Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande"

Transkript

1 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Camilla Landén, enhetschef Teresia Persson, sekreterare Monika Spjut, assistent, Brita Kihlström, assistent, Therése Jönsson, miljöinspektör, 27 Utses att justera Berndt Ekholm Justeringens plats och tid Miljöenheten, tisdagen den 19 juni, kl Underskrifter Sekreterare Paragraf: Teresia Persson Ordförande Justerande Berndt Ekholm

2 protokollet ar justerat. Justeringen nar tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för ansiags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Miljönämnden Datum för anslags nedtagande Miljöenheten, Kinnaströms Företagscenter, Kinna 2kcjQ^ Brita Kihlström

3 Information 27 Utskick av kallelsen till nämndsammanträdena 28 Naturvårdsfonden 29 Naturreservat på Gallåsen, Björketorp 30 Sammansträdesdatum i september Möjligheter för Marks kommun att miljödiplomera företag 32 AB Sprakareds Emaljverk, föreläggande att ta fram en 33 undersökningsplan samt att utföra en fördjupad markundersökning gällande förorenad mark på fastigheten Åsletorp 1:5 samt del av fastigheten Harpebo 5:1 Föreläggande med försiktighetsmått för två vindkraftverk på 34 fastigheten Stora Farsnäs 2:2, Marks kommun Föreläggande med försiktighetsmått för ett vindkraftverk på 35 &?&/sc ty fastigheten^trpjrima 7:1, Marks kommun %y^^kma^iskcl Meddelanden 36 Redovisning av delegationsbeslut 37

4 inrormauon 1. Assistent Monika Spjut förevisar hur man skapar färgmarkeringar och egna anteckningar i en PDF-fil. 2. Enhetschef Camilla Landén redovisar för det ekonomiska utfallet hittills under året. 3. Enhetschef Camilla Landén redovisar deluppföljning av nämndplanen Kristina Hasselblad (MP) lämnar en skriftlig sammanställning från presidiedagarna i Stockholm. 5. Miljöinspektör Therése Jönsson informerar om pågående handläggning av ärenden rörande förorenad mark. 6. Enhetschef Camilla Landén informerar om resultatet från tillsynen på tillfälliga boenden. 7. Enhetschef Camilla Landén informerar om resultatet från tillsynen inom vattenskyddsområdena. 8. Enhetschef Camilla Landén informerar om resultatet av kommunens kalkning av sjöar och vattendrag. 9. Förvaltningschef Tord Lundborg informerar om framtagandet av nya riktlinjer för vindbruk. 10. Förvaltningschef Tord Lundborg informerar om planerna för att få en tankstation för gas etablerad i kommunen. 11. Enhetschef Camilla Landén informerar om Derome Bioenergis ansökan om förlängd dispens för upplag inom Örby vattenskyddsområde.

5 UISKICK av Kaiieisen un namnasammaniraaena Miljönämnderas beslut: Miljönämnden beslutar att kallelsen till nämndsammanträdena ska skickas ut i pappersformat, tills dess att det finns en bättre teknisk lösning. Dagens sammanträde Assistent Brita Kihiström tillfrågar nämnden om de är nöjda med kallelsens utformning och att den distribueras digitalt? Flera nämndledamöter har inkommit med synpunkter på att det är rörigt då samtliga handlingar inte kommer i samma mail och att de hellre vill ha kallelsen i pappersform. För enheten är det en fördel om utskickat görs på ett likartat sätt till samtliga ledamöter. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Kristina Hasselblad (MP) föreslår att kallelsen till nämndsammanträdena skickas ut i pappersformat till dess att det finns en bättre teknisk lösning. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Kristina Hasselblads (MP) förslag och finner att miljönämnden antar förslaget.

6 naiurvarastonaen Miljönämndens beslut Miljönämnden ger miljöenheten i uppdrag att utreda hur nämnden kan få tillgång till naturvårdsfondens medel för att utföra åtgärder i enlighet med fondens bestämmelser. Dagens sammanträde Enhetschef Camilla Landén redovisar deluppföljning av nämndplanen Naturvårdsteamet kommer inte att kunna nå målet att objekt inom Guide till naturen ska ha tillsyn minst 2 ggr/år. Orsaken är att tillsynen blir verkningslös om inte resurser finns för att åtgärda bristerna. Naturvårdsfondens medel ska enligt bestämmelserna användas för dessa ändamål. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Kristina Hasselblad (MP) föreslår att miljöenheten får i uppdrag att utreda hur nämnden kan få tillgång till naturvårdsfondens medel för att utföra åtgärder i enlighet med fondens bestämmelser. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Kristina Hasselblads (MP) förslag och finner att miljönämnden antar förslaget.

7 naturreservat pa ^auasen, Bjometorp Miljönämndens beslut Miljönämnden ger miljöenheten i uppdrag att ta fram ett underlag till kommunstyrelsen för att bilda ett nytt naturreservat på Gallåsen i Björketorp. Underlaget ska tas fram under hösten Dagens sammanträde Enhetschef Camilla Landén redovisar deluppföljning av nämndplanen Naturvårdsteamet kommer inte att kunna nå målet "areal kommunala naturreservat eller naturvårdsavtal eller statligt säkerställande på kommunalt initiativ ska öka" under Naturvårdstemat har på förslag att bilda ett naturreservat på Gallåsen i Björketorp under kommande år. Under 2012 behöver arbetet startas upp och förslaget förankras politiskt. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Kristina Hasselblad (MP) föreslår att miljöenheten får i uppdrag att ta fram ett underlag till kommunstyrelsen för att bilda ett nytt naturreservat på Gallåsen i Björketorp. Underlaget ska tas fram under hösten Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Kristina Hasselblads (MP) förslag och finner att miljönämnden antar förslaget.

8 sammanstraaesaaium i sepiemoer zuiz Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att nämndens sammanträde i september flyttas till den 12 september Dagens sammanträde Kommunens gemensamma presidiedagar har förlagts till den 13 september 2012 vilket sammanfaller med miljönämndens sammanträde. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Kristina Hasselblad (MP) föreslår att nämndens sammanträde i september flyttas till den 12 september Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Kristina Hasselblads (MP) förslag och finner att miljönämnden antar förslaget.

9 mojiigneter ror marks Kommun att rniijoaipiomera TO reta g Miljönämndens beslut Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om att: - införa Svensk miljöbas miljödiplomering i Marks kommun och ta fram en taxa för miljödiplomering av företag, - kommunstyrelsen får ansvar för systemet och för att utfärda miljödiplom, - kommunstyrelsen anlitar Bygg- och miljökontorets miljöenhet för administration av systemet - bygg- och miljökontoret kan täcka sina kostnader för att administrera systemet genom att ta ut en anmälningsavgift på i dagsläget 4000 kronor från de företag som önskar Marks kommuns miljödiplom. Ärendet Silvereken Medical och Markslöjd i Skene har kontaktat Bygg- och miljökontoret med fråga om det finns möjlighet att få ett miljödiplom av Marks kommun. Göteborgs kommun har sedan 1995 arbetat med miljödiplomering av mindre företag. För att bredda arbetet samarbetar man numera med Svensk miljöbas. Föreningen Svensk Miljöbas syfte är att verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Föreningen förvaltar och utvecklar den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas som är anpassad för mindre företag och andra organisationer. Standarden innehåller krav som ska uppfyllas av den verksamhet som vill bli miljödiplomerad. Här finns även krav på revisorer och de organisationer som utfärdar miljödiplom med Svensk Miljöbas logotyp. För att Marks kommun ska kunna utfärda miljödiplom krävs att vi blir godkända som utfärdare av miljödiplom. Att ansluta sig till systemet kostar 5000 kr/år. Att skicka en inspektör på kurs för att bli behörig miljödiplomerare kostar ca kr. Marks kommun kan dock begränsa sin roll till att dela ut diplom och marknadsföra metoden lokalt. Revisioner kan utföras av privata revisorer godkända av Svensk miljöbas (SMB-godkända revisorer). Kostnaden för ett fåmansföretag för diplomering kommer att ligga på cirka kronor samt anmälningsavgift år 1. Därefter ca 6000 kr/år. Kostnaden för ett företag med ca 15 anställda kommer att ligga på ca kr år 1.

10 Bygg- ocn miijokontorets rjanstesknveise aaceraa 14-juni zuiz. Förslag till beslut Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om att: - införa Svensk miljöbas miljödiplomering i Marks kommun och ta fram en taxa för miljödiplomering av företag, - kommunstyrelsen får ansvar för systemet och för att utfärda miljödiplom, - kommunstyrelsen anlitar Bygg- och miljökontorets miljöenhet för administration av systemet - bygg- och miljökontoret kan täcka sina kostnader för att administrera systemet genom att ta ut en anmälningsavgift på i dagsläget 4000 kronor från de företag som önskar Marks kommuns miljödiplom. Dagens sammanträde Enhetschef Camilla Landén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas.

11 AB aprakareas tmarjverk, roreiagganae att ca Tram en undersökningsplan samt att utföra en fördjupad markundersökning gällande förorenad mark på fastigheten Åsletorp 1:5 samt del av fastigheten Harpebo 5:1 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att återremittera ärendet till bygg- och miljökontoret för ytterligare beredning. Ärendet Den 24 januari 2011 förelade miljönämnden AB Sprakareds Emaljverk att utföra en markundersökning. Den 7 december 2011 lämnade företaget in en rapport från markundersökningen som tagits fram av konsultföretaget Demikon AB. Bygg- och miljökontoret har granskat Demikons rapport och kommit fram till med stöd av Västra Götalands Länsstyrelse att ytterligare undersökningar måste göra för att kunna göra en bedömning av föroreningssituationen på fastigheterna. Den fördjupade utredningen skall visa på vilka föroreningar som finns i marken och om det finns behov av en sanering samt hur omfattande den i så fall måste vara. Dagens sammanträde Nämndsekreterare Teresia Persson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ragnar Nilsson (C) föreslår att ärendet återremitteras till bygg- och miljökontoret för ytterligare beredning. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Ragnar Nilssons (C) förslag och finner att miljönämnden antar förslaget.

12 roreiagganae mea rorsikugneismait Tor iva vinakrartverit pa fastigheten Stora Parsnäs 2:2, Marks kom mun Miljönämndens beslut Detta beslut ersätter Miljönämndens beslut D 88, Miljönämnden förelägger Stora Farsnäs Drift AB, organisationsnummer , Stora Farsnäs 2:2, Marks kommun om följande försiktighetsmått gällande två vindkraftverk: 1. Om inte annat framgår av nedanstående ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i anmälningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Ändring som inte endast är av mindre betydelse får genomföras först efter anmälan till miljönämnden. Anmälan skall göras i god tid före ändringen. 3. Buller från vindkraftverken får som riktvärde inte överskrida en ekvivalent ljudnivå på 40 db(a) Leq utomhus vid bostäder. Innehåller ljudet rena toner ska riktvärdet 35 db(a) Leq istället användas. Om dessa nivåer överskrids skall verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att riktvärdet följs. 4. Emissionsmätning (källjudsmätning) ska ske enligt svensk standard SS-EN Mätningen ska också inkludera rena toner. 5. En ljudutbredningsberäkning, med hänsyn tagen till terräng, vid omkringliggande bostadshus ska utföras med den uppmätta ljudemissionen som källjud. 6. Mätresultat från de ljudmätningar och beräkningar, som verksamhetsutövaren skall göra enligt punkt 5, skall sändas till miljönämnden senast 10 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft. 7. Mätningar och beräkningar ska utföras av företag som är ackrediterade för ljudmätningar vid vindkraftverk. Mätningar och beräkningar ska ske i samråd med miljönämnden. 8. Socialstyrelsens riktvärden (SOSFS 2005:6) gällande lågfrekvent ljud ska innehållas: Tersband (Hz) Ljudtrycksnivå (db) 31, ,

13 9. Den verkliga skuggtiden skall begränsas, som riktvärde, till högst 8 timmar per år och maximalt 30 minuter per dag vid närliggande bostäder. 10. Om riktvärde(n) i punkten ovan överskrids skall ett skuggdetekteringssystem omedelbart installeras i verket. Indata som används i systemet ska ha beräknats utifrån verkens mått och placering samt lokala förutsättningar. 11. Service av sådant slag som kan störa fågellivet får ej ske under häckningssäsongen (april - juli). 12. Inventering av fiskgjuse, storlom och tjäder ska ske under sommarsäsong och resultatet redovisas för miljönämnden senast 6 september Minst fyra fladdermusinventeringar ska ske genom att mäta aktiviteten under varma lugna nätter under sommaren Fladdermusinventering ska ske under sommaren 2012 genom att räkna döda fladdermöss under kraftverken vid minst fyra tillfällen från slutet av juli till början av oktober. Räkningarna ska ske så tidigt som möjligt på morgonen efter varma lugna nätter. Ett område av minst 100 meter runt varje verk ska undersökas noga. 15. Döda och levande fladdermöss ska artbestämmas. 16. Naturvårdsinventeringarna ska ske av någon med tidigare dokumenterad erfarenhet som har godkänts av miljöenheten. 17. Hantering och förvaring av kemiska produkter och farligt avfall skall ske så att eventuellt spill eller läckage inte kan nå och förorena kringliggande mark eller vatten. 18. Om olägenheter uppstår för kringboende skall åtgärder omgående vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten för att minska olägenheten. 19. Rutiner ska tas fram för att omhänderta eventuella klagomål från kringboende eller störningar på naturmiljön. 20. Om befogade klagomål/olägenheter av betydelse uppstår för kringboende eller natur skall åtgärder vidtas för att minska olägenheten. 21. Vägar, fundament, el- och teleledningar skall anläggas på ett sätt som i möjligaste mån begränsar skador på natur- och kulturvärden. 22. Senast två år efter att elproduktionen har upphört skall vindkraftverken och annan utrustning ha avlägsnats. Fundament och platsen för vindkraftverket skall ha anpassats till omgivande naturmiljö. Arbetet skall utföras i samråd med miljönämnden.

14 overkiagar ges i rormuiar som skickas mea oesiutet. öirogar. aeigivningskvitto är ett kvitto på att beslutet mottagits. Datera och underteckna kvittot och returnera till Miljönämnden oavsett om beslutet överklagas eller ej. Skäl till beslut Anmälan och klassning enligt miljöbalken Enligt bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd hade verksamheten vid tiden för anmälan år 2008, SNI-kod (enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 125 kilowatt men högst 4 MW) och beteckningen C. Sedan 2009 har SNI-koderna för vindkraftverk ändrats till att gälla totalhöjd, istället för effekt. I nu gällande bilaga har verksamheten SNI-kod , punkt 2 (två eller fler vindkraftverk på max 150 meter, inklusive rotorblad, som står tillsammans (gruppstation)). Fortfarande har verksamheten beteckningen C. Anmälan omfattar lokalisering av verksamheten samt vilka försiktig-hetsmått som kan krävas för att verksamheten ska kunna godtas ur miljösynpunkt. Vidare måste verksamheten prövas utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt miljömässig motiverat. Den anmälan som inkommit till miljönämnden bedöms vara tillräcklig för att ligga till grund för beslutet. Enligt försiktighetsprincipen (2 kap. 3 Miljöbalken) ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Ljud Naturvårdsverket anger att buller från vindkraftverk inte bör överskrida ett riktvärde på 40 db(a) ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder. Vissa vindkraftverk kan alstra rena toner. Om ljudet innehåller sådana ska riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån vara 5 db(a)-enheter lägre. Enligt den bullerutredning som gjorts i anmälan, kommer gällande riktvärde för ljud från vindkraftverk på 40 db(a) ekvivalent ljudnivå att hållas vid samtliga kringliggande bostäder. För att kontrollera vindkraftverkens ljudemission ska en emissionsmätning (källjudsmätning), inklusive mätning av rena toner ske. En ljudutbredningsberäkning, med hänsyn tagen till terräng, vid omkringliggande bostadshus ska utföras med den uppmätta ljudemissionen som källjud. Mätningar och beräkningar ska utföras i samråd med miljönämnden, av företag som är ackrediterade för ljudmätningar vid vindkraftverk. Om riktvärdena överskrids skall verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att riktvärdet följs.

15 aaiar. um vinanastigneten i en aaigang ar lag meaan vindkraftverket gar ror fullt uppe på höjden kan vindkraftsljudet uppfattas som extra störande. En orsak till detta är att bullret från vindkraftverket inte maskeras av omgivande löv- och vindbrus i samma grad som på ställen där det blåser mer. Hänsyn till detta bör tas vid bullerutredningar och vid kontrollmätningar i fält. Riktvärden för lågfrekvent buller enligt "Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus" (SOSFS 2005:6) ska gälla. Skugga De två vindkraftverken har enligt komplettering till anmälan en tornhöjd på 85 meter. Vingarnas diameter är enligt samma komplettering 100 meter, vilket ger en totalhöjd på 135 meter. I komplettering till anmälan har även en skuggutredning bifogats. För solskuggor används vanligtvis flera riktvärden. Enligt praxis får skuggning ske maximalt 8 timmar per år eller 30 minuter per dag. Enligt skuggutredningen klaras riktvärdet 8 timmar per år vid samtliga fastigheter. Däremot överskrids riktvärdet 30 minuter per dag med ett par minuter för vissa av fastigheterna. För att förhindra att riktvärden överskrids kan en skuggdetektor installeras i verket. Skuggdetektorn stänger automatiskt av turbinen om något av riktvärdena är på väg att överskridas. Så fort verksamhetsutövaren får indikationer på att något av riktvärdena är på väg att överskridas eller har överskridits skall en skuggdetektor installeras i verket. Tillsynsmyndigheten skall informeras om så sker. Naturvård Den slutsats miljönämnden gjorde när anmälan om miljöfarlig verksamhet inkom var att en inventering av området före etableringen hade varit önskvärd för att kunna bedöma riskerna för fågellivet. En sådan skulle i så fall skett under häckningsperioden, vilket skulle fördröja processen nästan ett år. Då etableringen var relativt liten och det inte fanns några indikationer på att naturvärden berördes, var det ej ekonomiskt/miljömässigt motiverbart att fördröja ärendet så länge. Istället ställdes krav på uppföljning av påverkan på fågellivet efter etableringen. Verksamhetsutövaren fick krav på sig att ta fram ett kontrollprogram där det framgick vilken inverkan verket hade på de arter som var mest sannolika att drabbas negativt av vindkraften, till exempel fiskgjuse och lom. Här ingick att ta fram förslag på arter som borde undersökas, nulägesanalys för jämförelse samt observationer efter uppförandet. Kontrollprogrammet skulle godkännas av tillsynsmyndigheten. Ett sådant kontrollprogram har inte inkommit till miljönämnden. Kraven regleras i detta föreläggande. Bästa tiden för inventering av fåglar har redan passerat för 2012, så redovisning av inventering av fiskgjuse, storlom och tjäder får ske senast 6 september 2013.

16 uet nar tidigare rramkommit att det rinns nac«anoe tjäder, nackande riskgjuse och häckande storlom i området. När det gäller tjäder så är kunskapen om hur vindkraftverken påverkar spelplatserna liten. Det är därför intressant att undersöka hur vind-kraftverken har påverkat tjädern. Fiskgjusen och storlommen häckar i Farssjön. Avstånden till sjön är cirka 600 respektive 750 meter. Rekommenderade skyddsavstånd för fiskgjusen och för små- och storlommens boplatser är en kilometer. Fladdermöss Efter att beslut D 88, fattades har det framkommit nya forskarrön. I anmälan nämns ingenting om fladdermöss. Den senaste tiden har det framkommit att insekter samlas kring verken, under vissa väderförhållanden, vilket lockar till sig fladdermöss som då riskerar omkomma. Miljönämnden ställer därför krav på att även en fladdermusinventering ska ske. Avsikten med uppföljningen är att undersöka om området runt vindkraftverken utnyttjas av fladdermöss och i så fall om fladdermöss omkommer där. Enligt forskarrön så har de flesta dödsfallen vid verken skett under augusti och september, alltid nattetid och nästan alltid under speciella väderförhållanden (varmt och svaga, mindre 4 m/s i navhöjd, helst nordliga vindar). Räkning och insamling av döda fladdermöss under kraftverken görs vid minst fyra tillfällen från slutet av juli till början av oktober. Räkningarna ska ske så tidigt som möjligt på morgonen efter varma lugna nätter innan rovdjur och asätare har hunnit äta upp eller avlägsna eventuella kadaver. Ett område av minst 100 meter runt varje verk ska undersökas noga. Döda fladdermöss tas om hand för bestämning av art och även gärna kön och ålder. Insamlingen ska kompletteras med mätning av aktiviteten vid ett eller flera verk under några varma lugna nätter. Inventeringarna ska ske av någon med dokumenterad erfarenhet av liknande arbeten. Klagomål Flera klagomål på störande ljudnivåer vid kringboendes bostäder har inkommit till bygg- och miljökontoret. Bygg- och miljökontoret har haft kontakt med Green Extreme, som förbereder ljudmätningar i området och har kontakt med boende. Övrigt 11 november 2011 besökte bygg- och miljökontoret byggarbetsplatsen. Det visade det sig att verksamhetutövaren Green Extreme inte hade kännedom om miljönämndens föreläggande om försiktighetsmått (D 88, ). Green Extreme anmälde 2 mars 2012 att aktuell verksamhetsutövare är Stora Farsnäs Drift AB.

17 iooa DeDygga miijo aeimai om DUiier-scormngar. Information Ny verksamhetsutövare ska anmälas till miljönämnden Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll omfattar även denna typ av anläggningar. Detta beslut befriar inte från skyldigheten att iaktta vad som i annan författning föreskrivs. Ärendet Fr Ramström AB inkom den 27 maj 2008 med en anmälan enligt 9 kap. 6 Miljöbalken, om uppförande av två vindkraftverk på fastigheten Stora Farsnäs 2:2. Kompletteringar har inkommit löpande. Vindkraftverken var enligt anmälan av märket Enercon E-82, med en tornhöjd på meter och en rotordiameter på 82 meter, totalt maximalt 139 meter. Generatoreffekten planerades till 2,0 MW för vardera verk. I en komplettering av anmälan 1 maj 2011 ändrades tornhöjden till 85 meter och rotordiametern till 100 meter, en totalhöjd på 135 meter. Tornen planerades ca 200 meter över havet. 18 juni 2008 skickades ärendet för information och eventuellt yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Marks Naturskyddsförening, Marks fågelklubb och två av kommunens lokala naturvårdsombud. Länsstyrelsen inkom med ett yttrande den 15 juli Även det lokala naturvårdsombudet för Öxabäck/Älekulla, Marks fågelklubb, Svenska lomföreningen och Mats Eriksson på MK Natur- och Miljökonsult HB inkom med yttranden. I samband med kompletteringen framkom att Fr Ramström AB inte längre är verksamhetsutövare, utan att ny verksamhetsutövare i form av en vindförening eller liknande kommer att bildas. Ett nytt beslut med försiktighetsmått behöver därför fattas, med rätt verksamhetsutövare som adressat. Detta beslut ersätter Miljönämndens beslut , D 88. Enligt bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har verksamheten SNI-kod (C) och ska anmälas till miljönämnden i god tid före byggstart, vilket har skett. Verksamheten är också bygglovspliktig. I samband med att bygglov har sökts hos plan- och byggnadsnämnden har miljönämnden bedömt lokaliseringen och tillstyrkt bygglovet I november 2011 uppfördes de två vindkraftverken. Byggarbetsplatsen besöktes av bygg- och miljökontoret 11 november Ärendets behandling Miljönämndens delegationsbeslut daterat 4 mars 2009, D 88. Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2012.

18 9. Den verkliga skuggtiden skall begränsas, som riktvärde, till högst 8 timmar per år och maximalt 30 minuter per dag vid närliggande bostäder. 10. Om riktvärde(n) i punkten ovan överskrids skall ett skuggdetekteringssystem omedelbart installeras i verket. Indata som används i systemet ska ha beräknats utifrån verkens mått och placering samt lokala förutsättningar. 11. Service av sådant slag som kan störa fågellivet får ej ske under häckningssäsongen (april - juli). 12. Inventering av fiskgjuse, storlom och tjäder ska ske under sommarsäsong och resultatet redovisas för miljönämnden senast 6 september Minst fyra fladdermusinventeringar ska ske genom att mäta aktiviteten under varma lugna nätter under sommaren Fladdermusinventering ska ske under sommaren 2012 genom att räkna döda fladdermöss under kraftverken vid minst fyra tillfällen från slutet av juli till början av oktober. Räkningarna ska ske så tidigt som möjligt på morgonen efter varma lugna nätter. Ett område av minst 100 meter runt nuvuasakiig överensstämmelse med vaa sokanaen angivit i anmälningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Ändring som inte endast är av mindre betydelse får genomföras först efter anmälan till miljönämnden. Anmälan skall göras i god tid före ändringen. 3. Buller från vindkraftverken får som riktvärde inte överskrida en ekvivalent ljudnivå på 40 db(a) Leq utomhus vid bostäder. Innehåller ljudet rena toner ska riktvärdet 35 db(a) Leq istället användas. Om dessa nivåer överskrids skall verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att riktvärdet följs. 4. Emissionsmätning (källjudsmätning) ska ske enligt svensk standard SS-EN Mätningen ska också inkludera rena toner. 5. En ljudutbredningsberäkning, med hänsyn tagen till terräng, vid omkringliggande bostadshus ska utföras med den uppmätta ljudemissionen som källjud. 6. Mätresultat från de ljudmätningar och beräkningar, som verksamhetsutövaren skall göra enligt punkt 5, skall sändas till miljönämnden senast 10 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft. 7. Mätningar och beräkningar ska utföras av företag som är ackrediterade för ljudmätningar vid vindkraftverk. Mätningar och beräkningar ska ske i samråd med miljönämnden. 8. Socialstyrelsens riktvärden (SOSFS 2005:6) gällande lågfrekvent ljud ska innehållas: Tersband (Hz) Ljudtrycksnivå (db) 31, ,

19 att eventuellt spill ener lackage inte Kan na ocn rororena Kringliggande mark eller vatten. 18. Om olägenheter uppstår för kringboende skall åtgärder omgående vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten för att minska olägenheten. 19. Rutiner ska tas fram för att omhänderta eventuella klagomål från kringboende eller störningar på naturmiljön. 20. Om befogade klagomål/olägenheter av betydelse uppstår för kringboende eller natur skall åtgärder vidtas för att minska olägenheten. 21. Vägar, fundament, el- och teleledningar skall anläggas på ett sätt som i möjligaste mån begränsar skador på natur- och kulturvärden. 22. Senast två år efter att elproduktionen har upphört skall vindkraftverken och annan utrustning ha avlägsnats. Fundament och platsen för vindkraftverket skall ha anpassats till omgivande naturmiljö. Arbetet skall utföras i samråd med miljönämnden. Lag hän visning 26 kap. 9 Miljöbalken 2 kap. 2-6 Miljöbalken Dagens sammanträde Enhetschef Camilla Landén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas. Sändlista - Jan Willem de Vaal, (fastighetsägare Bredhult 1:70) - Gordon Tamm, Höghult Gunnarebo, Öxabäck (fastighetsägare Höghult 1:19) - Birgitta och Börje Johansson, (fastighetsägare Höghult 1:18) - Maj-Lis Axelsson, Höghult Yttre, - Ewelina Johansson, - Kurt Steffner, - Johan Wallin, (fastighetsägare Höghult 2:28) - Anders och Anna Rehbinder, - Lise-Lotte Andersson, - Ida-Marie Axelsson, - Länsstyrelsen i Västra Götalands län

20 /,ffl H f/f Äfi/Z-tfé-sl^ roreiagganae me a rorsiktignetsmatt ror ew vinakranverk pa 7:1, Marks kommun Miljönämndens beslut Miljönämnden förelägger Västfastigheter Västra Götalandsregionen, organisationsnummer ,^5trömnia^7_:l, Marks kommun om följande försiktighetsmått gällande ett vindkraftverk: * 1. Om inte annat framgår av nedanstående ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i anmälningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Ändring som inte endast är av mindre betydelse får genomföras först efter anmälan till miljönämnden. Anmälan skall göras i god tid före ändringen. 3. Buller från vindkraftverken får som riktvärde inte överskrida en ekvivalent ljudnivå på 40 db(a) Leq utomhus vid bostäder. Innehåller ljudet rena toner ska riktvärdet 35 db(a) Leq istället användas. Om dessa nivåer överskrids skall verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att riktvärdet följs. 4. Emissionsmätning (källjudsmätning) ska ske enligt svensk standard SS-EN Mätningen ska också inkludera rena toner. 5. En ljudutbredningsberäkning, med hänsyn tagen till terräng, vid omkringliggande bostadshus ska utföras med den uppmätta ljudemissionen som källjud. 6. I samråd med miljönämnden ska kontrollmätning i fält ske av de tidigare beräknade ljudnivåerna vid bostäder på fastigheterna Hestra 1:6, Grebbeshult 1:22 samt Grebbeshult 1:23 (ljudimmissionsmätning). I god tid innan mätning sker, ska planerad metod och plan för mätning redovisas till miljönämnden. 7. Mätresultat från de ljudmätningar och beräkningar, som verksamhetsutövaren skall göra enligt punkt 4, 5 och 6 skall sändas till miljönämnden senast 10 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft. 8. Mätningar och beräkningar ska utföras av företag som är ackrediterade för ljudmätningar vid vindkraftverk. Mätningar och beräkningar ska ske i samråd med miljönämnden. 9. Socialstyrelsens riktvärden (SOSFS 2005:6) gällande lågfrekvent ljud ska innehållas: Tersband (Hz) Ljudtrycksnivå (db) 31, ,

21 Skäl till beslut Anmälan och klassnina enliat miliöbalken timmar per är och maximalt 30 minuter per dag vid närliggande bostäder. 11. Om riktvärde(n) i punkten ovan överskrids skall ett skuggdetekteringssystem omedelbart installeras i verket. Indata som används i systemet ska ha beräknats utifrån verkens mått och placering samt lokala förutsättningar. 12. Minst två fladdermusinventeringar ska ske genom att mäta aktiviteten under varma lugna nätter under sommaren. Resultatet redovisas för miljönämnden senast 1 november Fladdermusinventeringarna ska ske av någon med tidigare dokumenterad erfarenhet som godkänts av miljönämnden. 14. Hantering och förvaring av kemiska produkter och farligt avfall skall ske så att eventuellt spill eller läckage inte kan nå och förorena kringliggande mark eller vatten. 15. Om olägenheter uppstår för kringboende skall åtgärder omgående vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten för att minska olägenheten. 16. Rutiner ska tas fram för att omhänderta eventuella klagomål från kringboende eller störningar på naturmiljön. 17. Om befogade klagomål/olägenheter av betydelse uppstår för kringboende eller natur skall åtgärder vidtas för att minska olägenheten. 18. Vägar, fundament, el- och teleledningar skall liksom byggarbetsplatsen, anläggas på ett sätt som i möjligaste mån begränsar skador på natur- och kulturvärden. 19. Kabeldragningen får inte påverka några grova träd negativt. 20. Senast två år efter att elproduktionen har upphört skall vindkraftverken och annan utrustning ha avlägsnats. Fundament och platsen för vindkraftverket skall ha anpassats till omgivande naturmiljö. Arbetet skall utföras i samråd med miljönämnden. Laghänvisning 26 kap. 9 Miljöbalken 2 kap. 2-6 Miljöbalken Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Bifogat delgivningskvitto är ett kvitto på att beslutet mottagits. Datera och underteckna kvittot och returnera till Miljönämnden oavsett om beslutet överklagas eller ej.

22 I kuperad terräng kan vindhastigheten variera betydligt mellan höjder och dalar. Om vindhastigheten i en dalgång är låg medan vindkraftverket går för fullt uppe på höjden kan vindkraftsljudet uppfattas som extra störande. En orsak till detta är att bullret från vindkraftverket inte maskeras av omgivande löv- och vindbrus i samma grad som på ställen där det blåser mer. Hänsyn till som Kan Krävas ror att verksamnecen SKa Kunna goacas ur mnjosynpunkt. Vidare måste verksamheten prövas utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt miljömässig motiverat. Den anmälan som inkommit till miljönämnden bedöms vara tillräcklig för att ligga till grund för beslutet. Enligt försiktighetsprincipen (2 kap. 3 Miljöbalken) ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Ljud Naturvårdsverket anger att buller från vindkraftverk inte bör överskrida ett riktvärde på 40 db(a) Leq utomhus vid bostäder. Vissa vindkraftverk kan alstra rena toner. Om ljudet innehåller sådana ska riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån vara 5 db(a)-enheter lägre. Enligt den bullerutredning ("Buller från vindkraftverk i Strömma - ljudutbredning enligt Nord2000", ) som gjorts i anmälan, kommer gällande riktvärde för buller från vindkraftverk på 40 db(a) Leq att hållas vid samtliga kringliggande bostäder. Nord2000 är en beräkningsmodell som bland annat tar hänsyn till varierande topografi. Utredningen visar att tre fastigheter (Hestra 1:6, Grebbeshult 1:22 samt Grebbeshult 1:23) riskerar att utsättas för ljudnivåer nära 40 db(a) Leq. För att säkerställa att ljudnivåerna vid dessa fastigheter inte överstiger 40 db(a) Leq ska ljudimmissions-mätningar utföras vid dessa bostäder i samråd med miljönämnden. För denna mätning finns vedertagna metoder, exempelvis Elforsk metod "Mätning av bullerimmission från vindkraftverk" (Elforsk rapport 98:24). För att kontrollera vindkraftverkens ljudemission ska en emissionsmätning (källjudsmätning), inklusive mätning av rena toner ske. En ljudutbredningsberäkning, med hänsyn tagen till terräng, vid omkringliggande bostadshus ska utföras med den uppmätta ljudemissionen som källjud. Mätningar och beräkningar ska utföras i samråd med miljönämnden, av företag som är ackrediterade för ljudmätningar vid vindkraftverk. Om riktvärdena överskrids skall verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att riktvärdet följs. I det fall ljudutbredningsberäkningen visar på höga ljudnivåer kan det bli aktuellt med fler mätningar, exempelvis fler ljudimmissions-mätningar vid bostäder enligt Elforsk metod "Mätning av buller-immission från vindkraftverk" (Elforsk rapport 98:24).

23 Enligt forskarrön så har de flesta dödsfallen vid verken skett under augusti och september, alltid nattetid och nästan alltid under speciella väderförhållanden vindkraftverket nar enligt anmälan en tornnöjd pä 135 meter. Vingarnas diameter är 101 meter, vilket ger en totalhöjd på 185,5 meter. I anmälan har en skuggutredning bifogats. För solskuggor används vanligtvis flera riktvärden. Enligt praxis får skuggning ske maximalt 8 timmar per år eller 30 minuter per dag. Enligt skuggutredningen klaras riktvärdet 8 timmar per år vid samtliga fastigheter. Däremot överskrids riktvärdet 30 minuter per dag med ett par minuter för vissa av fastigheterna. För att förhindra att riktvärden överskrids kan en skuggdetektor installeras i verket. Skuggdetektorn stänger automatiskt av turbinen om något av riktvärdena är på väg att överskridas. Så fort verksamhetsutövaren får indikationer på att något av riktvärdena är på väg att överskridas eller har överskridits skall en skuggdetektor installeras i verket. Tillsynsmyndigheten skall informeras om så sker. Naturvård Sökanden har haft kontakt med naturvårdsombud, Kinna Naturskyddsförening samt Marks Fågelklubb angående naturvärdesinventering i området. Vid dessa möten har man bedömt att den föreslagna placeringen av vindkraftverket inte påverkar fladdermusbeståndet, floran eller fåglar i området. Man bedömer också att inga väsentliga naturvärden finns i närheten av planerade vindkraftverk eller vid planerad vägsträckning. Området där vindkraftverket ska placeras består av gran- och tallskog. I anslutning till vindkraftverkets placering finns omgivande kalhyggen i norr och öster. Vindkraftverket är tänkt att placeras på en bergplatå med tunt jordlager. Fältskiktet består mestadels av blåbärsris. Fladdermöss Generellt är tall- och granskog där verket ska uppföras ingen bra biotop för fladdermöss. På grund av vädret så har fladdermöss endast inventerats vid ett tillfälle av sökanden och naturvårdskunniga den 16 augusti Inga fladdermöss kunde då detekteras med hjälp av detektionsutrustningen eller med hjälp av okulära observationer. Vid samma tillfälle så undersöktes även miljön runt skolbyggnaderna vilken borde vara än lämplig biotop för fladdermöss. Där påträffades cirka fem olika arter och det fanns rikligt med fladdermöss som jagade insekter. Skolbyggnaderna ligger cirka 1000 meter från den tänkta platsen för verket. Enligt sökanden kommer en ny inventering att ske under juli och augusti 2012 för artbestämning av arterna som påträffades vid skolbyggnaderna. Eftersom fladdermöss endast har inventerats vid ett tillfälle ställs krav på att ytterligare inventering ska ske under sommaren 2012.

24 Kabeldragning Kabeldragningen kommer bland annat att beröra fastigheterna Hestra 1:1 och Sätila-Strömma 1:4. Dessa fastighter har ingått i en natur- och kulturmiljöinventering från Miljön har blivit klassad i naturvärdesklass 3 av 4. mea njaip av okuiara ODservanoner. inventeringen s«a SKe via minst tva tillfällen under yngelperioden, som är 15 juni till 15 juli, under nätter med bra förhållanden, dvs. varmt och lugnt, inget regn och över 8 C. Även anslutande marker scannas av, till exempel om det finns bra miljöer i närområdet. Inventeringarna ska ske av någon med dokumenterad erfarenhet av liknande arbeten. Fågel En fågelinventering har skett under våren och hösten 2011 på tre olika platser. Vid Håkankila Storåns dalgång, vid Almered vid den stora kraftledningen (cirka två kilometer den föreslagna platsen) samt vid den föreslagna platsen för verket. Vid Håkankila, Storåns dalgång iakttogs sträckfåglar, platsen ligger cirka en kilometer ifrån etableringsplatsen. Vid Almered iakttogs småfåglar (t.ex. ängspiplärka och bofink) men även en bivråk. Bivråken är upptagen på rödlistan som sårbar (vu). Vid den föreslagna platsen iakttogs inga fågelarter som skulle komma till skada om verket uppförs enligt uppgift (inga artuppgifter). Bivråken häckar främst i lövskog varför den tänkta platsen för verket troligen inte är aktuell för häckning. Bivråken har heller inte observerats vid den föreslagna platsen Sökanden har gett i uppdrag till Marks fågelklubb inventera lämpliga tjäderspelplatser. Marks fågelklubb var ute den 8 februari 2012, vid tillfället var marken snötäckt. Några spår ifrån tjäder eller andra skogshöns hittades inte. Marks fågelklubb kunde under inventeringen konstatera att biotopen inte är den rätta för skogshöns. Henrick Blank, från lomföreningen har yttrat sig, han skriver att "vi tror inte att det kommer att bli några problem för smålommen i detta fall. Det finns i och för sig några småsjöar i närheten med okänd lomstatus som skulle kunna kollas upp. Men troligen är de tomma eftersom vi inte har hört något om lommar i dessa någon gång. Det är också så att det finns storlom på ca 2-3 km avstånd, men att hävda att de påverkas av ett enskilt verk är att ta i, men bra att veta om". Flora Markskiktet består av olika mossarter. Tall och gran dominerar. Vid inventering av sökanden upptäcktes ett stort bestånd (cirka 40 x 40 meter) av orkidén knärot. Knäroten är upptagen på rödlistan som nära hotad (NT). Placeringen av verket har ändrats med hänsyn till knäroten.

25 Förslag till beslut Miljönämnden förelägger Västfastigheter Västra Götalandsregionen, organisationsnummer , Strömma 7:1, Marks kommun om Yttrande nar inkommit rran i-orsvarsmakten, som inte nar något att erinra mot etableringen. Man hänvisar dock till Transportstyrelsens föreskrifter gällande hindermarkering. Hindermarkeringen behandlas i bygglovet. Miljökvalitetsmål Förnyelsebara energikällor är generellt helt i linje med Sveriges miljökvalitetsmål, t ex God bebyggd miljö delmål om främjande av bland annat vindkraft. Förnyelsebar energi är också ett sätt att nå många av de övriga miljökvalitetsmålen, t ex Endast naturlig försurning, Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft. Vindkraftverk kan dock komma i konflikt med God bebyggd miljö delmål om bullerstörningar. Det är viktigt att vindkraftverken lokaliseras så att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa, t ex i form av bullerstörningar. Information Ny verksamhetsutövare ska anmälas till miljönämnden Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll omfattar även denna typ av anläggningar. Detta beslut befriar inte från skyldigheten att iaktta vad som i annan författning föreskrivs. Ärendet Västfastigheter Västra Götalandsregionen inkom den 9 juni 2011 med en anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken om uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Sätila 7:1, Marks kommun. Kompletteringar har inkommit löpande. Vindkraftverken har enligt anmälan en tornhöjd på 135 meter och en rotordiameter på 101 meter, totalt 185,5 meter samt en generator-effekt på 3,0 MW. Enligt bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har verksamheten SNI-kod (C) och ska anmälas till miljönämnden i god tid före byggstart, vilket har skett. Ärendet har skickats för information och eventuellt yttrande till Länsstyrelsen Västra Götalands län, Försvarsmakten, Onsala rymdobservatorium, Kinna Naturskyddsförening, Marks Naturskyddsförening, Marks fågelklubb, Svensk Lomförening och fyra av kommunens lokala naturvårdsombud. Verksamheten är också bygglovspliktig. I samband med att bygglovet sökts hos plan- och byggnadsnämnden får miljönämnden möjlighet att yttra sig över bygglovet. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2012.

26 anmälan till miljönämnden. Anmälan skall göras i god tid före andringen. 3. Buller från vindkraftverken får som riktvärde inte överskrida en ekvivalent ljudnivå på 40 db(a) Leq utomhus vid bostäder. Innehåller ljudet rena toner ska riktvärdet 35 db(a) Leq istället användas. Om dessa nivåer överskrids skall verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att riktvärdet följs. 4. Emissionsmätning (källjudsmätning) ska ske enligt svensk standard SS-EN Mätningen ska också inkludera rena toner. 5. En ljudutbredningsberäkning, med hänsyn tagen till terräng, vid omkringliggande bostadshus ska utföras med den uppmätta ljudemissionen som källjud. 6. I samråd med miljönämnden ska kontrollmätning i fält ske av de tidigare beräknade ljudnivåerna vid bostäder på fastigheterna Hestra 1:6, Grebbeshult 1:22 samt Grebbeshult 1:23 (ljudimmissionsmätning). I god tid innan mätning sker, ska planerad metod och plan för mätning redovisas till miljönämnden. 7. Mätresultat från de ljudmätningar och beräkningar, som verksamhetsutövaren skall göra enligt punkt 4, 5 och 6 skall sändas till miljönämnden senast 10 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft. 8. Mätningar och beräkningar ska utföras av företag som är ackrediterade för ljudmätningar vid vindkraftverk. Mätningar och beräkningar ska ske i samråd med miljönämnden. 9. Socialstyrelsens riktvärden (SOSFS 2005:6) gällande lågfrekvent ljud ska innehållas: Tersband (Hz) Ljudtrycksnivå (db) 31, , Den verkliga skuggtiden skall begränsas, som riktvärde, till högst 8 timmar per år och maximalt 30 minuter per dag vid närliggande bostäder. 11. Om riktvärde(n) i punkten ovan överskrids skall ett skuggdetekteringssystem omedelbart installeras i verket. Indata som används i systemet ska ha beräknats utifrån verkens mått och placering samt lokala förutsättningar. 12. Minst två fladdermusinventeringar ska ske genom att mäta aktiviteten under varma lugna nätter under sommaren. Resultatet redovisas för miljönämnden senast 1 november Fladdermusinventeringarna ska ske av någon med tidigare dokumenterad erfarenhet som godkänts av miljönämnden. 14. Hantering och förvaring av kemiska produkter och farligt avfall skall ske så att eventuellt spill eller läckage inte kan nå och förorena kringliggande mark eller vatten. 15. Om olägenheter uppstår för kringboende skall åtgärder omgående vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten för att minska olägenheten.

27 anläggas pa ett satt som i möjligaste man oegransar skaaor pa natur- ocn kulturvärden. 19. Kabeldragningen får inte påverka några grova träd negativt. 20. Senast två år efter att elproduktionen har upphört skall vindkraftverken och annan utrustning ha avlägsnats. Fundament och platsen för vindkraftverket skall ha anpassats till omgivande naturmiljö. Arbetet skall utföras i samråd med miljönämnden. Laghänvisning 26 kap. 9 Miljöbalken 2 kap. 2-6 Miljöbalken Dagens sammanträde Enhetschef Camilla Landén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas. Sändlista - Rolf och Inger Carlsson, Hällingsjövägen 19, Hällingsjö (fastighetsägare Hestra 1:6) - Ulrica och Lars Wilderäng, Grebbeshult Ängsjödal gård, Sätila (fastighetsägare Grebbeshult 1:22) - Hona Margarete Steinbauer, Grebbeshult Ängsjödal 5, Sätila (fastighetsägare Grebbeshult 1:23). Bostadsadress i Tyskland: AM SCHLOESSEL 5, HIRSCHORN, TYSKLAND. - Arvid Eklund, Kvarndalsvägen 31, Sätila (Flohult 1:21) - Bernt Edvinsson, Flohult, Sätila - Birgitta Dahlén, Strömma Rosenhill, Sätila - Länsstyrelsen Västra Götalands län

28 IMI ea a e lianenen Miljönämndens beslut Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 1 Länsstyrelsen i Hallands län; meddelande om att havsörn observerats inom en zon av 2-3 km från samtliga vindkraftverk vid den planerade vindkraftparken i Ulvås. 2 Setterlid & Eliasson Advokatbyrå HB; yttrande angående emissionsmätningarvid vindkraftverket i Hyssna-Hökås 2:1. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna. Förslaget antas.

29 Keoovisning av aeiegationsoesiut Ml iidjöiniämm im deras besiut Miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Från fram till , har följande beslut fattats, Besluten som fattats under ovanstående period är bland annat: Anmälan av värmepumpar Avgift enligt livsmedelslagen Tillstånd för enskild avloppsanläggning Avgift enligt miljöbalken Föreläggande enligt miljöbalken Registrering av livsmedelsanläggning Tillstånd för borrning mm. inom vattenskyddsområde Överklagan av beslut Yttrande till plan- och byggnadsnämnden Föreläggande efter anmälan Förbud till utsläpp av avloppsvatten Beslut om timavgift Föreläggande om att komma in med uppgifter Upphävande av beslut om föreläggande Avslut av ärende gällande nedskräpning Föreläggande med löpande vit Utdömande av vite Redovisning av beviljade kompostansökningar under april 2012: Bäckabo 1:7, Björketorp Dängevik 1:7, Skephult Kattunga 7:11, Björketorp Vilg 4:19, Fotskäl Dal 1:8, Älekulla Sandryd 4:23, Tostared Ginkaiunda 6:4, Kinna Björketorp 13:77 Lekvad 10:1, Berghem Leda möter ra as förslag till besllyt Ordförande föreslår att miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Förslaget antas.

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA Av Frida Stange Handledare: Johanna Rosenqvist Examensarbete med praktik 30 poäng i miljörätt Stockholm höstterminen 2011 INNEHÅLL 1. Inledning...2 1.1 Läget

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen

Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Samråd 12:6 Samsyn i hanteringen Maj 2012 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Socialstyrelsen, Jordbruksverket samt Havs- och Vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats

Läs mer

Del 2. Om vindkraft - 57 -

Del 2. Om vindkraft - 57 - Del 2 Om vindkraft - 57 - - 58 - Vindkraften i nationell och europeisk politik 1.1 Energibehov och förnybar energi i EU EU-länderna konsumerar alltmer energi. Energiproduktionen inom EU räcker inte för

Läs mer

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter

Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter UPTEC W 08 033 Examensarbete 30 hp Februari 2009 Skydd av enskilda grundvattentäkter genom lokala föreskrifter Protection of Private Groundwater Supplies by Municipal Regulations Moa Nicolaisen Referat

Läs mer

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING

MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Ett samarbete mellan Göteborg, Malmö och Stockholm MILJÖKRAV VID BYGGVERKSAMHET EN VÄGLEDNING Innehållsförteckning 3 Ansvar och planering 4 Lagstiftning 4 Miljöbalken 5 Plan- och bygglagen 6 Anvisningar

Läs mer