Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2."

Transkript

1 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Thomas Hansson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegenska gården :00 Underskrifter Paragrafer Sekreterare Annette Knutsson Ordförande Monica Gripp Justerande Thomas Hansson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkgrenska gården Underskrift Annette Knutsson

2 2 (36) Beslutande: Monica Gripp (M) Nils-Inge Nilsson (C) Beat Senn (ÖP) Håkan Rosenkvist (M), tjänstgör för Sofie Albäck (FP), (kl ) Jeanette Svensson (ÖP), tjänstgör för Sofie Albäck (FP), Birgitta Englander (S) Anders Thorsson (S), tjänstgör för Ulf Bengtsson (S) Thomas Hansson (MP) Övriga närvarande: Sven Erland Svensson (C), Jeanette Svensson (ÖP), Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef, utom (jäv) Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Niklas Hedberg, byggnadsinspektör Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk Karl Gustavson, bygglovshandläggare, Annette Knutsson, nämndsekreterare

3 3 (36) Innehållsförteckning Ändring av föredragningslista, 79 sid 4 Information, 80 sid 5 Redovisning av delegeringsbeslut, 81 sid 6 Ekonomisk rapport , 82 sid 7 Budget 2014, nämndsmål, 83 sid 8 Rörum 90:1, nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked, 84 sid 9 Tåghusa 1:42, nybyggnad av gårdsverk, 85 sid 10 Lerbergstorp 3:2, nybyggnad av fritidshus, förhandsbesked, 86 sid 13 Gladsax 21:3, nybyggnad av enbostadshus, garage, förhandsbesked, 87 sid 15 Hjälmaröd 4:203, Kiviks hotell, utbyggnad av plan tre, 88 sid 18 Hjälmaröd 12:7, 2:4, 9:70, tillbyggnad av enbostadshus - Homejor, 89 sid 21 Attusa 1:89, nybyggnad av fritidshus, 90 sid 23 Gislöv 187:1, nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked, 91 sid 26 Simrishamn, Joneberg 5, nybyggnad av flerbostadshus, (trygghetsboende), 92 sid 28 Simrishamn, Joneberg 7, nybyggnad av vårdboende/äldreboende, 93 sid 31 Detaljplan för Sandby 22:64 samt del av Sandby 22:2 och 22:6, 94 sid 34 Kurser och konferenser, 95 sid 35 Meddelanden, 96 sid 36

4 4 (36) 79 Ändring av föredragningslista MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Tillkommande ärenden: Information: Hur hanterar vi överklagade beslut? Ordföranden kan överklaga beslut genom delegationsbeslut? Hur gör andra kommuner?

5 5 (36) 80 Information 1. Borrby, Frankatoften 11, tillsyn, ovårdad tomt och byggnad (dnr 2012/104), m.fl. fastigheter: Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk informerar. 2. Stiby 9:1, nybyggnad av vindkraftverk (dnr 2011/586): Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk informerar. Mark- och miljödomstolens beslut har delats ut vid dagens förmöten. 3. Information från utbildning - läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e- förvaltning: Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk och Annette Knutsson, nämndsekreterare informerar. 4. Överklagade beslut, hur hanterar man lämpligen dessa. Ordföranden kan besluta om att överklaga genom sin delegation. Vilka rutiner har andra kommuner? Förvaltningen undersöker detta.

6 6 (36) 81 Redovisning av delegeringsbeslut godkänner redovisning av delegeringsbeslut som anmäls enligt bilagor.

7 7 (36) 82 Dnr 2013/98 Ekonomisk rapport Ärendebeskrivning redovisar under januari-maj 2013 en nettokostnad på 208 tkr. Det motsvarar 35% utav budgeten (riktvärde 42%). Utfallet avviker från budget eftersom sammanträdesarvoden/ersättningar för förlorad arbetsinkomst för maj och kostnader för kurser för april inte är bokförda ännu. Beslutsunderlag Ekonomisk rapport med helårsprognos maj 2013 MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Ekonomisk redovisning för perioden godkänns. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

8 8 (36) 83 Dnr 2013/177 Budget 2014, nämndsmål Ärendebeskrivning Inledande arbete med nämndens budget har påbörjats. beslutade 16 april 2013, 42 att godkänna, efter revidering utefter förda diskussioner, förslaget till budget 2014, inklusive nya nämndsmål och förslag till besparingar. De beslutade revideringarna har inte genomförts bokstavligen korrekt. (Den budgetskrivelse som överlämnats till kommunstyrelsen överensstämmer inte ordagrant med vad nämnden beslutat) Möjlighet finns till rättelse och ändring vid nämndens sammanträde i augusti Korrigerad budgetskrivelse har delats ut vid dagens förmöten. Beslutsunderlag Korrigerad budgetskrivelse s beslut , 42 MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Budget 2014, nämndsmål tas upp för behandling vid nämndens sammanträde i augusti s förtroendevalda uppmanas att studera nämndens mål för 2014 och, med fokus på verksamhetsmål, komma med förslag. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (för kännedom)

9 9 (36) 84 Dnr 2011/54 Rörum 90:1, nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked Ärendebeskrivning beslutade 27 juni 2011, 94 om negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och uthus på fastigheten Rörum 90:1. Kent Olsson överklagade beslutet till Länsstyrelsen som avslog överklagandet. Kent Olsson överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen vars beslut upphäver underinstansernas beslut och meddelar positivt förhandsbesked. I beslutet påpekas också att tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för denna dom. Monica Gripp, myndighetsnämndens ordförande har på delegation tagit beslut om att överklaga mark- och miljödomstolens beslut. (Besvärstid fram till ) Beslutsunderlag Delegationsbeslut, Monica Gripp, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT ställer sig bakom delegationsbeslut om att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut av 4 juni 2013, ärende nr P Beslutet expedieras till: Mark- och miljödomstolen

10 10 (36) 85 Dnr 2012/544 Tåghusa 1:42, nybyggnad av gårdsverk Ärendebeskrivning Ansökan om bygglov för ett vindkraftverk på fastigheten Tåghusa 1:42 inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 oktober Fastigheten ligger utom detaljplanerat område. Berörda myndigheter och sakägare har beretts tillfälle till yttrande. Sökandens skrivelse, remissvar tre har delats ut vid dagens förmöten. Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2001 med tema Vindkraft. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, Sökandens skrivelse, remissvar 3, inkommen 24 juni 2013 Överläggningar Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare redogör för ärendet. Förlängd svarstid från fastighetsägare, Tåghusa 1:41 har begärts. Remissvar har kommit in och redovisas vid dagens sammanträde. Möjlig ändrad placering av aktuellt gårdskraftverk diskuteras, finns det alternativ? Diskuteras även storlek på aktuella verk. Socialdemokraterna betonar att nämnden inte kan ta ställning till alternativa storlekar. Det är verket på 32 meter som prövas, inte det högre verket. Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Englander (S): Bifall till ansökan om bygglov (för gårdsverk 32 m) Nils-Inge Nilsson (C): Avslag på ansökan om bygglov, i enlighet med förvaltningens förslag.

11 11 (36) 85 forts Dnr 2012/544 Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Nils-Inge Nilssons förslag. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutgång: Ja-röst för Nils-Inge Nilssons förslag. Nej-röst för Birgitta Englanders förslag. Omröstningsresultat Med fyra ja-röster (Monica Gripp (M), Håkan Rosenkvist (M), Nils-Inge Nilsson (C), Beat Senn (ÖP) mot tre nej-röster (Birgitta Englander (S), Anders Thorsson (S), Thomas Hansson (MP) beslutar nämnden bifalla Nils-Inge Nilssons förslag. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Med hänvisning till redovisade förhållanden samt med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen bedöms föreslagen byggnation inte ta tillräcklig hänsyn till landskapsbilden eller natur- och kulturvärdena på platsen och dessutom kunna innebära betydande olägenheter för boende och andra som vistas i området. Ansökan om bygglov avslås. Reservationer Birgitta Englander (S), Anders Thorsson (S) och Thomas Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet. Avgifter Bygglov (avslag): 250 x 44 x 0,6 = kronor Underrättelse: 125 x 44 = kronor kronor Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Tåghusa 1:42 AB

12 12 (36) 85 forts Dnr 2012/544 Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

13 13 (36) 86 Dnr 2013/210 Lerbergstorp 3:2, nybyggnad av fritidshus, förhandsbesked Ärendebeskrivning Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Lerbergstorp 3:2 kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen 19 april Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Berörda grannar har beretts tillfälle till yttrande. Skrivelse från sökanden, inkommen till förvaltningen 24 juni 2013, har delats ut vid dagens förmöten. Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 17, 18 och 39 Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, Sökandens skrivelse, inkommen MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Föreslagen byggnation innebär ett användande av marken som inte bedöms vara det mest lämpliga ur allmän synpunkt och bedöms inte utgöra en god hushållning eller ge en god bebyggelsestruktur och helhetsverkan. Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, meddelas att den föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen. Avgifter Förhandsbesked: 100 x 44,5 Underrättelse: 5 x 44,5 = kronor = 223 kronor kronor Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Peter Fredriksson

14 14 (36) 86 forts Dnr 2013/210 Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

15 15 (36) 87 Dnr 2011/241 Gladsax 21:3, nybyggnad av enbostadshus, garage, förhandsbesked Ärendebeskrivning Ansökan om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus med tillhörande garage på fastigheten Gladsax 21:3, kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen 28 april beslutade den 7 november 2011 om negativt förhandsbesked, med hänvisning till att föreslagen bebyggelse bedömdes påtagligt kunna skada natur- och kulturmiljövärdena på platsen. Sökanden överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen, som den 3 maj 2013 beslutade att upphäva det överklagade beslutet och visade ärendet åter till myndighetsnämnden för vidare handläggning och nytt beslut. Länsstyrelsen grundade sitt beslut på att platsen inte omfattas av något riksintresse eller områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken och inte hyser några hotade arter samt tidigare varit ianspråktagen för bostadsbebyggelse. Vidare skriver de i beslutet: Enligt länsstyrelsen mening finns det inget i förevarande utredning som visar att den aktuella åtgärden på den nu aktuella platsen skulle riskera att skada naturvärdena i anslutning till naturreservatet. Platsen utgör inte riksintresse för kulturmiljö och ligger inte på ett sådant sätt att den riskerar att bli onormalt synlig i landskapet. beslutade den 21 maj 2013 att inte överklaga länsstyrelsens beslut. Beslutsunderlag s beslut Länsstyrelsens beslut s beslut Tjänsteyttrande daterat , reviderat Plan- och bygglagen 8 kap. 34 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Föreslagen bebyggelse bedöms vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen inte medföra någon betydande olägenhet och inte påtagligt skada områdets natur- och kulturmiljövärden eller dess bebyggelsestruktur. Som förhandsbesked meddelas att den förslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med följande villkor:

16 16 (36) 87 forts Dnr 2011/241 Förhandsbeskedet prövar främst lokalisering av den planerade åtgärden. Närmare placering och detaljerad utformning prövas i samband med ansökan om bygglov. Byggnaderna ska ges en skala och utformning som tar god hänsyn till för området traditionell byggnadstradition. Största tillåtna gavelbredd är 6,0 meter. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4,0 meter. Största tillåtna byggnadsarea för bostadshus är 110 m 2 och för sidobyggnader totalt 50 m 2. Befintlig trädridå och buskvegetation kring platsen ska till sin karaktär bevaras och byggnader ska placeras så att silhuettverkan i landskapet minimeras. Förhandsbeskedet gäller till och med Upplysningar Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Avgifter Förhandsbesked: 45 x 6 x 11 Justering inbetald avgift: = kronor kronor 0 kronor Beslutet expedieras till: Göran Bengtsson

17 17 (36) 87 forts Dnr 2011/241 Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

18 18 (36) 88 Dnr 2012/481 Hjälmaröd 4:203, Kiviks hotell, utbyggnad av plan tre Ärendebeskrivning Ove Linde / Höstäpplet AB inkom 28 september 2012 med en ansökan om om- och tillbyggnad av fastigheten Hjälmaröd 4:203. En detaljplan är under framtagande för fastigheten. Berörda grannar och myndigheter har beretts tillfälle till yttrande. Deras remissvar samt sökandes bemötande redovisas i tjänsteyttrande daterat 12 juni Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 9 kap. 31 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Föreslagen om- och tillbyggnad av hotell bedöms som acceptabel i sammanhanget och inte medföra avgörande förvanskning av det moderna uttrycket på byggnaden. Byggnader som inte är av omistligt värde behöver kunna utvecklas till att uppfylla moderna tekniska/ praktiska/energimässiga krav. Sammantaget bör åtgärderna inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen. Bygglov beviljas. Byggnationen får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar har inkommit och godkänts. Byggherren ska kontakta myndighetsnämnden, kontakt samhällsbyggnad , för tekniskt samråd. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig, som kontrollansvarig godkänns Per Håkansson ÖBFK AB, Dalag Simrishamn.

19 19 (36) 88 forts Dnr 2012/481 Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dagen beslutet vinner laga kraft. Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. VA-enheten ska kontaktas beträffande ev. tillkommande vattenförbrukning på fastigheten. Avgifter Bygglov: (21+26) x 8 x 44,5 = kronor Underrättelse: 65 x 44,5 = kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked inklusive tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inklusive slutbesked. Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Ove Linde Kerstin och Tommy Gustafsson Carl Otto Dahlberg Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.

20 20 (36) 88 forts Dnr 2012/481 Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

21 21 (36) 89 Dnr 2013/201 Hjälmaröd 12:7, 2:4, 9:70, tillbyggnad av enbostadshus - homejor Ärendebeskrivning Henrik Holmsten har till myndighetsnämnden ansökt om bygglov för fasadändringar på fastigheten Hjälmaröd 12:7, 2:4, 9:70 belägen i Vitemölla fiskeläge. Fastigheten ligger inom detaljplan Vitemölla märkt q. Ansökan har remitterats berörda sakägare. Beslutsunderlag Plan- och bygglagen SFS 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 b Detaljplan: Vitemölla P6 (laga kraft ) Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster inom kustsamhällena i Simrishamns kommun, antagna av byggnadsnämnden Förvaltningens tjänsteskrivelse, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Föreslagna fasadändringar med en extra homeja bedöms, trots avvikelse från anvisningar i riktlinjerna för takkupor, inte skada de kulturhistoriska eller miljömässiga värdena i bebyggelseområdet. Bygglov beviljas. Kontrollplan, daterad 15 april 2013, godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden/byggnationen meddelas härmed med stöd av Plan-och Bygglagen 10 kap. 23. Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg har inkommit till myndighetsnämnden. Upplysningar Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen,

22 22 (36) 89 forts Dnr 2013/201 Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Avgifter Bygglov: (24+8) x 2 x 44 x 1,2 = kronor Underrättelse: 65 x 44 = kronor kronor Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Henrik Holmsten

23 23 (36) 90 Dnr 2012/609 Attusa 1:89, nybyggnad av fritidshus Ärendebeskrivning Finn-Björn Pettersson har i ansökan till myndighetsnämnden ansökt om bygglov för uppförande av ett fritidshus på fastigheten Attusa 1:89. Positivt förhandsbesked för byggnaden beviljades av 15 december Detta förnyades och bygglovshandlingar inkom 3 december Fastighetens omfattning och byggnadens placering framgår av karta tillhörande ansökan. Ansökan har remitterats till berörda myndigheter och sakägare. Sökande har beretts tillfälle att yttra sig över inkomna remissvar. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Beslutsunderlag Plan- och Bygglagen (2010:900) 9:31. MN beslut om positivt förhandsbesked 319 / , Dnr 2008/447 Förvaltningens tjänsteskrivelse, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen bedöms bygglov för ett fritidshus kunna ges. Föreslagna hus bedöms inte förorsaka betydande olägenheter i omgivningen, och de olägenheter som kan uppkomma är delar av miljöns förutsättningar och helhet. Bebyggelsen och strukturen bedöms bli lokalt anpassad och därmed fortsatt god. Bygglov beviljas. Byggnationen får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar har inkommit och godkänts. Byggherren ska kontakta myndighetsnämnden, kontakt samhällsbyggnad , för tekniskt samråd.

24 24 (36) 90 forts Dnr 2012/609 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns Ove Bergenudd, Onslunda 2282, St. Olof. Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dagen beslutet vinner laga kraft. Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Avgifter Bygglov: (21+26) x 8 x 44,5 = kronor Underrättelse: 45 x 44,5 = kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked inklusive tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inklusive slutbesked. Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Finn-Björn Pettersson Ola Heldh och Frida Thörnqvist Marie och Anders Kullberg

25 25 (36) 90 forts Dnr 2012/609 Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

26 26 (36) 91 Dnr 2013/237 Gislöv 187:1, nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked Ärendebeskrivning Magnus Lampa har i ansökan till myndighetsnämnden, 8 maj 2013, ansökt om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus på fastigheten Gislöv 187:1. Bygglov för byggnaden beviljades av myndighetsnämnden 27 juni Detta lov har inte utnyttjats utan löper ut 27 juni Tomtens omfattning och byggnadens placering framgår av karta tillhörande ansökan. Ansökan har remitterats till berörda myndigheter och sakägare. Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över inkomna remissvar. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Beslutsunderlag Plan- och Bygglagen (2010:900) 2 kap Förvaltningens tjänsteskrivelse, Överläggningar Karl Gustavson, bygglovshandläggare redogör för ärendet. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, bedöms föreslagen bebyggelse kunna ge en god helhetsverkan och inte påtagligt skada de natur- och kulturmiljövärden som finns på platsen. Som förhandsbesked enligt Plan-och Bygglagen meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med följande villkor: Bygglov kan beviljas för ett lämpligt utformat och placerat enbostadshus. Utredning beträffande dikningsföretagets status ska genomföras av sökande före bygglov kan beviljas. Förhandsbesked prövar endast lokalisering av den planerade åtgärden. Närmare placering och utformning prövas i samband med ansökan om bygglov.

27 27 (36) 91 forts Dnr 2013/237 Bifogad situationsplan är inte bindande. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det datum beslutet om förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Förhandsbeskedet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. Avgifter Förhandsbesked: 100 x 44,5 Underrättelse: 25 x 44,5 = kronor = kronor kronor Beslutet expedieras till: Magnus Lampa och Malin Stålberg Johan Kördel Yvonne Andreasson Mårten Krantz Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

28 28 (36) 92 Dnr 2012/636 Simrishamn, Joneberg 5, nybyggnad av flerbostadshus (trygghetsboende) Ärendebeskrivning En ansökan om bygglov har den 21 december 2012 inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan omfattar tre stycken byggnader. En byggnad på åtta våningar som innehåller 38 bostäder, en byggnad på en våning som innehåller bostadsförråd och en byggnad på en våning som innehåller fyra bostäder. Ansökan omfattar även fem stycken mindre fristående förråd. Byggnaderna placeras på fastigheten Joneberg 5 som omfattas av detaljplan för Joneberg 1 i Simrishamn (laga kraft ). Ärendehantering I en skrivelse från den 10 januari 2013 uppmanades sökanden att komplettera ansökan. Den 19 april 2013 kompletterades ansökan med ritningar A 1 A 12, M 1, tillgänglighetsbeskrivning, fasadbeskrivning samt nybyggnadskarta. I en skrivelse från den 30 april 2013 informerades sökanden om samhällsbyggnadsförvaltningens (bygglov/mbk-enheten) bedömning av förslagets planenlighet. Denna skrivelse innehöll även en uppmaning om komplettering avseende parkeringsmöjligheter och motivering till sökt åtgärds avvikelser från detaljplanens bestämmelser. Den 20 maj 2013 inkom en skrivelse till förvaltningen. Av skrivelsen framgår sökandens beräkning av byggnadsarea och motivering till avvikelsen avseende byggnadsarea. Den 22 maj 2013 inkom en skrivelse till förvaltningen. Av skrivelsen framgår det att sökanden har för avsikt att lösa parkeringssituationen. I en skrivelse från den 22 maj 2013 informerades sökanden om att ansökan behövde kompletteras med underlag som visar möjlighet till parkering. Den 10 juni 2013 inkom sökandens parkeringsförslag. Den 20 juni 2013 underrättades berörda sakägare om ansökan och gavs möjlighet till yttrande.

29 29 (36) 92 forts Dnr 2012/636 Beslutsunderlag Detaljplan för Joneberg 1 i Simrishamn (laga kraft ) Ritningar från den 10 april 2013 (M-1, A1 A12) Nybyggnadskarta inkommen den 18 april 2013 Tillgänglighetsbeskrivning från den 8 april 2013 Parkeringsritning inkommen den 10 juni 2013 Kommunallagen (SFS 1991:900) - Delegering av ärenden inom en nämnd Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygglov/mbk-enhetens skrivelse, Samhällsbyggnadsnämndens yttrande genom samhällsbyggnadschef Ingvar Bengtsson, Samhällsbyggnadsförvaltningens (Bygglov/MBK-enheten) tjänsteyttrande har delats ut vid dagens förmöten. Tjänstemannajäv Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef är jävig och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet. Håkan Rosenkvist (M) avviker. Jeanette Svensson (ÖP) blir tjänstgörande. Överläggningar Niklas Hedberg, byggnadsinspektör, redogör för ärendet. Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden ( i egenskap av lagfaren ägare och huvudman för allmän platsmark inom planområdet), genom samhällsbyggnadschef, Ingvar Bengtsson, delas ut vid dagens möte. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT har tagit del av ansökan och tillhörande handlingar. Det är s bedömning att avvikelser från detaljplanens bestämmelser finns. Då tid kvarstår för berörda sakägare att inkomma med yttrande och då möjlighet till parkering är under utredning kan saken om lov inte avgöras. beslutar därför att: Delegera frågan om bygglov till Henrik Olsson, enhetschef för Bygglovs- och MBKenheten, med följande villkor:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2036-2040 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2041-2047 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2001-2010 Sekreterare Carina

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Karl Gustavson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2152-2162 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2198-2203 Sekreterare

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2350-2362 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2291-2300 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS.

Myndighetsnämnd. [Plats], kl Henrik Olsson. Myndighetsnämnd Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS. Plats och tid [Plats], kl 09.49 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2209-2212 Sekreterare Ordförande Henrik Olsson Justerande Protokollet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.20. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.20. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (34) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Thomas Hansson, byggnadsnämndens ordf. Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 1002-1005 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf. enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2020-2028 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2109-2116 Sekreterare Madeleine Persson Ordförande Henrik

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2135-2144 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2213-2225 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2319-2331 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (16) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-30 1 (16) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2082-2089

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2261 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (23) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-02 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2024-2034

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2262-2279 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-20 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2216-2225 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (34) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (27) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-15 1 (27) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2125-2138

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2080-2085 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2038-2047 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2226-2239 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef, Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef, Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef, Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2329-2341

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-09-28 1 (23) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Karl- ommun- Sekreterare Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson tf. Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson tf. Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2255-2268 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2363-2377 Sekreterare A-C Utter

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-07-13 1 (21) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2260-2269 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2076-2091 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2167-2173 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2031-2036 Sekreterare Mai-Lith Larsson Ordförande Justerande

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, 25 februari 2014, kl 15.00-17.45. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, 25 februari 2014, kl 15.00-17.45. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (33) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, 25 februari 2014, kl 15.00-17.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2230-2249 Sekreterare A-C Utter Löfgren Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2301-2318 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2200-2215 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-11-09 1 (30) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.15. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (45) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (20) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2128-2132 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglov- och MBK-enheten Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglov- och MBK-enheten Henrik Olsson, enhetschef 2012-04-26 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglov- och MBK-enheten Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1(25) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.35 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2164-2177 Sekreterare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och

Alt 2 Säsongslov utanför detaljplan. Bygglov ges med stöd av 9 kap. 9 och 31 alternativt 31 a plan- och Säsongslov och tidsbegränsat lov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Säsongslov för planenlig eller liten

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (10) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-12-20 1 (10) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2472-2480

Läs mer

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress

BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED. Diarienummer: Beslutet avser:. Fastigheten 1:1, adress Planenligt bygglov och startbesked 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV OCH STARTBESKED Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten 1:1, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida (14) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2009-01-19 1 (14) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2009-2020 Sekreterare

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 19 december 2011, kl 14.00-16.15.

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 19 december 2011, kl 14.00-16.15. 2011-12-19 1 (35) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 19 december 2011, kl 14.00-16.15. Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, 12 mars 2013, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, 12 mars 2013, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1(38) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, 12 mars 2013, kl 15.00-17.50 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Sida 2011-04-13 1 (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-04-13 1 (12) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-04-13 1 (12) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2089-2099 Sekreterare

Läs mer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer

Sida (15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Underskrifter Paragrafer 2010-03-05 1 (15) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2094-2106 Sekreterare

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1(37) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Miljö- och byggnadsnämnden 17 juni 2015 1 (13) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.15 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Benny

Läs mer

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (11) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2010-11-19 1 (11) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2433-2441

Läs mer

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman

Fågelsjö 2015-05-21 08:30. John Nyman PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-05-21 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Lasse Bergqvist (FP) Anita Haglund (S) ersättare Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer