Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1"

Transkript

1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden 1:3. Björkhöjden 3:1 ligger i Borgvattnets församling, Ragunda kommun, Jämtlands län och Västra Björkhöjden 1:3 ligger i Ramsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Område 1 omfattar en etablering av 10 vindkraftverk, varav 6 st på Björkhöjden 3:1 och 4 st på Västra Björkhöjden 1:3. Vindkraftverken har en navhöjd av max 110 meter, en rotordiameter av max 100 meter och en effekt av max 3,0 MW. Denna projektpresentation berör huvudsakligen fastigheten Björkhöjden 3:1 då den befinner sig inom SSVAB:s vindkraftpark Björkvattnet Björkhöjden och alltså omfattas av kravet på miljötillstånd enligt miljöbalken. Karta över fastigheterna Västra Björkhöjden 1:3 (överst i bild) och Björkhöjden 3:1 (nederst i bild). Röda vkv tillhör Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1, blå vkv tillhör SSVAB.

2 2 Planförhållanden Platsen för den aktuella etableringen omfattas inte av en kommunal detaljplan. I kommunens översiktsplan, med tillägg för vindkraft, finns ett förslag till område utpekat för storskalig vindkraftutbyggnad som överenstämmer med den av SSVAB planerade vindkraftparken Björkvattnet Björkhöjden. Björkhöjden 3:1 ligger inom detta område. 3 Samordning med SSVAB Då SCA är markägare till grannfastigheterna norr och söder om Björkhöjden 3:1 är en samordning med SCA / SSVAB nödvändig beträffande fördelning och placering av vindkraftverk samt dragning och nyttjande av gemensamma vägar. En principöverenskommelse har träffats mellan markägarna/vindkraft-gruppen och SCA/SSVAB som innebär att 6 verk placeras på Björkhöjden 3:1. Detaljplacering av verk samt slutgiltig vägdragning är ännu ej fastställd. 4 Markupplåtelse Marken är upplåten till Vindkraft-Gruppen genom markupplåtelseavtal med markägarna. Kommande huvudägare till projektet kommer att teckna nya arrendeavtal med berörda markägare. 5 Beskrivning av platsen 5.1 Traktområde Traktområdet för vindkraftetableringen utgörs av ett kuperat landskap som domineras av skogsmark med inslag av mindre sjöar, vattendrag och våtmarker. Området är glest befolkat med ett fåtal mindre byar och spridd enstaka bebyggelse. Den dominerande markanvändningen inom traktområdet är skogsbruk där föryngringsavverkningar är vanligt förkommande. 5.2 Närområde Närområdet utgörs av högplattån Kalkstenshöjden med kringliggande marker med inslag av myrmarker och några mindre tjärnar/sjöar. Den huvudsakliga vegetationen är barrskog med inslag av lövträd. Området präglas av ett aktivt skosbruk. Fastigheten Björkhöjden 3:1 utgörs av ett långsmalt markområde som sträcker sig över Kalkstenshöjden i öst västlig riktning.

3 Från västra änden av fastigheten sträcker sig en skogsbilväg ca 2 km i östlig riktning. På samma sätt sträcker sig en skogsväg från östra änden ca 2 km i västlig riktning. 6 Skyddade miljöer och riksintressen 6.1 Skyddade miljöer kulturmiljövård och fornlämningar Inom närområdet finns inga kända skyddsvärda miljöer avseende kulturmiljövård. 6.2 Skyddade miljöer - naturvård Inom närområdet finns inga nu kända skyddsvärda naturmiljöer förutom en sumpskog på ca 11 ha med läge i mitten av fastigheten. Skogen är kraftigt påverkad av utdikning och har naturvärdesklass 3. (se bilaga: Skogsstyrelsen) 6.3 Skyddade miljöer Natura2000 och naturreservat Inom närområdet finns inga markerade Natura2000-områden eller naturreservat. 6.4 Rörligt friluftsliv riksintresse Inom närområdet finns inget riksintresse avseende rörligt friluftsliv 6.5 Rennäring riksintresse Inom det större traktområdet finns områden med riksintressen avseende rennäringen. Närområdet berörs inte av detta riksintresse. (se karta nedan) Karta som markerar områden av riksintresse för rennäringen (källa: länsstyrelsernas GIS)

4 6.6 Skyddade miljöer och riksintressen sammanfattning Inom det aktuella området finns för närvarande inga kända skyddsvärda miljöer eller riksintressen förutom en sumpskog av naturvärdesklass 3. Bilagor: Inventering från Ragunda kommun. 7 Påverkan av landskapsbilden 7.1 Allmänt Redovisning av landskapspåverkan är viktigast från de omkringliggande orterna där människor bor och uppehåller sig. I det akuella fallet är det huvudskligen byarna Björkvattnet, Fullsjön, södra Fullsjön samt ett bostadshus vid Västra Björkhöjden. Den sammantagna etableringen från vindkraftparken Björkvattnet - Björkhöjden inklusive verken för Område 1 i Vindkraftprojekt Borgvattnet ger en relativt stor påverkan av landskapsbilden från dessa utblickar. 7.2 Visualiseringar Visualiseringar redovisas från södra Fullsjön (1), Fullsjön (2), Västra Björkhöjden (3) och Björkvattnet (4). Visualiseringarna är baserade på vindkraftverk med en navhöjd av 105 meter och en rotordiameter av 90 meter. För att åskådliggjöra placering och storlek visas verken i rött från platser där verken är helt eller delvis dolda. Karta som visar kameraplaceringar: 1-södra Fullsjön, 2-Fullsjön, 3-V. Björkhöjden, 4-Björkvattnet. Verken på Björkhöjden 3:1 hänvisas till som verk nummer 1 6 räknat från väster mot öster.

5 I visualiseringarna är verk som tillhär vindkraftprojekt Borgvattnet markerade med röda kryss och verk som tillhör SSVAB:s vindkraftpark markerade med blå kryss. Avståndsangivelser avser det närmast placerade verket fr. kameraplac. 7.3 Visualiseringar från södra Fullsjön (kameraplacering 1)(2,7 km +) Från södra Fullsjön är det relativt långa fria siktlinjer över sjön Fullsjön och det odlingslandskap som gränsar till sjön. Detta gör att vindkraftetableringen på Västra Björkhöjden 1:3 och Björkhöjden 3:1 samt SSVAB:s vindpark Björkhöjden - Björkvattnet syns relativt väl i horisonten från denna plats. Huvuddelen av verken på Västra Björkhöjden 1:3 och Björkhöjden 3:1 är dock skymda av skogen från den här kameraplaceringen. Bild 1 Kameraplacering 1: Visualisering i öst-sydöstlig riktning. Verket i bildens centrum är det sydvästra på Västra Björkhöjden 1:3. De två verken längst till höger är de två västligaste på Björkhöjden 3:1. Bild 2 Kameraplacering 1: De fyra första verken från vänster i bild är verken på Västra Björkhöjden 1:3, tre av verken är huvudsakligen skymda av skogen. Av etableringen på Björkhöjden 3:1 är huvudsakligen fyra verk skymda av skogen. 7.4 Visualiseringar från Fullsjön (kameraplacering 2)(1,7 km +) Från byn Fullsjön är vindkraftetableringarna på Västra Björkhöjden 1:3 och Björkhöjden 3:1 huvusakligen skymda av skogen. Detta på grund av avsaknad av tillräckligt långa fria siktlinjer i skogslandskapet.

6 Bild 3 Kameraplacering 2: Visualisering i nordöstlig riktning. Etableringen på Västra Björkhöjden 1:3 och Björkhöjden 3:1 är huvudsakligen skymd av skogen från denna plats. I den grupp av verk som syns mitt i bild är det svårt att särskilja verk som tillhör SSVAB och Vindkraftprojekt Borgvattnet. Bild 4 Kameraplacering 2: Visualisering i östlig riktning. Verket i bild är det nordvästra på Västra Björkhöjden 1:3. Vindkraftetableringen är huvusakligen skymd av skogen från denna plats. 7.5 Visualiseringar från Västra Björkhöjden (kameraplacering 3)(0,75 km +) Gården Västra Björkhöjden ligger ca 1,5 kilometer nordost om verk nr 1 och 2 i etableringen på Björkhöjden 3:1. Visualiseringarna från den här kameraplaceringen ger en god uppfattning om etableringens landskapspåverkan från det här avståndet. Från Västra Björkhöjden är huvudsakligen de verk placerade på Västra Björkhöjden 1:3 samt närliggande verk i SSVAB:s vindpark synliga. Av etableringen på Björkhöjden 3:1 är enbart rotorn från verk 2 delvis synlig över skogen, i övrigt skyms etableringen helt av den omkringliggande skogen.

7 Bild 5 Kameraplacering 3: Visualisering i sydlig riktning; Verket synligt i bild är det mellersta av de tre södra verken på Västra Björkhöjden 1:3. Bild 6 Kameraplacering 3: Verk till vänster i bild är det sydöstra i etableringen på Västra Björkhöjden 1:3. Verk nr 3 6 i etableringen på Björkhöjden 3:1 döljs av skogen. Bild 7 Kameraplacering 3:Visualisering i riktning syd-sydväst: De två större verken i bild tillhör SSVAB:s etablering. Höger om det högra verket är rotorn synlig på verk nr 2 i etableringen på Björkhöjden 3:1.

8 Bild 8 Kameraplacering 3: Vingspetsen (nedre) i bildens vänstra kant tillhör verk nr 3 i etableringen på Björkhöjden 3:1 Bild 9 Kameraplacering 3:Visualisering i sydvästlig riktning: De två synliga verken i bild tillhör SSVAB:s etablering. Bild 10 Kameraplacering 3: Det andra verket från höger är verk nr 1 i etableringen på Björkhöjden 3:1, det andra verket från vänster är verk nr 2 i etableringen på Björkhöjden 3:1.

9 Bild 11 Kameraplacering 3: Visualisering i västlig riktning; Verket mitt i bild är det sydvästra på Västra Björkhöjden 1:3. Verket till vänster tillhör SSVAB:s etablering. Bild 12 Kameraplacering 3: De 15 små verken mitt i bild utgör etableringen i område 2 av Vindkraftprojekt Borgvattnet. 7.6 Visualiseringar från Björkvattnet (kameraplacering 4)(1,0 km +) Från byn Björkvattnet har man en god utblick över etableringarna på Västra Björkhöjden 1:3 och Björkhöjden 3:1 inklusive SSVAB:s vindpark. Etableringen syns tydligt i horisonten över skogen och ger en relativt stor påverkan av landskapsbilden. bild 13 Kameraplacering 4: Visualisering i väst-nordvästlig riktning. Till vänster syns verk nr 6 på Björkhöjden 3:1.

10 Bild 14 Kameraplacering 4: De fyra verken till höger i bild är verken på Västra Björkhöjden 1:3. I den grupp av verk som syns mitt i bild är det svårt att särskilja vkv som tillhör SSVAB och Vindkraftprojekt Borgvattnet. 7.7 Påverkan av landskapsbilden sammanfattning Från byarna Björvattnet och södra Fullsjön kommer den sammantagna vindkraftetableringen på Björkhöjden 3:1, Västra Björkhöjden 1:3 och SSVAB:s vindpark Björkhöjden Björkvattnet att vara väl synlig i horisonten. Detta på grund av de fria siktlinjerna från dessa platser. Etableringarna på Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden 1:3 kommer att upplevas som en integrerad del tillsammans med SSVAB:s vindpark. Från byn Fullsjön, med begränsade öppna landskapsrum, kommer etableringarna huvudsakligen att skymmas av skogsvegetationen. Från gården Västra Björkhöjden kommer vindkraftverken på den egna fastigheten tillsammans med de närliggande verken i SSVAB:s etablering att upplevas som relativt dominerande inslag i landskapsbilden. De tre västliga verken (verk 1-3) placerade på Björkhöjden 3:1 kommer delvis vara synliga över skogsvegetationen. 8 Påverkan genom buller 8.1 Allmänt Den typ av ljud som alstras av ett vindkraftverk är ett aerodynamiskt flerfrekvent ljud från rotorbladens vingspetsar. Ljudutbredningen från ett vindkraftverk beror på flera faktorer såsom luftens temperatur, temperaturens fördelning över höjden, terrängens topografi, vegetationens bullerdämpande effekt, vindriktning mm. Andra faktorer som påverkar upplevelsen av ljudet från ett vindkraftverk är bakgrundsljudens maskerande effekt som t.ex. vindbrus från skog och träd på den aktuella platsen.

11 I den nuvarande beräkningsmodellen från 2001, som WindPRO beräkningen är baserad på, tas inte hänsyn till flera av dessa faktorer. Gällande gränsvärde för buller vid bostadsbebyggelse är 40 db(a). Gränsvärdet bestäms vid en vindhastighet av 8 m/s på 10 meters höjd över mark. 8.2 Bullerexponering av kringliggande bostadshus Den aktuella bullerberäkningen i WindPRO är baserade på ett vindkraftverk med en navhöjd av 105 meter, en rotordiameter av 90 meter, en effekt av 2,0 MW och ett källjud av 105,0 db(a). Som framgår av bullerkartan klaras gränsvärdet 40 db(a) vid byarna Björkvattnet och Fullsjön. Vid Västra Björkhöjden klaras inte gränsvärdet under de förutsättningar som redovisas. Bullerexponeringen vid Västra Björkhöjden alstras huvudsakligen av vindkraftetableringen på Västra Björkhöjden 1:3 samt etableringen på SCA:s mark. Bullerpåverkan från etableringen på Björkhöjden 3:1 har troligtvis marginell påverkan på bostaden på Västra Björkhöjden. 8.3 Påverkan genom buller sammanfattning Med ett källjud av 105,0 db(a) för vindkraftverken som ingår i etableringen klaras gränsvärdet 40 db(a) med god marginal vid bostadsbebyggelsen vid byarna Björkvattnet och Fullsjön. Vid Västra Björkhöjden klaras inte gränsvärdet enligt gällande förutsättningar och nuvarande beräkningsmodell i WindPRO. Att beakta är att WindPRO ger ett felaktigt beräkningsresultat i de fall vindkraftverk är placerade i flera väderstreck runt en bostad. Detta då programmet förutsätter att vindrikningen vid varje tidpunkt är riktad från varje verk mot bostaden, vilket i praktiken aldrig sker. I en beräkningsmodell som tar hänsyn till terrängens topografi och vegetationens dämpande effekt sänks troligtvis de redovisade bullernivåerna ytterligare för de närboende. För Huvudresultat och bullerkarta se bilagor.

12 Bullerberäkningar i WindPRO som omfattar etableringarna på Västra Björkhöjden 1:3, Björkhöjden 3:1 samt norra delen av SSVAB:s vinpark Björkhöjden Björkvattnet. 9 Påverkan genom skuggor 9.1 Allmänt Vid solsken alstrar vindkraftverkens rotorblad rörliga skuggor som när de exponeras på närliggande bostadshus kan upplevas störande. Normvärdet för skuggexponering är under normala väderförhållandet 8 timmar per år och 30 minuter per dygn. Detta motsvaras av 40 timmar per år i ett worst case senario vilket är den maximala tiden skuggor kan uppkomma. I de beräkningar som görs i WindPRO förutsätts att skuggorna är synliga på ett avstånd av upp till två kilometer från verket.

13 Uppkommer problem med för stor skuggexponering av närliggande bostadshus kan vindkraftverken förses med utrustning som reglerar skuggtiden vid dessa. 9.2 Skuggexponering av kringliggande bostadshus De aktuella beräkningarna är baserade på vindkraftverk med 105 meters navhöjd och 90 meters rotordiameter. För bebyggelsen vid byarna Björkvattnet och Fullsjön klaras normvärdet för skuggexponering med god marginal. Vid Västra Björkhöjden överskrids normvärdet med ca 12 timmar per år. Från etableringen på Björkhöjden 3:1 alstras skuggor från verk nr 3 och i någon mån också från verk nr 2 som exponeras på Västra Björkhöjden. Huvuddelen av skuggexponeringen på Västra Björkhöjden kommer från SSVAB:s etablering samt från etableringen på Västra Björkhöjden 3:1. Troligtvis behöver ingen speciella åtgärder vidtas för verken på Björkhöjden 3:1 för att klara normvärdet vid Västra Björkhöjden. För huvudresultat och skuggkalendrar se bilagor. 9.3 Påverkan genom skuggor sammanfattning Vid byarna Björkvattnet och Fullsjön klaras normvärdet för skuggexponering med god marginal. Vid Västra Björkhöjden överskrids normvärdet men detta är huvudsakligen inte förorsakat av etableringen på Björkhöjden 3:1 utan av verken placerade på Västra Björkhöjden 1:3 och närliggand verk i SSVAB:s etablering. Det bör utredas om några av dessa verk behöver utrustas med automatik som styr skuggexponeringen. 10 Påverkan av djur och fågelliv Påverkan av djur och fågelliv är tidigare inventerat av SCA/SSVAB i samband med miljöprövningen av vindparken Björkhöjden Björkvattnet. Nyttjanderätten till aktuellt material får införskaffas från SCA/SSVAB. 11 Påverkan av rennäringen Även fast det aktuella området inte är markerat som riksintresse ur rennäringssynpunkt bör utformningen, uppförandet och driften av anläggningen ske på så sätt att minsta tänkbara intrång och störning sker av eventuell rennäring i området. Vid anläggning av tillfartsvägar till verken bör befintliga vägar användas så långt som möjligt. Drift och service av anläggningen bör ske på så sätt att tillfartsvägar inte behöver plogas vintertid. Detta för att undvika störning av eventuellt vinterbete för renarna.

14 12 Övrig information 12.1 Tillfartsvägar projektering / anläggning Då tillfartsvägar kommer att användas både av SSVAB och projekägarna till Vindkraftprojekt Borgvattnet sker en samordning och gemensam planering mellan dessa parter. Vindkraft-Gruppen och SSVAB är för närvarande inne i denna process som i nuläget inte är slutförd. På grund av detta är det i dagsläget inte aktuellt att presentera förslag till vägdragningar på Björkhöjden 3: Nätanslutning projektering / anläggning Även i fråga om nätanslutning måste en samordning ske med SSVAB:s vindpark Björkhöjden Björkvattnet. Vindkraft-Gruppen har informerat E.on-nät om planerat projekt samt har kontinuerlig kontakt med E.on beträffande utvecklingen. E.on å sin sida beaktar aktuellt projekt i sin planering av nätutbyggnad Projektägare Vindkraft-Gruppen Formellt är Vindkraft-Gruppen ett koncortium bestående av företagen Talenten AB (Finspång) och Global-production.com AG (Zuchwill, Schweiz). Vindkraft-Gruppen arbetar med projektutveckling inom vindkraft både för egen räkning såväl som åt andra kunder. Vindkraft-Gruppen utför även uppdrag avseende förstudier, tillståndsprocessen, ekonomisk rådgivning mm. Vindkraft-Gruppen är för närvarande engagerad i ett flertal projekt som befinner sig i olika utvecklingsfaser, med huvudsaklig lokalisering i södra Sverige. Hemsida: