DOM Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2013-11-13 Stockholm"

Transkript

1 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen DOM Stockholm Mål nr M ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål M , se bilaga KLAGANDE LD MOTPART BL Ombud: Advokat BL SAKEN Anmälningsärende enligt 11 kap. miljöbalken rörande fastigheten X i Tanums kommun MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT Mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och miljödomstolens dom och fastställer Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 4 mars 2013 i ärende nr Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box Stockholm Birger Jarls Torg måndag fredag 09:00-15:00 E-post:

2 2 SVEA HOVRÄTT DOM M Mark- och miljööverdomstolen YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN LD har, såsom han får förstås, yrkat att mark- och miljödomstolens dom ska undanröjas och att länsstyrelsens beslut ska fastställas. BL har bestritt ändring. UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN LD Det överklagade beslutet avser endast flytt av fyra stolpar för rampen till ett läge något längre söderut. Hans anmälan om byggande av bryggdäck med tillhörande ramp har sedan länge vunnit laga kraft genom Vänersborgs tingsrätts dom i mål nr M Åtgärden i detta mål, d.v.s. flytt av fyra stolpar, medför ett fyra kvm utökat bryggdäck som utgör en gemensam ingång för honom och hans sons respektive sjöbodar. Åtgärden påverkar inte BL bl.a. eftersom sjöboden och bryggdäcket på dennes fastighet inte gränsar till X. Han har inte villkorat sin återkallelse på det sätt som mark- och miljödomstolen anger. BL Den anmälda åtgärden påverkar honom. LDs byggnation med planerad sjöbod, kajakförråd samt uppfört och planerat bryggdäck innebär att allmänhetens tillträde till området förhindras; bryggdäcket utefter sjöbodarna ska vara tillgängligt för envar. Länsstyrelsen har inte gjort en samlad bedömning av hans egna och LDs anmälningar avseende vattenarbeten, vilket borde ha skett. MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL Av Vänersborgs tingsrätts dom i mål nr M framgår att prövningen i det målet omfattade anmälan om uppförande av ramp och bryggdäck på fastigheten X. Domen vann laga kraft den 15 maj Av handlingarna i aktuellt mål framgår att LD nu har anmält en omplacering av fyra av de, i det tidigare målet,

3 3 SVEA HOVRÄTT DOM M Mark- och miljööverdomstolen anmälda pålarna något söderut mot fastigheten Y. Mot bakgrund av att de nu anmälda åtgärderna är av begränsad omfattning och med hänsyn till vad som i övrigt framkommit om bryggpålarnas placering anser Mark- och miljööverdomstolen att länsstyrelsens bedömning kan godtas. Överklagandet ska därför bifallas. s dom ska upphävas och länsstyrelsens beslut stå fast. Domen får enligt 5 kap. 5 lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas. I avgörandet har deltagit hovrättsråden Liselotte Rågmark och Vibeke Sylten, referent, tekniska rådet Mikael Schultz samt tf. hovrättsassessorn Ulrika Stenström. Föredragande har varit Anna Adolfsson.

4 Bilaga A 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM meddelad i Vänersborg Mål nr M KLAGANDE BL Ombud: Advokat BL MOTPARTER 1. LD 2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 4 mars 2013 i ärende nr , se bilaga 1. SAKEN Brygga på fastigheten X i Tanums kommun DOMSLUT undanröjer Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut den 4 mars 2013 i ärende nr och återförvisar målet till länsstyrelsen för erforderliga handläggningsåtgärder. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1070 Hamngatan måndag fredag Vänersborg E-post: 09:00-16:00

5 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM M BAKGRUND LD anmälde den 18 september 2012 till Länsstyrelsen i Västra Götalands län, nedan benämnd länsstyrelsen, att han avsåg att uppföra ett bryggdäck och ramp till en befintlig sjöbod på fastigheten Y, samt att som fundament för rampen använda sex mindre bryggpålar och för bryggdäcket sex befintliga bryggstöttor (från ett tidigare bryggdäck/brygga). Länsstyrelsen beslutade den 17 december 2012 att lämna LDs anmälan utan erinran. Beslutet överklagades av BL, ägare till grannfastigheten X till denna domstol (mål nr ).. Den 15 januari 2013 anmälde LD till länsstyrelsen att han avsåg att placera fyra av de sex bryggpålarna på annan plats än i enlighet med den tidigare anmälan. Detta eftersom han avsåg att uppföra ett gemensamt bryggdäck med en tilltänkt ny sjöbod på fastigheten Y, som ägs av hans son AD. Efter att länsstyrelsen erinrat LD om att det var nödvändigt att låta ägaren till grannfastigheten BL yttra sig över anmälan återkallade LD sin anmälan. I återkallelsen angav LD att han inte kunde förstå varför hans begäran om flyttning av några stolpar överhuvudtaget skulle påverka BL och nyttjandet av dennes fastighet. Han bifogade även ett fotomontage över området. Länsstyrelsen beslutade därefter att lämna LDs anmälan utan erinran. YRKANDEN M.M. BL har, såsom det får förstås, yrkat att länsstyrelsens beslut ska undanröjas och att LD ska föreläggas att ansöka om tillstånd jämlikt 11 kap 9 miljöbalken. Han har till stöd för överklagandet anfört i huvudsak följande. LDs bryggbyggnation överensstämmer inte med den brygga som BL uppförde och blev tvungen att riva. Länsstyrelsen borde ha bedömt LDs ansökan eller anmälan som ett nybygge och förelagt LD att ansöka om tillstånd jämlikt 11 kap 9 miljöbalken. LD och AD har påbörjat

6 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM M de bryggarbeten som kommit att bli mer omfattande än att enbart ersätta utriven brygga. LD har yttrat sig och anfört i huvudsak följande. Motsättningarna mellan parterna grundas inte alls på någon fastighetsreglering utan är bara en följd av de stämningar som BL själv har initierat. BL har bl.a. väckt talan om bättre rätt till de två områden som idag heter X och Y och förlorat dessa tvister. Detta mål rör inte någon bryggbyggnation som BL byggt eller rivit. Detta mål rör inte heller om byggnationen skulle överensstämma eller inte med vad BL en gång uppfört och tvingats utriva. Detta mål rör endast flytt av fyra stolpar för vilka tillstånd redan givits. Efter länsstyrelsens godkännande av bryggdäck med tillhörande uppgång/ramp ansökte han att få flytta fyra av de sex stolpar som ingår i uppgången något söderut för att minimera antalet stöttor mellan hans fastighet X och hans sons ADs fastighet Y. På så sätt skulle dessa fastigheter ha en gemensam uppgång/ramp till respektive sjöbod och hans uppgång skulle storleksmässigt utökas med ca 4 kvadratmeter. Huvudsyftet med att flytta uppgången var enbart för att undvika tvist med BL om närhet till fastighetsgräns. AD har yttrat sig och bl.a. anfört att BLs påstående att en fastighetsreglering är grunden till motsättningar rörande bryggor är felaktigt samt att han ger sitt medgivande till att de fyra stolparna flyttas. Länsstyrelsen har motsatt sig ändring samt i huvudsak anfört att aktuell ramp inte berör BLs intressen. har den 19 april 2013 avslagit BLs interimistiska yrkande att förordna att pågående arbeten inom X och Y inte ska få fortsätta.

7 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM M DOMSKÄL bedömer inledningsvis att BL, som ägare av fastigheten XY belägen direkt norr om aktuell fastighet, får anses ha rätt att överklaga länsstyrelsens beslut. kan konstatera att länsstyrelsen meddelat sitt beslut att lämna LDs anmälan om vattenverksamhet utan erinran efter det att LD återkallat sin anmälan. Såsom LD formulerade återkallelsen fanns det dock utrymme att tolka denna på så sätt att den var villkorad att gälla endast under förutsättning att det var nödvändigt att inhämta BLs yttrande i ärendet. Länsstyrelsen ska enligt 22 förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m. vid handläggning av en anmälan om vattenverksamhet bereda bl.a. enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken tillfälle att yttra sig. Enligt mark- och miljödomstolens bedömning får BL anses ha ett sådant särskilt intresse i saken med hänsyn till att det aktuella bryggdäcket och rampen var tänkt att placeras i närheten av den sjöbod och bryggdäck som finns på BLs fastighet XY. Det var därför nödvändigt att inhämta BLs yttrande i ärendet samt även ADs yttrande. Även om LDs återkallelse var villkorad på sätt som angetts ovan borde således LDs återkallelse ha föranlett länsstyrelsen att skriva av ärendet från fortsatt handläggning. undanröjer därför länsstyrelsens beslut och visar ärendet åter till länsstyrelsen för erforderliga handläggningsåtgärder. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427) Överklagande senast den 19 juli Rickard Johansson Nils-Göran Nilsson

8 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM M I domstolens avgörande har deltagit tingsfiskalen Rickard Johansson, ordförande, och tekniska rådet Nils-Göran Nilsson.

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060305 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr P 7808-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-07-31 i mål P 6162-13, se bilaga KLAGANDE Elfvik Strand Fastighets

Läs mer

DOM 2015-05-18 Stockholm

DOM 2015-05-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-05-18 Stockholm Mål nr P 7611-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-04 i mål P 266-14, se bilaga KLAGANDE Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM 2014-06-19 Stockholm

DOM 2014-06-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060204 DOM 2014-06-19 Stockholm Mål nr P 8269-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-21 i mål nr P 551-13, se

Läs mer

DOM 2015-06-16 Stockholm

DOM 2015-06-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2015-06-16 Stockholm Mål nr M 11808-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-03 i mål nr M 646-14, se

Läs mer

DOM 2015-04-14 Stockholm

DOM 2015-04-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2015-04-14 Stockholm Mål nr M 11020-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-07 i mål nr M 4890-14, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-01-02 Stockholm

DOM 2013-01-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-01-02 Stockholm Mål nr P 5507-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-25 i mål nr

Läs mer

DOM 2015-05-11 Stockholm

DOM 2015-05-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060306 DOM 2015-05-11 Stockholm Mål nr M 10598-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-30 i mål M 2360-14, se bilaga KLAGANDE R N Ombud: G S

Läs mer

DOM 2015-03-02 Stockholm

DOM 2015-03-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 DOM 2015-03-02 Stockholm Mål nr P 6690-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-06-19 i mål nr P 5155-13, se bilaga KLAGANDE L S MOTPART

Läs mer

DOM 2014-09-08 meddelad i Stockholm

DOM 2014-09-08 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 2014-09-08 meddelad i Stockholm Mål nr P 11115-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-15 i mål nr P 949-13,

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

DOM 2012-09-13 Stockholm

DOM 2012-09-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060209 DOM 2012-09-13 Stockholm Mål nr M 3413-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-03-19 i mål nr M 1335-11,

Läs mer

DOM 2008-12-22 Stockholm

DOM 2008-12-22 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1304 DOM 2008-12-22 Stockholm Mål nr Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom den 20 december 2007 i mål nr M 1304-07, se bilaga KLAGANDE Nämnden för

Läs mer

DOM 2014-11-06 Stockholm

DOM 2014-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060201 DOM 2014-11-06 Stockholm Mål nr M 12021-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-17 i mål M 3826-13, se bilaga KLAGANDE Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

DOM 2013-06-26 Stockholm

DOM 2013-06-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2013-06-26 Stockholm Mål nr M 11429-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-26 i mål nr M 4006-11, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 8344-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

DOM 2011-11-23 Stockholm

DOM 2011-11-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 2011-11-23 Stockholm Mål nr M 847-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 10 mars 2011 Ö 4945-09 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPARTER 1. T.A. 2. A.D. 3. B.N. Ombud för 1-3: Advokat L.O.

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 2137-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 254-12, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2014-11-26 Stockholm

DOM 2014-11-26 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0113 DOM 2014-11-26 Stockholm Mål nr T 803-14 Sid 1 (12) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom 2013-12-23 i mål T 1958-12, se bilaga A KLAGANDE 1. P K 2. S E 3. L C Ombud för 1-3:

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 1 april 2014 B 517-13 KLAGANDE L-EN Ombud och offentlig försvarare: Advokat SL MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Dataintrång

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 september 2014 Ö 1254-14 KLAGANDE 1. A-KN 2. RN Ombud för 1 och 2: Advokat KS MOTPART UM SAKEN Edition ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

DOM 2014-06-26 Jönköping

DOM 2014-06-26 Jönköping 1 GÖTA HOVRÄTT Avdelning 1 Rotel 13 2014-06-26 Jönköping Mål nr T 2656-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Örebro tingsrätts dom 2013-09-12 i mål T 92-13, se bilaga A KLAGANDE TINDRA Maria Regnkvist, 101118-8560,

Läs mer

DOM 2015-02-16 Stockholm

DOM 2015-02-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060202 2015-02-16 Stockholm Mål nr M 2630-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr M 1713-13, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 19 februari 2009 T 4474-07 KLAGANDE AA Ombud: Advokat NH MOTPART AKJ Ombud: Advokat BK SAKEN Fordran ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea hovrätts

Läs mer