RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING. Miljönämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING. Miljönämnden 2002-11-12 130"

Transkript

1 RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING Miljönämnden

2 1. INLEDNING Utbyggnaden av den nya mobiltelekommunikationsnätet UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems), eller 3G, (tredje generationens mobiltelenät) kommer att gå fort och kräva stora arbetsinsatser av handläggande myndligheter. Av den anledning har Länsstyrelsen i Västra Götaland tagit fram Riktlinjer för mastlokaliseringar med syftet att skapa tydliga och effektiva rutiner för handläggningen som kan fungera för mobiltelefonoperatörerna, kommuner och Länsstyrelsen. Riktlinjer för utbyggnad av mobiltelenätet i Vårgårda kommun har tagits fram av en arbetsgrupp med tjänstemän från miljöförvaltningen i Vårgårda kommun. Syftet med det framtagna dokumentet är att kommunen skall ha en handlingsberedskap inför hanteringen av lokaliseringsärenden som gäller utbyggnaden av kommande mobiltelefonnät. Riktlinjer syftar också till att stärka operatörernas samverkan kring master m.m. och därmed minska påverkan på miljön. Den gäller i första hand för mobiltelefonnätens master, men kan också tillämpas på andra liknande typer av master. 2. BAKGRUND På regeringens uppdrag har Post- och Telestyrelsen (PTS) lämnat fyra företag/operatörer tillstånd att bygga ut rikstäckande UMTS-nät med väsentligt högre överföringshastighet än föregångaren, GSM-nätet. Jämfört med GSM som i huvudsak är en teknik för att överföra tal och text, är UMTS mer likt bredbandsutbyggnaden vilket gör att mobiltelefonen kan fungera som en dator med långt fler användningsområden. Operatörerna har förklarat sig beredda att bygga sammanlagt ca basstationer med tillhörande master och antenner. Utbyggnaden skall före utgången av 2003 ge nästan 100 % av befolkningen tillgång till UMTS-näten och en möjlighet att använda sig av de nya mobila teletjänsterna. Uppgifterna om hur många nya master som behöver byggas varierar. Kommunförbundet har uppskattat att det i en medelstor kommun kan bli fråga om nya master för en operatör. Utan samordning mellan operatörerna kan det bli fråga om väsentligt fler master. Hur tätt masterna kommer att placeras beror också bl. a på terrängförhållanden, masternas höjd och sändarnas effekt. Basstationer I båda systemen byggs basstationer som består av sändare och mottagare som är kopplade till ett antal antenner. Teknikdelen kan inrymmas inne i byggnader eller i små fristående byggnader, 6-7 kvadratmeter stora. Antennerna kan placeras på tak och fasader, eller bäras av fristående torn eller stagade master. Det nya UMTS-systemet kräver betydligt fler sådana basstationer än det tidigare, eftersom det ställs större krav på samband mellan sändare och mottagare. Avståndet mellan basstationer kan variera från ett par hundra meter i stadsmiljö till 5-7 km på landsbygden.

3 3. KOMMUNENS MÅL Kommunen har ett ansvar för den fysiska planeringen och avgör markanvändningen och utformningen av den lokala miljön. Vårgårda kommuns tre mål för kommande mobiltelefonnät är: att erhålla en god täckning och därmed goda kommunikationsmöjligheter inom hela kommunen. att operatörerna samverkar och samutnyttjar de mobiltelemaster som byggs eller redan finns så att det inte byggs fler master än nödvändigt. att utbyggnaden medför så liten påverkan som möjligt på landskapsbild, stadsbild och miljön i övrigt. 3.1 Utgångspunkter Natur- och kulturvärden Grundprincip. Allmänt gäller att master, torn, antenner, teknikbyggnader och kabeldragningar skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsoch landskapsbilden (Plan- och Bygglagen 3:14). De skall ha en form och färg som är estetiskt tilltalande och som ger en god helhetsverkan. All byggd miljö skall omhändertas varsamt. Kulturvärden. I bebyggelseområden som är särskilt känsliga får byggnader och miljöer inte förvanskas. Områden med särskilt värdefull bebyggelse behandlas i : Program för kulturminnesvård för Vårgårda(1985) och Kulturhistorisk utredning för Vårgårda kommun (1974) Detta program är handlingsprogram och kunskapsunderlag för bland annat detaljplanearbete och handläggning av bygglov. Programmet beskriver vad som är särskilt värdefullt eller karaktäristiskt i ett stort antal byggnader och miljöer både i tätorten och på landsbygden. Naturvärden. I Vårgårda finns vidare områden som är av riksintresse på grund av sina naturoch kulturvärden, eller deras betydelse för friluftslivet. Sådana områden skall enligt Miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dessa värden. Vidare finns naturreservat och Natura 2000-områden. I Länsstyrelsens inventeringar av ängs- och hagmarker, lövskogar samt våtmarker i Vårgårda kommun (1994) finns beskrivningar av dessa och andra intressanta områden. I de särskilt känsliga områdena krävs alltså ingående studier av hur master och antenner kan placeras och utformas. I vissa fall bör nya master inte komma ifråga, eftersom de alltför påtagligt kan störa natur- och kulturvärden samt friluftslivets intressen. Tidiga kontakter med Miljöförvaltningen är önskvärda för att klargöra om ett visst projekt är lämpligt att bearbeta vidare. Samråd med Länsstyrelsen. Master och torn är exempel på anläggningar som kan anses ändra naturmiljön avsevärt på en plats. I förekommande fall skall anmälan för samråd med Länsstyrelsen göras av respektive operatör, enligt Miljöbalken 12 kap 6.

4 I vissa fall kan det vara önskvärt att kunna samordna lokalisering i större områden än i de enskilda kommunerna. Se vidare Riktlinjer för mastlokaliseringar i Västra Götalands län, Länsstyrelsen Västra Götaland 2001: Riktlinjer och placering av master Varje enskild mast och nätet av nya master måste lokaliseras och utformas så att konflikter och påverkan kan begränsas. Därför bör: Befintliga master, andra lämpliga höga byggnadsdelar eller kraftledningsstolpar utnyttjas så långt som möjligt. Nya master skall samnyttjas av så många operatörer som möjligt. 3.3 Bedömning av lämplig lokalisering Offentliga platser för barn och ungdomar samt områden där människor ofta uppehåller sig bör undvikas med hänsyn till nedfallande is, oro för strålning m.m. Avståndet från bostäder och ovannämnda platser bör vara minst 200 meter. Detta bör gälla framförallt i områdena, där platsens förutsättningar tillåter detta (t. ex. landsbygden). Om möjligt bör master lokaliseras i närheten av industrianläggningar samt på befintliga kraftledningsstolpar m. m. Lokalisering inom Vårgårda tätort Vid lokalisering av master och höga antenner m m inom Vårgårda tätort skall särskild hänsyn tas till stadsbilden och att det i övrigt blir så liten påverkan på omgivningen som möjligt. Känsliga områden i samhället skall undvikas. Det gäller bl. a områden av riksintresse för kulturminnesvård, friluftsliv och naturvård, områden/byggnader som finns medtagna i kommunens kulturmiljöprogram och/eller är q-märkta i kommunens kulturhistoriska utredning samt områden för vilka det finns planer på nya bostäder. Skulle en placering ändå bli nödvändig inom ett känsligt område måste särskilt stor omsorg läggas på utformningen av anläggningen. Vid alla lokaliseringar skall hänsyn tas till de förutsättningar som finns på platsen. Alla åtgärder skall t ex anpassas till byggnadens utformning så att bl. a material och färg stämmer överens. Lokalisering av master och teknikrum kan komma i konflikt med gällande detaljplaner. Detta kan medföra att nya detaljplaner behöver upprättas. Teknikrum som tillbyggnad eller nybyggnad bör göras små och diskreta.

5 Lokalisering utanför Vårgårda tätort Vid bedömning av bygglov för master m m utanför Vårgårda tätort gäller att åtgärden skall innebära så liten störning och påverkan på omgivningen och landskapsbilden som möjligt. Nya master bör undvikas inom: områden med riksintressen för friluftsliv, kulturminnesvård och naturvård. Områden som har dokumenterade natur- och kulturvärden (det gäller framförallt områden som omfattas av förordnanden enligt 7 kap miljöbalken och där master kan vara direkt otillåtna och kräva tillstånd liksom naturreservat, fågel- och sälskyddsområden, Natura 2000-områden, strandskyddsområden. Områden där lanskapsbilden har pekats ut som värdefull (stora öppna slätter; ålderdomliga jordbrukslandskap, värdefulla ängs- och hagmarker, våtmarker) Små områden som har särskilda värden, t. ex. fornlämningar, nyckelbiotoper hotade arter m m. områden med särskilt landskapsskydd m m samt nya områden för bostäder i enlighet med kommunens översiktsplan. 4. PLANERING, BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN Aktuell lagstiftning Uppförande av master med teknikbodar samt tillfartsvägar och luftledningar/ kabeldragningar omfattas av olika lagstiftningar. I huvudsak Länsstyrelsen prövar frågor avseende miljöbalken, samt Kulturminneslagen och kommunerna prövar frågor enligt Plan- och Bygglagen. Prövning enligt miljöbalken innebär i första hand anmälan för samråd enligt 12 kap 6 MB för åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Planering Avsnittet om planering gäller i första hand mobiltelemaster/-torn. Vid utbyggnaden av de nya UMTS-näten är det av väsentlig betydelse att operatörerna samverkar med varandra, samutnyttjar master och därmed inte bygger fler än vad som är nödvändigt. I första hand bör befintliga master användas som utgångspunkt för varje operatörs nätuppbyggnad för att på så sätt begränsa antalet nya master. Därefter eftersträvas att befintliga höga byggnader, skorstenar och belysnings-/ kraftledningsmaster utnyttjas. Mindre bra är höga stolpar med antenner på lägre hus. För utbyggnad av master som bedöms innebära betydande påverkan på omgivningen eller där lokaliseringen planeras inom områden där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse kan detaljplan krävas. I de fall en mastutbyggnad strider mot gällande detaljplan krävs att en ny detaljplan upprättas. För varje mobiltelemast/-torn krävs bygglov. Om operatören bedömer att naturmiljön på platsen kan bli väsentligt ändrad skall anmälan för samråd också göras till länsstyrelsen i

6 enlighet med 12 kap 6 miljöbalken. På plats med känd eller trolig fornlämning krävs också samråd med länsstyrelsen enligt 2 kap kulturminneslagen. Bygglov och bygganmälan Det är viktigt för kommunen att ha kännedom och kontroll över var nya basstationer, master och antenner lokaliseras. Detta bl. a mot bakgrund av anordningarnas omgivningspåverkan och för att vid förfrågningar kunna upplysa allmänheten om var de är placerade. Förutom att det krävs bygglov för alla mobiltelemaster och torn är det också viktigt med bygganmälansplikt för basstationernas antenner och teknikrum. I tabellen i slutet av avsnittet visas för vilka anordningar det krävs bygglov respektive bygganmälan. Vid ansökan om bygglov för master kommer kommunen i ett första skede att kräva att: masten ges en konstruktion och höjd som gör att den också kan rymma övriga operatörers antenner m m. Kommunen kommer att informera de övriga operatörerna om bygglovsansökan och kommunens önskemål om samlokalisering och begränsning av det totala antalet nya master. Skulle det trots detta inte bli något samutnyttjande kan mastens höjd sänkas. När en operatör lämnar in ansökan om bygglov för en mast avser kommunen också att begära en presentation av operatörens utbyggnadsplan för samtliga master inom kommunen och dess närområde så att den berörda masten kan prövas i ett större sammanhang. (Lokaliseringen av en mast kan t ex innebära låsningar för läget av en annan mast.) Operatörens utbyggnadsplan och förslag till lokalisering av master skall också utan krav på sekretess av konkurrensskäl kunna diskuteras med övriga operatörer för att möjliggöra största möjliga samordning och samutnyttjande. För en del bygglovsärenden kan det bli aktuellt med samråd med grannkommuner och/eller länsstyrelsen. Länsstyrelsen ansvarar bl. a för att tillvarata olika statliga intressen. Det är i detta sammanhanget viktigt att bl. a totalförsvarets och flygtrafikens intressen beaktas. Yttranden från försvarsmakten och luftfartsverket skall därför bifogas bygglovsansökan. Före beslut om bygglov skall också sakägare och boende som kan anses berörda av en mastlokalisering ges tillfälle att yttra sig. Bedömningen av vilka som är berörda görs av miljönämnden. Omfattar bygglovsansökan flera master kan de berörda ges kännedom om ärendet via kungörelse i lokal-tidningen. Krav på handlingar i bygglov resp. bygganmälan Till bygglovansökan skall följa situationsplan, planer och fasadritningar i den utsträckning som behövs i det enskilda fallet. När det gäller master och torn görs situationsplanen med hjälp av en enkel nybyggnadskarta. Situationsplanen skall redovisa omkringliggande bebyggelse, vägar etc., alltså inte bara en plan över själva basstationen. Till

7 situationsplanen följer förteckning över berörda fastighetsägare. Bilder, exempelvis i form av fotomontage, underlättar bedömningen i de flesta fall. Till bygganmälan, som skall inlämnas till Miljönämnden senast tre veckor innan byggstart, bifogas ett förslag till kontrollplan som redovisar hur byggherren avser att utföra kontrollen av att kraven i lag resp. förordning om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk uppfylls. Bygglov Bygganmälan Mast eller torn ja ja Antenn och antennbärare med sändare, högre än 5 m, på befintligt byggnadsverk ja ja Antenn och antennbärare med sändare, mindre än 5 m, på befintligt byggnadsverk nej ja Anordning som innebär väsentlig fasadförändring eller berör byggnad som finns med i kommunens kulturmiljöprogram och/eller är q-märkt i detaljplan ja ja Teknikrum inom byggnad: a) industri-/kontorsbyggnad nej ja b) flerbostadshus ja ja (annat ändamål enligt PBL 8:1) Teknikrum som tillbyggnad eller nybyggnad. ja ja Formell handläggning i bygglov resp. bygganmälan Bygglovbefrielsen för antenner och kabeldragning på tak och fasader bygger i hög grad på ett gemensamt synsätt mellan företag och miljönämnd om var gränsen för bygglovplikten går. Aspekter inbegriper (men är inte begränsade till) byggnadens kulturhistoriska värde, exponering i stadslandskapet samt antennernas och antennbärarnas placering och utförande. En ansökan om bygglov prövas mot övergripande planers riktlinjer och de bestämmelser i detaljplan som gäller för fastigheten. Om ansökan kan anses innebära en mindre avvikelse från planbestämmelserna och den i övrigt är godtagbar skall berörda fastighetsägare underrättas för att kunna lämna synpunkter. En bygglovansökan om en mast eller ett torn kungörs dessutom vanligen för att allmänheten skall kunna lämna synpunkter. I sådana fall kan handläggningstiden förlängas avsevärt. För flerbostadshus gäller ofta en detaljplanebestämmelse om att huset är avsett för bostadsändamål. Ett teknikrum inom bostadshuset definieras som annat ändamål vilket inte kan räknas som en mindre avvikelse från detaljplanen. Alternativet till att upprätta en ny detaljplan är att ge ett tidsbegränsat bygglov om maximalt tio år med möjlighet till

8 förlängning i ytterligare två femårsperioder efter omprövning. Prövningen av lämpligheten innefattar att de boende som är berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. Miljöförvaltningen upplyser vidare sökanden om vilka tillstånd som behövs från andra myndigheter och vilka kontakter som kan behöva tas. När en bygganmälan har inkommit med ett förslag till kontrollplan bedömer handläggaren om ärendet kräver ett samråd. En god kvalitet på förslaget till kontrollplan underlättar ärendets hantering väsentligt. Bygglov för andra åtgärder än master och torn är, som framgår av tabellen ovan, aktuellt för antenner och antennbärare högre än 5 m på befintligt byggnadsverk, anordningar som innebär väsentlig fasadförändring eller berör byggnad som finns med i kommunens kulturmiljöprogram och/eller är q-märkt i detaljplan samt teknikrum i vissa fall. Bygganmälan skall lämnas in till kommunen i de fall som redovisas i tabellen ovan. Bygganmälan är bl. a motiverad för att bedöma om åtgärderna uppfyller de tekniska egenskapskraven och mot bakgrund av åtgärdernas omgivningspåverkan. Bygganmälan innebär att kommunen kommer att ha kännedom om var de nya basstationernas antenner och teknikrum är lokaliserade. Fastighetsrättsliga aspekter Villkoren för att etablera en basstation på en viss fastighet kommer i de allra flesta fall att regleras i avtal mellan företaget och fastighetsägaren. När det gäller master och torn kan det dock bli aktuellt i vissa fall att tillskapa en ledningsrätt för att exempelvis garantera rätten att ledningar dras över annans mark. En tidig kontakt med lantmäterimyndigheten är i så fall lämplig. Bygglovshantering/ elektromagnetiska fält Det finns människor som oroar sig för riskerna och som anser att antenner i närheten av deras bostad eller arbetsplats är olämpliga. I det här avseendet kan miljönämnden uppmärksamt följa utvecklingen inom forskningen, men med nuvarande kunskapsläge och rättspraxis kan bygglovansökningar inte avslås enbart av det skälet. (Boverket har inte behandlat denna problematik i sin rapport kring mobiltelenätet som lämnades till regeringen den 11 maj 2001). Två aspekter vad gäller strålning är särskilt viktiga i samband med bygglov och bygganmälan för basstationer: Strålningsnivåerna skall understiga de värden för allmänhetens exponering som antagits av EU. Sökanden skall tillämpa försiktighet samt utreda alternativa placeringar för att minimera exponeringen av radiovågor för närboende så långt det är möjligt. Världshälsoorganisationen WHO ger det allmänna rådet välbetänkt undvikande. Vad gäller elektromagnetiska fält innebär det att man vidtar enkla, lättuppnådda och billiga åtgärder för att minimera exponeringen, även om ingen risk kan demonstreras. ( Enkla, lättuppnådda och billiga definieras inte.)

9 5. STRÅLNING/ELEKTROMAGNETISKA FÄLT Sverige har föreskrifter om arbete med radiofrekvent strålning och högfrekventa elektromagnetiska fält (ASF 1987:2). För allmänheten finns det inga myndighetsföreskrifter. Däremot finns det en Europanorm, vilken 1995 också fastställdes som Svensk standard. I den ges rekommendationer både för yrkesexponering och för exponering av allmänheten. Gränsvärdet för allmänheten vid frekvensen 900 MHz är 4,5 W/m 2 uttryckt i strålningstäthet eller 41 V/m uttryckt i fältstyrka. På avstånd längre än 5 meter från antennen avtar strålningsstyrkan (W/m 2 ) med kvadraten på avståndet från själva antennen. Eftersom antennerna oftast har riktverkan utstrålas inte effekten likformigt i alla riktningar. Gränsvärdena är baserade på den uppvärmningseffekt som radio- och mikrovågor ger upphov till i människor. Alla fastställda hälsoeffekter från radiovågor är relaterade till uppvärmning av kroppsvävnad. Radiovågor kan påverka kroppsvävnad vid nivåer som är för låga för att orsaka upphettning men ingen studie har ännu visat några skadliga effekter vid exponering vid nivåer under gränsvärdena. Man har även börjat diskutera om det finns andra effekter som kan vara skadliga. Det finns ännu inga forskningsresultat som visar detta men utvecklingen på mobiltelefonområdet gör att forskarna ständigt får nya frågor att besvara. Flera studier med djurförsök tyder på att det är osannolikt att radiovågor som alstras från basstationer för mobiltelefon skulle orsaka cancer. Det finns dock studier som visar att det finns ett samband. Man är även osäker på eventuella långtidseffekter. Det finns alltså luckor i kunskapen om hälsoeffekter. Flera kompletterande studier pågår runt om i världen men det kommer att ta 3-4 år till innan man kan säga något med bestämdhet om riskerna. Enligt SSI (Statens strålskyddsinstitut) överskrids gränsvärdena på ca en meters avstånd rakt framför antennens strålande yta. Om antennen är placerad på hustak så att t ex en sotare eller en plåtslagare kan komma nära vid arbete på taket så måste man stängsla in den eller liknande. För antenner placerade på husfasader är strålningen i utrymmen bakom antennen enligt SSI klart under gränsvärdena eftersom antennerna har låg utstrålning i andra riktningar än framriktningen. SSI:s uppfattning är att basstationer för mobiltelefoni inte innebär någon risk ur strålskyddssynpunkt. Elöverkänslighet (elkänslighet) beskrivs ofta som hudrodnad, stickningar, klåda, yrsel, huvudvärk och hjärtklappning i närheten av elektrisk utrustning men har nu också börjat sättas i samband med mobiltelefonantennernas radiovågor. Vad elöverkänslighet exakt beror på vet man inte idag. Troligen är det flera faktorer som samverkar. Några faktorer förutom elektriska och magnetiska fält som har diskuterats är bl. a flimmer från bildskärmar och lysrör, torr luft, hög rumstemperatur, vissa luftföroreningar, psykologiska orsaker och stress. Kommunen avser att vid bygglovsprövning/bygganmälan begära in uppgifter om tillkommande strålning i närområdet p g a att basstationen tas i drift. Mätvärden och aktuellt gränsvärde skall redovisas i ansökan. Miljönämnden skall vid bygglovsansökan ta hänsyn till om konstaterat fall av elöverkänslighet finns och har bekräftats. Dessutom skall särskild hänsyn tas vid prövningen om placeringen gäller offentliga platser där barn och ungdomar ofta befinner sig.

BASSTATIONER, MASTER OCH ANTENNER

BASSTATIONER, MASTER OCH ANTENNER BASSTATIONER, MASTER OCH ANTENNER Råd- och riktlinjer Nordmalings kommun 3G-mobiltelefoni Fastställda av Kommunfullmäktige den 30 september 2002, 91 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Syfte 3 3.

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER för 3G-mobiltelefoni

RÅD OCH RIKTLINJER för 3G-mobiltelefoni BASSTATIONER, MASTER OCH ANTENNER inom UMEÅ KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER för 3G-mobiltelefoni Version 6 Antaget av Byggnadsnämnden 2002-05-13 66 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 Syfte...3 Utbyggnaden

Läs mer

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30

Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 Kävlinge kommun Miljö & Teknik 2002-01-21 2002-01-30 RIKTLINJER FÖR PLACERING AV MOBILRADIOSTATIONER Godkänd i miljönämnden 2002-01-30 Allmänt Det moderna samhället medför behov av en mängd anläggningar

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobiltelenätet i Göteborg

Råd och riktlinjer för mobiltelenätet i Göteborg Stadsbyggnadskontoret/ Byggnadsnämnden Nya bygglovsansökningar Utställda under tiden 2 oktober - 29 oktober 2002 Till Byggnadsnämnden har inkommit följande ansökningar om bygglov som innebär avvikelse

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR om tredje generationens mobila telenät

FRÅGOR OCH SVAR om tredje generationens mobila telenät SVENSKA PM 1 (5) KOMMUNFÖRBUNDET 2002-01-30 Plan- och miljösektioen Lars Fladvad, Reigun Thune Hedström FRÅGOR OCH SVAR om tredje generationens mobila telenät Förord Frågorna och svaren är framtagna som

Läs mer

telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA

Läs mer

Mastiga frågor. Frågor och svar om kommunens handläggning av bygglov för 3G-master SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Mastiga frågor. Frågor och svar om kommunens handläggning av bygglov för 3G-master SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Mastiga frågor Frågor och svar om kommunens handläggning av bygglov för 3G-master SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Förord Syftet med denna broschyr är att besvara några vanliga frågeställningar om uppförande av

Läs mer

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Dnr A 0160/03 Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Antagen av Byggnadsnämnden den 2003-11-12, ändring av titel policy till riktlinjer den 2004-02-12

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobiltelefonantenner mm i Sandvikens kommun (telemastpolicy)

Råd och riktlinjer för mobiltelefonantenner mm i Sandvikens kommun (telemastpolicy) Råd och riktlinjer för mobiltelefonantenner mm i Sandvikens kommun (telemastpolicy) Förslag från bygg- och miljönämnden Antaget av kommunfullmäktige den 2 december 2002 Dnr KS2006/416 Kommunkansliet Telemast_02.doc

Läs mer

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar

HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-01-18 B 2016-001766 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden HASSELUDDEN 1:75 Ansökan om bygglov för nybyggnad av mast (ostagat torn) och två teknikbodar Förslag till beslut Bygglov

Läs mer

Utbyggnad av UMTS 1 - tredje generationens (3g) mobiltelefoni.

Utbyggnad av UMTS 1 - tredje generationens (3g) mobiltelefoni. SVENSKA PM KOMMUNFÖRBUNDET 2001-06-25 plan- och miljösektionen Bertil Adolfsson Utbyggnad av UMTS 1 - tredje generationens (3g) mobiltelefoni. Historik I början av 80-talet introducerade dåvarande Televerket

Läs mer

Mobiltelefonmast vid Gudöviken

Mobiltelefonmast vid Gudöviken Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Mobiltelefonmast vid Gudöviken Del av fastigheten Näsby 65:1

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Plan och marklagstiftning

Plan och marklagstiftning Plan och marklagstiftning Miljöbalken och plan- och bygglagen Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års

Läs mer

Mobiltelefonmast i Trinntorp

Mobiltelefonmast i Trinntorp Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Mobiltelefonmast i Trinntorp Del av fastigheten Trinntorp 1:1 Inom Tyresö kommun,

Läs mer

Planering av markanvändning

Planering av markanvändning Planering av markanvändning Föreläsare: Signe Lagerkvist, signe.lagerkvist@jus.umu.se År 1100-1300? Bjärköarätten 1874 års Byggnadsstadga 1907 års Stadsplanelag 1947 års Byggnadslag 2 1987 års Lag om hushållning

Läs mer

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra

Bygglov Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av en byggnad än tillbyggnad. Bygglov krävs även för andra Lov & anmälan Bygg-, rivnings- och markåtgärder kan delas in i tre kategorier: åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, åtgärder som kräver anmälan och åtgärder som varken kräver lov eller

Läs mer

Mobiltelefonmast vid Knapstigen

Mobiltelefonmast vid Knapstigen Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Mobiltelefonmast vid Knapstigen Del av fastigheten Brevik 1:1 Inom Tyresö kommun,

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen

Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Välkommen till webbsändning om nyheter i plan- och bygglagstiftningen Bakgrund Prop.2013/14:59 Fler bostäder åt unga och studenter Ändringar i Plan- och bygglagen, PBL (SFS 2014:224) Beslutades i riksdagen

Läs mer

Mobiltelefonmast i Raksta

Mobiltelefonmast i Raksta Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Mobiltelefonmast i Raksta Del av fastigheten Raksta 1:4 Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35

Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Sicklaön 73:10, Skuruparken Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, stuga 35 Förslag till beslut Nämnden ger bygglov med stöd av 9 kap. 31

Läs mer

STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER

STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM EN INFORMATIONSBROSCHYR FRÅN SEX MYNDIGHETER EU-parlamentet och Rådet har fattat beslut om att alla medlemsstater ska möjliggöra ett samordnat och gradvist införande av UMTS-tjänsterna.

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Antagen Laga Kraft

Antagen Laga Kraft Områdesbestämmelser för del av Stödstorp 2:1 m fl. Vaggeryds kommun Antagen 2015-04-28 79 Laga Kraft 2015-05-27 Bakgrund och syfte Områdets läge framgår av bilden föregående sida. Marken utgörs av tallmo

Läs mer

Information till kommunerna om UMTS utbyggnaden

Information till kommunerna om UMTS utbyggnaden DATUM 2001-04-06 Information till kommunerna om UMTS utbyggnaden Information till kommunerna om UMTS-utbyggnaden Sammanfattning Syftet med skriften är bl.a. att informera ansvariga personer i den kommunala

Läs mer

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig?

När är en takkupa bygglovpliktig? När är en takkupa anmälningspliktig? Den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen (PBL) så att det inte längre behövs bygglov för vissa åtgärder på en- och tvåbostadshus. I de allra flesta fall behöver du göra en anmälan till kommunen och

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport

Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-12-16 B 2015-002079 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Tollare 1:50, Häckvägen 13 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med carport Förslag till beslut Ansökan avslås med

Läs mer

Mobiltelefonmast vid Häxvägen

Mobiltelefonmast vid Häxvägen Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Mobiltelefonmast vid Häxvägen Del av fastigheten Näsby 4:1469 Inom Tyresö kommun,

Läs mer

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning

Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01. Innehållsförteckning Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Innehållsförteckning Nyheter i den nya plan- och bygglagen... 1 Innan ansökan om bygglov... 2 Efter det att du har fått bygglov... 2 Här nedan

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/, Vasastaden 1:118, Vasastaden

Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/, Vasastaden 1:118, Vasastaden Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (10) 2015-10-01 Handläggare Elise Ljung Telefon 08-50827558 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för nybyggnad av restaurang/bar/cafè/,

Läs mer

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL

delegeringsordning Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL SID 1(10) Stadsbyggnadsnämndens delegeringsordning Bilaga 1 Delegeringsordning för lovärenden som handläggs enligt ÄPBL (påbörjade före den 2 maj 2011) Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om:

Även om det du vill bygga uppfyller kraven för bygglovsbefrielse behövs det ändå bygglov om: Den 1 juli 2017 ändras plan- och bygglagen (PBL) så att ytterligare åtgärder undantas från kravet på bygglov. I vissa fall behöver du dock göra en anmälan till kommunen och få startbesked innan du börjar

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Detaljplan för område vid Västerled

Detaljplan för område vid Västerled SIDAN 1 Detaljplan för område vid Västerled Samrådsmöte 17 maj 2011 Kvällens upplägg Presentation av stadens och byggherrarnas representanter Information om planprocessen Bromma i Stockholms nya översiktsplan

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Mobiltelefonmast vid Dyviksudd

Mobiltelefonmast vid Dyviksudd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Mobiltelefonmast vid Dyviksudd Del av fastigheten Dyvik 1:1 Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 20 (32) 30 MEDBORGARFÖRSLAG - BORT MED TRÅDLÖST BREDBAND OCH SMART-PHONES Dnr: LKS 2013-70-005 Ett medborgarförslag om att bl.a. montera

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012

webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012 webbseminarium LOVPRÖVNING Yvonne Svensson Rättschef 19 april 2012 I detta avsnitt behandlas: a. Förhandsbesked / Villkorsbesked b. Lov utanför detaljplan / 2 kap c. Sammanhållen bebyggelse / ändring d.

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Hemmet den XX april 20XX. Besvärsinlaga

Hemmet den XX april 20XX. Besvärsinlaga Till Länsstyrelsen i Östergötlands län Hemmet den XX april 20XX Besvärsinlaga Klagande NN, postadress Motpart Sv UMTS-nät AB/Aktelo AB, Box 365, 791 28 Falun Överklagat beslut Bygglov meddelat av Byggnads-

Läs mer

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist.

Kontrollansvarig för åtgärden är som byggherren föreslagit Kurt Lindqvist. TJÄNSTEUTLÅTANDE Bygglov Handläggare Tommy Carlmark 2016-05-31 Byggnadsnämnden i Örebro Fastighet: KUMLA 6:257 (SLINGVÄGEN 41) Ärendenummer: SHBG 2016-000851 Sammanfattning Ärendet avser nybyggnation av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Detaljplan 4 Vad är en detaljplan? 5 Hur används en detaljplan? 6 Intervju med Lennart Bohlin 7 Vad är syftet med en detaljplan? 8 Vad är nyttan med

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-19896-575 Sida 1 (4) Magnus Bernhardsson Karlavägen 92 A 115 22 Stockholm Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Nybyggnad av 18 m mast (monopole) och teknikbod

Nybyggnad av 18 m mast (monopole) och teknikbod TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2014-02-25 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (6) Dnr: 2014BNS0107/231 Byggnadsnämnden Kumla 3:1264, Trollbäcksvägen/Uddbyvägen Nybyggnad av 18 m mast (monopole) och teknikbod

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN Bygg- och miljönämnden i Svedala kommun godkänner 2010-10-14 att Råd och riktlinjer i ärenden om staket, plank och murar mm i

Läs mer

Boverket och vindkraften

Boverket och vindkraften Boverket och vindkraften Stads- och regionenheten Bengt Larsén Anette Löfgren Mer information på Boverkets hemsida www.boverket.se/samhällsplanering Boverket och vindkraften uppdrag och aktiviteter Att

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Beslut att bevilja bygglov

Beslut att bevilja bygglov Stadsbyggnadsnämnden Dnr 2016-08398-575 Sida 1 (5) Henrik Åkerblom, Lena Åkerblom Knäpparvägen 38 125 57 ÄLVSJÖ Beslut att bevilja bygglov Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan

Behovsbedömning av detaljplan Detaljplan, Umeå kommun Diarienummer: BN-2014/00468 2015-07-03 Sida 1 av 5 Behovsbedömning Resedan 21, 22 och 24 Behovsbedömning av detaljplan BN-2014/00468 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande angående Hi3Gs mobiltelefonsändare i Tollered

Miljömedicinskt yttrande angående Hi3Gs mobiltelefonsändare i Tollered Miljömedicinskt yttrande angående Hi3Gs mobiltelefonsändare i Tollered Göteborg den 9 november 2006 Helena Sandén Leg.läkare Lars Barregård Professor, överläkare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-773

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sandra Gustafsson 2016-12- 08 PBN 2015 001672 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kåbo 49:1 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 23 juni 2015 SÖKANDE 1. AA 2. BB KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Socialdepartementet) beslut den 28 maj 2014, S2013/4676/PBB, i fråga om

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist

Ny plan- och bygglagstiftning. Anders Larsson, jurist Ny plan- och bygglagstiftning Anders Larsson, jurist Riksdag (PBL) Myndighet (BBR) Bemyndigande Bemyndigande Regering (PBF) Allmänna råd Idé: Otto Ryding Ny plan- och bygglagstiftning den 2 maj 2011 Gamla

Läs mer

Vägverkets rekommendationer avseende placering av mobilmaster intill vägar

Vägverkets rekommendationer avseende placering av mobilmaster intill vägar Publikation nr 2001:110 Vägverkets rekommendationer avseende placering av mobilmaster intill vägar FÖRORD Denna rapport har tagits fram av Vägverkets huvudkontor, enheten för planering av vägtransportsystemet

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014

Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 Datum 2014-06-25 Diarienummer 1(17) Frågor som besvarades i sändning och i chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 Fråga 1 Får tillbyggnad innehålla kök/våtrum? Utan KA? Svar 1 Boverket: Ja

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 11 lov- och tillståndsprövning del 11 lov- och tillståndsprövning 93 11 LOV- OCH TILLSTÅNDSPRÖVNING 11.1 Lagstiftning För att förenkla prövningen av vindkraftverk har ändringar gjorts den första augusti 2009 i Plan- och bygglagen, Miljöbalken

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV SEGERSMINNE 1:31 INOM KOMMUNDELEN STUVSTA

DETALJPLAN FÖR DEL AV SEGERSMINNE 1:31 INOM KOMMUNDELEN STUVSTA serv Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Planavdelningen 2003-10-17 BN dnr 2002/066.313 rev 2003-11-06 Alt aktbet. 3-E-4:3 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR DEL AV SEGERSMINNE 1:31 INOM KOMMUNDELEN

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län

(5) SAMRÅDSHANDLING. Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 1(5) SAMRÅDSHANDLING Tillägg till detaljplan för Gereby 1:2 M.M. Karlsborgs kommun Västra Götalands län 2015-03-05 2(5) HANDLINGAR Detaljplan fastställd 1976-08-11 - bestämmelser och beskrivning

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 2013-09-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2013/66-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin

Ann-Marie Thorell. Anna Ahlin 2014-07-24 210 (221) Plats och tid Kommunhuset, Rådrummet, kl 09.00 10.00 Beslutande Se förteckning sid 211 Övriga närvarande Ann-Marie Thorell, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 08:30-13:30 Beslutande Claes Andersson (L) Ordförande Jeanette Rignè (V) Marie Olofsson (S) Kjell Svanström (S) Christina Högstedt (UP)

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR

BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Heléne Hallberg, planchef Samrådshandling Januari, 2015 Dnr 2014 KSM 1052 TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Del av Alby S:1 Krusboda, inom Tyresö kommun, Stockholms län Planområdets

Läs mer

Lågstrålande zoner I LANDSKRONA KOMMUN

Lågstrålande zoner I LANDSKRONA KOMMUN Miljöförvaltningen Lågstrålande zoner I LANDSKRONA KOMMUN Emilie Jönsson Miljöinspektör Rapport 2008:6 Miljöförvaltningen 261 80 Landskrona 1 Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Inledning...3 Bakgrund...3

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M

PLAN- OCH BYGGLAGEN PBF M M OCH BYGGLAGEN PBF M M Hammurabi, ca 2000 f kr. 229 Om en byggmästare bygger ett hus som faller samman och dödar ägaren så ska byggmästaren avrättas. 230 Om ägarens son dödas så ska byggmästarens son dödas

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2014/01971 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2014/01971 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 5 Diarienummer: BN-2014/01971 Datum: 2015-04-07 Handläggare: Erik Thurell Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2014/01971 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt

Läs mer

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet.

Mer information kring kulturhistoriska byggnader och miljöer finns i slutet av dokumentet. Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07

Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07 Sida 1 av 5 Detaljplan, Umeå kommun Diarienummer: PLA 12-07 2013-06-11 Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Läs mer

Punkt Beslut Delegat Ändring

Punkt Beslut Delegat Ändring 6.1.6 Beslut om avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område 6.1.7 Beslut om att sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220)

Läs mer

Detaljplan för fastigheten FOCKEN 5 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten FOCKEN 5 inom Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: PLA 12-19 Datum: 2013-05-15 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FOCKEN 5 inom Haga i, Västerbottens län Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation GRANSKNINGSUTLÅTANDE Dnr: SBF 2015/27 Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2015-12-18 Bakgrund (ev.) Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer