webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012"

Transkript

1 webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012

2 I detta avsnitt behandlas: a. Förhandsbesked / Villkorsbesked b. Lov utanför detaljplan / 2 kap c. Sammanhållen bebyggelse / ändring d. Fullständig ansökan e. Tillstånd från annan myndighet f. Samordning g. Liten avvikelse

3 Förhandsbesked Prövningen avser i första hand om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen Både inom och utanför planlagt område Kraven i PBL 2 kap Prövning av liten avvikelse a:1

4 Förhandsbesked Bindande Gäller två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft Prövningen i bygglovärenden ska endast avse de frågor som inte prövats i förhandsbeskedet a:2

5 Förhandsbesked Gäller t. ex. inte för Rivnings- eller marklovspliktiga åtgärder Strandskyddsdispens enligt miljöbalken Utformningskraven i PBL 8 kap 1 och 2 a:3

6 Villkorsbesked Begränsat till bygglovpliktig åtgärd Gäller endast de s k utformningskraven i 8 kap 1 och 2 Inte begränsat till ombyggnadsfallen Inte bindande Inte överklagbart a:4

7 Prövning av bygglov utanför detaljplan 9 kap 31 Inte strida mot områdesbestämmelser Inte förutsätter planläggning (detaljplanekravet) Uppfyller kraven i hela 2 kap De s.k. utformningskraven i 8 kap är uppfyllda b:1

8 Särskilt om PBL 2 kap lov utanför detaljplan PBL 2 kap motsvaras av 2 kap ÄPBL och delar av 3 kap ÄPBL Utgångspunkter för bedömningen vad som är lämplig mark- och vattenanvändning Vilka hänsyn som ska tas vid lokalisering av bebyggelse och enstaka byggnadsverk Bebyggelsens och byggnadsverkens placering och utformning Särskilda krav med hänsyn till omgivningen m m b:2

9 Särskilt om PBL 2 kap lov utanför detaljplan Lämplighetsprövningen Översiktsplanen har stor vägledande betydelse Prövning mot 3 och 4 kap miljöbalken (MB) 3 kap MB grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden För vissa typer av områden i 3 kap MB finns ett förstärkt skydd: RIKSINTRESSE 4 kap MB områden med särskilt skydd: RIKSINTRESSE angivna i lagen 4 kap MB: även s.k. Natura 2000-områden b:3

10 Särskilt om PBL 2 kap lov utanför detaljplan PBL 2 kap 5 Hänsyn vid lokaliseringsprövning, t ex Människors hälsa och säkerhet Jord-, berg- och vattenförhållanden Möjligheter att ordna olika former av samhällsservice, t ex trafik, vatten, avlopp, avfall (nytt) och elektronisk kommunikation (nytt) Kommunalekonomiska överväganden Olyckor, översvämning och erosion b:4

11 Särskilt om PBL 2 kap lov utanför detaljplan PBL 2 kap 6 Placering och utformning, t ex Anpassning till omgivningen (även inom plan) Möjligheter att hantera avfall nytt (även inom plan) Behovet av hushållning med energi och vatten Goda klimat- och hygienförhållanden Bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas (även inom plan) b:5

12 Särskilt om PBL 2 kap lov utanför detaljplan Betydande olägenhet (även inom plan) PBL 2 kap 9 Miljökvalitetsnormerna i 5 kap MB eller i tillhörande föreskrifter ska följas PBL 2 kap 10 Vid prövning av bygglov utanför detaljplan ska avvägning göras mellan allmänna (översiktsplanen vägledande) och enskilda intressen PBL 2 kap 1 b:6

13 Avfallshanteringen i 2 kap. PBL Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bl.a. möjligheterna att ordna avfallshantering. 2 kap. 5 PBL Vid planläggning och i ärenden om bygglov ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att hantera avfall. 2 kap. 6 PBL b:7

14 Lokaliseringsprövning utanför detaljplanelagt område Utanför detaljplan lokaliseringen prövas med hänsyn till möjligheterna att ordna avfallshantering 2 kap. 5 I praktiken är det vanligtvis inget problem att lösa avfallshanteringen för bostäder Motivera vid avslag Gräsgrundet Rönnkobben b:8 90 m

15 Utformnings- och placeringskraven Inom och utom detaljplan utformning och placering prövas med hänsyn till möjligheterna att hantera avfall (2 kap. 6 ) Avser den yttre utformningen och placeringen Principer för hanteringen behöver redovisas Ofta inget problem för en- och tvåbostadshus Andra regler som ska prövas i lovet, tex Regler för tomter finns i PBL 8 kap 9-11 och i BBR Betydande olägenhet PBL 2 kap 9 och 8 kap b:9

16 Sammanhållen bebyggelse / legal definition PBL 1 kap 4 Byggnadsverk: byggnad eller annan anläggning Bebyggelse: en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader Annan anläggning: de flesta konstruktioner i samhället, dock inte skyltar och ljusanordningar prop 2009/10:170, s 144 Tomt: inte allmän plats, men omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål c:1

17 Sammanhållen bebyggelse Bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark c:2

18 Sammanhållen bebyggelse Minst två tomter, som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark och att det på vardera tomt ska finnas minst tre byggnadsverk varav minst en byggnad Observera dock att begreppet Sammanhållen bebyggelse används nästan alltid med ett tillägg c:3

19 Sammanhållen bebyggelse Begreppet används t ex i 4 kap 2 1 detaljplanekravet Med tillägget om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovpliktiga byggnadsverk i bebyggelsen. c:4

20 Sammanhållen bebyggelse Begreppet används t ex i 9 kap 6 och 7 - bygglovsbefrielse Med tillägget och bygglov behövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen. c:5

21 Ändring PBL 1 KAP 4 Ändring: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde Tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym Ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas c:6

22 Ändring? Underhåll: en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde c:7

23 Ändring Observera att ändring kan vara Lovpliktig (hanteras enligt 9 och 10 kap), eller Anmälningspliktig (hanteras enligt 10 kap), eller Varken lov- eller anmälningspliktig c:8

24 Ändring En ändring ska t ex uppfylla vissa krav i PBL 8 kap Lovpliktig Anmälningspliktig Varken lov- eller anmälningspliktig (särskilt reglerat i 8 kap 8 )

25 Ändring Ändrad användning som inte innebär några fysiska ändringar i byggnaden är ändring i PBL (till skillnad mot ÄPBL) Väsentligt annat ändamål i PBL 9 kap 2 3a är bygglovpliktig ändring som även föremål för tekniskt samråd, bedömning av tekniska egenskapskrav, kontrollplan, startbesked och slutbesked enligt PBL 10 kap

26 Ombyggnad prop 2009/10:170 s 151 Med påtaglig förnyelse avses större ändringsåtgärder där följdkrav på hela eller avgränsad del av byggnaden ska kunna ställas av byggnadsnämnden Minst en av ändringsåtgärderna är bygglovpliktig Den totala ekonomiska insatsen är så omfattande att den motiverar ganska långtgående följdkrav från samhället Begreppet avsevärt förlängd brukstid finns inte längre c:9

27 Fullständig ansökan om lov PBL 9 kap 27 Byggnadsnämnden ska meddela beslut om lov eller förhandsbesked inom 10 veckor från det att fullständig ansökan inkom till nämnden Får förlängas med ytterligare 10 veckor om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet d:1

28 Fullständig ansökan om lov PBL 9 kap 27 Mottagningsbevis ska skickas till sökanden när fullständig ansökan inkommit Ett sådant bevis ska innehålla information om - tidsfristen för att avgöra ärendet - möjligheterna till rättslig prövning av beslutet - följden av att ett beslut inte fattas inom tidsfristen Jfr prop 2009/10:170 s 374 Lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden 8 d:2

29 Fullständig ansökan om lov När är ansökan fullständig? Jo, när de handlingar kommit in som behövs för att den sökta åtgärden ska kunna prövas. PBL 9 kap 21 Vilka handlingar som behövs skiljer sig åt beroende på vad det är man söker lov för Fastighetsbeteckning, byggherrens namn och adress och den tidpunkt när byggnads- eller rivningsarbetena är avsedda att påbörjas, kontrollansvariges namn och adress ska finnas med d:3

30 När är ansökan ofullständig? När det saknas någon uppgift eller ritning som krävs för prövningen eller att ritningarna inte är utförliga nog eller av tillräckligt bra kvalitet. När det saknas sådant som sökanden själv förväntas tillföra ärendet dvs. ritningar m.m. När sådant saknas som behövs för att byggnadsnämnden ska förstå vad det är man söker lov för och ska kunna granska ansökan och bedöma om den går att bevilja eller inte. d:4

31 Räknas inte som ansökningshandlingar! Sådant som Byggnadsnämnden ska göra under handläggningen t.ex. Höra grannar, eller Kommunala interna remisser Detta ska Byggnadsnämnden göra inom 10 veckor. Det kan då finnas skäl att pga utredningen i ärendet förlänga med ytterligare 10 veckor. PBL 9 kap 27 d:4

32 Räknas inte som ansökningshandlingar Tillstånd som sökanden måste ha pga. annan lagstiftning är inte heller ansökningshandlingar i lovärendet, t. ex. Strandskydd, Djurhållning, Avlopp, Livsmedel Detta behöver inte heller vara klart inom 10 veckor d:5

33 Tillstånd från eller anmälan till annan myndighet PBL 9 kap 23 Om en ansökan för en åtgärd också kräver tillstånd från eller anmälan till någon annan myndighet, ska byggnadsnämnden upplysa sökanden om detta. T.ex. strandskyddsdispens, tillstånd från eller anmälan till miljönämnden för olika verksamheter tillstånd från väghållningsmyndigheten för utfart från en fastighet till allmän väg. e:1

34 Tillstånd från eller anmälan till annan myndighet PBL 9 kap 40 Det är den sökande som ansvarar för att ha nödvändiga tillstånd enligt annan lagstiftning. Beslutet om lov ska dock innehålla upplysningar om vilka andra tillstånd eller anmälningar som behövs. e:2

35 Samordning PBL 9 kap 24 Åtgärd som kräver både bygglov och anmälan enligt miljöbalken kräver både ett beslut om bygglov och ett ställningstagande i anmälningsärendet. Anmälningsärendet kan avslutas med att nämnden beslutar antingen om ett föreläggande om försiktighetsmått eller förbud, eller att ett tillstånd måste sökas. Anmälningsärendet kan också avslutas med att nämnden underrättar den som har gjort anmälan om att ärendet inte leder till någon åtgärd från nämndens sida. f:1

36 Samordning PBL 9 kap 24 Samordna handläggningen av lovärenden och anmälningsärenden. Kommunicerings- och remissförfarandet ska ske samordnat. Beslut i ärendena ska meddelas i ett sammanhang. Ansvaret för samordningen ligger hos byggnadsnämnden f:2

37 Planenligt utgångsläge PBL 9 kap 30 1a och 1b Den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen (plankarta och planbestämmelser) vissa åtgärder t ex för att inreda ytterligare en bostad eller byta färg eller fasadbeklädnad kräver inte planenligt utgångsläge, eller avviker från detaljplanen men avvikelsen godtagits vid tidigare bygglovsprövning enligt PBL eller äldre bestämmelser (ÄPBL) g:1

38 Planenligt utgångsläge Övergångsbestämmelse p 13 och ÄPBL 17 KAP 18a Avvikelser före ÄPBL Nybyggnadsåtgärd eller fastighetsbildning som utförts i strid mot äldre plan eller mot tomtindelning och genom dispens vid tidigare lovgivning medgetts får förklaras av byggnadsnämnden som liten avvikelse ÄPBL 17 kap 18a 1 st Även fastighet, byggnad eller annan anläggning som efter beslut om fastställelse av plan/tomtindelning avviker från planen/tomtindelningen får förklaras som liten avvikelse ÄPBL 17 kap 18a 2 st g:2

39 Åtgärdens planenlighet PBL 9 kap 30 2, 31 1, 31a 2 och 31b Inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelse Endast plankartan och planbestämmelserna har rättsverkan Gäller alla detaljplanebestämmelser, t ex tidigare fastighetsplaner Bygglov får dock ges om åtgärden strider mot detaljplanen eller områdesbestämmelsen om avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte g:3

40 Samlad bedömning av avvikelser PBL 9 kap 31b Samlad bedömning av alla de avvikelser som finns avseende utgångsläge och åtgärd i förhållande till detaljplan och områdesbestämmelser. Bara om åtgärderna sammantagna innebär mindre avvikelser från planen och är förenliga med planens syfte kan bygglov komma ifråga. g:4

41 Utgångsläget är planstridigt Utgångsläget är planenligt Orsaken är liten/mindre avvikelse enligt PBL/ÄPBL/FBL Orsaken är dispens enligt BL/äFBL Orsaken är plan enligt BL Orsaken är plan enligt PBL/ÄPBL Åtgärden är planenlig Ej hinder mot lov 30 1 st 1a och 2 Ej hinder mot lov 30 1 st 1b och 2 Prövas enligt övergångsbestäm melse p. 13 och ÄPBL 17 kap 18a 1 st Prövas enligt övergångsbestäm melse p. 13 och ÄPBL 17 kap 18 a 2 st Hinder mot lov AVSLAG Åtgärden innebär avvikelse Enbart åtgärdens avvikelse prövas Åtgärdens avvikelse prövas sammantaget med tidigare avvikelser Åtgärdens avvikelse prövas sammantaget med tidigare avvikelser Åtgärdens avvikelse prövas sammantaget med tidigare avvikelser Hinder mot lov 31b 1 st 31b 31b 31b AVSLAG g:5

42 Är utgångsläget planenligt? Ja Nej Är åtgärden planenlig? Är avvikelsen godtagen i bygglovsbeslut enligt PBL, ÄPBL eller FBL? Är avvikelsen godtagen vid bygglovsprövning enligt BL eller äfbl (dispens)? Är avvikelsen orsakad av plan enligt BL? Är avvikelsen orsakad av dp enligt PBL/ÄPBL? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Bygglov kan beviljas Är åtgärdens avvikelse en liten avvikelse? Är åtgärden planenlig? Bygglov ska avslås Kan Bn förklara avvikelsen som en liten avvikelse? Bygglov ska avslås Kan Bn förklara avvikelsen som en liten avvikelse? Bygglov ska avslås Bygglov ska avslås Bygglov ska avslås Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Bygglov kan beviljas Bygglov ska avslås Bygglov kan beviljas Är åtgärdens avvikelse sammantagen med tidigare avvikelser en liten avvikelse? Är åtgärden planenlig? Bygglov ska avslås Är åtgärden planenlig? Bygglov ska avslås Ja Nej Ja Nej Ja Nej Bygglov kan beviljas Bygglov ska avslås Bygglov kan beviljas Är åtgärdens avvikelse sammantagen med tidigare avvikelser Bygglov kan beviljas Är åtgärdens avvikelse sammantagen med tidigare avvikelser en liten avvikelse? en liten avvikelse? Ja Nej Ja Nej Bygglov kan beviljas Bygglov ska avslås Bygglov kan beviljas Bygglov ska avslås

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Yvonne Svensson rättschef

Yvonne Svensson rättschef 2013-05-31 Yvonne Svensson rättschef Ändring PBL 1 KAP 4 Ändring: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde Tillbyggnad:

Läs mer

Hedenlunda 3 & 5 (Vallgatan 2A & B) Förhandsbesked för tidsbegränsat lov ändrad användning av affärshus till daglig verksamhet

Hedenlunda 3 & 5 (Vallgatan 2A & B) Förhandsbesked för tidsbegränsat lov ändrad användning av affärshus till daglig verksamhet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) Byggnadsnämnden Hedenlunda 3 & 5 (Vallgatan 2A & B) Förhandsbesked för tidsbegränsat lov ändrad användning av affärshus till daglig verksamhet Förslag till beslut Positivt förhandsbesked

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2015:668 Utkom från trycket den 24 november 2015 utfärdad den 12 november 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

Dnr Mbn KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-31 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni

Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni Bygg- och miljönämndens delegationsordning fastställd den 14 juni 2011 45 Bilaga B Plan och byggfrågor Författning PBL 9 kap. Delegat PBL 9 kap. 2 första stycket 1 och 2 Nybyggnad av en- eller tvåbostadshus

Läs mer

tvåbostadshus. c) Tillbyggnad inom detaljplan av eneller d) Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan av komplementbyggnad.

tvåbostadshus. c) Tillbyggnad inom detaljplan av eneller d) Ny- eller tillbyggnad inom detaljplan av komplementbyggnad. 2017-02-28 1 (8) Tillhör miljö- och byggnämndens beslut 2017-02-28 47 Delegationsordning Miljö- och Byggnämndens Underlaget avser gällande regler per den 1 januari 2016. Med stöd av 6 kap. 33 och 34 kommunallagen

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef

Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef Yvonne Svensson, rättschef genom Ingrid Hernsell Norling t.f. enhetschef Olika sorters bindande regler Lag Riksdagen (bindande) t ex Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken Förordning Regeringen (bindande)

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Tillhör myndighetsnämndens beslut

Tillhör myndighetsnämndens beslut Datum 1 (9) Tillhör myndighetsnämndens beslut 2011-06-09 187. Myndighetsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap 6 plan- och bygglagen (PBL) beslutar myndighetsnämnden

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Nya PBL: s uppbyggnad

Nya PBL: s uppbyggnad Nya PBL: s uppbyggnad 2010-08-09 Den nya plan- och bygglagen har delvis fått en ny struktur där bestämmelserna delas in i sexton kapitel. 1 kap. Syfte, innehåll och definitioner Ingen kommentar. 2 kap.

Läs mer

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när?

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? När ska man ge bygglov? När ska en ansökan avslås? Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? PRÖVNING AV BYGGLOV I NYA PBL Elisabeth Ehrlén, Ehrlén Consulting

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2017-14183-575 Sida 1 (4) Stefan Renold Östgötagatan 70 Lgh 1302 116 64 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Miljöbalken och plan- och bygglagen, samverkar eller motverkar de varandra? Tomas Underskog

Miljöbalken och plan- och bygglagen, samverkar eller motverkar de varandra? Tomas Underskog Miljöbalken och plan- och bygglagen, samverkar eller motverkar de varandra? Tomas Underskog Stockholm den 31 januari 2018 Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet SOU 2013:57 Utredarens

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Två takkupor Komplementbyggnad Komplementbostadshus. anordning för ventilation i byggnader en anläggning för VA i en byggnad eller inom en tomt

Två takkupor Komplementbyggnad Komplementbostadshus. anordning för ventilation i byggnader en anläggning för VA i en byggnad eller inom en tomt Sid 1 (4) Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd Datum 613 81 Oxelösund.... miljo@oxelosund.se, 0155-380 00 Fastighet Fastighetsbeteckning Tidplan Datum för planerad byggstart Planerad byggtid, månader Ärende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2017:424 Utkom från trycket den 31 maj 2017 utfärdad den 18 maj 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02

I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 Sammanfattning av ändringar I PLAN- OCH BYGGLAGEN 2011-05-02 1 1 KAP. Nya definitioner, exempel Sammanhållen bebyggelse Ändring Tillbyggnad Ombyggnad Kommunens planmonopol kvar! 2 2 KAP. Allmänna och enskilda

Läs mer

Regeringens förslag till ändringar i PBL

Regeringens förslag till ändringar i PBL Regeringens förslag till ändringar i PBL Kerstin Åkerwall Kerstin.akerwall@boverket.se Proposition om studentbostäder Prop. 2013/14:59 Prop. 17/12-13 Gäller från 1/7-14 Beslut 10/4-14 Proposition om studentbostäder

Läs mer

Bygga utan bygglov. Till dig som planerar att bygga. Bilaga 1 Riktlinjer

Bygga utan bygglov. Till dig som planerar att bygga. Bilaga 1 Riktlinjer Bygga utan bygglov Till dig som planerar att bygga Bilaga 1 Riktlinjer 151130 Viktigt för dig som vill utföra bygglovsbefriade åtgärder! Från och med 2 juli 2014 gäller förändringar i plan- och bygglagen

Läs mer

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten Utblick buller Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se Ljud är önskvärt, oljud är inte det Oönskat ljud är buller Bullrets störande verkan beror

Läs mer

Avstyckningsplan Ukna kyrka, Ukna Västerviks kommun, Kalmar län

Avstyckningsplan Ukna kyrka, Ukna Västerviks kommun, Kalmar län Upphävande av Detaljplan Avstyckningsplan Ukna kyrka, Ukna Västerviks kommun, Kalmar län ANTAGEN KS 2015-10-12 LAGA KRAFT 2015-11-05 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2015-09-30

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2011:335 Utkom från trycket den 12 april 2011 utfärdad den 31 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Delegeringsordning enligt PBL, Miljö- och byggnadsnämnden, Markaryds kommun

Delegeringsordning enligt PBL, Miljö- och byggnadsnämnden, Markaryds kommun 1 (10) Delegeringsordning enligt PBL, Miljö- och byggnadsnämnden, Markaryds kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2017-03-13, 32. Med stöd av 6 kap. 33 och 34 kommunallagen samt 12 kap. 5-6 plan-

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Nya PBL Hur påverkar den miljöfrågorna? Anna Eklund, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL Varför ny PBL? - Förenkling och effektivisering av processerna - Ökad förutsägbarhet, bättre tillämpning -

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Tillbyggnad av enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Tillbyggnad av enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-04-25 2017-0753 YTTRANDE Samhällsbyggnadsnämnden Fastighet: Bo 1:180 Fastighetens adress: Doppingvägen 1 Sökande: Jesper Liedstrand Ärende: Tillbyggnad

Läs mer

Planering av markanvändning. Föreläsare: Signe Lagerkvist,

Planering av markanvändning. Föreläsare: Signe Lagerkvist, Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15

Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15 Ändringar i PBL som avser bygglov m.m. vid årsskiftet 2014/15 johan.hjalmarsson@regeringskansliet.se Innehåll Ökat utrymme för avvikelser Större möjligheter att godta planstridiga byggnadsverk Flexiblare

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M 1 Lagar, förordningar m m Källa: God inomhusmiljö- en handbok för fastighetsägare : 2 Lagar, förordningar, föreskrifter, ex Miljöbalken (1998:808) Avfallsförordningen NVFS =

Läs mer

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig?

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig? Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) så att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de allra flesta fall behöver du göra en anmälan till kommunen och

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning träder i kraft 2 maj Gamla lagstiftningen Nya lagstiftningen PBL 1987:10 + BVL 1994:847 PBF 1987:383 + BVF 1994:1215 +

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen

Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen Kretsloppslösningar i landsbygd, omvandlingsområden och tätort utifrån lagstiftningen Plan- och bygglagstiftningen -PBL -PBF -BBR Miljölagstiftningen -Miljöbalken -Fo om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,

Läs mer

4 Trots 2 och 3 behöver reglering inte göras med en detaljplan, om tillräcklig reglering har gjorts med områdesbestämmelser.

4 Trots 2 och 3 behöver reglering inte göras med en detaljplan, om tillräcklig reglering har gjorts med områdesbestämmelser. Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser 1 Inom kommunen får mark- och vattenområdens användning, bebyggelse och byggnadsverk regleras med detaljplaner eller

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

Stadsarkitektkontoret Sida 1 (5) SOLFÅNGARE OCH SOLCELLER. riktlinjer för hantering av bygglov gäller alla typer av byggnader

Stadsarkitektkontoret Sida 1 (5) SOLFÅNGARE OCH SOLCELLER. riktlinjer för hantering av bygglov gäller alla typer av byggnader informerar Stadsarkitektkontoret 03-2017 Sida 1 (5) SOLFÅNGARE OCH SOLCELLER riktlinjer för hantering av bygglov gäller alla typer av byggnader Kommunen vill verka för en omställning till förnyelsebar

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Lov- och byggprocessen 4 Vad är bygglov? 5 Intervju med Magnus Olsson 6 Vad är syftet med bygglov? 7 Vad är nyttan med bygglov? 8 Olika typer av ärenden

Läs mer

Information från Boverket. Josefin Hane

Information från Boverket. Josefin Hane Information från Boverket Josefin Hane Regeringsuppdrag Uppdrag att utreda ytterligare undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan Del 1 rapporterades 30 oktober 2017 Utreda förutsättningarna

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Nybyggnad av radhus, förråd, undercentral med tillhörande parkering

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Nybyggnad av radhus, förråd, undercentral med tillhörande parkering Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-04-03 2017-1451 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Teknikern 1 Fastighetens adress: Kalmarvägen 40 Sökande: Fredrik Berggren Ärende: Nybyggnad

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering med senaste ändring 1 januari 2018

Byggnadsnämndens beslut om delegering med senaste ändring 1 januari 2018 Byggnadsnämndens beslut om delegering med senaste ändring 1 januari 2018 Med stöd av 6 kap 33 och 34 kommunallagen, KL samt 12 kap 6 plan- och bygglagen, PBL beslutar byggnadsnämnden att i nedan redovisade

Läs mer

Prövning av bygglovet

Prövning av bygglovet Detta händer när bygglovsansökan eller anmälan har lämnats in Om åtgärden kräver lov prövas lovet innan den tekniska prövningen tar vid. Prövning av bygglovet Granskning Granskningen utförs av handläggare

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-04-18 2017-1912 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Gösbäck 2:95 Fastighetens adress: Sökande: Kalmar kommun Serviceförvaltningen Ärende: Nybyggnad

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering

Byggnadsnämndens beslut om delegering Förbundsjurist Annika Gustafsson 1995-06-01 Bilaga 3 Byggnadsnämndens beslut om delegering Med stöd av 6 kap. 33 och 34 kommunallagen samt 11 kap. 3 plan- och bygglagen (PBL) beslutar nämnden att uppdra

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille

Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille Handläggare Datum Ärendebeteckning Emil Stille 2016-05-31 2016-2392 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bo 1:198 Fastighetens adress: Doppingvägen 4 Sökande: Nordänger, Staffan och Holgersson,

Läs mer

Anmälan om ej bygglovpliktig

Anmälan om ej bygglovpliktig Fastighet Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Postnummer Postadress Fastighetsägare (om annan än sökande) Sökande/byggherre Företagsnamn eller personnamn Person-/Organisationsnummer Adress Postnr

Läs mer

Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd Sid 1 (4) Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd * = Obligatorisk uppgift Box 706, 572 28 Oskarshamn sbk@oskarshamn.se, 0491-880 00 Fastighet Fastighetsbeteckning* Fastighetens adress* Tidplan Datum för planerad

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering med senaste ändring 1 mars 2018

Byggnadsnämndens beslut om delegering med senaste ändring 1 mars 2018 Byggnadsnämndens beslut om delegering med senaste ändring 1 mars 2018 Med stöd av 6 kap 37 och 38 kommunallagen, KL samt 12 kap 6 plan- och bygglagen, PBL beslutar byggnadsnämnden att i nedan redovisade

Läs mer

LÄR DIG MER OM NYA PLAN- OCH BYGGLAGEN. Välkommen!

LÄR DIG MER OM NYA PLAN- OCH BYGGLAGEN. Välkommen! LÄR DIG MER OM NYA PLAN- OCH BYGGLAGEN Välkommen! Orienteringskurs för ledning Tydliga ledningsfrågor i PBL 2011 Strategiska frågor för kommunen planering för framtiden långsiktiga processer Frågor om

Läs mer

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om:

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om: Den 1 juli 2017 ändras plan- och bygglagen (PBL) så att ytterligare åtgärder undantas från kravet på bygglov. I vissa fall behöver du dock göra en anmälan till kommunen och få startbesked innan du börjar

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Nybyggnad av radhus, förråd, uc med tillhörande parkering

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Nybyggnad av radhus, förråd, uc med tillhörande parkering Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-04-03 2017-1454 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Operatören 1 Fastighetens adress: Fjölebrovägen 53 Sökande: Ärende: Fredrik Berggren Nybyggnad

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Tillbyggnad av enbostadshus, uterum

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Tillbyggnad av enbostadshus, uterum Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-02-13 2017-0614 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Konstruktören 1 Fastighetens adress: Reparatörsvägen 2 Sökande: Viding, Sam Mikael Ärende:

Läs mer

Boverkets rapport 2018:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan analys och förslag

Boverkets rapport 2018:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan analys och förslag YTTRANDE Vårt ärendenr: 2018-09-14 Sektionen för planering, säkerhet och miljö Kristina Isacsson Näringsdepartementet 10333 STOCKHOLM Boverkets rapport 2018:17 Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN BILAGA 4 BYGGLOVSNÄMNDENS BESLUT OM DELEGATION

FALKENBERGS KOMMUN BILAGA 4 BYGGLOVSNÄMNDENS BESLUT OM DELEGATION FALKENBERGS KOMMUN 2019-01-24 BILAGA 4 BYGGLOVSNÄMNDENS BESLUT OM DELEGATION ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Beslutanderätten i nedanstående ärendegrupper uppdrages till där angivna delegater (markerade med respektive

Läs mer

Förorenad mark i PBL. 5 feb 2010

Förorenad mark i PBL. 5 feb 2010 Förorenad mark i PBL 5 feb 2010 Länsstyrelsens uppdrag i samhällsplaneringen PBL-området ÖVERSIKTSPLAN 4 kap 5 och 9 PBL Ta till vara och samordna statens intressen. Tillhandahålla underlag. Ge råd om

Läs mer

Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd Sid 1 (4) Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd * = Obligatorisk uppgift Box 706, 572 28 Oskarshamn kommunen@oskarshamn.se, 0491-880 00 Fastighet Fastighetsbeteckning* Fastighetens adress* Tidplan Datum

Läs mer

Beslut att bevilja tidsbegränsat bygglov

Beslut att bevilja tidsbegränsat bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2017-05835-575 Sida 1 (5) Skolfastigheter i Stockholm AB SISAB Daniel Söder Box 47311 10074 Stockholm Beslut att bevilja tidsbegränsat bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-03-22 2017-1436 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Knapegården 1:106 Fastighetens adress: Marknadsgatan 3 Sökande: Du Rietz, Oscar och Ida

Läs mer

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO Information om personuppgiftsbehandling Fastighet & fastighetsägare & byggherre Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de personuppgifter du lämnar in till kommunen via denna blankett och eventuella

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-04-03 2017-0673 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Djurängen 2:4 Fastighetens adress: Kungsgårdsvägen 50 Sökande: Ärende: Kubhuset i Kalmar

Läs mer

Taxetabeller för lov, anmälan mm

Taxetabeller för lov, anmälan mm A A 1 Taxetabeller för lov, anmälan mm Bygglov och teknisk kontroll för en- och tvåbostadshus och komplementbyggnader A 1.1 Nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus Planenligt, eller enligt gällande förhandsbesked

Läs mer

Mark- och miljööverdomstolen Svea Hovrätt. Tommy Åström, tekniskt råd

Mark- och miljööverdomstolen Svea Hovrätt. Tommy Åström, tekniskt råd Mark- och miljööverdomstolen Svea Hovrätt Tommy Åström, tekniskt råd Intressanta och aktuella rättsfall från MÖD Grunderna för prövning av bebyggelsen Att bygga på jordbruksmark - vad avgör om marken är

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Nybyggnad av flerbostadshus, 140 lgh

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Nybyggnad av flerbostadshus, 140 lgh Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-03-30 2016-5112 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Hjortronet 1 Fastighetens adress: Sökande: LW Bostäder AB Ärende: Nybyggnad av flerbostadshus,

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

ANMÄLAN EJ BYGGLOVSPLIKTIG ÅTGÄRD

ANMÄLAN EJ BYGGLOVSPLIKTIG ÅTGÄRD ANMÄLNINGSUPPGIFTER Information om personuppgiftsbehandling Fastighet & Fastighetens adress fastighetsägare & byggherre Fastighetsägare namn ANMÄLAN EJ Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Martin Jältås Nybyggnad av flerbostadshus, 46 lgh

Handläggare Datum Ärendebeteckning Martin Jältås Nybyggnad av flerbostadshus, 46 lgh Handläggare Datum Ärendebeteckning Martin Jältås 2017-05-31 2017-2676 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Verktygsmakaren 1 Fastighetens adress: Sökande: LW Bostäder AB Ärende: Nybyggnad av flerbostadshus,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur

Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur Handläggare Datum Ärendebeteckning Faisal Shukur 2017-2231 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Kungsljuset 3 Fastighetens adress: Lasarettsvägen Sökande: Landstingsservice Bygg- och Förvaltarenheten

Läs mer

Ingripanden enligt 11 kap PBL. Rickard Börlin

Ingripanden enligt 11 kap PBL. Rickard Börlin Ingripanden enligt 11 kap PBL Rickard Börlin BN:s tillsyn 11 kap PBL 9 föreläggandetyper 11:15-24 4 förbud 11:30-33 fortsatt arbete o användning av byggnadsverk Genomförande av åtgärder på ägarens bekostnad

Läs mer

BRUNNSNÄS S:1: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

BRUNNSNÄS S:1: Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus Datum Dnr 2018-10-03 BYGG.2017.5405 Kenneth Carlgren kenneth.carlgren@varmdo.se 08-570 470 22 Byggnadsinspektör Per Sahlin Ringstensuddevägen 12 134 61 Ingarö Delegationsbeslut BMH 4615 BRUNNSNÄS S:1:

Läs mer

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten FÖRFATTNING 1.3.4.1 Antagen av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 59/14 Delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegering av plan- och byggverksamheten

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Kommande regeländringar. Yvonne Svensson Rättschef

Kommande regeländringar. Yvonne Svensson Rättschef Kommande regeländringar Yvonne Svensson Rättschef Fem aktuella lagändringar och lagförslag Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om färdigställandeskydd Fler bostäder åt unga

Läs mer

Bygglovbefriade åtgärder

Bygglovbefriade åtgärder Bygglovbefriade åtgärder Informationskväll på SBK Mari von Sivers och Beatrice Udén Bygglovbefriad tillbyggnad En tillbyggnad max 15 kvm bruttoarea, inte över taknockshöjd och inte närmare tomtgräns än

Läs mer