Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03"

Transkript

1 1(6) ÖVERSIKTSPLAN UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING KS2011/211 Utställningshandlingar 2 Kungörelse om planförslaget har skett med brev till sakägare och myndigheter samt andra som har intresse av planen. Utställningsstid 2 Från till har handlingarna varit utställda på kommunhuset i Tierps köping. Sammanfattning TIERP Besöksadress: Centralgatan 7 Telefon: Fax: E-post: Inkomna yttrande Yttranden har inkommit från: Statliga myndigheter mm Länsstyrelsen Trafikverket Försvarsmakten Polismyndigheten Vattenfall Regionförbundet Upplandsmuseet Fortum Upplands lokaltrafik Landstinget i Uppsala län Grannkommuner Gävle Heby Östhammar Politiska partier Folkpartiet Miljöpartiet de gröna Föreningar och privat personer Naturskyddsföreningen Eva Axelsson Winnberg Polismyndigheten Ann-Christine Berlin m.fl Rolf Gäfert Anne- Marie och Kjell Zetterberg Joakim Wahlström och Monica Grundin Per Sikberg Anders Arnell och Stefan Wårdsäter Lars Haglund Steiner Handläggare Helena Gåije Planarkitekt Telefon: E-post:

2 ÖVERSIKTPLAN UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 2(6) Sammanfattning och kommentar till inkomna synpunkter Myndigheter, sakägare och andra som har väsentligt intresse av förslaget. Statliga myndigheter mm Länsstyrelsen Bil. 1 Länsstyrelsen anser att i den antagna planhandlingen ska det i texten anges att Länsstyrelsen har avvikande mening gällande Lis- området Skaten. Områdets lämplighet är inte tillräckligt utrett. Kommentar: Att Länsstyrelsen har avvikande mening gällande Lis-området Skaten kommer att skrivas in i planhandlingarna. Försvarsmakten Bil. 2 Försvarsmakten påpekar: att Marma skjutfält påverkar ett riksintresse i form av buller att texten om totalförsvaret justeras att Ärna flygplats ska övergå till civil verksamhet är felaktigt att Tierps kommun inte påverkas av det s.k stoppområdet för vindkraft runt Ärna flygplats att några riksintresseområden för vindbruk kolliderar med totalförsvarets intressen Kommentar: Översiktplanen korrigeras och följer Försvarets yttranden. Polismyndigheten i Uppsala län Bil. 3 Polismyndigheten i Uppsala län har inget att erinra. Trafikverket Bil. 4 Trafikverket noterar att det felaktigt anges att Ärna flygplats skall övergå till civil verksamhet, beslut saknas i frågan. Kommentar: Handlingarna kommer att justeras så att det framgår att Ärna flygfält är av riksintresse för totalförsvaret och civil luftfart. Vattenfall Bil. 5 Vattenfall påpekar att: för att minimera olycksrisken vid flygning bör det horisontella avståndet från hinder till kraftledning uppgå till minst 100 meter för. - vindkraftverk med en höjd av högst 50 meter - master över 50 meter utan stag Samt ett avstånd av 200 meter till kraftledning för: - vindkraftverk högre än 50 meter - master över 50 meter med stag Alla kraftledningar avger magnetiska fält, den rekommenderade försiktighetsprincipen skall följas. Kommentar: Handlingarna kompletteras med: för att minimera olycksrisken vid flygning bör det horisontella avståndet från hinder till kraftledning uppgå till minst 100 meter för. - vindkraftverk med en höjd av högst 50 meter - master över 50 meter utan stag

3 ÖVERSIKTPLAN UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 3(6) Samt ett avstånd av 200 meter till kraftledning för: - vindkraftverk högre än 50 meter - master över 50 meter med stag Alla kraftledningar avger magnetiska fält, den rekommenderade försiktighetsprincipen skall följas. Regionförbundet Uppsala län Bil. 6 Regionförbundet i Uppsala län har inget att erinra. Upplandsmuseet Bil. 7 Upplandsmuseet har inget att erinra. Fortum Bil. 8 Fortum Distribution påpekar att företagets befintliga anläggningar, både ställverk och ledningar, inom utredningsområdena Mehedeby och Söderfors kan komma att påverka framtida förändringar. Kommentar: Hänsyn kommer att tas till Fortums anläggningar i framtida planering. Upplands Lokaltrafik Bil. 9 Upplands Lokaltrafik påpekar att kollektivtrafikkartan måste uppdateras med nya linjenummer. Redovisning av tätortsbefolkning kan kompletteras med siffror från 2010, som finns tillgängliga från SCB. Kommentar: Kollektivtrafikkartan och befolkningen kommer att uppdateras i handlingarna. Landstinget i Uppland Bil. 10 Landstinget i Uppland föreslår att de generella rekommendationerna för markoch vattenanvändning kompletteras med en rekommendation med innebörden att ny bebyggelse främst ska lokaliseras i anslutning till befintlig kollektivtrafik, i första hand till de befintliga stationsorterna Tierp, Örbyhus, Tobo och Mehedeby. Kommentar: Rekommendationerna om ny bebyggelse kommer att studeras i fördjupade översiktsplaner. Grannkommuner Gävle kommun Bil. 11 Gävle kommun har inget att erinra. Heby kommun Bil. 12 Heby kommun avstår från att yttra sig. Östhammars kommun Bil. 13 Östhammars kommun lämnar följande synpunkter: - Ett nära samarbete mellan kommunerna för gränsöverskridande planering och gemensamma planeringsprinciper välkomnas för tätortsplanering, kustplanering och vattenplanering. - Tydligt ställningstagande till vindbruk utanför riksintresseområdena saknas.

4 ÖVERSIKTPLAN UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 4(6) - Förtydligande hur den kemiska statusen hos vattenförekomster påverkar Östhammar och hur de ska åtgärdas. Kommentar: Följande kommer att tas upp i fortsatt arbete med fördjupade översiktsplaner mm: Ett nära samarbete mellan kommunerna för gränsöverskridande planering och gemensamma planeringsprinciper välkomnas för tätortsplanering, kustplanering och vattenplanering. Ställningstagande till vindbruk utanför riksintresseområdena saknas. Förtydligande hur den kemiska statusen hos vattenförekomster påverkar Östhammar och hur de ska åtgärdas. Politiska partier Folkpartiet Bil. 14 Folkpartiet ser framemot fortsatt arbete med planen och dess fördjupningar. Miljöpartiet de gröna Bil. 15 Miljöpartiet de gröna anser att visionen som presenteras inte är trovärdig, en ny version beräknas bli klar om ett år. Texten ska kompletteras med att cykelvägsnät mellan tätorterna bör utvecklas. Mark ska reserveras för cykelväg till Läby Vid lokalisering av stora vindkraftverk ska dess inverkan på landskapet beaktas. Skaten ska inte utpekas som LIS- område. Något om invandring och integration bör finnas med. Stryk att kommunen ska erbjuda hotellrum Cykelvägar bör utvecklas mellan: Strömsberg- Karlholm/Skärplinge Skärplinge- Edvalla Skärplinge- Ängskär Örbyhus slott- Läby Månkarbo- Östervåla Tierp- Tierp arena Utefter väg 76 En tematisk fördjupning på energi Lägg till naturgrusuttag till grustäkt Uppdatera skyddsavstånd vid djurhållning ta bort rekommendationer under djurhållning Kommentar: Cykelvägarna kommer att utredas i en cykelplan. Uppdatering om avstånd till djurhållning har justerats.

5 ÖVERSIKTPLAN UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 5(6) Föreningar och privat personer Naturskyddsförening i Tierp Bil. 16 Naturskyddsförening i Tierp saknar Resurs skyddad ljudmiljö. Kommentar: Resurs skyddad ljudmiljö är borttagen. Eva Axelsson Winnberg Bil. 17 Eva Axelsson Winnberg anser att Strömsbergsvägen måste åtgärdas för att det är för tung trafik som kör där. Kommentar: Strömsbergsvägens framtid kommer att utredas i en trafikplan för Tierps kommun. Anne-Marie och Kjell Zetterberg Bil. 18 Anne-Marie och Kjell Zetterberg anser att ingen storskalig exploatering tillåts på Långören. Kommentar: Exploatering av Långörsudden kommer att utredas med detaljplan arbete. Ann-Christine Berlin m.fl Bil. 19 Ann-Christine Berlin m.fl protesterar mot föreslagen anslutning av väg från Östervåla till på/avfarten till E4:an. Kommentar: Anslutningen är ett förslag till framtida anslutning till E4:an. Joakim Wahlström och Monica Grundin Bil. 20 Joakim Wahlström och Monica Grundin anser att ingen bebyggelse bör ske på Långörsudden. Kommentar: Exploatering av Långörsudden kommer att utredas med detaljplan arbete. Per Sikberg Bil. 21 Per Sikberg anser att ingen exploatering bör ske på Långörsudden. Kommentar: Exploatering av Långörsudden kommer att utredas med detaljplan arbete. Anders Arnell och Stefan Wårdsäter Bil. 22 Anders Arnell och Stefan Wårdsäter anser att nedre Dalälven nu officiellt utsetts till biosfärområde och att Tegelsmorasjön numera är ett Smultronställe i naturen. Utökning av Upplandsleden bör nämnas under Vandringsleder, några Riksintressen saknas på listan på sidan156. Kommentar: Handlingarna kommer att kompletteras med: nedre Dalälven nu officiellt utsetts till biosfärområde och att Tegelsmorasjön numera är ett Smultronställe i naturen. Utökning av Upplandsleden bör nämnas under Vandringsleder, några Riksintressen saknas på listan på sidan156.

6 ÖVERSIKTPLAN UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 6(6) Lars Haglund Bil. 23 Lars Haglund efterfrågar en kommunikation med medborgarna. Steinar Bil. 24 Steinar anser att planen ska locka barnfamiljer till kommun. Slutkommentar Då planhandlingarna har justerats enligt inkommande yttranden kan godkännas av Utskottet för Samhällsbyggande. Tierp Helena Gåije, planarkitekt

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Vad är ett utställningsutlåtande? Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av den fördjupade översiktsplanen. Syftet är att beskriva hur utställningen

Läs mer

Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun

Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun Vindbruksplanen är ett tillägg till översiktsplanen för Osby kommun som antogs av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Tillägget har

Läs mer

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2013-05-13 Anna Silver 08-590 971 65 Dnr Fax 08-590 979 71 BN/2008:487 Anna.silver@upplandsvasby.se Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

Läs mer

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran

INKOMNA YTTRANDEN Skriftliga yttranden har under samrådstiden inkommit enligt nedan. Yttrande utan erinran Detaljplan för Centralskolan omfattande del av fastigheten Märsta 1:223, i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 25

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01.

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01. HALMSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-17 KF 59 KS 2010/0369 Beslut om att anta Framtidsplan 2030 ÖP Beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ny kommunomfattande

Läs mer

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län 2012-03-29 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplaneprogram för FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23

Läs mer

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014

Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 Förslag till detaljplan för Luspen 1:158, Entré Storuman, handelsområde i Storuman, Västerbottens län, upprättad januari 2014 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Rubricerat detaljplaneförslag har varit utsänd för samråd

Läs mer

Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17

Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17 Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030 Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17 Beställning: Tierps kommun Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-556 02 680 Januari 2012 Huvudförfattare:

Läs mer

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Sammanfattning av skriftliga yttranden under samråd av program för översiktsplanering av landsbygden

Sammanfattning av skriftliga yttranden under samråd av program för översiktsplanering av landsbygden 1 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Elisabeth Mårell Ulrika Gyllenberg Karin Svalfors Plan- och exploateringsavdelningen 2014-06-03 Dnr 2013-000228 Sammanfattning av skriftliga

Läs mer

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan Samhällsbyggnadskontoret FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 När det gäller framtiden så finns det tre sorters människor: de som låter det

Läs mer

Vindkraft i Rättviks kommun

Vindkraft i Rättviks kommun 1(15) Samhällsbyggnadsförvaltningen Tillägg till översiktsplanen Vindkraft i Rättviks kommun Utlåtande och länsstyrelsens granskningsyttrande Inledning Allmänt Plansamråd Utlåtandet sammanfattar inkomna

Läs mer

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg STADSLEDNINGSKONTORET 2015-04-30 Henrik Nordström DNR KS-0042/2015 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Måby verksamhetsområde omfattande del av fastigheten Måby 1:1m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE PROGRAMSAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan Handläggare Carin Gustrin 031-792 12 34 ANTAGANDEHANDLING Sida 1 av 7 Diarienummer KS/2013:207 Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan GRANSKNINGENS

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17.

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige 2015-02-25 20 KF 33 dnr. KS 298/15-315 Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan

Läs mer

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24.

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit på samrådsremiss under tiden 2012-02-02 t om 2012-02-24. GRANSKNINGSHANDLING Datum: 2012-03-28 Detaljplan för KOSKULLSKULLE 1:81 GÄLLIVARE KOMMUN NORRBOTTENS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget daterat 26 januari 2012 har varit

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING ENLIGT MB 6 KAP 16

SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING ENLIGT MB 6 KAP 16 Särskild sammanställning enl. 6 kap 16 miljöbalken De inkomna yttrandena under utställningstiden har bemötts och kommenterats i kommunens Utlåtande. Samtliga inkomna synpunkter finns som bilagor till utlåtandet.

Läs mer

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel

Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel 1 (13) Detaljplan för Huddinge resort, del av Kvadraten 3, Segeltorps kommundel Sammanfattning Inkomna synpunkter i samrådet Länsstyrelsen anser att det av planhandlingarna bättre behöver framgå vilka

Läs mer