MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING"

Transkript

1 Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

2 Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar för byggverksamhet 6 Kemikaliehantering 8 Utsläpp till luft 8 Utsläpp till vatten 9 Förorenad mark 9 Tjärasfalt 9 Avfall 9 Farligt avfall 9 Buller 10 Vibrationer 10 Transporter 11 Damning 11 Rapportering 11 Egenkontroll 11 Mer information Miljökrav vid byggverksamhet en vägledning är ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm, I arbetsgruppen har representanter från miljöförvaltning och stadsbyggnadskontor i samtliga tre städer ingått. Mer information om vilka regler som gäller på byggarbetsplatser finns på: Malmö, juni 2007 Miljökrav vid byggverksamhet

3 Byggnads-, mark- och rivningsarbete kan innebära störningar för miljön och för människors hälsa. Några exempel på arbetsmoment som kan ge upphov till störning är kemikaliehantering, sprängning, borrning, hantering av schaktmassor och utsläpp. I denna vägledning lämnas information om vad som gäller för byggverksamhet enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Här finns även en del praktiska tips och anvisningar. ANSVAR OCH PLANERING Det är beställaren, byggherren, som är ansvarig för verksamhetens påverkan på miljö och människors hälsa. Tänk på att ta hänsyn till eventuella bullerproblem eller andra olägenheter tidigt i planeringsskedet. Ange buller- och miljökrav redan i anbudshandlingarna vid upphandlingen av projektet. För att säkerställa att byggnader blir projekterade och utförda enligt gällande regler bör byggherren i ett tidigt skede överväga behovet av relevant kompetens för respektive uppgift. Denna kompetens tillsammans med förutsättningarna för projektering och utförande bör presenteras som underlag för kontrollplanen. I projekteringsstadiet bör byggherren planera för den eller de metoder som ger den minsta miljöpåverkan. En inventering av miljö- och hälsoskadliga ämnen och material ska alltid göras före rivning eller ombyggnation. Anlitas underentreprenörer ska även dessa informeras om aktuella krav. Miljökrav vid byggverksamhet

4 LAGSTIFTNING Vid byggnads-, mark- och rivningsarbete måste hänsyn tas till bestämmelser i miljöbalken och plan- och bygglagen. MILJÖBALKEN Den som bedriver (eller avser att bedriva) en verksamhet är skyldig att följa miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Dessa hänsynsregler innebär att verksamhetsutövaren måste ta hänsyn till nedanstående. KUNSKAP Den som bedriver en verksamhet ska skaffa sig den kunskap om verksamheten som behövs för att skydda människors hälsa och miljön. Detta innebär att bedömningar ska göras inom respektive ämnesområde. Detta kan t ex göras utifrån beräkningar eller mätningar av luftföroreningar och buller. Man ska alltså känna till gällande riktvärden för exempelvis buller och vilka ljudnivåer som verksamheten genererar till omgivningen. FÖRSIKTIGHET Den som bedriver en verksamhet ska iaktta de begränsningar och/eller vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga och motverka att verksamheten innebär skada eller olägenhet för människors hälsa och för miljön. I samma syfte ska bästa möjliga teknik användas. Exempel på försiktighetsmått är information till boende, bullerdämpande åtgärder, installation av reningsutrustning eller begränsning i tid och varaktighet. PLATSVAL Välj sådan plats för verksamheten att denna kan bedrivas med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och för miljön. Detta gäller exempelvis placering av bullrande maskiner inom arbetsområdet. HUSHÅLLNING/KRETSLOPP Verksamhetsutövare ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. PRODUKTVAL Kemiska produkter som kan medföra risker för människors hälsa och miljön ska undvikas om de kan ersättas med mindre farliga. Motsvarande krav gäller för varor som behandlats med en kemisk produkt. ANSVAR Verksamhetsutövaren (beställaren) är ansvarig för den påverkan som verksamheten orsakar. Miljökrav vid byggverksamhet

5 plan- och bygglagen I plan- och bygglagen anges att byggnadsarbeten ska planeras och utföras med aktsamhet, så att personer och egendom inte skadas och så att minsta möjliga obehag uppstår. I Boverkets byggregler preciseras detta. Där anges bland annat att åtgärder ska vidtas till skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot buller och damm. Byggnadsnämnden får förbjuda ett visst byggnads-, mark - eller rivningsarbete eller en viss åtgärd om det är uppenbart att arbetet eller åtgärden strider mot plan- och bygglagen eller mot föreskrift eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. Byggnadsnämnden får också, om nämnden finner att byggherren inte följer någon väsentlig del av kontrollplanen, förbjuda att arbetena fortsätter innan de uppkomna bristerna avhjälpts. Är det uppenbart att ett arbete eller en åtgärd äventyrar byggnadens hållfasthet eller medför fara för människors liv eller hälsa, ska nämnden förbjuda att arbetet eller åtgärden fortsätter. Dessa förbud kan förenas med vite. Vid rivning eller ombyggnation ska alltid en inventering av byggnaden göras med avseende på material som blir farligt avfall eller annat miljöskadligt avfall. Det krävs oftast mycket god specialistkunskap för att utföra en sådan inventering. Var därför noga med att ställa kompetenskrav vid upphandlingen. Inventeringen ligger till grund för den rivningsplan som byggherren ska lämna in till Byggnadsnämnden i samband med rivningsanmälan. Rivningsplanen är en plan över hur rivningsmaterialet ska hanteras. Rivning får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har godkänt rivningsplanen. Säkerhet, miljöaspekter och ekonomiska aspekter ska vägas in. Miljökrav vid byggverksamhet

6 ANVISNINGAR FÖR Kemikaliehantering Inomhusförvaring Miljö- och hälsofarliga kemiska produkter ska förvaras på tät, hårdgjord yta. Golvbrunnar anslutna till dag- eller spillvattennätet får inte förekomma i utrymmen där kemikalier lagras. Är kemikalierna i flytande form ska de antingen förvaras invallade eller i ett uppsamlingstråg. Invallningen eller tråget ska rymma minst halva den lagrade volymen, dock minst den största behållarens volym. Kemikalier ska förvaras så att obehöriga inte kommer åt dem, exempelvis inlåsta. Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt. Utomhusförvaring Utomhus ska kemiska produkter förvaras på tät, hårdgjord yta. Lagringsplatsen ska förses med regnskydd. Om kemikalierna är i flytande form ska de antingen förvaras invallade eller i ett uppsamlingstråg. Invallningen eller tråget ska rymma minst Miljökrav vid byggverksamhet

7 BYGGVERKSAMHET halva den lagrade volymen, dock minst den största behållarens volym. Kemikalier ska förvaras så att obehöriga inte kommer åt dem, exempelvis inlåsta. Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt. För att undvika att flytande kemikalier eller släckvatten rinner ner i spill- eller dagvattennätet, bör det vara möjligt att sätta igen avloppsbrunnar. För dag- och eventuella spillvattenbrunnar utomhus bör det finnas täck-/skyddslock i nära anslutning. En skyddszon på minst två meters radie bör markeras kring brunnar. Fordon, material eller utrustning bör inte ställas i skyddszonen. Mobila cisterner ska vara ADR-godkända, påkörningsskyddade och typgodkända av Sveriges provnings- och forskningsinstitut (SP). Stationära tankar ska vara dubbelmantlade eller invallade samt placeras skyddat. Bottenpluggen och avtappningsanordningarna (pistol, slang mm) ska vara låsta. Om cisterner ska stå uppställda inom vattenskyddsområde eller under en längre tid (> 1 år) gäller Miljökrav vid byggverksamhet

8 bestämmelserna i NFS 2003:24 och de ska då anmälas till miljöförvaltningen. Övrigt Kemiska produkter ska vara tydligt märkta så att alla som kan komma i kontakt med dem vet vad de innehåller samt om särskilda skyddsåtgärder behöver vidtas vid användning. Det ska finnas en förteckning över de kemiska produkter och de mängder av dessa som används i entreprenaden. Säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga för alla kemiska produkter som används. Byggvaror och kemikalier bör uppfylla egenskapskriterierna i BASTA (byggsektorns avveckling av särskilt farliga ämnen). Kemiska ämnen som finns listade i Kemikalieinspektionens begränsningseller PRIO-databas bör undvikas. Utsläpp till luft För att begränsa miljöpåverkan från arbetsmaskiner, har kommunfullmäktige i Malmö, Göteborg respektive Stockholm fattat beslut om miljökrav vid upphandling av entreprenader. Dessa upphandlingskrav är en del av arbetet med att förbättra miljökvalitén i städerna. När kraven utformats har hänsyn tagits till att de ska tillämpas i ett tätbefolkat område. Åtgärder för att reducera utsläppen av cancerogena ämnen har givits stort utrymme. Där det finns risk för överskridande av miljökvalitetsnormerna (MKN) för luft, ska en bedömning göras av den aktuella arbetsplatsens påverkan på luftkvalitén. I de fall verksamheten kan medverka till överskridanden av MKN ska eventuella åtgärder diskuteras med miljöförvaltningen. Utsläpp till vatten Vid byggnadsarbeten kan flera typer av förorenat vatten uppstå, exempelvis processvatten, länshållningsvatten och dagvatten. Allt förorenat vatten ska, innan det avleds till recipient, genomgå minst slam- och oljeavskiljning. Tvättning, rengöring och service av fordon och arbetsmaskiner får endast ske på platser som är avsedda för detta ändamål, till exempel permanent tvättanläggning eller vid hemmadepå. Inom arbetsområdet får fordon och maskiner enbart spolas av med vatten. Stora avbanade exploateringsytor som ligger öppna under en längre tid, avger stora mängder finkornigt material, främst lera, som spolas ut i dagvattennätet och vidare till recipienten. Dessa utsläpp kan påverka fiskar och fiskyngel. På ytor som ligger öppna under mer än ett halvt år bör det anläggas dammar som kan fånga upp det finkorniga materialet. Utloppet bör placeras Miljökrav vid byggverksamhet

9 högt så att dammen alltid innehåller vatten. Slänterna bör kläs med makadam eller liknande så att inte material från dessa kan spolas bort. Förorenad mark I arbetsområden där marken misstänks vara förorenad bör en översiktlig markmiljöinventering genomföras för fastigheten. Om det vid bygg-, mark- eller rivningsarbeten påträffas misstänkta föroreningar ska detta anmälas till miljönämnden enligt 9 10 kap miljöbalken (SFS 1998:808). Innan eventuella efterbehandlingsåtgärder sätts in, ska kontakt tas med miljöförvaltningen enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). Vid arbeten inom förorenade områden krävs särskilda skyddsåtgärder vid hantering av schaktmassor, länshållningsvatten, provtagning mm. Massor med föroreningshalter som överstiger Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning (KM) ska hanteras med restriktioner. En utredning av möjligheten att återanvända förorenade massor ska göras, i samarbete med miljöförvaltningen, i god tid innan verksamheten påbörjas. Förorenade massor får inte återanvändas på en plats som är mindre förorenad, dvs ett områdes status ska inte försämras. Återanvändning av förorenade massor kan, beroende på föroreningsgrad, vara anmälnings- eller tillståndspliktiga. Tjärasfalt Vid många markarbeten kan det förekomma asfaltslager som innehåller stenkolstjära. För information om hantering av tjärasfalt kontakta miljöförvaltningen i din stad. Mer information om städernas regelverk finns även på respektive webbplats. Avfall Allt avfall ska hanteras i enlighet med Avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Generellt gäller att det avfall som uppstår ska hanteras i följande prioriteringsordning: 1. Återanvändning 2. Återvinning 3. Energiutvinning 4. Deponering Enligt lagkrav ska källsortering ske av följande fraktioner: Farligt avfall El-avfall Brännbart avfall Hushållsavfall Förpackningar Oftast bör ytterligare fraktioner källsorteras, som t ex metall, betong/tegel och plast. Farligt avfall En del av avfallet kan klassas som farligt avfall på grund av sitt innehåll av bl a tungmetaller och organiska ämnen. Vad som betraktas som farligt avfall och hur detta ska hanteras framgår av bilagor till avfallsförordningen (SFS 2001:1063). Farligt avfall ska sorteras och förvaras i lämpliga fraktioner på arbetsplatsen. Det är inte tillåtet att låta exempelvis lösningsmedel dunsta av. Farligt avfall ska förvaras i särskilt utrymme eller på särskild, iordningställd plats där eventuellt spill eller läckage inte kan nå avlopp, dagvattennät, vattenrecipient eller genomsläpplig mark. För övrigt gäller samma förvaringsregler som för kemiska produkter, se ovan. Farligt avfall får endast lämnas för borttransport till transportör som har tillstånd av länsstyrelsen. Mindre mängder kan transporteras i egen regi efter anmälan till länsstyrelsen. Buller Byggbuller regleras i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser (NFS 2004:15). Verksamhetsutövaren (beställaren) för en byggplats bör genom beräkningar eller mätningar samt omgivningskartläggning göra en bedömning av störningspåverkan på omgivningen. Detta ska ske fackmässigt, gärna via en akustisk expertis. Om det är risk för att de fastställda riktvärdena överskrids, ska samråd ske med miljöförvaltningen om eventuella åtgärder. Verksamhetens bullerstörningar, inklusive stomljud, ska begränsas genom val av lämpliga arbetsmetoder, maskiner, bullerdämpning av maskiner/utrustning samt bullerskärmar. Gällande riktvärden framgår av tabellen på sidan 10. Vid arbeten som kan vara störande ska berörda (boende och näringsidkare inom området) informeras skriftligen om arbetet i god tid innan byggstart. Av informationen ska det framgå under hur lång tid arbetet beräknas pågå samt kontaktuppgifter till en lämplig person hos entreprenören. Informationen ska exempelvis anslås i trapphus. Om arbetet bedöms medföra en allvarligare störning under en längre tid bör en plan för evakueringsbostäder tas fram. Enligt lokala föreskrifter kan det krävas polistillstånd för vissa bullrande verksamheter. För mer information om detta, se respektive stads webbplats. Miljökrav vid byggverksamhet

10 Vibrationer För bedömning av komfort i byggnader från störande vibrationer i mark finns sedan 1992 en svensk standard SS Byggarbetets vibrationsstörningar till boende ska begränsas genom val av lämpliga arbetsmetoder och maskiner. Område Helgfri måndag- Lördag, söndag Samtliga dagar fredag och helgdag Dag Kväll Dag Kväll Natt L Aeq L Aeq L Aeq L Aeq L Aeq L AFmax Bostäder och fritidshus Utomhus 60 dba 50 dba 50 dba 45 dba 45 dba 70 dba (vid fasad) Inomhus 45 dba 35 dba 35 dba 30 dba 30 dba 45 dba (bostadsrum) Vårdlokaler Utomhus 60 dba 50 dba 50 dba 45 dba 45 dba (vid fasad) Inomhus 45 dba 35 dba 35 dba 30 dba 30 dba 45 dba Transporter Miljörelaterade problem i samband med transporter beror ofta på det stora antalet transporter som sker i samband med bygg- och rivningsprojekt. En av de grundläggande faktorerna vid minimering av trans- Undervisningslokaler Utomhus 60 dba (vid fasad) Inomhus 40 dba Arbetslokaler för tyst verksamhet 1 Utomhus 70 dba (vid fasad) Inomhus 45 dba 1) med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor. 10 Miljökrav vid byggverksamhet

11 porternas påverkan på miljön är därför att planera och samordna transporterna, t ex genom att prioritera lokalt producerat material, eftersträva fullastade fordon, samordna med flera leverantörer och transportera med returbilar till bygget. Tomma returbilar ska undvikas om möjligt. Detta kräver en bra planering på bygget för leveranser just in time. Oplanerade transporter och akutleveranser bör undvikas. Tunga och bullrande transporter i nära anslutning till bostäder bör inte ske innan klockan vardagar och lördag och helgdag. Transporter bör i görligaste mån förläggas till större trafikleder och endast i undantagsfall ledas genom bostadsområden. Damning Arbetet på byggarbetsplatser medför ofta risk för damning under torr väderlek. Nedsmutsningen ska begränsas så att olägenheterna minimeras på närliggande gator och områden. Om det finns risk för damning vid transport ska lasten spolas med vatten eller täckas över. För att motverka damning från trafik bör även vägar inom arbetsområdet samt arbetsmaskiner och fordon hållas i städat skick och dammbindas/rengöras på lämpligt sätt. Rapportering Vid utsläpp, då akuta åtgärder är nödvändiga för att hindra skada på människa eller miljö, ska räddningstjänsten larmas. Eventuella utsläpp och haverier ska omgående anmälas till miljöförvaltningen. Utsläpp av betydelse till spillvattennätet ska dessutom anmälas till VA-verket. Egenkontroll Egenkontroll är ett verktyg som ger byggherren en samlad överblick över hur en verksamhet påverkar miljön och människors hälsa. Med egenkontroll menas att rutiner, ansvarsfördelning, resultat av mätningar samt andra kontroller och åtgärder ska finnas nedskrivna. Dokumentationen ska vara aktuell och kunna visas upp för miljöförvaltningen vid inspektioner eller skickas vid begäran. Egenkontrollen ska dokumenteras noga och omfatta minst de områden som tas upp i detta dokument. Bullermätningar bör genomföras för att kontrollera ljudnivåer i omgivningen från byggplatsen. Naturvårdsverket har i rapport 5417, Metod för immissionsmätning av externt industribuller, angett de krav som kan ställas vid en bullermätning. Mätmetoden bör i tillämpliga delar kunna användas vid mätning av ljudnivåer från byggplatsen. Verksamhetsutövaren ska exempelvis inte bara kunna tala om vilken ljudnivå som har mätts upp, utan också kunna redovisa underlaget för påståendet (så kallad omvänd bevisbörda). Med underlag menas exempelvis rutiner och metoder som använts i egenkontrollen och de bedömningar som verksamhetsutövaren har gjort. Enligt avfallsförordningen ska den som utövar verksamhet där farligt avfall uppkommer föra anteckningar om: 1. den mängd avfall som uppkommer årligen 2. de slag av avfall som uppkommer i verksamheten 3. de anläggningar som olika slag av avfall transporteras till. Vid rivning eller ombyggnation ska egenkontrollen omfatta en slutredovisning innehållande en sammanställning av vilka avfallsslag, inklusive mängder, som uppstått, vem som transporterat avfallet samt var det omhändertagits. Mer information Mer information om vilka regler som gäller på byggarbetsplatser finns på: Miljökrav vid byggverksamhet 11

12 Göteborg Miljöförvaltningen Tel: E-post: Stadsbyggnadskontoret Tel: E-post: Malmö Miljöförvaltningen Tel: E-post: Stadsbyggnadskontoret Tel: E-post: Stockholm Miljöförvaltningen Tel: E-post: Stadsbyggnadskontoret Tel: E-post:

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN. Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken.

I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN. Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt 9 kapitlet 6 miljobalken. I', ~ I ~ MllJO OCH BYGG NASSJO KOMMUN Protokoll i delegationsarende enligt Miljo- och byggnadsnamndens beslut 127,2011-05- 18 2011-11-01 DB 293 Anmalan om miljofarlig verksamhet och halsoskydd enligt

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö

GÖR RUM FÖR MILJÖN. Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö GÖR RUM FÖR MILJÖN Planera, projektera och bygg för enkel och hållbar avfallshantering i Malmö Det ska vara lätt att göra rätt Vi människor är bekväma av oss. Samtidigt vill vi göra det som vi vet är rätt.

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

Räddningstjänst och miljö

Räddningstjänst och miljö Cecila Alfredsson & Claes-Håkan Carlsson (red) Räddningstjänst och miljö Cecilia Alfredsson tjänstgör sedan 1998 som projektledare vid Räddningsverket. Hon har en magisterexamen i biologi och är utbildad

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande

Att minska byggavfallet. En metod för att förebygga avfall vid byggande Att minska byggavfallet En metod för att förebygga avfall vid byggande Förord Den här metoden är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Tyréns AB, NKS-bygg inom Stockholms läns landsting och Skanska

Läs mer

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE?

VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? VAD HÄNDER VID ETT VÄGBYGGE? Vad händer vid ett vägbygge? Den här broschyren beskriver vad som händer under ett vägbygge, vilka störningar som kan uppstå och vad Vägverket gör för att förebygga och minska

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08

Utförandeskedet 3. Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg. (Blå Boken) 2013-04-08 Utförandeskedet 3 Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå Boken) 2013-04-08 1 Förord Dessa bestämmelser har utarbetats för att trafikkontoret som väghållare och spår ägare

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22:

Mercurius del B. Systemhandling 2011-02-22. Del 7 Miljöredovisning. Följande delar finns av systemhandling 2011-02-22: Systemhandling 2011-02-22 Hus 5 Foto: www.stockholmskallan.se 1903 Beställare: Riksdagsförvaltningen Fastighetsenheten Konsulter: Arkitekt: Svante Forsström Arkitekter AB Miljösamordning: White arkitekter

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:12 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (1993:57) föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 10 april 2006. Utkom från

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer