att förenkla där det är möjligt och spara tid på att inte behöva skriva in uppgifter flera gånger. Mallarna kommer att vara tillgängliga via Platina och ska användas av samtliga län. När mallarna har lanserats kommer det att finnas möjlighet för länsstyrelsernas handläggare att lämna synpunkter på dem till en resursbrevlåda inom projekt P4 e-tjänster. 20

21 8. Rättsläget med mera Insamlade domar Inom projektets ram har en genomgång av de rättsfall som finns för ärenden prövade enligt 12 kap 6 miljöbalken gjorts. En sammanställning av de domar och domslut som påträffats återfinns i bilaga 5. Sammanfattningen av domarna visar att många av rättsfallen handlar om att samrådsbesluten inte ger VU någon rättighet eller tillgång att förfoga över den aktuella marken. VU behöver alltså alltid ha tillåtelse från markägare. Samrådsbeslutet får ingen faktisk effekt för de som överklagat, då frågan om åtkomst till marken ändå måste lösas i ett senare skede. För att överklaga ett samrådsbeslut måste man äga marken eller vara nyttjanderättshavare av den. Det finns något fall där domstolen konstaterar att enskilda inte kan åberopa allmänt intresse i sin överklagan och att ideella föreningar inte kan överklaga samrådsbeslut då det inte gäller tillståndspliktig verksamhet. Slutligen finns några fall där det allmänna intresset eller kulturmiljöintressen väger tyngre än verksamhetsutövarens enskilda intresse. Därutöver har Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen rätt att överklaga beslut i 12:6 samråd enligt förordning (1998:904) 13. Väghållningsmyndighet och lantmäterimyndighet ska i vissa fall underrättas om beslut enligt 10 2p. i samma förordning. Projektgruppen har också försökt att ta fram information om överklagningar av Mark- och miljödomstolens (tidigare Miljödomstolen) beslut utan att lyckas. Tingsrätterna har inget system för sökningar att ta fram vilka domar som överklagats och om de fått eller inte fått prövningstillstånd. En sökning måste göras på varje enskilt ärende. Naturvårdsverkets Handbok 2001:6 Projektgruppen har gått igenom Naturvårdsverkets handbok 2001:6, Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken. Eftersom handboken är drygt tio år gammal finns det delar i den som behöver förändras eller förtydligas utifrån de förutsättningar och den lagstiftning som gäller idag. För att projektgruppens förslag och kommentarer ska vara lätta att följa har vi valt att presentera dem utifrån samma rubriker som finns i handboken. Projektgruppen har endast tagit upp de områden där projektgruppen anser att det behövs ett förtydligande. Viktigare författningar Viktig lagstiftning kanske är ett bättre namn på kapitlet. Projektgruppen menar att här bör också annat tas upp som kan vara till nytta under handläggning. De Allmänna råden (NFS 2001:15) saknas helt under detta kapitel. Tabellen över viktigare författningar är inaktuell och behöver uppdateras. 21

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken; NFS 2001:15 Utkom från trycket den 3 augusti 2001 beslutade den 21

Läs mer

MARKAVVATTNING. Information om hur man fyller i blanketten finns på sidan 6. Kryssa i vad ärendet gäller: Anmälan för samråd enligt 6 kap.

MARKAVVATTNING. Information om hur man fyller i blanketten finns på sidan 6. Kryssa i vad ärendet gäller: Anmälan för samråd enligt 6 kap. MARKAVVATTNING Information om hur man fyller i blanketten finns på sidan 6. Kryssa i vad ärendet gäller: Anmälan för samråd enligt 6 kap. 4 MB Ansökan om dispens enligt 11 kap. 14 MB Ansökan om tillstånd

Läs mer

Information om samråd för fiberkabel

Information om samråd för fiberkabel MEDDELANDE Sida 1/2 Enheten för naturskydd och tillsyn 010-22 36 350 Information om samråd för fiberkabel Att lägga ner fiberkabel i marken kan påverka natur- och kulturmiljövärden på ett negativt sätt.

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö, Bräcke kommun Beslut

Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö, Bräcke kommun Beslut 1 (5) Djur- och miljöenheten Halvard Didriksson 010-2253269 E.ON Elnät Sverige AB Box 787 85122 Sundsvall Föreläggande enligt miljöbalken för elledningsarbeten i området Håsjö, Västanede och Väster-Övsjö,

Läs mer

Namn/Företag. Postnummer och ort. Fastighetsägare Entreprenör Konsult/ombud Arrendator. Fastighetsägare (om annan än sökande)

Namn/Företag. Postnummer och ort. Fastighetsägare Entreprenör Konsult/ombud Arrendator. Fastighetsägare (om annan än sökande) HUSBEHOVSTÄKT Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken 1(3) Ankomststämpel: Sökande Namn/Företag Tel. Postadress Mobiltel. Postnummer och ort Fax Sökanden är Fastighetsägare Entreprenör Konsult/ombud

Läs mer

Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd

Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd Projektplan för Samsyn i hantering av 12:6 samråd Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken

Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken Anmälningsblankett för anmälningspliktiga vattenverksamheter enligt 11 kap 9 a miljöbalken En avgift enligt avgiftsförordningen* på 1350 kr måste betalas in för att anmälan skall kunna behandlas. Avgiften

Läs mer

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken

Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken 1(6) Myndighetsnämnden för miljö och byggnad Myndighetsenheten - Miljö Ansökan om dispens från strandskydd enligt 7 kap. 18 miljöbalken INFORMATION Strandskyddet kom till på 1950-talet för att förhindra

Läs mer

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm Mål nr M 11569-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-03 i mål nr M 4639-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken

Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken 1(6) Mottagare Skogsstyrelsen Samrådsanmälan Box 7 351 03 Växjö Enligt 12 kap 6 miljöbalken ska skogsbruksåtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön

Läs mer

Befintliga jordmassor och vegetation ska återföras i möjligaste mån efter arbetet för att öka förutsättningarna till återetablering av vegetationen.

Befintliga jordmassor och vegetation ska återföras i möjligaste mån efter arbetet för att öka förutsättningarna till återetablering av vegetationen. 1 (16) Miljöskyddsenheten Jerry Joelsson 010-2253250 Granenfiber ef Öster-Övsjö 118 840 64 Kälarne Föreläggande enligt miljöbalken och samråd enligt kulturmiljölagen för nyanläggning av markkabel och sjökabel

Läs mer

Beskrivning av ärendet. Beslut Östersundsvägen Lit

Beskrivning av ärendet. Beslut Östersundsvägen Lit 1 (7) Miljöskyddsenheten Jerry Joelsson 010-2253250 Hjorts Entreprenad och Linjebygg AB Östersundsvägen 63 83631 Lit Föreläggande enligt miljöbalken för byte av befintlig luftledning samt nyanläggning

Läs mer

Beskrivning av ärendet. Beslut Box SVEG. Delgivningskvitto

Beskrivning av ärendet. Beslut Box SVEG. Delgivningskvitto 1 (6) Miljöskyddsenheten Halvard Didriksson 010-2253269 Härjeåns Nät AB Box 129 84222 SVEG Delgivningskvitto Föreläggande enligt miljöbalken för nyanläggning av markkabel och rasering av befintlig luftledning

Läs mer

Föreläggande enligt miljöbalken för anläggande av skoterleder i Umfors, Klippen och Hemavan,

Föreläggande enligt miljöbalken för anläggande av skoterleder i Umfors, Klippen och Hemavan, 1(6) Storumans kommun Siv Forsberg siv.forsberg@storuman.se Arkivbeteckning 525 Föreläggande enligt miljöbalken för anläggande av skoterleder i Umfors, Klippen och Hemavan, Storumans kommun (2 bilagor)

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

Anmälan/Ansökan vid skogliga åtgärder Anmälan Skickas till Anmäla hur långt i förväg? Lag, förordning, föreskrift eller annat dokument

Anmälan/Ansökan vid skogliga åtgärder Anmälan Skickas till Anmäla hur långt i förväg? Lag, förordning, föreskrift eller annat dokument Datum 2010-09-03 1(6) Anmälan/Ansökan vid skogliga åtgärder Föryngringsavverkning om minst 0,5 hektar. I fjällnära skog och ädellövskog krävs tillstånd för annan avverkning än röjning eller gallring och

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Uppföljning av omläggning från skog till åker

Uppföljning av omläggning från skog till åker Handlingstyp Rapport Ärendenr MHN 2013/2353 Datum 2013-05-21 1 (5) Uppföljning av omläggning från skog till åker Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Läs mer

Byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag Anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a punkt 6 miljöbalken.

Byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag Anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a punkt 6 miljöbalken. Byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag Anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a punkt 6 miljöbalken. Vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kapitlet

Läs mer

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering, prövning och lovgivning Antaget av Kommunfullmäktige 04-05-4, 85 Flygbild över Färgelanda

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött

LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun. LIS- område Killinge, markerat i rött LIS- område Killinge, ÖP 2014 Gällivare kommun LIS- område Killinge, markerat i rött YTTRANDE 1 (3) Datum 2016-03-23 Diarienummer 407-1819-16 Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com

Läs mer

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Inledning Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp i bedömningen av när en anläggning där schaktmassor (avfall) återvinns

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg

Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg Datum: 2016-04-13 Samhällsbyggnadsnämnden Handläggare: Hannes Nilsson Direktnr: Beteckning: 2016.024 SBN Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser, Nolhaga Berg Ärendebeskrivning Vattenfall Eldistribution

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

ANSÖKAN om strandskyddsdispens

ANSÖKAN om strandskyddsdispens 1 (5) ANSÖKAN om strandskyddsdispens Sökande* Namn Organisationsnr/Personnr Adress Telefon bostad Postnummer och ort Telefon arbete/mobiltelefon Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Fastighetsägare

Läs mer

Information om vattenverksamhet och strandskydd

Information om vattenverksamhet och strandskydd Information om vattenverksamhet och strandskydd Vattenverksamhet Med begreppet vattenverksamhet avses åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattna mark, leda bort grundvatten

Läs mer

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB

1 (3) YTTRANDE. Vattenfall Eldistribution AB 1 (3) Vattenfall Eldistribution AB Registratur.eldistribution@vattenfall.com Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken (1998:808), MB, inför ansökan om förlängd nätkoncession för 150 kv kraftledningar mellan Porjus

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken avseende skogsbruksåtgärder beslutade den

Läs mer

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun

Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur på fastigheten Finntorp 2:99 i Sotenäs kommun BESLUT 2015-10-29 1(7) Naturavdelningen Ingvar Olofsson 010-224 56 76 Delg.kvitto Margareta Bruto Finntorp Gård 456 47 Bovallstrand bruto@telia.com Biotopskyddsdispens för att ta bort del av en stenmur

Läs mer

Nya regler för vindkraft

Nya regler för vindkraft Nya regler för vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Halmstad 2009-12-01 1 Nytt om vindkraft Nya regler den 1 augusti 2009 SOU 2008:86 Prövning av vindkraft Prop 2008/09:146 Prövning av vindkraft

Läs mer

ANMÄLAN OM VATTENVERKSAMHET

ANMÄLAN OM VATTENVERKSAMHET INFORMATION, 2016-07-06 ANMÄLAN OM VATTENVERKSAMHET INFORMATION OCH ANMÄLNINGSBLANKETT Med begreppet vattenverksamhet avses åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Ansökan skickas till Länsstyrelsen Gotlands län. Visborgsallén Visby. eller. 1. Sökande Namn.

Ansökan skickas till Länsstyrelsen Gotlands län. Visborgsallén Visby. eller. 1. Sökande Namn. Ansökan skickas till Länsstyrelsen Gotlands län 621 85 Visby eller 1. Sökande Namn Adress Postnummer Ort Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Medsökande Namn Adress Postnummer Ort Telefonnummer Mobilnummer

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Stockholm 2009-10-16 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler Detaljplaneregler

Läs mer

Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde

Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde 1 (6) Ansökan om dispens från skyddsföreskrifter inom vattenskyddsområde Underskriven ansökan skickas till Länsstyrelsen i Örebro län, Vatten och naturmiljö, 701 86 Örebro eller skicka till vattenskyddsomraden.orebro@lansstyrelsen.se

Läs mer

Masshantering GERTRUD GYBRANT

Masshantering GERTRUD GYBRANT Masshantering Avfallsbegreppet Massor i infrastrukturärenden Avfall för anläggningsändamål Avfall eller produkt? Ändringar i 29 kapitlet MPF Täkter och masshantering Muddermassor Avfall Definition finns

Läs mer

Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd

Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd Skydd av dricksvattentäkter hur går det till? Lag, förordning och allmänna råd Halmstad 2009-04-01 Arne Joelsson Länsstyrelsen Hallands län Grundvatten av god kvalitet De regionala miljömålen innebär

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:532 Utkom från trycket den 2 juni 2009 utfärdad den 20 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken 2 dels att

Läs mer

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning

Datum. Ansökan om nätkoncession för linje enligt 2 kap. 1 ellagen (1997:857); nu fråga om avvisning ime Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets Inspectorate BESLUT Datum Diarienr 1(4) Sökande Skellefteå Kraft Elnät AB 556544-3951 931 80 Skellefteå Saken Ansökan om nätkoncession för linje enligt

Läs mer

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av

Projektorganisation. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se. ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com. Rapporten har upprättats av Projektorganisation E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö eon.se ÅF Industry AB Box 585 201 25 Malmö www.afconsult.com Rapporten har upprättats av För kartor i underlaget innehas rättighet: Lantmäteriet MS2006/02876

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken.

Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a miljöbalken. Anmälningspliktig vattenverksamhet Med vattenverksamhet avses åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken 1(5) Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Sammanställning av remissvar Totalt inkom 27 svar på remissen. Inga synpunkter Länsstyrelsen

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad 1 Uppdaterad 2012-03-29 Att söka tillstånd till vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. För vattenverksamhet

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Lagstiftning. Många olika lagstiftningar rör träd. Vad man får/inte får göra beror på lagstiftning och situation.

Lagstiftning. Många olika lagstiftningar rör träd. Vad man får/inte får göra beror på lagstiftning och situation. Lagstiftning Många olika lagstiftningar rör träd. Vad man får/inte får göra beror på lagstiftning och situation. Ärendehandläggning Service och samordning Parallell tillämpning Utmaning i många prövningar

Läs mer

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02

Exempel på beslut PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT INTERIMISTISKA FÖRBUD 2013-09-02 PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV NATURRESERVAT Exempel på beslut I detta dokument finns två exempel. Det första är ett beslut om ett interimistiskt förbud. Det andra är ett avslag på en ansökan om tillstånd.

Läs mer

Information om vattenverksamhet och strandskydd

Information om vattenverksamhet och strandskydd Information om vattenverksamhet och strandskydd Vattenverksamhet Med begreppet vattenverksamhet avses åtgärder som antingen syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattna mark, leda bort grundvatten

Läs mer

Fyll i alla uppgifter så komplett som möjligt för att minska behovet av kompletteringar. På så sätt kortas handläggningstiden. Texta gärna.

Fyll i alla uppgifter så komplett som möjligt för att minska behovet av kompletteringar. På så sätt kortas handläggningstiden. Texta gärna. Fyll i alla uppgifter så komplett som möjligt för att minska behovet av kompletteringar. På så sätt kortas handläggningstiden. Texta gärna. 1. Sökanden Sökandens namn Telefon bostad Adress Telefon arbete

Läs mer

Information till dig som ansöker om terrängkörningsdispens

Information till dig som ansöker om terrängkörningsdispens Information till dig som ansöker om terrängkörningsdispens Allmänt För att du ska få ditt beslut så snabbt som möjligt följer här en beskrivning av vilken information Länsstyrelsen behöver för att kunna

Läs mer

Samråd om skogsbruksåtgärder

Samråd om skogsbruksåtgärder SAMRÅD 1(3) Datum 2015-03-05 Ärendenr A 67163-2014 Hallands distrikt Anders Hejnebo Ryttarevägen 8, 30262 HALMSTAD anders.hejnebo@skogsstyrelsen.se Tfn 035-136835 Er referens MAST00191878_1_1_T orpa Fastighet

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten

Information till prospekteringsföretag i Västerbotten Maj 2010 Information till prospekteringsföretag i Västerbotten OMRÅDEN SOM KRÄVER SÄRSKILD HÄNSYN Nationalparker Syftet med nationalparker är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp.

Läs mer

Ärendet (kryssa en eller flera alternativ) (blanketten registreras med diarieplan för vattenverksamhet och uppläggning av muddringsmassor 423-3)

Ärendet (kryssa en eller flera alternativ) (blanketten registreras med diarieplan för vattenverksamhet och uppläggning av muddringsmassor 423-3) ANMÄLAN OM VATTENVERKSAMHET SAMT ANMÄLAN OM UPPLÄGGNING AV MUDDERMASSOR Ligger den aktuella fastigheten inom strandskyddat område ska en ansökan om strandskyddsdispens lämnas in (görs på separat blankett).

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Senast uppdaterad 2014 09 08

Senast uppdaterad 2014 09 08 Hantering av massor kort information om olika hanteringssätt Senast uppdaterad 2014 09 08 Innehållsförteckning Inledning 3 Är uppgrävda massor alltid avfall? 3 Vad kan massorna användas till? 3 Hur prövas

Läs mer

Seminarium 2009. Vindkraft

Seminarium 2009. Vindkraft Seminarium 2009 Hotell Continental, Stockholm Vindkraft Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket Vår syn på vindkraft Miljöpåverkan generellt liten, men tänk på Olägenheterna av ljud, vibrationer, ljus och skuggor

Läs mer

Denna flik används vid redovisningen enligt FAPT till Naturvårdsverket där summan tillsynsbehov Miljöb

Denna flik används vid redovisningen enligt FAPT till Naturvårdsverket där summan tillsynsbehov Miljöb Denna flik används vid redovisningen enligt FAPT till Naturvårdsverket där summan tillsynsbehov Miljöb Tillsynsområde Tillsynsbehov (h) Totalt behov av resurs Kostnad tillsynsbehov Naturvård 6290 8387

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Ansökan om upphävande av strandskydd

Ansökan om upphävande av strandskydd Stockholm den 18 januari 2016 Länsstyrelsen Dalarna 791 84 Falun Ansökan om upphävande av strandskydd Sökande: Patrik Ardefelt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ombud: Jur.kand. Viktoria Hybbinette Jur.kand. Alexandra

Läs mer

Ansökan om tillstånd Landskapsbildsskydd enligt 19 naturvårdslagen i dess lydelse före 1975

Ansökan om tillstånd Landskapsbildsskydd enligt 19 naturvårdslagen i dess lydelse före 1975 Ansökan om tillstånd Information Landskapsbildsskydd är ett skydd för landskapsbilden med stöd av 19 naturvårdslagen i dess lydelse före den 1 januari. Landskapsbildsskyddet infördes innan begreppet riksintresse

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Välkommen till webbinarium om ändrad markanvändning! Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Välkommen till webbinarium om ändrad markanvändning! Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Välkommen till webbinarium om ändrad markanvändning! Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-10-04 1 Webbinarium den 23 maj 2017 Naturvårdsverket Presentatörer: Lisa Forsberg, miljöjurist

Läs mer

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet TVL-info 2015:5 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet En verksamhet som har ett tillstånd enligt 6 kapitlet

Läs mer

Yttrande över rapport om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott från Jordbruksverket

Yttrande över rapport om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott från Jordbruksverket 1(4) Arkivbeteckning Jordbruksverket Vallgatan 8 551 82 Jönköping över rapport om förstärkta åtgärder mot artskyddsbrott från Jordbruksverket Bakgrund Länsstyrelsen i Västerbotten har beretts möjlighet

Läs mer

Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg

Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg ANSÖKAN, TILLSTÅND OCH DISPENSER VID BEKÄMPNING AV LARVER AV ÖVERSVÄMNINGSMYGG Ansökan, tillstånd och dispenser vid bekämpning av översvämningsmygg Syftet med denna information är att ge svar på de oftast

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun Februari 2017

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av föreslagna ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

Konsekvensutredning med anledning av föreslagna ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare Datum 2015-10-12 Diarienr 2015/2400 1(10) Tillsynsenheten Mats Herling Konsekvensutredning med anledning av föreslagna ändringar i Skogsstyrelsens föreskrifter om en gemensam inlämningsfunktion för skogsägare

Läs mer

Föreläggande om att avlägsna del av utfyllnad samt upptryckta massor vid Brännö Rödsten m.m. på fastigheten Brännö S:2, Göteborgs Stad

Föreläggande om att avlägsna del av utfyllnad samt upptryckta massor vid Brännö Rödsten m.m. på fastigheten Brännö S:2, Göteborgs Stad 1(6) Sofia Stridsman 010-22 44 874 Vattenavdelningen Delg.kv Brännö Bys Samfällighetsförening Att. Hans Bränning Åreskiftet 34 430 85 Brännö Föreläggande om att avlägsna del av utfyllnad samt upptryckta

Läs mer

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet Vattenverksamhet Upplägg Definitioner Prövning av vattenverksamhet Eventuella frågor Definitioner 11 kap. miljöbalken, MB Lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, LSV Förordningen

Läs mer

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Clas Magnusson Tel: 08-698 12 23 clas.magnusson @naturvardsverket.se SKRIVELSE 2010-06-03 Dnr 521-4668-07 Rv Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN

Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN Miljöbalksdagarna 2015 ÖPPEN DIALOG MED RIKSINTRESSEUTREDAREN Stockholm 2015-03-19 M 2014:01 dir. 2013:126 Utredare: Elisabet Falemo Huvudsekreterare: Bengt Arwidsson Utredningssekreterare: Sara Bergdahl

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan om strandskyddsdispens inom skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken Ansökan avser Fastighet(er) på platsen för åtgärd Fastighetsbeteckning Kommun Sökande Namn Organisations- eller personnummer

Läs mer

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd

Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd LULEÅ KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden Ansökan om dispens från bestämmelserna i 7 kap 15 miljöbalken om strandskydd Uppgifter om fastighet och sökande Fastighetsbeteckning: Organisationsnummer/personnummer:

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

BESLUT 1(6) länsstyrelsen Skåne ,

BESLUT 1(6) länsstyrelsen Skåne , ' BESLUT 1(6) länsstyrelsen Skåne 2015-03-31 535-4317-2015, 535-4632-2015 Kontaktperson Miljöavdelningen Fiske- och vattenvårdsenheten Helen Thorstensson 010-224 15 95 h elen. thorstensson@lansstyrelsen.

Läs mer

Tjänsteskrivelse - Ansökan om strandskyddsdispens för utfyllnad av mark och utvidgning av befintlig verksamhet

Tjänsteskrivelse - Ansökan om strandskyddsdispens för utfyllnad av mark och utvidgning av befintlig verksamhet ECOS185 ver.2.0, 2006-06-21 Datum Vårt diarienummer Sida 2017-01-25 2016-599 1(1) Vår adress Borlänge kommun 781 81 Borlänge Besöksadress Sveagatan 21 Adress Miljönämnden Handläggare, telefon, e-post Michelle

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Ansökan Dispens från strandskyddet

Ansökan Dispens från strandskyddet MILJÖFÖRVALTNINGEN Ansökan Dispens från strandskyddet Information om vad som krävs för att få dispens från strandskyddet finns på helsingborg.se/strandskydd. Där kan du även läsa om vilka särskilda skäl

Läs mer

PM angående hantering av våtmarker inom Västra Rosersberg i Sigtuna Kommun

PM angående hantering av våtmarker inom Västra Rosersberg i Sigtuna Kommun 2013-03-07, s 1 (8) PM angående hantering av våtmarker inom i Sigtuna Kommun 2013-03-07 Christer Södereng, Elisabeth Mörner 2013-03-07, s 2 (8) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 REKOMMENDATION OCH

Läs mer

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll INFORMATION 1(7) Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll Definition vattenverksamhet Samtliga vattenverksamheter

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Prövning av vindkraft enklare och snabbare handläggning (?) Carl-Philip Jönsson

Prövning av vindkraft enklare och snabbare handläggning (?) Carl-Philip Jönsson Prövning av vindkraft enklare och snabbare handläggning (?) Carl-Philip Jönsson Tillstånds- och anmälningsplikt enligt 9 kap MB Tillståndsprövning hos Lst: 40.90 Två eller flera verk > 150 m + tillkommande

Läs mer

En säkrare Sevesotillsyn Handläggarstöd vid tillsyn

En säkrare Sevesotillsyn Handläggarstöd vid tillsyn En säkrare Sevesotillsyn Handläggarstöd vid tillsyn 2017-01-26 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer