MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN"

Transkript

1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB (12)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND OCH SAMRÅD GÄLLANDE TILLSTÅND ÄNDRINGSTILLSTÅND ENLIGT MB 16: SAMRÅD 4 4 GÄLLANDE FÖRUTSÄTTNINGAR LOKALISERING OCH NÄRLIGGANDE VINDKRAFTPROJEKT OMFATTNING OCH UTFORMNING 5 5 PLANERAD FÖRÄNDRING OCH FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN ANTALET VERK SAMT PLACERING VINDMÄTNINGAR OCH ENERGIBERÄKNINGAR FUNDAMENT, VINDKRAFTVERK, UPPSTÄLLNINGSYTOR OCH VÄGAR TRANSPORTER NATUR- OCH KULTURMILJÖ HINDERMARKERING LANDSKAPSBILD LJUD SKUGGOR ELANSLUTNING KONSEKVENSER FÖR LUFTFARTEN 11 6 ÖVRIGA MILJÖKONSEKVENSER SAMT BEHOV AV SKYDDSÅTGÄRDER 11 7 TIDPLAN 11 8 ALTERNATIV 11 9 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING 12 2 (12) BILAGOR 1. Jämförelseschema MKB-ändringar 2. Samrådsredogörelse med bilagor 3. Länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan, Översiktskarta 5. Preliminär layout med intressen 6. Preliminär layout enligt ursprunglig ansökan, Bilaga A 7. Karta hindermarkering och animering 8. Fotopunktskarta och fotomontage 9. Ljudberäkningar 10. Beräkningar av skuggeffekter GÅXJSÖ-RAFTSJÖHÖJDEN

3 1 INLEDNING OCH BAKGRUND Denna MKB utgör underlag för ansökan om ändringstillstånd enligt 16 kap miljöbalken för högre vindkraftverk vid Gåxsjö-Raftsjöhöjden vindkraftpark, Strömsunds kommun, Jämtlands län. Den sökta ändringen avser en ökning av totalhöjden från 150 meter till högst 172,5 meter. Anledningen till ändringen är att bättre kunna utnyttja vindresurserna i området. Nya vindkraftverk anpassade till skogsterräng har utvecklats snabbt de senaste åren. Preliminära beräkningar visar att energiproduktion kan öka med upp till 15 % för de högre verken jämfört med möjligheterna med nuvarande tillstånd. Sökanden, Raftsjö Vind AB, är ett svenskt dotterbolag i Vasa Vind koncernen som ägs av pensionsfonder förvaltade av HgCapital, ett brittiskt investeringsbolag som förvaltar investeringar i förnybar energi. I Sverige är fonderna majoritetsägare i de svenska vindkraftparkerna Havsnäs (95 MW), Ytterberg (44 MW) och Åmliden (52 MW). Denna MKB, för ansökan om ändringstillstånd, baseras på den miljökonsekvensbeskrivning (nedan MKB ) som ingick i den ursprungliga ansökan ( nedan ansökan ) från augusti I de delar den sökta ändringen medför skillnader i förhållande till MKB i ansökan behandlas det i denna MKB. I det jämförelseschema som bilagts, bilaga 1, redovisas en översikt av de skillnader de planerade ändringarna medför i denna MBK jämfört med MKB i ansökan. 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Raftsjö Vind AB Box Stockholm Org nr: Telefonnummer: Bolagets kontaktperson: E-post: Annette Eriksson Verksamhetskod: 40.90B Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i Jämtlands län 3 TILLSTÅND OCH SAMRÅD 3.1 GÄLLANDE TILLSTÅND Länsstyrelsens i Jämtlands län beslut, den 1 september 2010, om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av gruppstation för 16 vindkraftverk vid Raftsjöhöjden, Strömsunds kommun. GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN (12)

4 Länsstyrelsens i Jämtlands län godkännande, den 27 december 2011, avseende anmälan om en mindre ändring av rotordiameter med en (1) meter till 101 meter. Länsstyrelsens i Jämtlands län godkännande, den 26 juni 2012, avseende väglayouter och verksplaceringar. 3.2 ÄNDRINGSTILLSTÅND ENLIGT MB 16:2 Den nu planerade ändringen av verksamheten bedöms vara en tillståndspliktig ändring. Ändringen är så begränsad att den bedöms kunna prövas som ett ändringstillstånd enligt miljöbalkens 16 kap 2. Prövningen behöver då inte belastas med frågor som avser delar av verksamheten som från miljösynpunkt inte har något samband med ändringen. Verksamhetsdelar som har ett miljömässigt samband med ändringen måste dock prövas i sitt sammanhang. 3.3 SAMRÅD Samråd om den planerade förändringen av vindkraftparken har hållits enligt 6 kap 4 miljöbalken. Samråd har skett under perioden juni oktober 2013, se samrådsredogörelse, bilaga 2. Länsstyrelsen i Jämtlands län har den beslutat enligt 6 kap 5 miljöbalken att den planerade ändringen kan antas medföra betydande miljöpåverkan, se bilaga 3. De synpunkter som har framförts under samrådet och Länsstyrelsens beslut ovan har bemötts i föreliggande MKB. 4 GÄLLANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 LOKALISERING OCH NÄRLIGGANDE VINDKRAFTPROJEKT En översiktskarta över Gåxsjö-Raftsjöhöjdens vindkraftpark med omkringliggande uppförda och tillståndsgivna vindkraftsprojekt samt projekt med bygglov redovisas i bilaga 4. En sammanställning över vindkraftsprojekten redovisas nedan. Vindkraftprojekt uppförda Avstånd Antal verk och totalhöjd Ollebacken 2 5 km 7 verk à meter Höjdvind 3 7 km 4 verk à 150 m 4 (12) Vindkraftprojekt med tillstånd eller bygglov Avstånd Antal verk och totalhöjd Raftsjöhöjden 0,5 4 km 10 verk à 172,5 m med tillstånd Ollebacken 1,5 5 km 5 verk à 139 m med bygglov Munkflohögen 9 15 km 27 verk à 150 m med tillstånd Åskälen-Österåsen 8 23 km 105 verk à 180 m med tillstånd GÅXJSÖ-RAFTSJÖHÖJDEN

5 En tillståndsprocess pågår också för ett enstaka verk, SWS Vind AB, som är lokaliserad vid Ollebacken 3-5 km sydost om Gåxsjö-Raftsjöhöjden. 4.2 OMFATTNING OCH UTFORMNING Tillståndet för vindkraftparken omfattas av maximalt 16 vindkraftverk med en högsta höjd av 150 meter och en maximal rotordiameter av 100 meter, vilket via anmälan justerats till 101 meter. Den maximala uteffekten är 34 MW. 5 PLANERAD FÖRÄNDRING OCH FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN Den planerade ändringen avser en ökning av totalhöjden från 150 meter till högst 172,5 meter. Navhöjden kommer att vara högst 125 meter. Parkutformningen kommer att samordnas med det intilliggande vindkraftsprojektet Raftsjöhöjden som har en tillståndsgiven totalhöjd på samma höjd 172,5 meter. 5.1 ANTALET VERK SAMT PLACERING Förändringen med ökad totalhöjd innebär ingen principiellt förändring av de 16 verkens placering jämfört med den i ansökan i bilaga A, se bilaga 6. Teknikutvecklingen under de senaste åren har gjort att vissa typer av vindkraftverk numera finns tillgängliga med högre tornhöjd. Exempel på sådana verk är Siemens 2,3 MW med rotordiametern 101 meter samt Vestas 2.0 MW med 100 meters rotor. Dessa nya verk är väl anpassade för svenska vindförhållanden i skogsterräng. Genom att öka totalhöjden kan mer energi alstras ur samma installerade effekt. Positionerna för vindkraftverken är inte låsta enligt tillståndet utan kan justeras i samråd med tillsynsmyndigheten. Sedan tillståndet meddelades år 2010 har layouten justerats marginellt med hänsyn till det närliggande vindkraftsprojektet Raftsjöhöjden. Sökanden genomförde också en ny, heltäckande naturvärdesinventering under våren 2012 som underlag för layout- och vägjusteringar. En preliminär realistisk layout, bilaga 5, har i överenskommelse med Länsstyrelsen tagits fram som underlag för bedömning av den planerade förändringen. Kartan med layouten redovisar även natur- och kulturmiljöintressen. Som jämförelse redovisas i bilaga 6 även den preliminära layouten från ansökan, i dess bilaga A. Med layouten enligt bilaga 5 kommer hänsyn till intressena även efter den sökta ändringen att kunna uppfyllas liksom kraven på ljud- och skuggnivåer för närliggande bostäder (se vidare kapitel nedan). 5.2 VINDMÄTNINGAR OCH ENERGIBERÄKNINGAR Vindmätningar har pågått inom området sedan februari 2010 vid en 100 meter hög vindmätningsmast. Vindmätningarna visar att elproduktionen kan öka med upp till ca 15 % med en totalhöjd på 172,5 meter jämfört med 150 meter, se tabell nedan. Totalhöjd Beräknad elproduktion per år 150 m GWh 172,5 m GWh GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN (12)

6 5.3 FUNDAMENT, VINDKRAFTVERK, UPPSTÄLLNINGSYTOR OCH VÄGAR Principerna för den tekniska utformningen av fundament, vindkraftverk, uppställningsytor och vägar skiljer sig endast marginellt för den planerade förändringen jämfört med beskrivningen i MKB (kap ). Fundament Ett högre vindkraftstorn ger en högre belastning vilket innebär ett större fundament jämfört med ett mindre verk. I MKB (sid 26) bedömdes åtgången av betong till ca 400 m 3 per vindkraftverk. Storleken på fundamenten beror på markförhållanden, val av turbinmodell och fundamentdesign. För de större verk som planeras bedöms åtgången av betong öka med ca 50 m 3 till ca 450 m 3 för ett gravitationsfundament. Förutsättningarna för bergförankrade fundament, som kräver mindre betong, bedöms som små i området. Vindkraftverk Ett ca 20 meter högre torn innebär fler tornsektioner vilket ger en marginell ökning av transportbehov, se nedan. Uppställningsytor Uppställningsytorna vid vindkraftverken skiljer sig åt för olika turbinleverantörer och deras krav på kranar, utrymme för lyftmoment och lagring av vindkraftsdelar. Ett högre verk kräver normalt större utrymme. Uppställningsytan bedöms öka med ca 5 % jämfört med den beräknade ytan i MKB (sid 24). Vägar Vägarnas standard kommer inte att förändras med anledning av transporter för fler torndelar eller större kran. Beskrivningen i MKB (sid 16-18) av vägarna och deras uppbyggnad kommer inte att påverkas av förändringen. Den trädfria korridoren längs vägarna dimensioneras utifrån vägbyggnationen och påverkas t.ex. inte av fler transporter. Påverkan avseende mer material till fundament samt ökade markanspråk för uppställningsplatser anses bli marginella. Beskrivningarna i övrigt av konsekvenserna i MKB avseende infrastruktur och markanspråk bedöms inte påverkas av den ansökta tillståndsändringen. 5.4 TRANSPORTER I MKB (sid 28) bedömdes antalet tunga transporter under anläggningsfasen till mellan 1333 och Följande transportökning bedöms den planerade förändringen medföra: - ca 12 % fler betongtransporter med anledning av större fundament. - ca 10 % fler transporter för vindkraftsdelar för högre torn - ca 5 % fler övriga transporter för konstruktionsmaskiner, diverse byggmaterial samt för byggnation av större uppställningsyta. Transporter med anledning av vägbyggnation och kabelnedläggning bedöms vara likvärdiga med nuläget. Totalt ger detta en ökad belastning på ca tunga transporter eller ca 5 % ökning jämfört med nuläget. 6 (12) GÅXJSÖ-RAFTSJÖHÖJDEN

7 Påverkan för det ökade transportbehovet anses bli litet. Beskrivningarna i övrigt av konsekvenserna i MKB avseende transporter bedöms inte påverkas av den ansökta tillståndsändringen. 5.5 NATUR- OCH KULTURMILJÖ En kompletterande naturinventering genomfördes under sommaren Inventeringen gjordes för att möjliggöra justeringar av de preliminära vindkraftspositionerna och vägarna utifrån tillståndets ramar. Inventeringen har redovisats för tillsynsmyndigheten. Samma hänsyn till natur- och kulturmiljöintressen såsom redovisas i ansökan och MKB kommer att tas. Intressena framgår av karta i bilaga HINDERMARKERING Villkor 17 i Tillståndet reglerar att hindermarkering ska utformas enligt Transportstyrelsens anvisningar så att störningar på omgivningen minimeras. Vid en totalhöjd över 150 meter kommer kraven på hindermarkering att förändras från rött ljus till vitt blinkande ljus för de yttre turbinerna. Hindermarkeringen av verken vid 172,5 m totalhöjd framgår av kartorna i bilaga 7 med placering av 3 högintensivt vita blinkande ljus samt 13 lågintensivt röda fasta ljus. Metoden för hinderljusplaceringen framgår av karta i bilaga 7 och inkluderar vindkraftparken Raftsjöhöjden med samma totalhöjd. Teknikutvecklingen har gått framåt inom området för hindermarkering sedan Tillståndet meddelades. Numera finns det möjlighet att installera utrustning för belysningsstyrning på vindkraftverken som gör det möjligt att vindkraftparken endast har hindermarkering tänd när flygtrafik finns i närområdet. Sökande kommer att installera ett system för belysningsstyrning om dispens från Transportstyrelsen erhålls. Den trafik av mindre flygfarkoster och ambulanshelikoptrar som kan påverka och slå på hindersbelysningen bedöms bli ytterst få. Reguljär flygtrafik på hög höjd utlöser inte hindersbelysningen. Detta innebär att belysningen kommer att slås på ytterst sällan. 5.7 LANDSKAPSBILD Den ökade totalhöjden till 172,5 meter för vindkraftverken kommer att medföra en förändring av landskapsbilden och den visuella påverkan. Påverkan kommer dels att bestå av att synbarheten ökar något med de större verken, dels att hindermarkeringen förändras på verken. Beskrivning i MKB, kap 5, av landskapsbilden och den visuella påverkan i MKB bedöms överensstämma även med den föreslagna förändringen. Fotomontage För att åskådliggöra förändringen har fotomontage och hinderljusanimering tagits fram från de platser som har bedömts som representativa för förändringen. Val av platserna från närliggande byar har gjorts i samråd med Länsstyrelsen. Urvalet har utgjorts av foton som har använts för fotomontage i MKB. Fotomontagen inkluderar även de befintliga verken vid Höjdvind och Ollebacken samt de tillståndsgivna men ej uppförda vindkraftverk vid Raftsjöhöjden samt de med bygglov för Ollebacken. 7 (12) GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN

8 Fotomontage och animering har visats på samråd med allmänheten och har funnits tillgängliga på sökandens hemsida. Inga synpunkter kring fotomontagen eller animering har inkommit under samrådstiden. Jämförande fotomontage har tagits fram från nedanstående fyra platser: Fotopunkt Avstånd till vindkraftverken 1. Raftsjöhöjden 1,1 4,9 km 2. Klumpen 2,3 5,4 km 3. Sikåskälen 2,5 4,5 km 4. Gåxsjö 3,7 7,8 km Karta över fotopunkterna samt fotomontagen framgår av bilaga 8. Från varje plats redovisas två jämförande fotomontage på samma sida, ett montage med totalhöjden 172,5 m samt ett fotomontage med 150 m totalhöjd. Rotordiametern är 100 meter i båda montagen. De jämförande fotomontagen visar att förändringen av verkens storlek för de närmaste tre verken är något märkbara från den närmaste fotopunkten vid Raftsjöhöjden. Från de övriga fotopunkterna bedöms synbarheten inte förändras nämnvärt, då avståndet är längre samt att de närliggande vindkraftsprojekten integrerar i den visuella påverkan. Synbarheten såsom den beskrivits i MKB kap 5.2 bedöms som fortsatt relevant med förändringen, med undantag av den förändrade hindermarkeringen som beskrivs nedan. Siktanalysen i MKB (sid 74) är en översiktlig analys som underlag för bedömning av synbarheten och är likvärdig med den planerade förändringen. Synbarheten i byarna är framförallt beroende av läget i terrängen. För boende i Raftsjöhöjden, som ligger närmast, är det stor skillnad på antalet synliga verk för de som bor i övre eller nedre delen av byn, vilket också framgår av beskrivning och i tabell på sidan 73 i MKB. Motsvarande skillnad men på längre avstånd råder även för andra kringliggande byar med topografiska skillnader. Denna skillnad bedöms som likvärdig med den planerade förändringen. Hinderljusanimering En hindersljusanimering av vindkraftparken under skymningstid med hindermarkeringen tänd respektive släckt har tagits fram från fotopunkt Klumpen, se karta i bilaga 7. Animeringen utgår från en totalhöjd på 172,5 m och inkluderar även vindkraftprojektet Raftsjöhöjden på samma höjd 172,5 m. Hinderljusanimeringen bifogas digitalt i wmv-format på CD under bilaga 7. Belysningsstyrning Såsom beskrivits i kap 5.6 ovan så kommer sökande, som en skyddsåtgärd, att åta sig att installera ett system för belysningsstyrning om dispens från Transportstyrelsen erhålls. Med installation av ett system för belysningsstyrning för de högre verken kommer parken att vara nedsläckt under mörker med mycket få undantag. Den visuella påverkan kommer 8 (12) GÅXJSÖ-RAFTSJÖHÖJDEN

9 minska märkbart under skymnings-, natt- och gryningstid jämfört med nuvarande tillstånd utan krav på belysningsstyrning. Sammanfattningsvis bedöms den planerade förändringen medföra en marginell ökning av den visuella påverkan under dygnets ljusa timmar och en betydande förbättring under de mörka timmarna. Inga synpunkter eller invändningar har inkommit från de närboende under samrådstiden kring landskapsbilden och den visuella påverkan. Angående synpunkter från Strömsunds kommun (samrådsbilaga 3) om samordning av belysning för samtliga verk på berget. Bolaget kommer att samordna belysning samt belysningsstyrning med det närliggande vindkraftprojektet Raftsjöhöjden med samma totalhöjd på 172,5 m. Genom systemet för belysningsstyrning kommer omgivningspåverkan av belysningen att minska markant jämfört med förutsättningarna som råder idag då de två tillståndsgivna projekten har olika belysningsregler med både rött och vitt blinkande ljus. För de befintliga verken med rött ljus bortanför Raftsjöhöjden ser bolaget varken praktiska eller juridiska möjligheter att påverka hindersbelysningen. Däremot kommer bolaget i enlighet med villkor 17 att synkronisera blinkande ljus inom parken med andra blinkande vindkraftverk där så är möjligt. 5.8 LJUD Allmänt om ljudnivåer vid högre vindkraftverk Det ljud som alstras av ett vindkraftverk består av mekaniskt ljud från maskinhuset samt aerodynamiskt ljud som alstras genom rotorbladens passage genom luften. Enligt den svenska modellen för ljudberäkning ska beräkningen ske vid 8 m/s på 10 m höjd. En högre navhöjd, som är fallet för den planerade ändringen, gör att den motsvarande vindhastigheten vid navhöjd ökar något. Genom att använda tillverkarnas ljuddata för den vindhastighet där ljudnivån är som högst spelar inte navhöjden någon roll. Ljudberäkningar för Gåxsjö-Raftsjöhöjden Runt Gåxsjö-Raftsjöhöjden pågår ett flertal vindkraftsprojekt, både projekt i drift som projekt med tillstånd och bygglov, se avsnitt 4.1, som påverkar de kumulativa ljudförhållandena i området. Det gemensamma med dessa projekt är att samtliga också har åtagit sig att samarbeta i syfte att innehålla de kumulativa ljudkraven. För de projekt som inte har byggts men som har tillstånd eller bygglov har sökande, efter samråd med verksamhetsutövarna, valt att göra beräkningarna utifrån realistiska layouter och möjliga verkstyper. Precis som i ansökan har ljudberäkningarna utförts av ÅF Ingemansson med hjälp av programmet SoundPlan och beräkningsmodellen Nord2000. Detta ger mer exakta resultat än t.ex. WindPro och är att föredra vid mer komplexa situationer, särskilt som modellen bättre tar hänsyn till inverkan från terrängen. Ljudberäkningarna redovisas i bilaga 9. På vindkraftsparken Höjdvind har 4 stycken Siemens 2,3-101 verk med 99,5 m navhöjd installerats. Dessa har en ljudeffektnivå på 106 db(a) vilket är högre än vad som modellerades i ansökan på 104 db(a) antogs. För Ollebacken är antagandena desamma som i bygglovsansökan med Enercon E82 2 MW med 104 db(a) på både de byggda och de GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN (12)

10 ännu ej uppförda verken med bygglov. För Raftsjöhöjden är antagandena att Siemens 2,3-113 verk med 105 db(a) kommer att installeras. Tre olika ljudberäkningsfall har genomförts nedan med Vestas V100 verk för Gåxsjö- Raftsjöhöjden, se även beräkningsförutsättningar, bilaga 9, sid 3. Verket har en maxljudeffekt på 105,0 db(a) verk med 122,5 m navhöjd och 172,5 m totalhöjd. Kumulativ beräkning verk med 100 m navhöjd och 150 m totalhöjd. Kumulativ beräkning verk med 122,5 m navhöjd och 172,5 m totalhöjd. Enskild beräkning. Resultaten visar att gränsvärdet 40 db(a) innehålls för samtliga ljudberäkningar vid samtliga omkringliggande ljudkänsliga punkter. Påverkan med den planerade förändringen är densamma som för den tillståndsgivna. 5.9 SKUGGOR Med högre totalhöjd kan antalet timmar då rörliga skuggor kan falla på omkringliggande bostäder öka. Skillnaderna är dock ofta marginella och beror på typ av verk, vindförhållanden och den omgivande terrängen. Beräkningar av skuggeffekter, se bilaga 10, har genomförts i programmet WindPro med samma metod som använts i MKB till ansökan. Skuggberäkningarna har utförts på samma tre layoutkonfigurationer som ljudberäkningarna ovan både inom parken som för närliggande parker. För Gåxsjö-Raftsjöhöjden är antagandena; 16 st Vestas V100 verk med totalhöjd 172,5 m kumulativt, med 150 m kumulativt respektive med 172,5 m enskilt. Uppmätta vinddata från en mätmast inom området har använts för att ta hänsyn till hur stor del av tiden verken är vinklade åt olika riktningar samt hur stor del av tiden verken är i drift. Resultaten visar att skillnaderna i skuggtid är marginella med ökad höjd. Riktvärdet om 8 timmars faktisk skuggtid per år underskrids i samtliga skuggberäkningar för omkringliggande bostäder. Påverkan med den planerade förändringen bedöms som likvärdig med den tillståndsgivna. Noterbart är att när skuggberäkningar utförs endast på Gåxsjö-Raftsjöhöjden utan omkringliggande parker fås i stort sett inga skuggor alls vid de omkringliggande bostäderna ELANSLUTNING Tillståndet för vindkraftparken anger en maximal installerad effekt om 34 MW vilket begränsas av kapaciteten för elnätsanslutningen. Målsättningen med den ökade totalhöjden är att producera mer energi ur samma installerade effekt. Preliminära beräkningar anger att detta kan ge en ökad energiproduktion med upp till 15 %. Maxeffekten förblir dock densamma vilket gör att samma elanslutning kan användas som planerat. 10 (12) GÅXJSÖ-RAFTSJÖHÖJDEN

11 5.11 KONSEKVENSER FÖR LUFTFARTEN När det gäller luftfarten har sökande haft samråd med sakägaren Åre Östersund Airport då de högre vindkraftverken kan påverka MSA-ytan för flygplatsen. Åre Östersund Airport har angivit att de inte har något att erinra mot byggande av högre vindkraftverk. Sökanden åtar sig att informera flygplatsen minst 6 månader före resning av verk. 6 ÖVRIGA MILJÖKONSEKVENSER SAMT BEHOV AV SKYDDSÅTGÄRDER Sökanden har i denna MKB till ändringsansökan beskrivit de potentiella miljökonsekvenserna som den föreslagna ändringen får på markanspråk, transporter, landskapsbild, hindersbelysning, ljud, skuggor och luftfart. Utöver vad som angivits i denna MKB så anser sökande att det inte behövs några ytterligare skyddsåtgärder med anledning av ansökan om förändringen. 7 TIDPLAN Under förutsättning att ändringstillstånd medges under slutet av 2013 planeras byggstart ske under vår/försommar Under 2014 kommer vägar, uppställningsplatser och fundament att byggas medan resning och installation av vindkraftverken planeras under slutet av 2014 eller början av Anslutning till elnätet planeras ske under ALTERNATIV Den planerade förändring berör specifika förändringar rörande Gåxsjö-Raftsjöhöjden vindkraftpark varför en alternativ lokaliseringsbedömning inte anses vara relevant. Vidare är området utpekat som ett lämpligt område för större vindkraftsetableringar i Strömsund kommuns översiktsplan. Avseende alternativa utformningar kan både större och mindre verk nyttjas i området. Avsikten med förändringen är att optimera vindkraftparken utifrån vindförhållanden och produktionskapacitet men med hänsyn till kringliggande boende- och miljöintressen. Valet av en verksstorlek på maximalt 172,5 meters totalhöjd anses vara rimlig för denna optimering med dagens kommersiellt tillgängliga vindkraftverk. Dessutom har det närliggande vindkraftsprojektet Raftsjöhöjden denna tillståndsgivna höjd, vilket underlättar den samordning mellan projekten som avses. Nollalternativet kan definieras som förutsättningarna med nuvarande tillstånd med 150 meter höga verk. Vindpotentialen i området bedöms då inte kunna nyttjas optimalt och produktionen beräknas bli ca 15 % lägre än med den föreslagna förändringen. Den potentiella elenergin som då går förlorad måste då produceras på annat håll med den miljöpåverkan det innebär. Den visuella påverkan med nollalternativet skulle bli något lägre under dygnets ljusa tid men högre under den mörka tiden jämfört med vad belysningsstyrningen innebär med den planerade förändringen. I övrigt bedöms miljökonsekvenserna bli likvärdiga för nollalternativet jämfört med den föreslagna ändringen. 11 (12) GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN

12 9 ICKE TEKNISK SAMMANFATTNING Raftsjö Vind AB ansöker om ändringstillstånd för högre vindkraftverk vid Gåxsjö- Raftsjöhöjden vindkraftpark. Idag finns tillstånd för 16 vindkraftverk med en totalhöjd på 150 meter. Ändringen innebär en ökning av totalhöjden till högst 172,5 meter. Navhöjden kommer att bli högst 125 meter. Anledningen till ändringen är att bättre kunna utnyttja vindenergin i området. Samråd om den planerade ändringen har skett under perioden juni oktober 2013 med inga synpunkter från de närboende. Den ökade höjden för vindkraftverken kommer medföra en förändring av den visuella påverkan. När verken blir högre än 150 meter ändras kraven på hinderljusmarkeringen på vindkraftverken från rött fast ljus till vitt blinkande ljus för de yttre verken. Det finns en ny teknik som gör det möjligt att styra belysningen så att vindkraftparken endast har lamporna tända när flygtrafik finns i närområdet, vilket bedöms ske ytterst sällan. Denna teknik kommer att installeras i det fall Transportstyrelsen godkänner systemet. Den planerade förändringen kommer att medföra en marginell ökning av den visuella påverkan dagtid och en betydande förbättring under skymnings-, natt- och gryningstid. Antalet transporter bedöms öka marginellt under byggnation med anledning av något större fundament, uppställningsytor och något fler torndelar till vindkraftverken. Påverkan på kringboende avseende ljud- och skuggor bedöms bli likvärdiga för den planerade förändringen jämfört med nuvarande tillstånd. De gällande riktvärdena kommer att uppfyllas. Om tillstånd för ändringen inte medges kommer området inte att kunna nyttjas lika bra och mindre elenergi kommer att produceras jämfört med nuvarande tillstånd. 12 (12) GÅXJSÖ-RAFTSJÖHÖJDEN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Bilaga 14. Miljökonsekvensbeskrivning. Radarstyrd hinderbelysning Vindpark Ljungbyholm

Bilaga 14. Miljökonsekvensbeskrivning. Radarstyrd hinderbelysning Vindpark Ljungbyholm Bilaga 14 Miljökonsekvensbeskrivning Radarstyrd hinderbelysning Vindpark Ljungbyholm Utredning av tekniska och ekonomiska möjligheter för radarstyrd hinderbelysning Vindpark Ljungbyholm Innehåll 1. INLEDNING

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Till Länsstyrelsen i Västernorrlands län Miljöprövningsdelegationen ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Sökande: Sandtjärnberget Vindkraft AB, 556849-7035 c/o NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 411 04 Göteborg

Läs mer

Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd

Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd Vindkraftspark Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd December Bakgrund wpd Scandinavia AB planerar för en vindkraftsanläggning med maximalt 12 vindkraftverk vid Tandsjö i Ljusdals kommun, Gävleborgs

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark!

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! 2106-02-29 Syfte med informationsmötet Informera om: - Hur tillståndsansökan har tagits fram - Innehållet i tillståndsansökan

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget

Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget Kompletterande samrådsunderlag för de planerade vindkraftsprojekten Broboberget och Lannaberget wpdonshorebroborgetabochwpdonshore LannabergetABplanerarföruppförandetavtvånära liggandevindkraftsparkerirättviksochovanåkers

Läs mer

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN

KOMPLETTERING TILLSTÅNDSANSÖKAN VINDPARK ÖRKEN www.statkraftsodra.com Bilaga E Maj 2013 Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (9) Titel Författare Komplettering tillståndsansökan vindpark Örken Maj 2013 Martin Löfstrand och Hulda Pettersson, SWECO Uppdragsnummer

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds Transporter till vindparken Stora/långa/tunga transporter: Rotorblad upp till 60 m långa Maskinhus upp emot 100 ton Torndelar över 4 m diameter Transport från hamn på allmänna vägar med följebil Nära till

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Vindkraftsprojekt Brattmyrliden. Samrådsunderlag samråd med allmänhet. Dnr: V-1105-08

Vindkraftsprojekt Brattmyrliden. Samrådsunderlag samråd med allmänhet. Dnr: V-1105-08 Vindkraftsprojekt Brattmyrliden Samrådsunderlag samråd med allmänhet Dnr: V-1105-08 Innehåll 1 BAKGRUND... 3 2 PROJEKTBESKRIVNING... 3 3 UTFORMNING... 5 3.1 Vindkraftverk... 5 3.2 Tillfartsvägar... 5 3.3

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården Gråtanliden vindkraftsprojekt Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken 2016-04-21, Järjagården 1 Välkomna! till GHGs samråd för vindkraftsprojektet Gråtanliden! Viktigt: Samrådet ikväll är en del av den

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdag 23 juni 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-06-23 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Tjädern, kl. 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund S Kalle

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1 Bilaga 2 Bullerutredning RAPPORT Bullerutredning Etapp 1 2010-07-06 Upprättad av: Johanna Thorén Granskad av: Bengt Simonsson Uppdragsnr: 10137843 Vindkraftpark Markbygden Daterad: 2010-07-06 Bullerutredning

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet drivs av ett konsortium som består av: Kolmårdsvind

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Vindpark Sjöatorp. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar

Vindpark Sjöatorp. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Vindpark Sjöatorp Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-19 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk om byn Sjöatorp i Hjortsberga församling, Alvesta

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda Bilaga E Miljötillståndsansökan Detaljstudie Huvudlayout och alternativa layouter i förhållande till detaljplanelagda områden Vindpark Östra Frölunda Detaljstudie huvudlayout och alternativa layouter i

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701

TILLSTÅNDSANSÖKAN. Org. nr 556543-8701 TILLSTÅNDSANSÖKAN Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken avseende uppförande och drift av gruppstation för vindkraft vid Fredriksdal i Nässjö kommun, Jönköpings län Sökande: Höglandsvind AB Org. nr 556543-8701

Läs mer

Tillståndsprocess. Håkan Lindroth, Sweco

Tillståndsprocess. Håkan Lindroth, Sweco Tillståndsprocess Håkan Lindroth, Sweco Moskogens vindpark Cirka 50 vindkraftverk spridda över området, främst på höjder Vindparkens totala area: cirka 30 km 2 Verkens tornhöjd: 105 m Rotordiameter: 90

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Energy AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Gottenvik Projektet

Läs mer

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --."

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --. BORAS STAD PROTOKOLL Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen Bilaga 1.8 Protokoll från samråd med kommunen Samrådsmöte projekt Gunbjörbyn, Alltorp, Liane och Tisselskogs- heden Tid: 22 februari 2012 kl 14.00 Plats: Medborgarkontoret Mellerud Närvarande: Björn Hermansson

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Samrådets omfattning Förtydligande kring vindkraftverkens omfattning och höjd. Samråd sker för vindkraftverk enligt följande:

Samrådets omfattning Förtydligande kring vindkraftverkens omfattning och höjd. Samråd sker för vindkraftverk enligt följande: 2012-01-17 Sammankallande Plats Hanna Lind Kommunhuset i Bjurholm Sammanträdesdatum 2012-01-17 kl. 10.00 12.00 Beställare/ Projektägare Vallträskhobben Vindkraft AB Marika Åkerman, Wallenstam NaturEnergi

Läs mer

Beräkning av lågfrekvent ljud

Beräkning av lågfrekvent ljud Rabbalshede Kraft AB (publ) Beräkning av lågfrekvent ljud Projekt: Kommun: Sköllunga Stenungsund Datum: 14-7-18 Beräkning av lågfrekvent ljud Sammanfattning: Beräkningar avseende lågfrekvent ljud i ljudkänsliga

Läs mer

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB

Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB UMEÅ UNIVERSITET 2007-10-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Vindkraftpark Åliden Projekt inom kursen Vindkraft Guld AB och AC-Vind AB Anders Strömberg ET03 Emma Renström ET03 Handledare:

Läs mer

UPPRÄTTAD AV. Johnny Carlberg. Mönsterås kommun Mönsterås kommun

UPPRÄTTAD AV. Johnny Carlberg. Mönsterås kommun Mönsterås kommun Bilaga C8B Statkraft Södra Vindkraft AB UPPDRAGSLEDARE DATUM UPPRÄTTAD AV PLATS Länsstyrelsen Kalmar DATUM TID 13-16 NÄRVARANDE Mikael Nilsson (MN) Länsstyrelsen i Kalmar län Lars Engström Länsstyrelsen

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Vindkraftprojekt. Vindkraftprojekt. Midsommarberget. Midsommarberget och Högklippen. Kompletterande samråd enligt miljöbalken 6 kap 4.

Vindkraftprojekt. Vindkraftprojekt. Midsommarberget. Midsommarberget och Högklippen. Kompletterande samråd enligt miljöbalken 6 kap 4. Vindkraftprojekt Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Midsommarberget Samrådsunderlag Kompletterande samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2010-08-14 2011-01-11 Innehåll BILAGOR 2 1 BAKGRUND...

Läs mer

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Till Länsstyrelsen i Västernorrlands län Miljöprövningsdelegationen ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Sökande: Ängersjökölen Vindkraft AB, 556805-7631 c/o NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 411 04 Göteborg

Läs mer

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Fotomontage Version 1.0 Datum 2014-06-20 Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Vindpark Vitberget Format: A3 Fotomontage är framställda av Kabeko Kraft på uppdrag av Vitberget Vindkraft Upphovsrätt

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S) 2014-02-13 1 (6) Plats och sammanträdestid Sessionssalen, Hultsfred, torsdagen den 13 februari 2014, kl. 10.00-10.30 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

Fotomontage från Kinnareds kyrka. Avstånd till närmaste verk (JONA03) är ca 2,2 km. Vindkraftprojekt Jonsbo. Samrådsunderlag 2012-01-09.

Fotomontage från Kinnareds kyrka. Avstånd till närmaste verk (JONA03) är ca 2,2 km. Vindkraftprojekt Jonsbo. Samrådsunderlag 2012-01-09. Fotomontage från Kinnareds kyrka. Avstånd till närmaste verk (JONA03) är ca 2,2 km. Vindkraftprojekt Jonsbo Samrådsunderlag 2012-01-09 Dnr V1201-01 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Vindkraft...

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer