och utbyggnadsområden Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl."

Transkript

1 FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen redovisas i detta kapiel. Ett avstånd krävs mellan vindkraftverk och bostäder för att säkerställa rimlig ljudnivå, skuggförhållanden och ev. visuell störning. Därför utgör bostäder och verksamheter den enskilt största begränsningen för utbyggnad av vindkraft. I förslaget används 500 meter, ett ganska vedertaget schablonavstånd, som har koppling till de avstånd som normalt krävs med hänsyn till buller och andra påtagliga störningar. Med användning av det avståndet kan man göra ett urval av områden som kan vara tänkbara för vindkraft. Man får en ganska sann bild av vilka områden det finns skäl att se närmare på och undersöka förutsättningarna för vindkraft, och väga vindkraften mot andra intressen. Det ska understrykas att vilket avstånd till bostäder som kan tillåtas prövas från fall till fall i samband med senare tillståndsprövningar. De möjliga områdena skulle även kunna utökas, t.ex. om byggnader upphör att användas som bostad. När intresse finns och man börjar detaljprojektera måste områdena detaljstuderas och avstånden justeras efter buller- och skuggberäkningar. Varje situation måste bedömas enskilt och mer noggrant. Betydligt större avstånd än 500 m kan behövas med hänsyn till känslan av störning på grund av hur stor del av blickfånget i landskapet som verken upptar. Exempelvis kan det vara motiverat att öka avståndet till 750 m till bostadshus om vindkraftverket placeras söder eller väster om huset med tanke på solens läge och med hänsyn till utblickar från uteplatser. Det är dessutom viktigt att planera så att bostäder och fritids-miljöer bara har kontakt med vindkraftverk i ett väderstreck. 16 Tematiskt tillägg - Vindkraft 2011

2 Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. ÖP 2001) Vik Baskemölla Simrishamn Gärsnäs Brantevik Hammenhög Skillinge Borrby ± Km schablonavstånd 500 m till bostäder och utbyggnadsområden Tematiskt tillägg - Vindkraft

3 Väg, järnväg och kraftledningar Säkerhetsavstånd För att inte utgöra en fara för trafiksäkerheten bör vindkraftverk placeras med avstånd från vägar och järnvägar. Avståndet till allmän väg bör enligt Trafikverket vara minst totalhöjden på vindkraftverket, dock minst 50 m, oavsett vägtyp. Har en väg låg trafikintensitet kan verk eventuellt placeras närmare. Rekommenderat skyddsavstånd till järnväg är vindkraftverkets totalhöjd +20 m. Här har vi räknat med ett schablonavstånd av 150 m för både väg och järnväg. Enligt allmänna rekommendationer (EBR) bör ett skyddsavstånd hållas på båda sidor om kraftledningar i luften. I en zon m bör inga vindkraftverk uppföras, inom m bör vindkraftverk vara högst 50m. Förutsättningar för anslutning till elnät En viktig faktor vid planering av vindkraftverk är avståndet till kraftledningar med lämplig spänningsnivå. Elnätet kan delas in i tre spänningskategorier: stamnätet (som inte berör Simrishamns kommun), regionnätet och lokalnätet. Grupper av vindkraftverk ansluts vanligen till regionnätet medan enstaka vindkraftverk ibland kan anslutas till lokalnätet. 18 Tematiskt tillägg - Vindkraft 2011

4 Kivik Riksintresse väg Riksintresse järnväg Riksintresse järnväg m 150m skyddsavstånd Regionnät (kraftledning) m 200 m skyddsavstånd S:t Olof Vägar 150 m skyddsavstånd Vik Baskemölla Simrishamn Gärsnäs Brantevik Hammenhög Skillinge Borrby ± Km väg, järnväg och kraftledningar med säkerhetsavstånd Tematiskt tillägg - Vindkraft

5 Försvaret Vindkraftverk kan på olika sätt störa försvarets intressen, dels som fysiska hinder för luftfart o dyl, dels kan de påverka tekniska system som radar och radiolänkar. Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset, även Simrishamn. Verksamheten på Ravlunda skjutfält är av riksintresse för försvaret. Försvaret har närmare definierat ett samrådsområde med hänsyn till bullret från skjutfältet och ett hinderfrihetsområde inom vilket till exempel vindkraftverk inte tillåts. I kommunen finns även andra intressen för försvaret som av sekretesskäl inte kan redovisas i översiktsplanen. Underhandsbesked från försvaret pekar dock på stora begränsningar i hela kommunen för grupper av verk, utom för vissa områden i nordväst. Där konflikt finns annonserad med försvarets intressen krävs en närmare analys av enskilda projekt. Det kan på vissa av dessa platser rymmas enstaka verk, på vissa andra platser kanske 2-3 verk. Luftfart Runt flygplatser finns skyddsområden för att flygverksamheten ska kunna fungera. Simrishamns kommun berörs av skyddsområden för två flygplatser: Kristianstad Airport och Malmö Airport. Malmö Airports höjdbegränsningar ligger på så hög höjd att de inte utgör något hinder för aktuella storlekar på vindkraftverk. Kristianstad Airport har en höjdbegränsning (MSAområde), men underhandsbesked talar för att flygplatsen efter prövning har möjlighet att i de flesta fall medge vindkraftverk ovanför denna höjdbegränsning eftersom man har ett nytt inflygningssystem. Varje verk måste prövas enskilt av de båda flygplatserna. De båda flygplatserna förväntas under samrådet lämna närmare besked. Radio- och telenät I vissa lägen kan vindkraftverk medföra kraftiga störningar på radio- och teleutrustning. Eventuellt kan man behöva flytta eller ersätta befintligt radio- och telenät. Driften av vindkraftverket kräver tillgång till fast eller mobilt telenät. Länkstråk behöver ca m fritt utrymme runt sig, radiomaster behöver en skyddszon på ca 350 m. Vid fortsatt projektering av vindkraftverk måste man undersöka platserna i detalj för att se vilka länkstråk och master som kan påverkas. Genom Simrishamns kommun går ett antal länkstråk som kan störas av vindkraft. Under samrådet kommer remisser att sändas till de tillståndshavare till radiolänkstråk som finns i kommunen. Grundvatten Vindkraftverk innebär omfattande anläggningsarbeten med schaktningar, stora fundament, tillfartsvägar och arbetsområden. Inom vattenskyddsområden för kommunens vattentäkter krävs tillstånd av kommunens miljönämnd att schakta till större djup än 0,5 m. Inom inre skyddsområde bör inte vindkraftverk tillåtas medan frågan om vindkraftverk inom yttre vattenskyddsområden får avgöras från fall till fall. Om vindkraftverk placeras inom sådana områden ska hänsyn tas till grundvattenförekomsten vid uppförandet av verken och vid utformningen och driften. Olja ska hindras att läcka ut i grundvattnet och fundamentbygget får inte påverka grundvattenförekomsten negativt. 20 Tematiskt tillägg - Vindkraft 2011

6 Riksintresse totalförsvaret Ravlunda skjutfält, hinderfrihetsområde Skyddsområde för vattentäkt: Primärt (inre) Skyddsområde för vattentäkt: Sekundärt (yttre) Km riksintresse för totalförsvaret och skyddsområde för vattentäkter Tematiskt tillägg - Vindkraft

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32 Vindkraftspolicy 1.1 Inledning Syftet med denna policy är: att förenkla handläggningen av etableringsärenden rörande vindkraft att klargöra vilka områden i kommunen som kan vara lämpliga för vindkraftsproduktion

Läs mer

Vindkraftsplan Ydre kommun

Vindkraftsplan Ydre kommun Vindkraftsplan Ydre kommun Samrådshandling Februari 2011 1 Förord Ydre kommun har upprättat ett förslag till vindkraftsplan. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog 2009-12-07 beslutet att ansöka om stöd till

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning

Vindkraftspolicy för Jönköpings kommun. Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Godkänd i kommunfullmäktige 2008-10-02 Reviderad 2011-02-02 utifrån ny lagstiftning Foto: Jönköpings kommun Fotografierna på framsidan visar vindkraftverk på Visingsö. Layout: Linda Tubbin Förord I takt

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Vindbruk Dalsland Förslag till ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 1, PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Planhandlingen

Läs mer

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Vad är ett utställningsutlåtande? Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av den fördjupade översiktsplanen. Syftet är att beskriva hur utställningen

Läs mer

Redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 Miljöbalken i. Skåne län

Redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 Miljöbalken i. Skåne län Redovisning av riksintressen och områden av betydelse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 Miljöbalken i Skåne län Mars 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Exempel på vad som ska remitteras

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Vindbruksplan Nässjö kommun

Vindbruksplan Nässjö kommun Ramböll Sverige AB --- Nässjö kommun Göteborg 2009-12-29 Nässjö kommun av genomförandet av planen Datum 2009-02-24 Uppdragsnummer Utgåva/Status Lev 2009-02-27, rev 2009-05-07, kompletterad 2009-10-02 samt

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindkraftpark Ödmården samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2013-03-20 1(10) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Regler och rekommendationer

Regler och rekommendationer 2012-08-14 Strategi för vindbruk 2010KS220 Antagandehandling 9 Regler och rekommendationer Samråd ska alltid hållas med Luftfartsverket och Försvarsmakten för anläggningar över 20 m. Inom område utpekat

Läs mer

VINDKRAFTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN

VINDKRAFTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN VINDKRAFTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN Antagandehandling Tematiskt tillägg till översiktsplanen VINDKRAFTSPLAN FÖR KARLSTADS KOMMUN Tematiskt tillägg till Översiktsplanen, Antagandehandling, Dnr KS-2008-0007

Läs mer

AVVÄGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1.4 Miljökonsekvenser om vindbruksplanen antas och förverkligas 6

AVVÄGNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1.4 Miljökonsekvenser om vindbruksplanen antas och förverkligas 6 Samrådsupplaga 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING 4 1.1 Syfte, mål och avgränsning 4 1.2 Utgångspunkter för vindbruksplanens riktlinjer 4 1.3 vindbruksplanens riktlinjer och restriktioner 5 1.4 Miljökonsekvenser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40.

Tillstånd enligt miljöbalken till uppförande, drift och avveckling av Mullbergs vindkraftanläggning, Bergs kommun FMH-kod 40. i åëëíóêéäëéå= jáäà éê îåáåöëçéäéö~íáçåéå BESLUT a~íìã 1(30) aåê=e~åöéë=îáç=ëâêáñíî ñäáåöf 2011-07-01 551-5655-10 Aktbilaga 38 Svenska Vindbolaget AB Box 253 291 23 KRISTIANSTAD Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius

Anders Stålklint (m) tj ers för Sven-Göte Bolmenius 1 (68) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Mias Fjellander (kd) Erik Andersson (s) Helen Jaktlund Kocian (s) Kjell

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-23 Paragraf Ärendelista 64 Budgetuppföljning 1 år 2012 65 Remiss av motion om grönområdesutredning i Mellbystrand och Skummeslövsstrand 66 Putsered

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07

UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 20 UNDERLAG FÖR LOKALISERING AV MASTER I LINKÖPINGS KOMMUN Godkänd av kommunfullmäktige 2004 12 07 2 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 3 ALLMÄNT OM UNDERLAGET 4 Bakgrund 4 Syfte 5 Läsanvisning 5 Underlagets

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 5

Samrådsredogörelse. Bilaga 5 Bilaga 5 Samrådsredogörelse Ny markförlagd 130 kv-ledning mellan Sobackens miljöanläggning, Energi- och Miljöcenter, och Vinrankan Borås Stad, Västra Götalands län. 2014-06-10 Beställare Borås Elnät Box

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Samrådsunderlag Jan 12, 2011

Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Vindkraft Ljustorp, Timrå och Sundsvall kommun Page 1 of 27 Innehåll ÄRENDE... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 KONTAKTPERSONER... 3 3 BAKGRUND TILL PROJEKTET... 5 4 VARFÖR

Läs mer

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Enligt miljöbalken 16 kap 4 ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29

Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft. Antagandehandling 2010-09-29 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft 2010-09-29 Ansvarig för för framtagandet av det Tematiska tillägget till översiktsplanen gällande vindkraft är Peter Persson, Torsås kommun. Medverkande

Läs mer