VINDKRAFTSPROGRAM RIKTLINJER FÖR UTBYGGNAD AV VINDKRAFT I SKOGSBYGDEN OCH ÖVERGÅNGSBYGDEN DEL 3 PRÖVNINGSMANUAL ANTAGANDEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINDKRAFTSPROGRAM RIKTLINJER FÖR UTBYGGNAD AV VINDKRAFT I SKOGSBYGDEN OCH ÖVERGÅNGSBYGDEN DEL 3 PRÖVNINGSMANUAL ANTAGANDEHANDLING"

Transkript

1 Diarienummer 20/ VINDKRAFTSPROGRAM RIKTLINJER FÖR UTBYGGNAD AV VINDKRAFT I SKOGSBYGDEN OCH ÖVERGÅNGSBYGDEN DEL 3 PRÖVNINGSMANUAL ANTAGANDEHANDLING ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 25 OKTOBER (11)(11)

2 Innehåll PRÖVNING... 3 Inledning 3 Grupper av verk. 4 Huvudkrav vid etablering av vindkraftverk 4 Bygglov eller detaljplan? 4 Riktlinjer 5 Bebyggelse. 5 Riksintressen och Natura 2000-områden 5 Natur 5 Kultur... 5 Friluftsliv 5 Miljöpåverkan 6 Säkerhet... 7 Avveckling av vindkraftverk. 7 Mellankommunala frågor 7 Ärendehantering.. 8 Ansökan om förhandsbesked.. 8 Tillåtlighetsansökan 8 Tillåtelsebeslut och uppföljning... 9 Generella upplysningar... 9 Åtgärder för arbetets påbörjande. 10 Åtgärder efter byggande..10 Genomförandefrågor.. 10 Tillstånd mm Markägar- och fastighetsfrågor mm 11 Servitut och ledningsrätt (11)(11)

3 PRÖVNING Inledning Nedan är en redovisning av de lagar och regler som framgår av miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL) när det gäller prövning av vindkraft. Vindkraftsprogrammet ger vägledning vid prövning enligt MB och PBL. I flertalet fall är vindkraftverk bygglovpliktiga enligt PBL och prövas av byggnadsnämnden. Nedan visas en bild över det nya upplägget för prövning av vindkraft som gäller fr.o.m. 1 aug Vindkraftverk Plan- och bygglagen (PBL) Miljöbalken (MB) Upp till totalhöjden 20 meter. Maximal rotordiameter 3 m Högre än 20 meter över markytan inklusive rotorblad Enskilt verk högre än 50 meter Två eller flera verk Två eller fler verk som är 150 meter eller högre, Grupp - fler än 6 - verk som är högre än 120 meter, Handläggning via förhandsbesked ev. därefter bygglovprövning och bygganmälan. Bygglov krävs om något av följande är uppfyllt: -rotordiametern är större än 3 m -masten är högre än avståndet till tomtgräns -verket är monterat på byggnad -masten är högre än 20 m Detaljplan i vissa fall * Handläggning via förhandsbesked - därefter bygglovprövning och bygganmälan. Detaljplan krävs i vissa fall* Tillståndsprövning av länsstyrelsen vid betydande miljöpåverkan. Handläggning via förhandsbesked Ej bygglov. Endast tillståndsprövning. Ingen prövning enligt PBL** Kommunal vetorätt*** Detaljplan i vissa fall *. Ej prövningspliktig Anmälan till miljönämnden krävs enligt miljöbalken (MB 11:9a). Miljönämnden skall pröva om betydande miljöpåverkan föreligger. Bedömningen ska vila på kriterierna i bilaga 2 i MKBförordningen (1998:905). Om verket medför betydande miljöpåverkan ska miljönämnden förelägga sökanden att söka tillstånd hos länsstyrelsen. Tillståndsprövning hos länsstyrelsen - Miljötillstånd. MKB-krav * Detaljplan krävs om verken ska uppföras inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för byggnader eller andra anläggningar - även andra vindkraftverk ** Om vindkraftverket kräver tillstånd enligt miljöbalken krävs inte bygglov, PBL 8:2 andra stycket pkt. 2. *** En så kallad kommunal vetorätt för alla miljöbalkstillstånd för vindkraftverk har införts. Det innebär att kommunen ska tillstyrka den planerade vindkraftsexploateringen, annars kan tillstånd till vindkraftverk inte meddelas. Om kommunen är negativ bör den avge sin uppfattning redan under samrådsprocessen för tillståndsansökan. (kommunens vilja uttrycks av kommunfullmäktige eller delegerat till person eller instans som KF utser). 3 (11)(11)

4 Grupper av verk Vid uppförande av större vindkraftverk bör grupper eftersträvas med enhetlig utformning och med god anpassning till terräng och landskap där så är möjligt. Mellan grupper bör det vara ett avstånd där grupperna ska upplevas som tydligt åtskilda. Strävan bör vara att bara en vindkraftpark kan ses från plats där människor normalt rör sig. Vid ansökan måste fotomontage redovisa vyer från sådana fotopunkter. Följande riktlinjer för kommunens prövning har tagits fram vad gäller definitionen för enstaka verk respektive grupp av verk: Vindkraftverk räknas som grupp om ljudnivån från ett vindkraftverk överstiger 40 db(a) vid nästa vindkraftverk. Huvudkrav vid etablering av vindkraftverk Avståndet mellan bebyggelse och vindkraftsanläggning är en viktig faktor vid etablering av vindkraftverk. Då är det viktigt att ta hänsyn till verkens storlek och de lokala förutsättningarna. Avstånden bör öka i och med att verken blir allt större. De visuella frågorna är också en väsentlig utgångspunkt i avståndsbedömningen. I praktiken är det troligen riktvärdet för bullernivåerna som styr minsta tänkbara avstånd från bebyggelse. Statliga myndigheters rekommendationer att riktvärden 40 db(a) ekvivalent nivå inte bör överskridas utomhus vid bostadsfastigheter (vid en vindhastighet av 8 m/s) ska gälla vid prövning om vindkraftverk kan sättas upp inom aktuellt programområde. Ekvivalent bullernivå innebär ett medelvärde under den tid som verksamheten pågår, och detta innebär att det är tillåtet med buller högre än 40 db(a) periodvis under dagen men att det i gengäld måste låta mindre ibland för att inte överskrida ett sammanlagt värde på 40 db(a). För vindkraftverk gäller att rekommenderade riktvärden enligt ovan inte bör överskridas utomhus vid bostadsfastigheter vid en vindhastighet av 8 m/s, i medvind. Till bostadshus skall ett tillräckligt skyddsavstånd hållas så att ingen bostad utsätts för ljud överstigande 40 db(a) ekvivalent ljudnivå, enligt Naturvårdsverkets riktlinjer. Bygglov eller detaljplan? Vid ansökan om etablering av enstaka verk kan handläggning ske enligt föregående sida (se tabell mm). Vid en ansökan av vindkraftsetablering kan detaljplan komma att krävas om kommunen finner behov av detta med anledning av motstående intressen mm. Då skall även en behovsbedömning göras för att utreda om en tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver upprättas i samband med planarbetet. Krav på prövning genom detaljplan kan komma att krävas också vid vindkraftverksgrupper, vilket enligt tidigare definition är när ljudnivån från ett vindkraftverk överstiger 40 db(a) vid nästa vindkraftverk. 4 (11)(11)

5 Riktlinjer Kommunen har tagit fram riktlinjer som underlag för bedömning vid hanteringen av frågor i samband med eventuell vindkraftsetablering. Riktlinjer ges för övergripande ämnesområden/intressen som redovisas i Del 1 Planeringsförutsättningar, Förutsättningar - programområdet. För beskrivning av respektive ämnesområde/intresse, se Del 1. Bebyggelse I den mån det innebär begränsningar för annans mark, skall det finnas en skriftlig överenskommelse mellan parterna som underlag för bygglovsbeslut. Avstånd till bostadshus bör vara 1000 meter. I de fall man har en dokumenterad överenskommelse mellan berörda parter kan man bygga närmare än 1000 meter till bostad. En generell buffertzon på 1000 meter kring kyrkor eller andra karaktäristiska landmärken av visuellt värde i landskapet bör tillämpas. Vindkraftverk bör aldrig placeras närmare tätort/samlad bebyggelse än 1000 m. En avstämning skall göras med gällande samt pågående översiktsplan, gällande samt pågående detaljplaner och områdesbestämmelser. Riksintressen och Natura 2000-områden Vindkraftverk bör ej placeras inom Natura 2000-område, riksintresseområde för naturmiljövård, kulturmiljövård, friluftsliv eller vattenförsörjning. Naturvårdsverkets riktvärden för ljud från vindkraftverk 35 db(a) för buller i friluftsområden och i områden med lågt bakgrundsljud tillämpas. Riksintresse för vindbruk föreslås utgöra område för framtida vindkraftsetableringar, i det fall lämplig hänsyn tas till riktlinjer för natur, landskapsbild, kultur, friluftsliv samt hälsa och säkerhet. Angående riksintresse för totalförsvaret, se sidan 45 i Del 1 Planeringsförutsättningar. Natur Vindkraftverk bör ej placeras inom områden som omfattas av skydd såsom naturreservat, biotopskyddsområde, strandskyddsområde eller vattenskyddsområde. Påverkan på fågelliv beaktas vid varje enskild prövning. Tåkerns Fältstation är möjlig inventerare och ansvarig för ornitologiska undersökningar inom programområdet. Kultur En generell buffertzon på 1000 meter kring kyrkor eller andra karaktäristiska landmärken/kulturmiljöer av visuellt värde i landskapet bör tillämpas. Samtliga fornlämningar är skyddade enligt kulturminneslagen och i de fall planerade vindkraftsetablering berör fornlämningsområde krävs tillstånd innan byggande får ske. Skyddsavstånd till fornlämning/fornlämningsområde bör prövas i varje enskilt fall. Friluftsliv Ett skyddsavstånd bör hållas till naturreservat, sjöar och andra tysta områden med hänsyn till bl a friluftsliv och rekreation. Naturvårdsverkets riktvärden för ljud från vindkraftverk 35 db(a) för buller i friluftsområden och i områden med lågt bakgrundsljud tillämpas. 5 (11)(11)

6 Miljöpåverkan Buller Bullerberäkningar ska göras för bostadshus inom en radie av minst 1000 m. Naturvårdsverkets riktvärde 40 db(a) ekvivalent nivå för buller utomhus (vid bostad/uteplats i direkt anslutning till bostadsfasad) tillämpas. Bullerberäkningar ska utföras enligt Naturvårdsverkets rekommendationer med redovisning av ljudoptimering, infraljud och ultraljud. Naturvårdsverkets riktvärden för ljud från vindkraftverk 35 db(a) ekvivalent nivå för buller i friluftsområden och i områden med lågt bakgrundsljud tillämpas. Vindkraftverk bör ej placeras i tysta områden inom programområdet. Lågfrekventa ljud från vindkraftverk bör minimeras och kontrolleras. Skuggor och reflexer Skuggberäkningar ska göras för bostadshus inom en radie av minst 1000 m. Skuggberäkningar ska utföras enligt Boverkets rekommendationer med redovisning hur riktvärdet 8 h/år och 30 min/dag kan säkerställas för rörliga skuggor. Eventuella skuggor på vägar måste studeras vid varje enskilt fall. Verk skall vara behandlade med matt yta för att förhindra reflexer. Landskapsbild Fotomontage från platser där folk ofta vistas eller bor måste utföras av sökanden. Vindkraftverk skall vara målat i matt grå/vit kulör och får inte förses med reklam eller störande ljusanordning. Avses annan färg användas skall fotomontage redovisas för bedömning. För vindkraftverksgrupper eftersträvas enhetlig utformning med lika form, storlek, material och kulör, liksom att vindkraftverken ska ha samma antal rotorblad som snurrar åt samma håll. Mellan grupper bör det vara ett avstånd där grupperna ska upplevas som tydligt åtskilda. Vindkraftverk bör högst vara 150 meter höga. Vindkraftverk bör vara långsamgående Nätanslutning med kablar i mark (istället för luftledningar) ska väljas i första hand. 6 (11)(11)

7 Säkerhet Flygtrafik och försvar Vindkraftverk över 20 meter utanför tätort respektive 45 meter i övrigt meddelas Transportstyrelsens luftfartsavdelning som beslutar om och, i förekommande fall, hur föremålet ska markeras. Flygplatserna Linköping City Airport och Skövde flygplats skall vara sakägare vid vindkraftsprövningar. Uppförandet av vindkraftverk kräver hinderprövning från både Luftfartsmyndigheten och Försvarsmakten. Frågan skall vara klarlagd innan bygglov kan ges. Till Försvarsmakten måste även bygganmälan göras, senast 30 dagar före byggstart. Ny hinderremiss måste sökas om placeringen ändras utanför en radie av 300 meter från ansökt plats eller om höjden på föreslaget vindkraftverk ändras. Försvarsmakten ska ges tillfälle att yttra sig över flyghinder för objekt högre än 20 m utanför tätort och högre än 50 m inom tätort. Verk bör högst vara 150 m höga. Vägar Vindkraftverk ska inte placeras närmare allmän väg än dess totalhöjd dock minst 50 meter. Eventuella skuggor på vägar måste studeras vid varje enskilt fall. Kraftledningar Magnetfältnivån rakt över kablar bör understiga 0,4 µt, det riktvärde som används vid bostäder. Säkerhetsavstånd mellan nytt stort vindkraftverkverk och kraftledning bör vara 200 meter. För verk under 50 meter bör avståndet vara 100 meter. Förorenad mark Upptäcks föroreningar i samband med markarbeten skall arbetet avbrytas och marken undersökas. Redovisning skall göras över hur hantering av olja och andra kemikalier ska ske. Avveckling av vindkraftverk Ekonomisk redovisning i möjligaste mån redovisas vid prövningen av vindkraft. Vid avveckling av ett vindkraftverk ska alla spår och rester avlägsnas och marken återställas till ett ursprungligt skick. Avvecklingsplan upprättas i samband med bygglovprövningen. Mellankommunala frågor Vid kommungräns måste samråd ske med angränsande kommun. Är avståndet kortare än 2000 m till kommungräns skall yttrande inhämtas tidigt från berörd grannkommun. 7 (11)(11)

8 Ärendehantering I samband med tillåtlighetsprövning ska fastighetsägare inom en radie av minst meter från närmaste vindkraft höras innan beslut fattas. Kommunen efterfrågar nedanstående handlingar vid ansökan (se även tabell sidan 3). Ansökan om förhandsbesked Karta med angiven placering med koordinater i rikets nät, redovisning av tillfartsväg och anslutning till kraftledning Beskrivning av pågående markanvändning inom påverkansområdet Nulägesbeskrivning av naturmiljö, kulturmiljö, landskapsbild etc Redovisning av tekniska data (effekt/tornhöjd/rotordiameter/etc) Redovisning av närliggande vindkraftverk Landskapsanalys med visualiseringar av hur verket/verken kommer att se ut på plats med t.ex. 3Dmodellering, fotomontage från platser där folk ofta vistas eller bor Tillåtlighetsansökan Efter förhandsbesked meddelas vilken typ av fortsatt handläggning som kommer att ske. Generellt gäller följande huvudtyper av tillåtlighetsansökan (A-C). (Se även tabell sidan 3) A) Bygglovplikt enligt PBL (se kriterier sidan 3) B) Anmälan enligt miljöbalken (se kriterier sidan 3) C) Tillstånd enligt miljöbalken (se kriterier sidan 3) I tillåtlighetsansökan efterfrågas nedanstående; Uppgifter om verket - karta med exakt placering samt tekniska data. Kartor i skala 1: och 1:5000 med koordinatangivelser som anger verkens lokalisering Måttsatta ritningar Konsekvenser och åtgärder effekter på människors hälsa, säkerhet och miljön. Detta gäller alla skeenden av verksamheten inkl tillfartsvägar, transformatorstationer, kabeldragning och elanslutning mm. Redovisning av bullerberäkning. Även redovisning av eventuella lågfrekventa ljud från vindkraftverk. Redovisning av växter och djur liksom vindkraftverkets påverkan på dessa. 8 (11)(11)

9 Redovisning av närliggande vindkraftverk och planerade verk Landskapsanalys med visualiseringar av hur verket/verken kommer att se ut på plats med t.ex. 3Dmodellering, fotomontage från platser där folk ofta vistas eller bor Redovisning av avstånd mellan vindkraftverk och bostadshus ska presenteras tydligt i en tabell. Om ansökan innehåller flera olika alternativ ska en tabell per alternativ redovisas. Yttranden från Länsstyrelsen, Transportstyrelsen (f d Luftfartsstyrelsen), Försvarsmakten, Post- och telestyrelsen/telekommunikationsoperatörer, Trafikverket (f d Vägverket samt Banverket), Skogsstyrelsen, Energimyndigheten/Ledningsrättsinnehavare, berörda grannar/fastighetsägare, ideella föreningar, och berörda grannkommuner (i aktuella fall) skall inhämtas. Flygplatserna Linköping City Airport och Skövde flygplats skall vara sakägare vid vindkraftsprövningar. Redovisning av inkomna synpunkter från eventuellt informationsmöte Ekonomisk redovisning redovisas i möjligaste mån vid prövningen av vindkraft. Redovisning av att ekonomisk fond upprättats för verkets framtida demontering, samt beräkning av den framtida demonteringskostnaden. I varje ärende avseende vindkraftverk ska redovisas på vilket sätt etableraren avser att avveckla verket den dag verket inte längre är lönsamt och ska tas ur drift. I beslutet bör anges att verk som inte har varit i drift under de senaste 3 åren ska nedmonteras på etablerarens bekostnad. Utöver de ovan redovisade kraven kan det krävas tillstånd enligt kulturmiljölagen om fornlämningar berörs eller dispens från strandskyddsbestämmelser om strandområden berörs. Tillåtelsebeslut och uppföljning I samband med ett beslut om beviljat vindkraftverk gäller normalt följande upplysningar och krav: Generella upplysningar a) Vindkraftverkets placering anges (X-koordinat och Y-koordinat) b) Tillåtlighetsprövningen innefattar ej granskning av de tekniska egenskapskraven och funktion i övrigt som redovisats på inlämnade handlingar. c) Transportstyrelsens/Luftfartsverkets yttrande skall efterföljas. d) Försvarsmaktens yttrande skall efterföljas. e) Vid påvisade skuggeffekter på närboendes TV-mottagare skall sökanden på egen bekostnad vidta erforderliga åtgärder så att olägenheterna undanröjs. f) Utstakning får utföras i sökandens egen regi. 9 (11)(11)

10 g) Aktuell tillåtelse upphör att gälla, om arbetet inte påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutsdatum Åtgärder före arbetets påbörjande Före arbetets påbörjande ska generella regler vid byggande följas (t ex redovisning av kvalitetsansvarig, upprättande av kontrollplan etc). Åtgärder efter byggande Uppföljning med bullermätning ska göras efter byggande av kommunen på exploatörens bekostnad, när kommunen så påkallar detta, för att påvisa att statliga myndigheters rekommendationer om riktvärde 40 db(a) utomhus vid bostadsfastigheter (vid en vindhastighet av 8 m/s) inte överskrids. Genomförandefrågor Tillstånd mm Etableringar av gruppstation för vindkraft, två eller fler verk som är 150 meter eller högre, eller grupp - fler än 6 - verk som är högre än 120 meter, kräver tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken. Ansökan om tillstånd ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Ansökan om tillstånd prövas av länsstyrelsen. För nätanslutning och byggande av överföringsledningar till vindkraftsanläggningar krävs nätkoncession enligt Ellagen (1997:857). Detta kan ske via linje- eller områdeskoncession. Nätkoncession kan beviljas för område (områdeskoncession) eller för linje (linjekoncession). Energimarknadsinspektionen prövar och meddelar tillstånd för lokal-, regional- och stamnät. För åtgärder i Natura 2000-område som på ett betydande sätt kan påverka miljön krävs att tillståndsprövning för intrång i Natura 2000-område söks hos länsstyrelsen (enligt Miljöbalken 7 kap 28a ). Tillstånd får lämnas endast om verksamheten eller åtgärden ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller åtgärder inte 1. kan skada de livsmiljöer i området som avses att skyddas, 2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av arten eller arterna i området. Verksamhet eller åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön skall anmälas för samråd enligt Miljöbalken 12 kap 6. Är åtgärderna inte tillräckliga och det är nödvändigt för skyddet av naturmiljön, får länsstyrelsen förbjuda verksamheten. Åtgärder som kan påverka biotopskyddade objekt kräver samråd och dispens från länsstyrelsen. Utöver de ovan redovisade kraven kan det krävas tillstånd enligt kulturmiljölagen om fornlämningar berörs eller dispens från strandskyddsbestämmelser om strandområden berörs. 10 (11)(11)

11 Markägar- och fastighetsfrågor mm Uppförandet av vindkraftverken kan orsaka fastighetsbildning i framtiden. Exempelvis kan plats för vindkraftverk arrenderas till annan intressent. Avtal mellan berörda måste då tecknas. Etablering av vindkraftverk kräver tillstånd från markägare. Ägaren av den mark som avses etablera vindkraft på har en stark ställning i ett vindkraftsärende och avgör i praktiken om ärendet skall gå vidare. Marken kan upplåtas via arrendeavtal. Arrendeavtalet bör gälla den tid som ansökan, projektering, uppförande och driftsfas omfattar. Livslängden på ett vindkraftverk bedöms normalt till minst 20 år. Tiden från ansökan fram till färdigt vindkraftverk uppgår ofta till ca 5 år. Är det fråga om större vindkraftsanläggningar med flera verk ökar anläggningstiden. Arrendeavtalet bör därför löpa på minst 25 år. Exploatör skall sända informationsbrev med detaljerad information om planerade verk till samtliga personer som äger fastigheter som gränsar till aktuell fastighet där planerat verka avses uppföras. Servitut och ledningsrätt En elektrisk starkströmsledning får inte byggas utan tillstånd. Bestämmelser som reglerar rätten att bygga ledningar och kablar inom annans mark finns i Ellagen, Ledningsrättslagen och Jordabalken. Det åligger exploatören att säkra eventuella servitut eller ledningsrätter över marker som inte är fastighetsägarens. Detta gäller även utanför planområdet och fram till anslutningspunkt. För att få tillstånd och rättigheter att få lägga kablar på land eller via luftledningar kan man antingen ansöka om ledningsrätt enligt ledningsrättslagen (1973:1144) eller teckna avtalsservitut med fastighetsägare enligt jordabalken (1970:994). Frågan om ledningsrätt prövas vid förrättning av lantmäterimyndighet. I fråga om ersättning för upplåtelse och inlösen tillämpas expropriationslagens bestämmelser. 11 (11)(11)

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Nya regler för vindkraft

Nya regler för vindkraft Nya regler för vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Halmstad 2009-12-01 1 Nytt om vindkraft Nya regler den 1 augusti 2009 SOU 2008:86 Prövning av vindkraft Prop 2008/09:146 Prövning av vindkraft

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Stockholm 2009-10-16 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler Detaljplaneregler

Läs mer

Förändringar i PBL, MB och FMH

Förändringar i PBL, MB och FMH Förändringar i PBL, MB och FMH Ann Westerdahl, Miljöprövningsdelegationen, 040-25 25 26 Anna Månsson, Miljöprövningsdelegationen, 040-25 22 59 Anna Persson, Samhällsbyggnadsavdelningen, 040-25 22 33 Charlotte

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S) 2014-02-13 1 (6) Plats och sammanträdestid Sessionssalen, Hultsfred, torsdagen den 13 februari 2014, kl. 10.00-10.30 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders

Läs mer

VINDKRAFTSPROGRAM RIKTLINJER FÖR UTBYGGNAD AV VINDKRAFT I SKOGSBYGDEN OCH ÖVERGÅNGSBYGDEN

VINDKRAFTSPROGRAM RIKTLINJER FÖR UTBYGGNAD AV VINDKRAFT I SKOGSBYGDEN OCH ÖVERGÅNGSBYGDEN VINDKRAFTSPROGRAM RIKTLINJER FÖR UTBYGGNAD AV VINDKRAFT I SKOGSBYGDEN OCH ÖVERGÅNGSBYGDEN DEL 2 FÖRSLAG SAMRÅDSHANDLING 2009-12-14 1 (9) Innehåll FÖRSLAG 3 Inledning.. 3 Programområdesgräns. 3 Områden

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Prövning av vindkraft Delbetänkande SOU 2008:86 Överlämnades den 6 oktober 2008 Utredningsuppdraget vindkraft Del av tilläggsdirektivet 2007:184 Särskild utredare - Ulf Anderson Utredningssekreterare

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Planförslag Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga 2: Områdesbeskrivningar

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --."

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --. BORAS STAD PROTOKOLL Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai

Läs mer

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget.

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget. 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan och verk i grupper om tre vindkraftverk eller fler

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Seminarium 2009. Vindkraft

Seminarium 2009. Vindkraft Seminarium 2009 Hotell Continental, Stockholm Vindkraft Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket Vår syn på vindkraft Miljöpåverkan generellt liten, men tänk på Olägenheterna av ljud, vibrationer, ljus och skuggor

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sandra Gustafsson 2016-12- 08 PBN 2015 001672 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kåbo 49:1 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Vägledning avseende anmälan om vindkraft inom Ystad- Österlenregionen

Vägledning avseende anmälan om vindkraft inom Ystad- Österlenregionen Version 2010-12-29 Vägledning avseende anmälan om vindkraft inom Ystad- Österlenregionen Nedanstående vindkraftsanläggningar räknas enligt miljöbalken som miljöfarlig verksamhet och ska anmälas till direktionen

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl. 14.00-16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C)

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV !" Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL Samtliga förutsättningar och bedömningar är gjorda utifrån kända fakta i feb 2006 INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Läs mer

Prövning av vindkraft enklare och snabbare handläggning (?) Carl-Philip Jönsson

Prövning av vindkraft enklare och snabbare handläggning (?) Carl-Philip Jönsson Prövning av vindkraft enklare och snabbare handläggning (?) Carl-Philip Jönsson Tillstånds- och anmälningsplikt enligt 9 kap MB Tillståndsprövning hos Lst: 40.90 Två eller flera verk > 150 m + tillkommande

Läs mer

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Anna Lyhagen 21 /2009 2014-05-28 1(6) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Bygglov avseende 1 vindkraftverk på fastigheten Skibaröd 1:1, Eslövs kommun. Ärendebeskrivning Ansökan avser ett vindkraftverk med

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden (6) MBN 126 Dnr 2003 BN

GULLSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden (6) MBN 126 Dnr 2003 BN Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-06 1 (6) MBN 126 Dnr 2003 BN0039 239 Sanden 2:1 bygglov för befintligt vindkraftverk Denna paragraf behandlar endast förnyat bygglov för vindkraftverket på Sanden 2:1.

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda Bilaga E Miljötillståndsansökan Detaljstudie Huvudlayout och alternativa layouter i förhållande till detaljplanelagda områden Vindpark Östra Frölunda Detaljstudie huvudlayout och alternativa layouter i

Läs mer

MYNDIGHETSBESLUT 4.6.2014 Dnr: 2013-1157-8 ÅMH-Mb 179/14. Verksamhet Vindkraftverk Lilla Hummelholm Torsholma, Brändö

MYNDIGHETSBESLUT 4.6.2014 Dnr: 2013-1157-8 ÅMH-Mb 179/14. Verksamhet Vindkraftverk Lilla Hummelholm Torsholma, Brändö MYNDIGHETSBESLUT 4.6.2014 Dnr: 2013-1157-8 ÅMH-Mb 179/14 Verksamhet Vindkraftverk Lilla Hummelholm Torsholma, Brändö Beslut Vid uppförande och drift av vindkraftverk med en maximal effekt på 2,8 MW på

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Prövning av vindkraft Delbetänkande SOU 2008:86 Överlämnades den 6 oktober 2008 Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009 Utredningsuppdraget vindkraft Del av tilläggsdirektivet 2007:184

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut

Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Elektronisk delgivning Anmälan om vattenverksamhet och dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Hossmo 1:53, Kalmar kommun Beslut Länsstyrelsen ger dispens från strandskyddsbestämmelserna,

Läs mer

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1.

Sid 1 (5) Uppdrag Byggnadsnämnden gav i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för Hörby 42:1. 2014-06-24 Sid 1 (5) ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande Dnr: 2013/504 Upprättad: 2014-06-24 Laga kraft: 2014-09-22 Ändring av detaljplan för Hörby 42:1 i Hällevik, Sölvesborgs kommun Syfte Ändringen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark!

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! 2106-02-29 Syfte med informationsmötet Informera om: - Hur tillståndsansökan har tagits fram - Innehållet i tillståndsansökan

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32 Vindkraftspolicy 1.1 Inledning Syftet med denna policy är: att förenkla handläggningen av etableringsärenden rörande vindkraft att klargöra vilka områden i kommunen som kan vara lämpliga för vindkraftsproduktion

Läs mer

Ett utställningssamråd genomfördes med närboende och allmänhet i Torsås bygdegård

Ett utställningssamråd genomfördes med närboende och allmänhet i Torsås bygdegård 1(5) 1 Samrådsredogörelse 1.1 Samrådsprocessen Den planerade vindkraftparken består av fler än två vindkraftverk som står tillsammans och med en totalhöjd som överstiger 150 meter, vilket medför att en

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Antagen Laga Kraft

Antagen Laga Kraft Områdesbestämmelser för del av Stödstorp 2:1 m fl. Vaggeryds kommun Antagen 2015-04-28 79 Laga Kraft 2015-05-27 Bakgrund och syfte Områdets läge framgår av bilden föregående sida. Marken utgörs av tallmo

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

Boverket och vindkraften

Boverket och vindkraften Boverket och vindkraften Stads- och regionenheten Bengt Larsén Anette Löfgren Mer information på Boverkets hemsida www.boverket.se/samhällsplanering Boverket och vindkraften uppdrag och aktiviteter Att

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 juni 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Miljödepartementet) beslut den 27 mars 2008, M2007/3764/F/P, i fråga om bygglov på Svenstorp

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan

Behovsbedömning av detaljplan Detaljplan, Umeå kommun Diarienummer: BN-2014/00468 2015-07-03 Sida 1 av 5 Behovsbedömning Resedan 21, 22 och 24 Behovsbedömning av detaljplan BN-2014/00468 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV STRÖVELSTORP 6:27, STRÖVELSTORP, ÄNGELHOLMS KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Sakägare enligt fastighetsförteckningen samt berörda förvaltningar

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 5 2.1 Länsstyrelsen i Blekinge län 5 2.2 Ronneby kommun 5 2.3 Försvarsmakten 5 2.4 Skanova 5 2.5 Riksantikvarieämbetet 5 2.6 Sveriges

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sara Lindh 2013-05-21 PLA 2012-020104 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kv. Städet, Brillinge 3:3 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-05-15 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7

SAMRÅDSFÖRSLAG , rev ANTAGANDEHANDLING. ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 SAMRÅDSFÖRSLAG 2012-03-08, rev. 2012-07-04 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Upphävande av detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 och del av Stärbsnäs 1:21 i Björkö-Arholma församling,

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer