Förändringar i PBL, MB och FMH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändringar i PBL, MB och FMH"

Transkript

1 Förändringar i PBL, MB och FMH Ann Westerdahl, Miljöprövningsdelegationen, Anna Månsson, Miljöprövningsdelegationen, Anna Persson, Samhällsbyggnadsavdelningen, Charlotte Jönsson, Miljöavdelningen, Göran Fagerström, Miljöavdelningen, PBL Plan- och bygglagen MB Miljöbalken FMH Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1

2 Agenda Syfte med förändringarna Översiktsplanens betydelse Förändringar i plan- och bygglagen Förändringar i miljöbalken Förändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Samråd enligt 12 kap 6 miljöbalken Tolkning av förändringarna Tillsyn 2

3 Syfte med förändringarna i regelverket Underlätta utbyggnaden av vindkraft Undvika dubbelprövning Rättssäker och omsorgsfull prövning Planeringsram på 30 TWh vindel/år 2020 Vindkraft ska vara ett energislag för framtiden eftersom den är utsläppsfri, ger billig el i jämförelse med andra nya elproduktionsanläggningar och uppfyller kraven för ett hållbart samhälle. Samma frågor har tidigare prövats enligt olika lagstiftning och av olika myndigheter. Besluten har kunnat överklagas i olika instanser förvirring hos allmänheten, stora resurser hos myndigheter/företag/allmänhet och långa handläggningstider. Syftet är inte att minska kommunernas inflytande utan undvika dubbelprövning. Handläggningen ska samordnas och möjliggöra en mer överskådlig och tidsmässigt kortare och mer effektiv handläggning utan att rättssäkerheten äventyras. Allmänhetens och myndigheters inflytande ska inte minska. Planeringsramen är 30 TWh/år 2020 varav 20 TWh på land och 10 TWh till havs. Begreppet planeringsram ersätter det tidigare begreppet planeringsmål för att ytterligare tydliggöra att det inte handlar om ett utbyggnadsmål. 20 TWh på land verk. Om 10 % i Skåne 400 verk på land verk till havs = 10 TWh. Om 10 % i Skåne 100 verk vilket motsvarar vindkraftparken på Taggen utanför Åhus. Det gamla målet var 10 TWh till

4 Översiktsplanens betydelse ÖP 3 & 4 kap MB Förankring Antagande ÖP/myndigheter/allmänhet Prövning 3 & 4 kap MB Tillstånd ÖP = Tillstånd Mål: ÖP = tillstånd när det gäller lokalisering. En utbyggnad som har stöd i ÖP ger bäst förutsättningar för en snabb och väl lokaliserad utbyggnad. Hushållningsbestämmelserna i MB förankring hos myndigheter/allmänhet antagande/tillstånd. Viktigt att argumentera och motivera i ÖP varför ett område är lämpligt eller olämpligt för vindbruk eftersom ÖP är inte juridiskt bindande. Lokaliseringsprövningen enligt MB kan därför skilja sig från vad som framgår av ÖP. Viktigt med en aktuell ÖP som behandlar vindbruk. ÖP är offentlig och lokalt förankrad vilket ökar förståelsen och acceptansen för planens innehåll och dess konsekvenser. Eftersom kommunfullmäktige antar ÖP har den en demokratisk förankring i kommunen. Regeringen har avsatt 90 MSEK till planering genom Boverket för t ex tematiska tillägg, fördjupning m m. Praxis från MÖD visar att en aktuell och väl genomarbetad ÖP har stor betydelse för bedömning om platsen är lämplig för en tillståndspliktig verksamhet. Regeringen poängterar översiktsplanens betydelse för lokaliseringsprövningar. 4

5 Dubbelprövning PBL 2 kap 2 kap 1 3 kap 1 3 kap 2 MB 2 kap 6 3 kap 1 1 kap 1 2 kap 3 PBL = MB Lokalisering, landskapsbild, omgivande verksamheter, ljud och skuggor I 2 kap PBL anges sådana allmänna intressen som ska beaktas vid planläggning och lokalisering av bebyggelse. Bestämmelserna kan jämföras med lokaliseringsregeln i 2 kap 6 MB. I 2 kap 1 PBL och 3 kap 1 MB framgår att Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Av 3 kap 1 PBL framgår att byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Landskapsbilden omfattas av det som i MB kallas natur- och kulturmiljö och är ett värde som enligt 1 kap 1 MB ska skyddas. Prövningsmyndigheten kan därmed sätta villkor om verkens yttre form, färg och placering för att minska påverkan på landskapet. Av 3 kap 2 PBL framgår bl a att byggnader skall placeras och utformas så att deras avsedda användning inte inverkar menligt på trafiksäkerheten eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Av 2 kap 3 MB framgår att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vid tillståndsprövning enligt MB bedöms hela projektet inklusive tillfartsvägar och transporter. Vid upprättandet av en DP gör man också en bedömning av hela projektet inom ett visst område. Enligt MB kan man även reglera följdverksamheter som t ex kabeldragning vilket inte finns någon möjlighet till i PBL. Prövning enligt MB är i stor utsträckning inriktad på att bedöma frågor som rör olägenheter för omgivningen. Därför är det inte nödvändigt att i DP göra denna bedömning oavsett om miljöprövningen görs som en anmälan eller som tillståndsansökan. Utgångspunkten vid en lokaliseringsprövning enligt MB är inte vilket ändamål ett område är mest lämpat att användas för. Det finns därför anledning att kunna komplettera prövningen enligt MB med ett krav på DP, vilket kan göras oberoende av om verksamheten är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt MB. DP är inte alltid ett lämpligt verktyg för att planlägga markanvändningen när det är fråga om att etablera stora vindkraftanläggningar långt från tätbebyggelse där prövningen i huvudsak är inriktad på frågor om lokalisering och omgivningspåverkan. I syfte att underlätta vindkraftutbyggnaden bör prövningen ske enligt det regelverk som är mest ändamålsenligt och att dubbelprövningen tas bort. Kommunen kommer att vara en viktig remissinstans vid prövning enligt MB. Det inflytande över vindkraftsetableringar som DP-kravet har idag kan åstadkommas på annat sätt och utan dubbelprövning. Kommunen måste tillstyrka anläggningen för att tillstånd ska få meddelas vetorätt. 5

6 Förändringar i PBL Detaljplan krävs enbart i områden där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller andra anläggningar Bygglovsplikt för verk som: - är högre än 20 m - närmare gräns än verkets höjd - monteras på byggnad - turbindiameter > 3 m Ett syfte med DP är att reglera förändringar av markanvändning och bebyggelse. Krav på DP gäller oavsett om anläggningen är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt MB. Tätortsutvidgning, flera konkurrerande anläggningar, t ex vindkraftanläggningar, inom ett begränsat område stor efterfrågan. 5 kap 1 andra stycket PBL om detaljplan 8 kap 2 första stycket pkt 6 om bygglov I ett bygglovsärende finns ingen skyldighet för sökanden att upprätta en MKB. Med hänsyn till MKB-direktivets krav är därför bygglovsförfarandet otillräckligt som enda prövning i ett projekt som medför betydande miljöpåverkan. I ett bygglovsärende finns inte heller något krav på samråd. Allmänhetens möjligheter att i ett tidigt skede få insyn i processen är därför begränsad. 6

7 Förändringarna i PBL Undantag från bygglov: - Vindkraftverk som omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap MB Minst 3 veckor innan anläggningsarbeten börjar ska bygganmälan göras. 8 kap 2 andra stycket pkt 2 om undantag från bygglovskrav. 9 kap 2 om bygganmälan Bygganmälan gäller allt i 8 kap 2 första stycket, d v s även vindkraftverk som inte omfattas av bygglovskrav. Syftet med bygganmälan är att byggnadsnämnden ska underrättas om ett avsett byggnadsarbete för att få möjligheten att ta ställning till behovet av byggsamråd och kontrollplan. Vid byggsamrådet ska det bl a ske en genomgång av de åtgärder för besiktning, kontroll och tillsyn som är nödvändiga för att anläggningen ska kunna antas uppfylla de krav som anges i 3 kap PBL (påverkan på landskapet, natur, kultur, säkerhet och olägenheter för omgivningen). 7

8 Övergångsbestämmelser - PBL Ändringarna gäller fr o m den 1 augusti Äldre bestämmelser gäller överklagade beslut som meddelats före den 1 augusti 2009 Vid tillämpningen av 10 kap gäller äldre bestämmelser om bygglovsplikt för verk som börjat byggas före den 1 augusti om de leder till lindrigare påföljd Inga övergångsbestämmelser gäller alltså för nya prövningar utan denna lag gäller fr o m den 1 augusti. Överklagade beslut gäller enligt de äldre bestämmelserna. 10 kap PBL handlar om påföljder och ingripanden vid överträdelser m m. 8

9 Förändringarna i MB Tillstånd till vindkraftanläggning får endast ges om kommun där anläggningen avses uppföras har tillstyrkt det Det kommunala vetot i 16 kap 4 MB. 9

10 Övergångsbestämmelser - MB Lagen gäller fr o m den 1 augusti 2009 Inga övergångsbestämmelser gäller. Hur är det med överklagade beslut? Kommer miljödomstolarna och Miljööverdomstolen att begära yttrande från kommunen eller handlägger de bara det själva överklagandet gäller? 10

11 Anmälningsplikt enligt FMH Enstaka vindkraftverk med en totalhöjd > 50 m 2 eller fler verk som står tillsammans Utbyggnad av ett verk intill ett befintligt verk Bilaga till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kod Verksamhet med 1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, 2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) eller 3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. Detta gäller om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt eller

12 Tillståndsplikt enligt FMH Två eller fler verk med en totalhöjd > 150 m Ett verk med en totalhöjd > 150 m som står tillsammans med andra verk > 150 m Utbyggnad av ett verk > 150 m intill ett befintligt verk > 150 m Bilaga till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kod Verksamhet med 1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150 meter och står tillsammans med ett annat sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades. Effekten har ingen konsekvens på människors hälsa eller miljön. I rättspraxis har effekten inte haft någon koppling till bedömningen av omgivningspåverkan. Effekten har enbart haft betydelse för vilken instans som ska pröva anläggningen. De faktorer som innebär miljöpåverkan kommer nu att utgöra gränsen för tillståndsplikt. Det som påverkar omgivningen är antalet verk och deras höjd. Ljud, skuggor och rotationshastighet är också faktorer med omgivningspåverkan. Dessa faktorer regleras dock bättre genom villkor i det enskilda fallet. Gränsen är ett mellanting mellan Tysklands krav på tillstånd som går vid 20 verk och Danmarks gräns som är 80 m totalhöjd och samtidigt på en nivå som motsvarar höjd och antal för anläggningar mellan 10 och 25 MW. 12

13 Tillståndsplikt enligt FMH Sju eller fler verk med en totalhöjd > 120 m Ett verk med en totalhöjd > 120 m som står tillsammans med sju eller fler verk > 120 m Utbyggnad av ett eller fler verk > 120 m intill befintliga verk > 120 m så att de tillsammans blir minst sju stycken Bilaga till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kod Verksamhet med 1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120 meter, 2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som avses i 1, eller 3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter att verksamheten eller verksamheterna med de andra vindkraftverken påbörjades. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt

14 Förändringarna i FMH innehåll i anmälan Kartunderlag Teknisk specifikation av verken Vindförhållanden och energiutbytet Påverkan på natur- och kulturområden Uppgift om det finns befintliga verk på platsen Förekomst av befintliga verk inom 2 km Redovisning av vägar Krav, förutom de som anges i 25 FMH där det bl a finns krav på MKB. Vad en anmälan ska innehålla är nytt och framgår av 25 a i FMH. Kartunderlag som visar verksamhetens lokalisering Teknisk specifikation som ska redovisa vindkraftverkens totalhöjd, navhöjd, rotordiameter samt övriga tekniska uppgifter av betydelse. En beskrivning av vindförhållandena på platsen och det förväntade energiutbytet från verksamheten. En beskrivning av hur verksamheten påverkar natur- och kulturmiljöer, särskilt områden som är reglerade i 3, 4 & 7 kap MB. Uppgift om verket/verken anmälan omfattar ska stå tillsammans med redan uppförda verk. Redogörelse för förekomsten av vindkraftverk inom en radie på 2 km från de verk anmälan omfattar. Redogörelse för de vägar som behövs för uppförande och drift av anläggningen. 14

15 Förändringarna i FMH innehåll i anmälan Dragning av elkablar Landskapsanalys och fotomontage Beräkning av ljud vid byggnader Beräkning av skuggor och reflexer Undantag kan medges om det inte behövs för prövningen Redogörelse för dragningen av kraftledningar fram till elnätet där inkoppling ska ske. En landskapsanalys som med fotomontage eller på annat sätt visar hur anläggningen syns i landskapet. En beräkning av ljudet från anläggningen vid berörda byggnader. En beräkning av skuggning och reflexer från anläggningen vid berörda byggnader. 25 b i FMH Undantag från kraven i 25 a kan medges om det inte behövs för prövningen. 15

16 Förändringarna i FMH handläggning Anmälan ska samordnas med bygglovsprövningen Kommunen ska pröva om anläggningen behöver tillståndsprövas 25 b i FMH Handläggningen av anmälningspliktiga verk ska samordnas mellan bygglovsprövningen enligt PBL och anmälan enligt MB. 26 a i FMH Kommunen ska med hjälp av de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar pröva om verksamheten behöver tillståndsprövas. Om kommunen finner att verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska den förelägga VU att ansöka om tillstånd. 16

17 Övergångsbestämmelser - FMH Förordningen gäller fr o m 1 augusti Anmälningspliktig verksamhet enligt äldre bestämmelser får fortsätta att bedrivas som förut Äldre bestämmelser gäller för ärenden som inletts före 1 augusti 2009 Framgår av SFS 2009:863 Anmälningspliktig verksamhet enligt äldre bestämmelser får fortsätta att bedrivas enligt äldre bestämmelser trots att verksamheten blir tillståndspliktig med den nya förordningen om verksamheten är anmäld den 1 augusti En verksamhet som bedrivs före den 1 augusti 2009 och som enligt äldre bestämmelser inte är anmälnings- eller tillståndspliktig men som blir anmälningspliktig med den nya förordningen får fortsätta att bedrivas enligt äldre bestämmelser. Anmälningar inlämnade före den 1 augusti handläggs enligt tidigare bestämmelser. 17

18 Samråd enligt 12 kap 6 MB Verksamhet som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt och som väsentligt kan komma att ändra naturmiljön Samråd ska hållas med Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Motsvarar 20 NVL VU har en skyldighet att samråda med tillsynsmyndigheten Verksamheten får inte påbörjas förrän tidigast 6 veckor efter samrådet inletts om inte tillsynsmyndigheten meddelat annat. Tillsynsmyndigheten kan förelägga om åtgärder för naturmiljöns skydd eller förbjuda verksamheten. Naturmiljön innefattar även kulturmiljön Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt 12 kap 6. Se 26 kap 3 MB samt 4 sista stycket förordningen om tillsyn enligt MB och i bilaga till denna förordning. Gårdsverk kan påverka fladdermöss eftersom verkens rotor är i deras flyghöjd. Fladdermöss finns ofta i anslutning till gårdar. 18

19 Tolkning av förändringarna - PBL Detaljplan (DP) krävs i områden där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller anläggningar Stor efterfrågan är t ex när det finns planer på konkurrerande markanvändning eller utbyggnad av tätorter Anläggningar är t ex vindkraftanläggningar som drivs av olika VU och markägare Kommunen kan t ex ställa krav på DP i samrådet När det finns konkurrerande markanvändningsintressen kan DP vara ett bra instrument. Stor efterfrågan kan t ex vara att flera olika markägare med angränsande markområden vill bygga vindkraftverk eller vid exploatering i närheten av tätbebyggelse. Krav på detaljplan gäller bara vid stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller anläggningar. Att det finns konkurrerande markanvändningsintressen bör framgå av ÖP eller pågående projekt. Detaljplan ska inte krävas då prövningen främst handlar om omgivningspåverkan. Det bör därför inte ställas krav på DP vid exploatering långt ifrån tätbebyggelse eller om det inte planeras andra anläggningar i närheten. Länsstyrelsen tidsbegränsar tillstånd enligt miljöbalken till ca 25 år bl a med hänsyn till att kommunen ska kunna planera för annan markanvändning längre fram i tiden. VU kan ev överklaga det kommunala beslutet om krav på DP men inte inom ramen för tillståndsprövningen. Det är bara kommuninvånare som kan överklaga enligt kommunallagen och då bara på formella grunder, inte själva sakfrågan. 19

20 Tolkning av förändringarna - PBL Inget krav på detaljplan när prövningen enbart gäller omgivningspåverkan och lokaliseringsprövning Krav på detaljplan kan ställas för både anmälnings- och tillståndpliktiga anläggningar Omgivningspåverkan och lokaliseringsprövning ska göras enligt MB. MB ställer krav på lokaliseringsprövning och anläggningen ska utformas med hänsyn till bl a landskapet. Enligt MB kan krav ställas på villkor och försiktighetsmått för att motverka att olägenheter uppstår på människors hälsa eller miljön. Det bör inte ställas krav på DP vid exploatering långt ifrån tätbebyggelse om det inte är flera vindkraftprojektörer som planerar verksamhet i samma påverkansområde. Anmälningspliktiga anläggningar kräver även bygglov. Frågan om DP kommer då upp i handläggningen av bygglovet. Det kommunala vetot enligt 16 kap 4 MB har införts för att inte kommunernas inflytande ska minska när det gäller lokaliseringsfrågan. 20

21 Tolkning av förändringarna - PBL Bygglov krävs inte för anläggningar med tillstånd enligt MB - Tillståndspliktig enligt FMH - VU förelagts om att söka tillstånd - Frivillig tillståndsprövning Bygganmälan ska alltid göras Bygglov krävs inte vare sig anläggningen är tillståndspliktig (9 kap 6 första stycket MB) enligt bilaga till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, tillsynsmyndigheten förelagt verksamhetsutövaren (VU) att söka tillstånd (9 kap 6 andra stycket MB) eller om VU söker ett frivilligt tillstånd (9 kap 6 tredje stycket MB), se 8 kap 2 andra stycket punkten 2 i PBL. I och med att anläggningen tillståndsprövas enligt MB inträder också kommunens vetorätt i lokaliseringsfrågan. Bygganmälan ska göras senast 3 veckor före anläggningsarbetena påbörjas (9 kap 2 PBL). 21

22 Tolkning av övergångsbestämmelser - PBL Ändringen gäller nya ärenden och där kommunen inte fattat beslut Äldre bestämmelser gäller överklagade beslut - även om VU återkallar ansökan Om en anläggning omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap MB krävs inget bygglov. En VU kan då återkalla en pågående bygglovsprövning och hänvisa till att det inte krävs bygglov längre. Byggnadsnämnden bör dock inte på eget initiativ avskriva bygglovsansökan eftersom VU kan välja att frivilligt bygglovspröva anläggningen. Byggnadsnämnden kan även välja att fråga VU om de önskar får bygglovet prövat trots att det inte är ett krav efter den 1 augusti för anläggningar som omfattas av tillstånd enligt MB. Om byggnadsnämnden avslagit bygglovsansökan innan den 1 augusti gäller den och VU bör inte kunna hävda att det inte längre krävs bygglov för verk som omfattas av tillstånd. Om VU ändå väljer att bygga kan kommunen gå vidare enligt bestämmelserna i 10 kap PBL. 22

23 Tolkning av förändringarna - MB Kommunen måste tillstyrka ansökan för att den ska prövas Kommunen = kommunfullmäktige ev delegation måste redovisas Kommunen ska vara aktiv i samrådet När kan kommunen lämna yttrande till Länsstyrelsen? - när ansökan kommer in? - när den är komplett? Kommunen ska tillstyrka ansökan för att ansökan ska kunna prövas. Det är lokaliseringen som tillstyrkandet avser. Olika typer av försiktighetsmått har kommunens miljönämnd möjlighet att föreslå i den normala handläggningen. Kommunens beslut ska motiveras. Kan överklagas på grund av formella fel i handläggningen men inte i sak om ärendet handlagts korrekt. Det är kommunfullmäktige som ska lämna yttrande om tillstyrkan. Om någon annan lämnat yttrandet ska det framgå av en delegationsordning. Kommunen ska ge VU besked tidigt i processen om lokaliseringen inte kommer att tillstyrkas så att VU inte tvingas lägga ner resurser på utredningar och ansökningshandlingar i onödan. Det är en möjlighet för kommunen att ge tyngd åt sin ÖP Länsstyrelsen önskar ett tidigt besked från kommunen om lokaliseringen enligt ansökan inte kommer att tillstyrkas så att inte onödig handläggning utförs. 23

24 Tillstyrkan Kommun Samråd & besked till VU Komplett? & tillstyrkan? Remiss & tillstyrkan? MPD Ansökan Begäran om komplettering Komplett? Yttrande Prövas inte Sökande Samråd Ansökan Komplettering Nej Ja OBS! Förenklad modell När kan kommunerna ge besked om tillstyrkan eller inte? I solklara fall (enligt ÖP?) i samrådet med VU så att VU vet om de ska gå vidare med en ansökan eller inte. Det är viktigt att kommunen ger VU besked om vilket underlag kommunen behöver ha för att kunna ta ställning till verksamheten. Om kommunen är säker på att tillstyrka lokaliseringen (enligt ÖP?) kan besked ges i kompletteringsskedet till Länsstyrelsen. Vid tveksamheter kan ärendet behöva utredas mer. I tveksamma fall (inte enligt ÖP?) kan besked ges i remisskedet då handläggningen i princip är avslutad. Förenklat schema över samråd och prövning: Verksamhetsutövaren (VU) håller samråd med kommun, länsstyrelse (Lst), myndigheter, allmänhet och tar fram en MKB. Ansökan inkommer till Miljöprövningsdelegationen (MPD) som skickar det till kommunen och miljöförvaltningen för att höra om det krävs kompletteringar. Lst och MPD går igenom handlingarna och begär att VU ev kompletterar handlingarna. När ärendet är komplett skickas det på remiss till kommunen och miljönämnden samt att en kungörelse sätts in i ortstidning för att kommun, andra myndigheter allmänheten ska kunna ta ställning i sak. När yttranden inkommit till MPD tas beslut ifall ärendet ska tillstyrkas, avslås eller avvisas. 24

25 Tolkning av förändringarna - MB Miljönämnden, eller motsvarade, ska under handläggningen av ett anmälningsärende pröva om verksamheten behöver tillståndsprövas För bedömningen ska användas kriterierna i bilaga 2 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar Om betydande miljöpåverkan föreläggande om att söka tillstånd vetorätt i prövningen 26 a i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Det som ska bedömas är projektets karaktäristiska egenskaper (omfattning, förening med andra projekt, utnyttjande av mark, vatten och andra resurser, avfallsalstring, föroreningar, störningar samt risk för olyckor). Projektets lokalisering (markanvändning, känsliga miljöer, bostäder m m). De möjliga effekternas karaktäristiska egenskaper (omfattning, sannolikhet, varaktighet m m). Om myndigheten (oftast miljönämnden) finner att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska VU föreläggas om att söka tillstånd. Samråd med en stor krets enligt 6 kap MB ska hållas och en miljökonsekvensbeskrivnings ska tas fram och biläggas ansökan. Vad en MKB ska omfatta framgår av 6 kap MB. Vetorätten inträder vilket innebär att kommunen har kvar avgörandet om anläggningens lokalisering ska tillstyrkas eller inte. 25

26 Utfall av en anmälan enligt MB Föreläggande om försiktighetsmått Förbud mot verksamheten Förelägga VU att ansöka om tillstånd Underrätta VU att ärendet inte föranleder någon åtgärd 27 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Försiktighetsmått avseende t ex ljud och skuggor 26

27 Prövningsgränser enligt FMH Enstaka verk med totalhöjd > 50 m anmälan + bygglov Grupper av verk på max 120 m anmälan + bygglov Två eller fler > 150 m tillstånd Sju eller fler > 120 m tillstånd Enstaka verk på max 50 m Samråd enligt 12 kap 6 MB + bygglov Enstaka verk från och med 51 m till obegränsad höjd är anmälningspliktiga och bygglovspliktiga (om verket har en totalhöjd över 20 meter). Grupper på fler än ett verk där verken är max 120 m är anmälningspliktiga. Det kan vara obegränsat antal. Bygglov krävs om verken har en totalhöjd över 20 meter. Om två verk är högre än 150 m krävs tillstånd. Bygglov krävs inte. Grupper på minst sju verk där verkens totalhöjd är högre än 120 m är tillståndpliktiga. Bygglov krävs inte. Samråd enligt 12 kap 6 MB krävs för verk som inte är anmälnings- eller tillståndpliktiga enligt MB om de väsentligt kan komma att påverka naturmiljön. Bygglov krävs om verket är högre än 20 m inkl rotorblad. 27

28 Tillsynsmyndigheter enligt MB Kommunen: Anläggningar som inte omfattas av tillståndseller anmälningsplikt Anmälningspliktig verksamhet enligt FMH Tillståndspliktig enligt FMH då tillsynen överlåtits Länsstyrelsen: Tillståndspliktig verksamhet enligt FMH Framgår av Fördelning av ansvar för den operativa tillsynen enligt bilaga till förordningen om tillsyn enligt miljöbalken. 28

29 Seminarier hösten 2009 Hässleholm 3 november och Örebro 10 november: Ljud Skuggor Hinderbelysning Tillsyn uppföljning av villkor Rättssäkra villkor Nätverket för vindbruk 29

30 Några typfall Tillstånd enligt MB som vunnit laga kraft före 1/8 Bygglovsansökan inte beslutad i byggnadsnämnden den 1/8 VU kan lämna in en bygganmälan och starta verksamheten Bygglov krävs inte för anläggningar som omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap miljöbalken. Det spelar ingen roll om kommunen tillstyrkt eller avstyrkt ansökan enligt MB Det finns heller inga övergångsbestämmelser enligt MB eller PBL som säger något annat. Detta är bekräftat av Malin Wik på Miljödepartementet. 30

31 Några typfall Tillstånd enligt MB som vunnit laga kraft före 1/8 Bygglovsansökan beslutad av byggnadsnämnden före den 1/8 och överklagad VU kan återkalla bygglovet, lämna in en bygganmälan och starta verksamheten Bygglov medges eller medges inte och verksamheten kan enbart startas om bygglov medges Bygglov krävs inte för anläggningar som omfattas av tillstånd enligt 9 eller 11 kap miljöbalken. Om VU återkallar bygglovsansökan gäller de nya bestämmelserna. Detsamma bör gälla för pågående bygglovsprövningar hos kommunerna. Bygglov som beslutats av kommunen före den 1/8 ska handläggas enligt gamla regler i överklagande instanser. 31

32 Några typfall Anmälningspliktig anläggning enligt MB Lokalisering i naturområde utan andra exploateringsintressen Detaljplan ska inte tas fram Omgivningspåverkan klaras i anmälningsärendet Detaljplan ska inte krävas eftersom det inte är stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller anläggningar. Omgivningspåverkan klaras i anmälan enligt miljöbalken där bl a 3, 4 och 7 kap MB ska beaktas liksom försiktighetsmått enligt 2 kap 3 MB kan sättas. 32

33 Några typfall Anmälnings- eller tillståndspliktig anläggning enligt MB Lokalisering i område utan andra exploatörer eller tätbebyggelse Detaljplan ska inte tas fram Omgivningspåverkan klaras i anmälnings- eller tillståndsärendet Detaljplan ska inte krävas eftersom det inte är stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller anläggningar. Omgivningspåverkan klaras i anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken där bl a 3, 4 och 7 kap MB ska beaktas liksom försiktighetsmått enligt 2 kap 3 MB kan sättas. 33

34 Några typfall Anmälnings- eller tillståndspliktig anläggning enligt MB Lokalisering i område där andra exploatörer planerar verksamhet Detaljplan ska tas fram Bygglov krävs enbart om det anmälningspliktig verksamhet Detaljplan ska tas fram eftersom det är stor efterfrågan på mark för anläggningar. Det kan då finnas ett behov av att reglera markanvändningen. Omgivningspåverkan klaras i anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken där bl a 3, 4 och 7 kap MB ska beaktas liksom att försiktighetsmått enligt 2 kap 3 MB kan sättas. 34

35 Några typfall Sex vindkraftverk (150 m) som ska placeras i en grupp Ingen konkurrerande markanvändning Detaljplan krävs inte Bygglov krävs Anmälan krävs Detaljplan ska inte tas fram eftersom det inte är stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller anläggningar. Omgivningspåverkan klaras i anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken där bl a 3, 4 och 7 kap MB ska beaktas liksom att försiktighetsmått enligt 2 kap 3 MB kan sättas. Handläggning av anmälan ska samordnas med bygglovsprövningen. Tillstånd krävs, enligt bilaga till FMH, enbart om verken är högre än 150 meter eller om det är sju eller fler verk. Tillsynsmyndigheten ska pröva om verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och om så är fallet förelägga VU om att söka tillstånd. Då inträder även vetorätten enligt 16 kap 4 MB. 35

36 Några typfall Två vindkraftverk (151 m) i grupp Fler markägare planerar verk i området Detaljplan krävs Bygglov krävs inte Tillstånd krävs Detaljplan ska tas fram eftersom det är stor efterfrågan på mark för anläggningar. Omgivningspåverkan klaras i tillstånd enligt miljöbalken där bl a 3, 4 och 7 kap MB ska beaktas liksom att försiktighetsmått enligt 2 kap 3 MB kan sättas. Tillstånd krävs, enligt bilaga till FMH, när verken är högre än 150 meter fler än ett verk. Vetorätt enligt 16 kap 4 MB. 36

37 Några typfall 1 verk (125 m) som ska placeras i anslutning till en grupp om sju verk där höjden på verken är 121 m I anslutning till tätort Detaljplan krävs Bygglov krävs inte Tillstånd krävs Detaljplan ska sannolikt tas fram eftersom det kan vara stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller anläggningar. Omgivningspåverkan klaras i tillstånd enligt miljöbalken där bl a 3, 4 och 7 kap MB ska beaktas liksom att försiktighetsmått enligt 2 kap 3 MB kan sättas. Tillstånd krävs för det tillkommande verket, enligt bilaga till FMH. 37

38 Några typfall 1 verk (119 m) som ska placeras i anslutning till en grupp om sju verk där höjden på verken är 121 m I anslutning till tätort Detaljplan krävs Bygglov krävs Anmälan krävs Detaljplan ska sannolikt tas fram eftersom det kan vara stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller anläggningar. Omgivningspåverkan klaras i anmälan enligt miljöbalken där bl a 3, 4 och 7 kap MB ska beaktas liksom försiktighetsmått enligt 2 kap 3 MB kan sättas. Anmälan krävs för det tillkommande verket, enligt bilaga till FMH. Tillsynsmyndigheten ska pröva om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan och i så fall förelägga VU att söka tillstånd. 38

39 Några typfall Två vindkraftverk (20 m) som ska placeras tillsammans Ingen konkurrerande markanvändning Detaljplan krävs inte Bygglov krävs inte Anmälan krävs Detaljplan ska inte tas fram eftersom det inte är stor efterfrågan på mark för bebyggelse eller anläggningar. Omgivningspåverkan klaras i anmälan enligt miljöbalken där bl a 3, 4 och 7 kap MB ska beaktas liksom försiktighetsmått enligt 2 kap 3 MB kan sättas. Bygglov krävs bara om verken är högre än 20 meter. Anmälningsplikt eftersom det är fler än ett verk. Tillsynsmyndigheten ska pröva om verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och om så är fallet förelägga VU om att söka tillstånd. Då inträder även vetorätten enligt 16 kap 4 MB. 39

Nya regler för vindkraft

Nya regler för vindkraft Nya regler för vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Halmstad 2009-12-01 1 Nytt om vindkraft Nya regler den 1 augusti 2009 SOU 2008:86 Prövning av vindkraft Prop 2008/09:146 Prövning av vindkraft

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Stockholm 2009-10-16 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler Detaljplaneregler

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Sammanfattning. Bilaga

Sammanfattning. Bilaga Bilaga Miljöprocessutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att se över de rättsregler som gäller för utbyggnad av vindkraft. Bakgrunden är krav på en snabbare och enklare process från projektering

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st

40 70 m. 110 m 160 m Vinglängd. 25 m. 45 65 m Effekt. 3 7 MW Årsproduktion 0,8 MW. 1,5 GWh. 8 20 GWh El-villa 25 000 kwh. 60 st Prövning av vindkraft Lena Niklasson Miljöskyddsenheten Tornhöjd 40 50 m 40 70 m 80 105 m 110 m 160 m Vinglängd 15 m 25 m 45 50 m 45 65 m Effekt 0,3 MW 0,8 MW 2-3 MW 3 7 MW Årsproduktion 0,3 GWh 1,5 GWh

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Prövning av vindkraft Delbetänkande SOU 2008:86 Överlämnades den 6 oktober 2008 Utredningsuppdraget vindkraft Del av tilläggsdirektivet 2007:184 Särskild utredare - Ulf Anderson Utredningssekreterare

Läs mer

Miljöprocessutredningen (M 2007:04)

Miljöprocessutredningen (M 2007:04) (M 2007:04) Prövning av vindkraft Delbetänkande SOU 2008:86 Överlämnades den 6 oktober 2008 Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2009 Utredningsuppdraget vindkraft Del av tilläggsdirektivet 2007:184

Läs mer

Prövning av vindkraft enklare och snabbare handläggning (?) Carl-Philip Jönsson

Prövning av vindkraft enklare och snabbare handläggning (?) Carl-Philip Jönsson Prövning av vindkraft enklare och snabbare handläggning (?) Carl-Philip Jönsson Tillstånds- och anmälningsplikt enligt 9 kap MB Tillståndsprövning hos Lst: 40.90 Två eller flera verk > 150 m + tillkommande

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen.

Au 455 Dnr Byggnadsnämnden överlämnar nedan lämnade synpunkter till kommunstyrelsen. PROTOKOLL 1(5) Byggnadsnämnden 2008-11-19 Byggnadsnämndens arbetsutskott Au 455 Dnr 85233 Delbetänkande PRÖVNING AV VINDKRAFT (20U 2008:86) Remiss från KS2008/461-40 BESLUT Byggnadsnämnden överlämnar nedan

Läs mer

Boverket och vindkraften

Boverket och vindkraften Boverket och vindkraften Stads- och regionenheten Bengt Larsén Anette Löfgren Mer information på Boverkets hemsida www.boverket.se/samhällsplanering Boverket och vindkraften uppdrag och aktiviteter Att

Läs mer

Seminarium 2009. Vindkraft

Seminarium 2009. Vindkraft Seminarium 2009 Hotell Continental, Stockholm Vindkraft Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket Vår syn på vindkraft Miljöpåverkan generellt liten, men tänk på Olägenheterna av ljud, vibrationer, ljus och skuggor

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009

Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 Högskolan på Gotland Avdelningen för vindkraft Juli 2009/februari 2010 Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 Måns Hagberg Arkitekt SAR / MSA Denna rapport har utformats av arkitekt SAR/MSA

Läs mer

Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk

Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk Vägledning om kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Enligt miljöbalken 16 kap 4 ER 2015:05 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Remiss Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

Remiss Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) YTTRANDE 2016-10-10 Dnr: 2016/641 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Remiss Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) Mark- och miljööverdomstolen

Läs mer

Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken Åsa Borgardt, länsjurist

Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken Åsa Borgardt, länsjurist Buller vid prövning enligt planoch bygglagen och tillsyn enligt miljöbalken 2016-03-15 Åsa Borgardt, länsjurist God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam

Läs mer

Remiss av statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft

Remiss av statens energimyndighets och Naturvårdsverkets rapport om kommunal tillstyrkan av vindkraft TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) Kommunledningskontoret 2017-11-01 Avdelningen för tillväxt och hållbar utveckling Lennart Erfors 044-136160 lennart.erfors@kristianstad.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss av

Läs mer

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten Utblick buller Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se Ljud är önskvärt, oljud är inte det Oönskat ljud är buller Bullrets störande verkan beror

Läs mer

Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 7 dec 2010

Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 7 dec 2010 Bygglov, miljötillstånd eller detaljplan? Vägar till beslut. 7 dec 2010 Måns Hagberg Arkitekt SAR/MSA Gotlands kommun: Bygglov för första stora vindkraftverket i Sverige ca 1980 Lst Västra Götaland: Tagit

Läs mer

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal

Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Ett fall där Miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutat att ompröva ljudvillkoret trots mätningar som visar att 40 dba klaras med marginal Göran Fagerström, handläggare 010-224 13 55, 076-800 23 17, goran.fagerstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Enligt miljöbalken 16 kap 4 ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter

Läs mer

Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011

Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011 Högskolan på Gotland Avdelningen för vindkraft Juli 2009/februari 2010/januari 2011/maj 2011 Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011 Måns Hagberg Arkitekt SAR / MSA Denna rapport

Läs mer

Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter

Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter En beskrivning av tillståndsprocessen MILJÖSKYDDSENHETEN Senast uppdaterad: 2009-01-20 Tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter Miljöbalken Miljöbalken

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format Klicka här för att ändra format Tillståndsprocessen och dagsläget länet 2014-09-20 Anna-Lena Olsson, miljöhandläggare, Länsstyrelsen i Hallands län anna-lena.k.olsson@lansstyrelsen.se Tfn: 010-224 33 22

Läs mer

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN - Information och lathund för att förenkla prövning i samband med leverans av gödsel till eller mottagande av biogödsel från biogasanläggning Man brukar dela in lantbruksverksamheter

Läs mer

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke

Juridiken kring förelägganden och förbud. Helena Emanuelson och Anneli Wejke Juridiken kring förelägganden och förbud Helena Emanuelson och Anneli Wejke Föreläggande om undersökning Kommunicering 17 FL 17 Ett ärende får inte avgöras utan att den som är sökande, klagande eller annan

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012

webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012 webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012 I detta avsnitt behandlas: a. Förhandsbesked / Villkorsbesked b. Lov utanför detaljplan / 2 kap c. Sammanhållen bebyggelse / ändring d.

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen Plan- och bygglagstiftningen -PBL -PBF -BBR Miljölagstiftningen -Miljöbalken -Fo om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,

Läs mer

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet TVL-info 2015:5 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet med tillstånd och anmälan om C-verksamhet En verksamhet som har ett tillstånd enligt 6 kapitlet

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Detaljplan 4 Vad är en detaljplan? 5 Hur används en detaljplan? 6 Intervju med Lennart Bohlin 7 Vad är syftet med en detaljplan? 8 Vad är nyttan med

Läs mer

År 2000 fanns 6 verk på sammanlagt 2 MW. Harry Westermark.

År 2000 fanns 6 verk på sammanlagt 2 MW. Harry Westermark. År 2000 fanns 6 verk på sammanlagt 2 MW Harry Westermark. Översiktsplan tillägg vindkraft Läget i Jämtlands län sept 2012 / harry.westermark@hotmail.com (Lst info sept 2013) Kartan Lägen för ca >100 befintliga

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll INFORMATION 1(7) Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll Definition vattenverksamhet Samtliga vattenverksamheter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl. 14.00-16.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Hållinder Berglund (S) Åke Karlsson (S)) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Håkan Thydén (C)

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

DOM 2013-10-16 Stockholm

DOM 2013-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-10-16 Stockholm Mål nr M 4695-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-30 i mål M 4657-12, se bilaga

Läs mer

Från Seminarium "Nya regler för prövning av vindkraft" - Vindkraftdialogen II 091016 Stockholm

Från Seminarium Nya regler för prövning av vindkraft - Vindkraftdialogen II 091016 Stockholm Från Seminarium "Nya regler för prövning av vindkraft" - Vindkraftdialogen II 091016 Stockholm Talare: Peter Ardö, länsstyrelsen Halland. Anette Löfgren, Lars T Svensson, Boverket, Ebbe Adolfsson, Naturvårdsverket.

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Fysisk planering och klimatförändringar. Martin Karlsson Boverket

Fysisk planering och klimatförändringar. Martin Karlsson Boverket Fysisk planering och klimatförändringar Martin Karlsson Boverket En kort genomgång av: PBL och klimatanpassning i planering PBL i förändring Boverkets klimatarbete Plansystemet enligt PBL 2, 3 kap PBL

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 DOM 2012-06-26 Stockholm Mål nr P 2623-12 Sid 1 (4) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen dom, 2012-03-07 i mål nr P 6244-11, se bilaga KLAGANDE L S

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 juni 2015 SÖKANDE 1. AA 2. BB KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Socialdepartementet) beslut den 28 maj 2014, S2013/4676/PBB, i fråga om

Läs mer

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Varför ny PBL? - Förenkling och effektivisering av processerna - Ökad förutsägbarhet, bättre tillämpning -

Läs mer

Ljud från vindkraftverk

Ljud från vindkraftverk Ljud från vindkraftverk Naturvårdsverkets arbete Forskning om miljöeffekter 2012-10-17 Miljöbalken 1 Värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas Mark, vatten och fysisk miljö ska användas så att en

Läs mer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer

Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer Bilaga 1 Yttrande SOU 2005:59 1 Bilaga 1 Författningstext avseende miljökvalitetsnormer 2 kap. 7 Kraven på hänsyn enligt 2-6 gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid

Läs mer

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 3 kap. Översiktsplan 1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060202 2013-02-13 Stockholm Mål nr M 8238-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-09-05 i mål nr M 4713-11, se bilaga A KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt

Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft. Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Gabriel Michanek Professor i miljö- och naturresursrätt Rättsliga förutsättningar för etablering av vindkraft Maria Pettersson; Renewable Energy Development

Läs mer

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Till Länsstyrelsen i Västernorrlands län Miljöprövningsdelegationen ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Sökande: Sandtjärnberget Vindkraft AB, 556849-7035 c/o NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 411 04 Göteborg

Läs mer

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32

Vindkraftspolicy 1(9) Detta styrdokument beslutades av kommunfullmäktige, 2013-06-12, 32 Vindkraftspolicy 1.1 Inledning Syftet med denna policy är: att förenkla handläggningen av etableringsärenden rörande vindkraft att klargöra vilka områden i kommunen som kan vara lämpliga för vindkraftsproduktion

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag

Information om. Plan- och bygglagen i din vardag Information om Plan- och bygglagen i din vardag 2 Titel: Information om Plan- och bygglagen i din vardag Upplaga: 2 Illustrationer: Kiran Maini Gerhardsson/Boverket ISBN (pdf): 978-91-7563-028-1 Boverket

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

DOM 2013-12-16 Stockholm

DOM 2013-12-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2013-12-16 Stockholm Mål nr P 3174-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-03-12 i mål nr P 167-13, se bilaga KLAGANDE Krokek Vind AB Ombud:

Läs mer

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars

Rättspraxis avseende vindkraft. Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars Rättspraxis avseende vindkraft Peter Ardö Miljöbalksdagarna 2013 Stockholm 21 mars 1 Rättsfall om vindkraft Rättsfall i allmänhet Tillåtlighet Talerätt jämfört med samrådskretsen? Vindkraft och ÖP Vindkraft

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden (6) MBN 126 Dnr 2003 BN

GULLSPÅNGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Miljö- och byggnadsnämnden (6) MBN 126 Dnr 2003 BN Miljö- och byggnadsnämnden 2004-10-06 1 (6) MBN 126 Dnr 2003 BN0039 239 Sanden 2:1 bygglov för befintligt vindkraftverk Denna paragraf behandlar endast förnyat bygglov för vindkraftverket på Sanden 2:1.

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk svar på remiss från Energimyndigheten

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk svar på remiss från Energimyndigheten KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-09-29 KS-2014/1063.542 1 (3) HANDLÄGGARE Helena Sundström helena.sundstrom@huddinge.se Kommunstyrelsen Vägledning för kommunal tillstyrkan

Läs mer

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Enligt miljöbalken 16 kap 4 ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060108 DOM 2013-10-07 Stockholm Mål nr M 2079-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutligt beslut 2013-02-13 i mål nr M 4402-12, se bilaga KLAGANDE 1. B L

Läs mer

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-31 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga:

Miljöförvaltningen föreslår att Miljönämnden beslutar. att med stöd av 2 kap 3, 9 kap 3 och 9, 26 kap 9, 14 och 21 miljöbalken förelägga: Malmö stad Miljöförvaltningen Tjänsteutlåtande Datum 2010-02-05 Handläggare Miljöinspektör Caroline Tandefelt Miljöinspektör Lisa Törnqvist Direkttelefon 040-34 20 44/56 Ärende: 543:05698-2008 Förslag

Läs mer

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Bakgrund Förändringarna i Sevesolagstiftningen har sin grund i Seveso

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2009:652 Utkom från trycket den 16 juni 2009 utfärdad den 4 juni 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om miljöbalken dels att

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Hur gör vi bra riskbedömningar och får dem accepterade? En aspekt för en tillsynsmyndighet acceptansen är att få föroreningarna under kontroll

Hur gör vi bra riskbedömningar och får dem accepterade? En aspekt för en tillsynsmyndighet acceptansen är att få föroreningarna under kontroll Hur gör vi bra riskbedömningar och får dem accepterade? En aspekt för en tillsynsmyndighet vad gäller acceptansen är att få föroreningarna under kontroll Utgångspunkt Helt eliminera risk och ta bort föroreningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10); SFS 1998:839 Utkom från trycket den 7 juli 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 5 oktober 2010 KLAGANDE Onsala Rymdobservatorium Ombud: Advokat Mårten Tagaeus och jur.kand. Linnea Ljung Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Box 2235

Läs mer