Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2."

Transkript

1 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Thomas Hansson Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkegenska gården :00 Underskrifter Paragrafer Sekreterare Annette Knutsson Ordförande Monica Gripp Justerande Thomas Hansson Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Björkgrenska gården Underskrift Annette Knutsson

2 2 (36) Beslutande: Monica Gripp (M) Nils-Inge Nilsson (C) Beat Senn (ÖP) Håkan Rosenkvist (M), tjänstgör för Sofie Albäck (FP), (kl ) Jeanette Svensson (ÖP), tjänstgör för Sofie Albäck (FP), Birgitta Englander (S) Anders Thorsson (S), tjänstgör för Ulf Bengtsson (S) Thomas Hansson (MP) Övriga närvarande: Sven Erland Svensson (C), Jeanette Svensson (ÖP), Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef, utom (jäv) Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Niklas Hedberg, byggnadsinspektör Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk Karl Gustavson, bygglovshandläggare, Annette Knutsson, nämndsekreterare

3 3 (36) Innehållsförteckning Ändring av föredragningslista, 79 sid 4 Information, 80 sid 5 Redovisning av delegeringsbeslut, 81 sid 6 Ekonomisk rapport , 82 sid 7 Budget 2014, nämndsmål, 83 sid 8 Rörum 90:1, nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked, 84 sid 9 Tåghusa 1:42, nybyggnad av gårdsverk, 85 sid 10 Lerbergstorp 3:2, nybyggnad av fritidshus, förhandsbesked, 86 sid 13 Gladsax 21:3, nybyggnad av enbostadshus, garage, förhandsbesked, 87 sid 15 Hjälmaröd 4:203, Kiviks hotell, utbyggnad av plan tre, 88 sid 18 Hjälmaröd 12:7, 2:4, 9:70, tillbyggnad av enbostadshus - Homejor, 89 sid 21 Attusa 1:89, nybyggnad av fritidshus, 90 sid 23 Gislöv 187:1, nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked, 91 sid 26 Simrishamn, Joneberg 5, nybyggnad av flerbostadshus, (trygghetsboende), 92 sid 28 Simrishamn, Joneberg 7, nybyggnad av vårdboende/äldreboende, 93 sid 31 Detaljplan för Sandby 22:64 samt del av Sandby 22:2 och 22:6, 94 sid 34 Kurser och konferenser, 95 sid 35 Meddelanden, 96 sid 36

4 4 (36) 79 Ändring av föredragningslista MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Tillkommande ärenden: Information: Hur hanterar vi överklagade beslut? Ordföranden kan överklaga beslut genom delegationsbeslut? Hur gör andra kommuner?

5 5 (36) 80 Information 1. Borrby, Frankatoften 11, tillsyn, ovårdad tomt och byggnad (dnr 2012/104), m.fl. fastigheter: Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk informerar. 2. Stiby 9:1, nybyggnad av vindkraftverk (dnr 2011/586): Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk informerar. Mark- och miljödomstolens beslut har delats ut vid dagens förmöten. 3. Information från utbildning - läsplattor, e-diarium, sociala medier och annan e- förvaltning: Henrik Olsson, enhetschef bygglov/mbk och Annette Knutsson, nämndsekreterare informerar. 4. Överklagade beslut, hur hanterar man lämpligen dessa. Ordföranden kan besluta om att överklaga genom sin delegation. Vilka rutiner har andra kommuner? Förvaltningen undersöker detta.

6 6 (36) 81 Redovisning av delegeringsbeslut godkänner redovisning av delegeringsbeslut som anmäls enligt bilagor.

7 7 (36) 82 Dnr 2013/98 Ekonomisk rapport Ärendebeskrivning redovisar under januari-maj 2013 en nettokostnad på 208 tkr. Det motsvarar 35% utav budgeten (riktvärde 42%). Utfallet avviker från budget eftersom sammanträdesarvoden/ersättningar för förlorad arbetsinkomst för maj och kostnader för kurser för april inte är bokförda ännu. Beslutsunderlag Ekonomisk rapport med helårsprognos maj 2013 MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Ekonomisk redovisning för perioden godkänns. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

8 8 (36) 83 Dnr 2013/177 Budget 2014, nämndsmål Ärendebeskrivning Inledande arbete med nämndens budget har påbörjats. beslutade 16 april 2013, 42 att godkänna, efter revidering utefter förda diskussioner, förslaget till budget 2014, inklusive nya nämndsmål och förslag till besparingar. De beslutade revideringarna har inte genomförts bokstavligen korrekt. (Den budgetskrivelse som överlämnats till kommunstyrelsen överensstämmer inte ordagrant med vad nämnden beslutat) Möjlighet finns till rättelse och ändring vid nämndens sammanträde i augusti Korrigerad budgetskrivelse har delats ut vid dagens förmöten. Beslutsunderlag Korrigerad budgetskrivelse s beslut , 42 MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Budget 2014, nämndsmål tas upp för behandling vid nämndens sammanträde i augusti s förtroendevalda uppmanas att studera nämndens mål för 2014 och, med fokus på verksamhetsmål, komma med förslag. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen (för kännedom)

9 9 (36) 84 Dnr 2011/54 Rörum 90:1, nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked Ärendebeskrivning beslutade 27 juni 2011, 94 om negativt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och uthus på fastigheten Rörum 90:1. Kent Olsson överklagade beslutet till Länsstyrelsen som avslog överklagandet. Kent Olsson överklagade Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen vars beslut upphäver underinstansernas beslut och meddelar positivt förhandsbesked. I beslutet påpekas också att tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för denna dom. Monica Gripp, myndighetsnämndens ordförande har på delegation tagit beslut om att överklaga mark- och miljödomstolens beslut. (Besvärstid fram till ) Beslutsunderlag Delegationsbeslut, Monica Gripp, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT ställer sig bakom delegationsbeslut om att överklaga Mark- och miljödomstolens beslut av 4 juni 2013, ärende nr P Beslutet expedieras till: Mark- och miljödomstolen

10 10 (36) 85 Dnr 2012/544 Tåghusa 1:42, nybyggnad av gårdsverk Ärendebeskrivning Ansökan om bygglov för ett vindkraftverk på fastigheten Tåghusa 1:42 inkom till samhällsbyggnadsförvaltningen den 26 oktober Fastigheten ligger utom detaljplanerat område. Berörda myndigheter och sakägare har beretts tillfälle till yttrande. Sökandens skrivelse, remissvar tre har delats ut vid dagens förmöten. Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2001 med tema Vindkraft. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, Sökandens skrivelse, remissvar 3, inkommen 24 juni 2013 Överläggningar Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare redogör för ärendet. Förlängd svarstid från fastighetsägare, Tåghusa 1:41 har begärts. Remissvar har kommit in och redovisas vid dagens sammanträde. Möjlig ändrad placering av aktuellt gårdskraftverk diskuteras, finns det alternativ? Diskuteras även storlek på aktuella verk. Socialdemokraterna betonar att nämnden inte kan ta ställning till alternativa storlekar. Det är verket på 32 meter som prövas, inte det högre verket. Förslag till beslut på sammanträdet Birgitta Englander (S): Bifall till ansökan om bygglov (för gårdsverk 32 m) Nils-Inge Nilsson (C): Avslag på ansökan om bygglov, i enlighet med förvaltningens förslag.

11 11 (36) 85 forts Dnr 2012/544 Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Nils-Inge Nilssons förslag. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutgång: Ja-röst för Nils-Inge Nilssons förslag. Nej-röst för Birgitta Englanders förslag. Omröstningsresultat Med fyra ja-röster (Monica Gripp (M), Håkan Rosenkvist (M), Nils-Inge Nilsson (C), Beat Senn (ÖP) mot tre nej-röster (Birgitta Englander (S), Anders Thorsson (S), Thomas Hansson (MP) beslutar nämnden bifalla Nils-Inge Nilssons förslag. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Med hänvisning till redovisade förhållanden samt med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen bedöms föreslagen byggnation inte ta tillräcklig hänsyn till landskapsbilden eller natur- och kulturvärdena på platsen och dessutom kunna innebära betydande olägenheter för boende och andra som vistas i området. Ansökan om bygglov avslås. Reservationer Birgitta Englander (S), Anders Thorsson (S) och Thomas Hansson (MP) reserverar sig mot beslutet. Avgifter Bygglov (avslag): 250 x 44 x 0,6 = kronor Underrättelse: 125 x 44 = kronor kronor Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Tåghusa 1:42 AB

12 12 (36) 85 forts Dnr 2012/544 Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

13 13 (36) 86 Dnr 2013/210 Lerbergstorp 3:2, nybyggnad av fritidshus, förhandsbesked Ärendebeskrivning Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus på fastigheten Lerbergstorp 3:2 kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen 19 april Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Berörda grannar har beretts tillfälle till yttrande. Skrivelse från sökanden, inkommen till förvaltningen 24 juni 2013, har delats ut vid dagens förmöten. Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 2 kap. samt 9 kap. 17, 18 och 39 Kommunstyrelsens beslut Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, Sökandens skrivelse, inkommen MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Föreslagen byggnation innebär ett användande av marken som inte bedöms vara det mest lämpliga ur allmän synpunkt och bedöms inte utgöra en god hushållning eller ge en god bebyggelsestruktur och helhetsverkan. Som förhandsbesked enligt plan- och bygglagen, meddelas att den föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen. Avgifter Förhandsbesked: 100 x 44,5 Underrättelse: 5 x 44,5 = kronor = 223 kronor kronor Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Peter Fredriksson

14 14 (36) 86 forts Dnr 2013/210 Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

15 15 (36) 87 Dnr 2011/241 Gladsax 21:3, nybyggnad av enbostadshus, garage, förhandsbesked Ärendebeskrivning Ansökan om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus med tillhörande garage på fastigheten Gladsax 21:3, kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen 28 april beslutade den 7 november 2011 om negativt förhandsbesked, med hänvisning till att föreslagen bebyggelse bedömdes påtagligt kunna skada natur- och kulturmiljövärdena på platsen. Sökanden överklagade nämndens beslut till länsstyrelsen, som den 3 maj 2013 beslutade att upphäva det överklagade beslutet och visade ärendet åter till myndighetsnämnden för vidare handläggning och nytt beslut. Länsstyrelsen grundade sitt beslut på att platsen inte omfattas av något riksintresse eller områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken och inte hyser några hotade arter samt tidigare varit ianspråktagen för bostadsbebyggelse. Vidare skriver de i beslutet: Enligt länsstyrelsen mening finns det inget i förevarande utredning som visar att den aktuella åtgärden på den nu aktuella platsen skulle riskera att skada naturvärdena i anslutning till naturreservatet. Platsen utgör inte riksintresse för kulturmiljö och ligger inte på ett sådant sätt att den riskerar att bli onormalt synlig i landskapet. beslutade den 21 maj 2013 att inte överklaga länsstyrelsens beslut. Beslutsunderlag s beslut Länsstyrelsens beslut s beslut Tjänsteyttrande daterat , reviderat Plan- och bygglagen 8 kap. 34 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Föreslagen bebyggelse bedöms vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen inte medföra någon betydande olägenhet och inte påtagligt skada områdets natur- och kulturmiljövärden eller dess bebyggelsestruktur. Som förhandsbesked meddelas att den förslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med följande villkor:

16 16 (36) 87 forts Dnr 2011/241 Förhandsbeskedet prövar främst lokalisering av den planerade åtgärden. Närmare placering och detaljerad utformning prövas i samband med ansökan om bygglov. Byggnaderna ska ges en skala och utformning som tar god hänsyn till för området traditionell byggnadstradition. Största tillåtna gavelbredd är 6,0 meter. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4,0 meter. Största tillåtna byggnadsarea för bostadshus är 110 m 2 och för sidobyggnader totalt 50 m 2. Befintlig trädridå och buskvegetation kring platsen ska till sin karaktär bevaras och byggnader ska placeras så att silhuettverkan i landskapet minimeras. Förhandsbeskedet gäller till och med Upplysningar Ett förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas. Avgifter Förhandsbesked: 45 x 6 x 11 Justering inbetald avgift: = kronor kronor 0 kronor Beslutet expedieras till: Göran Bengtsson

17 17 (36) 87 forts Dnr 2011/241 Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

18 18 (36) 88 Dnr 2012/481 Hjälmaröd 4:203, Kiviks hotell, utbyggnad av plan tre Ärendebeskrivning Ove Linde / Höstäpplet AB inkom 28 september 2012 med en ansökan om om- och tillbyggnad av fastigheten Hjälmaröd 4:203. En detaljplan är under framtagande för fastigheten. Berörda grannar och myndigheter har beretts tillfälle till yttrande. Deras remissvar samt sökandes bemötande redovisas i tjänsteyttrande daterat 12 juni Beslutsunderlag Plan- och bygglagen 9 kap. 31 Samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Föreslagen om- och tillbyggnad av hotell bedöms som acceptabel i sammanhanget och inte medföra avgörande förvanskning av det moderna uttrycket på byggnaden. Byggnader som inte är av omistligt värde behöver kunna utvecklas till att uppfylla moderna tekniska/ praktiska/energimässiga krav. Sammantaget bör åtgärderna inte medföra någon betydande olägenhet för omgivningen. Bygglov beviljas. Byggnationen får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar har inkommit och godkänts. Byggherren ska kontakta myndighetsnämnden, kontakt samhällsbyggnad , för tekniskt samråd. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig, som kontrollansvarig godkänns Per Håkansson ÖBFK AB, Dalag Simrishamn.

19 19 (36) 88 forts Dnr 2012/481 Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dagen beslutet vinner laga kraft. Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. VA-enheten ska kontaktas beträffande ev. tillkommande vattenförbrukning på fastigheten. Avgifter Bygglov: (21+26) x 8 x 44,5 = kronor Underrättelse: 65 x 44,5 = kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked inklusive tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inklusive slutbesked. Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Ove Linde Kerstin och Tommy Gustafsson Carl Otto Dahlberg Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning.

20 20 (36) 88 forts Dnr 2012/481 Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

21 21 (36) 89 Dnr 2013/201 Hjälmaröd 12:7, 2:4, 9:70, tillbyggnad av enbostadshus - homejor Ärendebeskrivning Henrik Holmsten har till myndighetsnämnden ansökt om bygglov för fasadändringar på fastigheten Hjälmaröd 12:7, 2:4, 9:70 belägen i Vitemölla fiskeläge. Fastigheten ligger inom detaljplan Vitemölla märkt q. Ansökan har remitterats berörda sakägare. Beslutsunderlag Plan- och bygglagen SFS 2010:900 (PBL) 9 kap. 31 b Detaljplan: Vitemölla P6 (laga kraft ) Riktlinjer och anvisningar för uppförande av takkupor och takfönster inom kustsamhällena i Simrishamns kommun, antagna av byggnadsnämnden Förvaltningens tjänsteskrivelse, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Föreslagna fasadändringar med en extra homeja bedöms, trots avvikelse från anvisningar i riktlinjerna för takkupor, inte skada de kulturhistoriska eller miljömässiga värdena i bebyggelseområdet. Bygglov beviljas. Kontrollplan, daterad 15 april 2013, godkänns och startbesked för att påbörja åtgärden/byggnationen meddelas härmed med stöd av Plan-och Bygglagen 10 kap. 23. Ärendet avslutas och slutbesked meddelas när verifierad kontrollplan och eventuella intyg har inkommit till myndighetsnämnden. Upplysningar Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen,

22 22 (36) 89 forts Dnr 2013/201 Vid eventuellt avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Avgifter Bygglov: (24+8) x 2 x 44 x 1,2 = kronor Underrättelse: 65 x 44 = kronor kronor Avgifterna är antagna av kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Henrik Holmsten

23 23 (36) 90 Dnr 2012/609 Attusa 1:89, nybyggnad av fritidshus Ärendebeskrivning Finn-Björn Pettersson har i ansökan till myndighetsnämnden ansökt om bygglov för uppförande av ett fritidshus på fastigheten Attusa 1:89. Positivt förhandsbesked för byggnaden beviljades av 15 december Detta förnyades och bygglovshandlingar inkom 3 december Fastighetens omfattning och byggnadens placering framgår av karta tillhörande ansökan. Ansökan har remitterats till berörda myndigheter och sakägare. Sökande har beretts tillfälle att yttra sig över inkomna remissvar. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Beslutsunderlag Plan- och Bygglagen (2010:900) 9:31. MN beslut om positivt förhandsbesked 319 / , Dnr 2008/447 Förvaltningens tjänsteskrivelse, MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen bedöms bygglov för ett fritidshus kunna ges. Föreslagna hus bedöms inte förorsaka betydande olägenheter i omgivningen, och de olägenheter som kan uppkomma är delar av miljöns förutsättningar och helhet. Bebyggelsen och strukturen bedöms bli lokalt anpassad och därmed fortsatt god. Bygglov beviljas. Byggnationen får inte påbörjas förrän startbesked meddelats. Startbesked kommer att meddelas separat då tekniskt samråd har hållits och erforderliga handlingar har inkommit och godkänts. Byggherren ska kontakta myndighetsnämnden, kontakt samhällsbyggnad , för tekniskt samråd.

24 24 (36) 90 forts Dnr 2012/609 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godkänns Ove Bergenudd, Onslunda 2282, St. Olof. Upplysningar Bygglovet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. För information om när beslutet vunnit laga kraft kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygglovet upphör att gälla om arbetet inte påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dagen beslutet vinner laga kraft. Vid eventuella avsteg från beviljat bygglov under arbetets genomförande ska myndighetsnämnden kontaktas för godkännande. Avgifter Bygglov: (21+26) x 8 x 44,5 = kronor Underrättelse: 45 x 44,5 = kronor kronor I avgift för bygglov ingår startbesked inklusive tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan, ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd inklusive slutbesked. Avgifterna är antagna av Kommunfullmäktige och baseras på handläggaravgift, storlek och prisbasbelopp. Mervärdesskatt tas inte ut på avgifter som baseras på myndighetsutövning. Beslutet expedieras till: Finn-Björn Pettersson Ola Heldh och Frida Thörnqvist Marie och Anders Kullberg

25 25 (36) 90 forts Dnr 2012/609 Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

26 26 (36) 91 Dnr 2013/237 Gislöv 187:1, nybyggnad av enbostadshus, förhandsbesked Ärendebeskrivning Magnus Lampa har i ansökan till myndighetsnämnden, 8 maj 2013, ansökt om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus på fastigheten Gislöv 187:1. Bygglov för byggnaden beviljades av myndighetsnämnden 27 juni Detta lov har inte utnyttjats utan löper ut 27 juni Tomtens omfattning och byggnadens placering framgår av karta tillhörande ansökan. Ansökan har remitterats till berörda myndigheter och sakägare. Sökanden har beretts tillfälle att yttra sig över inkomna remissvar. Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Beslutsunderlag Plan- och Bygglagen (2010:900) 2 kap Förvaltningens tjänsteskrivelse, Överläggningar Karl Gustavson, bygglovshandläggare redogör för ärendet. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT Med hänvisning till redovisade förhållanden och med en avvägning gjord mellan allmänna och enskilda intressen, bedöms föreslagen bebyggelse kunna ge en god helhetsverkan och inte påtagligt skada de natur- och kulturmiljövärden som finns på platsen. Som förhandsbesked enligt Plan-och Bygglagen meddelas att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med följande villkor: Bygglov kan beviljas för ett lämpligt utformat och placerat enbostadshus. Utredning beträffande dikningsföretagets status ska genomföras av sökande före bygglov kan beviljas. Förhandsbesked prövar endast lokalisering av den planerade åtgärden. Närmare placering och utformning prövas i samband med ansökan om bygglov.

27 27 (36) 91 forts Dnr 2013/237 Bifogad situationsplan är inte bindande. Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det datum beslutet om förhandsbeskedet vunnit laga kraft. Förhandsbeskedet har ännu inte vunnit laga kraft och kan fortfarande överklagas. Eventuella överklaganden meddelas. Avgifter Förhandsbesked: 100 x 44,5 Underrättelse: 25 x 44,5 = kronor = kronor kronor Beslutet expedieras till: Magnus Lampa och Malin Stålberg Johan Kördel Yvonne Andreasson Mårten Krantz Hur man överklagar Om ni vill överklaga s beslut ska ni skriva till: Simrishamns kommun,, SIMRISHAMN. Överklagandet ska ha inkommit inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnas ärendet till länsstyrelsen för prövning. Av överklagandet ska framgå vilket beslut ni överklagar och hur ni vill att beslutet ska ändras. Anteckna ärendets diarienummer, paragraf och beslutsdag. Ange även fastighetsbeteckning. Ni bör också tala om varför ni anser att beslutet ska ändras. Har ni handlingar eller annat som stöder er uppfattning kan ni bifoga detta. Underteckna ert överklagande samt förtydliga namnteckningen. Uppge adress och telefonnummer. Anlitar ni ombud ska ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

28 28 (36) 92 Dnr 2012/636 Simrishamn, Joneberg 5, nybyggnad av flerbostadshus (trygghetsboende) Ärendebeskrivning En ansökan om bygglov har den 21 december 2012 inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan omfattar tre stycken byggnader. En byggnad på åtta våningar som innehåller 38 bostäder, en byggnad på en våning som innehåller bostadsförråd och en byggnad på en våning som innehåller fyra bostäder. Ansökan omfattar även fem stycken mindre fristående förråd. Byggnaderna placeras på fastigheten Joneberg 5 som omfattas av detaljplan för Joneberg 1 i Simrishamn (laga kraft ). Ärendehantering I en skrivelse från den 10 januari 2013 uppmanades sökanden att komplettera ansökan. Den 19 april 2013 kompletterades ansökan med ritningar A 1 A 12, M 1, tillgänglighetsbeskrivning, fasadbeskrivning samt nybyggnadskarta. I en skrivelse från den 30 april 2013 informerades sökanden om samhällsbyggnadsförvaltningens (bygglov/mbk-enheten) bedömning av förslagets planenlighet. Denna skrivelse innehöll även en uppmaning om komplettering avseende parkeringsmöjligheter och motivering till sökt åtgärds avvikelser från detaljplanens bestämmelser. Den 20 maj 2013 inkom en skrivelse till förvaltningen. Av skrivelsen framgår sökandens beräkning av byggnadsarea och motivering till avvikelsen avseende byggnadsarea. Den 22 maj 2013 inkom en skrivelse till förvaltningen. Av skrivelsen framgår det att sökanden har för avsikt att lösa parkeringssituationen. I en skrivelse från den 22 maj 2013 informerades sökanden om att ansökan behövde kompletteras med underlag som visar möjlighet till parkering. Den 10 juni 2013 inkom sökandens parkeringsförslag. Den 20 juni 2013 underrättades berörda sakägare om ansökan och gavs möjlighet till yttrande.

29 29 (36) 92 forts Dnr 2012/636 Beslutsunderlag Detaljplan för Joneberg 1 i Simrishamn (laga kraft ) Ritningar från den 10 april 2013 (M-1, A1 A12) Nybyggnadskarta inkommen den 18 april 2013 Tillgänglighetsbeskrivning från den 8 april 2013 Parkeringsritning inkommen den 10 juni 2013 Kommunallagen (SFS 1991:900) - Delegering av ärenden inom en nämnd Samhällsbyggnadsförvaltningen, bygglov/mbk-enhetens skrivelse, Samhällsbyggnadsnämndens yttrande genom samhällsbyggnadschef Ingvar Bengtsson, Samhällsbyggnadsförvaltningens (Bygglov/MBK-enheten) tjänsteyttrande har delats ut vid dagens förmöten. Tjänstemannajäv Ingvar Bengtsson, samhällsbyggnadschef är jävig och är inte närvarande vid överläggningar och beslut i ärendet. Håkan Rosenkvist (M) avviker. Jeanette Svensson (ÖP) blir tjänstgörande. Överläggningar Niklas Hedberg, byggnadsinspektör, redogör för ärendet. Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden ( i egenskap av lagfaren ägare och huvudman för allmän platsmark inom planområdet), genom samhällsbyggnadschef, Ingvar Bengtsson, delas ut vid dagens möte. MYNDIGHETSNÄMNDENS BESLUT har tagit del av ansökan och tillhörande handlingar. Det är s bedömning att avvikelser från detaljplanens bestämmelser finns. Då tid kvarstår för berörda sakägare att inkomma med yttrande och då möjlighet till parkering är under utredning kan saken om lov inte avgöras. beslutar därför att: Delegera frågan om bygglov till Henrik Olsson, enhetschef för Bygglovs- och MBKenheten, med följande villkor:

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2012-2028 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 (23) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-17.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-05-21 1 (51) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen Simrishamn, 12 maj 2012, kl 15.00-17.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Rådhuset, lilla salen, kl 15.00-17.45, ajournering kl 16.35-16.40 ( 70)

Rådhuset, lilla salen, kl 15.00-17.45, ajournering kl 16.35-16.40 ( 70) 1 1 Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 15.00-17.45, ajournering kl 16.35-16.40 ( 70) Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Rådhuset, lilla salen, kl 14.00-18.00 (ajournering kl 17.30-17.35)

Rådhuset, lilla salen, kl 14.00-18.00 (ajournering kl 17.30-17.35) 1 Myndighetsnämnden Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 14.00-18.00 (ajournering kl 17.30-17.35) Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15

Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Byggnadsnämnden 2012 11 06 192 27 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 10 23 170 24 Fastighet GÄDDVIK 3:46 Ärendenr L 1020/11 Fast.adress BÄLINGEVÄGEN 252 Ankomstdat 2011 12 15 Ärende Bygglov för tillbyggnad

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M)

2013-12-17 1(11) Byggnads- och miljönämnden. Bengt Classon (M) 1(11) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 december 2013, klockan 18.00-18.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bengt Classon (M) Bengt Classon (M) Stefan Waldeholt (M)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Fågelsjö 2015-03-26 08:30

Fågelsjö 2015-03-26 08:30 PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjö 2015-03-26 08:30 ande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande Helena Olovsdotter Haglund (Plan- och

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-07 Plats och tid Rådhuset, kl 12.20-13.00 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Carl-Göran Svensson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Roland Thord (MP) tjänstgör för Pia Ingvarsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 8.30-12.10 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 10 mars kl. 10.30 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Samhällsbyggnadskontorets konferensrum, Sala kommun 09.00 10.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Christer Johansson (LP) Inger Ingstedt (C) Olof Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt

Bygg- och miljöchef Britt-Marie Öjstrand Plan- och lovingenjör Tomas Lennartsson Kommunarkitekt Angelika Holmkvist Sekreterare Birgitta Schmidt 1(21) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 13.00-15.00, kl 15.00-17.15 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (-) ordförande Rolf Gruvborg (M) Lisbeth Karlsson (C) Gunnar Henriksson

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (14) Myndighetsnämnden Plats och tid Beslutande Sammanträdesdatum 2013-11-14 Torsdagen den 14 november 2013 i Sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 13.00 15:30

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid version 0-0-0 Behov av att se förutsättningar på avsedd mark Behövs tillstånd? Politisk vision Politiskt beslut Minska energiförbrukning Marknads-behov Tjäna

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Kajutan,

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer