Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraftprojektet Stora Uvberget"

Transkript

1 Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling inleddes under hösten 2009 ett samarbete mellan Ekoklimat och Vindkraft-Gruppen. Projektgruppens målsättning är att utveckla ett vindkraftprojekt som kommer att överlåtas till en lämplig aktör för realisering, långsiktigt ägande och drift. 2 Projektets lokalisering och omfattning 2.1 Placering Projektet är placerat på mark som tillhör Hedensö Gård i Näshulta församling cirka 15 kilometer sydväst om Eskilstuna. Vindkraftverkens placering är på följande fastigheter: Näshulta Ökna 1:1, Hedensö 1:1, Gåstorp 1:4 Oppenby 1:1 och Tomt 1:1. Marken är upplåten genom arrendeavtal med markägaren, Sven Graflund, Hedensö Gård. 2.2 Omfattning Projektet omfattar en etablering av 9 vindkraftverk med en effekt av 2 2,5 MW, en totalhöjd av upp till 150 meter och en rotordiameter av upp till 100 meter. De aktuella visualiseringarna, bullerberäkningarna och skuggberäkningarna är baserad på vindkraftverk med en totalhöjd av 150 meter, en rotordiameter av 90 meter och en effekt av 2,0 MW. Som en alternativ placering kommer också ett förslag med 7 vindkraftverk att presenteras.

2 Vindkraftprojektet Stora Uvberget placering av 9 vindkraftverk 3 Planförhållanden Det aktuella området omfattas inte av någon detaljplan. En översiktsplan för vindkraft är under utarbetande av Eskilstuna kommun. Området ligger inom område markerat som riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten. 4 Beskrivning av platsen 4.1 Traktområde Traktområdet för vindkraftetableringen utgörs av en landskapstyp som är präglad av ett blandbruk av jordbruk och skogsbruk med relativt mycket uppodlad åkermark och ängsmark som ligger insprängd i skogsmarken. Skogen har också ett relativt stort inslag av olika sorters lövträd. Landskapet har en karaktär av småskalighet där terrängen växlar mellan kuperade och platta områden där skogen huvudsakligen tillhör de kuperade områdena. Trakten är också rik på sjöar av varierande storlek där Hjälmaren är det dominerande inslaget. 4.2 Närområde Närområdet utgörs av ett kuperat skogsområde som är cirka 2,5 x 4 kilometer i storlek med barrskog som dominerande inslag. Området är avgränsat i väster av Hjälmaren, i söder av landsvägen mellan Näshulta Kvarn och Prästtorp, i öster av väg 214 och i norr av Hedlandets naturreservat. Området innehåller ett flertal höjder/höjdområden såsom Kvisslanbergen, Myskbergen och Stora Uvberget. Höjderna reser sig meter över det

3 omkringliggande landskapet och meter över Hjälmarens yta. Området präglas av ett aktivt skogsbruk där barrskog i olika tillväxtstadier, från karlhyggen till avverkningsmogen skog, förekommer. Bebyggelse är huvudsakligen samlad i byar och gårdar runt området. Vid Hjälmarens strand i väster ligger ett antal fritidsstugor där tomtmarken upplåts med hyresrätt av markägaren. 5 Beskrivning och påverkan av skyddade miljöer och riksintressen 5.1 Naturreservat Nordost om projektet ligger Hedlandets naturreservat där syftet är att skapa ett attraktivt naturområde för rörligt friluftsliv. Verk 9 ligger 0,1 kilometer väster om naturreservatet. Verk 1 och 2 ligger på cirka 0,9 kilometers avstånd från naturreservatet. Inifrån naturreservatet kommer påverkan från vindkraftetableringen vara försumbar förutom i sydvästra kanten av reservatet där troligtvis verk 9 kan vara visuellt synligt. Övriga verk kommer troligtvis vara skymda av skogen, detta på grund av brist på öppna landskapsrum med längre fria siktlinjer. Jämför visualiseringen från Stockholmstorp, fotopunkt 8, drygt 0,5 kilometer in i reservatet. Hedlandets naturreservat 5.2 Natura2000 Lövön utgörs av en halvö i östra delen av Hjälmaren norr om inloppet av Hyndvadsström. Lövön är en av Sörmlands största sammanhängande ädellövmiljöer med stort inslag av ek, lind, ask och alm. I buskskiktet finns ett stort inslag av hassel. Lövön utgör också ett habitat för flera fågelarter såsom bivråk, fiskgjuse, spillkråka och trana.

4 Vindkraftetableringen på Stora Uvberget befinner sig, med närmast belägna verk (vkv 1), på ett av stånd av drygt en kilometer från Lövön. Inifrån Lövön kommer sannolikt inte vindkraftetableringen på Stora Uvberget ha någon påverkan på miljön. Vid Lövöns östra strand är det troligt att rotorbladen på några av de närmast belägna verken delvis kommer att syns över skogen. Natura2000 området Lövön 5.3 Naturvård Söder om etableringen finns ett större område av riksintresse för naturvård som bland annat omfattar gården Åstorp, Kalvsjön och halvön Hedensö. Vindkraftetableringen på Stora Uvberget befinner sig, med närmast belägna verk 4, på ett av stånd av drygt 0,6 kilometer från det aktuella området. Område av riksintresse för naturvård beläget söder om Stora Uvberget Från de områden i naturskyddsområdet med relativt öppna landskapsrum som medger längre fria siktlinjer kommer troligtvis etableringen på Stora Uvberget att vara visuellt synlig i horisonten över skogen. Sådana platser kan vara odlingslandskapet vid Åstorp och några av stränderna vid Kalvsjön.

5 5.4 Friluftsliv Sjön Hjälmaren, dess södra och sydöstra strand samt naturreservatet Hedlandet, utgör ett område av riksintresse för friluftsliv. Vindkraftetableringen på Stora Uvberget befinner sig med verk 9 på ett av stånd av 0,1 kilometer från Hedlandets naturreservat. Från området utmed Hjälmarens strand befinner sig verk 1 vid Kvisslanbergen på 0,2 kilometers avstånd, verk 3 på Stora Uvberget på 0,6 kilometers avstånd och verk 5 på knappt 0,4 kilometers avstånd. Från de yttre gränserna för riksintresseområdet, där etableringens närmast belägna verk befinner sig, kommer verken sannolikt vara visuellt synliga förutsatt att siktlinjer med erforderlig längd förekommer. Övriga verk som befinner sig på större avstånd kommer med stor sannolikhet skymmas av skogen. För de delar av riksintresseområdet som ligger närmare Hjälmarens strandområde ger visualiseringarna från fotopunkterna 9 17 en god uppfattning om den visuella påverkan av landskapet. Område av riksintresse för friluftsliv strandområdet vid Hjälmaren samt Hedlandets naturreservat 6 Påverkan av landskapsbilden 6.1 Sammanfattning Visualiseringar är gjorda från ett antal platser runt hela etableringens närområde med en större frekvens från Hjälmarens strandområde där ett större antal fritidsstugor är belägna. Fotopunkterna är valda med utgångspunkt från bostadsbebyggelse såsom gårdar, byar och fritidsbebyggelsen vid Hjalmarstranden. Generellt är den visuella påverkan av landskapsbilden till stor del beroende av förekomsten av öppna landskapsrum såsom odlingslandskap, sjöar eller kalhyggen som medger relativt långa fria siktlinjer.

6 I det aktuella området är gården Gåstorp (fotopunkt 7) med sin öppna odlingsmark representativt för dessa förutsättningar. Även några av platserna vid Hjälmarens strand såsom fotopunkterna 9, 10 och 15 där ett kalhygge och gles tallskog möjliggör längre fria siktlinjer. I övrigt visar visualiseringarna att vindkraftetableringens påverkan av landskapsbilden är relativt liten. Från flertalet fotopunkter är den inte alls synlig. Från området vid Hjalmarstranden skyms vindkraftetableringen vid de flesta fotopunkterna på grund av terrängens topografi. 6.2 Allmänt Visualiseringarna är gjorda som panoramabilder där hela vindkraftetableringen innefattas i varje bild. Bildvinkeln i panoramabilderna varierar från 90 grader till 180 grader beroende på fotopunktens närheten till etableringen. Visualiseringarna kan redovisas i två bilder; dels det verkliga synintrycket och dels en bild som visar verkens storlek och position från den aktuella fotopunkten där verken visas i rött. 6.3 Fotopunkter Visualiseringar är gjorda från följande fotopunkter: (1) Näshulta Kvarn, (2) Hagby, (3) Granlund, (4) Koten, (5) Näshulta fritidsområde, (6) Ytternäs, (7) Gåstorp, (8) Stockholmstorp, (9) Kvisslan och (18) Hjälmarens strandområde vid Brotthatt Granen. Karta över fotopunkterna 1 9 och 18.

7 Visualiseringarna från fritidsbebyggelsen vid Hjälmarens strandområde representeras av fotopunkterna Karta över fotopunkterna Visualisering från Näshulta Kvarn (1) Från Näshulta Kvarn kommer man huvudsakligen kunna se verk 4 och 5. På verk 4 kommer rotorbladen delvis vara synliga över skogsbrynet något till vänster om vägen till höger i bilden. Verk 5 skyms i den aktuella bilden av trädet till höger om ladan men rotorbladen kommer vara synliga från andra positioner i närheten. Verk 4 ligger 840 meter från fotopunkten och verk 5, 900 meter. Fotopunkt 1: Näshulta Kvarn verkligt utseende

8 Verkens placering och storlek markerad med rött 6.5 Visualisering från Hagby (2) Från Hagby kommer etableringen inte vara visuellt synlig förutsatt att skogen är bevarad. Närmast belägna verk är verk 4 till vänster i bild på meters avstånd, verk 8 mitt i bilden på meters avstånd och verk 6 till höger i bild på meters avstånd. Fotopunkt 2: Hagby - verkens placering och storlek markerad med rött 6.6 Visualisering från Granlund (3) Från Granlund kommer etableringen inte vara visuellt synlig förutsatt att skogen är bevarad. Närmast belägna verk är verk 6 mitt i bild på 970 meters avstånd. Fotopunkt 3: Granlund verkens placering och storlek markerat med rött

9 6.7 Visualisering från Koten (4) Från Koten kommer etableringen inte vara visuellt synlig. Närmast belägna verk är verk 6 på 2,5 kilometers avstånd. Övriga verk i etableringen befinner sig på 2,9 4,9 kilometers avstånd. Fotopunkt 4: Koten verkens placering och storlek markerad med rött 6.8 Visualisering från Näshulta fritidsområde (5) Från Näshulta fritidsområde kommer etableringen inte vara visuellt synlig. Etableringen befinner sig på 3,3 5,8 kilometers avstånd. Fotopunkt 5: Näshulta fritidsområde verkens placering och storlek markerad med rött 6.9 Visualisering från Ytternäs (6) Från Ytternäs kommer etableringen inte vara visuellt synlig förutsatt att skogen är bevarad. Närmast belägna verk är verk 6 och 7 på respektive meters avstånd. Fotopunkt 6: Ytternäs verkens placering och storlek markerad med rött

10 6.10 Visualisering från Gåstorp (7) Vid Gåstorp finns ett öppet odlingslandskap som gör att etableringen är synlig på längre avstånd från fotopunkten. I bilden är följande verk synliga: till vänster verk 6, som är synligt över skogen på meters avstånd; verk 7, som är synligt över huset på meters avstånd; verk 2 till höger om skogsudden på meters avstånd; verk 3 till höger om verk 2 på meters avstånd och verk 1 till vänster om skogsudden på meters avstånd. Fotopunkt 7: Gåstorp verkligt utseende Verkens placering och storlek markerade med rött 6.11 Visualisering från Stockholmstorp (8) Från Stockholmstorp kan man, genom vegetationen, delvis se verk 9 som är det närmast liggande verket i etableringen på 690 meters avstånd. Övriga verk skyms av vegetationen. Fotopunkt 8: Stockholmstorp verkligt utseende

11 Verkens placering och storlek markerade med rött 6.12 Visualisering från Kvisslan (9) Vid fotopunkt 9 Kvisslan är landskapet delvis öppet till sin karaktär vilket gör att verk 1 som ligger närmast på 720 meters avstånd är synligt över skogen. Övriga verk skyms av vegetationen och landskapets kupering. Fotopunkt 9: Kvisslan verkligt utseende Verkens placering och storlek markerade med rött 6.13 Visualisering från Hjälmarens strandområde (10) Från fotopunkt 10 präglas landskapet av ett större kalhygge med lövslyvegetation. Verk 1 på 800 meters avstånd är delvis synligt, även verk 3 på meters avstånd kan skönjas i horisonten. Övriga verk skyms av vegetationen och landskapets kupering.

12 Fotopunkt 10 verkligt utseende Verkens placering och storlek markerade med rött 6.14 Visualisering från Hjälmarens strandområde (11) Etableringen skyms helt av vegetationen och landskapets kupering från fotopunkt 11 Fotopunkt 11 verkens placering och storlek markerad med rött 6.15 Visualisering från Hjälmarens strandområde (12) Etableringen skyms helt av vegetationen och landskapets kupering från fotopunkt 12. Fotopunkt 12 verkens placering och storlek markerad med rött

13 6.16 Visualisering från Hjälmarens strandområde (13) Etableringen skyms helt av vegetationen och landskapets kupering från fotopunkt 13. Fotopunkt 13 verkens placering och storlek markerad med rött 6.17 Visualisering från Hjälmarens strandområde (15) Från fotopunkt 15 är landskapet mera flackt i sin kupering, landskapet är också relativt öppet med en gles tallväxt. Detta gör att några av verken kommer att synas i horisonten över skogen och markens kupering. Verk 1, 3 och 5 kommer att skönjas i horisonten. Verken ligger på meters avstånd. Fotopunkt 15 verkligt utseende Verkens placering och storlek markerade med rött 6.18 Visualisering från Hjälmarens strandområde (16) Etableringen skyms helt av vegetationen och landskapets kupering från fotopunkt 16.

14 Fotopunkt 16 verkens placering och storlek markerad med rött 6.19 Visualisering från Hjälmarens strandområde (17) Etableringen skyms helt av vegetationen och landskapets kupering från fotopunkt 17. Fotopunkt 17 verkens placering och storlek markerad med rött 6.20 Visualisering från Hjälmarens strandområde vid Brotthatt Granen (18) Då landskapsbilden över sjön ger långa fria siktlinjer syns verken väl även fast avståndet är relativt långt cirka 1,5 kilometer till det närmaste verket (vkv6). Fotopunkt 18 verkligt utseende

15 7 Påverkan genom buller 7.1 Allmänt Den typ av ljud som alstras av ett vindkraftverk är ett aerodynamiskt flerfrekvent ljud från rotorbladens vingspetsar. Ljudutbredningen från ett vindkraftverk beror på flera faktorer såsom luftens temperatur, temperaturens fördelning över höjden, terrängens topografi, vegetationens bullerdämpande effekt, vindriktning mm. Andra faktorer som påverkar upplevelsen av ljudet från ett vindkraftverk är den maskerande effekten från bakgrundsljuds såsom vindbrus från skog och träd på den aktuella platsen. I den nuvarande beräkningsmodellen från 2001, som WindPRO beräkningen är baserad på, tas inte hänsyn till flera av dessa faktorer då den huvudsakligen är utvecklad för vindkraftsprojektering i slättlandskap. En ny beräkningsmodell har utvecklats, Nord2000, viken tar hänsyn till fler parametrar som terrängens topografi, markunderlagets karaktär, vegetationens dämpande effekt mm. Generellt innebär en beräkning i Nord2000 att lägre bullervärden redovisas när beräkningen avser en etablering i skogen, jämfört med WindPRO. En ny rapport avseende buller från vindkraftverk är under utarbetande gemensamt av Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheten. Den nya rapporten kommer att ersätta den nuvarande från Gällande gränsvärde för buller vid bostadsbebyggelse är 40 dba. Gränsvärdet bestäms vid en vindhastighet av 8 m/s på 10 meters höjd över mark. 7.2 Bullerexponering av kringliggande bostadshus Den aktuella bullerberäkningen i WindPRO är baserade på ett vindkraftverk med en navhöjd av 105 meter, en rotordiameter av 90 meter, en effekt av 2,0 MW och ett källjud av 104,0 dba. Som framgår av bullerkartan klaras gränsvärdet 40 dba för samtliga närliggande bostadshus. Mest bullerexponerade är bostadshusen vid Björnmossen - 39,7 dba, Almtorp 39,6 dba och Bråten 39,3 dba. För huvudresultat och bullerkarta se bilagor.

16 Bullerkarta beräknad i WindPRO med skala i db(a) 8 Påverkan genom skuggor 8.1 Allmänt Vid solsken alstrar vindkraftverkens rotorblad rörliga skuggor som när de exponeras på närliggande bostadshus kan upplevas störande. Normvärdet för skuggexponering är under normala väderförhållandet 8 timmar per år och 30 minuter per dygn I de beräkningar som görs i WindPRO förutsätts att skuggorna är synliga på ett avstånd av upp till två kilometer från verket. De aktuella beräkningarna är baserade på vindkraftverk med 105 meters navhöjd och 90 meters rotordiameter. 8.2 Skuggexponering av kringliggande bostadshus Som framgår av beräkningarna är det huvudsakligen två platser där skuggexponering överskrider normvärdet på 8 h per år. Vid Stora Kvisslan överskrids normvärdet med cirka 1 h. Vid de två bostadshusen på Gåstorp överskrids normvärdet med 1 2 h. För den övriga kringliggande bebyggelsen underskrids normvärdet. För att bedöma den verkliga skuggexponeringen måste också hänsyn tas till vegetationens och terrängens skuggande effekt. För att begränsa skuggexponeringen kan verken utrustas med en reglerutrustning med vilken skuggexponeringen kan styras om så behövs.

17 Karta som visar skuggexponeringen för de omkringliggande bostäderna. 8.3 Påverkan genom skuggor sammanfattning Vid tre bostäder av bebyggelse överskrids normvärdet för skuggexponering marginellt. Den verkliga skuggpåverkan är också beroende av andra faktorer som terrängens och vegetationens utseende viket bör tas hänsyn till. 9 Påverkan av naturvärden och fornlämningar 9.1 Påverkan av naturvärden I kartläggningen av naturvärden och nyckelbiotoper har Skogsstyrelsens karta Skogens Pärlor, (www.skogsstyrelsen.se), använts som underlag. Kartan redovisar naturvärden, nyckelbiotoper, sumpskogar mm. På kartan är nyckelbiotoper markerade med röda och gula streckade fält, sumpskogar med blå streckade fält. Enligt Skogsstyrelsens underlag syns ingen konflikt mellan naturvärden och verksplaceringarna. Skogens Pärlor behöver eventuellt kompletteras med ytterligare inventeringar och utredningar i fält.

18 Skogsstyrelsens karta Skogens Pärlor som redovisar nyckelbiotoper, sumpskogar och naturvärden 9.2 Påverkan av arkeologiska värden och fornlämningar I kartläggningar av arkeologiska värden och fornlämningar har Riksantikvarieämbetets karta använts. Kartan utvisar fornlämningar av olika slag. Enligt kartan synes ingen konflikt mellan verksplaceringarna och fornlämningar eller andra arkeologiska värden. Detta behöver ytterligare utredas med underlag som finns hos Länsstyrelsen samt vid behov med fältinventering. Riksantikvarieämbetets karta över fornlämningar

19 10 Påverkan av djur och fågelliv Av viltlivet är det huvudsakligen olika arter av fåglar och fladdermöss som påverkas av vindkraftetableringar på grund av kollisionsrisken med verkens rotorblad. Med anledning av att allt flera vindkraftprojekt etableras i olika naturmiljöer pågår mycket forskning inom detta område. I det aktuella projektet, Stora Uvberget, har kontakt tagits med lokala ornitologer och den ornitologiska föreningen i Eskilstuna för att ta del av data och kunskap om det lokala fågellivet. I den dialog som förts med ornitologerna har situationen för havsörnar och Tjäder berörts där olika kompensationsåtgärder utreds. Konkreta åtgärdsförslag kommer att redovisas i miljökonsekvensutredningen. 11 Projektets miljöbidrag Vindkraftparken ligger inom ett område som av Energimyndigheten utpekats som riksintresse för vindbruk. Områden av riksintresse för vindbruk upptar en mycket liten del av Sveriges yta cirka 2%. Med 9 vindkraftverk av storleken 2 MW uppskattas den årliga produktionen av grön el uppgå till cirka 45 GWh. Detta motsvara behovet av hushållsel hos cirka hushåll. Då el från vindkraft vanligtvis ersätter el från fossileldade produktionsanläggningar innebär 45 GWh minskade koldioxidutsläpp med ton per år. Utdrag ur Energimyndighetens karta över områden av riksintresse för vindbruk 12 Nätanslutning För närvarande utreds förutsättningarna för projektets anslutning till elnätet av Vattenfall Eldistribution AB, som äger regionnätet, i samverken med de lokala nätägarna, främst Eskilstuna Energi & Miljö.

20 Till stöd för utredningsarbetet har Projektgruppen tagit initiativet till en samordning med andra, närbelägna projekt med ett likartat behov av nätanslutning. 13 Övrig information Vägdragningarna inom vindparken har ännu ej utretts. I regel används det befintliga vägnätet för skogsbiltrafik, från vilket nya vägar till de enskilda verken kommer att anläggas. Det interna elnätet för anslutningen av verken inom vindparken kommer att utföras som jordkablar som huvudsakligen dras i vägens sträckning.

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV !" Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL Samtliga förutsättningar och bedömningar är gjorda utifrån kända fakta i feb 2006 INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna

RÅDMANSÖ VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-03-19. för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna 2009-03-19 RÅDMANSÖ VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark k på fastigheterna Rådmansö-Gillberga 1:12, 1:19, 3:7, 1:25, 1:4, 3:3, 2:4 och Rådmansö 1:1 samt Riddersholm

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning

Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projektrapport Öringe vindkraftpark Ljudimmissionsberäkning Projekt: 12-03443 Rapport 12-03443-09021900 Antal sidor: 17 inklusive bilagor Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Martin Almgren Göteborg 2009-02-20

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO

VINDKRAFT GLEMMINGEBRO VINDKRAFT GLEMMINGEBRO OM VINDKRAFT Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Kraftö AB Stockholms Frihamn, Hus D, vån 2 115 56 Stockholm Kontaktperson: Björn Grinder, Miljöutredare Tfn 08-505 35 453 bjorn.grinder@krafto.se Inledning

Läs mer

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun

Underlag för myndighetssamråd, vindkraftspark Gaimald i Gotlands kommun 2 Innehåll 1 Bakgrund och Syfte... 4 1.1 Om Gaimald AB.... 4 2 Lokalisering... 5 2.1 Utformning... 6 2.2 Vindförhållande... 8 2.3 Elproduktion från vindkraft... 8 3 Vindkraftverk... 9 4 Byggnation... 10

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

God Livsmiljö Halmstad

God Livsmiljö Halmstad Informationsstatus 2012-01-30 God Livsmiljö Halmstad Vi verkar för en god livsmiljö inom Halmstad kommun för alla VINDKRAFTROJEKTET SKEDALA - ENSLÖV Korta fakta om anläggningen Vindkraftverket Navhöjd

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG VINDPARK HÅN

SAMRÅDSUNDERLAG VINDPARK HÅN SAMRÅDSUNDERLAG VINDPARK HÅN 2 Samrådsunderlag Vindpark Hån Samrådsunderlag Vindpark Hån 3 Samrådsunderlag Vindpark Hån Årjängs kommun, Värmlands län Underlag för samråd enligt Miljöbalken 6 kap 4. Utredning

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Fotomontage. Vindparkens slutgiltiga layout är ännu inte fastställd.

Fotomontage. Vindparkens slutgiltiga layout är ännu inte fastställd. Fotomontage Vindparkens slutgiltiga layout är ännu inte fastställd. Detta fotomontage grundar sig på ett exempel med 34 st vindkraftverk vars totalhöjd uppgår till 210 meter. Fotopunkter Bilderna till

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan 1 Vindparken Gärdshyttan Kompletteringar till ansökan om miljötillstånd enligt föreläggande från 2013-05-28 Innehållsförteckning 1. Kontaktuppgifter för Gärdshyttan Vind AB 2. Kartor: placering och vägdragningar,

Läs mer

Vindkraft Bilaga 4 till översiktsplan

Vindkraft Bilaga 4 till översiktsplan KS 163-2013/6 Vindkraft Bilaga 4 till översiktsplan foto: Hans Bergh-Nilsson, Karlskoga kommun 2008 SAMRÅD 4 april 2014 4 juni 2014 Innehållsförteckning Inledning 2 Nuläget 2 Riksintresse 3 Prövning 3

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Stockholms Frihamn Hus D 115 56 Stockholm Kontaktperson: Malin Löfgren Tfn 08 505 35 449 malin.lofgren@krafto.se 1 Inledning Kraftö AB

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Nyhetsbrev 9. Vitberget

Nyhetsbrev 9. Vitberget Välkomna att ta del av Vindkrafts nionde nyhetsbrev för planerad vindkraftanläggning. Via nyhetsbrev informerar Vindkraft närboende och övriga om projekt. Länsstyrelsen har nu påbörjat handläggningen av

Läs mer

Gabrielsbergets vindkraftpark - kontrollprogram med avseende på fåglar Kontrollprogrammet kommer att behandla habitatförluster och störningar för häckande fåglar samt påverkan på flyttande fåglar. Nedan

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009.

Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Nytt vindkraftverk i Sandvik-Stenninge. Lägesrapport oktober 2009. Vindkraftverket i Stenninge fungerar och producerar bra. Därför har vi som äger verket Helianthemum Vind AB (se faktaruta) sedan drygt

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk. Vindpark Härja

Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk. Vindpark Härja Anmälan enligt miljöbalken Vindpark Härja Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk Vindpark Härja Fastigheterna Ryggahemmet 1:1 2, Härja 1:4 3 och Härja 7:3 3 i Tidaholms kommun

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson RIO GÖTEBORG NATUR-

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2

PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 S A M R Å D S U N D E R L AG PROJEKT ÅRJÄNG NV ETAPP 2 FEBRUARI 2012 INNEHÅLL Inledning 3 Samråd 3 Projektbeskrivning 5 Projektets relation till planer och mål 7 Miljökonsekvenser 8 Ljud 8 Skuggor 10 Ljus

Läs mer

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Stadsarkitektkontoret 621 81 VISBY Dnr 62039 Synpunkter på detaljplan för Stjups vindkraftspark Hablingbo Stjups 1:27

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning.

Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning. Figur 1. Synlighetsberäkning 25X25 meters upplösning. Figur 2. Fotopunkter. Allmänt om Fotomontagen Det är en stor vindkraftspark vilket gör det svårt att i samma bild förmedla både naturlig storlek på

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

UNDERLAG INFÖR SAMRÅD November 2008

UNDERLAG INFÖR SAMRÅD November 2008 UNDERLAG INFÖR SAMRÅD November 2008 Ansökan om att bedriva vindbruk inom Svartnäs-området Göran Kindlund Vattenfall Power Consultant 2008-11-06 Dokumenttyp Dokumentidentitet Rev. nr. Rapportdatum Uppdragsnummer

Läs mer

PROJEKT DINGLE SKOGEN UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN

PROJEKT DINGLE SKOGEN UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT DINGLE SKOGEN UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, MUNKEDALS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT JUNI 2009 MARIA MAGNUSSON, STIG SWEDBERG OCH BENJAMIN GRAHN-DANIELSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Bilaga 1 Samrådsredogörelse

Bilaga 1 Samrådsredogörelse Bilaga 1 Samrådsredogörelse Informations/samrådsmöte med Kiruna kommun angående vindkraftanläggning i Luongastunturi-området, Kiruna kommun. Tid: 2007-03-14, 13:00-14:30 Plats: Partiberedningens möte i

Läs mer

Tjurhöjden Verksamhets- och konsekvensbeskrivning

Tjurhöjden Verksamhets- och konsekvensbeskrivning Vindkraftspark Tjurhöjden Verksamhets- och konsekvensbeskrivning April 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 3 1.1 ANMÄLAN OM ÄNDRAD VERKSAMHET 1.2 PRESENTATION AV BOLAGET 1.3 VARFÖR VINDKRAFT 1.4 TIDPLAN

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VETTEBERGET UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, STRÖMSTADS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VETTEBERGET UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, STRÖMSTADS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VETTEBERGET UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, STRÖMSTADS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT AB JANUARI 2011 LINDA ANDERSSON OCH BENJAMIN GRAHN-DANIELSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Vindkraftsprojektet vid Tönsen, Bollnäs kommun

Vindkraftsprojektet vid Tönsen, Bollnäs kommun Vindkraftsprojektet vid Tönsen, Bollnäs kommun Examensarbete av Thomas Bolinder Utbildning: Vindkraftstekniker Offshore VT 2011, CFL - Centrum för flexibelt lärande Handledare: Harry Tunong, CFL - Centrum

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB)

OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB) OMRÅDESBESTÄMMELSER (OB) GRÄNSBETECKNINGAR Gräns för områdesbestämmelse BESTÄMMELSE Inom planområdet skall vid bygglovsprövning av bebyggelseintressen, särskilt bostadsbebyggelse, dessa intressen underordnas

Läs mer

Kastlösa södra. Albrunna norra. Övra. Västerstad. Nedra. Västerstad. Degerhamn. Södra Möckleby. väg 136. Albrunna

Kastlösa södra. Albrunna norra. Övra. Västerstad. Nedra. Västerstad. Degerhamn. Södra Möckleby. väg 136. Albrunna Kastlösa södra Degerhamn Övra Västerstad Nedra Västerstad Nr 15 Kastlösa södra (ca 179 ha) är etablerat med 16 stycken verk med en total effekt på 10 MW och en totalhöjd på ca 60 meter. Vid ett generationsskifte

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Vindkraftsplan för Ljusdals kommun -Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft

Vindkraftsplan för Ljusdals kommun -Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft Vindkraftsplan för Ljusdals kommun -Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande vindkraft SAMRÅDSFÖRSLAG Del 2: Planförslag Tematiskt tillägg tillöversiktsplanen gällande vindkraft- SAMRÅD 1 Innehåll

Läs mer

Energi och vindkraft. Mål och riktlinjer

Energi och vindkraft. Mål och riktlinjer Energi och vindkraft Mål och riktlinjer En ökad del av den använda energin ska baseras på förnyelsebar energi och miljöpåverkan från energiverksamheten ska begränsas. Lokala energitillgångar ska utnyttjas

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer