Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN

2 sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA SKA BYGGA UPP NÄT SOM TÄCKER 99,98 % AV DET TOTA- LA ANTALET BOENDE I SVERIGE UTBYGGNADEN SKA VARA GENOMFÖRD FÖRE UTGÅNGEN AV 2003 ENLIGT AVTALET FÅR OPERATÖRERNA SAMARBETA INOM 70 % AV NÄTET, MEDAN DE SKA BYGGA UPP EGNA NÄT INOM RESTERANDE 30 % LUNDS KOMMUN INGÅR I STOR- STADSREGIONEN SOM UTGÖR DE 30% DÄR EGNA NÄT SKA BYGGAS UPP Den nya generationens mobiltelesystem 3G eller UMTS, håller på att byggas ut Det innebär att ett stort antal antenner kommer att sättas upp i kommunen De flesta placeras på byggnader eller undantagsvis på master inom Lunds tätort och resten i övriga tätorter och på landsbygden De frågor som allmänheten ställer till stadsbyggnadskontoret handlar främst om hur omgivningen kommer att påverkas, vilka risker som finns och på vilket sätt man kan påverka beslut om bygglov För att förklara detta har stadsbyggnadskontoret på uppdrag av byggnadsnämnden tagit fram denna broschyr POLICY FÖR ÄRENDEN OM TELEMASTER OCH ANTENNER I LUNDS KOMMUN För de centrala delarna av Lunds stad ställs stora krav på bevarande av bebyggelsen och stadsmiljön Stor omsorg måste därför ägnas åt antennernas placering inom detta område För de övriga tätorterna är det främst stadsbildsfrågor som ligger till grund för bedömningen av placeringen För landsbygden är det främst landskapsbildsfrågor tillsammans med hänsyn till natur- och kulturmiljövärden som är underlag för bedömningen INOM OMRÅDE MED DETALJPLAN Inom tätorterna bör antenner så långt som möjligt placeras på byggnader Om inte detta är möjligt kan i undantagsfall mastplacerade antenner komma i fråga När det gäller att bedöma om det är lämpligt att placera antennerna på en byggnad, läggs stor vikt dels vid vilken byggnad som har valts och dels på vilket sätt inplaceringen har gjorts Som stöd för bedömningar i Lunds stad används bl a bevaringsprogrammen Placeras antennen på någon av de i bevaringsprogrammen angivna skyddsvärda byggnaderna, ska den placeras på ett sådant sätt att byggnaden inte förvanskas I de flesta fall innebär detta att antenner endast kan placeras på fasader eller skorstenar och att de måste färgas in i bakomliggande byggnadsdels kulör Antenner ska placeras på ett sådant avstånd från platser där personer uppehåller sig långa tider, att strålningsnivåerna hamnar klart under Statens Strålskyddsinstitut (SSI:s) riktvärden Detta riktvärde är 61 V/m uttryckt i fältstyrka vid frekvensen 2000 MHz (gäller även i rekommendationer från Världshälsoorganisationen, WHO) Antenner ska alltså inte på nära håll riktas mot fönster i bostäder, skolor eller daghem Inom tätorterna innebär detta att antennerna oftast måste placeras på tak eller på fasader till byggnader som är högre än omgivningen

3 sid 3 EU-PARLAMENTET OCH EU-RÅDET HAR FATTAT BE- SLUT OM ATT ALLA MEDLEMSSTATER SKA MÖJLIGGÖRA ETT SAMORDNAT OCH GRADVIST INFÖRANDE AV UMTS- TJÄNSTERNA POST- OCH TELESTYRELSEN BEVAKAR UT- VECKLINGEN INOM TELE-, RADIO- OCH POSTOMRÅDENA I SVERIGE INOM OMRÅDET MOBILTELEFONI FÖRDELAR PTS TILLSTÅND OCH UTÖVAR TILLSYN ÖVER TELEOPE- RATÖRERNA PTS FÖRDELAR OCKSÅ RADIOSPEKTRUM MELLAN OLIKA ANVÄNDARGRUPPER Master är oftast svårplacerade inom tätorterna med hänsyn till stadsbilden och tätortens siluett Det är främst verksamhetsområden som lämpar sig för placering av master Befintliga belysningsmaster på idrottsplatser kan också användas Parker och allmänna ytor bör undvikas för placering av master, intrånget strider mot detaljplanens syfte UTANFÖR OMRÅDE MED DETALJPLAN När antenner behövs på landsbygden bör befintliga master utnyttjas så långt som möjligt Alternativt kan nya master placeras intill redan existerande Områden som skyddas enligt Miljöbalken (MB kap 7), d v s nationalparker, naturreservat, strandskyddsområden och Natura 2000-områden är i regel inte lämpliga för placering av master Inom riksintresseområden görs en bedömning av om de skyddade värdena påtagligt skadas eller ej I det öppna landskapet, på höjdpartier utan vegetation och i naturkänsliga områden bör byggandet av master undvikas En placering av master invid eller i skogspartier, i närheten av kraftledningar eller andra liknande anläggningar är ofta lämplig Antenner kan också placeras på silos eller andra höga byggnader Master ska inte placeras nära kyrkor så att siluetten konkurrerar med kyrktornen Detsamma gäller för andra liknande kulturmiljöer Avståndet till dessa beror på det omgivande landskapet och får avgöras i varje enskilt fall Hänsyn till landskapsbilden kräver en bedömning av den enskilda platsen För att ge en så liten påverkan som möjligt på omgivningen bör masten inte vara högre än nödvändigt

4 sid 4 VEM LÄMNAR TILLSTÅND TILL UPPSÄTTNING AV ANTENNER OCH MASTER? BYGGNADSNÄMNDEN För att bygga master och i vissa fall även för uppsättning av antenner krävs tillstånd från byggnadsnämnden i form av bygglov I Lunds kommun krävs BYGGLOV för alla nya antenner inom område med detaljplan, oavsett om antennen placeras på byggnaden eller på någon form av antennbärare t ex antennrör eller mast Utanför område med detaljplan krävs bygglov för att sätta upp radiomast, medan det inte krävs bygglov för antenner som placeras på byggnader eller befintliga master BYGGANMÄLAN krävs för master såväl inom som utanför område med detaljplan Bygganmälan krävs också för teknikbod som uppförs på byggnad eller på mark LÄNSSTYRELSEN När master ska placeras ut på landsbygden utanför område med detaljplan ska anmälan för samråd lämnas till länsstyrelsen FASTIGHETSÄGAREN Fastighetsägaren måste lämna tillstånd för uppsättning av mast eller antenn Fastighetsägaren förfogar över rätten att neka tillgång till mark eller byggnad för teleoperatörerna HUR GÅR PRÖVNINGEN AV BYGGLOVSANSÖKAN TILL? PBL 8 KAP 2 1 ST PKT 5 PBL 8 KAP 11 1 ST PKT 1-3 PBL 8 KAP 12 1 ST PKT 1-4 PBL 3 KAP 1-2, PBL 3 KAP 14 PBL 3 KAP 12 PBL 2 KAP Bygglov prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) Bygglov krävs för uppförande av radio- och telemaster eller torn Inom område med detaljplan, krävs bygglov för sådana åtgärder på byggnader som avsevärt påverkar deras yttre utseende Uppsättning av antenn på fasad eller på antennbärare på tak till byggnad är att betrakta som avsevärd påverkan på byggnadens yttre utseende Prövning av bygglovsansökan enligt PBL är en hindersprövning Det betyder att bygglov ska lämnas om inte hinder föreligger Ansökan om bygglov för antenner inom område med detaljplan, prövas mot bestämmelserna i detaljplanen Lämpligheten ska bedömas med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt till natur- och kulturvärdena på platsen Enligt PBL gäller bl a för radio- och telemaster att de ska placeras och utformas så att de, eller deras avsedda användning, inte medför fara eller betydande olägenhet för omgivningen Master som ska placeras utanför område med detaljplan ska prövas mot bakgrund av vad som anges i översiktsplanen (ÖPL 98) Där redovisas bl a områden av riksintresse för natur- och kulturvärden, ekologiska värden, större opåverkade områden samt landskapsbildsfrågor

5 sid 5 Vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked ska också vissa bestämmelser i miljöbalken tillämpas, bl a hänsyn till riksintressen för kulturmiljö, naturvård och rörligt friluftsliv Hänsyn ska också tas till miljöbalkens miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer saknas dock för elektromagnetisk strålning Statens strålskyddsinstitut (SSI) har meddelat riktvärden (gränsvärden) för elektromagnetisk strålning vilka ligger till grund för prövning enligt PBL Dessa värden bygger på erfarenheter och kunskaper från mer än 40 års forskning inom området Byggnadsnämnden kräver att teleoperatörerna lämnar uppgifter om strålningsnivån från antennerna och att SSI:s riktvärden inte överskrids för platser där personer vistas under längre tid MB 3-4 KAP MB 5 KAP 3 STATENS STRÅLSKYDDSINSTITUT (SSI) ÄR CENTRAL TILLSYNSMYNDIGHET MED UPPGIFT ATT SKYDDA MÄNNISKOR OCH MILJÖ MOT SKADLIG VERKAN AV STRÅLNING SSI ARBETAR FÖR EN GOD AVVÄGNING MELLAN RISK OCH NYTTA MED STRÅLNING, OCH FÖR ATT ÖKA KUNSKAPERNA OM STRÅLNING, SÅ ATT INDIVI- DENS RISK BEGRÄNSAS HUR HANDLÄGGS ANSÖKAN OM BYGGLOV FÖR MASTER OCH ANTENNER? Byggnadsnämnden beslutar om bygglov Byggnadsnämnden har delegerat till stadsarkitekten att bevilja bygglov enligt 8 kap plan- och bygglagen, PBL Med stöd av delegationsordningen ska stadsarkitekten besluta i bygglovsärenden som inte är av principiell art och i ärenden där sakägare inte motsätter sig att tillstånd ges Ärenden som undantas från delegation beslutas av byggnadsnämnden Principerna för handläggning av bygglov skiljer sig något från varandra när det gäller lovärenden inom område med detaljplan och för områden utanför område med detaljplan INOM OMRÅDE MED DETALJPLAN Inom område med detaljplan kommer huvuddelen av antennerna att placeras på byggnader medan ett mindre antal kommer att placeras på master Mobilteleoperatören uppmanas ta en tidig kontakt med stadsbyggnadskontorets bygglovshandläggare för samråd Vid dessa tidiga samråd kan operatörerna presentera sina förslag på inplacering av antenner På detta sätt kan en översiktlig bedömning göras av antalet och placeringen av antennerna Detta ger vägledning för den fortsatta bedömningen och handläggningen av ärendena När ansökan om lov har lämnats in till byggnadsnämnden vidtar den formella handläggningen Ansökan bedöms dels mot gällande detaljplan och avseende placering, utformning och inverkan på omgivningen Om förslaget överensstämmer med bestämmelserna i detaljplanen och det i övrigt inte finns några hinder enligt PBL beviljas bygglov Om förslaget inte överensstämmer med detaljplanen, övervägs om förslaget kan betraktas som mindre avvikelse från detaljplanen eller om ansökan ska avslås UTANFÖR OMRÅDE MED DETALJPLAN För inplacering av master utanför område med detaljplan, tillämpar stadsbyggnadskontoret utökat samråd med operatörerna Detta innebär att samtliga operatörer bjuds in till gemensamma samråd där respektive bolag redovisar sina förslag till placering av master Syftet är

6 sid 6 att reducera antalet master genom att hitta lämpliga platser för samlokalisering Det tidiga samrådet syftar också till att peka ut särskilt känsliga landskapsavsnitt där det inte är lämpligt att placera master eller där höjden måste hållas nere När de olika förslagen sammanställts av stadsbyggnadskontoret vidtar en utvärdering, oftast med besök på de föreslagna platserna Därefter meddelas operatörerna resultatet Denna tidiga bedömning kan resultera i att stadsbyggnadskontoret föreslår att antenner samordnas i gemensam lokalisering och mast, eller att föreslagen mastplacering ändras Därefter kan bygglovsansökan lämnas in REMISSER I ärenden som rör master och antenner som ska placeras inom militärens samrådsområden ska samråd ske med Försvarsmakten Detta gäller även ärenden rörande master högre än 20 meter placerade utanför samrådsområdena Detta sker genom att remiss skickas till Försvarsmakten innan beslut om bygglov fattas KONTAKTER MED DE SOM BERÖRS AV BESLUTET Vid alla ansökningar avseende master på landsbygden bereds allmänheten möjlighet att yttra sig genom att ärendena kungörs i dagspressen Om en anläggning ska byggas inom område med detaljplan och åtgärden betraktas som mindre avvikelse från planen, skriver kontoret till berörda grannar, alternativt underrättas de genom kungörelse i dagspressen, så att de kan lämna synpunkter I de fall där sakägare motsätter sig att tillstånd ges, överlämnas ärendet till byggnadsnämnden för beslut Beslut om bygglov kan överklagas till länsstyrelsen av den som inte anser att beslutet är korrekt VILKA HANDLINGAR LÄMNAS IN SOM UNDERLAG FÖR BESLUT OM BYGGLOV? Ansökan om bygglov ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) om detta krävs för att byggnadsnämnden ska kunna ta ställning till hur omgivningen påverkas En MKB bör innehålla fotomontage gärna med före och efter bilder INOM OMRÅDE MED DETALJPLAN För att byggnadsnämnden ska ha underlag för sin bedömning ska, till ansökan om bygglov för antenn placerad på byggnad, bifogas en situationsplan som visar vilken fastighet och byggnad som avses, takplan vid takmontage, samt fasadritningar En redovisning med hjälp av fotomontage är ett hjälpmedel vid bygglovsprövningen och bör bifogas ansökan Vid ansökan om bygglov för mast krävs att placeringen redovisas på en nybyggnadskarta Mastens form och höjd ska redovisas Till en ansökan om bygglov för mast ska alltid fotomontage bifogas

7 sid 7 UTANFÖR OMRÅDE MED DETALJPLAN För ansökan om bygglov för mast, ska mastens placering redovisas på lämpligt kartunderlag Kartunderlaget ska ha sådan noggrannhet att fastighetsgränser, markformationer och markanvändning framgår Mastens form och höjd ska redovisas på ritning Till ansökan ska alltid fogas fotomontage KAN FÖRSIKTIGHETSPRINCIPEN ANVÄNDAS FÖR ANTENNER OCH MASTER? Socialstyrelsen anser att försiktighetsprincipen inte är tillämplig för antenner och master I ett yttrande med anledning av uppförande av basstationer för 3G-utbyggnaden i Sunne skriver socialstyrelsen: Försiktighetsprincipen i miljöbalken säger att Alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljö I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön Socialstyrelsen anser att det inte finns skäl att anta att mobilbasstationer kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa Socialstyrelsen anser därför att försiktighetsprincipen, som den är formulerad i miljöbalken, inte är tillämplig på mobilbasstationer SOCIALSTYRELSEN VERKAR FÖR EN SÅDAN KVALITET, SÄKERHET OCH RESURSANVÄNDNING INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, SOCIALTJÄNST OCH HÄLSOSKYDD ATT GOD HÄLSA OCH SOCIAL VÄLFÄRD FÖR HELA BEFOLKNINGEN TRYGGAS OCH DEN ENSKILDES BEHOV AV VÅRD, OM- SORG OCH STÖD TILLGODOSES PÅ LIKA VILLKOR SOCI- ALSTYRELSEN ANSVARAR FÖR MILJÖBALKENS DELAR OM HÄLSOSKYDD VARFÖR BEHÖVS SÅ MÅNGA BASSTATIONER? För att operatörerna ska kunna säkerställa högre överföringshastighet och svara för ett ökat kapacitetsbehov, byggs basstationer i de nya näten tätare än i de gamla I städer byggs basstationerna tätare än på landsbygden helt enkelt beroende på att antalet användare i städerna är fler Närheten till en basstation möjliggör en god signalkvalitet och därmed kan tekniken fungera optimalt För Lunds tätorter innebär detta totalt ca 120 nya antenner (de flesta i Lunds stad), på landsbygden totalt ca 15 master varav ett 10-tal nya

8 sid 8 VAR FINNS MER INFORMATION ATT HÄMTA? Mer information om 3G-nätets utbyggnad finns på bl a hos: Post- och Telestyrelsen www pts se Statens strålskyddsinstitut www ssi se Socialstyrelsen www sos se Boverket www boverket se Elsäkerhetsverket www elsak se Arbetsmiljöverket www av se LITTERATURHÄNVISNING STRÅLNING FRÅN MOBILTELESYSTEM En informationsbroschyr från sex myndigheter (finns att hämta på www ssi se) EXPONERINGEN AV RADIOFREKVENTA FÄLT OCH MOBILTELEFONI Statens strålskyddsinstitut (finns att hämta på www ssi se) BROSCHYR OM MAGNETFÄLT OCH EVENTUELLA HÄLSORISKER, samrådsgruppen för elektromagnetiska fält, (finns att hämta på www who int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/swfact/sfs193 html) PLAN- OCH BYGGLAGEN (lagtexten finns att hämta på www regeringen se) MILJÖBALKEN (lagtexten finns att hämta på www regeringen se) FRÅGOR om bygglov besvaras av stadsarkitektavdelningen, stadsbyggnadskontoret om broschyren besvaras av Dick Bengtsson, stadsbyggnadskontoret Produktion: Stadsbyggnadskontoret / Bilder: Dick Bengtsson, Annika André, 3 / Layout: Annika André / Tryck: Wallin & Dalholm AB

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun

Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Dnr A 0160/03 Riktlinjer för lokalisering och bygglov för mobiltelemaster och antenner i Örebro kommun Antagen av Byggnadsnämnden den 2003-11-12, ändring av titel policy till riktlinjer den 2004-02-12

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6

MILJÖBALKEN. Anmälan för samråd. enligt 12 kap. 6 miljöbalken. Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 MILJÖBALKEN Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 miljöbalken Utgåva 1 nov 2001 Handbok 2001:6 Elektronisk publikation Laddas ner som pdf-fil från Naturvårdsverkets bokhandel på Internet Miljöbokhandeln

Läs mer

Regler vid uppsättning av antennmaster Föreningen Sveriges Sändareamatörer

Regler vid uppsättning av antennmaster Föreningen Sveriges Sändareamatörer Regler vid uppsättning av antennmaster av Föreningen Sveriges Sändareamatörer Med tillstånd av författaren, Karlsborg/Vårgårda den 16/9 2000. 1 Det är viktigt att känna till vilka regler som gäller, och

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2

Del 1 PLAN VINDBRUKSPLAN. Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Del 1 PLAN Tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindbruk VINDBRUKSPLAN ANTAGANDEHANDLING 01-2014 REV. 2 Vindkraften som planeras i vår kommun kommer att påtagligt förändra landskapet men samtidigt

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

DOM 2012-07-04 Stockholm

DOM 2012-07-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105 2012-07-04 Stockholm Mål nr M 8344-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Miljöbalken Så berör den dig som företagare

Miljöbalken Så berör den dig som företagare november 2013 Miljöbalken Så berör den dig som företagare Miljöbalkens regler ska följas av alla och det är din skyldighet, i rollen som företagare, att känna till hur din verksamhet är berörd av bestämmelserna

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor 2006-11-29 Omslagsfotografiet visar muddringsarbeten 2002 på Blidö, Oxhalsö i Norrtälje kommun. Om detta mudderverk är en ättling till den ärevördiga

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer