Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1"

Transkript

1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden 1:3. Björkhöjden 3:1 ligger i Borgvattnets församling, Ragunda kommun, Jämtlands län och Västra Björkhöjden 1:3 ligger i Ramsele församling, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Område 1 omfattar en etablering av 10 vindkraftverk, varav 6 st på Björkhöjden 3:1 och 4 st på Västra Björkhöjden 1:3. Vindkraftverken har en navhöjd av max 110 meter, en rotordiameter av max 100 meter och en effekt av max 3,0 MW. Denna projektpresentation berör huvudsakligen fastigheten Björkhöjden 3:1 då den befinner sig inom SSVAB:s vindkraftpark Björkvattnet Björkhöjden och alltså omfattas av kravet på miljötillstånd enligt miljöbalken. Karta över fastigheterna Västra Björkhöjden 1:3 (överst i bild) och Björkhöjden 3:1 (nederst i bild). Röda vkv tillhör Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1, blå vkv tillhör SSVAB.

2 2 Planförhållanden Platsen för den aktuella etableringen omfattas inte av en kommunal detaljplan. I kommunens översiktsplan, med tillägg för vindkraft, finns ett förslag till område utpekat för storskalig vindkraftutbyggnad som överenstämmer med den av SSVAB planerade vindkraftparken Björkvattnet Björkhöjden. Björkhöjden 3:1 ligger inom detta område. 3 Samordning med SSVAB Då SCA är markägare till grannfastigheterna norr och söder om Björkhöjden 3:1 är en samordning med SCA / SSVAB nödvändig beträffande fördelning och placering av vindkraftverk samt dragning och nyttjande av gemensamma vägar. En principöverenskommelse har träffats mellan markägarna/vindkraft-gruppen och SCA/SSVAB som innebär att 6 verk placeras på Björkhöjden 3:1. Detaljplacering av verk samt slutgiltig vägdragning är ännu ej fastställd. 4 Markupplåtelse Marken är upplåten till Vindkraft-Gruppen genom markupplåtelseavtal med markägarna. Kommande huvudägare till projektet kommer att teckna nya arrendeavtal med berörda markägare. 5 Beskrivning av platsen 5.1 Traktområde Traktområdet för vindkraftetableringen utgörs av ett kuperat landskap som domineras av skogsmark med inslag av mindre sjöar, vattendrag och våtmarker. Området är glest befolkat med ett fåtal mindre byar och spridd enstaka bebyggelse. Den dominerande markanvändningen inom traktområdet är skogsbruk där föryngringsavverkningar är vanligt förkommande. 5.2 Närområde Närområdet utgörs av högplattån Kalkstenshöjden med kringliggande marker med inslag av myrmarker och några mindre tjärnar/sjöar. Den huvudsakliga vegetationen är barrskog med inslag av lövträd. Området präglas av ett aktivt skosbruk. Fastigheten Björkhöjden 3:1 utgörs av ett långsmalt markområde som sträcker sig över Kalkstenshöjden i öst västlig riktning.

3 Från västra änden av fastigheten sträcker sig en skogsbilväg ca 2 km i östlig riktning. På samma sätt sträcker sig en skogsväg från östra änden ca 2 km i västlig riktning. 6 Skyddade miljöer och riksintressen 6.1 Skyddade miljöer kulturmiljövård och fornlämningar Inom närområdet finns inga kända skyddsvärda miljöer avseende kulturmiljövård. 6.2 Skyddade miljöer - naturvård Inom närområdet finns inga nu kända skyddsvärda naturmiljöer förutom en sumpskog på ca 11 ha med läge i mitten av fastigheten. Skogen är kraftigt påverkad av utdikning och har naturvärdesklass 3. (se bilaga: Skogsstyrelsen) 6.3 Skyddade miljöer Natura2000 och naturreservat Inom närområdet finns inga markerade Natura2000-områden eller naturreservat. 6.4 Rörligt friluftsliv riksintresse Inom närområdet finns inget riksintresse avseende rörligt friluftsliv 6.5 Rennäring riksintresse Inom det större traktområdet finns områden med riksintressen avseende rennäringen. Närområdet berörs inte av detta riksintresse. (se karta nedan) Karta som markerar områden av riksintresse för rennäringen (källa: länsstyrelsernas GIS)

4 6.6 Skyddade miljöer och riksintressen sammanfattning Inom det aktuella området finns för närvarande inga kända skyddsvärda miljöer eller riksintressen förutom en sumpskog av naturvärdesklass 3. Bilagor: Inventering från Ragunda kommun. 7 Påverkan av landskapsbilden 7.1 Allmänt Redovisning av landskapspåverkan är viktigast från de omkringliggande orterna där människor bor och uppehåller sig. I det akuella fallet är det huvudskligen byarna Björkvattnet, Fullsjön, södra Fullsjön samt ett bostadshus vid Västra Björkhöjden. Den sammantagna etableringen från vindkraftparken Björkvattnet - Björkhöjden inklusive verken för Område 1 i Vindkraftprojekt Borgvattnet ger en relativt stor påverkan av landskapsbilden från dessa utblickar. 7.2 Visualiseringar Visualiseringar redovisas från södra Fullsjön (1), Fullsjön (2), Västra Björkhöjden (3) och Björkvattnet (4). Visualiseringarna är baserade på vindkraftverk med en navhöjd av 105 meter och en rotordiameter av 90 meter. För att åskådliggjöra placering och storlek visas verken i rött från platser där verken är helt eller delvis dolda. Karta som visar kameraplaceringar: 1-södra Fullsjön, 2-Fullsjön, 3-V. Björkhöjden, 4-Björkvattnet. Verken på Björkhöjden 3:1 hänvisas till som verk nummer 1 6 räknat från väster mot öster.

5 I visualiseringarna är verk som tillhär vindkraftprojekt Borgvattnet markerade med röda kryss och verk som tillhör SSVAB:s vindkraftpark markerade med blå kryss. Avståndsangivelser avser det närmast placerade verket fr. kameraplac. 7.3 Visualiseringar från södra Fullsjön (kameraplacering 1)(2,7 km +) Från södra Fullsjön är det relativt långa fria siktlinjer över sjön Fullsjön och det odlingslandskap som gränsar till sjön. Detta gör att vindkraftetableringen på Västra Björkhöjden 1:3 och Björkhöjden 3:1 samt SSVAB:s vindpark Björkhöjden - Björkvattnet syns relativt väl i horisonten från denna plats. Huvuddelen av verken på Västra Björkhöjden 1:3 och Björkhöjden 3:1 är dock skymda av skogen från den här kameraplaceringen. Bild 1 Kameraplacering 1: Visualisering i öst-sydöstlig riktning. Verket i bildens centrum är det sydvästra på Västra Björkhöjden 1:3. De två verken längst till höger är de två västligaste på Björkhöjden 3:1. Bild 2 Kameraplacering 1: De fyra första verken från vänster i bild är verken på Västra Björkhöjden 1:3, tre av verken är huvudsakligen skymda av skogen. Av etableringen på Björkhöjden 3:1 är huvudsakligen fyra verk skymda av skogen. 7.4 Visualiseringar från Fullsjön (kameraplacering 2)(1,7 km +) Från byn Fullsjön är vindkraftetableringarna på Västra Björkhöjden 1:3 och Björkhöjden 3:1 huvusakligen skymda av skogen. Detta på grund av avsaknad av tillräckligt långa fria siktlinjer i skogslandskapet.

6 Bild 3 Kameraplacering 2: Visualisering i nordöstlig riktning. Etableringen på Västra Björkhöjden 1:3 och Björkhöjden 3:1 är huvudsakligen skymd av skogen från denna plats. I den grupp av verk som syns mitt i bild är det svårt att särskilja verk som tillhör SSVAB och Vindkraftprojekt Borgvattnet. Bild 4 Kameraplacering 2: Visualisering i östlig riktning. Verket i bild är det nordvästra på Västra Björkhöjden 1:3. Vindkraftetableringen är huvusakligen skymd av skogen från denna plats. 7.5 Visualiseringar från Västra Björkhöjden (kameraplacering 3)(0,75 km +) Gården Västra Björkhöjden ligger ca 1,5 kilometer nordost om verk nr 1 och 2 i etableringen på Björkhöjden 3:1. Visualiseringarna från den här kameraplaceringen ger en god uppfattning om etableringens landskapspåverkan från det här avståndet. Från Västra Björkhöjden är huvudsakligen de verk placerade på Västra Björkhöjden 1:3 samt närliggande verk i SSVAB:s vindpark synliga. Av etableringen på Björkhöjden 3:1 är enbart rotorn från verk 2 delvis synlig över skogen, i övrigt skyms etableringen helt av den omkringliggande skogen.

7 Bild 5 Kameraplacering 3: Visualisering i sydlig riktning; Verket synligt i bild är det mellersta av de tre södra verken på Västra Björkhöjden 1:3. Bild 6 Kameraplacering 3: Verk till vänster i bild är det sydöstra i etableringen på Västra Björkhöjden 1:3. Verk nr 3 6 i etableringen på Björkhöjden 3:1 döljs av skogen. Bild 7 Kameraplacering 3:Visualisering i riktning syd-sydväst: De två större verken i bild tillhör SSVAB:s etablering. Höger om det högra verket är rotorn synlig på verk nr 2 i etableringen på Björkhöjden 3:1.

8 Bild 8 Kameraplacering 3: Vingspetsen (nedre) i bildens vänstra kant tillhör verk nr 3 i etableringen på Björkhöjden 3:1 Bild 9 Kameraplacering 3:Visualisering i sydvästlig riktning: De två synliga verken i bild tillhör SSVAB:s etablering. Bild 10 Kameraplacering 3: Det andra verket från höger är verk nr 1 i etableringen på Björkhöjden 3:1, det andra verket från vänster är verk nr 2 i etableringen på Björkhöjden 3:1.

9 Bild 11 Kameraplacering 3: Visualisering i västlig riktning; Verket mitt i bild är det sydvästra på Västra Björkhöjden 1:3. Verket till vänster tillhör SSVAB:s etablering. Bild 12 Kameraplacering 3: De 15 små verken mitt i bild utgör etableringen i område 2 av Vindkraftprojekt Borgvattnet. 7.6 Visualiseringar från Björkvattnet (kameraplacering 4)(1,0 km +) Från byn Björkvattnet har man en god utblick över etableringarna på Västra Björkhöjden 1:3 och Björkhöjden 3:1 inklusive SSVAB:s vindpark. Etableringen syns tydligt i horisonten över skogen och ger en relativt stor påverkan av landskapsbilden. bild 13 Kameraplacering 4: Visualisering i väst-nordvästlig riktning. Till vänster syns verk nr 6 på Björkhöjden 3:1.

10 Bild 14 Kameraplacering 4: De fyra verken till höger i bild är verken på Västra Björkhöjden 1:3. I den grupp av verk som syns mitt i bild är det svårt att särskilja vkv som tillhör SSVAB och Vindkraftprojekt Borgvattnet. 7.7 Påverkan av landskapsbilden sammanfattning Från byarna Björvattnet och södra Fullsjön kommer den sammantagna vindkraftetableringen på Björkhöjden 3:1, Västra Björkhöjden 1:3 och SSVAB:s vindpark Björkhöjden Björkvattnet att vara väl synlig i horisonten. Detta på grund av de fria siktlinjerna från dessa platser. Etableringarna på Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden 1:3 kommer att upplevas som en integrerad del tillsammans med SSVAB:s vindpark. Från byn Fullsjön, med begränsade öppna landskapsrum, kommer etableringarna huvudsakligen att skymmas av skogsvegetationen. Från gården Västra Björkhöjden kommer vindkraftverken på den egna fastigheten tillsammans med de närliggande verken i SSVAB:s etablering att upplevas som relativt dominerande inslag i landskapsbilden. De tre västliga verken (verk 1-3) placerade på Björkhöjden 3:1 kommer delvis vara synliga över skogsvegetationen. 8 Påverkan genom buller 8.1 Allmänt Den typ av ljud som alstras av ett vindkraftverk är ett aerodynamiskt flerfrekvent ljud från rotorbladens vingspetsar. Ljudutbredningen från ett vindkraftverk beror på flera faktorer såsom luftens temperatur, temperaturens fördelning över höjden, terrängens topografi, vegetationens bullerdämpande effekt, vindriktning mm. Andra faktorer som påverkar upplevelsen av ljudet från ett vindkraftverk är bakgrundsljudens maskerande effekt som t.ex. vindbrus från skog och träd på den aktuella platsen.

11 I den nuvarande beräkningsmodellen från 2001, som WindPRO beräkningen är baserad på, tas inte hänsyn till flera av dessa faktorer. Gällande gränsvärde för buller vid bostadsbebyggelse är 40 db(a). Gränsvärdet bestäms vid en vindhastighet av 8 m/s på 10 meters höjd över mark. 8.2 Bullerexponering av kringliggande bostadshus Den aktuella bullerberäkningen i WindPRO är baserade på ett vindkraftverk med en navhöjd av 105 meter, en rotordiameter av 90 meter, en effekt av 2,0 MW och ett källjud av 105,0 db(a). Som framgår av bullerkartan klaras gränsvärdet 40 db(a) vid byarna Björkvattnet och Fullsjön. Vid Västra Björkhöjden klaras inte gränsvärdet under de förutsättningar som redovisas. Bullerexponeringen vid Västra Björkhöjden alstras huvudsakligen av vindkraftetableringen på Västra Björkhöjden 1:3 samt etableringen på SCA:s mark. Bullerpåverkan från etableringen på Björkhöjden 3:1 har troligtvis marginell påverkan på bostaden på Västra Björkhöjden. 8.3 Påverkan genom buller sammanfattning Med ett källjud av 105,0 db(a) för vindkraftverken som ingår i etableringen klaras gränsvärdet 40 db(a) med god marginal vid bostadsbebyggelsen vid byarna Björkvattnet och Fullsjön. Vid Västra Björkhöjden klaras inte gränsvärdet enligt gällande förutsättningar och nuvarande beräkningsmodell i WindPRO. Att beakta är att WindPRO ger ett felaktigt beräkningsresultat i de fall vindkraftverk är placerade i flera väderstreck runt en bostad. Detta då programmet förutsätter att vindrikningen vid varje tidpunkt är riktad från varje verk mot bostaden, vilket i praktiken aldrig sker. I en beräkningsmodell som tar hänsyn till terrängens topografi och vegetationens dämpande effekt sänks troligtvis de redovisade bullernivåerna ytterligare för de närboende. För Huvudresultat och bullerkarta se bilagor.

12 Bullerberäkningar i WindPRO som omfattar etableringarna på Västra Björkhöjden 1:3, Björkhöjden 3:1 samt norra delen av SSVAB:s vinpark Björkhöjden Björkvattnet. 9 Påverkan genom skuggor 9.1 Allmänt Vid solsken alstrar vindkraftverkens rotorblad rörliga skuggor som när de exponeras på närliggande bostadshus kan upplevas störande. Normvärdet för skuggexponering är under normala väderförhållandet 8 timmar per år och 30 minuter per dygn. Detta motsvaras av 40 timmar per år i ett worst case senario vilket är den maximala tiden skuggor kan uppkomma. I de beräkningar som görs i WindPRO förutsätts att skuggorna är synliga på ett avstånd av upp till två kilometer från verket.

13 Uppkommer problem med för stor skuggexponering av närliggande bostadshus kan vindkraftverken förses med utrustning som reglerar skuggtiden vid dessa. 9.2 Skuggexponering av kringliggande bostadshus De aktuella beräkningarna är baserade på vindkraftverk med 105 meters navhöjd och 90 meters rotordiameter. För bebyggelsen vid byarna Björkvattnet och Fullsjön klaras normvärdet för skuggexponering med god marginal. Vid Västra Björkhöjden överskrids normvärdet med ca 12 timmar per år. Från etableringen på Björkhöjden 3:1 alstras skuggor från verk nr 3 och i någon mån också från verk nr 2 som exponeras på Västra Björkhöjden. Huvuddelen av skuggexponeringen på Västra Björkhöjden kommer från SSVAB:s etablering samt från etableringen på Västra Björkhöjden 3:1. Troligtvis behöver ingen speciella åtgärder vidtas för verken på Björkhöjden 3:1 för att klara normvärdet vid Västra Björkhöjden. För huvudresultat och skuggkalendrar se bilagor. 9.3 Påverkan genom skuggor sammanfattning Vid byarna Björkvattnet och Fullsjön klaras normvärdet för skuggexponering med god marginal. Vid Västra Björkhöjden överskrids normvärdet men detta är huvudsakligen inte förorsakat av etableringen på Björkhöjden 3:1 utan av verken placerade på Västra Björkhöjden 1:3 och närliggand verk i SSVAB:s etablering. Det bör utredas om några av dessa verk behöver utrustas med automatik som styr skuggexponeringen. 10 Påverkan av djur och fågelliv Påverkan av djur och fågelliv är tidigare inventerat av SCA/SSVAB i samband med miljöprövningen av vindparken Björkhöjden Björkvattnet. Nyttjanderätten till aktuellt material får införskaffas från SCA/SSVAB. 11 Påverkan av rennäringen Även fast det aktuella området inte är markerat som riksintresse ur rennäringssynpunkt bör utformningen, uppförandet och driften av anläggningen ske på så sätt att minsta tänkbara intrång och störning sker av eventuell rennäring i området. Vid anläggning av tillfartsvägar till verken bör befintliga vägar användas så långt som möjligt. Drift och service av anläggningen bör ske på så sätt att tillfartsvägar inte behöver plogas vintertid. Detta för att undvika störning av eventuellt vinterbete för renarna.

14 12 Övrig information 12.1 Tillfartsvägar projektering / anläggning Då tillfartsvägar kommer att användas både av SSVAB och projekägarna till Vindkraftprojekt Borgvattnet sker en samordning och gemensam planering mellan dessa parter. Vindkraft-Gruppen och SSVAB är för närvarande inne i denna process som i nuläget inte är slutförd. På grund av detta är det i dagsläget inte aktuellt att presentera förslag till vägdragningar på Björkhöjden 3: Nätanslutning projektering / anläggning Även i fråga om nätanslutning måste en samordning ske med SSVAB:s vindpark Björkhöjden Björkvattnet. Vindkraft-Gruppen har informerat E.on-nät om planerat projekt samt har kontinuerlig kontakt med E.on beträffande utvecklingen. E.on å sin sida beaktar aktuellt projekt i sin planering av nätutbyggnad Projektägare Vindkraft-Gruppen Formellt är Vindkraft-Gruppen ett koncortium bestående av företagen Talenten AB (Finspång) och Global-production.com AG (Zuchwill, Schweiz). Vindkraft-Gruppen arbetar med projektutveckling inom vindkraft både för egen räkning såväl som åt andra kunder. Vindkraft-Gruppen utför även uppdrag avseende förstudier, tillståndsprocessen, ekonomisk rådgivning mm. Vindkraft-Gruppen är för närvarande engagerad i ett flertal projekt som befinner sig i olika utvecklingsfaser, med huvudsaklig lokalisering i södra Sverige. Hemsida:

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, 1 februari 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan Vindparken Gärdshyttan Informations- och samrådsmöte den 5 september 2012 I Sörbygdsgården, Dalmark Alla Varmt Välkomna Gärdshyttan Vind AB www.gardshyttanvind.se Gärdshyttan Vind AB Projekteringsbolag

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna

Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna Samra dsunderlag fo r Vindpark Ka nna 2012-01-23 Bild 1. Projektområdet Samrådsunderlag Vindpark Kånna 1 Administrativa uppgifter Sökande: Scanergy South AB Vita gavelns väg 10 426 71 Frölunda organisationsnummer

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parkerna: Stamåsen Bodhögarna

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdag 23 juni 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-06-23 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Tjädern, kl. 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund S Kalle

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. KS 2008.0276 2009-02-03 Kommunstyrelsen VINDKRAFTPOLICY FÖR ULRICEHAMNS KOMMUN D.nr. MSB 2008.3321 BAKGRUND Länsstyrelsen har på uppdrag av Energimyndigheten tagit fram förslag för områden av riksintresse

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

RAPPORT LANDSKAPSBILD

RAPPORT LANDSKAPSBILD RAPPORT LANDSKAPSBILD Samkraft AB KVISSJABERGET UPPDRAGSNUMMER 5463116100 Påverkan på landskapsbilden vid en utbyggnad av vindkraftparkerna Kvissjaberget (Samkraft AB) och Hittsjön (wpd Scandinavia AB).

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 1 Icke-teknisk sammanfattning Adelöv Vind AB ansöker om bygglov samt inkommer med miljöanmälan för uppförande och drift av tre vindkraftverk på fastigheterna Sutarp 1:4

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd

Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd Vindkraftspark Tandsjö Samrådsunderlag för ändringstillstånd December Bakgrund wpd Scandinavia AB planerar för en vindkraftsanläggning med maximalt 12 vindkraftverk vid Tandsjö i Ljusdals kommun, Gävleborgs

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Om Vindkraft. Sverige & EU

Om Vindkraft. Sverige & EU Vindkraft Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion var

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk

~SSE. Vindkraftverk . SWECO ~ Fakta i kortformat. Korta fakta om vindkraftverk. Varför vindkraftverk Vindkraftverk Fakta i kortformat Varför vindkraftverk är höga Korta fakta om vindkraftverk Ett högt vindkraftverk utvinner mer energi än ett lågt då höjden gör att markens eventuella ojämnheter spelar

Läs mer

Vindkraftprojekt Skabersjö. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Skabersjö. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Skabersjö Samrådsunderlag Samråd enligt 6 kap. 4. Miljöbalken samt 5 kap 20 i Plan- och bygglagen Okt 2008 Innehåll Bakgrund...3 Omfattning och utformning...3 Områdesbeskrivning...4 Energiproduktion...4

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun 2013-01-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM

SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM SVENSK ÖVERSÄTTNING AV BILAGA D FRÅN ASSESSMENT OF THE ACOUSTIC IMPACT OF THE PROPOSED RÖDENE WIND FARM Bilaga D har översatts från engelska till svenska. För det fall att versionerna avviker från varandra

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Fotomontage Version 1.0 Datum 2014-06-20 Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Vindpark Vitberget Format: A3 Fotomontage är framställda av Kabeko Kraft på uppdrag av Vitberget Vindkraft Upphovsrätt

Läs mer

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun

Kontrollprogram för ljud från Hjuleberg vindkraftpark i Falkenbergs kommun PM 1 (5) Handläggare Martin Almgren Tel +46 (0)10 505 84 54 Mobil +46 (0)70 184 74 54 Fax +46 10 505 44 38 martin.almgren@afconsult.com Datum 2014-10-27 Vattenfall Vindkraft AB Ivette Farias Uppdragsnr

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --."

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --. BORAS STAD PROTOKOLL Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai

Läs mer

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag

VKS Vindkraft Sverige AB. Vindkraftsområde Breberg. Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag VKS Vindkraft Sverige AB Vindkraftsområde Breberg Samråd enligt 6 kap Miljöbalken Samrådsunderlag Oktober 2012 Sammanfattning Sammanfattning Organisation VKS Vindkraft Sverige AB planerar att etablera

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

SCA Energy. Samrådsmöte - SCA Energys planer om en vindpark i Lillsela, Härnösands kommun. Vindpark Stamåsen - idrift sedan år 2013 2015.06.

SCA Energy. Samrådsmöte - SCA Energys planer om en vindpark i Lillsela, Härnösands kommun. Vindpark Stamåsen - idrift sedan år 2013 2015.06. SCA Energy Samrådsmöte - SCA Energys planer om en vindpark i Lillsela, Härnösands kommun Vindpark Stamåsen - idrift sedan år 2013 2015.06.03 Vi som är här idag Daniel Johannsson projektledare, SCA Energy

Läs mer

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1

RAPPORT Markbygden vindkraftpark Bullerutredning Etapp 1 Bilaga 2 Bullerutredning RAPPORT Bullerutredning Etapp 1 2010-07-06 Upprättad av: Johanna Thorén Granskad av: Bengt Simonsson Uppdragsnr: 10137843 Vindkraftpark Markbygden Daterad: 2010-07-06 Bullerutredning

Läs mer

Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun

Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun Detaljplan för Del av Brånalt 2:9 m.fl. Knäred Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANBESKRIVNING 4 HANDLINGAR 4 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 4 PLANDATA 5 Lägesbestämning 5 Areal 6 Markägoförhållanden

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun

Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Detaljplaneprogram för vindkraftverk inom fastigheterna Lårstad 1:5 och Fågelstad 2:2, Motala kommun Bilden är ett fotomontage. Motala kommun Kommunledningskontoret Stadsbyggnad Handläggare: Alisa Basic,

Läs mer

Tillståndsprocess. Håkan Lindroth, Sweco

Tillståndsprocess. Håkan Lindroth, Sweco Tillståndsprocess Håkan Lindroth, Sweco Moskogens vindpark Cirka 50 vindkraftverk spridda över området, främst på höjder Vindparkens totala area: cirka 30 km 2 Verkens tornhöjd: 105 m Rotordiameter: 90

Läs mer

Mätning av vindkraftljud

Mätning av vindkraftljud Mätning av vindkraftljud Emission och immissionsmätning Jens Fredriksson, ÅF Fredriksson, 2011 11 24 1 Innehåll Hur, vad och varför? Varför mäta? Vad påverkar en mätning? Hur mäter man? Erfarenhet från

Läs mer

Vindpark Sjöatorp. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar

Vindpark Sjöatorp. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Vindpark Sjöatorp Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-19 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk om byn Sjöatorp i Hjortsberga församling, Alvesta

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

Svartåsens vindpark. Projektbeskrivning

Svartåsens vindpark. Projektbeskrivning Svartåsens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SVARTÅSEN 2/7 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad.

Ovan: Karta över norra Väddö med projekteringsplatsen kryssmarkerad. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning. 2 Karta och koordinater. 2 Introduktion. 3 Redovisning av förkastade och accepterat alternativ till projekteringsplats. 3 Ansökan om tillstånd. 3 Samrådets

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Bilaga12. Fotomontage från Västermo

Bilaga12. Fotomontage från Västermo Bilaga12. Fotomontage från Västermo FOTOMONTAGE Västermo Fotomontage Västermo, november 2016 Inledning Syftet med detta fotomontage, är att visualisera hur de planerade vindkraftverken i Vindpark Duvhällen

Läs mer

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I

Korpfjällets vindpark. Projektbeskrivning Etapp I Korpfjällets vindpark Projektbeskrivning Etapp I PROJEKTBESKRIVNING KORPFJÄLLET I 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Vindkraftprojekt. Vindkraftprojekt. Midsommarberget. Midsommarberget och Högklippen. Kompletterande samråd enligt miljöbalken 6 kap 4.

Vindkraftprojekt. Vindkraftprojekt. Midsommarberget. Midsommarberget och Högklippen. Kompletterande samråd enligt miljöbalken 6 kap 4. Vindkraftprojekt Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Midsommarberget Samrådsunderlag Kompletterande samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2010-08-14 2011-01-11 Innehåll BILAGOR 2 1 BAKGRUND...

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17 del 3 identifiering av möjliga områden för vindkraft 17 3 VINDKRAFT I TINGSRYDS KOMMUN IDENTIFIERING AV MÖJLIGA OM- RÅDEN FÖR VINDKRAFT Utifrån de övergripande analyserna i kapitel 5, 6 och 7 har ett antal

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget.

I nedanstående tabell sammanfattas planförslaget. 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan och verk i grupper om tre vindkraftverk eller fler

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer