Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraftprojektet Stora Uvberget"

Transkript

1 Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling inleddes under hösten 2009 ett samarbete mellan Ekoklimat och Vindkraft-Gruppen. Projektgruppens målsättning är att utveckla ett vindkraftprojekt som kommer att överlåtas till en lämplig aktör för realisering, långsiktigt ägande och drift. 2 Projektets lokalisering och omfattning 2.1 Placering Projektet är placerat på mark som tillhör Hedensö Gård i Näshulta församling cirka 15 kilometer sydväst om Eskilstuna. Vindkraftverkens placering är på följande fastigheter: Näshulta Ökna 1:1, Hedensö 1:1, Gåstorp 1:4 Oppenby 1:1 och Tomt 1:1. Marken är upplåten genom arrendeavtal med markägaren, Sven Graflund, Hedensö Gård. 2.2 Omfattning Projektet omfattar en etablering av 9 vindkraftverk med en effekt av 2 2,5 MW, en totalhöjd av upp till 150 meter och en rotordiameter av upp till 100 meter. De aktuella visualiseringarna, bullerberäkningarna och skuggberäkningarna är baserad på vindkraftverk med en totalhöjd av 150 meter, en rotordiameter av 90 meter och en effekt av 2,0 MW. Som en alternativ placering kommer också ett förslag med 7 vindkraftverk att presenteras.

2 Vindkraftprojektet Stora Uvberget placering av 9 vindkraftverk 3 Planförhållanden Det aktuella området omfattas inte av någon detaljplan. En översiktsplan för vindkraft är under utarbetande av Eskilstuna kommun. Området ligger inom område markerat som riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten. 4 Beskrivning av platsen 4.1 Traktområde Traktområdet för vindkraftetableringen utgörs av en landskapstyp som är präglad av ett blandbruk av jordbruk och skogsbruk med relativt mycket uppodlad åkermark och ängsmark som ligger insprängd i skogsmarken. Skogen har också ett relativt stort inslag av olika sorters lövträd. Landskapet har en karaktär av småskalighet där terrängen växlar mellan kuperade och platta områden där skogen huvudsakligen tillhör de kuperade områdena. Trakten är också rik på sjöar av varierande storlek där Hjälmaren är det dominerande inslaget. 4.2 Närområde Närområdet utgörs av ett kuperat skogsområde som är cirka 2,5 x 4 kilometer i storlek med barrskog som dominerande inslag. Området är avgränsat i väster av Hjälmaren, i söder av landsvägen mellan Näshulta Kvarn och Prästtorp, i öster av väg 214 och i norr av Hedlandets naturreservat. Området innehåller ett flertal höjder/höjdområden såsom Kvisslanbergen, Myskbergen och Stora Uvberget. Höjderna reser sig meter över det

3 omkringliggande landskapet och meter över Hjälmarens yta. Området präglas av ett aktivt skogsbruk där barrskog i olika tillväxtstadier, från karlhyggen till avverkningsmogen skog, förekommer. Bebyggelse är huvudsakligen samlad i byar och gårdar runt området. Vid Hjälmarens strand i väster ligger ett antal fritidsstugor där tomtmarken upplåts med hyresrätt av markägaren. 5 Beskrivning och påverkan av skyddade miljöer och riksintressen 5.1 Naturreservat Nordost om projektet ligger Hedlandets naturreservat där syftet är att skapa ett attraktivt naturområde för rörligt friluftsliv. Verk 9 ligger 0,1 kilometer väster om naturreservatet. Verk 1 och 2 ligger på cirka 0,9 kilometers avstånd från naturreservatet. Inifrån naturreservatet kommer påverkan från vindkraftetableringen vara försumbar förutom i sydvästra kanten av reservatet där troligtvis verk 9 kan vara visuellt synligt. Övriga verk kommer troligtvis vara skymda av skogen, detta på grund av brist på öppna landskapsrum med längre fria siktlinjer. Jämför visualiseringen från Stockholmstorp, fotopunkt 8, drygt 0,5 kilometer in i reservatet. Hedlandets naturreservat 5.2 Natura2000 Lövön utgörs av en halvö i östra delen av Hjälmaren norr om inloppet av Hyndvadsström. Lövön är en av Sörmlands största sammanhängande ädellövmiljöer med stort inslag av ek, lind, ask och alm. I buskskiktet finns ett stort inslag av hassel. Lövön utgör också ett habitat för flera fågelarter såsom bivråk, fiskgjuse, spillkråka och trana.

4 Vindkraftetableringen på Stora Uvberget befinner sig, med närmast belägna verk (vkv 1), på ett av stånd av drygt en kilometer från Lövön. Inifrån Lövön kommer sannolikt inte vindkraftetableringen på Stora Uvberget ha någon påverkan på miljön. Vid Lövöns östra strand är det troligt att rotorbladen på några av de närmast belägna verken delvis kommer att syns över skogen. Natura2000 området Lövön 5.3 Naturvård Söder om etableringen finns ett större område av riksintresse för naturvård som bland annat omfattar gården Åstorp, Kalvsjön och halvön Hedensö. Vindkraftetableringen på Stora Uvberget befinner sig, med närmast belägna verk 4, på ett av stånd av drygt 0,6 kilometer från det aktuella området. Område av riksintresse för naturvård beläget söder om Stora Uvberget Från de områden i naturskyddsområdet med relativt öppna landskapsrum som medger längre fria siktlinjer kommer troligtvis etableringen på Stora Uvberget att vara visuellt synlig i horisonten över skogen. Sådana platser kan vara odlingslandskapet vid Åstorp och några av stränderna vid Kalvsjön.

5 5.4 Friluftsliv Sjön Hjälmaren, dess södra och sydöstra strand samt naturreservatet Hedlandet, utgör ett område av riksintresse för friluftsliv. Vindkraftetableringen på Stora Uvberget befinner sig med verk 9 på ett av stånd av 0,1 kilometer från Hedlandets naturreservat. Från området utmed Hjälmarens strand befinner sig verk 1 vid Kvisslanbergen på 0,2 kilometers avstånd, verk 3 på Stora Uvberget på 0,6 kilometers avstånd och verk 5 på knappt 0,4 kilometers avstånd. Från de yttre gränserna för riksintresseområdet, där etableringens närmast belägna verk befinner sig, kommer verken sannolikt vara visuellt synliga förutsatt att siktlinjer med erforderlig längd förekommer. Övriga verk som befinner sig på större avstånd kommer med stor sannolikhet skymmas av skogen. För de delar av riksintresseområdet som ligger närmare Hjälmarens strandområde ger visualiseringarna från fotopunkterna 9 17 en god uppfattning om den visuella påverkan av landskapet. Område av riksintresse för friluftsliv strandområdet vid Hjälmaren samt Hedlandets naturreservat 6 Påverkan av landskapsbilden 6.1 Sammanfattning Visualiseringar är gjorda från ett antal platser runt hela etableringens närområde med en större frekvens från Hjälmarens strandområde där ett större antal fritidsstugor är belägna. Fotopunkterna är valda med utgångspunkt från bostadsbebyggelse såsom gårdar, byar och fritidsbebyggelsen vid Hjalmarstranden. Generellt är den visuella påverkan av landskapsbilden till stor del beroende av förekomsten av öppna landskapsrum såsom odlingslandskap, sjöar eller kalhyggen som medger relativt långa fria siktlinjer.

6 I det aktuella området är gården Gåstorp (fotopunkt 7) med sin öppna odlingsmark representativt för dessa förutsättningar. Även några av platserna vid Hjälmarens strand såsom fotopunkterna 9, 10 och 15 där ett kalhygge och gles tallskog möjliggör längre fria siktlinjer. I övrigt visar visualiseringarna att vindkraftetableringens påverkan av landskapsbilden är relativt liten. Från flertalet fotopunkter är den inte alls synlig. Från området vid Hjalmarstranden skyms vindkraftetableringen vid de flesta fotopunkterna på grund av terrängens topografi. 6.2 Allmänt Visualiseringarna är gjorda som panoramabilder där hela vindkraftetableringen innefattas i varje bild. Bildvinkeln i panoramabilderna varierar från 90 grader till 180 grader beroende på fotopunktens närheten till etableringen. Visualiseringarna kan redovisas i två bilder; dels det verkliga synintrycket och dels en bild som visar verkens storlek och position från den aktuella fotopunkten där verken visas i rött. 6.3 Fotopunkter Visualiseringar är gjorda från följande fotopunkter: (1) Näshulta Kvarn, (2) Hagby, (3) Granlund, (4) Koten, (5) Näshulta fritidsområde, (6) Ytternäs, (7) Gåstorp, (8) Stockholmstorp, (9) Kvisslan och (18) Hjälmarens strandområde vid Brotthatt Granen. Karta över fotopunkterna 1 9 och 18.

7 Visualiseringarna från fritidsbebyggelsen vid Hjälmarens strandområde representeras av fotopunkterna Karta över fotopunkterna Visualisering från Näshulta Kvarn (1) Från Näshulta Kvarn kommer man huvudsakligen kunna se verk 4 och 5. På verk 4 kommer rotorbladen delvis vara synliga över skogsbrynet något till vänster om vägen till höger i bilden. Verk 5 skyms i den aktuella bilden av trädet till höger om ladan men rotorbladen kommer vara synliga från andra positioner i närheten. Verk 4 ligger 840 meter från fotopunkten och verk 5, 900 meter. Fotopunkt 1: Näshulta Kvarn verkligt utseende

8 Verkens placering och storlek markerad med rött 6.5 Visualisering från Hagby (2) Från Hagby kommer etableringen inte vara visuellt synlig förutsatt att skogen är bevarad. Närmast belägna verk är verk 4 till vänster i bild på meters avstånd, verk 8 mitt i bilden på meters avstånd och verk 6 till höger i bild på meters avstånd. Fotopunkt 2: Hagby - verkens placering och storlek markerad med rött 6.6 Visualisering från Granlund (3) Från Granlund kommer etableringen inte vara visuellt synlig förutsatt att skogen är bevarad. Närmast belägna verk är verk 6 mitt i bild på 970 meters avstånd. Fotopunkt 3: Granlund verkens placering och storlek markerat med rött

9 6.7 Visualisering från Koten (4) Från Koten kommer etableringen inte vara visuellt synlig. Närmast belägna verk är verk 6 på 2,5 kilometers avstånd. Övriga verk i etableringen befinner sig på 2,9 4,9 kilometers avstånd. Fotopunkt 4: Koten verkens placering och storlek markerad med rött 6.8 Visualisering från Näshulta fritidsområde (5) Från Näshulta fritidsområde kommer etableringen inte vara visuellt synlig. Etableringen befinner sig på 3,3 5,8 kilometers avstånd. Fotopunkt 5: Näshulta fritidsområde verkens placering och storlek markerad med rött 6.9 Visualisering från Ytternäs (6) Från Ytternäs kommer etableringen inte vara visuellt synlig förutsatt att skogen är bevarad. Närmast belägna verk är verk 6 och 7 på respektive meters avstånd. Fotopunkt 6: Ytternäs verkens placering och storlek markerad med rött

10 6.10 Visualisering från Gåstorp (7) Vid Gåstorp finns ett öppet odlingslandskap som gör att etableringen är synlig på längre avstånd från fotopunkten. I bilden är följande verk synliga: till vänster verk 6, som är synligt över skogen på meters avstånd; verk 7, som är synligt över huset på meters avstånd; verk 2 till höger om skogsudden på meters avstånd; verk 3 till höger om verk 2 på meters avstånd och verk 1 till vänster om skogsudden på meters avstånd. Fotopunkt 7: Gåstorp verkligt utseende Verkens placering och storlek markerade med rött 6.11 Visualisering från Stockholmstorp (8) Från Stockholmstorp kan man, genom vegetationen, delvis se verk 9 som är det närmast liggande verket i etableringen på 690 meters avstånd. Övriga verk skyms av vegetationen. Fotopunkt 8: Stockholmstorp verkligt utseende

11 Verkens placering och storlek markerade med rött 6.12 Visualisering från Kvisslan (9) Vid fotopunkt 9 Kvisslan är landskapet delvis öppet till sin karaktär vilket gör att verk 1 som ligger närmast på 720 meters avstånd är synligt över skogen. Övriga verk skyms av vegetationen och landskapets kupering. Fotopunkt 9: Kvisslan verkligt utseende Verkens placering och storlek markerade med rött 6.13 Visualisering från Hjälmarens strandområde (10) Från fotopunkt 10 präglas landskapet av ett större kalhygge med lövslyvegetation. Verk 1 på 800 meters avstånd är delvis synligt, även verk 3 på meters avstånd kan skönjas i horisonten. Övriga verk skyms av vegetationen och landskapets kupering.

12 Fotopunkt 10 verkligt utseende Verkens placering och storlek markerade med rött 6.14 Visualisering från Hjälmarens strandområde (11) Etableringen skyms helt av vegetationen och landskapets kupering från fotopunkt 11 Fotopunkt 11 verkens placering och storlek markerad med rött 6.15 Visualisering från Hjälmarens strandområde (12) Etableringen skyms helt av vegetationen och landskapets kupering från fotopunkt 12. Fotopunkt 12 verkens placering och storlek markerad med rött

13 6.16 Visualisering från Hjälmarens strandområde (13) Etableringen skyms helt av vegetationen och landskapets kupering från fotopunkt 13. Fotopunkt 13 verkens placering och storlek markerad med rött 6.17 Visualisering från Hjälmarens strandområde (15) Från fotopunkt 15 är landskapet mera flackt i sin kupering, landskapet är också relativt öppet med en gles tallväxt. Detta gör att några av verken kommer att synas i horisonten över skogen och markens kupering. Verk 1, 3 och 5 kommer att skönjas i horisonten. Verken ligger på meters avstånd. Fotopunkt 15 verkligt utseende Verkens placering och storlek markerade med rött 6.18 Visualisering från Hjälmarens strandområde (16) Etableringen skyms helt av vegetationen och landskapets kupering från fotopunkt 16.

14 Fotopunkt 16 verkens placering och storlek markerad med rött 6.19 Visualisering från Hjälmarens strandområde (17) Etableringen skyms helt av vegetationen och landskapets kupering från fotopunkt 17. Fotopunkt 17 verkens placering och storlek markerad med rött 6.20 Visualisering från Hjälmarens strandområde vid Brotthatt Granen (18) Då landskapsbilden över sjön ger långa fria siktlinjer syns verken väl även fast avståndet är relativt långt cirka 1,5 kilometer till det närmaste verket (vkv6). Fotopunkt 18 verkligt utseende

15 7 Påverkan genom buller 7.1 Allmänt Den typ av ljud som alstras av ett vindkraftverk är ett aerodynamiskt flerfrekvent ljud från rotorbladens vingspetsar. Ljudutbredningen från ett vindkraftverk beror på flera faktorer såsom luftens temperatur, temperaturens fördelning över höjden, terrängens topografi, vegetationens bullerdämpande effekt, vindriktning mm. Andra faktorer som påverkar upplevelsen av ljudet från ett vindkraftverk är den maskerande effekten från bakgrundsljuds såsom vindbrus från skog och träd på den aktuella platsen. I den nuvarande beräkningsmodellen från 2001, som WindPRO beräkningen är baserad på, tas inte hänsyn till flera av dessa faktorer då den huvudsakligen är utvecklad för vindkraftsprojektering i slättlandskap. En ny beräkningsmodell har utvecklats, Nord2000, viken tar hänsyn till fler parametrar som terrängens topografi, markunderlagets karaktär, vegetationens dämpande effekt mm. Generellt innebär en beräkning i Nord2000 att lägre bullervärden redovisas när beräkningen avser en etablering i skogen, jämfört med WindPRO. En ny rapport avseende buller från vindkraftverk är under utarbetande gemensamt av Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheten. Den nya rapporten kommer att ersätta den nuvarande från Gällande gränsvärde för buller vid bostadsbebyggelse är 40 dba. Gränsvärdet bestäms vid en vindhastighet av 8 m/s på 10 meters höjd över mark. 7.2 Bullerexponering av kringliggande bostadshus Den aktuella bullerberäkningen i WindPRO är baserade på ett vindkraftverk med en navhöjd av 105 meter, en rotordiameter av 90 meter, en effekt av 2,0 MW och ett källjud av 104,0 dba. Som framgår av bullerkartan klaras gränsvärdet 40 dba för samtliga närliggande bostadshus. Mest bullerexponerade är bostadshusen vid Björnmossen - 39,7 dba, Almtorp 39,6 dba och Bråten 39,3 dba. För huvudresultat och bullerkarta se bilagor.

16 Bullerkarta beräknad i WindPRO med skala i db(a) 8 Påverkan genom skuggor 8.1 Allmänt Vid solsken alstrar vindkraftverkens rotorblad rörliga skuggor som när de exponeras på närliggande bostadshus kan upplevas störande. Normvärdet för skuggexponering är under normala väderförhållandet 8 timmar per år och 30 minuter per dygn I de beräkningar som görs i WindPRO förutsätts att skuggorna är synliga på ett avstånd av upp till två kilometer från verket. De aktuella beräkningarna är baserade på vindkraftverk med 105 meters navhöjd och 90 meters rotordiameter. 8.2 Skuggexponering av kringliggande bostadshus Som framgår av beräkningarna är det huvudsakligen två platser där skuggexponering överskrider normvärdet på 8 h per år. Vid Stora Kvisslan överskrids normvärdet med cirka 1 h. Vid de två bostadshusen på Gåstorp överskrids normvärdet med 1 2 h. För den övriga kringliggande bebyggelsen underskrids normvärdet. För att bedöma den verkliga skuggexponeringen måste också hänsyn tas till vegetationens och terrängens skuggande effekt. För att begränsa skuggexponeringen kan verken utrustas med en reglerutrustning med vilken skuggexponeringen kan styras om så behövs.

17 Karta som visar skuggexponeringen för de omkringliggande bostäderna. 8.3 Påverkan genom skuggor sammanfattning Vid tre bostäder av bebyggelse överskrids normvärdet för skuggexponering marginellt. Den verkliga skuggpåverkan är också beroende av andra faktorer som terrängens och vegetationens utseende viket bör tas hänsyn till. 9 Påverkan av naturvärden och fornlämningar 9.1 Påverkan av naturvärden I kartläggningen av naturvärden och nyckelbiotoper har Skogsstyrelsens karta Skogens Pärlor, ( använts som underlag. Kartan redovisar naturvärden, nyckelbiotoper, sumpskogar mm. På kartan är nyckelbiotoper markerade med röda och gula streckade fält, sumpskogar med blå streckade fält. Enligt Skogsstyrelsens underlag syns ingen konflikt mellan naturvärden och verksplaceringarna. Skogens Pärlor behöver eventuellt kompletteras med ytterligare inventeringar och utredningar i fält.

18 Skogsstyrelsens karta Skogens Pärlor som redovisar nyckelbiotoper, sumpskogar och naturvärden 9.2 Påverkan av arkeologiska värden och fornlämningar I kartläggningar av arkeologiska värden och fornlämningar har Riksantikvarieämbetets karta använts. Kartan utvisar fornlämningar av olika slag. Enligt kartan synes ingen konflikt mellan verksplaceringarna och fornlämningar eller andra arkeologiska värden. Detta behöver ytterligare utredas med underlag som finns hos Länsstyrelsen samt vid behov med fältinventering. Riksantikvarieämbetets karta över fornlämningar

19 10 Påverkan av djur och fågelliv Av viltlivet är det huvudsakligen olika arter av fåglar och fladdermöss som påverkas av vindkraftetableringar på grund av kollisionsrisken med verkens rotorblad. Med anledning av att allt flera vindkraftprojekt etableras i olika naturmiljöer pågår mycket forskning inom detta område. I det aktuella projektet, Stora Uvberget, har kontakt tagits med lokala ornitologer och den ornitologiska föreningen i Eskilstuna för att ta del av data och kunskap om det lokala fågellivet. I den dialog som förts med ornitologerna har situationen för havsörnar och Tjäder berörts där olika kompensationsåtgärder utreds. Konkreta åtgärdsförslag kommer att redovisas i miljökonsekvensutredningen. 11 Projektets miljöbidrag Vindkraftparken ligger inom ett område som av Energimyndigheten utpekats som riksintresse för vindbruk. Områden av riksintresse för vindbruk upptar en mycket liten del av Sveriges yta cirka 2%. Med 9 vindkraftverk av storleken 2 MW uppskattas den årliga produktionen av grön el uppgå till cirka 45 GWh. Detta motsvara behovet av hushållsel hos cirka hushåll. Då el från vindkraft vanligtvis ersätter el från fossileldade produktionsanläggningar innebär 45 GWh minskade koldioxidutsläpp med ton per år. Utdrag ur Energimyndighetens karta över områden av riksintresse för vindbruk 12 Nätanslutning För närvarande utreds förutsättningarna för projektets anslutning till elnätet av Vattenfall Eldistribution AB, som äger regionnätet, i samverken med de lokala nätägarna, främst Eskilstuna Energi & Miljö.

20 Till stöd för utredningsarbetet har Projektgruppen tagit initiativet till en samordning med andra, närbelägna projekt med ett likartat behov av nätanslutning. 13 Övrig information Vägdragningarna inom vindparken har ännu ej utretts. I regel används det befintliga vägnätet för skogsbiltrafik, från vilket nya vägar till de enskilda verken kommer att anläggas. Det interna elnätet för anslutningen av verken inom vindparken kommer att utföras som jordkablar som huvudsakligen dras i vägens sträckning.

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, 1 februari 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan Vindparken Gärdshyttan Informations- och samrådsmöte den 5 september 2012 I Sörbygdsgården, Dalmark Alla Varmt Välkomna Gärdshyttan Vind AB www.gardshyttanvind.se Gärdshyttan Vind AB Projekteringsbolag

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

1 Hjälmarsund 1, naturligt utseende

1 Hjälmarsund 1, naturligt utseende 1 Hjälmarsund 1, naturligt utseende Avstånd till vindkraftparken (närmaste vindkraftverk): 11,1 kilometer Fotopunktens läge (koordinater, RT-90): 1 516 882 (ost), 6 568 824 (nord), 24 meter över havet

Läs mer

1 Hjälmaresund 1, naturligt utseende

1 Hjälmaresund 1, naturligt utseende 1 Hjälmaresund 1, naturligt utseende Avstånd till vindparken (närmaste vindkraftverk): 11,2 kilometer Fotopunktens läge (koordinater, RT-90): 1 516 882 (ost), 6 568 824 (nord), 24 meter över havet 2 Hjälmaresund

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning STORA UVBERGET VIND AB Miljökonsekvensbeskrivning Stora Uvberget Vindpark Eric Paulsson 2011-12-12 En beskrivning av Stora Uvberget Vindparks påverkan av människor och miljö i parkens närområde och omgivningar

Läs mer

1 Hjälmarsund 1, naturligt utseende

1 Hjälmarsund 1, naturligt utseende 1 Hjälmarsund 1, naturligt utseende Avstånd till vindkraftparken (närmaste vindkraftverk): 11,1 kilometer Fotopunktens läge (koordinater, RT-90): 1 516 882 (ost), 6 568 824 (nord), 24 meter över havet

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda Bilaga E Miljötillståndsansökan Detaljstudie Huvudlayout och alternativa layouter i förhållande till detaljplanelagda områden Vindpark Östra Frölunda Detaljstudie huvudlayout och alternativa layouter i

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 1 Icke-teknisk sammanfattning Adelöv Vind AB ansöker om bygglov samt inkommer med miljöanmälan för uppförande och drift av tre vindkraftverk på fastigheterna Sutarp 1:4

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

RAPPORT LANDSKAPSBILD

RAPPORT LANDSKAPSBILD RAPPORT LANDSKAPSBILD Samkraft AB KVISSJABERGET UPPDRAGSNUMMER 5463116100 Påverkan på landskapsbilden vid en utbyggnad av vindkraftparkerna Kvissjaberget (Samkraft AB) och Hittsjön (wpd Scandinavia AB).

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd

Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd Vindkraftspark Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd December Bakgrund wpd Scandinavia AB planerar för en vindkraftsanläggning med maximalt 12 vindkraftverk vid Tandsjö i Ljusdals kommun, Gävleborgs

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Bilaga12. Fotomontage från Västermo

Bilaga12. Fotomontage från Västermo Bilaga12. Fotomontage från Västermo FOTOMONTAGE Västermo Fotomontage Västermo, november 2016 Inledning Syftet med detta fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken i Vindpark Duvhällen

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 6 beskrivning av landskapet del 6 beskrivning av landskapet 47 6 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV LANDSKAPET I TINGSRYDS KOMMUN 6.1 Visuella förutsättningar Landskapet speglar vår historia ur många perspektiv. Människan har genom årtusenden

Läs mer

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Energy AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Gottenvik Projektet

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Väsman. Saxberget. Boberget. Gropberget. Fjällberget. Storstensberget. Norra Hörken

Väsman. Saxberget. Boberget. Gropberget. Fjällberget. Storstensberget. Norra Hörken Väsman Boberget Storstensberget Fjällberget Saxberget Gropberget Norra Hörken Boberget 440 möh Saxberget 439 möh Ljungåsens parkering Storstensberget Gropberget 455 möh 425 möh Fjällberget 466 möh Gravitationsfundament

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad.

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Karta och koordinater. 2 Introduktion. 3 Redovisning av förkastade och accepterat alternativ till projekteringsplats. 3 Ansökan om tillstånd. 3 Samrådets

Läs mer

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring.

MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring. Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraftsanläggning på Gabrielsberget Bild tagen från http://magasin08.files.wordpress.com/2010/06/vindkraft37.jpg Johan Dyrlind johan.dyrlind@gmail.com Viktor Johansson

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk

Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk Anmälan enligt miljöbalken avseende etablering av vindkraftverk Fastighet Medevi 4:1 i Motala kommun Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3 1.3 Vindkraft

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Vindkraftsprojekt Norrberget i Sala kommun, Västmanlands län

Vindkraftsprojekt Norrberget i Sala kommun, Västmanlands län VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsprojekt i Sala kommun, Västmanlands län Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 1.10 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken

Läs mer

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --."

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --. BORAS STAD PROTOKOLL Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai

Läs mer

Kulturvärdesinventering och landskapsanalys inför vindkraftetablering i Fjällboda

Kulturvärdesinventering och landskapsanalys inför vindkraftetablering i Fjällboda Ske mus dnr 14/2011 Utsikt mot sydost från platsen för planerade verk nr 1 i Fjällboda. Foto Lage Johansson. Kulturvärdesinventering och landskapsanalys inför vindkraftetablering i Fjällboda Jörns socken,

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Fotomontage Version 1.0 Datum 2014-06-20 Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Vindpark Vitberget Format: A3 Fotomontage är framställda av Kabeko Kraft på uppdrag av Vitberget Vindkraft Upphovsrätt

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Vindkraft på Holmön och Ängesön Umeå kommun

Vindkraft på Holmön och Ängesön Umeå kommun Vindkraft på Holmön och Ängesön Umeå kommun Samrådsunderlag 26 september 2014 Gröna Holmön www.holmon.com/gronaholmon Samråd Sedan 2008 har Slitevind AB tillsammans med markägare och boende på Holmön arbetat

Läs mer

Vindkraftprojekt Skabersjö. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Skabersjö. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Skabersjö Samrådsunderlag Samråd enligt 6 kap. 4. Miljöbalken samt 5 kap 20 i Plan- och bygglagen Okt 2008 Innehåll Bakgrund...3 Omfattning och utformning...3 Områdesbeskrivning...4 Energiproduktion...4

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Vindkraftprojektet Gärdshyttan, visualiseringar

Vindkraftprojektet Gärdshyttan, visualiseringar Vindkraftprojektet Gärdshyttan, visualiseringar Fotopunkter för visualiseringar, 1 17 Terrängkarta med fotopunkterna 1-17 (röda). Vindkraftprojektet Gärdshyttan 1-5 (blå). Södra Kärra Vindpark (svart).

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Brahehus

Projektbeskrivning Vindkraft vid Brahehus Projektbeskrivning Vindkraft vid Bakgrund o2 Vindkompaniet AB planerar en vindkraftetablering i ett område vid nordost om Gränna i Jönköpings kommun. Energimyndigheten har pekat ut området som riksintresse

Läs mer

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Mörbylånga kommun Förstudie bebyggelseutveckling Anders Nilsson, Helena Nilsson 2009-12-01 Eriksöre 5:1 skifte 4 Eriksöre 6:14 Eriksöre 6:1 skifte 5 innehållsförteckning Eriksöre

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-04-26 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3B, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR DALS-ED KOMMUN Vindbruk Dalsland

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Vindkraftsprojekt Målarberget i Avestas & Norbergs kommuner

Vindkraftsprojekt Målarberget i Avestas & Norbergs kommuner VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsprojekt i Avestas & Norbergs kommuner Beskrivning av utförda skuggberäkningar Bilaga 1.10 till miljökonsekvensbeskrivning Ansökan om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken

Läs mer

Granbergs vindpark. Projektbeskrivning

Granbergs vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GRANBERG 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot en

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1 Bilaga 2 Bullerutredning RAPPORT Bullerutredning Etapp 1 2010-07-06 Upprättad av: Johanna Thorén Granskad av: Bengt Simonsson Uppdragsnr: 10137843 Vindkraftpark Markbygden Daterad: 2010-07-06 Bullerutredning

Läs mer

Bilaga 3 Naturinventering

Bilaga 3 Naturinventering GothiaVindAB Bilaga3Naturinventering Projekt:Fjällboheden Datum:201105 Utförare:MiljötjänstNordAB 2011 Naturvärdesinventering av terrester miljö vid Fjällboheden i Skellefteå kommun, Västerbottens län

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Vindkraftsplan för Götene kommun

Vindkraftsplan för Götene kommun 2008-02-29 Fördjupad översiktsplan Vindkraftsplan för Götene kommun INNEHÅLL INLEDNING BAKGRUND 3 Sammanfattning Översiktsplanen / riktlinjer för vindkraft 2006 Planeringsprocessen Syfte 4 Dagsläget /

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Vindkraft på höglandets hjässa, del II

Vindkraft på höglandets hjässa, del II Kulturhistorisk förstudie Vindkraft på höglandets hjässa, del II Kulturhistorisk förstudie, del II inför planerade vindkraftsområden Almesåkra och Bringetofta socknar i Nässjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS

Läs mer

Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun

Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANBESKRIVNING 4 HANDLINGAR 4 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 4 PLANDATA 5 Lägesbestämning 5 Areal 6 Markägoförhållanden

Läs mer

Vindparken Stora Uvberget Protokoll från samrådsmöte i Näshulta Kommunalhus den 12 november 2012

Vindparken Stora Uvberget Protokoll från samrådsmöte i Näshulta Kommunalhus den 12 november 2012 VINDKRAFTGRUPPEN Vindparken Stora Uvberget Protokoll från samrådsmöte i Näshulta Kommunalhus den 12 november 2012 Inbjudan Inbjudan till samrådsmötet har offentliggjorts genom annonsering i Eskilstuna-Kuriren

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

MKB med Hållbarhetsanalys

MKB med Hållbarhetsanalys Översiktsplan Söderhamns kommun TEMA - VINDKRAFT Utgrunden vindkraftpark, Kalmarsund Källa:WPD Scandinavia AB MKB med Hållbarhetsanalys Söderhamn i juni 2009 KUS-förvaltningen Planerings- och utvecklingsavdelningen

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Innehåll Hur, vad och varför? Varför mäta? Vad påverkar en mätning? Hur mäter man? Erfarenhet från

Läs mer

5. LOKALISERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VINDKRAFT

5. LOKALISERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VINDKRAFT 5. LOKALISERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VINDKRAFT 5.1 Vindkraftverket Teknisk utformning och produktion Ett vindkraftverk består av ett torn med maskinhus, rotor och rotorblad. Tornet förankras med ett fundament

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 598. Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

ANTAGANDEHANDLING 598. Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun ANTAGANDEHANDLING 598 Handlingarna består av: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplaneprogram Detaljplan för vindkraftverk inom fastigheterna

Läs mer

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL. INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV !" Götene kommun. Riktlinjer för vindkraft INNEHÅLL Samtliga förutsättningar och bedömningar är gjorda utifrån kända fakta i feb 2006 INLEDNING BAKGRUND Syfte Dagsläget Omvärlden UTB. I NATIONELLT PERSPEKTIV

Läs mer

Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag

Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag Vindpark Älgkullen Samrådsunderlag Samråd enligt Miljöbalken September 2014 Medverkande SÖKANDE Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 3 Kontaktpersoner: Pia Hjalmarsson

Läs mer