Detaljplan för del av området Nya Holmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för del av området Nya Holmö"

Transkript

1 Planbeskrivning Samrådshandling Detaljplan för del av området Nya Holmö Osby tätort, Osby kommun, Skåne län Planområdet på ett ortofoto taget DP 03/2012

2 SAMRÅD PÅGÅR 7-28 FEBRUARI 2013 Eventuella synpunkter eller anmärkningar på förslaget ska ha inkommit skriftligen med namn och adress senast torsdagen den 28 februari 2013 till: Miljö- och byggförvaltningen Osby kommun Osby Handlingarna finns tillgängliga på: - Miljö- och byggförvaltningen, Osby kommun, Parkgatan 1, Osby - Osbys bibliotek, Ö Järnvägsgatan 16, Osby - Upplysningar om planförslaget lämnas av Carina Tenngart Ivarsson telefon: e-post: HANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Fastighetsförteckning För att få all information och se helheten i ärendet bör plankartan läsas ihop med de beskrivningar som hör till ärendet. Planbeskrivningen skall underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. PLANPROCESSEN Planförslaget handläggs med enkelt planförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900). Ansökan om ny detaljplan för området inkom den 7 dec 2012 från Gatukontoret, Osby kommun. Miljö- och byggförvaltningen fick den 13 dec 2012 uppdrag av Miljö- och byggnadsnämnden att påbörja planarbetet. Detaljplanen befinner sig nu i samrådsskedet, vilket innebär att ett förslag till detaljplan skickas ut till sakägare, myndigheter och andra berörda för att ge dessa möjlighet att inkomma med synpunkter. I underrättelseskedet görs ytterligare ett utskick till samrådskretsen med ett slutligt förslag. Därefter antar Miljö- och byggnämnden förslaget. underrättelse april 2013 uppdrag dec 2012 laga kraft aug 2013 samråd feb 2013 antagande juni 2013 Tidplan. Markeringen visar i vilket skede planen befi nner sig. 2 Planbeskrivning till detaljplan för del av området Nya Holmö

3 INLEDNING Bakgrund och syfte Planområdet är ett utbyggnadsområde med mark planlagd för bostadsändamål. När området nu byggs ut vill kommunen efter diskussion med intressenter ändra detaljplanen så att tomter kan styckas av annorlunda än gällande plan medger. Det handlar främst om att tomterna avses göras större och då försvinner delar av den lokalgata som finns i gällande plan. Delar av tidigare lokalgata, samt en del av tidigare bostadsområde planläggs som naturmark. Detta gör att andelen naturmark i området utökas. I naturmarken kommer även ett fördröjningsmagasin för dagvatten anläggas. I områdets norra del grävs en mindre pumpstation ner, avsedd att täcka de framtida fastigheternas behov. Planfakta Planområdet ligger i nordvästra delen av Osby tätort och avgränsas i stort sett av Hallarydsvägen i väster, Tallvägen i söder och skogsmark i övriga delar. I detaljplanen ingår även ett litet område som gör en avstickare söderut, med lokalgata och naturmark. Detta har samma bestämmelser och utbredning som i gällande plan, men tas med för att inte lämna små osammanhängande rester av en tidigare plan. Marken utgörs främst av fastigheten Osby 193:1, som ägs av Osby kommun, med undantag av en redan exploaterad tomt. Denna tomt, fastigheten Osby 193:3, är i privat ägo. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplaner Översiktplan för Osby kommun, antagen , anger bostäder. Detaljplaner Gällande detaljplan, Detaljplan för utvidgning av Hallarydsområdet anger bostäder i en våning, naturmark och lokalgata. Planen vann laga kraft 1990 och genomförandetiden på 15 år har löpt ut. Riksintressen och strandskydd I området finns varken riksintressen eller strandskydd. Kommunala beslut Gatukontoret inkom med en beställning av en ny detaljplan för Nya Holmö , enligt 157, beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att ge Miljöoch byggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan med enkelt planförfarande. OMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR Mark, vegetation och befi ntlig byggnation Marken inom planområdet är kuperad med en höjdrygg i mitten. Inom planområdet finns en fastighet, Osby 193:3, där bebyggelse i form av en friliggande villa uppförts. I övrigt Planbeskrivning till detaljplan för del av området Nya Holmö 3

4 är området planlagt för bostäder sedan drygt tjugo år men är ännu inte exploaterat och därför ännu skogsbevuxet. Området närmast söder om planområdet är ett till största del färdigutbyggt villaområde. Geotekniska förhållanden Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU, har inventerat delar av Osby kommun i avsikt att undersöka grundvattnets sårbarhet. Planområdet betecknas vara huvudsakligen morän och hällområde. Detta gör att sårbarheten för grundvattnet i området fått den lägsta klassningen. I övrigt har ingen geoteknisk undersökning gjorts. Det som framkommit när angränsande områden byggts ut tyder på att de geotekniska förhållandena är godtagbara för den planerade bebyggelsen. Detta måste klargöras mer i detalj vid projektering för nybyggnation. Riksintresse, kulturmiljö och strandskydd Området är inte föremål för vare sig riksintressen eller strandskydd. Det finns inga kända fornlämningar eller bevarandevärda kulturmiljöer i området. Rekreation Området gränsar till skogsmark och i planområdets gräns löper en befintlig mindre markväg som används som gång- och cykelstig. Gator och trafi k Lokalgatorna inom planområdet är till del utbyggda, men avsikten är att denna detaljplan ska medföra möjlighet att bygga klart enligt de nya önskemålen. PLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER Bebyggelse- och verksamhetsområde Utformningen av området i denna detaljplan grundar sig på en skiss som togs fram av Carl Jacobson till Bodagarna i Osby under 2008, se bild nedan. Genom planen bildas fyra kvarter. Bostadshusen får uppföras friliggande i en våning. Högsta byggnadshöjd är liksom tidigare 4.0 meter. Byggnadsytan får utgöra som högst 20 % av fastighetsarean. Detta innebär i princip en ökad byggrätt jämfört med nu gällande plan, då den innehåller en bestämmelse om att byggnadsytan får vara maximalt 250 m 2. Där bostadshus finns tillåts även icke störande hantverksmässig verksamhet. Avsikten är att hantverkare m.fl. som vill ha en mindre verkstad eller dylikt i anslutning till sitt boningshus ska kunna ha detta på sin egen tomt. Vid bygglovsprövning kommer då verksamheten att bedömas utifrån att den inte får störa omgivningen. Exploateringstalet på 20 % innebär också att de 80% av tomtytan som inte får bebyggas kommer att kunna fungera som ett skyddsavstånd mellan fastigheter. Byggnader för hantverksändamål, dvs de som faller in under bestämmelsen J 1, ska utformas så att de tar hänsyn till karaktären i omgivningen. Minst 50 % av fasaden ska utgöras av samma material som bostadshuset. Längs med bostadsgatorna finns prickmark, där byggnad inte får uppföras, i en bredd av 4 meter. Där kvarteren löper längs omgivande naturmark anges 6 respektive 10 meter breda zoner där komplementbyggnader som uthus och förråd får uppföras. 4 Planbeskrivning till detaljplan för del av området Nya Holmö

5 Skiss från Bodagarna Illustration: Carl Jacobson. Gator och trafi k Området angörs med bil från Hallarydsvägen, via Tallvägen, till Rådjurs- respektive Älgstigen. De två senare ligger inom planområdet. Både Rådjurs- och Älgstigen är mindre bostadsgator som slutar i vändplatser. Tallvägen är matargata åt fler kvarter, vilket gör att utfart mot denna är olämpligt. Sträckan för utfartsförbud kan utläsas på plankartan. Hallarydsvägen är en genomfartsled med hastighetsbegränsning 50 km/h för aktuell sträcka. Under år 2007 trafikerades vägen med i genomsnitt ca 1300 bilar per dygn. Andel tung trafik var ca 11 %. Därefter har Tvärleden byggts, vilket avlastat Hallarydsvägen. Nuvarande detaljplan innehåller ett bostadskvarter som ligger som närmast bara ca 8 meter från Hallarydsvägen. Genom denna detaljplan utökas detta avstånd till att vara som minst 45 meter. Ytterligare 6 m är sedan plusmark där huvudbyggnad inte får läggas. Detta gör att den trafikplanerarkonsult kommunen varit i kontakt med anser att så länge marken i naturmarken är mjuk kommer riktvärdena för buller att uppnås med god marginal. Rekreation och boendemiljö Bostadsområdet omgärdas av naturmark. Från bostadsgatornas vändplatser fortsätter gång- och cykelstigar ut i skogen och det finns stora möjligheter att utnyttja detta för rekreation och lek. Teknisk försörjning Området kommer att kunna anslutas till kommunalt va. I planområdets norra del kommer en pumpstation att anläggas (område för teknisk anläggning, betecknat med E på plankartan). Avsikten är att det ska vara en underjordisk pumpstation med styrskåp ovan mark. Geotekniska förhållanden Området ligger inom normalriskområde för radon. Befintliga va-ledningar ligger förhållandevis högt. Om källare byggs ska dessa därför inte anslutas till avloppet, såvida man inte väljer att ha en egen pump. Planbeskrivning till detaljplan för del av området Nya Holmö 5

6 Miljökvalitetsnormer Inga miljökvalitetsnormer anses påverkas negativt genom de förändringar som sker i denna jämfört med nu gällande detaljplan. Höjdsättning Plushöjder för planerad marknivå anges på plankartan. Kvartersnamn Det finns redan ett av Miljö- och byggnämnden taget beslut på kvarters- och gatunamn i området, som grundar sig på den nu gällande detaljplanen. Eftersom området inte byggts ut ännu har kvartersnamnen inte hunnits tas i bruk. I nuvarande detaljplaneförslag behövs inte lika många namn. Plankartan innehåller därför förslag på namn för de kvarter som bibehålls. Dessa är Heden, Dungen, Björket och Täppan. Kvarteret Svedjan tas bort och kvarteret Ängen utgår eftersom det uppgår i Dungen. Avsikten är att när Miljö- och byggnämnden tar beslut om att anta detta detaljplaneförslag tar man samtidigt ett nytt beslut om dessa reviderade kvartersnamn. Kvarters- och gatunamn baserade på nu gällande detaljplan. Avsikten är att revidera dessa enligt detta detaljplaneförslag, se plankartan. Riskhänsyn Inga åtgärder med hänsyn till risker är nödvändiga i området. Miljökonsekvensbedömning Planen följer gällande översiktsplan och innebär endast en mindre korrigering av gällande plan. Detaljplanen anses inte medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 Miljöbalken, vilket gör att någon särskild miljökonsekvensbedöming inte kommer att upprättas. Planens konsekvenser redovisas istället i denna planbeskrivning. 6 Planbeskrivning till detaljplan för del av området Nya Holmö

7 Kulturmiljö och fornlämningar Om fornfynd påträffas vid markarbeten ska arbetet, enligt lagen om kulturminnen m.m. (1988:950), avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. GENOMFÖRANDE AV DETALJPLANEN Organisatoriska genomförandefrågor Kommunen ansvarar genom gatukontoret för genomförandet/ utbyggnaden av de delar av detaljplanen som utgör allmän platsmark. Respektive fastighetsägare ansvarar för utbyggnaden inom de delar som utgörs av kvartersmark. Kommunen ansvarar genom gatukontoret för att tillsammans med exploatör samordna frågor om markköp, fastighetsbildning, ledningsrätter och avtal. Tekniska genomförandefrågor Ingrepp i fornlämning regleras enligt Lag (1988:950) om kulturminnen mm (KML) och beslut gällande detta fattas av Länsstyrelsen. Nödvändig geoteknisk grundundersökning förutsätts tas fram av byggherren i samband med bebyggandet av området. Gatukontoret ska medverka vid höjdsättningen av området för att säker ställa att dagoch spillvatten kan avledas med självfall. Vid bygglovsgranskning ska beaktas att inga golvbrunnar ligger under anslutningspunkt i gatan, då det medför risk för översvämning i huset. Räddningstjänstens tillgänglighet till området är inom normal insatstid. Fastighetsrättsliga genomförandefrågor och konsekvenser Nya fastigheter inom området kommer att bildas genom avstyck ning från fastigheten Osby 193:1, som ägs av Osby kommun. Kommunen hanterar ansökan om fastighetsbildning hos Lantmäteri myndigheten, men fastighetsregleringen bekostas av den blivande fastighetsägaren. Osby kommun ansöker om omregistrering av fastighetsbeteckning för fastigheten Osby 193:3 hos Lantmäteriet när nya kvartersnamn vunnit laga kraft. ADMINISTRATIVA FRÅGOR Ändrad lovplikt Bygglov krävs inte för skärmtak mindre än 20 m 2 över uteplatser m.m. såvida kraven enligt PBL (2010:900) 9 kap 4 är uppfyllda i övrigt. PBL:s generella regel är annars att upp till 15 m 2 är bygglovsbefriat. Genomförandetid Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Miljö- och byggförvaltningen i Osby januari 2013 Annika Wijk Miljö- och byggchef Carina Tenngart Ivarsson Bitr. stadsarkitekt LAR/MSA Planbeskrivning till detaljplan för del av området Nya Holmö 7

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Mellby 92:26 samt del av Mellby 3:61 och 3:121, Kivik,, Skåne län Dnr 2013/222 SAMRÅDSHANDLING, UPPRÄTTAD 2013-11-29 Enkelt planförfarande ADRESS: 272 80 Simrishamn BESÖK: Björkegrenska

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12

10:13 B 180 179,3 10:14 10:11 178,0 BII 10:12 185 177 171 172 173 175 178 10:13 B 180 179 181 179,3 183 10:14 BII 178,0 10:11 180 10:12 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Detaljplan för bostäder Dals-Eds kommun Västra Götalands län sidan 1 (8 ) Detaljplan

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen

1281K-P155. Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen PÄ 02/2013a Detaljplan för del av Satelliten 1 m fl i Lund, Lunds kommun Råbyvägen Solvägen Upprättad 2015-03-20 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun

Planbeskrivning. Kristvallavägen mm. Samråd. Detaljplan för del av. i Trekanten, Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Sandelius 2011-0633 1(17) 0480-45 03 33 Planbeskrivning Samråd Detaljplan för del av Kristvallavägen mm i Trekanten, Kalmar kommun Planenheten Adress Box 611,

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun

Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun Dnr: SBN 2014/0700 Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall, Lidköpings kommun SAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för kvarteret Valkyrian och del av kvarteret Valhall,

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan)

Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Detaljplan för del av kvarteret Ehrenberg i Lund, Lunds kommun (Skolgatan Arkivgatan Brunnsgatan Östra Vallgatan) Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd 1 Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun UTLÅTANDE efter samråd Samrådstid: 2008-02-29-2008-03-25 Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1

Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 Vårt datum 2013-09-10 Vår beteckning Handläggare Sektor Teknisk Service Thomas Örnberg 0123-191 74 thomas.ornberg@valdemarsvik.se Planbeskrivning Detaljplan för del av GUSUM 13:1 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan -

Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - Antagen av KF 25 mars 2014 Laga kraft 23 april 2014 PLANBESKRIVNING 2014-01-28 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) KS/2011:6 Detaljplan för bro över Säveån,Yllegatan - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. PLANHANDLINGAR

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer