Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande"

Transkript

1 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Camilla Landén, enhetschef Teresia Persson, sekreterare Monika Spjut, assistent, Brita Kihlström, assistent, Therése Jönsson, miljöinspektör, 27 Utses att justera Berndt Ekholm Justeringens plats och tid Miljöenheten, tisdagen den 19 juni, kl Underskrifter Sekreterare Paragraf: Teresia Persson Ordförande Justerande Berndt Ekholm

2 protokollet ar justerat. Justeringen nar tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdatum Datum för ansiags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Miljönämnden Datum för anslags nedtagande Miljöenheten, Kinnaströms Företagscenter, Kinna 2kcjQ^ Brita Kihlström

3 Information 27 Utskick av kallelsen till nämndsammanträdena 28 Naturvårdsfonden 29 Naturreservat på Gallåsen, Björketorp 30 Sammansträdesdatum i september Möjligheter för Marks kommun att miljödiplomera företag 32 AB Sprakareds Emaljverk, föreläggande att ta fram en 33 undersökningsplan samt att utföra en fördjupad markundersökning gällande förorenad mark på fastigheten Åsletorp 1:5 samt del av fastigheten Harpebo 5:1 Föreläggande med försiktighetsmått för två vindkraftverk på 34 fastigheten Stora Farsnäs 2:2, Marks kommun Föreläggande med försiktighetsmått för ett vindkraftverk på 35 &?&/sc ty fastigheten^trpjrima 7:1, Marks kommun %y^^kma^iskcl Meddelanden 36 Redovisning av delegationsbeslut 37

4 inrormauon 1. Assistent Monika Spjut förevisar hur man skapar färgmarkeringar och egna anteckningar i en PDF-fil. 2. Enhetschef Camilla Landén redovisar för det ekonomiska utfallet hittills under året. 3. Enhetschef Camilla Landén redovisar deluppföljning av nämndplanen Kristina Hasselblad (MP) lämnar en skriftlig sammanställning från presidiedagarna i Stockholm. 5. Miljöinspektör Therése Jönsson informerar om pågående handläggning av ärenden rörande förorenad mark. 6. Enhetschef Camilla Landén informerar om resultatet från tillsynen på tillfälliga boenden. 7. Enhetschef Camilla Landén informerar om resultatet från tillsynen inom vattenskyddsområdena. 8. Enhetschef Camilla Landén informerar om resultatet av kommunens kalkning av sjöar och vattendrag. 9. Förvaltningschef Tord Lundborg informerar om framtagandet av nya riktlinjer för vindbruk. 10. Förvaltningschef Tord Lundborg informerar om planerna för att få en tankstation för gas etablerad i kommunen. 11. Enhetschef Camilla Landén informerar om Derome Bioenergis ansökan om förlängd dispens för upplag inom Örby vattenskyddsområde.

5 UISKICK av Kaiieisen un namnasammaniraaena Miljönämnderas beslut: Miljönämnden beslutar att kallelsen till nämndsammanträdena ska skickas ut i pappersformat, tills dess att det finns en bättre teknisk lösning. Dagens sammanträde Assistent Brita Kihiström tillfrågar nämnden om de är nöjda med kallelsens utformning och att den distribueras digitalt? Flera nämndledamöter har inkommit med synpunkter på att det är rörigt då samtliga handlingar inte kommer i samma mail och att de hellre vill ha kallelsen i pappersform. För enheten är det en fördel om utskickat görs på ett likartat sätt till samtliga ledamöter. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Kristina Hasselblad (MP) föreslår att kallelsen till nämndsammanträdena skickas ut i pappersformat till dess att det finns en bättre teknisk lösning. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Kristina Hasselblads (MP) förslag och finner att miljönämnden antar förslaget.

6 naiurvarastonaen Miljönämndens beslut Miljönämnden ger miljöenheten i uppdrag att utreda hur nämnden kan få tillgång till naturvårdsfondens medel för att utföra åtgärder i enlighet med fondens bestämmelser. Dagens sammanträde Enhetschef Camilla Landén redovisar deluppföljning av nämndplanen Naturvårdsteamet kommer inte att kunna nå målet att objekt inom Guide till naturen ska ha tillsyn minst 2 ggr/år. Orsaken är att tillsynen blir verkningslös om inte resurser finns för att åtgärda bristerna. Naturvårdsfondens medel ska enligt bestämmelserna användas för dessa ändamål. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Kristina Hasselblad (MP) föreslår att miljöenheten får i uppdrag att utreda hur nämnden kan få tillgång till naturvårdsfondens medel för att utföra åtgärder i enlighet med fondens bestämmelser. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Kristina Hasselblads (MP) förslag och finner att miljönämnden antar förslaget.

7 naturreservat pa ^auasen, Bjometorp Miljönämndens beslut Miljönämnden ger miljöenheten i uppdrag att ta fram ett underlag till kommunstyrelsen för att bilda ett nytt naturreservat på Gallåsen i Björketorp. Underlaget ska tas fram under hösten Dagens sammanträde Enhetschef Camilla Landén redovisar deluppföljning av nämndplanen Naturvårdsteamet kommer inte att kunna nå målet "areal kommunala naturreservat eller naturvårdsavtal eller statligt säkerställande på kommunalt initiativ ska öka" under Naturvårdstemat har på förslag att bilda ett naturreservat på Gallåsen i Björketorp under kommande år. Under 2012 behöver arbetet startas upp och förslaget förankras politiskt. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Kristina Hasselblad (MP) föreslår att miljöenheten får i uppdrag att ta fram ett underlag till kommunstyrelsen för att bilda ett nytt naturreservat på Gallåsen i Björketorp. Underlaget ska tas fram under hösten Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Kristina Hasselblads (MP) förslag och finner att miljönämnden antar förslaget.

8 sammanstraaesaaium i sepiemoer zuiz Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att nämndens sammanträde i september flyttas till den 12 september Dagens sammanträde Kommunens gemensamma presidiedagar har förlagts till den 13 september 2012 vilket sammanfaller med miljönämndens sammanträde. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Kristina Hasselblad (MP) föreslår att nämndens sammanträde i september flyttas till den 12 september Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Kristina Hasselblads (MP) förslag och finner att miljönämnden antar förslaget.

9 mojiigneter ror marks Kommun att rniijoaipiomera TO reta g Miljönämndens beslut Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om att: - införa Svensk miljöbas miljödiplomering i Marks kommun och ta fram en taxa för miljödiplomering av företag, - kommunstyrelsen får ansvar för systemet och för att utfärda miljödiplom, - kommunstyrelsen anlitar Bygg- och miljökontorets miljöenhet för administration av systemet - bygg- och miljökontoret kan täcka sina kostnader för att administrera systemet genom att ta ut en anmälningsavgift på i dagsläget 4000 kronor från de företag som önskar Marks kommuns miljödiplom. Ärendet Silvereken Medical och Markslöjd i Skene har kontaktat Bygg- och miljökontoret med fråga om det finns möjlighet att få ett miljödiplom av Marks kommun. Göteborgs kommun har sedan 1995 arbetat med miljödiplomering av mindre företag. För att bredda arbetet samarbetar man numera med Svensk miljöbas. Föreningen Svensk Miljöbas syfte är att verka för en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Föreningen förvaltar och utvecklar den nationella miljöledningsstandarden Svensk Miljöbas som är anpassad för mindre företag och andra organisationer. Standarden innehåller krav som ska uppfyllas av den verksamhet som vill bli miljödiplomerad. Här finns även krav på revisorer och de organisationer som utfärdar miljödiplom med Svensk Miljöbas logotyp. För att Marks kommun ska kunna utfärda miljödiplom krävs att vi blir godkända som utfärdare av miljödiplom. Att ansluta sig till systemet kostar 5000 kr/år. Att skicka en inspektör på kurs för att bli behörig miljödiplomerare kostar ca kr. Marks kommun kan dock begränsa sin roll till att dela ut diplom och marknadsföra metoden lokalt. Revisioner kan utföras av privata revisorer godkända av Svensk miljöbas (SMB-godkända revisorer). Kostnaden för ett fåmansföretag för diplomering kommer att ligga på cirka kronor samt anmälningsavgift år 1. Därefter ca 6000 kr/år. Kostnaden för ett företag med ca 15 anställda kommer att ligga på ca kr år 1.

10 Bygg- ocn miijokontorets rjanstesknveise aaceraa 14-juni zuiz. Förslag till beslut Miljönämnden föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om att: - införa Svensk miljöbas miljödiplomering i Marks kommun och ta fram en taxa för miljödiplomering av företag, - kommunstyrelsen får ansvar för systemet och för att utfärda miljödiplom, - kommunstyrelsen anlitar Bygg- och miljökontorets miljöenhet för administration av systemet - bygg- och miljökontoret kan täcka sina kostnader för att administrera systemet genom att ta ut en anmälningsavgift på i dagsläget 4000 kronor från de företag som önskar Marks kommuns miljödiplom. Dagens sammanträde Enhetschef Camilla Landén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas.

11 AB aprakareas tmarjverk, roreiagganae att ca Tram en undersökningsplan samt att utföra en fördjupad markundersökning gällande förorenad mark på fastigheten Åsletorp 1:5 samt del av fastigheten Harpebo 5:1 Miljönämndens beslut Miljönämnden beslutar att återremittera ärendet till bygg- och miljökontoret för ytterligare beredning. Ärendet Den 24 januari 2011 förelade miljönämnden AB Sprakareds Emaljverk att utföra en markundersökning. Den 7 december 2011 lämnade företaget in en rapport från markundersökningen som tagits fram av konsultföretaget Demikon AB. Bygg- och miljökontoret har granskat Demikons rapport och kommit fram till med stöd av Västra Götalands Länsstyrelse att ytterligare undersökningar måste göra för att kunna göra en bedömning av föroreningssituationen på fastigheterna. Den fördjupade utredningen skall visa på vilka föroreningar som finns i marken och om det finns behov av en sanering samt hur omfattande den i så fall måste vara. Dagens sammanträde Nämndsekreterare Teresia Persson redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ragnar Nilsson (C) föreslår att ärendet återremitteras till bygg- och miljökontoret för ytterligare beredning. Beslutsgång Ordförande ställer fråga om Ragnar Nilssons (C) förslag och finner att miljönämnden antar förslaget.

12 roreiagganae mea rorsikugneismait Tor iva vinakrartverit pa fastigheten Stora Parsnäs 2:2, Marks kom mun Miljönämndens beslut Detta beslut ersätter Miljönämndens beslut D 88, Miljönämnden förelägger Stora Farsnäs Drift AB, organisationsnummer , Stora Farsnäs 2:2, Marks kommun om följande försiktighetsmått gällande två vindkraftverk: 1. Om inte annat framgår av nedanstående ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i anmälningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Ändring som inte endast är av mindre betydelse får genomföras först efter anmälan till miljönämnden. Anmälan skall göras i god tid före ändringen. 3. Buller från vindkraftverken får som riktvärde inte överskrida en ekvivalent ljudnivå på 40 db(a) Leq utomhus vid bostäder. Innehåller ljudet rena toner ska riktvärdet 35 db(a) Leq istället användas. Om dessa nivåer överskrids skall verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att riktvärdet följs. 4. Emissionsmätning (källjudsmätning) ska ske enligt svensk standard SS-EN Mätningen ska också inkludera rena toner. 5. En ljudutbredningsberäkning, med hänsyn tagen till terräng, vid omkringliggande bostadshus ska utföras med den uppmätta ljudemissionen som källjud. 6. Mätresultat från de ljudmätningar och beräkningar, som verksamhetsutövaren skall göra enligt punkt 5, skall sändas till miljönämnden senast 10 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft. 7. Mätningar och beräkningar ska utföras av företag som är ackrediterade för ljudmätningar vid vindkraftverk. Mätningar och beräkningar ska ske i samråd med miljönämnden. 8. Socialstyrelsens riktvärden (SOSFS 2005:6) gällande lågfrekvent ljud ska innehållas: Tersband (Hz) Ljudtrycksnivå (db) 31, ,

13 9. Den verkliga skuggtiden skall begränsas, som riktvärde, till högst 8 timmar per år och maximalt 30 minuter per dag vid närliggande bostäder. 10. Om riktvärde(n) i punkten ovan överskrids skall ett skuggdetekteringssystem omedelbart installeras i verket. Indata som används i systemet ska ha beräknats utifrån verkens mått och placering samt lokala förutsättningar. 11. Service av sådant slag som kan störa fågellivet får ej ske under häckningssäsongen (april - juli). 12. Inventering av fiskgjuse, storlom och tjäder ska ske under sommarsäsong och resultatet redovisas för miljönämnden senast 6 september Minst fyra fladdermusinventeringar ska ske genom att mäta aktiviteten under varma lugna nätter under sommaren Fladdermusinventering ska ske under sommaren 2012 genom att räkna döda fladdermöss under kraftverken vid minst fyra tillfällen från slutet av juli till början av oktober. Räkningarna ska ske så tidigt som möjligt på morgonen efter varma lugna nätter. Ett område av minst 100 meter runt varje verk ska undersökas noga. 15. Döda och levande fladdermöss ska artbestämmas. 16. Naturvårdsinventeringarna ska ske av någon med tidigare dokumenterad erfarenhet som har godkänts av miljöenheten. 17. Hantering och förvaring av kemiska produkter och farligt avfall skall ske så att eventuellt spill eller läckage inte kan nå och förorena kringliggande mark eller vatten. 18. Om olägenheter uppstår för kringboende skall åtgärder omgående vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten för att minska olägenheten. 19. Rutiner ska tas fram för att omhänderta eventuella klagomål från kringboende eller störningar på naturmiljön. 20. Om befogade klagomål/olägenheter av betydelse uppstår för kringboende eller natur skall åtgärder vidtas för att minska olägenheten. 21. Vägar, fundament, el- och teleledningar skall anläggas på ett sätt som i möjligaste mån begränsar skador på natur- och kulturvärden. 22. Senast två år efter att elproduktionen har upphört skall vindkraftverken och annan utrustning ha avlägsnats. Fundament och platsen för vindkraftverket skall ha anpassats till omgivande naturmiljö. Arbetet skall utföras i samråd med miljönämnden.

14 overkiagar ges i rormuiar som skickas mea oesiutet. öirogar. aeigivningskvitto är ett kvitto på att beslutet mottagits. Datera och underteckna kvittot och returnera till Miljönämnden oavsett om beslutet överklagas eller ej. Skäl till beslut Anmälan och klassning enligt miljöbalken Enligt bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd hade verksamheten vid tiden för anmälan år 2008, SNI-kod (enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 125 kilowatt men högst 4 MW) och beteckningen C. Sedan 2009 har SNI-koderna för vindkraftverk ändrats till att gälla totalhöjd, istället för effekt. I nu gällande bilaga har verksamheten SNI-kod , punkt 2 (två eller fler vindkraftverk på max 150 meter, inklusive rotorblad, som står tillsammans (gruppstation)). Fortfarande har verksamheten beteckningen C. Anmälan omfattar lokalisering av verksamheten samt vilka försiktig-hetsmått som kan krävas för att verksamheten ska kunna godtas ur miljösynpunkt. Vidare måste verksamheten prövas utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt miljömässig motiverat. Den anmälan som inkommit till miljönämnden bedöms vara tillräcklig för att ligga till grund för beslutet. Enligt försiktighetsprincipen (2 kap. 3 Miljöbalken) ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Ljud Naturvårdsverket anger att buller från vindkraftverk inte bör överskrida ett riktvärde på 40 db(a) ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder. Vissa vindkraftverk kan alstra rena toner. Om ljudet innehåller sådana ska riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån vara 5 db(a)-enheter lägre. Enligt den bullerutredning som gjorts i anmälan, kommer gällande riktvärde för ljud från vindkraftverk på 40 db(a) ekvivalent ljudnivå att hållas vid samtliga kringliggande bostäder. För att kontrollera vindkraftverkens ljudemission ska en emissionsmätning (källjudsmätning), inklusive mätning av rena toner ske. En ljudutbredningsberäkning, med hänsyn tagen till terräng, vid omkringliggande bostadshus ska utföras med den uppmätta ljudemissionen som källjud. Mätningar och beräkningar ska utföras i samråd med miljönämnden, av företag som är ackrediterade för ljudmätningar vid vindkraftverk. Om riktvärdena överskrids skall verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att riktvärdet följs.

15 aaiar. um vinanastigneten i en aaigang ar lag meaan vindkraftverket gar ror fullt uppe på höjden kan vindkraftsljudet uppfattas som extra störande. En orsak till detta är att bullret från vindkraftverket inte maskeras av omgivande löv- och vindbrus i samma grad som på ställen där det blåser mer. Hänsyn till detta bör tas vid bullerutredningar och vid kontrollmätningar i fält. Riktvärden för lågfrekvent buller enligt "Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus" (SOSFS 2005:6) ska gälla. Skugga De två vindkraftverken har enligt komplettering till anmälan en tornhöjd på 85 meter. Vingarnas diameter är enligt samma komplettering 100 meter, vilket ger en totalhöjd på 135 meter. I komplettering till anmälan har även en skuggutredning bifogats. För solskuggor används vanligtvis flera riktvärden. Enligt praxis får skuggning ske maximalt 8 timmar per år eller 30 minuter per dag. Enligt skuggutredningen klaras riktvärdet 8 timmar per år vid samtliga fastigheter. Däremot överskrids riktvärdet 30 minuter per dag med ett par minuter för vissa av fastigheterna. För att förhindra att riktvärden överskrids kan en skuggdetektor installeras i verket. Skuggdetektorn stänger automatiskt av turbinen om något av riktvärdena är på väg att överskridas. Så fort verksamhetsutövaren får indikationer på att något av riktvärdena är på väg att överskridas eller har överskridits skall en skuggdetektor installeras i verket. Tillsynsmyndigheten skall informeras om så sker. Naturvård Den slutsats miljönämnden gjorde när anmälan om miljöfarlig verksamhet inkom var att en inventering av området före etableringen hade varit önskvärd för att kunna bedöma riskerna för fågellivet. En sådan skulle i så fall skett under häckningsperioden, vilket skulle fördröja processen nästan ett år. Då etableringen var relativt liten och det inte fanns några indikationer på att naturvärden berördes, var det ej ekonomiskt/miljömässigt motiverbart att fördröja ärendet så länge. Istället ställdes krav på uppföljning av påverkan på fågellivet efter etableringen. Verksamhetsutövaren fick krav på sig att ta fram ett kontrollprogram där det framgick vilken inverkan verket hade på de arter som var mest sannolika att drabbas negativt av vindkraften, till exempel fiskgjuse och lom. Här ingick att ta fram förslag på arter som borde undersökas, nulägesanalys för jämförelse samt observationer efter uppförandet. Kontrollprogrammet skulle godkännas av tillsynsmyndigheten. Ett sådant kontrollprogram har inte inkommit till miljönämnden. Kraven regleras i detta föreläggande. Bästa tiden för inventering av fåglar har redan passerat för 2012, så redovisning av inventering av fiskgjuse, storlom och tjäder får ske senast 6 september 2013.

16 uet nar tidigare rramkommit att det rinns nac«anoe tjäder, nackande riskgjuse och häckande storlom i området. När det gäller tjäder så är kunskapen om hur vindkraftverken påverkar spelplatserna liten. Det är därför intressant att undersöka hur vind-kraftverken har påverkat tjädern. Fiskgjusen och storlommen häckar i Farssjön. Avstånden till sjön är cirka 600 respektive 750 meter. Rekommenderade skyddsavstånd för fiskgjusen och för små- och storlommens boplatser är en kilometer. Fladdermöss Efter att beslut D 88, fattades har det framkommit nya forskarrön. I anmälan nämns ingenting om fladdermöss. Den senaste tiden har det framkommit att insekter samlas kring verken, under vissa väderförhållanden, vilket lockar till sig fladdermöss som då riskerar omkomma. Miljönämnden ställer därför krav på att även en fladdermusinventering ska ske. Avsikten med uppföljningen är att undersöka om området runt vindkraftverken utnyttjas av fladdermöss och i så fall om fladdermöss omkommer där. Enligt forskarrön så har de flesta dödsfallen vid verken skett under augusti och september, alltid nattetid och nästan alltid under speciella väderförhållanden (varmt och svaga, mindre 4 m/s i navhöjd, helst nordliga vindar). Räkning och insamling av döda fladdermöss under kraftverken görs vid minst fyra tillfällen från slutet av juli till början av oktober. Räkningarna ska ske så tidigt som möjligt på morgonen efter varma lugna nätter innan rovdjur och asätare har hunnit äta upp eller avlägsna eventuella kadaver. Ett område av minst 100 meter runt varje verk ska undersökas noga. Döda fladdermöss tas om hand för bestämning av art och även gärna kön och ålder. Insamlingen ska kompletteras med mätning av aktiviteten vid ett eller flera verk under några varma lugna nätter. Inventeringarna ska ske av någon med dokumenterad erfarenhet av liknande arbeten. Klagomål Flera klagomål på störande ljudnivåer vid kringboendes bostäder har inkommit till bygg- och miljökontoret. Bygg- och miljökontoret har haft kontakt med Green Extreme, som förbereder ljudmätningar i området och har kontakt med boende. Övrigt 11 november 2011 besökte bygg- och miljökontoret byggarbetsplatsen. Det visade det sig att verksamhetutövaren Green Extreme inte hade kännedom om miljönämndens föreläggande om försiktighetsmått (D 88, ). Green Extreme anmälde 2 mars 2012 att aktuell verksamhetsutövare är Stora Farsnäs Drift AB.

17 iooa DeDygga miijo aeimai om DUiier-scormngar. Information Ny verksamhetsutövare ska anmälas till miljönämnden Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll omfattar även denna typ av anläggningar. Detta beslut befriar inte från skyldigheten att iaktta vad som i annan författning föreskrivs. Ärendet Fr Ramström AB inkom den 27 maj 2008 med en anmälan enligt 9 kap. 6 Miljöbalken, om uppförande av två vindkraftverk på fastigheten Stora Farsnäs 2:2. Kompletteringar har inkommit löpande. Vindkraftverken var enligt anmälan av märket Enercon E-82, med en tornhöjd på meter och en rotordiameter på 82 meter, totalt maximalt 139 meter. Generatoreffekten planerades till 2,0 MW för vardera verk. I en komplettering av anmälan 1 maj 2011 ändrades tornhöjden till 85 meter och rotordiametern till 100 meter, en totalhöjd på 135 meter. Tornen planerades ca 200 meter över havet. 18 juni 2008 skickades ärendet för information och eventuellt yttrande till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Marks Naturskyddsförening, Marks fågelklubb och två av kommunens lokala naturvårdsombud. Länsstyrelsen inkom med ett yttrande den 15 juli Även det lokala naturvårdsombudet för Öxabäck/Älekulla, Marks fågelklubb, Svenska lomföreningen och Mats Eriksson på MK Natur- och Miljökonsult HB inkom med yttranden. I samband med kompletteringen framkom att Fr Ramström AB inte längre är verksamhetsutövare, utan att ny verksamhetsutövare i form av en vindförening eller liknande kommer att bildas. Ett nytt beslut med försiktighetsmått behöver därför fattas, med rätt verksamhetsutövare som adressat. Detta beslut ersätter Miljönämndens beslut , D 88. Enligt bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har verksamheten SNI-kod (C) och ska anmälas till miljönämnden i god tid före byggstart, vilket har skett. Verksamheten är också bygglovspliktig. I samband med att bygglov har sökts hos plan- och byggnadsnämnden har miljönämnden bedömt lokaliseringen och tillstyrkt bygglovet I november 2011 uppfördes de två vindkraftverken. Byggarbetsplatsen besöktes av bygg- och miljökontoret 11 november Ärendets behandling Miljönämndens delegationsbeslut daterat 4 mars 2009, D 88. Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2012.

18 9. Den verkliga skuggtiden skall begränsas, som riktvärde, till högst 8 timmar per år och maximalt 30 minuter per dag vid närliggande bostäder. 10. Om riktvärde(n) i punkten ovan överskrids skall ett skuggdetekteringssystem omedelbart installeras i verket. Indata som används i systemet ska ha beräknats utifrån verkens mått och placering samt lokala förutsättningar. 11. Service av sådant slag som kan störa fågellivet får ej ske under häckningssäsongen (april - juli). 12. Inventering av fiskgjuse, storlom och tjäder ska ske under sommarsäsong och resultatet redovisas för miljönämnden senast 6 september Minst fyra fladdermusinventeringar ska ske genom att mäta aktiviteten under varma lugna nätter under sommaren Fladdermusinventering ska ske under sommaren 2012 genom att räkna döda fladdermöss under kraftverken vid minst fyra tillfällen från slutet av juli till början av oktober. Räkningarna ska ske så tidigt som möjligt på morgonen efter varma lugna nätter. Ett område av minst 100 meter runt nuvuasakiig överensstämmelse med vaa sokanaen angivit i anmälningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Ändring som inte endast är av mindre betydelse får genomföras först efter anmälan till miljönämnden. Anmälan skall göras i god tid före ändringen. 3. Buller från vindkraftverken får som riktvärde inte överskrida en ekvivalent ljudnivå på 40 db(a) Leq utomhus vid bostäder. Innehåller ljudet rena toner ska riktvärdet 35 db(a) Leq istället användas. Om dessa nivåer överskrids skall verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att riktvärdet följs. 4. Emissionsmätning (källjudsmätning) ska ske enligt svensk standard SS-EN Mätningen ska också inkludera rena toner. 5. En ljudutbredningsberäkning, med hänsyn tagen till terräng, vid omkringliggande bostadshus ska utföras med den uppmätta ljudemissionen som källjud. 6. Mätresultat från de ljudmätningar och beräkningar, som verksamhetsutövaren skall göra enligt punkt 5, skall sändas till miljönämnden senast 10 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft. 7. Mätningar och beräkningar ska utföras av företag som är ackrediterade för ljudmätningar vid vindkraftverk. Mätningar och beräkningar ska ske i samråd med miljönämnden. 8. Socialstyrelsens riktvärden (SOSFS 2005:6) gällande lågfrekvent ljud ska innehållas: Tersband (Hz) Ljudtrycksnivå (db) 31, ,

19 att eventuellt spill ener lackage inte Kan na ocn rororena Kringliggande mark eller vatten. 18. Om olägenheter uppstår för kringboende skall åtgärder omgående vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten för att minska olägenheten. 19. Rutiner ska tas fram för att omhänderta eventuella klagomål från kringboende eller störningar på naturmiljön. 20. Om befogade klagomål/olägenheter av betydelse uppstår för kringboende eller natur skall åtgärder vidtas för att minska olägenheten. 21. Vägar, fundament, el- och teleledningar skall anläggas på ett sätt som i möjligaste mån begränsar skador på natur- och kulturvärden. 22. Senast två år efter att elproduktionen har upphört skall vindkraftverken och annan utrustning ha avlägsnats. Fundament och platsen för vindkraftverket skall ha anpassats till omgivande naturmiljö. Arbetet skall utföras i samråd med miljönämnden. Lag hän visning 26 kap. 9 Miljöbalken 2 kap. 2-6 Miljöbalken Dagens sammanträde Enhetschef Camilla Landén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas. Sändlista - Jan Willem de Vaal, (fastighetsägare Bredhult 1:70) - Gordon Tamm, Höghult Gunnarebo, Öxabäck (fastighetsägare Höghult 1:19) - Birgitta och Börje Johansson, (fastighetsägare Höghult 1:18) - Maj-Lis Axelsson, Höghult Yttre, - Ewelina Johansson, - Kurt Steffner, - Johan Wallin, (fastighetsägare Höghult 2:28) - Anders och Anna Rehbinder, - Lise-Lotte Andersson, - Ida-Marie Axelsson, - Länsstyrelsen i Västra Götalands län

20 /,ffl H f/f Äfi/Z-tfé-sl^ roreiagganae me a rorsiktignetsmatt ror ew vinakranverk pa 7:1, Marks kommun Miljönämndens beslut Miljönämnden förelägger Västfastigheter Västra Götalandsregionen, organisationsnummer ,^5trömnia^7_:l, Marks kommun om följande försiktighetsmått gällande ett vindkraftverk: * 1. Om inte annat framgår av nedanstående ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i anmälningshandlingarna och i övrigt åtagit sig i ärendet. 2. Ändring som inte endast är av mindre betydelse får genomföras först efter anmälan till miljönämnden. Anmälan skall göras i god tid före ändringen. 3. Buller från vindkraftverken får som riktvärde inte överskrida en ekvivalent ljudnivå på 40 db(a) Leq utomhus vid bostäder. Innehåller ljudet rena toner ska riktvärdet 35 db(a) Leq istället användas. Om dessa nivåer överskrids skall verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att riktvärdet följs. 4. Emissionsmätning (källjudsmätning) ska ske enligt svensk standard SS-EN Mätningen ska också inkludera rena toner. 5. En ljudutbredningsberäkning, med hänsyn tagen till terräng, vid omkringliggande bostadshus ska utföras med den uppmätta ljudemissionen som källjud. 6. I samråd med miljönämnden ska kontrollmätning i fält ske av de tidigare beräknade ljudnivåerna vid bostäder på fastigheterna Hestra 1:6, Grebbeshult 1:22 samt Grebbeshult 1:23 (ljudimmissionsmätning). I god tid innan mätning sker, ska planerad metod och plan för mätning redovisas till miljönämnden. 7. Mätresultat från de ljudmätningar och beräkningar, som verksamhetsutövaren skall göra enligt punkt 4, 5 och 6 skall sändas till miljönämnden senast 10 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft. 8. Mätningar och beräkningar ska utföras av företag som är ackrediterade för ljudmätningar vid vindkraftverk. Mätningar och beräkningar ska ske i samråd med miljönämnden. 9. Socialstyrelsens riktvärden (SOSFS 2005:6) gällande lågfrekvent ljud ska innehållas: Tersband (Hz) Ljudtrycksnivå (db) 31, ,

21 Skäl till beslut Anmälan och klassnina enliat miliöbalken timmar per är och maximalt 30 minuter per dag vid närliggande bostäder. 11. Om riktvärde(n) i punkten ovan överskrids skall ett skuggdetekteringssystem omedelbart installeras i verket. Indata som används i systemet ska ha beräknats utifrån verkens mått och placering samt lokala förutsättningar. 12. Minst två fladdermusinventeringar ska ske genom att mäta aktiviteten under varma lugna nätter under sommaren. Resultatet redovisas för miljönämnden senast 1 november Fladdermusinventeringarna ska ske av någon med tidigare dokumenterad erfarenhet som godkänts av miljönämnden. 14. Hantering och förvaring av kemiska produkter och farligt avfall skall ske så att eventuellt spill eller läckage inte kan nå och förorena kringliggande mark eller vatten. 15. Om olägenheter uppstår för kringboende skall åtgärder omgående vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten för att minska olägenheten. 16. Rutiner ska tas fram för att omhänderta eventuella klagomål från kringboende eller störningar på naturmiljön. 17. Om befogade klagomål/olägenheter av betydelse uppstår för kringboende eller natur skall åtgärder vidtas för att minska olägenheten. 18. Vägar, fundament, el- och teleledningar skall liksom byggarbetsplatsen, anläggas på ett sätt som i möjligaste mån begränsar skador på natur- och kulturvärden. 19. Kabeldragningen får inte påverka några grova träd negativt. 20. Senast två år efter att elproduktionen har upphört skall vindkraftverken och annan utrustning ha avlägsnats. Fundament och platsen för vindkraftverket skall ha anpassats till omgivande naturmiljö. Arbetet skall utföras i samråd med miljönämnden. Laghänvisning 26 kap. 9 Miljöbalken 2 kap. 2-6 Miljöbalken Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen. Upplysning om hur man överklagar ges i formulär som skickas med beslutet. Bifogat delgivningskvitto är ett kvitto på att beslutet mottagits. Datera och underteckna kvittot och returnera till Miljönämnden oavsett om beslutet överklagas eller ej.

22 I kuperad terräng kan vindhastigheten variera betydligt mellan höjder och dalar. Om vindhastigheten i en dalgång är låg medan vindkraftverket går för fullt uppe på höjden kan vindkraftsljudet uppfattas som extra störande. En orsak till detta är att bullret från vindkraftverket inte maskeras av omgivande löv- och vindbrus i samma grad som på ställen där det blåser mer. Hänsyn till som Kan Krävas ror att verksamnecen SKa Kunna goacas ur mnjosynpunkt. Vidare måste verksamheten prövas utifrån vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt samt miljömässig motiverat. Den anmälan som inkommit till miljönämnden bedöms vara tillräcklig för att ligga till grund för beslutet. Enligt försiktighetsprincipen (2 kap. 3 Miljöbalken) ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Ljud Naturvårdsverket anger att buller från vindkraftverk inte bör överskrida ett riktvärde på 40 db(a) Leq utomhus vid bostäder. Vissa vindkraftverk kan alstra rena toner. Om ljudet innehåller sådana ska riktvärdet för den ekvivalenta ljudnivån vara 5 db(a)-enheter lägre. Enligt den bullerutredning ("Buller från vindkraftverk i Strömma - ljudutbredning enligt Nord2000", ) som gjorts i anmälan, kommer gällande riktvärde för buller från vindkraftverk på 40 db(a) Leq att hållas vid samtliga kringliggande bostäder. Nord2000 är en beräkningsmodell som bland annat tar hänsyn till varierande topografi. Utredningen visar att tre fastigheter (Hestra 1:6, Grebbeshult 1:22 samt Grebbeshult 1:23) riskerar att utsättas för ljudnivåer nära 40 db(a) Leq. För att säkerställa att ljudnivåerna vid dessa fastigheter inte överstiger 40 db(a) Leq ska ljudimmissions-mätningar utföras vid dessa bostäder i samråd med miljönämnden. För denna mätning finns vedertagna metoder, exempelvis Elforsk metod "Mätning av bullerimmission från vindkraftverk" (Elforsk rapport 98:24). För att kontrollera vindkraftverkens ljudemission ska en emissionsmätning (källjudsmätning), inklusive mätning av rena toner ske. En ljudutbredningsberäkning, med hänsyn tagen till terräng, vid omkringliggande bostadshus ska utföras med den uppmätta ljudemissionen som källjud. Mätningar och beräkningar ska utföras i samråd med miljönämnden, av företag som är ackrediterade för ljudmätningar vid vindkraftverk. Om riktvärdena överskrids skall verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att riktvärdet följs. I det fall ljudutbredningsberäkningen visar på höga ljudnivåer kan det bli aktuellt med fler mätningar, exempelvis fler ljudimmissions-mätningar vid bostäder enligt Elforsk metod "Mätning av buller-immission från vindkraftverk" (Elforsk rapport 98:24).

23 Enligt forskarrön så har de flesta dödsfallen vid verken skett under augusti och september, alltid nattetid och nästan alltid under speciella väderförhållanden vindkraftverket nar enligt anmälan en tornnöjd pä 135 meter. Vingarnas diameter är 101 meter, vilket ger en totalhöjd på 185,5 meter. I anmälan har en skuggutredning bifogats. För solskuggor används vanligtvis flera riktvärden. Enligt praxis får skuggning ske maximalt 8 timmar per år eller 30 minuter per dag. Enligt skuggutredningen klaras riktvärdet 8 timmar per år vid samtliga fastigheter. Däremot överskrids riktvärdet 30 minuter per dag med ett par minuter för vissa av fastigheterna. För att förhindra att riktvärden överskrids kan en skuggdetektor installeras i verket. Skuggdetektorn stänger automatiskt av turbinen om något av riktvärdena är på väg att överskridas. Så fort verksamhetsutövaren får indikationer på att något av riktvärdena är på väg att överskridas eller har överskridits skall en skuggdetektor installeras i verket. Tillsynsmyndigheten skall informeras om så sker. Naturvård Sökanden har haft kontakt med naturvårdsombud, Kinna Naturskyddsförening samt Marks Fågelklubb angående naturvärdesinventering i området. Vid dessa möten har man bedömt att den föreslagna placeringen av vindkraftverket inte påverkar fladdermusbeståndet, floran eller fåglar i området. Man bedömer också att inga väsentliga naturvärden finns i närheten av planerade vindkraftverk eller vid planerad vägsträckning. Området där vindkraftverket ska placeras består av gran- och tallskog. I anslutning till vindkraftverkets placering finns omgivande kalhyggen i norr och öster. Vindkraftverket är tänkt att placeras på en bergplatå med tunt jordlager. Fältskiktet består mestadels av blåbärsris. Fladdermöss Generellt är tall- och granskog där verket ska uppföras ingen bra biotop för fladdermöss. På grund av vädret så har fladdermöss endast inventerats vid ett tillfälle av sökanden och naturvårdskunniga den 16 augusti Inga fladdermöss kunde då detekteras med hjälp av detektionsutrustningen eller med hjälp av okulära observationer. Vid samma tillfälle så undersöktes även miljön runt skolbyggnaderna vilken borde vara än lämplig biotop för fladdermöss. Där påträffades cirka fem olika arter och det fanns rikligt med fladdermöss som jagade insekter. Skolbyggnaderna ligger cirka 1000 meter från den tänkta platsen för verket. Enligt sökanden kommer en ny inventering att ske under juli och augusti 2012 för artbestämning av arterna som påträffades vid skolbyggnaderna. Eftersom fladdermöss endast har inventerats vid ett tillfälle ställs krav på att ytterligare inventering ska ske under sommaren 2012.

24 Kabeldragning Kabeldragningen kommer bland annat att beröra fastigheterna Hestra 1:1 och Sätila-Strömma 1:4. Dessa fastighter har ingått i en natur- och kulturmiljöinventering från Miljön har blivit klassad i naturvärdesklass 3 av 4. mea njaip av okuiara ODservanoner. inventeringen s«a SKe via minst tva tillfällen under yngelperioden, som är 15 juni till 15 juli, under nätter med bra förhållanden, dvs. varmt och lugnt, inget regn och över 8 C. Även anslutande marker scannas av, till exempel om det finns bra miljöer i närområdet. Inventeringarna ska ske av någon med dokumenterad erfarenhet av liknande arbeten. Fågel En fågelinventering har skett under våren och hösten 2011 på tre olika platser. Vid Håkankila Storåns dalgång, vid Almered vid den stora kraftledningen (cirka två kilometer den föreslagna platsen) samt vid den föreslagna platsen för verket. Vid Håkankila, Storåns dalgång iakttogs sträckfåglar, platsen ligger cirka en kilometer ifrån etableringsplatsen. Vid Almered iakttogs småfåglar (t.ex. ängspiplärka och bofink) men även en bivråk. Bivråken är upptagen på rödlistan som sårbar (vu). Vid den föreslagna platsen iakttogs inga fågelarter som skulle komma till skada om verket uppförs enligt uppgift (inga artuppgifter). Bivråken häckar främst i lövskog varför den tänkta platsen för verket troligen inte är aktuell för häckning. Bivråken har heller inte observerats vid den föreslagna platsen Sökanden har gett i uppdrag till Marks fågelklubb inventera lämpliga tjäderspelplatser. Marks fågelklubb var ute den 8 februari 2012, vid tillfället var marken snötäckt. Några spår ifrån tjäder eller andra skogshöns hittades inte. Marks fågelklubb kunde under inventeringen konstatera att biotopen inte är den rätta för skogshöns. Henrick Blank, från lomföreningen har yttrat sig, han skriver att "vi tror inte att det kommer att bli några problem för smålommen i detta fall. Det finns i och för sig några småsjöar i närheten med okänd lomstatus som skulle kunna kollas upp. Men troligen är de tomma eftersom vi inte har hört något om lommar i dessa någon gång. Det är också så att det finns storlom på ca 2-3 km avstånd, men att hävda att de påverkas av ett enskilt verk är att ta i, men bra att veta om". Flora Markskiktet består av olika mossarter. Tall och gran dominerar. Vid inventering av sökanden upptäcktes ett stort bestånd (cirka 40 x 40 meter) av orkidén knärot. Knäroten är upptagen på rödlistan som nära hotad (NT). Placeringen av verket har ändrats med hänsyn till knäroten.

25 Förslag till beslut Miljönämnden förelägger Västfastigheter Västra Götalandsregionen, organisationsnummer , Strömma 7:1, Marks kommun om Yttrande nar inkommit rran i-orsvarsmakten, som inte nar något att erinra mot etableringen. Man hänvisar dock till Transportstyrelsens föreskrifter gällande hindermarkering. Hindermarkeringen behandlas i bygglovet. Miljökvalitetsmål Förnyelsebara energikällor är generellt helt i linje med Sveriges miljökvalitetsmål, t ex God bebyggd miljö delmål om främjande av bland annat vindkraft. Förnyelsebar energi är också ett sätt att nå många av de övriga miljökvalitetsmålen, t ex Endast naturlig försurning, Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft. Vindkraftverk kan dock komma i konflikt med God bebyggd miljö delmål om bullerstörningar. Det är viktigt att vindkraftverken lokaliseras så att det inte orsakar olägenhet för människors hälsa, t ex i form av bullerstörningar. Information Ny verksamhetsutövare ska anmälas till miljönämnden Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll omfattar även denna typ av anläggningar. Detta beslut befriar inte från skyldigheten att iaktta vad som i annan författning föreskrivs. Ärendet Västfastigheter Västra Götalandsregionen inkom den 9 juni 2011 med en anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken om uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Sätila 7:1, Marks kommun. Kompletteringar har inkommit löpande. Vindkraftverken har enligt anmälan en tornhöjd på 135 meter och en rotordiameter på 101 meter, totalt 185,5 meter samt en generator-effekt på 3,0 MW. Enligt bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har verksamheten SNI-kod (C) och ska anmälas till miljönämnden i god tid före byggstart, vilket har skett. Ärendet har skickats för information och eventuellt yttrande till Länsstyrelsen Västra Götalands län, Försvarsmakten, Onsala rymdobservatorium, Kinna Naturskyddsförening, Marks Naturskyddsförening, Marks fågelklubb, Svensk Lomförening och fyra av kommunens lokala naturvårdsombud. Verksamheten är också bygglovspliktig. I samband med att bygglovet sökts hos plan- och byggnadsnämnden får miljönämnden möjlighet att yttra sig över bygglovet. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 4 juni 2012.

26 anmälan till miljönämnden. Anmälan skall göras i god tid före andringen. 3. Buller från vindkraftverken får som riktvärde inte överskrida en ekvivalent ljudnivå på 40 db(a) Leq utomhus vid bostäder. Innehåller ljudet rena toner ska riktvärdet 35 db(a) Leq istället användas. Om dessa nivåer överskrids skall verksamhetsutövaren vidta åtgärder så att riktvärdet följs. 4. Emissionsmätning (källjudsmätning) ska ske enligt svensk standard SS-EN Mätningen ska också inkludera rena toner. 5. En ljudutbredningsberäkning, med hänsyn tagen till terräng, vid omkringliggande bostadshus ska utföras med den uppmätta ljudemissionen som källjud. 6. I samråd med miljönämnden ska kontrollmätning i fält ske av de tidigare beräknade ljudnivåerna vid bostäder på fastigheterna Hestra 1:6, Grebbeshult 1:22 samt Grebbeshult 1:23 (ljudimmissionsmätning). I god tid innan mätning sker, ska planerad metod och plan för mätning redovisas till miljönämnden. 7. Mätresultat från de ljudmätningar och beräkningar, som verksamhetsutövaren skall göra enligt punkt 4, 5 och 6 skall sändas till miljönämnden senast 10 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft. 8. Mätningar och beräkningar ska utföras av företag som är ackrediterade för ljudmätningar vid vindkraftverk. Mätningar och beräkningar ska ske i samråd med miljönämnden. 9. Socialstyrelsens riktvärden (SOSFS 2005:6) gällande lågfrekvent ljud ska innehållas: Tersband (Hz) Ljudtrycksnivå (db) 31, , Den verkliga skuggtiden skall begränsas, som riktvärde, till högst 8 timmar per år och maximalt 30 minuter per dag vid närliggande bostäder. 11. Om riktvärde(n) i punkten ovan överskrids skall ett skuggdetekteringssystem omedelbart installeras i verket. Indata som används i systemet ska ha beräknats utifrån verkens mått och placering samt lokala förutsättningar. 12. Minst två fladdermusinventeringar ska ske genom att mäta aktiviteten under varma lugna nätter under sommaren. Resultatet redovisas för miljönämnden senast 1 november Fladdermusinventeringarna ska ske av någon med tidigare dokumenterad erfarenhet som godkänts av miljönämnden. 14. Hantering och förvaring av kemiska produkter och farligt avfall skall ske så att eventuellt spill eller läckage inte kan nå och förorena kringliggande mark eller vatten. 15. Om olägenheter uppstår för kringboende skall åtgärder omgående vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten för att minska olägenheten.

27 anläggas pa ett satt som i möjligaste man oegransar skaaor pa natur- ocn kulturvärden. 19. Kabeldragningen får inte påverka några grova träd negativt. 20. Senast två år efter att elproduktionen har upphört skall vindkraftverken och annan utrustning ha avlägsnats. Fundament och platsen för vindkraftverket skall ha anpassats till omgivande naturmiljö. Arbetet skall utföras i samråd med miljönämnden. Laghänvisning 26 kap. 9 Miljöbalken 2 kap. 2-6 Miljöbalken Dagens sammanträde Enhetschef Camilla Landén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas. Sändlista - Rolf och Inger Carlsson, Hällingsjövägen 19, Hällingsjö (fastighetsägare Hestra 1:6) - Ulrica och Lars Wilderäng, Grebbeshult Ängsjödal gård, Sätila (fastighetsägare Grebbeshult 1:22) - Hona Margarete Steinbauer, Grebbeshult Ängsjödal 5, Sätila (fastighetsägare Grebbeshult 1:23). Bostadsadress i Tyskland: AM SCHLOESSEL 5, HIRSCHORN, TYSKLAND. - Arvid Eklund, Kvarndalsvägen 31, Sätila (Flohult 1:21) - Bernt Edvinsson, Flohult, Sätila - Birgitta Dahlén, Strömma Rosenhill, Sätila - Länsstyrelsen Västra Götalands län

28 IMI ea a e lianenen Miljönämndens beslut Inkomna meddelanden läggs till handlingarna. 1 Länsstyrelsen i Hallands län; meddelande om att havsörn observerats inom en zon av 2-3 km från samtliga vindkraftverk vid den planerade vindkraftparken i Ulvås. 2 Setterlid & Eliasson Advokatbyrå HB; yttrande angående emissionsmätningarvid vindkraftverket i Hyssna-Hökås 2:1. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna. Förslaget antas.

29 Keoovisning av aeiegationsoesiut Ml iidjöiniämm im deras besiut Miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Från fram till , har följande beslut fattats, Besluten som fattats under ovanstående period är bland annat: Anmälan av värmepumpar Avgift enligt livsmedelslagen Tillstånd för enskild avloppsanläggning Avgift enligt miljöbalken Föreläggande enligt miljöbalken Registrering av livsmedelsanläggning Tillstånd för borrning mm. inom vattenskyddsområde Överklagan av beslut Yttrande till plan- och byggnadsnämnden Föreläggande efter anmälan Förbud till utsläpp av avloppsvatten Beslut om timavgift Föreläggande om att komma in med uppgifter Upphävande av beslut om föreläggande Avslut av ärende gällande nedskräpning Föreläggande med löpande vit Utdömande av vite Redovisning av beviljade kompostansökningar under april 2012: Bäckabo 1:7, Björketorp Dängevik 1:7, Skephult Kattunga 7:11, Björketorp Vilg 4:19, Fotskäl Dal 1:8, Älekulla Sandryd 4:23, Tostared Ginkaiunda 6:4, Kinna Björketorp 13:77 Lekvad 10:1, Berghem Leda möter ra as förslag till besllyt Ordförande föreslår att miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Förslaget antas.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-06-11 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Vävsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-11.50 Beslutande M Bengt Ferm, utgår under 31 C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (11) 2009-12-09 Sammanträdesdatum Sida 1 (11) Plats och tid Runnabönning, Rydals museum, Rydal, kl. 8.30-12.30 Beslutande s Berndt Ekholm v Eivor Hellman Max m Göte Nilsson c Ragnar Nilsson mp Kristina Hasselblad s Samir

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) 2013-09-17 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms företagscenter, Kinna kl. 08.30-13:16 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad C Catarina Johansson,

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp ---

kl. 13 30 15 00 Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Leif Carlzon, kp --- Plats och tid Bibliotekets grupprum, onsdagen den 23 september 2009, kl. 13 30 15 00 Beslutande Magnus Hesse, m, ordförande, Ulf Dahl, s Joakim Magnusson, c Ej tjänstgörande Leif Carlzon, kp Övriga folkvalda

Läs mer

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers.

Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina Hallström (C) Ylva Franzén (MP) tj ers. 140609 Plats och tid Stadshuset Sal B, Måndagen den 9 juni 2014, kl 13.30-16.30 Ledamöter och ersättare Beslutande Gunilla Nordén (S), 1:e v ordf Anna af Sillén (M), 2:e v ordf Staffan Folke (V) Martina

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft

Utredning av lågfrekvent ljud från Gustavstorp vindkraftpark. 2 Allmänt om lågfrekvent ljud från vindkraft Handläggare Peter Arbinge Tel +46105051442 Mobil +46725626467 peter.arbinge@afconsult.com PM01 1 (6) Datum 2012-12-18 Green Extreme Claes Lund Östra Larmgatan 13 411 07 Göteborg Uppdragsnr 577269 Gustavstorp

Läs mer

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder

Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-638 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Kummelnäs 1:500, Kummelnäs varv, Pråmvägen 6 Föreläggande om utredning, undersökning och åtgärder Förslag till beslut Miljö-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (16) 2014-06-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (16) 2014-06-04 Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna kl. 08.30-11.15 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag

2012-05-14. Miljö- och bygglovsnämnden. Dnr 2011-575. Bygg- och miljöförvaltningens förslag TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-14 Miljö- och bygglovsnämnden Dnr 2011-575 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag Miljö- och bygglovsnämnden förbjuder Skanska Asfalt och Betong AB, med

Läs mer

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35

Sida 1(14) PROTOKOLL 2014-03-26. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Gruesalen, Bjuv, 2014-03-26 kl 09.00-11.35 1(14) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.35 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08

Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla. Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 Möte Torsås Ljudmätning vindpark Kvilla Paul Appelqvist, Senior Specialist Akustik, ÅF 2015-04-08 ÅF - Division Infrastructure Skandinaviens ledande aktörer inom samhällsbyggnad AO Ljud och Vibrationer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13

Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Plan- och byggnadsnämnden 2015-05-13 Sammanträdesprotokoll Sida 1(5) Omfattning 60 Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30 13.50 Beslutande Övriga närvarande Lars-Åke Åkesson (M) Pontus Johansson (C) Lennart

Läs mer

Gabrielsbergets vindkraftpark - kontrollprogram med avseende på fåglar Kontrollprogrammet kommer att behandla habitatförluster och störningar för häckande fåglar samt påverkan på flyttande fåglar. Nedan

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer

Buller. Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Information till verksamhetsutövare om egenkontroll av ljudnivåer Har du frågor om vad som gäller för egenkontroll av ljudnivåer? Kontakta gärna oss på Miljö och Stadsbyggnad! Telefon växel: 0522-69 60 00 E-post: miljostadsbyggnad@uddevalla.se Buller Information till

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 8.30-12.00 och 13.00 14.00 Bengt Bivrin (MP) Tore Lomgård (C), tjänstgörande ersättare Peter

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-11-27 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:45 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Miljöförvaltningen Lunds kommun

Miljöförvaltningen Lunds kommun Här har jag lagt till 5 st gluggar och gjort dem svarta Miljöförvaltningen Lunds kommun Miljöförvaltningen vill med denna broschyr informera om vilken lagstiftning ni berörs av i enlighet med miljöbalken,

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19

Förbud mot boende och övernattning m.m. på fastigheten Brännaren 19 Malmö stad Delegationsbeslut Datum 2015-04-07 Handläggare Miljöinspektör Jens Artin Stadsjurist Andrea Hjärne Dalhammar Direkttelefon 040-34 58 85 / 34 20 39 Industrigatan i Malmö AB Box 55938 102 16 STOCKHOLM

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner

Mätprogram ljud under byggtiden Ögonfägnaden och Björkhöjden vindparker, Sollefteå, Strömsunds och Ragunda kommuner Author Paul Appelqvist Phone +46 10 505 60 24 Mobile +46701845724 Paul.Appelqvist@afconsult.com Date 2014-11-20 Project ID 593868 Recipient Statkraft SCA Vind II AB Urban Blom Mätprogram ljud under byggtiden

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa

Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa BLANKETT FÖR OLÄGENHETSANMÄLAN Personuppgifter Namn Boendeform Villa Hyresrätt Bostadsrätt Adress Ort mobil Ev. lägenhetsnr. Om annan boendeform, specificera nedan Personuppgifter

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-09.55. Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson tjänstgör för Leif Sternfeldt (C), kl 08.00-08.20,

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30.

2010-02-11. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Sammanträdesprotokoll 1(5) 2010-02-11 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 13.30. Beslutande Ledamöter Christer Hallberg (s) Lars-Uno Fast (s) Bengt-Åke

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område

Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område 2013-08-13 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-632 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Förslag till ändrad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område Förslag till beslut Förslaget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden 2012-09-18 1(38)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljönämnden 2012-09-18 1(38) 2012-09-18 1(38) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-09-18, kl 08.00-11.30 Beslutande Louise Hedlund (m), ordförande Anette Börjesson (mp), första vice ordförande Anita Ullmann Kradjian (s), andra

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Smultronet 4, Nyköping

Smultronet 4, Nyköping RAPPORT 14109 C 1 (5) Kund EUU Jens Albrektsson Box 545 611 10 Nyköping Datum Uppdragsnummer 14109 Bilagor C01 2015-02-26 Rapport C Smultronet 4, Nyköping Buller- och vibrationsutredning för detaljplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11. JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-11 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 12.30-17.45 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer