DOM Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2015-04-15 Stockholm"

Transkript

1 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel DOM Stockholm Mål nr P ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr P , se bilaga KLAGANDE Fr Ramström Vind AB, Rådmansgatan Stockholm MOTPART Miljö- och byggnämnden i Lilla Edets kommun Lilla Edet SAKEN Bygglov för uppförande av tre vindkraftverk på fastigheten X m.fl. i Lilla Edets kommun MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT Mark- och miljööverdomstolen avslår överklagandet. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Stockholm Birger Jarls Torg måndag fredag 09:00-15:00 E-post:

2 2 SVEA HOVRÄTT DOM P Mark- och miljööverdomstolen YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN Fr Ramström Vind AB (bolaget) har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, ska meddela bygglov för de tre ansökta vindkraftverken på fastigheterna X, Y respektive Z, samtliga i Lilla Edets kommun. UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN Bolaget har anfört i huvudsak följande. Ansökan har i mark- och miljödomstolens dom inte vägts mot riksintresset för vindbruk, utan endast avvägts som ett enskilt intresse som ställts mot lokala friluftsintressen. Den avvägning som domstolen gjort är mycket oklar och inte tillräckligt transparent för att uppnå en rimlig rättssäkerhet. Domen synes vila på att området inte längre utgör ett riksintresse för vindkraft. Det finns skäl att ifrågasätta om riksintresset medvetet tagits bort av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, eller om länsstyrelsen helt enkelt missat att ta upp detta i sitt granskningsyttrande över översiktsplanen. Vad gäller vindkraftverket på fastigheten V är kommunens tjänsteyttrande till mark- och miljödomstolen felaktigt. Justeringen av vindkraftverkets placering gjordes muntligen i samråd med kommunen. MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL Mark- och miljööverdomstolen delar mark- och miljödomstolens bedömning vad gäller vindkraftverket på fastigheten V. I fråga om övriga två vindkraftverk gör Mark- och miljööverdomstolen följande bedömning. Som Mark- och miljööverdomstolen tidigare konstaterat har en aktuell och välunderbyggd översiktsplan stor betydelse vid bedömningen av en lämplig lokalisering för vindkraftverk (se t.ex. MÖD 2005:66). I detta fall måste emellertid

3 3 SVEA HOVRÄTT DOM P Mark- och miljööverdomstolen även vägas in att det berörda området 2008 av Energimyndigheten har bedömts vara av riksintresse för vindkraft enligt 3 kap. 8 miljöbalken. Att ett område pekats ut som riksintresse enligt 3 kap. 8 miljöbalken innebär bl.a. att kommunerna och de statliga myndigheterna ska ta hänsyn till områden av angivet slag genom att t.ex. inte planera för eller lämna tillstånd till sådana verksamheter inom eller i närheten av områdena som kan hindra eller påtagligt försvåra ett utnyttjande av dessa för det ändamål för vilket området pekats ut som riksintresse. Av utpekandet följer emellertid inte automatiskt att kommunen tvingas godta ett visst företag på den aktuella platsen (prop. 1985/86:3 s. 167). Även om en översiktsplan inte är bindande ger den uttryck för ställningstaganden från både kommun och genom länsstyrelsens granskningsyttrande staten vad gäller den avsedda markanvändningen i kommunen. Som mark- och miljödomstolen framfört har det i förarbetena ansetts att en kommun ska kunna räkna med att staten inte kommer att anföra några invändningar när de frågor som behandlas i översiktsplanen senare fullföljs, om en länsstyrelse i granskningsyttrandet inte haft några erinringar (a. prop. s. 34). I granskningsyttrandet till kommunens vindbruksplan från 2011 ett tillägg till tidigare översiktsplan delade länsstyrelsen Energimyndighetens bedömning att området var av riksintresse för vindkraft. I granskningsyttrandet till den nu gällande översiktsplanen, som vann laga kraft i juli 2012, har länsstyrelsen emellertid inte framfört några invändningar mot att kommunen i översiktsplanen inte redovisat det aktuella området som lämpligt för vindkraft. Den i översiktsplanen angivna markanvändningen på den aktuella platsen utgör därför utgångspunkten, och det som står där ska vägas mot intresset av att exploatera marken för vindkraft. Vid denna avvägning kommer Mark- och miljööverdomstolen inte till någon annan slutsats än den som mark- och miljödomstolen kommit till. Överklagandet ska således avslås.

4 4 SVEA HOVRÄTT DOM P Mark- och miljööverdomstolen Domen får enligt 5 kap. 5 lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas. I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Lars Dirke, hovrättsrådet Peder Munck, referent, tekniska rådet Carl-Gustaf Hagander samt tf. hovrättsassessorn Joel Björk- Werner. Föredragande har varit Vilma Herlin.

5 Bilaga A 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM meddelad i Vänersborg Mål nr P KLAGANDE Miljö- och byggnämnden i Lilla Edets kommun Lilla Edet MOTPART Fr Ramström Vind AB, Rådmansgatan Stockholm ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut i ärende nr , se bilaga 1 SAKEN Bygglov för uppförande av tre vindkraftverk på fastigheten X m.fl. i Lilla Edets kommun DOMSLUT 1. undanröjer länsstyrelsens och nämndens beslut vad avser vindkraftverket på V. 2. upphäver länsstyrelsen beslut vad gäller de två vindkraftverken på fastigheterna X och Y. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1070 Hamngatan måndag fredag Vänersborg E-post: 08:00-16:00 -

6 2 YRKANDEN M.M. Miljö- och byggnämnden i Lilla Edets kommun har yrkat att mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut och fastställer nämndens beslut. Nämnden har anfört bl.a. följande. Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Lilla Edets kommun genomförde med medel från Boverket ett arbete med att i en demokratisk process med samråd och utställning ta fram en vindbruksplan som antogs av kommunfullmäktige den 2 mars Under samrådet uttrycktes en stark allmän opinion mot utbyggnad av vindkraftverk i det område som ansökan omfattar. Området är ett betydelsefullt ströv- och friluftsområde i närheten av Lilla Edets tätort och där finns det goda möjligheter för t.ex. vandring, bad och fiske. Det höglänta läget i ett omgivande öppet landskap innebär att vindkraftverken skulle bli synliga i en stor omgivning i Göta älvs dalgång med risk för skador på landskapsbilden, särskilt med hänsyn till att det även finns utbyggnadsområden för vindkraft öster och nordost om tätorterna Lilla Edet, Ström och Göta. Området är vidare ett s.k. tyst område och ett stort opåverkat område enligt länsstyrelsens analys från Kommunen gjorde i vindbruksplanen den sammanvägda bedömningen att det aktuella området inte är lämpligt för vindkraftanläggningar trots att det av Energimyndigheten delvis var utpekat som riksintresse för vindbruk. I vindbruksplanen gjordes en sammanvägd bedömning av var tillkomst av vindkraftsanläggning är lämplig i förhållande till anspråken på annan mark- och vattenanvändning i kommunen. De vindbruksområden med tillhörande regler och rekommendationer som kommunen beslutat om i vindbruksplanen har förts in i den kommunomfattande översiktsplanen som antogs av kommunfullmäktige i juni Länsstyrelsen har, i sitt granskningsyttrande under utställningen av översiktsplanen, inte nämnt något om att det skulle råda en avvikande uppfattning mellan staten och kommunen huruvida riksintresset vindkraft tillgodoses i översiktsplanen. Kommunen tolkade därför granskningsyttrandet som att länsstyrelsen är överens med kommunen att frilufts- och närrekreationsintressena ska ges företräde framför riksintresset för vindbruk i det aktuella området som ansökan omfattar och att kommunen i

7 3 övrigt tillgodosett riksintresset vindbruk på ett tillfredsställande sätt i översiktsplanen. Som ansvarig sektormyndighet för energifrågorna beslutade Energimyndigheten år 2008 om områden av riksintresse för vindbruk i landet. Avgränsningen av områden av riksintressen skedde innan avvägningen mellan olika intressen och anspråk gjorts i den av Boverket stödda landsomfattande kommunala översiktplaneringen för vindbruk. Bland andra gavs Länsstyrelsen i Västra Götalands län möjlighet att ge synpunkter och överväga riksintressenas utformning på basis av då (2008) tillgänglig regional kunskap. Energimyndigheten har uppdaterat riksintressena för vindbruk i en process mellan 2010 och 2013 och fattat ett nytt beslut den 16 december Det slutliga beslutet om nya riksintresseområden och kriterierna för dessa skilde sig avsevärt på flera punkter ifrån det förslag som hade remissbehandlats under processen, bl.a. hade i remissen hänsyn tagits till avvägningar mellan olika allmänna intressen som gjorts i kommunernas vindbruksplanering. I Lilla Edets kommun hade således de områden av riksintresse för vindbruk som inte hade redovisats som lämpliga utbyggnadsområden i vindbruksplanen (varav det nu aktuella området är ett) tagits bort som riksintressen. Efter remissen och i sitt beslut om revidering av riksintressena gjorde Energimyndigheten en helomvändning. Efter starka påtryckningar från vindkraftbranschen blev resultatet att samtliga tidigare utpekade riksintresseområden där det pågick någon form av prövning fick tillbaka den gamla statusen och återinfördes som riksintresse. Områdets status som riksintresse grundas i första hand på näringslivets och vindkraftsbranschens önskemål trots att det är tveksamt om området ens uppfyller de nya kriterierna för riksintresse vad avser storlek, vindstyrka och avstånd till bebyggelse. Detta får till följd att den överprövande myndigheten (i detta fall länsstyrelsen) utan vidare analys eller hänsyn till översiktsplanens ställningstaganden, kan hänvisa till riksintressets status som ett så starkt allmänt intresse att det ska ges företräde framför andra allmänna intressen. Det är inte bara de tre enskilda verken i sig som medför risk för skador på landskapsbilden utan det är den sammanlagda påverkan på landskapet pga. den omfattande utbyggnad av vindkraft som pågår i Lilla Edets kommun. Det finns en risk för

8 4 att landskapsbilden kommer att förändras kraftigt med vindkraftsutbyggnad på höjderna på ömse sidor om älvens dalgång och att vindkraftverken kommer att bli synliga och dominera landskapet från många platser i kommunen. Svenska Kraftnät har i februari 2014 sänt ut ett samrådsunderlag för planerad 400 kv-ledning mellan Skogsäter och Stenkullen. Ledningen ska förläggas genom Lilla Edets kommun i nord-sydlig riktning. Det redovisade utredningsområdet med förslag till sträckning genom kommunen berör i hög grad riksintresseområdet för vindbruk och platsen för de tre verken som överklagandet avser. Nämnden anser att det är ytterst olämpligt att låsa upp användningen av marken på ett sätt som kan försvåra tillkomsten av den nya ledningen eller så att den inte kan föreläggas till de lägen som är de bästa. Kommunen avser även att i övrigt vara restriktiv mot att planera eller bevilja lov för nya byggnader och anläggningar inom utredningsområdet för den nya ledningen till dess att ledningens slutliga läge bestämts och koncession sökts och beviljats. Områden lämpliga för utbyggnad av riksnätet för eldistribution är för övrigt också av riksintresse enligt 3 kap. 8 miljöbalken och två riksintressena kan därmed komma att konkurrera i området. Det södra av de tre redovisade vindkraftverken har förlagts inom strandskyddsområde. Kommunen anser att det inte finns något särskilt skäl för att ge dispens. Kommunen vidhåller sina tidigare ståndpunkter att det är i översiktsplanen som avvägningarna ska göras mellan olika allmänna intressen. Riksintressen är utpekade som statliga sektoriella anspråk och det är först efter avvägning mellan andra allmänna intressen i översiktsplanen som ett enskilt riksintresse får slutlig status som sådant. Det är därför som det är översiktsplanen som ska utgöra grunden och underlaget vid prövning av vindkraftanläggningar. Översiktsplanen kan ses som en överenskommelse mellan stat och kommun om hur riksintressena tillgodosetts och om inga avvikande uppfattningar redovisats i länsstyrelsens granskningsyttrande ska kommunen kunna lita på att överenskommelsen står fast. Kommunen bedömer därför att vederbörlig hänsyn har tagits till riksintresset vindkraft och att detta tillgodosetts tillräckligt i översiktsplanen. Det finns därför fog för att avslå ansökan om

9 5 de tre vindkraftverken i området. Om det visar sig att det inte går att lita på ingångna överenskommelser riskeras översiktsplanens roll som kommunens viktigaste vägledande dokument avseende användning av mark och vatten att försvagas och allmänhetens respekt för planeringsprocessen och de fattade demokratiska besluten att undergrävas. Fr Ramström Vind AB redovisar ny placering avseende verket på fastigheten Västerlanda 4:21 jämfört med vid ansökan. Detta verk är nu placerat utom strandskyddat område. Denna placering har tidigare varit okänd för förvaltningen och miljöoch byggnämnden. Kompletteringarna är i stort desamma som tidigare redovisats förvaltningen och således kända. Fr Ramström Vind AB har, såsom det får förstås bestritt ändring av det överklagade beslutet och har anfört bl.a. följande. Kompletteringarna i ärendet gjordes sedan projektet bantats från fem till tre vindkraftverk. Representant från Fr Ramström Vind AB var på byggsamråd med Lilla Edets kommun den 6 februari 2012 för ett vindkraftprojekt strax norr om detta projekt. Vid mötet överlämnades ljudberäkningar för de tre vindkraftverken i Sannersby. Skuggberäkningar önskades likaså vilka postades den 8 februari Det har tidigare dryftats att ett verk ligger inom ett strandskyddsområde och det har flyttats österut några meter, vilket har markerats på Ramhages nya karta. Bolaget önskar fortsättningsvis erhålla bygglov på denna plats som är bra för en vindkraftsetablering. Några är slarviga på Lilla Edets kommun. DOMSKÄL Gällande bestämmelser framgår av länsstyrelsens beslut. har gått igenom utredningen i målet samt övervägt vad parterna anfört i mark- och miljödomstolen. har efter genomgång av handlingarna i målet begärt att nämnden kompletterar handlingarna i målet (och då avseende underinstansernas

10 6 akter) med ansökan om bygglov avseende vindkraftverket med koordinaterna E och N på fastigheten V, då den saknas. Nämnden har uppgett att man inte har ytterligare ansökningshandlingar, men har kompletterat med en lägesplacering som enligt nämnden avser de av sökanden an-givna koordinaterna och enligt nämnden är detta verk beläget inom strandskyddat område. Fr Ramström Vind AB har därefter förelagts att yttra sig över dessa uppgifter; bolaget har gjort så och till yttrandet lagt en bilaga. Denna bilaga är i grunden samma handling som av nämnden ingivna lägesplacering. Fr Ramström Vind AB:s bilaga skiljer sig dock från av nämnden ingivna på så vis att förstnämnda har ytterligare en markering som visar att verket på Västerlanda 4:21 har flyttats österut. Det framgår inte vilket datum kartan är upprättad och handlingen är inte heller inkomststämplad hos nämnden. Det framgår inte heller på annat sätt att den utgör del av ansökan om bygglov. Nämnden har även anfört att den inte har kännedom om detta läge och av handlingarna i målet framgår inte att vare sig nämnden eller länsstyrelsen har prövat detta läge. Mot bakgrund av detta och med hänsyn till instansordningens princip kan inte mark- och miljödomstolen som andra överprövningsinstans bygglovspröva verket med detta läge. Vad gäller det läge som nämnden och länsstyrelsen prövat avseende verk på V finns det ingen dokumenterad ansökan. Domsto-len anser att prövning av detta läge således inte låter sig göras. Länsstyrelsens och nämndens beslut avseende detta verk ska således undanröjas. Vad gäller övriga två vindkraftverk som länsstyrelsens beslut omfattar; ett på X och ett på Y gör domstolen följande bedömning. Det område som berörs av ansökan omfattas av ett anspråk på riksintresse för vindkraft enligt 3 kap. 8 miljöbalken. I sin översiktsplan som antogs den 13 juni 2012, har Lilla Edets kommun lagt ut följande rekommendation för markanvändningen i det område som berörs av den aktuella ansökan: Områden med särskilda värden för rekreation och friluftsliv (R3)

11 7 och Stort opåverkat område (R9). Av översiktsplanen framgår också att det aktuella området är ett sådant där vindkraftverk ska undvikas. Översiktsplanen pekar ut två andra områden som lämpliga för utbyggnad av storskalig vindkraft. Vad gäller vindkraft anges vidare i planen att: Med syfte att skapa förutsättningar för en strukturerad utbyggnad av vindkraft i kommunen har kommunfullmäktige den 2 mars 2011 antagit en vindbruksplan. Planen redovisar områden som är lämpliga för vindkraftsanläggningar liksom var vindkraftverk ska undvikas. Den är ett underlag för beslut i aktuella förfrågningar. Vindbruksplanens huvuddrag är inarbetade i denna översiktsplan. Vad gäller vindkraft inom det aktuella området anges i översiktsplanen att: Det utpekade riksintresseområdet väster om Lilla Edets tätort är ett tyst och opåverkat område av stor betydelse som frilufts- och strövområde i tätortens närhet. Vid avvägning mellan riksintresset för vindkraft och allmänhetens intresse av området som natur- och friluftsområde har hushållningsaspekter och det allmänhetens intressen [sic!] prioriterats framför riksintresset för vindkraft. En översiktsplan är inte bindande för efterföljande beslut i enskilda ärenden men redovisar vilka allmänna intressen som särskilt ska beaktas vid lov- och tillståndsprövningar inom ett givet område (se t.ex. MÖD 2005:66 och MÖD:s dom av den 5 november 2014 i målen P och P ). Mot bakgrund av ovanstående kan de planmässiga förutsättningarna i ärendet beskrivas som att den aktuella och synbarligen genomarbetade översiktsplanen ger stöd för kommunens avslag men att det också finns ett legitimt anspråk på att området är av riksintresse för vindkraft. Den omständighet att Energimyndigheten beslutat att klassificera området som varande av riksintresse för vindkraften utgör ett tungt statligt ställningstagande. Liksom är fallet med översiktsplanens ställningstagande utgör en sektorsmyndighets beslut om riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken ett anspråk vars styrka får prövas i det enskilda ärendet. I Norstedts kommentar till 3 kap. miljöbalken anges i tredje stycket under Inledning (sidan 3:5) att Myndigheternas utpekanden av riksintressen är endast att betrakta som anspråk på riksintressen. De är alltså inte rättsligt bindande vid prövningen enligt angivna lagar, utan det ankommer på prövnings-

12 8 myndigheten att i det enskilda fallet göra den bedömningen. Prövningsmyndigheten kan alltså komma till en annan uppfattning i frågan än den ansvariga sektorsmyndigheten. Med avseende på vilket ställningstagande som ska anses väga tyngst i det aktuella målet, det av översiktsplanen uppbackade friluftsintresset eller det av riksintresset uppbackade vindkraftsintresset, så kan följande noteras. Länsstyrelsen ska under planprocessen samordna och tillvarata statens intressen i den kommunala planeringen. Länsstyrelsen ska under utställningstiden avge ett granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska framgå om förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 kap. eller 4 kap. miljöbalken (3 kap. 16 PBL). I länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen, daterat den 10 oktober 2011, finns inga erinringar eller kommentarer kring hanteringen av ovan nämnda riksintresse för vindkraft. Sist i länsstyrelsens yttrande redovisas att Granskningsyttrandet utgör statens samlade uppfattning om planen vad gäller Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap PBL (2010:900). Däremot har länsstyrelsen tidigare, i granskningsyttrande över den vindbruksplan som antogs av kommunfullmäktige i Lilla Edet den 2 mars 2011, reserverat sig mot att kommunen inte prioriterat vindkraftsintresset i det aktuella området. Vindbruksplanen har sedan fungerat som underlag för översiktsplanens ställningstagande kring vindkraft och det anges (se citatet ovan) att vindbruksplanens huvuddrag är inarbetade i översiktsplanen. Förhållandet mellan översiktsplanen och vindbruksplanen är i övrigt inte närmare kommenterat i översiktsplanen. Översiktsplaneprocessen är konstruerad för att den värdering av allmänna intressen som redovisas i planen ska utgöra en överenskommelse mellan kommun och stat. Eventuella meningsskiljaktigheter med avseende på riksintressen ska framgå av granskningsyttrandet. Vad staten, genom länsstyrelsen, och kommunen, sålunda kommit överens om i översiktsplanen med avseende på vilket allmänt intresse som

13 9 ska prioriteras inom det aktuella området har därför stor betydelse i ett enskilt ärende som påverkar allmänna intressen. I prop 1985/86:3 sidan 34 anges att Länsstyrelsens erinringar skall ställas samman i ett granskningsyttrande till kommunen (4 kap. 9 ). Om länsstyrelsen inte har haft några erinringar i de angivna avseendena, innebär PBL-systemet att kommunen skall kunna räkna med att staten inte kommer att anföra några invändningar när de frågor som behandlas i översiktsplanen senare fullföljs genom att kommunen antar detaljplaner eller fattar beslut av annat slag. Hur översiktsplanens ställningstagande ska värderas i detta fall påverkas alltså av att det finns både en kommuntäckande översiktsplan och en tematisk vindbruksplan samt att länsstyrelsen givit olika respons på kommunens hantering av riksintresset för vindkraft i de olika planerna. Å ena sidan är senaste statliga beskedet länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen och här har staten inte haft några erinringar mot kommunens sätt att beakta riksintresset för vindkraft. Å andra sidan har kommunen inte upphävt den något äldre vindbruksplanen, där staten framfört erinringar mot kommunens hantering av riksintresset i det berörda området. Översiktsplanen är emellertid det senaste dokumentet och vindbruksplanen anges vara huvudsakligen inarbetad i denna. gör därför bedömningen att länsstyrelsen borde ha återupprepat sina invändningar i det senaste granskningsyttrandet för att staten med kraft ska kunna hävda att översiktsplanen, som alltid ska läsas tillsammans med länsstyrelsen granskningsyttrande, ska kunna tolkas som att vindkraften är det prioriterade allmänna intresset i nu aktuellt området. En översiktsplan är emellertid inte bindande, särskilt inte med avseende på förhållande mot enskilda intressen. I ovan nämnda mål från Mark- och miljööverdomstolen (M och P ) hanterades frågan om vilken betydelse en översiktsplan med en vindkraftsplan som tematiskt tillägg har vid prövningen av en anmälan enligt miljöbalken; Mark- och miljööverdomstolen uttalade härvid bl.a. följande. Som en utgångspunkt måste översiktsplanen i och för sig kunna fungera styrande vid vindkraftsetableringar inom en kommun. Översiktsplanen med dess tillägg är

14 10 emellertid inte bindande vid lokaliseringsprövningen. En anmälan om uppförande av vindkraftverk måste prövas utifrån förhållandena i det enskilda fallet. Därvid är det givetvis av betydelse vad planen innehåller i form av konkurrerande anspråk på marken och andra vägledande uppgifter. I detta fall behöver översiktsplanens ställningstagande till förmån för friluftsliv och tätortsnära rekreation vägas mot vindkraftsbolaget och markägarens intresse av att få bebygga marken och mot bakgrund av de faktiska förhållandena på marken. Med hänsyn till behovet av ett tätortsnära rekreationsområde och det relativt opåverkade naturområdets närhet till Lilla Edet och Göteborg samt att Bohusleden, en regional vandringsled, går förbi de sökta verken på bara ca 400 meters avstånd, bedömer domstolen att det av översiktsplanen uppbackade allmänna friluftsintresset väger tyngre än motstående intressen. Hänsyn har också tagits både till intresset av att inte försvåra pågående planering för en ny 400 kv-ledning som berör det aktuella området samt att det finns befintliga vindkraftsverk på ca 1,5 km avstånd. bifaller överklagandet med avseende på de två vindkraftsverken på fastigheterna X och Y. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427) Överklagande senast den 19 februari Christina Olsen Lundh Martin Kvarnbäck I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Christina Olsen Lundh, ordförande, och tekniska rådet Martin Kvarnbäck. Föredragande har varit beredningsjuristen Sofia Ardeke.

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

DOM 2014-11-06 Stockholm

DOM 2014-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060201 DOM 2014-11-06 Stockholm Mål nr M 12021-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-17 i mål M 3826-13, se bilaga KLAGANDE Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare R2A YTTRANDE 1 (11) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm En reformerad domstolslagstiftning, betänkande av Domarlagsutredningen (SOU 2011:42, Ju2011/3644/DOM)

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Befordran till professor och lektor

Befordran till professor och lektor Rapport 2007:55 R Befordran till professor och lektor en rättslig översikt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Befordran

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA

KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA KOMMUNERS ANSVAR VID AVHJÄLPANDE AV MILJÖSKADA Av Frida Stange Handledare: Johanna Rosenqvist Examensarbete med praktik 30 poäng i miljörätt Stockholm höstterminen 2011 INNEHÅLL 1. Inledning...2 1.1 Läget

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter

Nya föreskrifter och allmänna råd om viss verksamhet med konsumentkrediter 2014-06-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-6297 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Nya föreskrifter och

Läs mer