Kävlinge kommun Miljö & Teknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30"

Transkript

1 Kävlinge kommun Miljö & Teknik RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar såsom master, belysningsstolpar, ledningsgator, antenner mm som var för sig kan ses som harmlösa men som tillsammans kan ge en påtaglig visuell påverkan på landskapsbilden/bebyggelsemiljön. Vidare bör anläggningarna prövas utifrån omgivningspåverkan med bäring på hälsa, säkerhet. Av dessa skäl har det bedömts som angeläget att ta fram riktlinjer för lokalisering av antenner och master med syfte att de skall anpassas till och underordnas den befintliga miljön samt innehålla riktvärden för buller och strålning. Bakgrund Nationella beslut om utbyggnad med den tredje generationens mobiltelefonsystem (3G; UMTS) har medfört behov av en omfattande utbyggnad av nätet av radiobasstationer. Post och Telestyrelsen har utdelat licenser till fyra operatörer. I uppdraget ligger att utbyggnad till 99% täckning skall vara klar vid utgången av 2003 samt att utbyggnaden så långt möjligt skall samutnyttjas av operatörerna. Strukturen utgörs av basstationer som byggs ut i en cellstruktur med de olika basstationerna i inbördes samverkan. Basstation utgöres av torn (hög byggnadsdel eller mast med höjd minst cirka 25 meter), antenn (3 st antenner 1,5x0,3 meter + 2 st radiolänkar med 0,3-0,6 meter) samt teknikbod med förbindelse till högdelarna via en högst 70 meter lång kabel. Storleken på teknikförråd uppgår till cirka 6-10 m2. Statens Strålskyddsinstitut (SSI) har under de senaste åren gjort flera utredningar om strålningsförhållandena kring mobiltelefonmaster. De redovisar på sin hemsida (www.ssi.se) under rubriken Strålning från basstationer (daterad november 2001) att sammanfattningsvis gäller att basstationer för mobiltelefoni inte innebär någon risk ur strålskyddssynpunkt. Nämnden skall följa forskningen inom området och SSI:s bedömningar angående strålningsförhållanden och gränsvärden. Enligt Miljöhälsrapport 2001, utgiven av Socialstyrelsen m fl, är exponeringsnivåerna från basstationerna mycket låga, flera storleksordningar lägre än aktuella gränsvärden.

2 Boverket har i rapport framhållit vikten av att mobiloperatörerna samutnyttjar masterna för att minimera konsekvenserna för natur- och kulturmiljön. Prövning I Skåne län gäller skyldighet att samråda med Länsstyrelsen (Miljöbalken 12 kap 6 ) före uppförande av mast högre än 20 meter utanför detaljplanelagt område. Miljönämnden prövar anläggning (mast, antenn, teknikbod) vid bygglovprövning med stöd av riktlinjerna nedan. Ärenden gällande master över 20 meters höjd remitteras för yttrande till Luftfartsverket och Försvarsmakten. Yttrande från vägverket, banverket, sjöfartsverket och kraftledningsbolag inhämtas för alla nya master i närheten av vägar, järnvägar, samt inom kustområdet och kraftledningsområden. RIKTLINJER FÖR BYGGLOVPRÖVNING: Mast 1. Uppförande av ny mast skall prövas restriktivt. I första hand skall befintliga master användas. 2. Bedömning av ny mast skall ske utifrån dess inverkan på omgivningen framför allt vad avser inverkan på stads- eller landskapsbilden och därvid skall eftersträvas så få master som möjligt inom kommunen. 3. Samutnyttjande av mast av flera operatörer skall eftersträvas. 4. Till ansökan om nybyggnad av mast skall fogas redovisning av möjligheterna till alternativt utnyttjande av befintlig mast eller befintlig högre byggnadsdel. 5. Ny mast skall i första hand placeras inom planlagt industriområde, i anslutning till industriell anläggning eller annan större teknisk anläggning. 6. Ny mast skall lokaliseras och utföras så att den kan samutnyttjas av flera operatörer. 7. Ny mast tillåts inte inom naturreservat, Natura 2000-område, byggnadsminne eller strandskyddat område. 8. Med undantag av lokalisering enligt punkten 5 skall ny mast prövas synnerligen restriktivt inom område av riksintresse för naturvården eller kulturmiljövården, tätortsnära rekreationsområde, bostadsområde, utredningsområden och U5-områden enligt översiktsplan 2002 (icke detaljplanelagda kyrkbyar och bebyggelseområden med särskilda kultur- och naturvärden) samt naturvårdsområden enligt naturvårdsplan Kartutdrag bifogas. Antenn Antenn skall i första hand placeras på befintlig byggnadsdel, mast, torn eller stolpe och anpassas utformningsmässigt: Synlig antenn skall i första hand placeras mot byggnadsdel och ej mot det fria och skall anpassas färgmässigt till den aktuella byggnadsdelen. Kabeldragning skall i första hand ske invändigt i schakt e dyl eller utvändigt vid t ex stuprör. Kabel som dras synligt utanpå tak/fasad skall ges samma kulör som taket/fasaden. Teknikbod Den supplerande tekniken skall i första hand lokaliseras inom befintlig byggnad. I andra hand tillåts separat teknikförråd:

3 Lokalisering som exponerar teknikförråd mot allmän plats som gata, torg, gångväg samt vistelseyta på bostadsgård bör undvikas eller kompletteras med vegetation för att ge godtagbar miljöanpassning. Teknikbod bör anordnas så att samutnyttjande kan ske. I det fall så ej kan ske skall bodarna anpassas i skala (höjd), material och färg till varann samt placeras så att de upplevs som en samverkande helhet. Behovet av kompletterande planteringsinsatser för att uppnå god helhetsverkan och anpassning av anläggningen till miljön och dess markanvändning skall prövas utifrån de platsspecifika omständigheterna. Redovisning av strålningsförhållandena Strålningsnivåerna (avser de högsta värden allmänheten och boende kan utsättas för) skall redovisas i samband med bygglovansökan. Särskilda krav kan ställas på etablering i närheten av platser där barn vistas i stor utsträckning (bostadsområden, skolor, förskolor, lekplatser mm). Buller De till basstationerna tillhörande ventialtionsanläggningarna och kylfläktarna kan medföra buller. Inom bostadsområden skall Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller, 1978:5 respektive Boverkets byggregler (BBR) innehållas. Bygganmälan, bygglov, bygglovbefrielse, registrering Bygglov krävs för uppförande av mast, antenn, teknikbod med undantag av antenn och anslutande teknikskåp som monteras på kraftledningsstolpe. Bygganmälan krävs i samtliga fall. Kommunen skall registrera nyanlagd antenn på särskild karta i samband med bygganmälan/ bygglov. Marianne Nilsson Planarkitekt

4 12

5 13

6 8

7

8 Förslag till ny markanvändning Se separat symbolförteckning på nästa sida. 19a

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Dnr A 0160/03 Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Antagen av Byggnadsnämnden den 2003-11-12, ändring av titel policy till riktlinjer den 2004-02-12

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

DOM 2015-05-18 Stockholm

DOM 2015-05-18 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-05-18 Stockholm Mål nr P 7611-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-04 i mål P 266-14, se bilaga KLAGANDE Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Regler vid uppsättning av antennmaster Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Regler vid uppsättning av antennmaster Föreningen Sveriges Sändareamatörer Regler vid uppsättning av antennmaster av Föreningen Sveriges Sändareamatörer Med tillstånd av författaren, Karlsborg/Vårgårda den 16/9 2000. 1 Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller, och

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 8344-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun

Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad förläggning av 130 kv kabel mellan Ätrafors och Abild, Falkenbergs kommun Stråkvalsrapport April 2012 1(22) Bankgiro:

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06.

Detaljplan DP 1738. Byggnadsnämnden. INLEDNING Handlingar. Planuppdrag. i uppdrag. detaljplan Syfte Syftet med PLANDATAA. Rev. 2011-12-06. Torkel Lindgren Tel 021-39 38 23 2011-10-11 Rev. 2011-12-06 Byggnadsnämnden DP 1738 Dnr 06:10159-BN 540 Detaljplan för Fröholmen, Gäddeholm, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun

Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun BILAGA 3 Datum 2014-12-09 Rabbalshede Elnät AB Miljökonsekvensbeskrivning avseende Utbyggnadsförslag för 220 kv kraftledning Åndberg-Olingan Lillhärdal, Härjedalens kommun 2 (40) Projektorganisation: Rabbalshede

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm?

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Råd och riktlinjer från Stockholms stadsbyggnadsnämnd Revidering utförd i april maj 2009: Aktualisering av innehåll Tillägg angående vepor, tjänsteutlåtande

Läs mer

Del 2.1 Allmänna intressen

Del 2.1 Allmänna intressen 11 Del 2.1 Allmänna intressen Här ges en sammanfattning av bakgrund och problemställningar samt en vision av tätortens framtida struktur och utveckling. Vidare redovisas hur den bebyggda miljön ska bevaras

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD

SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD GODKÄNNANDEHANDLING Planprogram för del av Rud Samrådsredogörelse 1 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANPROGRAM FÖR DEL AV RUD Inledning Förslag till planprogram för del av Rud har upprättats den 12 juni 2013. Denna

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1

ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 Detaljplan för Katrineberg Utlåtande 1 UTLÅTANDE UTLÅTANDE... 1 INLEDNING... 1 PLANPROCESSEN... 1 Kompletteringar och ändringar av planförslaget... 2 MILJÖBEDÖMNINGSPROCESSEN... 6 Kompletteringar och ändringar

Läs mer