Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2."

Transkript

1 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Thomas Hansson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegenska gården :00 Underskrifter Paragrafer Sekreterare Annette Knutsson Ordförande Monica Gripp Justerande Thomas Hansson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkgrenska gården Underskrift Annette Knutsson

2 2 (36) Beslutande: Monica Gripp (M) Nils-Inge Nilsson (C) Beat Senn (ÖP) Håkan Rosenkvist (M), tjänstgör för Sofie Albäck (FP), (kl ) Jeanette Svensson (ÖP), tjänstgör för Sofie Albäck (FP), Birgitta Englander (S) Anders Thorsson (S), tjänstgör för Ulf Bengtsson (S) Thomas Hansson (MP) Övriga närvarande: Sven Erland Svensson (C), Jeanette Svensson (ÖP), Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef, utom (jäv) Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Niklas Hedberg, byggnadsinspektör Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk Karl Gustavson, bygglovshandläggare, Annette Knutsson, nämndsekreterare

3 3 (36) Innehållsförteckning Ändring av föredragningslista, 79 sid 4 Information, 80 sid 5 Redovisning av delegeringsbeslut, 81 sid 6 Ekonomisk rapport , 82 sid 7 Budget 2014, nämndsmål, 83 sid 8 Rörum 90:1, nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked, 84 sid 9 Tåghusa 1:42, nybyggnad av gårdsverk, 85 sid 10 Lerbergstorp 3:2, nybyggnad av fritidshus, förhandsbesked, 86 sid 13 Gladsax 21:3, nybyggnad av enbostadshus, garage, förhandsbesked, 87 sid 15 Hjälmaröd 4:203, Kiviks hotell, utbyggnad av plan tre, 88 sid 18 Hjälmaröd 12:7, 2:4, 9:70, tillbyggnad av enbostadshus - Homejor, 89 sid 21 Attusa 1:89, nybyggnad av fritidshus, 90 sid 23 Gislöv 187:1, nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked, 91 sid 26 Simrishamn, Joneberg 5, nybyggnad av flerbostadshus, (trygghetsboende), 92 sid 28 Simrishamn, Joneberg 7, nybyggnad av vårdboende/äldreboende, 93 sid 31 Detaljplan för Sandby 22:64 samt del av Sandby 22:2 och 22:6, 94 sid 34 Kurser och konferenser, 95 sid 35 Meddelanden, 96 sid 36

4 4 (36) 79 Ändring av föredragningslista MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Tillkommande ärenden: Information: Hur hanterar vi överklagade beslut? Ordföranden kan överklaga beslut genom delegationsbeslut? Hur gör andra kommuner?

5 5 (36) 80 Information 1. Borrby, Frankatoften 11, tillsyn, ovårdad tomt och byggnad (dnr 2012/104), m.fl. fastigheter: Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk informerar. 2. Stiby 9:1, nybyggnad av vindkraftverk (dnr 2011/586): Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk informerar. Mark- och miljödomstolens beslut har delats ut vid dagens förmöten. 3. Information från utbildning - läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e- förvaltning: Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk och Annette Knutsson, nämndsekreterare informerar. 4. Överklagade beslut, hur hanterar man lämpligen dessa. Ordföranden kan besluta om att överklaga genom sin delegation. Vilka rutiner har andra kommuner? Förvaltningen undersöker detta.

6 6 (36) 81 Redovisning av delegeringsbeslut godkänner redovisning av delegeringsbeslut som anmäls enligt bilagor.

7 7 (36) 82 Dnr 2013/98 Ekonomisk rapport Ärendebeskrivning redovisar under januari-maj 2013 en nettokostnad på 208 tkr. Det motsvarar 35% utav budgeten (riktvärde 42%). Utfallet avviker från budget eftersom sammanträdesarvoden/ersättningar för förlorad arbetsinkomst för maj och kostnader för kurser för april inte är bokförda ännu. Beslutsunderlag Ekonomisk rapport med helårsprognos maj 2013 MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Ekonomisk redovisning för perioden godkänns. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

8 8 (36) 83 Dnr 2013/177 Budget 2014, nämndsmål Ärendebeskrivning Inledande arbete med nämndens budget har påbörjats. beslutade 16 april 2013, 42 att godkänna, efter revidering utefter förda diskussioner, förslaget till budget 2014, inklusive nya nämndsmål och förslag till besparingar. De beslutade revideringarna har inte genomförts bokstavligen korrekt. (Den budgetskrivelse som överlämnats till kommunstyrelsen överensstämmer inte ordagrant med vad nämnden beslutat) Möjlighet finns till rättelse och ändring vid nämndens sammanträde i augusti Korrigerad budgetskrivelse har delats ut vid dagens förmöten. Beslutsunderlag Korrigerad budgetskrivelse s beslut , 42 MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Budget 2014, nämndsmål tas upp för behandling vid nämndens sammanträde i augusti s förtroendevalda uppmanas att studera nämndens mål för 2014 och, med fokus på verksamhetsmål, komma med förslag. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (för kännedom)

9 9 (36) 84 Dnr 2011/54 Rörum 90:1, nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked Ärendebeskrivning beslutade 27 juni 2011, 94 om negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och uthus på fastigheten Rörum 90:1. Kent Olsson överklagade beslutet till Länsstyrelsen som avslog överklagandet. Kent Olsson överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen vars beslut upphäver underinstansernas beslut och meddelar positivt förhandsbesked. I beslutet påpekas också att tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för denna dom. Monica Gripp, myndighetsnämndens ordförande har på delegation tagit beslut om att överklaga mark- och miljödomstolens beslut. (Besvärstid fram till ) Beslutsunderlag Delegationsbeslut, Monica Gripp, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT ställer sig bakom delegationsbeslut om att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut av 4 juni 2013, ärende nr P Beslutet expedieras till: Mark- och miljödomstolen

10 10 (36) 85 Dnr 2012/544 Tåghusa 1:42, nybyggnad av gårdsverk Ärendebeskrivning Ansökan om bygglov för ett vindkraftverk på fastigheten Tåghusa 1:42 inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 oktober Fastigheten ligger utom detaljplanerat område. Berörda myndigheter och sakägare har beretts tillfälle till yttrande. Sökandens skrivelse, remissvar tre har delats ut vid dagens förmöten. Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2001 med tema Vindkraft. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, Sökandens skrivelse, remissvar 3, inkommen 24 juni 2013 Överläggningar Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare redogör för ärendet. Förlängd svarstid från fastighetsägare, Tåghusa 1:41 har begärts. Remissvar har kommit in och redovisas vid dagens sammanträde. Möjlig ändrad placering av aktuellt gårdskraftverk diskuteras, finns det alternativ? Diskuteras även storlek på aktuella verk. Socialdemokraterna betonar att nämnden inte kan ta ställning till alternativa storlekar. Det är verket på 32 meter som prövas, inte det högre verket. Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Englander (S): Bifall till ansökan om bygglov (för gårdsverk 32 m) Nils-Inge Nilsson (C): Avslag på ansökan om bygglov, i enlighet med förvaltningens förslag.

11 11 (36) 85 forts Dnr 2012/544 Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Nils-Inge Nilssons förslag. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutgång: Ja-röst för Nils-Inge Nilssons förslag. Nej-röst för Birgitta Englanders förslag. Omröstningsresultat Med fyra ja-röster (Monica Gripp (M), Håkan Rosenkvist (M), Nils-Inge Nilsson (C), Beat Senn (ÖP) mot tre nej-röster (Birgitta Englander (S), Anders Thorsson (S), Thomas Hansson (MP) beslutar nämnden bifalla Nils-Inge Nilssons förslag. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Med hänvisning till redovisade förhållanden samt med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen bedöms föreslagen byggnation inte ta tillräcklig hänsyn till landskapsbilden eller natur- och kulturvärdena på platsen och dessutom kunna innebära betydande olägenheter för boende och andra som vistas i området. Ansökan om bygglov avslås. Reservationer Birgitta Englander (S), Anders Thorsson (S) och Thomas Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet. Avgifter Bygglov (avslag): 250 x 44 x 0,6 = kronor Underrättelse: 125 x 44 = kronor kronor Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Tåghusa 1:42 AB

12 12 (36) 85 forts Dnr 2012/544 Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

13 13 (36) 86 Dnr 2013/210 Lerbergstorp 3:2, nybyggnad av fritidshus, förhandsbesked Ärendebeskrivning Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Lerbergstorp 3:2 kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen 19 april Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Berörda grannar har beretts tillfälle till yttrande. Skrivelse från sökanden, inkommen till förvaltningen 24 juni 2013, har delats ut vid dagens förmöten. Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 17, 18 och 39 Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, Sökandens skrivelse, inkommen MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Föreslagen byggnation innebär ett användande av marken som inte bedöms vara det mest lämpliga ur allmän synpunkt och bedöms inte utgöra en god hushållning eller ge en god bebyggelsestruktur och helhetsverkan. Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, meddelas att den föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen. Avgifter Förhandsbesked: 100 x 44,5 Underrättelse: 5 x 44,5 = kronor = 223 kronor kronor Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Peter Fredriksson

14 14 (36) 86 forts Dnr 2013/210 Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

15 15 (36) 87 Dnr 2011/241 Gladsax 21:3, nybyggnad av enbostadshus, garage, förhandsbesked Ärendebeskrivning Ansökan om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus med tillhörande garage på fastigheten Gladsax 21:3, kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen 28 april beslutade den 7 november 2011 om negativt förhandsbesked, med hänvisning till att föreslagen bebyggelse bedömdes påtagligt kunna skada natur- och kulturmiljövärdena på platsen. Sökanden överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen, som den 3 maj 2013 beslutade att upphäva det överklagade beslutet och visade ärendet åter till myndighetsnämnden för vidare handläggning och nytt beslut. Länsstyrelsen grundade sitt beslut på att platsen inte omfattas av något riksintresse eller områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken och inte hyser några hotade arter samt tidigare varit ianspråktagen för bostadsbebyggelse. Vidare skriver de i beslutet: Enligt länsstyrelsen mening finns det inget i förevarande utredning som visar att den aktuella åtgärden på den nu aktuella platsen skulle riskera att skada naturvärdena i anslutning till naturreservatet. Platsen utgör inte riksintresse för kulturmiljö och ligger inte på ett sådant sätt att den riskerar att bli onormalt synlig i landskapet. beslutade den 21 maj 2013 att inte överklaga länsstyrelsens beslut. Beslutsunderlag s beslut Länsstyrelsens beslut s beslut Tjänsteyttrande daterat , reviderat Plan- och bygglagen 8 kap. 34 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Föreslagen bebyggelse bedöms vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen inte medföra någon betydande olägenhet och inte påtagligt skada områdets natur- och kulturmiljövärden eller dess bebyggelsestruktur. Som förhandsbesked meddelas att den förslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med följande villkor:

16 16 (36) 87 forts Dnr 2011/241 Förhandsbeskedet prövar främst lokalisering av den planerade åtgärden. Närmare placering och detaljerad utformning prövas i samband med ansökan om bygglov. Byggnaderna ska ges en skala och utformning som tar god hänsyn till för området traditionell byggnadstradition. Största tillåtna gavelbredd är 6,0 meter. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4,0 meter. Största tillåtna byggnadsarea för bostadshus är 110 m 2 och för sidobyggnader totalt 50 m 2. Befintlig trädridå och buskvegetation kring platsen ska till sin karaktär bevaras och byggnader ska placeras så att silhuettverkan i landskapet minimeras. Förhandsbeskedet gäller till och med Upplysningar Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Avgifter Förhandsbesked: 45 x 6 x 11 Justering inbetald avgift: = kronor kronor 0 kronor Beslutet expedieras till: Göran Bengtsson

17 17 (36) 87 forts Dnr 2011/241 Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

18 18 (36) 88 Dnr 2012/481 Hjälmaröd 4:203, Kiviks hotell, utbyggnad av plan tre Ärendebeskrivning Ove Linde / Höstäpplet AB inkom 28 september 2012 med en ansökan om om- och tillbyggnad av fastigheten Hjälmaröd 4:203. En detaljplan är under framtagande för fastigheten. Berörda grannar och myndigheter har beretts tillfälle till yttrande. Deras remissvar samt sökandes bemötande redovisas i tjänsteyttrande daterat 12 juni Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 9 kap. 31 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Föreslagen om- och tillbyggnad av hotell bedöms som acceptabel i sammanhanget och inte medföra avgörande förvanskning av det moderna uttrycket på byggnaden. Byggnader som inte är av omistligt värde behöver kunna utvecklas till att uppfylla moderna tekniska/ praktiska/energimässiga krav. Sammantaget bör åtgärderna inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen. Bygglov beviljas. Byggnationen får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar har inkommit och godkänts. Byggherren ska kontakta myndighetsnämnden, kontakt samhällsbyggnad , för tekniskt samråd. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig, som kontrollansvarig godkänns Per Håkansson ÖBFK AB, Dalag Simrishamn.

19 19 (36) 88 forts Dnr 2012/481 Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dagen beslutet vinner laga kraft. Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. VA-enheten ska kontaktas beträffande ev. tillkommande vattenförbrukning på fastigheten. Avgifter Bygglov: (21+26) x 8 x 44,5 = kronor Underrättelse: 65 x 44,5 = kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked inklusive tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inklusive slutbesked. Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Ove Linde Kerstin och Tommy Gustafsson Carl Otto Dahlberg Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.

20 20 (36) 88 forts Dnr 2012/481 Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

21 21 (36) 89 Dnr 2013/201 Hjälmaröd 12:7, 2:4, 9:70, tillbyggnad av enbostadshus - homejor Ärendebeskrivning Henrik Holmsten har till myndighetsnämnden ansökt om bygglov för fasadändringar på fastigheten Hjälmaröd 12:7, 2:4, 9:70 belägen i Vitemölla fiskeläge. Fastigheten ligger inom detaljplan Vitemölla märkt q. Ansökan har remitterats berörda sakägare. Beslutsunderlag Plan- och bygglagen SFS 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 b Detaljplan: Vitemölla P6 (laga kraft ) Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster inom kustsamhällena i Simrishamns kommun, antagna av byggnadsnämnden Förvaltningens tjänsteskrivelse, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Föreslagna fasadändringar med en extra homeja bedöms, trots avvikelse från anvisningar i riktlinjerna för takkupor, inte skada de kulturhistoriska eller miljömässiga värdena i bebyggelseområdet. Bygglov beviljas. Kontrollplan, daterad 15 april 2013, godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden/byggnationen meddelas härmed med stöd av Plan-och Bygglagen 10 kap. 23. Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg har inkommit till myndighetsnämnden. Upplysningar Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen,

22 22 (36) 89 forts Dnr 2013/201 Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Avgifter Bygglov: (24+8) x 2 x 44 x 1,2 = kronor Underrättelse: 65 x 44 = kronor kronor Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Henrik Holmsten

23 23 (36) 90 Dnr 2012/609 Attusa 1:89, nybyggnad av fritidshus Ärendebeskrivning Finn-Björn Pettersson har i ansökan till myndighetsnämnden ansökt om bygglov för uppförande av ett fritidshus på fastigheten Attusa 1:89. Positivt förhandsbesked för byggnaden beviljades av 15 december Detta förnyades och bygglovshandlingar inkom 3 december Fastighetens omfattning och byggnadens placering framgår av karta tillhörande ansökan. Ansökan har remitterats till berörda myndigheter och sakägare. Sökande har beretts tillfälle att yttra sig över inkomna remissvar. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Beslutsunderlag Plan- och Bygglagen (2010:900) 9:31. MN beslut om positivt förhandsbesked 319 / , Dnr 2008/447 Förvaltningens tjänsteskrivelse, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen bedöms bygglov för ett fritidshus kunna ges. Föreslagna hus bedöms inte förorsaka betydande olägenheter i omgivningen, och de olägenheter som kan uppkomma är delar av miljöns förutsättningar och helhet. Bebyggelsen och strukturen bedöms bli lokalt anpassad och därmed fortsatt god. Bygglov beviljas. Byggnationen får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar har inkommit och godkänts. Byggherren ska kontakta myndighetsnämnden, kontakt samhällsbyggnad , för tekniskt samråd.

24 24 (36) 90 forts Dnr 2012/609 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns Ove Bergenudd, Onslunda 2282, St. Olof. Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dagen beslutet vinner laga kraft. Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Avgifter Bygglov: (21+26) x 8 x 44,5 = kronor Underrättelse: 45 x 44,5 = kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked inklusive tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inklusive slutbesked. Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Finn-Björn Pettersson Ola Heldh och Frida Thörnqvist Marie och Anders Kullberg

25 25 (36) 90 forts Dnr 2012/609 Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

26 26 (36) 91 Dnr 2013/237 Gislöv 187:1, nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked Ärendebeskrivning Magnus Lampa har i ansökan till myndighetsnämnden, 8 maj 2013, ansökt om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus på fastigheten Gislöv 187:1. Bygglov för byggnaden beviljades av myndighetsnämnden 27 juni Detta lov har inte utnyttjats utan löper ut 27 juni Tomtens omfattning och byggnadens placering framgår av karta tillhörande ansökan. Ansökan har remitterats till berörda myndigheter och sakägare. Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över inkomna remissvar. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Beslutsunderlag Plan- och Bygglagen (2010:900) 2 kap Förvaltningens tjänsteskrivelse, Överläggningar Karl Gustavson, bygglovshandläggare redogör för ärendet. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, bedöms föreslagen bebyggelse kunna ge en god helhetsverkan och inte påtagligt skada de natur- och kulturmiljövärden som finns på platsen. Som förhandsbesked enligt Plan-och Bygglagen meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med följande villkor: Bygglov kan beviljas för ett lämpligt utformat och placerat enbostadshus. Utredning beträffande dikningsföretagets status ska genomföras av sökande före bygglov kan beviljas. Förhandsbesked prövar endast lokalisering av den planerade åtgärden. Närmare placering och utformning prövas i samband med ansökan om bygglov.

27 27 (36) 91 forts Dnr 2013/237 Bifogad situationsplan är inte bindande. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det datum beslutet om förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Förhandsbeskedet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. Avgifter Förhandsbesked: 100 x 44,5 Underrättelse: 25 x 44,5 = kronor = kronor kronor Beslutet expedieras till: Magnus Lampa och Malin Stålberg Johan Kördel Yvonne Andreasson Mårten Krantz Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

28 28 (36) 92 Dnr 2012/636 Simrishamn, Joneberg 5, nybyggnad av flerbostadshus (trygghetsboende) Ärendebeskrivning En ansökan om bygglov har den 21 december 2012 inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan omfattar tre stycken byggnader. En byggnad på åtta våningar som innehåller 38 bostäder, en byggnad på en våning som innehåller bostadsförråd och en byggnad på en våning som innehåller fyra bostäder. Ansökan omfattar även fem stycken mindre fristående förråd. Byggnaderna placeras på fastigheten Joneberg 5 som omfattas av detaljplan för Joneberg 1 i Simrishamn (laga kraft ). Ärendehantering I en skrivelse från den 10 januari 2013 uppmanades sökanden att komplettera ansökan. Den 19 april 2013 kompletterades ansökan med ritningar A 1 A 12, M 1, tillgänglighetsbeskrivning, fasadbeskrivning samt nybyggnadskarta. I en skrivelse från den 30 april 2013 informerades sökanden om samhällsbyggnadsförvaltningens (bygglov/mbk-enheten) bedömning av förslagets planenlighet. Denna skrivelse innehöll även en uppmaning om komplettering avseende parkeringsmöjligheter och motivering till sökt åtgärds avvikelser från detaljplanens bestämmelser. Den 20 maj 2013 inkom en skrivelse till förvaltningen. Av skrivelsen framgår sökandens beräkning av byggnadsarea och motivering till avvikelsen avseende byggnadsarea. Den 22 maj 2013 inkom en skrivelse till förvaltningen. Av skrivelsen framgår det att sökanden har för avsikt att lösa parkeringssituationen. I en skrivelse från den 22 maj 2013 informerades sökanden om att ansökan behövde kompletteras med underlag som visar möjlighet till parkering. Den 10 juni 2013 inkom sökandens parkeringsförslag. Den 20 juni 2013 underrättades berörda sakägare om ansökan och gavs möjlighet till yttrande.

29 29 (36) 92 forts Dnr 2012/636 Beslutsunderlag Detaljplan för Joneberg 1 i Simrishamn (laga kraft ) Ritningar från den 10 april 2013 (M-1, A1 A12) Nybyggnadskarta inkommen den 18 april 2013 Tillgänglighetsbeskrivning från den 8 april 2013 Parkeringsritning inkommen den 10 juni 2013 Kommunallagen (SFS 1991:900) - Delegering av ärenden inom en nämnd Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygglov/mbk-enhetens skrivelse, Samhällsbyggnadsnämndens yttrande genom samhällsbyggnadschef Ingvar Bengtsson, Samhällsbyggnadsförvaltningens (Bygglov/MBK-enheten) tjänsteyttrande har delats ut vid dagens förmöten. Tjänstemannajäv Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef är jävig och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet. Håkan Rosenkvist (M) avviker. Jeanette Svensson (ÖP) blir tjänstgörande. Överläggningar Niklas Hedberg, byggnadsinspektör, redogör för ärendet. Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden ( i egenskap av lagfaren ägare och huvudman för allmän platsmark inom planområdet), genom samhällsbyggnadschef, Ingvar Bengtsson, delas ut vid dagens möte. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT har tagit del av ansökan och tillhörande handlingar. Det är s bedömning att avvikelser från detaljplanens bestämmelser finns. Då tid kvarstår för berörda sakägare att inkomma med yttrande och då möjlighet till parkering är under utredning kan saken om lov inte avgöras. beslutar därför att: Delegera frågan om bygglov till Henrik Olsson, enhetschef för Bygglovs- och MBKenheten, med följande villkor:

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2007-06-20 1 Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 17.15 Beslutande: Jonni Karlberg, ordf, s Gunnar Ferm, s Margareta Yngveson, s, 147-171; 173-181 Eivor Hansson, s Ulrik

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan

Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan 1 (23) Att skriva kommuniceringsbrev och beslutsbrev i Försäkringskassan Innehåll 1 Målgrupp och innehåll... 4 2 Inledning... 4 3 Syftet med kommunicerings- och beslutsbrev... 4 4 Språket i kommunicerings-

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys av förslag om delat byggansvar i PBL

Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys av förslag om delat byggansvar i PBL Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 167 Samhällsbyggnadsprogrammet Magisternivå, 30 hp Mark- och fastighetsjuridik Byggherrens och entreprenörens ansvar vid bostadsbyggande analys

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning

Innehållsförteckning. Inledning Innehållsförteckning Inledning 1. Lagar och styrdokument. s.2 2. Allmän handling s.3 3. Postöppning. s.5 4. Registrering av post. s.5 5. Dokument- och ärenderegistrering s.6 6. Beredning.. s.7 7. Kallelse

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor

Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Anmälan om vattenverksamheter Handläggningsfrågor Här placerar du in din bild November 2007 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer