RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna"

Transkript

1 RÅDMANSÖ VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna Rådmansö-Gillberga 1:12, 1:19, 3:7, 1:25, 1:4, 3:3, 2:4 och Rådmansö 1:1 samt Riddersholm 1:25

2 1

3 SÖKANDE Rådmansö Vindkraft AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande av ca 15 stycken vindkraftverk på fastigheterna Rådmansö-Gillberga 1:12, 1:19, 3:7, 1:25, 1:4, 3:3, 2:4 och Rådmansö 1:1 samt Riddersholm 1:25 i Norrtälje kommun. Som ett led i samrådsförfarandet lämnas därför följande information. Sökande: Rådmansö Vindkraft AB Göteborg Kontaktperson: Magnus Igel Tfn: Fax: Mail: Rådmansö Vindkraft AB (Bolaget) har bildats för att projektera och driva aktuell vindkraftparken. Bolaget ägs av ett bolag i Wallenstamkoncernen (Wallenstam Energi AB) samt Triventus AB. Wallenstam grundades 1944 och är idag ett renodlat fastighetsbolag med cirka 300 fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. 89 procent av Wallenstams verksamhet är koncentrerad till Stockholm och Göteborg. Ägandet fokuseras på bostadsfastigheter samt i Göteborg även på kommersiella fastigheter. Wallenstam Energi, som producerar förnyelsebar el, har varit verksamt på elmarknaden sedan avregleringen Wallenstam Energis långsiktiga ambition är först och främst att producera förnyelsebar el som motsvarar det samlade behovet av el i Wallenstams verksamhet och fastigheter. Utöver att bidra till minskade växthusgaser medför egenproducerad el även ökad kostnadskontroll. Det innebär ökad trygghet för Wallenstam och dess kunder helt i linje med företagets affärsfilosofi. Triventus AB är ett företag inom energi och miljö. Bolaget arbetar bl a med projektutveckling och ägande av vindkraftverk. Företaget förfogar över många års samlad kompetens och erfarenhet inom vindkraftsbranschen genom både medarbetare och ägare. Triventus har även två dotterbolag Triventus Consulting AB som är ett konsultbolag och Triventus Energiteknik AB som arbetar med service och underhåll. Bolaget ägs av Holst Vessigebro AB, Slitevind AB samt Agrivind AB. 2

4 Sökande har anlitat Triventus Consulting för att driva tillståndsprocessen. Triventus Consulting AB, dotterbolag till Triventus AB, är ett av Nordens ledande konsultbolag inom vindkraft. Konsult: Triventus Consulting AB Box Falkenberg Kontaktperson: Johanna Ottosson Tfn: E-post: 3

5 VERKSAMHETSBESKRIVNING Huvudlokalisering Planerad vindkraftpark är lokaliserad 16,5 km sydöst om Norrtälje och ca 1,6 km öster om Västanvik i Norrtälje kommun. Aktuellt område nyttjas i dag för skogsbruk. Vindbruk och skogsbruk är två förenliga näringar. Lokaliseringen av vindkraftparken kan ses i figur 1 nedan. Figur 1. Översiktskarta. Lokaliseringen är markerad med röd cirkel. 4

6 Bolaget arbetar med flera möjliga utformningar samt storlekar på vindkraftverk för parken. Nedan redovisas två alternativ. Layout 1 Layouten/utformningen består av 15 stycken vindkraftverk med en totalhöjd som understiger den höjd som Luftfartsstyrelsen anger som lägsta höjd för hindermarkering med högintensivt vitt blinkande ljus (i dagsläget 150 meter). Layout för parken kan ses i figur 2 och 3 nedan. Figur 2. Grön karta. Föreslagen placering av verken enligt layout 1. Verken är markerade med röd symbol. 5

7 Figur 3. Fastighetskarta. Föreslagen placering av verken enligt layout 1. Verken är markerade med röd symbol. 6

8 Vindkraftverken i layout 1 kommer att vara enligt den storleksordning som presenteras nedan. Den exakta storleken på vindkraftverken är beroende av vem som blir leverantör till projektet. Effekt: 2-3 MW Navhöjd: max 110 m Rotordiameter: max 115 m Totalhöjd: ca 150 m Figur 4. Ritning vindkraftverk Oaktat ovan angivna maximala navhöjd och rotordiameter kommer vindkraftverkens totalhöjd inte överstiga den nivå som kräver hinderbelysning för flyget genom blinkande högintensivt ljus. Enlig de föreskrifter som råder idag är denna höjd 150 meter. 7

9 Layout 2 Layouten/ utformningen består av 5 stycken vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter. Layout för parken kan ses nedan i figur 4. Figur 5. Grön karta. Föreslagen placering av verken enligt layout 2. Verken är markerade med röd symbol. 8

10 Figur 6. Fastighetskarta. Föreslagen placering av verken enligt Layout 2. Verken är markerade med röd symbol. 9

11 Vindkraftverken i layout 2 kommer att vara enligt den storleksordning som presenteras nedan. Den exakta storleken på vindkraftverken är beroende av vem som blir leverantör till projektet. Effekt: 2-6 MW Navhöjd: max 140 m Rotordiameter: max 130 m Totalhöjd: > 150 m Figur 7. Ritning vindkraftverk ENERGIPRODUKTION FRÅN VINDKRAFT Under driftfasen producerar vindkraften ren energi, ger inga utsläpp och kräver inga transporter av råvaror. Den energimängd som går åt för att tillverka samt transportera ett vindkraftverk producerar vindkraftverket på ca 6 till 9 månader. I princip alla andra sätt att producera elkraft ger en större miljöpåverkan. Vindkraftverken har en teoretisk verkningsgrad på 59 % gentemot vindens energiinnehåll. Dagens moderna vindkraftverk har en verkningsgrad på upp till 50 %. Detta kan jämföras med tidigare vindkraftverks kapacitet som låg upp till 40-45% i verkningsgrad. Vindkraftverk utvinner energi vid vindhastigheter mellan ca 2-25 m/s. Inkoppling sker vid ca 4 m/s och urkoppling sker vid ca 25 m/s. Om verket är inkopplat kan det utvinna energi även om vindhastigheten sjunker till ca 1-2 m/s. Detta innebär att vindkraftverk i Sverige utvinner energi under mer än ca av årets timmar 1. Aktuellt område bedöms ha ett bra energiinnehåll med en medelvind på 7,0 m/s på 105 meters höjd. Rådmansö Vindkraft har erhållit bygglov för vindmätningsmast som kommer att uppföras för att verifiera vindförhållandena i området. 1 E66 ( ) 10

12 Layout 1 Vindkraftparken omfattande 15 stycken verk beräknas producera ca MWh/år, om verk i storleksklassen 2 MW används. Detta motsvarar energiförbrukningen hos villor/år (eluppvärmning och hushållsel, med en årsförbrukning på kwh) eller lägenheter/år (hushållsel med en årsförbrukning på kwh). Layout 2 Vindkraftparken omfattande 5 stycken verk beräknas producera ca MWh/år om verk i storleksklassen 6 MW används. Detta motsvarar energiförbrukningen hos villor/år (eluppvärmning och hushållsel, med en årsförbrukning på kwh) eller lägenheter/år (hushållsel med en årsförbrukning på kwh). HINDERMARKERING Vindkraftverken kommer att hindermarkeras enligt Luftfartsstyrelsens föreskrifter, vilket i dagsläget innebär följande: Ljusmarkeringen skall placeras på vindkraftverkets högsta fasta punkt, vilket innebär att ljusmarkeringen placeras på taket av maskinhuset. Vindkraftverk som inklusive rotorn i dess högsta läge har en höjd av högst 150 m ska markeras med vit färg samt med blinkande medelintensivt ljus (20-60 blinkningar/min) under skymning, gryning och mörker. Vindkraftverk med en höjd över 150 m ska markeras med vit färg samt med blinkande högintensivt vitt ljus (40-60 blinkningar/minut). Enligt föreskrifterna ska samtliga vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns markeras enligt ovan. Övriga vindkraftverk som inte utgör parkens yttre gräns ska markeras med vit färg samt förses med minst lågintensiva ljus (fast rött sken). 11

13 RIKSINTRESSEN OCH ANDRA INTRESSEOMRÅDEN Riksintressen Områden som inrymmer sådana speciella värden eller har så speciella förutsättningar att de bedömts vara betydelsefulla för riket i sin helhet kan klassas som område av riksintresse enligt miljöbalken. Riksintresse Rörligt Friluftsliv Lokaliseringsområdet ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap 2 Miljöbalken. Inom dessa områden skall turism och friluftsliv särskilt beaktas. Vindkraftverk inte är inhägnade och de hindrar därför inte tillgängligheten. Det tänkbara hindret bedöms främst bestå av åsynen av vindkraftverken samt att vindkraftverk i drift ger upphov till ljud som i verkens direkta närhet kan upplevas som störande för de personer som utövar rekreation i området. En analys kommer att utföras över områdets rekreativa/turistiska värden, liksom en analys av konsekvenserna för dessa aspekter. Figur 8. Riksintresse rörligt friluftsliv. Riksintresset markerat som blåstreckat område, lokaliseringsområdet rödmarkerat. 12

14 Riksintresse Friluftsliv Öster om lokaliseringsområdet sträcker sig ett område av Riksintresse för friluftsliv FRO01001 Stockholms Skärgård, Yttre delen. Intresseaspekter inom området är badsport, bad, naturstudier, kanoting, strövande, bär- och svampplockning, skridskofärder och cykling. Eventuell påverkan på riskintresseområdet bedöms endast som visuell. Figur 9. Riksintresse friluftsliv. Riksintresset markerat som rödstreckat område, lokaliseringsområdet rödmarkerat. 13

15 Riksintresse Naturvård Söder om etableringsområdet återfinns riksintresseområdet NRO01011 Riddersholm. Utmed kusten sträcker sig riksintresseområdet NRO01001 Stockholms skärgård. Uppförande av vindkraftverk inom etableringsområdet bedöms inte medföra någon påverkan på riksintressena förutom att verken kommer att bli synliga från områdena. Figur 10. Riksintresse Naturvård. Riksintresset markerat som grönstreckat område. Rödmarkering visar lokaliseringsområdet. 14

16 Natura 2000 Natura 2000 är EU:s nätverk av värdefulla naturområden. Syftet är att värna om naturtyper och arter som EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt intresse. I Sverige är Natura 2000-områden skyddade med stöd av miljöbalken och alla är klassade som riksintresse. Inom 5 km återfinns de tre Natura 2000 områdena Riddersholm, Furusundsfjärden och Lidö. Uppförande av den planerade vindkraftparken bedöms inte påverka de habitat som är avsedda att skyddas. Figur 11. Natura Natura 2000 markerat som grönrutiga områden. Rödmarkering visar lokaliseringsområdet. 15

17 Naturreservat Det finns cirka naturreservat i Sverige vilket idag utgör den största andelen skyddad mark i Sverige. Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet avgör vilka begränsningar som gäller. Inom ca 5 km från lokaliseringsområdet återfinns 4 stycken naturreservat. Nordöst om vindkraftparken finns Lidöns naturreservat, öster om parken återfinns Fårholmens naturreservat. I söder ligger Riddersholms naturreservat samt sydväst om parken Furusundsfjärdens naturreservat. Uppförande av vindkraftverk bedöms inte på ett betydande sätt negativt påverka dessa naturreservat. Figur 12. Naturreservat. Naturreservat markerat som grönrutigt område. Rödmarkering visar lokaliseringsområdet. 16

18 Fornminnen Inom lokaliseringsområdet återfinns två registrerade fornlämningar. Hänsyn har tagits till dessa och vindkraftverken är placerade på ett avstånd som innebär att ingen påverkan bedöms uppkomma. Figur 13. Fornminnen. Fornminnen markerade som rosa områden. Verk placerade enligt förslag layout 1 är markerade med som röda symboler, verk placerade enligt förslag layout 2 är markerade med blå symboler. 17

19 Biotoper Inom lokaliseringsområdet återfinns två område som är utpekade som nyckelbiotoper. Hänsyn har tagits till dessa och vindkraftverken är placerade på ett avstånd som innebär att ingen påverkan bedöms uppkomma. Figur 14. Biotoper. Nyckelbiotop markerad med mörkgrönt. Verk placerade enligt förslag layout 1 är markerade med som röda symboler, verk placerade enligt förslag layout 2 är markerade med blå symboler. 18

20 Sumpskog Inom lokaliseringsområdet återfinns flera områden markerade som sumpskog. Hänsyn har tagits till dessa vid placeringen av verken. Figur 15. Sumpskog. Sumpskog markerade med blått. Verk placerade enligt förslag layout 1 är markerade med som röda symboler, verk placerade enligt förslag layout 2 är markerade med blå symboler. 19

21 BEDÖMD PÅVERKAN Världen står idag inför en rad allvarliga miljöhot. Ett av dem är växthuseffekten som hotar att förändra världens klimat. Den främsta orsaken till växthuseffekten är utsläpp av så kallade växthusgaser och därför måste en stabilisering eller minskning av växthusgaser i atmosfären ske. Utsläpp av växthusgaser uppkommer bl.a. när man producerar el genom förbränning av fossila bränslen som kol, gas och olja. Vindkraftverk utnyttjar vinden som energikälla, ger inga försurande och övergödande effekter, efterlämnar ingen aska eller slaggprodukter och bidrar inte till växthuseffekten. Genom en ökad användning av vindkraft för vår energiförsörjning minskar vi utsläpp av bl.a. koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider från fossila energikällor. Vindkraften sparar också naturen från exempelvis brytning av kol, uran och utvinning av olja. Ljudpåverkan Vindkraftverk i drift avger ljud när rotorbladen passerar genom luften. Ljudet upplevs ofta som ett svischande som har likheter med de ljud som skapas av vinden i olika slags vegetation. Naturens bakgrundsljud dränker därmed ofta, på längre avstånd, verkens driftljud. Enligt praxis följer riktvärden för ljud från vindkraftverk de riktvärden som anges i Externt industribuller- allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev. 1983) från Naturvårdsverket för industrietableringar nattetid. Dessa värden innebär att högsta ljudnivån vid bostadshus får vara 40dB(A). Ljudberäkningarna grundar sig på Naturvårdsverkets rekommenderade metod Ljud från landbaserade vindkraftverk. Beräkningarna utgår från ett värsta fall dvs. att: Vindstyrkan är 8 m/s på 10 meters höjd dvs. då vindkraftverket hörs som mest. Vid högre vindstyrka tar bakgrundsljudet över och maskerar ljudet från vindkraftverket. Vindens sus är det enda bakgrundsljud som förekommer dvs. programmet tar inte hänsyn till att det finns vegetation som dämpar ljudnivån eller om det finns byggnation eller vägar i området som ger ifrån sig ljud. Vinden ligger från vindkraftverket mot respektive hus dvs. huset får alltid vinden mot sig. Ingen hänsyn har tagits till att det är mindre frekvens av vind i vissa vindriktningar. I syd-sverige är huvudvindriktningen sydvästlig. 20

22 Layout 1 Ljudberäkningen utförd för layout 1 visar att riktvärdet understigs vid samtliga bostäder. Nedan redovisas en karta över beräknad ljudspridning. Figur 16. Ljudkarta. Ljudkarta utvisande beräknad ljudpåverkan för layout 1. 21

23 Layout 2 Ljudberäkningen utförd för layout 2 visar att riktvärdet understigs vid samtliga bostäder. Nedan redovisas en karta över beräknad ljudspridning. Figur 17. Ljudkarta. Ljudkarta utvisande beräknad ljudpåverkan för layout 2. 22

24 Skuggpåverkan Under driftfasen uppkommer det rörliga skuggor från vindkraftverken. Rörliga skuggor från vindkraftverk är relaterat till antal soltimmar, närhet, solvinkel, tidpunkt på dagen och väderstreck. Normalt tillämpas en tid på 8 timmar per år, förväntat värde, som en bostad bör acceptera. Vilka tider skuggan från ett vindkraftverk faller inom ett visst område och hur många timmar per år som den befinner sig där kan beräknas med hjälp av ett datorprogram. Programmet redovisar två olika värden ett värsta fall samt ett förväntat värde. Ett värsta fall innebär att solen alltid skiner, från soluppgång till solnedgång, och att vindkraftverken alltid producerar elenergi samt att vindkraftverkets rotor alltid står vinkelrätt mot skuggmottagaren. Ett förväntat värde innebär att hänsyn tas till drifttid för verket samt antalet soltimmar (solstatistik) för området. Layout 1 Efter utförd beräkning för denna layout visar skuggtiderna att riktlinjerna för rörlig skugga inte uppfylls för alla närliggande bostäder. Omkringliggande bostäder beräknas få en skuggtid på 0-15:35 h/år. Detta åtgärdas genom att ett eller flera verk utrustas med skuggdetektorer som per automatik sätter verken i pausläge under den period som en bostad utsätts för mer rörlig skugga än 8 h/år. Därmed kommer ingen bostad, som riktvärde, få en skuggtid överstigande 8 h/år. Layout 2 Efter utförd beräkning för denna layout visar skuggtiderna att riktlinjerna för rörlig skugga inte uppfylls för alla närliggande bostäder. Omkringliggande bostäder beräknas få en skuggtid på 0-14:03 h/år. Detta åtgärdas genom att verken utrustas med t ex skuggdetektorer som per automatik sätter verken i pausläge under den period som en bostad utsätts för mer rörlig skugga än 8 h/år. Därmed kommer ingen bostad, som riktvärde, få en skuggtid överstigande 8 h/år. Visuell påverkan En förändring i landskapsbilden är oundviklig vid all etablering av byggnader inklusive vindkraftverk. För att ge en bättre överblick över hur den planerade parken kan komma att se ut har fotomontage skapats för layout 1 och 2. Fotomontagen kommer att visas i samband med samrådet samt bifogas miljökonsekvensbeskrivningen. En landskapsanalys som omfattar analys av landskapsbildmässiga, kulturmiljömässiga samt rekreativa/turistiska värden, liksom en analys av konsekvenserna för dessa aspekter, kommer att tas fram och bifogas miljökonsekvensbeskrivningen. 23

25 Fåglar Vindkraftverk brukar inte utgöra hinder för fåglar i allmänhet. Fåglar ser vindkraftverken i tid och flyger i regel runt eller mellan vindkraftverken. Vid uppförande av grupper av vindkraftverk i ett skogsområde finns det dock en viss kollisionsrisk för rovfåglar. Det är huvudsakligen de tyngre rovfåglarna (kungsörn, havsörn och möjligen jaktfalk och pilgrimsfalk) som riskerar att kunna kollidera och störas. Detta gäller främst de individer som häckar i området eftersom häckande fågelindivider tillbringar flera av årets alla dagar i just sina häckningsområden. Anledningen till den ökade kollisionsrisken för just denna typ av tyngre fåglar ligger i att de är lite mer svårmanövrerade i sin flykt. De har svårare att direkt manövrera i sidled när risken för kollision oväntat dyker upp mot vad lättare fåglar har. Rådmansö Vindkraft AB har låtit Jan Pettersson, JP Fågelvind göra en studie över området vad gäller förekomsten av örnar. I närområdet återfinns ett havsörnsbo. Flygningarna från boet sker bort från den planerade vindkraftparken. Vindkraftparken bedöms kunna uppföras utan betydande påverkan på häckande havsörn. Vägar och Elnät Befintliga vägar i området kommer att nyttjas. Vägarna kan behöva breddas samt rätas ut. Nya vägar kommer att behöva anläggas fram till respektive verk. Vägarna behöver vara ca 4-5 m breda. Vägarnas dragning kommer att placeras på ett sätt som medför så liten påverkan som möjligt på naturmiljön. Parken kommer att utrustas med minst en transformatorstation. Inom parken kommer markförlagda kablar att användas, vilka i största möjligaste utsträckning kommer att förläggas längs med vägar och befintliga ledningsgator. Parken kommer via transformatorn sedan anslutas till överliggande nät. 24

26 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska enligt 6 kap. 3 miljöbalken (MB) identifiera och beskriva direkta och indirekta effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi. Syftet är vidare att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och på miljön. MKB:n kommer sammanfattningsvis att innehålla följande information: Presentation av sökanden och verksamheten Bakgrund och förutsättningar för vindkraft Redovisning av de olika layouterna samt motivering till valt alternativ Verksamhetens påverkan på miljön bl.a. ljud, skugga, fåglar, landskapspåverkan, naturmiljö, kulturmiljö, friluftslivet, och emissioner till luft Säkerhetsrutiner för verksamheten, drift och underhållsrutiner samt hur avvecklingen skall ske Verksamhetens överrensstämmelse med miljömål, miljökvalitetsnormer samt hänsynsreglerna PRELIMINÄR TIDSPLAN 2008/vår 2009 Samrådsförfarande Sommar/höst 2009 Tillståndsansökan lämnas in 2010 Tillståndsgivning 2011 Byggstart 2012 Idrifttagning SYNPUNKTER Skriftliga synpunkter på projektet tas tacksamt emot. Dessa skall vara Triventus Consulting AB tillhanda senast 17 april Vid frågor kontakta oss gärna. Med vänlig hälsning Johanna Ottosson Triventus Consulting AB 25

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007

Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Samrådsunderlag inför samråd den 13 november 2007 Planerad utbyggnad av befintlig vindkraftpark på Risholmen. Göteborg Energi AB avser att ansöka tillstånd enligt miljöbalken för en utbyggnad av den befintliga

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET

SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET SAMRÅDSUNDERLAG PROJEKT HOLMEVATTNET DECEMBER 2011 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 7 Ljud 8 Skuggor 8 Ljus 10 Säkerhet 10

Läs mer

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 S A M R Å D S U N D E R L AG PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 FEBRUARI 2012 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 8 Ljud 8 Skuggor 10 Ljus

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer

HAMNEDA VINDKRAFTPARK

HAMNEDA VINDKRAFTPARK HAMNEDA VINDKRAFTPARK Samrådsunderlag 2010-11-10 Bild från projektområdet WSP Environmental 2 (21) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 3 BAKGRUND... 4 4 LOKALISERING...

Läs mer

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen

Vindkraft i Svalövs kommun. Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Vindkraft i Svalövs kommun Tematiskt tillägg till Översiktsplanen Utställningshandling 2013 Sammanfattning Svalövs kommun har med detta tematiska tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft pekat ut

Läs mer

Vindkraftsplan Ydre kommun

Vindkraftsplan Ydre kommun Vindkraftsplan Ydre kommun Samrådshandling Februari 2011 1 Förord Ydre kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2009-12-07 beslutet att ansöka om stöd till

Läs mer

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr.

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-06-04 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-11 Tid: 9.00 OBS! Plats: Kommunhuset, sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Samrådsunderlag Jan 12, 2011

Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Vindkraft Ljustorp, Timrå och Sundsvall kommun Page 1 of 27 Innehåll ÄRENDE... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 KONTAKTPERSONER... 3 3 BAKGRUND TILL PROJEKTET... 5 4 VARFÖR

Läs mer

VINDKRAFTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN

VINDKRAFTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN VINDKRAFTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN Antagandehandling Tematiskt tillägg till översiktsplanen VINDKRAFTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN Tematiskt tillägg till Översiktsplanen, Antagandehandling, Dnr KS-2008-0007

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2013-03-20 1(10) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Vindbruksplan Nässjö kommun

Vindbruksplan Nässjö kommun Ramböll Sverige AB --- Nässjö kommun Göteborg 2009-12-29 Nässjö kommun av genomförandet av planen Datum 2009-02-24 Uppdragsnummer Utgåva/Status Lev 2009-02-27, rev 2009-05-07, kompletterad 2009-10-02 samt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

AVVÄGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1.4 Miljökonsekvenser om vindbruksplanen antas och förverkligas 6

AVVÄGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1.4 Miljökonsekvenser om vindbruksplanen antas och förverkligas 6 Samrådsupplaga 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING 4 1.1 Syfte, mål och avgränsning 4 1.2 Utgångspunkter för vindbruksplanens riktlinjer 4 1.3 vindbruksplanens riktlinjer och restriktioner 5 1.4 Miljökonsekvenser

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Bevara Svartedalen Projekt Dalen

Bevara Svartedalen Projekt Dalen Bevara Svartedalen Projekt Dalen S A M M A N F A T T N I N G Att bygga vindkraftverksparker i våra tysta boendemiljöer med rikt natur- och friluftliv är som att tömma havet på vatten och fortfarande säga

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning 2014 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning Förord Jämtkraft Elnät planerar en ny 130 kv kraftledning för att ansluta vindkraftsområdet

Läs mer

DOM 2014-08-27 Stockholm

DOM 2014-08-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2014-08-27 Stockholm Mål nr M 9473-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga A Målnr SVEA HOVRÄTT DOM Mark- och miljööverdomstolen 2014-08-27 M 9473-13 060201 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-10-02 i mål nr M 2428-13, se bilaga

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Vindbruk Dalsland Förslag till ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 1, PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Planhandlingen

Läs mer