Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande"

Transkript

1 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Camilla Landén, enhetschef Teresia Persson, sekreterare Monika Spjut, assistent, Brita Kihlström, assistent, Therése Jönsson, miljöinspektör, 27 Utses att justera Berndt Ekholm Justeringens plats och tid Miljöenheten, tisdagen den 19 juni, kl Underskrifter Sekreterare Paragraf: Teresia Persson Ordförande Justerande Berndt Ekholm

2 protokollet ar justerat. Justeringen nar tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för ansiags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Miljönämnden Datum för anslags nedtagande Miljöenheten, Kinnaströms Företagscenter, Kinna 2kcjQ^ Brita Kihlström

3 Information 27 Utskick av kallelsen till nämndsammanträdena 28 Naturvårdsfonden 29 Naturreservat på Gallåsen, Björketorp 30 Sammansträdesdatum i september Möjligheter för Marks kommun att miljödiplomera företag 32 AB Sprakareds Emaljverk, föreläggande att ta fram en 33 undersökningsplan samt att utföra en fördjupad markundersökning gällande förorenad mark på fastigheten Åsletorp 1:5 samt del av fastigheten Harpebo 5:1 Föreläggande med försiktighetsmått för två vindkraftverk på 34 fastigheten Stora Farsnäs 2:2, Marks kommun Föreläggande med försiktighetsmått för ett vindkraftverk på 35 &?&/sc ty fastigheten^trpjrima 7:1, Marks kommun %y^^kma^iskcl Meddelanden 36 Redovisning av delegationsbeslut 37

4 inrormauon 1. Assistent Monika Spjut förevisar hur man skapar färgmarkeringar och egna anteckningar i en PDF-fil. 2. Enhetschef Camilla Landén redovisar för det ekonomiska utfallet hittills under året. 3. Enhetschef Camilla Landén redovisar deluppföljning av nämndplanen Kristina Hasselblad (MP) lämnar en skriftlig sammanställning från presidiedagarna i Stockholm. 5. Miljöinspektör Therése Jönsson informerar om pågående handläggning av ärenden rörande förorenad mark. 6. Enhetschef Camilla Landén informerar om resultatet från tillsynen på tillfälliga boenden. 7. Enhetschef Camilla Landén informerar om resultatet från tillsynen inom vattenskyddsområdena. 8. Enhetschef Camilla Landén informerar om resultatet av kommunens kalkning av sjöar och vattendrag. 9. Förvaltningschef Tord Lundborg informerar om framtagandet av nya riktlinjer för vindbruk. 10. Förvaltningschef Tord Lundborg informerar om planerna för att få en tankstation för gas etablerad i kommunen. 11. Enhetschef Camilla Landén informerar om Derome Bioenergis ansökan om förlängd dispens för upplag inom Örby vattenskyddsområde.

5 UISKICK av Kaiieisen un namnasammaniraaena Miljönämnderas beslut: Miljönämnden beslutar att kallelsen till nämndsammanträdena ska skickas ut i pappersformat, tills dess att det finns en bättre teknisk lösning. Dagens sammanträde Assistent Brita Kihiström tillfrågar nämnden om de är nöjda med kallelsens utformning och att den distribueras digitalt? Flera nämndledamöter har inkommit med synpunkter på att det är rörigt då samtliga handlingar inte kommer i samma mail och att de hellre vill ha kallelsen i pappersform. För enheten är det en fördel om utskickat görs på ett likartat sätt till samtliga ledamöter. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Kristina Hasselblad (MP) föreslår att kallelsen till nämndsammanträdena skickas ut i pappersformat till dess att det finns en bättre teknisk lösning. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Kristina Hasselblads (MP) förslag och finner att miljönämnden antar förslaget.

6 naiurvarastonaen Miljönämndens beslut Miljönämnden ger miljöenheten i uppdrag att utreda hur nämnden kan få tillgång till naturvårdsfondens medel för att utföra åtgärder i enlighet med fondens bestämmelser. Dagens sammanträde Enhetschef Camilla Landén redovisar deluppföljning av nämndplanen Naturvårdsteamet kommer inte att kunna nå målet att objekt inom Guide till naturen ska ha tillsyn minst 2 ggr/år. Orsaken är att tillsynen blir verkningslös om inte resurser finns för att åtgärda bristerna. Naturvårdsfondens medel ska enligt bestämmelserna användas för dessa ändamål. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Kristina Hasselblad (MP) föreslår att miljöenheten får i uppdrag att utreda hur nämnden kan få tillgång till naturvårdsfondens medel för att utföra åtgärder i enlighet med fondens bestämmelser. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Kristina Hasselblads (MP) förslag och finner att miljönämnden antar förslaget.

7 naturreservat pa ^auasen, Bjometorp Miljönämndens beslut Miljönämnden ger miljöenheten i uppdrag att ta fram ett underlag till kommunstyrelsen för att bilda ett nytt naturreservat på Gallåsen i Björketorp. Underlaget ska tas fram under hösten Dagens sammanträde Enhetschef Camilla Landén redovisar deluppföljning av nämndplanen Naturvårdsteamet kommer inte att kunna nå målet "areal kommunala naturreservat eller naturvårdsavtal eller statligt säkerställande på kommunalt initiativ ska öka" under Naturvårdstemat har på förslag att bilda ett naturreservat på Gallåsen i Björketorp under kommande år. Under 2012 behöver arbetet startas upp och förslaget förankras politiskt. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Kristina Hasselblad (MP) föreslår att miljöenheten får i uppdrag att ta fram ett underlag till kommunstyrelsen för att bilda ett nytt naturreservat på Gallåsen i Björketorp. Underlaget ska tas fram under hösten Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Kristina Hasselblads (MP) förslag och finner att miljönämnden antar förslaget.

8 sammanstraaesaaium i sepiemoer zuiz Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att nämndens sammanträde i september flyttas till den 12 september Dagens sammanträde Kommunens gemensamma presidiedagar har förlagts till den 13 september 2012 vilket sammanfaller med miljönämndens sammanträde. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Kristina Hasselblad (MP) föreslår att nämndens sammanträde i september flyttas till den 12 september Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Kristina Hasselblads (MP) förslag och finner att miljönämnden antar förslaget.

9 mojiigneter ror marks Kommun att rniijoaipiomera TO reta g Miljönämndens beslut Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om att: - införa Svensk miljöbas miljödiplomering i Marks kommun och ta fram en taxa för miljödiplomering av företag, - kommunstyrelsen får ansvar för systemet och för att utfärda miljödiplom, - kommunstyrelsen anlitar Bygg- och miljökontorets miljöenhet för administration av systemet - bygg- och miljökontoret kan täcka sina kostnader för att administrera systemet genom att ta ut en anmälningsavgift på i dagsläget 4000 kronor från de företag som önskar Marks kommuns miljödiplom. Ärendet Silvereken Medical och Markslöjd i Skene har kontaktat Bygg- och miljökontoret med fråga om det finns möjlighet att få ett miljödiplom av Marks kommun. Göteborgs kommun har sedan 1995 arbetat med miljödiplomering av mindre företag. För att bredda arbetet samarbetar man numera med Svensk miljöbas. Föreningen Svensk Miljöbas syfte är att verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Föreningen förvaltar och utvecklar den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas som är anpassad för mindre företag och andra organisationer. Standarden innehåller krav som ska uppfyllas av den verksamhet som vill bli miljödiplomerad. Här finns även krav på revisorer och de organisationer som utfärdar miljödiplom med Svensk Miljöbas logotyp. För att Marks kommun ska kunna utfärda miljödiplom krävs att vi blir godkända som utfärdare av miljödiplom. Att ansluta sig till systemet kostar 5000 kr/år. Att skicka en inspektör på kurs för att bli behörig miljödiplomerare kostar ca kr. Marks kommun kan dock begränsa sin roll till att dela ut diplom och marknadsföra metoden lokalt. Revisioner kan utföras av privata revisorer godkända av Svensk miljöbas (SMB-godkända revisorer). Kostnaden för ett fåmansföretag för diplomering kommer att ligga på cirka kronor samt anmälningsavgift år 1. Därefter ca 6000 kr/år. Kostnaden för ett företag med ca 15 anställda kommer att ligga på ca kr år 1.

10 Bygg- ocn miijokontorets rjanstesknveise aaceraa 14-juni zuiz. Förslag till beslut Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om att: - införa Svensk miljöbas miljödiplomering i Marks kommun och ta fram en taxa för miljödiplomering av företag, - kommunstyrelsen får ansvar för systemet och för att utfärda miljödiplom, - kommunstyrelsen anlitar Bygg- och miljökontorets miljöenhet för administration av systemet - bygg- och miljökontoret kan täcka sina kostnader för att administrera systemet genom att ta ut en anmälningsavgift på i dagsläget 4000 kronor från de företag som önskar Marks kommuns miljödiplom. Dagens sammanträde Enhetschef Camilla Landén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas.

11 AB aprakareas tmarjverk, roreiagganae att ca Tram en undersökningsplan samt att utföra en fördjupad markundersökning gällande förorenad mark på fastigheten Åsletorp 1:5 samt del av fastigheten Harpebo 5:1 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att återremittera ärendet till bygg- och miljökontoret för ytterligare beredning. Ärendet Den 24 januari 2011 förelade miljönämnden AB Sprakareds Emaljverk att utföra en markundersökning. Den 7 december 2011 lämnade företaget in en rapport från markundersökningen som tagits fram av konsultföretaget Demikon AB. Bygg- och miljökontoret har granskat Demikons rapport och kommit fram till med stöd av Västra Götalands Länsstyrelse att ytterligare undersökningar måste göra för att kunna göra en bedömning av föroreningssituationen på fastigheterna. Den fördjupade utredningen skall visa på vilka föroreningar som finns i marken och om det finns behov av en sanering samt hur omfattande den i så fall måste vara. Dagens sammanträde Nämndsekreterare Teresia Persson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ragnar Nilsson (C) föreslår att ärendet återremitteras till bygg- och miljökontoret för ytterligare beredning. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Ragnar Nilssons (C) förslag och finner att miljönämnden antar förslaget.

12 roreiagganae mea rorsikugneismait Tor iva vinakrartverit pa fastigheten Stora Parsnäs 2:2, Marks kom mun Miljönämndens beslut Detta beslut ersätter Miljönämndens beslut D 88, Miljönämnden förelägger Stora Farsnäs Drift AB, organisationsnummer , Stora Farsnäs 2:2, Marks kommun om följande försiktighetsmått gällande två vindkraftverk: 1. Om inte annat framgår av nedanstående ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i anmälningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Ändring som inte endast är av mindre betydelse får genomföras först efter anmälan till miljönämnden. Anmälan skall göras i god tid före ändringen. 3. Buller från vindkraftverken får som riktvärde inte överskrida en ekvivalent ljudnivå på 40 db(a) Leq utomhus vid bostäder. Innehåller ljudet rena toner ska riktvärdet 35 db(a) Leq istället användas. Om dessa nivåer överskrids skall verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att riktvärdet följs. 4. Emissionsmätning (källjudsmätning) ska ske enligt svensk standard SS-EN Mätningen ska också inkludera rena toner. 5. En ljudutbredningsberäkning, med hänsyn tagen till terräng, vid omkringliggande bostadshus ska utföras med den uppmätta ljudemissionen som källjud. 6. Mätresultat från de ljudmätningar och beräkningar, som verksamhetsutövaren skall göra enligt punkt 5, skall sändas till miljönämnden senast 10 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft. 7. Mätningar och beräkningar ska utföras av företag som är ackrediterade för ljudmätningar vid vindkraftverk. Mätningar och beräkningar ska ske i samråd med miljönämnden. 8. Socialstyrelsens riktvärden (SOSFS 2005:6) gällande lågfrekvent ljud ska innehållas: Tersband (Hz) Ljudtrycksnivå (db) 31, ,

13 9. Den verkliga skuggtiden skall begränsas, som riktvärde, till högst 8 timmar per år och maximalt 30 minuter per dag vid närliggande bostäder. 10. Om riktvärde(n) i punkten ovan överskrids skall ett skuggdetekteringssystem omedelbart installeras i verket. Indata som används i systemet ska ha beräknats utifrån verkens mått och placering samt lokala förutsättningar. 11. Service av sådant slag som kan störa fågellivet får ej ske under häckningssäsongen (april - juli). 12. Inventering av fiskgjuse, storlom och tjäder ska ske under sommarsäsong och resultatet redovisas för miljönämnden senast 6 september Minst fyra fladdermusinventeringar ska ske genom att mäta aktiviteten under varma lugna nätter under sommaren Fladdermusinventering ska ske under sommaren 2012 genom att räkna döda fladdermöss under kraftverken vid minst fyra tillfällen från slutet av juli till början av oktober. Räkningarna ska ske så tidigt som möjligt på morgonen efter varma lugna nätter. Ett område av minst 100 meter runt varje verk ska undersökas noga. 15. Döda och levande fladdermöss ska artbestämmas. 16. Naturvårdsinventeringarna ska ske av någon med tidigare dokumenterad erfarenhet som har godkänts av miljöenheten. 17. Hantering och förvaring av kemiska produkter och farligt avfall skall ske så att eventuellt spill eller läckage inte kan nå och förorena kringliggande mark eller vatten. 18. Om olägenheter uppstår för kringboende skall åtgärder omgående vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten för att minska olägenheten. 19. Rutiner ska tas fram för att omhänderta eventuella klagomål från kringboende eller störningar på naturmiljön. 20. Om befogade klagomål/olägenheter av betydelse uppstår för kringboende eller natur skall åtgärder vidtas för att minska olägenheten. 21. Vägar, fundament, el- och teleledningar skall anläggas på ett sätt som i möjligaste mån begränsar skador på natur- och kulturvärden. 22. Senast två år efter att elproduktionen har upphört skall vindkraftverken och annan utrustning ha avlägsnats. Fundament och platsen för vindkraftverket skall ha anpassats till omgivande naturmiljö. Arbetet skall utföras i samråd med miljönämnden.

14 overkiagar ges i rormuiar som skickas mea oesiutet. öirogar. aeigivningskvitto är ett kvitto på att beslutet mottagits. Datera och underteckna kvittot och returnera till Miljönämnden oavsett om beslutet överklagas eller ej. Skäl till beslut Anmälan och klassning enligt miljöbalken Enligt bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd hade verksamheten vid tiden för anmälan år 2008, SNI-kod (enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 125 kilowatt men högst 4 MW) och beteckningen C. Sedan 2009 har SNI-koderna för vindkraftverk ändrats till att gälla totalhöjd, istället för effekt. I nu gällande bilaga har verksamheten SNI-kod , punkt 2 (två eller fler vindkraftverk på max 150 meter, inklusive rotorblad, som står tillsammans (gruppstation)). Fortfarande har verksamheten beteckningen C. Anmälan omfattar lokalisering av verksamheten samt vilka försiktig-hetsmått som kan krävas för att verksamheten ska kunna godtas ur miljösynpunkt. Vidare måste verksamheten prövas utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt miljömässig motiverat. Den anmälan som inkommit till miljönämnden bedöms vara tillräcklig för att ligga till grund för beslutet. Enligt försiktighetsprincipen (2 kap. 3 Miljöbalken) ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Ljud Naturvårdsverket anger att buller från vindkraftverk inte bör överskrida ett riktvärde på 40 db(a) ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder. Vissa vindkraftverk kan alstra rena toner. Om ljudet innehåller sådana ska riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån vara 5 db(a)-enheter lägre. Enligt den bullerutredning som gjorts i anmälan, kommer gällande riktvärde för ljud från vindkraftverk på 40 db(a) ekvivalent ljudnivå att hållas vid samtliga kringliggande bostäder. För att kontrollera vindkraftverkens ljudemission ska en emissionsmätning (källjudsmätning), inklusive mätning av rena toner ske. En ljudutbredningsberäkning, med hänsyn tagen till terräng, vid omkringliggande bostadshus ska utföras med den uppmätta ljudemissionen som källjud. Mätningar och beräkningar ska utföras i samråd med miljönämnden, av företag som är ackrediterade för ljudmätningar vid vindkraftverk. Om riktvärdena överskrids skall verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att riktvärdet följs.

15 aaiar. um vinanastigneten i en aaigang ar lag meaan vindkraftverket gar ror fullt uppe på höjden kan vindkraftsljudet uppfattas som extra störande. En orsak till detta är att bullret från vindkraftverket inte maskeras av omgivande löv- och vindbrus i samma grad som på ställen där det blåser mer. Hänsyn till detta bör tas vid bullerutredningar och vid kontrollmätningar i fält. Riktvärden för lågfrekvent buller enligt "Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus" (SOSFS 2005:6) ska gälla. Skugga De två vindkraftverken har enligt komplettering till anmälan en tornhöjd på 85 meter. Vingarnas diameter är enligt samma komplettering 100 meter, vilket ger en totalhöjd på 135 meter. I komplettering till anmälan har även en skuggutredning bifogats. För solskuggor används vanligtvis flera riktvärden. Enligt praxis får skuggning ske maximalt 8 timmar per år eller 30 minuter per dag. Enligt skuggutredningen klaras riktvärdet 8 timmar per år vid samtliga fastigheter. Däremot överskrids riktvärdet 30 minuter per dag med ett par minuter för vissa av fastigheterna. För att förhindra att riktvärden överskrids kan en skuggdetektor installeras i verket. Skuggdetektorn stänger automatiskt av turbinen om något av riktvärdena är på väg att överskridas. Så fort verksamhetsutövaren får indikationer på att något av riktvärdena är på väg att överskridas eller har överskridits skall en skuggdetektor installeras i verket. Tillsynsmyndigheten skall informeras om så sker. Naturvård Den slutsats miljönämnden gjorde när anmälan om miljöfarlig verksamhet inkom var att en inventering av området före etableringen hade varit önskvärd för att kunna bedöma riskerna för fågellivet. En sådan skulle i så fall skett under häckningsperioden, vilket skulle fördröja processen nästan ett år. Då etableringen var relativt liten och det inte fanns några indikationer på att naturvärden berördes, var det ej ekonomiskt/miljömässigt motiverbart att fördröja ärendet så länge. Istället ställdes krav på uppföljning av påverkan på fågellivet efter etableringen. Verksamhetsutövaren fick krav på sig att ta fram ett kontrollprogram där det framgick vilken inverkan verket hade på de arter som var mest sannolika att drabbas negativt av vindkraften, till exempel fiskgjuse och lom. Här ingick att ta fram förslag på arter som borde undersökas, nulägesanalys för jämförelse samt observationer efter uppförandet. Kontrollprogrammet skulle godkännas av tillsynsmyndigheten. Ett sådant kontrollprogram har inte inkommit till miljönämnden. Kraven regleras i detta föreläggande. Bästa tiden för inventering av fåglar har redan passerat för 2012, så redovisning av inventering av fiskgjuse, storlom och tjäder får ske senast 6 september 2013.

16 uet nar tidigare rramkommit att det rinns nac«anoe tjäder, nackande riskgjuse och häckande storlom i området. När det gäller tjäder så är kunskapen om hur vindkraftverken påverkar spelplatserna liten. Det är därför intressant att undersöka hur vind-kraftverken har påverkat tjädern. Fiskgjusen och storlommen häckar i Farssjön. Avstånden till sjön är cirka 600 respektive 750 meter. Rekommenderade skyddsavstånd för fiskgjusen och för små- och storlommens boplatser är en kilometer. Fladdermöss Efter att beslut D 88, fattades har det framkommit nya forskarrön. I anmälan nämns ingenting om fladdermöss. Den senaste tiden har det framkommit att insekter samlas kring verken, under vissa väderförhållanden, vilket lockar till sig fladdermöss som då riskerar omkomma. Miljönämnden ställer därför krav på att även en fladdermusinventering ska ske. Avsikten med uppföljningen är att undersöka om området runt vindkraftverken utnyttjas av fladdermöss och i så fall om fladdermöss omkommer där. Enligt forskarrön så har de flesta dödsfallen vid verken skett under augusti och september, alltid nattetid och nästan alltid under speciella väderförhållanden (varmt och svaga, mindre 4 m/s i navhöjd, helst nordliga vindar). Räkning och insamling av döda fladdermöss under kraftverken görs vid minst fyra tillfällen från slutet av juli till början av oktober. Räkningarna ska ske så tidigt som möjligt på morgonen efter varma lugna nätter innan rovdjur och asätare har hunnit äta upp eller avlägsna eventuella kadaver. Ett område av minst 100 meter runt varje verk ska undersökas noga. Döda fladdermöss tas om hand för bestämning av art och även gärna kön och ålder. Insamlingen ska kompletteras med mätning av aktiviteten vid ett eller flera verk under några varma lugna nätter. Inventeringarna ska ske av någon med dokumenterad erfarenhet av liknande arbeten. Klagomål Flera klagomål på störande ljudnivåer vid kringboendes bostäder har inkommit till bygg- och miljökontoret. Bygg- och miljökontoret har haft kontakt med Green Extreme, som förbereder ljudmätningar i området och har kontakt med boende. Övrigt 11 november 2011 besökte bygg- och miljökontoret byggarbetsplatsen. Det visade det sig att verksamhetutövaren Green Extreme inte hade kännedom om miljönämndens föreläggande om försiktighetsmått (D 88, ). Green Extreme anmälde 2 mars 2012 att aktuell verksamhetsutövare är Stora Farsnäs Drift AB.

17 iooa DeDygga miijo aeimai om DUiier-scormngar. Information Ny verksamhetsutövare ska anmälas till miljönämnden Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll omfattar även denna typ av anläggningar. Detta beslut befriar inte från skyldigheten att iaktta vad som i annan författning föreskrivs. Ärendet Fr Ramström AB inkom den 27 maj 2008 med en anmälan enligt 9 kap. 6 Miljöbalken, om uppförande av två vindkraftverk på fastigheten Stora Farsnäs 2:2. Kompletteringar har inkommit löpande. Vindkraftverken var enligt anmälan av märket Enercon E-82, med en tornhöjd på meter och en rotordiameter på 82 meter, totalt maximalt 139 meter. Generatoreffekten planerades till 2,0 MW för vardera verk. I en komplettering av anmälan 1 maj 2011 ändrades tornhöjden till 85 meter och rotordiametern till 100 meter, en totalhöjd på 135 meter. Tornen planerades ca 200 meter över havet. 18 juni 2008 skickades ärendet för information och eventuellt yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Marks Naturskyddsförening, Marks fågelklubb och två av kommunens lokala naturvårdsombud. Länsstyrelsen inkom med ett yttrande den 15 juli Även det lokala naturvårdsombudet för Öxabäck/Älekulla, Marks fågelklubb, Svenska lomföreningen och Mats Eriksson på MK Natur- och Miljökonsult HB inkom med yttranden. I samband med kompletteringen framkom att Fr Ramström AB inte längre är verksamhetsutövare, utan att ny verksamhetsutövare i form av en vindförening eller liknande kommer att bildas. Ett nytt beslut med försiktighetsmått behöver därför fattas, med rätt verksamhetsutövare som adressat. Detta beslut ersätter Miljönämndens beslut , D 88. Enligt bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har verksamheten SNI-kod (C) och ska anmälas till miljönämnden i god tid före byggstart, vilket har skett. Verksamheten är också bygglovspliktig. I samband med att bygglov har sökts hos plan- och byggnadsnämnden har miljönämnden bedömt lokaliseringen och tillstyrkt bygglovet I november 2011 uppfördes de två vindkraftverken. Byggarbetsplatsen besöktes av bygg- och miljökontoret 11 november Ärendets behandling Miljönämndens delegationsbeslut daterat 4 mars 2009, D 88. Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2012.

18 9. Den verkliga skuggtiden skall begränsas, som riktvärde, till högst 8 timmar per år och maximalt 30 minuter per dag vid närliggande bostäder. 10. Om riktvärde(n) i punkten ovan överskrids skall ett skuggdetekteringssystem omedelbart installeras i verket. Indata som används i systemet ska ha beräknats utifrån verkens mått och placering samt lokala förutsättningar. 11. Service av sådant slag som kan störa fågellivet får ej ske under häckningssäsongen (april - juli). 12. Inventering av fiskgjuse, storlom och tjäder ska ske under sommarsäsong och resultatet redovisas för miljönämnden senast 6 september Minst fyra fladdermusinventeringar ska ske genom att mäta aktiviteten under varma lugna nätter under sommaren Fladdermusinventering ska ske under sommaren 2012 genom att räkna döda fladdermöss under kraftverken vid minst fyra tillfällen från slutet av juli till början av oktober. Räkningarna ska ske så tidigt som möjligt på morgonen efter varma lugna nätter. Ett område av minst 100 meter runt nuvuasakiig överensstämmelse med vaa sokanaen angivit i anmälningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Ändring som inte endast är av mindre betydelse får genomföras först efter anmälan till miljönämnden. Anmälan skall göras i god tid före ändringen. 3. Buller från vindkraftverken får som riktvärde inte överskrida en ekvivalent ljudnivå på 40 db(a) Leq utomhus vid bostäder. Innehåller ljudet rena toner ska riktvärdet 35 db(a) Leq istället användas. Om dessa nivåer överskrids skall verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att riktvärdet följs. 4. Emissionsmätning (källjudsmätning) ska ske enligt svensk standard SS-EN Mätningen ska också inkludera rena toner. 5. En ljudutbredningsberäkning, med hänsyn tagen till terräng, vid omkringliggande bostadshus ska utföras med den uppmätta ljudemissionen som källjud. 6. Mätresultat från de ljudmätningar och beräkningar, som verksamhetsutövaren skall göra enligt punkt 5, skall sändas till miljönämnden senast 10 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft. 7. Mätningar och beräkningar ska utföras av företag som är ackrediterade för ljudmätningar vid vindkraftverk. Mätningar och beräkningar ska ske i samråd med miljönämnden. 8. Socialstyrelsens riktvärden (SOSFS 2005:6) gällande lågfrekvent ljud ska innehållas: Tersband (Hz) Ljudtrycksnivå (db) 31, ,

19 att eventuellt spill ener lackage inte Kan na ocn rororena Kringliggande mark eller vatten. 18. Om olägenheter uppstår för kringboende skall åtgärder omgående vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten för att minska olägenheten. 19. Rutiner ska tas fram för att omhänderta eventuella klagomål från kringboende eller störningar på naturmiljön. 20. Om befogade klagomål/olägenheter av betydelse uppstår för kringboende eller natur skall åtgärder vidtas för att minska olägenheten. 21. Vägar, fundament, el- och teleledningar skall anläggas på ett sätt som i möjligaste mån begränsar skador på natur- och kulturvärden. 22. Senast två år efter att elproduktionen har upphört skall vindkraftverken och annan utrustning ha avlägsnats. Fundament och platsen för vindkraftverket skall ha anpassats till omgivande naturmiljö. Arbetet skall utföras i samråd med miljönämnden. Lag hän visning 26 kap. 9 Miljöbalken 2 kap. 2-6 Miljöbalken Dagens sammanträde Enhetschef Camilla Landén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas. Sändlista - Jan Willem de Vaal, (fastighetsägare Bredhult 1:70) - Gordon Tamm, Höghult Gunnarebo, Öxabäck (fastighetsägare Höghult 1:19) - Birgitta och Börje Johansson, (fastighetsägare Höghult 1:18) - Maj-Lis Axelsson, Höghult Yttre, - Ewelina Johansson, - Kurt Steffner, - Johan Wallin, (fastighetsägare Höghult 2:28) - Anders och Anna Rehbinder, - Lise-Lotte Andersson, - Ida-Marie Axelsson, - Länsstyrelsen i Västra Götalands län

20 /,ffl H f/f Äfi/Z-tfé-sl^ roreiagganae me a rorsiktignetsmatt ror ew vinakranverk pa 7:1, Marks kommun Miljönämndens beslut Miljönämnden förelägger Västfastigheter Västra Götalandsregionen, organisationsnummer ,^5trömnia^7_:l, Marks kommun om följande försiktighetsmått gällande ett vindkraftverk: * 1. Om inte annat framgår av nedanstående ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i anmälningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Ändring som inte endast är av mindre betydelse får genomföras först efter anmälan till miljönämnden. Anmälan skall göras i god tid före ändringen. 3. Buller från vindkraftverken får som riktvärde inte överskrida en ekvivalent ljudnivå på 40 db(a) Leq utomhus vid bostäder. Innehåller ljudet rena toner ska riktvärdet 35 db(a) Leq istället användas. Om dessa nivåer överskrids skall verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att riktvärdet följs. 4. Emissionsmätning (källjudsmätning) ska ske enligt svensk standard SS-EN Mätningen ska också inkludera rena toner. 5. En ljudutbredningsberäkning, med hänsyn tagen till terräng, vid omkringliggande bostadshus ska utföras med den uppmätta ljudemissionen som källjud. 6. I samråd med miljönämnden ska kontrollmätning i fält ske av de tidigare beräknade ljudnivåerna vid bostäder på fastigheterna Hestra 1:6, Grebbeshult 1:22 samt Grebbeshult 1:23 (ljudimmissionsmätning). I god tid innan mätning sker, ska planerad metod och plan för mätning redovisas till miljönämnden. 7. Mätresultat från de ljudmätningar och beräkningar, som verksamhetsutövaren skall göra enligt punkt 4, 5 och 6 skall sändas till miljönämnden senast 10 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft. 8. Mätningar och beräkningar ska utföras av företag som är ackrediterade för ljudmätningar vid vindkraftverk. Mätningar och beräkningar ska ske i samråd med miljönämnden. 9. Socialstyrelsens riktvärden (SOSFS 2005:6) gällande lågfrekvent ljud ska innehållas: Tersband (Hz) Ljudtrycksnivå (db) 31, ,

21 Skäl till beslut Anmälan och klassnina enliat miliöbalken timmar per är och maximalt 30 minuter per dag vid närliggande bostäder. 11. Om riktvärde(n) i punkten ovan överskrids skall ett skuggdetekteringssystem omedelbart installeras i verket. Indata som används i systemet ska ha beräknats utifrån verkens mått och placering samt lokala förutsättningar. 12. Minst två fladdermusinventeringar ska ske genom att mäta aktiviteten under varma lugna nätter under sommaren. Resultatet redovisas för miljönämnden senast 1 november Fladdermusinventeringarna ska ske av någon med tidigare dokumenterad erfarenhet som godkänts av miljönämnden. 14. Hantering och förvaring av kemiska produkter och farligt avfall skall ske så att eventuellt spill eller läckage inte kan nå och förorena kringliggande mark eller vatten. 15. Om olägenheter uppstår för kringboende skall åtgärder omgående vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten för att minska olägenheten. 16. Rutiner ska tas fram för att omhänderta eventuella klagomål från kringboende eller störningar på naturmiljön. 17. Om befogade klagomål/olägenheter av betydelse uppstår för kringboende eller natur skall åtgärder vidtas för att minska olägenheten. 18. Vägar, fundament, el- och teleledningar skall liksom byggarbetsplatsen, anläggas på ett sätt som i möjligaste mån begränsar skador på natur- och kulturvärden. 19. Kabeldragningen får inte påverka några grova träd negativt. 20. Senast två år efter att elproduktionen har upphört skall vindkraftverken och annan utrustning ha avlägsnats. Fundament och platsen för vindkraftverket skall ha anpassats till omgivande naturmiljö. Arbetet skall utföras i samråd med miljönämnden. Laghänvisning 26 kap. 9 Miljöbalken 2 kap. 2-6 Miljöbalken Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Bifogat delgivningskvitto är ett kvitto på att beslutet mottagits. Datera och underteckna kvittot och returnera till Miljönämnden oavsett om beslutet överklagas eller ej.

22 I kuperad terräng kan vindhastigheten variera betydligt mellan höjder och dalar. Om vindhastigheten i en dalgång är låg medan vindkraftverket går för fullt uppe på höjden kan vindkraftsljudet uppfattas som extra störande. En orsak till detta är att bullret från vindkraftverket inte maskeras av omgivande löv- och vindbrus i samma grad som på ställen där det blåser mer. Hänsyn till som Kan Krävas ror att verksamnecen SKa Kunna goacas ur mnjosynpunkt. Vidare måste verksamheten prövas utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt miljömässig motiverat. Den anmälan som inkommit till miljönämnden bedöms vara tillräcklig för att ligga till grund för beslutet. Enligt försiktighetsprincipen (2 kap. 3 Miljöbalken) ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Ljud Naturvårdsverket anger att buller från vindkraftverk inte bör överskrida ett riktvärde på 40 db(a) Leq utomhus vid bostäder. Vissa vindkraftverk kan alstra rena toner. Om ljudet innehåller sådana ska riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån vara 5 db(a)-enheter lägre. Enligt den bullerutredning ("Buller från vindkraftverk i Strömma - ljudutbredning enligt Nord2000", ) som gjorts i anmälan, kommer gällande riktvärde för buller från vindkraftverk på 40 db(a) Leq att hållas vid samtliga kringliggande bostäder. Nord2000 är en beräkningsmodell som bland annat tar hänsyn till varierande topografi. Utredningen visar att tre fastigheter (Hestra 1:6, Grebbeshult 1:22 samt Grebbeshult 1:23) riskerar att utsättas för ljudnivåer nära 40 db(a) Leq. För att säkerställa att ljudnivåerna vid dessa fastigheter inte överstiger 40 db(a) Leq ska ljudimmissions-mätningar utföras vid dessa bostäder i samråd med miljönämnden. För denna mätning finns vedertagna metoder, exempelvis Elforsk metod "Mätning av bullerimmission från vindkraftverk" (Elforsk rapport 98:24). För att kontrollera vindkraftverkens ljudemission ska en emissionsmätning (källjudsmätning), inklusive mätning av rena toner ske. En ljudutbredningsberäkning, med hänsyn tagen till terräng, vid omkringliggande bostadshus ska utföras med den uppmätta ljudemissionen som källjud. Mätningar och beräkningar ska utföras i samråd med miljönämnden, av företag som är ackrediterade för ljudmätningar vid vindkraftverk. Om riktvärdena överskrids skall verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att riktvärdet följs. I det fall ljudutbredningsberäkningen visar på höga ljudnivåer kan det bli aktuellt med fler mätningar, exempelvis fler ljudimmissions-mätningar vid bostäder enligt Elforsk metod "Mätning av buller-immission från vindkraftverk" (Elforsk rapport 98:24).

23 Enligt forskarrön så har de flesta dödsfallen vid verken skett under augusti och september, alltid nattetid och nästan alltid under speciella väderförhållanden vindkraftverket nar enligt anmälan en tornnöjd pä 135 meter. Vingarnas diameter är 101 meter, vilket ger en totalhöjd på 185,5 meter. I anmälan har en skuggutredning bifogats. För solskuggor används vanligtvis flera riktvärden. Enligt praxis får skuggning ske maximalt 8 timmar per år eller 30 minuter per dag. Enligt skuggutredningen klaras riktvärdet 8 timmar per år vid samtliga fastigheter. Däremot överskrids riktvärdet 30 minuter per dag med ett par minuter för vissa av fastigheterna. För att förhindra att riktvärden överskrids kan en skuggdetektor installeras i verket. Skuggdetektorn stänger automatiskt av turbinen om något av riktvärdena är på väg att överskridas. Så fort verksamhetsutövaren får indikationer på att något av riktvärdena är på väg att överskridas eller har överskridits skall en skuggdetektor installeras i verket. Tillsynsmyndigheten skall informeras om så sker. Naturvård Sökanden har haft kontakt med naturvårdsombud, Kinna Naturskyddsförening samt Marks Fågelklubb angående naturvärdesinventering i området. Vid dessa möten har man bedömt att den föreslagna placeringen av vindkraftverket inte påverkar fladdermusbeståndet, floran eller fåglar i området. Man bedömer också att inga väsentliga naturvärden finns i närheten av planerade vindkraftverk eller vid planerad vägsträckning. Området där vindkraftverket ska placeras består av gran- och tallskog. I anslutning till vindkraftverkets placering finns omgivande kalhyggen i norr och öster. Vindkraftverket är tänkt att placeras på en bergplatå med tunt jordlager. Fältskiktet består mestadels av blåbärsris. Fladdermöss Generellt är tall- och granskog där verket ska uppföras ingen bra biotop för fladdermöss. På grund av vädret så har fladdermöss endast inventerats vid ett tillfälle av sökanden och naturvårdskunniga den 16 augusti Inga fladdermöss kunde då detekteras med hjälp av detektionsutrustningen eller med hjälp av okulära observationer. Vid samma tillfälle så undersöktes även miljön runt skolbyggnaderna vilken borde vara än lämplig biotop för fladdermöss. Där påträffades cirka fem olika arter och det fanns rikligt med fladdermöss som jagade insekter. Skolbyggnaderna ligger cirka 1000 meter från den tänkta platsen för verket. Enligt sökanden kommer en ny inventering att ske under juli och augusti 2012 för artbestämning av arterna som påträffades vid skolbyggnaderna. Eftersom fladdermöss endast har inventerats vid ett tillfälle ställs krav på att ytterligare inventering ska ske under sommaren 2012.

24 Kabeldragning Kabeldragningen kommer bland annat att beröra fastigheterna Hestra 1:1 och Sätila-Strömma 1:4. Dessa fastighter har ingått i en natur- och kulturmiljöinventering från Miljön har blivit klassad i naturvärdesklass 3 av 4. mea njaip av okuiara ODservanoner. inventeringen s«a SKe via minst tva tillfällen under yngelperioden, som är 15 juni till 15 juli, under nätter med bra förhållanden, dvs. varmt och lugnt, inget regn och över 8 C. Även anslutande marker scannas av, till exempel om det finns bra miljöer i närområdet. Inventeringarna ska ske av någon med dokumenterad erfarenhet av liknande arbeten. Fågel En fågelinventering har skett under våren och hösten 2011 på tre olika platser. Vid Håkankila Storåns dalgång, vid Almered vid den stora kraftledningen (cirka två kilometer den föreslagna platsen) samt vid den föreslagna platsen för verket. Vid Håkankila, Storåns dalgång iakttogs sträckfåglar, platsen ligger cirka en kilometer ifrån etableringsplatsen. Vid Almered iakttogs småfåglar (t.ex. ängspiplärka och bofink) men även en bivråk. Bivråken är upptagen på rödlistan som sårbar (vu). Vid den föreslagna platsen iakttogs inga fågelarter som skulle komma till skada om verket uppförs enligt uppgift (inga artuppgifter). Bivråken häckar främst i lövskog varför den tänkta platsen för verket troligen inte är aktuell för häckning. Bivråken har heller inte observerats vid den föreslagna platsen Sökanden har gett i uppdrag till Marks fågelklubb inventera lämpliga tjäderspelplatser. Marks fågelklubb var ute den 8 februari 2012, vid tillfället var marken snötäckt. Några spår ifrån tjäder eller andra skogshöns hittades inte. Marks fågelklubb kunde under inventeringen konstatera att biotopen inte är den rätta för skogshöns. Henrick Blank, från lomföreningen har yttrat sig, han skriver att "vi tror inte att det kommer att bli några problem för smålommen i detta fall. Det finns i och för sig några småsjöar i närheten med okänd lomstatus som skulle kunna kollas upp. Men troligen är de tomma eftersom vi inte har hört något om lommar i dessa någon gång. Det är också så att det finns storlom på ca 2-3 km avstånd, men att hävda att de påverkas av ett enskilt verk är att ta i, men bra att veta om". Flora Markskiktet består av olika mossarter. Tall och gran dominerar. Vid inventering av sökanden upptäcktes ett stort bestånd (cirka 40 x 40 meter) av orkidén knärot. Knäroten är upptagen på rödlistan som nära hotad (NT). Placeringen av verket har ändrats med hänsyn till knäroten.

25 Förslag till beslut Miljönämnden förelägger Västfastigheter Västra Götalandsregionen, organisationsnummer , Strömma 7:1, Marks kommun om Yttrande nar inkommit rran i-orsvarsmakten, som inte nar något att erinra mot etableringen. Man hänvisar dock till Transportstyrelsens föreskrifter gällande hindermarkering. Hindermarkeringen behandlas i bygglovet. Miljökvalitetsmål Förnyelsebara energikällor är generellt helt i linje med Sveriges miljökvalitetsmål, t ex God bebyggd miljö delmål om främjande av bland annat vindkraft. Förnyelsebar energi är också ett sätt att nå många av de övriga miljökvalitetsmålen, t ex Endast naturlig försurning, Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft. Vindkraftverk kan dock komma i konflikt med God bebyggd miljö delmål om bullerstörningar. Det är viktigt att vindkraftverken lokaliseras så att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa, t ex i form av bullerstörningar. Information Ny verksamhetsutövare ska anmälas till miljönämnden Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll omfattar även denna typ av anläggningar. Detta beslut befriar inte från skyldigheten att iaktta vad som i annan författning föreskrivs. Ärendet Västfastigheter Västra Götalandsregionen inkom den 9 juni 2011 med en anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken om uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Sätila 7:1, Marks kommun. Kompletteringar har inkommit löpande. Vindkraftverken har enligt anmälan en tornhöjd på 135 meter och en rotordiameter på 101 meter, totalt 185,5 meter samt en generator-effekt på 3,0 MW. Enligt bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har verksamheten SNI-kod (C) och ska anmälas till miljönämnden i god tid före byggstart, vilket har skett. Ärendet har skickats för information och eventuellt yttrande till Länsstyrelsen Västra Götalands län, Försvarsmakten, Onsala rymdobservatorium, Kinna Naturskyddsförening, Marks Naturskyddsförening, Marks fågelklubb, Svensk Lomförening och fyra av kommunens lokala naturvårdsombud. Verksamheten är också bygglovspliktig. I samband med att bygglovet sökts hos plan- och byggnadsnämnden får miljönämnden möjlighet att yttra sig över bygglovet. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2012.

26 anmälan till miljönämnden. Anmälan skall göras i god tid före andringen. 3. Buller från vindkraftverken får som riktvärde inte överskrida en ekvivalent ljudnivå på 40 db(a) Leq utomhus vid bostäder. Innehåller ljudet rena toner ska riktvärdet 35 db(a) Leq istället användas. Om dessa nivåer överskrids skall verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att riktvärdet följs. 4. Emissionsmätning (källjudsmätning) ska ske enligt svensk standard SS-EN Mätningen ska också inkludera rena toner. 5. En ljudutbredningsberäkning, med hänsyn tagen till terräng, vid omkringliggande bostadshus ska utföras med den uppmätta ljudemissionen som källjud. 6. I samråd med miljönämnden ska kontrollmätning i fält ske av de tidigare beräknade ljudnivåerna vid bostäder på fastigheterna Hestra 1:6, Grebbeshult 1:22 samt Grebbeshult 1:23 (ljudimmissionsmätning). I god tid innan mätning sker, ska planerad metod och plan för mätning redovisas till miljönämnden. 7. Mätresultat från de ljudmätningar och beräkningar, som verksamhetsutövaren skall göra enligt punkt 4, 5 och 6 skall sändas till miljönämnden senast 10 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft. 8. Mätningar och beräkningar ska utföras av företag som är ackrediterade för ljudmätningar vid vindkraftverk. Mätningar och beräkningar ska ske i samråd med miljönämnden. 9. Socialstyrelsens riktvärden (SOSFS 2005:6) gällande lågfrekvent ljud ska innehållas: Tersband (Hz) Ljudtrycksnivå (db) 31, , Den verkliga skuggtiden skall begränsas, som riktvärde, till högst 8 timmar per år och maximalt 30 minuter per dag vid närliggande bostäder. 11. Om riktvärde(n) i punkten ovan överskrids skall ett skuggdetekteringssystem omedelbart installeras i verket. Indata som används i systemet ska ha beräknats utifrån verkens mått och placering samt lokala förutsättningar. 12. Minst två fladdermusinventeringar ska ske genom att mäta aktiviteten under varma lugna nätter under sommaren. Resultatet redovisas för miljönämnden senast 1 november Fladdermusinventeringarna ska ske av någon med tidigare dokumenterad erfarenhet som godkänts av miljönämnden. 14. Hantering och förvaring av kemiska produkter och farligt avfall skall ske så att eventuellt spill eller läckage inte kan nå och förorena kringliggande mark eller vatten. 15. Om olägenheter uppstår för kringboende skall åtgärder omgående vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten för att minska olägenheten.

27 anläggas pa ett satt som i möjligaste man oegransar skaaor pa natur- ocn kulturvärden. 19. Kabeldragningen får inte påverka några grova träd negativt. 20. Senast två år efter att elproduktionen har upphört skall vindkraftverken och annan utrustning ha avlägsnats. Fundament och platsen för vindkraftverket skall ha anpassats till omgivande naturmiljö. Arbetet skall utföras i samråd med miljönämnden. Laghänvisning 26 kap. 9 Miljöbalken 2 kap. 2-6 Miljöbalken Dagens sammanträde Enhetschef Camilla Landén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas. Sändlista - Rolf och Inger Carlsson, Hällingsjövägen 19, Hällingsjö (fastighetsägare Hestra 1:6) - Ulrica och Lars Wilderäng, Grebbeshult Ängsjödal gård, Sätila (fastighetsägare Grebbeshult 1:22) - Hona Margarete Steinbauer, Grebbeshult Ängsjödal 5, Sätila (fastighetsägare Grebbeshult 1:23). Bostadsadress i Tyskland: AM SCHLOESSEL 5, HIRSCHORN, TYSKLAND. - Arvid Eklund, Kvarndalsvägen 31, Sätila (Flohult 1:21) - Bernt Edvinsson, Flohult, Sätila - Birgitta Dahlén, Strömma Rosenhill, Sätila - Länsstyrelsen Västra Götalands län

28 IMI ea a e lianenen Miljönämndens beslut Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 1 Länsstyrelsen i Hallands län; meddelande om att havsörn observerats inom en zon av 2-3 km från samtliga vindkraftverk vid den planerade vindkraftparken i Ulvås. 2 Setterlid & Eliasson Advokatbyrå HB; yttrande angående emissionsmätningarvid vindkraftverket i Hyssna-Hökås 2:1. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna. Förslaget antas.

29 Keoovisning av aeiegationsoesiut Ml iidjöiniämm im deras besiut Miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Från fram till , har följande beslut fattats, Besluten som fattats under ovanstående period är bland annat: Anmälan av värmepumpar Avgift enligt livsmedelslagen Tillstånd för enskild avloppsanläggning Avgift enligt miljöbalken Föreläggande enligt miljöbalken Registrering av livsmedelsanläggning Tillstånd för borrning mm. inom vattenskyddsområde Överklagan av beslut Yttrande till plan- och byggnadsnämnden Föreläggande efter anmälan Förbud till utsläpp av avloppsvatten Beslut om timavgift Föreläggande om att komma in med uppgifter Upphävande av beslut om föreläggande Avslut av ärende gällande nedskräpning Föreläggande med löpande vit Utdömande av vite Redovisning av beviljade kompostansökningar under april 2012: Bäckabo 1:7, Björketorp Dängevik 1:7, Skephult Kattunga 7:11, Björketorp Vilg 4:19, Fotskäl Dal 1:8, Älekulla Sandryd 4:23, Tostared Ginkaiunda 6:4, Kinna Björketorp 13:77 Lekvad 10:1, Berghem Leda möter ra as förslag till besllyt Ordförande föreslår att miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Förslaget antas.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-11.50 Beslutande M Bengt Ferm, utgår under 31 C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Katarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson S Roger Sörman

Ej tjänstgörande ersättare C Katarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson S Roger Sörman Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 8.30-12.30 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Plats och tid Runnabönning, Rydals museum, Rydal, kl. 8.30-12.30 Beslutande s Berndt Ekholm v Eivor Hellman Max m Göte Nilsson c Ragnar Nilsson mp Kristina Hasselblad s Samir

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-13:16 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad C Catarina Johansson,

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (35) 2013-10-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (35) 2013-10-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (35) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-11.30 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Samir Yazid,

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (7) 2010-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (7) 2010-03-10 Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 8.30-11.45 Beslutande s Berndt Ekholm v Eivor Hellman Max m Göte Nilsson c Ragnar Nilsson mp Kristina Hasselblad

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson MP Thomas Larsson S Samir Yazid. Berndt Ekholm. Underskrifter Sekreterare Paragraf: 75-80

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson MP Thomas Larsson S Samir Yazid. Berndt Ekholm. Underskrifter Sekreterare Paragraf: 75-80 Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-11.55 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8.

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8. 92 Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8 Ärendenr M 2016 1201 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare MP Thomas Larsson. Berndt Ekholm. Underskrifter Sekreterare Paragraf: 68-74. Teresia Persson

Ej tjänstgörande ersättare MP Thomas Larsson. Berndt Ekholm. Underskrifter Sekreterare Paragraf: 68-74. Teresia Persson Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 8.30-12.40 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Johan Lepp, tjänstgör för Ing-Britt Spetz (FP) MP Kristina

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden (6) MBN 126 Dnr 2003 BN

GULLSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden (6) MBN 126 Dnr 2003 BN Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-06 1 (6) MBN 126 Dnr 2003 BN0039 239 Sanden 2:1 bygglov för befintligt vindkraftverk Denna paragraf behandlar endast förnyat bygglov för vindkraftverket på Sanden 2:1.

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar

Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Egenkontroll av ljudnivåer Miljöförvaltningen informerar Ditt ansvar Vid musikarrangemang har verksamhetsutövaren ansvar för att kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll.

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk

Västra Derome vindkraftpark i Varbergs kommun Kontroll av ljud från vindkraftverk RAPPORT 1 (7) Handläggare Elis Johansson Tel +46 10 505 84 22 Mobil +46 70 184 74 22 Fax +46 10 505 30 09 elis.johansson@afconsult.com Datum 2014-12-05 Varberg Energi AB Håkan Svensson Box 1043 432 13

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm

Överklagande av timavgift enligt miljöbalken, fastigheten Plomben 5 i Stockholm Miljöförvaltningen Hälsoskydd Tjänsteutlåtande Sida 1 (4) 2015-08-03 Handläggare Robert Eriksson Telefon: 508 28 951 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Stockholm, MHN 2015-08-25, p 8 Överklagande av

Läs mer

Vindkraft i Mark 8 mars 2012. Välkomna!

Vindkraft i Mark 8 mars 2012. Välkomna! Vindkraft i Mark 8 mars 2012 Välkomna! Vindkraft i Mark Deltagare från kommunen: Haleh Lindqvist Kommunchef Tord Lundborg Chef Bygg och miljökontoret Annika Elm Miljöinspektör Svante Brandin Kommunbiolog

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl. 14.00-16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C)

Läs mer

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ FLÄKTBULLER UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD, VALHALLAVÄGEN 126

ÖVERKLAGANDE AV BESLUT OM ATT LÄMNA KLAGOMÅL PÅ FLÄKTBULLER UTAN YTTERLIGARE ÅTGÄRD, VALHALLAVÄGEN 126 MILJÖFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Catrine Eckers Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 28 904 catrine.eckers@stockholm.se Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden SID 1 (5) 2010-12-20 MHN 2011-01-18

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Innehåll Hur, vad och varför? Varför mäta? Vad påverkar en mätning? Hur mäter man? Erfarenhet från

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (6)

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Skive, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.15 15.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande (S) Gerd Karlsson, vice

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun PM 1 (5) Handläggare Martin Almgren Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-10-27 Vattenfall Vindkraft AB Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Nya regler för vindkraft

Nya regler för vindkraft Nya regler för vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Halmstad 2009-12-01 1 Nytt om vindkraft Nya regler den 1 augusti 2009 SOU 2008:86 Prövning av vindkraft Prop 2008/09:146 Prövning av vindkraft

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden 44 Förslag till verksamhetsplan 2014 presenteras... 101 45 om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus... 102 46 Yttrande gällande avfallsplan med tillhörande renhållningsordning för Mullsjö

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

Föreläggande om att följa Folkhälsomyndighetens och Naturvårdsverkets ljudriktvärden samt mäta och redovisa ljudnivåer (MR )

Föreläggande om att följa Folkhälsomyndighetens och Naturvårdsverkets ljudriktvärden samt mäta och redovisa ljudnivåer (MR ) Tjänsteskrivelse Datum: 2016-02-17 Miljöskyddsnämnden Handläggare: Ygor Geyer Direktnr: 0322-61 72 82 Epost: ygor.geyer@alingsas.se Beteckning: 2016.009 MN Föreläggande om att följa Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-06-13. Miljönämnden Innehåll 22 Presentation av nyanställda livsmedelsinspektören och assistenten... 34 23 Information om skol- och förskoleprojektet... 35 24 Anmälan om miljöfarlig verksamhet vindkraft Gölhult 2:13, Habo

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Praktisk tillämpning av lagstiftning på bullerområdet. Intern remiss. Exempel buller från uteservering på innergård M

Praktisk tillämpning av lagstiftning på bullerområdet. Intern remiss. Exempel buller från uteservering på innergård M Praktisk tillämpning av lagstiftning på bullerområdet Intern remiss Kan gälla både miljöbalken och PBL Alltid specifika frågor Natalii Back Enheten för miljöskydd Tillgång till hela akten Svarar så fort

Läs mer

Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur

Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (6) YTTRANDE Gustav Helander Miljö- och räddningstjänstnämnden Liljan 3 Yttrande till MRN, förslag till beslut, föreläggande med vite om att åtgärda inomhustemperatur

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från vindkraftpark Lyckås, Jönköping kommun 1 Bakgrund. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Manne Friman Tel +46105056072 Mobil +46701845772 manne.friman@afconsult.com PM03 1 (9) Datum Statkraft Södra Vindkraft AB Att: Jonas Nordanstig Box 233 202 09 Malmö Uppdragsnr 575593 Vindkraftpark

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S) 2014-02-13 1 (6) Plats och sammanträdestid Sessionssalen, Hultsfred, torsdagen den 13 februari 2014, kl. 10.00-10.30 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders

Läs mer

Information om inkomna delgivningar

Information om inkomna delgivningar 2 MHN 2016/ 45 Information om inkomna delgivningar 1. BESLUT OM AVSLAG; Länsstyrelsen avslår ett överklagande av beslut om föreläggande och förbud som Miljö- och beslutade den 151124, gällande inomhusmiljö

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Magnusson, miljöinspektör 12. Harriet Cajfeldt-Carlsson Paragrafer: 12-16

Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Magnusson, miljöinspektör 12. Harriet Cajfeldt-Carlsson Paragrafer: 12-16 13 Plats och tid: Beslutande: Vänstra kammaren i kommunhuset, Habo, torsdagen den 17 februari 2011 klockan 15.00-17.20 Erik Johansson(M), ordförande Nina Zacho (MP) tjg ersättare för Bertil Engström (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljönämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Kommunalkontoret 14.00-16.30 Beslutande Lisa Johansson (V), ordförande Lars-Göran Gustavsson (S) Jörgen Norén (S) Lars Björlin (S) Ulf Andersson (M) Conny Sivertsen

Läs mer

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-638 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Buller Information till

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

DOM 2013-04-17 Stockholm

DOM 2013-04-17 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060201 DOM 2013-04-17 Stockholm Mål nr M 8734-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-10-01 i mål nr M 2067-12, se bilaga KLAGANDE S E MOTPARTER

Läs mer

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud

2 Diskussion om kontrollmätning av ljud PM 1 (5) Handläggare Tel +46 10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-09-10 Rabbalshede Kraft AB Karolina Tisell Marknadsvägen 1 457 55 Rabbalshede

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-05-15 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:40 Beslutande Uno Sjöberg (C) Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer